; DIY duurzame mobiliteit - 2 - Presentatie DIY-kit
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

DIY duurzame mobiliteit - 2 - Presentatie DIY-kit

VIEWS: 3 PAGES: 39

 • pg 1
									NEXT TAFEL:
DUURZAME MOBILITEIT
Input werksessies 25 november & 10 december 2008
NEXT TAFEL: Duurzame mobiliteit

- Doelstelling en situering

- Toetsing aan verschillende instrumenten
 - Mobitest: praktijktoets door de deelnemers
 - Toetsing woon-werkdiagnostiek
 - Toetsing actieplan aan Europese praktijk


- Uitgangsvisie en actieplan

- Financieringsmogelijkheden
  - Pendelfonds
  - Gemeentelijk mobiliteitsplan: modules
  - Extra financiële aspecten
Doelstelling en situering


   In de sociale economie
   veilige,
   milieuvriendelijke
   en autonome verplaatsingen stimuleren
   van en naar het werk
   en tijdens het werk.
Duurzame mobiliteit: actueel thema

 - Vlaamse overheid: bv. Pendelplan en Pendelfonds

 - Provincies: bv. Mobiliteitspunten

 - Gemeenten en steden: bv. Mobiliteitsplan

 - Federale overheid: bv. Mobiliteitsdiagnostiek

 - De Lijn en de NMBS: bv. Routeplanner

 - Organisaties: bv. Projecten en campagnes

 - Bedrijven SE: bv. Interessante praktijkvoorbeelden
Sociale economie en duurzame mobiliteit

- Sociale economie

  - Heterogene groep van werknemers
  tewerkstelling kansengroepen

  - Verscheidenheid aan werkvormen
  van productie tot diensten

  - Verscheidenheid aan locaties
  van bedrijventerrein tot stadscentrum
NEXT TAFEL: Duurzame mobiliteit

- Doelstelling en situering

- Toetsing aan verschillende instrumenten
 - Mobitest: praktijktoets door de deelnemers
 - Toetsing woon-werkdiagnostiek
 - Toetsing actieplan aan Europese praktijk


- Uitgangsvisie en actieplan

- Financieringsmogelijkheden
  - Pendelfonds
  - Gemeentelijk mobiliteitsplan: modules
  - Extra financiële aspecten
Mobitest: praktijktoets door de deelnemers


  - Mobitest
   = mix van maatregelen o.b.v. verschillende
   vragenlijsten en modellen
   (Ideeënboek Duurzame Mobiliteit, Federale Woon-
   werkdiagnostiek, brochure Duurzaam woon-werkverkeer, …)

  - Doel
   - Beeld van mobiliteitsbeleid in bedrijf
   - Inspireren & sensibiliseren
Toetsing woon-werkdiagnostiek

maatregel               Federaal cijfer  Vlaams cijfer
Fietsvergoeding            42 %       44,5 %
Overdekte fietsenstallingen      33.5 %      42.5 %
Beveiligde fietsenstallingen     27.4 %      29.5 %
Douches                23 %       26.6 %
Kleedruimte              22 %       24.8 %
dienstfietsen             8.5 %       12.4 %
Organisatie carpoolen         5%        4.8 %
Gegarandeerde thuisrit        1.5 %       1.9 %
Extra vergoeding OV          22.6 %      20.2 %
Info over OV             9%        10 %
Overleg gemeente, vervoersaanbieder  4.7 %       5.6 %
Geen extra bedrijfsorg. maatregelen  77.4 %      76.7 %
Invloedrijke maatregelen


  - Vervoerscoördinator
   - Autogebruik : 70.1 % → 67.7 %
   - Treingebruik: 9.3 % → 12.9 %
   - BTM: 5.8 % → 6.8 %

  - Telewerk
   - Autogebruik : 70.1 % → 56.9 %
   - Treingebruik: 9.3 % → 25 %

  - Overdekte fietsenstallingen
   - Fietsgebruik: 5.8 % → 9.4 %
Invloedrijke maatregelen


  - Extra vergoeding OV
   - Geen vergoeding: 6.6 %
   - Wel vergoeding : 17.3 %

  - Parkeerbeleid
   - Betalend parkeren
   - Minder parkeerplaatsen dan WN’ers
Toetsing actieplan aan Europese praktijk


COMMERCE
(creating optimal mobility measures to enable reduced commuter
  emissions)

Doel
  1: leerproces opzetten tussen learner-cities en leader-cities
  2: kennis uitdragen in EU (EPOWT)
  3: stimuleren en delen van ‘best practices’ (PEWTA)
  4: standaardiseren van bedrijfsvervoerplannen in EU
Toetsing actieplan aan Europese praktijk


- Benchmarkstudie o.b.v. 57 good practices
Fase in BVP         Resultaat typologie
Motivatie          Meest populair: parkeerproblemen, congestie, bereikbaarheid
Bevraging stand van zaken  Wijd verspreide praktijk maar veel variëteit in methoden en meetniveau
              (kwalitatief – kwantitatief)
Doelen           Kwantitatief geformuleerde doelen zijn zeldzaam
Rollen en          Intern: personeel en management
verantwoordelijkheden    Extern: lokale overheid en vervoersaanbieder

              Succesvolle voorbeelden hebben goed gedefinieerde rollen, een zeer open
              proces en betrekken externe stakeholders.
Communicatie        Communicatie vooral naar personeel (do’s and don’t ‘s)
Maatregelen         Lijst van populaire maatregelen is kort maar verrassend
Monitoring and evaluatie  Zeer weinig beschikbare data
Resultaten         Weinig beschikbare data
              Tendens naar het benoemen van meer resultaten dan vooropgesteld in de
              doelen
Toetsing actieplan aan Europese praktijk


- Populairste maatregelen
doel               maatregel

Stappen promoten         Voetgangersfaciliteiten verbeteren

Fietsen promoten         • Fietsenstallingen uitbreiden
                 • faciliteiten voor fietsers (douches, lockers)
                 • bedrijfsfietsen
                 • fietspaden op bedrijfsterrein
                 • incentives zoals ontbijt, fietsonderhoud, …


OV promoten            • terugbetaling woon-werkverkeer
                 • shuttle service / vanpooling
                 • individueel reisadvies

Carpoolen / carsharing promoten  • carpoolsytemen, database
Toetsing actieplan aan Europese praktijk

Motivationeel instrument  maatregel


Financiële stimuli     • betalend parkeren
              • differentiatie in parkeertarieven
              • keuze tussen cash en bedrijfswagen
              • mobiliteitsbudget
Organisatorisch      • telewerken
              • flexibele werkuren


Infrastructureel      parkeerplaatsen verder van het bedrijfsterrein weg
(behalve ter promotie)   plaatsen


campagnes         campagnes uitwerken en uitvoeren
NEXT TAFEL: Duurzame mobiliteit

- Doelstelling en situering

- Toetsing aan verschillende instrumenten
 - Mobitest: praktijktoets door de deelnemers
 - Toetsing woon-werkdiagnostiek
 - Toetsing actieplan aan Europese praktijk


- Maatregelen en actieplan


- Financieringsmogelijkheden
  - Pendelfonds
  - Gemeentelijk mobiliteitsplan: modules
  - Extra financiële aspecten
Uitgangsvisie en actieplan
Factoren die een rol kunnen spelen bij de
verplaatsingskeuze:

  -  Vervoersaanbod
  -  Vaardigheden
  -  Verkeersveiligheid
  -  Afstand en reistijd
  -  Comfort
  -  Reiszekerheid
  -  Flexibiliteit
  -  Kostprijs
  -  Status
  -  Gezondheid
  -  Milieu
  -  Sociale veiligheid
  -  …
 Voorbeeld
 Beschutte werkplaats ‘t Veer: elementen mobiliteitsprofiel

                    met de auto     te voet,  niet bevraagd
Beschutte werkplaats Menen        gebracht:     0.62%    (ziekte/tijds-
642 werknemers              1,87%            krediet) 2,34%
                collectief
Industrieterrein        vervoer
                enclaves:
Productie            2,65%
               openbaar
Woonplaats werknemers    vervoer:
- 41% wonen in Menen     11,37%
- 29% wonen
 op minder dan 7 km
- 30% wonen         carpooling:
 op meer dan 8 km       6,07%

                                             auto:
               bromfiets:                         47,35%
                8,41%
                      fiets: 19,31%
Veilige, milieuvriendelijke
en autonome verplaatsingen stimuleren
Een mix aan maatregelen:

 1. Vervoersorganisatie

 2. Informatie

 3. Sensibilisatie

 4. Educatie

 5. Infrastructuur

 6. Preventie en handhaving
Actieplan: mix aan maatregelen

1.Vervoersorganisatie
- busaanbod verhogen
- bustraject aanpassen (bv. industrieterrein oprijden)
- bushalte verplaatsen (bv. vlakbij bedrijfsinkom)
- afstemmen werkuren op OV (of omgekeerd)
- eigen busvervoer optimaliseren of pendelbus inzetten
- fietsen ter beschikking stellen voor woon-werkverplaatsing
- dienstfietsen ter beschikking stellen
- parkeerbeleid voeren ter bevordering van duurzame mobiliteit
 o.a. alleen parkeerplaatsen voor dienstvoertuigen, carpoolplaatsen reserveren

- rechtstreeks van thuis naar klant met dienstwagen (i.p.v. tussenstap bedrijf)
- rechtstreeks van thuis naar enclave (i.p.v. tussenstap bedrijf)
-…
Actieplan: mix aan maatregelen

2.Informatie

- bereikbaarheidsinfo op website (trein, bus, fiets,..)
- info over OV en/of eigen collectief vervoer
- bereikbaarheidsfolder
 met info op maat van de doelgroep

- persoonlijk reisadvies
 bv. persoonlijk reistraject bespreken bij aanwerving

- bedrijfsvergoedingen woon-werkverplaatsing
                             Bus vanaf station Menen naar ’t Veer
- info over OV tarieven                     Bus 43 (Menen-Komen) vertrekt aan het
                                 station Menen om 7.05 uur.
                                 Aankomst ’t Veer om 7.09 uur
- info over carpoolen                   Bus vanaf ’t Veer naar het station Menen
                                 Bus 43 (Komen-Menen) vertrekt vanaf
                                 ‘t Veer om 15.05 uur.
-…                                Aankomst station Menen om 15.09 uur
Actieplan: mix aan maatregelen

3. Sensibilisatie

- fietsvergoeding
- tussenkomst in openbaarvervoerabonnement
- voorbeeldfunctie
- deelnemen aan campagne duurzaam
 woonwerkverkeer (alle personeelsleden)
- actie om het dragen van fluohesjes te stimuleren
- hoffelijkheidscharter chauffeurs
-…
Actieplan: mix aan maatregelen

4. Educatie

- educatieve tips (bv. in personeelskrant)
  - nieuwe verkeerswetgeving
  - verkeersveiligheid (bv wettelijke uitrusting fiets)
  - milieuvriendelijk verplaatsingsgedrag
  -…

- educatieve sessies
  - fietscursussen / werknemers leren fietsen
  - vaardigheidstraining voor voetgangers
  - routeplanner leren gebruiken
  - openbaar vervoer leren gebruiken (bv.voorbereiding door Buso-school)
  - fietsherstel
  - eco-driving voor chauffeurs dienstwagens
  -…
Actieplan: mix aan maatregelen

5. Infrastructuur

- veilige voetgangers- en fietsvoorzieningen
 o.a. oversteekvoorziening, voetpaden, fietspaden,…
- veilige en comfortabele op- en afstapzone bus
- comfortabel schuilhuisje
- reorganisatie bedrijfstoegangen i.f.v.
 veiligheid en comfort voor voetgangers en fietsers
- overdekte en beveiligde fietsen- en
 bromfietsstallingen op logische plaats
- kleedruimte en douches voor fietsers
- …
Actieplan: mix aan maatregelen

6. Preventie en handhaving

- fietscontrole
- fietsherstelkit of fietshersteldienst
- regelmatig fietsonderhoud aanbieden
- reservefiets ter beschikking stellen
- fluohesjes geven
- specifieke noden werknemers nagaan
 o.a. fietsers, voetgangers, openbaarvervoergebruikers,
 werknemers met fysieke, mentale of sensoriële beperking
- preventieve en repressieve snelheidscontroles
- …
Mogelijke betrokkenen


        Bedrijfs-    Werknemers
       management


              Veilige,
           milieuvriendelijke
            en autonome
     Provincie   verplaatsingen     Gemeente
     Gewest      stimuleren           De Lijn    Politie
           NMBS
 Ontwikkeling actieplan concrete initiatieven
 Actieplan ontwikkelen

             Bedrijfsmanagement  Werknemers  Gemeente  Vlaams Gewest  De Lijn
                              Politie  Provincie    NMBS

Vervoersorganisatie
Informatie
Sensibilisatie
Educatie
Preventie & handhaving
Infrastructuur
NEXT TAFEL: Duurzame mobiliteit

- Doelstelling en situering

- Uitgangsvisie en actieplan

- Toetsing aan verschillende instrumenten
 - Mobitest: praktijktoets door de deelnemers
 - Toetsing woon-werkdiagnostiek
 - Toetsing actieplan aan Europese praktijk


- Financieringsmogelijkheden
  - Pendelfonds
  - Gemeentelijk mobiliteitsplan: modules
  - Extra financiële aspecten
 Pendelfonds

- Pendelfonds
  - Doel: autoverplaatsingen in woon-werkverkeer verminderen
  - Subsidieert projecten die duurzaam woon-werkverkeer bevorderen:
   - alternatieve vorm van woon-werkverkeer aanbieden
   - nieuwe infrastructuur realiseren op het bedrijventerrein
   - specifieke bedrijfsorganisatorische acties en maatregelen realiseren


- Subsidie
  - Maximaal 50% van de uitvoeringskosten / maximaal 4 jaar


- Wie kan subsidie aanvragen?
  - Individuele bedrijven en groepen van bedrijven
  - Samenwerken met de gemeente, de provincie of
   andere publieke instelling
Pendelfonds

- Wanneer indienen?
  - Oproep: 1 oktober 2008
   Indienen: uiterlijk op 31 januari 2009
   Nieuwe oproep: voorjaar 2009


- Hoe indienen?
  - Gebruik maken van ‘aanvraagformulier subsidie Pendelfonds’
   Info: http:/www.mobielvlaanderen.be / pendelfonds

  - Provinciale mobiliteitspunten helpen bij opmaak aanvraag

  - Projectaanvraag indienen in twee stappen:
   1. voor advies indienen bij het provinciale mobiliteitspunt
   2. voor subsidiëring indienen bij de begeleidingscommissie
Pendelfonds: aanvraagformulier

-  Projectnaam + indieners + projectpartners
-  Inhoudelijke projectbeschrijving
   -  Mobiliteitsprofiel
      -  Absoluut aantal werknemers + per werkregime + per woonplaats
      -  Huidig gebruik van hoofdvervoermiddelen
   -  Bereikbaarheidsprofiel
      -  Aanbod openbaar vervoer en gemeenschappelijk (bedrijfs)vervoer
      -  Aanbod voor fietsverplaatsingen en autoverplaatsingen
      -  Aanwezige financiële en andere woonwerkregelingen

-  Probleemformulering
-  Beschrijving van het project
   -  Beschrijving van de acties / maatregelen
   -  Inschatting potentieel van de acties en maatregelen
     die betrekking hebben op de fiets + de fiets/shuttlebus in combinatie met het openbaar vervoer
     + organisatie van bijkomend of aangepast bedrijfsvervoer
   -  Alternatieve oplossingen
-  Financieringsplan
Pendelfonds

         Eerste oproep               Tweede oproep


        Voka Antwerpen (I-bus)         NV Arcelor Steel Belgium Gent

  Groep Buurt en Werk (Levanto) sociale economie    vzw 't Veer B.W. Menen

                              vzw De kringwinkel
                             Midden West-Vlaanderen
   OCMW Genk (Genk Industrie Beter Mobiel)     (sociale werkplaats) Roeselare

     Drongen I (Snelweg voor Drongen)     vzw Huize Tordale B.W. Lichtervelde

  Vegho (Baanbrekend pendelen Gentse haven)     POM West-Vlaanderen   Brugge
   VOKA Halle-Vilvoorde (Pendelproject Lon)
     KU Leuven (Woon-werk dienstfiets)
        Colruyt (Bike to work)
  UZ Gasthuisberg (Verbinding Tervuursesteenweg)
   H.Hartziekenhuis Roeselare (Hart@mobiel)

 CVBA Vaart! (woon-werkmobiel Midwestvlaanderen)
         sociale economie
Pendelfonds: voorbeelden

-  Levanto:
  Fietsverplaatsingen stimuleren bij werknemers
   - Fiets aangeboden aan alle vaste werknemers
     voor woon-werkverplaatsing
   - 200 fietsen in gebruik / deel dienstfietsen
   - Verplicht onderhoud om de 6 maanden / door Fietshaven (enkele uitz.)
   - Douche en kleedruimte


-  De Kringwinkel Midwest
  aanleidingen:parkeerproblemen en reorganisatie + verhuis
   - Fietsproject op vzw niveau: stimuleren om met de fiets naar het werk te
     komen o.a. aankoop fietsen voor woon-werkverplaatsingen /
     regenkledij ter beschikking stellen / douche
   - Goed bereikbare locaties: openbaarvervoergebruik stimuleren
   - Busje aangekocht om werknemers aan het station op te pikken
Pendelfonds

-  ‘t Veer  Beschutte Werkplaats


   -  Actiepakket 1: Duurzaam, veilig en autonoom verplaatsingsgedrag van
     werknemers stimuleren
     o.a.: werksessies met de werknemers om noden en behoeften te kennen, actieplan opstellen,
     overleg met de stad, bereikbaarheidsfolder realiseren

   -  Actiepakket 2: Fietsverkeer bevorderen
     o.a. nieuwe beveiligde fietsenstallingen vlakbij bedrijfsingang realiseren + parking achteraan

   -  Actiepakket 3: Bevorderen van carpoolen
     o.a. financiële voordelen bekendmaken, bevoorrechte carpoolplaatsen voorzien

   -  Actiepakket 4: Gebruik van openbaarvervoer bevorderen
     o.a. overleg met De Lijn i.f.v. verplaatsen bushalte, extra bushalte, betere afstemming busuren

   -  Actiepakket 5: Intern transport tussen de afdelingen duurzamer maken
     o.a. dienstfietsen aangekocht = voorbeeldfunctie

   -  Actiepakket 6: Transport naar de enclaves via een bedrijfsbusje voorzien
     o.a. aankoop bedrijfsbusje
 Gemeentelijk mobiliteitsplan: modules
Info: http:/www.mobielvlaanderen.be/convenants/ modules


Module 1: Opmaak of bijsturing van een (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan
Module 2: Aanleg van een rondweg en/of een andere nieuwe verbindende of ontsluitende
     gewestweg
Module 3: Herinrichting van een doortocht
Module 4: Aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting van een gewestweg, geplaatst
     door de lokale overheid
Module 5: Schermen en/of gronddammen langs een gewestweg, die het wegverkeerslawaai
     verminderen
Module 6: Net houden van gewestwegen en hun vrijliggende fietspaden door de lokale overheid
Module 7: Informatieverstrekking over en promotie van het geregeld vervoer
Module 8: Doorstromingsmaatregelen voor het geregeld vervoer
Module 9: Verhoging van het aanbod van geregeld vervoer
Module 10: Herinrichting van een schoolbuurt aan of in de nabijheid van een gewestweg
 Gemeentelijk mobiliteitsplan: modules

Module 11: Aanleg of verbetering van fietspaden langs gewestwegen door het gewest
Module 12: Aanleg of verbetering van fietspaden van het bovenlokaal, functioneel
     fietsroutenetwerk buiten het gewestdomein als alternatief voor fietspaden langs
     gewestwegen
Module 13: Aanleg of verbetering van fietspaden langs gewestwegen door de lokale
     overheid
Module 14: Aanleg of herinrichting van ontsluitingsinfrastructuur voor tewerkstellings-,
     winkel- en/of dienstenzones van bovenlokaal belang
Module 15: Flankerende maatregelen ter ondersteuning van een duurzaam lokaal
    mobiliteitsbeleid
Module 16: Herinrichting van een wegvak (niet-doortocht) van een gewestweg
Module 17: Verlichting van een gewestweg, geplaatst door het gewest
Module 18: Herinrichting van een kruispunt of (her)aanleg van een oversteekplaats op een
     gewestweg
Module 19: Streefbeeldstudie (voor primaire II of secundaire gewestweg) of studie over een
     bovenlokaal mobiliteitsthema
Module 15

Doel Module 15

  - De publieke betrokkenheid van het gemeentelijk
   mobiliteitsbeleid en het gemeentelijk mobiliteitsplan te verhogen
  - Een duurzaam verplaatsingsgedrag te stimuleren
  - Een duurzaam parkeerbeleid te voeren
  - Een planmatige aanpak te ondersteunen voor het wegwerken
   van mobiliteitseffecten, veroorzaakt door mobiliteitsgenererende
   actoren
  - De druk te verminderen op het leefmilieu
Module 15

Procedure

 - De lokale overheid stelt een projectnota op met:
  -  de te nemen maatregelen of activiteiten
  -  doelstelling en doelgroep
  -  koppeling met het mobiliteitsplan en eventueel het milieubeleidsplan
  -  verwachte resultaten
  -  andere subsidies (Europa, provincie...)
  -  gedetailleerde inschatting van de kosten


 - Binnen de gemeentelijke begeleidingscommissie
  naar een consensus streven
 - Conform verklaring door de provinciale auditcommissie,
  dan ondertekening module
Module 15

Extra info
  - De lokale overheid kan één module per jaar afsluiten /
   looptijd 1 jaar


  - De lokale overheid vervult altijd een voortrekkersrol bij de
   uitvoering van de maatregelen


  - Het gewest betaalt 33% van de kosten van de maatregelen
       - 12.500 euro per lokale overheid
       - 25.000 euro per lokale overheid in regionaalstedelijk gebied
       - 50.000 euro per lokale overheid in grootstedelijk gebied
       + zelfde bedrag binnen de overeenkomst van milieu
Mobiel 21 vzw
Vital Decosterstraat 67A
3000 Leuven

www.mobiel21.be
Tel. 016 / 31 77 00

e-mail: jan.christiaens@mobiel21.be
e-mail: gert.zuallaert@mobiel21.be

								
To top