Latinščina by xuyuzhu

VIEWS: 70 PAGES: 7

									Latium – slov. Lacij

t=c

lingua Latina – latinski jezik

u=vantropomorfizem – človeška podoba bogov

atropos – človek

morfizem – oblikamagna Graecia [grecia] – velika Grčija

ambo = obadva

bis = dvakrat, drugič1) Izgovorjave:
  a) klasični tip (izgovorjava iz obdobja Cezarja, Cicerona)
    - Caesar [Kajsar]
    - ae = aj
  b) poklasični tip – 1.,2.st.n.št. – na njej bazirajo tujke
    - Caesar [Cezar]
    - ae=e
    - »s« stoji med dvema samoglasnikoma, zato se prebere kot »z«
2) Samostalniki 1. ali A sklanjatve – osnova se konča na –a, pred »a« ne sme stati »m«
  magistra – učiteljica
  1.sklon ednine = osnova, ni pa vedno tako.
  Lahko ga dobimo tako, da v 2.sklonu ednine odbijemo »e«.

                  ednina         množina
1.nominativ             magístra        magístrae
2.genitiv              magístrae [magistre]  magistrárum
3.dativ               magístrae [magistre]  magístris
4.akuzativ             magístram       magístras
5.vokativ = zvalnik (voco=kličem)  magístra        magístrae
6.ablativ              magístra        magístris


puélla – deklica
clavícula – ključnica
amíca – prijateljica

et – in, est – je

véna – vena
mámma -

                  ednina         množina
1.nominativ             puélla         puéllae
2.genitiv              puéllae        puellárum
3.dativ               puéllae        puéllis
4.akuzativ             puéllam        puéllas
5.vokativ = zvalnik (voco=kličem)  puélla         puéllae
6.ablativ              puélla         puéllis


                  ednina         množina
1.nominativ             clavícula       clavículae
2.genitiv              clavículae       claviculárum
3.dativ               clavículae       clavículis
4.akuzativ             clavículam       clavículas
5.vokativ = zvalnik (voco=kličem)  clavícula       clavículae
6.ablativ              clavícula       clavículis


                  ednina         množina
1.nominativ             amíca         amícae
2.genitiv              amícae         amicárum
3.dativ               amícae         amícis
4.akuzativ             amícam         amícas
5.vokativ = zvalnik (voco=kličem)  amíca         amícae
6.ablativ              amíca         amícis


c pred –ae je c

c pred –i je c

sectio caesarea [sekcio cezarea]    -tio  -cio      esa  eza

http://www.lek.si/si/skrb-za-zdravje/medicinski-slovar/

3) C izgovarjamo kot
  a) K (pred A,O,U, soglasniki)
  b) C
    - kadar izgovorimo E (AE, OE)
    - kadar izgovorimo I (I,Y)
4) CC izgovarjamo kot
  a) K (pred A,O,U)
  b) KC
    - kadar izgovorimo E (AE,OE)
    - kadar izgovorimo I (I,Y)

lice – bucca [buka]                        lici – buccae [bukce]

trtica – coccyx [kokciks]                     nos – nasus [nazus]

5) Izjema (kar se tiče A sklanjatve) so samostalniki, ki se končajo na –ma
  koža – derma                           poškodba – trauma
6) Samostalniki prve ali A sklanjatve
  a) so večinoma ženskega spola (femininum)
  b) nekaj izjem moškega spola
   - nauta – mornar
   - poeta [poeta – izjema (grški vir)] – pesnik
   - agricola – kmetovalec

ager – polje

navis – ladja

nausea [nauzea] – morska bolezen

7) Zapis v slovarju – amica,- ae f
  a) amica,          -ae       f.
    1.skl.ed.,        2.skl.ed    spol

tabula cerata – voščena tablica

stilus – pisalo


                      Glagoli 1. ali A spregatve
1) osnova se konča na -a
  laudo – hvalim, pohvalim
             ednina        množina
  1.oseba        láudo         laudámus
  2.oseba        láudas        laudátis
  3.oseba        láudat        láudant
  lauda+o = laudo
  laud=koren
  lauda=osnova

2) Infinitiv tvorimo tako, da vzamemo osnovo in končnico -are
  laudáre

3) Imperativ – velelnik
  a) 2.os.ed. lauda!
  b) 3.os.mn. laudate!

4) Zapis v slovarju:
  a) laudo 1 (starejši slovarji)
  b) laudo, -as, -are

sáno – zdravo

sano               sanamus             sanare – nedoločnik
sanas               sanatis             sana! – velelnik
sanat               sanant             sanate! – velelnik

ámo – ljubiti
amo                amoamus            amare – nedoločnik
amoas               amoatis            ama! – velelnik
amoat               amoant            amate! – velelnik


                      Glagol biti – sedanjik


           ednina     množina
  1.oseba     sum       súmus
  2.oseba     es       éstis
  3.oseba     est       súnt

5) Infinitiv – biti – ésse
6) Imperativ
  a) es!
  b) este!
7) Zapis v slovarju
  a) esse
  b) sum, es, esse


                   Samostalniki 2. ali O sklanjatve

1) Sem spadajo samostalniki, katerim se osnova konča na O
  a) –us
  b) –er
  c) –um
  d) –on
2) Samostalniki na -us
  amicus – prijatelj

    ednina           množina
1.   amicus           amici
2.   amici           amicórum
3.   amico           amicis
4.   amicum           amicos
5.   amice           amici
6.   amico           amicis
Povsod je preglas na prvem i-ju, razen pri 2.množine je na o.

2.množine - osnova – amico

3) Spol: m.
4) Izjeme – humus, imena dreves
5) Zapis v slovarju: amicus, -i m

musculus – mišica
lupus – volk
lupa – volkulja

Lupus in fabula – volk v zgodbi
malus – jablana
pirus – hruška
fabus – bukev
6) Samostalniki na -er

     ednina          množina
1.    magister         magistri
2.    magistri         magistrorum
3.    magistro         magistris
4.    magistrum        magistros
5.    magister         magistri
6.    magistro         magistris


puer – deček

7) Slovar
  puer, -i m.
  magister, -tri m

sifilis – svinjski pastir – tisti, ki ima rad svinje

pedis – stopalo

gr. pedi – otrok

hemofilija – tisti, ki ima rad svojo kri (ne pusti, da bi se strdila)


8) Samostalniki na –um

oppidum – mesto

    ednina         množina
1.   oppidum        oppida
2.   oppidi         oppidórum
3.   oppido         oppidis
4.   oppidum        oppida
5.   oppidum        oppida
6.   oppido         oppidis


spol: neutrum (n.)

Zapis v slovarju: oppidum, -i n.

urbs – mesto
urbanus – mestni

donum – darilo (donirano)

caput – glava
9) Samostalniki na –on so srednjega spola. Sklanjajo se enako kot samostalniki na –um.

órganon – organ

    ednina       množina
1.   organon      organa
2.   organi       organorum
3.   organo       organis
4.   organon      organa
5.   organon      organa
6.   organo       organis


verruca vulgaris – navadna bradavica


                      Glagoli 2. ali E spregatve
1) Osnova se konča na –e.
2) Sedanjik
  doceo – učiti, poučevati
     ednina         množina
  1.  doceo          docémus
  2.  doces          docétis
  3.  docet          dócent


3) imperativ –imperativ
  a) 2.os.ed. – Dóce!
  b) 3.os.mn – Docéte!
4) Infinitiv – nedoločnik – docére
5) Zapis v slovarju – doceo, -es, -ere

studeo – učim, študiram


                         Pridevniki
1) Pridevniki na
  a) –us
  b) –er
  c) –a
  d) –um
2) Slovarski zapis
  a) sedulus 3 ali sedulus, -a, -um
  b) magnus 3 ali magnus, -a, -um
  c) dexter, -tra, -trum
  d) sinister, -tra, -trum

   sedulus – priden, marljiv

   magnus – velik

   dexter – desno

   sinister – levo
3) Pridevnik in samostalnik se ujemata v sklonu in številu
  a) puella sedula, puellae sedulae, puellae sedulae, puellam sedulam
  b) agricola sedulus, agricolae seduli, agricolae sedulo1.lekcija prevod; 2.lekcija prevod; 3.lekcija prevod

puella sedula, amicus meus (moj prijatelj), filius bonus (dober sin), agricola sedulus

								
To top