24-Adalet, Ozgurluk ve Guvenlik by theolduni

VIEWS: 13 PAGES: 19

									24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK
ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN)


I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007 - 30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER

        Değiştirilecek/Yeni                          Hangi    Uyum Sağlanması        Düzenlemenin
Referans No  Çıkarılacak Yasal   Amaç/Kapsam                   Aşamada   Öngörülen AB          Hazırlanmasından
        Düzenlemenin Adı                            Bulunduğu  Mevzuatı            Sorumlu Kurum

24.0007.1.01  Tanık Koruma Kanunu  Suçla mücadelenin etkin yöntemlerinden birisi  TBMM’de   - Avrupa Konseyinin 23     Adalet Bakanlığı
                   de maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında önemli        Kasım 1995 tarihli
                   rol oynayan tanıkların ve yakınlarının            Uluslararası Organize Suçla
                   korunması, böylelikle insanların tanıklık          Mücadelede Tanıkların
                   yapmaktan çekinmemelerinin sağlanması            Korunması adlı Konsey
                                                 Kararı
                                                 - Avrupa Konseyinin 20
                                                 Kasım 1996 tarihli
                                                 Uluslararası Örgütlü Suçla
                                                 Mücadelede Yargıyla
                                                 Đşbirliği Yapan Kişilerin
                                                 Korunması adlı Kararı
                                                 - Avrupa Birliği üyeleri ve
                                                 aday ülkelerin Adalet ve
                                                 Đçişleri Bakanlarının Avrupa
                                                 Komisyonu ile ortak ihracat
                                                 ticareti işinde istihdam
                                                 edilen şoförlerin organize
                                                 suç mağduru olmaktan
                                                 korunmalarına dair ortak
                                                 bildirisi
                                                                       303
24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

        Değiştirilecek/Yeni                                Hangi    Uyum Sağlanması        Düzenlemenin
Referans No  Çıkarılacak Yasal       Amaç/Kapsam                     Aşamada   Öngörülen AB         Hazırlanmasından
        Düzenlemenin Adı                                  Bulunduğu  Mevzuatı           Sorumlu Kurum

24.0007.1.02  Havaalanı Transit Vizesi    5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik      TBMM’de   - Havaalanı Transit      Đçişleri Bakanlığı
        Uygulamasına Dair Kanun    Yapılmasıyla AB müktesebatına uygun bir             Düzenlemelerine ilişkin    (Emniyet Genel
                       sistemin kurulması için gerekli değişikliklerin         96/197/JHA sayılı Ortak    Müdürlüğü)
                       yapılması                            Eylem
                                                       - SCH/Com-ex (99) 13     Dışişleri Bakanlığı
                       Hava hudut kapılarımızdan transit geçecek            Schengen Müktesebatı-
                       olanlara havaalanı transit vizesi düzenlenmesiyle        Ortak Kılavuz ve Ortak
                       sınır güvenliği ve yasadışı geçişlerle mücadele         Konsolosluk Yönergelerinin
                       faaliyetlerine katkı sağlanması                 nihai nüshaları Hakkında 28
                                                       Nisan 1999 tarihli Đcra
                                                       Komitesi Kararı


24.0007.1.03  Milletlerarası Özel Hukuk ve  2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul    TBMM’de   - Özel Hukuk ve Ticaret    Adalet Bakanlığı
        Usul Hukuku Hakkında Kanun   Hukuku Hakkında Kanunun; yirmi yılı aşkın bir          Hukuku Konularında Yargı
                       süreden beri yürürlükte olmasından dolayı            Yetkisi, Yargı Kararlarının
                       toplumsal, siyasal, sosyal ve ekonomik             Tanınması ve Tenfizine Dair
                       değişimler karşısında eskimiş olan ve günün           44/2001/AT sayılı Konsey
                       şartlarına göre ihtiyaçlara cevap vermeyen           Tüzüğü
                       yönlerinin ıslah edilmesi                    - Özel Hukuk ve Ticaret
                                                       Hukuku Konularında Yargı
                       4721 sayılı Türk Medenî Kanunuyla getirilen           Yetkisi, Yargı Kararlarının
                       yeni hükümlere uygunluğun sağlanması ve             Tanınması ve Tenfizine Dair
                       Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu hâle             44/2001/AT sayılı Konsey
                       getirilmesi                           Tüzüğüne Düzeltme,
                                                       -1496/2002/AT sayılı Tüzük
                                                       - 1937/2004/AT sayılı
                                                       Tüzük
                                                       - 2245/2004/AT sayılı
                                                       Tüzük
                                                       - 16 Eylül 1988 tarihinde
                                                       imzalanan Hukuki ve Ticari
                                                       Konularda Yargı
                                                       Kararlarının Tenfizi ve
                                                       Yargı Yetkisine Dair


                                                                             304
24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

       Değiştirilecek/Yeni         Hangi    Uyum Sağlanması        Düzenlemenin
Referans No  Çıkarılacak Yasal   Amaç/Kapsam  Aşamada   Öngörülen AB         Hazırlanmasından
       Düzenlemenin Adı          Bulunduğu  Mevzuatı           Sorumlu Kurum
                               Lugano Sözleşmesi
                               (88/592/AET)
                               - Sözleşmeden Doğan
                               Yükümlülüklere
                               Uygulanacak Hukuk
                               Hakkında 19 Haziran 1980
                               tarihli Roma Sözleşmesi
                               - Sözleşmeden Doğan
                               Yükümlülüklere
                               Uygulanacak Hukuk
                               Hakkında Roma
                               Sözleşmesinin Adalet
                               Divanı Tarafından
                               Yorumlanması Hakkında 1
                               ve 2 Nolu Protokoller
                               - 1347/2000/AT sayılı
                               Tüzük
                               -2201/2003/AT sayılı Tüzük
                               -2116/2004/AT sayılı Tüzük
                               - Çocukların Korunması için
                               Tedbirler ve Ebeveyn
                               Sorumluluğu Konusunda
                               Yargı Yetkisi, Uygulanacak
                               Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve
                               Đşbirliği Hakkında 1996
                               tarihli Lahey Sözleşmesini,
                               Topluluğun Menfaatine
                               Đmzalaması için Üye
                               Devletlere Yetki Veren 19
                               Aralık 2002 tarihli Konsey
                               Kararı
                                                   305
24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

        Değiştirilecek/Yeni                                Hangi       Uyum Sağlanması        Düzenlemenin
Referans No  Çıkarılacak Yasal        Amaç/Kapsam                    Aşamada      Öngörülen AB          Hazırlanmasından
        Düzenlemenin Adı                                  Bulunduğu     Mevzuatı            Sorumlu Kurum

24.0708.1.01  DNA Verileri ve Türkiye Millî  Cezai takibat gibi kişisel verilere –kan ve doku  Teknik       - 2001/C 187/01 sayılı DNA   Adalet Bakanlığı
        DNA Veri Bankası Kanunu     örneği gibi- ihtiyaç duyulan durumlarda gerekli  çalışmalar     Analiz Sonuçlarının
                        bilgilerin elde edilmesi ve depolanması ile kişi  sürdürülmektedir  Değişimi konulu Konsey
                        temel hak ve hürriyetlerine dahil bu bilgilerin            Kararı
                        mahremiyetinin korunması arasında bir denge              - Avrupa Parlamentosu ve
                        oluşturulması                             Konseyinin Kişisel Verilerin
                                                           Đşlem Görmesi ve Serbest
                                                           Dolaşımı Nedeniyle
                                                           Bireylerin Korunması
                                                           Hakkında 95/46 sayılı
                                                           Direktifi.
                                                           - 97/C 193/02 sayılı DNA
                                                           Analiz Sonuçlarının
                                                           Değişimi konulu Konsey
                                                           Kararı
II. 2008-2009 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2008 - 30/09/2009) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER

HERHANGĐ BĐR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLMEMEKTEDĐR.
                                                                                 306
24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

III. 2009 (01/10/2009) - 2013 YILLARI ARASINDA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER

        Değiştirilecek/Yeni                            Hangi       Uyum Sağlanması        Düzenlemenin
Referans No  Çıkarılacak Yasal   Amaç/Kapsam                     Aşamada      Öngörülen AB          Hazırlanmasından
        Düzenlemenin Adı                              Bulunduğu     Mevzuatı            Sorumlu Kurum

24.0913.1.01  Yabancılar Kanunu   AB mevzuatına tam üyelik perspektifi         Teknik       - SCH/Com-Ex (99) 13      Đçişleri Bakanlığı
                   çerçevesinde uyum sağlanması             çalışmalar     Schengen Müktesebatı-     (Emniyet Genel
                                             sürdürülmektedir  Ortak Kılavuz ve Ortak     Müdürlüğü)
                   Vizelerin tanımı ve türlerinin (tek ve çok girişli           Konsolosluk Yönergelerinin
                   vize) AB vize türleriyle uyumlu hale getirilmesi            Nihai Nüshaları Hakkında    Dışişleri Bakanlığı
                                                       28 Nisan 1999 Tarihli Đcra
                   Yasadışı göç ve istihdamla mücadelenin usul ve             Komitesi Kararı
                   mevzuat çerçevesinin belirlenmesi                    - 1091/2001/AT sayılı
                                                       Tüzük
                                                       - Yasadışı göç ve yasadışı
                                                       çalışma ile mücadele
                                                       araçlarını uyumlu hale
                                                       getirmek ve bunlarla alakalı
                                                       kontrol usullerini
                                                       geliştirmek konusunda
                                                       Konsey Tavsiyesi
                                                       - Üçüncü ülke
                                                       vatandaşlarının çalışmak
                                                       için Üye Devletler
                                                       topraklarına kabul
                                                       edilmelerinin
                                                       sınırlandırılması hakkında
                                                       20 Haziran 1994 ve 30
                                                       Kasım 1994 tarihli Đlke
                                                       Kararları
                                                                             307
24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

        Değiştirilecek/Yeni                            Hangi       Uyum Sağlanması         Düzenlemenin
Referans No  Çıkarılacak Yasal   Amaç/Kapsam                     Aşamada      Öngörülen AB           Hazırlanmasından
        Düzenlemenin Adı                             Bulunduğu     Mevzuatı             Sorumlu Kurum

24.0913.1.02  Đltica Kanunu     AB mevzuatına tam üyelik perspektifi        Teknik       - 2003/09/AT, 2004/83/AT,    Đçişleri Bakanlığı
                   çerçevesinde uyum sağlanması            çalışmalar     2005/85/AT sayılı        (Emniyet Genel
                                             sürdürülmektedir  Direktifler           Müdürlüğü)
                   Đltica, Göç ve Yabancılar hususundaki Türk               - Ev sahibi üçüncü
                   mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale               ülkelerle ilgili meselelere
                   getirilmesi                               uyumlulaştırılmış bir
                                                       yaklaşım hakkında 30
                   Bu çerçevede, gerekli idari ve fiziki alt yapının            Kasım ve 1 Aralık 1992
                   oluşturulması                              tarihli Karar
                                                       - Güvenli üçüncü ülkelere
                                                       ilişkin 28 Kasım 2002
                                                       15067/02 Konsey Beyanı
                                                       - Genel olarak ciddi bir
                                                       zulüm riski bulunmayan
                                                       ülkeler hakkında 30 Kasım
                                                       ve 1 Aralık 1992 tarihli
                                                       Sonuçlar
                                                       - Açıkça temelsiz olan
                                                       sığınma başvuruları
                                                       hakkındaki 30 Kasım ve 1
                                                       Aralık 1992 tarihli karar.
                                                       - Đltica usulleri için asgari
                                                       teminatlar hakkında
                                                       Konsey Kararı
                                                       - Amsterdam Antlaşması:
                                                       Avrupa Birliğine üye
                                                       ülkeler vatandaşları için
                                                       iltica hakkında Protokol
                                                      - 2000/596/AT,
                                                      2001/275/AT, 2002/307/AT
                                                      sayılı Kararlar
                                                      - 2001/55/AT sayılı Direktif
                                                      - 2002/463/EC sayılı Karar
                                                      - 491/2004 sayılı Tüzük                                                                              308
24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

        Değiştirilecek/Yeni                                   Hangi    Uyum Sağlanması       Düzenlemenin
Referans No  Çıkarılacak Yasal         Amaç/Kapsam                      Aşamada   Öngörülen AB         Hazırlanmasından
        Düzenlemenin Adı                                     Bulunduğu  Mevzuatı           Sorumlu Kurum

24.0913.1.03  485 sayılı Kanun Hükmünde     Ortak Gümrük Đzleme Operasyonlarına yasal             Ortak Gümrük Đzleme     Gümrük Müsteşarlığı
        Kararnamede Değişiklik       zemin hazırlamak                         Operasyonlarına ilişkin
        Yapılmasına Dair Kanun                                        09/06/1997 tarihli Konsey
                         Uluslararası veya ikili anlaşmalardan               Kararı
                         kaynaklanan yükümlülüklere bağlı olarak
                         yapılacak operasyonlar ile bilgi ve belge
                         değişimine imkan tanımak


24.0913.1.04  Gümrük Đdareleri Arasında     Gümrük Đdareleri arasında işbirliği ve              Gümrük Đdareleri arasında  Gümrük Müsteşarlığı
        Đşbirliği ve Yardımlaşmaya     yardımlaşmayı artırmak                      işbirliği ve yardımlaşmaya
        Đlişkin Sözleşmeyi Uygun Bulma                                    ilişkin 18/12/1997 tarihli
        Kanunu                                                Konsey Kararı


24.0913.1.05  6136 sayılı Ateşli Silahlar ve   Malların serbest dolaşımının sağlanmasına             Silah satın alınması ve   Đçişleri Bakanlığı
        Bıçaklar ile Diğer Aletler     yönelik AB teknik mevzuatına uyum                 bulundurulmasına dair    (Emniyet Genel
        Hakkında Kanunda ve 2521                                       91/477/AET sayılı Direktif  Müdürlüğü ve
        sayılı Avda ve Sporda Kullanılan  Sivil kullanım amaçlı silahların                                Jandarma Genel
        Tüfekler, Nişan Tabancaları ve   ruhsatlandırılması, ithali ve üye ülkeler arasında                       Komutanlığı)
        Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı,   kişilerle birlikte taşıma usullerinin belirlenmesi,
        Satımı ve Bulundurulmasına     av amaçlı kullanılacak silahların ülkeye girişine
        Dair Kanunda Değişiklik      ve kullanılmasına yönelik kolaylıkların
        Yapılmasına Dair Kanun       sağlanması

        01.0913.1.02 referans
        numarasıyla Malların Serbest
        Dolaşımı faslında da yer
        almaktadır.
                                                                                309
24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

        Değiştirilecek/Yeni                         Hangi    Uyum Sağlanması      Düzenlemenin
Referans No  Çıkarılacak Yasal       Amaç/Kapsam             Aşamada   Öngörülen AB       Hazırlanmasından
        Düzenlemenin Adı                          Bulunduğu  Mevzuatı         Sorumlu Kurum

24.0913.1.06  Bilgi Teknolojisinin Gümrük  Bilgi Teknolojisinin Gümrük Amaçlı        AB Bilgi Teknolojisinin  Gümrük Müsteşarlığı
        Amaçlı Kullanımına Đlişkin   Kullanımına yasal zemin hazırlamak        Gümrük Amaçlı
        Sözleşmenin Onaylanmasının                           Kullanımına Đlişkin
        Uygun Bulunduğuna Dair Kanun                          Sözleşme
                                                                   310
24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER (TÜZÜK, YÖNETMELĐK, TEBLĐĞ, GENELGE VB) VE
HAZIRLANMASI ÖNGÖRÜLEN STRATEJĐ, PLAN VE PROGRAM GĐBĐ DOKÜMANLAR

I. 2007 YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER

        Değiştirilecek/Yeni                                Hangi       Uyum Sağlanması        Düzenlemenin
Referans No  Çıkarılacak Đkincil       Amaç/Kapsam                    Aşamada      Öngörülen AB         Hazırlanmasından
        Düzenlemenin Adı                                  Bulunduğu     Mevzuatı           Sorumlu Kurum

24.2007.2.01  Suç Gelirlerinin Aklanmasının  Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün      Teknik       - Mali sistemin karapara   Maliye Bakanlığı
        Önlenmesine Đlişkin       finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler,    çalışmalar     aklama ve terörizmin
        Yükümlülükler ve Diğer     yükümlülükler, yükümlülük denetimi, başkası    sürdürülmektedir  finansmanı amacıyla
        Tedbirler Hakkında Yönetmelik  hesabına yapılan işlemlerin beyanı, gümrük              kullanılmasının
                        idaresine açıklama yapılması ve diğer tedbirlere           önlenmesine dair
        04.2007.2.03 referans      ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi                2005/60/AT sayılı Direktif
        numarasıyla Sermayenin                                        - Kara paranın aklanması,
        Serbest Dolaşımı faslında da                                     suç araçlarının ve suç
        yer almaktadır                                            gelirlerinin tespiti,
                                                           izlenmesi, dondurulması,
                                                           zapt edilmesi ve müsaderesi
                                                           hususunda 2001/500/JHA
                                                           sayılı Konsey Çerçeve
                                                           Kararı
                                                           - Suç Gelirlerinin
                                                           Aklanması, Tespiti,
                                                           Đzlenmesi, El konulması ve
                                                           Müsadere Edilmesine Đlişkin
                                                           98/699/JHA sayılı Ortak
                                                           Eylem
                                                                                311
24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

        Değiştirilecek/Yeni                                  Hangi       Uyum Sağlanması         Düzenlemenin
Referans No  Çıkarılacak Đkincil        Amaç/Kapsam                     Aşamada      Öngörülen AB          Hazırlanmasından
        Düzenlemenin Adı                                    Bulunduğu     Mevzuatı            Sorumlu Kurum

24.2007.2.02  Đçişleri Bakanlığı Emniyet Genel  TUBĐM’in Şube Müdürlüğü olarak           Teknik       25/04/2002 tarihli Üye     Đçişleri Bakanlığı
        Müdürlüğü Kaçakçılık ve      yapılandırılması                  çalışmalar     Devletlerde Uyuşturucu     (Emniyet Genel
        Organize Suçlarla Mücadele                               sürdürülmektedir  Đmalatında Kullanılan      Müdürlüğü)
        Harekât Dairesi Başkanlığı     Personel ve etkinlik bakımından güçlendirilmesi            Maddelerin Kaçakçılığıyla
        Yönetmeliği                                                Mücadelede Görevli
                                                             Operasyonel Birimler
                                                             Arasında Bilgi Paylaşımı ve
                                                             Đşbirliğinin Geliştirilmesine
                                                             Đlişkin Konsey Tavsiye
                                                             Kararı


24.2007.2.03  Türk Vize etiketinin AB      Türkiye’nin vize politikasını, uygulama       Teknik       - Tek tip vize formatı için   Dışişleri Bakanlığı
        Schengen Vize etiketine uyumlu   yöntemlerini ve ilgili altyapısını AB müktesebatı  çalışmalar     1683/95/AT sayılı
        hale getirilmesi için uygun    ve uygulaması ile uyumlaştırmaya katkı       sürdürülmektedir  Yönetmelik           Đçişleri Bakanlığı
        düzenleme             sağlamak                                - 334/2002/AT sayılı      (Emniyet Genel
                                                             Yönetmelik           Müdürlüğü)
                                                             - Ortak Konsolosluk
                                                             Talimatının Đlgili Bölümleri  Maliye Bakanlığı
                                                             Ortak Konsolosluk
                                                             Talimatının Düzeltilmesine
                                                             dair 12.07.2002 tarihli
                                                             Konsey Kararı
                                                             - Schengen Katalogunun
                                                             vize düzenlemesine ilişkin
                                                             tavsiyeler ve en iyi
                                                             uygulamalar bölümü
                                                                                    312
24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

        Değiştirilecek/Yeni                                 Hangi       Uyum Sağlanması      Düzenlemenin
Referans No  Çıkarılacak Đkincil        Amaç/Kapsam                    Aşamada      Öngörülen AB       Hazırlanmasından
        Düzenlemenin Adı                                  Bulunduğu     Mevzuatı         Sorumlu Kurum

24.2007.2.04  Araştırma ve Đncelemelerin Usul  5549 sayılı Kanun uyarınca yapılacak olan     Teknik       2005/60/AT sayılı Karar  Maliye Bakanlığı
        ve Esasları Hakkında       araştırma ve incelemelerin usul ve esaslarının  çalışmalar
        Yönetmelik            belirlenmesi                   sürdürülmektedir

        04.2007.2.05 referans
        numarasıyla Sermayenin
        Serbest Dolaşımı faslında da
        yer almaktadır


24.2007.2.05  Eğitim, Đç Denetim, Kontrol ve  5549 sayılı Kanun uyarınca uygulanacak olan    Teknik       2005/60/AT sayılı Karar  Maliye Bakanlığı
        Risk Yönetim Sistemleri ile    eğitim iç denetim kontrol ve risk yönetim     çalışmalar
        Diğer Tedbirler Hakkında     sistemleri ile diğer tedbirlere ilişkin usul ve  sürdürülmektedir
        Yönetmelik            esasların belirlenmesi

        04.2007.2.05 referans
        numarasıyla Sermayenin
        Serbest Dolaşımı faslında da
        yer almaktadır
                                                                              313
24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

II. 2008 YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER

        Değiştirilecek/Yeni                                 Hangi       Uyum Sağlanması         Düzenlemenin
Referans No  Çıkarılacak Đkincil        Amaç/Kapsam                    Aşamada      Öngörülen AB          Hazırlanmasından
        Düzenlemenin Adı                                   Bulunduğu     Mevzuatı            Sorumlu Kurum

24.2008.2.01  94/6169 sayılı Đltica/Sığınma   1951tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne     Teknik       Üçüncü ülke uyruklularının   Đçişleri Bakanlığı
        Yönetmeliğinin Değiştirilmesine  Đlişkin BM Cenevre Sözleşmesi kapsamı dışında   çalışmalar     ya da vatansız kişilerin    (Emniyet Genel
        Dair Yönetmelik          kalan yabancılara (iltica talebi reddedilen    sürdürülmektedir  mülteci olarak ya da başka   Müdürlüğü)
                         başvuru sahiplerine) Türkiye’den sınırdışı              şekilde uluslararası
                         edilmesi yönünde karar verildiğinde, söz konusu            korumaya muhtaç kişiler
                         kişilerin Türkiye’ye gelmeden önce ikamet               olarak nitelendirilmeleri ve
                         ettikleri daimi ikamet ülkelerine veya menşe             statüleri ve sağlanacak
                         ülkelerine yada Türkiye’ye doğrudan geldikleri            korumanın içeriği için asgari
                         ülkelere geri gönderilmesi veya sınırdışı               standartlara ilişkin
                         edilmesi halinde insan hak ve özgürlüklerine             2004/83/AT sayılı Direktif
                         ilişkin taraf olduğumuz başta Avrupa Đnsan
                         Hakları Sözleşmesi olmak üzere insan haklarına
                         ilişkin uluslararası sözleşme hükümlerinin ihlal
                         edilmemesi ve böylece uluslararası koruma
                         sağlanmasına ilişkin olarak AB’nin ilgili
                         Müktesebatı ve uluslararası sözleşme hükümleri
                         uyarınca ayrıntılı usullerin belirlenmesi
                         amacıyla hazırlanacaktır
                                                                                   314
24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

        Değiştirilecek/Yeni                                   Hangi       Uyum Sağlanması         Düzenlemenin
Referans No  Çıkarılacak Đkincil         Amaç/Kapsam                     Aşamada      Öngörülen AB          Hazırlanmasından
        Düzenlemenin Adı                                    Bulunduğu     Mevzuatı            Sorumlu Kurum

24.2008.2.02  09.05.2001 tarih ve 4652 sayılı   Sınır polisliği veya yönetiminin uzmanlık               -AB ilerleme raporlarında    Đçişleri Bakanlığı
        Polis Yüksek Öğretim Kanununa    gerektiren profesyonel bir meslek olmasının              entegre sınır yönetimi     (Emniyet Genel
        istinaden,             kaçınılmaz sonucu olarak, bu mesleğin kendine             çerçevesinde yapılan      Müdürlüğü)
        - Sınır Güvenliği Fakültesi Giriş  özgü eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının                 öneriler
        ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği,   bulunmasından dolayı 4652 sayılı Polis Yüksek
        - Sınır Güvenliği Fakültesi     Öğretim Kanununa istinaden bir Sınır Güvenliği             -Türkiye’nin Entegre Sınır
        Disiplin Yönetmeliği,        Fakültesi ile yeterli sayıda Sınır Güvenliği              Yönetimi Stratejisinin
        - Sınır Güvenliği Meslek Yüksek   Meslek Yüksek Okulunun açılması gereklidir.              Uygulanmasına Yönelik
        Okulu Giriş ve Eğitim-Öğretim    Bu kurumlar aracılığı ile halihazırda Emniyet             Ulusal Eylem Planı
        Yönetmeliği,            Genel Müdürlüğü bünyesinde sınır yönetimine
        - Sınır Güvenliği Meslek Yüksek   ait bölümlerde çalışan nitelikli, uzman personel
        Okulu Disiplin Yönetmeliği,     ihtiyacı karşılanacaktır. Yapılacak düzenlemeler,
        - Sınır Güvenliği Meslek Yüksek   bu eğitim-öğretim kurumlarının hayata
        Okulu Kuruluş, Görev ve       geçirilmesi için zorunludur.
        Çalışma Yönetmeliği

                                                                             Đ
24.2008.2.03  Kontrollü Teslimat Uygulaması    Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda; Jandarma      Teknik       Organize uyuşturucu madde    Đçişleri Bakanlığı
        Esas ve Usulleri Hakkında      ve Polisin yanı sıra Gümrük Müsteşarlığının da   çalışmalar     kaçakçılığı ile bağlantılı
        Yönetmeliğin Değiştirilmesine    Kontrollü Teslimat için talepte bulunabilmesine   sürdürülmektedir  organize suç örgütleriyle    Gümrük Müsteşarlığı
        Dair Yönetmelik           yasal zemin hazırlayan değişikliğin yapılmasının            mücadelede soruşturma
                          ardından ilgili Yönetmelikte uygulamayı                metotlarının geliştirilmesine
                          düzenlemek                               yönelik 25/4/2002 tarihli
                                                             Konsey Tavsiye Kararı


24.2008.2.04  Đçişleri Bakanlığı ile       Đçişleri Bakanlığı ile Gümrüklerden sorumlu     Teknik       Uyuşturucuyla mücadelede    Đçişleri Bakanlığı
        Gümrüklerden sorumlu Devlet     Devlet Bakanlığı arasındaki işbirliği seviyesini  çalışmalar     Polis-Gümrük işbirliğine
        Bakanlığı arasında Kaçakçılıkla   artırmak                      sürdürülmektedir  ilişkin 29/11/1996 tarihli   Gümrük Müsteşarlığı
        Mücadele alanında Mutabakat ve                                       Konsey Kararı
        Đşbirliğine Dair Protokol (MOU)
                                                                                    315
24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

        Değiştirilecek/Yeni                                   Hangi       Uyum Sağlanması         Düzenlemenin
Referans No  Çıkarılacak Đkincil        Amaç/Kapsam                      Aşamada      Öngörülen AB          Hazırlanmasından
        Düzenlemenin Adı                                    Bulunduğu     Mevzuatı            Sorumlu Kurum

24.2008.2.05  Gümrük Müsteşarlığı Eylem     Gümrük Đşbirliğine ilişkin stratejinin        Teknik       Gümrük Đşbirliğine yönelik   Gümrük Müsteşarlığı
        Planı               belirlenmesi                     çalışmalar     Stratejiye ilişkin 02/10/2003
                                                    sürdürülmektedir  tarihli Konsey Kararı24.2008.2.06  Đlgili kuruluş temsilcileri ile  Özel şirket ve tüzel kişilerle işbirliğini artırmak  Teknik       Yasadışı uyuşturucu ticareti  Gümrük Müsteşarlığı
        Gümrük Müsteşarlığı arasında                              çalışmalar     ile mücadelede Gümrük-
        mutabakat ve işbirliği                                 sürdürülmektedir  Ticaret Erbabı arasındaki
        protokolleri (MOU) imzalanması                                       işbirliğine ilişkin
                                                             96/698/JHA sayılı Ortak
                                                             Eylem
                                                                                   316
24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

III. 2009 YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER

        Değiştirilecek/Yeni                                   Hangi    Uyum Sağlanması        Düzenlemenin
Referans No  Çıkarılacak Đkincil         Amaç/Kapsam                     Aşamada   Öngörülen AB          Hazırlanmasından
        Düzenlemenin Adı                                    Bulunduğu  Mevzuatı            Sorumlu Kurum

24.2009.2.01  Operasyonel Düzey Đşbirliği                                     -03/11/1998 tarihli Europol  Đçişleri Bakanlığı
                          Veri Koruma Kanunu’nun yasallaşmasını
        Anlaşması – Veri Koruma                                       analiz dosyalarına       (Emniyet Genel
                          müteakip, Europol ile Operasyon düzeyde
        Konsey Sözleşmesi ve Konsey                                     uygulanacak kuralların     Müdürlüğü)
                          işbirliği yapma imkanı sağlanacak olup, uluslar
        Çerçeve Kararı                                           kabulüne dair Sözleşme
                          arası suçla mücadelede bir aşama daha ileri
                          gidilmiş olacaktır
                                                          -2002/465/JHA


24.2009.2.02  Mevcut Evrak Güvenliği’nin                                     -03/11/1998 tarihli Europol  Đçişleri Bakanlığı
                          Veri Koruma Kanunu’nun yasallaşmasını
        Europol Bilgi Gizliliği kuralları                                  verilerinin gizliliğine dair  (Emniyet Genel
                          müteakip, Europol ile Operasyonel düzeyde
        ile uyumlaştırılması ve yasal                                    kuralların kabulüne ilişkin  Müdürlüğü)
                          işbirliği yapma imkanı sağlanacak olup,
        altyapısının oluşturulması                                     Konsey Kararı
                          uluslararası suçla mücadelede bir aşama daha
        Konsey Sözleşmeleri
                          ileri gidilmiş olacaktır. Bu düzenleme sayesinde
                                                          -03/11/1998 tarihli Europol
                          hassas nitelikli bilgilerin değişimine de imkan
                                                          verilerinin gizliliğine dair
                          sağlanmış olacaktır. Paylaşılan bilgilerin tüm
                                                          kuralları belirleyen Konsey
                          kolluk kuvvetleri için geçerli olan gizlilik ve
                                                          Kararını değiştiren
                          güvenlik standartları belirlenmiş olacaktır
                                                          05/06/2003 tarihli Konsey
                                                          Kararı

24.2009.2.03  Europol Ulusal Birimi’nin görev   Europol Sözleşmesi ve Ülkemizdeki Europol                           Đçişleri Bakanlığı
                                                          Avrupa Polis Đdaresinin
        ve sorumlulukları ile        Ulusal Birimi’nin görev ve fonksiyonlarının                          (Emniyet Genel
                                                          kurulmasına dair sözleşmeyi
        Sözleşmede belirlenen ulusal    belirlenerek, AB üyeliği ile birlikte bu alandaki                       Müdürlüğü)
                                                          düzenleyen 26/07/1995
        yükümlülük ve haklara ilişkin    yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ihtiyaç
                                                          tarihli Konsey Kararı
        Konsey Sözleşmesi          duyulan düzenlemeler yapılacaktır.
                                                                                317
24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

        Değiştirilecek/Yeni                                   Hangi    Uyum Sağlanması        Düzenlemenin
Referans No  Çıkarılacak Đkincil        Amaç/Kapsam                     Aşamada   Öngörülen AB         Hazırlanmasından
        Düzenlemenin Adı                                    Bulunduğu  Mevzuatı           Sorumlu Kurum

24.2009.2.04  Europol görev alanına giren suç  Europol ile işbirliğinde ulusal koordinasyonunun         -Avrupa Polis Đdaresinin   Đçişleri Bakanlığı
        konularında kara para aklama    sağlıklı bir şekilde işlemesi amaçlanmaktadır.          kurulmasına dair       (Emniyet Genel
        faaliyetleriyle ilgili kanun                                    sözleşmenin 43. maddesini   Müdürlüğü)
        uygulayıcılar arasında iş akış                                   temel alan 30/11/2000
        planlarının belirlenmesi                                      tarihli Protokol
        Protokolü ve Konsey
        Sözleşmeleri                                            -Avrupa Polis Đdaresinin
                                                          kurulmasına dair sözleşmeyi
                                                          ve Europolün imtiyazları ve
                                                          muafiyetlerine dair
                                                          protokolü değiştiren
                                                          28/11/2002 tarihli Protokol

24.2009.2.05  Đnterpol bilgi bankalarının    Interpol Bilgi Bankalarının ülkemizdeki kanun                         Đçişleri Bakanlığı
        kullanımını düzenleyen Genelge   uygulayıcı birimlerce kullanımını sağlamak            2004/919/AT sayılı Karar   (Emniyet Genel
                                                                         Müdürlüğü)


24.2009.2.06  Bilgi akışını düzenleyen Genelge  Europol ile ülkemiz arasındaki mevcut işbirliği         2004/919/AT sayılı Karar   Đçişleri Bakanlığı
                         anlaşması kapsamında oto kaçakçılığı ve benzer                         (Emniyet Genel
                         konulardaki ilgili bilgilerin karşılıklı olarak ve                       Müdürlüğü)
                         hangi format dahilinde değiştirileceğini
                         netleştirmek ve bu alandaki uluslar arası
                         işbirliğinin artırmak
                                                                                318
24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

IV. 2010-2013 YILLARI ARASINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER

        Değiştirilecek/Yeni                               Hangi    Uyum Sağlanması        Düzenlemenin
Referans No  Çıkarılacak Đkincil        Amaç/Kapsam                  Aşamada   Öngörülen AB         Hazırlanmasından
        Düzenlemenin Adı                                Bulunduğu  Mevzuatı           Sorumlu Kurum

24.1013.2.01  Sınır kapılarında ita edilen   AB mevzuatına tam üyelik perspektifi           Dış sınırları geçişte     Dışişleri Bakanlığı
        vizelerde AB uygulamalarına    çerçevesinde uyum sağlanması               vatandaşlarının vize hamili
        uyum sağlanması ve bu                                    olması gereken üçüncü     Đçişleri Bakanlığı
        çerçevede 51 ülkeye uygulanan   Vize bilgi sisteminin oluşturulmasını           ülkeler ile vatandaşları   (Emniyet Genel
        bandrol kaşe vize itasına son   desteklemek                        vizeden muaf tutulan     Müdürlüğü)
        verilmesine dair Genelgeler                                 üçüncü ülkelerin
                                                      listelenmesi hakkındaki
                                                      539/2001/AT sayılı Tüzük


24.1013.2.02  AB’nin Negatif ve Pozitif Vize  AB mevzuatına tam üyelik perspektifi           AB Ortak Konsolosluk     Đçişleri Bakanlığı
        Listelerine uyum sağlanması    çerçevesinde uyum sağlanması               Talimatları          (Emniyet Genel
        amacıyla, Vize Rejim                                                   Müdürlüğü)
        Tablomuzdaki vizeye tabi veya   AB Vize Negatif ve Pozitif Listelerine Uyum
        vizeden muaf ülkelerin vize                                                Dışişleri Bakanlığı
        rejimlerinin yeniden
        düzenlenmesine ilişkin Bakanlar
        Kurulu Kararı ve/veya
        Genelgeler
                                                                            319
24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

        Değiştirilecek/Yeni                            Hangi    Uyum Sağlanması         Düzenlemenin
Referans No  Çıkarılacak Đkincil   Amaç/Kapsam                   Aşamada   Öngörülen AB           Hazırlanmasından
        Düzenlemenin Adı                             Bulunduğu  Mevzuatı             Sorumlu Kurum

24.1013.2.03  Đltica Kanununun     AB mevzuatına tam üyelik perspektifi             - 2003/09/AT, 2004/83/AT,    Đçişleri Bakanlığı
        Uygulanmasına Đlişkin  çerçevesinde uyum sağlanması                 2005/85/AT sayılı        (Emniyet Genel
        Yönetmelik                                       Direktifler           Müdürlüğü)
                    2010-2013 Yılları Arasında Çıkarılması            - Ev sahibi üçüncü
        (24.0913.1.02 referans  Öngörülen Đltica Kanunun uygulanmasına ilişkin        ülkelerle ilgili meselelere
        numaralı kanunun kabul  Đkincil Düzenleme olarak çıkarılması             uyumlulaştırılmış bir
        edilmesinden sonra    öngörülmektedir                        yaklaşım hakkında 30
        çıkarılacaktır)                                    Kasım ve 1 Aralık 1992
                                                   tarihli Karar
                                                   - Güvenli üçüncü ülkelere
                                                   ilişkin 28 Kasım 2002
                                                   15067/02 Konsey Beyanı
                                                   - Genel olarak ciddi bir
                                                   zulüm riski bulunmayan
                                                   ülkeler hakkında 30 Kasım
                                                   ve 1 Aralık 1992 tarihli
                                                   Sonuçlar
                                                   - Açıkça temelsiz olan
                                                   sığınma başvuruları
                                                   hakkındaki 30 Kasım ve 1
                                                   Aralık 1992 tarihli karar.
                                                   - Đltica usulleri için asgari
                                                   teminatlar hakkında
                                                   Konsey Kararı
                                                   - Amsterdam Antlaşması:
                                                   Avrupa Birliğine üye
                                                   ülkeler vatandaşları için
                                                   iltica hakkında Protokol
                                                   - 2000/596/AT,
                                                   2001/275/AT, 2002/307/AT
                                                   sayılı Kararlar
                                                   - 2001/55/AT sayılı Direktif
                                                   - 2002/463/EC sayılı Karar
                                                   - 491/2004 sayılı Tüzük                                                                          320
24- ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLĐK

        Değiştirilecek/Yeni                          Hangi        Uyum Sağlanması      Düzenlemenin
Referans No  Çıkarılacak Đkincil       Amaç/Kapsam             Aşamada       Öngörülen AB       Hazırlanmasından
        Düzenlemenin Adı                           Bulunduğu      Mevzuatı         Sorumlu Kurum

24.1013.2.04  Bilgi Teknolojisinin Gümrük   Bilgi Teknolojisinin Gümrük Amaçlı  Resmi olarak    AB Bilgi Teknolojisinin  Gümrük Müsteşarlığı
        Amaçlı Kullanımına Đlişkin    Kullanımına yasal zemin hazırlamak  taraf olunması   Gümrük Amaçlı
        Sözleşmenin Onaylanmasına                       tam üyelikle    Kullanımına Đlişkin
        Đlişkin Bakanlar Kurulu Kararı                    gerçekleşecek    Sözleşme
                                           olmakla birlikte
        (AB'ye üye olunmasını                         sözleşmenin
        müteakip, Bilgi Teknolojisinin                    uygulanmasına
        Gümrük Amaçlı Kullanımına                       ilişkin teknik
        Đlişkin Sözleşmeye taraf                       altyapı (CIS)
        olunmasından sonra                          2008 yılına kadar
        çıkarılacaktır)                            hazır hale
                                           getirilecektir
                                                                        321

								
To top