Docstoc

Samenvatting_cursus

Document Sample
Samenvatting_cursus Powered By Docstoc
					                                                   Pagina 1Inleiding tot de veiligheidskunde
1 Welke motieven heeft een onderneming om het welzijn op het werk te      1. Menselijke motieven
 bevorderen ?                                     AO geven verwondingen en betekenen menselijk leed
                                        2. Sociale motieven
                                            naast het slachtoffer zelf delen ook familie, vrienden & collega's in het lijden
                                        3. Economische motieven
                                          a) medische kosten & loonverlies > arbeidsongevallen verzekering ( - franchise )
                                          b) materiele schade & productieverlies > kosten voor de werkgever
                                          c) imago-schade ( = moeilijk in te schatten)

                                        4. Wettelijke motieven
                                          a) burgerlijk wetboek
                                          b) strafwetboek ( ARAB / CODEX / AREI / VLAREM / KB's & MB's )
                                          c) contractuele verplichtingen bv : verplichte keuringen opgelegd door de brandverzekering

                                        5. Juridische motieven
                                          a) burgerlijke aansprakelijkheid
                                          b) strafrechterlijke aansprakelijkheid

2 Wet Welzijn v/d Werknemers bij de uitoefening van hun Werk          W.W.W.W. = basiswet op vlak van veiligheid & gezondheid op het werk
  Wat om vat het begrip welzijn op het werk ?                  >> de uitvoeringsbesluiten vormen de CODEX
  Voor welke pers. is de WW toepasselijk ?                   Welzijn
                                          1. arbeidsveiligheid
                                          2. bescherming v/d gezondheid ( = AG)
                                          3. ergonomie
                                          4. arbeidshygiene
                                          5. verfraaiing v/d arbeidsplaats
                                          6. intern leefmilieu ( gevaarlijke stoffen )
                                          7. psychosociale belasting & geweld, pesterijen, ong. sex. Gedrag
                                         Voor welke personen
                                         > werkgevers, werknemers, vrijwilligers, leerlingen, zelfstandigen
                                         > niet : prive-personen, huispersoneel

3 Veiligheid op het werk omvat veel meer dan de pure arbeidsveiligheid     1. SAFETY = welzijn op het werk
 Leg uit en geef de interactie                             > bepalingen van de wet welzijn
                                        2. SECURITY = bedrijfsveiligheid
                                             > bescherming v/h patrimonium tegen schade door derden (vandalisme, ..)
                                        3. Brandveiligheid
                                             > brandpreventie ter bescherming van werknemers & patrimonium
                                        4. Verkeersveiligheid
                                          a) werknemers op de weg ( chauffeurs )
                                          b) werknemers op weg van en naar het werk
                                        5. Milieuveiligheid
                                             > zowel intern milieu (werkvloer) als het extern milieu = VLAREM
                                        6. Productveiligheid
                                             > verantwoordelijkheid v/d constructeur


4 Welke interne veiligheidsstructuren & organen heeft een onderneming ?     1. WG
 Wat zijn hun opdrachten & taken ?                        >> volle verantwoordelijkheid inzake welzijn op het werk

                                        2. HL
                                          1.  voorstellen en adviezen formuleren aan de WG
                                          2.  ongevallen onderzoeken en voorkomingsmaatregelen voorstellen
                                          3.  controle uitoefenen op het nemen v/d maatregelen mbt arbeidsmiddelen, PBM's , ..
                                          4.  tijdig advies inwinnen van de diensten voor preventie en bescherming
                                          5.  bekwaamheid van werknemers voor het uit te voeren werk controleren
                                          6.  waken over naleving van instructies
                                          7.  controle van de taakverdeling mbt opleiding & instructies
                                          8.  onthaal beginnende werknemer en begeleider aanduiden

                                        3. WN
                                          1.  zorg dragen voor eigen veiligheid en veiligheid van anderen
                                          2.  juist gebruik van materieel, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen,,,,
                                          3.  juist gebruik en zorg voor PBM's
                                          4.  informeren van werkgever en PA over risico's, gebreken aan beschermingssystemen

                                        4. Comité Preventie & Bescherming
                                          >> vanaf 50 WN's

                                        5. IDPB
                                          >> elke WG moet dit hebben ( < 20 WN kan hij dit zelf zijn )

                                        6. PA   >> is de onafhankelijke adviseur van WG , WN & HL
                                          a)  uitvoerende taken ( maandverslag, ..)
                                          b)  cdontrolerende taken (jaarlijks nazicht v/d werkplaatsen
                                          c)  adviserende taken ( veiligheidsmaatregelen voorstellen )
                                 Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                    Pagina 2
 5 Welke aanvullende veiligheidsvorming moet een PA bezitten ? Leg uit    basisvorming = niv. III
                                       aanvullende vormingen = niv. I & II

                                       is afhankelijk van
                                        a) het aantal werknemers bv : 1-19 = altijd niveau III // vanaf 1000 = altijd niveau I
                                        b) de aard v/d onderneming bv : bij zeer zware risico's reed niveau II vanaf 20 WN's
                                          >> de aard wordt bepaald door TWW en vastgelegd in het "Identificatiedocument"

                                       opm. : bij meerdere PA's in een bedrijf is die met het hoogste niv. het hoofd v/d IDPB


 6 Op welke externe diensten moet een onderneming beroep doen of kan ze    a)  EDPB ( bv : PROVIKMO ) = indien men niet alle opdrachten zelf kan uitvoeren intern
  mee in kontakt komen ? Leg uit                       b)  AG-PA : medisch toezicht preventief en na een AO
                                        c)  Arbeidsongevallenverzekering = verplicht - dekt medische kosten en loonverlies (85 %)
                                        d)  TWW = arbeidsinspectie = controleren de toepassing v/d reglementering (politionele bevoegdheid)
                                        e)  brandweer = verplicht oproepen bij brand // adviezen verplicht te volgen
                                        f)  externe deskundigen ( bv : Briss)


 7 Wat verstaat men onder MUOP relatie ?                      M  mens
  Welke elementen bevat ze ?                            U  uitrusting (installaties & machines)
  Zijn ze onafhankelijk tov elkaar ?                        O  organisatie (methode) & omgevingsfactoren
  Spelen ze een rol in het preventiebeleid ?                    P  producten (materialen
  Hoe bereiken we een max. resultaat ?
                                          eenvoudiger :         M     mens
                                                         M     machines
                                          M  mens           M     materialen
                                          M  machine         M     milieu
                                          O  organisatie       M     methode

                                       >> er is een voortdurende wisselwerking tss alle elementen
                                       >> bij een AO is er schade aan alle elementen
                                       >> bij preventie moeten we alle elementen evenwichtig aanpakken
                                       >> het bereikte veiligheidsniveau = product van alle elementen ( V = MxMxO )


 8 Wat verstaat men onder geintegreerde veiligheid en welke verhouding    >> veiligheidsacties integreren in het totale bedrijfsgebeuren & alle partijen betrekken
  bestaat er tussen de menselijke & materiele oorzaken bij een AO      >> 80-90 % van alle AO worden veroorzaakt door mensen (10-20 % door machines)
                                          > dit argument gebruiken als HL bij onmacht tov de WN
                                       >> AO veroorzaakt door machines zijn doorgaans ernstiger


 9 Wat betekent de regel van Heinrich ?                    Per 300 gebeurde incidenten is er 1 ernstig arbeidsongeval
  Hoe kunnen we deze regel aanwenden om het ontstaan van de schade te
  verklaren & uw preventiebeleid bij te sturen ?                           één ernstig AO
                                                              zeldzame onverwachte gebeurtenis
                                                    30 AO met letsel ( risico + gebeurtenis )
                                                              onverwachte gebeurtenis
                                                    300 incidenten => veel risico's zijn permanent aanwezig

                                       > één van de twee factoren wegnemen om een AO te voorkomen
                                          of de risico's wegnemen
                                          of de onverwachte gebeurtenis vermijden

                                       > echte veiligheidsbeleid = uitschakeling van de basisrisico's
                                         >>>> daardoor zal het aantal ernstige AO ook dalen

                                       bv : rolbrug // mensen werken onder rolbrug >> als de brug ooit naar beneden valt,
                                                                        is er een ernstig AO
                                          >> zorg dat er nooit mensen onder werken !


10 Bespreek de alg. prev. beginselen + toepassingsvolgorde + voorbeelden    1.  risico's vermijden ( geen put )
                                        2.  gevaarlijke situaties vervangen door minder gevaarlijke ( minder diepe put )
                                        3.  CBM's ( omheining rond put )
                                        4.  PBM's ( harnas & levenslijn )
                                        5.  instructies, sensibilisering ( bordje plaatsen : pas op PUT ! )
                                Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                      Pagina 3
Reglementering

1 Waarover handelt ARAB AREI Codex Vlarem 1 én 2 en                 1. ARAB = Algemeen Reglement voor de Arbeids Bescherming
 wat is het toepassingsgebied ervan ?                         >> verzameling oudere wetteksten
                                            >> middelverbintenis = geeft aan hoe men moet werken
                                            >> niet van toepassing op privé-personen, huispersoneel & zuiver zelfstandigen
                                           2. AREI = Algemeen Reglement Electrische Installaties ( = Europese wetgeving )
                                            >> onderdeel van de Codex / is een technisch reglement, niet direkt ifv veiligheid
                                            >> toepasselijk vanaf 1981 / bescherming van mensen, milieu, installaties, …
                                            >> is van toepassing voor iedereen , ook privé-personen
                                           3. CODEX (op het Welzijn op het Werk) (1993)
                                            >> nieuwe verzameling wetteksten (Europ. & oude Belg. uit het ARAB)
                                            >> resultaatverbintenis = geeft aan wat men wil bereiken - niet hoe
                                            >> het 'hoe' moet men zelf invullen door de normen te volgen per machine (geen wet)
                                            >> ARAB & CODEX worden parallel gebruikt
                                           4. VLAREM 1 EN 2 = Vlaams Reglement Milieubescherming

2 Wat is het verschil tussen de economische en sociale europese           SOCIALE RICHTLIJNEN
 richtlijn ?                                      doel = afstemmen van de bestaande veiligheidsvoorwaarden op elkaar
 geef enkele voorbeelden.                               en op een hoger niveau => het zijn minimum-eisen
                                            >> ter bescherming van de werknemers binnen de EG
                                            voorbeelden = beeldscherm-arbeid, gebruik van PBM's, arbeidsmiddelen-richtlijn
                                            ( = machines & installaties die ter beschikking staan v/d werknemer of gebruiker )

                                          ECONOMISCHE RICHTLIJNEN
                                            doel = non-tarifaire handelsbelemmeringen tss lidstaten elemineren.
                                            CE (Communauté Européenne) => het zijn maximum-eisen / mogen niet verhoogd worden
                                            >> ter bevordering van het vrij verkeer van goederen binnen de EG
                                            voorbeelden = machine-richtlijn ( voor de constructerus), constructie PBM's,
                                            ATEX richtlijn, richtlijn liften, richtlijn drukappartuur

3 Wat zijn de voornaamste verplichtingen bij afzonderlijke              1. Niet gevaarlijk werk (NGW) ==> mag alleen uitgevoerd worden met alarm middelen
 tewerkstelling ?                                  2. gevaarlijk werk (GW) ==> nooit alleen uitvoeren ( 2de persoon binnen hoorafstand )
                                          GW = op hoogte , mechanische transportmiddelen, gevaarlijke stoffen,draaiende machines

4 wat zijn de voornaamste verpichtingen bij uitzendarbeid ?             1.  uitzendkantoor is de werkgever => jaarlijks medisch onderzoek (arbeidsgeneesheer)
                                           2.  leveren van PBM's en werkkledij door gebruiker (klant)
                                           3.  ongevallenonderzoek door gebruiker (klant)
                                           4.  aangifte arbeidsongevallen door werkgever (interimkantoor)
                                           5.  opname in statistiek (AO) van de werkgever (interimkantoor)

5 wat zijn de voornaamste verpichtingen bij het tewerkstellen van          1. vwerkgever moet een risicoanalyse uitvoeren
 jongeren ?                                     2. werkgever moet een aangepast gezondheidstoezicht organiseren
                                           3. jongeren mogen niet werken bij
                                             a) lichamelijke of psychische ongeschiktheid
                                             b) giftige stoffen
                                             c) ioniserende stralingen
                                             d) mogelijke arbeidsongevallen door te weinig ervaring
                                             e) extreme koude, hitte, lawaai, mechanische trillingen

6 wat zijn de voornaamste verplichtingen bij het terwerkstellen van         1. jonger dan 18 j. => geen gevaarlijk werk uitvoeren
 jobstudenten ?                                   2. ouder dan 18 j. => wel gevaarlijk werk op voorwaarde dat
                                             a) studierichting moet overeen stemt
                                             b) er positief advies is vanwege de preventiedienst en comité
                                             c) het besturen van gemotoriseerde transportwerktuigen verboden is

7 wat zijn de voornaamste verplichtingen bij werken met/als derde ?         STAPPENPLAN
                                           1. contract vermeld de nodige info (risico's, werkwijze, ..) mbt het welzijn v/d werknemers
                                           2. opdrachtgever vergewist zich over de passende instructies en opleiding v/d WN's
                                           3. opdrachtgever coordineert en waarborgt de samenwerking mbt het welzijn
                                           4. opdrachtgever weigert onveilige aannemers (VCA keuring, certificaten, ..)
                                           5. contract dient volgende clausules te bevatten
                                             a) naleving van de verplichtingen eigen aan het welzijn van de
                                               werknemers van opdrachtgever
                                             b) recht om door de opdrachtgever zelf maatregelen te treffen
                                               bij nalatigheid van de aannemer
                                             c) wie zal de kosten dragen van deze interventies

8 welke soorten aansprakelijkheden zijn er en wie kan aansprakelijk         Burgelijke aansprakelijkheid (materiele, menselijke verantwoordelijkheid)
 gesteld worden en wie niet ?                           >> men is verplicht zich te laten verzekeren om veroorzaakte schade te vergoeden
                                          Strafrechterlijke aansprakelijkheid > strafrechterlijke sanctie bij overtreding
                                          >> men kan zich hiertegen niet verzekeren

                                             PREVENTIEADVISEUR = adviseur - geen uitvoerder
                                               Burgerlijk aansprakelijk indien grove fouten (verkeerd advies, geen advies …)
                                               Zelf maatregelen nemen bij afwezigheid v/d HL of ernstig dreigend gevaar
                                             WERKGEVER
                                               Burgerlijk aansprakelijk ( gedragen door arbeidsongevallen verzekering)
                                               Strafrechtelijk aansprakelijk ( bij inbreuken op de veiligheidswetgeving )
                                             HIERARCHISCHE LIJN
                                               Burgerlijk aansprakelijk ( gedragen door arbeidsongevallen verzekering)
                                               Strafrechtelijk mede-aansprakelijk ( bij inbreuken op de veiligheidswetgeving )
                                             WERKNEMERS
                                               Strafsancties enkel bij niet naleven van de bepalingen in het arbeidsreglement
                                               of strafwet
                                   Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                    Pagina 4
Beleid inzake welzijn

1 Bespreek de verantwoordelijkheid van de werkgever om een welzijn-        1. de werkgever moet een preventiebeleid voeren volgens een dynamisch risicobeheersings-
 en preventiebeleid te voeren dat integraal deel uitmaakt van een          systeem (DRBS) >> dwz het beleid aanpassen ifv wijzigingen mbt mensen, machines, …
 globaal ondernemingsbeleid ?                            model van de Deming-cirkel gebruiken voor het DRBS : plan > do > check > act
                                           a) plannen van de preventie
                                           b) uitvoeren ervan
                                           c) evalueren van de resultaten
                                           d) bijsturen & aanpassen

                                            GEVAAR = iets met eigenschappen die kunnen leiden tot schade
                                            RISICO = wanneer een persoon blootgesteld is aan het gevaar
                                            PREVENTIE = systeem ontwikkelen om de risico's te beheersen

                                         2. info en vorming geven aan de HL en de werknemers
                                            a) opleiding geven inzake werkposten, noodprocedures, EHBO, brandbestrijding, ..
                                            b) vormingsprogramma opstellen voor HL & WN rek. houdend met GAP, ….
                                            c) bij indienstneming, overplaatsing, nieuw arbeidsmiddel, nieuwe technologie
                                         3. opstellen intern noodplan = procedures & instructies ter bescherming
                                              van de werknemers in geval van nood bij ernstig & onmiddellijk gevaar
                                           >> omvat info-affiches, info noodstoppen, noodverlichting, intern verkeersplan, pictogram
                                         4. maatregelen bij arbeidsongevallen

2 Wanneer is de werkgever verplicht om een vorming aan de werknemers          a) zodra er gevaar bestaat
 te geven ?                                      b) info & opleiding ivm risico's & prev. maatregelen bij de uitoefening van hun taak
                                            c) info & opleiding ter bescherming van hun veiligheid & die van hun collega's

 De 7 domeinen toe te passen bij het welzijnsbeleid en het DRBS :        1.  arbeidsveiligheid
                                         2.  bescherming v/d gezondheid ( = AG)
                                         3.  ergonomie
                                         4.  arbeidshygiene
                                         5.  verfraaiing v/d arbeidsplaats
                                         6.  intern leefmilieu ( gevaarlijke stoffen )
                                         7.  psychosociale belasting & geweld, pesterijen, ong. sex. Gedrag


3 Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een risico-analyse ?         Risicoanalyse is de belangrijkste taak van de PA
                                         >> altijd uitvoeren op 3 niveaus : organisatie - werkpost - werknemer
                                         1. inventaris van de risico's = welke risico's zijn er ?
                                         2. wat zijn de mogelijke gevolgen ?
                                         3. wie is erbij betrokken ?
                                         4. welke maatregelen zijn noodzakelijk ?
                                         5. wat is de dringendheid = lijst van prioriteiten maken

 Preventiehierarchie bij het nemen van maatregelen :               1.  risico's vermijden ( geen put )
                                         2.  gevaarlijke items vervangen door minder gevaarlijke ( minder diepe put )
                                         3.  CBM's ( omheining rond put )
                                         4.  PBM's ( harnas & levenslijn )
                                         5.  instructies, sensibilisering ( bordje plaatsen : pas op PUT ! )

4 Wie stelt het globale preventieplan op ? ( GPP = voor 5 jaar )         de werkgever samen met HL & de diensten voor prev. & besch. : PA, IDPBW,EDPBW
 Wat moet het bevatten ?                             1. resultaten van de risicoanalyse
                                         2. de preventiemaatregelen
                                         3. de prioritaire doelstellingen
                                         4. opdrachten om deze doelstellingen te bereiken
                                         5. de organisatorische, materiele, en financiele middelen
                                         6. de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokkenen
                                         7. de aanpassingen aan gewijzigde omstandigheden ( zoals wetgeving )
                                         8. de evaluatie van het welzijnsbeleid

5 Wie stelt het jaaractieplan op? ( JAP )                    de werkgever samen met HL & de diensten voor prev. & besch. : PA, IDPBW,EDPBW
 Wat moet het bevatten?                             1. prioritaire doelstellingen voor het volgende dienstjaar
                                         2. de middelen en methoden
                                         3. de opdrachten, middelen en verplichtingen van alle betrokken partijen
                                         4. aanpassingen aan GPP
                                            a) gewijzigde omstandigheden (bv wetgeving, ..)
                                            b) voorgekomen ongevallen en incidenten
                                            c) het jaarverslag van IDPBW
                                            d) de adviezen van het comite
                                         >> moet 1 nov klaar zijn voor het volgende jaar / periodieke evaluatie via maandverslagen

6 Noem de wettelijke taken van de hërarchische lijn.               1.  voorstellen en adviezen formuleren aan de WG
                                         2.  ongevallen onderzoeken en voorkomingsmaatregelen voorstellen
                                         3.  controle uitoefenen op het nemen v/d maatregelen mbt arbeidsmiddelen, PBM's , ..
                                         4.  tijdig advies inwinnen van de diensten voor preventie en bescherming
                                         5.  bekwaamheid van werknemers voor het uit te voeren werk controleren
                                         6.  waken over naleving van instructies
                                         7.  controle van de taakverdeling mbt opleiding & instructies
                                         8.  onthaal beginnende werknemer en begeleider aanduiden

7 Welke verplichtingen hebben de werknemers i.v.m. de wet welzijn ?       >> vermelden in de onthaalbrochure
                                         1. zorg dragen voor eigen veiligheid en veiligheid van anderen
                                         2. juist gebruik van materieel, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen,,,,
                                         3. juist gebruik en zorg voor PBM's
                                         4. informeren van werkgever en PA over risico's, gebreken aan beschermingssystemen
                                  Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                   Pagina 5
Comite preventie en bescherming-basisoverlegcomite (C.P.B.W.)

1 Door wie en wanneer moet een C.P.B.W. worden opgericht?           vanaf 50 personen en door de werkgever op te richten via verkiezingen
                                       het is een paritair comité, dwz evenveel verteg. v/d WG als v/d WN's (PA & AG zijn neutraal)

2 Hoe is het C.P.B.W. samengesteld en bespreek in het kort de rol van de    a) voorzitter = de werkgever of afgevaardigde
 betrokkenen in het C.P.B.W.                         b) secretaris = de pa met leiding van de IDPBW ( !! Verslag = officieel document )
                                        c) PA's = PA's met medisch toezicht & PA's behorend tot de IDPBW
                                        d) HL = vertegenwoordigers v/d WG (per afdeling)
                                        e) Specialisten = intern of extern
                                        f) ambtenaar van TWW ( in uitzonderlijke gevallen is hij voorzitter )
                                       >> doel = het naar boven brengen van vragen & problemen v/d werkvloer

3 Wat moet het huishoudelijk reglement bevatten?                1. zetel (niet noodzak. In het bedrijf) & samenstelling v/h comité (lijst publiceren)
                                        2. vergaderingen
                                          a) duur van de vergadering
                                          b) duur van voorvergaderingen
                                          c) vergoedingen voor verplaatsingen
                                          d) data van de vergaderingen
                                        3. oproeping
                                        4. agendapunten
                                        5. organisatie van de jaarlijkse bezoeken aan de werkplaatsen
                                        6. voertaal ( indien nodig simultane vertaling )
                                        7. aanwezigheid van deskundigen
                                        8. documenten en archief
                                        9. informatie aan het personeel
                                       10. wijzigingen v/h huishoudelijk reglement

4 Geef enkele voorbeelden van onderwerpen die op een vergadering van     goedkeuring van de agenda = must ! ( opm. vorig verslag, prioriteiten, ..)
 het C.P.B.W. kunnen besproken worden.                    situatie van de ongevallen
                                       activiteiten van de preventiedienst
                                       jaarverslag (milieu, medisch,.. )
                                       opstellen nieuw jaaractieplan
                                       vragen naar oplossingen voor klachten en problemen
                                       verwezenlijkte punten

5 Het verslag :
 Wie maakt het op?                              de preventieadviseur

 Wat moet er instaan?                             1. de aanwezigen & verontschuldigden
                                        2. alle aan de orde gekomen punten

 Wat wordt er over een besproken punt genoteerd?               1. de probleemstelling en wie ze aangebracht heeft
                                        2. de discussies
                                        3. de oplossingen
                                        4. de besluiten
                                          a) indien advies aanvaard >> budgetbepaling & datum uitvoering
                                          b) indien advies niet aanvaard >> motivering / bedenktijd / redenen van niet uitvoering
                                       eventueel voorlopige goedkeuring v/h verslag door een beperkte delegatie
                                Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                   Pagina 6
Interne dienst preventie en bescherming (I.D.P.B.)

1 Geef de opdrachten van de interne dienst PBW.                1. risicoanalyse
                                            gevaren helpen identificeren
                                            adviseren mbt de resultaten v/d risicoanalyse
                                            adviseren bij het opstellen van het GPP & JAP
                                        2. bestuderen v/d oorzaken van ongevallen & incidenten
                                        3. analyseren v/d oorzaken van beroepsziekten
                                        4. onderzoek mbt werkdruk & psycho-sociale factoren
                                        5. adviseren mbt organisatie werkplaatsen
                                        6. adviseren mbt hygiene
                                        7. adviseren bij het opstellen van instructies (mbt veiligheid & preventie)
                                         (arbeidsmiddelen, PBM's , gevaarlijke stoffen)
                                        8. adviseren mbt vorming van nieuwe werknemers, nieuwe arbeidsmiddelen, ..
                                        9. voorstellen doen ivm onthaal, sensibilisering, .. van werknemers ( ook interims )
                                       10. adviseren v/d WG & comité over algemeen welzijn
                                       11. ter beschikking staan voor WG & alle WN's voor vragen over welzijn
                                       12. coordineren ivm derden & zelfstandigen
                                       13. meewerken aan het uitwerken van interne noodprocedures
                                       14. meewerken aan organisatie van eerste hulp
                                       15. verzekeren van het secretariaat comité PB
                                       16. alle andere wettelijke opdrachten


2 Welke zijn de taken van de PA ?                       1. in het kader van risicoanalyse ,opstellen en bijsturen van GPP & JAP
                                          a) verrichten van veelvuldige en systematische onderzoeken op arbeidsplaats
                                          b) werkposten onderzoeken bij nieuwe of verhoogde risico's
                                          c) tenminste 1x per jaar grondig onderzoek arbeidsplaatsen
                                          d) onderzoek uitvoeren bij arbeidsongevallen en incidenten
                                          e) onderzoek verrichten om het welzijn van de werknemers te verbeteren
                                          f) kennis nemen van fabricageprocédes, werkmethodes en arbeidsprocessen
                                          g) analyses of controles uitvoeren volgens de wet
                                       slechts één geval van beslissingsmacht : PA mag & moet de nodige maatregelen treffen
                                          > bij een geval van dringende noodzakelijkheid
                                          > wanneer men onmogelijk beroep kan doen op de directie

                                        2. in het kader beheer en werking van de dienst
                                          a) opstellen van maandverslag
                                          b) opstellen van jaarverslag
                                          c) opstellen van arbeidsongevallensteekkaart (aangifte)

                                        3. documenten opstellen, aanvullen en viseren bij aankoop - gebruik & onderhoud van
                                           arbeidsmiddelen & PBM's

                                        4. kennisgeving doen aan de overheid

                                        5. taken van het secretariaatswerk comite PB

                                        6. Afdeling medisch toezicht
                                          a) eerste hulp bij dringende verzorging bij ongeval en ziekte
                                          b) aangifte doen van beroepsziekten.


3 Bespreek het opleidingsniveau van de PA in relatie met de grootte van    Het niveau van de aanvullende vorming hangt af van de catergorie waartoe de
 het bedrijf en de risicograad                        onderneming behoort :
                                        a) categorie volgens de aard van de activiteit
                                           1. ondernemingen met zeer zware risico's
                                           2. ondernemingen met zware risico's     vb : machinebouw, bouw
                                           3. ondernemingen met kleine risico's     vb :bewerkende industrieen
                                           4. overige ondernemingen           vb :bewerkende industrieen
                                        b) catergorie volgens het aantal werknemers

                                       De aard v/d opleidingen kent 3 niveaus :
                                          1. niveau 3 = basisopleiding
                                          2. niveau 2 : 210 uren
                                          3. niveau 1 : 400 uren


4 Geef de verplichtingen van de werkgever t.o.v de interne dienst PBW     1. de WG moet erover waken dat de PA zijn opdrachten goed uitvoert
                                        2. de WG moet de PA de nodige info verstrekken
                                          a) over arbeidsprocesen & werkmethodes
                                          b) over activiteiten uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf
                                          c) lijst v/d werknemers
                                        3. de WG moet de nodige materiele middelen ter beschikking stellen
                                        4. de WG moet de PA in staat stellen zich te vervolmaken (op kosten v/d WG )


5 Wat is het doel van het identificatiedocument ?               a) Doel = vastleggen welke kernopdrachten voortvloeiend uit het GAP intern worden gedaan
                                            (door de interne dienst) en welke extern worden gedaan (vastgelegd in een kontrakt)
 Beschrijf de inhoud ervan.                          b) Inhoud :
                                          1. identificatie v/d werkgever
                                          2. opdrachten Interne dienst
                                          3. samenstelling v/d interne dienst, aantal PA's, hun kwalificaties en hun prestatieduur
                                          4. hun vaardigheden zodat hun opdrachten doeltreffend kunnen uitgevoerd worden
                                          5. de administratieve, technische en financiele middelen waarover ze beschikken
                                          6. de adviezen v/h comité betreffende de oprichting van IDPBW
                                          7. indien eigen med. dienst >> copie v/d erkenning door de bevoegde gemeenschap
                                Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                  Pagina 7
Afdeling medisch toezicht

                                      EXTERNE DIENST
                                       a) afdeling medisch toezicht = PA's - arbeidsgeneesheren
                                       b) afdeling risicobeheersing = PA's arbeidsveiligheid, bedrijfshygiene, ergonomie, ..
                                        !! Advies vragen is gratis ( bv ivm keuringen, hulp bij opmaken GPP )
                                        !! Metingen, opmaken van instructies, .. moeten betaald worden


1 Wat is de doelstelling van het gezondheidstoezicht ?           DOEL = de gezondheid v/d werknemers te bevorderen en te behouden
                                            door risico's te voorkomen
                                      zo is de arbeidsgeneesheer is staat om
                                          1. de tewerkstellingskansen van WN's te bevorderen
                                          2. beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen op te sporen
                                          3. de WN's te informeren en adviseren over aandoeningen
                                          4. de risicofactoren voor beroepsziekten onderzoeken
                                          5. vermijden WN's ongeschikte taken te laten uitvoeren
                                          6. WN's verbieden te werken als zij een gevaar betekenen voor anderen
                                            (besmettelijke ziekten)
                                          7. de arbeidsongeschiktheid staven rekening houdend met
                                              a)   de veiligheidsfunctie
                                              b)   de activiteit met risico's
                                              c)   de activiteit met voedingswaren


2 Welke werknemers staan onder verplicht gezondheidstoezicht ?        1. veiligheidsfunctie = functie waarbij andere WN's in gevaar kunnen gebracht worden
                                           bv : heftrucks, chauffeurs van busjes, rolbruggen, …)
                                       2. functie met verhoogde waakzaamheid
                                           bv : operator in chemisch bedrijf // nachtwaker niet !
                                       3. functie met welbepaald risico
                                         a) risico te wijten aan blootstelling fysisch, chemisch of biologisch agens
                                           bv : verpleegster (TBC)
                                         b) risico te wijten aan belasting van ergonomisch aard, zwaarte werk,..
                                         c) risico te wijten aan psychosociale belasting
                                       4. activiteit verbonden aan voedingswaren
                                           bv : kok
                                       5. Bijzondere categorieen werknemers :
                                         a) mindervaliden
                                         b) jongeren
                                         c) werkneemsters tijdens de zwangerschap of borstvoeding
                                         d) stagiairs, leerlingen en studenten
                                         e) uitzendkrachten
                                         f) PWA'ers


3 Hoe komt de naamlijst van het gezondheidstoezicht tot stand ?       De WG maakt op basis van de permanente risicoanalyse volgende lijsten op

                                       1. lijst met    veiligheidsfuncties
                                                functies met verhoogde waakzaamheid
                                                functies met welbepaald risico
                                                activiteiten verbonden aan voedingswaren
                                       2. naamlijst van werknemers verplicht medisch onderzoek (naam + aard v/d functie)

                                       3. naamlijst van werknemers onderworpen aan verplichte inentingen

                                       4. nominatieve lijst v/d WN's die op eigen verzoek gezondheidstoezicht ondergaan

                                      >> deze lijsten worden toegevoegd aan het JAP

4 Welke preventieve medische onderzoeken zijn er ?              1. de voorafgaandelijke gezondheidsbeoordeling ( = vóór indienstname )
                                        > veiligheidsfuncties, ….
                                       2. de periodieke gezondheidsbeoordeling ( = bv jaarlijks )
                                        > de WN's die onderworpen zijn aan verplicht gedzondheidstoezicht
                                       3. het onderzoek bij werkhervatting ( = na 4 weken afwezigheid )
                                        > de WN's die onderworpen zijn aan verplicht gedzondheidstoezicht
                               Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                    Pagina 8
Inleiding tot de ergonomie en psychosociale arbeidsbelasting

                                         Definitie :  a)   aanpassen v/d arbeid aan de mens
                                                b)   aanpassen v/d mens aan de arbeid ( bv conditietraining brandweer)

1 Wat is het doel van de ergonomie ?                       Doel  a) ziekte en hinder verminderen
 Geef enkele praktische toepassingen.                         b) comfort verhogen
                                             c) veiligheid verhogen
                                            d) produktie verhogen
                                         bv : aanpassen van stoelleuning, werkhoogte individueel in te stellen
                                           plaats van bereikbaarheid materiaal op werktafel (> binnen handbereik / 1 draaipunt)

2 Wat is statische en dyamische arbeidsbelasting ?                dynamische arbeidsbelasting ~ energetische belastingbelasting
 Geef voorbeelden                                   > veel spieren & lichaamsdelen in beweging
                                              bv : stapelen van goederen
                                         statische arbeidsbelasting
                                            > spieren en lichaam nauwelijks in beweging / zelfde toestand > 3 sec = statisch
                                              bv : langdurig omhooghouden v/e werkstuk voor bewerking.
                                         opm. : de meeste arbeid is een combinatie van beide
                                              bv. tillen van lasten = dynamisch en statisch (rug)

3 Welke zijn de belangrijkste elementen bij de inrichting van de werkplek ?    a) werkhoogte = hoogte waar de handen zich bevinden
                                           1. licht werk (schrijven) => op ellebooghoogte
                                           2. werk met krachtinspanning => onder ellebooghoogte
                                           3. werk met grote precisie => boven ellebooghoogte

                                         b) reikwijdte = belangrijk bij tillen & veelvuldig reiken
                                           1. zone 30 cm => fijne werkzaamh & zware voorwerpen verplaatsen binnen deze zone
                                           2. zone 45-50 cm = eenvoudige verrichtingen die weinig visuele aandacht nodig hebben

                                         c) blikveld = de zone die we kunnen waarnemen zonder hoofd & ogen te bewegen
                                           1. verticaal vlak : goede waarneming tot 25 ° boven & onder de neutr. Kijkas
                                           2. horizontaal vlak : goede waarneming tot 25 ° links & rechts v/d neutr. kijkas

                                         d) been of voetruimte = belangrijk zowel bij zittende als staande werkhouding
                                           1. bij staand werk moet men voldoende dicht bij het werkvlak kunnen komen
                                           2. bij zittend werk voldoende vrije ruimte voor knieên, voeten & dijen

                                         e) lichaamsondersteuning
                                            1. stoel => moet dynamisch zijn = stimuleert tot bewegen tijdens het zitten
                                            2. stasteun => gebruiken ter afwissling bij langdurig staand werk
                                            3. armsteunen => om de schoudergordel te ontlasten bij langdurig zitten
                                            4. voetsteun => om afhangende benen te voorkomen (bij kleine werknemers)


4 Bespreek belastende houdingen en bewegingen en geef voorbeelden         1. langdurig zitten of staan = statische belasting van het lichaam
                                            > zitten : grote inwendige krachten op de onderrug
                                            > staan : grote druk in de onderbenen => spataderen

                                         2. vooroverbuigen of draaien v/d romp => grote druk op de rug
                                           > gedraaid vooroverbuigen => belasting v/d rug tgv duurbelasting
                                           > armen boven hoofd of hartniveau => belasting v/d hals / hart moet harder pompen

                                         3. tillen, dragen, trekken of duwen van lasten = manueel hanteren van lasten
                                            > vragen veel inspanning
                                            > schade aan rug, nek of ledematen
                                          TIPS bij tillen door de benen buigen & rug recht houden !
                                              piekbelasting vermijden tgv versnellingen & schokkende bewegingen

                                         4. repetitief werk = voortdurend herhalen van kortdurende bewegingen
                                             bv : tennis-elleboog
                                             factoren : trillingen, werkstress, veel beweging van de vingers


5 wat is psychosociale arbeidsbelasting?                     Dit is de wijze waarop het werk beroep doet op de psychische & sociale vermogens
                                         van de WN's alsook de betekenis die zij daaraan geven vanuit hun eigen waarden
                                         en behoeften
                                         > overbelasting : er wordt te veel beroep gedaan op de psych. & soc. vermogens
                                         > onderbelasting : er wordt te weinig beroep gedaan op de psych. & soc. vermogens

                                         a) factoren mbt het werk :    arbeidsomstandigheden ( veiligheid, vriendelijkheid, ..)
                                                          arbeidsvoorwaarden ( tijdsdruk, stress )
                                                          arbeidsverhoudingen (respect )
                                                          arbeidsinhoud (feedback, werkrotatie )
                                         b) menselijke factoren :     kennis (continue concentratie bij controlewerkzaamheden)
                                                          emoties (emotionele burnout )
                                                          relaties ( communicatie, onpersoonlijke behandeling )
                                                          motivatie & voldoening (zelfstandigheid, ..)
                                  Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                    Pagina 9
Risico's : opsporing en behandeling

1 Geef een stappenplan voor risicobeheersing                   a) risico evaluatie => breed bekijken ( materiele, menselijke, intern milieu, ..)
                                            1. identificeren van gevaren = mogelijke gevaren opsporen
                                              > breed bekijken ( materiele, menselijke, intern milieu,gevaarlijke prod.)
                                            2. identificatie van de blootgestelden = wie kan getroffen worden
                                              > WN's en andere (bezoekers, onderhoudspers. , derden, ..)
                                              > werknemers met verhoogd risico ( zwangere vrouwen …)
                                            3. beoordeling van het risico = aanvaardbaar of onaanvaardbaar
                                            4. beschrijving van de preventiemaatregelen
                                            5. bepaling van de prioriteiten
                                         b) PLAN : actieplan opmaken (wie doet wat wanneer)
                                           DO : uitvoering
                                           CHECK : opvolging
                                           ACT : bijsturing

2 Op welke elementen steunt men op de risicogrootte te bepalen ?         1. E = ernst van de mogelijke schade
                                         2. B = blootstellingsfrequentie (hoe vaak doet deze gevaarlijke situatie zich voor)
                                         3. W = waarschijnlijkheid (hoe groot is de kans dat de situatie zich werkelijk voor doet)

                                         Objectieve cijfers kunnen bekomen worden via de methode van Fine & Kinney
                                         Risicogrootte : R = E x B x W
                                           E : meerdere doden = getal 40 <> gering letsel = getal 1
                                           B : voortdurende blootstelling = getal 10 <> <1x/jaar = getal 0,5
                                           W : te verwachten = getal 10 <> bijna ondenkbaar = getal 0,1

 geef een voorbeeld uit uw werkomgeving & welke stappen zou je nemen      Wagen op vast traject voor intern transport : WN moeten rails oversteken bij verplaatsingen
 om het risico te reduceren of weg te werken?                  E = ernstig / blijvende ongeschiktheid
                                         B = regelmatig / dagelijks        >> R = zeer groot dat iemand door de wagen
                                         W = te verwachten                 geraakt wordt

                                            1.  wagen verwijderen => niet mogelijk
                                            2.  Wagen voorzien van sensoren + snelheid autom. minderen bij de oversteek
                                            3.  Omheining plaatsen + deur open = wagen valt uit + sensormat
                                            4.  PBM => nvt
                                            5.  waarschuwingsborden plaatsen

3 wat verstaat u onder de hiërarchie van preventiemaatregelen?          1.  risico's vermijden ( geen put )
                                         2.  gevaarlijke situaties vervangen door minder gevaarlijke ( minder diepe put )
                                         3.  CBM's ( omheining rond put )
                                         4.  PBM's ( harnas & levenslijn )
                                         5.  instructies, sensibilisering ( bordje plaatsen : pas op PUT ! )

                                         GEVAAR = intrinsieke eigenschap van iets dat schade kan veroorzaken
                                         RISICO = de kans op een ongewenste gebeurtenis met menselijk letsel als gevolg
Externe instanties informatie en documentatiecentra

1 noem een 5-tal externe instanties die ons kunnen bijstaan bij de uitoefening  1.  Prebes : studiedagen, algemeen info & advies voor preventieadviseurs
 van onze opdrachten                               2.  FOD (metafgov) = Federale Overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid & soc. Overleg
 welke hulp kunnen zij bieden?                          3.  Kluwer & UGA : CODEX - ARAB - AREI : wetgeving / opleidingen bij Kluwer
                                         4.  externe diensten zoals PROVIKMO : ondersteuning ivm preventie, medisch toezicht
                                         5.  OVAM info mbt milieu

2 noem een 5-tal info& doc.centra                         1.  ANPI : brandbeveiliging
 welke info kunnen we daar krijgen?                       2.  Rode Kruis : videoproducties
                                         3.  Prevent : algemeen info & advies / affiches , audioviueel materiaal
                                         4.  Sobane.be : brochures over diverse onderwerpen (beeldschemarbeid, .)
                                         5.  Prov. Veiligh. Instit. (PVI) Antwerpen : permanente & mobiel tentoonstelling
                                              over alle aspekten van veiligheid & gezondheid
                                 Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                   Pagina 10
Mechanische risico's

1 welke hulpmiddelen kan men gebruiken om risico's op te sporen ?       1. kennis op het vlak van :    Machines - techniek
                                                         Mens
                                                         Organisatie - werkmethodes
                                           >> M M O relatie
                                        2.  ervaring = dat je een fout doet herkennen als ze zich opnieuw voordoet
                                        3.  ongevallen & incidenten
                                        4.  reglementaire bepalingen : ARAB, AREI, Codex
                                        5.  adviezen van ext. diensten, …
                                        6.  checklijst
                                        7.  veiligheidsaudit
                                        8.  betrokkenheid van leveranciers, leidinggevenden, ..

2 Bespreek de soorten schermen op machines.                   a) vaste schermen : waar risico's aanwezig zijn en men niet regelmatig bij moet zijn
                                          > mogen niet met éénvoudige middelen te openen zijn
                                        b) beweegbare schermen : om risico's af te schermen waar men regelmatig bij moet zijn
                                          > niet neutraliseren // soms vergrendeling // vertragingsmechanisme // immaterieel scherm

 Aan welke vereisten moeten ze voldoen ?                   1.  stevig zijn
                                        2.  op zichzelf risicoloos
                                        3.  niet omzeilbaar of overbrugbaar
                                        4.  voldoende ver verwijderd van de gevaarlijke zone
                                        5.  zicht niet belemmeren
                                        6.  toegankelijk voor onderhoud en afstelling
                                        7.  ergonomisch
                                        8.  aangepast aan het risico
                                        9.  betrouwbaar
                                        10.  mogen niet fungeren als functionele start

3 Wat is een functionele stop en wat is een noodstop(inrichting) ?       a) functionele stop
                                            meestal electrisch / opbouwtype = gemakkelijk bereikbaar / rood van kleur
                                            men moet de machine van op elke positie kunnen stoppen
                                        b) noodstopinrichting
                                            inrichting die in noodgevallen bediend wordt en die gelijktijdig de aandrijving uitschakelt
                                            en de bewegende delen onmiddellijk tot stilstand brengt ( afremmen )
                                            rode knop op gele achtergrond / moet de uitlooptijd op nul brengen

 Wanneer moeten ze aanwezig zijn?                       a) functionele stop
                                          elke installatie moet een hoofdschakelaar en een aantal functionele stops hebben
                                        b) noodstopinrichting
                                          is niet overal verplicht ( plaatsing mag geen verkeerd gedragspatroon suggereren )
                                          indien men 1 x ja antwoord op volgende vragen , dan moet men noodstopinrichting voorzien
                                             kan men hierdoor de kans op een AO verminderen ?
                                             kan men de ernst van een AO verminderen ?
4 Welke elementen dient men regelmatig te controleren bij gebruik van     1.  goede staat van stekker en snoer controleren en indien nodig vervangen
 elektrisch aangedreven handwerktuigen en verklaar.              2.  snijgereedschappen vervangen nadat de machine van de energiebron is ontkoppeld
                                        3.  veiligheidshandgrepen niet overbruggen
                                        4.  niet gebruiken bij storing of abnormaliteit
                                        5.  maximum draaisnelheden en belasting niet overschrijden
                                        6.  enkel in droge omstandigheden werken
                                        7.  werk steeds met een stabiele werkhouding en met vastberaden werkstijl
                                        8.  bij werken in vochtige omgeving => spanning 50 V
                                        9.  gebruik enkel materiaal dat aan de veiligheidsnormen voldoet
                                       10.  respecteer de richtlijnen opgegeven door de constructeur

5 Wat verstaat u onder de hiërarchie van preventiemaatregelen?         1.  risico's vermijden ( geen put )
                                        2.  gevaarlijke situaties vervangen door minder gevaarlijke ( minder diepe put )
                                        3.  CBM's ( omheining rond put )
                                        4.  PBM's ( harnas & levenslijn )
                                        5.  instructies, sensibilisering ( bordje plaatsen : pas op PUT ! )

6 Geef vijf voorbeelden van mechanische risico's
 en geef telkens een voorbeeld van een beschermingsmaatregel         1. boor blokkeert en boormachine draait rond
                                         > boormachine gebruiken met antislipkoppeling
                                        2. cirkelzaag maakt veel lawaai met kans op gehoorschade
                                         > gebruik van oordoppen / oorkappen gebruiken
                                        3. wegvliegende slijpginsters met kans op oogletsel
                                         > veiligheidsbril dragen
                                        4. tgv stompe beitelsnede schiet de beitel weg en verwondt een ander persoon
                                         > beitel tijdig slijpen
                                        5. sliijpschijf breekt met ernstig lichamelijk letsel als gevolg
                                         > niet duwen of wringen tijdens het slijpen
                                Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                       Pagina 11
Elektrische risico's

1 welke schade kan elektriciteit veroorzaken?                    a) schade aan patrimonium en goederen
                                          b) schade aan personen

 wat is de schade bij stroomdoorgang en wat is dit afhankelijk           a) electrisering = stroomdoorgang door het menselijk lichaam
                                            >> verkramping v/d spieren / verbranding v/d zenuwen stolling v/d eiwitten in het bloed
                                          b) electrocutie = term waarbij de dood het gevolg is (van een stroomdoorgang)

 van wat is de schade bij personen afhankelijk?                 De schade bij personen tgv electrisering hangt af van :
                                            1. de stroomsterkte (30 mA is al dodelijk) die door het lichaam vloeit
                                            2. de duur van de stroomdoorgang
                                            3. de weg die de stroom volgt : door borststreek = gevaarlijk
                                            4. de frequentie van de stroom : gevaarlijkst ts 5 HZ en 100 HZ
                                              ( Europa = 50 Hz wisselstroom)

2 bespreek de vitale vijf bij het werken aan elektrische installaties       1.  Afschakelen van de installatie van de voedingsbron
                                          2.  Vergrendelen (hangslot) van de schakelaar tegen ongewilde herinschakeling van de instal.
                                          3.  Testen : de spanningsafwezigheid vaststellen door te meten ( alle fasen )
                                          4.  Aarden en kortsluiten van fasegeleiders en nulgeleider
                                          5.  Afbakenen van de werkzone en/of afdekken van de genaakbare delen onder spanning

3 welke installaties moeten wettelijk gekeurd worden ?              Alle installaties moeten gekeurd worden door een erkende EDTC
 Door wie ?     Wanneer ?
                                          a) Huishoudelijke installaties
                                              bij indienststelling
                                              periodiek om de 25 jaar
                                          b) Industriele installaties
                                              laagspanning : bij indienststelling
                                                       periodiek om de 5 jaar
                                              hoogspanning : bij indienststelling
                                                       periodiek om het jaar

4 Wat verstaat u onder BA4 en BA5                         BA1 / BA2 / BA3 = mensen die de risico's van electr. Install. niet of onvoldoende kennen
 en hoe worden de codificatie ervan toegekend?                  BA4 = gewaarschuwden ( bv onderhoudspersoneel in bedrijven zonder vakbekwame technieker)
                                         BA5 = vakbekwamen ( bv ingenieurs en technici van elektrische installaties )

                                         de codificatie wordt door de werkgever toegekend rekening houdende met
                                            1. de kennis van de werknemer mbt elektrische risico's
                                            2. de aard van de elektrische installatie (HS, LS enz)
                                            3. activiteit ( schakelen, meten, inspecteren )
                                         deze beoordeling is traceerbaar en wordt vastgelegd in een document

                                         bij BA5 : theoretische opleiding + interne opleiding voor bedrijfsspecifieke installaties

5 Hoe worden de beschermingsgraden van omhulsels aangeduid            bescherming tegen vreemde vaste voorwerpen en tegen vloeistoffen
 en wat is de betekenis ervan?
                                         IP + 2 getallen bv : IP 68
                                            IP = Internal Protection
                                            6 = stofdicht ( vaste voorwerpen )
                                            8 = drukwaterdicht ( vloeistoffen )
                                         indien één van beide getallen niet bepaald is, wordt deze vervangen door een X
                                            bv : IP X8 = enkel drukwaterdicht ( bv : lampen in een zwembad )
                                            bv : IP XO = niet beschermd tegen vloeistoffen / vaste stoffen niet bepaald
                                            bv : IP 0X = niet beschermd tegen vaste stoffen / vloeistoffen niet bepaald


6 Leg het principe van een verliesstroomschakelaar uit              De verliesstroomschakelaar of differentieelschakelaar is een actieve bescherming tegen
 Tegen welk gevaar beveiligt de verliesstroomschakelaar?             electrisering van personen ten gevolge van verliesstroom
 Geef het principeschema & leg de werking uit                  Aarding of geen aarding, de VSS beveiligt altijd

                                               --------------  -------------- -------------- --------------
                                          electr.  --------------  -------------- -------------- --------------  electr.
                                          kast   --------------  -------------- -------------- --------------  toestel
                                               --------------  -------------- -------------- --------------
                                                        magnetische kring

                                                       schakelaar =====

                                         alle actieve geleiders worden aangesloten en gaan door een magnetische ring heen
                                         Indien er geen verliesstroom is zijn alle doorgaande en terugvloeiende stromen even
                                         groot en zullen door hun tegengestelde richting de magnetische klemmen niet
                                         beinvloed worden.
                                         indien echter in de aangesloten verbruker een verliesstroom optreedt wordt dit
                                         evenwicht verstoort en zal een uitschakelkring in werking treden

 Is dit wettelijk verplicht in huishoudelijke installaties ?           sinds 1981 verplicht in elke huishoudinstallatie (alg. VSS + extra beveiliging voor badkamer, ..)
                                         voor industriele activiteiten is het niet algemeen verplicht
                                  Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                   Pagina 12
 7 geef zo veel mogelijk beschermingsmaatregelen toegepast bij elektrische    1.  gebruik zoveel mogelijk een zeer lage veiligheidsspanning
  installaties                                 2.  gebruik afschermingen ( hekwerk of omhulsel)
                                         3.  voldoende afstand houden ten opzichte van blanke actieve delen
                                         4.  gebruik verliesstroomschakelaars
                                         5.  gebruik de juist IP graad bij kabels
                                         6.  gebruik geisoleerde materialen en gereedschappen
                                         7.  gebruik aarding
                                         8.  onderbrekingstoestellen snel afschakelen
 8 mag men werken aan electrische installaties onder spanning ?         a) enkel bij laagspanning.
                                         b) enkel door bevoegde personen BA4 & BA5 onder de volgende voorwaarden
                                           1. beschermende arbeidskledij die het ganse lichaam bedekt
                                           2. helm met gelaatscherm
                                           3. isolerende mat of ladder of hoogtewerker
                                           4. isolerende werkhandschoenen
                                           5. geisoleerd gereedschap (goedgekeurd)

                                           indien een van bovenvermelde voorwaarden niet kan voldaan worden moet men
                                           zonder spanning werken.
                                           vochtige omstandigheden vermijden !


 9 noem de factoren die de schade veroorzaken bij stroomdoorgang door      1.  verkramping van de spieren => bv samentrekken borstkas = verstikking
  het lichaam, verklaar                             2.  verbranding van de zenuwen en de bloedbanen = goede geleiders
                                         3.  stolling van de eiwitten in het bloed (gevaar blokkering nieren)
                                         4.  verbranding :
                                            a) kwetsuren door straling bij hoge temperaturen bij een kortsluiting
                                            b) kwetsuren door weggeblazen gesmolten metaaldeeltjes

10 Wat verstaat u onder ATEX, welke reglementering is er daarrond ?       De ATEX-137 richtlijn ( <2003>) ( ATEX = Atmosphères Explosives ) schrijft de werkgever
                                        een aantal verplichtingen voor mbt het werken in explosiegevaarlijke omgevingen
                                        Explosieve atmospheren = ruimtes met ontplofbaar mengsel van stof, gas, damp of nevel

                                        Iedere ruimte waar gevaar is voor ontploffing, wordt ingedeeld in gevarenzones
                                        Een keuringsorganisme bepaalt in welke zones ontploffingsgevaar bestaat
                                         a) voor gasontplofbare atmospheren ( bv tankstation )
                                           zone 0 = bestendig gevaar / zone 1 = toevallig gevaar / zone 2 = onwaarschijnlijk gevaar
                                         b) voor stofontplofbare atmospheren ( bv voederfabriek )
                                           zone 20 = bestendig gevaar / zone 21 = toevallig gevaar / zone 22 = onwaarschijnlijk gevaar

                                        Verplichtingen voor de werkgever :
                                            a) opmaken van een zoneringsplan volgens de regels van goed vakmanschap
                                              >> laten ondertekenen door WG / EDTC / arbeidsinspectie
                                            b) maatregelen nemen om de uitgestrektheid v/d gevaarlijke zones te beperken
                                            c) toepassen van aangepaste electrische apparatuur & beveiligingssystemen
                                            d) beoordelen van de explosierisico's in een risicoanalyse en vastleggen in een
                                              explosieveiligheidsdocument
                                 Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                    Pagina 13
Intern transport

1 Wat is een veiligheidspost of veiligheidsfunctie? Geef enkele voorbeelden   elke werkpost waar gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen die de veiligheid en de
                                         gezondheid van andere werknemers kan in gevaar brengen
                                         transportmiddelen :
                                           hefwerktuigen ( liften, kranen, rolbruggen,…)
                                           hefbruggen voor voertuigen ( in garages )
                                           verhandelingstoestellen ( heftrucks, transpallet, orderpicker,..)


2 Wat zijn de opleidingsvereisten voor de veiligheidsfunctie?          de WG maakt een inventaris van alle install. met risico's & een lijst van werknemers die in
                                                               (ook
                                         aanmerking komen voor een veiligheidsfunctie rekening houden met karakteriele eigenschappen)

                                         1. Selectie :
                                           a) de WG duidt op een formele manier de mensen met veiligheidsfunctie aan => lijst
                                           b) de WG stuurt een duidelijk signaal van gebruiksverbod voor de niet-aangeduiden

                                         >> verboden jongeren (< 18 j ) gevaarlijk werk te laten verrichten -
                                         uitzondering = electr. transpallet
                                           ( = niet stapelbaar - geringe hoogte - meelopende bestuurder max 6 km/h)

                                                             / aan
                                         2. arbeidsgeneeskundig onderzoek ( AGO ) te melden door de WG
                                           a) bij aanvang van de functie
                                           b) vervolgens jaarlijks
                                             controle vande algemene gezondheid , gehoor, gezicht, hart & bloedvaten
                                             mensen met epilepsie worden niet aanvaard

                                         3. adequate opleiding ( 5 dagen = goed voor nieuwelingen )
                                             regularisatieopleiding = 1/2 dag theorie en 1/2 dag praktijk en test
                                             dient om een ervaren werknemer in regel te stellen met het vereiste attest

                                         4. opvolging door de HL ( naleven van veiligheidsinstructies, …)
                                           zoals de "chef " werkt en handelt, zo werken de arbeiders

3 Wat verstaat u onder een veiligheidsfactor bij hef en hijswerktuigen?     dient om ons te beschermen tegen onvoorziene onregelmatigheden
                                            (verkeerd ingeschat gewicht; schokken,..)
                                         veiligheidsfactor = breukbelasting / toelaatbare belasting
                                         bv : hijsbanden met toelaatbare belasting 1000 kg en veiligh.factor 8 => breukbelast. = 8000 kg
                                         bv : kabels voor personenliften => veiligheidsfactor = 12

                                            x5  breukbelasting
                                            x4
                                            x3  verboden werkzone
                                            x2
                                            x1  toelaatbare belasting  > veiligheidszone repecteren

4 Welke soorten periodieke keuringen bestaan er voor hijswerktuigen ?       1. elk hef & hijstoestel moet gekeurd worden voor indienstname
 Wie moet deze keuren en wanneer?                        2. periodieke controles
                                           a) om de 3 ma. visuele controle v/d verslijtende delen ( haken, kettingen,.. )
                                           b) om de 12 ma. uitgebreide controle inclusief ophangstructuur, loopwegen & sterkteber.

                                         Alle keuringen gebeuren door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC)

                                         opm. : heftruck moet alleen gekeurd worden indien hij gebruikt wordt als hijswerktuig of met kooi

5 Geef een 4-tal aandachtspunten die in aanmerking komen om de          1.  uniforme markering & signalisatie
 verkeerstroom in een bedrijf te verbeteren & motiveer.             2.  uniforme verkeersregels
                                         3.  verkeerstromen zoveel mogelijk scheiden
                                         4.  aangepaste wegen en doorgangen ifv transportmiddelen
                                         5.  speciale punten aanduiden zoals kruispunten, parkeerplaatsen, laadplaatsen
                                  Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                    Pagina 14
Brandveiligheid : preventie en bestrijding                          ARAB art 52


 1 Verklaar het verschijnsel brand met behulp van de vuurdriehoek         3 voorwaarden moeten gelijktijdig vervuld zijn om brand te laten ontstaan
                                          a) brandbare stof
                                          b) zuurstof in de juiste verhouding
                                          c) warmtebron ( uitw. ontstekingsbron of t° verhoging => zelfontbranding )
                                            >> energie ( kan ook statische elektr. of druk zijn )

 2 Verklaar het blusprincipe met behulp van de vuurdriehoek            blussen is één van de drie elementen van de vuurdriehoek wegnemen.
                                          a) de brandbare stof verwijderen ( bv : gaskraan dichtdraaien )
                                          b) de zuurstof wegnemen ( bv : vochtige doek op brandende frituurketel )
                                          c) de energie wegnemen
                                               ( blussen met water = koelen // nevel = beter want neemt meer energie weg )

 3 Noem de soorten brandklassen & Geef voorbeelden                klasse A : vaste stoffen ( hout, plastic, ..) => droge branden
                                            beinvloedende factoren = stapeling, calorisch gehalte, verspreidingstoestand
                                         klasse B : vloeistoffen ( olie, verf,.. ) => vette branden
                                            beinvloedende factoren = vlampunt, dichtheid v/d vloeistof, rookvorming
                                         klasse C : gassen ( aardgas, propaan, ..)
                                         klasse D : lichte metalen (aluminium, ..)

                                         opm.: vlampunt = ontbranding bij aanraking met een vlam (bv diesel = 60° C )
                                            zelfontbrandingspunt = spontaan ontbranden (bv diesel = 220 ° C )

 4 Noem enkele belangrijke verplichtingen voor de werkgever            De WG is verplicht om
                                          1. maatregelen te nemen om brand te voorkomen
                                          2. ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden
                                          3. in geval brand :
                                            a) waarschuwingsalarm te geven
                                            b) de veiligheid van de personen te verzekeren => snelle & veilige evacuatie
                                            c) onmiddellijk de brandweer te verwittigen
                                          4. Waarschuwings- & alarmmiddelen aanbrengen (sirene, ..)
                                          5. Het brandbestrijdingsmateriaal
                                              in goede staat onderhouden
                                              gemakkelijk bereikbaar & goed verdeeld
                                              goed aangeduid ( hoog genoeg, fluoriserend )
                                          6. Instructies in geval van brand voor het personeel duidelijk aanplakken

 5 Noem de soorten blusstoffen met hun toepassingsgebied              1.  ABC poeder geschikt voor brandklasse A + B + C ( geeft veel blusschade aan computers, ..)
                                          2.  BC poeder geschikt voor brandklasse B + C (dooft de vlammen, niet de gloed bij vaste stoffen)
                                          3.  D poeder : matig geschikt voor brandklasse D
                                          4.  CO2 => verdringt de aanwezig zuurstof / korte werpstraal / geen blusschade
                                          5.  water => geschikt voor klasse A en indien verneveld voor klasse C ( pas op met electriciteit )
                                          6.  schuim => geschikt voor brandklasse A + B + C
                                          7.  zand => geschikt voor brandklasse D = metaalbranden ( gewicht op de brand. stoffen brengen)

 6 Hoe ga je te werk om een brand te blussen ?                   a) waarschuwingsalarm te geven
                                          b) de veiligheid van de personen te verzekeren => snelle & veilige evacuatie
                                          c) onmiddellijk de brandweer te verwittigen
                                         opm. : zelf brand bestrijden moet binnen de 3 min. kunnen gebeuren

 7 Geef de definitie van waarschuwing en alarmering                WAARSCHUWEN = de mensen alert maken
                                         ALARMEREN = de mensen evacueren
                                         beide signalen (sirene) dienen goed gekend te zijn door alle werknemers

 8 Brandweerstand :
   wat betekent RF = 30 ?                           RF = Resistence au Feu // 30 = 30 min.

   hoe herken je een deur met een bepaalde brandweerstand ?           a) de deur mag niet uit de muur vallen - ze moet haar stabiliteit behouden
                                          b) de vlamdichtheid moet verzekerd blijven
                                          c) de thermische isolatie moet gewaarborgd blijven

 9 Wat is het doel van een vuurvergunning ?                    toelating tot het uitvoeren van warme onderhoudswerken (open vuur, verf afbranden, .. )
                                         doel = alle voorkomingsmaatregelen treffen om brand te voorkomen (75 % v/d industr. Branden < onderhoud)

  Welke noodzakelijke elementen moet een vuurvergunning bevatten ?        a)  de aanvrager van het werk (opdrachtgever)
                                          b)  de uitvoerder van het werk (eigen pers. of derden )
                                          c)  datum, uren en plaats van uitvoering v/d werkzaamheden waarvoor toelating is
                                          d)  handtek. PA, operator & bewaker
                                          e)  bijzondere voorzorgsmaatregelen
                                          f)  info voor eerste tussenkomst bij brand ( beschikbare middelen, tel. Nr , ..)

  Wie schrijft de vuurvergunning uit?                      het ondernemingshoofd van het bedrijf waar de werken uitgevoerd worden

10 Noodverlichting :
  wanneer is deze verplicht ?                          overal waar kunstmatige verlichting aanwezig is
  wanneer moet ze automatisch aan ?                       vanaf 100 personen moet de noodverlichting automatisch aan bij uitval v/d kunstmatige verlichting
                                            zodat men het gebouw veilig kan verlaten


11 Noem 10 praktische voorkomingsmaatregelen                   Menselijk - Materieel - Organisatorisch
                                          1. rookverbod doen naleven - oppassen voor peuken
                                          2. gebruik katoenen werkkleding ipv kunststof
                                          3. max. voorraad voor ontvlambare stoffen < 50 liter
                                          4. gebruik alternatieve, minder brandbare producten op de werkvloer
                                          5. leg machines af als ze niet gebruikt worden
                                          6. verwijder brandbaar materiaal rond de werkposten
                                          7. gebruik metalen vuilbakken met deksel
                                          8. ruim gemorste produkten direkt op
                                          9. gasflessen rechtop & niet in de zon laten staan
                                         10. bij laswerken altijd een blustoestel in de buurt
                                         11. vuurvergunningen gebruiken
                                         12. verzeker de toegankelijkheid voor de hulpdiensten

12 Is de werkgever verplicht om algemene evacuatie oefeningen te houden ?     ja
  Hoe dikwijls ?                                 minstens één maal per jaar
  Geef de belangrijkste doelstellingen die met een goede evacuatie moeten    verwijderen van de personen uit ruimtes
  bereikt worden.                                  Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                     Pagina 15
Werken op hoogte

1 Noem een 10-tal aandachtspunten bij het gebruik van een ladder,         1.  controle voor elk gebruik
 naar constructie en het gebruik                         2.  ladders nummeren en 2 x per jaar grondig controleren
                                          3.  ladder met anti-slipvoeten
                                          4.  steeds op vlakke ondergrond zetten
                                          5.  plaatsen onder de juiste helling
                                          6.  één persoon tegelijk op de ladder
                                          7.  bij stijgen en dalen steeds gezicht naar de ladder
                                          8.  draag veiligheidsschoenen
                                          9.  vanaf 25 sporten => ladder boven of onder vastmaken
                                          10.  bovenaan 1 m laten uitsteken bij toegang tot hoger vlak
                                          11.  nooit ladder schilderen = gebreken verbergen
                                          12.  schuifladders => 1 m overlapping
                                          13.  afstand houden van electr; leidingen
                                          14.  dubbele ladder moet voorzien zijn van 2 kettingen of een scharnier
                                          15.  ladder nooit dragen op ooghoogte


2 Welke partijen zijn betrokken bij stellingen en wat zijn hun verplichtingen?  Verplichte documenten voor alle steigers > moeten aanwezig zijn op de werkplek

                                         DOOR WIE ?       DOCUMENT             VOOR WIE ?
                                         Fabrikant       gebruiksaanwijzing        werkgever die de steiger monteert

                                         Fabrikant of      sterkte-&stabiliteitsberekening  werkgever die de steiger monteert
                                         pers. met kennis                     werkgever die de steiger gebruikt

                                         Fabrikant of      montage - & ombouwschema     werkgever die de steiger monteert
                                         bevoegd persoon                     met toezicht belaste ambtenaar

                                         Bevoegd persoon    Instructienota          werkgever die de steiger monteert
                                                                      werkgever die de steiger gebruikt

                                         Alle personen die op een steiger werken, dienen een opleiding te volgen
                                         ( monteerder, gebruiker, bevoegde pers.)
                                         Bevoegd persoon wordt aangeduid door WG-gebruiker / via opleiding kennis ivm veil. , belasting,..)

3 Mag men werken uitvoeren op een ladder ?                    men
                         Vanuit het standpunt reglementering mag werken uitvoeren op een ladder
                                          a) in situaties met gering risico
 Wat is voor u praktisch haalbaar ? Verklaar.                   b) voor korte duur
                                          c) als de situatie niet aanpasbaar is
                                          d) als het veilig gebeurt ( één hand aan ladder / één hand om te werken )
                                         in alle andere gevallen kiezen voor een veiliger arbeidsmiddel (hoogwerker, ..)
                                         >>> dus altijd een risicoanalyse uitvoeren alvorens een ladder te gebruiken
                                         Praktisch bij ons : hoogtewerker beperkt mogelijk / stellingen kunnen gebruikt worden


4 Welke nazichten en of keuringen zijn er verplicht ?               Trappen >> door bevoegd persoon aangeduid door de werkgever - minimum 1 x per jaar
 Door wie worden ze uitgevoerd ? Wanneer uitgevoerd?               Ladders >> door bevoegd persoon aangeduid door de werkgever - minimum 1 x per jaar
 - trappen                                    Stellingen>> door bevoegd persoon aangeduid door de werkgever
  - ladders                                       a) voor ingebruikname
  - stellingen                                     b) wekelijks
  - hangstellingen                                   c) na langdurige werkonderbreking (24 h )
                                             d) na iedere aanpassing
                                             e) na ieder incident
                                         Hangstellingen = hefwerktuig => door erkend keuringsorganisme of EDTC
                                             a) voor iedere indienststelling de hangstelling & de volledige ophangstructuur
                                             b) periodiek om de 3 maanden


5 Noem de voornaamste veiligheidsaandachtpunten bij gebruik van stellingen    algemeen
                                          1. enkel opgeleide werknemers toelaten
                                          2. controleren of alle voorschriften gekend & toegepast zijn
                                          3. nazicht moet gebeuren door eenbevoegd persoon (na aanpassing, langdurige werkonderbreking,..)
                                         praktisch
                                          1. werkvloer moet horizontaal zijn, stevig en over de volle breedte
                                          2. stevige verankeringen gebruiken bij vaste stelling
                                          3. goede ondergrond
                                          4. vlotte toegangswegen
                                          5. voldoende draagkracht
                                          6. leuning, tussenleuning en plint aanbrengen


6 Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij veiligheidsharnassen en het    >> veiligheidsharnas is een PBM om vallen te voorkomen of te beperken
 gebruik ervan?                                  a) alleen werken met een integraal veiligheidsharnas ( goede verdeling v/d krachten tijdens een val )
                                          b) plaats van de ophangpunten is zeer belangrijk (borst - rug - boven het hoofd )
                                          c) harnas moet aangepast zijn a/d persoon en deze moet goede prakt. opleiding krijgen
                                          d) bevestigingspunt zo hoog mogelijk / voldoende valruimte / mogelijke hindernissen
                                          e) de vanglijn moet een schokdemper bevatten
                                          f) keuring jaarlijks of na val door EDTC
                                  Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                   Pagina 16
PBM's

1 wat is de betekenis van CE op de PBM's?                   PBM's met CE mogen vrij verhandelt worden in de EU
                                        Het geeft aan dat ze geproduceerd zijn in overeenstemming met de bepalingen v/h KB & de Eur. Richtlijn mbt
                                        categorisatie, conformiteit, merktekens en de fundamentele voorschriften aangaande veiligheid en gezondheid
                                        Het geeft geen info over prestaties, dwz het is geen kwaliteitslabel
                                        Echter dienen de PBM's een passende bescherming te bieden v/e zo hoog mogelijk niveau


2 Noem de drie categorieen PBM's en geef telkens een voorbeeld         PBM's categorie I
                                          > tegen geringe risico's
                                          bv. : schorten, tuinhandschoenen
                                        PBM's categorie II
                                          > alle PBM's die niet onder cat. I of II vallen = de open categorie
                                        PBM's categorie III
                                          > tegen risico's die de gezondheid ernstig kunnen beschadigen of dodelijk kunnen zijn
                                          bv. : ademhalingsapparatuur, valbeschermingsmiddelen, bescherming tegen chemicalien


3 Hoe komt men als gebruiker tot de juiste keuze van een PBM?          a) De bestelbon ( CE-eis vermelden) dient geviseerd te worden door de PA
 met andere woorden wie bepaalt of er een PBM nodig is, welk soort?        De PBM's moeten een CE markering dragen & vergezeld zijn v/e gebruiksaanwijzing
 wie is er betrokken bij de aankoop ervan?                   b) De WG stelt de PBM's gratis ter beschikking en staat in voor onderhoud, opleiding, ..
                                        c) De HL en de IDPB bereiden de keuze, aankoop, onderhoud & gebruik voor en adviseren de WG
                                        d) De HL stelt de instructies op inzake PBM & houdt toezicht op het correct gebruik
                                        e) De PA-arbeidsgeneesheer houdt toezicht & geeft schriftelijk advies aan de WG ( bv gasmaskers)


4 wat zijn de verplichtingen van de werknemers inzake PBM's           a) correct gebruik van de PBM's volgens de instructies (incl. onderhoud & opslag)
                                        b) respecteren van het verbod om PBM mee te nemen naar huis, met uitz. van reizende ploegen
                                        c) deelnemen aan de voor hen georganiseerde voorlichtingen over de te gebruiken PBM's.
                                 Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                    Pagina 17
Gevaarlijke produkten

1 benoem 3 verschillende soorten gevaarscatergorieën             1. gevaar voor de gezondheid
 geef per soort een voorbeeld met aanduiding van gevaarssymbool en-eigenschap  a) (zeer) giftig = toxisch ( bv : asbest )      T    // T+  doodshoofd
                                         b) schadelijk = minder giftig ( bv : afbijtmiddelen)     Xn   st-Andreaskruis
                                         c) corrosief = bijtend ( bv : zwavelzuur)           C   druppels op hand uit proefbuis
                                         c) irriterend ( bv : javel)                 Xi   st-Andreaskruis
                                         d) kankerverwekkend ( bv formol )

                                          2. fysisch-chemische gevaar
                                            a) explosief ( bv : dynamiet )           E  ontploffing
                                            b) (zeer)( licht) ontvlambaar (bv : aceton)  F // F+ vlam   (licht ontvlambaar = 0-21° )
                                            c) oxiderend of brandbevorderend ( bv : peroxiden) O  bol met vlam

                                          3. gevaar voor het milieu
                                            a) ecotoxisch - milieuvervuilend ( bv : pesticiden )  N    boom zonder bladeren


2 Hoe kunnen gevaarlijke stoffen ons lichaam binnendringen ?            1. Door inademing => komt het meest voor op het werk
 Geef praktische voorbeelden                             bv : sproeistoffen, steenstof, asbestvezels
                                          2. Door contact met de huid
                                           bv : oplosmiddelen, pesticiden, teer
                                          3. Inname langs de mond => komt zelden voor op het werk
                                           bv : eten met vuile handen, vergissingen met vloeistoffen in drankflessen


3 Bespreek de procedure bij aankoop van gevaarlijke stoffen            Boodschap = evalueer de risico's van de producten vóór de aankoop
                                         de aankoopprocedure
                                            1. is de aankoop van het produkt noodzakelijk ?
                                            2. risicoanalyse van het produkt > kan éénvoudig via de R&S zinnen
                                            3. bestaat er geen aternatief evenwaardig produkt maar minder gevaarlijk
                                            4. eisen formuleren aan de leveancier inzake verpakking, etiket, informatie
                                            5. uitwerken van de richtlijnen voor opslag, transport en gebruik v/hprodukt
                                            6. informeren bij de werknemers
                                         MSDS - fiches (Material Safety Data Sheet)
                                            > de papieren veiligheid is de eerste stap
                                            > leverancier is verplicht deze informatie te verschaffen
                                            > de WG vertaalt deze eenvoudiger voor de WN's in een Veiligheids-&Gezondheidskaart


4 Wat is het praktisch belang van grenswaarden voor beroepsmatige         a)  de grenswaarde wordt uitgedrukt in ppm ( dit is onafhankelijk van t° of druk )
 blootstelling aan gevaarlijke stoffen ?                     b)  het respecteren van de grenswaarden is zeer belangrijk ter bescherming v/d gezondheid v/d WN's
                                          c)  indien de grenswaarde v/e gevaarlijk product wordt overschreden, dient de WG maatregelen te treffen
                                          d)  de grenswaarde is bepaald voor een normale werkdag en werkweek => bij veel overuren gw aanpassen
                                          e)  men dient altijd te streven naar geen of minimale blootstelling


5 Beschrijf de wettelijke verplichte informatie die op een etiket moet staan    1.  naam v/d gevaarlijke stof
 van de verpakking van stoffen die als gevaarlijk ingedeeld werden.        2.  de gevaarsaanduiding en het symbool
                                          3.  specifieke risico's = de R-zinnen
                                          4.  de veiligheidsaanbevelingen = S-zinnen
                                          5.  de gegevens van de producent of verdeler
                                          6.  de nominale inhoud
                                          7.  de houdbaarheidsdatum (niet altijd)


6 Benoem 5 preventiemaatregelen om ongevallen met gevaarlijke stoffen       1.  risico uitschakelen aan de bron : is het product wel nodig ?
 te vermijden.                                  2.  gebruik een veilige werkmethode (juiste dosering, producten niet mengen, ..)
                                          3.  zorg voor een goede ventilatie
                                          4.  de nodige PBM's voorzien / zorg voor goede handhygiene
                                          5.  opslag & etkettering moeten correct gebeuren
                                          6.  opleiding voorzien bij invoeren nieuwe werkmethodes of nieuwe producten
                                          7.  voldoende info verstrekken : lijst met gevaarlijke stoffen, MSDS fiches, noodnummers, ..
                                  Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                    Pagina 18
Bestelling en indienstname procedure

1 Wat is de doelstelling van de bestel en indienstname procedure ?        doel = vermijden dat risico's binnengebracht worden in het bedrijf bij de aankoop van
                                           arbeidsmiddelen (machines, ..) , PBM's , CBM's , gevaarlijke stoffen & diensten door derden


2 Wat verstaat u onder de procedure van de drie groene lichten ?         De procedure v/d 3 groene lichten beoogt risicobeheersing in 3 stadia
 Geef een korte toelichting                              1. voor de bestelling
                                            2. bij de levering
                                            3. bij het in dienst nemen
                                         1. De voorstudie
                                           risicoanalyse maken volgens de 5 M's : mens/machine/materiaal/methode/milieu
                                           grondige informatie verwerven ( leveranciers, arbeidsinspectie, ..)
                                         2. De bestelbon
                                           alle vereisten inzake veiligheid, ..rechtstreeks op de bestelbon of op een afzonderlijk formulier
                                              "Vereisten inzake veiligheid"
                                           dit document wordt ondertekend door de PA (indien hij akkoord gaat met de bestelling)
                                         3. Leveranciersattest
                                         4. Verslag van indienstname
                                         5. Instructies
                                         6. Opleiding

3 Het indienststellingsverslag :  wie maakt het op?               a) de PA doet het indienststellingsonderzoek en maakt een verslag
                   aan wie wordt het gericht          b) het is gericht aan de WG
                   wat moet het bevatten            c) het verslag van indienstname omvat
                                           1. administratieve controle
                                                    naleving van de wetten
                   wie viseert het?                         naleving bijkomende veiligheidsvoorwaarden
                                           2. fysische controle (checklijst)
                                                    controle v/d inplanting op de werkpost (perifere risico's )
                                                    controle v/d instructies
                                                    nagaan of de opleiding v/d WN's gebeurd is
                                         d) het wordt geviseerd door de PA + EDPB ( bij bepaalde aankopen)
                                  Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                     Pagina 19
Onthaal en begeleiding- instructies en vorming

1 Welke zijn de verplichtingen van de werkgever inzake informatie en        a) de WG geeft aan de HL & WN's alle nodige info mbt
 vorming van de werknemers ?                              1. risico's & preventiemaatregelen
                                            2. noodprocedures, eerste hulp, brandbestrijding & evacuatie
                                          b) de WG geeft de HL & WN's vorming mbt Welzijn
                                          c) de WG geeft aan iedere WN een aangepaste vorming gericht op zijn specifieke werkpost
                                              bij indienstneming
                                              bij verandering van functie
                                              bij invoering nieuwe arbeidsmiddelen
                                              bij invoering van nieuwe technologie
                                          d) de kosten voor vorming zijn ten laste v/d WG


2 Instucties : - wie maakt ze op?                         > de WG , doch vaak gedelegeerd aan de HL
                                          > instructies kunnnen ook door de leverancier meegeleverd zijn

       - wat moet ze bevatten?                        > concrete, directe & volledige informatie voor de gebruiker.
                                          > aanduiding van de restrisico's ( = onmogelijk vooraf te elimineren risico's )
                                          > de nodige beveiliging en het correct gebruik
                                          > de PBM's
                                          > de voorgeschreven werkmethode
                                          > de nodige aandachtspunten
                                          > de verplichte controles en dagelijkse testpunten

       - waar worden ze geplaatst?                      > op een duidelijk zichtbare & bereikbare plaats bij de werkpost
                                          > alle geschreven instructies kunnen ook bewaard worden bij de rechtstreeks leidinggevende
                                          !! De instructies moeten altijd beschikbaar zijn voor diegenen die ze nodig hebben

       - voor wie zijn ze bedoeld?                      voor de werknemer, onderhoudspersoneel, regelaar, ,,,

       - wat is de specifieke taak van de preventieadviseur?         advies geven ivm met veiligheid & indien nodig instructies aanpassen

       - wie viseert de instructies?                     a) WG
                                          b) PA
                                          c) HL
                                   Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                   Pagina 20
arbeidsongevallen & veiligheidsparameters

1 Wat is een arbeidsongeval ?                         een ongeval dat een werknemer overkomt tijdens en door het feit van de uitvoering van de
                                        arbeidsovereenkomst en dat een letsel veroorzaakt,

 Geef de vijf voorwaarden waaraan een arbeidsongeval moet voldoen?       1. er moet een letsel ( fysisch of psychisch ) => wordt vergoed door de verzekering
                                        2. tgv een uitwendige oorzaak ( kan bv ook door het klimaat zijn )
                                        3. een plotse gebeurtenis <=> beroepsziekte = langzaam opgebouwd
                                        4. het moet zich voor doen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
                                          bv : ongeval tijdens de middagpauze of in de kleedkamer kan ook een AO zijn
                                        5. het moet zich voor doen door het feit v/d uitvoering v/d arbeidsovereenkomst
                                          bv : gevolgen v/e vechtpartij tellen niet als AO

2 Welke twee soorten AO zijn er volgens de plaats van het gebeuren ?      a) op de arbeidsplaats zelf
                                        b) op weg naar of van het werk
                                          >> normale traject met aanvaardbare omwegen ( is niet altijd de kortste weg )
                                          >> vrachtwagenchauffeur , vertegenwoordiger = op de werkplek
                                        opm. : de immunitiet v/d WN vervalt bij kwaad opzet, zware fout of herhaaldelijke lichte fout

3 Aangifte AO :

  - aan wie moeten de AO aangegeven worden ?                  a) mbt de vergoeding
                                            aan de kruispuntbank rechtstreeks
                                            aan arbeidsongevallenverzekering
                                        b) mbt preventie
                                            aan een ambtenaar van TWW ( bij ernstige ongevallen )= arbeidsinspectie

  - welke AO moeten aangegeven worden?                    alle ongevallen met werkverlet

  - binnen welke termijn moeten AO aangegeven worden?             > binnen de 8 dagen
                                        > bij ernstig ongeval met omstandigheidsverslag binnen de 10 dagen
                                           > indien materieel onmogelijk , dan een voorlopig verslag binnen de 10 dagen
                                           > indien ook dit niet gebeurt >> TWW kan een deskundige aanstellen te betalen door de WG

4 AO onderzoek :

  - waarom moet een AO onderzocht worden?                   > om herhaling te voorkomen
                                        > om de echte oorzaak te vinden

  - wie is betrokken bij het AO onderzoek                   > slachtoffer
                                        > de getuigen
                                        > de HL
                                        > de PA ( intern of extern )

  - wat is de taak van het comité PBW in verband met AO?           preventiemaatregelen voorstellen

5 AO steekkaart

  - wanneer opmaken?                             bij elk AO met minstens 4 dagen werkverlet

  - opmaken door wie?                             door de DPB in opdracht v/d WG

  - wat moet de steekkaart vermelden?                     1.  gegevens WG
                                        2.  gegevens slachtoffer
                                        3.  datum / uur / plaats / aard van het ongeval
                                        4.  welke letsels & medische zorgen
                                        5.  welke zijn de oorzaken & gevolgen
                                        6.  welke preventiemaatregelen
                                        7.  welke vergoedingen
                                        8.  handtekening aangever & PA

  - hoe lang moet een AO steekkaart bewaard worden?              ten minste 10 jaar

  - kan een aangifteformulier voor een AO dienen als steekkaart? Leg uit?   ja, indien opgesteld & ondertekend door de PA


6 Geef de formule voor : ( = veiligheidsparameters )              >> vermelden in het jaarverslag

 frequentiegraad                               Fg = aantal ongevallen (bv 2) x 1,000,000     (1,000,000 = werkprestatie van 500 pers. / jaar)
                                          aantal uren blootstelling aan het risico (10 WN's aan 1400 u./jaar)

 ernstgraad                                  Egw = aantal werkelijk verloren kalenderdagen (bv 30 d. ) x 1,000
                                           aantal uren blootstelling aan het risico

 globale ernstgraad                              Eggl = aantal werkelijk verloren kalenderdagen (bv 30) + aantal forfaitair werkongeschikt x 1,000
                                            aantal uren blootstelling aan het risico


7 Wat zijn forfaitaire dagen ? Leg uit                     bij het berekenen v/d globale ernstgraad worden een aantal dagen bijgeteld bovenop de effectieve
                                        verloren dagen ; dit om rekening te houden met dodelijke ong. of ong. met blijvende invaliditeit
                                        > dodelijk ongeval = 7500 dagen bijvoegen
                                        > invaliditeit van bv 33 % = 2500 dagen bijvoegen
                                        >>>>> deze ongevallen leggen dus zeer veel gewicht in de schaal
                                 Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                   Pagina 21
 8 welke AO moeten in de statistieken (FG, EG, Egglob) opgenomen worden,    a) alle ongevallen met eigen personeel ( op de werkplek + weg/werk ongevallen)
  welke niet?                                 b) AO met interims & stagiairs niet opnemen in de statistieken


 9 Er gebeurt een ongeval in onze firma met een persoon die daar werkzaam
  is als interim.
   - wie moet de AO aangifte doen?                     > werkgever = uitzendbureau
   - wie moet de AO steekkaart opmaken?                   > IDPB ( PA)
   - wie moet het AO onderzoek doen?                    > werkgever & IDPB
   - wie moet dit ongeval in de statistieken opnemen?            > werkgever = uitzendbureau
   - wie moet preventieve maatregelen nemen ter voorkoming van eventuele  > werkgever & IDPB
  herhaling


10 Wat betekent de domino theorie ?                      Het dominomodel bestaat uit 5 domino's die opeenvolgende gebeurtenissen & oorzaken voorstellen
                                       Het vallen van domino 1 zal uiteindelijk zorgen voor het vallen van domino 5

                                       Domino 1 = gebrek aan controle ( veiligheidsinstructies, opleiding, ..)

                             pre-contact >>>   Domino 2 = onderliggende oorzaak (gebrek aan kennis = pers. // slijtage = werksituatie )

                                       Domino 3 = onmiddelijke oorzaak ( te snel werken = onveil. hand. // hindernis = onveil. toestand)

                              contact >>>    Domino 4 = schadegeval ( vallen )

                            post-contact >>>   Domino 5 = schade of verlies ( invaliditeit , materiele schade) > mens, milieu, methode, materiaal, machines


11 Wat verstaat u onder een ernstig AO ? .                   1. AO met de dood als gevolg
  Geef de definitie en de verplichtingen                   2. AO tgv een afwijkende gebeurtenis v/d normale uitvoering v/h werk
                                          a) hetzij met blijvend letsel
                                          b) hetzij met tijdelijk letsel ( verstikkingen, …)

                                                                 betrokken
                                        gevolgen v/h AO    afwijkende gebeurt.                     letsels
                                                                voorwerpen
                                                    (kantelen, vallen,  (steigers, machines     (botbreuken, brandwonden,
                                                   gegrepen worden, ..) gevaarlijke stoffen, ..)   amputaies, verstikkingen,..)
                               ernstig AO >>   blijvende letsels       X
                               ernstig AO >>   blijvende letsels                  X
                               ernstig AO >>   tijdelijke letsels      X                           X
                               ernstig AO >>   tijdelijke letsels                  X               X


                                       Verplichtingen :
                                        a) onmiddellijke aangifte bij de bevoegde inspectie TWW dmv fax of mail
                                        b) de WG (of het uitzendbureau) moet onmiddellijk de DPB op de hoogte brengen
                                        c) er voor zorgen dat de DPB (PA) het AO onmiddellijk onderzoekt & oorzaken vaststelt &
                                             prev. maatregelen voorstelt en een verslag bezorgt
                                        d) het omstandig verslag op papier of via fax of mail binnen 10 d. bezorgen aan TWW
                                        e) TWW kan een deskundige aanstellen
                                Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls
                                                     Pagina 22
Omgevingsfactoren                                    Als je gezondheid te duur vindt, probeer dan eens een ziekte !


 LAWAAI

1 Wanaf welk lawaainiveau moet de werkgever maatregelen nemen ?          > vanaf 80 db(A) zonder PBM

 Welke maatregelen moeten genomen worden ?                    1.  de preventieve aanpak bij de bron
                                          2.  arbeidsmiddelen die zo min mogelijk lawaai maken
                                          3.  werkmethoden die leiden tot minder blootstelling
                                          4.  het ontwerp en indeling van de werkpost
                                          5.  aangepaste onderhoudsprogramma's
                                          6.  technische maatregelen zoals afscherming, omkasting met geluidsabsorberend materiaal
                                          7.  organisatie van het werk : beperking duur van de blootstelling
                                          8.  gehoorbescherming voorzien

2 Noem een vijftal risico's voor de gezondheid bij blootstelling aan lawaai    fysiologische effecten
                                          1. gehoorschade
                                          2. cardiovasculaire stoornissen
                                          3. evenwichtstoornissen

                                         effecten op de werkprestaties
                                          1. verstoring v/d concentratie
                                          2. verstoring v/d communicatie
                                          3. moeilijker waarnemen van nuttige geluiden (gevaarsignalen)

                                         algemene effecten
                                          1. vermoeidheid
                                          2. agressiviteit
                                          3. slaapstoornissen

 TEMPERATUUR

1 Noem een vijftal preventiemaatregelen bij te lage of te hoge temperatuur    Te hoge t° van technologische oorsprong (hoogovens)
                                            1. kunstmatige ventilatie
                                            2. reflectorisch kledij
                                            3. kledij met koelsysteem
                                            4. rusttijden
                                            5. beveiligingsschermen

                                         Te hoge t° van klimatologische oorsprong (eerste lentewarmte)
                                            1. individuele of collectieve scherming
                                            2. frisdranken voorzien
                                            3. rusttijden inlassen in gekoeld lokaal

                                         Te lage t°
                                             1. beschermkledij met verwarming
                                             2. beperken luchtstroom
                                             3. rusttijden in verwarmd lokaal
                                             4. werken met lauw of warm water (poetsvrouw in winter)
                                         opm. : in voedingsbedrijven primeert de voedselveiligheid op het ARAB

2 Met welke thermometer moet men hoge temperatuur meten ? Leg uit         met een vochtige globethermometer
                                         om de kwikkolom bevindt zich een katoenen kousje
                                         de vochtig gemeten t° ligt steeds lager dan de droog gemeten t°

3 De werkgever is verplicht bij verschillende hoge temperaturen maatregelen    1.  kunstmatige ventilatie
 te nemen. Welke moeten genomen worden ?                     2.  reflectorisch kledij
                                          3.  kledij met koelsysteem
                                          4.  rusttijden
                                          5.  beveiligingsschermen

 VERLUCHTING

1 Noem een vijftal preventiemaatregelen om de kwaliteit van de           1.  zorg voor natuurlijke luchtverversing
 ademlucht te waarborgen                             2.  rookverbod op de werkvloer
                                          3.  zorg voor een gelijke verspreiding v/d ingebrachte lucht bij kunstmatige verversing
                                          4.  beperk de luchsnelheid tot 0,5 m / sec
                                          5.  zorg voor voldoende ruimte voor iedere werknemer

 VERLICHTING

1 Noem een vijftal aandachtspunten die een preventieadviseur moet hanteren.    1.  spiegelingshinder vermijden
                                          2.  matte oppervlakten gebruiken
                                          3.  lampen evenwijdig met de gevel plaatsen
                                          4.  gemiddelde v/d verlichting moet > 70 % v/h max.
                                          5.  afstand tussen lampen = max. 1,5 x de afstand vloer-plafond

 BEELDSCHERMWERK

1 Met welke factoren houdt u rekening bij het plaatsen van een beeldscherm     1. de kijkrichting moet evenwijdig zijn met het raam
 in een bureel?                                  2. beeldscherm minstens 2 m v/h raam staat om strooilicht te vermijden
                                          3. zonnewering plaatsen

 TRILLINGEN

1 Bespreek de twee soorten trillingen, geef voorbeelden en geef de         1. lichaamstrillingen
 preventiemaatregelen.                                bv : bij rijden met een heftruck

                                          2. hand-&armtrillingen
                                           bv : pneumatische trilhamers

                                         Preventiemaatregelen
                                          1. juiste keuze van arbeidsmiddelen > preventiehierarchie toepassen
                                          2. ontwerp van de arbeidspost > ergonomische zetels
                                          3. aangepaste hulpmiddelen > beklede handgrepen
                                          4. beschermkledij voorzien > handschoenen
                                          5. rustpauzes voorzien
                                          6. gepaste voorlichting en opleiding werknemers
                                  Pelargonium Decock C:\Docstoc\Working\pdf\aac58f4a-5a0b-479c-94fa-757a31895cd4.xls

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:11/24/2012
language:Danish
pages:22