April 2011 Services by 7z3E3i

VIEWS: 0 PAGES: 11

									TUSI FAITAU O LE VAIASO:.                       EKALESIA FA’APOTOPOTOGA KERISIANO I AMERIKA SAMOA
ASO SA    04/03/11 Salamo    126:   1    -  6               THE PARISH OF FAGATOGO
ASO GAFUA  04/04/11 Salamo    126:   4    -  6         P.O. Box 1149, Fagatogo, Pago Pago, AMERICAN SAMOA 96799
                                      Telephone: (684) 633 2019; Facsimile: (684) 633 1099; Mobile: (684) 733 1775
ASO LUA   04/05/11 Luka      2:  25    -  35                     padreulu@hotmail.com
ASO LULU   04/06/11 Luka      19:   1    -  10
ASO TOFI   04/07/11 Galuega     9:   1    -  16
                                      SAUNIGA, ASO SA APERILA 3, 2011 – 9:30 A.M.
ASO FARAILE 04/08/11  Galuega     9:  17    -  30
ASO TOONA’I 04/09/11  2 Timoteo    4:   1    -  8
                                              (Aso Sa Leni (4))
                                        Felaugaiga Faifeau Nofoaiga – Fagaloa
TAULAGA FOA’I:                                    Ta’ita’i: So’oaso Lefotu F.S.
MASINA IANUARI 2011    AVG  $362.60
MASINA FEPUARI 2011    AVG  $303.05              PESE AMATA LOTU: Ulufale le Tusi Pa’ia fa’apea Tiakono galulue
MASINA MATI 2011     AVG  $354.75              mo le sauniga Fa’amanatuga atoa ma le Ta’ita’i.
3/06/11 $324.00
3/13/11 $340.00                          VALA’AU E TAPUA’I:                          Ta’ita’i
3/20/11 $375.00
3/27/11 $380.00                          TATOU TATALO:                            Ta’ita’i

IA MANATUA I LAU TATALO:                      O UPU FA’AFEILOA’I / WELCOME!
     Uso a ekalesia o gasegase i atunu’u i fafo
AVIATA & LIA FA’ALEVAO         TOFAEONO VICTOR WILLIAMS  O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI:
FALAGA & FA’ASOLO ULISESE        FIATAUILEVASALOLOA        (Ia laulaututu le fa’apotopotoga, fa’amolemole)
TOFIGA
SEU MA SUEINA TAUAESE          PUAO TIMOTEO
MATE TUPUOLA              NICOLE SAGAPOLUTELE    O LE FAITAUINA O LE TUSI PA’IA:
ELIATA, LISA TUVALU & LE AIGA TOTO’A PAPALI’I
      Totino o le ekalesia o lo’o feagai pea ma talavai.       i.    Feagaiga Tuai:                   Ta’ita’i
JUNIOR FIATU              MALAEOLETALU ALA          ii.    Feagaiga Fou:                   Ta’ita’i
PURINISESE MCMOORE           TUALIMA ANOI TE’I
SO’O GA’OPOA              AFAESE MAUGA        O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI:
LEROY LUTU
            Tama ma Tina matutua            O LE LAUGA:
FUAMATU TIMOTEO             TAPUELE’ELE I’AULUALO
PONEMAFUA AUELUA            HELGA LEFITI        O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI:
              Welcome Home
LEATULUA TIUMALU            TU’UMULI TUPUA
 THANK YOU TO THE YOUTH AND CHOIR FOR CLEANING THE
                                  O LE SAKARAMETA O LE TALISUAGA PA’IA A LE ALI’I.
 RUBBISH ALONG THE STORE FRONT IN FAGATOGO. PLEASE
  HELP PROMOTE A HEALTHY AND CLEAN ENVIRONMENT.          Ta’ita’i:
                                  Aua ua fa’apea lava ona alofa mai o le ATUA i le lalolagi, ua Ia aumai
                                  ai Lona Atali’i e to’atasi, ina ia le fano se tasi e fa’atuatua ia te Ia, a ia
                                  maua e ia le ola e fa’avavau.
   MON,TUES,WED,THURS @ 5:00 MAOTA O LE GALUEGA
Ua fetalai mai Iesu, ia outou o mai ia te A’u, outou uma o e tigaina ma      SAUNIGA TU’UFA’ATASI A LE NU’U O LE A FAIA MAI I’INEI I LE
mafatia i avega, o A’u fo’i e malolo ai outou. O le sau ia te A’u, e le             “KI O LE MALO O LE LAGI”
laina lava ia, o le fa’atuatua fo’i ia te a’u, e le toe fia inu ia. O ia fo’i e         APERILA 03, 2011 – 3:00P.M.
sau ia te A’u, ou te le tulia lava i fafo. Amuia e fia ‘a’ai ma fia inu i le
amiotonu; aua e ma’o’ona i latou. Fa’auta, Ou te tu atu i le puipui ma      Ta’ita’i:         Amani Latu – SEA O LE SINOTI, AS (Ta’ita’ifono)
                                         Faitau Tusi Paia:
tu’itu’i atu, ai se tasi e fa’alogo mai i Lo’u leo, ma tatala mai le puipui,   Tatalo           Fa’amao Asalele F.S. – E.F.I.S.
ou te ulufale atu ia te ia, ma te talisua fo’i ma ia, o ia fo’i ma A’u.      Lauga           Iasepi Ulu F.S. – E.F.K.A.S.

Le ‘au uso e, o outou uma o e ua matua salamo fa’amaoni i a outou         (E tofu le Ekalesia ma le Pese; Taleni Fa’a-Evagelia ia pu’upu’u.)
agasala, ma ua alolofa ma agalelei atu i e ua outou tua’oi, ma ua loto atu
e mulimuli i Tulafono a le ATUA, ma savavali i Ona ala; ina fa’alatalata     SAUNIGA MA GALUEGA O LE VAIASO:
mai ia i le fa’atuatua, ma ia talia lenei fa’amanatuga pa’ia ina ia
fa’atupuina ai le fiafia ia te outou; ma ia salamo ma le fa’amaulalo i      ASO GAFUA      3:00 P.M. AOGA SAMOA Vasega Faitau Pi 1, 2 & 3
luma o le ATUA Silisili’ese.                                     5:00 P.M. FONO A FAIAOGA ASO SA

                                         ASO LUA       3:00 P.M. AOGA SAMOA Vasega 4, 5, 6, 7 & 8.
TATOU TATALO:
                                                   5:30 P.M. PESE A LE AU FAIPESE
O UPU FA’AVAE O LE TALISUAGA A LE ALI’I:                     ASO LULU      3:00 P.M. AOGA SAMOA Vasega Faitau Pi 1, 2 & 3
                                                   5:30 P.M. LOTU ASO LULU – FAAFOUINA
O LE TOFITOFIGA O LE ARETO MA LE SI’ITIAGA O LE IPU:                                   MANATU AUTU:
                                                        NOFO SAUNI MO MEA TETELE
O LE TUFATUFAINA O LE ARETO MA LE UAINA:                                    TUSI FAITAU: Mataio 24:32-51
    (A tau’a’ao le Areto fa’apea fo’i le Uaina, ia taofi,                          MATUA: Mataio 24:42 “O lea ia outou mataala
           se’i tatou talia fa’atasi.)                                ai, auā tou te le iloa po o le fea aso e sau ai lo
                                                        outou Ali’i”
  PESE   238   =   ARETO:    PESE   360    =  UAINA.                    1. E olioli le tagata magafagafa.
                                                        2. E faapefea ona sauni pe a le mautinoa le aso
                                                        3. ‘Aua lava ne’i melea manū
TATALO:     MA LE TATALO MO ISI.
                                                        IA LAE’I PAPA’E MAI MO LE FA’AFOUINA
                                                   6:30 P.M. VASEGA ‘AU SA’ILI
O MEA FOLAFOLA:
       FAILAUTUSI O LE EKALESIA                      ASO TOFI      3:00 P.M. AOGA SAMOA Vasega 4, 5, 6, 7 & 8.
       KOMITI A TIAKONO                                    6:00 P.M AU TALAVOU NIGHT
       FAIFE’AU.
                                         ASO FARAILE 5:00A.M. LOTU ‘AU LEOLEO
TAULAGA FOA’I:                                        5:30 P.M. PESE A LE AU FAIPESE
             Tatalo e fa’apa’ia ai le Taulaga.                       MALOLO LE IUNI A FAIAOGA ASO SA

                                         ASO TOONA’I 5:00 A.M. MAFUTAGA TATALO
O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI:
                                               6:00 A.M. PESE A LE AU FAIPESE
TATALO FA’AMANUIA:
             QUOTES                 AUA UA FA’APEA LAVA ONA ALOFA MAI O LE
                                 ATUA I LE LALOLAGI, UA IA AUMAI AI LONA
I have no pleasure in any man who despises music. It is no
  invention of ours: it is a gift of God. I place it next to  ATALI’I E TO’ATASI, INA IA LE FANO SE TASI E
 theology. Satan hates music: he knows how it drives the    FA’ATUATUA IA TE IA, A IA MAUA E IA LE OLA E
          evil spirit out of us.
                                         FA’AVAVAU.
            Martin Luther

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were
           to live forever.

            M.K. Gandhi

The way to get started is to quit talking and begin doing.

            Walt Disney

 Never look down on anybody unless you're helping him
            up.

            Jesse Jackson

Success is the ability to go from failure to failure without
         losing your enthusiasm.

          Sir Winston Churchill

 I don't know the key to success, but the key to failure is
        trying to please everybody.

             Bill Cosby
                                LOTU AOFA’I O LE NU’U O FAGATOGO
 Music expresses that which cannot be said and on which         SAUNIGA, ASO SA
        it is impossible to be silent.
                                   APERILA 3, 2011 – 3:00 P.M.
            Victor Hugo
EKALESIA FA’APOTOPOTOGA KERISIANO I AMERIKA SAMOA                    TATALO:                 FAAMAO ASALELE F.S
            THE PARISH OF FAGATOGO
             ‘O le Ki o le Malo o le Lagi’
     P.O. Box 1149, Fagatogo, Pago Pago, AMERICAN SAMOA 96799
     Telephone: (684) 633 2019; Facsimile: (684) 633 1099; Mobile: (684) 733 1775
                                            SAUNOAGA:                SUI O LE NU’U
                  padreulu@hotmail.com


                                            TAULAGA FOA’I:
   LOTU AOFA’I O LE NU’U O FAGATOGO                                  Tatalo e fa’apa’ia ai le Taulaga.
   SAUNIGA, ASO SA APERILA 3, 2011 – 3:00
             P.M.
                                            O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI: E.F.K.A.S.

PESE AMATA LOTU: Ulufale le Tusi Pa’ia fa’apea ma le
     Aufaigaluega Paia o le Afioaga.                        FA’ASOLOGA O FA’AEVAGELIA:

VALA’AU E TAPUA’I:          AMANI LATU: Sea o le Sinoti, AS             1.  FAGATOGO METOTISI

TATOU TATALO (Ta’ita’i): AMANI LATU: Sea o le Sinoti, AS                   2.  FAGATOGO E.F.I.S.

                                               3.  FAGATOGO E.F.K.A.S.
O UPU FA’AFEILOA’I / WELCOME!
           AMANI LATU – Sea o le Sinoti, AS
                                            UPU A LE TA’ITA’I:   AMANI LATU – Sea o le Sinoti, AS
O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI: E.F.I. S

                                            TATALO FA’AMANUIA
O LE FAITAUINA O LE TUSI PA’IA:

i.   Feagaiga Tuai:       Amosa 5: 1-15
ii.   Feagaiga Fou:        Mataio 5: 21 - 26

O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI: EKALESIA METOTISI


O LE LAUGA:                        IASEPI ULU F.S.


O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI: E.F.K.A.S
TUSI FAITAU O LE VAIASO:                          EKALESIA FA’APOTOPOTOGA KERISIANO I AMERIKA SAMOA
                                                  THE PARISH OF FAGATOGO
ASO SA      04/10/11   Kolose     2:   1    -   7            P.O. Box 1149, Fagatogo, Pago Pago, AMERICAN SAMOA 96799
ASO GAFUA    04/11/11   Kolose     1:   1    -   8         Telephone: (684) 633 2019; Facsimile: (684) 633 1099; Mobile: (684) 733 1775
ASO LUA     04/12/11   Kolose     1:   1    -  14                      padreulu@hotmail.com
ASO LULU     04/13/11   Kolose     1:  15    -  23
ASO TOFI     04/14/11   Kolose     1:  24    -  2:5         SAUNIGA, ASO SA APERILA 10, 2011 – 9:30 A.M.
ASO FARAILE   04/15/11   Kolose     2:   6    -  15                Aso Sa Leni (5)
ASO TOONA’I   04/16/11   Kolose     2:  16    -  19

TAULAGA FOA’I:                              PESE AMATA LOTU: Ulufale le Tusi Pa’ia fa’apea ma le Ta’ita’i.

MASINA IANUARI 2011    AVG $362.60                  Ta’ita’i.   To mai ia ia te a’u o faitoto’a o le amiotonu; ou te ulufale atu i ai,
MASINA FEPUARI 2011    AVG $303.05                          ma ou vivi’i atu i le Ali’i. Aua o le Aso lenei ua faia e le Ali’i; ia
MASINA MATI 2011      AVG $354.75                          tatou olioli ma fiafia i ai.
MASINA APERILA 3 2011 $600.00
SAUNIGA O LE TAEAO $300.00  SAUNIGA A NU’U $300.00
                                     F/potoga. O le faitoto’a lenei o le Ali’i, e ulu atu ai e ua amiotonu. Le Ali’i
IA MANATUA I LAU TATALO:                              e, matou te ‘ai’oi atu ia E fa’aola mai lava; matou te ‘ai’oi atu le
                                          Ali’i e, ia E fa’amanuia mai lava.
          Uso a ekalesia o gasegase i atunu’u i fafo
AVIATA & LIA FA’ALEVAO           TOFAEONO VICTOR WILLIAMS
FALAGA & FA’ASOLO ULISESE         FIATAUILEVASALOLOA TOFIGA   Ta’ita’i.   E lelei le Ali’i! E fa’avavau lava Lona alofa! Ia fa’apea atu lava
SEU MA SUEINA TAUAESE           PUAO TIMOTEO                 Isaraelu, e fa’avavau lava Lona alofa. Ia fa’apea atu lava le ‘aiga
MATE TUPUOLA                NICOLE SAGAPOLUTELE
                                             o Arona, e fa’avavau lava Lona alofa. Ia fa’apea atu lava i latou
ELIATA, LISA TUVALU & LE AIGA       TOTO’A PAPALI’I
        Totino o le ekalesia o lo’o feagai pea ma talavai.            o e matata’u i le Ali’i, e fa’avavau lava Lona alofa.
JUNIOR FIATU                MALAEOLETALU ALA
PURINISESE MCMOORE             TUALIMA ANOI TE’I       F/potoga. Ia manuia Le o maliu mai i le suafa o le Ali’i; o le Atua lava Ia, le
SO’O GA’OPOA                AFAESE MAUGA               Ma’a na lafoa’iina e tufuga fai fale, ua fai lea ma Ma’a tulimanu
LEROY LUTU                                     aupitoaluga. O Oe lava lo matou Atua, matou te fa’ane’ene’e atu
               Tama ma Tina matutua                  ia te Oe.
FUAMATU TIMOTEO              TAPUELE’ELE I’AULUALO
PONEMAFUA AUELUA              HELGA LEFITI
                                     TATOU TATALO (Ta’ita’i):
                 Welcome Home
                                     Our Father, you are in heaven and HOLY is your Name. You alone are worthy
LEATULUA TIUMALU              IMAKULATA SAPINA TIUMALU
APIALOFI ALA                               of our praise and our devotion. You alone are worthy of our heart’s full
                Congratulations              attention and you alone are worthy of our love. Father, you have made us who
   Fiatele & Sapina Pulesala Baby Boy Fiatele Junior bn 23 March 2011  we are and have given us all we have. You have blessed us in realms far above
                                     our mind’s ability to comprehend. You alone are our God and you alone are
  THANK YOU TO THE YOUTH AND CHOIR FOR CLEANING THE           the one we adore and desire to fully give our heart to. Be with us today and
 RUBBISH ALONG THE STORE FRONT IN FAGATOGO. PLEASE HELP         may your spirit rest in us in Jesus Name we Pray Amen.
    PROMOTE A HEALTHY AND CLEAN ENVIRONMENT.
                                     O UPU FA’AFEILOA’I / WELCOME!

                                     O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI:
     MON,TUES,WED,THURS @ 5:00 MAOTA O LE GALUEGA              (Ia laulaututu le fa’apotopotoga, fa’amolemole)
O LE FAITAUINA O LE TUSI PA’IA:                      SAUNIGA MA GALUEGA O LE VAIASO:

                                      ASO GAFUA      3:00 P.M.  AOGA SAMOA Vasega Faitau Pi 1, 2 & 3
    i.    Feagaiga Fou: Kolose 2:1 - 7                         5:00 P.M.  FONO A FAIAOGA ASO SA
    ii.    Feagaiga Fou: Faaliga 3: 14 - 22             ASO LUA       3:00 P.M.  AOGA SAMOA Vasega 4, 5, 6, 7 & 8.
                                                5:30 P.M.  PESE A LE AU FAIPESE
O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI:                      ASO LULU      3:00 P.M.  AOGA SAMOA Vasega Faitau Pi 1, 2 & 3
                                                5:30 P.M.  LOTU ASO LULU – AU TALAVOU
                                                      LAUGA – Saipele Tofiga
O LE LAUGA:                                                      Emily Mauga So’oalo
                                            6:30 P.M.      VASEGA ‘AU SA’ILI
 ‘O lenei, fa’apei ona outou talia o le Alii Keriso Iesu, ia savavali ai  ASO TOFI  3:00 P.M.      AOGA SAMOA Vasega 4, 5, 6, 7 & 8.
 outou o ia te Ia; ia maua’a outou ma ia atiina ae ia te Ia , ma ia          6:00 P.M      AU TALAVOU NIGHT
   fa’atumauina i le fa’atuatua, ia fa’atele i ai ma le fa’afetai”    ASO FARAILE 5:00 A.M.      LOTU ‘AU LEOLEO
                                            5:30 P.M.      PESE A LE AU FAIPESE
                                                      MALOLO LE IUNI A FAIAOGA ASO SA
‘So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live   ASO TOONA’I 5:00 A.M.      MAFUTAGA TATALO
in Him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you          6:00 A.M.      PESE A LE AU FAIPESE
     were taught, and overflowing with thankfulness.’               7:45 A.M.      AU TAUMAFAI PICK A THON

                                      SAUNIGA MO LE VAIASO PAIA APERILA 18 – 24, 2011 (HOLY WEEK)
       O le manatu Autu: Talia Iesu ma maua’a ia te Ia
                                      ASO GAFUA – ASO TOFI - 5:00 A.M. – 6:00 A.M.
O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI:                      ASO LULU      04/21/11 Lotu a Tiakono
                                      Lauga :             Toeseonu’upotopoto Asalele
TATALO:      MA LE TATALO MO ISI.                   Talosaga: Fa’afetai       Aigafealofani David Betham
                                           Fa’atoesega     Tapuele’ele I’aulualo
                                           Manaoga       Faitoaga Olo
O MEA FOLAFOLA:                              ASO TOFI (Au Leoleo)
       FAILAUTUSI O LE EKALESIA                   ASO FARAILE (Good Friday)       8:00 A.M.- 9:00 A.M.
       KOMITI A TIAKONO                       ASO TOONA’I (Mafutaga Tatalo) 5:00 A.M.
       FAIFE’AU.                          (Fa’amolemole le ‘Au Faipese, fa’amalolosi ma sauni vi’iga mo le
                                      vaiaso atoa. O talosaga mo le vaiaso atoa, o le a fai i le loto fuatia ifo)

TAULAGA FOA’I:                               E malolo le Aoga Samoa, Fono a Faiaoga Aso Sa, Youth Night and Zumba
            Tatalo e fa’apa’ia ai le Taulaga.
                                                      PRAYER REQUESTS
O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI:
                                      MAY WE REMEMBER IN OUR PRAYERS, FRIEDA THOMPSON WHO
                                      PASSED AWAY LAST SUNDAY DUE TO HER LONG BATTLE WITH
TATALO FA’AMANUIA:                             CANCER. WE TRUST THAT SHE IS IN A BETTER PLACE WHERE THERE
                                      IS NO SUFFERING OR PAIN. MAY THE GOOD LORD BE WITH
SAUNIGA O LE ASO:                             ULAATOA MYRON AND THE FAMILY.

3:00 P.M.     SAUNIGA AFIAFI: IASEPI ULU                PLEASE REMEMBER OUR SOILDERS IN IRAQ AND AFGHANISTAN
4:00 P.M.     MAFUTAGA TUPULAGA TALAVOU                ESPECIALLY SAMANTHA LEAUPEPE WHO IS GOING TO BE DEPLOYED
         PELEKINA FUIMAONO                    TO IRAQ 4/11/11.
TUSI FAITAU O LE VAIASO:                             EKALESIA FA’APOTOPOTOGA KERISIANO I AMERIKA SAMOA
ASO SA     04/17/11    Kolose       3:  1   -   17                  THE PARISH OF FAGATOGO
ASO GAFUA   04/18/11    Kolose       2:  20   -   23
                                                      O le Ki o le Malo o le Lagi
ASO LUA    04/19/11    Kolose       3:  1   -   11             P.O. Box 1149, Fagatogo, Pago Pago, AMERICAN SAMOA 96799
ASO LULU    04/20/11    Kolose       3:  12   -   17           Telephone: (684) 633 2019; Facsimile: (684) 633 1099; Mobile: (684) 733 1775
ASO TOFI    04/21/11    Kolose       3:  18   -   4:1                       padreulu@hotmail.com
ASO FARAILE  04/22/11    Kolose       4:  2   -   6
ASO TOONA’I  04/23/11    Kolose       4:  7   -  18             SAUNIGA, ASO SA – APERILA 17, 2011 – 9:30 A.M.
                                                  (Aso Sa o Laupama, amataga o le Vaiaso Pa’ia)
TAULAGA FOA’I:
MASINA IANUARI 2011      AVG   $362.60                 PESE AMATA LOTU: Ulufale le Tusi Pa’ia fa’apea ma le Ta’ita’i.
MASINA FEPUARI 2011      AVG   $303.05
MASINA MATI 2011        AVG   $354.75                 VALA’AU E TAPUA’I:
APERILA 3 2011 $600.00
APERILA 10 2011 $341.00                             Ta’ita’i.   To mai ia ia te a’u o faitoto’a o le amiotonu; ou te ulufale atu i ai, ma ou
                                                vivi’i atu i le Ali’i. Aua o le Aso lenei ua faia e le Ali’i; ia tatou olioli ma
                 Congratulations                        fiafia i ai.
  Samoana Sharkies for the 2nd place finish in the Flag Day Fautasi Race.
                 Talofa Faimoa                 F/potoga.   O le faitoto’a lenei o le Ali’i, e ulu atu ai e ua amiotonu. Le Ali’i e,
Fagatogo Blues Rugby Team for winning the Flag Day 2011 Bowl Championship.           matou te ‘ai’oi atu ia E fa’aola mai lava; matou te ‘ai’oi atu le Ali’i e, ia
                Iseula o le Moana                       E fa’amanuia mai lava.
Ane & Kapisi Gaopo’a, Vaimoe Tauaese, Poyer Timoteo, Iapani Tiumalu, Saipele
       Tofiga, , Fiatele Pulesala, Joe Utupo, Pusi Kosene.        Ta’ita’i.   E lelei le Ali’i! E fa’avavau lava Lona alofa! Ia fa’apea atu lava
                                                Isaraelu, e fa’avavau lava Lona alofa. Ia fa’apea atu lava le ‘aiga o
         Lotu Aso Lulu 27 Aperila, 2011 – Mafutaga Tina                Arona, e fa’avavau lava Lona alofa. Ia fa’apea atu lava i latou o e
            Lauga – So’oso’o Faivale Gaopo’a                    matata’u i le Ali’i, e fa’avavau lava Lona alofa.
Fa’afetai – Ta’a Tuvalu. Fa’atoesega – Nash Gaopo’a. Manaoga – Aloma Langford
                                        F/potoga.   Ia manuia Le o maliu mai i le suafa o le Ali’i; o le Atua lava Ia, le Ma’a
   THANK YOU FOR YOUR SUPPORT FOR THE AUTAUMAFAI                      na lafoa’iina e tufuga fai fale, ua fai lea ma Ma’a tulimanu aupitoaluga.
       PICK-A-THON FOR THE FAIGA ME.                          O Oe lava lo matou Atua, matou te fa’ane’ene’e atu ia te Oe.

 NO ZUMBA THIS WEEK. WE WILL RESUME 25TH APRIL. THE FINAL           TATOU TATALO (FAATASI): LE ALI’I E LE ATUA SILISILI ‘ESE, E PA’IA LAVA
      WEIGH IN WILL BE ON THE 28TH OF APRIL.                OE I LUGA ATOA MA LALO NEI. I LENEI TAEAO, UA POTOPOTO MAI LOU
                                        NU’U MA LOU ‘AIGA NEI, E IFO MA TAPUA’I ATU I LAU AFIO. MATOU TE
IA MANATUA I LAU TATALO:                            FA’AMANATU MA LE FIAFIA TELE, LE ASO SA O LAUPAMA I LENEI FO’I
         Uso a ekalesia o gasegase i atunu’u i fafo           TAUSAGA. UA LE O SE ALA UA FOLA I LAUPAMA MA LA O LA’AU, A O LOTO
AVIATA & LIA FA’ALEVAO          TOFAEONO VICTOR WILLIAMS        UA TATALA MA UA FA’AAVANOAINA, SE’I E AFIO MAI; AFIO I O MATOU
FALAGA & FA’ASOLO ULISESE        SEU MA SUEINA TAUAESE         TAGATA, FA’AFOUINA I MATOU, FA’AOLA MA FA’AMANUIA MAI I LAU
PUAO TIMOTEO               MATE TUPUOLA              FANAU. FESOASOANI MAI IA IESU KERISO E, IA MALAMALAMA I O MATOU
NICOLE SAGAPOLUTELE           ELIATA, LISA TUVALU & LE AIGA     TAGATA, O A MATOU AGASALA LAVA, NA E PUAPUAGATIA AI MA MALIU I LE
TOTO’A PAPALI’I             LEROY LUTU               SATAURO, INA IA FA’AOLAINA I MATOU MA LE LALOLAGI AGASALA. O LOU
       Totino o le ekalesia o lo’o feagai pea ma talavai.        FA’ATASI MAI I LENEI TAEAO, O LE A TONU MA LELEI AI LA MATOU
JUNIOR FIATU               MALAEOLETALU ALA            TAPUA’IGA NEI. O LA MATOU OLEGA LEA, E ALA LAVA I LOU SUAFA IESU E,
PURINISESE MCMOORE            TUALIMA ANOI TE’I           A M E N E.
SO’O GA’OPOA               AFAESE MAUGA
              Tama ma Tina matutua                 O UPU FA’AFEILOA’I / WELCOME!
FUAMATU TIMOTEO             TAPUELE’ELE I’AULUALO
PONEMAFUA AUELUA             HELGA LEFITI
O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI:                              SAUNIGA MO LE VAIASO PAIA APERILA 18 – 24, 2011 (HOLY WEEK)
    (Ia laulaututu le fa’apotopotoga, fa’amolemole)                          MA GALUEGA O LE VAIASO:

O LE FAITAUINA O LE TUSI PA’IA:                              ASO GAFUA   5:00 A.M. SAUNIGA O LE VAIASO PAIA – IASEPI ULU
                                                    4:30 P.M. TUPULAGA TALAVOU
     i.    Feagaiga Tuai: Salamo 118: 19 - 29
     ii.   Feagaiga Fou: Luka 19: 28 -40                      ASO LUA    5:00 A.M. SAUNIGA O LE VAIASO PAIA – IASEPI ULU
                                                    4:30 P.M. TUPULAGA TALAVOU
O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI:                                     5:30 P.M. PESE A LE AU FAIPESE

O LE LAUGA: ASO SA LAUPAMA ‘O Le malaga fa’atupu a Iesu’                 ASO LULU   5:00 A.M. SAUNIGA O LE VAIASO PAIA – IASEPI ULU
                                                          Lauga :Toeseonu’upotopoto Asalele
                                                          Talosaga: Fa’afetai  Aigafealofani David Betham
O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI:                                                Fa’atoesega Tapuele’ele I’aulualo
                                                               Manaoga   Faitoaga Olo
TATALO:    MA LE TATALO MO ISI.                                   5:00 P.M. TUPULAGA TALAVOU

O MEA FOLAFOLA:                                      ASO TOFI   5:00 A.M. SAUNIGA O LE VAIASO PAIA – IASEPI ULU
              FAILAUTUSI O LE EKALESIA                                 (AU LEOLEO)
              KOMITI A TIAKONO                               4:30 P.M. TUPULAGA TALAVOU
              FAIFE’AU.                                  5:30 P.M. PESE A LE AU FAIPESE

TAULAGA FOA’I:                                      ASO FARAILE  8:00 A.M SAUNIGA O LE ASO MALIU– IASEPI ULU
              Tatalo e fa’apa’ia ai le Taulaga.                      5:30 P.M. PESE A LE AU FAIPESE
                                                         MALOLO LE IUNI A FAIAOGA ASO SA
O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI:
                                             ASO TOONA’I  5:00 A.M. MAFUTAGA TATALO
TATALO FA’AMANUIA:                                           6:00 A.M. PESE A LE AU FAIPESE

SAUNIGA O LE ASO:                                     ASO SA    9:30 A.M. FA’AMANATUGA I LE TAEAO
3:00 P.M.     SAUNIGA AFIAFI: IASEPI ULU                              3:00 P.M. SAUNIGA A LE PULEGA – TA’ITA’I IASEPI ULU
4:00 P.M.     MAFUTAGA TUPULAGA TALAVOU                                    PAGO PAGO
          Fa’ata’ita’iga mo le Eseta
5:00 P.M.     FONO A FAIAOGA ASO SA                                   MANUIA LE FAIGAMALAGA
ASO O LE EKALESIA:                                           FIATAUILEVASALOLOA ‘MIKA’ TOFIGA
O le a faia le Aso o le Ekalesia pe a tu’ua lenei Sauniga. Fa’amolemole, ia onosa’i ma
fa’amuli mai la tatou Ekalesia mo la tatou Mafutaga, mo se taimi pu’upu’u lava.

FA’ASILASILAGA:
O le aso Sa ua mavae nei, aso 10 Aperila 2011, na maliu ai i San Diego CA, le afioga i
le Tiakono, Fiatauilevasaloloa Mika Tofiga. Ia fa’amaise le Ali’i i le pa’ia o Aiga,
ma fa’alototeteleina le to’atele o lo’o tagi–mai–ala, ae maise le tina ia Toeaga ma le
nofo a alo. Ia tumau lo tatou fa’atuatua, ma tatou talitonu i le alofa o le Ali’i. E ui
lava ina faigata, a ua silafia e le Atua mea sili ma le taua, mo lo outou soifua ma lo
tatou malosi. Tatou te maua lava le malosi ma le fa’amafanafanaina, i lo tatou ALI’I.
O Lona Finagalo, ia tatou maua le manuia. “Amuia e fa’anoanoa; aua e
fa’amafanafanaina i latou.” O la tatou tatalo –Ia manuia le faigamalaga a Fiatau.
TUSI FAITAU O LE VAIASO:                          EKALESIA FA’APOTOPOTOGA KERISIANO I AMERIKA SAMOA
                                             THE PARISH OF FAGATOGO
ASO SA      04/24/11  Ioane    20:  1    -    10            ‘O le Ki o le Malo o le Lagi’
ASO GAFUA    04/25/11  1 Korinito  15:  3    -    11          P.O. Box 1149, Fagatogo, Pago Pago, AMERICAN SAMOA 96799
ASO LUA     04/26/11  1 Korinito  15:  12    -    26        Telephone: (684) 633 2019; Facsimile: (684) 633 1099; Mobile: (684) 733 1775
                                                    EMAIL: padreulu@hotmail.com
ASO LULU     04/27/11  Ioane    20:  1    -    18
ASO TOFI     04/28/11  Galuega   10:  34    -    42          SAUNIGA, ASO SA APERILA 24, 2011 – 9:30 A.M.
ASO FARAILE   04/29/11  Fa’aliga   1:  4    -    18              (Aso Sa o le Eseta – Fa’amanatuga Pa’ia)
ASO TOONA’I   04/30/11  Ioane    14:  18    -    24
                                   PESE AMATA LOTU: Ulufale le Tusi Pa’ia fa’apea Tiakono galulue mo le
TAULAGA FOA’I:                                      Sauniga Fa’amanatuga atoa ma le Ta’ita’i.
MASINA IANUARI 2011     AVG   $362.60             Ta’ita’i.      A o lenei, ua toe fa’atuina mai Keriso i e ua oti, ua avea ma
MASINA FEPUARI 2011     AVG   $303.05                       fa’apolopolo o e ua momoe. O le ma’a na lafoa’iina e tufuga fai fale,
MASINA MATI 2011       AVG   $354.75                       ua fai lea ma ma’a tulimanu aupitoaluga. O le mea lea ua faia e le
APERILA 3 2011 $600.00                                  Ali’i, tatou te ofo pe a va’ai i ai.
APERILA 10 2011 $341.00
APERILA 17 2011 $287.00                        F/potoga.      Le oti e, o fea o i ai lou tui? Le tu’ugamau e, o fea o i ai lou
                                             manumalo? A e fa’afetai i le Atua, o le na te foa’iina mai le
    SAUNIGA FA’APITOA MA GALUEGA O LE VAIASO:                     manumalo ia te i tatou, e ala mai i lo tatou Ali’i o Iesu Keriso.
ASO GAFUA  3:00 P.M. AOGA SAMOA Vasega Faitau Pi 1, 2 & 3
      5:00 P.M. FONO A FAIAOGA ASO SA              Ta’ita’i.      Ia alalaga fiafia fa’atasi outou, o mea fa’atafunaina i Ierusalema; aua
                                             ua fa’amafanafanaina e le Ali’i Lona nu’u, ua na fa’atauina
ASO LUA     3:00 P.M. AOGA SAMOA Vasega 4, 5, 6, 7 & 8                Ierusalema.
        5:00 P.M. LOTU A TINA O LE PULEGA – UTULEI
                 FA’AEVAGALIA – PAGO PAGO      F/potoga.      E moni, ua toe tu le Ali’i, Aleluia!
        5:30 P.M. PESE A LE AU FAIPESE
                                   TATOU TATALO (FAATASI):
ASO LULU    3:00 P.M. AOGA SAMOA Vasega Faitau Pi 1, 2 & 3
        5:30 P.M. SAUNIGA O LE ASO LULU – IASEPI ULU      O LE TALA LELEI LEA MO I MATOU LE ATUA E; UA MATOU TALIA ATOATOA
              Lauga – So’oso’o Faivale Gaopo’a      MA FA’ATUATUA I AI. UA TOE TU MAI IESU. UA FA’ATO’ILALOINA LE OTI
              Fa’afetai – Ta’a Tuvalu.          MA LE TU’UGAMAU. O LEA UA MATOU POTOPOTO AI NEI MA LE FIAFIA
              Fa’atoesega – Nash Gaopo’a.        LAVA, E VIVI’I ATU MA FA’AMANUINA LOU LAVA SUAFA MAMALU. LE ALI’I E
              Manaoga – Aloma Langford          IESU, LE KERISO NA FA’ASATAUROINA, LE TUPU MAMALU, LE ALI’I O LE
                                   FILEMU, O LE ATUA LAVA OE E FA’AVAVAU. ‘AUINA MAI IA LOU AGAGA
ASO TOFI    8:00 A.M. TOFIGA TELE – MATAGALUEGA TUTOTONU     PA’IA, NA TE SAUNIA O MATOU LOTO I LENEI TAEAO, MA MATOU TAPUA’I
               MALUMALU ‘ALA O LE OLA’ NU’UULI     ATU AI I LAU AFIO, MA LE FA’AMAONI LAVA. O LE TALISUAGA FO’I UA
        6:00 P.M. FA’AU’UGA O TI’AKONO FOU          SAUNIA, E PEI ONA E POLOA’IINA AI I MATOU, O LE A MATOU FAIA LEA, MA
                                   FA’AMANATUGA O LE TAULAGA PA’IA, NA E SAUNIA E ALA I LOU MALIU MA
ASO FARAILE   5:00 A.M. AU LEOLEO                  LOU TOE TU MANUMALO. O LA MATOU TATALO LEA, E ALA I LE ALI’I TOE
        4:30 P.M. IUNI FAIAOGA ASO SA - AUA          TU.
                                   A M E N E.
ASO TOONA’I   5:00 A.M. MAFUTAGA TATALO
        7:00 A.M. SAUNIGA MALIU - L.B.J.           O UPU FA’AFEILOA’I / WELCOME
             FIATAUILEVASALOLOA ‘MIKA’ TOFIGA
                                   O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI:
ASO SA 5/1/11  9:30 A.M. FA’AMANATUGA I LE TAEAO – IASEPI ULU        (Ia laulaututu le fa’apotopotoga, fa’amolemole)
        3:00 P.M. SAUNIGA AFIAFI.     – IASEPI ULU
O LE FAITAUINA O LE TUSI PA’IA:                                fa’atuatua fo’i ia te a’u, e le toe fia inu ia. O ia fo’i e sau ia te A’u, ou te le tulia lava i
iii. Feagaiga Fou: Galuega 10: 34 - 43                             fafo. Amuia e fia ‘a’ai ma fia inu i le amiotonu; aua e ma’o’ona i latou. Fa’auta, Ou
iv. Feagaiga Fou: Ioane 20:1 -10                               te tu atu i le puipui ma tu’itu’i atu, ai se tasi e fa’alogo mai i Lo’u leo, ma tatala mai le
                                                puipui, ou te ulufale atu ia te ia, ma te talisua fo’i ma ia, o ia fo’i ma A’u.
SAUNIGA E FA’AOFIA AI USO FOU I LE EKALESIA
                                                Le ‘au uso e, o outou uma o e ua matua salamo fa’amaoni i a outou agasala, ma ua
Ta’ita’i                                            alolofa ma agalelei atu i e ua outou tua’oi, ma ua loto atu e mulimuli i Tulafono a le
                                                ATUA, ma savavali i Ona ala; ina fa’alatalata mai ia i le fa’atuatua, ma ia talia lenei
Ona o le suafa o le Ali’i o Iesu Keriso, o le a tatou talia nei, o tatou uso, ina ia avea i  fa’amanatuga pa’ia ina ia fa’atupuina ai le fiafia ia te outou; ma ia salamo ma le
latou ma itu tino o le mafutaga o lenei ekalesia.                       fa’amaulalo i luma o le ATUA Silisili’ese.
Le au uso e, ina ua papatisopina outou, sa fa’amau fa’ailogaina lo outou auai i lenei     TATOU TATALO:
au aiga o le Atua. A’o lenei lava taimi, ua outou o’o mai e ta’utino lo outou fa’atuatua
i le Alii o Iesu Keriso, e ofoina atu o outou lava ia te Ia, ma osi le feagaiga ma i matou   O UPU FA’AVAE O LE TALISUAGA A LE ALI’I:
e tusa ma mea e ao ina fai ma fa’amanuiaga e maua fua e i latou uma o e ua o’o i
totonu o le mafutaga o tagata o lana Ekalesia. O le mea lea, ia muamua ona outou tali     O LE TOFITOFIGA O LE ARETO MA LE SI’ITIAGA O LE IPU:
mai i fesili ia e tusa ma lo outou fa’atuatua, ma lo outou fa’amoemoe.
                                                O LE TUFATUFAINA O LE ARETO MA LE UAINA:
Po ua outou talitonu o Iesu Keriso o lo outou Ali’i ma lo outou Fa’aola; po ua outou       (A tau’a’ao le Areto fa’apea fo’i le Uaina, ia taofi, se’i tatou talia fa’atasi.)
salamo i a outou agasala ma fa’atuatua ia te ia, na o ia lava?
Tali: Ua fa’apea lava ona matou ta’utino atu.                         PESE   238   =   ARETO:    PESE   360      =   UAINA.
Po ua outou folafola atu o le a outou usita’i i le finagalo pa’ia o le Atua? Po ua outou    TATALO:  MA LE TATALO MO ISI.
folafola atu fo’i o le a outou fa’ataunu’u mea uma e ao ina faia e tagata ekalesia, e     O MEA FOLAFOLA:
auai i sauniga faitele, le Talisuaga a le Ali’i, i le ma le fono a le ekalesia; toe te              FAILAUTUSI O LE EKALESIA
to’a’aga fo’i i le faitauina o le Tusi Paia, le tatalo, le faitaulaga ma le auauna atu i             KOMITI A TIAKONO
nisi tagata?                                                   FAIFE’AU.
Tali: Ua fa’apea lava ona matou ta’utino atu.
                                                TAULAGA FOA’I:
Tatalo: Ta’ita’i                                                      Tatalo e fa’apa’ia ai le Taulaga.
I le suafa o le Ali’i o Iesu Keriso ua matou talia ai outou, tatou te mafuta fa’atasi i    O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI:
lenei la’oa’i, ina ia e maua fo’i fa’amanuiaga uma e tatau i e ua auai i le mafutaga o
le Ekalesia a Keriso.                                     TATALO FA’AMANUIA:
O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI:
                                                SAUNIGA O LE ASO:
O LE LAUGA: “Ua toe tu Iesu”
                                                3:00 P.M.       LOTU AOFA’I A LE PULEGA MO LE ESETA
                                                           PAGO PAGO – TA’ITA’I: IASEPI ULU
O LE VI’IGA TATOU TE PEPESE AI:
                                                6:00 P.M.       AMATA MAFUTAGA A FAIFEAU MA AOAO I KANANA FOU
O LE SAKARAMETA O LE TALISUAGA PA’IA A LE ALI’I.

Ta’ita’i:
Aua ua fa’apea lava ona alofa mai o le ATUA i le lalolagi, ua Ia aumai ai Lona Atali’i
e to’atasi, ina ia le fano se tasi e fa’atuatua ia te Ia, a ia maua e ia le ola e fa’avavau.
Ua fetalai mai Iesu, ia outou o mai ia te A’u, outou uma o e tigaina ma mafatia i            MAOTA O LE GALUEGA: 5:00AM MON, TUES, WED, THURS
avega, o A’u fo’i e malolo ai outou. O le sau ia te A’u, e le laina lava ia, o le

								
To top