Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Eurocode Fire Engineering Design

VIEWS: 4 PAGES: 43

									                 1
   Bevezetés
 a tűzteherre való
   tervezésre
az Eurocode 3 szerint  SSEDTA
            NFATEC
Szerkezeti Eurocode-ok
                         2
 Eurocode:
 0. Tervezés alapjai
 1. Szerkezeteket érő hatások
 2. Beton- vasbeton szerkezetek  Tervezés
 3. Acélszerkezetek        tűzhatásra:
 4. Együttdolgozó szerkezetek   1.2 fejezet
 5.  Faszerkezetek        mindegyikban
 6.  Falazott szerkezetek
 7.  Geotechnikai tervezés
 8.  Földrengés
 9.  Aluminium szerkezetek
Tűzhatásra való tervezés–
követelmények tűz esetén
                          3  Az építmény meghatározott ideig őrizze meg
  teherbíró képességét,
  Az ott tartózkodó emberek az épületet eközben
  sértetlenül elhagyhassák,
  A tűzoltók biztonsága mindeddig szavatolt
  legyen.
  A tűz és füst keletkezése és tovaterjedése az
  építményben és a szomszédos építményekre
  korlátozott legyen.
Minimális tűzállósági idő:
brit nemzeti szabvány szerint
                                    4


           Földfelszín alatt    Földfelszín felett
           > 10 m < 10 m    < 5 m < 20 m < 30 m > 30 m
  Iroda:
  Nincs        90    60    30   60   90  TILOS
  sprinkler
  Van sprinkler    60    60    30   30   60  120
  Üzlet,
  kereskedelem:
  Nincs        90    60    60   60   90  TILOS
  sprinkler
  Van sprinkler    60    60    30   60   60  120
  Gk. parkoló:
  Oldalról nyitott            15   15   15  60
  Egyébként      90    60    30   60   90  120
A tűzháromszög
                                  5
                      Hő

Éghető anyag + Oxigén = Égéstermékek
    CH4 + O2 = CO2 + 2H20

                      A reakció
                    akkor indul be,
                      amikor az
                     oxigén és az
                     éghető anyag
                    keveréke már elég
                       meleg

             Éghető anyag           Oxigén
A természetes tűz fázisai
és a szabványos tűzgörbe
                               6

  Hőmérséklet        Belobbanás utáni
                  szakasz
    Belobbanás        1000-1200°C
    előtti szakasz

            Belobbanás                   természetes tűzgörbe


                   az ISO834 szerinti
                   szabványos tűzgörbe

                            Time
    Izzás, parázslás    Melegedés  Hűlés ….
       Az EC1 (ISO834) szerinti
       szabványos tűzgörbe
                                7
Gázhőmérséklet (°C)
1000
                             945
 900
                             842
 800                           781
                             739
 700                           675
 600                           576
 500
 400     20  345 log(8t  1) {t percben}
300
 200
 100
  0
    0  600    1200  1800  2400   3000  3600
               Idő (másodperc)
       AZ EC1 különböző
       hőmérséklet–idő görbéi
                                     8
               Gázhőmérséklet (°C)
  A tűzállósági idő a   1200           Szénhidrogéntűz
  szabványos melegítési
  vizsgálatra vonatkozik – 1000
  nem a tényleges
  élettartamra!                   Szabványos tűz
               800
  Az EC1 szerinti paramet-             Külső tűz
  rikus tűzgörbék a tűzteher 600
  és a tűzszakasz jellemzőin
  alapulnak. Csak számítási 400           Jellegzetes EC1
  modellel használhatók.              szerinti paramé-
                200          teres tűzgörbe


                   0   1200    2400    3600
                       Idő (másodperc)
Szerkezeti elemek melegítési vizsgálata
                                   9
Tűzre vonatkozó vizsgálatok    Problémák
 Teher állandó, a hőmérséklet   Támaszköz korlátozott; csak
 a szabványos tűzgörbe szerint   kéttámaszú tartókra végezhető
 emelkedik
                   A folytonosság nem modellez-
  Gerenda esetén lehajlási     hető. A gerenda „elszalad”
  követelmény
                   A szomszédos szerkezetek
  Oszlop esetén teherbírás-     hőtágulása nem modellezhető
  csökkenési követelmény
Szabványos melegítési vizsgálatok a
tűzállóság meghatározására
                       10
            Lehajlás (mm)
            300            200            100
             0   1200 2400 3600
                Idő (másodperc)
Szabványos melegítési vizsgálatok a
tűzállóság meghatározására
                          11
            Lehajlás (mm)
            300
                    L2/400d
                 Ha a
            200  sebesség <
                L2/9000d
                      L/30

            100

    Szabványos tűz


              0   1200 2400 3600
                 Idő (másodperc)
Acélok viselkedése magas hőmérsékleten
                                    12


                Feszültség (N/mm2)
                300
  100-200 °C felett az       20°C
  acélanyag lágyulni kezd  250  200°C
  700 °C-on már csak a        300°C
  rendes hőmérséklethez   200    400°C
  tartozó szilárdság 23%-a        500°C
  áll rendelkezésre     150
  800 °C-ig a szilárdság           600°C
                100
  11%-ra, 900 °C-ig 6%-ra
  csökken.          50          700°C
  Az olvadás kb. 1500°C-on              800°C
  következik be.
                0    0.5  1.0    1.5  2.0
                        Alakváltozás (%)
Az acél feszültség–alakváltozás diagramja
magas hőmérsékletekre
                                     13


                 Feszültség (N/mm2)
                 300
   Feszültség- és alakvál-      20°C
   tozás-csökkentő tényezők  250  200°C
   a rugalmassági modulus-       300°C
   hoz és a folyáshatárhoz        400°C
                 200
   (2%-os egyezményes            500°C
   folyáshatár)
                 150
   600 °C-ra a rugalmassági          600°C
                 100
   modulus kb.70%-kal
   csökken                     700°C
                 50
   600 °C-ra a folyáshatár               800°C
   több mint 50%-kal csökken  0    0.5  1.0    1.5  2.0
                         Alakváltozás (%)
Az acél szilárdságának és merevségének
leépülése
                                      14

               az eredeti értéke %-ában
• A szilárdság és a
 merevség csökkenése     100         Egyezményes folyáshatár
 az S235, S275 és S355          Rft    (2% alakváltozásnál)
 anyagokra, ill. hengerelt  80
 acélbetétekre hasonló-               SS
 an történik (SS)
               60
• A hidegen húzott S500             SS
                      Rft
 minőségű acélbetétek    40
 jellemzői gyorsabban
 épülnek le (Rft)         Rugalmassági
               20
                   modulus

                0    300     600    900   1200
                           Hőmérséklet (°C)
Beton feszültség-alakváltozás görbéi
magas hőmérsékleten
                                   15


                Normalizált feszültség

  A beton is fokozatosan   1.0   20°C
  elveszti szilárdságát   0.9
  100°C-nál melegebben.         200°C
                0.8
  A lehűlés során nem    0.7
  nyeri vissza        0.6
                    400°C
  rugalmasságát !!!     0.5
  A magas hőmérsékleten   0.4
  való viselkedés      0.3    600°C
  elsősorban a felhasznált  0.2     800°C
  adalékanyagoktól függ.   0.1     1000°C
                0
                       1     2  3  4
                          Nyúlás (%)
 Az acél és a beton hőtágulása
                                  16

                Hőtágulási együttható
                1 /°C (x 10-6)
• Az acél hőtágulása a     4,5
 kristályszerkezet átalaku-  4,0
 lásakor (700–800 °C-on)         Normál térfogat-
                3,5     súlyú beton
 lelassul
                3,0
• Épületekben a beton álta-  2,5
 lában nem éri el a 700°C-  2,0           Acél
 ot
                1,5
• Könnyűbeton esetén      1,0
 állandó hőtágulási           Könnyűbeton
                0,5
 együtthatót tételezünk fel
                0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
                         Hőmérséklet (°C)
     Az acél további anyagjellemzői
                                      17

Hővezetési képesség        Fajhő
(W/m°K)              (J/kg°K)

60  la=45W/m°K (EC3 szerinti  5000
       egyszerű számítási              ca=600J/kg°K
50           modell)              (EC3 szerinti
                 4000
                               egyszerű
40                              számítási
           Acél    3000
30                               modell)
                 2000
20                         Acél
10                1000


0  200 400 600 800 1000 1200   0    200 400 600 800 1000 1200
       Hőmérséklet (°C)            Hőmérséklet (°C)
Szerkezetek védelme tűzzel szemben
                                   18

 Passzív védelem
   Táblás/lemezes hőszigetelés
     Gipszkarton, ásványgyapot, vermikulit.
     Könnyen alkalmazható, esztétikailag elfogadható.
     Bonyolultabb kialakítás esetén nem jól alkalmazható

   Fúvatással felvitt védőréteg
     Ásványgyapot vagy vermikulit cement kötőanyagban.
     Felvitele olcsó, de költséges takarítást igényel.
     Esztétikailag kedvezőtlen; általában csak álmennyezet mögé
    rejtve alkalmazzák.
   Duzzadó festékek
     Rendes üzem közben dekoratív felület.
     Hő hatására kitágul és hőszigetelő réteget képez
     Ma már a szerelőüzemben felvihető.
Acélgerendák természetes tűzvédelme
                               19
   Alátámasztó              „Polctartós”
    gerenda                gerenda
           Karcsúfödém gerendája
A tűzállóság megállapítása: stratégiák
                               20


 Az EC szerint a tűzállóság
 három „viszonylatban”        • Általában csak közvet-
    definiálható:           lenül hajtható végre,
                     részletes számítási
                     modellel
 Idő:       tfi.d > tfi.requ
                    • Kézi számításra is
 Teherbírás:    Rfi.d.t > Efi.d.t   alkalmas. A magas
                     hőmérséklethez tartozó
 Hőmérséklet:   cr.d > d      lecsökkent ellenállás
                     meghatározását jelenti

                    • Leggyakrabban használt
                     eljárás. Az adott teher-
                     hez tartozó kritikus hő-
                     mérséklet meghatározá-
                     sát jelenti
A tűzállóság megállapítása:
a legegyszerűbb módszer lépései
                       21

 TŰZÁLLÓSÁG    AZ ACÉL HŐMÉRSÉKLETE
                  Építési
                 szabvány
                  tfi.requ
A tűzállóság megállapítása:
a legegyszerűbb módszer lépései
                             22

  TŰZÁLLÓSÁG         AZ ACÉL HŐMÉRSÉKLETE
 Hatás a tűz esetén: Efi.d.t
                       Építési
                       szabvány
                       tfi.requ
 A terhek csökkentő tényezője tűz esetén
                                   23Egyik         E fi .d .t
lehetőség:   fi         Az üzemi körülményekhez tartozó
                  tervezési ellenálláshoz képest
            Rd

De gyak-       E fi .d .t  Az üzemi körülményezhez tartozó
rabban:    fi         tervezési teherhez képest
            Ed     (nagyobb biztonság és
                  egyszerűbb eljárás)     GAGk   1.1Qk .1
 fi 
     G Gk   Q .1Qk .1
 Az EC3 parciális biztonsági tényezői
                                     24Tervezés üzemi hőmérsékletre
G   = 1,35 Állandó terhekre;
Q.1  = 1,5   Kombinációs tényező; esetleges terhekre

Tervezés tűzre
GA  = 1,0   Állandó terhekre; rendkívüli tervezési állapot
1.1  = 0,5   Kombinációs tényező; esetleges terhekre, iroda
    Qk.1/Gk      1       2       3     4

    fi       0,53      0,46      0,43    0,41
A tűzállóság megállapítása:
a legegyszerűbb módszer lépései
                             25

  TŰZÁLLÓSÁG         AZ ACÉL HŐMÉRSÉKLETE
 Hatás a tűz esetén: Efi.d.t


Szerkezeti elem km. osztálya
                        Építési
                       szabvány
                        tfi.requ
A tűzállóság megállapítása:
a legegyszerűbb módszer lépései
                              26

  TŰZÁLLÓSÁG          AZ ACÉL HŐMÉRSÉKLETE
 Hatás a tűz esetén: Efi.d.t


Szerkezeti elem km. osztálya


Ellenállás 20°C-on, tűz szerint
     Rfi.d.20

    Kihasználtság
      m0                  Építési
                        szabvány
                         tfi.requ
        A „kihasználtság”
                                     27
… a szerkezeti elemre a tűzben működő teher         E fi .d
 osztva az üzemi hőmérséklethez tartozó
                          m0 
 ellenállással (t=0), amelyet a tűzhöz tartozó       R fi .d .0
 biztonsági tényezőkkel számítunk

   A kihasználtság egy-  akkor használható, ha nem
   szerűsített képlete: várható kihajlás és kifordulás


          M . fi      biztonságos, ha az fi az
   m0   fi 
               
               
                   üzemi hőmérsékleten

         M1      
                   érvényes tervezési
                   terhekhez tartozik

   Acélra az ellenállás biztonsági tényezői:  M1=1,0 M.fi=1,0
A tűzállóság megállapítása:
a legegyszerűbb módszer lépései
                              28

  TŰZÁLLÓSÁG          AZ ACÉL HŐMÉRSÉKLETE
 Hatás a tűz esetén: Efi.d.t


Szerkezeti elem km. osztálya


Ellenállás 20°C-on, tűz szerint
     Rfi.d.20

    Kihasználtság
      m0                  Építési
                        szabvány
  Kritikus hőmérséklet             tfi.requ
      cr.d
Acél szerkezeti elemek
kritikus hőmérséklete
                                               29
• A szabványos
              Kritikus hőmérséklet (°C)
 melegítési vizsgálat
              800
 alapján, csak                            1      
                          cr  39,19 ln         1  482
 egyszerű szerkezeti   700                  0 ,9674m0
                                     3 ,833
                                          
 elemekre
              600                    1., 2., 3. oszt.
• Az 1., 2., 3. osztályú                           kereszt-
 keresztmetszetek     500                      metszetek
 kezelése egységes
              400
• A 4. osztályú
 keresztmetszetekre    300        4. o. keresztmetszetek
 biztonságos közelítés  200
 (350 °C)
             100
• Kritikus hőmérséklet =
 adott kihasználtságnál a
 tönkremenetel       0     0.2    0.4     0.6     0.8      1
 bekövetkezik                  Kihasználtság m0
A tűzállóság megállapítása:
a legegyszerűbb módszer lépései
                                  30

  TŰZÁLLÓSÁG          AZ ACÉL HŐMÉRSÉKLETE
 Hatás a tűz esetén: Efi.d.t
                  Keresztmetszeti tényező
                      Am/V
Szerkezeti elem km. osztálya


Ellenállás 20°C-on, tűz szerint
     Rfi.d.20

    Kihasználtság
      m0                      Építési
                            szabvány
  Kritikus hőmérséklet                tfi.requ
      cr.d
  Am/V keresztmetszeti tényező:
  védelem nélküli acél szerkezeti elemek
                            31

                      b
                          h
 kerület   tűznek kitett kerület  2(b+h)
km. terület    km. terület     km. terület
A tűzállóság megállapítása:
a legegyszerűbb módszer lépései
                                  32

  TŰZÁLLÓSÁG          AZ ACÉL HŐMÉRSÉKLETE
 Hatás a tűz esetén: Efi.d.t
                  Keresztmetszeti tényező
                      Am/V
Szerkezeti elem km. osztálya

                   Iteráció, amíg
Ellenállás 20°C-on, tűz szerint
     Rfi.d.20           d > cr.d
                      tfi.d
    Kihasználtság
      m0                      Építési
                            szabvány
  Kritikus hőmérséklet                tfi.requ
      cr.d
A hőmérséklet növekedése a védelem
nélküli acélban
                                 33A hőmérséklet nővekménye t idő alatt:
                     Hőmérséklet
                            Acél hő-
       1  Am          a tűzben
 a .t        hnet.d t            mérséklete
      ca  a V
                             Acél
A hnet.d hőáram 2 részből áll:

Sugárzás:
            8
                 
hnet.r  5,67 x10  res  r  273   m  273
                       4      4
                               
Konvekció:

hnet ,c   c  g   m 
A tűzállóság megállapítása:
a legegyszerűbb módszer lépései
                                   34

  TŰZÁLLÓSÁG          AZ ACÉL HŐMÉRSÉKLETE
 Hatás a tűz esetén: Efi.d.t
                   Keresztmetszeti tényező
                        Am/V
Szerkezeti elem km.osztálya

                    Iteráció, amíg
Ellenállás 20°C-on, tűz szerint
     Rfi.d.20            d > cr.d
                       tfi.d
    Kihasználtság
      m0                       Építési
                  tfi.d > tfi.requ   szabvány
  Kritikus hőmérséklet       fennáll ??      tfi.requ
     cr.d
          Am/V keresztmetszeti tényező:
          védelemmel ellátott acélelemek
                             35

                        b
                             h
             tábla belső
 Acél kerülete       kerülete     2(b+h)
acél km. területe   acél km. területe  km. terület
    A tűzállóság megállapítása: a
    legegyszerűbb módszer (védett acél)
                                  36

  TŰZÁLLÓSÁG          AZ ACÉL HŐMÉRSÉKLETE
 Hatás a tűz esetén: Efi.d.t
                  Keresztmetszeti tényező
                      Am/V
Szerkezeti elem km. osztálya

                   Iteráció, amíg
Ellenállás 20°C-on, tűz szerint
     Rfi.d.20           d > cr.d
                      tfi.d
    Kihasználtság
      m0                      Építési
                            szabvány
  Kritikus hőmérséklet                tfi.requ
      cr.d
A hőmérséklet növekedése a passzív
védelemmel ellátott acélban
                                         37


• Bizonyos mennyiségű hő          Tűz
 elraktározódik a védőrétegben.      hőmérséklete
                                   Acél hő-
                                   mérséklete
• Az acélban és a védőrétegben
 elraktározódott hő aránya:

    cp  p    Ap                         Acél
        dp
    ca  a    V                         Védelem

                           dp
• A hőmérséklet növekménye
 t idő alatt:
      l p / d p Ap  1 
  a .t              g .t   a .t t  e / 10  1 g .t
       ca  a V  1   / 3 
                  
   A tűzállóság megállapítása: a
   legegyszerűbb módszer (védett acél)
                                   38

  TŰZÁLLÓSÁG          AZ ACÉL HŐMÉRSÉKLETE
 Hatás a tűz esetén: Efi.d.t
                   Keresztmetszeti tényező
                        Am/V
 Szerkezeti elem osztálya

                    Iteráció, amíg
Ellenállás 20°C-on, tűz szerint
     Rfi.d.20            d > cr.d
                       tfi.d
    Kihasználtság
      m0                       Építési
                  tfi.d > tfi.requ   szabvány
  Kritikus hőmérséklet       fennáll ??      tfi.requ
     cr.d
          Mintapélda

                                           39


Anyagok:                   Gk+Q  Elsődleges gerenda (acél)
                          K.1
Acélminőség       S275
Könnyűbeton (födém)   C40       D       E
                                 Felkötőrúd
                                      F

Keretállások       6,0 m         G +Q
                        k K.1
                                 G +Q
                                  k K.1
                                        3,5m

Karakterisztikus terhek (kN/m2):     A         B       C
                     Fiókgerenda (acél)          3,5m
Állandó        Gk = 1,9        G +Q
                        k K.1
                                 G +Q
                                  k K.1
Kiemelt esetleges   Qk,1= 3,8

Gerendák tervezési terhei (kN/m):       G +Q        G +Q     3,5m
                        k K.1       k K.1

G = [1,35] ésQ.1 = [1,50] értékekkel:                  G
                       Oszlop (acél
Állandó         Gd= 15,39                       3,5m
                       vagy együtt-
Esetleges        Qd= 34,2       dolgozó)           H


                        5m         5m
 Húzott elem tervezése
 üzemi körülményekre
                                      40Tervezési teher:    NSd= 247,95 kN


Alkalmazott: IPE 100


Tervezési ellenállás:  Npl.Rd  = Anetfy / M0
                             IPE 100  3,5m
EC3 1.1. rész (5.4.3. szakasz)  = 10,30 x 27,5 / [1,0]
                 = 283,25 kN

                 > 247,95

                 ... tehát megfelel


                               247,95 kN
Húzott elem kritikus hőmérséklete
                                       41

Tervezési teher tűz esetén:   Nfi.d = fi NSd
(2.4.3. szakasz)    Kombinációs tényező: 1.1 = 0,5
            Gk.1 / Qk = 2,0
(2.1. ábra)      Tehercsökkentő tényező: fi = 0,46
            Nfi.d = 0,46 x 247,95 = 114 kN

Tervezési ellenállás 20°C-on, tűzhöz tartozó bizt.tényezőkkel:
(4.2.3.1. szakasz)   Nfi.20.Rd = ky.20 NRd (M.1 / M.fi)
(3.1. táblázat)    Ellenállás-csökkentő tényező ky.20 = 1,0
            Nfi.20.Rd =1,0 x 283,25 x ( [1,0] / [1,0] )
            = 283,25 kN
Kritikus hőmérséklet: Kihasználtság: m0 = Nfi.d / Nfi.20.Rd
(4.2.4. szakasz)           = 114/283,25 = 0,40
(4.1. táblázat)    Kritikus hőmérséklet: c = 619°C       114 kN
 Húzott elem tűzállósági ideje
                                       42
Az acél hőmérsékletének növekménye t
idő alatt :
                            Hőm. (°C)
(EC1 2.2. rész)                    800    ISO834
(2.5.1.) a.t = 1 / (ca a ) Am/V hnet.d t      700
   Keresztmetszeti tényező:             600
         Am/V = 388,1 m-1                 Acélelem
                            500
   Acél fajhője:   ca  = 600 J/kg°K
                            400
   Acél sűrűsége:    a    = 7850   kg/m3
                            300
Teljes hőáram/felület hnet.d az ISO834         200
szerinti szabványos túzre:
   Legyen f = 0,8 és m = 0,625.
                            100

                             0   500  1000 1500
   Táblázatkezelővel számolva:t = 5 sec           Idő (másodperc)
A védelem nélküli acélelem 9 perc 40 mp. alatt éri el kritikus hőmérsékletét.
  Húzott elem tűzvédelme
                                        43
                      Temp (°C)
Előírt tűzállóság: 60 perc         1000
                              ISO834
Vegyük körbe 20 mm gipszkarton       900
lemezzel:                  800
                              Csak acél
  Sűrűség      p = 800  kg/m3   700
  Fajhő:      cp = 1700 J/kg°K   600
  Hőv. képesség: lp = 0,2 W/m°K
                      500
                      400
  Km. tényező: Ap/V = 300,97 m-1
                      300
Hőmérséklet-növekmény az acélban      200       20 mm lemezzel
t idő alatt szabványos tűzre:       100
   = (cppdp/caa) Ap/V =1,738        0   1000 2000 3000 4000
  a.t = lp/(dpcaa) Ap/V [1/(1+/3)] (g.t-a.t)t - (e/10-1) g.t Idő (mp.)
60 perc után az acél hőmérséklete: a=613°C (< 619°C krit. hőmérséklet).
    … Tehát a 20 mm gipszkarton burkolat 60 perc tűzállóságot nyújt.

								
To top