Docstoc

generic va biet duoc 2009

Document Sample
generic va biet duoc 2009 Powered By Docstoc
					 BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI


                  DANH MỤC THUỐC VÀ CÁC NHÀ THẦU ĐỀ NGHỊ TRÚNG THẦU NĂM 2009
         Ban hành kèm theo Quyết định số :              /QĐ-BVNT ngày        /02/2009 của Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi

                                       A. NHÓM GENERIC

                                        Xuất xứ từ:
 STT                         Tên biệt dược
                                        (quốc gia                 Đơn giá
trong  STT       Tên Hoạt chất     (Nồng độ - Hàm lượng - Trọng          Nhà sản xuất  Số lượng         Thành tiền        Tên nhà thầu
                                        hoặc vùng                 trúng thầu
HSMT                        lượng - dung tích)
                                         lãnh thổ)

       Alverin 60mg +                                  Mayoly
 21   1                  METEOSPASMYL            Pháp              14,000    2,375    33,250,000.00 Cty CPDP Việt Hà
       Simethicone 300mg                                 Spindler
 89   2  Cefotaxime 1g          INTRATAXIME 1g          Tây Ban Nha    Torlan      2,400    32,500    78,000,000.00 Cty CPDP Việt Hà
       Gaiazulene 0,004g +
                                                 Rosa
 210   3  Dimethicone 3g + Sorbitol 1g  PEPSANE               Pháp              16,000    3,164    50,624,000.00 Cty CPDP Việt Hà
                                               Phytopharma
       + Carraghenat 0,13g

            Số khoản : 03                                            Cộng :   161,874,000.00
 84   1  Cefalexin 500mg         Hapenxin 500mg          Việt Nam   Dược Hậu Giang   100,000     1,617   161,700,000.00 Cty CP Dược Hậu Giang
       Lactobacillus acidophilus 109
 265   2                  Ybio               Việt Nam   Dược Hậu Giang   35,000     1,365   47,775,000.00 Cty CP Dược Hậu Giang
       CFU/gói
       Paracetamol 500mg + codein
 380   3                  Hapacol codein sủi        Việt Nam   Dược Hậu Giang   67,200     1,700   114,240,000.00 Cty CP Dược Hậu Giang
       phosphat 30mg

            Số khoản : 03                                            Cộng :   323,715,000.00
 12   1  Albendazol 200mg        Mekozetel 200mg          Việt Nam    Mekophar     8,400     462    3,880,800.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
       Amoxicillin trihydrat 500mg +
 30   2                  Augbactam 625mg                  Mekophar     14,000    4,900    68,600,000.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
       Clavuanate 125mg                         Việt Nam
 47   3  Bacillus subtilis 106 - 107   Subtyl              Việt Nam    Mekophar     90,000     310    27,900,000.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
 83   4  Cefaclor 375mg         Mekocefaclor 375mg        Việt Nam    Mekophar     2,800    2,720    7,616,000.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
 84   5  Cephalexin 500mg        Cephalexin MKP 500mg       Việt Nam    Mekophar    100,000     770    77,000,000.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
 100   6  Cetirizin 10mg         Mekozitex 10mg          Việt Nam    Mekophar    100,000     112    11,200,000.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
 106   7  Ciprofloxacin 500mg       Mekociprox 500mg         Việt Nam    Mekophar     77,500     392    30,380,000.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
 162   8  Doxycylin 100mg         Doxycylin 100mg          Việt Nam    Mekophar     30,000    241.5    7,245,000.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
 208   9  Furosemid 40mg         Furosemid 40mg          Việt Nam    Mekophar     55,000      99    5,445,000.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
                                               Page 1
267  10  Lamivudin 100mg      Zefdavir 100mg          Việt Nam   Mekophar    1,000  5,633.33   5,633,330.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
      Magnesi (lactat) 470mg +
296  11               Mg - B6              Việt Nam   Mekophar  1,100,000    208   228,800,000.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
      Vitamin B6 5mg
302  12  Mebendazol 100mg      Mebendazol 100mg         Việt Nam   Mekophar    2,800   124.95     349,860.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
335  13  Natri clorid 0,9% 1000ml  Natri clorid 0,9% 1000ml (DDDN)  Việt Nam   Mekophar    4,000   8,500   34,000,000.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
336  14  Natri clorua 0,9% 500ml  Natri clorid 0,9% 500ml (DDDN)  Việt Nam   Mekophar   25,000   6,400   160,000,000.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
352  15  Nifuroxazid 200mg     Enfurol 200mg           Việt Nam   Mekophar    1,400    409     572,600.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
356  16  Nước cất pha tiêm 500ml  Nước cất pha tiêm 500ml      Việt Nam   Mekophar   10,000   6,300   63,000,000.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
      Oxomemazine 1,66mg +
      Guaifenesin 33,3mg +
374  17               Toptussan             Việt Nam   Mekophar   75,000   183.75   13,781,250.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
      Paracetamol 33,3mg +
      Natri benzoat 33,3mg
377  18  Paracetamol 500mg     Paracetamol 500mg         Việt Nam   Mekophar   350,000     85   29,750,000.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
      Paracetamol 400mg +
379  19               Mekopadol             Việt Nam   Mekophar   10,000   134.4    1,344,000.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
      Chlorpheniramin 2mg
423  20  Roxithromycin 150mg    Roxythromycin 150mg        Việt Nam   Mekophar     700   540.75     378,525.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
      Spiramycin 750.000UI +
442  21               Novogyl              Việt Nam   Mekophar   84,000    569   47,796,000.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
      Metronidazol 125mg
493  22  Vitamin A 5000UI      Vitamin A 5000UI         Việt Nam   Mekophar   100,000    130   13,000,000.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
494  23  Vitamin B1 250mg      Vitamin B1 250mg         Việt Nam   Mekophar   140,000   160.2   22,428,000.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
499  24  Vitamin B6 250mg      Vitamin B6 250mg         Việt Nam   Mekophar   25,000   159.8    3,995,000.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
501  25  Vitamin C 500mg      Vitamin C 500mg          Việt Nam   Mekophar   140,000    258   36,120,000.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar
503  26  Vitamin PP 500mg      Vitamin PP 500mg         Việt Nam   Mekophar   17,000   203.7    3,462,900.00 Cty CP Hóa - DP Mekophar

           Số khoản : 26                                      Cộng :   903,678,265.00
14  1  Alendronat 70mg      OSTEOTIS 70mg           Việt Nam    OPV       250   45,000   11,250,000.00 Cty CP Merap

           Số khoản : 01                                      Cộng :   11,250,000.00
39  1  Atenolol 50mg       TENOCAR 50            Việt Nam   Pymepharco    2,000    600   1,200,000.00 Cty CP Pymepharco
40  2  Atorvastatin 10mg     ZOAMCO 10             Việt Nam   Pymepharco   45,000   2,500  112,500,000.00 Cty CP Pymepharco
86  3  Cefepime 1g        MAXAPIN 1g            Việt Nam   Pymepharco    4,100  140,000  574,000,000.00 Cty CP Pymepharco
88  4  Cefoperazone 1g      CERAPIX 1g            Việt Nam   Pymepharco   16,500   40,000  660,000,000.00 Cty CP Pymepharco
89  5  Cefotaxime 1g       FORTAACEF 1g           Việt Nam   Pymepharco    3,600   23,600   84,960,000.00 Cty CP Pymepharco
92  6  Cefradin          DONCEF 500mg           Việt Nam   Pymepharco   200,000   2,200  440,000,000.00 Cty CP Pymepharco
93  7  Ceftazidime 1g       ALFACEF 1g            Việt Nam   Pymepharco    1,260   52,000  218,400,000.00 Cty CP Pymepharco
134  8  Desloratadine 5mg     DESLORA 5mg            Việt Nam   Pymepharco    1,000   6,000   6,000,000.00 Cty CP Pymepharco
164  9  Drotaverin HCl 40mg    PYME NO-SPAIN 40mg        Việt Nam   Pymepharco   60,000    420   25,200,000.00 Cty CP Pymepharco
                                          Page 2
221  10  Glucosamin 250mg       GLUSAMIN 250        Việt Nam   Pymepharco     1,175,000    924   1,085,700,000.00 Cty CP Pymepharco
233  11  Hyoscin-N-butylbromid 10mg  PYME HYOSPAN        Việt Nam   Pymepharco       500    800     400,000.00 Cty CP Pymepharco
256  12  Intraconazol 100       TRIFUNGI 100mg       Việt Nam   Pymepharco      1,750   11,500    20,125,000.00 Cty CP Pymepharco
273  13  Levofloxacin 500mg      LEVOQUIN 500        Việt Nam   Pymepharco      2,800   9,500    26,600,000.00 Cty CP Pymepharco
      Sulfamethoxazol 800mg
447  14                 PYMEPRIM fort        Việt Nam   Pymepharco       100    315      31,500.00 Cty CP Pymepharco
      Trimethoprim 160mg

          Số khoản : 14                                        Cộng :   3,255,116,500.00
      Cao anthocyanoside 50mg +
76  1                 DIFRAREL E          Pháp     Leurquin     700,000   2,708.5  1,895,950,000.00 Cty CP TM Việt Nữ
      Vitamin E 50mg
124  2  Colchicine 1mg        COLCHICINE CAPEL 1mg     Pháp     Opocalcium     14,000   3,900    54,600,000.00 Cty CP TM Việt Nữ

          Số khoản : 02                                        Cộng :   1,950,550,000.00
60  1  Bisacodyl 5mg         Bisacodyl 5mg        Việt Nam    Traphaco      7,000    100      700,000.00 Cty CP Traphaco
124  2  Colchicin 1mg         Colchicin 1mg        Việt Nam    Traphaco      14,000    580     8,120,000.00 Cty CP Traphaco
316  3  Methyldopa 250mg       Methyldopa 250mg      Việt Nam    Traphaco      14,000    500     7,000,000.00 Cty CP Traphaco
502  4  Vitamin E 400mg        Vitamin E 400mg       Việt Nam    Traphaco     245,000    400     98,000,000.00 Cty CP Traphaco

          Số khoản : 04                                        Cộng :   113,820,000.00

42  1  Atropin sulfat 0.025%/1ml   ATROPIN SULFAT 0.025% 1ML  Việt Nam    Danapha       1,500    525     787,500.00 Cty CP XNKYT TP (Yteco)


175  2  Epirubicin hydroclorid 10mg  EPIRUBICIN "EBEWE"10MG   Austria     Ebewe         15  241,395     3,620,925.00 Cty CP XNKYT TP (Yteco)

176  3  Epirubicin hydroclorid 50mg  EPIRUBICIN "EBEWE"50MG   Austria     Ebewe         70  877,590    61,431,300.00 Cty CP XNKYT TP (Yteco)
200  4  Fluorouracil 250mg      FLUOROURACIL 250MG     Austria     Ebewe       4,200   22,575    94,815,000.00 Cty CP XNKYT TP (Yteco)
390  5  Phenytoin 100mg        PHENYTOIN 100MG       Việt Nam    Danapha      18,200    250     4,550,000.00 Cty CP XNKYT TP (Yteco)

          Số khoản : 05                                        Cộng :   165,204,725.00
 5  1  Acetyl cystein        Acemuc 200mg        Việt Nam  Sanofi-Aventis VN   37,500   1,579.2    59,220,000.00 Cty CP YDP Việt Nam
                                           Sanofi
15  2  Alfuzosin 10mg        Xatral XL 10mg        Pháp               3,500  12,833.1    44,915,850.00 Cty CP YDP Việt Nam
                                        Winthrop Industrie
                                           Sanofi
16  3  Alfuzosin 5mg         Xatral 5mg          Pháp              118,000  6,017.55   710,070,900.00 Cty CP YDP Việt Nam
                                        Winthrop Industrie
18  4  Alphachymotrypsine      Alpha Chymotripsine Choay  Việt Nam  Sanofi-Synthelabo   465,000   1,379.7   641,560,500.00 Cty CP YDP Việt Nam
                                          Chinoin
                                         Pharmaceutical
163  5  Drotaverin chlohydrat     No-Spa 40mg/2ml inj.    Hungary              3,000  5,269.95    15,809,850.00 Cty CP YDP Việt Nam
                                        &Chemical Work
                                          Co.,Ltd
164  6  Drotaverin chlohydrat     No-Spa tab. 40mg      Việt Nam  Sanofi-Aventis VN   60,000   450.45    27,027,000.00 Cty CP YDP Việt Nam
                                        Page 3
                                           Aventis Pharma
171  7  Enoxaparin natri 40mg       Lovenox 40         Pháp                2,800  74,095.35   207,466,980.00 Cty CP YDP Việt Nam
                                            Specialites
                                           Aventis Pharma
172  8  Enoxaparin natri 60mg       Lovenox 60         Pháp                1,400  106,777.65   149,488,710.00 Cty CP YDP Việt Nam
                                            Specialites
                                           Sanofi-Aventis
191  9  Fexofenadin 60mg          Telfast BD 60mg       Mỹ                     2,970.45    83,172,600.00 Cty CP YDP Việt Nam
                                            U.S.LLCo      28,000
                                             Aventis
219  10  Glimepiride 2mg          Amaryl 2mg          Ý                      3,717    520,380,000.00 Cty CP YDP Việt Nam
                                           Pharma S.p.A     140,000
                                             Aventis
220  11  Glimepiride 4mg          Amaryl 4mg          Ý                      5,130.3   215,472,600.00 Cty CP YDP Việt Nam
                                           Pharma S.p.A     42,000
                                             Sanofi
247  12  Irbesartan             Aprovel 300mg        Pháp                    12,149.55   139,719,825.00 Cty CP YDP Việt Nam
                                          Winthrop Industrie   11,500
                                             Sanofi
248  13  Irbesartan & Hydrochlorothiazide  Coaprovel 300mg       Pháp                 500  12,149.55    6,074,775.00 Cty CP YDP Việt Nam
                                          Winthrop Industrie
                                           Aventis Pharma
272  14  Levofloxacin 500 mg        Tavanic 500 mg/100ml    Germany               2,100  200,581.5   421,221,150.00 Cty CP YDP Việt Nam
                                          Deutschland GmbH
                                             Aventis
273  15  Levofloxacin 500 mg        Tavanic 500 mg       Pháp                1,120  38,032.05    42,595,896.00 Cty CP YDP Việt Nam
                                           Intercontinental
      Nhôm hydroxyd 400mg; Magnê                        Rhone Poulenc
298  16                   Maalox           Việt Nam              14,000    554.4     7,761,600.00 Cty CP YDP Việt Nam
      hydroxyd 400mg                                 Rorer
372  17  Oxaliplatin 5mg/ml         Eloxatin 50mg         Bỉ   Laboratoires Thissen    128  5,207,328   666,537,984.00 Cty CP YDP Việt Nam
398  18  Sodium polystyrene sulfonate    Resonium A          Anh    Sanofi-Synthelabo     84  771,999.9    64,847,991.60 Cty CP YDP Việt Nam
                                             Sanofi
448  19  Sulpiride 50mg           Dogmatil 50mg        Pháp               168,000   2,852.85   479,278,800.00 Cty CP YDP Việt Nam
                                           Winthrop Industrie
                                             Sanofi
487  20  Valproat sodium & Acid valproic  Depakine Chrono 500mg    Pháp                 500   5,829.60    2,914,800.00 Cty CP YDP Việt Nam
                                           Winthrop Industrie

          Số khoản : 20                                           Cộng :   4,505,537,811.60
                                            Pierre Fabre
 3  1  Acetyl leucine 500mg        Tanganil Inj. 500mg     Pháp     Medicament      22,000   11,817    259,974,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                            production
                                            Pierre Fabre
 4  2  Acetyl leucine 500mg        Tanganil Tab. 500mg     Pháp     Medicament      30,000    3,992    119,760,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                            production
19  3  Aluminium phosphate 12,38g     Phosphalugel Susp.     Pháp      Pharmatis     21,500    3,045    65,467,500.00 Cty CP YDP Vimedimex
20  4  Alverine citrate 40mg       Spasmaverine Tab. 40mg   Việt Nam  Sanofi-Aventis VN   70,000     542    37,940,000.00 Cty CP YDP Vimedimex

22  5  Ambroxol.HCl 30mg         Mucosolvan Tab. 30mg    Pháp   Boehringer Ingelheim   5,600    2,178    12,196,800.00 Cty CP YDP Vimedimex

      Amoxicillin 500mg, Clavulanate K
30  6                    Curam Tab. 625mg       Áo     Sandoz GmbH      5,600    9,733    54,504,800.00 Cty CP YDP Vimedimex
      125mg

      Antazoline HCl 0,05%, Tetryzoline
35  7                   Spersallerg Eye drop 10ml  Pháp    Excelvision AG      200   32,313     6,462,600.00 Cty CP YDP Vimedimex
      HCl 0,04% 0,4mg/ mo
                                           Page 4
                                                 Interthai
55  8  Betahistine mesilate 6mg     Merislon Tab. 6mg          Thái Lan   Pharmaceutical    90,000   945   85,050,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                               Manufacturing Ltd.
                                               Merck Sante s.a.s
      Bisoprolol 5mg,
62  9                   Lodoz Tab. 5mg/6.25mg         Pháp   Manufactcturing site   1,800  3,570   6,426,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
      Hydrochlorotiazide 6,25mg
                                                 of Semoy
63  10  Bisoprolol fumarate 5mg     Concor Tab. 5mg            Đức      Merck KGaA     600,000  3,055  1,833,000,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                              Boehringer Ingelheim
64  11  Bromhexine 8mg          Bisolvon 8mg             Pháp               70,000  1,543  108,010,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                  France
                                               Novartis Pharma
70  12  Calcitonin cá hồi 50IU 1ml    Miacalcic 50IU Inj          Pháp                3,500  74,130  259,455,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                 Stein AG
                                              R.P. Scherer GmbH
71  13  Calcitriol 0,25 mcg       Rocaltrol Soft Cap. 0,25 mcg     Thụy sỹ               8,400  3,864   32,457,600.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                 & Co. KG.
                                              Hoffmann-La Roche
79  14  Capecitabine 500mg        Xeloda Tab. 500mg           Mỹ                6,720  58,042  390,042,240.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                   Inc
82  15  Carvedilol 6,25mg        Dilatrend Tab. 6,25mg        Thụy sỹ    Roche S.p.A      150   3,857    578,550.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                Korea Otsuka
103  16  Cilostazol 100mg         Pletaal Tab. 100mg          Nhật                500   6,909   3,454,500.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                               Pharma. Co., Ltd.
107  17  Ciprofloxacin 200mg/100ml    CIPRINOL 200MG/100ML        Slovenia      KRKA       2,500  76,000  190,000,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
      Chloramphenicol 0,5%,
                                              Novartis Ophthalmics
117  18  Dexamethasone Na Phosphate    Spersadexoline Eye drop 5ml      Pháp                500  30,280   15,140,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                   AG
      0,1%, Tetryzoline HCl 0,025%
      Chlorquinaldol 200mg,                                Laboratoire
121  19                  Colposeptine Vaginal Tab.       Pháp               10,000  3,908   39,080,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
      Promestriene 10mg                                   Theramex
139  20  Diacerein 50mg          Artrodar Cap. 50mg          Nhật    TRB Pharma S.A     1,000  11,335   11,335,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                              Novartis Ophthalmics
142  21  Diclofenac 1mg/ml        Voltaren Ophtha 5ml          Pháp                700  85,050   59,535,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                   AG
                                               Sanofi Winthrop
148  22  Diltiazem Hydrochloride 60mg   Tildiem Tab. 60mg           Pháp                    1,900   40,850,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                 Industrie     21,500
                      ARICEPT 5MG TABLETS B/28
156  23  Donepezil.HCl 5mg                           Nhật    Eisai Taiwan Inc    500  51,570   25,785,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                      TABS.

      2,5% Dextrose; Natri Chlorid;  Dianeal low calcium (2,5% Eq/l)         Baxter Healthcare
165  24  Natri Lactate; Calci Chlorid,  Peritoneal Dialysis Solution with  Singapore   SA, Singapore     2,160  63,000  136,080,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
      Magne Chlorid          2,5% Dextrose 2lit                  Branch

      4,25% Dextrose; Natri Chlorid;  Dianeal low calcium (2,5% Eq/l)         Baxter Healthcare
166  25  Natri Lactate; Calci Chlorid,  Peritoneal Dialysis Solution with  Singapore   SA, Singapore     2,160  63,000  136,080,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
      Magne Chlorid          4,25% Dextrose 2lit                  Branch

      1,5% Dextrose; Natri Chlorid;  Dianeal low calcium (2,5% Eq/l)         Baxter Healthcare
167  26  Natri Lactate; Calci Chlorid,  Peritoneal Dialysis Solution with  Singapore   SA, Singapore     14,400  63,000  907,200,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
      Magne Chlorid          1,5% Dextrose 2lit                  Branch
                                               Page 5
                                                Eisai (đóng gói tại
                                                  Interthai
173  27  Eperison HCl 50mg         Myonal Tab. 50mg            Nhật               21,000   3,107   65,247,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                Pharmaceutical -
                                                  Thailand)
      Fenoterol+Ipratropium                                  Boehringer
188  28                   Berodual Sol. 20ml           Đức                1,400   84,945  118,923,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
      (0,5+0,25mg) 20ml                                   Ingelheim S.A
                                                  Boehringer
      Fenoterol+Ipratropium
189  29                   Berodual MDI 10ml           Đức    Ingelheim pharma    1,200  116,025  139,230,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
      (0,05+0,02mg) 10ml
                                                GmbH & Co. K.G.
                                                 F.Hoffmann-La
192  30  Filgrastim 30MU          Neupogen Inj. 30MU          Thụy sỹ                100  1,744,155  174,415,500.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                  Roche Ltd
      Fluorometholone 0,1%,                               Novartis Ophthalmics
199  31                   Efemoline Eye drop 5ml        Pháp                  20   29,639    592,780.00 Cty CP YDP Vimedimex
      Tetryzoline HCl 0,025%                                   AG
                                                  Novartis
203  32  Fluvastatin 80mg         Lescol XL 80mg            Pháp                5,000   12,963   64,815,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                Farmaceutical S.A.
                                                  Boehringer
      Hyoscine-N-butylbromide 20mg
232  33                   Buscopan Inj. 20mg/1ml        Spain    Ingelheim Espana,    700    7,350   5,145,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
      1ml
                                                    S.A
                                                  Boehringer
233  34  Hyoscine-N-butyl bromide 10mg   Buscopan Tab. 10mg          Spain    Ingelheim pharma     500   1,033    516,500.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                GmbH&Co. K.G.
                                                 Laboratoire
237  35  Indapamide hemihydrate 2,5mg   Dapa Tab. 2,5mg           Australia             150,000   1,348  202,200,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                  Theramex
      Insulin isophane NPH 100IU/ml,
239  36                   Insulatard Novolet 100IU/ml x 3ml  Đan Mạch   Novo Nordisk A/S     500  116,298   58,149,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
      3ml
      Insulin hỗn hợp 30/70 100IU/ml
240  37                   Mixtard 30 HM Inj. 100IU/ml x 10ml  Đan Mạch   Novo Nordisk A/S    1,750  234,990  411,232,500.00 Cty CP YDP Vimedimex
      10ml
      Insulin hỗn hợp 30/70 100IU/ml
241  38                   Mixtard 30 Novolet 100IU/ml x 3ml  Đan Mạch   Novo Nordisk A/S     500  116,298   58,149,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
      3ml
      Insulin isophane NPH 100IU/ml,
242  39                   Insulatard HM Inj. 100IU/ml x 10ml  Đan Mạch   Novo Nordisk A/S    2,100  234,990  493,479,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
      10ml

243  40  Insulin human 100IU/ml, 10ml   Actrapid HM Inj. 100IU/ml x 10ml   Đan Mạch   Novo Nordisk A/S     40  234,990   9,399,600.00 Cty CP YDP Vimedimex

                                                Rottendoft Pharma
254  41  Isosorbide 5-mononitrate 60mg   Isomonite Retard 60mg         Đức               150,000   1,733  259,950,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                   GmbH

      Kali lodide 0,3% + Na lodide 0,3%
260  42                   Vitreolent Eye drop 10ml       Pháp     Excelvision AG    12,000   31,021  372,252,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
      + chlorhexidine acetat 10ml

      Levodopa 200mg,                                    F.Hoffmann-La
271  43                   Madopar Tab. 250mg          Swiss               60,000   3,790  227,400,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
      Benserazide.HCl 50mg                                  Roche Ltd.

274  44  Levothyroxine.Sodium Na 100mcg Levothyrox Tab. 100mcg          Pháp    Merck Sante s.a.s   49,000    958   46,942,000.00 Cty CP YDP Vimedimex

286  45  Lomefloxacin 0,3% 5ml       Okacin Eye drop 0.3% x 5ml      Pháp     Excelvision AG     300   47,079   14,123,700.00 Cty CP YDP Vimedimex
304  46  Mecobalamine 500mcg/ml      Methycobal Inj. 500mcg/ml       Nhật       Eisai      1,400   30,260   42,364,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                Page 6
305  47  Mecobalamine 500mcg        Methycobal Tab. 500mcg         Nhật       Eisai       5,000   3,200  16,000,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                  Boehringer
306  48  Meloxicam 15mg/ml         Mobic Inj. 15mg/1,5ml         Spain   Ingelheim Espana,    10,000  19,950  199,500,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                    S.A
315  49  Methyl Prednisolone 16mg      Medexa tab. 16mg           Indonesia  PT Dexa Medica     4,500   3,267  14,701,500.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                Sanofi Winthrop
317  50  Metoclopramide HCL 10mg/2ml    Primperan Inj. 10mg/2ml        Pháp                9,000   2,833  25,497,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                  Industrie
                                                Sanofi Winthrop
318  51  Metoclopramide HCL 10mg      Primperan Tab. 10mg          Pháp               14,000   1,728  24,192,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                  Industrie

330  52  Naftidrofuryl acid oxalate 200mg  Praxilene Tab. 200mg          Pháp     Famar Lyon     112,000   3,284  367,808,000.00 Cty CP YDP Vimedimex

                                                   Santen
337  53  Natri hyaluronate 0,1%       Sanlein Eye drop 0,1% x 5ml      Nhật   Pharmaceutical Co.    500   52,920  26,460,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                   Ltd.
                                                Sanofi Winthrop
352  54  Nifuroxazide 200mg         Ercefuryl Cap. 200mg          Pháp               1,400   1,285   1,799,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                  Industrie
                                                Novartis Pharma
362  55  Octreotide 0,1mg          Sandostatin IV SC Inj. 0.1mg      Pháp                350  203,780  71,323,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                  Stein AG
                                                  Santen
                       Oflovid ophthalmic ointment 0,3%
363  56  Ofloxacin 0,3%                              Nhật   Pharmaceutical Co.    1,500  59,850  89,775,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                       x 3,5g
                                                   Ltd.
                                                  Santen
                       Oflovid ophthalmic solution 0,3% x
364  57  Ofloxacin 0,3% 5ml mắt                          Nhật   Pharmaceutical Co.    1,500  47,565  71,347,500.00 Cty CP YDP Vimedimex
                       5ml
                                                   Ltd.

373  58  Oxcarbazepin 300mg         Trileptal Tab. 300mg          Pháp   Novartis Farma SpA    500   6,478   3,239,000.00 Cty CP YDP Vimedimex

      Oxomemazine + Guaifenesin +
                                                 Sanofi Aventis
374  59  Paracetamol + Na Benzoat (1,66+ Toplexil Cap.              Việt Nam              75,000    596   44,700,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                  Việt Nam
      33,33+ 33,33+ 33,33mg)

378  60  Paracetamol 1g/100ml        Perfalgan Inj. IV 1g/100ml       Pháp   Bristol-Myers Squibb   5,000  40,558  202,790,000.00 Cty CP YDP Vimedimex

384  61  Pefloxacin 400mg x 5ml       Peflacine Inj 400mg          Pháp     Haupt Pharma     1,400  17,556  24,578,400.00 Cty CP YDP Vimedimex
385  62  Pefloxacin 400mg          Peflacine Tab. 400mg         Việt Nam   Sanofi-Aventis VN   1,500   8,032  12,048,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
      Polyvidone+Boric acid +NaCl +Na
      Lactate +KCl +CaCl2 + MgCl2 (50                           Laboratoires Ciba
399  63                  Oculotect Fluid Eye drop 5g/100ml     Pháp               12,250  29,752  364,462,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
      +2 +5,4 +0,2+1,5+ 0,15 +0,2mg)                             vision Faure
      10ml
                                                   Allergan
402  64  Prednisolon acetat 1% 5ml     Pred Forte Eye drop 1% x 5ml      Anh    Pharmaceuticals     1,400  28,875  40,425,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                                 (Ireland) Ltd.
                                                Page 7
                                            Eisai (đóng gói tại
                                              Interthai
412  65  Rabeprazole Natri 20mg      Pariet Tab. 20mg        Nhật                  7,000  19,235    134,645,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                            Pharmaceutical -
                                              Thailand)
      Ipratropium+Salbutamol                              Boehringer
427  66                  Combivent UDV 2,5ml       Anh                 14,000  14,049    196,686,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
      2,5/0,5mg 2,5ml                                Ingelheim Ltd.
437  67  Simvastatin 10mg         Simvahexal Tab. 10mg     Indonesia   PT. PrimaHexal     240,000   2,314    555,360,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                              Boehringer
453  68  Telmisartan 40mg         Micardis Tab. 40mg        Đức    Ingelheim pharma      62,500   8,793    549,562,500.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                            GmbH&Co. K.G.
                                             Pierre Fabre
458  69  Theophylline monohydrate 100mg Theostat Tab. 100mg        Pháp     Medicament       50,000   1,410    70,500,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                              production
                                             Pierre Fabre
459  70  Theophylline monohydrate 300mg Theostat Tab. 300mg        Pháp     Medicament        4,200   2,235     9,387,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                              production
460  71  Thiamazole 10mg         Thyrozol Tab. 10mg        Đức     Merck KGaA       91,000   1,595    145,145,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                              Santen
      Tropicamide, Phenylephrine
484  72                  Mydrin-P Eye drop 10ml     Nhật    Pharmaceutical Co.      90   35,700     3,213,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
      5/5mg 10ml
                                               Ltd.
                                            Novartis Pharma
488  73  Valsartan 80mg          Diovan Tab. 80mg        Pháp                  4,000  13,467    53,868,000.00 Cty CP YDP Vimedimex
                                              Stein AG
      Valsartan 80mg,                               Novartis Pharma
489  74                  Co-Diovan Tab. 80mg/ 12.5mg   Pháp                  500   14,007     7,003,500.00 Cty CP YDP Vimedimex
      Hydrochlorothiazide 12,5mg                           Stein AG
      Vitamin B1 100mg, B6 100mg,
496  75                  Neurobion Inj. IM 5000 3ml   Pháp     PT. Merck Tbk       9,800  15,083    147,813,400.00 Cty CP YDP Vimedimex
      B12 5000mcg

          Số khoản : 75                                             Cộng :  11,074,218,970.00
                                           Glaxo Operations UK
8   1  Acyclovir 2g           Zovirax 2g Cre 5%        Anh                  840   55,524    46,640,160.00 Cty CPDL TW2
                                             Limited - UK
                                            Draxis Pharma Inc-
9   2  Acyclovir 3%, 4.5g        Zovirax Ophthalmic Oin 3%   Canada                  10  112,300     1,123,000.00 Cty CPDL TW2
                                               Canada
12  3  Albendazole 200mg        Zentel (VN) Tab 200mg     Việt Nam    OPV-Việt Nam       8,400   5,600    47,040,000.00 Cty CPDL TW2
                                            Merck Sharp &
                                     Ý đóng gói
14  4  Alendronate 70mg         Fosamax Tab 70mg             Dohme (Italia) S.p.A -     250   85,167    21,291,750.00 Cty CPDL TW2
                                       Uc
                                              Italia

                                           SmithKline Beecham
      Amoxicillin trihydrate 500mg +
30  5                   Augmentin BD Tab 625mg      Anh    Pharmaceuticals -      8,400  10,995    92,358,000.00 Cty CPDL TW2
      Clavulanate Potasium 125mg
                                                UK

31  6  Ampicillin,Sulbactam 1500mg   Unasyn Inj 1500mg         Ý    Pfizer Italia S.r.l - Ý   3,360  61,100    205,296,000.00 Cty CPDL TW2
32  7  Sultamicillin 375mg       Unasyn Tab 375mg         Ý    Pfizer Italia S.r.l - Ý   7,000  13,690    95,830,000.00 Cty CPDL TW2
                                            Page 8
                                           AstraZeneca
34  8  Anastrozole 1mg         Arimidex Tab 1mg        Mỹ    Pharmaceuticals LP    200   70,675  14,135,000.00 Cty CPDL TW2
                                             USA
                                          AstraZeneca UK
39  9  Atenolol 50mg          Tenormin Tab 50mg       Anh                2,000   3,204   6,408,000.00 Cty CPDL TW2
                                            Limited

                                           Pfizer Ireland
                                          Pharmaceuticals
40  10  Atorvastatin calcium 10mg    Lipitor Tab 10mg       Ireland              30,000  14,760  442,800,000.00 Cty CPDL TW2
                                          Ireland Packed by
                                         Godecke GmbH -Đức

     Attapulgite mormoiron, gel
                                          Beaufour Ipsen
43  11  aluminium hydroxyde, magnesium Gastropulgite Sac 2.5g     Pháp               40,000   2,694  107,760,000.00 Cty CPDL TW2
                                          Industrie-Pháp
     carbonate
                                          Beaufour Ipsen
44  12  Attapulgite mormoiron 3g    Actapulgite Sac 3g      Pháp               13,000   2,714  35,282,000.00 Cty CPDL TW2
                                          Industrie-Pháp
45  13  Attapulgite hoạt hoá 600 mg   New Diatabs         Việt Nam    United Pharma    50,000    945   47,250,000.00 Cty CPDL TW2
                                          AstraZeneca AB
48  14  Bambuterol chlorhydrate10mg   Bambec Tab 10mg       Thụy Điển              62,000   5,639  349,618,000.00 Cty CPDL TW2
                                            Sweden
                                          Les Laboratories
50  15  Benfluorex 150mg        Mediator Tab 150mg      Pháp    Servier Industrie -   8,400   1,616  13,574,400.00 Cty CPDL TW2
                                             Pháp
                                             Solvay
54  16  Betahistine 16mg        Betaserc Tab 16mg       Pháp               14,000   2,750  38,500,000.00 Cty CPDL TW2
                                          Pharmaceuticals
                                            Solvay
56  17  Betahistine 8mg         Serc 8 tab 8mg        Pháp    Pharmaceuticals-   400,000   1,460  584,000,000.00 Cty CPDL TW2
                                            France
                                            S.A.Alcon-
59  18  Betaxolol HCL          Betoptic S Dro 0.25% 5ml    Bỉ     Couvreur.N.V -     150   71,700  10,755,000.00 Cty CPDL TW2
                                            Belgium
                                          AstraZeneca AB
66  19  Budesonide 64mcg        Rhinocort Aqua Spr 64mcg  Thụy Điển               300  185,019  55,505,700.00 Cty CPDL TW2
                                            Sweden
                                         AstraZeneca Pty Ltd
67  20  Budesonide 0.5mg/2ml      Pulmicort Respules Inh     Úc                18,900  13,834  261,462,600.00 Cty CPDL TW2
                                            Australia
     Budesonide 160mcg, Formoterol                      AstraZeneca AB
68  21                  Symbicort Tur Oth 60 dose  Thụy Điển               700  286,440  200,508,000.00 Cty CPDL TW2
     4,5mcg                                    Sweden
     Magnesium gluconate + Calcium                        Laboratoires
69  22                  Fatig Sol Amp 10ml      Pháp               37,800   4,440  167,832,000.00 Cty CPDL TW2
     glycerophosphate                              Fournier S.A.

     Ginkgo Biloba 14mg + Heptaminol                      Beaufour Ipsen
77  23                  Ginkor Fort Cap        Pháp                2,100   3,060   6,426,000.00 Cty CPDL TW2
     300 + Troxerutin 300mg                          Industrie-Pháp

                                          Facta Farmaceutici
83  24  Cefaclor 375mg         Ceclor SR Tabs 375mg      Ý                2,800  17,144  48,003,200.00 Cty CPDL TW2
                                           SPA - Italy
                                          Page 9
                                            Glaxo Operations
97  25  Cefuroxime axetil 250mg    Zinnat Tab 250          Anh                 6,600  12,329  81,371,400.00 Cty CPDL TW2
                                             UK Ltd -UK
                                            GlaxoSmithkline
98  26  Cefuroxime 750mg        Zinacef (India) Inj 750mg    An Độ   Pharmaceuticals Ltd.   2,500  34,178  170,890,000.00 Cty CPDL TW2
                                              - India
                                              Pfizer
                                           Pharmaceuticals
                                           LLC-Puerto Rico,
99  27  Celecoxib 200mg        Celebrex Cap 200mg        Mỹ                 1,000  11,027  11,027,000.00 Cty CPDL TW2
                                           packed by Henrich
                                           Mack Nachf, GmbH
                                             & Co.KG
                                           Olic (Thailand) Ltd -
104  28  Cinnarizine 25mg        Stugeron Tab 25mg       Thái Lan               70,000   545   38,150,000.00 Cty CPDL TW2
                                              Thailand
                                              S.A.Alcon-
105  29  Ciprofloxacin 0,3%       Ciloxan Drop 0.3% 5ml       Bỉ                 1,750  58,200  101,850,000.00 Cty CPDL TW2
                                             Couvreur.N.V

                                           Pfizer Manufacturing
111  30  Clindamycin 600mg       Dalacin C Inj 600mg        Bỉ                 3,250  97,000  315,250,000.00 Cty CPDL TW2
                                           Belgium NV - Belgium


112  31  Clindamycin Hydrochloride 300mg Dalacin C Cap 300mg       Bỉ     Sanico N.V - Bỉ    7,000  10,435  73,045,000.00 Cty CPDL TW2

                                            Glaxo Operations
113  32  Clobetasone Propionate 15g   Dermovate 15g Cre 0.05%     Anh                  840  40,090  33,675,600.00 Cty CPDL TW2
                                             UK Ltd - UK
                                            Schering OY -
114  33  Disodium clodronate 400mg   Bonefos Cap 400mg       Phần Lan                200  28,088   5,617,600.00 Cty CPDL TW2
                                              Finland
      Betamethasone dipropionate
                                            Schering Plough
123  34  0.05%+Clotrimazole       Triderm Cre 5gm        Bồ Đào Nha               5,600  22,550  126,280,000.00 Cty CPDL TW2
                                           Farma Lda - Portugal
      1%+Gentamycin sulfate 0.1%
                                            Baxter Oncology
130  35  Cyclophosphamide 200mg     Endoxan NaCl-free Inf 200mg   Đức                  70  45,301   3,171,070.00 Cty CPDL TW2
                                            GmbH - Germany
                                             Industrias
                                            Farmaceuticas
                                     Tây Ban
131  36  Cyclophosphamide 50mg     Endoxan Tab 50mg                 Almirall      1,400  3,083   4,316,200.00 Cty CPDL TW2
                                      Nha
                                           Prodesfarma, S.L-
                                              Spain

132  37  Cyproterone acetate 50mg    Androcur Tab 50mg        Pháp   Delpharm Lille SAS -    500  14,280   7,140,000.00 Cty CPDL TW2

143  38  Natri diclofenac 50mg     Neo Pyrazon tab 50mg     Việt Nam    United Pharma     50,000  1,157   57,850,000.00 Cty CPDL TW2
147  39  Diltiazem HCl 30mg       Herbesser Tab 30mg       Indonesia    P.T. Tanabe     4,000  1,240   4,960,000.00 Cty CPDL TW2
                                           Laboratoires Alcon -
150  40  Inosine monophosphate     Catacol Drop 0.1% 10ml      Pháp                1,400  20,400  28,560,000.00 Cty CPDL TW2
                                              France
                                            Beaufour Ipsen
151  41  Diosmectite 3g         Smecta Sac 3g          Pháp                8,500  2,987  25,389,500.00 Cty CPDL TW2
                                            Industrie-Pháp
                                           Page 10
                                            Les Laboratories
152  42  Diosmin 450mg , Hesperidin 50mg Daflon Tab 500mg        Pháp                840,000   2,538  2,131,920,000.00 Cty CPDL TW2
                                            Servier Industrie
155  43  Domperidone maleate 10mg     Motilium-M Tabs 10mg     Thái Lan       Olic      250,000   1,450  362,500,000.00 Cty CPDL TW2
                                           Pfizer (Australia) Pty
159  44  Doxazosin mesylate 2mg      Carduran Tab 2mg        Úc                  1,000   7,810   7,810,000.00 Cty CPDL TW2
                                                Ltd
                                            Pfizer (Perth) Pty.
160  45  Doxorubicin Hydrochloride 10mg  Adriamycin Inj 2mg/ml 5ml    Uc                   225  95,600   21,510,000.00 Cty CPDL TW2
                                               Ltd -Uc
                                            Merck Sharp &
168  46  Enalapril maleate 10mg      Renitec Tab 10mg        Úc    Dohme Australia Pty    33,600   3,876  130,233,600.00 Cty CPDL TW2
                                             Ltd -Australia
                                            Merck Sharp &
169  47  Enalapril maleate 20mg      Renitec Tab 20mg        Úc    Dohme Australia Pty    2,000   5,881   11,762,000.00 Cty CPDL TW2
                                             Ltd -Australia
                                            Merck Sharp &
170  48  Enalapril maleate 5mg      Renitec Tab 5mg         Úc    Dohme Australia Pty   114,000   2,296  261,744,000.00 Cty CPDL TW2
                                             Ltd -Australia
175  49  Epirubicin 10mg         Farmorubicin Inj 10mg      Ý     Pfizer Italia S.r.l     15  247,600   3,714,000.00 Cty CPDL TW2
176  50  Epirubicin 50mg         Farmorubicin Inj 50mg      Ý     Pfizer Italia S.r.l     70  837,400   58,618,000.00 Cty CPDL TW2
                                           Creapharm Gannat -
177  51  Eprazinone di HCl 50mg      Mucitux Tab 50mg        Pháp                63,000   1,865  117,495,000.00 Cty CPDL TW2
                                              Pháp

                                     Đức đóng   Vetter Pharma,Đóng
178  52  Epoetin Alfa (Erythopoietin)   Eprex 4000 Prefill Syrin                        280  540,000  151,200,000.00 Cty CPDL TW2
                                    gói Thụy Sĩ    gói: CiLag


                                            AstraZeneca AB
180  53  Esomeprazole 40mg        Nexium Inj 40mg       Thụy Điển                1,000  153,560  153,560,000.00 Cty CPDL TW2
                                              Sweden


                                            AstraZeneca AB
181  54  Esomeprazole 40mg        Nexium Tab 40mg       Thụy Điển                20,000  22,456  449,120,000.00 Cty CPDL TW2
                                              Sweden182  55  Estriol 1mg           Ovestin Tab 1mg        Hà Lan     N.V.Organon      2,100   2,665   5,596,500.00 Cty CPDL TW2


186  56  Felodipine 5mg          Plendil Tab 5mg       Thụy Điển    AstraZeneca AB     10,500   8,008   84,084,000.00 Cty CPDL TW2

195  57  Fluconazole 150mg        Diflucan Cap 150mg       Pháp    Pfizer PGM- France      250  148,700   37,175,000.00 Cty CPDL TW2

197  58  Flunarizine 5mg         Sibelium Cap 5mg       Thái Lan       Olic       14,000   4,554   63,756,000.00 Cty CPDL TW2
                                           Page 11
                                         Glaxo Wellcome S.A
                                    Tây Ban  - Spain (Packed by
202  59  Fluticasone propionate 0.05%  Flixonase Spr 0.05%    Nha đóng   GlaxoSmithKline      700   117,201   82,040,700.00 Cty CPDL TW2
                                    gói Uc  Australia Pty Ltd -
                                           Australia)

                                          Leo Laboratoires
                                         Limited - Ireland Xuất
                                           xưỡng: Leo
205  60  Fucidic acid 2% 5g       Fucidin Cre 2% 5g      Ireland                420   41,700   17,514,000.00 Cty CPDL TW2
                                          Pharmaceutical
                                          Products Ltd A/S -
                                            Denmark
                                          Leo Laboratoires
                                         Limited - Ireland Xuất
      Fucidic acid 20mg,                             xưỡng: Leo
206  61                  Fucicort Cre 15g      Ireland               1,400   77,400   108,360,000.00 Cty CPDL TW2
      Betamethasone valerate 1mg                        Pharmaceutical
                                          Products Ltd A/S -
                                            Denmark
209  62  Gapapentin 300mg        Neurontin Cap 300mg     Đức     Godecke GmbH      8,500   10,575   89,887,500.00 Cty CPDL TW2

                                         Janssen - Cilag SpA
211  63  Galantamine HBr 4mg       Reminyl Tab 4mg        Ý                 2,000   19,429   38,858,000.00 Cty CPDL TW2
                                          - Via C. Janssen

213  64  Gemfibrozil 300mg        Lopid Tab 300mg      Thái Lan      Olic      686,000   2,877  1,973,622,000.00 Cty CPDL TW2
                                          Beaufour Ipsen
215  65  Ginkgo Biloba 40mg       Tanakan Tab 40mg       Pháp               951,000   3,464  3,294,264,000.00 Cty CPDL TW2
                                          Industrie-Pháp
                                          Les Laboratories
217  66  Gliclazide 30mg         Diamicron MR Tab 30mg    Pháp   Servier Industrie -   320,000   2,230   713,600,000.00 Cty CPDL TW2
                                             Pháp
                                          AstraZeneca UK
224  67  Goserelin acetate 3.6mg     Zoladex Inj 3.6mg      Anh                  70  2,703,470  189,242,900.00 Cty CPDL TW2
                                            Limited
                                          Les Laboratories
236  68  Indapamide 1,5mg        Natrilix Tab 1.5mg      Pháp                18,000   2,406   43,308,000.00 Cty CPDL TW2
                                          Servier Industrie
                                         Eli Lilly & Company -
240  69  Human Insulin R DNA       Humulin 70/30 Inj 100iu    Mỹ    USA - Packed by      1,750  246,960   432,180,000.00 Cty CPDL TW2
                                           Lilly Pharma
                                         Eli Lilly & Company -
242  70  Human Insulin tác dụng bán chậm Humulin N Inj 100iu 10ml   Mỹ    USA - Packed by      2,100  246,960   518,616,000.00 Cty CPDL TW2
                                           Lilly Pharma
                                         Eli Lilly & Company -
243  71  Human Insulin tác dụng nhanh  Humulin R Inj 100iu 10ml   Mỹ    USA - Packed by       40   246,960    9,878,400.00 Cty CPDL TW2
                                           Lilly Pharma
                                          Aventis Pharma
249  72  Irinotecan 100mg        Campto Inj 100mg       Anh                 210  3,406,700  715,407,000.00 Cty CPDL TW2
                                          Dagenham - Anh
                                         Page 12
                                           Aventis Pharma
250  73  Irinotecan 40mg         Campto Inj 40mg        Anh                 105  1,362,600  143,073,000.00 Cty CPDL TW2
                                           Dagenham - Anh

                                           Abbott Laboratories
251  74  Isoflurane 250mg        Forane Sol 250ml        Anh                 210  1,124,100  236,061,000.00 Cty CPDL TW2
                                             Ltd-UK

                                           AstraZeneca AB
253  75  Isosorbide-5-mononitrate 30mg  Imdur Tab 30mg        Thụy Điển              10,000   3,245   32,450,000.00 Cty CPDL TW2
                                             Sweden

                                          Stiefel Laboratories
255  76  Isotretinoin 0.1%        Isotrex Cre 0.1%       Singapore               4,200   34,650  145,530,000.00 Cty CPDL TW2
                                          Pte., Ltd - Singapore

256  77  Itraconazole 100mg       Sporal Cap 100mg       Thái Lan      Olic       1,750   16,530   28,927,500.00 Cty CPDL TW2
                                           Les Laboratories
257  78  Ivabradine 5mg         Procoralan Tab 5mg       Pháp                 500   11,101   5,550,500.00 Cty CPDL TW2
                                           Servier Industrie

                                          Leo Pharmaceutical
259  79  Kali chloride 600mg       Kaleorid Tab 600mg      Đan Mạch              105,000   1,091  114,555,000.00 Cty CPDL TW2
                                          Product- Đan Mạch

261  80  Ketoconazol 5g         Nizoral Cream 5gm      Thái Lan      Olic        850   14,208   12,076,800.00 Cty CPDL TW2
                                    Tây Ban
264  81  Lacidipine 4mg         Lacipil Tab 4mg             Glaxo Wellcome SA    16,000   6,392  102,272,000.00 Cty CPDL TW2
                                     Nha
                                           Han Wha Pharma
265  82  Lactobacillus acidophilus    Antibio Sac         Hàn Quốc               35,000   2,027   70,945,000.00 Cty CPDL TW2
                                           Co. Ltd - Hàn Quốc

                                             Solvay
266  83  Lactulose 15ml         Duphalac 10g/15ml Syr 15ml  Hà Lan               28,000   3,920  109,760,000.00 Cty CPDL TW2
                                          Pharmaceuticals B.V.

                                           Glaxo Wellcome
267  84  Lamivudine 100mg        Zeffix Tab 100mg        Anh    Operation (UK) Ltd -   1,000   34,611   34,611,000.00 Cty CPDL TW2
                                              UK
269  85  Levetiracetam 500mg       Keppra Tab 500mg        Bỉ    UCB S.A - Belgium     200   20,230   4,046,000.00 Cty CPDL TW2
                                           UCB Farchim S.A -
270  86  Levocetirizine 5mg       Xyzal Tab 5mg         Thụy Sĩ                500    7,480   3,740,000.00 Cty CPDL TW2
                                            Switzerland
                                            Olic (Thailand)
272  87  Levofloxacin 500mg       Cravit Inj 500mg       Thái Lan               3,150  208,950  658,192,500.00 Cty CPDL TW2
                                           Limited - Thailand
                                             Interthai
                                           Pharmaceutical
273  88  Levofloxacin 500mg       Cravit Tab 500mg       Thái Lan               1,680   35,217   59,164,560.00 Cty CPDL TW2
                                          Manufacturing Ltd -
                                            Thailand
                                           Berlin Chemie AG -
274  89  Levothyroxine 100mcg      Berlthyrox Tab 100mcg     Đức                49,000    318   15,582,000.00 Cty CPDL TW2
                                             Germany
                                           AstraZeneca AB
275  90  Lidocaine HCl 30g        Xylocaine Jelly Oin 2% 30g  Thụy Điển               150   55,600   8,340,000.00 Cty CPDL TW2
                                              Sweden
                                           AstraZeneca UK
283  91  Lisinopril 5mg         Zestril Tab 5mg        Anh                 500    4,534   2,267,000.00 Cty CPDL TW2
                                              Limited
                                          Page 13
                                             AstraZeneca UK
284  92  Lisinopril 20mg         Zestril Tab 20mg        Anh                1,000  6,875  6,875,000.00 Cty CPDL TW2
                                                Limited
                                             AstraZeneca UK
285  93  Lisinopril 10mg         Zestril Tab 10mg        Anh                10,000  6,097  60,970,000.00 Cty CPDL TW2
                                                Limited
                                             Olic (Thailand) -
287  94  Loperamide 2mg          Imodium Cap 2mg        Thái Lan               1,400  2,223  3,112,200.00 Cty CPDL TW2
                                               Thailand
                                              Merck Sharp &
290  95  Losartan K 50mg         Cozaar Tab 50mg         Anh                4,000  7,952  31,808,000.00 Cty CPDL TW2
                                             Dohme Ltd - U.K
      Losartan K 50mg,                                Merck Sharp &
291  96                   Hyzaar Tab 50mg/12.5mg     Anh                 500  7,952  3,976,000.00 Cty CPDL TW2
      Hydrochlorothiazide 12.5mg                          Dohme Ltd - U.K

293  97  Lynestrenol 5mg         Orgametril Tab 5mg       Hà Lan   N.V.Organon-Hà Lan   16,800  1,605  26,964,000.00 Cty CPDL TW2

      Macrogol 4000, NaHCO3, NaCl,                         Beaufour Ipsen
294  98                   Fortrans Sac 73.69g       Pháp                2,800  19,800  55,440,000.00 Cty CPDL TW2
      KCl                                      Industrie-Pháp
                                             Beaufour Ipsen
295  99  Macrogol 4000 10g        Forlax goi 10g         Pháp                8,400  4,040  33,936,000.00 Cty CPDL TW2
                                             Industrie-Pháp

                                               Solvay
303  100  Mebeverine hydrocholride 200mg  Duspatalin retard Cap 200mg  Hà Lan               4,200  5,430  22,806,000.00 Cty CPDL TW2
                                            Pharmaceuticals B.V.

315  101  Methylprednisolone 16mg     Medrol Tab 16mg          Ý    Pharmacia Italia SPA  4,500  3,672  16,524,000.00 Cty CPDL TW2

319  102  Metoprolol succinate 50mg    Betaloc ZOK Tab 50mg     Thụy Điển   AstraZeneca AB    8,400  5,779  48,543,600.00 Cty CPDL TW2

                                             Alcon Laboratories
325  103  Moxifloxacin           Vigamox Dro 0.5%         Mỹ                 280  76,300  21,364,000.00 Cty CPDL TW2
                                               Inc-USA

                                             Rottendorf Pharma
                                             GmbH-Germany
                                      Đức đóng
326  104  Moxonidine 0.2mg         Physiotens 0.2 Tab 0.2mg          Packed by Solvay     500  7,200  3,600,000.00 Cty CPDL TW2
                                      gói Pháp
                                             Pharmaceuticals
                                             S.A.S - France

                                            Smithkline Beecham
328  105  Mupirocin 2%           Bactroban Oin 5g       Phillipine               140  35,480  4,967,200.00 Cty CPDL TW2
                                              - Philippines

                                             Glaxo Wellcome
329  106  Nadroparine Calci 2850UI/0.3ml  Fraxiparine Inj 0.3ml      Pháp                 200  60,668  12,133,600.00 Cty CPDL TW2
                                            Production - France

332  107  Nandrolone decanoate 50mg    Deca-Durabolin Inj 50mg    Hà Lan   N.V.Organon-Hà Lan    280  63,773  17,856,440.00 Cty CPDL TW2

      Dexamethasone 1mg, Neomycine                          S.A.Alcon-
344  108  3,5mg, Polymyxine B sulfate Maxitrol Dro 5ml           Bỉ     Couvreur.N.V -    1,600  33,900  54,240,000.00 Cty CPDL TW2
      6000UI                                      Belgium
                                            Page 14
                                           Schering Plough
346  109  Netilmicin sulfate 200mg     Netromycin Inj 200mg     Bỉ                2,800  172,590  483,252,000.00 Cty CPDL TW2
                                           Labo NV-Belgium
                                           Schering Plough
347  110  Netilmicin sulfate 100mg     Netromycin Inj 100mg     Bỉ                4,200  99,000  415,800,000.00 Cty CPDL TW2
                                           Labo NV-Belgium
                                           Bayer HealthCare
349  111  Nifedipine 20mg          Adalat Retard Tab 20mg   Đức                56,000   4,647  260,232,000.00 Cty CPDL TW2
                                             AG Đức
                                           Bayer HealthCare
350  112  Nifedipine 30mg          Adalat LA Tab 30mg     Đức                2,100   9,454  19,853,400.00 Cty CPDL TW2
                                             AG Đức

                                            PT Schering
354  113  Norethisterone 5mg        Primolut-N Tab 5mg    Indonesia               4,200   1,271   5,338,200.00 Cty CPDL TW2
                                          Indonesia - Indonesia

                                    Yđóng gói   Merck Sharp &
355  114  Norfloxacin 400mg         Noroxin Tab 400mg                       4,000   6,909  27,636,000.00 Cty CPDL TW2
                                    Hà Lan   Dohme (Italia) S.p.A

                                           Les Laboratoires
386  115  Perindopril arginine10mg     Coversyl Tab 10mg     Pháp                1,000   6,750   6,750,000.00 Cty CPDL TW2
                                           Servier Industrie
                                           Les Laboratoires
387  116  Perindopril arginine 5mg     Coversyl Tab 5mg      Pháp                42,000   4,396  184,632,000.00 Cty CPDL TW2
                                           Servier Industrie
      Perindopril tert butylamin 2mg;                      Les Laboratoires
388  117                   Preterax Tab 2mg      Pháp                 500   4,273   2,136,500.00 Cty CPDL TW2
      Indapamid 0,625mg                             Servier Industrie
      Perindopril tert butylamin 4mg,                      Les Laboratoires
389  118                   Bi- Preterax Tab 4mg    Pháp                 500   5,123   2,561,500.00 Cty CPDL TW2
      Indapamid 1,25mg                             Servier Industrie
                                           Les Laboratoires
389  119  Perindopril + Indapamide 1.25mg  Coversyl Plus Tab 4mg   Pháp                 500   5,123   2,561,500.00 Cty CPDL TW2
                                           Servier Industrie
                                           UCB S.A Pharma
395  120  Piracetam 3g           Nootropyl Inj 3g/15ml    Bỉ                2,250  28,875  64,968,750.00 Cty CPDL TW2
                                           Sector - Belgium

396  121  Piracetam 800mg          Nootropyl Tab 800mg     Bỉ    UCB S.A - Belgium    4,500   3,166  14,247,000.00 Cty CPDL TW2

                                           Chiesi Farmaceutici
397  122  Piroxicam ß-cyclodextrin 20mg   Brexin Tab 20mg       Ý                21,000   6,480  136,080,000.00 Cty CPDL TW2
                                              S.p.A.

                                           GlaxoSmithKline
                                          SpA- Italy (Packed
                                    Ý đóng gói
415  123  Ranitidine 50mg          Zantac Inj 50mg 2ml          by GlaxoSmithKline   8,400   25,194  211,629,600.00 Cty CPDL TW2
                                      Uc
                                           Australia Pty Ltd -
                                             Australia)

                                           GlaxoSmithKline
416  124  Ranitidine 150mg         Zantac Tab 150mg       Úc    Australia Pty., Ltd -  33,500   4,390  147,065,000.00 Cty CPDL TW2
                                             Australia
                                          Servier (Tianjin)
      Almitrine bismesylate
417  125                   Duxil Tab 30mg      Trung Quốc Pharmaceutical Co.,    67,000   3,416  228,872,000.00 Cty CPDL TW2
      30mg+Raubasine 10mg
                                           Ltd - China
                                          Page 15
                                           N.V.Organon-Hà
420  126  Rocunorium bromide 25mg   Esmeron 25mg Vial 10mg/ml    Hà Lan                1,400   54,923   76,892,200.00 Cty CPDL TW2
                                               Lan
                                     Tây Ban   Glaxo Wellcome SA
421  127  Rosiglitazone 4mg      Avandia Tab 4mg                           3,000   15,624   46,872,000.00 Cty CPDL TW2
                                      Nha       - Spain
                                              IPR
                                          Pharmaceuticals INC
422  128  Rosuvastatin 10mg      Crestor Tab 10mg         Mỹ    - USA Packed by     4,000   16,170   64,680,000.00 Cty CPDL TW2
                                          AstraZeneca UK Ltd -
                                              UK
                                           GlaxoSmithKline
424  129  Salbutamol 5mg/2.5ml     Ventolin Nebules Sol 5mg     Úc    Australia Pty Ltd -   40,500   7,972   322,866,000.00 Cty CPDL TW2
                                             Australia

                                           Glaxo Wellcome
                                          Production - France
                                    Pháp đóng
425  130  Salbutamol 100mcg      Ventolin Inh 100mcg              (packed by      3,750   66,543   249,536,250.00 Cty CPDL TW2
                                     gói Uc
                                           GlaxoSmithKline
                                           Australia Pty Ltd

      Betamethasone dipropionate                        PT Schering Plough
428  131                Diprosalic Lotion Lot 10ml   Indonesia               300   37,620   11,286,000.00 Cty CPDL TW2
      0.064%+ acid salicylic 2%                         Indonesia Tbk

      Betamethasone dipropionate
429  132                Diprosalic Oin 15g       Canada     S-P Canada      1,400   56,760   79,464,000.00 Cty CPDL TW2
      0.064%+ acid salicylic 3%

      Salmeterol+ fluticasone                   Pháp đóng   Glaxo Wellcome
430  133                Seretide Evohaler Pwd 250mcg                     1,800  260,400   468,720,000.00 Cty CPDL TW2
      propionate 25/250mcg                     gói Uc  Production - France

                                           Pfizer Australia Pty
435  134  Sertraline HCL 50mg     Zoloft Tab 50mg          Úc                 8,400   13,043   109,561,200.00 Cty CPDL TW2
                                             Ltd - Úc
                                           Abbott Laboratories
436  135  Sevoflurane 249,75mg     Sevorane Sol 250ml        Anh                 25  2,794,300   69,857,500.00 Cty CPDL TW2
                                              - UK
                                            Merck Sharp &
437  136  Simvastatin 10mg       Zocor Tab 10mg          Úc    Dohme Australia    160,000   8,549  1,367,840,000.00 Cty CPDL TW2
                                           Pty., Ltd- Australia

438  137  Somatostatine 3mg      Somatostatin Inj 3mg       Bỉ    UCB S.A - Belgium     450  1,118,000  503,100,000.00 Cty CPDL TW2

                                           Les Laboratories
444  138  Sulbutiamine 200mg      Arcalion Tab 200mg        Pháp                17,000   2,003   34,051,000.00 Cty CPDL TW2
                                           Servier Industrie

451  139  Tamoxifen citrate10mg    Nolvadex Tab 10mg         Anh    AstraZeneca UK Ltd    4,200   3,095   12,999,000.00 Cty CPDL TW2

                                           Novartis Consumer
                                           Health SA - Route
454  140  Terbinafine hydrocloride   Lamisil Cream 1% 5g       Thụy Sĩ                300   30,200    9,060,000.00 Cty CPDL TW2
                                           de l'Etraz CH-1260
                                           Nyon - Switzerland
                                          Page 16
                                            AstraZeneca AB -
455  141  Terbutaline sulphate        Bricanyl Inj 0.5/ml     Thụy Điển              500   11,990     5,995,000.00 Cty CPDL TW2
                                              Sweden
                                            Les Laboratories
462  142  Tianeptine sodium 12,5mg      Stablon Tab 12.5mg      Pháp               4,200   2,750    11,550,000.00 Cty CPDL TW2
                                            Servier Industrie
                                             SmithKline
      Ticarcillin 3g + Clavulanic acid
463  143                   Timentin Inj 3.2g       Anh     Beecham       9,400  120,804   1,135,557,600.00 Cty CPDL TW2
      200mg
                                            Pharmaceuticals
                                              S.A.Alcon-
466  144  Tobramycine 0.3%          Tobrex Drop 0.3% 5ml      Bỉ               1,750   33,900    59,325,000.00 Cty CPDL TW2
                                             Couvreur.N.V
      Tobramycine 15mg,                               S.A.Alcon-
468  145                   Tobradex Drop 5ml       Bỉ                2,800  38,200    106,960,000.00 Cty CPDL TW2
      Dexamethasone 5mg                              Couvreur.N.V
470  146  Topiramate 50mg          Topamax Tab 50mg       Thụy Sĩ     Cilag Ltd      500   9,319     4,659,500.00 Cty CPDL TW2

                                            Alcon Laboratories
473  147  Travoprost             Travatan Dro 0.004% 2.5ml   Mỹ                150  198,900    29,835,000.00 Cty CPDL TW2
                                              Inc - USA

                                      Tây Ban
476  148  Triflusal 300mg          Disgren Cap 300mg            J.Uriach & Cía S.A.   5,600   5,400    30,240,000.00 Cty CPDL TW2
                                       Nha
      Trimebutin 120mg, Ruscogenines
478  149                 Proctolog Sup           Pháp   Pfizer PGM - France  150,000   4,410    661,500,000.00 Cty CPDL TW2
      10mg

479  150  Trimebutine maleate 100mg     Debridat Tab 100mg      Pháp   Pfizer PGM - France  12,500   2,690    33,625,000.00 Cty CPDL TW2

                                            Les Laboratories
481  151  Trimetazidine 35mg         Vastarel MR Tab 35mg     Pháp              500,000   2,105   1,052,500,000.00 Cty CPDL TW2
                                            Servier Industrie
                                              S.A.Alcon-
483  152  Tropicamide            Mydriacyl Drop 0.1% 15ml    Bỉ                 50   35,600     1,780,000.00 Cty CPDL TW2
                                             Couvreur.N.V
                                            N.V.Organon-Hà
491  153  Vecuronium bromide         Norcuron + Solovent Inj   Hà Lan                50   45,984     2,299,200.00 Cty CPDL TW2
                                               Lan

          Số khoản : 153                                           Cộng :  27,255,005,580.00
 2   1  Acetazolamid            Acetazolamid 250mg     Việt Nam    Pharmedic      7,000   550     3,850,000.00 Cty CPDP - DL Pharmedic
141  2  Diclofenac diethylammonium     Diclofen gel 10g      Việt Nam    Pharmedic      450   4,489     2,020,050.00 Cty CPDP - DL Pharmedic
208  3  Furosemid             Diurefar 40mg        Việt Nam    Pharmedic     55,000    134     7,370,000.00 Cty CPDP - DL Pharmedic
216  4  Glibenclamid            Diabifar 5mg        Việt Nam    Pharmedic     168,000   250     42,000,000.00 Cty CPDP - DL Pharmedic
225  5  Haloperidol            Haloperidol 2mg       Việt Nam    Pharmedic      1,000   111      111,000.00 Cty CPDP - DL Pharmedic
229  6  Hydrochlorothiazide        Thiazifar 25mg       Việt Nam    Pharmedic      5,000   100      500,000.00 Cty CPDP - DL Pharmedic
261  7  Ketoconazol            Ketoconazol kem 10g     Việt Nam    Pharmedic      850   4,788     4,069,800.00 Cty CPDP - DL Pharmedic
      Magnesi hydroxyd + Nhôm
299  8                    Simelox (hỗn dịch)     Việt Nam    Pharmedic     24,500   1,796    44,002,000.00 Cty CPDP - DL Pharmedic
      hydroxyd + Simethicon
333  9  Naphazolin             Nasoline 0,05% 10ml     Việt Nam    Pharmedic      1,400   1,995     2,793,000.00 Cty CPDP - DL Pharmedic
342  10  Neomycin sulfat          Neocin 5ml         Việt Nam    Pharmedic      3,500   1,995     6,982,500.00 Cty CPDP - DL Pharmedic
343  11  neomycin + dexamethason      Neodex 5ml         Việt Nam    Pharmedic      2,500   2,394     5,985,000.00 Cty CPDP - DL Pharmedic
                                            Page 17
364  12  Ofloxacin              Ofloxacin 5ml (mắt)     Việt Nam   Pharmedic   1,500   7,182   10,773,000.00 Cty CPDP - DL Pharmedic

      Povidon + Acid boric + Natri clorid
399  13  + Natri lactat + Kali clorid + Calci Cooldrop 10ml        Việt Nam   Pharmedic  12,250   7,980   97,755,000.00 Cty CPDP - DL Pharmedic
      clorid + Magnesi clorid

400  14  Povidone iodine           Povidine 5% 20ml (STM)   Việt Nam   Pharmedic    280   4,489   1,256,920.00 Cty CPDP - DL Pharmedic
416  15  Ranitidine              Ratidin 150mg        Việt Nam   Pharmedic  33,500   360   12,060,000.00 Cty CPDP - DL Pharmedic
433  16  Sắt II fumarat + acid folic     Folicfer          Việt Nam   Pharmedic   4,500   350    1,575,000.00 Cty CPDP - DL Pharmedic
477  17  Trihexyphenidyl           Trihexy phenidyl 2mg    Việt Nam   Pharmedic  70,000    80    5,600,000.00 Cty CPDP - DL Pharmedic

485  18  Tyrothricin + tetracain clorhydrat  Tyrotab           Việt Nam   Pharmedic  200,000   238   47,600,000.00 Cty CPDP - DL Pharmedic

503  19  Vitamin PP              Vitamin PP 500mg      Việt Nam   Pharmedic  17,000   270    4,590,000.00 Cty CPDP - DL Pharmedic
505  20  Xylometazolin            Xylometazolin 0,05%     Việt Nam   Pharmedic    300   2,993    897,900.00 Cty CPDP - DL Pharmedic

          Số khoản : 20                                        Cộng :  301,791,170.00
74  1  Ca lactat 650mg           Biocalcium         Việt Nam   Nadyphar  840,000  152.25   127,890,000.00 Cty CPDP 2/9
104  2  Cinarizine 25mg           Cinarizine         Việt Nam   Nadyphar   70,000   94.5    6,615,000.00 Cty CPDP 2/9
288  3  Loratadine 10mg           Natydine*          Việt Nam   Nadyphar  175,000   400   70,000,000.00 Cty CPDP 2/9
365  4  Ofloxacin 200mg           NadyOFLOX 200        Việt Nam   Nadyphar   42,000  388.50   16,317,000.00 Cty CPDP 2/9

          Số khoản : 04                                        Cộng :  220,822,000.00
64  1  Bromhexin 8mg            Bromhexin 8mg        Việt Nam   CTCPDP 3/2  70,000    58    4,060,000.00 Cty CPDP 3/2
105  2  Ciprofloxacin 0,3% -5ml       Ciprofloxacin 0,3% -5ml   Việt Nam   CTCPDP 3/2   1,750   2,999   5,248,250.00 Cty CPDP 3/2
116  3  Chloramphenicol 0,4% -10ml      Cloraxin 0,4%        Việt Nam   CTCPDP 3/2  11,000   2,999   32,989,000.00 Cty CPDP 3/2
      Chloramphenicol 20mg+
118  4                     Dexacol           Việt Nam   CTCPDP 3/2  17,000   2,835   48,195,000.00 Cty CPDP 3/2
      Dexamethason 5mg/5ml
119  5  Chlopheniramine 4mg         Clorpheniramin 4mg     Việt Nam   CTCPDP 3/2  160,000    35    5,600,000.00 Cty CPDP 3/2
140  6  Dicain 0,5% - 10ml          Tetracain 0,5% - 10ml    Việt Nam   CTCPDP 3/2    200  10,080   2,016,000.00 Cty CPDP 3/2
145  7  Digoxin 0,25mg            Digoxine Qualy 0,25mg    Việt Nam   CTCPDP 3/2  10,500   500    5,250,000.00 Cty CPDP 3/2
288  8  Loratadine 10mg           Eftilora          Việt Nam   CTCPDP 3/2  175,000   441   77,175,000.00 Cty CPDP 3/2
321  9  Metronidazol 250mg          Metronidazol 250mg     Việt Nam   CTCPDP 3/2  70,000   126    8,820,000.00 Cty CPDP 3/2
334  10  Natri clorid 0,9% - 10ml       Efticol 0,9% -10ml     Việt Nam   CTCPDP 3/2  31,000   1,523   47,213,000.00 Cty CPDP 3/2
343  11  Neomycin 500mg+Dexamethason 110mg/5ml
                    Neodexa               Việt Nam   CTCPDP 3/2   2,500   2,626   6,565,000.00 Cty CPDP 3/2
357  12  Nước cất pha tiêm - 5ml       Nước vô khuẩn để tiêm 5ml  Việt Nam   CTCPDP 3/2  85,000   578   49,130,000.00 Cty CPDP 3/2
359  13  Nystatin 100.000UI          Nystatin 100.000UI     Việt Nam   CTCPDP 3/2    600   399     239,400.00 Cty CPDP 3/2
360  14  Nystatin 500.000UI          Nystatin 500.000UI     Việt Nam   CTCPDP 3/2   1,120   441     493,920.00 Cty CPDP 3/2
                                            Page 18
      Nystatin + Metronidazol +
      Cloramphenicol + Dexamethason
361  15                  Megyna        Việt Nam   CTCPDP 3/2      17,000     600    10,200,000.00 Cty CPDP 3/2
      acetat (100,000IU + 200mg +
      80mg + 0,5mg)

377  16  Paracetamol 500mg        Paracetamol 500mg  Việt Nam   CTCPDP 3/2     350,000     105    36,750,000.00 Cty CPDP 3/2
480  17  Trimetazidin 20mg        Eftifarene      Việt Nam   CTCPDP 3/2     2,940,000     299   879,060,000.00 Cty CPDP 3/2
500  18  Vitamin C 500mg - 5ml      Cevita 500mg     Việt Nam   CTCPDP 3/2      35,000    1,260    44,100,000.00 Cty CPDP 3/2

          Số khoản : 18                                       Cộng :   1,263,104,570.00
24  1  Aminophylline 4.8% 5ml     DIAPHYLLIN 240 mg  Hungary     G.Richter      1,400   7,276.5    10,187,100.00 Cty CPDP Bến Tre
      Alpha-Amylase, Papain,
33  2                  NEOPEPTINE      India     Raptakos     350,000   1,351.35   472,972,500.00 Cty CPDP Bến Tre
      Simethicone.
80  3  Captopril            TENSIOMIN 25 mg   Hungary      Egis      500,000     798    399,000,000.00 Cty CPDP Bến Tre
122  4  Clotrimazole 1% 15g       CALCREM 15 g      India     Raptakos       840   11,226.60    9,430,344.00 Cty CPDP Bến Tre
145  5  Digoxin 0,25mg         DIGOXIN 0.25 mg   Hungary     G.Richter     10,500   519.75     5,457,375.00 Cty CPDP Bến Tre
168  6  Enalapril 10mg         EDNYT 10 mg     Hungary     G.Richter     50,400   2,702.7   136,216,080.00 Cty CPDP Bến Tre
276  7  Lidocain HCl 10% 38g      LIDOCAIN SPRAY 10%  Hungary      Egis         70   64,449     4,511,430.00 Cty CPDP Bến Tre
279  8  Lidocain HCl 2% 10ml      LIDOCAIN 2% 10ml   Hungary      Egis       4,000   10,395    41,580,000.00 Cty CPDP Bến Tre
      Lidocain HCl 2% +
282  9                  LIDOCAIN-ADRENALIN  Hungary      Egis        500    10,395     5,197,500.00 Cty CPDP Bến Tre
      Adrenalin 0,001%
283  10  Lisinopril 5mg         LISOPRESS 5 mg    Hungary     G.Richter      500    2,895.9    1,447,950.00 Cty CPDP Bến Tre
285  11  Lisinopril 10mg         LISOPRESS 10 mg   Hungary     G.Richter     10,000   3,787.35    37,873,500.00 Cty CPDP Bến Tre
297  12  Mg, K aspartate         PANANGIN inj,    Hungary     G.Richter      300   13,513.5    4,054,050.00 Cty CPDP Bến Tre
443  13  Spironolactone 50mg       VEROSPIRON 50 mg   Hungary     G.Richter     70,000    2,625    183,750,000.00 Cty CPDP Bến Tre
469  14  Tolperisone HCl 150mg      MYDOCALM 150 mg   Hungary     G.Richter    610,000    1,871.1  1,141,371,000.00 Cty CPDP Bến Tre

          Số khoản : 14                                       Cộng :   2,453,048,829.00
 7  1  Acid Acetyl salycilic 81mg   ASPIRIN 81MG     Việt Nam    Domesco      450,000     130    58,500,000.00 Cty CPDP Domesco
17  2  Allopurinol 300mg        ALLOPURINOL 300mg  Việt Nam    Domesco      53,000     525    27,825,000.00 Cty CPDP Domesco
20  3  Alverin 40mg          DOSPASMIN      Việt Nam    Domesco      70,000     224    15,680,000.00 Cty CPDP Domesco
29  4  Amoxicillin 500mg        AMOXICILLIN 500MG  Việt Nam    Domesco      42,000     590    24,780,000.00 Cty CPDP Domesco
146  5  Dihydroergotamine 3mg      TAMIK 3mg       Pháp      Laphal      42,000    2,835    119,070,000.00 Cty CPDP Domesco
153  6  Dobutamin 250mg/20ml      Dobutamin 250mg    Pháp    Lab Panpharma      2,100   99,750    209,475,000.00 Cty CPDP Domesco
177  7  Eprazinon 2HCl 50mg       MOLITOUX       Việt Nam    Domesco      63,000    1,000    63,000,000.00 Cty CPDP Domesco

238  8  Indomethacin          INDOCOLLYRE 0,1%   Pháp   Laboratoire CHAUVIN    700    66,000    46,200,000.00 Cty CPDP Domesco
                                      Page 19
258  9  Kali chloride 10% 10ml      Chlorure de Potassium   Pháp     Auguettant     3,500  3,780    13,230,000.00 Cty CPDP Domesco

260  10  Kali Iodide 3mg + Natri Iodide 3mg POSOD          Hàn Quốc   Hanlim pharma    12,000  28,500    342,000,000.00 Cty CPDP Domesco

      Campho monobromid 20mg +
301  11  Xanh Methylen 25mg + Malva    DOMITAZOL         Việt Nam    Domesco      95,000   664    63,080,000.00 Cty CPDP Domesco
      purpurea 250mg
308  12  Mephenesin 250mg         DOROTYL          Việt Nam    Domesco      94,500   180    17,010,000.00 Cty CPDP Domesco

      Nystatin 100,000IU + Neomycin
323  13                  NEO TERGYNAN        Pháp    Bouchara Recordi    1,400  9,350    13,090,000.00 Cty CPDP Domesco
      65,000 UI + Metronidazol 500mg

340  14  Nefopam 20mg           NISIDOL (inj)        Bỉ   Zenith Biochemicals   7,000  9,975    69,825,000.00 Cty CPDP Domesco

341  15  Nefopam 30mg           NISIDOL (viên nang)     Bỉ   Zenith Biochemicals   2,100  2,940     6,174,000.00 Cty CPDP Domesco

385  16  Pefloxacin 400mg         PEFLOXACIN 400MG     Việt Nam    Domesco      1,500   893     1,338,750.00 Cty CPDP Domesco
408  17  Propranolol 40mg         DOROCARDYL 40mg (V.Rời)  Việt Nam    Domesco      42,000   150     6,300,000.00 Cty CPDP Domesco
409  18  Proprylthiuracil 50mg      Proracil         Hàn Quốc   Korea Pharma    30,000   672    20,160,000.00 Cty CPDP Domesco
434  19  Serratiopeptidase 10mg Vỉ bấm  DOREN - 10        Việt Nam    Domesco      15,400   378     5,821,200.00 Cty CPDP Domesco
440  20  Sorbitol 5g (xanh)        SORBITOL (xanh)      Việt Nam    Domesco      22,500   315     7,087,500.00 Cty CPDP Domesco
      Metronidazol 125mg + Spiramycin
442  21                  DOROGYN          Việt Nam    Domesco      84,000   750    63,000,000.00 Cty CPDP Domesco
      0.75 MUI
448  22  Sulpiride 50mg          MAXDOTYL         Việt Nam    Domesco     392,000   215    84,280,000.00 Cty CPDP Domesco

464  23  Timolol             Timolol          Pháp   Laboratoire CHAUVIN    350  39,500    13,825,000.00 Cty CPDP Domesco

           Số khoản : 23                                        Cộng :  1,290,751,450.00
195  1  Fluconazol            Flucomedil 150mg      Cyprus    Medochemie      250  32,000    8,000,000.00 Cty CPDP Duy Tân

           Số khoản : 01                                        Cộng :    8,000,000.00
71  1  Calcitriol 0,25 mcg       pms-Imecal 0.25 mcg    Việt Nam    Imexpharm     12,600  1,607    20,248,200.00 Cty CPDP Imexpahrm
97  2  Cefuroxim 250mg         pms-Zanimex 250 mg    Việt Nam    Imexpharm      9,900  6,720    66,528,000.00 Cty CPDP Imexpahrm
138  3  Dextromethorphan 15 mg      Dexipharm 15 mg      Việt Nam    Imexpharm     20,000   315     6,300,000.00 Cty CPDP Imexpahrm

            Số khoản :                                        Cộng :   93,076,200.00
125  1  Cồn 70 độ-60ml          Cồn 70° 60ml       Việt Nam     OPC       70,000  1,575    110,250,000.00 Cty CPDP OPC
358  2  Nước Oxy già-60ml        Nước Oxy già 60ml     Việt Nam     OPC       1,400   945     1,323,000.00 Cty CPDP OPC
432  3  Sắt sulfate (Oxalate) 50mg    Sắt sulfate 50mg     Việt Nam     HDVN       42,000   12.6     529,200.00 Cty CPDP OPC
504  4  Xanh methylen + Tím gentin    Millian. Chai 18ml    Việt Nam     HDVN        700   1,995    1,396,500.00 Cty CPDP OPC

           Số khoản : 04                                        Cộng :   113,498,700.00
                                         Page 20
46  1  Azithromycin          Opeazitro 250mg      Việt Nam     OPV      1,000   4,060    4,060,000.00 Cty CPDP OPV
106  2  Ciprofloxacin          Opecipro 500mg      Việt Nam     OPV      77,500   2,600   201,500,000.00 Cty CPDP OPV
110  3  Clarithromycin         Opeclari 250mg      Việt Nam     OPV     210,000   1,600   336,000,000.00 Cty CPDP OPV
115  4  Clopidogrel           Infartan 75mg       Việt Nam     OPV      17,000   8,300   141,100,000.00 Cty CPDP OPV
307  5  Meloxicam            Melic 7.5mg        Việt Nam     OPV     140,000    600    84,000,000.00 Cty CPDP OPV
310  6  Metformin            Glucoform 850mg      Việt Nam     OPV     565,000    640   361,600,000.00 Cty CPDP OPV
311  7  Metformin            Glucoform 500mg      Việt Nam     OPV      16,500    450    7,425,000.00 Cty CPDP OPV

381  8  Paracetamol + codein phosphat  Tydol codein fort     Việt Nam     OPV     250,000    720   180,000,000.00 Cty CPDP OPV

441  9  Spiramycin           Opespira 3MUI       Việt Nam     OPV     140,000   2,400   336,000,000.00 Cty CPDP OPV

          Số khoản : 09                                       Cộng :  1,651,685,000.00
471  1  Tranexamic Acid 250mg/5ml    Transamin Inj 250mg/5ml   Nhật    Olic - Thái Lan   7,000  12,000    84,000,000.00 Cty CPDP Phú Thọ
472  2  Tranexamic Acid 250mg - Vĩ   Transamin 250mg       Nhật    Olic - Thái Lan   700   1,500    1,050,000.00 Cty CPDP Phú Thọ

          Số khoản : 02                                       Cộng :   85,050,000.00
      Paracetamol 400mg
382  14                  Doantavic         Việt Nam    TV-Pharm    723,800    400   289,520,000.00 Cty CPDP TV.Pharm
      Dextropropoxyphen 30mg

          Số khoản : 01                                       Cộng :   289,520,000.00
136  1  Dexamethason          Dexa 0,5mg        Việt Nam     Vidipha     4,200   44.1     185,220.00 Cty CPDP TW Vidipha
403  2  Prednisolon acetat       Prednisolon 5mg      Việt Nam     Vidipha    180,000   116.6    20,988,000.00 Cty CPDP TW Vidipha
457  3  Tetracyclin (hydroclorid)    Tetracyclin 1%   5g  Việt Nam     Vidipha     1,400  2,210.3    3,094,420.00 Cty CPDP TW Vidipha
495  4  Vitamin B1+ B2+ B6+ PP+ C    B Complex C vỉ/10viên   Việt Nam     Vidipha    830,000   198.5   164,755,000.00 Cty CPDP TW Vidipha

          Số khoản : 04                                       Cộng :   189,022,640.00
201  1  Fluoxetin 20mg         KALXETIN         Indonesia  Kalbe- Indonesia   500   2,000    1,000,000.00 Cty CPDP-TTBYT Hà Nội
366  2  Olanzapine 10mg         OLEANZRAPITAB 10      Ấn Độ     Sun- Ấn Độ     4,200   3,500    14,700,000.00 Cty CPDP-TTBYT Hà Nội
      Spironolactone 50mg+
443  3                  SPIROMIDE         Pakistan   Searle- Pakistan   2,000   2,500    5,000,000.00 Cty CPDP-TTBYT Hà Nội
      Furosemide 20mg

            Số khoản :                                       Cộng :   20,700,000.00
42  1  Atropin sulfat 25mg/1ml     Atropin 25mg/1ml     Việt Nam    Vĩnh phúc     1,500   400     600,000.00 Cty DPTW1
88  2  Cefoperazon 1g         Kephazon 1g         Italy      Esseti     16,500  75,000   2,520,000,000.00 Cty DPTW1
101  3  Choline alfoscerat 1g 4ml    Gliphalin 1g       Việt Nam     Vidipha     22,500  63,000   2,835,000,000.00 Cty DPTW1
144  4  Digoxin 0,5mg          Digoxin 0,5mg       Poland     Warsaw      400  23,100     9,240,000.00 Cty DPTW1
183  5  Ethamsylat 250mg/2ml      Cyclonamine 250mg/2ml   Poland    Polfarma S.A    20,000  21,000    420,000,000.00 Cty DPTW1
186  6  Felodipine 5mg         Enfelo 5mg         Cyprus      Aegis     10,500   4,000    42,000,000.00 Cty DPTW1
                                         Page 21
226  7  Heparine (natri) 5000IU/ml 5ml  Heparine 5000IU/ml 5ml     Germany   Rotexmedica   300    39,690    11,907,000.00 Cty DPTW1
227  8  Hyaluronidase 1500 IU       Hyaluronidase 1500 IU      China    Shanghai    300    68,000    20,400,000.00 Cty DPTW1

300  9  Magnesi sulfat 15% 10ml      Sulfate de magnesium 15% 10ml  France    Aguettant   4,200    4,500    18,900,000.00 Cty DPTW1

316  10  Methyldopa 250mg         Dopegyt 250mg          Hungary     Egis    14,000    1,050    14,700,000.00 Cty DPTW1

331  11  Naloxon (hydroclorid) 0,4mg/4ml  Naloxon 0,4mg/4ml        Germany   Rotexmedica    30    52,500     1,575,000.00 Cty DPTW1

345  12  Neostigmin bromid 0,5mg/1ml    Neostigmin bromid 0,5mg/1ml   Germany   Rotexmedica   350    9,450     3,307,500.00 Cty DPTW1
357  13  Nước cất pha tiêm 5ml       Nước cất pha tiêm 5ml      Việt Nam   Vĩnh phúc  85,000     650    55,250,000.00 Cty DPTW1
      Phytomenadion (Vitamin K1)
391  14                   Vitamin K1 10mg/1ml       Việt Nam   XNDPTW25    7,000    4,500    31,500,000.00 Cty DPTW1
      10mg/1ml
      Promethazin (hydroclorid)
405  15                   Pipolphen 50mg/2ml       Hungary     Egis     400    5,800     2,320,000.00 Cty DPTW1
      50mg/2ml
450  16  Suxamethonium clocid 100mg    Suxamethonium clocid 100mg   Germany   Rotexmedica  1,400    12,600    17,640,000.00 Cty DPTW1

          Số khoản : 16                                          Cộng :   6,004,339,500.00
13  1  Albumin 20% 50ml         Albumin 20% 50ml        Germany     Baxter    1,500   766,500   1,149,750,000.00 Cty DPTW2
25  2  Amiodaron 150mg/3ml        Sedacoron 150mg/3ml       Austria    Ebewe     700    15,225    10,657,500.00 Cty DPTW2
61  3  Bismuth 120mg           Trymo              India    Raptakos   250,000    2,310    577,500,000.00 Cty DPTW2
96  4  Ceftriaxone 1g          Vietcef 1g           France    Panpharma   7,750   63,000    976,500,000.00 Cty DPTW2
153  5  Dobutamin 250mg          Dobutamine 50ml         Germany    Hameln    1,400   126,000    176,400,000.00 Cty DPTW2
207  6  Furosemid 20mg/2ml        Rodanis 20mg/2ml        Germany    Sanavita   14,000    3,150    44,100,000.00 Cty DPTW2

222  7  Glyceryl trinitrat 1mg/1ml 10ml  Glyceryl trinitrat 10mg/10ml  Germany    Hameln    8,000   54,600    436,800,000.00 Cty DPTW2


231  8  Hydrocortisone 100mg       Hydrocortisone 100mg      Germany     Rotex    2,000   15,750    31,500,000.00 Cty DPTW2

272  9  Levofloxacin 500mg/100ml     Getzlox 500mg/100ml IV     Pakistan    Getz     5,250  149,999.85   787,499,212.50 Cty DPTW2
314  10  Methotrexat 2,5mg         Methotrexat 2,5mg        Austria    Ebewe     350    1,980.3     693,105.00 Cty DPTW2
345  11  Neostigmin 0,5mg/1ml       Neostigmin 0,5mg/1ml      Germany    Hameln     350    7,350     2,572,500.00 Cty DPTW2
353  12  Nor epinephrin 1mg/1ml      Levonor 1mg/1ml         Poland     Polfa    1,600   18,900    30,240,000.00 Cty DPTW2
368  13  Ondasetron 8mg/4ml        Ondasetron 8mg/4ml       Germany    Hameln     250    36,750     9,187,500.00 Cty DPTW2
378  14  Paracetamol 1g/100ml       Paracetamol 1g/100ml      Germany    Sanavita   5,000   37,905    189,525,000.00 Cty DPTW2
451  15  Tamoxifen 10mg          Tamoxifen 10mg         Austria    Ebewe     4,200   1,872.15    7,863,030.00 Cty DPTW2
456  16  Terbutalin 5mg          Brinoce 5mg           India     S.R.S    62,000    2,625    162,750,000.00 Cty DPTW2
490  17  Vancomycin 1g           Vancomycin 1g          Germany    Sanavita   4,200   136,500    573,300,000.00 Cty DPTW2

          Số khoản : 17                                          Cộng :   5,166,837,847.50
                                            Page 22
11  1  Adenosine 6mg 2ml        Adenosin "EBEWE" 6mg 2ml       Áo    Ebewe Pharma      300   28,875   8,662,500.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
22  2  Ambroxol 30mg          Ambroxol 30mg           Việt Nam    Domesco      8,400    397    3,334,800.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
26  3  Aminodarone 200mg        Sedacoron 200mg           Áo    Ebewe Pharma     17,000   3,360   57,120,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
                      Cisplatin "EBEWE"
108  4  Cisplatin 50mg 100ml                         Áo    Ebewe Pharma       5  222,600   1,113,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
                      50mg 100ml
                      Cisplatin "EBEWE"
109  5  Cisplatin 10mg 20ml                         Áo    Ebewe Pharma       20   68,250   1,365,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
                      10mg 20ml
      Gentamycin, Clotrimazole,
123  6                  Topison 10g            Korea   Newgene Pharm     5,600   10,000   56,000,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
      Betamethasone
138  7  Dextromethorphan HBr 15mg    Dextromethorphan15mg       Việt Nam   F.T.Pharma     20,000    199    3,980,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
143  8  Diclofenac 50mg         Diclofen 50mg           Việt Nam   Pharmedic     50,000    170    8,500,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
157  9  Sulfate Đồng 90ml        Gynofar 90ml           Việt Nam   Pharmedic     84,000   2,100  176,400,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
161  10  Doxorubicin HCl 50mg 25ml    Doxorubicin "EBEWE" 50mg 25ml    Áo    Ebewe Pharma       10  521,640   5,216,400.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
194  11  Floctafenin 200mg        Idarac              Việt Nam  Roussel V.Nam     1,000  1,648.5   1,648,500.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
204  12  Acid Folic 5mg         Acid Folic 5mg          Việt Nam   Pharmedic     10,000    150    1,500,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
207  13  Furosemid 20mg 2ml       Suopinchon 20mg 2ml Inj      Taiwan   Siu Guan Chem    14,000   2,300   32,200,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)

214  14  Gentamycin sulfat 80mg 2ml   Gentamycin sulfate 80mg 2ml Inj  China   Shandong Reyoung    1,400   1,050   1,470,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)

221  15  Glucosamin sulfate 250mg    Viartril-S 250mg          Ireland  Rottapharm Ltd.  1,175,000   2,657  3,121,975,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
232  16  Hyoscine butyl bromide 20mg 1ml Biocupan 20mg 1ml Inj       Taiwan   Taiwan Biotech     700    3,550   2,485,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
254  17  Isosorbide mononitrate 60mg   Vasotrate 60 OD           India     Torrent     150,000   1,608  241,200,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
287  18  Loperamid 2mg          Loperamid 2mg           Việt Nam    Nadyphar      1,400    185     259,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
      Mg Hydroxid 400mg,
298  19                  Stomafar             Việt Nam   Pharmedic     14,000    190    2,660,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
      Al Hydroxid 400mg
313  20  Methotrexat 50mg 5ml      Methotrexat "EBEWE" 50 mg 5ml    Áo    Ebewe Pharma       30   66,675   2,000,250.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
334  21  Natri clorid 0,9% 10ml Coll   Natri Cloride 0.9% 10ml Coll   Việt Nam   Pharmedic     31,000   1,800   55,800,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
371  22  Oxacillin 500mg         Oxalipen             Rumania   Antibiotice S.A   1,500   6,000   9,000,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)

381  23  Paracetamol 500mg, Codein 30mg Paracetamol-codein         Việt Nam    Nadyphar     250,000    818   204,500,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)

      Paracetamol 400mg,
382  24                  Di-Antalvic            Việt Nam  Roussel V.Nam    310,200   1,260  390,852,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
      Dextropropoxyphen 30mg
391  25  Vitamin K1 10mg 1ml       Vitamin K1             Italia   Fisiopharma     7,000   7,800   54,600,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
408  26  Propranolol 40mg        Dorocardyl            Việt Nam    Domesco      42,000    158    6,636,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
415  27  Ranitidine 25mg/ml       Ranitidine 50mg 2ml         India     Gland      8,400   13,000  109,200,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
423  28  Roxithromycin 150mg       Rulid 150mg            Việt Nam  Roussel V.Nam      700   4,725   3,307,500.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
      Salbutamol inhaler
425  29                  Asthalin Inhaler          India     Cipla      3,750   36,000  135,000,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
      (100mcg/liều)
                                            Page 23
437  30  Simvastatin 10mg        Simvafar 10mg         Việt Nam   Pharmedic   400,000   2,000    800,000,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
439  31  Sorbitol 3,3%          Sorbitol 3,3%         Việt Nam   Mekophar    2,000   9,450    18,900,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
466  32  Tobramycin 15mg         Tobcol 5ml coll        Việt Nam   F.T.Pharma    1,750   11,083    19,395,250.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
471  33  Tranexamid acid 250mg 5ml    Tranexamid acid 250mg 5ml   Taiwan   Siu Guan Chem   7,000   6,300    44,100,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
493  34  Vitamin A 5.000UI        Vitamin A 5.000UI       Việt Nam   Nadyphar   100,000    159     15,900,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)
501  35  Vitamin C 500mg         Vitamin C 500mg        Việt Nam   Nadyphar   140,000    409     57,260,000.00 Cty Dược Sài Gòn (Sapharco)

           Số khoản : 35                                       Cộng :   5,653,540,200.00
 4  1  N- Acetyl-DL-Leucin 500mg    ALEUCIN 500mg         Việt Nam    Bidiphar   30,000   1,386    41,580,000.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định

18  2  Alpha chymotrypsin 4,2mg    ALPHA CHYMOTRYPSIN 4,2mg   Việt Nam    Bidiphar   465,000    840    390,600,000.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định

23  3  Amikacin 500mg         AMIKACIN 500mg        Việt Nam    Bidiphar    7,000   15,750    110,250,000.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định
29  4  Amoxicilline 500mg       AMOXYCILIN 500mg       Việt Nam    Bidiphar   42,000    945    39,690,000.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định
47  5  Bacillus subtilis        BIDISUBTILIS 10^8, Gói giấy  Việt Nam    Bidiphar   90,000    210    18,900,000.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định
73  6  Calcium glubionate 500mg 5ml  CALCIFORE 5ml         Việt Nam    Bidiphar    2,800   3,465     9,702,000.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định
89  7  Cefotaxim 1g          CEFOTAXONE 1g , H1+1     Việt Nam    Bidiphar    6,000   12,600    75,600,000.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định
98  8  Cefuroxim 750mg         CEFUROXIM 750mg , H1+1    Việt Nam    Bidiphar    2,500   26,250    65,625,000.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định
107  9  Ciprofloxacin 200mg /100ml   CIPROFLOXACIN 200mg/100ml   Việt Nam    Bidiphar    2,500   14,700    36,750,000.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định
111  10  Clindamycin 600mg        CLINDAMYCIN 600mg 4ml     Việt Nam    Bidiphar    3,250   46,200    150,150,000.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định
135  11  Dexamethasone 4mg 1ml      DEXAMETHASON 4mg 1ml     Việt Nam    Bidiphar     700    924     646,800.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định
214  12  Gentamycine 80mg/2ml      GENTAMICIN 80mg/2ml      Việt Nam    Bidiphar    1,400    924     1,293,600.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định
231  13  Hydrocortisone 100mg      HYDROCORTISON 100mg      Việt Nam    Bidiphar    2,000   9,817.5    19,635,000.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định
258  14  Kali clorid 10% 10ml      KALI CLORID 10% 10ml     Việt Nam    Bidiphar    3,500   2,415     8,452,500.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định
277  15  Lidocaine 2% 2ml        LIDOCAIN 2% 2ml        Việt Nam    Bidiphar    1,400   472.5     661,500.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định
278  16  Lidocaine 2% 20ml        LIDOCAIN 2% 20ml       Việt Nam    Bidiphar    2,600   5,775    15,015,000.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định
395  17  Piracetam 3g          NUDIPYL 3G/15ML        Việt Nam    Bidiphar    2,250   17,850    40,162,500.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định
426  18  Salbutamol 4mg         SALBUTAMOL 4mg        Việt Nam    Bidiphar   150,000    94.5    14,175,000.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định
440  19  Sorbitol 5g           SORBITOL BIDIPHAR 5g     Việt Nam    Bidiphar   22,500    420     9,450,000.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định
464  20  Timolol 0,5% 10ml        TIMOLOL 0,5% 10ml       Việt Nam    Bidiphar     350   10,500     3,675,000.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định
498  21  Cyanocobalamin 1000mcg     VITAMIN B12 1000mcg      Việt Nam    Bidiphar     500   598.5     299,250.00 Cty Dược-TTBYT Bình Định

           Số khoản : 21                                       Cộng :   1,052,313,150.00
72  1  Calcium folinate 10mg/ml 10ml  Calcium folinate 100mg     Úc      Hospira    2,800  168,000    470,400,000.00 Cty TNHH DP - HC Nam Linh
108  2  Cisplatin 50mg         DBL Cisplatin 50mg       Úc      Hospira      5  199,500     997,500.00 Cty TNHH DP - HC Nam Linh
249  3  Irinotecan 100mg        DBL Irinotecan 100mg      Úc      Hospira     210  2,730,000   573,300,000.00 Cty TNHH DP - HC Nam Linh
                                          Page 24
250  4  Irinotecan 40mg       DBL Irinotecan 40mg      Úc      Hospira       105  1,155,000   121,275,000.00 Cty TNHH DP - HC Nam Linh
262  5  Ketorolac 30mg       Kerola 30mg         Hàn quốc     Huons        700   14,700    10,290,000.00 Cty TNHH DP - HC Nam Linh
362  6  Octreotide 0,1mg/1ml    DBL Octreotide 0,1mg     Canada      Omega        350   168,000    58,800,000.00 Cty TNHH DP - HC Nam Linh
370  7  Oxacillin 1g        Oxalipen 1g         Rumani     Antibiotics     2,800   44,100    123,480,000.00 Cty TNHH DP - HC Nam Linh
372  8  Oxaliplatin 50mg      DBL Oxaliplatin 50mg      Úc      Hospira       128  3,360,000   430,080,000.00 Cty TNHH DP - HC Nam Linh

          Số khoản : 08                                        Cộng :   1,788,622,500.00
215  1  Ginkgo biloba 40 mg     AULAKAN           Việt Nam   F.T PHARMA    2,217,000    420    931,140,000.00 Cty TNHH DP Anh Mỹ

          Số khoản : 01                                        Cộng :    931,140,000.00
                                         Unichem
307  1  Meloxicam          M-Cam 7.5mg          Ấn Độ              140,000    1,282    179,480,000.00 Cty TNHH DP Bình Châu
                                        Laboratories Ltd.
312  2  Metformin + Glibenclamide  Duotrol 500mg+5mg       Ấn Độ     USV Ltd.     150,000    1,426    213,900,000.00 Cty TNHH DP Bình Châu
367  3  Omeprazol          Protoloc - 20, 20mg      Ấn Độ     USV Ltd.     887,500     976   1,732,400,000.00 Cty TNHH DP Bình Châu
393  4  Pioglitazone        Pionorm - 15, 15mg      Ấn Độ    Micro Labs Ltd.   700,000    2,380   1,666,000,000.00 Cty TNHH DP Bình Châu
     Salmeterol + Fluticasone
430  5                Seroflo 250, 25/250mcg    Ấn Độ     Cipla Ltd.     1,800   199,000    358,200,000.00 Cty TNHH DP Bình Châu
     Propionate

                                       Công ty Liên doanh
480  6  Trimetazidin        Trimetazidin Winthrop 20mg  Việt Nam  Dược phẩm Sanofi -  1,260,000    608    766,080,000.00 Cty TNHH DP Bình Châu
                                         Synthelabo

          Số khoản : 06                                        Cộng :   4,916,060,000.00
160  1  Doxorubicin 10mg      Doxorubin 10mg/5ml      Hà Lan  Pharmachemie BV      225  105,000     23,625,000.00 Cty TNHH DP Chánh Đức
     Imipenem 500mg                             Farmabiot
235  2                Lemibet            Mexico               7000  285,000   1,995,000,000.00 Cty TNHH DP Chánh Đức
     + Cilastatin 500mg                           S.A de CV

          Số khoản : 02                                        Cộng :   2,018,625,000.00
198  1  Fluocinolon acetonid    Morcina           Việt Nam     SPM        700    4,800     3,360,000.00 Cty TNHH DP Đô Thành
223  2  Glyceryl trinitrat 2.6mg  Nitromint          Hungary      Egis     2,057,000    840   1,727,880,000.00 Cty TNHH DP Đô Thành
324  3  Mitomycin 10        Mitomycin 10         Nhật Bản     Kyowa        100   231,000    23,100,000.00 Cty TNHH DP Đô Thành
367  4  Omeprazol 20mg       Helinzole          Việt Nam     SPM      887,500     470    417,125,000.00 Cty TNHH DP Đô Thành
441  5  Spiramycin 3MUI       Infecin 3MUI         Việt Nam     SPM      140,000    2,700    378,000,000.00 Cty TNHH DP Đô Thành
479  6  Trimebutin maleat 100mg   Detriat           Việt Nam     SPM       12,500     600     7,500,000.00 Cty TNHH DP Đô Thành
502  7  Vitamin E400        Enpovid E400         Việt Nam     SPM      245,000    1,000    245,000,000.00 Cty TNHH DP Đô Thành

          Số khoản : 07                                        Cộng :   2,801,965,000.00
75  1  Candesartan - 4mg      Candelong-4          India   Micro Labs Ltd     500    2,860     1,430,000.00 Cty TNHH DP Hạnh Tiến
                                       Page 25
          Số khoản : 01                                         Cộng :     1,430,000.00
 5  1  Acetylcystein 200mg      NAC- Stada 200        Việt Nam   Stada-VN      37,500     750    28,125,000.00 Cty TNHH DP Khương Duy
 6  2  Acetylcystein 200mg      Acetylcystein Stada 200mg  Việt Nam   Stada-VN     400,000     340    136,000,000.00 Cty TNHH DP Khương Duy
 8  3  Acyclovir 5% tube 2g      Acyclovir Stada 2g       Đức      Stada        840   14,400    12,096,000.00 Cty TNHH DP Khương Duy
10  4  Acyclovir 200mg        Acyclovir Stada 200mg    Việt Nam   Stada-VN      22,400    1020    22,848,000.00 Cty TNHH DP Khương Duy
19  5  Aluminum Phosphate 20% 12,38g Aluminum Phosphate gel    Việt Nam   Stada-VN      21,500    1,360    29,240,000.00 Cty TNHH DP Khương Duy
28  6  Amlodipin 5mg         Amlodipin Stada 5mg     Việt Nam   Stada-VN     1,775,000    567   1,006,425,000.00 Cty TNHH DP Khương Duy
38  7  Arginin HCl 1g/5ml       Arginine Stada        Việt Nam   Stada-VN      22,400    1,913    42,851,200.00 Cty TNHH DP Khương Duy
110  8  Clarithromycin 250mg      Clarithromycin Stada 250mg  Việt Nam   Stada-VN     210,000    2,550   1,071,000,000.00 Cty TNHH DP Khương Duy
148  9  Diltiazem 60mg         Diltiazem Stada 60mg     Việt Nam   Stada-VN      21,500    1,020    21,930,000.00 Cty TNHH DP Khương Duy
155  10  Domperidone 10mg        Domperidon Stada 10mg    Việt Nam   Stada-VN     250,000     255    63,750,000.00 Cty TNHH DP Khương Duy
170  11  Enalapril maleate 5mg     Enalapril Stada 5mg     Việt Nam   Stada-VN     285,000     468    133,380,000.00 Cty TNHH DP Khương Duy
191  12  Fexofenadin 60mg        Fexostad 60         Việt Nam   Stada-VN      28,000    1,190    33,320,000.00 Cty TNHH DP Khương Duy
218  13  Gliclazid 80mg         Gliclazide Stada 80mg    Việt Nam   Stada-VN      42,000     750    31,500,000.00 Cty TNHH DP Khương Duy
247  14  Irbesartan 300mg        Irbesartan Stada 300mg    Việt Nam   Stada-VN      11,500    5,100    58,650,000.00 Cty TNHH DP Khương Duy
349  15  Nifedipin 20mg         Nifedipin T20 Stada retard  Việt Nam   Stada-VN      84,000     468    39,312,000.00 Cty TNHH DP Khương Duy
376  16  Pantoprazole 40mg       Pantoprazole Stada 40mg   Việt Nam   Stada-VN      21,000    1,530    32,130,000.00 Cty TNHH DP Khương Duy

          Số khoản : 06                                         Cộng :   2,762,557,200.00

21  1  Alverin 60mg + Simethicon 300mg Cimeverin          Việt Nam  Phil Inter Pharma   14,000    1,700    23,800,000.00 Cty TNHH DP Kim Châu

28  2  Amlodipin besylate 5mg     Amlopres-5          Ấn Độ     Cipla Ltd    1,775,000  1,300.00  2,307,500,000.00 Cty TNHH DP Kim Châu
49  3  Beclomethason 0,1%       Beclate aquanase       Ấn Độ     Cipla Ltd       50  81,600.00    4,080,000.00 Cty TNHH DP Kim Châu
71  4  Calcictriol 0,25mcg      Bonky            Việt Nam  Phil Inter Pharma   21,000    1,300    27,300,000.00 Cty TNHH DP Kim Châu
149  5  Dimecrotic 50mg        Hepadial           Pháp     Biocodex      28,000   2,000.00    56,000,000.00 Cty TNHH DP Kim Châu
184  6  Etifoxine hydrochloride 50mg  Stresam            Pháp     Biocodex      84,000   3,100.00   260,400,000.00 Cty TNHH DP Kim Châu

          Số khoản : 06                                         Cộng :   2,679,080,000.00
168  1  Enalapril maleate       Renatab 10mg         Việt Nam    Mebiphar     84,000    620     52,080,000.00 Cty TNHH DP Kim Phúc
170  2  Enalapril maleate       Renatab 5mg         Việt Nam    Mebiphar     171,000    550     94,050,000.00 Cty TNHH DP Kim Phúc
187  3  Fenofibrat           Fenbrat 300mg        Việt Nam    Mebiphar     111,000    1,750    194,250,000.00 Cty TNHH DP Kim Phúc
219  4  Glimepirid           Amapirid 2mg         Việt Nam    Mebiphar     140,000    1,450    203,000,000.00 Cty TNHH DP Kim Phúc
220  5  Glimepirid           Amapirid 4mg         Việt Nam    Mebiphar     42,000    1,530    64,260,000.00 Cty TNHH DP Kim Phúc
311  6  Metformin           Glucofast 500mg       Việt Nam    Mebiphar     16,500    490     8,085,000.00 Cty TNHH DP Kim Phúc
                                         Page 26
           Số khoản : 06                                          Cộng :   615,725,000.00
185  1  Etomidat             Etomidate Lipuro 20mg/10ml    Đức      B.Braun       70  86,100    6,027,000.00 Cty TNHH DP Lam Sơn
320  2  Metronidazol           Metronidazole 500mg/100ml    Việt Nam     B.Braun      8,000  13,650   109,200,000.00 Cty TNHH DP Lam Sơn

406  3  Propofol             Propofol Lipuro 1% 200mg/20ml   Đức      B.Braun      1,400  108,150   151,410,000.00 Cty TNHH DP Lam Sơn

           Số khoản : 03                                          Cộng :   266,637,000.00

70  1  Calcitonin 50UI         Essecalcin             Ý    Esseti Farmaceutici  3,500  47,650   166,775,000.00 Cty TNHH DP Minh Tâm


252  2  Isosorbid dinitrat 0.1%     Isoket              Đức    Schwarspharma    12,000  52,500   630,000,000.00 Cty TNHH DP Minh Tâm

262  3  Ketorolac 30 mg/ml        Kelarole            Hàn Quốc     Medica       700  10,795    7,556,500.00 Cty TNHH DP Minh Tâm

320  4  Metronidazol 500mg/100ml     Metronidazol           Ấn Độ   Marck Biosciences   8,000   9,150    73,200,000.00 Cty TNHH DP Minh Tâm

           Số khoản : 04                                          Cộng :   877,531,500.00
                                            ITALFARMACO
101  1  Choline Alfoscerate       Gliatilin 1000mg/4ml       ITALY              22,500  71,400   1,606,500,000.00 Cty TNHH DP Phương Đông
                                               S.p.A
                                            ITALFARMACO
102  2  Choline Alfoscerate       Gliatilin 400mg         ITALY              10,000  11,550    115,500,000.00 Cty TNHH DP Phương Đông
                                               S.p.A

           Số khoản : 02                                          Cộng :  1,722,000,000.00
128  1  Cycloferon 12,5% 2ml       Cycloferon 12,5% 2ml       LB Nga     Polysan       300  65,940    19,782,000.00 Cty TNHH DP Quang Anh
129  2  Cycloferon 0,15g         Cycloferon 0,15g         LB Nga     Polysan       700  13,440    9,408,000.00 Cty TNHH DP Quang Anh
                                      Tây Ban
431  3  Sắt Proteinsuccinylate 18ml   Ferlatum                   Italfarmaco S.A   1,000  19,250    19,250,000.00 Cty TNHH DP Quang Anh
                                       Nha

           Số khoản : 03                                          Cộng :   48,440,000.00
338  1  Natri Thiosulfat         Sagofène            Việt Nam   Cty Sagopha    50,000   210    10,500,000.00 Cty TNHH DP Sài Gòn

           Số khoản : 01                                          Cộng :   10,500,000.00

22  1  Ambroxol             SP Ambroxol 30mg        Việt Nam  Shinpoong Daewoo   14,000   368     5,152,000.00 Cty TNHH DP Tân Phong

     Cao ginkgo biloba +        Chiona
77  2                                  Việt Nam  Shinpoong Daewoo    2,100   1,890    3,969,000.00 Cty TNHH DP Tân Phong
     Heptaminol clohydrat + Troxerutin 0.014g + 0.3g + 0.3g

82  3  Carvedilol            Carvesyl 6.25mg         Việt Nam  Shinpoong Daewoo     150   840     126,000.00 Cty TNHH DP Tân Phong

87  4  Cefoperazone + Sulbactam     Bactapezone 0.5g + 0.5g     Việt Nam  Shinpoong Daewoo   11,500  63,000  1,449,000,000.00 Cty TNHH DP Tân Phong
                                            Page 27
95  5  Ceftizoxime         Varucefa 1g         Việt Nam  Shinpoong Daewoo    840  63,000    52,920,000.00 Cty TNHH DP Tân Phong

96  6  Ceftriaxone         Cefaxone 1g         Việt Nam  Shinpoong Daewoo   7,750  38,850   301,087,500.00 Cty TNHH DP Tân Phong

292  7  Loxoprofen         Loxfen 60mg         Việt Nam  Shinpoong Daewoo   5,000   1,260    6,300,000.00 Cty TNHH DP Tân Phong

      Aluminium hydroxide +
                    Varogel 0.4g +
299  8  Magnesium hydroxide +                  Việt Nam  Shinpoong Daewoo  24,500   2,205    54,022,500.00 Cty TNHH DP Tân Phong
                    0.8004g + 0.08g - 10ml
      Simethicone

434  9  Serratiopeptidase      Serrazyme 10mg       Việt Nam  Shinpoong Daewoo  15,400   682.5    10,510,500.00 Cty TNHH DP Tân Phong

465  10  Tiropramide HCL       Tiram 100mg         Việt Nam  Shinpoong Daewoo   2,800   1,260    3,528,000.00 Cty TNHH DP Tân Phong

      Pseudoephedrine 60mg +
482  11                Cenicid           Việt Nam  Shinpoong Daewoo  10,000   630     6,300,000.00 Cty TNHH DP Tân Phong
      Triprolidine 2.5mg

            Số khoản : 11                                    Cộng :  1,892,915,500.00

40  1  Atorvastatin        AtorHasan 10        Việt Nam  Hasan Dermapharm  75,000   2,205   165,375,000.00 Cty TNHH DP Việt Đức

63  2  Bisoprolol fumarate     BiHasal 5          Việt Nam  Hasan Dermapharm  600,000   1,764  1,058,400,000.00 Cty TNHH DP Việt Đức

80  3  Captopril          DH-CaptoHasan 25      Việt Nam  Hasan Dermapharm  500,000   420    210,000,000.00 Cty TNHH DP Việt Đức

152  4  Diosmin + Hesperidin    Hasanflon 500        Việt Nam  Hasan Dermapharm  840,000   1,890  1,587,600,000.00 Cty TNHH DP Việt Đức

187  5  Fenofibrat         Hafenthyl 300        Việt Nam  Hasan Dermapharm  185,000   1,292   239,020,000.00 Cty TNHH DP Việt Đức

209  6  Gabapentin         GabaHasan 300        Việt Nam  Hasan Dermapharm   8,500   5,250    44,625,000.00 Cty TNHH DP Việt Đức

217  7  Gliclazid          Glisan 30 MR        Việt Nam  Hasan Dermapharm  800,000   945    756,000,000.00 Cty TNHH DP Việt Đức

310  8  Metformin          ForminHasan 850       Việt Nam  Hasan Dermapharm  565,000   630    355,950,000.00 Cty TNHH DP Việt Đức

349  9  Nifedipin          Nifedipin Hasan 20 Retard  Việt Nam  Hasan Dermapharm  140,000   520    72,800,000.00 Cty TNHH DP Việt Đức

411  10  Pyridostigmin bromid    MesHanon 60 mg       Việt Nam  Hasan Dermapharm   8,400   4,410    37,044,000.00 Cty TNHH DP Việt Đức

            Số khoản : 10                                    Cộng :  4,526,814,000.00
                    DOBUTAMINE
                                         Laboratoires
153  2  Dobutamine 250mg/ 20ml   PANPHARMA          France             3,500  90,000   315,000,000.00 Cty TNHH DP Việt Lâm
                                         Panpharma
                    250MG/ 20ML

            Số khoản : 01                                    Cộng :   315,000,000.00
                                        Page 28
23  1  Amikacin 500mg          UKAJECT           Korea     Unimed      7,000  25,000    175,000,000.00 Cty TNHH DP Việt Phú
31  2  Ampicillin + Sulbactam 1.5g    AUROPENNZ 1.5        India     Aurobindo     3,360  42,000    141,120,000.00 Cty TNHH DP Việt Phú
     Cefoperazon 0.5g + Sulbactam
87  3                   SELBAZON          Korea     Samchully     11,500  60,000    690,000,000.00 Cty TNHH DP Việt Phú
     0.5g
93  4  Ceftazidim 1g           SAMZIN           India     Samrudh      1,260  42,000  176,400,000.00   Cty TNHH DP Việt Phú

            Số khoản : 04                                       Cộng :  1,182,520,000.00
244  1  Iobitridol            Xenetix 300-50ml      Pháp      Guerbet      1,600  250,000   400,000,000.00 Cty TNHH DP-TTBYT Hoàng Đức
245  2  Iobitridol            Xenetix 350-100ml      Pháp      Guerbet       70  577,000    40,390,000.00 Cty TNHH DP-TTBYT Hoàng Đức
246  3  Ioxitalamic acid         Telebrix 35-50ml      Pháp      Guerbet      500  160,000    80,000,000.00 Cty TNHH DP-TTBYT Hoàng Đức
309  4  Mesalazin             Tidocol 400mg        Ấn Độ     Torrent      5,000   3,000    15,000,000.00 Cty TNHH DP-TTBYT Hoàng Đức
     Muối natri của acid ioxaglic và
327  5                   Hexabrix 320-50ml      Pháp      Guerbet      350  384,500   134,575,000.00 Cty TNHH DP-TTBYT Hoàng Đức
     meglumin
348  6  Nicorandil            Nikoran 5mg         Ấn Độ     Torrent      1,000   3,500     3,500,000.00 Cty TNHH DP-TTBYT Hoàng Đức
376  7  Pantoprazole           Pantoloc tab 40mg      Đức     Nycomed      21,000  18,500   388,500,000.00 Cty TNHH DP-TTBYT Hoàng Đức
383  8  Paroxetin             Pharmapar 20mg       Canada   Pharmascience     500   6,400     3,200,000.00 Cty TNHH DP-TTBYT Hoàng Đức

            Số khoản : 08                                       Cộng :  1,065,165,000.00
13  1  Albumin 20% 50ml         Human Albumin 20%     Germany    ZLBhering     1,500  815,000   1,222,500,000.00 Cty TNHH Dược Kim Đô
78  2  Cao Pygeum Africanum 50mg     Tadenan 50mg        France     Fournier    330,000   8,317   2,744,610,000.00 Cty TNHH Dược Kim Đô
187  3  Fenofiprate 300mg         Lipanthyl 300mg      France     Fournier     74,000   5,367   397,158,000.00 Cty TNHH Dược Kim Đô
234  4  Imidapril 5mg           Tanatril 5mg        Japan     Tanabe      50,000   3,700   185,000,000.00 Cty TNHH Dược Kim Đô
268  5  Lercanidipine. HCL 10mg      Zanedip           Italia     Fournier     15,000   7,286   109,290,000.00 Cty TNHH Dược Kim Đô

            Số khoản : 05                                       Cộng :  4,658,558,000.00
37  1  Arginin 200mg           Fortec A 200mg       Việt Nam  Phil Inter Pharma  16,800   2,000    33,600,000.00 Cty TNHH IC Việt Nam
289  2  L-Ornithin - L-aspartat 10ml   Fortec L 10ml        Korea   Myung-In Pharm    1,400  41,500    58,100,000.00 Cty TNHH IC Việt Nam

            Số khoản : 02                                       Cộng :    91,700,000.00
97  1  Cefuroxim             Cefucap 250        Việt Nam    Cagipharm     16,500  3,300    108,900,000.00 Cty TNHH Nhân Sinh

            Số khoản : 01                                       Cộng :   108,900,000.00
81  1  Carbazochrom           Adrenoxyl 10mg       Việt Nam  Sanofi - Aventis   4,000   1,250     5,000,000.00 Cty TNHH TM - DP Thuận Gia
308  2  Mephenesin            Decontractyl 250mg     Việt Nam  Sanofi - Aventis  94,500    758     71,631,000.00 Cty TNHH TM - DP Thuận Gia
                      Vitamine C 10% Aguettant
500  3  Vitamine C                          Pháp     Aguettant     35,000  2,950    103,250,000.00 Cty TNHH TM - DP Thuận Gia
                      ,500mg/5ml

            Số khoản : 03                                       Cộng :   179,881,000.00
                                         Page 29
                        LODOCAINE 2%
 281   1  Lidocaine + Epinephrine                       Spain       Normon       11,000     5,500    60,500,000.00 Cty TNHH TM-DP Đông Phương
                        EPINEPHRINE (1,8ml)
 368   2  Ondansetron           ONFRAN Inj. 8mg/4ml         Korea    United Pharm.INC      250    22,500     5,625,000.00 Cty TNHH TM-DP Đông Phương

            Số khoản : 02                                                Cộng :    66,125,000.00
 217   1  Gliclazide            Clazic SR 30mg          Việt Nam   United Pharma VN    480,000     1,039   498,720,000.00 Cty United Pharma VN

            Số khoản : 01                                                Cộng :    498,720,000.00

           Số nhà thầu : 53        Số mặt hàng : 615                                     111,603,683,808.10


                                        B. NHÓM BIỆT DƯỢC

                                        Xuất xứ từ:
 STT                          Tên biệt dược
                                         (quốc gia                    Đơn giá
trong  STT        Tên Hoạt chất    (Nồng độ - Hàm lượng - Trọng           Nhà sản xuất    Số lượng          Thành tiền        Tên nhà thầu
                                        hoặc vùng                    trúng thầu
HSMT                         lượng - dung tích)
                                         lãnh thổ)


                                                Sanofi Winthrop
 22   1  Clopidogrel 75mg         Plavix 75mg             Pháp                 39,000    20,223     788,697,000 Cty CP YDP Việt Nam
                                                  Industrie

            Số khoản : 01                                                Cộng :     788,697,000
                                                Novartis Pharma
 3   1  Diclofenac Sodium Na 75mg/3ml  Voltaren Inj IM 75mg/3ml      Pháp                 1,400    13,580      19,012,000 Cty CP YDP Vimedimex
                                                 Stein AG
                                                  Boehringer
 4   2  Meloxicam 7,5mg         Mobic Tab. 7,5mg         Châu Âu    Ingelheim pharma     37,000     8,001     296,037,000 Cty CP YDP Vimedimex
                                                GmbH&Co. K.G.

 7   3  Carbamazepine CR 200mg      Tegretol CR 200mg         Châu Âu   Novartis Farma S.p.A   20,000     3,662     73,240,000 Cty CP YDP Vimedimex


 27   4  Metformin Hydrochloride 1000mg  Glucophage Tab. 1000mg       Pháp    Merck Sante S.A.S    75,000     2,877     215,775,000 Cty CP YDP Vimedimex

                                                F.Hoffmann-La
 28   5  Ceftriaxone 1g          Rocephin IV 1g          Châu Âu                 3,000   163,275     489,825,000 Cty CP YDP Vimedimex
                                                 Roche Ltd.

            Số khoản : 05                                                Cộng :    1,093,889,000
                                                AstraZeneca AB
 1   1  Bupivacaine chlohydrate 4ml   Marcaine Spinal Heavy      Thụy Điển                 300    47,340     14,202,000 Cty CPDL TW2
                                                  Sweden

                                                AstraZeneca S.P.A
 2   2  Propofol 10mg/ml         Diprivan Inj 20ml           Ý                  1,400   124,387     174,141,800 Cty CPDL TW2
                                                Caponago Italy


 5   3  Piroxicam 20mg          Feldene Inj 20mg          Pháp    Pfizer PGM - France    3,500    17,300     60,550,000 Cty CPDL TW2
                                               Page 30
     Amoxicillin Na 1g + Clavulanate K                     Beecham S.A -
8  4                   Augmentin Inj 1g       Bỉ                 16,800  40,300  677,040,000 Cty CPDL TW2
     200mg                                    Belgium

                                           SmithKline
     Amoxicillin trihydrate 875g+
9  5                   Augmentin BD Tab 1g     Anh      Beecham       24,000  16,560  397,440,000 Cty CPDL TW2
     Clavulanate Potasium 125mg
                                         Pharmaceuticals - UK

                                          Pfizer Italia S.r.l -
10  6  Cefoperazone 1g          Cefobis Inj 1g        Ý                 11,760  116,300  1,367,688,000 Cty CPDL TW2
                                              Italy

11  7  Cefoperazon 0.5g, Sulbactam 0.5g Sulperazon im/iv Inj 1g    Ý    Pfizer Italiana S.p.A-Ý  11,760  205,000  2,410,800,000 Cty CPDL TW2

                                          GlaxoSmithkline
12  8  Ceftazidime1g           Fortum (India) Inj 1g   An Độ   Pharmaceuticals Ltd.   15,120  68,355  1,033,527,600 Cty CPDL TW2
                                             - India

     Methylprednisolone Na Succinate                     Pfizer Manufacturing
13  9                   Solu-Medrol Inj 40mg     Bỉ                 16,800  33,100  556,080,000 Cty CPDL TW2
     40mg                                  Belgium NV - Belgium

                                          Glaxo Operations
14  10  Cefuroxime axetil 500mg      Zinnat Tab 500mg      Anh                 84,000  23,023  1,933,932,000 Cty CPDL TW2
                                            UK Ltd -UK
                                          Laboratoire Merck
                                          Sharp & Dohme -
15  11  Ertapenem Sodium 1g        Invanz Inj 1g       Pháp                  500  502,200  251,100,000 Cty CPDL TW2
                                          Chibret (Mirabel) -
                                            France
                                          Merck & Co., Inc -
                                          USAPacked by
     Imipenem 500mg, Cilastatin Na                Mỹ đóng
16  12                   Tienam Vial 500mg            Merck Sharp &      7,000  319,779  2,238,453,000 Cty CPDL TW2
     500mg                            gói Úc
                                          Dohme (Australia)
                                          Pty Ltd - Australia
                                         ACS Dobfar S.P.A -
                                          Italy Nhà đóng gói
                                           cấp 1: Zambon
                                   Ý đóng gói
17  13  Meropenem 1g           Meronem Inj 1g            Switzerland Ltd -Nhà    500  803,723  401,861,500 Cty CPDL TW2
                                   Thụy Sĩ
                                          đóng gói cấp 2: tại
                                          AstraZeneca UK
                                            Limited, UK

                                          Wyeth Piperacillin
                                          Division of Wyeth
18  14  Piperacillin 4g,Tazobactam 0.5g  Tazocin Inj 4.5g      Mỹ                  4,200  202,970  852,474,000 Cty CPDL TW2
                                         Holdings Corporation-
                                            Puerto Rico

                                          AstraZeneca AB
19  15  Isosorbide-5-mononitrate 60mg   Imdur Tab 60mg      Thụy Điển               63,000   5,848  368,424,000 Cty CPDL TW2
                                            Sweden
20  16  Amlodipine 5mg          Amlor Cap 5mg       Pháp    Pfizer PGM - Pháp    16,800   7,593  127,562,400 Cty CPDL TW2
                                         Page 31
                                     AstraZeneca AB
24  17  Omeprazole 40mg      Losec Inj 40mg      Thụy Điển            5,600  153,560     859,936,000 Cty CPDL TW2
                                       Sweden
                                     AstraZeneca AB
25  18  Omeprazole 20mg      Losec Mups Tab 20mg   Thụy Điển           10,000  24,318     243,180,000 Cty CPDL TW2
                                       Sweden

         Số khoản : 18                                   Cộng :    13,968,392,300

6  1  Adrenalin 1mg/1ml IV   Adrenaline 1mg/1ml IV  Germany     Rotex     20,000  5,456.85     109,137,000 Cty DPTW2

         Số khoản : 01                                   Cộng :     109,137,000

26  1  Pantoprazole       Pantoloc 40mg (IV)     Đức      Nycomed    10,000  146,000     1,460,000,000 Cty TNHH DP-TTBYT Hoàng Đức

         Số khoản : 01                                   Cộng :    1,460,000,000

23  1  Fenofiprate 200M     Lipanthyl 200 M      France     Fournier   120,000   6,033     723,960,000 Cty TNHH Dược Kim Đô

         Số khoản : 01                                   Cộng :     723,960,000

         Số nhà thầu : 06     Số mặt hàng : 27                             18,144,075,300

                                                        129,747,759,108.10

     Tổng số nhà thầu : 53
     Tổng số mặt hàng : 642
     Tổng giá trị : 129.747.759.108,10 đồng
                                     Page 32

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:37
posted:11/29/2012
language:Vietnamese
pages:32