Docstoc

өөрийгөө хөгжүүлэх төлөвлөгөө

Document Sample
өөрийгөө хөгжүүлэх төлөвлөгөө Powered By Docstoc
					  Батлав: Сургалтын менежер...................................\Ж. Энхтуяа \        ӨӨРИЙГӨӨ ХӨГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
                                          2012-2013 оны хичээлийн жил

№   Хийх ажлын чиглэл                Хугацаа                 Биелэлт
1  Сургалт,    семинарт             Хуваарийн
  хамрагдаж    кредит             дагуу
  цуглуулах
2  Сурган   хүмүүжүүлэх             9 сард
  уншлагад илтгэл бичиж,
  хэлэлцүүлэх
3  Монгол хэлний кабинетэд             10 сард
  баяжилт хийх

4  Сурагчдаас   түвшин Хичээлийн
  тогтоох      болон жилийн
  хөндлөнгийн шалгалт авч, турш 4 удаа
  анализ хийх

5  Сурагчдад унших номын 9 сарын 15
  жагсаалт гаргах

6  Нэгж хичээлийн хөтөлбөр Хичээлийн
  боловсруулах      жилд

7  Эрүүл мэндийн үзлэг 12 сард
  шинжилгээнд хамрагдах

8  Багш нарын ур чадварын 10 сард
  уралдаанд оролцох
                                  Төлөвлөсөн багш: ....................\С. Цэнгэл \

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:411
posted:11/27/2012
language:
pages:1