Begrippenlijst projectmanagement - Auxios: Strategie implementatie by 9tO63Vo

VIEWS: 43 PAGES: 17

									Begrippenlijst projectmanagement

       Begrip         Omschrijving         Synoniem
             Handeling die een van tevoren
             afgesproken resultaat oplevert. Een
             activiteit kent meestal een
             verwachte tijdsduur, te verwachten
             kosten en capaciteitsbeslag en een
Activiteit        verantwoordelijke. Onder te
             verdelen in inhoudelijke activiteiten
             (gericht op het realiseren van een
             deel-, eind- of tussenresultaat) en
             beheersactiviteiten (gericht op het
             realiseren van beheersresultaten)

               1. Relatie van (een activiteit in)
                 het project met een
                 omstandigheid buiten het
                 project. risico; planning
Afhankelijkheid
               2. Relatie tussen activiteiten
                 binnen het project, vaak
                 vastgelegd in een GANTT
                 chart (MS-Project)

             Mate waarin de kwaliteit van een
Afwijking         resultaat afwijkt van de vooraf
             afgesproken norm kwaliteit
             Activiteiten die nodig zijn om de
             beheersresultaten te realiseren, en
Beheersactiviteiten    die worden uitgevoerd in het kader
             van de beheerscyclus (Plan Check
             Act).
             Aspecten waar de beheerscyclus op
             van toepassing is: Geld (Budget, in
Beheersaspecten(GROKIT,  geld en uren), Risico, Organisatie,
TGKIOR, GROTIK)      Kwaliteit, Informatie/Communicatie
             en Tijd. Tijd, Geld, Kwaliteit wordt
             ook wel duivelsdriehoek genoemd.
             Het cyclische proces om een project
             te beheersen. Vaak gedefinieerd in
             de termen van Deming: Plan, Do,
Beheerscyclus
             Check, Act (Deming cycle).
             PLAN: opstellen van een plan voor
             de uitvoering van een (deel-)
          project en vaststellen van normen,
          marges en concrete doelstellingen.
          DO: Voer de geplande activiteiten
          uit, realiseer de afgesproken
          resultaten voor het afgesproken
          kwaliteitsniveau.
          CHECK: Controleer de gerealiseerde
          resultaten, of lopende activiteiten,
          op de uitvoering en registreerd
          afwijkingen op de norm.
          ACT: Evalueer afwijkingen en
          resultaten en neem actie.
          Herontwerp de activiteiten indien
          nodig voordat deze opnieuw worden
          uitgevoerd. Stel eventueel norm of
          marge bij.
          Resultaten die in de loop van het
          project worden gerealiseerd om het
          project goed te laten verlopen.
          Voorbeelden: Plannen, planningen,   Management
Beheersresultaat
          beslissingen,             Product (Prince 2)
          voortgangsrapportages. Ze dragen
          niet rechtstreeks bij aan het
          eindresultaat van het project.
          Iedereen die belang heeft bij een
          resultaat en/of invloed heeft op dat
Belanghebbende   resultaat. Belangrijke categoriën:
          gebruikers, beheerders,
          opdrachtgevers
          Document aan de hand waarvan de
          opdrachtgever besluit of de huidige
          fase afgerond kan worden en met
          de nieuwe fase gestart kan worden
          (fasebesluit). In dit document is de
          opzet van de eerstvolgende fase
          gedetailleerd weergegeven. Dit
          document wordt op een vooraf
Beslisdocument   afgesproken beslismoment        Beslispunt
          aangeboden. Belangrijk: in een
          business case gedreven project
          wordt is een belangrijk onderdeel
          van dit document een update van
          de business case. Dit is
          noodzakelijk om te (blijven)
          garanderen dat investeringen
          terecht worden gedaan.
          Vooraf bepaald moment in het
          project, waarbij de opdrachtgever
Beslismoment
          aan de hand van een fasebesluit
          beslist over het vervolg GO-NO GO
            moment besluiten
            Oordeel door de opdrachtgever over
                             (Fase-)besluit
Beslissing       het opgeleverde resultaat en de
                             besluiten
            opzet van de volgende fase.
            Het proces van vooraf bepaalde
            momenten en afgesproken
Besluitvorming     documenten op basis waarvan de
            opdrachtgever de voortgang van
            het project stuurt en accoordeert.
            Een geautoriseerd bedrag of
            samenstel van bedragen voor het
            realiseren van een resultaat. Heeft
Budget (Project-)                      geld
            een relatie met begroting en
            (project-)kosten, maar is daar niet
            gelijk aan.
            Bottom-up berekening van de
            beoogde kosten van het project.
            Gerelateerd aan de activiteiten of
Begroting (Project-)  de beoogde (deel-, tussen-)      geld
            resultaten. Heeft een Norm en een
            Marge. De marge wordt in de loop
            van het project kleiner.
            Kwalitatieve en kwantitatieve
            kosten/baten analyse van het
            project. Moet elke fase worden
            bijgewerkt op basis van de nieuwe   Zakelijke
Business Case
            gegevens uit het project of haar   rechtvaardiging
            omgeving. Geeft feitelijk antwoord
            op de vraag waarom dit project
            wordt uitgevoerd.
            Door het project opgeleverd
            product ten behoeve van de
            organisatie, het soort product waar  Eindresultaat /
Business Product
            het project uiteindelijk om      Projectresultaat
            begonnen is, als tegengestelde van
            Management Product.
            Overnemen naar inhoudelijk / eind
Doel/Resultaat
            / project resultaat
            Plan voor de inzet van mensen en
Capaciteitsplan                       tijd
            middelen (uitgezonderd: geld).
            Afzonderlijk document, of onderdeel
            van projectplan of (Prince 2)
            Projectinitiatiedocument (Project
                              communicatie-
Communicatieplan    Initiation Document/PID), dat
                              beheersplan
            beschrijft hoe met de
            belanghebbenden en
            geїnteresseerden gecommuniceerd
            zal worden.
            Vrijwillige, maar niet vrijblijvende
            overeenkomst tussen twee partijen;
Contract (project -)
            (project: de opdrachtgever en de
            projectleider)
            Hulpmiddel voor de analyse van de
            gevolgen van een verandering.
            Commercieel,
            organisatie(structuur), Personeel,
COPAFIJTH checklist  Administratieve Organisatie
            (processen), Financieel, Informatie,
            Juridisch, Technisch, Huisvesting.
            Met name te gebruiken bji interne
            projecten, in de beginfasen.
            Een deelproject is een onderdeel
            van een project dat als zelfstandig
            project georganiseerd wordt, en
            leidt tot een concreet deel- of
Deelproject
            tussenresultaat. Het heeft dus een
            eigen projectplan, een eigen
            projectteam, een eigen
            projectleider.
            Een resultaat dat in de loop van het
            project wordt opgeleverd, en dat
Deelresultaat
            onderdeel is van het uiteindelijke
            projectresultaat. Voorbeeld: een
            De reden waarom de opdrachtgever
Doel; Doelstelling   het project(resultaat) wil. Het doel
(Project~)       is geformuleerd met een
            werkwoord.
            Beschrijving van de gewenste
            eigenschappen, met normen en
            marges, van een te leveren       Programma van
            resultaat. Aanbeveling is om      eisen / Pakket van
Eisenlijst       onderscheid te maken tussen      eisen /
            functionele, technische en       Requirements /
            operationele eisen. Soms worden    PvE
            prioriteiten gesteld aan eisen (zie
            MoSCoW)
            Het voor afsluiting van het project
            evalueren van projectsucces langs
            de assen projectweg (hoe deden we
Evaluatie
            het) en projectresultaat (hebben we
            geleverd wat gevraagd en bedoeld
            was).
            Een verzameling logisch
Fase (Project~)    gerelateerde projectactiviteiten,
            gegroepeerd in tijd, die een vooraf
            gedefinieerd (deel- of
            tussen)resultaat opleveren. Aan het
            einde van een fase is een
            beslismoment (go-no go):
            Faseafsluiting. Fasering is
            noodzakelijk om de besluitvorming
            in projecten gericht te organiseren.
            Vaak stelt de stuurgroep,
            projectboard of opdrachtgever het
            budget per fase ter beschikking van
            de projectleider.
            Het formeel afsluiten van een fase
            (met een beslisdocument), én het
            besluit om door te gaan met de
Faseafsluiting
            volgende fase. Gebeurt door
            opdrachtgever op basis van een
            beslisdocument.
            Gedetailleerd plan voor de
            oplevering van resultaten
Faseplan
            gedurende een fase, met planning
            en kosten.
            Een logische en tijdsgebonden
Fasering        opdeling van een project in
            beheersbare delen.
            Acties of handelingen binnen een
            project, die gepland zijn of nog niet
            voltooid zijn. Ze worden ook na
            afloop van een project nog
            uitgevoerd. De overdracht daarvan
Handelingen met open  gebeurt naar de opdrachtgever bij
einden         afronding van de taak van de
            projectleider bij een specifiek
            afgesproken overdrachtsdatum.
            huh? Dit snapt mijn
            projectmanagement-blik absoluut
            niet!
            Een persoon of groep die een
Gebruiker
            resultaat (gaat) gebruiken.
            Het in de gaten houden van de
            begrote en de werkelijke uitgaven
            en het nemen van maatregelen
Geldbeheersing
            waardoor het binnen begroting
            bereiken van het resultaat wordt
            verzekerd.
            Analyse om de consequenties te
            bepalen van een verandering vanuit
Impactanalyse
            diverse invalshoeken (COPAFIJTH),
            hun belang, de waarschijnlijkheid
              en de kosten die eraan verbonden
              zijn. Op basis van de impact
              analyse kan de wenselijkheid en
              haalbaarheid worden ingeschat en
              kan de opdrachtgever besluiten om
              de verandering door te voeren of
              niet.
              Dit beschrijft het totaal aan
              activiteiten dat moet worden
              uitgevoerd om het opgeleverde
              resultaat zorgvuldig in te passen in
              de doelorganisatie. Het omvat het
              geheel aan activiteiten dat nodig is
              voor de mentale (leren) en
              structurele (inpassen)
Implementatieplan
              implementatie, zoals opleidingen,
              veranderingen in processen,
              gebruikershandleidingen, migratie
              van systemen, ingerichte
              beheerorganisatie, etc. Faseplan
              voor de fase "Implementatie";
              vooral van toepassing bij
              organisatorische wijzigingen.
              Werkwijze met een onvoorspelbaar
              resultaat. Karakteristiek is het
Improvisatie
              doelgericht, maar onvoorbereid en
              ongepland uitvoeren van acties.
              Het geheel van
              (management)activiteiten nodig om
Informatiebeheersing    te garanderen dat iedereen in het
              project over de correcte informatie
              op het juiste moment beschikt.
              Activiteiten die een directe bijdrage
Inhoudelijke activiteiten
              leveren aan het project resultaat.
              De eerste aanzet, een idee, etc,
Initiatief         waaruit mogelijk een project
              voortkomt.
              In dit gesprek is het vastleggen van
              afspraken over de begeleiding en
              uitvoer van het project door een
              projectmanager of projectleider aan
              de orde. Leidt, indien succesvol, tot
Intake
              een opdracht voor het maken van
              een plan en tot een startbudget
              (DGG). Ook wordt gekeken naar het
              type projectleider dat nodig is voor
              deze opdracht.
Issue            Onverwachte gebeurtenis met
             relevante impact op het project,
             zoals een Request for Change, een
             probleem in de uitvoering, of een
             klacht, zorg of vraag die een reactie
             behoeft.
             Expliciete toekenning van geld of
Investering       capaciteit aan een initiatief. Of
             zoiets??
             Een geheel van activiteiten om
             binnen gestelde condities, een
             vooraf gedefinieerd resultaat te
Klus           bereiken. Klus wordt opgepakt
             binnen de lijnorganisatie en wordt
             niet (noodzakelijk) als project
             georganiseerd.
             De serie activiteiten die samen de
Kritieke (tijds)pad   vroegst mogelijke einddatum van
             een project bepalen.
Kritische activiteit   Een activiteit op het kritieke pad.
             Inventarisatie van stakeholders /
             betrokkenen bij het project, hun
             invloed op het project en hun
Krachtenveldanalyse
             houding ten opzichte van het
             project. Dit vormt de basis van een
             communicatieplan.
             De mate waarin de eigenschappen
             van een resultaat overeenkomen
             met de expliciete of impliciete
Kwaliteit        verwachtingen van degenen die het
             resultaat gebruiken. Expliciete
             verwachtingen moeten worden
             vastgelegd in de eisenlijst.
             Het geheel van beheersactiviteiten
             nodig om te garanderen dat het
Kwaliteitsbeheersing
             resultaat voldoet aan de gestelde
             eisen.
             Een manager verantwoordelijk voor
             de uitvoering van primaire of
             ondersteunende bedrijfsprocessen
Lijnmanager       van de/een (structurele)
             organisatie. Deze bedrijfsprocessen
             zijn nodig voor de continuiteit van
             de organisatie.
             De structurele/staande organisatie.
             De permanente
Lijnorganisatie (Lijn)
             organisatieopbouw/het permanente
             organisatiegeheel waarin primaire
       of ondersteunende
       bedrijfsprocessen zijn belegd (in
       contrast met: de projectorganisatie)
       interne of externe leverancier van
       capaciteit of (deel-)resultaten.
       Staat borg voor kwaliteit
       (resultaat/capaciteit) en
Leverancier
       beschikbaarheid (capaciteit) van de
       leverantie. Vaak bureau- of
       afdelingshoofd (intern) capaciteits-
       manager
       Specifieke beheersactiviteiten om
       een beoogd effect te krijgen.
       Meestal in het kader van risico
       management, maatregelen ter
       vermindering van de kans van
Maatregelen
       optreden of maatregelen om het
       effect van optredende risico's te
       verminderen, of maatregelen om
       risico's over te dragen (te
       verzekeren).
       mate waarin de kwaliteit mag
       afwijken van de afgesproken norm,
       zodanig dat er nog steeds
Marge     gesproken wordt van de goede
       kwaliteit. Er hoeft dus geen
       bijsturing van het project of het
       resultaat plaats te vinden.
       Dat wat ingezet wordt om het
       resultaat op te leveren
Middelen
       (menskracht, materialen,
       apparatuur, tijd, geld).
       Wijze van prioriteiten stellen in het
       programma van eisen. Het is een
       afkorting, waarvan de letters staan
       voor: kwaliteit
       • Must have this - deze eis moet in
       het eindresultaat terugkomen;
       • Should have this if at all possible -
       deze eis is zeer gewenst, maar een
MoSCoW    vergelijkbare eigenschap is ook
       goed genoeg;
       • Could have this if it does not
       affect anything else - deze eis mag
       alleen aan bod komen als er tijd
       genoeg is;
       • Would like to have but won't have
       this time around - deze eis zal nu
       niet aan bod komen maar kan in de
            toekomst interessant zijn.
            Belangrijke gebeurtenis/belangrijk
            moment in het project, waarbij
            meestal een deel/tussenresultaat
            wordt opgeleverd. (Vaak een
Mijlpaal
            afsluiting van een fase, maar niet
            noodzakelijk, denk aan
            pannenbier). Vaak een belangrijk
            communicatiemoment.
            Een tijdschema op hoofdlijnen
Mijlpalenplanning    waarin de belangrijkste mijlpalen
            zijn opgenomen.
            Beoogde waarde van een
Norm
            kwaliteitscriterium.
            De eigenaar van het project,
            geautoriseerd om te besluiten over
            doel, resultaat, faseovergangen en
            de beheersaspecten tijd, geld en
            kwaliteit. De opdrachtgever heeft
            de bevoegdheid een project stop te
            zetten. Wanneer er een stuurgroep
            is, is de opdrachtgever voorzitter
            van de stuurgroep. Belangrijkste
            eigenschap: De opdrachtgever wil
Opdrachtgever
            dit projectresultaat ècht!
            Binnen de gemeentelijke context
            wordt verschil gemaakt tussen de
            bestuurlijke opdrachtgever en de
            ambtelijke opdrachtgever. Deze
            laatste is gedelegeerd namens de
            bestuurlijk opdrachtgever om
            operationeel opdrachtgever te zijn,
            eindverantwoordelijk blijft de
            bestuurlijke opdrachtgever.
            Het geheel van
            (project)managementactiviteiten
(Project-)       nodig om te garanderen dat alle
                               organisatie
Organisatiebeheersing  projectactiviteiten worden
            toegewezen, uitgevoerd en
            goedgekeurd.
            1. Hiermee draagt de projectleider
            de uitkomsten van het uitgevoerde
            project over aan de opdrachtgever.
            2. Hiermee draagt de projectleider
Overdrachtsdocument   een lopend project formeel over
            aan een opvolger.
            Overdracht van het project naar de
            lijn Wie gaat het beheer uitvoeren
            en wie zorgt voor de implementatie
           van het resultaat? Gebeurt formeel
           met een (goedgekeurd)
           overdrachtsdocument. De inbedding
           van het project in de organisatie en
           de overdracht valt buiten de scope
           van het project. Peter: ik ben het
           absoluut niet eens met de
           opmerking over de scope.
           Plan van aanpak Document dat
           beschrijft: Doel, Resultaat, Scope
           van het project. Vervolgens hoe het
           project wordt georganiseerd om het
           resultaat te bereiken, en welke
           activiteiten daarvoor moeten
           worden uitgevoerd door wie.
           Inclusief beschrijving van de
           organisatie van de
           beheersaspecten.
           Schema van activiteiten gepland in
Planning
           de tijd (tijdplan)
           Een begrotingspost voor
           werkzaamheden die echt niet in
           rede niet kunnen worden voorzien,
Post Onvoorzien    maar wel binnen de scope van het    PM-post
           project vallen. Deze post wordt
           kleiner naarmate het project
           vordert.
           1. Iedere input van een project.
           Input betreft producten die nodig
           zijn om de producten, die output
           zijn, te kunnen leveren. 2.
           Resultaat
Product
           2. Iedere output van een project.
           Dit kan een eindproduct zijn of een
           tussenproduct dat nodig is om
           andere producten te kunnen
           leveren.
           Een beschrijving van het doel, de
Productbeschrijving  samenstelling, herkomst en
           kwaliteitseisen van een product.
           Een tijdelijk geheel van
           samenhangende projecten en
           (organisatorische) activiteiten
Programma                          organisatie
           (routines en improvistaties) gericht
           op het bereiken/realiseren van een
           strategisch doel.
           Definiëren van en leidinggeven aan
Programmamanagement
           een programma.
            De directe verantwoordelijke voor
Programmamanager
            de uitvoering van een programma.
            Een project is aantal activiteiten -
            gefaseerd in de tijd, - met een
            duidelijk begin en einde, - die
            leiden tot een uniek en vooraf
Project
            gedefinieerd resultaat - en worden
            uitgevoerd door een tijdelijk team
            van mensen. Een project heeft een
            opdrachtgever en een projectleider.
            Aantal samenhangende stappen
Projectactiviteiten
            binnen een project.
            Formele administratie van het
            project, waarin alle laatste versies
            van officiele documenten
            (minimaal) worden opgeslagen. Hoe
            de projectadministartie wordt
Projectadministratie
            gevoerd en welke
            versiebeheerafspraken er zijn wordt
            vastgelegd in de
            communicatie/informatie paragraaf
            van het Plan van Aanpak
            Beschrijving van de manier waarop
            het project in hoofdlijnen zal
            worden aangepakt, bijvoorbeeld
            iets bestaands aanpassen of iets
            geheel nieuw ontwikkelen, eerst
            een pilot doen of direct het
Projectaanpak
            eindproduct ontwikkelen, zelf doen
            of uitbesteden. Keuze voor
            projectmanagementmethode
            (projectmatig werken, prince2,
            system engineering) kan hierin ook
            worden aangegeven.
            Het formeel opleveren en
            overdragen van de
            projectresultaten aan de
            opdrachtgever en het afronden van
            de projectwerkzaamheden, waarna
Projectafsluiting   decharge van de projectleider en
            projectteam plaatsvindt. Dit
            gebeurt op basis van een afsluitend
            beslisdocument. Tevens worden
            eventuele projectadministraties
            gesloten en gearchiveerd.
            deelproject, waarin een
            deelresultaat of tussenresultaat
Pilot
            wordt opgeleverd, om te kunnen
            toetsen: of het concept werkt, of de
              techniek werkt, of de projectaanpak
              werkt.
             Document waarin de opgeleverde
             projectresultaten worden
             beschreven en op basis waarvan de
             projectafsluiting kan plaatsvinden.
             Het project afronding document is
Projectafrondingsdocument een bijzonder type fasebesluit. Het
             bevat, ter afronding, natuurlijk ook
             de wijzigingen die in de loop van
             het project door de stuurgroep zijn
             geaccordeerd. project eindrapport,
             project eindrapport
              waarin officieel plaats voor: senior
Project Board Stuurgroep
              gebruiker, senior leverancier,     Stuurgroep
(Prince 2)
              opdrachtgever
              Tussentijdse of eindbeoordeling van
              verschillende aspecten van een
Projectevaluatie      project, gericht op
              kwaliteitsverbetering van het
              project.
              De opdracht, waarmee de
              opdrachtgever de projectleider
              mandaat geeft om te starten met
              het organiseren van het project en
              het schrijven van het projectplan.
              Bevat in ieder geval beoogd doel en
              resultaat, het beschikbare budget
Projectopdracht      (let op, dat is dus nog niet de
              begroting), het beoogde tijdspad en
              eerste ideeën over aanpak. Hoewel
              de opdrachtgever formeel
              verantwoordelijk is voor dit
              document, zal het vaak worden
              opgesteld in samenspraak tussen
              projectleider en opdrachtgever.
              Een team van projectmedewerkers
              dat de resultaten van het project
              oplevert, of ervoor verantwoordelijk
              is dat de resultaten worden
Projectteam                           projectgroep
              opgeleverd door derden. Het teanm
              draagt gezamenlijk
              verantwoordelijkheid voor de
              resultaten van het project.
              Document op basis waarvan de
Projectinitiatiedocument  Stuurgroep (Project Board) besluit
                                 Projectplan, Plan
(Project Initiation    de eerste uitvoeringsfase van het
                                 van Aanpak
Document, PID)       project te starten; bevat onder
              andere een beschrijving van de
            Business Case, afbakening, aanpak,
            projectdoelen, planning en fasering,
            projectorganisatie, risico-
            inventarisatie, kwaliteitsplan en
            communicatieplan.
            De kick-off bijeenkomst is een
            sessie waarin alle deelnemers aan
            het project met elkaar concrete
            afspraken maken over hoe het
            project georganiseerd gaat worden,
            en dus feitelijk het plan van aanpak
                               PSU, Project
            in concept af te maken voor
Project kick-off                       StartUp, start-
            besluitvorming door de
                               bijeenkomst
            opdrachtgever. Moet zowel leiden
            tot gemeenschappelijk begrip, als
            tot motivatie voor de opdracht. Ook
            de regels van het spel worden
            duidelijk gemaakt (hoe gaan we
            met elkaar om, etc).
            Deel van het Plan van Aanpak, dat
            op basis van de de belangrijkste
            kwaliteitseisen, de
            kwaliteitscontrole en auditprocessen
Projectkwaliteitsplan
            beschrijft, die van toepassing zijn
            op de projectresultaten (zowel
            management resultaten als
            inhoudelijke resultaten)
            De projectleider is verantwoordelijk
            voor het goed organiseren en
            regisseren van het project.
            Communiceert/spart met
            opdrachtgever over de invulling van
            de opdracht, en is uiteindelijk
Projectleider (PL)                      Projectmanager
            verantwoordelijk voor het
            projectsucces. Stuurt het
            projectteam (dat de resultaten
            oplevert) operationeel aan inzake
            de werkzaamheden voor het
            project.
            Het organiseren van projecten om
            ervoor te zorgen dat het
Projectmanagement
            afgesproken resultaat wordt
            opgeleverd.
            Gestandaardiseerde werkwijze om
Projectmatig Werken   een project aan te pakken,
(PMW)          beschreven in "Projectmatig
            Werken" en "Projecten Leiden".
            medewerker die vanuit zijn project
Projectmedewerker
            team rol verantwoordelijk is voor
              het (gezamenlijk) opleveren van de
              afgesproken projectresultaten,
              binnen de afgesproken
              kwaliteitskaders, en binnen de
              afgesproken grenzen van tijd en
              geld.
                                 begroting geld
              Prognose/vooraf opgestelde
                                 moet begroting er
              bepaling van de totale
Raming                              niet bij? Raming,
              (project)kosten op basis van
                                 begroting,
              schattingen en ruwe gegevens.
                                 calculatie
              Eis waaraan het (project)resultaat
              moet voldoen die buiten de
Randvoorwaarde       invloedssfeer van de opdrachtgever
              ligt (b.v. wettelijke of juridische
              eisen).
              Formeel wijzigingsverzoek, op basis
              waarvan de eisenlijst moet worden
                                RFC,
Request for Change (RFC)  aangepast, wat kan leiden tot
                                wijzigingsverzoek.
              gewijzigde projectbegroting en/of
              planning.
              Een budgetpost voor geplande
              werkzaamheden waarvoor nog geen
Reservering
              verplichtingen zijn aangegaan en
              nog geen uitgaven zijn geboekt.
              Op te leveren product of dienst. Het
              resultaat is geformuleerd met een
              zelfstandig naamwoord en is
              meetbaar, tastbaar en
              verifieerbaar. Onderscheid wordt
              gemaakt in deelresultaten
              (onderdeel van het eindresultaat),
              tussenresultaten (geen onderdeel
              van het eindresultaat, bijvoorbeeld
Resultaat
              een ontwerp) en eindresultaten
              (wat is er klaar als het klaar is).
              Ook onderscheid wordt gemaakt
              tussen inhoudelijke resultaten (wat
              echt opgeleverd moet worden,
              bijvoorbeeld een stadsbrug) en
              management resultaten (wat je
              nodig hebt om het proces te sturen,
              bijvoorbeeld een projectplan).
              Een risico is een gebeurtenis die
              kan optreden en waarvan de
Risico
              gevolgen negatief kunnen zijn voor
              een project.
Risicoanalyse       Onderzoek hoe groot de kans en
              het effect zijn van de
              geïdentificeerde risico's (R = Kans x
              Effect).
              Het actief beheersen van
              projectrisico's, dus voortdurend
              uitvoeren van:
              Risico analyse, plus identificeren en
              uitvoeren van maatregelen
Risicobeheersing      betreffende: vermindering/
              vermijding van het risico;
              acceptatie van het risico; en risico-
              overdracht: het overdragen van
              risico's naar een andere partij.
              Risico management
              Werkwijze met een voorspelbaar
              resultaat, die gekarakteriseerd
              wordt door het uitvoeren van acties
Routine
              op een gestandaardiseerde wijze,
              vaak ondersteund door procedures
              en checklists.
              Beschrijving van de grens van het
              project: wat maakt wèl onderdeel
Scope
              uit van het project, en wat vooral
              ook nìet.
              Vertegenwoordiger van
              gebruikersbelangen in de
              Stuurgroep (Project Board),
              verantwoordelijk voor de kwaliteit
              van de specificaties van het te
Senior gebruiker
              leveren product.
              Gebruikersbelangen wordt hier in
              brede zin bedoeld, dus inclusief
              belangen van bevoegde instanties,
              beheerders etc.
              Vertegenwoordiger van
              leveranciersbelang in de Stuurgroep
              (Project Board), verantwoordelijk
Senior leverancier
              voor het beschikbaar stellen van
              mensen en middelen voor de
              levering van de Business Products.
              Manier van besturen waarbij de
              projectmanager een mandaat krijgt
              om binnen afgesproken grenzen
              (Toleranties, marges) de
                                  Management by
Sturen op uitzonderingen  afgesproken resultaten te
                                  Exception
              realiseren, en alleen wordt
              bijgestuurd wanneer de uitvoering
              buiten deze grenzen treedt.
              Basiswerkwijze binnen Prince 2
              kritisch onderdeel dat moet slagen
Succesbepalende factor   wil het project kunnen slagen. Ook KSF
              wel kritische succesfactor genoemd.
Taak            Vastomlijnde hoeveelheid werk
              Geheel van beheersactiviteiten die
Tijdbeheersing       nodig zijn om het aspect tijd te
              beheersen.
              Toegestane afwijkingen ten
Toleranties         opzichte van gestelde doelen      marge
              (planning, budget of andere).
              Een afgesloten contract voor (een
(Financiële) Verplichting  groep) activiteiten of te leveren
              producten.
              Het geheel van
              managementactiviteiten dat moet
              worden uitgevoerd om de
              voortgang (Resultaat, geld, tijd)
Voortgangsbewaking
              van het project te bewaken.
              Activiteitengericht (hebben we alles
              gedaan) of resultaatgericht (hebben
              we alles opgeleverd).
              Periodiek rapport waarin de actueel
              opgeleverde (deel)resultaten en
              gebruikte middelen worden afgezet
              tegen het plan van aanpak of het
Voortgangsrapport      actuele faseplan. In Prince 2 een
              formele rapportage aan de
              stuurgroep. Eventuele afwijkingen,
              nu en in de toekomst, worden
              expliciet vermeld als beslispunt.
              Adviseert de projectleider in het
              project en bestaat uit deskundigen
Werkgroep
              op meerdere terreinen. Heeft geen
              formele status.
              Opdeling van de totale hoeveelheid
              werk die moet worden uitgevoerd    Werk Brokken
              om het resultaat te bereiken. Vormt  Structuur of WBS
Werkopsplitsing
              de basis voor de fasering, planning  (Work Breakdown
              en de begroting. Decompositie wat   Structure)
              moeten we hiermee??
              Volledig en eenduidig
              gespecificeerde taak die door de
              projectleider wordt uitbesteed aan
Werkpakket         een leverancier, (deel)projectleider
              of individuele medewerker, gericht
              op het tot stand brengen van een of
              meer resultaten Omvat de
          resultaatbeschrijving plus de
          afspraken over de voorwaarden
          waaronder het werk moet worden
          uitgevoerd, zoals budget, planning
          en rapportage-afspraken.
          Formeel verzoek, op basis waarvan
          de eisenlijst moet worden
Wijzigingsverzoek  aangepast, wat kan leiden tot
          gewijzigde projectbegroting en/of
          planning.

								
To top