Submission Procedure by kumar.prakruthi

VIEWS: 34 PAGES: 25

More Info
									        PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ, GzÉÆåÃUÀ ¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001.
¸ÀASÉå: ¦J¸ï¹ 1 Dgïn©-1/2012                               ¢£ÁAPÀ: 22-11-2012
                             C¢ü¸ÀÆZÀ£É
   1.   DAiÉÆÃUÀªÀÅ PÁ®PÁ®PÉÌ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀ
£ÉêÀÄPÁw ºÁUÀÆ DAiÉÄÌ) (¸ÁªÀiÁ£Àå) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2006 gÀrAiÀÄ°è PɼÀPÀAqÀ vÁAwæPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå £ÁUÀjÃPÀ
¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ vÀÄA§zÉà EgÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ) («±ÉõÀ
£ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2001gÀ£ÀéAiÀÄ ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ON-LINE ªÀÄÆ®PÀ CºÀð
C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餹zÉ:-
   ¨sÁUÀ-1:- PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ºÁUÀÆ DAiÉÄÌ) (¸ÁªÀiÁ£Àå)
         ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2006 C£ÀéAiÀÄzÀ UÀÆæ¥ï-`J’ ªÀÄvÀÄÛ `©’ vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
  PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå              E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ             ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
                        UÀÆæ¥ï - ` J ' vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
      01    ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ           18

    02     §ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ°è C¹¸ÉÖAmï ¸Àdð£ïì             42+03(¨Áå.¯Á)

    03     ¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÁjUÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ                       09

                     UÀÆæ¥ï - ` © ' vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
    04     ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ (¹«¯ï)              100

    05     §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï            07
          (¹«¯ï)
    06     PÀȶ ªÀiÁgÁl E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ                 04(¨Áå.¯Á)

    07     d® ¸ÀA¥À£ÀÆä® E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ (¹«¯ï)               180

    08     d® ¸ÀA¥À£ÀÆä® E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ (ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï)            20

    09     PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÀvÀæUÁgÀ ¤zÉðñÀ£Á®AiÀÄzÀ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÀvÀæ¥Á®PÀgÀÄ           05

      10    ªÁ¸ÀÄÛ²®à E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÁ¸ÀÄÛ²°à                        04

      11    vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ(¨ÁåPï¯ÁUï)         104(¨Áå.¯Á)

  ¨sÁUÀ-2:- PÀ£ÁðlPÀ gÁdå £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ
          vÀÄA§zÉà EgÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ) («±ÉõÀ £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2001gÀ£ÀéAiÀÄzÀ UÀÆæ¥ï ‘J’ ªÀÄvÀÄÛ ‘©’
          ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
                        UÀÆæ¥ï ‘J’ ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝ
      12    §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ §AzÀgÀÄ C¢üPÁj / G¥À              01
          ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
                        UÀÆæ¥ï ‘©’ ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝ
      13    PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ                 01
      14    vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPïUÀ¼À°è ¹¤ªÀiÁmÉÆÃUÀæ¦ü G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ        01
      15    vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPïUÀ¼À°è mÉ°PÀªÀÄÆå¤PÉõÀ£ï (¸ËAqï          01
          CAqï n.«.) G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ
      16    vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPïUÀ¼À°è gÀ§âgï mÉPÁß®f G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ        01
      17    §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À QjAiÀÄ d®ªÉÆÃduÉzÁgÀgÀÄ           02
                               2
n¥ÀàtÂ: C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è w½¹gÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ªÀVÃðPÀgÀtªÀÅ C¤ªÁAiÀÄð ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ
M¼À¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ.
    C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ MAzÉà Cfð ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝ°è,
    CAvÀºÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É¬Ä®èzÉà wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
    CfðUÀ¼À£ÀÄß D£ï-¯ÉÊ£ï (ON-LINE) (J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀiÁUÀð) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, CfðUÀ¼À£ÀÄß
    RÄzÁÝV CxÀªÁ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è.
    1) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß On-Line £À°è ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
    2) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr Cfð ¸À°è¹zÀ°è CAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ DAiÉÆÃUÀªÀÅ PÁ£ÀƤ£À£ÀéAiÀÄ ¸ÀÆPÀÛ
      PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
   CfðAiÀÄ°è «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAPÀtzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀðªÀ£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀAvÉ
CxÉÊð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ:-
          GM-General Merit            ST-Scheduled Tribe
          C-I-Category I             Ex-MP-Ex-Military Person
          2A-Category 2A             Rural-Rural Reservation
          2B-Category 2B             KMS-Kannada Medium Student
          3A-Category 3A             PDP-Project Displaced Person
          3B-Category 3B             PH-Physically Handicapped
          SC-Scheduled Caste
«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É:- C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä EaÒ¹zÀÝ°è, CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥Àæw ºÀÄzÉÝUÉ
¥ÀævÉåÃPÀªÁV Cfð ¸À°è¹ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
   2. ±ÀÄ®Ì:-
     ¨sÁUÀ-1:-
      ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ, ¥ÀæªÀUÀð 2(J), 2(©), 3(J), 3(©) UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ          `: 300/-
      ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1 ªÀÄvÀÄÛ CAUÀ«PÀ® ºÁUÀÆ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ  `: 25/-
     ¨sÁUÀ-2:-
     PÀ£ÁðlPÀ gÁdå £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ
     vÀÄA§zÉà EgÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ) («±ÉõÀ £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2001gÀ£ÀéAiÀÄzÀ
     ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀĪÀAw®è.

2.1  ¤UÀ¢vÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAQ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÁSÉUÀ¼À°è ZÀ®£ï ¤Ãr ºÀt ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F ¸ÀA§AzsÀ
ON-LINE £À°è Cfð ¸À°è¹ ¨ÁåAQ£À ZÀ®£ïUÀ¼À£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß
¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨ÁåAPïUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÁV ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. EzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ r.r., ¥ÉÆøÀÖ¯ï
DqÀðgï, ªÀĤ DqÀðgï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

3. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ONLINE ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä PɼÀPÀAqÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV
w½zÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ
     ºÀAvÀ 1:- C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ C¢üPÀÈvÀ ªÉʨï¸ÉÊmï “http://kpsc.kar.nic.in“£ÀÄß vÉÉgÉzÀ
PÀÆqÀ¯Éà PÀA¥ÀÆålgï ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ‘Application For Technical and Backlog Posts’ JAzÀÄ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ
ªÀÄvÀÄÛ C¢ü¸ÀÆZÀ£É/¥ÀjÃPÁë ±ÀÄ®Ì/¨ÁåAQ£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁUÀ°zÀÄÝ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ
Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà N¢PÉÆAqÀÄ CzÀgÀAvÉ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
    ºÀAvÀ 2:- CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀ£Àß EwÛÃZÉV£À ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀéZÀÒªÁzÀ ©½AiÀÄ
ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ®UÀwÛ¹ CzÀgÀ PɼÀUÉ PÀ¥ÀÄà ±Á¬ÄAiÀÄ ¸ÉÌZï/ªÀiÁPÀðgï ¥É¤ß¤AzÀ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr (AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ
                               3

¨sÁªÀ avÀæzÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ) £ÀAvÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ (Photo) ªÀÄvÀÄÛ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ F PɼÀV£À C¼ÀvÉ
¥ÀæPÁgÀ ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁr ElÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
     o  ¥sÉʯï C¼ÀvÉ<100 PÉ©               ¥Á¸ï ¥ÉÆÃmïð ¨sÁªÀavÀæzÀ C¼ÀvÉUÀ¼ÀÄ:
     o  r¦L »£É߯É=100 r¦L               45 JA.JA (GzÀÝ) X 35 JA.JA (CUÀ®)
     o  EªÉÄÃeï C¼ÀvÉ=100%
     o  PÀ®gï                           ¸À» C¼ÀvÉ:
                               20JA.JA (GzÀÝ) X 35 JA.JA (CUÀ®)
     o  eɦEf (jpeg)

    ºÀAvÀ 3:- ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁr CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁrzÀ
£ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä PÀÆ®APÀµÀªÁV ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÀÄ. CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼À°è
K£ÁzÀgÀÆ vÀ¥ÀÄàUÀ¼ÁVzÀÝ°è CzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä Edit ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ CUÀvÀå wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

      ºÀAvÀ 4:- CfðAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉAiÉÄAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ
¸ÁÌöå£ï ªÀiÁrlÄÖPÉÆArgÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ (Photo)ªÀ£ÀÄß upload ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. Photo upload ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ
CfðAiÀÄ°è£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉAiÉÄAzÀÄ M¦ààgÀÄvÉÛÃ£É (I agree) JA§ WÉÆõÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ,
C£ÀAvÀgÀªÉà Generate Challan ªÀÄvÀÄÛ Application Preview ªÀÄÆqÀ°zÀÄÝ, JgÀqÀ£ÀÆß Download ªÀiÁr
PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄ®Ì ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ ZÀ®£ïC£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ
ElÄÖPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. DAiÉÆÃUÀªÀÅ C¥ÉÃQë¹zÁUÀ F ZÀ®£ï C£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ.

                                 è
    ºÀAvÀ 5:- Download ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁzÀ Challan £À°gÀĪÀ ±ÀÄ®Ì̪À£ÀÄß ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAQ£À AiÀiÁªÀÅzÉÃ
±ÁSÉUÀ¼À°è ZÀ®£ï ¤Ãr ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ
£ÀAvÀgÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï C£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¨ÁåAQ£À°è ±ÀÄ®Ì ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAw®è. r.r., ¥ÉÆøÀÖ¯ï DqÀðgï, ªÀĤ DqÀðgï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ±ÀÄ®Ì
¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌøvÀUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
3.1   C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä CfðAiÀÄ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀĨÉÃPÁzÀ°è, Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ LzÀÄ
¢£ÀUÀ¼À vÀgÀĪÁAiÀÄÄ, DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À Check Status °AQ£À°è ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹, CfðAiÀÄÄ
¹AzsÀĪÁVgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä CfðAiÀÄ ªÀiÁ»w DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï £À°è
zÉÆgÉAiÀÄ¢zÀ°è ¤ÃªÀÅ ¥ÁªÀw¹gÀĪÀ ±ÀÄ®ÌzÀ «ªÀgÀªÀżÀî ZÀ®£ï ¥ÀæwAiÉÆA¢UÉ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ.

3.2 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÀÆ «¼ÀA§ ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄÄAavÀªÁV CfðUÀ¼À£ÀÄß
                                          è
¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. MªÉÄä ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°AiÀÄÆ »A¢gÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è CxÀªÁ
CzÀ£ÀÄß EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉë CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁwUÀ½UÉ ºÉÆA¢¹PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
    * Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ: 26-11-2012.
    * Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-12-2012.
    * ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-12-2012.

«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É: On-line ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉ CxÀªÁ ¸ÀªÀĸÉå
JzÀÄgÁzÀ°è ¸ÀºÁAiÀĪÁt (Help line) 9740977411 ªÀÄvÀÄÛ 9741966115 C£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ CUÀvÀå ªÀiÁ»w
¥ÀqÉzÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.
    4. CºÀðvÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:-
    C) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
                               4

    D) M§â fêÀAvÀ ¥ÀwßVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà E£ÉÆߧâ
    ºÉAqÀw EgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß
    ¥ÀqÉAiÀÄzÉà £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è.
     E) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV DgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À
zÀPÀë ¤ªÀðºÀuÉUÉ DvÀAPÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÊ»PÀ £ÀÆå£ÀvɬÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
    F) zÉÊ»PÀªÁV C£ÀºÀðgÁVzÁÝgÉA§ÄzÁV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£ÀºÀðgÉA§ÄzÁV wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀ
¥ÀÆt𠫪ÉÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÁ¢j¹PÉÆArzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ «ªÉÃZÀ£ÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀzÀ®Æè F
¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è.

    ¤UÀ¢vÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ CºÀðvÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ F ªÉÄîÌAqÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁwUÁV Cfð
¸À°è¸À®Ä CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

    5 (1) PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë:-
     PÁ®PÁ¯PÉÌ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ
DAiÉÄÌ) (¸ÁªÀiÁ£Àå) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2006 gÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀAvÉ, C¢ü¸ÀÆa¸À¯ÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÁAwæPÀ/ vÁAwæPÉÃvÀgÀ
ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁUÀ®Ä C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÆÃUÀ £ÀqɸÀĪÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ
                       À
150 CAPÀUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ¤µÀ× 50 CAPÀU¼ÉÆA¢UÉ PÀqÁØAiÀĪÁV vÉÃUÀðqÉ ºÉÆAzÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÀ¤µÀ× 50
CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ F PÀ£ÀßqÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß
DAiÉÄÌUÉ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è.
   DzÀgÉ PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ «£Á¬Äw §UÉÎ PɼÀPÀAqÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃ¥Àðr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
    `` J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. CxÀªÁ EzÀPÉÌ vÀvÀìªÀiÁ£ÀªÉAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ WÉÆö¸À®àlÖ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
  ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CxÀªÁ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëVAvÀ ªÉÄîälÖzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄRå
  ¨sÁµÉAiÀiÁV, CxÀªÁ ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁV CxÀªÁ LaÒPÀ «µÀAiÀĪÁV (DzÀgÉ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀwæPÉAiÀÄ
  «µÀAiÀÄUÀ¼À¯ÉÆèAzÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ) CxÀªÁ ªÉÄð£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr
  vÉÃUÀðqÉAiÀiÁVgÀĪÀ CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ¢AzÀ EzÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀrAiÀÄ°è F »AzÉ
  £ÀqɸÀ®àlÖ PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è vÉÃUÀðqÉAiÀiÁVgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ, PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ
  ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ «£Á¬Äw ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ ''.
  «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É:- J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÁßV C¨sÀå¹¹gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÉèÉÃQgÀÄvÀÛzÉ.
    PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ «£Á¬Äw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CfðAiÀÄ ¤UÀ¢vÀ ¸ÀܼÀzÀ°è «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w MzÀV¸À¢zÀÝ°è ªÉÄð£À «£Á¬ÄwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðvÉ ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è.
 ¸ÀÆZÀ£É:- PÀ£ÀßqÀ PÀqÁØAiÀÄ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë §UÉÎ ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï “ http://kpsc.kar.
nic.in/SYLLABUS “ £À°è ©vÀÛj¸À¯ÁVzÉ.
    5.2 ¨sÁUÀ-1–UÀÆæ¥ï-J ªÀÄvÀÄÛ © vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw «zsÁ£À
    (¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÄÌ):-
    5 (3) £ÉêÀÄPÁw «zsÁ£À:- ¸ÀAzÀ±Àð£À ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÄÌ
     PÁ®PÁ¯PÉÌ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ
DAiÉÄÌ) (¸ÁªÀiÁ£Àå) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2006 gÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀðgÁzÀ £ÀAvÀgÀ
wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÄÌ) (¸ÁªÀiÁ£Àå)
¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2006gÀ G¥À¤AiÀĪÀÄ 6gÀ£ÀéAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è UÀ½¹zÀ MlÄÖ CAPÀUÀ¼À
±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 1:3 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ
DºÁ餸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ Rað£À°è ºÁdgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.
                               5
     ¸ÀAzÀ±Àð£À £ÀqɸÀĪÀ GzÉÝñÀ JAzÀgÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÄÌ §AiÀĹzÀ ºÀÄzÉÝUÉ CªÀgÀ CºÀðvÉ, ªÀåQÛvÀé, ¸ÀA§A¢üvÀ
«µÀAiÀÄzÀ°è ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðvÉ, ¸ÀÆPÀëöävÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀÈðvÀé ±ÀQÛ, ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ºÁUÀÆ «µÀAiÀÄzÀ°è£À ¥ÀjeÁÕ£À ºÁUÀÆ
E¤ßvÀgÀ «±ÉõÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÁVzÀÄÝ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è UÀ½¹zÀ
±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÆÃUÀªÀÅ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ°è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À eÉõÀ×vÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ
ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
     ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ 15 (ºÀ¢£ÉÊzÀÄ)
6.   ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÉÆëÄw:-
    6(J) ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ:- CfðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è
DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ¸ÀÆa¹gÀĪÀ PÀ¤µÀ× «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ
«zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ ºÉaÑ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
    6(©) AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸ÉêÁ£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÁUÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ «zÁåºÀðvÉ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ
¸ÉêÁ£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
    6(¹) AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝUÉ DzÀåvÁ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÁUÀ DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ
«zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ UÀ½¹gÀĪÀ CAPÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÁßzsÀj¹
¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÁUÀ DzÀåvÁ «zÁåºÀðvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ DzÀåvÁ
«zÁåºÀðvÉ ºÉÆAzÀzÉà EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼À CAPÀUÀ¼À eÉõÀ×vÉAiÀÄ ºÁUÀÆ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ
ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
     vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è UÀ½¹gÀĪÀ
±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ DºÁ餸ÀĪÀÅzÀjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ°è J¯Áè ¸É«Ä¸ÀÖgï /
ªÀµÀðUÀ¼À°è UÀ½¹gÀĪÀ MmÁÖgÉ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆæÃrüÃPÀj¹ UÀjµÀ× ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ.
PÉ®ªÀÅ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®£É ¨Áj UÀ½¹gÀĪÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀÄÝ, MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¨Áj §gÉzÀÄ
GwÛÃtðgÁVgÀĪÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ D CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ eÉÆvÉUÉ UÉæøï
ªÀiÁPïìð£ÀÄß ¤ÃrzÀÝ°è CzÀ£ÀÄß MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ UÉæÃqï CAPÀUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ UÉæÃqï CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ½UÉ ¥ÀjªÀwð¹ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ°è
£ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ. CAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀåvÁå¸À PÀAqÀÄ §AzÀ°è C¨sÀåyðAiÉÄÃ
dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. vÀ¦àzÀÝ°è DAiÉÄÌUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
6.1   ªÀAiÉÆëÄw:- C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ¸ÀÆa¹zÀAvÉ, CfðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ
PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀ¤µÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ¤UÀ¢vÀ UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß
«ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ.
    F PɼÀV£À ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉ w½¹gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉaѸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
     (C) C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ°è CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ
PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ
¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁéªÀÄå CxÀªÁ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ ¤UÀªÀÄzÀ°è ºÀÄzÉÝ ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ »AzÉ
ºÉÆA¢zÀÝ°è UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ/CªÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ D ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀgÉÆÃ
CxÀªÁ »AzÉ ¸À°è¹zÀÝgÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ 10 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü CzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
    (D) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ£ÁVzÀÝ°è CªÀ£ÀÄ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛç zÀ¼ÀzÀ°è JµÀÄÖ ªÀµÀð ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ£ÉÆà CµÀÄÖ
ªÀµÀðUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀgÉ JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÁUÀĪÀÅzÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
«ªÀgÀuÉ:- (1) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ JAzÀgÉ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛç zÀ¼ÀUÀ¼ÁzÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨sÀÆzÀ¼À, £ËPÁzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄÄ zÀ¼ÀzÀ°è
AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è (AiÉÆÃzsÀ CxÀªÁ AiÉÆÃzsÀ£À®èzÀ) ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ DzÀgÉ r¥sÉ£ïì ¸ÉPÀÆåjn PÉÆÃgï, d£ÀgÀ¯ï
j¸Àªïð EAf¤AiÀÄjAUï ¥sÉÆøïð, ¯ÉÆÃPÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁågÁ «Ä°lj zÀ¼ÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ
¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄvÀÄÛ
(2) PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛç zÀ¼ÀUÀ¼À°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÁUÀ PÉÆ®è®àlÖ CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV zÉÊ»PÀ «PÀ®vÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛUÀ¼À
PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ (¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ºÉAqÀw CxÀªÁ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ® ªÀÄPÀ̼ÀÄ) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ
CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ CAvÀºÀªÀgÀÄUÀ½UÉ ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
                              6


     C) CAvÀºÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ
                   CxÀªÁ
     D) ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ «Ä°lj ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ ªÀåQÛAiÀÄ »rvÀPÀÆÌ «ÄÃjzÀ
        ¥Àj¹ÜwUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¦AZÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAvÀºÀ ¸ÉêɬÄAzÀ
        ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀªÀ£ÀÄ.
                   CxÀªÁ
     E) ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¹§âA¢ PÀrvÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ CAvÀºÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ.
                   CxÀªÁ
     F) vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ zÀÄ£ÀðqÀvÉ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ PÁgÀt¢AzÁV vÉUÉzÀĺÁQgÀĪÀ CxÀªÁ
PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀeÁ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ¤¢ðµÀÖ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ
ªÀÄvÀÄÛ UÁæZÀÄån ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ F PɼÀUÉ ºÉ¸Àj¹zÀ ªÀUÀðzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ:-
     i) ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ ¦AatÂzÁgÀgÀÄ.
     ii) «Ä°lj ¸ÉêɬÄAzÁV GAmÁzÀ zÉÊ»PÀ C¸ÁªÀÄxÀåðvÉ ºÉÆA¢ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛ.
     iii) UÁå®Anæ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÀÄ.

«ªÀgÀuÉ:- PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛç zÀ¼ÀzÀ°Àè ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ ªÀUÀðzÀr
§gÀĪÀ ªÀåQÛUÉ ¤¢ðµÀÖ M¥ÀàAzÀªÀÅ ¥ÀÆtðªÁUÀ®Ä MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ£Àß ¥ÀÄ£Àgï GzÉÆåÃUÀPÉÌ Cfð ºÁQPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ
CªÀjUÉ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀjUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ J¯Áè ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß
vÀåf¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀªÀgÉUÉ gÁdå £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉÃªÉ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÀ ºÉÆAzÀĪÀAw®è. EAvÀºÀªÀgÀÄ Cfð
¸À°è¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¸ÉãɬÄAzÀ ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.
     (E) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÁåµÀ£À¯ï PÁåqÉmï PÉÆÃgï£À°è ¥ÀÆtðPÁ°PÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ
ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÝgÉ CAxÀ PÁåqÉmï ¥Àj«ÃPÀë£ÁV CªÀ£ÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
     (F) C¨sÀåyðAiÀÄÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀªÁzÀ UÁæ«ÄÃt OzÀå«ÄÃPÀgÀt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ
UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ ¥Àj²Ã®PÀ£ÁV FUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉ CxÀªÁ »AzÉ EzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è CªÀ£ÀÄ / CªÀ¼ÀÄ CAvÀºÀ UÁæªÀÄ
¥Àj²Ã®PÀ£ÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
     (G) C¨sÀåyðAiÀÄÄ CAUÀ«PÀ®£ÁVzÀÝgÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
     (H) C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°ègÀĪÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ d£ÀUÀtw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è FUÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ
CxÀªÁ »AzÉ ºÉÆA¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ/CªÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ D ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è
¸ÉêɸÀ°è¸ÀÄwÛgÀĪÀgÉÆà CxÀªÁ »AzÉ ¸À°è¹zÀÝgÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ 5 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü CzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ
PÀrªÉÄAiÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
     (IÄ) C¨sÀåyðAiÀÄÄ «zsÀªÉAiÀiÁVzÀÝ°è 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
     (IÄÄ) C¨sÀåyðAiÀÄÄ fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ£ÁVzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
    G¥À PÀArPÉ 6.1.(IÄÄ) gÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ ¸Àr°PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ£ÁVzÀÄÝ,
¸ÀzÀj C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ 1957gÀ PÀ£ÁðlPÀ fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÞw (gÀ¢ÝAiÀiÁw) DzÉñÀÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ fÃvÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß
¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆuɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÁÝ£ÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß f¯Áè ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmïjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ
ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ.
   6.2 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ
      «ÄøÀ°j¹zÀ vÀÄA§zÉà EgÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ) («±ÉõÀ £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2001gÀ£ÀéAiÀÄ
      ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ:-
                              7
   £ÉêÀÄPÁw «zsÁ£À:- C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÁßUÀ°Ã CxÀªÁ     ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÀ£ÁßUÀ°Ã
(Personality Test) JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅ¢®è. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ(¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ
¥ÀAUÀqÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ vÀÄA§zÉà EgÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ) («±ÉõÀ £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2001gÀ£ÀéAiÀÄ, DAiÀiÁ
ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀÝ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ UÀ½¹zÀÝ MlÄÖ CAPÀUÀ¼À ±ÉÃPÀqÁªÁgÀ£ÀÄß DzsÀj¹ 18 ªÀµÀð¢AzÀ 28
ªÀµÀð ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄļÀî
C¨sÀåyðUÀ¼À MAzÀÄ eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ 29 ªÀµÀð¢AzÀ 40 ªÀµÀð ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄļÀî C¨sÀåyðUÀ¼À E£ÉÆßAzÀÄ
eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ EzÀgÀ DzsÁgÀzÀAvÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÁUÀ 29 ªÀµÀð¢AzÀ 40 ªÀµÀð
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄļÀî C¨sÀåyðUÀ¼À eÉåõÀ×vÁ ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀªÀjUÉ ªÉÆzÀ® DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

     ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ : ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ:- CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ
C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀÆa¹gÀĪÀ PÀ¤µÀ× «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀ¯ÉèÉÃPÀÄ.
¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉÃ, ºÉaÑ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj
ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è UÀ½¹gÀĪÀ MlÄÖ ±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À
eÉåõÀ×vÉAiÀÄ£ÀĸÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¦àzÀÝ°è DAiÉÄÌUÉ
¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

   6.3   ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ªÀAiÉÆëÄw:- CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀ¤µÀ× 18 ªÀµÀð ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ UÀjµÀ× 40 ªÀµÀð ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è
F ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉUÉ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è.

    7. eÁw / «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ :-
      «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀ§AiÀĸÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°èAiÉÄà «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:-
      C) ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ:- £ÀªÀÄÆ£É ` r '
      D) ¥ÀæªÀUÀð-1 PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ:- £ÀªÀÄÆ£É ` E '
      E) ¥ÀæªÀUÀð-2J, 2©, 3J ªÀÄvÀÄÛ 3© «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ:- £ÀªÀÄÆ£É ` J¥sï '
    Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀA§A¢üvÀ
vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CAzÀÀgÉ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀæªÀUÀð-2J, ¥ÀæªÀUÀð-2©, ¥ÀæªÀUÀð-3J ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀæªÀUÀð-3© ªÀUÀðzÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ 5 ªÀµÀð ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀÄvÀÛªÉ. ¤ÃªÀÅ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ ZÁ°Û 5
ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀVgÀ¨ÉÃPÀÄ. CfðAiÀÄ ¤UÀ¢vÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæ eÁj ªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ºÁUÀÆ CzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è
ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁzÁUÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ® ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ
vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¹ CªÀgÀ C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå
CºÀðvÉAiÀÄrAiÀÄ°è CºÀðgÁzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ
PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. F £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è ¥ÀqÉAiÀįÁzÀÀ «ÄøÀ¯Áw
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

    8. UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð:-
    ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 08 ¸É£É¤ 2001 ¢£ÁAPÀ 13-02-2001 gÀ£ÀéAiÀÄ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß
PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À jÃvÁå 1 jAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwUÉ
M¼À¥ÀqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr GwÛÃtðgÁVgÀĪÀªÀgÀÄ F «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÀÄ. UÁæ«ÄÃt
C¨sÀåyðUÀ½UÉAzÀÄ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÉèêÀiï ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É-2£ÀÄß
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ«£ÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ®èzÉà ªÉÄîĸÀÜgÀPÉÌ ¸ÉÃj®è¢gÀĪÀ
§UÉÎ £ÀªÀÄÆ£É-1 gÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¸ÀA§A¢üvÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CAvÉAiÉÄÃ
UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, ¥ÀæªÀUÀð-2J, 2©, 3J, 3© «ÄøÀ¯ÁwUÉ
¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ£É-2gÀ°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ
                               8
²PÀëuÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁzÁUÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è
EzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À
«ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ wgÀ¸ÀÌøvÀUÉÆAqÀ°è CAvÀºÀªÀgÀÄ UÁæ«ÄÃt
«ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀºÀ C£ÀºÀðgÁUÀÄvÁÛgÉ. (F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ).

    9. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ C¨sÀåyð
     ¸ÀPÁðj C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 71 ¸É£É¤ 2001 ¢£ÁAPÀ 24-10-2002 gÀ£ÀéAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ
C¨sÀåyðUÀ½UÉAzÀÄ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ 1£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀ
ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ºÁUÀÆ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁzÁUÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è EzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®
¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
(F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ).
   10. CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyð
¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: r¦JDgï 50 J¸ïDgïDgï 2000 ¢£ÁAPÀ 03-09-2005 gÀ°è gÁdå ¹«¯ï ¸ÉêÉUÀ¼À
¸ÀªÀÄƺÀ -` J ' ªÀÄvÀÄÛ ` © ' UÀÄA¦£À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ±ÉÃPÀqÀ 3 gÀµÀÄÖ (¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå r¦JDgï 21
J¸ïDgïDgï 2008 ¢£ÁAPÀ 03-08-2009gÀ C£ÀĸÀÆaAiÀÄr ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ) ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß
CAUÀ«PÀ®jUÉ «ÄøÀ¯Áw PÀ°à¹zÀÄÝ, EzÀgÀ£ÀéAiÀÄ ±ÉÃPÀqÀ 40 QÌAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÀºÀ CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄļÀî C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ
F «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀ®Ä CºÀðgÀÄ. ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 115 ¸É£É¤ 2005 ¢£ÁAPÀ 19-11-
2005gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CAUÀ«PÀ®vÉ §UÉÎ ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: ªÀĪÀÄE 65 ¦ºÉZï¦ 2010 ¢£ÁAPÀ
18-02-2011gÀAvÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ°èAiÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ/vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ/f¯Áè
                                                          À
ªÀÄlÖzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ/ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ EªÀjAzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvPÀÌzÀÄÝ.
¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁzÁUÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ,
vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄ §UÉÎ
¥ÀqÉAiÀįÁVgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß / UÀÄgÀÄw£À aÃnAiÀÄ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ
£ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è C£ÀħA¢ü¸À¯ÁVzÉ. «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ eÁj ªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉÃ
CfðAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CAPÀtzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
      11 (J) PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ / ªÉÄʸÀÆgÀÄ / zsÁgÀªÁqÀ / UÀÄ®âUÁð / ²ªÀªÉÆUÀÎ
PÉÃAzÀæUÀ¼À°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
     C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ F ªÉÄð£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä EaÒ¸ÀĪÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß
£ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ CAwªÀÄ wêÀiÁð£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀjÃPÉëUÉ
                  É
¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÁUÀ ¥ÀæªÃ±À ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ½UÉ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ gÀªÁ¤¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ E®èªÉ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï
ªÀÄÆ®PÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ F §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï£À°è
©vÀÛj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
    (©)DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¢£ÁAPÀ ¤UÀ¢¥Àr¹ DAiÉÆÃUÀzÀ eÁ® vÁt (Web Site)zÀ°è
©vÀÛj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß Speed Post ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
CºÀð C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¥ÀvÀæ ¹éÃPÀÈvÀªÁUÀÀ¢zÀÝ°è DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ. «±ÉõÀ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ
2001gÀ£ÀéAiÀÄ ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ 1:2 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉUÉ CºÀðgÁzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ
¸ÀÆZÀ£É ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¹àÃqï ¥ÉÆøïÖ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÀªÁ¤¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
    DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ:
    DAiÉÆÃUÀªÀÅ C¨sÀåyðUÀ¼ÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ C£ÀĪÀÄw¸À¯ÁzÀ
C¨sÀåyðAiÀiÁVzÀÝgÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¥ÀvÀæzÀ £ÀPÀ®£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
    «¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉ EzÀÝ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÆÃUÀzÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.     F «¼Á¸À
§zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÁUÀÆå F «ZÁgÀzÀ°è DAiÉÆÃUÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
                              9
dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. F §UÉÎ C¨sÀååyðUÀ¼ÀÄ JZÀÑgÀ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É
¸ÀA¥ÀQð¸À¯ÉèÉÃPÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£À«AiÀÄ°è PɼÀPÀAqÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ:-
    (i) ºÀÄzÉÝAiÀÄ / «µÀAiÀÄzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
    (ii) C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀÆtð ºÉ¸ÀgÀÄ (©r CPÀëgÀUÀ¼À°è)
    (iii)CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ CAZÉ «¼Á¸À


    12. ¥ÁæªÀÄÄRåªÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:-
    C¨sÀåyðAiÀÄ EwÛÃa£À ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð C¼ÀvÉAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄðlÄÖ CzÀgÀ PɼÀUÉ PÀ¥ÀÄà ±Á»AiÀÄ
¸ÉÌZï/ªÀiÁPÀðgï ¥É£ï°è ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁÌ£ï ªÀiÁr CfðUÉ UPLOAD ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢vÀ
£ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ON LINE ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ
¥Áæ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÉà «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ / EvÀgÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®
¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ / ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwAiÀÄ ¥Àj²Ã®£ÉUÉ CºÀðgÁzÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥Àj²Ã®£ÉUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ.
EvÀgÉ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è CxÀªÁ Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. vÀ¦àzÀÝ°è EªÀgÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ / C¨sÀåyðvÀéªÀ£ÀÄß
C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
    1) ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¨ÁåAQ£À°è ¥ÁªÀw¹zÀ ZÀ®£ï ¥Àæw.
    2) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ J¯Áè ªÀµÀðUÀ¼À /¸É«Ä¸ÀÖgïUÀ¼À CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
      WÀnPÉÆÃvÀìªÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ / UÉæÃqï£ÀÄß ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ½UÉ ¥ÀjªÀwð¹zÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
    3) d£Àä ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ /±Á¯ÉAiÀÄ
      ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ / d£À£À ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¸ÀAavÀ zÁR¯ÉAiÀÄ GzÀÝøvÀ ¨sÁUÀ.
    4) ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀvÀæ. (¸ÀPÁðj ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ)
    5) ¸ÉʤPÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ / ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ°è, ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
      ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ°è CxÀªÁ SÁAiÀÄA DV UÁAiÀÄUÉÆArgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ
      «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è)
                       À
    6) ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀq, ¥ÀæªÀUÀð-1, ¥ÀæªÀUÀð-2J, ¥ÀæªÀUÀð-2©, ¥ÀæªÀUÀð-3J ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀUÀð-3©UÀ¼À
      «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è («ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è)
    7) UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ £ÀªÀÄÆ£É-1 ªÀÄvÀÄÛ 2gÀ°è («ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è)
    8) PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ («ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è)
    9) CAUÀ«PÀ® «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ («ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è)
    10) ¸ÉêÁ£ÀĨsÀªÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ (¤UÀ¢¥Àr¹zÀ°è)
    11) ºË¸ïªÉģﶥï /EAlgï߶¥ï ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (C¹¸ÉÖAmï ¸Àdð£ï ºÀÄzÉÝUÉ)
    12) PÉ.JA.¹. jf¸ÉÖçõÀ£ï / DQðmÉPïÖ £ÉÆÃAzÀt ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (¤UÀ¢¥Àr¹zÀÝ°è)
    13.  «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:-
    (1)  ON LINE ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÁUÀ J¯Áè ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ
       RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ
       ªÀÄÄVAiÀÄĪÀªÀgÉUÀÆ ¨sÀzÀæªÁV vÉUÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
    (2)  FUÁUÀ¯Éà ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ / ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁjUÀ½AzÀ Cfð
       ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ
       «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ® ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ /
       ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwAiÀÄ ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ vÀ¦àzÀÝ°è C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
    (3)  CfðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀÅ ¸ÁªÀðwæPÀ gÀeÁ ¢£ÀªÁV WÉÆö¸À®àlÖgÉ D ¢£ÁAPÀzÀ
                         À
       ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¢£ÀªÀÅ CfðUÀ¼£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ.
                               10
    14. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ:
            PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀiÁ»w PÉÃAzÀæ :     080-30574957  080-30574901
                                  080-22343137  080-22343138
                                  080-22343139  080-30574938
                                  080-30574946  080-30574940
            ¥ÁæAwÃAiÀÄ  PÀbÉÃj  ªÉÄʸÀÆgÀÄ  :    0821-2545956
            ¥ÁæAwÃAiÀÄ  PÀbÉÃj  ¨É¼ÀUÁ«   :    0831-2475345
            ¥ÁæAwÃAiÀÄ  PÀbÉÃj  UÀÄ®âUÁð   :    08472-227944
            ¥ÁæAwÃAiÀÄ  PÀbÉÃj  ²ªÀªÉÆUÀÎ  :    08182-228099

    15. zÀÄ£ÀðqÀvÉ:- M§â C¨sÀåyðAiÀÄÄ £ÀPÀ° ªÀåQÛAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ SÉÆÃmÁ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ CxÀªÁ wzÀݯÁzÀ
zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ vÀ¥ÀÄà CxÀªÁ ¸ÀļÀÄî ºÉýPÉ ¤ÃrgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ ªÁ¸ÀÛ«PÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
ªÀÄgɪÀiÁagÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁw GzÉÝñÀUÀ½UÁV £ÀqɸÀ¯ÁzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è / ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ°è C£ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß
C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ C£ÀĸÀj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ CªÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ
EvÀgÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ, PÀAqÀħAzÀ°è CªÀ£ÀÄ / CªÀ¼ÀÄ ¸ÀévÀ: Qæ«Ä£À¯ï
ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²¸ÀÄÛ PÀæªÀÄPÉÌ        è
                     M¼À¥ÀqÀĪÀÅzÀ®zÉ; ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¸ÀAzÀ±Àð£À¢AzÀ / DAiÉÄ̬ÄAzÀ C¨sÀåyðvÀéªÀ£ÀÄß
gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.                                       (PÉ.Dgï.¸ÀÄAzÀgï)
                                         PÁAiÀÄðzÀ²ð,
                                    PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ
                                                11

                            (¥À.eÁ / ¥À.¥ÀA PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)
                                          £ÀªÀÄÆ£É - r
                                     (¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr)
 C£ÀĸÀÆavÀ CxÀªÁ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ (¥À.eÁ/¥À.¥ÀA) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£É
                                          ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
........................................................... gÁdåzÀ / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ * ................................. f¯ÉèAiÀÄ / «¨sÁUÀzÀ
................................................. UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ * ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw .................................. JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÁzÀ
²æà / ²æêÀÄw ................................... EªÀgÀÄ C£ÀĸÀÆavÀ eÁw/C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖ * JAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ
eÁw/§ÄqÀPÀnÖUÉ * ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¹zÉ.

♦      ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950
♦      ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950
♦      ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ eÁw) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950
♦      ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1951

(C£ÀĸÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¥ÀnÖ (ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ) DzÉñÀ 1956, ªÀÄÄA§¬Ä vÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ,
1960, ¥ÀAeÁ¨ï gÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1966, »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1970 ªÀÄvÀÄÛ F±Á£Àå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À
(¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1971gÀ ªÀÄÆ® wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ)
♦      ¸ÀA«zsÁ£À
♦      ¸ÀA«zsÁ£À (dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1956
♦      C£ÀĸÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À (wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1976gÀ ªÀÄÆ®PÀ
       wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ ¸ÀA«zsÁ£À (CAqÀªÀiÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆèÁgï ¢éÃ¥ÀUÀ¼À) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ, 1959.
♦      ¸ÀA«zsÁ£À (zÁzÀgï ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÀºÀªÉð) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ 1962
♦      ¸ÀA«zsÁ£À (¥ÁArZÉÃj) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1964
♦      ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À) (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ) DzÉñÀ, 1967
♦      ¸ÀA«zsÁ£À (UÉÆêÁ, zÀªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï) C£ÀĸÀÆavÀ eÁw/§ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ 1988
♦      ¸ÀA«zsÁ£À (£ÁUÁ¯ÁåAqï) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ
2. ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj * ............................................................. ªÀÄvÀÄÛ / CxÀªÁ CªÀ£À* / CªÀ¼À* PÀÄlÄA§ªÀÅ
..................................................................................................gÁdå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ..................................................................
f¯Áè / «¨sÁUÀzÀ ..........................................UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹ (UÀ¼ÀÄ)

                                                         ¸À»..........................................................
                                                         vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï...........................................


¸ÀܼÀ :                                                        ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ
¢£ÁAPÀ:                                                        PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ
                           12                  gÁdå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀ *
        * C£ÀéAiÀĪÁUÀ¢gÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zÀAiÀÄ«lÄÖ ©lÄÖ ©r / ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ
¸ÀÆZÀ£É: E°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ’ JA§ ¥ÀzÁªÀ½AiÀÄÄ ¥ÀæeÁ ¥Áæw¤zsÀå C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1950gÀ
             20£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ CxÀðªÀ£Éßà ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå: ©¹ 12028/2/76-J¸ï¹n-1 UÀȺÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ C£ÀĸÁgÀªÁV, CAxÀ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀĪÁVgÀĪÀÅzÀPÁÌV, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ (¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ E¯ÁSÉ) ¥ÀvÀæ
¸ÀASÉå:13-2-74 EJ¸ïn (J¸ï¹n) ¢£ÁAPÀ: 05.08.1975gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ, gÁµÀÖç¥wUÀ¼ÀÄ      À
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ DzÉñÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæPÁÌV Cfð ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ,
vÀ£Àß SÁAiÀÄA ªÁ¸À ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÉƧâgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CzÉà jÃwAiÀÄ°è MAzÀÄ vÁ®ÆèQ£À
gÉ«£ÀÆå ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ E£ÉÆßAzÀÄ vÁ®ÆèQUÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀÄ
¥Áæ¢üPÁjAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è.
                 (¥ÀæªÀUÀð-1 PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)
                         £ÀªÀÄÆ£É - E
                    (¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr)

         »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (¥ÀæªÀUÀð-1) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………UÁæªÀÄ         /   ¥ÀlÖtzÀ   /  £ÀUÀgÀ
 ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw ……………………………………………………………………………………………………………………………………………EªÀgÀ ªÀÄUÀ
 / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw …………………………………………………………………………………………………… EªÀgÀÄ
 »AzÀĽzÀ   ªÀUÀðUÀ¼À  (¥ÀæªÀUÀð)  …………………………………………………………………………eÁwAiÀÄ      ………………………………………………
 G¥ÀeÁwUÉ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ.


 ¸ÀܼÀ  :                                      vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï
 ¢£ÁAPÀ :                                 …………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ
                                         PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ
                         13
         (¥ÀæªÀUÀð - 2J, 2©, 3J, 3© UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)
                    £ÀªÀÄÆ£É - J¥sï
                (¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3)£ÀÄß £ÉÆÃr)
   »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (2J, 2©. 3J, 3©) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÉ ¤ÃqÀĪÀ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
                  eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

…………………………………………………………………… gÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ²æà / ²æêÀÄw ……………………………………………………… EªÀgÀ
ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àw / ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw / PÀĪÀiÁj ……………………………………………… EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
DvÀ£À / CªÀ¼À vÀAzÉ / vÁ¬Ä / ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ, ¸ÀPÁðj DzÉñÀUÀ¼À ¸ÀASÉå:J¸ïqÀ§Æèöår
225 ©¹J 2000 ¢£ÁAPÀ: 30.03.2002 gÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ (QæëįÉÃAiÀÄgï) ªÁå¦ÛAiÀÄ°è
§gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ;

C¨sÀåyðAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆõÀPÀgÁUÀ° / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁUÀ°,
¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è 1 £Éà zÀeÉðAiÀÄ CxÀªÁ 2£Éà zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ;
                        CxÀªÁ
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄ GzÀåªÀÄAiÀÄ°è vÀvÀìªÀiÁ£ÀªÁzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®è;
                        CxÀªÁ
SÁ¸ÀV ¤AiÉÆÃdPÀgÀ PÉÊPɼÀUÉ, 2£Éà zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀÄ ¸ÀA§¼ÀQÌAvÀ (ªÉÃvÀ£À ²æÃt gÀÆ.6000-12000/-
¥ÁægÀA©üPÀ ºÀAvÀ) PÀrªÉÄAiÀÄ®èzÀ ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ £ËPÀgÀ£ÁV®èªÉAzÀÄ;
                        CxÀªÁ
    DvÀ£À / CPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/ ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄ DzÁAiÀĪÀÅ ªÀÄÆgÀĪÀgÉ ®PÀë
«ÄÃgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ;
                        CxÀªÁ
PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1961 gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀAvÉ DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä /
¥ÉÆõÀPÀgÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ ªÀiÁgÁl vÉjUÉzÁgÀ£À®è CxÀªÁ DvÀÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆõÀPÀ
/ ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ EªÀj§âgÀÆ 10 AiÀÄĤmïVAvÀ ºÉaÑ£À PÀȶ ¨sÀÆ«Ä CxÀªÁ 25 JPÀgÉUÀ½VAvÀ
ºÉaÑ£À ¥ÁèAmÉñÀ£ï ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå:
J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000 ¢£ÁAPÀ: 30.03.2002gÀ C£ÀéAiÀÄ ²æà / ²æêÀÄw /
PÀĪÀiÁj…………………………………………EªÀgÀÄ ……………………………………… eÁwUÉ ………………………………………………………… ¸ÉÃjzÀ
G¥ÀeÁwAiÀĪÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000 ¢£ÁAPÀ: 30.03.2002gÀ
C£ÀéAiÀÄ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀæªÀUÀð ……………………………………………… (2J, 2©, 3J, 3©)PÉÌ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀܼÀ :                                  vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï
¢£ÁAPÀ:                               ……………………………………vÁ®ÆèPÀÄ
                                   PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ
                                  14                              £ÀªÀÄÆ£É - 1
d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀPÉÌ ¸ÉÃj®èªÉAzÀÄ, zÀÈrüÃPÀj¹ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀ®Ä
                   ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
                  (d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ £ÀªÀÄÆ£É)
                               EªÀjUÉ:
vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ
……………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ
………………………………………… f¯Éè

ªÀiÁ£ÀågÉ,

²æà / ²æêÀÄw …………………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àw / ¥Àwß
………………………………………………………………………………………… DzÀ £Á£ÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ°è (Creamy Layer) §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £ÉÃgÀ
                                         À
£ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀªÀÄä°è F PɼÀPÀAqÀ
ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÁÛ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ.
1.    C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ :
2.      C¨sÀåyðAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ¸ÀܼÀ UÁæªÀÄ      :
                           À
                        vÁ®ÆèPÄ :
                        f¯Éè  :
3.      C¨sÀåyðAiÀÄÄ ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀAiÀĸÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄnÖzÀ ¸ÀܼÀ :
4.      C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ ¥ÀwAiÀÄ/¥ÀwßAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ :

       (GzÉÆåÃUÀªÀÅ ¸ÀPÁðj/CgÉ ¸ÀPÁðj/¸ÁªÀðd¤PÀ GzÀåªÀÄ/SÁ¸ÀV)

5.      C¨sÀåyðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ «¼Á¸À        :
       (¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ)

6.      C¨sÀåyðAiÀÄ SÁAiÀÄA «¼Á¸À         :
7.      C¨sÀåyðAiÀÄ ±Á¯Á ²PÀëtzÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
       ¥ÁæxÀ«ÄPÀ
       ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ
       ¥ËæqÀs
8.      C¨sÀåyðAiÀÄ ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ (vÀAzÉ/vÁ¬Ä fêÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ)
       EªÀgÀ MlÄÖ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ J¯Áè ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ:
       1) ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ
       2) d«Ää£À «ªÀgÀ
       3) EvÀgÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ
9.      DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?
10.     ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?

11.     ªÀiÁgÁl vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?
                              15                       ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ WÉÆõÀuÉ
     F ªÉÄÃ¯É £À¤ßAzÀ MzÀV¹zÀ ªÀiÁ»w / «ªÀgÀuÉAiÀÄÄ £Á£ÀÄ w½¢gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ
±ÀæzÁÞ¥ÀƪÀðPÀªÁV zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ WÉÆö¸ÀÄvÉÛãÉ.
¸ÀܼÀ:                                        vÀªÀÄä «zsÉÃAiÀÄ
¢£ÁAPÀ:                                      (C¨sÀåyðAiÀÄ ¸À»)

ªÉÄÃ¯É MzÀV¸À¯ÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸ÀÄvÁÛ, F ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ C¸ÀvÀåªÉAzÀÄ zÀÈqsÀ¥ÀlÖ°è
C¥ÀgÁzsÀ «ZÁgÀuÉUÉ §zÀÞ£ÁUÀÄgÀÄvÉÛãÉ


¸ÀܼÀ:                                     vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ ¸À»
      ¢£ÁAPÀ:                                       (vÀAzÉ/vÁ¬Ä
                         fêÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ)
                                        (ºÉAqÀw/UÀAqÀ/EªÀgÀ ¸À»)

                      ¸ÀܽÃAiÀÄ E§âgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ
   C¨sÀåyðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ/¥Àw/¥Àwß EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ.

¸ÀQëzÁgÀgÀ ¸À»                               1)

(¥ÀÆtð «¼Á¸ÀzÉÆA¢UÉ)                           2)

                        ¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

1. ²æÃ/²æêÀÄw ……………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/ ¥Àwß
²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj ………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ …………………………f¯ÉèAiÀÄ «¨sÁUÀ
…………………………………………………… UÁæªÀÄ/¥ÀlÖt/£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï ªÀUÀðPÉÌ
¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

2. ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj …………………………………………………………… EªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå:
J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï ªÀUÀðzÀ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ°è
(Creamy Layer) §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀܼÀ :                                       vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï  ¸ÀÆZÀ£É-1 : EzÀgÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁzÀ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹’ JA§ ¥ÀzÀªÀÅ 1950gÀ d£ÀvÁ ¥Áæw¤zsÀå PÁAiÉÄÝAiÀÄ 20£ÉÃ
              è
        C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ°£À CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
  ¸ÀÆZÀ£É-2: ¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀĪÀ C¢üPÀÈvÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94,
        ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀ (Creamy Layer) zÀªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä
        ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁV RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀvÀPÌÀ zÀÄÝ
                             16

                          £ÀªÀÄÆ£É - 2
                      UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
²æÃ/²æêÀÄw   ………………………………………………………………………………………………………………………       gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/  ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/   ¥Àwß/
²ææÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj……………………………………………………………     f¯Éè    …………………………………………  vÁ®ÆèPÀÄ……………………………   UÁæªÀÄzÀ°è
…………………………………… ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ MAzÀ£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ ……………………………… vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ …………………………………… f¯Éè
……………………………………… vÁ®ÆèPÀÄ……………………… ¥ÀlÖt…………………… ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr………………ªÀµÀð £ÀqÉzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è
GwÛÃtðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F ±Á¯ÉAiÀÄÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¤UÀªÀÄUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1976
CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¸À¨sÉUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1964gÀ CrAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹ MAzÀÄ zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ ¸ÀtÚ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ
CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£É ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ºÉÆgÀvÁzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°èvÀÄÛ.

ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ                                           ¸À»
PÉëÃvÀæ ²PÀët C¢üPÁj                                ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À»
PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ                                ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ
¸ÀܼÀ :
¢£ÁAPÀ :
                    Û
            ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÃ¯É ¸ÀASÉå:¹D¸ÀÄE 44 ¸É£É¤ 2001 ¢£ÁAPÀ: 27.07.2001

                        £ÀªÀÄÆ£É - 3
                AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀ PÀÄlÄA§zÀ C¨sÀåyð
 ²æÃ/²æêÀÄw………………………………………………………………………………………………………………………      JA§ÄªÀªÀgÀ    ªÀÄUÀ/  ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/   ¥Àwß/
 ²ææÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj……………………………………………………………    f¯Éè  …………………………………………      vÁ®ÆèPÀÄ……………………………   UÁæªÀÄzÀ°è
 …………………………………… ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ : EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ F PɼÀPÀAqÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß
 ………………………………………………………… AiÉÆÃd£ÉUÁV …………………………………………… E¸À«AiÀÄ°è ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ
 ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÉ:-
 (C) * * ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ CªÀgÀ PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CzsÀðzÀµÀÄÖ
 (D) * * AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉ: AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ vÁªÀÅ ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£É :
 (E) * * vÁªÀÅ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ vÀªÀÄä PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CzsÀðzÀµÀÄÖ CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ PÀȶ ¨sÀÆ«Ä :
 (F) * * EvÀgÀ E£ÁߪÀÅzÉà ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀªÀgÀÄ.

 ¸ÀܼÀ :                                      vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï
 ¢£ÁAPÀ:                              ……………………………………vÁ®ÆèPÀÄ
                                       PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ
                    PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
  ²æÃ/²æêÀÄw…………………………………………………gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àw/¥Àwß/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj…………………………………………………………… f¯Éè
  ……………………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ …………………………………………UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ ……………………£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ
  …………………………………£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ……………………………… ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀð¢AzÀ ……………………… ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ
  ……………………………±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ.

  ¸ÀܼÀ:
  ¢£ÁAPÀ:                              ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ
                          17    PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À ¸ÀASÉå: ¹D¸ÀÄE 115 ¸É£É¤ 2005, ¢£ÁAPÀ: 19.11.2005

       CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH DISABILITIES

This is to certify that Sri / Smt / Kum …………………………………………………… son
/ wife / daughter of Shri …………………………………………….. …………………….
Age ………………………… old, male / female, Registration No ……………………………
is a case of ………………………... He / She is physically disabled/visual disabled/speech
& hearing disabled and has …………………….. % (……………………percent)
permanent (physical impairment visual impairment speech & hearing impairment) in
relation to his / her ……………………………
Note :
  1.    This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely
      to improve. *
  2.    Re-assessment is not recommended/is recommended after a period
      of ………………… months/years. *
  *    Strike out which is not applicable


  (Recent Attested
  Photograph showing
  the disability
  affixed here)

               Sd/-            Sd/-             Sd/-
              (Doctor)          (Doctor)           (Doctor)
               (Seal)           (Seal)            (Seal)                               Countersigned by the
                            Medical Superintendent CMO/Head
                               of Hospital (with seal)


Signature / Thumb impression
of the disabled person
                                                18

                   gÁdå ¸ÀPÁðj/ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ MzÀV¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
         ²æà     /     ²æêÀÄw.....................................................................................  gÀªÀgÀÄ       gÁdå  /    PÉÃAzÀæ
¸ÀPÁðgÀzÀ°è....................................................................................................................................(¥ÀzÀ£ÁªÀÄ)
........................................................................................... E¯ÁSÉAiÀÄ°è SÁAiÀÄA / vÁvÁÌ°PÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß                ¢£ÁAPÀ
.............................. jAzÀ ........................................... gÀªÀgÉUÉ ºÉÆA¢gÀĪÀgÀÄ.. F ºÀÄzÉÝUÉ EªÀgÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼Àr
DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä CªÀjUÉ C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.


¸ÀܼÀ:                                               £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸À»/
¢£ÁAPÀ                                            E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀgÀÄ£ÉÆA¢UÉ


   CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY THE STATE/CENTRAL GOVT. SERVANTS
  Certified that Sri / Smt …………………………………………………...holds a permanent / temporary post
under      the    State/Central           Govt.      as    …………………………...(Designation)                  in    the  dept.   of
………………………………………from…………………………having                        been      appointed         therein     under      the  rules   of
recruitment. He /She is permitted to apply for the said post.
Place :                                         Signature of the appointing authority
Date:                                          of the department / with name and seal.
                                             19

                                          C£ÀÀĸÀÆa
                           C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: ¦J¸ï¹ 01 Dgïn©-1/2012 ¢£ÁAPÀ: 22-11-2012
                              CfðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-12-2012
                                 ¨sÁUÀ-1: UÀÆæ¥ï -` J’ ªÀÄvÀÄÛ `©' vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ

      ºÀÄzÉÝAiÀÄ                                         ªÀAiÉÆëÄw
ºÀÄzÉÝUÀ¼À
      ¸ÀAPÉÃvÀ/   E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ       ªÉÃvÀ£À  ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉ    (ªÀAiÀĸÀÄì              ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀt
C£ÀÄPÀæªÀÄ POST
           ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ   ±ÉæÃt                      ªÀµÀðUÀ¼À°è)
 ¸ÀASÉå CODE
                 ¸ÀASÉå
 (1)     (2)         (3)         (4)           (5)             (6)                  (7)
                                      UÀÆæ¥ï-`J’ vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
01-18    01   ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À     `.28,100  Must be holder of Master’s Degree  PÀ¤µÀ× - 18
                                                                 «ÄøÀ¯Áw     E     ªÀÄ   UÁæ    MlÄÖ
          C©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À      -50100   in Social Work or Home Science    UÀjµÀ× - 35         ¥À.eÁ      01     01    01     03
          ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀ 18          with Specialisation in Child     ¥Àæ. 2J           ¥À.¥ÀA      01     -     -     01
                                 Development or Nutrition.      ¥Àæ 2©
          ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ                                                  ¥Àæ.1      01     -     -     01
                                                   ¥Àæ 3J 38          ¥Àæ.2(J)     01     01    -     02
          Assistant Director in the
          Dept.of Women & Child                               ¥Àæ 3©           ¥Àæ.2(©)     01     -     -     01
          Development - 18 posts                                            ¥Àæ.3(J)     01     -     -     01
                                                   ¥À.eÁ
                                                                 ¸Á.C       03     03    03     09
                                                   ¥À.¥ÀA 40
                                                                 MlÄÖ       09     05    04     18
                                                   ¥Àæ 1
19-63    02   §ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ    `.28,100      MBBS degree recognized by      - CzÉà -     «ÄøÀ¯Áw   EvÀgÉ  ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt CA.«.     PÀªÀiÁC ªÀiÁ¸ÉÊ  MlÄÖ
          ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ°è£À -50100       MCI/KMC.                       ¥À.eÁ     1+1   2+1   02   -       01   -    08
                                                                  (¨Áå,¯Á) (¨Áå,¯Á)
          C¹¸ÉÖAmï ¸Àdð£ïì 42+03
                                                            ¥À.¥ÀA     01    -    01  -       --   --    02
          (¨ÁåPï ¯ÁUï) ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ                                                     (¨Áå,¯Á)
          Asst.Surgeons in the                                        ¥Àæ.1     01    01    --  -       --   --    02
          BBMP – 42+03 (BL)                                         ¥Àæ.2(J)   03    02    02  -       01   --    08
          posts.
                                                            ¥Àæ.2(©)    01    01     -    -    -    -     02
                                                            ¥Àæ.3(J)    02    01     -    -    -    -     03
                                                            ¥Àæ.3(©)    01    01    01    -    -    -     03
                                                            ¸Á.C      02    06    05    01**   01   02    17
                                                            MlÄÖ      13    15     11    01    03   02   42+03
                                                                  ** ±ÀæªÀtzÉÆõÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ
                                         20

 (1)   (2)        (3)        (4)             (5)             (6)               (7)
 64-72  03  ¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À     `.28,100   Must be holder of a Degree in Mechanical PÀ¤µÀ× - 18
                             Engineering or Automobile Engineering UÀjµÀ× - 35       «ÄøÀ¯Áw   EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt    MlÄÖ
        ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÁjUÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ -50100                                    ¥À.eÁ     -    -   01     01
                             or Law of a University established by Law
                                                  ¥Àæ. 2J
        – 09 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ             in India.                           ¥Àæ.2(J)   -   01   -      01
                                                  ¥Àæ 2©
        Regional Transport Officer
                                                  ¥Àæ 3J   38    ¥Àæ.2(©)   01    -   -      01
        in the Dept.of Transport                                         ¥Àæ.3(J)   01    -   -      01
        – 09 posts                                     ¥Àæ 3©
                                                             ¥Àæ.3(©)   01    -   -      01
                                                  ¥À.eÁ
                                                             ¸Á.C     01   01    02     04
                                                  ¥À.¥ÀA  40
                                                             MlÄÖ     04   02    03     09
                                                  ¥Àæ 1
                                  UÀÆæ¥ï-`©’ vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
73-172  04  ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV       `.22,800   Must be a holder of a degree in Civil - CzÉà -      «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ CA.« PÀªÀiÁC  MlÄÖ
        E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ    -43200   Engineering or must be holder of             ¥À.eÁ  04   05    03   01  01** 01    15
        C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ (¹«¯ï)          certificate in a Diploma granted by            ¥À.¥ÀA  -    01   01   -   -   01   03
                             recognized Institute of Engineers i.e.          ¥Àæ.1  01   02    01   -   -   -   04
        – 100 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ             he has passed Parts A & B of the             ¥Àæ.2(J) 04   05    03   01  01** 01    15
        Asst.Engineer (Civil) in         Associate Membership Examination             ¥Àæ.2(©) 01   02    01   -   -   -   04
                             of the Institute of Engineers or
        the dept.of Public Works                                      ¥Àæ.3(J) 01   02    01   -   -   -   04
                             possess equivalent qualification.             ¥Àæ.3(©) 01   02    -   01 01****   -   05
        – 100 posts
                                                          ¸Á.C   13   15   13   05 02***/ 02     50
                              NOTE:- BE(Construction                                     ****
                             Technology) is considered as               MlÄÖ   25   34    23   08   05  05   100
                             equivalent to a Degree in Civil
                                                          ** ±ÀæªÀtzÉÆõÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ
                             Engineering
                                                          *** ZÀ®£ÀªÀ®£À ªÉÊPÀ®åªÀżÀî /Cerebral Palsy C¨sÀåyðUÀ½UÉ
                                                          **** ±ÀæªÀtzÉÆõÀ/ ZÀ®£ÀªÀ®£À ªÉÊPÀ®åªÀżÀî or /Cerebral
                                                          Palsy C¨sÀåyðUÀ½UÉ
173-179  05  §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ   `. 22,800  Must be holder of a Degree in Civil /   - CzÉà -       «ÄøÀ¯Áw   E    ªÀÄ   UÁæ   MlÄÖ
        d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À     -43200   Harbour / Coastal engineering                 ¥À.eÁ     01    -   -    01
        ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï                                          ¥À.¥ÀA     01    -   -    01
        (¹«¯ï)–07 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ                                          ¥Àæ.1     01    -   -    01
        Asst.Engineer(Civil) in the                                       ¥Àæ.2(J)    01    -   -    01
        Dept.of Inland & Water                                          ¸Á.C      01    01   01    03
        Transport – 07 posts                                           MlÄÖ      05    01    01   07
                                       21

 (1)   (2)        (3)        (4)           (5)           (6)                 (7)
180-183  06  PÀȶ ªÀiÁgÁl E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À  `.22,800  Must be holder of a Degree in   PÀ¤µÀ× - 18  ¥Àj²µÀÖ eÁw - 03 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
        ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ  -43200   Civil Engineering or must be   UÀjµÀ× - 40          (EvÀgÉ-01,ªÀÄ»¼É-01, UÁæ«ÄÃt-01)
                            holder of a Certificate in a          ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ – (EvÀgÉ-01)
        – 04 ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ       Diploma granted by recognized
        Asst.Engineer in the Dept.       Institute of Engineers that he
        of Agricultural Marketing        has passed Part-A and B of the
        – 04 Backlog posts           Associate Membership
                            Examination of the Institute of
                            Engineers or possess equivalent
                            qualification.

                            NOTE:- BE(Construction
                            Technology) is considered as
                            equivalent to a Degree in Civil
                            Engineering.
184-363  07  d® ¸ÀA¥À£ÀÆä® E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À `.22,800  Must be holder of a Degree in   PÀ¤µÀ× - 18
                                                     «ÄøÀ¯Áw  EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ CA.« PÀªÀiÁC  MlÄÖ
        ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ  -43200   Civil Engineering or must be   UÀjµÀ× - 33
                            holder of a Certificate in a           ¥À.eÁ   08   07    07   03   -   01   26
                                             ¥Àæ. 2J
        (¹«¯ï) – 180 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ        Diploma granted by recognized          ¥À.¥ÀA   02   01    02   01   -   -   06
                                             ¥Àæ 2©
        Assistant Engineer(Civil)        Institute of Engineers that he          ¥Àæ.1   03   02    01   01   -   01   08
                                             ¥Àæ 3J 38
        in the Dept. of Water          has passed Part-A and B of the          ¥Àæ.2(J)  08   08    07   03   -   01   27
                            Associate Membership       ¥Àæ 3©
        Resources– 180 posts                                   ¥Àæ.2(©)  02   02    01   01   -   01   07
                            Examination of the Institute of
                                             ¥À.eÁ     ¥Àæ.3(J)  02   02    01   01   -   01   07
                            Engineers or possess equivalent
                            qualification.          ¥À.¥ÀA  40  ¥Àæ.3(©)  02   03    03   01   -   -   09
                                             ¥Àæ 1     ¸Á.C    25   27    22   09   03 04     90
                            NOTE:- BE(Construction                                  (**/
                            Technology) is considered as                               ***/
                            equivalent to a Degree in Civil                              ****)
                            Engineering                   MlÄÖ    52   52   44   20   03   09  180

                                                    ** ±ÀæªÀtzÉÆõÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ
                                                    *** ZÀ®£ÀªÀ®£À ªÉÊPÀ®åªÀżÀî / Cerebral Palsy C¨sÀåyðUÀ½UÉ
                                                    **** ±ÀæªÀtzÉÆõÀ / ZÀ®£ÀªÀ®£À ªÉÊPÀ®åªÀżÀî / Cerebral Palsy
                                                    C¨sÀåyðUÀ½UÉ
                                         22
 (1)   (2)        (3)         (4)            (5)             (6)                 (7)
364-383  08  d® ¸ÀA¥À£ÀÆä®         `.22,800  Must be holder of a Degree in Mechanical PÀ¤µÀ× - 18   «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ CA.« PÀªÀiÁC  MlÄÖ
        E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À               Engineering or must be holder of a    UÀjµÀ× - 35  ¥À.eÁ  01   01   01   -   -   -   03
                        -43200   Certificate in a Diploma granted by
        ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ                             ¥Àæ. 2J    ¥À.¥ÀA  01    -   -    -   -   -    01
                             recognized Institute of Engineers that he
        ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï) – 20 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ       has passed Part-A and B of the Associate ¥Àæ 2©     ¥Àæ.1   -   01   -    -   -   -    01
                             Membership Examination of the Institute ¥Àæ 3J 38    ¥Àæ.2(J) -   01   01   -   -   -   02
        Assistant Engineer            of Engineers or possess equivalent    ¥Àæ 3©     ¥Àæ.2(©) -   01   -    -   -   -    01
        (Mechanical) in the            qualification.                      ¥Àæ.3(J) 01    -   -    -   -   -    01
        Dept. of Water                                   ¥À.eÁ     ¥Àæ.3(©) -   01   -    -   -   -    01
        Resources – 20 posts                                ¥À.¥ÀA  40  ¸Á.C   02   03    03   01   -  01    10
                                                  ¥Àæ 1     MlÄÖ   05   08    05   01   -   01   20
384-388  09  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÀvÁæUÁgÀ    `.22,800
                           Essential: Must be holder of a second class  PÀ¤µÀ× - 18
        E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ       Master’s or 3 years Honour’s Degree in    UÀjµÀ× - 30   «ÄøÀ¯Áw    EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ MlÄÖ
                         -43200
                           History of a University established by Law
                                                  ¥Àæ. 2J     ¥Àæ.2J     -    -   01   -   01
        ¥ÀvÀæ¥Á®PÀgÀÄ – 05 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ    in India.
                           Desirable:- Diploma in Archives keeping    ¥Àæ 2©     ¥Àæ.3©     01    -   -   -   01
        05 posts of Assistant
                           or experience in Record Management.      ¥Àæ 3J 33    ¸Á.C.     01    -   01  01   03
        Archivist in Karnataka        2) Not less than 2 years Teaching
        State Archives – 05 posts                              ¥Àæ 3©     MlÄÖ      02    -   02  01   05
                           experience in a College or Experience in
                           conducting research.             ¥À.eÁ
                           3) Specialisation in Modern Indian
                           History, preferably Karnataka History.    ¥À.¥ÀA  35
                           4) Knowledge of languages besides       ¥Àæ 1
                           Kannada preferably Marati, Telegu,
                           Tamil, Tulu, Urdu and Persian.
                           5) Ability to handle Modi documents.
389-392  10  ªÁ¸ÀÄÛ²®à E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À   `.22,800 Must be holder of a Degree in         PÀ¤µÀ× - 18
        ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÁ¸ÀÄÛ²°à – 04   -43200 Architecture
                           Must be a Registered Architect
                                                  UÀjµÀ× - 35     «ÄøÀ¯Áw   EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt MlÄÖ
                                                  ¥Àæ. 2J       ¥À.eÁ     -    -   01  01
        ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
                                                  ¥Àæ 2©       ¥Àæ.3J    01    -   -   01
        Assistant Architect in                               ¥Àæ 3J 38      ¸Á.C.     -   01   01  02
        the Dept.of Architect                                ¥Àæ 3©
        - 04 posts                                               MlÄÖ     01   01   02  04
                                                  ¥À.eÁ
                                                  ¥À.¥ÀA  40
                                                  ¥Àæ 1
                                        23
 (1)   (2)         (3)        (4)           (5)              (6)                (7)
393-496  11  vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À   `. 21,600- Must be a holder of Degree in      PÀ¤µÀ× - 18
                                                        «ÄøÀ¯Áw E   ªÀÄ  UÁæ  ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC CA.«  MlÄÖ
        ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ      -40050 Horticulture of a University        UÀjµÀ× - 40
                                                        ¥À.eÁ  24  26  22   09    04   03  88
        C¢üPÁjUÀ¼À 104 ¨ÁåPï¯ÁUï         established by law in India
                                                                              */**/
        ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ                                                                 ***
        Asst.Horticultural Officer                                   ¥À.¥ÀA   04 05 04     01    01  01*   16
        in the Dept.of Horticulture                                   MlÄÖ    28 31 26     10    05  04   104
        – 104 (Backlog) posts                                      * CAzsÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀȶ֪ÀiÁAzÀå
                                                        ** ±ÀæªÀt zÉÆõÀ *** ZÀ®£ÀªÀ®£À ªÉÊPÀ®å /Cerebral Palsy


              ¨sÁUÀ-2:-(«±ÉõÀ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2001gÀ£ÀéAiÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ)

                             UÀÆæ¥ï ‘J’ ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
 (1)   (2)         (3)         (4)           (5)          (6)                     (7)
 01    12   §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ   `.18,15 1) Must be holder of a Certificate of PÀ¤µÀ× - 18            ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ(EvÀgÉ) 01 ºÀÄzÉÝ
         d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À     0-26,925 Competency issued under The Merchant UÀjµÀ× - 40
                            Shipping Act, 1958 having validity
         §AzÀgÀÄ C¢üPÁj/ G¥À      (*)   throughout the Commonwealth as Master
         ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ – 01 ºÀÄzÉÝ.       Foreign Going Steamships.
         Port Officer/ Deputy          2) Must have served as Chief Officer of a
         Director in the Dept. of        ship.
         Ports and Inland Water         3) Must have the following visual standard
         Transport - 01 Post          with or without glasses.
                             Right eye            Left eye
                            Distant Vision V:6/6          V: 6/6
                            Near Vision   0.6            0.6
                             Each eye must have a full field of vision,
                             squint or any morbid condition of the eye or
                             of the eye lids (Trachoma like) of either eye
                             shall be deemed to be a disqualification.
                                   24

(1)  (2)         (3)         (4)            (5)            (6)            (7)
                            UÀÆæ¥ï ‘©’ ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
02  13  PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw     `.22,800 Must possess Bachelor’s degree with     PÀ¤µÀ× - 18  ¥Àj²µÀÖ eÁw (EvÀgÉ) – 01 ºÀÄzÉÝ
      E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ     -43,200 Kannada as Major Subject/ Main Subject.   UÀjµÀ× - 40
      ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ 01 ºÀÄzÉÝ.
      Asst. Director in the
      Dept. of Kannada &
      Culture- 01 post
03  14  vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À `.15,600 Must be a holder of First class degree in     -CzÉÃ-    ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ(EvÀgÉ) - 01 ºÀÄzÉÝ
      ¹¤ªÀiÁmÉÆÃUÀæ¦ü G¥À£Áå¸ÀPÀPÀgÀ
                    -39,100 cinematography. Provided that if candidates
      01 ºÀÄzÉÝ          (#)   with first class Bachelor’s degree in
      Lecturer in             Cinematography are not available, candidates
      Cinematography in the        with any degree with minimum 55% marks
      Dept. of Technical          from a recognised University with first class
      Education- 01 post          Diploma in Cinematography can be
                         considered.
04  15  vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À `.15,600 Must be holder of a First class degree in     -CzÉÃ-    ¥Àj²µÀÖ eÁw(EvÀgÉ) - 01 ºÀÄzÉÝ
      mÉ°PÀªÀÄÆå¤PÉõÀ£ï (¸ËAqï  -39,100 Sound & T.V. Engineering/ Sound Recording
      CAqï n.«.) G¥À£Áå¸ÀPÀgÀ -01 (#)   and Engineering. Provided that if candidates
      ºÀÄzÉÝ                with First class degree in Sound and T.V.
      Lecturer in             Engineering / Sound Recording and
      Telecommunication          Engineering are not available, then candidates
      ( Sound & TV ) in the        with any degree with minimum 55% marks
      Dept. of Technical          from a recognised University with First class
      Education- 01 post          Diploma in Sound and T.V. Engineering /
                         Sound Recording and Engineering may be
                         considered.
05  16  vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À `.15,600 Must be holder of a First class degree in     -CzÉÃ-    ¥Àj²µÀÖ eÁw(EvÀgÉ) - 01 ºÀÄzÉÝ
      gÀ§âgï nPÁß®f G¥À£Áå¸ÀPÀgÀ -39,100 Rubber Technology: Provided that if
      01 ºÀÄzÉÝ          (#)   candidates possessing First Class Degree in
      Lecturer in Rubber          Rubber Technology are not available,
      Technology in the Dept.       candidates with First class BE in Polymer
      of Technical Education-       Technology along with First Class Diploma in
      01 post               Rubber Technology can be considered.
                                              25

  (1)    (2)        (3)         (4)             (5)          (6)                        (7)
  06-07    17   §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ   `.10,800- Must be holder of a degree with PÀ¤µÀ× - 18                  ¥Àj²µÀÖ eÁw(EvÀgÉ) - 01 ºÀÄzÉÝ
           d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À     20,025 Mathematics or Physics & must have put UÀjµÀ× - 40               ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ(EvÀgÉ) - 01 ºÀÄzÉÝ
           QjAiÀÄ d®ªÉÆÃduÉzÁgÀgÀÄ   (*)    in total one year service in Merchant Ships
           02 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ             or in any Hydrographic Surveying Service
           Jr. Hydrographic            recognized by Government OR Survey
           Surveyor in the Dept.         Recorder First Class with atleast 5 years
           of Ports and Inland          experience OR Must be a holder of
           Water Transport            Diploma in Civil Engineering with three
           - 02 Posts.              years   experience   in  Hydrographic
                               Surveying   Service   recognized  by
                               Government.


«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É: (*) ºÀ¼É ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt      (#) J.L.¹.n.E. ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ.
UÀÆæ¥ï - © ºÀÄzÉÝUÀ¼À CAUÀ«PÀ® «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ
  * CAzsÀ / zÀȶ֪ÀiÁAzÀå C¨sÀåyðUÀ½UÉ ** ±ÀæªÀt zÉÆõÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ *** ZÀ®£ÀªÀ®£À ªÉÊPÀ®å C¨sÀåyðUÀ½UÉ
  ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ / ªÀiÁf ¸ÉʤPÀjUÉ / UÁæ«ÄÃt / PÀªÀiÁC C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ jPÀÛ ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁUÀ¢zÀÝ°è
  CAvÀºÀ jPÀÛ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÀiÁ ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀ EvÀgÉ C¨sÀåyðUÀ½AzÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  ¸ÀAPÉëÃ¥À:- E - EvÀgÉ / ªÀÄ - ªÀÄ»¼É / UÁæ - UÁæ«ÄÃt / ªÀiÁ.¸ÉÊ - ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ / PÀ..ªÀiÁ.C. - PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ C¨sÀåyð/ ¥À.eÁ - ¥Àj²µÀÖ eÁw /
        ¥À.¥ÀA. - ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ / ¥Àæ.-¥ÀæªÀUÀð / ¸Á.C.-¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ / CA.«-CAUÀ«PÀ®.                                                                  (PÉ.Dgï.¸ÀÄAzÀgï)
                                                                    PÁAiÀÄðzÀ²ð,
                                                               PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ.

								
To top