Docstoc

Refrigeration Basic

Document Sample
Refrigeration Basic Powered By Docstoc
					                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ


             เครื่องทําความเย็นและระบบเครื่องปรับอากาศ
1. บทนํา ......................................................................................................................................1
2. ประเภทของเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ .....................................................................3
3. การประเมินสมรรถภาพเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ....................................................9
4. โอกาสในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ..............................................................................12
5. รายการตรวจสอบทางเลือก .......................................................................................................17
6. ตารางงาน ..............................................................................................................................19
7. เอกสารอางอิง .........................................................................................................................21


1. บทนํา

หัวขอนี้จะอธิบายพอสังเขปถึงรูปแบบหลักๆ ของเครื่องทําความเย็นและระบบเครื่องปรับอากาศ

1.1 การทําความเย็นและการปรับอากาศคืออะไร

เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศจะถูกใชทําใหผลิตภัณฑหรือหรือสภาพแวดลอมของอาคารเย็นลง ระบบทําความเย็น
และระบบปรับอากาศ (R) จะถายเทความรอนจากอางเก็บพลังงานต่ําที่เย็นกวาไปยังอางเก็บพลังงานสูงที่อุนกวา (ดูรูปที่ 1)                        อางเก็บอุณหภูมิสูง


                               ความรอนที่ถูกกําจัดออก

                                       งานที่เติมเขาไป
                             R

                                ความรอนที่ถูกดูดซับ                        อางเก็บอุณหภูมิต่ํา


                รูปที่ 1. แผนผังแสดงรูปแบบของการทําความเย็น
แนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org            ©UNEP     1
                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ
              รูปที่ 2. รูปแบบทั่วไปของวงจรการถายเทความรอนในระบบทําความเย็น
                     (Bureau of Energy Efficiency, 2004)
ในระบบทําความเย็นจะมีวงจรการถายเทความรอนอยูหลายรูปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 2 พลังงานความรอนจะเคลื่อนที่จาก
ซายไปขวาในขณะที่มันถูกดึงออกมาจากชองวางและถูกขับดันไปสูภายนอกโดยผานวงจรการถายเทความรอน 5 รูปแบบ
   วงจรอากาศภายใน ในวงจรทางซายมืออากาศภายในจะถูกขับเคลื่อนโดยพัดลมอากาศผานมาทางขดลวดทําความเย็น
   ซึ่งเปนที่ที่มีการถายเทความรอนไปสูน้ําเย็น อากาศที่เย็นแลวจึงไปทําใหพื้นที่ภายในอาคารเย็นลง
   วงจรน้ําเย็น จะถูกขับเคลื่อนโดยเครื่องสูบน้ําน้ําที่ไหลกลับมาจากขดลวดทําความเย็นไปยังเครื่องทําระเหยเพื่อถูกทํา
   ใหเย็นอีกครั้ง
   วงจรสารทําความเย็น จะใชสารทําความเย็นแบบเปลี่ยนเฟส เครื่องอัดอากาศของเครื่องทําความเย็นจะสูบความรอน
   จากน้ําเย็นไปยังน้ําควบแนน
   วงจรน้ําควบแนน น้ําจะดูดความรอนจากเครื่องควบแนนของเครื่องทําความเย็นและเครื่องสูบน้ําควบแนนจะสงมันไป
   ที่หอหลอเย็น
   วงจรหอหลอเย็น พัดลมของหอหลอเย็นจะขับเคลื่อนอากาศผานชองการไหลแบบเปดของน้ําควบแนนรอน แลว
   ถายเทความรอนไปสูภายนอก

1.2 ระบบปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศที่ใชอยูจะมีหลายทางเลือกดวยกัน โดยขึ้นอยูกับการใชงาน ดังนี้
  การปรับอากาศ (สําหรับพื้นที่หรือสําหรับเครื่องจักร)
  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
  หนวยขดลวดพัดลมในระบบขนาดใหญ
  หนวยควบคุมจัดการอากาศในระบบขนาดใหญ

1.3 ระบบทําความเย็น (สําหรับกระบวนการ)

ระบบทําความเย็นตอไปนี้จะมีใชอยูในกระบวนการทางอุตสาหกรรม (เชน โรงงานทําความเย็น) และการใชงานภายใน
อาคารทั่วๆไป (เปนหนวยโมดูล เชน ตูเย็น)
  หนวยที่มีกําลังผลิตนอย ซึ่งมีรูปแบบการขยายเหมือนกับตูเย็นทั่วไปภายในอาคาร
  โรงงานทําน้ําเย็นสวนกลาง ซึ่งมีน้ําเย็นเปนตัวทําความเย็นทุติยภูมิ สําหรับชวงอุณหภูมิทั่วไปที่มากกวา 5๐C และยัง
  สามารถนําไปใชทําใหเกิดการกอตัวของน้ําแข็งไดดวย

แนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org  ©UNEP  2
                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ


   โรงงานที่ใชน้ําเกลือ ซึ่งมีอุณหภูมิต่ํากวาเปนตัวทําความเย็นทุติยภูมิ สําหรับการใชงานที่มีอุณหภูมิต่ํากวาศูนย โดย
   จะมีทั้งแบบกําลังผลิตของหนวยโมดูล เชนเดียวกับกําลังผลิตของโรงงานสวนกลาง
   โรงงานที่มีกําลังผลิตถึง 50 TR (ตันของเครื่องทําความเย็น) นั้นถูกจัดใหมีกําลังผลิตนอย สวนโรงงานที่มีกําลังผลิต
   50 – 250 TR จะถูกจัดวาเปนหนวยขนาดใหญ

บริษัทขนาดใหญอาจมีหนวยทําความเย็นอยูจํานวนมาก ซึ่งโดยมากแลวจะมีเครื่องสูบน้ําเย็น เครื่องสูบน้ําควบแนน และ
หอหลอเย็น โดยถือวาเปนกําลังผลิตภายนอก บริษัทเดียวกันอาจจะมีเครื่องทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศ อยู 2 – 3
ระดับ เชน จะเปนการรวมกันของ
   การปรับอากาศใหมีสภาพที่สบาย (20 - 25๐C)
   ระบบน้ําเย็น (8 - 10๐C)
   ระบบน้ําเกลือ (การใชงานที่ต่ํากวาศูนย)


2. ประเภทของการทําความเย็นและการปรับอากาศ

หัวขอนี้จะอธิบายหลักการ 2 ประการของโรงงานทําความเย็นซึ่งมีใชอยูในปจจุบัน ไดแก การทํา ความเย็นแบบบีบอัดไอ
น้ํา (VCR) และการทําความเย็น (VAR) ระบบ VCR จะใชพลังงานเชิงกลในการทําใหเกิดแรงขับสําหรับการทําความเย็น
ในขณะที่ระบบ VAR จะใชพลังงานความรอนเปนแรงขับสําหรับการทําความเย็น

2.1 ระบบทําความเย็นแบบบีบอัดไอน้ํา

2.1.1 รูปรางลักษณะ

วงจรการทําความเย็นแบบบีบอัดจะมีขอดีตรงที่ของไหลที่ถูกบีบอัดสูงมาก ณ อุณหภูมิคาหนึ่งนั้นจะเย็นลงก็ตอเมื่อยอมให
มีการขยายไดอีก   ถาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีคาสูงเพียงพออากาศที่ถูกบีบอัดนี้จะรอนมากกวาแหลงทําความเย็น
ภายนอก (ตัวอยางเชน อากาศภายนอก) และกาซที่ขยายตัวจะเย็นลงมากกวาคาอุณหภูมิที่กําหนดไว ในกรณีเชนนี้อากาศ
จะถูกใชไปในการทําใหพื้นที่วางเย็นลงไปแลวกําจัดความรอนไปยังสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูงกวา
    วงจรการทําความเย็นแบบบีบอัดไอน้ําจะมีขอดีอยู 2 ประการ อยางแรกคือมีความตองการใชพลังงานความรอนไป
เปลี่ยนของเหลวใหเปนไอน้ํา เพราะฉะนั้นจึงสามารถขจัดความรอนในพื้นที่วางที่มีการปรับอากาศได อยางที่สองก็คือ
ธรรมชาติของการแบงแบบความรอนเทากันจะยอมใหมีการถอนความรอนออกโดยไมมีการเพิ่มอุณหภูมิของของไหลที่ใช
ทํางานตออุณหภูมิของอะไรก็ตามที่กําลังถูกทําใหเย็นนั่นหมายความวาการถายเทความรอนจะอยูในอัตราที่สูง เพราะวาถา
หากอุณหภูมิของของเหลวที่ใชงานอยูมีคาใกลเคียงกับสภาพแวดลอมก็จะทําใหมีอัตราการถายเทความรอนลดลง

วงจรการทําความเย็น แสดงไวแลวในรูปที่ 3 และรูปที่ 4 และถูกแยกยอยออกมาอีกตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้
  1 – 2. สารทําความเย็นที่เปนของเหลวซึ่งอยูในเครื่องทําระเหยนั้น จะดูดกลืนความรอนจากสภาพแวดลอม เชน
  อากาศ น้ํา หรือของเหลวบางสวนในกระบวนการ ในระหวางขั้นตอนนี้มันจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเปนกาซ
  และที่ทางออกจากเครื่องทําระเหยนั้น จะเปนการดงไอดวยเล็กนอย
  2 – 3. ไอรอนยิ่งยวด (ไอดง) จะเขาไปยังเครื่องอัดอากาศซึ่งจะเพิ่มความดันอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นดวย เพราะวา
  สัดสวนของพลังงานที่ใสเขาไปในกระบวนการบีบอัดนั้น จะถูกถายเทสารทําความเย็นตอไป


แนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org  ©UNEP    3
                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ


   3 – 4. กาซรอนยิ่งยวดแรงดันสูง จะผานมาจากเครื่องอัดอากาศไปยังเครื่องควบแนน สวนแรกเริ่มของกระบวนการ
   หลอเย็น (3 – 3a) จะลดความรอนยิ่งยวดของกาซกอนที่จะกลายเปนของเหลว (3a – 3b) การหลอเย็นสําหรับ
   กระบวนการนี้ทําไดโดยใชอากาศหรือน้ํา การลดอุณหภูมิลงอีกจะมีขึ้นที่ระบบทอและอางรับของเหลว (3b – 4) ซึ่ง
   สารของเหลวทําความเย็นก็จะถูกทําใหมีอุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิอิ่มตัวในขณะที่มันเขาไปยังอุปกรณลดความดัน
   4 - 1 ของเหลวยิ่งยวด ซึ่งมีแรงดันสูงนี้จะผานอุปกรณลดแรงดัน ซึ่งจะลดทั้งแรงดันและการควบคุมการไหลเขาสู
   เครื่องทําระเหย


                                                  3
                             เครื่องควบแนน

               4
                                                      ดานที่มีแรงดันสูง
                   อุปกรณลด
                                      เครื่องอัดอากาศ
                      ั                                               2      ดานที่มีแรงดันต่ํา
               1

                             เครื่องทําระเหย

                 รูปที่ 3. รูปแบบของการอัดไอในวัฏจักรของการทําความเย็น
       รูปที่ 4. รูปแบบของการอัดไอในวัฏจักรของการทําความเย็นซึงรวมการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน
                     (Bureau of Energy Efficiency, 2004)


แนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org    ©UNEP      4
                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ


เครื่องควบแนนจะตองสามารถกําจัดความรอนที่เขามาในเครื่องทําระเหยและเครื่องอัดอากาศไดหรือกลาวไดวา (1 – 2) +
(2 – 3) จะตองเหมือนกับ (3 – 4) โดยไมมีการสูญเสียหรือไดรับความรอนเพิ่มในอุปกรณลดแรงดัน

2.1.2 ประเภทของสารทําความเย็นที่ใชในระบบการอัดไอ

สารทําความเย็นหลายชนิดไดถูกนํามาใชในระบบการอัดไอ อุณหภูมิการหลอเย็นที่ตองการจะเปนตัวกําหนดทางเลือกของ
สารเหลานี้ สารทําความเย็นที่มักจะถูกนํามาใชนั้นจะอยูในกลุมของคลอริเนต ฟลูออโรคารบอน (CFCs หรือที่เรียกวา ฟรี
ออน) ไดแก R–11, R–12, R–21, R–22 และ R–502 คุณสมบัติของสารทําความเย็นเหลานี้สรุปไวในตารางที่ 1 และ
สมรรถภาพของมันก็แสดงไวในตารางที่ 2 ดังตอไปนี้

     ตารางที่ 1. คุณสมบัติของสารทําความเย็นที่มักจะถูกนํามาใช (ดัดแปลงมาจาก Arora, C.P., 2000)
                                                     ความจุความรอน *
สารทําความเย็น    จุดเดือด **    จุดเยือกแข็ง     แรงดันไอ *      ปริมาตรไอ *
             (oC)        (oC)        (kPa)       (m3 / kg)     ของเหลว     ไอ
                                                  (kJ / kg)   (kJ / kg)
  R – 11       -23.82      -111.0        25.73       0.61170      191.40     385.43
  R – 12       -29.79      -158.0        219.28       0.07702      190.72     347.96
  R – 22       -40.76      -160.0        354.74       0.06513      188.55     400.83
  R – 502       -45.40        ---        414.30       0.04234      188.87     342.31
  R–7         -33.30       -77.7        289.93       0.41949      808.71     487.76
 (แอมโมเนีย)
     *     ที่ -10 oC
     **     ที่แรงดันบรรยากาศมาตรฐาน (101.325 kPa)

     ตารางที่ 2. สมรรถภาพของสารทําความเย็นที่มักจะถูกนํามาใช (ดัดแปลงมาจาก Arora, C.P., 2000)
           แรงดันการระเหย แรงดันการควบแนน           อัตราสวน   ความจุความรอนของไอ
สารทําความเย็น                                                  COP**carnot
              (kPa)          (kPa)         แรงดัน        (kJ / kg)

  R – 11          20.4          125.5         6.15         155.4        5.03
  R – 12         182.7          744.6         4.08         116.3        4.70
  R – 22         295.8          1192.1         4.03         162.8        4.66
  R - 502         349.6          1308.6         3.74         106.2        4.37
  R - 717         236.5          1166.5         4.93         103.4        4.78
     *     ที่ -15 C อุณหภูมิของเครื่องทําระเหย, และ 30 C อุณหภูมิของเครื่องควบแนน
              o                    o


     **     COP carnot = คาสัมประสิทธิ์ของสมรรถภาพ = Temp.Evap. / (Temp.Cond. -TempEvap.)

ทางเลือกของสารทําความเย็นและอุณหภูมิหลอเย็นที่ตองการและโหลด    จะเปนตัวกําหนดทางเลือกของเครื่องอัดไอ
เชนเดียวกับการออกแบบของเครื่องควบแนน เครื่องทําระเหยและอุปกรณเสริมอื่น ๆ (น้ํา กําลังไฟฟา ฯลฯ) ก็มีอิทธิพล
ตอการเลือกสวนประกอบตางๆ เชนกัน

แนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org     ©UNEP    5
                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ


2.2 ระบบทําความเย็นแบบดูดซับไอ

2.2.1 รูปรางลักษณะ

ระบบทําความเย็นแบบดูดซับไอ จะประกอบไปดวย
  เครื่องดูดซับ เปนการดูดซับไอของสารทําความเย็นโดยการใชตัวดูดซับที่เหมาะสมจะทําใหมีสารทําความเย็นที่ละลาย
  เขมขนไดภายในตัวดูดซับนั้น
  เครื่องสูบ จะสูบสารละลายเขมขนและเพิ่มแรงดัน จนถึงคาแรงดันของเครื่องควบแนน
  เครื่องกําเนิด การกลั่นของไอจากสารละลายเขมขนจะทิ้งสารละลายของไอไวสําหรับการนํามาใชหมุนเวียน
                  เครื่องควบแนน                    เครื่องกําเนิด                                                      ดานที่รอน
       เครื่องทําระเหยดานที่เย็น                              เครื่องดูดซับ
                    รูปที่ 5: รูปแบบอยางงายของระบบทําความเย็นแบบดูดซับไอ
เครื่องทําความเย็นแบบดูดซับนี้ เปนเครื่องจักรที่ผลิตน้ําเย็นไดโดยการใชความรอน เชน ไอน้ํา น้ํารอน กาซ น้ํามัน
ฯลฯ น้ําเย็นจะถูกผลิตขึ้นหลักการที่วา ของเหลว (ซึ่งก็คือสารทําความเย็นที่ระเหยไดที่อุณหภูมิต่ํา) จะดูดซับความรอน
จากสิ่งแวดลอมโดยรอบเมื่อมันระเหยน้ําบริสุทธิ์จะถูกนํามาใชเปนสารทําความเย็นและลิเธียมโปรไมค จะถูกนํามาใชเปน
สารดูดซับ
     ความรอนสําหรับระบบทําความเย็นแบบดูดซับ จะถูกนํามาจากความรอนเหลือทิ้งจากกระบวนการ หรือจากชุด
เครื่องกําเนิดดีเซล เปนตน ในกรณีนี้ระบบดูดซับตองการใชพลังงานไฟฟาสําหรับการเดินเครื่องสูบเทานั้น อาจเปนการ
ประหยัดกวาเพื่อผลิตความรอน/ไอน้ําในการเดินระบบดูดซับ ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับอุณหภูมิที่ตองการและคาใชจายดานกําลัง
งานแนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org     ©UNEP  6
                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ


หลักการของระบบทําความเย็นแบบดูดซับ มีรายละเอียด ดังนี้ (ไมทราบแหลงที่มาของรูปภาพประกอบ)

เครื่องระเหย
สารทําความเย็น (น้ํา) จะระเหยที่อุณหภูมิประมาณ 4๐C
ภายใตสภาวะสูญญากาศที่ความดัน 754 mmHg ใน
เครื่องทําระเหย
    น้ําเย็นจะไหลผานทอหลอดแลกเปลี่ยนความ
รอนในเครื่องระเหย แลวถายเทความรอนไปใหสารทํา
ความเย็นที่ระเหยอยู
    สารทําความเย็นที่ระเหยอยูนั้น (ไอ) จะเปลี่ยน
กลับมาเปนของเหลวอีกครั้งในขณะที่ความรอนแฝง
จากกระบวนการระเหยนี้ จะทําใหน้ําเย็นลง (ใน
รูปภาพจะลดลงจาก 12๐C เปน 7๐C) และน้ําเย็นนี้จะถูก
นําไปใชสําหรับการหลอเย็น
เครื่องดูดซับ
ในการที่จะรักษาการระเหยไวใหไดนั้น ไอของสารทํา
ความเย็นจะตองถูกปลอยมาจากเครื่องระเหย และตอง
เติมสารทําความเย็น (น้ํา) ดวย ไอของสารทําความเย็น
จะถูกดูดซับเขาไปในสารละลายลิเธียมโปรไมค ซึ่งเปน
วิธีที่สะดวกสําหรับการดูดซับไอของสารทําความเย็น
ความรอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการดูดซับจะถูกกําจัด
ออกจากระบบอยางตอเนื่องโดยน้ําหลอเย็น การดูดซับ
ยังชวยรักษาสภาวะสุญญากาศภายในเครื่องระเหยอีก
ดวย
เครื่องกําเนิดแรงดันสูง
ในขณะที่สารละลายลิเธียมโบรไมคกําลังเจือจางลง
ความสามารถในการดูดซับของไอของสารทําความเย็น
ก็จะลดลงดวย การที่จะรักษาใหกระบวนการดูดซับ
ดําเนินตอไปนั้น จะตองทําใหสารละลายลิเธียมโบรไมค
เขมขนขึ้นอีกครั้ง
   เครื่องทําความเย็นแบบดูดซับ จะไดรับการติดตั้ง
ระบบทําใหสารละลายเขมขนมาดวย เรียกวา เครื่อง
กําเนิดสื่อทําความรอน เชน ไอน้ํา น้ํารอน กาซ หรือ
น้ํามัน จะทําหนาที่ทําใหสารละลายมีความเขมขนขึ้น
สารละลายที่เขมขนนี้จะกลับไปสูเครื่องดูดซับเพื่อทํา
การดูดซับไอของสารทําความเย็นอีกครั้ง

แนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org  ©UNEP  7
                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ


เครื่องควบแนน
ในการที่จะทําใหวัฏจักรของการทําความเย็นมีความ
สมบูรณและทําใหแนใจวาการทําความเย็นจะเกิดขึ้น
อยางตอเนื่องนั้น จะตองทําในสองสิ่งตอไปนี้
1. ทําใหไอของสารทําความเย็นมีความเขมขนและ
   กลายเปนของเหลว      ซึ่งทําไดในเครื่องกําเนิด
   แรงดันสูง
2. เติมน้ําควบแนนเขาสูเครื่องระเหย เพื่อใหเปนตัวทํา
   ความรอน (น้ํา)
เครื่องควบแนนจึงถูกติดตั้งเขากับระบบเพื่อทําหนาที่ทั้ง
สองดังกลาวนี้

ระบบทําความเย็นแบบดูดซับที่ใช Li – Br – น้ํา เปนตัวทําความเย็นนี้จะมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) อยูในชวง 0.65
– 0.70 และสามารถทําน้ําเย็นไดในอุณหภูมิ 6.7๐C และมีอุณหภูมิน้ําหลอเย็น 30๐C และยังมีระบบที่ทําน้ําเย็นได 3๐C อีก
ดวย ระบบที่ใชแอมโมเนียจะทํางานที่ความดันบรรยากาศและสามารถทํางานในอุณหภูมิต่ําได (ต่ํากวา 0๐C) เครื่องดูดซับ
สามารถทํางานไดระหวาง 10 – 1500 ตัน ถึงแมวาระบบดูดซับจะมีราคาแพงกวาระบบบีบอัด แตก็มีคาใชจายในการ
ปฏิบัติงานต่ํากวามากถามีการใชความรอน

2.2.2 การหลอเย็นแบบระเหยในระบบทําความเย็นแบบดูดซับไอ

การปรับอากาศเปนการกําหนดควบคุมความชื้นไดมากถึง 50% สําหรับความสบายตัวของคนหรือกระบวนการและใน
หลายๆ โอกาส การปรับอากาศก็สามารถถูกทดแทนไดโดยการใชการระเหยไอน้ําเย็น ซึ่งใชพลังงานนอยกวา
                                     พรมน้ํา
                     อากาศรอน          อากาศเย็น
              รูปที่ 6. แผนผังของการระเหยไอน้ําเย็น (ดัดแปลงมาจาก: Munters (2001))

หลักการงายๆ ของวิธีการนี้ จะเหมือนกับวิธีที่ใชกับหอระบายความรอนอากาศจะถูกนําเขามาใกลน้ําเพื่อใหเย็นลงจนมี
อุณหภูมิใกลเคียงกับอุณหภูมิกระเปาะเปยก อากาศเย็นอาจถูกนําไปใชเพื่อความสบายตัวหรือวิธีการที่ไดผลดีมาก ขอเสียของ
ระบบนี้คืออากาศจะมีความชื้นมาก แตอยางไรก็ตามมันก็เปนวิธีการที่ไดผลดีมากสําหรับการระบายความรอนที่มีคาใชจาย
นอย ระบบทางการพาณิชยขนาดใหญจะใชแผนที่เติมดวยเซลลูโลสปดไวและฉีดพนดวยน้ํา การควบคุมอุณหภูมิสามารถทํา
ไดโดยการควบคุมอัตราการไหลของอากาศและการไหลเวียนของน้ํา มีความเปนไปไดมากที่จะนําการระเหยไอน้ําเย็นนี้มาใช
ในการใหความสบายตัวในภูมิภาคที่แหง หลักการนี้ไดถูกนําไปใชในกระบวนการบางอยางของอุตสาหกรรมสิ่งทอดวย


แนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org  ©UNEP  8
                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ


3. การประเมินสมรรถภาพของการทําความเย็นและการปรับอากาศ

หัวขอนี้จะอธิบายวา จะทําการประเมินสมรรถภาพของการทําความเย็น/การปรับอากาศไดอยางไร

3.1 การประเมินสมรรถภาพของเครื่องทําความเย็น

3.1.1 TR

เราเริ่มตนดวยความหมายของ TR
   TR: คือ ผลกระทบของความเย็นที่ผลิตขึ้นโดยวัดปริมาณเปนตันของการทําความเย็น เรียกไดอีกอยางหนึ่งวา “ระบบตอ
   ตันของเครื่องทําความเย็น
   TR = Q x⋅Cp x⋅ (Ti – To) / 3024
    โดยที่ Q คือ อัตราการไหลของมวลของน้ํายาทําความเย็นในหนวย กิโลกรัม / ชั่วโมง
           Cp คือ ความรอนจําเพาะของน้ํายาทําความเย็น ในหนวย กิโลแคลอรี/กิโลกรัม องศาเซลเซียส
           Ti คืออุณหภูมิน้ํายาทําความเย็นที่เขาสูเครื่องระเหย (เครื่องทําความเย็น) ในหนวย องศาเซลเซียส
           To คืออุณหภูมิน้ํายาทําความเย็นที่ออกจากเครื่องระเหย (เครื่องทําความเย็น) ในหนวย องศาเซลเซียส
           1 TR ของการทําความเย็น = 3024 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง ของความรอนที่ถูกขับออก

3.1.2 ปริมาณการใชความรอนจําเพาะ

  ปริมาณการใชความรอนจําเพาะ kw/TR เปนตัวบงชี้ที่สําคัญของสมรรถนะของระบบทําความเย็นจากการวัดภาระของการ
  ทําความเย็นในหนวย TR และ kw ของกําลังที่ใสเขาไป คาอัตราสวน kw/TR จะถูกใชเปนตัวบงชี้สมรรถภาพดานพลังงาน
  ในระบบการหลอเย็นดวยน้ําจากสวนกลาง นอกเหนือจากหนวยอัดอากาศแลว กําลังงานก็จะถูกใชโดยเครื่องสูบน้ําหลอ
  เย็น (ทุติยภูมิ) โดยเครื่องสูบน้ําควบแนน (สําหรับการขับความรอนออกไปยังหอหลอเย็น) และโดยพัดลมในหอหลอเย็น
  ถาจะใหมีประสิทธิผลแลว ปริมาณการใชพลังงานจะเปนผลรวมของ
        − เครื่องอัดอากาศ kW
        − เครื่องสูบน้ําเย็น kW
        − เครื่องสูบน้ําควบแนน kW
        − พัดลมของหอหลอเย็น kW สําหรับหอเหนี่ยวนําหรือผลักดันกระแสลม
  คา kw/TR หรือปริมาณการใชความรอนจําเพาะ สําหรับคา TR ที่ผลิตไดจะเปนผลรวมของ
        − เครื่องอัดอากาศ kW/TR
        − เครื่องสูบน้ําเย็น kW/TR
        − เครื่องสูบน้ําควบแนน kW/TR
        − พัดลมของหอหลอเย็น kW/TR
3.1.3 คาสัมประสิทธิ์ของสมรรถภาพ

   คาสัมประสิทธิ์ของสมรรถภาพทางทฤษฎี (Carnot), (COPCarnotเปนการวัดมาตรฐานของประสิทธิภาพในการทํา
   ความเย็นของระบบทําความเย็นในอุดมคติ) จะขึ้นอยูกับสองคาอุณหภูมิหลักของระบบ ไดแก อุณหภูมิของเครื่องทํา
   ระเหย Te และ อุณหภูมิของเครื่องควบแนน Tc. โดยคํานวณคา COP ไดดังนี้

                      COPCarnot    =  Te / (Tc - Te)


แนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org  ©UNEP   9
                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ   สมการนี้บงบอกวาจะไดคา COPCarnot ที่สูงกวาก็ตอเมื่อมีคาอุณหภูมิเครื่องระเหยสูงกวาและมีอุณหภูมิเครื่อง
   ควบแนนต่ํากวา แตทวาคา COPCarnot เปนเพียงอัตราสวนของอุณหภูมิโดยไมคํานึงถึงชนิดของเครื่องอัดอากาศ
   ดังนั้น คา COP มักจะถูกคํานวณไดดังนี้

                             ผลกระทบของการหลอเย็น (kW)
                      COP =
                             กําลังที่ใสใหเครื่องอัดอากาศ (kW)

   โดยที่ผลกระทบของการทําความเย็น คือความแตกตางของคาความจุความรอนในเครื่องระเหยและแสดงหนวยเปน kW.
        รูปที่ 7: ผลกระทบของอุณหภูมิการควบแนนและอุณหภูมิการระเหยภายในเครื่องทําความเย็น
                     (Bureau of Energy Efficiency, 2004)

3.2 การประเมินสมรรถภาพของเครื่องปรับอากาศ

สําหรับหนวยปรับอากาศแลว การไหลของอากาศที่หนวยขดลวดพัดลม (FCU) หรือหนวยจัดการควบคุมอากาศ (AHU)
สามารถวัดคาไดโดยการใชเครื่องวัดอัตราเร็วของลม อุณหภูมิที่กระเปาะแหงและกระเปาะเปยกจะถูกวัดคาที่จุดเขาและจุด
ออกของ AHU และ FCU และโหลดของเครื่องทําความเย็นในหนวย TR ซึ่งหาคาไดจาก
                                Q × ρ × (h in − h out )
                           TR =
                                   3024
     โดยที่   Q     คือการไหลของอากาศ ในหนวย ลูกบาศกเมตร / ชั่วโมง
           ρ     คือความหนาแนนของอากาศ ในหนวย กิโลกรัม / ลูกบาศกเมตร
           hin    คือความจุความรอนของอากาศเขา ในหนวย กิโลแคลอรี / กิโลกรัม
           hout    คือความจุความรอนของอากาศออก ในหนวย กิโลแคลอรี / กิโลกรัม

การใชแผนภูมิแสดงประสิทธิภาพ จะชวยใหสามารถคํานวณคา hin และ hout จากกระเปาะแหงและกระเปาะเปยกได ซึ่ง
จะถูกวัดคาระหวางการทดลอง โดยการหมุนแผนภูมิการวัดกําลังที่เครื่องวัดอากาศเครื่องสูบ พัดลมของ AHU พัดลมของ
หอหลอเย็น ก็ทําไดโดยการใชเครื่องวิเคราะหโหลดแบบพกพาไดแนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org  ©UNEP 10
                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ


การประมาณคาโหลดของการปรับอากาศ ทําไดโดยการคํานวณคาโหลดความรอน คาความรอนสัมผัสและความรอนแฝง โดย
ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ของอากาศเขาและอากาศออก อากาศผานการไหลของอากาศ จํานวนคน และประเภทของวัสดุที่เก็บไว

แนวทางและรูปแบบโหลดของ TR สําหรับการปรับอากาศ          มีดังนี้
  หองทํางานขนาดเล็ก                        =   0.1 TR/ตารางเมตร
  หองสํานักงานขนาดกลาง                       =   0.06 TR/ตารางเมตร
  ซึ่งสามารถจุคนได 10 – 30 คน cy
  โดยใชระบบปรับอากาศสวนกลาง
  หองสํานักงานขนาดใหญ และมีหลายชั้นรวมกัน             =   0.04 TR/ตารางเมตร
  โดยใชระบบปรับอากาศสวนกลาง


3.3 ขอควรพิจารณาเมื่อทําการประเมินสมรรถภาพ

3.3.1 ความถูกตองแมนยําของการวัดการไหลและอุณหภูมิ

ในการประเมินสมรรถภาพภาคสนาม มีความจําเปนตองใชอุปกรณที่ถูกตองแมนยํา เพื่อวัดอุณหภูมิเขาและอุณหภูมิออก
ของน้ําหลอเย็นและน้ําควบแนน ซึ่งนิยมนับไดถึง 0.1๐C    การวัดการไหลของน้ําหลอเย็นสามารถทําไดโดยการใช
เครื่องมือวัดการไหลแบบอัลตราโซนิก (ความถี่เหนือเสียง) ไดโดยตรง หรือกําหนดไดโดยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ของหนาที่
เครื่องสูบและยังตองการใหมีการตรวจสอบน้ําเย็นอยางเพียงพอและระบบสวนใหญก็ถูกออกแบบมาใหมีคาอยูในชวง 0.68
ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ตอ TR (3 gpm/TR) ของการไหลของน้ําเย็น การไหลของน้ําควบแนน สามารถวัดไดดวยมาตรวัด
                           
การไหลของน้ําแบบไมสัมผัสนั้นไดโดยตรงหรือการใชปจจัยหนาที่ตางๆ ของเครื่องสูบ การตรวจสอบน้ําควบแนนตองมี
เพียงพอและหนวยสวนใหญก็จะถูกออกแบบมาใหมีคาเทากับ 0.91 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ตอ TR (4 gpm/TR) ของการ
ไหลของน้ําควบแนน


3.3.2 คาโหลดบางสวนรวมกัน (IPLV)

ถึงแมวาคาอัตราสวน kw/TR จะสามารถใชเปนคาอางอิงเริ่มแรกได แตก็ไมควรคิดวาคานี้เปนคาที่ถึงที่สุดแลว เนื่องจาก
คานี้จะขึ้นอยูกับระดับความสามารถของอุปกรณ 100% และขึ้นอยูกับสภาวะของการออกแบบ ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่วิกฤติ
ที่สุด สถานการณเหลานี้อาจเกิดขึ้นไดเพียงเปอรเซ็นตตางๆ ของเวลากับใชงานของอุปกรณตลอดทั้งป ดวยเหตุนี้เองจึง
จําเปนตองขอมูลซึ่งจะสะทอนวาเครื่องมือตางๆ ทํางานอยางไร โดยมีโหลดบางสวนหรือภายใตเงื่อนไขที่ตองการกําลัง
ผลิตนอยกวา 100% ในการแกไขปญหานี้ คาเฉลี่ยของ kw/TR โดยมีการกําหนดคาโหลดบางสวน ซึ่งเรียกวา คาโหลดบาง
สวนรวมกัน (IPLV)

คา IPLV เปนคาอางอิงที่เหมาะสมที่สุด แมวาจะไมใชคาที่ดีที่สุดก็ตาม ทั้งนี้เพราะวาถูกนํามาจาก 4 จุด ภายในวัฏจักร
ของการปฏิบัติงาน คือ คา 100%, 75%, 50% และ 75% ของกําลังการผลิต สิ่งนี้จึงแสดงวาทําไมจึงมีความสําคัญที่จะตอง
เตรียมการวิเคราะหเฉพาะสําหรับแตละกรณี ซึ่งจะอางถึง 4 จุดตางๆ ที่ไดกลาวมาแลว เชนเดียวกับการสรางรูปแบบของ
การทํางานของเครื่องและเปลี่ยนความรอนในระหวางปนั้นๆแนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org  ©UNEP 11
                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ


4. โอกาสในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

หัวขอนี้จะไดกลาวถึงโอกาสตางๆ ในการอนุรักษพลังงานในโรงงานทําความเย็น

4.1 การทําใหเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในกระบวนการมีประโยชนสูงสุด

มีแนวโนมที่จะทําใหมีขอบเขตความปลอดภัยสูงในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลกระทบตอแรงดันในการดูดของเครื่องอัด
อากาศ/คาที่ตั้งไวของเครื่องระเหย ตัวอยางเชน ขอกําหนดการหลอเย็น 15๐C นั้นจะตองการน้ําเย็นซึ่งมีอุณหภูมิ 10๐C
อุณหภูมิที่ดานตัวทําความเย็นก็จะตองมีคาต่ํากวานั้น (ประมาณ -5๐C ถึง + 5๐C) อุณหภูมิของสารทําความเย็นจะเปน
ตัวกําหนดแรงดันในการดูดของสารทําความเย็น ซึ่งก็จะเปนตัวกําหนดสภาวะหนาที่ที่ดานขาวของเครื่องอัดสารทําความ
เย็น ดังนั้นการใหคาแรงขับสูงสุด/ต่ําสุด (ความแตกตางของอุณหภูมิ) สามารถชวยใหเครื่องอัดอากาศมีคาแรงดันในการดูด
สูงสุดได ซึ่งก็จะเปนการลดปริมาณการใชพลังงาน การทําเชนนี้จะตองมีการกําหนดพื้นที่การแลกเปลี่ยนความรอนที่
เหมาะสมของการแลกเปลี่ยนความรอนและการระเหยในกระบวนการเชนเดียวกับการวัดความตองการดานอุณหภูมิได
อยางสมเหตุสมผลเพื่อใหไดคาสูงสุดเทาที่จะเปนไปได การมีอุณหภูมิของเครื่องระเหยเพิ่มขึ้น 1๐C จะสามารถประหยัด
การใชพลังงานไดเกือบ 3% คากําลังการผลิต TR ของเครื่องจักรเดียวกันก็จะเพิ่มขึ้นพรอมกับคาอุณหภูมิของเครื่องระเหย
ตามที่ใหมาในตารางตอไปนี้

ตารางที่ 3. คาทั่วไปที่แสดงถึงผลกระทบจากการผันแปรอุณหภูมิของเครื่องระเหยตอปริมาณการใชพลังงานของเครื่องอัด
      อากาศ (National Productivity Council, unpublished)
                                 ่
                        กําลังผลิตของเครืองทํา  ปริมาณการใชพลังงาน     การเพิ่มของ kW / ตัน
   อุณหภูมิของเครื่องระเหย (0C)             *
                          ความเย็น (ตัน)       เฉพาะ*            (%)
           5.0                67.58          0.81             -
           0.0                56.07          0.94            16.0
          -5.0                45.98          1.08            33.0
          -10.0                37.20          1.25            54.0
          -20.0                23.12          1.67            106.0
     *   อุณหภูมิเครื่องควบแนน 400C

การที่จะจัดพื้นที่การถายเทความรอนอยางเหมาะสมนั้น คาสัมประสิทธิ์ของการถายเทความรอนในดานสารทําความเย็น
จะมีคาอยูในชวง 1400 – 2800 watt/m2k พื้นที่การถายเทความรอนดานสารทําความเย็นจะมีคา 0.5 m2/TR หรือมากกวาใน
เครื่องทําระเหย
    เครื่องควบแนนในโรงงานทําความเย็นเปนอุปกรณที่สําคัญมากซึ่งจะมีผลกระทบตอกําลังการผลิต TR และความ
ตองการใชพลังงาน สําหรับสารทําความเย็นใดๆ อุณหภูมิการควบแนนและความดันของเครื่องควบแนนจะขึ้นอยูกับพื้นที่
ของการแลกเปลี่ยนความรอน ความมีประสิทธิผลของการแลกเปลี่ยนความรอนและชนิดของการระบายความรอน การมี
อุณหภูมิการควบแนนที่ต่ํากวาจะหมายความวาเครื่องอัดอากาศจะตองทํางานระหวางความแตกตางของคาอุณหภูมิต่ํากวา
เนื่องจากแรงดันปลอยจะถูกตั้งคาไวคงที่โดยการออกแบบและสมรรถภาพของเครื่องควบแนน
    ในทางปฏิบัติ ทางเลือกของเครื่องควบแนนจะอยูระหวางการหลอเย็นดวยอากาศ การหลอเย็นดวยอากาศรวมกับ
การพนฉีดน้ําและการหลอเย็นดวยการแลกเปลี่ยนความรอน เปลือกหุมและทอแลกเปลี่ยนความรอนที่มีขนาดใหญกวาจะ
ถูกใชเปนเครื่องควบแนนและติดตั้งดวยทอหลอเย็นที่ดี ซึ่งจะทํางานที่มีคาแรงดันปลอยต่ําและปรับปรุงคากําลังผลิต TR
ของโรงงานทําความเย็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org   ©UNEP 12
                            ่
 เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ


 ถาสารทําความเย็น R22 ถูกนํามาใชในเปลือกและทอหลอดทําความเย็นดวยน้ําของเครื่องควบแนนแลว แรงดันปลอยก็จะมี
 คา 15 กก./ซม.2 ถาสารทําความเย็นชนิดเดียวกันนี้ถูกนําไปใชในเครื่องควบแนนที่หลอเย็นดวยอากาศแลว คาแรงดันปลอย
 ก็จะมีคาเทากับ 20 กก./ซม.2 ซึ่งแสดงใหเห็นวาจะตองการภาระแรงบีบอัดเพิ่มขึ้นเทาใดและก็จะสงผลใหโรงงานประหยัด
 การใชพลังงานเพิ่มขึ้นไดเกือบ 30%
    ทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกหนึ่งในระหวางการออกแบบก็คือการเลือกเปลือกหุมและทอของเครื่องควบแนนขนาด
 ใหญ (0.65 m2/TR และมากกวา) โดยมีระบบหลอเย็นดวยน้ํามากกวาที่จะใชทางเลือกอื่นที่มีราคาถูกกวา เชน เครื่อง
 ควบแนนโดยใชอากาศหลอเย็นหรือเครื่องควบแนนที่ใชการฉีดพนน้ําภายใตแรงดันบรรยากาศ
 ผลกระทบจากอุณหภูมิของเครื่องควบแนนในการประหยัดพลังงานของโรงงานทําความเย็น แสดงไวในตารางตอไปนี้
 ตารางที่ 7. คาทั่วไปที่แสดงถึงผลกระทบจากการผันแปรอุณหภูมิของเครื่องควบแนนตอปริมาณการใชพลังงานของเครื่อง
      อัดอากาศ (National Productivity Council, unpublished)
อุณหภูมิของเครื่องระเหย (0C)           ่
                กําลังผลิตของเครืองทําความเย็น* (ตัน)    ปริมาณการใชพลังงานเฉพาะ*  การเพิ่มของ kW / ตัน (%)
      26.7                 31.5                 1.17               -
      35.0                 21.4                 1.27              8.5
      40.0                 20.0                 1.41              20.5
      *    เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบที่ใช R-22 เปนสารทําความเย็น
          อุณหภูมิเครื่องระเหย -100C

 4.2 การบํารุงรักษาพื้นผิวของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
 ทันทีที่ไดซื้อเครื่องวัดอากาศมา    การบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพจะเปนกุญแจสําคัญของการทําใหการใชพลังงานเกิด
 ประโยชนสูงสุด การถายเทความรอนนี้สามารถปรับปรุงไดโดยการแยกสวนของสารหลอลื่นและสารทําความเย็นไดอยาง
 เหมาะสม การที่ขดลวดสามารถละลายน้ําแข็งไดอยางรวดเร็วและการเพิ่มอัตราเร็วของตัวทําความเย็นทุติยภูมิ (อากาศ น้ํา
 ฯลฯ) อยางไรก็ตาม การเพิ่มอัตราเร็วจะทําใหเกิดแรงดันตกมากในระบบการสงจาย และเครื่องสูบและพัดลมจะใชพลังงาน
 มากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงตองการการวิเคราะหอยางระมัดระวังเพื่อที่จะกําหนดอัตราเร็วที่ทําใหเกิดประโยชนสูงสุด
     หากทอในเครื่องควบแนนมีความสกปรก ก็จะทําใหเครื่องอัดอากาศทํางานหนักขึ้น เพื่อใหไดกําลังผลิตตามที่
 ตองการ ตัวอยางเชน ถามีคราบสะเก็ดหนา 0.8 มม. อยูภายในทอของเครื่องควบแนนก็จะทําใหมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นถึง
 35% เชนเดียวกัน เครื่องระเหยที่สกปรก (เนื่องจากมีเศษตกคางของน้ํามันหลอลื่นหรือไสกรองอากาศ) ก็จะทําใหมีการใช
 พลังงานเพิ่มมากขึ้น สิ่งอื่นๆ ที่มีความสําคัญเทาเทียมกันก็คือ การเลือกการกําหนดขนาดและการบํารุงรักษาของหอหลอ
 เย็นอยางเหมาะสม การลดอุณหภูมิของน้ําที่ไหลคืนมาจากหอหลอเย็นได 0.55๐C จะชวยลดการใชพลังงานลงได 3%
 ตารางที่ 8. คาทั่วไปที่แสดงถึงผลกระทบของการบํารุงรักษาที่ไมดีตอปริมาณการใชพลังงานของเครื่องอัดอากาศ
       (National Productivity Council)
                 อุณหภูมิการ อุณหภูมิการ                 ่
                                    กําลังผลิตของเครือง  ปริมาณการใชพลังงาน   การเพิ่มของ
       สภาวะการณ            ควบแนน                      เฉพาะ (kW/ตัน)    kW / ตัน (%)
                 ระเหย (0C)               ทําความเย็น* (ตัน)
                               (0C)
 ปกติ                     7.2      40.5       17.0          0.69          -
 เครื่องควบแนนสกปรก             7.2      46.1       15.6          0.84          20.4
 เครื่องระเหยสกปรก              1.7      40.5       13.8          0.82          18.3
 เครื่องควบแนนและเครื่องระเหยสกปรก      1.7      46.1       12.7          0.96          38.7
                                           ่
 * ระบบที่ใชเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบขนาด 15 ตัน ปริมาณการใชพลังงานจะต่ํากวาระบบอืนๆ ที่มักจะใชอยูในประเทศอินเดีย    อยางไรก็
    ตาม คาเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงของการใชพลังงานจะเปนตัวบงบอกถึงผลกระทบจากการบํารุงรักษาที่ไมดี


 แนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org      ©UNEP 13
                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ


4.3 การมีหลายขั้นตอนเพื่อประสิทธิภาพ
    การทํางานของเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพนั้น จะตองรักษาอัตราสวนการบีบอัดใหมีคาต่ําไวเพื่อลดแรงดัน
การปลอยและลดอุณหภูมิ สําหรับการทํางานที่มีอุณหภูมิต่ําซึ่งเกี่ยวของกับคาอัตราสวนการบีบอัดสูงและมีขอกําหนดชวง
อุณหภูมิที่กวาง ก็มักจะนิยม (เนื่องจากมีขอจํากัดในการออกแบบ) และมีความประหยัดมากกวาโดยการใชเครื่องจักแบบ
ลูกสูบและมีหลายขั้นตอนหรือเครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยง/แบบเกลียว
    ระบบหลายขั้นตอนจะมีอยูสองแบบ ซึ่งจะใชไดกับเครื่องอัดอากาศทุกชนิด ไดแก ระบบรวมและระบบตอเนื่อง
โดยการใชเครื่องอัดอากาศและลูกสูบหรือแบบหมุน เครื่องอัดอากาศแบบสองขั้นตอนจะเปนที่นิยมใชสําหรับโหลดที่มี
อุณหภูมิระหวาง -20๐C ถึง -58๐C และใชเครื่องแบบแรงเหวี่ยงสําหรับอุณหภูมิประมาณ -43๐C
    ในการทํางานแบบหลายขั้นตอน เครื่องอัดอากาศขั้นตอนแรกซึ่งถูกออกแบบมาใหรับกับโหลดในการหลอเย็นได
จะปอนเขาสูการดูดของเครื่องอัดอากาศในตอนที่สอง หลังจากมีการหลอเย็นของกาซในระหวางกระบวนการแลว สวน
หนึ่งของของเหลวแรงดันสูงจากเครื่องควบแนนจะถูกไหลบาและใชทําใหของแหลมเย็นเยือก เพราฉะนั้นเครื่องอัดอากาศ
ตัวที่สองจะตองรับโหลดของเครื่องระเหยและกาซฉับพลันได สารทําความเย็นชนิดเดียวจะถูกใชในระบบและเครื่องอัด
อากาศทั้งสองจะชวยกันทําการบีบอัดเทาๆ กัน เพราะฉะนั้นการใชเครื่องอัดอากาศทั้งสองใหทํางานรวมกันซึ่งมีอัตราสวน
การบีบอัดที่ต่ํา ก็จะทําใหมีอัตราสวนการบีบอัดที่สูงได
    สําหรับอุณหภูมิในชวง -46๐C ถึง -101๐C นั้น มักจะใชระบบแบบตอเนื่องมากกวา ในระบบนี้ระบบจะถูกแยก
เปนสองสวนและใชสารทําความเย็นที่แตกตางกันจะถูกเชื่อมตอกันโดยแตละเครื่องก็จะผลักดันความรอนไปสูอีกเครื่อง
หนึ่ง ขอดีหลักๆ ของระบบนี้ คือการที่สารทําความเย็นมีอุณหภูมิต่ําและมีอุณหภูมิในการดูดสูงและมีปริมาตรจําเพาะต่ํานั้น
จะถูกเลือกนํามาใชในขั้นตอนที่ต่ําเพื่อใหเขากับขอกําหนดความตองการใชอุณหภูมิต่ํา

4.4 การปรับกําลังผลิตใหเขากับโหลดของระบบ
     ในระหวางการปฏิบัติงานที่มีโหลดเพียงบางสวนนั้น อุณหภูมิของเครื่องระเหยจะเพิ่มขึ้นและอุณหภูมิของเครื่อง
ควบแนนจะลดลง ซึ่งจะเปนการเพิ่มคา COP ไดดี แตในขณะเดียวกันการเบี่ยงเบนจากคาในการปฏิบัติงานตามที่ออกแบบ
มาและจากความจริงที่วามีการสูญเสียทางกลจะทําใหไดสัดสวนของกําลังงานทั้งหมดที่มีคามากขึ้น ซึ่งจะลบลางผลของ
การมีคา COP เพิ่มขึ้น สงผลใหคาประสิทธิภาพของโหลดบางสวนนี้ลดลง
     เพราะฉะนั้นการพิจารณาการทํางานโดยมีโหลดเพียงบางสวนนี้จึงมีความสําคัญ เพราะวาการใชงานเครื่องทําความ
เย็นสวนใหญจะมีโหลดที่ผันแปรได โดยโหลดอาจจะผันแปรไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความตองการ
ในการหลอเย็นของกระบวนการ การปรับกําลังผลิตของการทําความเย็นใหเขากับโหลดจึงเปนสิ่งที่ทําไดยาก ซึ่งตองใช
ความรูเกี่ยวกับสมรรถภาพของเครื่องอัดอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม       ตลอดจนความรูอยางละเอียด
เกี่ยวกับโหลดของการหลอเย็น

4.5 การควบคุมกําลังการผลิตและประสิทธิภาพของพลังงาน
    กําลังการผลิตของเครื่องอัดอากาศสามารถถูกควบคุมไดโดยหลายวิธี การควบคุมกําลังการผลิตของเครื่องอัดอากาศ
แบบลูกสูบ ผานการถอนโหลดจากกระบอกสูบจะสงผลใหมีการปรับทีละนอย (ตามขั้นตอน) เมื่อเปรียบเทียบกันแลว การ
ปรับแบบตอเนื่องจะเกิดขึ้นในเครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงผานการควบคุมในกังหันและผานวาลวเลื่อนในเครื่องอัด
อากาศแบบเกลียว เพราะฉะนั้นการควบคุมอุณหภูมิจึงตองมีการออกแบบระบบอยางระมัดระวัง โดยปกติแลวเมื่อใชเครื่อง
อัดอากาศแบบลูกสูบในการใชงานกับโหลดที่เปลี่ยนแปลงไดอยางหลากหลายนั้น ก็จะตองการใหควบคุมเครื่องอัดอากาศ
โดยการเฝาตรวจสอบอุณหภูมิของน้ําที่ไหลกลับคืน (หรือน้ํายาทําความเย็นทุติยภูมิ) มากกวาอุณหภูมิของน้ําที่ไหลออกจาก


แนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org  ©UNEP 14
                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ


เครื่องทําความเย็น การทําเชนนี้จะชวยปองกันไมใหมีการเปด-ปด วงจรมากเกินไป หรือไมใหมีการใสโหลดหรือทําโหลด
ออกจากเครื่องอัดอากาศบอยครั้งโดยไมจําเปน อยางไรก็ตาม ถาไมมีการผันแปรของโหลดมากเกินไป ก็ยังควรที่จะเฝา
ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ําที่ออกจากเครื่องทําความเย็น      ซึ่งจะเปนขอดีของการปองกันการทํางานที่มีอุณหภูมิของน้ําต่ํา
มากๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการไหลลดลงในขณะที่มีโหลดลดลง และควรจะเฝาตรวจสอบอุณหภูมิของน้ําที่ไหลออก
จากเครื่องทําความเย็นแบบแรงเหวี่ยงและแบบเกลียวดวย
    การปรับคากําลังการผลิตโดยผานการควบคุมความเร็วเปนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อยางไรก็ตาม เมื่อมี
การควบคุมความเร็วของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบนั้น ก็ควรจะทําใหแนใจวาระบบหลอลื่นจะไมไดรับผลกระทบ ใน
กรณีของเครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงนั้นก็มักจะควบคุมความเร็วประมาณ 50% ของกําลังการผลิตเพื่อปองกันไมใหเกิด
การกระเพื่อม ถาต่ํากวา 50% การควบคุมใบพัดทางเลี่ยงของกาซก็สามารถถูกนํามาใชเพื่อปรับคากําลังการผลิตได
    เครื่องอัดอากาศแบบเกลียว ซึ่งปฏิบัติงานโดยมีโหลดบางสวนนั้นมักจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเครื่องอัดอากาศแบบ
แรงเหวี่ยงหรือแบบลูกสูบ     ซึ่งก็ทําใหเครื่องอัดอากาศชนิดนี้มีความนาใชและเหมาะสมกับสถานการณที่มีโหลดเพียง
บางสวนอยูเสมอ    สมรรถภาพของเครื่องอัดอากาศแบบเกลียวจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดไดโดยการเปลี่ยนอัตราสวน
ปริมาตรในบางกรณี สิ่งนี้อาจสงผลใหไดประสิทธิภาพสูงกวาเมื่อมีโหลดเต็มกําลัง เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องอัดอากาศ
แบบลูกสูบและแบบแรงเหวี่ยง เชนเดียวกันความสามารถของเครื่องอัดอากาศแบบเกลียวในการทนทานตอกากตะกอนของ
น้ํามันและสารทําความเย็นก็ทําใหนิยมใชเครื่องอัดอากาศชนิดนี้ในบางสถานการณ

4.6 การทําความเย็นแบบหลายขั้นตอนสําหรับความตองการของโรงงาน
     การเลือกระบบการทําความเย็น ยังขึ้นอยูกับชวงของอุณหภูมิที่โรงงานตองการ สําหรับการใชงานที่แตกตางกัน
ซึ่งก็ตองการใชอุณหภูมิตางๆ กันนั้น โดยทั่วๆ ไปแลวจะเปนการประหยัดกวาถาใหมีหลายๆ หนวยมาดวยกัน (มีหลายๆ
หนวยกระจายไปทั่วทั้งโรงงาน) แทนที่จะใชระบบสวนกลางเพียงแหงเดียว ขอดีอีกประการหนึ่งก็คือ ความยืดหยุนและ
ความเชื่อถือได การเลือกใชชุดหลายๆ หนวยรวมกันนั้น จะขึ้นอยูกับระยะทางที่ตองเขาไดกับโหลดของการหลอเย็นชุด
หนวยรวมกันที่ศูนยกลางของโหลดนี้จะชวยลดการสูญเสียจากการสงจายภายในระบบแมวาชุดหนวยรวมกันจะมีขอดีหลาย
อยางระบบสวนกลางในโรงงานก็ยังคงมีการใชพลังงานนอยกวา เพราะวาเมื่อมีโหลดลดลงนั้นปริมาณการใชพลังงานก็จะ
ลดลงอยางมากดวย เนื่องจากมีพื้นผิวของเครื่องควบแนนและเครื่องระเหยที่กวาง
     มีอุตสาหกรรมจํานวนมากที่ใชเครื่องอัดอากาศเปนแถวๆ ที่สวนกลางเพื่อใหไดตามคาโหลดที่ตองการโดยปกติแลว
เครื่องทําความเย็นจะปอนเขาสูสวนหัวเดียวกัน ซึ่งจะมีทอสาขาแยกไปตามสวนตางๆ ในโรงงาน ในสถานการณเชนนี้
การปฏิบัติงานโดยมีโหลดเพียงบางสวนจะตองการเอาใจใสเปนพิเศษเพื่อใหไดการทํางานที่มีประสิทธิภาพโหลดของการ
หลอเย็นและโหลดของเครื่องทําความเย็นแตละเครื่องจะตองไดรับการตรวจสอบอยางใกลชิด การทําใหเครื่องทําความเย็น
หนึ่งเครื่องทํางานอยางเต็มที่จะมีประสิทธิภาพมากกวาการใหเครื่องทําความเย็นสองเครื่องทํางานโดยมีโหลดเพียงบางสวน
ระบบสงจายควรจะไดรับการออกแบบมาเพื่อใหเครื่องทําความเย็นแตละเครื่องสามารถปอนใหทอสาขาไดและจะตองมี
วาลวแยกเพื่อใหแนใจวาน้ําเย็น (หรือน้ํายาทําความเย็นอื่นๆ) จะไมไหลผานเครื่องทําความเย็นที่ไมไดทํางาน ควรมีการ
ติดตั้งวาลวตางๆ แกทอสาขาเพื่อแยกสวนตางๆ ที่ไมตองการการหลอเย็นออก การทําเชนนี้จะชวยลดแรงดันตกภายใน
ระบบและลดปริมาณการใชพลังงานในระบบสูง เครื่องอากาศแตละเครื่องควรจะไดโหลดอยางเต็มที่ กอนที่จะใหเครื่องอัด
อากาศเครื่องที่สองเริ่มทํางาน ในบางกรณีก็จะเปนการประหยัดกวาถาจัดใหมีเครื่องทําความเย็นแบบแยกสวนที่มีกําลังผลิต
นอยกวาซึ่งสามารถใชงานแบบควบคุมการเปด-ปดได เพื่อใหตอบสนองกับความตองการสูงสุดได โดยมีเครื่องทําความ
เย็นขนาดใหญกวาเพื่อใหไดตามความตองการโหลดพื้นฐานแนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org  ©UNEP 15
                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ


    การควบคุมการไหลมักจะถูกใชในการตอบสนองความตองการที่ผันแปร ในกรณีเชนนี้ควรมีการเปรียบเทียบความ
ประหยัดที่ทําไดเมื่อลดอัตราการไหลกับการถายเทความรอนที่ลดลงในขดลวดเนื่องจากการลดอัตราเร็ว ในบางกรณีการ
ทํางานที่ปกติและเครื่องอัดอากาศมีระยะเวลาที่ทํางานโดยไมมีโหลด (หรือเวลาปดเครื่อง) ไดนานขึ้นก็อาจทําใหสามารถ
ประหยัดไดมากขึ้น

4.7 การเก็บกักน้ําเย็น
     จะเปนการประหยัดไดมากถาหากมีการจัดใหมีการกักเก็บน้ําเย็นโดยมีการหุมฉนวนความเย็นอยางดี ทั้งนี้ จะ
ขึ้นอยูกับธรรมชาติของโหลด เชนเดียวกัน ชุดเก็บกักควรจะถูกเติมใหเต็มเพื่อใหไดตามขอกําหนดของกระบวนการและ
เครื่องทําความเย็นจะไดไมจําเปนตองทํางานอยางตอเนื่อง     โดยปกติแลวระบบนี้จะมีความประหยัดถาการผันแปรของ
อุณหภูมิมีเพียงเล็กนอยและยอมรับได      ระบบนี้มีขอดีเพิ่มเติมคือการที่ยอมใหเครื่องทําความเย็นสามารถทํางานไดใน
ชวงเวลาที่ตองการใชไฟนอยเพื่อลดคาใชจายในความตองการใชไฟมาก การไดรับขอเสนอของอัตราธรรมเนียมภาษีที่ต่ํา
จากผูผลิตไฟบางราย สําหรับการทํางานในเวลากลางคืนก็ถือวาเปนขอดีอีกประการหนึ่งของการใชชุดเก็บกักนี้ ประโยชน
เพิ่มเติมอื่นๆ คือ การที่มีอุณหภูมิแวดลอมต่ํากวาในเวลากลางคืนจะชวยลดอุณหภูมิของเครื่องควบแนนและจึงเปนการชวย
เพิ่มคา COP
     ถาไมสามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได        ก็อาจเปนการไมประหยัดที่จะจัดใหมีชุดเก็บกักน้ําเย็น
เนื่องจากน้ํายาทําความเย็นทุติยภูมิจะถูกเก็บกักไวที่อุณหภูมิต่ํากวาความตองการใชในการไดความรอนมา      คาใชจายที่
เพิ่มเติมมาจากการหลอเย็นใหมีอุณหภูมิต่ํากวาที่ตองการนี้อาจเปนการลบลางประโยชนที่ไดมาการแกไขนั้นก็เปนแบบ
เฉพาะกรณี ตัวอยางเชน ในบางกรณีอาจมีความเปนไปไดที่จะใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนขนาดใหญโดยมีคาใชจาย
นอยกวาการใชงานเครื่องทําน้ําเย็นที่อุณหภูมิต่ําเพื่อใหไดประโยชนจากการใชชุดเก็บกักน้ําเย็น แมวาจะไมสามารถยอมรับ
การผันแปรของอุณหภูมิได ระบบการเก็บน้ําแข็งซึ่งจะเก็บน้ําแข็งมากกวาน้ําก็มักจะเปนวิธีการที่ประหยัด

4.8 รูปแบบของการออกแบบระบบ
     ในการออกแบบโรงงานโดยรวม       การนําวิธีการที่ดีมาใชก็จะชวยใหเกิดประสิทธิภาพดานพลังงานไดอยางมาก
ขอพิจารณาบางสวนไดแก
   การออกแบบหอหลอเย็นโดยมีใบพัด FRP และมีการอัดฟลม อุปกรณกําจัดการทับถมของ PVC ฯลฯ
   การใชน้ําที่ทําใหหายกระดางแลวสําหรับเครื่องควบแนนแทนที่จะใชน้ําดิบ
   การใชฉนวนที่มีความหนาประหยัดแกทอน้ําเย็นและเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน โดยการพิจารณาคาใชจายของการได
   ความรอนมาและมีการนําวิธีการตางๆ มาใช เชน การใชความรอนอินฟาเรดสําหรับการเฝาตรวจสอบเทาที่จะทําได
   โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการภาคอุตสาหกรรมเคมี/ปุย ขนาดใหญ
   การใชการหุมเคลือบหลังคา/ระบบหลอเย็นและเพดานที่ไมถูกตองเทาที่จะทําไดเพื่อลดโหลดของการทําความเย็น
   การนําความรอนกลับมาใชใหม โดยใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ เชน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบอากาศสูอากาศ
   เพื่อทําใหอากาศเย็นลงกอนโดยการแลกเปลี่ยนความรอนทางออมและการควบคุมความชื้นสัมพัทธิ์โดยผานการ
   แลกเปลี่ยนความรอนทางออมมากกวาที่จะใชทอของเครื่องทําความรอนหลังจากการทําความเย็น
การใชระบบที่ปรับเปลี่ยนปริมาตรได การใชฟลมปองกันแสงอาทิตยสําหรับการสะทอนความรอน การใชโหลดแสงสวาง
ในพื้นที่ปรับอากาศใหเกิดประหยัดสูงสุด การใชการเปลี่ยนอากาศจํานวนหลายๆ ครั้งในพื้นที่ปรับอากาศเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เปนเพียงตัวอยางสวนหนึ่งเทานั้นแนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org   ©UNEP 16
                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ


5. รายการตรวจสอบทางเลือก

หัวขอนี้จะแสดงรายการทางเลือกตางๆ ที่สําคัญที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพดานพลังงาน

   การหุมฉนวนความเย็น ใหหุมฉนวนของทอนําความเย็นโดยใชความหนาของฉนวนที่ประหยัดเพื่อลดการเกิดความ
   รอน และใหเลือกใชการหุมฉนวนที่เหมาะสม (ถูกตอง)
   สรางสิ่งหุมหอ ทําใหปริมาตรของการปรับอากาศเกิดประโยชนสูงสุด โดยวิธีการตางๆ เชน ทําเพดานหลอก และการ
   แยกพื้นที่วิกฤตสําหรับการปรับอากาศโดยใชมานปรับอากาศ
   การลดโหลดความรอนใหนอยที่สุด จะชวยลดโหลดของการปรับอากาศโดยวิธีการตางๆ เชน การหลอเย็นหลังคา การ
   ทาสีหลังคา การใชระบบแสงที่มีประสิทธิภาพ การทําอากาศใหเย็นกอน โดยการใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบ
   อากาศสูอากาศ ระบบปริมาตรอากาศที่เปลี่ยนแปลงได การตั้งคาอุณหภูมิ โดยเครื่องควบคุมอุณหภูมิของพื้นที่ปรับ
   อากาศ การใชฟลมปองกันแสงแดด และอื่นๆ
   การลดโหลดความรอนในกระบวนการ จะชวยลดโหลดความรอนในกระบวนการใหมีนอยที่สุด ในหนวยของกําลัง
   ผลิตของ TR เชนเดียวกับระดับการทําความเย็น นั้นคืออุณหภูมิที่ตองการ โดย
      − การทําใหการไหลเกิดประโยชนสูงสุด
      − พื้นที่ถายเทความรอนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ํายาทําความเย็นที่มีอุณหภูมิสูงกวา
      − หลีกเลี่ยงการสูญเปลา เชน การเกิดความรอน การสูญเสียน้ําเย็น และการไหลที่ไมเกิดประโยชน
      − การทําความสะอาดบอยๆ/การกําจัดคราบสะเก็ดของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนทั้งหมด
   ในขณะที่กําลังทําความเย็นใหแกพื้นที่ปรับอากาศ
      − ตองแนใจวาการบํารุงรักษาสวนประกอบตางๆ ของโรงงานที่ปรับอากาศ เปนไปตามขอแนะนําของผูผลิต
      − ตองแนใจวามีประมาณน้ําเย็นและการไหลของน้ําหลอเย็นเพียงพอ และหลีกเลี่ยงการไหลทางออม โดยการ
        ปดวาลวของเครื่องมือที่ไมไดใชงาน
      − ลดการทํางานโดยมีโหลดบางสวนใหนอยที่สุด โดยการปรับคาโหลดใหเขากับกําลังการผลิตของโรงงาน
        และใชวิธีการปรับความเร็วในการขับเคลื่อน สําหรับโหลดที่ผันแปรของกระบวนการ
      − พยายามทําใหปจจัยตางๆ ของเครื่องควบแนนและเครื่องระเหย ใหไดประโยชนสูงสุด เพื่อลดปริมาณการใช
        พลังงานเฉพาะใหนอยที่สุดและมีกําลังผลิตไดสูงสุด
      − นําระบบ VAR มาใชเปนวิธีการแกไขโดยไมให CFC
   เครื่องปรับอากาศไมไดทํางานเกินกําลัง ตรวจสอบฟวสหรือเครื่องตัดไฟหากเครื่องปรับอากาศไมทํางาน
   เปลี่ยนหรือลางแผนกรองอากาศและทําความสะอาดเครื่องควบแนนและขดลวดเครื่องอัดอากาศอยางสม่ําเสมอ เพื่อให
   เครื่องปรับอากาศใหความเย็นอยางมีประสิทธิภาพ
   ทําความสะอาดเครื่องควบคุมอุณหภูมิอยางสม่ําเสมอและเปลี่ยนหากจําเปน
   ถาเครื่องอัดอากาศทํางานไมดีใหเรียกชางทันที
   ควรใหชางตรวจสอบเสียงดังที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ
   แผนกรองอากาศที่ดีจะยืดอายุการใชงานของเครื่องปรับอากาศเพราะสวนประกอบสําคัญ เชน สวน ประกอบของ
   เครื่องเปาลม ขดลวดทําความเย็น และอุปกรณภายในอื่นๆ จะสะอาด ทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากกวาและอายุการ
   ใชงานนานกวา
   หลีกเลี่ยงการเปดประตูหนาตางบอยๆ ถาประตูเปดทิ้งไวจะทําใหเครื่องปรับอากาศใชพลังงานเปนสองเทา


แนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org  ©UNEP 17
                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ


   ระวังไมใหแสงแดด และความรอนเขามาในบริเวณที่ปรับอากาศ โดยเฉพาะในตอนบาย
   คนสวนใหญเชื่อวาการตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิใหต่ํากวาที่ตองการจะทําใหเครื่องปรับอากาศเย็นเร็วขึ้น ซึ่งไมเปน
   จริง แตจะทําใหเครื่องทํางานนานขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหหองหนาวเย็นโดยไมจําเปนและสูญเสียพลังงานดวย อุณหภูมิ
   ที่ลดลงแตละองศา สงผลใหบริโภคพลังงานเพิ่มขึ้นรอยละ 3-4 ดังนั้นเมื่อรูสึกวาอุณหภูมิกําลังสบายแลวใหตั้งเครื่อง
   ควบคุมอุณหภูมิไวในระดับนั้น แลวไมตองเปลี่ยนแปลงอีก
   เมื่อออกแบบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแลว ไมควรทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะความรอนหลักขึ้น เพราะจะทําให
   สูญเสียพลังงาน
   การอุดตันของทอระบายน้ํามักเกิดจากตะไครน้ําในทอ อากาศรอบในที่ทําใหเกิดสภาพแวดลอมชื้นและเย็นเหมาะกับ
   การเจริญเติบโตของเชื้อราตางๆ ขึ้น ถาปลอยทิ้งไวเชื้อราเหลานี้จะแพรกระจายเต็มทอ เชื้อราเหลานี้จํากัดไดโดยใชยา
   ฆาเชื้อ (ปรึกษาผูแทนจําหนาย) ตองทําใหแนใจไดวาดานหนาของขดลวดทําความเย็นหรือขดลวดระเหยมีความสะอาด
   เพื่อใหอากาศผานไดสะดวก
   ถามีทอสงอากาศกลับอยูในบริเวณที่รอน เชน หองใตหลังคาหรือโรงรถ ตองแนใจวาทอเหลานี้ไมแตก แยก หลุด หรือ
   ดูดอากาศรอนเขาไป
   แอรแบบติดหนาตางควรเอียงลงทางดานนอกเล็กนอย สวนที่ขจัดความชื้น (ที่ซึ่งน้ํามารวมกัน) คือขดลวดดานหนาซึ่ง
   อยูในบาน โดยปกติแลว จะมีทอระบายน้ําซึ่งทําใหน้ําไหลไปดานหลังเครื่อง ถาทอระบายน้ําอุดตัน น้ําจะไหลกลับ
   และรั่วซึมดานใน ใหชางทําความสะอาดตองแนใจวา ไดขันเกลียวแนนแลว
   ใชฝาเพดานเพื่อลดความรอนเหมือนในโรงแรมและคลับตางๆ จะชวยลดความรอน ติดตั้งผามาน มูลี่ ฟลมกันแดดที่
   หนาตางชวยลดความรอนที่จะเขามาในหอง การใชฉนวนกันความรอนขนาด 50 มม. โดย Thermocole จะชวยลด
   ความรอนที่จะเขามาในหอง
   ตรวจสอบทอที่รั่วหรือแตก ควรอุดรอยรั่วทุกแหงดวยกาวคุณภาพดี (ไมควรใชเทปพันทอ)
   ตรวจสอบเครื่องทําความเย็นตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต ควรตรวจสอบอยางนอยทุกไตรมาส
   ควรตรวจสอบการรั่วของสารทําความเย็นเปนประจํา
   ตรวจความดันของเครื่องอัดอากาศ
   ตรวจความดันและระดับน้ํามันเครื่องทั้งหมด
   ตรวจสอบแอมปและแรงดันไฟของมอเตอรทั้งหมด
   ตรวจมอเตอรหมุนเครื่อง ตัวเชื่อมและอุปกรณปองกันไฟฟากระตุกทุกอัน
   ตรวจกาซรอนและการทํางานของเครื่องระบายกาซ
   ใชเครื่องอานอุณหภูมิบอกความรอนความเย็นเพื่อใหเครื่องทําความเย็นทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
   อานอุณหภูมิที่ทอปลอยน้ําออก

“ กฎหัวแมมือ “ บางสวนไดแก
  ความสามารถในการทําความเย็นจะลดลง 6% หากอุณหภูมิของการควบแนนลดลง 3.5๐C
  การที่อุณหภูมิของการควบแนนลดลง 5.5๐C จะทําใหการใชพลังงานของเครื่องอัดอากาศ ลดลง 20 – 25%
  การที่น้ําหลอเย็นที่ชองทางเขามีอุณหภูมิลดลง 0.55๐C จะทําใหเครื่องอัดอากาศใชพลังงานลดลง 3%
  การเกิดคราบสะเก็ดขึ้น 1 มม.ในทอของเครื่องควบแนน จะทําใหใชพลังงานเพิ่มขึ้นถึง 40%
  การที่เครื่องระเหยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 5.5๐C จะทําใหการใชพลังงานเครื่องอัดอากาศลดลงไดถึง 20 – 25%แนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org  ©UNEP 18
                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ


6. ตารางงาน

หัวขอนี้จะรวมถึงตารางงานตอไปนี้
   ขอกําหนดจําเพาะของการทําความเย็นและระบบปรับอากาศ
   สมรรถภาพของการทําความเย็น

ตารางงาน 1: ขอกําหนดจําเพาะของการทําความเย็นและระบบปรับอากาศ
                                                เครื่องจักรอางอิง
หมายเลข
 สวน
           เครื่องอัดอากาศของการทําความเย็น        หนวย
                                          1      2       3    4
1.     ผูผลิต
2.     ประเภท
3.     กําลังผลิต (ของการหลอเย็น)                TR
4.     เครื่องทําความเย็น:
   A.  จํานวนทอ                         --
   B.  เสนผานศูนยกลางของทอ                  m
   C.  พื้นที่ถายเทความรอนทั้งหมด                m2
   D.  การไหลของน้ําเย็น                     m3/hr
   E.  ความแตกตางของอุณหภูมิน้ําเย็น               °C
5.     เครื่องควบแนน:
   A.  จํานวนทอ
   B.  เสนผานศูนยกลางของทอ
   C.  พื้นที่ถายเทความรอนทั้งหมด                m
   D.  การไหลของน้ําควบแนน                   m3/hr
   E.  ความแตกตางของอุณหภูมิน้ําควบแนน             °C
6.     เครื่องสูบน้ําเย็น:
   A.  จํานวน                           --
                                    3
   B.  กําลังผลิต                        m /hr
   C.  เฮดที่เกิดขึ้น                      mWC
   D.  กําลังที่ระบุ                       kW
   E.  ประสิทธิภาพที่ระบุ                     %
7.     เครื่องสูบน้ําควบแนน:
   A.  จํานวน                           --
                                    3
   B.  กําลังผลิต                        m /hr
   C.  เฮดที่เกิดขึ้น                      mWC
   D.  กําลังที่ระบุ                       kW
   E.  ประสิทธิภาพที่ระบุ                     %
แนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org     ©UNEP 19
                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ


ตารางงาน 2: สมรรถภาพของโรงงานทําความเย็น
                                                 เครื่องอัดอากาศทําความเย็นอางอิง
 หมายเลข                  ปจจัยกําหนดอางอิง            หนวย
                                                 1     2     3     4

  1.     การไหลของน้ําเย็น (ใชมาตรวัดการไหลหรือประเมินโดยระดับความ       m3/hr
        แตกตาง)
  2.     กําลังที่ใสเขามอเตอรเครื่องสูบน้ําเย็น                kW
  3.     แรงดันดูดเขาเครื่องสูบน้ําเย็น                   kg/cm2g
  4.     แรงดันปลอยออกจากเครื่องสูบน้ําเย็น                 kg/cm2g
  5.     ความแตกตางของอุณหภูมิน้ําเย็นเขาและอุณหภูมิของเครื่องทําความเย็น    °C
  6.     อุณหภูมิของน้ําเย็นที่ชองปลอยออกจากเครื่องทําความเย็น         °C
  7.     อุณหภูมิของน้ําเควบแนนที่ชองเขา                    °C
  8.     แรงดันดูดเขาเครื่องสูบน้ําควบแนน                  kg/cm2
  9.     แรงดันปลอยออกจากเครื่องสูบน้ําควบแนน                kg/cm2
  10.    อุณหภูมิของน้ําควบแนนที่ชองปลอยออก                  °C
  11.    อุณหภูมิของสารทําความเย็นในเครื่องทําความเย็น (เครื่องระเหย)       °C
  12.    แรงดันของสารทําความเย็น                       kg/cm2 (
                                          หรือ psig)
  13.    อุณหภูมิของสารทําความเย็นที่ชองเขาเครื่องควบแนน            °C
  14.    แรงดันของสารทําความเย็น                        kg/cm2
                                          (หรือ psig)
  15.    ความสามารถในการหลอเย็นจริง                       TR
        [(1)*(6-5)/3024]
  16.    คา COP                                 --
        [11/(10-11)]
  17.    กําลังที่ใสเขามอเตอรเครื่องอัดอากาศ                 kW
  18.    ปริมาณการใชพลังงานเฉพาะ                       kW/TR
  19.    กําลังที่ใสเขาพัดลม CT                        kW
  20.    กําลังที่ใสเขาเครื่องสูบน้ําเย็นที่กําลังทํางาน            kW
  21.    กําลังที่ใสเขาเครื่องสูบควบแนนที่กําลังทํางาน            kW
  22.                 ้
        ปริมาณการใชพลังงานเฉพาะทังหมดในระบบ                 kW/TR
        [(2+17+19+20)/15]
แนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org    ©UNEP 20
                            ่
เครื่องมือที่ใชพลังงานไฟฟา: เครื่องทําความเย็นและเครืองปรับอากาศ


7. เอกสารอางอิง

American Society Heating Refrigeration and Air Conditioning. ASHRAE Hand Book. 2001
Arora, C.P. Refrigeration and Air Conditioning. Second edition. Tata McGraw-Hill
Publishing Company Ltd. 2000.
Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, India. HVAC and Refrigeration Systems. In:
Energy Efficiency in Electrical Utilities, chapter 4. 2004
Compare India. www.compareindia.com
Munters. Pre-Cooling of Gas Turbines – Evaporative Cooling. 2001.
www.munters.com/home.nsf/FS1?ReadForm&content=/products.nsf/ByKey/OHAA-
55GSWH
National Productivity Council, Ministry of Industries, India. Technology Menu on Energy
Efficiency.
Plant Services Magazine. www.plantservices.com
US Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy. www.eere.energy.gov

ลิขสิทธิ์:
สงวนลิขสิทธิ์ © โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (ป2006)
สิ่งพิมพนี้สามารถนําไปทําการคัดลอกทั้งหมดหรือเพียงบางสวนในรูปแบบใดก็ตามได เพื่อนําไปใชในการศึกษาหรือกิจกรรมที่มิไดแสวงหาผล
กําไร โดยไมตองขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ ขอเพียงมีการอางถึงแหลงที่มาไวในกิตติกรรมประกาศ โครงการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติจะมีความยินดีเปนอยางยิ่งหาก ไดรับสําเนาของสิ่งพิมพที่นําไปเผยแพรโดยใชสิ่งพิมพนี้เปนแหลงขอมูล ทั้งนี้ หามมิใหนํา
สิ่งพิมพนี้ไปจัดพิมพเพื่อจําหนายหรือเพื่อใชในการคา โดยมิไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ

คําสงวนสิทธิ์
สิ่งพิมพหัวขอเครื่องมือที่ใชพลังงานความรอนนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมในเอเชียและ
แปซิฟก ดําเนินการโดยสภาภาพผลิตแหงชาติ ประเทศอินเดีย แมจะมีความพยายามอยางยิ งที่จะสรางความมั่นใจวาเนื้อหาของสิ่งพิมพนี้มี
ความถูกตองตามขอเท็จจริง อยางไรก็ดี โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติจะไมรับผิดชอบในเรื่องความถูกตองหรือความสมบูรณ ของ
เนื้อหาและไมรับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมจากการใชหรือการยึดถือเนื้อหา
ของสิ่งพิมพนี้
แนวทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย – www.energyefficiencyasia.org       ©UNEP 21

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:7
posted:11/22/2012
language:Thai
pages:21
Description: Refrigeration Basic