scale by 7z3E3i

VIEWS: 10 PAGES: 3

									                   ‫انواع سوال و مقیاس‬
‫سواالت و مقیاسها در روش تحقیق ٬ انواع مختلف و با نامهای‬
‫متفاوت و گهگاه مشابهی یاد میشوند. اما برای تحلیل آماری‬
           ‫میتوان به طبقهبندی زیر اشاره نمود.‬                       ‫۱- سواالت بسته‬
‫1-1. سواالت دوگانه (دوسویه) سواالتی که دو انتخاب ممکن‬
               ‫دارند. مانند وضعیت تاهل.‬

‫1-2. سواالت چندانتخابی. مانند اینکه از یک نفر پرسیده شود‬
‫که از بین قورمهسبزی٬ چلوکباب٬ جوجهکباب٬ سوپ و ساالد دو و‬
     ‫یا تعداد بیشتری از این خوراکیها را انتخاب کند.‬

‫1-3- سواالت طیفی: در سواالت طیفی معموال ٬ نظر افراد در یک‬
‫طیف از خیلی کم تا زیاد و یا از کامال مخالفم تا کامال‬
  ‫موافقم سنجیده میشود. مانند اینکه از یک نفر پرسیده شود:‬

 ‫به مشکالت کاری خود فکر میکنید؟‬    ‫به صورت روزمره چه قدر‬

    ‫۵.خیلی زیاد‬   ‫۴. زیاد‬   ‫۳.متوسط‬  ‫۱. خیلی کم ۲. کم‬
‫و یا اینگونه سوال اراپه شود. که نظر وی را در مورد یک‬
              ‫امر بسنجد (موافقت و مخالفت)‬

     ‫من در طول روز به مشکالت کاری خود زیاد فکر میکنم‬

‫نه مخالف و نه موافقم‬  ‫۳.‬    ‫۲. مخالفم‬   ‫۱. کامال مخالفم‬
                   ‫۴.موافقم ۵. کامال موافقم‬
‫توجه داشته باشید که این سواالت به صورت ترتیبی از کم تا‬
‫زیاد هستند. بنابراین میتوان با توجه به این اصل٬ سواالت با‬
         ‫اشکال متفاوتتری ایجاد نمود. برای نمونه:‬

       ‫من در طول روز به مشکالت کاری خود فکر میکنم.‬
‫۴.اغلب‬  ‫۳. گاهی اوقات‬  ‫۲. به ندرت‬   ‫۱. به هیچ وجه‬
                        ‫۵.همیشه‬

‫مثالهایی که در باال به آن اشاره کردیم٬ به نمونههایی از‬
‫طیف لیکرت ۵ گزینهای مشهورند. شایان توجه است که طیفهای‬
‫دیگری هستند که دادههای حاصل از کار با آنها مانند این‬
‫مقیاس وارد نرمافزار میشوند. مانند طیف بوگاردوس که بیشتر‬
‫در جمعیتشناسی و جامعهشناسی کاربرد دارد. نمونهای از آن‬
            ‫را به صورت سوال زیر نشان میدهیم.‬

     ‫مثال از یک دانشجوی کارشناسی ارشد پرسیده میشود؟‬
‫خانواده در ارتباط‬  ‫شما از کی به طور ماهانه با روانشناس‬
                        ‫بودهاید؟‬

‫۳- از دوران‬  ‫۲- از دوران دیپلم‬  ‫۱- از دوران لیسانس‬
   ‫۴- از دوران راهنمایی ۵.از دوران ابتدایی‬ ‫دبیرستان‬

‫نکتهی مهم در این طیف این است که اگر فرد گزینهی ۵ را‬
‫انتخاب کند به این معنی است که گزینههای دیگر را نیز قبول‬
                        ‫کردهاست.‬

‫از دیگر طیفها میتوان به طیف گاتمن و ترستون اشاره نمود‬
          ‫که ورود دادهها طبق طیف لیکرت میباشد.‬                ‫1-4- مقیاسهای ارزشیابی‬
‫همانگونه که از اسم این نوع مقیاس نمایان است٬ در اینگونه‬
‫سواالت٬ از پاسخگویان خواسته میشود که به یک ویژگی نمره‬
‫دهند. مانند اینکه از افراد شرکتکننده از یک کنفرانس‬
‫خواسته شود در مورد زمانبندی٬ مکان و مناسببون سخنرانان از‬
                    ‫۲۲ سه نمره دهند.‬
                     ‫2- سواالت باز‬
‫در این سواالت٬ نظر افراد به صورت آزاد گرفته میشود. مثال‬
‫اینکه از افراد یک جامعه پرسیده شود نگرششان به شغلشان‬
‫چگونه است و آنها به صورت تشریحی چند خط در مورد شغلشان‬
‫بنویسند. برای تحلیل آماری نمودن این سواالت میباید تمام‬
‫پرسشنامهها (با روشهای مختلف) به دقت خوانده شوند و سپس‬
   ‫پاسخها به صورت سوالهای بسته٫ در نرمافزار وارد شوند.‬


  ‫نکته: ورود دادهها در تمام مقیاس ها تقریبا یک روال‬
 ‫معمولی دارد اما در تفسیر نتایج حاصل از تحلیل و گاهی‬
‫نیز در حین انجام آزمون آماری٬ باید به مقیاس استفادهشده‬
            ‫توجه نمود.‬

								
To top