Docstoc

PHARMACY AS A CAREER-IN TAMIL JSK NAGARAJAN

Document Sample
PHARMACY AS A CAREER-IN TAMIL JSK NAGARAJAN Powered By Docstoc
					                    மருந்தியல் துலை
ஓம் நபமா ேகவபத வாஸூபதவாய
தந்வந்த்ரபய அம்ருத கைசஹஸ்தாய
ஸர்வ ஆமய விநாசநாய
த்லரபைாக்ய நாதாய
ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணபவ நம.சுத்தம் சுகம் தரும். சுகம் பசாறு போடும்.

   ஜாசகி .நாகராஜன், உதவி பேராசிரியர், J.S.S. ேல்கலைக்கழகம், உதகமண்டைம்
• ம ரு ந் து :                        மருந்து என்ேது ஒர் உயிரினத்திற்கு
                        ஏற்ேட்ட பநாலய அல்ைது
                        உடற்பகட்லடக்  தீர்க்கபவா  /
                        தணிக்கபவா  ேயன்ேடும் போருள்.                        இயற்லக:   இலை,   மரப்ேட்லட,
                        பவர், புல், பூண்டு,  காய், ேழம்
• ம ரு ந் து :                 என்று         தாவரத்தின்
பநாய்நாடி பநாய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும்     எப்ேகுதியாகபவா,
வாய்நாடி வாய்ப்ேச் பசயல்.

.                       அல்ைது
Disease, its cause, what may abate the ill:
Let leech examine these, then use his skill.  பசயற்லக:     பவதியியல்
                        போருளாகபவா இருக்கைாம்


    ஜாசகி .நாகராஜன், உதவி பேராசிரியர், J.S.S. ேல்கலைக்கழகம், உதகமண்டைம்
        மூைாதாரம்

 விைங்குகள்:       இன்சுைின் (pig, cow)


 இயற்லக        :  கீ ழாபநல்ைி, பநல்ைிகாய், மல்ைிலக,
              சுடுகாட்டுமல்ைி


 பசயற்லக         : கனிம   பவதியியல்,
              கரிம பவதியியல்,
              உயிரியல், உயிர் பதாழில்நுட்ேம்


           மிகினும் குலையினும் பநாய்பசய்யும் நூபைார்
           வளிமுதைா எண்ணிய மூன்று.
           If (food and work are either) excessive or deficient, the three things
           enumerated by (medical) writers, flatulence, biliousness, and phlegm,
           will cause (one) disease.

ஜாசகி .நாகராஜன், உதவி பேராசிரியர், J.S.S. ேல்கலைக்கழகம், உதகமண்டைம்
        மருந்தியல் துலை
மருந்தானது எவ்வாறு உடலுள் இயங்கி பநாய்கலளயும்,
குலைோடுகலளயும் தீர்க்கின்ைது/கட்டுப்ேடுத்துகின்ைது
என்று ஆய்ந்தைியும் துலை மருந்தியல் ஆகும்.
மருந்துகளில் ேை வலககள் உண்டு.

மருந்துகலள
வாய் வழியாக      உட்பகாள்ளல்,
குருதியில்       பநரடியாக பசர்த்தல்,
புைத்பத        அப்ேபவா/பூசபவா/ பதய்த்தல்,

ேை மருந்துகள் ேதிவுரிலம பேற்ை மருத்துவர்களால் ேரிந்துலரக்கப் ேட்டால்
தான் மருந்துக் கலடகளில் பேை இயலும்.

எளிய பநாய்களுக்கு, மருத்துவர் ேரிந்துலர இல்ைாமபை மருந்துக்கலடகளில்
மருந்துகள் பேைைாம்.
              அற்ைால் அைவைிந்து உண்க அஃதுடம்பு
              பேற்ைான் பநடிதுய்க்கும் ஆறு.
              If (one's food has been) digested let one eat with moderation;
              (for) that is the way to prolong the life of an embodied soul.

   ஜாசகி .நாகராஜன், உதவி பேராசிரியர், J.S.S. ேல்கலைக்கழகம், உதகமண்டைம்
ஜாசகி .நாகராஜன், உதவி பேராசிரியர், J.S.S. ேல்கலைக்கழகம், உதகமண்டைம்
        மருந்து உருவாகும் விதம்மருந்துகளின் உருவாக்கம் - முக்கியமானது
மருந்து பசர்மத்தின் பவதிக்கட்டலமப்பு சிைிதளவு மாற்ைப்ேட்டால் – சிைிதளபவா/குைிப்ேிடத்தக்க மருத்துவ குணங்கலள
மாற்ைக்கூடும்,

மருத்துவ விலளவுகலள ஏற்ேடுத்தக்கூடிய அடிமூைக்கூறு அல்ைது ஏற்ேியின் இடம் ஆகியவற்ைின் கட்டலமப்பு இலயபுடன்
பதாடர்புலடயதாக இருப்ேதால் இந்த விலளவு மாற்ைமானது அதில் பசய்யப்ேடும் மாற்ைத்தின் அளலவப் போறுத்து இருக்கும்,

இந்தக் கருத்பத கட்டலமப்ேியல் பசயல்ோட்டு பதாடர்பு (SAR) எனப்ேடுகிைது.
இதில் அதாவது ேயன்மிக்க பசயல்ோடு ஏபதனும் கண்டைியப்ேட்டால், பசர்மத்தின் விரும்ேத்தக்க மருத்துவ விலளவுகலள
அதிகரிக்கும் முயற்சியாக, பவதியியைாளர் ேிரிபதாற்றுகள் எனப்ேடும் அவற்லை ஒத்த பசர்மங்கலள உருவாக்குவர் என்ேது
இதன் போருளாகும்.
இந்த உருவாக்க கட்டமானது முழுவதும் முடிய சிை ஆண்டுகளிைிருந்து ேத்து ஆண்டுகள் அல்ைது அதற்கு பமலும் கூட
ஆகைாம், பமலும் இது மிகவும் பசைவு நிலைந்ததும் ஆகும்.[

இந்தப் புதிய ேிரிபதாற்றுகள் உருவாக்கப்ேட பவண்டும். அவற்லை மனிதர்கள் உள்பளடுத்துக்பகாள்வது எந்த அளவுக்கு
ோதுகாப்ோனது, மனித உடைில் அதன் நிலைத் தன்லம மற்றும் மாத்திலர அல்ைது கூழ்மம் போன்ை, விரும்ேிய உறுப்பு
அலமப்புக்கு அலத வழங்குவதற்கானச் சிைப்ோன வடிவம் ஆகியலவ தீர்மானிக்கப்ேட பவண்டும். முடிவதற்கு 6 ஆண்டுகள்
வலரயிைான காைத்லத எடுத்துக்பகாள்ளும் விரிவானச் பசாதலனக்குப் ேிைகு, புதிய மருந்தானது சந்லதப்ேடுத்தலுக்கும்
விற்ேலனக்கும் தயாராகிைது.

ேிரிபதாற்றுகலள   உருவாக்குவதற்கும்  பசாதிப்ேதற்கும் நீண்ட  காைம் பதலவப்ேடுவது மற்றும் வழக்கமாக
                      அற்ைது அைிந்து சந்லதக்கு வருகிைது என்ை உண்லம ஆகியவற்ைின்
சாத்தியக்கூறுள்ள 5000 மருந்துகளில் ஒன்று மட்டுபம பவற்ைிகரமாகச் கலடப்ேிடித்து மாைல்ை
                      துய்க்க துவரப் ேசித்து.
காரணமாக, இது மிகவும் பசைவு மிகுந்த வழியாக உள்ளது, இதற்கு மில்ைியன் கணக்கிைான டாைர்கள் பசைவாகிைது.
இந்தச் பசைலவ ஈடுபசய்வதற்காக மருந்தியல் நிறுவனங்கள் ேைவற்லைச் பசய்யக்கூடும்:
                     (First) assure yourself that your food has been digested and never fail
                     to eat, when very hungry, whatever is not disagreeable (to you).

    ஜாசகி .நாகராஜன், உதவி பேராசிரியர், J.S.S. ேல்கலைக்கழகம், உதகமண்டைம்
Clinical testing

• {Phase 0 (non-clinical)}
• Phase 1 (volunteers)
• Phase 2 (patients)
• Phase 3 (large scale multi-centre Patients)
• Phase 4 (post registration monitoring)
      மருந்து உருவாகும் விதம்
ஒரு மருந்தின் பசயல் திைன், எவ்வளவு பநரத்தில் உடைில் தங்கும் , குைிப்ேிட்ட
கிருமிகலளக் பகால்ை எவ்வளவு நாள் எடுத்துக் பகாள்கிைது , எவ்வாறு பவளி பயறுகிைது
என அவர்களின் பசாதலனக்கூடத்தில் நடக்கும். இதற்காக, புதிதாக்க் கண்டுேேிடித்த
மருந்லத முதைில் விைங்குகளுக்கு (விைங்குகள் என்ைால் எைி,பூலன,குரங்கு முதைியன)
பசலுத்துவார்கள்..
              மாறுோடு இல்ைாத உண்டி மறுத்துண்ணின்
              ஊறுோடு இல்லை உயிர்க்கு.
              There will be no disaster to one's life if one eats with moderation,
              food that is not disagreeable.

   ஜாசகி .நாகராஜன், உதவி பேராசிரியர், J.S.S. ேல்கலைக்கழகம், உதகமண்டைம்
   மருந்து உருவாகும் விதம்
           இழிவைிந்து உண்ோன்கண் இன்ேம்போல் நிற்கும்
           கழிபேர் இலரயான்கண் பநாய்.
           As pleasure dwells with him who eats moderately, so disease (dwells)
           with the glutton who eats voraciously.

ஜாசகி .நாகராஜன், உதவி பேராசிரியர், J.S.S. ேல்கலைக்கழகம், உதகமண்டைம்
          Clinical Trials- Phase I
  Drug is tested on healthy volunteers to determine toxicity
  relative to dose and to screen for unexpected side effects..
Small group of people (20-80)

HEALTHY VOLUNTEERS

INFORMED CONSENT
    EVALUATE ITS SAFETY

  COMMON SIDE EFFECTS
Fatigue, nausea, hair loss,
vomiting
   IDENTIFY SIDE EFFFECTS

Determine safe dosage range

0.5-1.5 YEARS

ETHICAL APPROVAL
SINGLE & REPEAT DOSE

Full Rescussitation + Medical Backup + Monitor
Clinical Trials- Phase II
Drug is tested on small group of patients to see if drug has any
 beneficial effect and to determine the dose level needed for
              this effect.


                            PATIENTS
 Larger Group of People (100-300)

   INFORMED CONSENT                EFFECTIVENESS

                        MAXIMUM MONITORING
   EVALUATE ITS SAFETY
                         FULL RESCUSSITATION
      DOSAGE

    TYPE OF PATIENT             INDICATION FOR USE

   SEVERITY OF DISEASE              DOSE RANGE

  PK STUDIES IN ILL PEOPLE          SCHEDULE & INCREMENT

   NATURE OF SIDE EFFECTS & SEVERITY; EFFECTS IN SPECIAL GRUOPS
Clinical Trials- Phase III

Drug is tested on much larger group of patients and compared
     with existing treatments and with a placebo
1500-3500 Patients
Multicentre
More certain data for the objectives
of phase 2 studies
Interactions between drugs
start to become measurable
in the larger population
sub-groups start to be
established
special features and
problems show up
Monitor side effects

Confirm its effectiveness

Drug Vs Placebo
   மருந்து உருவாகும் விதம்
           தீயள வன்ைித் பதரியான் பேரிதுண்ணின்
           பநாயள வின்ைிப் ேடும்.
           He will be afflicted with numberless diseases, who eats immoderately,
           ignorant (of the rules of health).

ஜாசகி .நாகராஜன், உதவி பேராசிரியர், J.S.S. ேல்கலைக்கழகம், உதகமண்டைம்
Launch Drug after P-III
    Clinical Trials Phase IV
• Phase IV: Drug is placed on the market and patients
 are monitored for side effects
   மருந்து உருவாகும் விதம்
           உற்ைான் அளவும் ேிணியளவும் காைமும்
           கற்ைான் கருதிச் பசயல்.
           The learned (physician) should ascertain the condition of his patient;
           the nature of his disease, and the season (of the year) and (then)
           proceed (with his treatment).
ஜாசகி .நாகராஜன், உதவி பேராசிரியர், J.S.S. ேல்கலைக்கழகம், உதகமண்டைம்
ஜாசகி .நாகராஜன், உதவி பேராசிரியர், J.S.S. ேல்கலைக்கழகம், உதகமண்டைம்
        மருந்தியல் துலை - ேடிப்புகள்
      ேட்ட ய ப்ேடிப்பு – D.PHARM
                     -
  இள நிலைப்ேட்டப்ேடிப்பு – B.PHARM

 முது நிலைப்ேட்டப்ேடிப்பு – M.PHARM                   13 துலைகள்/ேிரிவுகள்
                             மருந்தாக்கயியல் -Pharmaceutics
                          மருந்தாக்க பவதியியல் – Pharm. Chemistry
                         மருந்தியல்/நச்சியல் – Pharmacology/Toxicology
                             தாவரமருந்தியல் - Pharmacognosy
                        மருந்தாக்க உயிரித் பதாழில்நுட்ேம் Pharm Biotechnology
                            மருந்தாக்க ேகுப்ோய்வு – Pharm. Analysis
உற்ைவன் தீர்ப்ோன் மருந்துலழச் பசல்வாபனன்று   மருந்தாக்க - தர உறுதி – Pharm Quality Assurance
அப்ோல் நாற்கூற்பை மருந்து.
Medical science consists of four parts, viz.,       மருந்துேயிற்சி– Pharmacy Practice
patient, physician, medicine and compounder;
and each of these (again) contains four sub-  மருந்து ஒழுங்காற்று அலுவல்கள் –Phram. Regulatory Affairs
divisions.
                         பதாழில் சார்ந்த மருந்தாக்கயியல் – Industrial Pharmacy
                          தாவரமருந்து Phytopharmacy& Phytomedicine
                        ேிணி சார்ந்த ேயிற்சி & ஆய்வு Clinical Practice & Research
                          மருந்துசந்லதயிைிடுதல் – Pharama Marketing

        PHARM. D.,                     ஆராய்ச்சிப்ேடிப்பு - Ph.D.,
                           மருந்தாக்க பவதியியல் – Pharm. Chemistry     மருந்தாக்க பவதியியல் – Pharm. Chemistry
   மருந்தாக்க பவதியியல் – Pharm. Chemistry
                                                  மருந்தியல்/நச்சியல்
                                                  மருந்தாக்க உயிரித் பதாழில்நுட்ேம்
                                                             மருந்தியல்/நச்சியல்
                            மருந்தாக்கயியல்       மருந்தாக்க - தர உறுதி
                                                            மருந்தாக்க ேகுப்ோய்வு
                           பதாழில் சார்ந்த மருந்தாக்கயியல்                   மருந்தாக்க - தர உறுதி
                            மருந்தாக்க ேகுப்ோய்வு
                           மருந்து ஒழுங்காற்று அலுவல்கள்
              மருந்தியல்/நச்சியல்
                                      மருந்தியல்/நச்சியல்       மருந்து ஒழுங்காற்று அலுவல்கள்
              மருந்தாக்க ேகுப்ோய்வு             மருந்தாக்க ேகுப்ோய்வு           மருந்தாக்க - தர உறுதி
            மருந்தாக்க - தர உறுதி
                                      மருந்தாக்க - தர உறுதி                   B.PHARM
ேிணி சார்ந்த ேயிற்சி & ஆய்வு      D.PHARM
                                            D.PHARM
                        -
                      B.PHARM
                                                -
                                             B.PHARM

                               ேிணி சார்ந்த ேயிற்சி & ஆய்வு
                                         D.PHARM

                                           -
                                   மருந்துசந்லதயிைிடுதல்
                                         B.PHARM               ேிணி சார்ந்த ேயிற்சி & ஆய்வு
                                                            D.PHARM

                                                              -
      ஜாசகி .நாகராஜன், உதவி பேராசிரியர், J.S.S. ேல்கலைக்கழகம், உதகமண்டைம்
          பசரத்தகுதி
  ேட்ட ய ப்ேடிப்பு – D.PHARM (2 Years)
          -
           HSC – PCMB, PCZB,

இள நிலைப்ேட்டப்ேடிப்பு – B.PHARM (4 Years)

        HSC – PCMB, PCZB, 40%

     PHARM. D., (6 Years)

        HSC – PCMB, PCZB, 35%
•  INDUSTRY
•  ACADEMIC
•  MARKETING
•  GOVERNMENT JOBS
•  IT INDUSTRY
•  CLINICAL
•  HIGHER STUDIES
•  PHARMACIST
•  INTERNATIONAL
  OPPORTUNITIES
JSS UNIVERSITY, MYSORE
UDHAGAMANDALAM       • MYSURU
B.PHARM           B.PHARM
M.PHARM (12 BRANCHES)    M.PHARM (12 BRANCHES)
PHARM D           PHARM D
PhD             PhD
PG DIPLOMA COURSES     PG DIPLOMA COURSES
CERTIFICATE COURSE     CERTIFICATE COURSE
WELL EQUPPED LABS      WELL EQUPPED LABS
5TH RANK (ALL OVER INDIA)  13TH RANK (ALL OVER
PLACEMENTS         INDIA)
              PLACEMENTS
மருந்பதன பவண்டாவாம் யாக்லகக்கு அருந்தியது
அற்ைது போற்ைி உணின்.

No medicine is necessary for him who eats after assuring (himself) that what
he has (already) eaten has been digested..
    ஜாசகி .நாகராஜன், உதவி பேராசிரியர், J.S.S. ேல்கலைக்கழகம், உதகமண்டைம்

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:11/29/2012
language:Unknown
pages:23