Docstoc

Introboekje MDL oktober 2011

Document Sample
Introboekje MDL oktober 2011 Powered By Docstoc
					 Welkom op afdeling A5

Maag- Darm en Leverziekten
     (MDL)
Inhoudsopgave
Welkom                    p. 3

Doelstelling afdeling            p. 4
   Nieuwe start              p. 4

Patiëntencategorie              p. 5

Collega’s                  p. 6

Multidisciplinair team            p. 7

Overlegstructuren              p. 9
   Artsenvisite              p. 9

Afdelingsgebonden zaken           p. 10
   Dienstlijst en werktijden       p. 10
   Dienstcodes              p. 10
   Ziek-en herstelmelding         p. 10
   Overwerk                p. 10
   PIT-Pas en dienstkleding        p. 10
   Code bloedsuikerprikken        p. 11
   Cadeaupot               p. 11
   Adressenlijst             p. 11

Patiëntentoewijzing             p. 12

Dagindeling                 p. 13

Verwachtingen                p. 16

Opleidingszaken               p. 17

Inwerkprogramma               p. 19

Bijlage 1: Klinisch redeneren        p. 24
    2: Formulier leerprocesverslag    p. 27
    3: STARRT-methode          p. 28

Literatuurlijst               p. 30

Medicatielijst                p. 31
                     2
Welkom op onze afdeling!
Binnenkort start je als leerling/ nieuwe medewerker, bij ons op de afdeling. Van harte
welkom op onze afdeling MDL en in Gelre Apeldoorn!
We hopen dat je je snel thuis voelt bij ons.

Voor je ligt ons introductieboekje, een handig hulpmiddel om je te helpen wegwijs te
geraken op onze afdeling.

Wil je ervoor zorgen dat je dit boekje, voordat je met je stage begint / of na je eerste
werkdag, hebt doorgenomen?
Schrijf al je vragen en opmerkingen op, dan kunnen we die tijdens het
introductiegesprek bespreken.

Dit boekje verstrekt je informatie over de verpleegafdeling MDL A5
Mocht je na het lezen van dit introductieboekje nog vragen hebben, dan horen wij dit
graag.

Het is handig om een multomap aan te schaffen en daar de informatie van je leerproces
verslagen in op te bergen zodat er een duidelijk overzicht hiervan ontstaat.
Zorg ervoor dat deze map op de afdeling staat zodat je werkbegeleiders deze in kunnen
zien en je leerproces kunnen volgen.
Er is een plank in de teampost op de afdeling waar deze mappen staan.

In de eerste week zul je een introductiegesprek hebben met een van je
werkbegeleiders.
Het doel van dit gesprek is; een nadere kennismaking, verwachtingen uitspreken,
planning van evaluatie en beoordelingsgesprekken, informatie over de afdeling en het
beantwoorden van vragen.


We wensen je een fijne tijd op onze afdeling.


Alle medewerkers van de afdeling A5
Oktober 2011
                       3
Doelstelling verpleegafdeling Maag Darm Lever
De missie van Gelre Ziekenhuizen is: Het bieden van hoogwaardige medisch
specialistische diagnostiek, behandeling en zorg aan patiënten in hun eigen
leefomgeving. Patiënten beleven de zorg als veilig, betrouwbaar en deskundig
en worden in een patiëntvriendelijke sfeer opgevangen. De kernwaarden voor de
identiteit van Gelre zijn: deskundig, betrokken, bereikbaar en behulpzaam.

De missie van A5: “Het verlenen van vraaggestuurde en professionele zorg aan de
MDL-patiënt en diens omgeving, gericht op de beleving van de patiënt”.
Subdoelen:

1. Patiënt gericht:
De afdeling wil accent leggen op:
 Een deskundige verpleging van de MDL-patiënt in zowel de acute als de
  diagnostische fase van zijn ziek zijn.
 Het creëren van een afdelingsklimaat waarbij de opvang van de psychische en
  sociale gevolgen van het ziek-zijn mogelijk is.
 Het begeleiden van de patiënt die geconfronteerd wordt met beperkingen in zijn
  fysieke (en geestelijke) mogelijkheden, tot acceptatie en actieve participatie in het
  omgaan hiermee.
 Het stimuleren van de patiënt om zijn capaciteiten optimaal te benutten in het
  bereiken van de maximale zelfzorg zowel door de benaderingswijze van de patiënt
  als door een goede omgeving.
 Het ondersteunen van de (ouder wordende) mens die geconfronteerd wordt met een
  toenemende hulpbehoevendheid.
 Het stimuleren van een actieve bijdrage van de familie van de opgenomen patiënt
  bijvoorbeeld bij het voorkomen van vereenzaming en de familie/relatie voor te
  bereiden op het omgaan met de zelfzorg van de patiënt, op de terugkeer in de
  thuissituatie, het overgaan naar een andere zorginstelling, bij het sterven van de
  patiënt.

2. Personeelsgericht:
De afdeling wil accent leggen op:
 Het scheppen van een zodanig werkklimaat, waarbij men zich met een gerichte zorg
  aan de patiënt kan bezighouden en waarbij men zijn persoonlijke kwaliteiten kan
  ontplooien.
 Het bieden van effectieve leermogelijkheden dan wel bijscholing aan (leerling-)
  verpleegkundigen en stagiaires en het zorgdragen voor een goede begeleiding in
  hun leer- en werksituatie.

Nieuwe start
De oude MDL-afdeling is een aantal jaren gestopt in Gelre Ziekenhuis Apeldoorn
doordat er geen MDL-artsen waren. Veel MDL-artsen zijn naar het nieuwe Medisch
Centrum Veluwe (MCV) gegaan, dit is een centrum waar poliklinische specialistische
zorg wordt geboden aan MDL-patiënten. Sinds juli 2011 is er een
samenwerkingsverband tussen het Gelre en het MCV.
Per 1 januari 2011 is de MDL-afdeling opnieuw opgezet in Gelre Apeldoorn naar
aanleiding van een vernieuwde maatschap. Er zijn nieuwe MDL-artsen aangetrokken en
het personeel is geschoold.
Inmiddels zijn we uitgegroeid tot 5 MDL-artsen (4 fulltimers, 1 parttimer), zijn er lange
wachtlijsten bij de polikliniek en is ook de kliniek aan het groeien.
                      4
In de kliniek werken momenteel 6 verpleegkundigen, aangevuld met stagiaires/
leerlingen en verpleegkundigen van de neurologie. De planning is dat we in 2012 zullen
verhuizen naar A6, waar we ons bij de afdeling GEO (chirurgische MDL) zullen voegen.
Patiëntencategorie
Op onze MDL-afdeling streven we ernaar om de zorg zo goed mogelijk aan te laten
sluiten bij de specifieke hulpvraag. Om hier als leerling/nieuwe collega invulling aan te
kunnen geven is basiskennis nodig t.a.v. de verschillende ziektebeelden. Daarom een
overzicht van de meest voorkomende ziektebeelden en behandelingen/onderzoeken op:
   - Ziekte van Crohn/ Collitis Ulcerosa (IBD)
   - Levercirrose
   - Obstipatie/ ileus/ diarree
   - Bloeding maag-darmkanaal
   - Geelzucht
   - Galstuwing
   - Pancreatitis
   - Diverticulitis
   - Short-bowel-syndroom
   - Slokdarmvarices
   - Hepatitis
   - Cholangitis, cholecystitis
   - Galstenen
   - Prikkelbare darm syndroom
                                  Figuur 1: Divertikels
Onderzoeken/ behandelingen die veel voorkomen op A5:
  - Gastro/duodenoscopie (Ogd), Coloscopie of Sigmoïdscopie
  - ERCP (zowel diagnostisch als therapeutisch)
  - MRCP
  - PEG-plaatsing
  - CT-abdomen
  - Echo-abdomen
  - Videocapsule- endoscopie
  - Leverbiopsie
  - Maagontledigingsonderzoek
  - Buikoverzichtsfoto
  - Endo-echoscopie

Zie voor uitgebreide informatie: www.mlds.nl (Maag Darm Leverstichting)
                        Figuur 2: Dikke darm                      5
   Collega’s
   Op A5 is de MDL samengevoegd met de Neurologie. Hieronder een overzicht van zowel
   de MDL- als de Neurologiecollega’s.

   Zorgmanager: Ada Reiter
   Afdelingshoofd: Hans van Maanen

VPK-en               MDL                   Neurologie

        Jenny Boer        ZOCO       Joke Brink        ZOCO
        Jeanine Elzerman     Verpleegkundige  Nicolien van Velzel   ZOCO / Stroke vpl
        Jorien Strijbos      Verpleegkundige
        Vanja Reesink       Verpleegkundige  Wilma Klein Spenkelink  Verpleegkundige
        Judith Vels        Verpleegkundige  Sanne Linde       Verpleegkundige
        Ingrid Bouwmeester    Verpleegkundige  Petronella Mulder    Verpleegkundige
        Yvonne Rootselaar     Verpleegkundige  Patricia Jansen-Remie  Verpleegkundige
                              Wilma Zonneberg     Verpleegkundige
             Stroke Neurologie        Wania Franceschin    Verpleegkundige
                              Wilma van Asselt     Verpleegkundige
        Nellie Altink       Stroke vpl
                              Raquel Berends      Verpleegkundige
        Sylvia Biesterbos     Stroke vpl
                              Marit Zaayer       Verpleegkundige
        Marjon Bosman       Stroke vpl
        Diny ten Doeschate    Stroke vpl
                              Klaasje Luten      Verzorgende
        Marloes van Laar     Stroke vpl
        Sandra Mouw        Stroke vpl
        Francesca Nastasi     Stroke vpl
        Henk Jan Simmelink    Stroke vpl
        Jenifer Stenfert     Stroke vpl
        Richard de Vries     Stroke vpl
        Jolanda Willems      Stroke vpl

Voedings-   Christel Harleman
assistenten  Karin Isfordink
        Ineke Konink
Afdelings-   Sonja Spijkerboer
Secretaresse  Marian Teeuwen
Afdelings-   Cetin Kuyucu
assistent
                           6
Multidisciplinair team
Op de MDL-afdeling wordt gestreefd naar een eenduidige, doelgerichte en
patiëntgerichte samenwerking, waarbij we nauw samenwerken met bijvoorbeeld de
endoscopieafdeling en de poli-MDL. Daarnaast vindt intensieve samenwerking plaats
met de volgende disciplines:

Medische behandelaars
Naam MDL-arts        Poli/kliniek         Bijzonderheden
Dr. Erkelens         Polikliniek & kliniek
Dr. Scherpenisse       Polikliniek & kliniek
Dr. Müller          Polikliniek & kliniek
Dr. Schröder         Polikliniek & kliniek
Dr. Van der Laan       Polikliniek          Parttime
Dr. Rolfs          Scopiearts          Parttime
Dr. Willems         M.n. polikliniek       Parttime

Overige disciplines
- Diëtiste          : Willeke Frank
- MDL-verpleegkundige poli : Hendrien Westerink, José de Haan
- Voedingsverpleegkundige : Mariël Klos
- Geestelijk verzorger    : Dhr. Vogelpoel
- Fysiotherapeut       : Rony Tegelenbosch
- Maatschappelijk werker
- CPV-er (consultatief psychiatrisch verpleegkundige)
Bovenstaande disciplines kunnen bij patiënten in consult worden gevraagd door de
MDL-arts. De CPV-er en de geestelijk verzorger kan de verpleging zelf om advies
vragen.

MDL-Artsen:
De MDL-arts is de hoofdbehandelaar binnen het behandelteam en werkt –afhankelijk
van de problematiek – samen met andere behandelaars buiten het behandelteam.

Verpleegkundigen:
De verpleegkundige is van opname tot ontslag verantwoordelijk voor de zorg rondom de
patiënt. Hij/zij begeleidt de patiënt gedurende de opname, stemt de zorg van
verschillende disciplines op elkaar af en beschikt over het vermogen in te schatten en
adequaat te reageren op complexe en minder complexe situaties.

Diëtisten:
De diëtisten dragen zorg voor adequate voeding passend bij het ziektebeeld en de
behoefte van de patiënt. De diëtiste overlegd hierbij nauw met de voedingsassistent.

Voedingsassistent
De voedingsassistent werkt op doordeweekse dagen van 7.00-14.30u op de afdeling en
voorziet patiënten gedurende de dag van eten en drinken. De voedingsassistent zorgt
ervoor dat de patiënt ’s avonds de juiste maaltijd krijgt, besteld tussendoortjes en
overlegd met de diëtist over het te voeren voedingsbeleid.
Echter het helpen van patiënten bij het eten/drinken valt onder de verantwoordelijkheid
van de verpleegkundige.

Fysiotherapeuten:
De fysiotherapeutische behandeling van de MDL-patiënt richt zich voornamelijk op het
verbeteren en onderhouden van bewegingsmogelijkheden, spierkracht en
uithoudingsvermogen.


                      7
Maatschappelijk werker:
De maatschappelijke werker houdt zich bezig met de begeleiding van patiënten met
maatschappelijke zorgvragen.

Logopedisten:
De logopedist houdt zich op de MDL voornamelijk bezig om te beoordelen of de
slikreflex van de patiënt goed is voor een veilige voedingsinname en geeft adviezen ten
aanzien hiervan.

Voedingsverpleegkundige:
De voedingsverpleegkundige begeleidt patiënten die met sondevoeding naar huis gaan,
zij regelt samen met de diëtiste en verpleegkundige de zaken die voor thuis geregeld
moeten worden. Daarnaast is de voedingsverpleegkundige gespecialiseerd in het
plaatsen van een sonde voorbij Treitz via de Cortrak methode. ( Mariël Klos)

Geestelijk verzorger:
De geestelijke verzorger helpt de patiënt bij zingevingvragen die ziekte kan oproepen
maar staat ook open voor een algemeen gesprek met de patiënt.

CPV-er:
Cpv staat voor consultatief psychiatrisch verpleegkundige. De cpv-er geeft advies en
begeleiding aan arts en verpleegkundigen op het gebied van de patiënt met
psychiatrische problematiek.

Geriater en geriatrisch verpleegkundige:
De geriater heeft zich gespecialiseerd in de ouder wordende mens en diens
problematiek. Samen met de geriatrische verpleegkunde maakt de geriater beleid en
geeft adviezen rondom deze patiënten categorie.

Wond- en decubitisverpleegkundige:
Zij adviseert de verpleegkundigen over preventie en behandeling van wonden.

Stoma en continentieverpleegkundige:
Zij adviseert de verpleegkundigen over de mogelijkheden m.b.t. incontinentie en
stomazorg, zodat deze zelfstandig volgens de geldende norm en de laatste
ontwikkelingen deze zorg uit kunnen voeren.
Onderhoudt contacten met de stoma/continentie verpleegkundigen op de poli urologie.

Afdelingsassistent:
Op A5 hebben we als vaste afdelingsassistent Cétin Kuyucu. Hij zorgt voor het transport
van patiënten, brengt formulieren naar de juiste afdeling, brengt kweken etc. naar het
laboratorium, vult de kasten bij met linnengoed, ruimt de spoelkeuken op en helpt bij het
afhalen van de vaat.

Afdelingshoofd:
Het afdelingshoofd ontvangt leiding van de zorgmanager. Het afdelingshoofd geeft
leiding aan de werknemers van Neurologie en MDL. Hij draagt zorg voor de personele
bezetting kwaliteit/ kwantiteit op de afdeling, regelt de afstemming tussen zorgvragen
van de patiënten en het daarvoor noodzakelijke personeel
en organiseert de afdelingsprocessen.
Hij geeft leiding aan:
   Zorgcoördinator
   Verpleegkundigen
   Verzorgende
   Voedingsassistenten


                      8
   Secretaresses
   Afdelingsassistenten
   Studenten en stagiaires
Is verantwoordelijk voor:
   Processen en randvoorwaarden op meso niveau
   Budgettering
   Uitvoeren beleid zorgmanager/ Raad van Bestuur

Zorgcoördinatoren:
Op de afdeling werken zorgcoördinatoren, zij coördineren en bewaken de continuïteit
van het totale, integrale zorgproces waarbij meerdere disciplines betrokken zijn. De
zorgcoördinator bewaakt de kwaliteit van de patiëntenzorg en initieert zorg inhoudelijke
veranderingsprocessen. Zij ontvangen leiding van het afdelingshoofd.

Verpleegkundigen en verzorgenden:
Binnen de zorgeenheid Neurologie en MDL is de verpleegkundige (verzorgende) de spil
in de zorgverlening. De verpleegkundige is van opname tot ontslag verantwoordelijk
voor de zorg rondom de patiënt. Hij/zij begeleidt de patiënt gedurende de opname,
stemt de zorg van verschillende disciplines op elkaar af en beschikt over het vermogen
in te schatten en adequaat te reageren op complexe en minder complexe situaties.

Afdelingssecretaresse:
De secretaresse zorgt voor telefoonverkeer, werkt de afspraken van de artsen die
tijdens de visite gemaakt worden uit. Hierbij gaat het o.a om onderzoeken,
laboratoriumaanvragen, het regelen van opnames en ontslagen.


Overlegstructuren
* Artsenvisite        : Dagelijks
* Leerlingenoverleg     : 1x per week (op dinsdag) om de week werkbegeleiders
                met leerlingen, de andere week alleen met
                werkbegeleiders
* ZOCO overleg        : 1x per week (op dinsdag)
* Beddenoverleg       : Dagelijks, tussen afdelingshoofden
* Afdelingsoverleg      : Ca. 5x per jaar
* Stroke overleg       : Ca. 3 x per jaar
* MDL overleg        : Ca. 2x per jaar

Artsenvisite
De MDL-arts komt elke dag visite lopen, beginnend om 8.30u. Dinsdag is grote visite,
waarbij alle MDL-artsen gezamenlijk visite lopen. Op doordeweekse dagen wordt elke
patiënt besproken door de arts en de verantwoordelijk verpleegkundige. Hierna gaan de
arts en de verpleegkundige samen naar de patiënt toe waarbij het vernieuwde beleid
wordt besproken en uitgelegd.
In de weekenden rouleren de MDL-artsen onderling, waarbij er ’s ochtends een MDL-
arts op de afdeling komt voor de bijzonderheden. Hierbij kunnen acute zaken besproken
worden en wordt de patiënt hierover geïnformeerd.
Buiten kantoortijden kan voor acute zaken de assistent van de chirurgie gebeld worden,
deze neemt dan waar voor de MDL-artsen.
                      9
Afdelingsgebonden zaken
Dienstlijst en werktijden
De mogelijkheid bestaat om diensten/vrije dagen aan te vragen op de aanvraaglijst.
Deze hangt een bepaalde tijd in de teampost. In overleg met het afdelingshoofd is het
mogelijk diensten te ruilen.
De dienstcodes met werktijden en de vrije dagen staan hieronder vermeld.

Overzicht dienstlijst codes

Dienstcode          Werktijden          Pauze
AD dienst           7.00 – 15.30 uur       30 min. pauze
AR dienst           9.00 – 17.30 uur       30 min. pauze
DB dienst           7.00 – 11.00 uur
AK dienst           8.00 – 16.30 uur       30 min. pauze
KQ dienst           15.00 – 23.00 uur       GEEN pauze
OA dienst           22.45 – 7.15 uur       GEEN pauze

41    hele vakantiedag
42    halve vakantiedag
10    ziektedag
13    voorlopig ziek
20    bijzonder verlofdag, bv. begrafenis etc.
     (zie verder het CAO i.v.m. rechten op vrij bij bijzondere gebeurtenissen)
62    studiedag
61    schooldag (4 uur vergoeding)
#    gewenst roostervrij
M    extra uren

Ziek- en herstelmelding
Wanneer je ziek wordt, verwachten wij van je dat je dit zo vroeg mogelijk doorgeeft. Je
meldt je ziek op de afdeling (055-5818852). Het is belangrijk dat je je ziekte-adres
doorgeeft. Je wordt terug gebeld door het afdelingshoofd op de eerste dag van je
ziekmelding of de dag erna, om te horen hoe het met je gaat, maar ook in verband met
vervanging van je diensten.
Als je weer kunt gaan werken, geef je dat tijdig door, zodat we daar rekening mee
kunnen houden.
Zie verder de ziek- en betermeldingsprocedure in de folder of op het intranet.

Overwerk/Verschoven uren
Als je langer of korter werkt dan je normale dienst dien je dit op te schrijven in de
“verschoven uren” map, deze map vind je bij de balie. Regelmatig worden de
verschoven uren verwerkt in de actuele dienstlijst. Elke 1ste van de maand dienen alle
verschoven diensten en eventueel langer of korter werken in de map te staan, anders
kan dit niet meer worden verwerkt.

PIT-pas en dienstkleding
De PIT-pas (personeelspas met intelligente toepassing) is voor legitimatie, voor het
verkrijgen van dienstkleding en voor toegang van diverse ruimtes binnen de locaties en
de personeelsparkeerplaatsen. Daarnaast krijg je een computerpasje die je kunt
gebruiken om in computers in te loggen.
De garderobe bevindt zich in het onderhuis.
                      10
Code bloedsuikerprikken
Elke leerling die voor het eerst in de Gelre ziekenhuizen werkt moet zich melden bij het
laboratorium bij de “glucose werkgroep” om een code te krijgen voor het
bloedsuikerprikken. Doe dit in overleg op de afdeling met je werkbegeleider of de zoco
van de dag.

Cadeaupot
Een eigen bijdrage wordt niet gevraagd, er is geld bij voor b.v. cadeautjes bij vertrek,
huwelijk etc.

Adressenlijst
Wil je op je eerste werkdag je naam, adres, telefoonnummer en emailadres noteren in
de communicatieklapper in het kantoor.
                             Figuur 3: Opbouw darm
                      11
Patiëntentoewijzing
Het personeel op de afdeling bestaat uit een aantal vaste verpleegkundigen en
verzorgenden, aangevuld met leerlingen en stagiaires. Binnen de afdeling wordt met
patiëntentoewijzing gewerkt. Dit houdt in dat 1 verpleegkundige gedurende 1 dienst een
aantal patiënten krijgt toegewezen. Gemiddeld 4 patiënten in de dagdienst, 8 in de late
dienst en 16 in de nachtdienst. De exacte verdeling is afhankelijk van de zorgzwaarte op
de afdeling.
De verpleegkundige is gedurende de dienst verantwoordelijk voor de totale zorg aan de
patiënten. De patiënt kan dus met vragen terecht bij de verpleegkundige die aan
hem/haar is toegewezen.
Op de afdeling wordt er gewerkt met een afdelingshoofd en zorgcoördinatoren (zoco).
Het afdelingshoofd draagt zorg voor de organisatorische aspecten. De zoco werkt direct
mee in de zorg en coördineert en bewaakt de continuïteit van het totale zorgproces (zie
voor complete functiebeschrijving de map op de afdeling)

Beddenverdeling
Kamer    Aantal bedden            Specialisme
Kamer 5.15 4                  Stroke –unit
Kamer 5.14 4                  Stroke –unit
Kamer 5.13 1                  Slaaponderzoek
Kamer 5.12 1                  Neurologie
Kamer 5.11 1                  Neurologie
Kamer 5.10 2                  Neurologie
Kamer 5.09 4                  Neurologie
Kamer 5.08 4                  MDL
Kamer 5.07 2                  MDL
Kamer 5.06 1                  MDL
Kamer 5.05 1                  MDL
Kamer 5.04 2                  MDL
Kamer 5.03 1                  Neurologie
Kamer 5.02 2                  TIA-traject
Kamer 5.01 4                  Neurologie


 a: Kringspier van de
 maag
 b: Pancreasbuis
 c: Pancreasstaart
 d: Pancreaskop
 e: Einde van
 twaalfvingerige
  darm


 f: Papil van Vater
 g: Kleine papil
 h: Twaalfvingerige darm
 i: Extra pancreasbuis
 (niet altijd aanwezig)
 j: Galbuis
                        Figuur 4: Ligging pancreas                     12
Dagindeling
Tijd    Activiteit
6.45-7.00  - Dagdienst arriveert
6.55    - Medicatie van 7.00u geven
7.00-7.15  - Dagdienst leest mappen
7.15-7.30  - Overdracht nachtdienst  dagdienst
      - Bijzonderheden m.b.t. dieet doorgeven aan voedingsassistent
      - Zoco’s bekijken agenda, verdelen de opnames en geven dit door aan de
      desbetreffende collega en de secretaresse.
      - Piepersysteem instellen, piepers verdelen
      - Eerste opnames ontvangen en installeren
7.30    - Nachtdienst gaat naar huis 7.30
      - Medicijnen delen, insuline spuiten, IV medicatie klaar maken
      - Patiënten rechtop helpen voor het ontbijt en z.n. helpen met eten/
      drinken/ medicatie-inname
      - Verpleegkundige dossiers achter bed hangen
7.45    - Verplegen/verzorgen van patiënten en verwerken verpleegkundig
      dossier. Per patiënt wordt de zorg zoveel mogelijk afgerond (ADL,
      wondzorg, venfloncontrole en evt. opnieuw verbinden, bed opmaken, het
      rapporteren en de controles per patiënt etc.)
      - Uitvoeren controles
      - Voor en nazorg uitvoeren bij patiënten die voor onderzoek gaan
      - Patiënten vervoeren van en naar onderzoek
8.00    - Neurologen komen visite lopen
      - Visite en gemaakte afspraken uitwerken.
8.30    - MDL-artsen komen visite lopen
      - Visite en gemaakte afspraken uitwerken.
10.00    - Tussenbalans vochtbalans opmaken
10.00-10.30 - Eerste groep koffiepauze
10.30-11.00 - Tweede groep koffiepauze
      - Overleg hoe ver iedereen is en waar nog hulp nodig is
      - Verdeling lunchpauze
      - Z.n. wisselligging
11.30    - Medicijnen delen
      - Z.n. dagcurve prikken
11.45    - Patiënten rechtop helpen voor de lunch, eventueel hulp eten/ drinken/
      medicijn-inname
      - Eerste groep lunchpauze
12.15    - Tweede groep lunchpauze
12.30    - Verpleegkundig dossier meenemen naar teampost
      - Opruimen kamer/zaal, spoelruimte, gang, teampost, medicijnkamer
      - Bij afwezigheid afdelingsassistent linnengoed bijvullen kamers
      - Z.n. wisselligging
13.45    - Patiënten gereed maken voor bezoekuur
      - Familie/ naasten patiënt te woord staan
      - Verpleegkundig dossier rapporteren en klaar maken voor late dienst
14.00    - Koffierondje (door voedingsassistent)
      - Waar nodig patiënten helpen met drinken
      - Z.n. dagcurve prikken
15.00    - Start late dienst
      - Verpleegkundig dossiers lezen
15.20    - Overdracht dagdienst  late dienst
15.30    - Dagdienst gaat huiswaarts


                    13
      - Late dienst maakt kennis met patiënten
      - Z.n. wisselligging
16.00    - Medicijnen delen
16.30    - Z.n. dagcurve prikken
16.45    - Injecteren insuline die 20 minuten voor de maaltijd gespoten moeten
      worden
      - Patiënten rechtop helpen voor het avondeten
17.00    - Eten delen
      - Patiënten helpen met eten/ drinken/ medicijninname
17.30    - Afhalen van de etensbladen
      - Patiënten gereed maken voor bezoekuur
      - Patiëntenkamers/ zalen opruimen
      - Z.n. wisselligging
18.15    - Afdeling opruimen
18.30    - Afdeling/ kamers openen voor bezoekuur
      - Pauze
      - Bezoekers te woord staan
19.30    - Drankkar gereed maken voor koffierondje
      - Drinken delen, patiënten z.n. helpen
      - Medicijnen delen
19.50    - Verplegen patiënten, verpleegkundige zorg zoveel mogelijk afwerken
      - Verpleegkundige dossiers rapporteren
      - Patiënten die na 24.00u nuchter moeten zijn, kaartje achter het bed
      hangen en briefje neerleggen voor de voedingsassistent
      - Z.n. wisselligging
21.00    - Z.n. dagcurve prikken
22.00    - Laatste ronde langs patiënten, patiënten gereed maken voor de nacht
      - Infusen, sondevoeding afsluiten
      - Vochtbalansen afsluiten en registeren op de templijsten
      - Verpleegkundig dossier, templijst en vochtbalans meenemen naar de
      teampost
      - Denk aan medicatie-inname van 22.00u, z.n. insuline spuiten
22.45    - Start nachtdienst
      - Overdracht late  nachtdienst
23.00    - Late dienst gaat naar huis
      - Nachtdienst leest verpleegkundige dossiers
24.00    - Ronde langs de patiënten
      - Z.n. verschonen/ wisselligging geven
      - Zo nodig controles uitvoeren, infuuszakken aanvullen etc.
3.00    - Ronde langs de patiënten, indien nodig bij bepaalde patiënten vaker
      - Zo nodig controles uitvoeren, infuuszakken aanvullen etc.
      - Z.n. verschonen/ wisselligging geven
0.00-5.00  - Verzorgen van afgesproken nachtactiviteiten zoals:
      - Medicatie van 2.00u geven
      - Opruimen afdeling (spoelkeuken, verpleegpost, medicijnkamer, gangen,
      keuken)
      - Bijvullen schappen in medicijnkamer en infuuskar
      - Oude vochtregistratie lijsten vervangen door nieuwe en zo nodig nog
      verwerken op de templijst
      - Bijvullen verpleegkundig dossier
      - Medicijnkarren opruimen, bijvullen en zo nodig schoonmaken
      - Infuusbak opruimen en bijvullen
      - Medicijnen van 6.00u en 7.00u klaarzetten en klaarmaken
      - Patiëntentoewijzing voor komende dag invullen op het whitebord.
      - Nagaan in agenda of er geplande opnames komen, deze verwerken op


                    14
    bezettingslijst
    - Labuitslagen in statussen doen
5.00  - Rapporteren
6.00  - Ronde langs de patiënten, urinaal, po’s en catheterzakken legen (indien
    nodig)
    - Temperatuur- en vochtregistratielijsten achter het bed hangen
    - Medicatie van 6.00u en 7.00u geven/ toedienen
    - Z.n. verschonen/ wisselligging geven
    - Controles uitvoeren bij patiënten met 4x daagse controles of meer, of bij
    patiënten die koorts hebben
    - Z.n. dagcurve prikken
    - Patiënten die tussen 9.00u en 10.00u voor coloscopie gaan, laatste liter
    colofort geven.
    - Z.n. aansluiten sondevoeding
                   15
Verwachtingen
Van de begeleidende verpleegkundige mag het volgende verwacht worden:
  o In de eerste stageweek een introductiegesprek voeren en daarin verwachtingen
   uitspreken, (werk)afspraken maken t.a.v. begeleiding en evaluatie/
   beoordelingsgesprekken plannen
  o Dat zij kennis hebben van de opleiding en theorie
  o Het coachen, instrueren van de leerling in het behalen van de leerdoelen en het
   leren/leren
  o Zich in kunnen leven in de rol van leerling en de manier waarop deze leert
  o Openstaan voor de problemen van de leerling
  o D.m.v. feedback geven de leerling handvatten bieden
  o Feedback kunnen ontvangen
  o De vaardigheden die de leerlingen moeten aanleren zij zelf goed kennen voordat
   zij deze aan de leerling aanleren
  o Het begeleiden en aftekenen van de proeves van bekwaamheid
  o Verslaglegging van gesprekken lezen en binnen een week voorzien van
   feedback, retourneren aan de leerling
  o Afspraken nakomen
  o Het lezen van de verpleegkundige dossiers van de aan de leerling toegewezen
   patiënten voor en na de dienst tot dat duidelijk is dat de leerling hiervoor zelf de
   verantwoording kan dragen ( recht doen aan iemand zijn kennen en kunnen)
  o Afspraken maken over wat er geleerd moet worden op de afdeling om in de
   avonddienst mee te kunnen draaien

Van de leerlingen/ stagiaires mag het volgende verwacht worden:
  o Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces
  o Voor aanvang /na je eerste werkdag de introductie map doorgenomen te hebben
  o Werkplan af hebben bij de start van de stage zodat deze besproken kan worden
    en waar nodig bijgesteld
  o Indien het werkplan niet aanwezig is, is er geen stage mogelijk
  o Actieve leerhouding
  o Zelf initiatief tonen
  o Zelf een leerdoelenplanning en een planning voor de vereiste gesprekken maken
  o Reflectie op eigen handelen/leerstijl
  o Competenties/leerdoelen aangeven
  o Feedback ontvangen en geven
  o Problemen signaleren en vragen bespreekbaar maken
  o Eigen grenzen aangeven
  o Afspraken maken en nakomen
  o Verslaglegging van beroepsmatig handelen, gevoerde voortgang/evaluatie
    gesprekken
  o Deze binnen een week in het postvak van de betreffende begeleider
  o Regelmatige verslaglegging van reflecties / evaluaties met werkbegeleiders
Deze binnen een week in het postvak van de betreffende begeleider.

Voorwaarde late diensten
Voor het draaien van late diensten is het belangrijk dat je als leerling de volgende
punten beheerst:
  o Spoedopnames zelfstandig doen  laagcomplex
  o Vitale functies controleren
  o Medicijnen delen  orale medicatie
  o Overzetten van een sondevoedings- en/of infuuspomp
                      16
Tot slot
We verwachten van je dat je meedenkt over de patiëntenzorg en het afdelingsgebeuren.
Je bent in de gelegenheid veel te leren; neem hiertoe zelf het initiatief. Op
scholingsavonden, klinische lessen, afdelingsoverleggen ben je van harte welkom.
Wij staan open voor jouw suggesties.Opleidingszaken
De praktijkopleider op de afdeling MDL/ Neurologie is Ans Juffer. Zij werkt van 08.00 uur
tot 16.30 uur (ma t/m wo en donderdag ochtend).
Bereikbaar:
       Telefoon 8735
       Mobiel 06-29087482
       E-mail: a.juffer@gelre.nl

Zij heeft o.a. als taak om voor de leerlingen een goed opleidingsklimaat te creëren.
Tevens dient zij zorg te dragen voor goede integratie van theorie en praktijk en er voor
te waken dat er kwaliteit en continuïteit in het leerproces is.
Afspraken met Ans staan op de afsprakenkalender.

Van collega’s krijg je werkbegeleiding. Iedere leerling is gekoppeld aan twee
verpleegkundigen of ziekenverzorgenden. Zij zijn je vaste werkbegeleiders voor de hele
stageperiode. Je vaste werkbegeleiders zijn samen met jou verantwoordelijk voor het
leerproces. Zij zullen ook zoveel mogelijk bij de geplande officiële gesprekken aanwezig
zijn. We adviseren je samen met je vaste werkbegeleiders diensten aan te vragen i.v.m.
samenwerken. Je mag hiervoor zelf het initiatief nemen.


Introductie
De eerste dag word je, indien mogelijk, opgevangen door een van je vaste
werkbegeleiders. Hij/zij zal je zoveel mogelijk “wegwijs” maken op de afdeling, een
rondleiding geven en je voorstellen aan collega’s en patiënten.
Voor de introductie ben je overgepland. Hoe lang je overgepland bent is afhankelijk van
de opleiding en de stage die je loopt. Het varieert van 3 weken tot de hele stage.

Elke opleiding heeft zijn eigen eisen. De studiehandleiding voor de HBOV voltijd en
HBOV-VAKbekwaam en de BPV boeken van niveau 4 zijn te vinden in de kast in de
teampost en zijn te gebruiken als naslagwerk.

Evaluatiegesprekken en eindbeoordeling
We streven er naar je positieve punten en aandachtspunten onder de aandacht te
brengen, zodat je duidelijkheid krijgt t.a.v. je functioneren. Voor het evalueren/
beoordelen maakt de afdeling gebruik van de studiehandleiding HBOV- voltijd, HBOV-
VAKbekwaam en de BPV boeken van niveau 4. De beoordelingscriteria voor de stage
zijn hierin te vinden.
                      17
Overzicht van de gesprekken:
Wanneer          Wat                Met Wie
 e
1 week           Introductiegesprek en       Werkbegeleider
              Bespreken werkplan
4e week          Evaluatie introductieperiode,   Werkbegeleider
              Voortgangsgesprek         Werkbegeleider
Halverwege de periode   Tussenbeoordeling         Werkbegeleider (evt. met
              (bindend)             opleider/ docent school)
              Voortgangsgesprek         Werkbegeleider
Einde van de werkperiode Eindbeoordeling           Werkbegeleider, opleider,
              (bindend)             docent school

Voortgangsgesprekken kunnen ongeveer om de 6 weken gepland worden.
De gesprekken roostert de student zelf i.o.m de werkbegeleider en evt. de docent van
school.
De leerling geeft de werkbegeleider vroegtijdig de formulieren van beoordeling zodat de
werkbegeleider zich kan voorbereiden op het gesprek.
De leerling schrijft na afloop een verslag van het gesprek en levert deze binnen een
week in bij de werkbegeleider.

Klinische les
Na aanvraag kan een klinische les gegeven worden, ± 1 x per 3 weken. Het onderwerp
kun je zelf bepalen.
Richtlijnen voor het zelf geven van een klinische les zijn vermeld in de studiehandleiding
HBOV-voltijd, HBOV- VAKbekwaam en het BPV boek/RBA4 niveau 4.

Leerlingbespreking
Om de week op dinsdag om 13.30 uur, wordt het functioneren van de leerlingen met de
aanwezige werkbegeleiders besproken. De opleider is hier in principe bij aanwezig.
Doel hiervan is, het bespreken van het functioneren van de leerling en het afstemmen
van de begeleiding van de leerling. Als je werkt ben je bij de bespreking aanwezig.
Vragen rondom opleiden en leren kunnen dan ook besproken worden.Van hetgeen er
wordt besproken wordt een samenvatting gemaakt in de map leerlingenbespreking. Zo
is terug te vinden wat er besproken is en wie er bij aanwezig is geweest.
Om de week is er een bespreking met alleen de werkbegeleiders en de opleider. Hierin
komen zaken aan de orde die te maken hebben met opleiden, leren en werkbegeleiding
geven.
                      18
Inwerkprogramma
Om wegwijs te raken op de afdeling is er een inwerkprogramma gemaakt.
Op deze manier willen we je kennis laten maken met de afdeling en het ziekenhuis. Je
krijgt van je collega/werkbegeleider een rondleiding over de afdeling en door het
ziekenhuis.
In de inwerkopdrachten vind je welke items er aan bod moeten komen. Dit vraagt van
jou dat je veel vragen stelt en zelf informatie opzoekt. Bijvoorbeeld: ga zelf eens op zoek
in de medicijnkamer naar de onderdelen die in de checklist vermeld staan, of vraag/
zoek op wat jij moet weten over het verpleegsysteem om prettig en op een professionele
manier te kunnen werken.
Tevens krijg je van ons opdrachten die je in de 1e 4 weken van je stage uitvoert en
afrondt.
De opdrachten hebben te maken met kennis verzamelen en handelingen uitvoeren, die
maken, dat je veel informatie opdoet over de zorg van de MDL-patiënt.

De afdelingsmedewerkers wensen je veel plezier en succes!


Inwerkopdrachten afdeling MDL

Inleiding:
De inwerkopdrachten zijn bedoeld om je kennis te laten maken met zaken die wij als
afdeling belangrijk vinden als basis voor je stage op de afdeling. De opdrachten voer je
uit in de 1e vier weken van je stage.
Voor de inwerkopdrachten maak je, zo nodig, afspraken met een verpleegkundige van
de afdeling of een andere discipline om mee te lopen. De tijdsinvestering zal variëren
van een uur tot maximaal een dagdeel.
Doel van het inwerken:
In de eerste 4 weken van je stage heb je zowel theoretisch als praktisch kennis gemaakt
met de belangrijkste zaken op afdeling MDL ( middels de opdrachten), zodanig dat je
een basis hebt om goed te kunnen werken en leren. Met je werkbegeleider bespreek je
wat je geleerd hebt en je laat zien in je functioneren dat je het geleerde in praktijk kan
brengen.
                      19
Inwerkschema
Onderdeel              Doel / inzicht geven in              Planning/
                                            Paraaf
1a  Kennismaking met het      Verwachtingen over en weer uitspreken
   afdelingshoofd         Verdiep je in de organisatie structuur: hoe ziet
                   deze eruit? Stel daar vragen over.
                   Hoe wordt er leiding gegeven?
                   Wat is de rol van het afdelingshoofd?
1b  Kennismaking met de zoco’s   Verwachtingen over en weer uitspreken
   Plan met één van hen een    Wat is de rol van de zorgcoördinator?
   gesprek
2  Dagdeel met de afdelings-    Wat zijn de taken van de afdelingsassistent?
   assistent Cetin Kuyucu     Waar kan ik welke afdeling vinden?
3  Dagdeel met de secretaresse   Welke formulieren worden er gebruikt en
   Sonja Spijkerboer of      waarvoor?
   Marian Teeuwen         Hoe wordt een patiënt aangemeld?
                   Welke formulieren zitten er in een medisch en
                   verpleegkundig dossier?
                   Hoe regel je de diverse onderzoeken (ook na
                   kantooruren)?
                   Wat wordt er geregeld bij het ontslag van een
                   patiënt?
4  Dagdeel met de         Informatie over voeding, diëten,
   voedingsassistente       vochtbeperkingen en vochtbalansen.
   Christel Harleman
   Ineke Konink of
   Karin Isfordink
5  Ergo-coach Wilma klein     Leer transfers maken met patiënten met en
   Spenkelink of          zonder hulpmiddelen.
   Richard de Vries        Maak gebruik van de verschillende
                   hulpmiddelen o.a. glijzeil en tillift.
6  Dagdeel met de MDL-       Wat is de rol van de MDL-verpleegkundige op
   verpleegkundige op de poli   de poli en op de verpleegafdeling?
   José de Haan of Hendrien    Hoe ziet het verpleegkundig spreekuur eruit?
   Westerink
   (Alleen in overleg)
7  Een dagdeel meekijken op de  Zoek op intranet de protocollen van de
   scopieafdeling         gastroscopie, coloscopie, sigmoïdscopie,
                  ERCP
8  Röntgenonderzoeken       Zoek op intranet de protocollen van de
                  x-thorax, ct-scan, MRI en bekijk de folders die
                  er over zijn. En ga indien mogelijk een keer
                  met een patiënt mee.
                  Bedenk voor jezelf hoe jij de patiënt zou
                  inlichten wat zou je de patiënt vertellen?
9  De folders over de meest    Verdiep je in de verschillende ziektebeelden
  voorkomende ziektebeelden en en behandelingen. Welke stappen zou jij
  behandelingen          nemen om een patiënt in te lichten over
                  zijn/haar ziekte?
  Te vinden op
  www.vakbekwaam.nu
  DKS  patiëntencommunicatie
* Wanneer je met meerdere leerlingen start op de afdeling, maak dan als groep een afspraak.

Alle onderdelen die al op een vorige afdeling zijn gedaan/behaald. Hoeven niet opnieuw te
worden gedaan.
                       20
Onderdeel       Aandachtspunten                    Planning/
                                       Paraaf

Rondleiding afdeling  Centrale Hal                      Eerste week
             o Kantoor afdelingshoofd
             o Bezoekerslift
             o Spoedlift
             o Bezoekerstoilet
             o Trappenhuis
             o Beddenhok
             o Infuuspalenhok
             o Flexplekken
             o Afvalhok
             o Voorraad linnen en disposables
             o Voorraad uitzuigapparatuur
                          Afdeling
             o Patslide
             o Opnamekamer met foldermateriaal
             o Folderkast
             o Secretariaat
             o Linnenvoorraad
             o Bloemenkeuken
             o Brandslangen en -melders, liften/nooduitgangen,
                ontruimingsschema, uitleg brand
             o Spoelkeuken: uitleg po spoeler, koelkast
             o Keuken: patiëntenkoelkast, datum stickers,
                koffiezetapparaat.
             o Teampost:
                    dossierkarren
                    buizenpost
                    uitleg intranet
                    uitleg rooster
                    aanvraag dienstlijst/ruilingen
                    overurenklapper
                    weeklijstje
                    naslagwerken / studieboeken
             o Noteren van adres en telefoonnummer leerling.
             o Toilet personeel
             o Kast schoonmaak
             o Medicijnkamer:
                       computer voor opzoeken
                        protocollen
                        apotheek
                          medicijnkarren
                        infuusvoorraad
                        infuusbak
                       bak benodigdheden sonde
             o Garderobe: kluisjes
             o Patiëntenkamers:uitleg belsysteem
Rondleiding gebouw   Kelder:                        Eerste week
             o KUA/KIA
             o Garderobe
             o Linnenkamer
             o Mortuarium
             o Servicepunt
             o Fietsenkelder
             o Parkeergarage
            Begane grond:
             o Portier
             o Röntgen
             o SEH


                        21
              o Poli MDL
              o Apotheek
              o Fysiotherapie
             e
            1 etage:
              o Personeelsrestaurant
              o Laboratorium
              o Afdeling biometrie
              o Afgifte materiaal
              o Vakbibliotheek
              o Vergaderzalen
             e
            2 etage:
              o ICU
              o OK
              o Scopieafdeling
             e
            7 etage:
              o Spoedkast apotheek

Kennismaking      Afdelingshoofd, zorgcoördinatoren, verpleegkundigen,       Eerste week
personeel        secretaresse, afdelingsassistent, voedingsassisistenten,
            artsen etc.

Algemene informatie     o  Bezoektijden                       Eerste week
van de afdeling       o  Procedure bij brand
              o  Telefoonsysteem
              o  Reanimatieprotocol
Door Wb-er         o  Dagindeling
              o  Adressenklapper, afdelingspot
              o  Uitlenen van materiaal
              o  Procedure bij storing/reparatie
              o  Patiëntentransport

Onderdeel / Te         Aandachtspunten                     Planning/
ondernemen actie                                     paraaf
Uitleg Verpleegkundig    o  Dossier aan bed
dossier           o  Anamnese/ afsprakenblad/ verpleegplan/
                aanvullende info / decubitus / delier score/ Def-lijst
Zelf een zorgplanning    o  Uitleg: zorgplanning maken/ voortgangsrapportage
maken en rapporteren
en dit nabespreken.
Verpleegkundige       o  Plaats en inhoud
overdracht bij
wisseling van de
dienst
Opname/overname/      o  Geplande/acute opnames
ontslagbeleid          Overnames / overplaatsingen
              o  Patiënten bezetting
Procedures         o  Ontslag patiënt /ontslag en evaluatiegesprek
bespreken en          bijwonen
bijwonen          o  Ontslag naar verpleeg-/verzorgingshuis,
              o  Overlijden patiënt.
Formulieren         o  Aanvragen lab, röntgen, functie-onderzoek.
              o  Intern overdrachtsformulier
              o  Overdrachtsformulier scopie
              o  Kweekformulier
Transferbureau       o  POINT
Leerlingen         o  Jezelf voorstellen en voortgang bespreken
bespreking bijwonen
Specifiek: MDL     Meest voorkomende ziektebeelden:
              - Ziekte van Crohn/ Collitis Ulcerosa
              - Levercirrose                          22
Verdiep je in de meest   - Obstipatie/ ileus/ diarree
voorkomende        - Bloeding maag-darmkanaal
ziektebeelden/       - Geelzucht
Protocollen        - Pancreatitis
              - Diverticulitis
De dikgedrukte       - Slokdarmvarices
ziektebeelden/       - Hepatitis
behandelingen       - Cholangitis, cholecystitis
hebben meer prioriteit   - Prikkelbare darm syndroom
            Onderzoeken/ behandelingen
              - Gastro/duodenoscopie, Coloscopie of
                Sigmoïdscopie
              - ERCP / MRCP
              - PEG-plaatsing
              - CT-abdomen
              - Echo-abdomen
              - Videocapsule- endoscopie
              - Leverbiopsie
              - Maagontledigingsonderzoek
              - Buikoverzichtsfoto
Opdracht klinisch   Zie bijlage
redeneren

   Specifiek: veiligheid en kwaliteit

Onderwerp          Onderdelen/ wat te doen?        werkbegeleider/ Planning/
                                  inwerkcollega  paraaf
ICT              o SAP
                o EPD                Uitleg geven.
                o Groupwise
                o Intranet
                o Noodplannen
                o POINT
Bedrijfshulpverlening    Opzoeken en doorspreken met
/noodplannen        begeleider
Voorbehouden        Opzoeken en doorspreken met
handelingen         begeleider
VTGM: protocol voor     Opzoeken en doorspreken met
toediening /gereedmaken   begeleider
geneesmiddelen
BLS training (reanimatie)  Heb je de training gedaan in het
              afgelopen jaar?
              Ja: **
              Nee: laat de training boeken door het
              afdelingshoofd en **
Uitleg DKS         Uitleg vragen en leren hoe te zoeken
Uitleg VIM         Vragen aan werkbegeleider/
              inwerkcollega
Calamiteiten        Vragen aan begeleider/inwerkcollega
Hygiene           Opzoeken /doorspreken
Snaq            Uitleg voedingsassistente vragen
Protocol delier       Opzoeken /doorspreken
Protocol decubitus     Opzoeken /doorspreken

   ** Vul in het schema in: je naam en wanneer je geweest bent.
     Dit schema is te vinden op: deze computer  Neu op Ka  reanimatieonderwijs  overzicht
                          23
Bijlage 1:
Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV
Opdracht: Start klinisch redeneren, Observeren van een patiënt

Inleiding
In dit onderdeel beschrijven we de opdracht, maar allereerst krijg je algemene informatie
over het afleggen van de opdracht, de voorbereiding, de beoordeling en de periode
waarin je de opdracht kunt afleggen.

Doel
Het doel van deze opdracht is om te leren denken in oorzaak en gevolg en om inzicht en
overzicht te krijgen in de patiënten situatie/ mate van ziek zijn en wat dat betekent voor
de door jou te verlenen zorg (interventies).

Opdracht
Deze opdracht doe je op de afdeling waar je als leerling werkzaam bent.
Je kiest in overleg met je werkbegeleider een patiënt uit die je gaat observeren.
Bespreek de checklist met je werkbegeleider voordat je met de patiënt gaat
kennismaken. Verzamel gedurende de observatie periode zoveel mogelijk gegevens
van de patiënt. Je maakt bij deze opdracht gebruik van wat je zelf observeert bij de
patiënt en de gegevens uit het patiëntendossier. Nadat je de patiënt gezien, gesproken
en geobserveerd hebt bespreek je met je werkbegeleider je bevindingen.

Bij deze opdracht hoort een checklist. De checklist geeft je een beeld van wat er van je
wordt verwacht.
De afgetekende checklist is het bewijsstuk van de behaalde competentie. Deze kun je
als zodanig invoegen in je porfolio/BPV boek.
Na deze opdracht maak je een reflectieverslag aan de hand van de STARRT methodiek
(zie bijlage) waarin je beschrijft, hoe je de opdracht hebt aangepakt, wat je hebt
geleerd, wat je hebt ervaren (wat was makkelijk/moeilijk) en beschrijf in dit verslag ook
de feedback van je werkbegeleider.

Periode
Je rond deze opdracht af gedurende de 4 weken van je stage.
Deze opdracht voer je uit bij minimaal 3 patiënten, tenzij anders afgesproken met je
werkbegeleider/opleider.

Klinisch redeneren

Met deze opdracht toon je aan dat je een patiënt kunt observeren en vanuit de
verkregen informatie een verpleegplan kunt opstellen /aanpassen en uitvoeren.
Het volgende wordt van je verwacht:
   Je kiest minimaal 3 patiënten (verschillende ziektebeelden/patiënten) waarbij je
    deze proeve uitvoert
   Je zoekt kennis op over het ziektebeeld (dossier, protocollen, DKS, boeken
    school)
   Je voert de opdracht uit
   Je evalueert de opdracht met je werkbegeleider.
                      24
Checklist:
Start klinisch redeneren. Observeren van een patiënt.

Naam:
                            Voldoende  O
                            Onvoldoende O
Datum:

Werkzaam op afdeling:                  Handtekening werkbegeleider:


Checklist                   O  V  Opmerkingen
    Bespreek met je werkbegeleider
     welke patiënten jij gaat observeren
    Bespreek met je werkbegeleider
     welke informatie jij hebt verzameld
     om op jouw niveau zorg te kunnen
     verlenen: mate van ziek zijn (
     huidige situatie), parameters,
     klachten en symptomen
    Benoem wat de meest
     voorkomende complicaties zijn die
     bij het ziektebeeld horen waar de
     patiënt voor is opgenomen
    Vertel wat jij gaat doen bij de
     patiënt en ga na welke hulp je
     daarbij evt nodig hebt
     (beargumenteer)
    Vertel aan je werkbegeleider of
     hetgeen je geobserveerd hebt past
     bij het ziektebeeld waar de patiënt
     voor is opgenomen (onderbouw je
     mening)
    Je maakt je observatie valide, ga
     na of er nog informatie ontbreekt
    Vertel aan je werkbegeleider hoe
     jij je observaties interpreteert
    Bespreek met je werkbegeleider
     welke acties je gaat ondernemen
     nav wat je geobserveerd hebt
     (beargumenteer)
    Leg je observaties vast op de
     juiste plek
    Maak een plan van aanpak en
     beredeneer waarom jij voor
     bepaalde interventies kiest, maak
     een ordening in je plan van
     aanpak in de mate van urgentie
    Ga na wie je moet inschakelen om
     te weten wat er nav je observaties
     moet gebeuren. Bespreek dit met
     je werkbegeleider    Ga na bij jezelf of je bevoegd bent
     om de acties die voort vloeien uit


                          25
  je observaties uit te voeren
  Zo, ja……… (beargumenteer)
  Zo, nee………(beargumenteer)
  Zoek uit wie je kunt inschakelen
  om de acties uit te voeren die je
  zelf niet kan/mag uitvoeren
  Bespreek de patiënten situatie na
  op veiligheidsaspecten, kwaliteit
  van zorg en eventuele ethische
  dilemma’s
  Je evalueert de opdracht met je
  werkbegeleider en je legt de
  leerervaringen vast in een reflectie
  verslag vlgs de STARRT
  methodiek. Je laat de
  werkbegeleider het verslag
  ondertekenen.
                      26
Bijlage 2: Leerprocesverslag
Formulier leerprocesverslag

Naam leerling:
Datum:         Dienst:
Mijn werkbegeleider tijdens deze dienst was:

1. Wat was/waren je leerdoel(en) vandaag.

2. Hoe was je voorbereiding?

3. Reflecteer aan de hand van de STARRT methodiek
  Situatie:
  Taak:
  Actie:
  Resultaat:
  Reflectie(terugblik):

4. Formuleer bestaande of nieuwe leerdoelen (Transfer).
  Vanaf punt 5 in laten vullen door werkbegeleider van die dag.

5. Feedback werkbegeleider:
6.Wat zijn/blijven concrete aandachtpunten.
Handtekening werkbegeleider:               Handtekening leerling:
Datum:                          Datum:
                      27
Bijlage 3: De STARRT-methode
Het stellen van STARRT vragen:

Niet alle vragen hoeven altijd beantwoord te worden per onderdeel, soms is een of
meerdere voldoende.

    S: Situatie
Kun je mij de situatie vertellen en welke rol jij er in hebt gehad?
Wat was de situatie precies?
Wie waren er bij betrokken?
Waar speelde het zich af?
Waarover ging het precies?
Wat was de aanleiding?

    T: Taak
Wat was jouw taak in de situatie, wat mocht er van jou verwacht worden en welke
verantwoordelijkheid heb jij er in gehad:
Wat was je taak in die situatie?
Wat moest je doen?
Wat werd er van je verwacht?
Wat was je doel?
Wat was je voornemen?
Wat was je actieplan?

   A: Acties
Wat heb jij zelf concreet gedaan in deze situatie. Wat heb je werkelijk gedaan:
Wat heb je precies gedaan?
Hoe heb je het aangepakt?
Welke afwegingen hebben er op dat moment een rol gepeeld?
Wat dacht je? Wat zei je? Wat voelde je? Wat zag je voor je?
Wat was precies jouw aandeel of inbreng?

    R: Resultaat
Wat is het resultaat van jouw feitelijke activiteiten?
Wat was het gevolg van de actie bij de patiënt, bij andere betrokkenen, (bij jou)?
Wat was het resultaat, effect van jouw aandeel in die situatie? ( mbt
product/proces/gevoel)
Kwam het resultaat overeen met de doelen die je wilde bereiken?

    Reflectie (terugblik)
Kun je vertellen wat je, terugkijkend, vindt van (de kwaliteit) je aanpak, van jezelf als
persoon en je beroepsmatig handelen in deze beroepssituatie:
 Hoe kijk je terug op je handelen in de situatie en op de situatie zelf?
Wat was daarin het belangrijkste voor je ( persoonlijk, leerproces, beroepsontwikkeling)?
Wat was anders dan je had gedacht/gewild?
Wat had je anders willen doen?
Welke conclusies trek je hieruit?
Wat heb je ervan geleerd?
Wat kan je /ga hiermee doen in de toekomst?
                       28
Met onderstaand punt doen we in eerste instantie nog niets, hiervoor hebben wij punt 4
geformuleerd op het eerste blad.

    Transfer.
Kun je vertellen wat jij aan kennis, inzicht en vaardigheden vanuit deze situatie weer wilt
toepassen/ gebruiken in andere (soortgelijke) situaties?
- bij een andere doelgroep/patiëntencategorie
- in een ander werkveld
- op een ander afdeling
- binnenschools c.q. buitenschools
- van een micro- situatie naar meso- en macro- of omgekeerd
- van de ene rol en (HBO-)competenties naar andere rollen en competenties?
                      29
Literatuurlijst

Op deze lijst staan aanbevolen boeken en websites. Wil je verdieping van je MDL
kennis, kijk dan eens op de afdeling bij de boeken of ga naar onze vakbibliotheek. Er is
heel veel kennis te vergaren, zowel in boeken als op internet. Ook op onze afdeling zelf
is veel informatie te vinden in de computers. O.a. powerpointpresentaties van klinische
lessen die gegeven zijn. Ook is hier een programma met bijsluiters van medicijnen die je
kunt uitdraaien voor patiënten, maar waar je zelf ook veel van kunt leren. Succes!


  1. Interne Geneeskunde, Jong, de e.a.

  2. Gastro-enterologie, Akash M. Mehta; Synopsis van de geneeskunde

  3. Gastro-enterologie formularium, E.M. Mathus- Vliegen

  4. Zakboek Ziektebeelden Gastro-enterologie, Bohn Stafleu van Loghum

  5. Mini-atlas gastro-enterologie, L.R. Lepori

  6. Patiënteninformatieboekje ziekte van Crohn

  7. Patiënteninformatieboekje Collitis Ulcerosa

Vakbladen:
  1. Crohniek: kwartaalblad van de Crohn en Collitis Ulcerosa Vereniging Nederland
  2. MAGMA: Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor MDL-artsen
  3. MDL-life: Lifestylemagazine voor mensen met de ziekte van Crohn en Collitis
   Ulcerosa

Internet:
  1. www.mlds.nl
  2. www.medischcentrumveluwe.nl
  3. www.mediwijzer.nl
  4. http://www.nvge.nl/
  5. www.maagproblemen.info
  6. www.spijsvertering.info
  7. www.darmkanker.info
  8. www.voedingscentrum.nl
  9. www.venvn.nl
  10. www.hartstichting.nl
                     30
Medicatielijst
Medicatielijst 1: specifiek voor MDL  Medicatielijst 2: veel voorkomend
Antagel                 Acenocoumarol
Amoxicilline              Actrapid
Azathioprine              Amaryl
Calciumcarbonaat            AV-spray
Calci-chew               Cefazoline
Cinnarizine               Diazepam
Ciprofloxacine             Diclofenac
Cholelithiasismiddelen         Durogesic
Corticosteroïden            Fraxiparine
Dimeticon                Furosemide
Domperidon               Haloperidol
Erytrocine               Hydrochloorthiazide
Erytromycine              Lactulose
Esomeprazol               Lanoxin
Klysma                 Lipitor
Lactose                 Metformine
Loperamide               Metoprolol
Maalox                 Mixtard 30/70 of 50/50
Magnesiumoxide             Movicolon
Mesalazine               MS-contin
Methotrexaat              Noroxin
Metoclopramine             Norvasc
Metronidazol              Novorapid
Microlax                Oxazepam
Norfloxacine              Paracetamol
Ocreotide                Paracetamol/codeine
Omeprazol                Pentrexyl
Ondansetron               Prozac
ORS                   Renitec
Pancreasenzymen             Seroxat
Pantoprazol               Sotalol
Pariet                 Temazepam
Prednison                Thiamine
Promethazine              Tolbutamide
Sucralfaat               Tramagetic
Sulfasalazine              Tranxene
Ulcogant                Verapamil
Ursodeoxycholzuur            Zocor
Vancomycine
Venofer
Zantac
                    31

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:27
posted:11/29/2012
language:Unknown
pages:31