ICDL 2007 TEST by 9tO63Vo

VIEWS: 78 PAGES: 46

									    ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                                       ‫5‪word‬‬

        ‫برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه استفاده می کنیم ؟‬   ‫1-‬

           ‫الف) سر برگ ‪ Page layout‬گروه ‪ Orientation‬گزینه ‪Portrait‬‬

             ‫ب ) سر برگ ‪ Insert‬گروه ‪ Orientation‬گزینه ‪Landscape‬‬

                 ‫ج ) سر برگ ‪ Insert‬گروه ‪ Margins‬گزینه ‪Portrait‬‬

           ‫د ) سر برگ ‪ Page layout‬گروه ‪ Orientation‬گزینه ‪Landscape‬‬

                ‫برای درج جدول از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟‬   ‫2-‬

                          ‫الف) سر برگ ‪ View‬گروه ‪Table‬‬

                          ‫ب ) سر برگ ‪ Insert‬گروه ‪Table‬‬

                       ‫ج ) سر برگ ‪ Page layout‬گروه ‪Table‬‬

                                     ‫د ) هیچکدام‬

                ‫برای درج پا ورقی از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟‬  ‫3-‬

                        ‫الف) سر برگ ‪ Reviwe‬گزینه ‪Header‬‬

                    ‫ب ) سر برگ ‪ References‬گزینه ‪Footnotes‬‬

                  ‫ج ) سر برگ ‪ References‬گزینه ‪Insert Endnote‬‬

                                  ‫د ) گزینه ب و ج‬

       ‫برای اضافه کردن خط کشی به صفحه از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟‬   ‫4-‬

                          ‫الف) سر برگ ‪ Insert‬گزینه ‪Ruler‬‬

                          ‫ب ) سر برگ ‪ View‬گزینه ‪Ruler‬‬

                         ‫ج ) سر برگ ‪ Review‬گزینه ‪Ruler‬‬

                                    ‫د ) همه موارد‬

             ‫برای تغیر اندازه ی کاغذ از چه گزینه ای استفاده می شود؟‬  ‫5-‬

                          ‫الف) سر برگ ‪ Insert‬گزینه ‪Size‬‬

                   ‫ب ) سر برگ ‪Page layout‬گروه ‪Page Scape‬‬

                           ‫ج ) سر برگ‪ View‬گزینه ‪Size‬‬

              ‫د ) سر برگ ‪ Page Layout‬گروه ‪ PageSetup‬گزینه ‪Size‬‬
‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬          ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
    ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬


                                        ‫5‪Excel‬‬

          ‫برای حذف محتویات یک سلول از چه گزینه ای استفاده می شود ؟‬   ‫1-‬

                          ‫الف) سربرگ ‪Home‬گزینه ‪Delete‬‬

                     ‫ب ) سر برگ ‪ Home‬گزینه ‪Clear Contents‬‬

                           ‫ج ) سر برگ ‪ Data‬گزینه ‪Clear‬‬

                 ‫د ) سر برگ ‪ Home‬گروه ‪ Clear‬گزینه ‪Clear Format‬‬

         ‫برای مرتب کردن محتوای یک ستون از چه گزینه استفاده می کنیم ؟‬   ‫2-‬

               ‫الف) سر برگ ‪ Home‬گروه ‪ Editing‬گزینه ‪Filter & Sort‬‬

                     ‫ب ) سر برگ ‪ Home‬گروه ‪ Editing‬گزینه ‪Fill‬‬

                     ‫ج ) سر برگ ‪ Insert‬گروه ‪ Editing‬گزینه ‪Sort‬‬

                                     ‫د ) هیچکدام‬

      ‫برای اضافه کردن توضیحات به یک سلول از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟‬  ‫3-‬

                         ‫الف) گزینه ‪ Edit‬از سر برگ ‪Home‬‬

                   ‫ب ) گزینه ‪ new Comment‬از سر برگ ‪Reviwe‬‬

                     ‫ج ) گزینه ‪ Insert Comment‬سر برگ ‪View‬‬

                       ‫د ) گزینه ‪ Comment‬از سر برگ ‪Insert‬‬

           ‫برای درج یک کاراکتر ویژه از چه گزینه ای استفاده می شود ؟‬  ‫4-‬

                           ‫الف) سر برگ ‪ View‬گزینه ‪Style‬‬

                           ‫ب ) سر برگ ‪ Insert‬گزینه ‪Chart‬‬

                          ‫ج ) سر برگ ‪ Insert‬گزینه ‪Symbol‬‬

                          ‫د ) سر برگ ‪ Insert‬گزینه ‪Object‬‬

              ‫برای ضبط یک ماکرو از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟‬  ‫5-‬

                          ‫الف) سر برگ ‪ Insert‬گزینه ‪macro‬‬

                       ‫ب ) سر برگ ‪ View‬گزینه ‪ViewMacro‬‬

                ‫ج ) سر برگ ‪ View‬گروه ‪ Macro‬گزینه ‪Record Macro‬‬
‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬           ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
    ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                  ‫د ) سر برگ ‪ Insert‬گروه ‪ Macro‬گزینه ‪Record Macro‬‬                                        ‫5 ‪Power Point‬‬

             ‫برای درج یک تصویر در اسالید از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟‬     ‫1-‬

                           ‫الف) گزینه ‪ Picture‬از سر برگ ‪Design‬‬

                             ‫ب ) گزینه ‪ Chart‬از سر برگ ‪View‬‬

                            ‫ج ) گزینه ‪ Picture‬از سر برگ ‪Insert‬‬

                                         ‫د ) همه موارد‬

    ‫برای اضافه کردن ‪ Shape‬های مختلف به یک اسالید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟‬     ‫2-‬

                              ‫الف) ‪ Drawing‬از سر برگ ‪Insert‬‬

                              ‫ب ) ‪ Drawing‬از سر برگ ‪View‬‬

                              ‫ج ) ‪ Drawing‬از سر برگ ‪Home‬‬

                               ‫د ) ‪ Picture‬از سر برگ ‪Home‬‬

                ‫برای ساختن اسالید جدید از چه گزینه ای استفاده می شود؟‬    ‫3-‬

                           ‫الف) سر برگ ‪ Insert‬گزینه ‪NewSlide‬‬

                              ‫ب ) سر برگ ‪ View‬گزینه ‪Slide‬‬

                            ‫ج ) سر برگ ‪ Home‬گزینه ‪NewSlide‬‬

                                         ‫د ) همه موارد‬

                 ‫برای تغیر اندازه اسالید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟‬  ‫4-‬

                          ‫الف) سر برگ ‪ Design‬گروه ‪Setup Page‬‬

                           ‫ب ) سر برگ ‪ Home‬گروه ‪Page Setup‬‬

                               ‫ج ) سر برگ ‪ Insert‬گروه ‪Size‬‬

                        ‫د ) سر برگ ‪ Slide Show‬گروه ‪Page Setup‬‬           ‫برای تغیر جهت نوشته در یک اسالید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟‬    ‫5-‬

                       ‫الف) گزینه ‪ Text Direction‬از سر برگ ‪Home‬‬
‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬               ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
    ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                      ‫ب ) گزینه ‪ Align Text‬از سر برگ ‪Home‬‬

                     ‫ج ) گزینه ‪ Text Direction‬از سر برگ ‪Insert‬‬

                        ‫د ) گزینه ‪ port vate‬از سر برگ ‪Home‬‬                                       ‫5 ‪Access‬‬

                   ‫فایلهای ‪ Access‬با چه قالبی ذخیره می شوند ؟‬   ‫1-‬

                                     ‫الف) ‪DOCX‬‬

                                      ‫ب )‪BMP‬‬

                                      ‫ج )‪accdb‬‬

                                      ‫د )‪PPTX‬‬       ‫برای ایجاد یکپارچگی ارتباط بین جدول ها از چه گزینه استفاده می کنیم ؟‬  ‫2-‬

                     ‫الف) سر برگ ‪ Data Sheet‬گروه ‪Data Type‬‬

                          ‫ب ) سر برگ ‪ Creat‬گروه ‪Relation‬‬

                   ‫ج ) سر برگ ‪Data Sheet‬گروه ‪Relation ships‬‬

                                   ‫د ) گزینه الف و ج‬

             ‫برای ایجاد یک برس و جو از چه گزینه ای استفاده می شود؟‬    ‫3-‬

                           ‫الف) سر برگ ‪ Creat‬گروه ‪Table‬‬

                            ‫ب ) سر برگ ‪ Creat‬گروه ‪Form‬‬

                            ‫ج ) سر برگ ‪ Creat‬گروه ‪Other‬‬

                           ‫د ) سر برگ ‪ Creat‬گروه ‪Reports‬‬

                ‫چه مقداری را باید به نوع داده ‪ Currency‬نسبت داد ؟‬   ‫4-‬

                                       ‫الف) متنی‬

                                       ‫ب ) عددی‬

                                   ‫ج ) تاریخ و ساعت‬

                                        ‫د ) پولی‬
‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬           ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
               ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬


                    ‫برای اینکه فیلدی را از نوع کلید اصلی تعریف کنیم چه کاری باید انجام داد ؟‬    ‫5-‬

                        ‫الف) راست کلیک روی فیلد مورد نظر و انتخاب گزینه ی ‪Primary key‬‬

                    ‫ب ) انتخاب فیلد مورد نظر و انتخاب گزینه ‪ Primary Key‬از سر برگ ‪Design‬‬

                                 ‫ج ) انتخاب گزینه ‪ Primary Key‬از سر برگ ‪Create‬‬

                                                   ‫د ) گزینه الف و ب‬

                             ‫2‪Word‬‬

                         ‫1-برای ذخیره یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟‬
                ‫د- ‪look in‬‬        ‫ج- ‪save‬‬        ‫ب- ‪save as‬‬      ‫الف- ‪save in‬‬

            ‫2-برای انتخاب قلم مناسب از طریق سربرگها ، باید گزینه ....... را از سربرگ ......... انتخاب کنیم.‬
                             ‫ب- ‪home \ font‬‬               ‫الف- ‪insert \ font‬‬
                        ‫د- ‪page layout \ paragraph‬‬           ‫ج- ‪font \ page layout‬‬

                             ‫3-کدام کلید ترکیبی میانبر برای افزایش سایز قلم به کار می رود؟‬
      ‫د- ‪)+ctrl‬‬            ‫ج- ‪(+ctrl‬‬          ‫ب- ‪[+ctrl‬‬            ‫الف- ‪]+ctrl‬‬

                        ‫4-الگوها برای تسریع و تسهیل درتولید اسناد .............. به کار می روند.‬
      ‫د- متنی‬             ‫ال‬
               ‫ج- کام ً متفاوت از هم‬      ‫ب- دارای وجوه اشتراک‬               ‫ً‬
                                                   ‫الف- کامال شبیه به هم‬

                     ‫5-کدام یک ار نماهای ‪ word‬چهار طرف صفحه کاغذ را به کاربر نشان می دهد؟‬
                      ‫د- ‪draft‬‬   ‫ب- ‪ web layout‬ج- ‪outline‬‬     ‫الف- ‪print layout‬‬

                           ‫2‪EXCEL‬‬

                     ‫1-برای اجرای فرمان ‪ cut‬و ‪ paste‬از کدام کلیدهای میانبر زیر استفاده می شود؟‬
                               ‫ب- ‪ctrl+v – ctrl+x‬‬       ‫الف- ‪ctrl+c – ctrl+v‬‬

                                 ‫د- ‪ctrl+y – ctrl+z‬‬       ‫ج- ‪ctrl+z – ctrl+y‬‬

                 ‫2-برای تعیین زاویه متن موجود در یک خانه ، کدام یک از زوایای زیر قابل قبول است؟‬
                 ‫د- -113‬          ‫ج- -54‬        ‫ب- 121‬        ‫الف- -111‬

‫3-کدام یک از گزینه های موجود درزبانه ‪ number‬از کادر محاوره ‪ cells format‬امکان اضافه کردن % (درصد) را به‬
                                              ‫اعداد می دهد؟‬
    ‫د- ‪number‬‬        ‫ج- ‪special‬‬         ‫ب- ‪percentage‬‬         ‫الف- ‪currency‬‬

‫4-کدام تابع ( توابع ) برای محاسبه میانگین اطالعات عددی موجود در خانه های یک محدوده از کاربرگ مورد استفاده قرار‬
                                                  ‫می گیرند؟‬
           ‫د- ‪max‬‬        ‫ج- ‪min‬‬       ‫ب- ‪sum , count‬‬          ‫الف- ‪round‬‬

                       ‫5-فرمول =4‪ )sum(a1:a4)/count(a1:a‬معادل کدام یک از این فرمولهاست؟‬
                         ‫ب- =4‪))sum(count(a1:a‬‬           ‫الف- =4‪)round(a1:a‬‬
                         ‫د- =4‪))count(sum(a1:a‬‬          ‫ج- =4‪)average(a1:a‬‬

      ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                      ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
               ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                                                 ‫2‪POWER POINT‬‬

                ‫باشد؟‬  ‫1 -نرم افزار 7002 ‪ power point‬جزء کدام یک از نرم افزارهای زیر می‬
                  ‫د- آماری‬        ‫ج- متنی‬      ‫ب- سیستمی‬    ‫الف- کاربردی‬

                        ‫2 -فایلهای ایجاد شده در محیط 7002 ‪ power point‬را چه می نامند؟‬
      ‫د- ‪chart‬‬           ‫ج- ‪document‬‬        ‫ب- ‪book‬‬       ‫الف- ‪presentation‬‬

                          ‫3-برای درج پیوند از کدام دستور زبانه ی ‪ insert‬استفاده می شود؟‬
        ‫د- ‪chart‬‬        ‫ج- ‪art word‬‬        ‫ب- ‪smart art‬‬          ‫الف- ‪hyper link‬‬

              ‫4-برای اضافه کردن یادداشت متنی به اسالیدها از کدام گزینه سربرگ ‪ insert‬استفاده می شود؟‬
‫د- ‪text box‬‬            ‫ج- ‪picture‬‬       ‫ب- ‪time & date‬‬         ‫الف- ‪footer & header‬‬

           ‫5-با استفاده از گزینه ‪ from current slide‬اجرای برنامه نمایشی از کدام اسالید انجام می شود؟‬
       ‫د- اسالید میانی‬       ‫ج- اسالید آخر‬        ‫ب- اسالید جاری‬     ‫الف- اسالید اول‬


                          ‫2‪ACCESS‬‬

                             ‫1-مجموعه ای از اطالعات درباره ی یک موضوع ...... نام دارد.‬
                                         ‫ب- رکورد‬         ‫الف- جدول‬

                                       ‫د- بانک اطالعاتی‬        ‫ج- فیلد‬

                           ‫2-برای ایجاد ارتباط بین جداول بانک اطالعاتی نیازمند ...... هستید.‬
   ‫د- هیچکدام‬            ‫ج- یک فیلد کد‬         ‫ب- یک فیلد مشترک‬        ‫الف- یک فیلد کلید‬

                                ‫3-کدام گزینه از اجزای بانک اطالعاتی ‪ access‬نمی باشد؟‬
              ‫د- ‪filter‬‬            ‫ج- ‪report‬‬        ‫ب- ‪table‬‬      ‫الف- ‪form‬‬

                  ‫4-از کدام نوع کنترل برای انتخاب فقط یک حالت از بین چندین حالت استفاده می شود؟‬
 ‫د- ‪text‬‬             ‫ج- ‪label‬‬           ‫ب- ‪combo box‬‬          ‫الف- ‪check box‬‬
                                                      ‫‪box‬‬

                              ‫5-بخش مربوط به جزئیات داخل هر فرم یا گزارش چه نام دارد؟‬
       ‫د- ‪design‬‬            ‫ج- ‪detail‬‬           ‫ب- ‪footer‬‬         ‫الف- ‪header‬‬                           ‫3‪WORD‬‬

                              ‫1-کدام فرمان برای باز کردن یک سند موجود به کار می رود؟‬
                 ‫د- ‪save as‬‬         ‫ج- ‪save‬‬        ‫ب- ‪open‬‬       ‫الف- ‪new‬‬

                            ‫2-برای انتخاب یک جمله باید از کلید ترکیبی ........ استفاده کرد.‬
          ‫د- ‪ctrl+tab‬‬         ‫ج- ‪ctrl+end‬‬       ‫ب- ‪ctrl+home‬‬         ‫الف- ‪ctrl+click‬‬

                            ‫3-هر الگو چند بار می تواند توسط کاربر مورد استفاده قرار گیرد؟‬
             ‫د- به هر تعداد که کاربر مایل باشد.‬       ‫ج- سه بار‬    ‫ب- دوبار‬     ‫الف- یکبار‬


      ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                     ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
               ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                  ‫4-برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند ، از کدام گزینه ها استفاده می کنید؟‬
          ‫د- ‪insert \ chart‬‬   ‫ج- ‪view \ picture‬‬      ‫ب- ‪picture \ home‬‬    ‫الف- ‪insert \ picture‬‬

‫5-چنانچه دکمه ‪ ctrl‬را در حین درگ کردن یک شکل فشار داده و پایین نگه دارید ، آن شکل به جای اینکه ...... شود ...... می‬
                                                       ‫گردد.‬
 ‫د- بسته به‬           ‫ج- جا به جا – قرینه‬       ‫ب- جا به جا – کپی‬       ‫الف- کپی – جا به جا‬
                                           ‫مورد هر سه گزینه صحیح است.‬                          ‫3‪EXCEL‬‬

  ‫1-فرمولی که اطالعات موجود در خانه 2‪ b‬را به توان دو برساند و حاصل را با ریشه دوم خانه 4‪ c‬جمع نماید کدام است؟‬
        ‫د- (2^)4‪b2+c‬‬       ‫ج- (2*)4‪b2+c‬‬        ‫ب- 2*4‪b2*2+c‬‬       ‫الف- 2/1^4‪b2^2+c‬‬

 ‫2-برای اجرای سریع فرمان ‪ undo‬کلیدهای ........وبرای اجرای سریع فرمان ‪ redo‬کلیدهای ......... مورد استفاده قرار می‬
                                                      ‫گیرند.‬
‫ج- ‪ctrl+c‬‬                    ‫ب- ‪ctrl+y – ctrl+z‬‬              ‫الف- ‪ctrl+z – ctrl+y‬‬
                             ‫د- ‪ctrl+x – ctrl+v‬‬               ‫‪– ctrl+v‬‬

                 ‫3-برای ذخیره کردن یک الگو به عنوان یک ‪ template‬کافی است در لیست ....... گزینه‬
                                          ‫‪excel template‬راانتخاب کنید.‬
                                    ‫ب- ‪save as type‬‬       ‫الف- ‪save in‬‬

                                   ‫د- ‪file name‬‬      ‫ج- ‪save as name‬‬

                      ‫4-برای مرتب کردن اطالعات موجود در لیست (بر اساس حروف الفبا ) ......‬
        ‫د- ‪home \ find‬‬         ‫ج- ‪sort \ insert‬‬     ‫ب- ‪data \ filter‬‬   ‫الف- ‪data \ sort‬‬

                                 ‫5-عالمت مساوی در شروع یک خانه نشانه چیست؟‬
 ‫ج- شروه عملیات‬                     ‫ب- شروع یک جستجو‬        ‫الف- شروع یک فرمول‬
                                 ‫د- شروع ذخیره سازی یک فایل‬   ‫‪filtering‬‬

                        ‫3 ‪POWER POINT‬‬

          ‫1-برنامه 7002 ‪ power point‬پس از نصب در کدام گروه از برنامه ها ی دکمه ‪ start‬قرار می گیرد؟‬
                                   ‫ب- ‪all programs‬‬   ‫الف- ‪system tools‬‬

                                   ‫د- ‪enter tainment‬‬      ‫ج- ‪accessories‬‬

                 ‫2-به هر فایل تولیدی در ‪ power point‬یک ..... گویند که با پسوند ....... ذخیره می شود؟‬
                        ‫ب- ‪presentation – pptx‬‬           ‫الف- ‪docx - document‬‬

                            ‫د- ‪xls – spread sheet‬‬          ‫ج- ‪pot – slide‬‬

          ‫3-در محیط 7002 ‪ power point‬به جای منو ، مجموع دستورات تحت چه عنوانی قرار گرفته است؟‬
        ‫د- نوار وضعیت‬         ‫ج- ریبون‬       ‫ب- نوار دسترسی سریع‬    ‫الف- زبانه‬

                    ‫4-جهت تغییر رنگ پس زمینه اسالید از کدام گزینه سربرگ ‪ data‬استفاده می شود؟‬
                                      ‫ب- ‪color fill‬‬      ‫الف- ‪colors‬‬


       ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                   ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
    ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                      ‫د- ‪background style‬‬        ‫ج- ‪font effect‬‬

                   ‫5-از طریق کدام دستور تعداد تکرار صوت مشخص می شود؟‬
                           ‫ب- ‪delay‬‬        ‫الف- ‪start‬‬

                             ‫د- ‪repeat‬‬         ‫ج- ‪speed‬‬

               ‫3‪ACCESS‬‬

          ‫1-برای در نظر گرفتن نام توصیفی برای فیلدها از کدام مشخصه استفاده می شود؟‬
                         ‫ب- ‪caption‬‬      ‫الف- ‪default value‬‬

                           ‫د- ‪input mask‬‬       ‫ج- ‪new value‬‬

            ‫2-در کدام یک از انواع فیلدها می توان آدرس های اینترنتی را نگهداری کرد؟‬
                       ‫ب- ‪ole object‬‬      ‫الف- ‪lookup wizard‬‬

                           ‫د- ‪currency‬‬       ‫ج- ‪hyper link‬‬

                      ‫3-فایل بانک اطالعاتی ‪ access‬دارای چه پسوندی است؟‬
    ‫د- ‪ldb‬‬          ‫ج- ‪idx‬‬          ‫ب- ‪accdt‬‬        ‫الف- ‪accdb‬‬

                           ‫4-کدام گزینه از حالتهای نمایش فرم می باشد؟‬
                           ‫ب- ‪form wizard‬‬        ‫الف- ‪design‬‬

                           ‫د- همه موارد‬       ‫ج- ‪data sheet‬‬

          ‫5-برای ایجاد ارتباط بین دو جدول از سربرگ ...... گزینه ....... استفاده می شود؟‬
                      ‫الف-سربرگ ‪ data base tools‬گزینه ‪relation ships‬‬
                             ‫ب- سربرگ ‪ home‬گزینه ‪relation ships‬‬
                                  ‫ج- سربرگ ‪ create‬گزینه ‪form‬‬
                                  ‫د- سربرگ ‪ create‬گزینه ‪table‬‬                                             ‫‪word‬‬

      ‫جهت ترازبندی ،تغیر فونت و گزینه های ‪ cut, paste‬در کدام زبانه قرار دارند ؟‬     ‫1-‬

     ‫د: ‪view‬‬       ‫ج: ‪review‬‬        ‫ب: ‪home‬‬           ‫الف: ‪insert‬‬

                     ‫2-جهت فعال کردن خط کش کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟‬

    ‫د: ‪mailing‬‬        ‫ج : ‪view‬‬       ‫ب: ‪page layout‬‬         ‫الف: ‪insert‬‬

              ‫3-پس از رسم جدول ، جهت تنظیمات بعدی کدام زبانه را انخاب می کنیم ؟‬

        ‫د: ‪table‬‬         ‫ج: ‪view‬‬      ‫ب: ‪design‬‬        ‫الف: ‪home‬‬

                           ‫4-گزینه ‪ symbol‬در کدام زبانه قرار دارد ؟‬


‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
             ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

              ‫د: ‪view‬‬        ‫ج: ‪review‬‬          ‫ب: ‪home‬‬           ‫الف: ‪insert‬‬

                             ‫5-فایلهای محیط 7002 ‪ word‬با چه پسوندی ذخیره می شوند ؟‬

                   ‫د: ‪dotx‬‬          ‫ج:‪docx‬‬           ‫ب: ‪dot‬‬      ‫الف: ‪doc‬‬

              ‫6-با انتخاب گزینه ‪ odd page‬از لیست ‪ print what‬کدام بخش از سند به چاپ می رسد ؟‬

          ‫د: صفحه آخر سند‬       ‫ج: صفحه اول سند‬      ‫ب: صفحات فرد‬        ‫الف: صفحات زوج‬

                     ‫7-گزینه های مربوط به پاورقی ، کادر بندی صفحه در کدام زبانه قرار دارند ؟‬

             ‫د: ‪mailing‬‬        ‫ج : ‪view‬‬         ‫ب: ‪page layout‬‬         ‫الف: ‪insert‬‬

          ‫8-برای تعیین میزان انواع تورفتگی های قابل اعمال به یک پاراگراف از ...........استفاده می شود ؟‬

   ‫د: الف و ج‬  ‫ج: گزینه ‪ paragraph‬از زبانه ‪page layout‬‬            ‫ب: خط کش قائم‬    ‫الف: خط کش افقی‬

                              ‫9-هر الگو چند بار می تواند توسط کاربر قابل استفاده باشد ؟‬

          ‫ج: به هر تعداد که کاربر مایل باشد .‬        ‫ج: سه بار‬    ‫ب: دو بار‬      ‫الف: یک بار‬

                              ‫11-مقدار پرش مکانما در ‪ tab‬پیش فرض چه مقدار است ؟‬

              ‫د: چهار اینچ‬         ‫ج: دو اینچ‬          ‫ب: نیم اینچ‬     ‫الف: یک اینچ‬

                                                       ‫‪access‬‬

                                   ‫1- بانک اطالعاتی باچه پسوندی ذخیره می شوند ؟‬

              ‫د: هیچکدام‬      ‫ج: ‪accessdb‬‬           ‫ب: ‪accb‬‬         ‫الف:‪accdb‬‬

                          ‫با استفاده از کدام گزینه می توان یک پرس و جو تهیه کرد ؟‬     ‫2-‬

                       ‫د: ‪macro‬‬     ‫ج: ‪report‬‬       ‫ب: ‪quary‬‬        ‫الف: ‪table‬‬

                                ‫کدام گزینه راهی برای ایجاد یک گزارش است ؟‬     ‫3-‬

      ‫د: هر سه گزینه‬    ‫ج:‪report wizard‬‬          ‫ب: ‪blank report‬‬          ‫الف: ‪design report‬‬

                      ‫4-در کدام حالت می توان بدون تعریف فیلد داده ها را در جدول وارد کرد ؟‬

       ‫د: ‪wizard table‬‬        ‫ج: ‪design view‬‬          ‫ب: ‪datasheet view‬‬        ‫الف: ‪table‬‬

                      ‫5-برای تعریف یک عنوان برای فیلدها از کدام خاصیت استفاده می کنیم ؟‬

                 ‫د: ‪field size‬‬        ‫ج: ‪format‬‬      ‫ب: ‪caption‬‬       ‫الف: ‪name‬‬

‫6-اگر بخواهیم جدول را طوری تنظیم کنیم که با خالی رها کردن یک فیلد از طرف سیستم پیغام اخطار ظاهر شود از کدام‬
                                          ‫مشخصه استفاده می کنیم ؟‬


     ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                       ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
          ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

         ‫د: هیچکدام‬      ‫ج: ‪required‬‬         ‫ب: ‪caption‬‬         ‫الف: ‪format‬‬

                 ‫7-جهت تبدیل یک فایل اکسس به به محیط اکسل کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟‬

            ‫د: ‪database‬‬         ‫ج: ‪design‬‬   ‫ب: ‪external‬‬          ‫الف: ‪creat‬‬

                          ‫8-برای تعیین نوع آدرس کدام مشخصه را انتخاب می کنیم ؟‬

         ‫د: الف و ب‬       ‫ج: ‪number auto‬‬          ‫ب: ‪text‬‬       ‫الف: ‪memo‬‬

                   ‫9-جهت اضافه کردن یک فیلد در بین فیلدها کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟‬

                  ‫د: ‪home‬‬     ‫ج: ‪creat‬‬        ‫ب: ‪design‬‬      ‫الف: ‪insert‬‬

                           ‫11-جهت انتخاب کلید اولیه کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟‬

                 ‫د: ‪design‬‬         ‫ج: ‪insert‬‬     ‫ب: ‪home‬‬       ‫الف: ‪creat‬‬                                                  ‫‪excel‬‬

                  ‫کدام گزینه در مورد تعداد سطرهای محیط اکسل 7112 درست است ؟‬      ‫1-‬

           ‫د) 36511‬      ‫ج) 36532‬       ‫ب) 7658411‬         ‫√الف) 6758411‬

                                    ‫آخرین ستون اکسل چه نام دارد ؟‬   ‫2-‬

                ‫د) ‪XLS‬‬       ‫√ ج) ‪XFD‬‬       ‫ب) ‪FDX‬‬         ‫الف) ‪XDF‬‬

                    ‫کدام گزینه برای نامگذاری یک سلول از محیط اکسل مناسب است ؟‬     ‫3-‬

    ‫√ د) 4321‪XAB‬‬         ‫ج)6759401‪A‬‬         ‫ب) 8401‪XYD‬‬        ‫الف) 0001‪XXX‬‬

                           ‫پسوند فایلهای ایجاد شده در اکسل 7112 کدام است ؟‬   ‫4-‬

                ‫د) ‪XLXS‬‬      ‫ج) ‪XLS‬‬        ‫ب) ‪XXLS‬‬        ‫√الف) ‪XLSX‬‬

                ‫برای پنهان کردن فرمولهای کاربرگ از دید کاربر کدام مسیر درست است ؟‬     ‫5-‬

        ‫ب) ‪protection à hiden home à‬‬          ‫√الف) ‪format cells à protection à hiden‬‬

        ‫د) ‪protection à hiden Refrence à‬‬              ‫ج) ‪view à protection à hiden‬‬

     ‫6- با استفاده از گزینه ......... می توان تغییرات انجام شده در کارپوشه های اشتراکی را مشاهده کرد ؟‬

 ‫د) ‪change all‬‬      ‫√ ج) ‪changes track‬‬        ‫ب) ‪share workbook‬‬        ‫الف) ‪changes‬‬

                                 ‫کدام گزینه جزء تابعهای منطقی است ؟‬   ‫6-‬

‫د) گزینه الف و ج درست است‬    ‫√‬       ‫ج) ‪And‬‬          ‫ب) ‪Second‬‬          ‫الف) ‪IF‬‬
 ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                    ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
              ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                                   ‫گزینه ‪ Filter‬در کدام سربرگ قرار دارد ؟‬    ‫7-‬

            ‫د) ‪Formulas‬‬         ‫ج) ‪Review‬‬          ‫√ ب) ‪Data‬‬         ‫الف) ‪View‬‬

                 ‫کدام تابع را می توان جایگزین فرمول =5‪ )Sum(A1:B5)/Count(A1:B‬کرد ؟‬         ‫8-‬

   ‫د) ‪AUTOSUM‬‬          ‫ج) ‪ROUND‬‬          ‫√ ب) ‪AVERAGE‬‬             ‫الف) ‪AVERAGEA‬‬

  ‫برای انجام محاسبات مختلف بر روی رکوردهای مرتب شده یک لیست می توان از قابلیت ........... استفاده کرد .‬     ‫9-‬

          ‫د) ‪Filter‬‬      ‫√ ج) ‪Subtotal‬‬        ‫ب) ‪Sort Filter‬‬         ‫الف) ‪AutoFilter‬‬

                       ‫برای مرتب کردن یک لیست ...........................‬         ‫11-‬

‫ب) گزینه ‪ FORM‬را از منوی ‪ DATA‬انتخاب می کنیم‬        ‫الف) گزینه ‪ SORT‬را از منوی ‪ DATA‬انتخاب می کنیم .‬
                                                      ‫.‬

  ‫د) گزینه ‪ AUTOFILTER‬را از منوی ‪DATA‬‬        ‫ج) گزینه ‪ ARRANGE‬را از منوی ‪ DATA‬انتخاب می کنیم .‬
                                              ‫انتخاب می کنیم .‬
                                                      ‫8 ‪Word‬‬

                   ‫1 - از طریق کدام گزینه می توان متنی را به صورت کم رنگ زمینه سند قرار داد؟‬

              ‫الف – سربرگ ‪، page Lay out‬گروه ‪ ، page back ground‬دکمه ‪water mark‬‬

                    ‫ب - سربرگ ‪ ، page Lay out‬گروه ‪ ، page set up‬دکمه ‪water mark‬‬

                ‫‪ ،page back ground‬دکمه ‪border page‬‬      ‫ج - - سربرگ ‪ ، page Lay out‬گروه‬

                                ‫د – سربرگ ‪، insert‬گروه ‪ ، link‬دکمه ‪water mark‬‬                   ‫2 – برای تنظیم حاشیه باال و پایین سند از کدام گزینه می توان این کار را انجام داد؟‬

                              ‫الف – سربرگ‪ ، insert‬گروه ‪ ، pages‬دکمه ‪cover page‬‬

                   ‫ب – سربرگ ‪ page Lay out‬گروه ‪ ، page back ground‬دکمه ‪page border‬‬

              ‫ج – سربرگ ‪ ، page Layout‬گروه ‪، page setup ،page setup‬سربرگ ‪margins‬‬

                        ‫د – سربرگ ‪، home‬گروه ‪ ، paragraph‬دکمه ‪border and shading‬‬
      ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                    ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
            ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

‫3 – اگر بخواهیم در صورت ادامه جدول در صفحه ی بعد عناوین جدول در سطر اول صفحه بعد به نمایش در آید از کدام‬
                                         ‫گزینه زیر استفاده می شود ؟‬

                     ‫الف - سربرگ ‪ ، Layout‬گروه ‪ ، data‬دکمه ‪repeat header rows‬‬

                    ‫ب – سربرگ ‪ ، page Layout‬گروه ‪ ، data‬دکمه ‪repeat header rows‬‬

                    ‫ج – سربرگ ‪ ، page Layout‬گروه ‪ ، page setup‬دکمه ‪Hyphenation‬‬

                           ‫د – سربرگ ‪ ، insert‬گروه ‪ ، Links‬گزینه ‪Bookmark‬‬

                              ‫4 – از کدام گزینه زیر می توان جدول را رسم کرد ؟‬

                             ‫الف – سریرگ ‪، Home‬گروه ‪ ، Table‬دکمه ‪Table‬‬

                            ‫ب – سربرگ ‪ ، Insert‬گروه ‪ ، Table‬دکمه ‪Table‬‬

                     ‫ج – سربرگ ‪ ، view‬گروه ‪ ، Document views‬دکمه ‪Print Layout‬‬

                           ‫د – سربرگ ‪ ، Insert‬گروه ‪ ، Illustrations‬دکمه ‪chart‬‬                                                 ‫8 ‪Excel‬‬

                               ‫1 – برای ادغام چند سلول کدام گزینه بکار میرود ؟‬

             ‫الف – سربرگ ‪، Home‬گروه ‪ ، Alignment‬دکمه ‪cells merge،center & merge‬‬

                ‫ب – سربرگ ‪ ، insert‬گروه ‪ ، Table‬دکمه ‪cells merge،center & merge‬‬

                           ‫ج _ سربرک ‪ ، insert‬گروه ‪ ، Links‬دکمه ‪Hyper Link‬‬

                        ‫د – راست کلیک روی سلول ها ، انتخاب گزینه ‪merge cell‬‬    ‫‪ü‬‬                   ‫2 – از طریق کدام گزینه های زیر می توان برای سلول ها یادداشت قرار داد؟‬

                             ‫‪new commentcomment‬الف – ‪review‬‬        ‫‪ü‬‬

                   ‫ب - راست کلیک روی سلول ، انتخاب گزینه ‪ ، insert‬زیر گزینه ‪comment‬‬

                    ‫ج - راست کلیک روی سلول ، انتخاب گزینه ‪ Filter‬زیر گزینه ‪comment‬‬

           ‫د - راست کلیک روی سلول ، انتخاب گزینه ‪ ،Format cells‬سربرگ ‪، Fill‬دکمه ‪Fill effect‬‬            ‫3 – کدام یک از فرمول های زیر معدل اعداد درون سلول های 4‪ C‬تا 8‪ C‬را نمایش می دهد؟‬


     ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                 ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
     ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                             ‫الف - =8‪)Average (C4:C‬‬     ‫‪ü‬‬

                                 ‫ب - = 8‪) Sum (C4 :C‬‬

                                 ‫ج - =8‪)Average (C4;C‬‬

                                 ‫= 8‪)Sum (C4; C‬‬     ‫د-‬

                    ‫4 – کدام گزینه برای فریز کردن یک سطر بکار میرود؟‬

        ‫الف – سربرگ ‪ Home‬گروه ‪ ، Editing‬دکمه ‪panes freeze ،Sort and Filter‬‬

            ‫ب – سربرگ ‪، data‬گروه ‪ ، sort and filter‬دکمه ‪freeze panes ،filter‬‬

           ‫ج – سربرگ ‪ ، view‬گروه ‪ ، sort and filter‬دکمه ‪panes freeze ،filter‬‬

     ‫د – سربرگ ‪ ، view‬گروه گزینه‪ ، Window‬دکمه ‪freeze panes ، freeze panes‬‬       ‫‪ü‬‬                                      ‫8 ‪Power point‬‬

            ‫1 – ازکدام گزینه می توان اشکال پیش ساخته را در یک اسالید قرار داد ؟:‬

                 ‫الف – سربرگ ‪، Insert‬گروه ‪ ، Illustration‬دکمه ‪Shapes‬‬

                 ‫ب – سربرگ ‪ ، Insert‬گروه ‪ ، Illustration‬دکمه ‪clip Art‬‬

                  ‫ج – سربرگ ‪ ، Home‬گروه ‪ ، Drawing‬دکمه ‪shapes‬‬

                                  ‫د – گزینه الف و ج‬   ‫‪ü‬‬

                  ‫2 – از طریق کدام گزینه می توان یک کلید عملیاتی ساخت ؟‬

  ‫الف – سربرگ ‪ ، Insert‬گروه ‪ ، Illustration‬دکمه ‪ ، Shapes‬گزینه ‪Action Buttons‬‬      ‫‪ü‬‬

   ‫ب – سربرگ ‪ ، Insert‬گروه ‪ ، Illustration‬دکمه ‪ ، smart Art‬گزینه ‪Action Buttons‬‬

                  ‫، گروه ‪ ، Text‬دکمه ‪Word Art‬‬     ‫ج – سربرگ ‪Insert‬‬

                                        ‫د – هیچکدام‬

         ‫3 – برای اضافه کردن جلوه های متحرک به اسالید کدام گزینه زیر بکار می رود ؟‬

            ‫الف – سربرگ ‪ ، Slid Show‬گروه ‪ ، setup‬دکمه ‪setup slid Show‬‬

     ‫ب – سربرگ ‪ ، Animations‬گروه ‪ ، Animation‬دکمه ‪Animation Custom‬‬          ‫‪ü‬‬

       ‫ج – سربرگ ‪ ، slid Show‬گروه ‪ ، Start Slid Show‬دکمه ‪Show Custom Slid‬‬

                                     ‫د – گزینه الف و ج‬
‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬              ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
     ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

         ‫4 – برای اضافه کردن یک تصویر به یک اسالید از کدام سربرگ باید اقدام کرد ؟‬

                                   ‫الف – سربرگ ‪Home‬‬

                                 ‫ب – سربرگ ‪Insert‬‬     ‫‪ü‬‬

                                     ‫ج – سربرگ ‪View‬‬

                                 ‫د – سربرگ ‪Animations‬‬

                                          ‫8 ‪Access‬‬

                   ‫1 – برای ساختن یک جدول کدام گزینه زیر بکار می رود؟‬

                ‫الف – سربرگ ‪ ، Home‬گروه ‪ ، table‬دکمه ‪Table Design‬‬

             ‫ب – سربرگ ‪ ، Create‬گروه ‪ ، Table‬دکمه ‪Design Table‬‬         ‫‪ü‬‬

           ‫ج – سربرگ ‪ ، database Tools‬گروه ‪ ، Table‬دکمه ‪Table Design‬‬

                                      ‫د – گزینه الف و ب‬

                   ‫2 – برای تبدیل یک فیلد به فیلد کلیدی چه کاری باید کرد ؟‬

          ‫الف – روی فیلد راست کلیک کرده ، گزینه ‪ primary key‬را انتخاب می کنیم.‬

           ‫ب – انتخاب فیلد ،سربرگ ‪، Design‬گروه ‪ ، Tools‬دکمه ‪primary key‬‬

            ‫ج - انتخاب فیلد ،سربرگ ‪ ، Home‬گروه ‪ ، Tools‬دکمه ‪primary key‬‬

                                      ‫د – الف و ب‬   ‫‪ü‬‬

                  ‫3 – برای شماره تلفن و مبلع به ریال چه فرمتی مناسب است؟‬

                                 ‫الف – ‪number ،number‬‬

                                    ‫ب – ‪Text ،number‬‬

                                     ‫ج ‪number ،text‬‬

                                ‫د – ‪Currency ،text‬‬     ‫‪ü‬‬

                    ‫4 – از چه طریقی می توان یک پرس و جو ایجاد کرد ؟‬

  ‫الف – سربرگ ‪ ، Create‬گروه ‪ ، other‬دکمه ‪ ، Query Wizard‬زیر گزینه ‪New Query‬‬        ‫‪ü‬‬

    ‫ب – سربرگ ‪ ، Design‬گروه ‪ ، Tools‬دکمه ‪ ،Query Wizard‬زیر گزینه ‪Query New‬‬

     ‫ج – سربرگ ‪، Home‬گروه ‪ ، font‬دکمه ‪ ،Query Wizard‬زیر گزینه ‪Query New‬‬

                                        ‫د – الف و ج‬
‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬              ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
               ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬
                                                  ‫سواالت4 ‪Word‬‬

‫1-با فشار دادن کدام کلید تابعی مکانما از حالت متن خارج وسربرگها فعال و در کنار سربرگها یک عدد یا یک حرف قرار می‬
                                                     ‫گیرد؟‬

                              ‫د)8‪f‬‬       ‫√ج)6‪f‬‬     ‫ب)4‪f‬‬      ‫الف)2‪f‬‬

                  ‫2- در پنجره ‪ word options‬برای تغییر واحد خط کش کدام گزینه صحیح تر می باشد؟‬

              ‫د)هیچکدام‬    ‫ج)دکمه‪customize‬‬     ‫√ب)‪Advanced→display‬‬      ‫الف)دکمه‪display‬‬

                            ‫3- برای پیدا کردن هم معنی کلمه چه مسیری را باید انتخاب کرد؟‬

                       ‫ب)‪Geramer&Review→splaing‬‬          ‫√الف)‪Review→Research‬‬

                                   ‫د)همه موارد‬   ‫ج)‪review→new comment‬‬

 ‫4- بهترین روش در صورتی که یکسری عملیات را بصورت مکرر روی اسناد بخواهیم انجام دهیم می توانیم یک ............‬
                                                  ‫ایجاد کنیم؟‬

                       ‫د)گزینه ب وج‬     ‫√ج)‪Macro‬‬      ‫ب)‪template‬‬   ‫الف)سند جدید‬

     ‫5- برای اینکه در جدول سطر اول آن در ادامه جدول در صفحات دیگر تکرار شود کدام گزینه را بابد انتخاب کرد؟‬

          ‫ب)‪setup→orientation page layout→page‬‬              ‫الف)‪page layout→Hypenation‬‬

          ‫√د)‪Header Rows layout→Data→rRepeat‬‬                ‫ج)‪Layout→distribute Rows‬‬                                                  ‫سواالت4 ‪Excel‬‬

 ‫6- برای فیلتر گذاشتن روی چند موضوع سلولهااز مسیر‪ filter Home→Editing→sort‬کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟‬

             ‫د)‪filter‬‬      ‫√ج)‪sort Custom‬‬        ‫ب)‪sort Z to A‬‬      ‫الف)‪sort A to Z‬‬

   ‫7- برای اینکه بدانیم تغییرات توسط کاربران روی کاربرگ شده است کدام گزینه از مسیر‪ Review→changes‬را باید‬
                                                ‫انتخاب کنیم؟‬

            ‫ب)‪Ranges Alow users to Edit‬‬         ‫√الف)‪Track changes→High light changes‬‬

                       ‫ج)‪protect sheet‬‬                 ‫ج)‪share workbook‬‬

                         ‫8- برای بدست آوردن ضرب دو ماتریس از کدام تابع استفاده می کنیم؟‬

              ‫د)‪Count‬‬       ‫ج)عملگر*(ضرب)‬        ‫√ب)‪MMult‬‬       ‫الف)‪Minverse‬‬


       ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                    ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
              ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                                   ‫9- تابع وارون ماتریس در ‪ Excel‬چه نام دارد؟‬

                ‫د)‪Countif‬‬        ‫ج)‪countA‬‬      ‫ب)‪MMult‬‬       ‫√الف)‪Minverse‬‬

‫11- در صورتی که نمرات دروس یک دانش آموز در سلولهای یک کاربرگ داشته باشیم ومعدل این دانش آموز کمتر از 51‬
           ‫باشد اگر بخوهیم معدل را به 51 برسانیم چه گزینه ای از مسیر‪ Data→Data tool‬باید انتخاب کنیم؟‬

           ‫ب)‪analysis→scenario Manager what-if‬‬          ‫الف)‪what-if analysis→Data table‬‬

                   ‫د)اینکار امکان پذیر نمی باشد‬     ‫√ج)‪what-if Analysis→Goal seek‬‬                                              ‫سواالت4 ‪Powerpoint‬‬

            ‫11- به هر فایل تولیدی در‪ Powerpoint‬یک........... گویندکه با پسوند............ ذخیره می شود؟‬

      ‫د)‪xls-spreadsheet‬‬       ‫ج)‪pxt-slide‬‬     ‫√ب)‪Pptx-presentation‬‬     ‫الف)‪Doc-document‬‬

                         ‫21- برای درج پیوند از کدام دستورزبانه ی ‪ insert‬استفاده می شود؟‬

               ‫د)‪chart‬‬       ‫ج)‪wordArt‬‬       ‫ب)‪smart Art‬‬      ‫√الف)‪Hyper link‬‬

                       ‫31- برای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینۀزبانۀ‪ insert‬استفاده می شود؟‬

                ‫د)‪Action‬‬       ‫ج)‪Art smart‬‬       ‫√ب)‪shapes‬‬        ‫الف)‪picture‬‬

             ‫41- برای اینکه اجرای صوت تا پایان اسالیدها ادامه داشته باشد کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟‬

         ‫د)‪play sound‬‬      ‫√ج)‪slides play Across‬‬       ‫ب)‪clicked‬‬     ‫الف)‪Automatically‬‬

           ‫51- با استفاده از گزینه ‪ From current slide‬اجرای برنامه نمایشی از کدام اسالید انجام می شود؟‬

           ‫√د)اسالید جاری‬         ‫ج)اسالید آخر‬    ‫ب)اسالید میانی‬       ‫الف)اسالید اول‬                                                 ‫سواالت4 ‪Access‬‬

                                   ‫61- فرمت فایلهای 7002‪ Access‬چه می باشد؟‬

                       ‫د)‪xls‬‬      ‫√ج)‪mdbx‬‬         ‫ب)‪mdb‬‬       ‫الف)‪xlsx‬‬

                              ‫71- برای ایجاد فیلد کلیدی چه مسیری را انتخاب می کنیم؟‬

            ‫ب) ‪Design→show/hide→index‬‬             ‫√الف)‪Design→tools→primary key‬‬

                ‫د) ‪Design→show/hide‬‬                     ‫ج)‪Design→builder‬‬

             ‫81- برای ایجاد جدول به روش طراحی از سربرگ ‪ create‬چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟‬


      ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                   ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
                   ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                 ‫ب) ‪Tables→table templates‬‬                                           ‫الف) ‪Tables→table‬‬

                                 ‫د)همه موارد‬                            ‫√ج)‪Tables→table design‬‬

‫91- برای ارتباط یک به چند بین جداول از مسیر‪ Database tools→show/hide‬چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟‬

                    ‫√د)‪Relation ships‬‬                   ‫ج)‪creat‬‬            ‫ب)‪Ltome‬‬             ‫الف) ‪Design‬‬

                 ‫12- برای اینکه اشیاء پایگاه داده به صورت جداگانه نشان داده شود کدام گزینه صحیح می باشد؟‬

                 ‫د)‪custom‬‬              ‫ج)‪table creat‬‬                ‫√ب)‪object type‬‬                 ‫الف)‪Table‬‬                                                                                     ‫‪Word‬‬

                                  ‫1 – برای ایجاد صفحه عنوان در7002 ‪ word‬کدام مراحل باید طی شود ؟‬

                                        ‫ب) ‪Insert-Blank page‬‬                  ‫الف) ‪Insert –Cover page‬‬

                                          ‫د) هرسه گزینه صحیح است‬                  ‫ج) ‪Insert –page break‬‬

                  ‫2 – برای تبدیل اعداد التین به فارسی در ‪ Word Options‬روی کدام گزینه کلیک می نمایید ؟‬

                                                ‫ب) ‪Advanced‬‬                         ‫الف) ‪Add Ins‬‬

                                                    ‫د) ‪Display‬‬                    ‫ج) ‪Customize‬‬

                                        ‫3 – برای شماره گذاری سطرها از کدام سربرگ وارد می شویم ؟‬

                                                    ‫ب) ‪Insert‬‬                        ‫الف) ‪Home‬‬

                                                    ‫د) ‪Review‬‬                   ‫ج) ‪Page Layout‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

                                                                                     ‫‪Excel‬‬

                            ‫1 – گزینه ‪ Decimal Places‬برای اعداد اعشاری در کدام سربرگ قرار دارد ؟‬

                                                     ‫ب) ‪Insert‬‬                       ‫الف) ‪Home‬‬

                                                        ‫د) ‪Data‬‬                ‫ج) ‪Page Layout‬‬

           ‫2 – از کادر محاوره ‪ Format cells‬در سربرگ ‪ Home‬کدام زبانه هم ترازی متنها را تنظیم می کند ؟‬

                                                      ‫ب) ‪Font‬‬                     ‫الف) ‪Number‬‬

                                                     ‫د) ‪Border‬‬                    ‫ج) ‪Alignment‬‬

         ‫3 – برای حفاظت از ساختار کارپوشه گزینه ‪ Protect work book‬را از کدام سربرگ انتخاب می کنیم ؟‬
      ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                                         ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
                   ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                                                   ‫ب) ‪Review‬‬                          ‫الف) ‪View‬‬

                                                       ‫د) ‪Insert‬‬                ‫ج) ‪Page Layout‬‬

                     ‫4 – برای تغییر قالب پیش فرض در خانه های صفحه کاری از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟‬

                                            ‫ب) ‪as table Format‬‬                       ‫الف) ‪Format cell‬‬

                                             ‫د)الف و ج صحیح است‬                        ‫ج) ‪Cell styles‬‬                                                                              ‫‪Power Point‬‬                                                          ‫1 – پسوند فایلهای نمایشی ...... می باشد ؟‬

                                                      ‫ب) ‪PTPX‬‬                         ‫الف) ‪TPX‬‬

                                                     ‫د) ‪PPTX‬‬                           ‫ج) ‪PPT‬‬

                                                   ‫2 – کدام گزینه زیر معادل ‪ Slide show‬می باشد ؟‬

                                                          ‫ب) 5‪F‬‬                       ‫الف) 4‪F‬‬

                                                          ‫د) 7‪F‬‬                         ‫ج) 6‪F‬‬

                            ‫3 – در کدام سربرگ شما می توانید صدا و تصویر را روی اسالید ها قرار دهید ؟‬

                                                       ‫ب) ‪home‬‬                      ‫الف) ‪Insert‬‬

                                              ‫د) ‪Animations‬‬                            ‫ج) ‪Design‬‬

         ‫4 – برای تغییر الگوی پس زمینه اسالید ها ‪ Background Styles‬را از کدام سر برگ انتخاب می کنیم ؟‬

                                                         ‫ب) ‪Insert‬‬                   ‫الف) ‪home‬‬

                                                    ‫د) ‪Slide show‬‬                       ‫ج) ‪Design‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

                                                                                    ‫‪Access‬‬

                  ‫1 – برای ایجاد جدول و یا فرم و گزارش در بانک اطالعاتی از کدام سربرگ استفاده می شود ؟‬

                                                         ‫ب) ‪Create‬‬                  ‫الف) ‪Home‬‬

                                             ‫د) ‪Data haseTools‬‬                      ‫ج) ‪ExternalData‬‬

                                     ‫2 – برای باز کردن یک بانک اطالعاتی چه مراحلی راباید طی کرد ؟‬
      ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                                         ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
         ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                                   ‫الف ) روی دکمه آفیس و گزینه ‪Open‬‬

                                 ‫ب)روی سر برگ ‪ Home‬و سپس ‪Open‬‬

                                 ‫ج) روی سربرگ ‪ Create‬و سپس ‪Open‬‬

                                               ‫د) هر سه مورد‬

                  ‫4 – برای اعمال ریاضی در 7002 ‪ Access‬از کدام گزینه وارد می شوید ؟‬

      ‫ب) گزینه ‪∑ Totals‬از سر برگ‬             ‫الف) گزینه ‪∑ Totals‬از سر برگ ‪Create‬‬
                                          ‫‪ExternalData‬‬

   ‫د) گزینه ‪∑ Totals‬از سر برگ ‪Home‬‬            ‫ج) گزینه ‪ ∑ Totals‬از سربرگ ‪Sheet Data‬‬                                               ‫‪Power point‬‬

                        ‫فایلهای ایجاد شده در ‪ power point‬را چه می نامند ؟‬      ‫1-‬

       ‫√ د) ‪presentation‬‬         ‫ج) ‪chart‬‬       ‫ب) ‪book‬‬        ‫الف) ‪document‬‬

                            ‫پسوند فایلهای نمایشی ................... می باشد.‬  ‫2-‬

             ‫د) ‪ppxt‬‬        ‫√ ج) ‪pptx‬‬           ‫ب) ‪ptx‬‬         ‫الف) ‪ppt‬‬

             ‫برای تغییر رنگ اعمال شده بر روی اسالیدها از کدام گزینه استفاده می شود ؟‬      ‫3-‬

          ‫د) ‪Themes‬‬       ‫√ج) ‪Colors‬‬         ‫ب) ‪Effect‬‬          ‫الف) ‪fonts‬‬

                  ‫کدام یک از گزینه های زیر جزء انواع نحوه نمایش اسالیدها نیست ؟‬      ‫4-‬

‫√ د) ‪Slide view‬‬        ‫ج) ‪Normal‬‬       ‫ب) ‪Slide Sorter‬‬        ‫الف) ‪Slide Show‬‬

                         ‫کدام نما برای مرتب کردن اسالیدها استفاده می شود ؟‬     ‫5-‬

 ‫د) ‪Slide Show‬‬         ‫ج) ‪Normal‬‬       ‫√ ب) ‪Slide Sorter‬‬        ‫الف) ‪Slide Show‬‬

                          ‫برای درج جدول از چه زبانه ای استفاده می کنیم ؟‬     ‫6-‬

          ‫د) ‪View‬‬         ‫√ج) ‪Insert‬‬        ‫ب) ‪Home‬‬         ‫الف) ‪Design‬‬

                        ‫برای رسم یک ستاره از چه دستوری استفاده می کنیم ؟‬      ‫7-‬

     ‫√ د) ‪Shapes‬‬         ‫ج) ‪WordArt‬‬         ‫ب) ‪Chart‬‬          ‫الف) ‪Picture‬‬

                           ‫کدام گزینه به جلوه های گذر اسالید اشاره دارد ؟‬    ‫8-‬

       ‫د) ‪Effect‬‬        ‫ج) ‪Design‬‬          ‫ب) ‪Show‬‬         ‫√الف) ‪Transition‬‬


 ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                    ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
       ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

             ‫9- برای درج دکمه های عملیاتی در اسالید از کدام گزینه استفاده می شود ؟‬

‫د) ‪Custom Animation‬‬    ‫ج) ‪Transition Slide‬‬    ‫√ب) ‪Action Button‬‬     ‫الف) ‪hide slide‬‬

        ‫11-کدام گزینه زیر برای پیشروی خودکار اسالید با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد ؟‬

                    ‫ب) ‪Custom Animation‬‬        ‫الف) ‪Rehear Timing‬‬

                   ‫√ د) ‪Automatically After‬‬      ‫ج) ‪Slide Transition‬‬                                           ‫11 ‪Word‬‬

                           ‫1-برای ایجاد جدول ازکدام منواستفاده میشود.‬

                      ‫د)‪Uiew‬‬    ‫ج)‪Format‬‬    ‫ب)‪table‬‬   ‫الف)‪Tools‬‬

                          ‫2-کلید میانبرد فرمان ‪ Replace‬کدام گزینه است.‬

                      ‫د)‪Ctrl+A‬‬   ‫الف)‪ Ctrl+F‬ب)‪ Ctrl+H‬ج)‪Ctrl+G‬‬

                          ‫3-گزینه ‪Bookmark‬درکدام سربرگ قراردارد.‬

                        ‫‪Formatn(Tools‬‬    ‫الف)‪ insert‬ب)‪ view‬ج)‬

                      ‫4-بهترین حالت نمایش صفحه درکدام حالت نمایشی است.‬

                ‫‪Uormal‬‬   ‫3-‪4-Out line‬‬   ‫1-2 ‪*Print layout-Weblayoue‬‬

                                           ‫11 ‪Excel‬‬

                          ‫1-فرمان ‪ Goal seek‬درکدام سربرگ قراردارد.‬

                   ‫د) ‪Edit‬‬    ‫ج)‪Format‬‬      ‫ب)‪Tools‬‬    ‫الف)‪Data‬‬

                         ‫2-گزینه ‪Track Changes‬درکدام منوقراردارد.‬

               ‫ج)*‪ review‬د)-‪View‬‬        ‫ب)‪Help‬‬       ‫الف)‪Window‬‬

                      ‫3-کلید میانبرفرمان ‪ Hyper link‬کدام کلیدترکیبی است.‬

                  ‫د)-‪Ctrl+F‬‬    ‫ج)‪Ctrl+N‬‬    ‫ب)‪Ctrl+H‬‬    ‫الف)‪Ctrl+K‬‬

                      ‫4-تابعی که برای میانگین اعدادمحاسبه میکندچه نام دارد.‬

                 ‫د)‪Mat‬‬     ‫ج)‪Average‬‬   ‫‪Count‬‬   ‫ب)3‬     ‫الف)‪Sum‬‬

                                          ‫11 ‪Access‬‬

                         ‫1-برای ایجادگزارش ازکدام گزینه استفاده میشود.‬
 ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬               ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
    ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

       ‫د)‪*Reports‬‬      ‫ج)‪Queries‬‬      ‫ب)‪Tables‬‬      ‫الف)‪Macro‬‬

                        ‫2-فیلدتاریخ تولد ازچه نوعی معرفی میشود.‬

       ‫د)‪Yeslno‬‬    ‫ج)‪*time& Data‬‬       ‫ب)‪Memo‬‬        ‫الف)‪Text‬‬

                   ‫3-برای ارتباط بین جدول ازکدام گزینه استفاده میشود.‬

                  ‫ب)‪Analyze‬‬          ‫الف)‪Relation Ships‬‬

                      ‫د)‪Maerd‬‬             ‫ج)‪Starlup‬‬

                           ‫5-پسوندفایل های اکسس چه میباشد.‬

                 ‫د)‪Docx‬‬    ‫ج)‪Xlst‬‬     ‫ب)‪Doc‬‬    ‫الف)‪* Mdbx‬‬

                                  ‫11 ‪Power Point‬‬

                ‫1-برای نمایش اسالیدها به مخاطب بهترین گزینه کدام است.‬

                   ‫ب)‪Slide Sorler‬‬           ‫الف)‪Normal‬‬

                      ‫د)‪notes Page‬‬       ‫ج)‪*Slide Show‬‬

             ‫2-کدام گزینه برای نمایش اسالیدهای آماده شده را میدهمناسب است.‬

              ‫ب)‪Transition Slide‬‬             ‫الف)‪Slide show‬‬

                 ‫د)‪Cutom Show‬‬         ‫ج)‪Custom animation‬‬

                 ‫4-برای ایجادکلیدهای عملیاتی ازکدام گزینه استفاده میشود.‬

             ‫ب)‪*Buttons Aotion‬‬             ‫الف)‪View Show‬‬

             ‫د)‪Animation Schemes‬‬            ‫ج)‪Custom Show‬‬

               ‫5-برای مرتب نشان دادن اسالیدها کدام حالت نمایش بهتراست.‬

                ‫ب)‪Slide Show‬‬            ‫الف)‪* Slide Sorter‬‬

                 ‫د)‪View Slide‬‬                ‫ج)‪Narmal‬‬                                       ‫9 ‪Access‬‬

                             ‫1-پسوند فایلهای‪access‬چیست ؟‬

                       ‫ب)‪mdbx‬‬            ‫الف) ‪x Isx‬‬

                           ‫د)‪mdf‬‬          ‫ج)‪Mdb‬‬
‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬           ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
    ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                  ‫2-برای ایجاد جدول به روش طراحی کدام گزینه صحیح است؟‬

                                 ‫الف)‪table design /Creat‬‬

                                  ‫ب) ‪creat/table templtes‬‬

                                      ‫ج)‪crEat / tabIE‬‬

                        ‫د) ‪creat share Iists - poixt‬‬
            ‫3-برای ایجاد ارتباط بین خانه های جدول از کدام سر برگ استفاده می شود؟‬

                        ‫ب)‪creat‬‬          ‫الف)‪databasetools‬‬

                         ‫د) ‪design‬‬             ‫ج)‪ltome‬‬

    ‫4-برای اینکه اشیاء پایگاه داده به صورت جداگانه نشان داده شود کدام گزینه صحیح می باشد؟‬

                          ‫‪object type‬‬   ‫ب)‬      ‫الف)‪table‬‬

                               ‫‪creat table‬‬     ‫ج)‪custom‬‬

                                      ‫9 ‪Power point‬‬

            ‫1-برای دسترسی به پنجره ‪ slide layaut‬از طریق کدام زبانه عمل می کنیم؟‬

                          ‫ب) ‪insert‬‬         ‫الف)‪* home‬‬

                          ‫د) ‪slid show‬‬         ‫ج)‪design‬‬

                   ‫2-کدام فرمان برای باز کردن یک فایل نمایشی مناسب است؟‬

                           ‫ب) ‪*new‬‬           ‫الف)‪view‬‬

                             ‫د) ‪save‬‬          ‫ج)‪open‬‬

                  ‫3-برای اعمال تعغیرات روی متن کدام گزینه صحیح می باشد؟‬

                          ‫ب) ‪pragraph‬‬           ‫الف)‪font‬‬

                             ‫‪thome‬‬   ‫د)‬       ‫ج)‪view‬‬

                     ‫4-کدام نما برای مرتب کردن اسالید ها استفاده می شود؟‬

                         ‫ب) ‪slid sorter‬‬       ‫الف)‪Slid show‬‬

                           ‫د) ‪slidview‬‬        ‫ج)‪Normal‬‬

                     ‫5-برای درج جدول از کدام سربرگ استفاده می کنیم؟‬

                        ‫ب)‪home‬‬              ‫الف)‪design‬‬
‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬              ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
     ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                             ‫د) ‪view‬‬              ‫ج)‪insert‬‬
                                              ‫7‪Word‬‬

  ‫1-جهت تغییر واحد اینچ به سانتیمترازسربرگ ‪ advanced‬گزینه ................... راانتخاب می کنیم؟‬

                        ‫ب)‪Save‬‬                   ‫الف)‪Print‬‬

                  ‫د)‪Editing Options‬‬                  ‫*ج)‪Display‬‬

    ‫2-جهت انتخاب متن به جای استفاده از کلید ‪ shift‬ازکلید تابعی ................... استفاده می شود؟‬

                   ‫*د)8‪F‬‬        ‫ج)4‪F‬‬       ‫ب)2‪F‬‬       ‫الف)1‪F‬‬

              ‫3- زمان پیش فرض ‪ WORD‬برای ذخیره اسناد ............... دقیقه میباشد؟‬

               ‫د)51‬        ‫ج)12‬        ‫ب)5‬           ‫*الف)11‬

                   ‫4- جهت ترسیم جدول در‪ WORD‬ازکدام سربرگ استفاده میشود؟‬

                         ‫ب)‪View‬‬                 ‫الف)‪Home‬‬

                           ‫د)‪Review‬‬               ‫*ج)‪Insert‬‬

             ‫5- جهت تایپ فارسی اعداداز کدام مسیر عبارت ‪ persion‬راانتخاب می کنیم؟‬

                          ‫*الف)‪options\papular office button\word‬‬

                              ‫ب)‪office button\word options\save‬‬

                            ‫ج) ‪office button\word options\display‬‬

                          ‫د) ‪office button\word options\addvanced‬‬

                                              ‫7‪Excel‬‬

                 ‫1)برنامه ‪ Excel‬زیر مجموعه کدامیک از برنامه های زیر می باشد؟‬

                    ‫ب)برنامه های ترسیمی‬             ‫الف)واژه پردازها‬

                      ‫*د)صفحه گسترده‬             ‫ج)بانک اطالعاتی‬

           ‫2)جهت آدرس دهی مطلق از کدام کارکتر در کنار آدرس سلولها استفادهمی شود؟‬

                     ‫د)&‬       ‫*ج)$‬        ‫ب) #‬       ‫الف)@‬


‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                 ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
         ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                                 ‫3)تابع ‪ CountA‬چه عملی انجام می دهد؟‬

                                       ‫الف)تاریخ را نمایش می دهد‬

                                ‫ب) تعداد خانه های خالی را شمارش می کند‬

                     ‫د)هیچکدام‬       ‫*ج) تعداد خانه های پر را شمارش می کند‬

          ‫4)برای مرتب کردن اطالعات درون سلولها از کدام سربرگ گزینه ‪ sort‬راانتخاب می کنیم؟‬

                             ‫*ب)‪data‬‬               ‫الف)‪Home‬‬

                             ‫د)الف وب‬              ‫ج)‪formula‬‬

  ‫5) -کدام یک از گزینه های زیرواقع در پنجره ‪ Format cells‬باعث اعمال فرمت با قالب رایج پول می شود؟‬

                         ‫ب)‪Special‬‬              ‫*الف) ‪Currency‬‬

                          ‫د)‪Number‬‬                 ‫ج)‪Fraction‬‬

                                             ‫7‪Pwerpoint‬‬

                ‫1) برای تکرار صدا روی یک اسالید از گزینه .............. استفاده می شود؟‬

                                     ‫الف)‪HIDE DURING SHO‬‬

                                   ‫*ب)‪LOOP UNTIL STOPPED‬‬

                   ‫د)‪PLAY SOUND‬‬          ‫ج)‪MAX SOUND FILE SIZE‬‬

               ‫2)برای نمایش اسالید ها به طور تمام صفحه از نمای ............ استفاده می کنیم؟‬

                   ‫ب)‪SORTER SLIDE‬‬               ‫*الف)‪SLIDE SHOW‬‬

                     ‫د)‪NOTES PAGE‬‬                   ‫ج)‪NORMAL‬‬

‫3)جهت قفل نمودن یک نمایش از سربرگ ......... گزینه ‪ PRESENTATION PROTECT‬را انتخاب می کنیم؟‬

                         ‫ب)‪REVIEW‬‬                 ‫*الف)‪HOME‬‬

                        ‫د)‪ANIMATION‬‬                  ‫ج)‪VIEW‬‬

   ‫4)جهت زمانبندی دقیق اجرای اسالیدها از گزینه ............ در سربرگ ‪ SLIDE SHOW‬استفاده می شود؟‬

               ‫ب)‪TIMINGS REHEARSE‬‬            ‫الف)‪RECORD NARRATION‬‬

                    ‫د)‪HIDE SLIDE‬‬                 ‫ج)‪RESOLUTION‬‬

                 ‫5)تغییر خصوصیات ‪ shape‬از طریق زبانه ............. استفاده می شود ؟‬

                         ‫ب) ‪design‬‬                 ‫الف ) ‪layout‬‬
  ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                  ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
     ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                     ‫د) ‪insert‬‬              ‫* ج) ‪format‬‬                                          ‫7‪Access‬‬

                     ‫1)جهت تعریف فیلد کلیدی از کدام گزینه استفاده می شود؟‬

                             ‫الف)راست کلیک گزینه ‪primary key‬‬

                            ‫ب)سربرگ ‪ design‬گزینه ‪primary key‬‬

                   ‫*د)الف وب‬     ‫ج)ازسربرگ ‪creat‬گزینه ‪primary key‬‬

                   ‫2)جهت طراحی یک جدول از کدام نما می توان استفاده کرد؟‬

                       ‫*ب)‪view design‬‬            ‫الف)‪view‬‬

                           ‫د)ب وج‬       ‫ج)‪datasheet view‬‬

                   ‫3)جهت اضافه کردن یک فیلد از کدام گزینه استفاده می شود؟‬

                              ‫الف)راست کلیک گزینه ‪insert rows‬‬

                            ‫ب)سربرگ ‪ design‬گزینه ‪insert rows‬‬

                            ‫ج)ازسربرگ ‪ home‬گزینه ‪insert rows‬‬

                                         ‫*د)الف وب‬

            ‫4)برای نمایش یا عدم نمایش یک فیلد در ‪ query‬کدام گزینه انتخاب می شود؟‬

                             ‫*ب)‪show‬‬          ‫الف)‪field‬‬

                                ‫د)‪table‬‬      ‫ج)‪criteria‬‬

                         ‫5)شرط در کدام قسمت از ‪ query‬قرار می گیرد؟‬

                             ‫ب)‪show‬‬          ‫الف)‪field‬‬

                                ‫د)‪table‬‬     ‫*ج)‪criteria‬‬                                           ‫6‪Word‬‬

    ‫براي مرتب كردن یك لیست بر اساس حروف الفبا از چه منویي و گروهي استفاده میشود ؟‬   ‫1-‬

 ‫ب ) منوي ‪ ISERT‬گزینه ‪SORT‬‬          ‫الف ) منوي ‪ HOM‬گروه ‪PARAGRAPH‬‬

     ‫د ) هیچكدام‬                    ‫ج ) منوي ‪ VIEW‬گزینه ‪SORT‬‬
‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
            ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

               ‫براي فعال خط كش افقي و عمودي از چه منویي و چه گروهي استفاده میشود ؟‬      ‫2-‬

               ‫ب ) ‪VIEW / RULER‬‬               ‫الف ) ‪HIDE /VIEW/ SHOW‬‬

         ‫‪REVIEW/ SHOW/ HIDE‬‬           ‫د )‬            ‫الف و ب‬   ‫ج)‬

                     ‫3 - براي رسم یك جدول از چه منویي و چه گزینه اي استفاده میشود ؟‬

        ‫ب ) ‪TABLE / VIEW‬‬                      ‫‪INSERT/ TABLE‬‬      ‫الف )‬

      ‫‪HOME / TABLE‬‬        ‫د)‬               ‫‪LAYOUT PAGE‬‬       ‫ج )‬

                     ‫4 - براي حذف یك جدول از چه منویي و چه گروهي استفاده میشود ؟‬

   ‫‪INSERT‬‬    ‫‪/ DELET‬‬    ‫ب)‬           ‫‪COLUMNS & LAYOUT / ROWS‬‬          ‫الف )‬

       ‫هیچكدام‬       ‫د )‬           ‫‪TABLE INSERT / DELET‬‬          ‫ج )‬

      ‫5 - اگر بخواهیم از فرمول ریاضي در متن استفاده كنیم از چه منویي و گزینه اي استفاده میشود ؟‬

   ‫‪EqUATION / PAGE LAYOUT‬‬            ‫ب)‬        ‫‪EqUATION / INSERT‬‬      ‫الف )‬

        ‫/ ‪TOOLS‬‬    ‫‪EqUATION‬‬      ‫ابزار‬   ‫د )‬     ‫) ‪EqUATION / VIEW‬‬        ‫ج‬

                                                 ‫‪6EXCEL‬‬

                           ‫براي افزودن یك ‪ sheet‬از چه روشهاي استفاده میشود؟‬    ‫1-‬

                          ‫الف ) دركناره لیست شیتها كلیك راست كرده وگزینه ‪Insert‬‬

                                ‫ب ) روي آیكني كه سمت چپ لیست شیتها قرار دارد‬

               ‫‪Insert/table‬‬   ‫د)‬                       ‫ج )الف وب‬

                                    ‫2 - براي اضافه كردن تصویر به ‪sheet‬‬

            ‫ب) ‪Insert/Illustraions‬‬             ‫الف)‪Insert/Illustraions / picture‬‬

                ‫د) هیچكدام‬                 ‫ج) ‪page layout / picture‬‬

            ‫3 – براي حذف , اضافه وفرمت بندي یك سلول از چه منویي وچه گروهي استفاده مي شود؟‬

                    ‫ب ) ‪Insert/cells‬‬              ‫الف ) ‪cells /Home‬‬

                 ‫د ) ‪formulas/cells‬‬             ‫ج ) ‪delet / Insert/cells‬‬

‫4 - اگر بخواهیم مجموع ومیا نگین یك ستون اعداد از جدول را محا سبه كنیم از چه منوي وگروهي استفاده میشود ؟‬

          ‫ب) ‪insert/function‬‬                ‫الف ) ‪formulas /function /library‬‬

         ‫د ) ‪data/FUNCTION‬‬                    ‫ج) ‪library/ insert/ function‬‬
   ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                    ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
          ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

‫5- اگربخواهیم یك ‪ sheet‬به فا یل ‪ WORD‬یا هر محیط دیگر پیوند داده شود مراحل كار به چه صورت است ؟‬

                ‫‪SERT IN‬گز ینه ‪Hyperlink‬‬      ‫الف ) عنوان را انتخاب كرده واز منویي‬

                    ‫‪view‬گز ینه ‪Hyperlink‬‬     ‫ب ) عنوان را انتخاب كرده واز منویي‬

                    ‫‪home‬گز ینه ‪Hyperlink‬‬      ‫ج ) عنوان را انتخاب كرده واز منویي‬

                      ‫‪IN SERT‬گز ینه ‪link‬‬      ‫د ) عنوان را انتخاب كرده واز منویي‬                                                ‫‪6ACCESS‬‬

     ‫براي طراحي یك جد ول از منوي --------------- و گروه -------------------- استفاده میشود؟‬     ‫1-‬

  ‫ج )‬    ‫ب ) ‪CREATE / DESIGN‬‬                    ‫الف ) ‪TABLES / CREATE‬‬
            ‫د ) ‪TABLES/ HOME‬‬                 ‫‪CREATE / INSERT TABLE‬‬

                      ‫فیلتر كردن یك لیست از كدام منو و كدام گروه انجام میشود ؟‬   ‫2-‬

      ‫‪CREATE‬‬    ‫ب ) ‪/ FILTER‬‬           ‫‪& SORT / HOME‬‬        ‫الف ) ‪FILTER‬‬

            ‫الف و ب‬    ‫د)‬                 ‫‪DATASHEET‬‬       ‫ج)‬

           ‫3 – براي اینكه جدولها با هم ارتباط داشته باشند از چه منویي و چه ابزاري استفاده میشود ؟‬

                     ‫الف ) ‪SHIPS RELATION / DATABASE TOOLS‬‬

                            ‫‪SHOW / HIDE/ DATABASE TOOLS‬‬            ‫ب)‬

                           ‫هیچكدام‬   ‫د)‬            ‫ج ) الف و ب‬

                            ‫4 – براي حذف یك ركورد از چه مسیري استفاده میشود ؟‬

         ‫‪DELETE / RECORDS‬‬        ‫گزینه‬   ‫الف ) پس از انتخاب سطر جدول منوي ‪HOME‬‬

        ‫‪DELETE / RECORDS‬‬        ‫گزینه‬   ‫ب ) پس از انتخاب سطر جدول منوي ‪CREATE‬‬

            ‫د ) الف و ج‬            ‫ج ) پس از انتخاب سطر جدول دكمه ‪DELETE‬‬

                             ‫5 – براي حذف یك فیلتر از كدام گزینه استفاده میشود ؟‬

   ‫ب ) ‪DELETE FILTER‬‬                          ‫الف ) ‪REMOVE FILTER‬‬

          ‫د ) الف و ج‬                     ‫ج ) ‪FROM CLEAR FILTER‬‬

                                           ‫‪6POWER POINT‬‬

                      ‫براي اضافه پس زمینه اسالید از كدام گزینه استفاده میشود ؟‬   ‫1-‬


  ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                    ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
     ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

    ‫ب ) ‪INSERT /themes‬‬               ‫‪DESIGN / THEMES‬‬           ‫الف )‬

                ‫د ) الف وج‬              ‫ج ) ‪Design/back ground‬‬                  ‫براي اضافه كردن اسالید از چه روشهاي استفاده مي شود؟‬     ‫2-‬

             ‫ب ) كلیك راست ‪slide new‬‬              ‫الف )‪home/slides‬‬

                   ‫د )‪Insert/slide‬‬                ‫ج )الف وب‬

                    ‫3-براي ایجاد یك ‪ animation‬از چه مسیري استفاده میشود؟‬

       ‫ب ) ‪Entrance / Add Effect‬‬             ‫الف )‪Add Effect/motion paths‬‬

                  ‫د) هیچكدام‬            ‫ج ) ‪Add Effect/Emphasis‬‬

      ‫4-براي اینكه یك اسالید به اسالید هاي دیگر پیوند داده شود از چه میسري استفاده مي شود؟‬

   ‫‪Insert/ hyper link‬‬   ‫ب)‬         ‫الف )انتخا ب عكس یا متن كلیك راست ‪hyper link‬‬

    ‫د ) ‪Design/ hyper link‬‬                            ‫ج )الف و ب‬

               ‫5- جهت تغییر اندازه ‪ text‬از چه منویي و چه ابزاري استفاده میشود ؟‬

                         ‫ب )‪view/size‬‬         ‫الف )‪format/size‬‬

                        ‫د )‪Home/size‬‬           ‫ج)‪Insert/size‬‬
                                            ‫5‪word‬‬

             ‫برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه استفاده می کنیم ؟‬    ‫1-‬

                ‫الف) سر برگ ‪ Page layout‬گروه ‪ Orientation‬گزینه ‪Portrait‬‬

                  ‫ب ) سر برگ ‪ Insert‬گروه ‪ Orientation‬گزینه ‪Landscape‬‬

                      ‫ج ) سر برگ ‪ Insert‬گروه ‪ Margins‬گزینه ‪Portrait‬‬

               ‫د ) سر برگ ‪ Page layout‬گروه ‪ Orientation‬گزینه ‪Landscape‬‬                      ‫برای درج جدول از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟‬   ‫2-‬

                                ‫الف) سر برگ ‪ View‬گروه ‪Table‬‬
‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                 ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
    ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                          ‫ب ) سر برگ ‪ Insert‬گروه ‪Table‬‬

                       ‫ج ) سر برگ ‪ Page layout‬گروه ‪Table‬‬

                                     ‫د ) هیچکدام‬                ‫برای درج پا ورقی از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟‬  ‫3-‬

                        ‫الف) سر برگ ‪ Reviwe‬گزینه ‪Header‬‬

                    ‫ب ) سر برگ ‪ References‬گزینه ‪Footnotes‬‬

                  ‫ج ) سر برگ ‪ References‬گزینه ‪Insert Endnote‬‬

                                  ‫د ) گزینه ب و ج‬

       ‫برای اضافه کردن خط کشی به صفحه از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟‬   ‫4-‬

                          ‫الف) سر برگ ‪ Insert‬گزینه ‪Ruler‬‬

                          ‫ب ) سر برگ ‪ View‬گزینه ‪Ruler‬‬

                         ‫ج ) سر برگ ‪ Review‬گزینه ‪Ruler‬‬

                                    ‫د ) همه موارد‬

             ‫برای تغیر اندازه ی کاغذ از چه گزینه ای استفاده می شود؟‬  ‫5-‬

                          ‫الف) سر برگ ‪ Insert‬گزینه ‪Size‬‬

                   ‫ب ) سر برگ ‪Page layout‬گروه ‪Page Scape‬‬

                           ‫ج ) سر برگ‪ View‬گزینه ‪Size‬‬

              ‫د ) سر برگ ‪ Page Layout‬گروه ‪ PageSetup‬گزینه ‪Size‬‬                                       ‫5‪Excel‬‬          ‫برای حذف محتویات یک سلول از چه گزینه ای استفاده می شود ؟‬    ‫1-‬

                          ‫الف) سربرگ ‪Home‬گزینه ‪Delete‬‬

                    ‫ب ) سر برگ ‪ Home‬گزینه ‪Clear Contents‬‬

                           ‫ج ) سر برگ ‪ Data‬گزینه ‪Clear‬‬
‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬          ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
    ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                 ‫د ) سر برگ ‪ Home‬گروه ‪ Clear‬گزینه ‪Clear Format‬‬

         ‫برای مرتب کردن محتوای یک ستون از چه گزینه استفاده می کنیم ؟‬   ‫2-‬

               ‫الف) سر برگ ‪ Home‬گروه ‪ Editing‬گزینه ‪Filter & Sort‬‬

                     ‫ب ) سر برگ ‪ Home‬گروه ‪ Editing‬گزینه ‪Fill‬‬

                     ‫ج ) سر برگ ‪ Insert‬گروه ‪ Editing‬گزینه ‪Sort‬‬

                                     ‫د ) هیچکدام‬

      ‫برای اضافه کردن توضیحات به یک سلول از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟‬   ‫3-‬

                          ‫الف) گزینه ‪ Edit‬از سر برگ ‪Home‬‬

                   ‫ب ) گزینه ‪ new Comment‬از سر برگ ‪Reviwe‬‬

                     ‫ج ) گزینه ‪ Insert Comment‬سر برگ ‪View‬‬

                       ‫د ) گزینه ‪ Comment‬از سر برگ ‪Insert‬‬

            ‫برای درج یک کاراکتر ویژه از چه گزینه ای استفاده می شود ؟‬  ‫4-‬

                           ‫الف) سر برگ ‪ View‬گزینه ‪Style‬‬

                           ‫ب ) سر برگ ‪ Insert‬گزینه ‪Chart‬‬

                          ‫ج ) سر برگ ‪ Insert‬گزینه ‪Symbol‬‬

                          ‫د ) سر برگ ‪ Insert‬گزینه ‪Object‬‬               ‫برای ضبط یک ماکرو از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟‬   ‫5-‬

                          ‫الف) سر برگ ‪ Insert‬گزینه ‪macro‬‬

                       ‫ب ) سر برگ ‪ View‬گزینه ‪ViewMacro‬‬

                ‫ج ) سر برگ ‪ View‬گروه ‪ Macro‬گزینه ‪Record Macro‬‬

                ‫د ) سر برگ ‪ Insert‬گروه ‪ Macro‬گزینه ‪Record Macro‬‬                                   ‫5 ‪Power Point‬‬

           ‫برای درج یک تصویر در اسالید از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟‬  ‫1-‬

                        ‫الف) گزینه ‪ Picture‬از سر برگ ‪Design‬‬
‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬           ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
    ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                             ‫ب ) گزینه ‪ Chart‬از سر برگ ‪View‬‬

                            ‫ج ) گزینه ‪ Picture‬از سر برگ ‪Insert‬‬

                                        ‫د ) همه موارد‬    ‫برای اضافه کردن ‪ Shape‬های مختلف به یک اسالید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟‬    ‫2-‬

                             ‫الف) ‪ Drawing‬از سر برگ ‪Insert‬‬

                              ‫ب ) ‪ Drawing‬از سر برگ ‪View‬‬

                              ‫ج ) ‪ Drawing‬از سر برگ ‪Home‬‬

                              ‫د ) ‪ Picture‬از سر برگ ‪Home‬‬                 ‫برای ساختن اسالید جدید از چه گزینه ای استفاده می شود؟‬   ‫3-‬

                           ‫الف) سر برگ ‪ Insert‬گزینه ‪NewSlide‬‬

                              ‫ب ) سر برگ ‪ View‬گزینه ‪Slide‬‬

                            ‫ج ) سر برگ ‪ Home‬گزینه ‪NewSlide‬‬

                                        ‫د ) همه موارد‬                 ‫برای تغیر اندازه اسالید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟‬  ‫4-‬

                         ‫الف) سر برگ ‪ Design‬گروه ‪Setup Page‬‬

                          ‫ب ) سر برگ ‪ Home‬گروه ‪Page Setup‬‬

                               ‫ج ) سر برگ ‪ Insert‬گروه ‪Size‬‬

                       ‫د ) سر برگ ‪ Slide Show‬گروه ‪Page Setup‬‬           ‫برای تغیر جهت نوشته در یک اسالید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟‬   ‫5-‬

                      ‫الف) گزینه ‪ Text Direction‬از سر برگ ‪Home‬‬

                         ‫ب ) گزینه ‪ Align Text‬از سر برگ ‪Home‬‬

                       ‫ج ) گزینه ‪ Text Direction‬از سر برگ ‪Insert‬‬
‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬              ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
    ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                        ‫د ) گزینه ‪ port vate‬از سر برگ ‪Home‬‬                                       ‫5 ‪Access‬‬

                   ‫فایلهای ‪ Access‬با چه قالبی ذخیره می شوند ؟‬   ‫1-‬

                                     ‫الف) ‪DOCX‬‬

                                      ‫ب )‪BMP‬‬

                                      ‫ج )‪accdb‬‬

                                      ‫د )‪PPTX‬‬       ‫برای ایجاد یکپارچگی ارتباط بین جدول ها از چه گزینه استفاده می کنیم ؟‬  ‫2-‬

                     ‫الف) سر برگ ‪ Data Sheet‬گروه ‪Data Type‬‬

                          ‫ب ) سر برگ ‪ Creat‬گروه ‪Relation‬‬

                   ‫ج ) سر برگ ‪Data Sheet‬گروه ‪Relation ships‬‬

                                   ‫د ) گزینه الف و ج‬             ‫برای ایجاد یک برس و جو از چه گزینه ای استفاده می شود؟‬    ‫3-‬

                           ‫الف) سر برگ ‪ Creat‬گروه ‪Table‬‬

                            ‫ب ) سر برگ ‪ Creat‬گروه ‪Form‬‬

                            ‫ج ) سر برگ ‪ Creat‬گروه ‪Other‬‬

                           ‫د ) سر برگ ‪ Creat‬گروه ‪Reports‬‬                ‫چه مقداری را باید به نوع داده ‪ Currency‬نسبت داد ؟‬   ‫4-‬

                                       ‫الف) متنی‬

                                       ‫ب ) عددی‬

                                   ‫ج ) تاریخ و ساعت‬

                                        ‫د ) پولی‬
‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬           ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
               ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬


                    ‫برای اینکه فیلدی را از نوع کلید اصلی تعریف کنیم چه کاری باید انجام داد ؟‬    ‫5-‬

                        ‫الف) راست کلیک روی فیلد مورد نظر و انتخاب گزینه ی ‪Primary key‬‬

                    ‫ب ) انتخاب فیلد مورد نظر و انتخاب گزینه ‪ Primary Key‬از سر برگ ‪Design‬‬

                                 ‫ج ) انتخاب گزینه ‪ Primary Key‬از سر برگ ‪Create‬‬

                                                   ‫د ) گزینه الف و ب‬
                             ‫2‪Word‬‬

                         ‫1-برای ذخیره یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟‬
                ‫د- ‪look in‬‬        ‫ج- ‪save‬‬        ‫ب- ‪save as‬‬      ‫الف- ‪save in‬‬

            ‫2-برای انتخاب قلم مناسب از طریق سربرگها ، باید گزینه ....... را از سربرگ ......... انتخاب کنیم.‬
                             ‫ب- ‪home \ font‬‬               ‫الف- ‪insert \ font‬‬
                        ‫د- ‪page layout \ paragraph‬‬           ‫ج- ‪font \ page layout‬‬

                             ‫3-کدام کلید ترکیبی میانبر برای افزایش سایز قلم به کار می رود؟‬
      ‫د- ‪)+ctrl‬‬            ‫ج- ‪(+ctrl‬‬          ‫ب- ‪[+ctrl‬‬            ‫الف- ‪]+ctrl‬‬

                        ‫4-الگوها برای تسریع و تسهیل درتولید اسناد .............. به کار می روند.‬
      ‫د- متنی‬             ‫ال‬
               ‫ج- کام ً متفاوت از هم‬      ‫ب- دارای وجوه اشتراک‬               ‫ً‬
                                                   ‫الف- کامال شبیه به هم‬

                     ‫5-کدام یک ار نماهای ‪ word‬چهار طرف صفحه کاغذ را به کاربر نشان می دهد؟‬
                      ‫د- ‪draft‬‬   ‫ب- ‪ web layout‬ج- ‪outline‬‬     ‫الف- ‪print layout‬‬

                           ‫2‪EXCEL‬‬

                     ‫1-برای اجرای فرمان ‪ cut‬و ‪ paste‬از کدام کلیدهای میانبر زیر استفاده می شود؟‬
                               ‫ب- ‪ctrl+v – ctrl+x‬‬       ‫الف- ‪ctrl+c – ctrl+v‬‬

                                 ‫د- ‪ctrl+y – ctrl+z‬‬       ‫ج- ‪ctrl+z – ctrl+y‬‬

                 ‫2-برای تعیین زاویه متن موجود در یک خانه ، کدام یک از زوایای زیر قابل قبول است؟‬
                 ‫د- -113‬          ‫ج- -54‬        ‫ب- 121‬        ‫الف- -111‬

‫3-کدام یک از گزینه های موجود درزبانه ‪ number‬از کادر محاوره ‪ cells format‬امکان اضافه کردن % (درصد) را به‬
                                              ‫اعداد می دهد؟‬
    ‫د- ‪number‬‬        ‫ج- ‪special‬‬         ‫ب- ‪percentage‬‬         ‫الف- ‪currency‬‬

‫4-کدام تابع ( توابع ) برای محاسبه میانگین اطالعات عددی موجود در خانه های یک محدوده از کاربرگ مورد استفاده قرار‬
                                                  ‫می گیرند؟‬
           ‫د- ‪max‬‬        ‫ج- ‪min‬‬       ‫ب- ‪sum , count‬‬          ‫الف- ‪round‬‬

      ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                      ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
               ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                      ‫5-فرمول =4‪ )sum(a1:a4)/count(a1:a‬معادل کدام یک از این فرمولهاست؟‬
                        ‫ب- =4‪))sum(count(a1:a‬‬           ‫الف- =4‪)round(a1:a‬‬
                        ‫د- =4‪))count(sum(a1:a‬‬          ‫ج- =4‪)average(a1:a‬‬

                                                 ‫2‪POWER POINT‬‬

                ‫باشد؟‬  ‫1 -نرم افزار 7002 ‪ power point‬جزء کدام یک از نرم افزارهای زیر می‬
                  ‫د- آماری‬        ‫ج- متنی‬      ‫ب- سیستمی‬    ‫الف- کاربردی‬

                        ‫2 -فایلهای ایجاد شده در محیط 7002 ‪ power point‬را چه می نامند؟‬
      ‫د- ‪chart‬‬           ‫ج- ‪document‬‬        ‫ب- ‪book‬‬       ‫الف- ‪presentation‬‬

                          ‫3-برای درج پیوند از کدام دستور زبانه ی ‪ insert‬استفاده می شود؟‬
        ‫د- ‪chart‬‬        ‫ج- ‪art word‬‬        ‫ب- ‪smart art‬‬          ‫الف- ‪hyper link‬‬

              ‫4-برای اضافه کردن یادداشت متنی به اسالیدها از کدام گزینه سربرگ ‪ insert‬استفاده می شود؟‬
‫د- ‪text box‬‬           ‫ج- ‪picture‬‬       ‫ب- ‪time & date‬‬         ‫الف- ‪footer & header‬‬

           ‫5-با استفاده از گزینه ‪ from current slide‬اجرای برنامه نمایشی از کدام اسالید انجام می شود؟‬
       ‫د- اسالید میانی‬       ‫ج- اسالید آخر‬        ‫ب- اسالید جاری‬     ‫الف- اسالید اول‬


                          ‫2‪ACCESS‬‬

                             ‫1-مجموعه ای از اطالعات درباره ی یک موضوع ...... نام دارد.‬
                                         ‫ب- رکورد‬         ‫الف- جدول‬

                                        ‫د- بانک اطالعاتی‬         ‫ج- فیلد‬

                            ‫2-برای ایجاد ارتباط بین جداول بانک اطالعاتی نیازمند ...... هستید.‬
   ‫د- هیچکدام‬            ‫ج- یک فیلد کد‬          ‫ب- یک فیلد مشترک‬        ‫الف- یک فیلد کلید‬

                                ‫3-کدام گزینه از اجزای بانک اطالعاتی ‪ access‬نمی باشد؟‬
              ‫د- ‪filter‬‬            ‫ج- ‪report‬‬        ‫ب- ‪table‬‬      ‫الف- ‪form‬‬

                  ‫4-از کدام نوع کنترل برای انتخاب فقط یک حالت از بین چندین حالت استفاده می شود؟‬
 ‫د- ‪text‬‬             ‫ج- ‪label‬‬           ‫ب- ‪combo box‬‬          ‫الف- ‪check box‬‬
                                                      ‫‪box‬‬

                              ‫5-بخش مربوط به جزئیات داخل هر فرم یا گزارش چه نام دارد؟‬
       ‫د- ‪design‬‬            ‫ج- ‪detail‬‬           ‫ب- ‪footer‬‬         ‫الف- ‪header‬‬                            ‫3‪WORD‬‬

                              ‫1-کدام فرمان برای باز کردن یک سند موجود به کار می رود؟‬
                 ‫د- ‪save as‬‬         ‫ج- ‪save‬‬        ‫ب- ‪open‬‬       ‫الف- ‪new‬‬

                            ‫2-برای انتخاب یک جمله باید از کلید ترکیبی ........ استفاده کرد.‬
          ‫د- ‪ctrl+tab‬‬         ‫ج- ‪ctrl+end‬‬       ‫ب- ‪ctrl+home‬‬         ‫الف- ‪ctrl+click‬‬

      ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                     ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
               ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                            ‫3-هر الگو چند بار می تواند توسط کاربر مورد استفاده قرار گیرد؟‬
             ‫د- به هر تعداد که کاربر مایل باشد.‬       ‫ج- سه بار‬    ‫ب- دوبار‬     ‫الف- یکبار‬

                  ‫4-برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند ، از کدام گزینه ها استفاده می کنید؟‬
          ‫د- ‪insert \ chart‬‬   ‫ج- ‪view \ picture‬‬      ‫ب- ‪picture \ home‬‬    ‫الف- ‪insert \ picture‬‬

‫5-چنانچه دکمه ‪ ctrl‬را در حین درگ کردن یک شکل فشار داده و پایین نگه دارید ، آن شکل به جای اینکه ...... شود ...... می‬
                                                       ‫گردد.‬
 ‫د- بسته به‬           ‫ج- جا به جا – قرینه‬       ‫ب- جا به جا – کپی‬       ‫الف- کپی – جا به جا‬
                                           ‫مورد هر سه گزینه صحیح است.‬                          ‫3‪EXCEL‬‬

  ‫1-فرمولی که اطالعات موجود در خانه 2‪ b‬را به توان دو برساند و حاصل را با ریشه دوم خانه 4‪ c‬جمع نماید کدام است؟‬
        ‫د- (2^)4‪b2+c‬‬       ‫ج- (2*)4‪b2+c‬‬        ‫ب- 2*4‪b2*2+c‬‬       ‫الف- 2/1^4‪b2^2+c‬‬

 ‫2-برای اجرای سریع فرمان ‪ undo‬کلیدهای ........وبرای اجرای سریع فرمان ‪ redo‬کلیدهای ......... مورد استفاده قرار می‬
                                                      ‫گیرند.‬
‫ج- ‪ctrl+c‬‬                    ‫ب- ‪ctrl+y – ctrl+z‬‬              ‫الف- ‪ctrl+z – ctrl+y‬‬
                             ‫د- ‪ctrl+x – ctrl+v‬‬               ‫‪– ctrl+v‬‬

                 ‫3-برای ذخیره کردن یک الگو به عنوان یک ‪ template‬کافی است در لیست ....... گزینه‬
                                          ‫‪excel template‬راانتخاب کنید.‬
                                    ‫ب- ‪save as type‬‬       ‫الف- ‪save in‬‬

                                   ‫د- ‪file name‬‬       ‫ج- ‪save as name‬‬

                      ‫4-برای مرتب کردن اطالعات موجود در لیست (بر اساس حروف الفبا ) ......‬
        ‫د- ‪home \ find‬‬         ‫ج- ‪sort \ insert‬‬     ‫ب- ‪data \ filter‬‬   ‫الف- ‪data \ sort‬‬

                                 ‫5-عالمت مساوی در شروع یک خانه نشانه چیست؟‬
 ‫ج- شروه عملیات‬                     ‫ب- شروع یک جستجو‬        ‫الف- شروع یک فرمول‬
                                 ‫د- شروع ذخیره سازی یک فایل‬   ‫‪filtering‬‬

                        ‫3 ‪POWER POINT‬‬

          ‫1-برنامه 7002 ‪ power point‬پس از نصب در کدام گروه از برنامه ها ی دکمه ‪ start‬قرار می گیرد؟‬
                                   ‫ب- ‪all programs‬‬   ‫الف- ‪system tools‬‬

                                    ‫د- ‪enter tainment‬‬      ‫ج- ‪accessories‬‬

                 ‫2-به هر فایل تولیدی در ‪ power point‬یک ..... گویند که با پسوند ....... ذخیره می شود؟‬
                        ‫ب- ‪presentation – pptx‬‬           ‫الف- ‪docx - document‬‬

                            ‫د- ‪xls – spread sheet‬‬           ‫ج- ‪pot – slide‬‬

          ‫3-در محیط 7002 ‪ power point‬به جای منو ، مجموع دستورات تحت چه عنوانی قرار گرفته است؟‬
        ‫د- نوار وضعیت‬         ‫ج- ریبون‬       ‫ب- نوار دسترسی سریع‬    ‫الف- زبانه‬


       ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                    ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
             ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                 ‫4-جهت تغییر رنگ پس زمینه اسالید از کدام گزینه سربرگ ‪ data‬استفاده می شود؟‬
                                   ‫ب- ‪color fill‬‬      ‫الف- ‪colors‬‬

                             ‫د- ‪background style‬‬         ‫ج- ‪font effect‬‬

                           ‫5-از طریق کدام دستور تعداد تکرار صوت مشخص می شود؟‬
                                   ‫ب- ‪delay‬‬        ‫الف- ‪start‬‬

                                     ‫د- ‪repeat‬‬         ‫ج- ‪speed‬‬

                       ‫3‪ACCESS‬‬

                  ‫1-برای در نظر گرفتن نام توصیفی برای فیلدها از کدام مشخصه استفاده می شود؟‬
                                 ‫ب- ‪caption‬‬      ‫الف- ‪default value‬‬

                                  ‫د- ‪input mask‬‬       ‫ج- ‪new value‬‬

                   ‫2-در کدام یک از انواع فیلدها می توان آدرس های اینترنتی را نگهداری کرد؟‬
                               ‫ب- ‪ole object‬‬      ‫الف- ‪lookup wizard‬‬

                                   ‫د- ‪currency‬‬       ‫ج- ‪hyper link‬‬

                             ‫3-فایل بانک اطالعاتی ‪ access‬دارای چه پسوندی است؟‬
            ‫د- ‪ldb‬‬         ‫ج- ‪idx‬‬         ‫ب- ‪accdt‬‬        ‫الف- ‪accdb‬‬

                                  ‫4-کدام گزینه از حالتهای نمایش فرم می باشد؟‬
                                  ‫ب- ‪form wizard‬‬        ‫الف- ‪design‬‬

                                   ‫د- همه موارد‬       ‫ج- ‪data sheet‬‬

                  ‫5-برای ایجاد ارتباط بین دو جدول از سربرگ ...... گزینه ....... استفاده می شود؟‬
                              ‫الف-سربرگ ‪ data base tools‬گزینه ‪relation ships‬‬
                                     ‫ب- سربرگ ‪ home‬گزینه ‪relation ships‬‬
                                         ‫ج- سربرگ ‪ create‬گزینه ‪form‬‬
                                          ‫د- سربرگ ‪ create‬گزینه ‪table‬‬

                        ‫1‪word‬‬

                    ‫1- برای تقسیم یک خانه جدول به چند خانه از کدام گزینه استفاده می کنیم؟‬
           ‫د) ‪align top left‬‬   ‫ب) ‪ insert table‬ج) ‪cells split‬‬       ‫الف) ‪cells MERGE‬‬

                   ‫2- برای وسط چین کردن یک پاراگراف از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنیم؟‬
        ‫د)همه موارد‬      ‫‪ CTRL+R‬ج) ‪CTRL+D‬‬            ‫ب)‬       ‫الف) ‪CTRL+E‬‬

          ‫3- برای تفاوت سرصفحه و پاصفحه در صفحات زوج وفرد از کدام گزینه استفاده می کنیم؟‬
‫الف) ‪ DIFFERENT FIRST PAGE‬ب ) ‪aDDPAGE‬ج)‪ EVEN PAGE‬د)‪ADD A EVEN DIFFERENT‬‬

                             ‫4- برای درج شماره صفحه به چه صورت باید عمل نمود؟‬
         ‫ب)‪Home/PAGENUMBER‬‬           ‫الف)‪Footer/PAGE NUMBER&INSERT/Header‬‬

           ‫د) ‪PageLayout /macros/PAGE NUMBER‬‬           ‫ج)‪VIEW/PAGE NUMBER‬‬

      ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                  ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
     ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                  ‫1‪Excel‬‬

           ‫1- کدامیک از موارد زیر از تواناییهای برنامه های صفحه گسترده نمی باشد؟‬
      ‫ب)حسابداری یک شرکت بازرگانی‬    ‫الف) تولید یک برنامه اجرایی مستقل کامپیوتری‬

   ‫د) بررسی میزان فروش یک شرکت‬             ‫ج) مدیریت اطالعات و داده های تجاری‬

    ‫2- اگر طول یک عبارت رشته ای (متنی) بیشتر از عرض سلول باشد کدام مورد اتفاق می افتد؟‬
                                ‫الف) قسمت اضافی حذف می شود‬

  ‫ب) اگرسل مجاور آن خالی باشد محتوای سلول بطور کامل از آن برروی سل مجاور دیده می شود‬

         ‫د) هیچكدام‬        ‫ج) اگر سل مجاور آن خالی نباشد اضافه آن حذف می گردد‬

       ‫3- کدامیک از توابع زیر می تواند تعداد اعداد بزرگتراز 3 را در چند سلول محاسبه کند ؟‬

                    ‫د) ‪sumif‬‬     ‫ج) ‪countif‬‬      ‫الف) ‪ if‬ب) ‪count‬‬

               ‫4- برای بدست آوردن جمع محتویات دوسلول اکسل چه فرمولی باید نوشت؟‬

  ‫د) ‪x=5b+1A‬‬        ‫ج) ‪= 5b+1A‬‬       ‫‪X = 5b+1A‬‬    ‫ب)‬     ‫الف) ‪=5b+1A‬‬

                ‫1 ‪Power Point‬‬

                       ‫1- در کدام نما می توان ترتیب اسالید ها را تغییر داد ؟‬
               ‫الف) ‪ page notes‬ب) ‪ normal‬ج) ‪ slide sorter‬د) ‪slide show‬‬

            ‫2- برای تنظیم نمایش اسالیدها بطور خودکار از کدام سربرگ استفاده می شود؟‬
                           ‫ب) ‪animation‬‬         ‫الف) ‪design‬‬

                     ‫د) ‪slide show‬‬           ‫ج) ‪slide transition‬‬

                             ‫3- کدام یک از گزینه های زیر درست است ؟‬
         ‫ب) تفکیک اشکال: ‪ungroup‬‬               ‫الف ) ترکیب اشکال : ‪group‬‬

                 ‫د) همه موارد‬        ‫ج) ‪ ungroup‬عکس عمل : ‪regroup‬‬

                        ‫4- جهت درج تصویر از کدام سربرگ استفاده می شود ؟‬

                  ‫د) ‪home‬‬    ‫ج) ‪add-ins‬‬     ‫ب) ‪insert‬‬    ‫الف) ‪view‬‬

               ‫5 پسوند فایل های صوتی استفاده شده در ‪ power point‬کدام گزینه است ؟‬

                    ‫د) ‪.vaw‬‬      ‫ج) ‪.avi‬‬     ‫ب) ‪.mid‬‬   ‫الف) ‪.wav‬‬                  ‫1‪Access‬‬

            ‫1-انتخاب اطالعات جداول براساس معیارهای تعریف شده چه نامیده می شود ؟‬
                      ‫د) ‪search‬‬  ‫ج) ‪query‬‬   ‫ب) ‪filter‬‬  ‫الف)‪find‬‬

‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                 ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
      ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

  ‫2- تنظیم کردن کدام خصوصیت فیلدهای جدول باعث اجباری شدن ورود اطالعات در آن فیلد می شود ؟‬
            ‫ج) ‪ indexed‬د) ‪required‬‬     ‫ب) ‪validation rule‬‬  ‫الف) ‪caption‬‬

                    ‫3- درکدام کادر می توان جهت جداول را راست به چپ نمود ؟‬
               ‫ب) ‪datasheet view/property sheet/orientation‬‬    ‫الف) ‪font‬‬

              ‫د) ‪freeze columns‬‬    ‫ج) ‪design view/property sheet/orientation‬‬

                               ‫4- پسوند فایل7112 ‪ access‬چیست؟‬
                   ‫د) ‪.mde‬‬    ‫ج) ‪.accdb‬‬    ‫ب) ‪.mdb‬‬   ‫الف) ‪.ndb‬‬

  ‫5- برای تمایز افرادی که دارای نام یا نام خانوادگی یکسانی هستند در یک جدول چگونه باید عمل نمود ؟‬

                              ‫الف) آنهارا درجدول جداگانه ذخیره نماییم .‬

                               ‫ب) یک کلید اصلی به جدول اضافه کنیم .‬

                           ‫ج) برای نام یا نام خانوادگی آنها پسوند قرار دهیم‬

                                            ‫د) همه موارد‬

                                              ‫9 ‪Excel‬‬

                ‫1-کدام یک از گزینه های زیر از نوع اطالعات عددی به حساب نمی آید؟‬

                               ‫تاریخ‬   ‫ب)‬          ‫الف)اعداد‬

                               ‫فرمول‬    ‫د)‬       ‫ج)صوت *‬

                             ‫2 -گزینه ‪ font‬در کدام سربرگ قرار دارد؟‬

                           ‫ب) ‪*home‬‬              ‫الف)‪insert‬‬

                              ‫د) ‪view‬‬           ‫ج)‪Formulas‬‬

                                   ‫3-پسوند فایلهای ‪ excel‬چیست؟‬

                             ‫‪*xlsx‬‬    ‫ب)‬          ‫الف)‪docx‬‬

                              ‫‪mdbx‬‬    ‫د)‬          ‫ج)‪pptx‬‬

                        ‫4-برای ضرب دو ماتریس از کدام تابع استفاده می کنیم؟‬

                            ‫ب) * ‪mmult‬‬          ‫الف)‪minnerse‬‬

                              ‫‪count‬‬   ‫د)‬      ‫ج)عملگر ضرب‬

                     ‫5-تابعی که برای میانگین اعداد استفاده می شود چه نام دارد؟‬

                             ‫ب) ‪count‬‬             ‫الف)‪sum‬‬


‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                 ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
          ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                                 ‫‪max‬‬    ‫د)‬       ‫ج)‪* average‬‬

                                                ‫9 ‪Word‬‬

                   ‫1-کاربرد فرمان های ‪ cut-past‬و‪copy-past‬به ترتیب ---و---- است.‬

                                        ‫الف)انتقال –نسخه برداری *‬

                                         ‫ب)-نسخه برداری وانتقال‬

                                              ‫ج)انتقال وحذف‬

                                      ‫د) بستگی به نظر کاربردارد‬

                       ‫2-برای انتخاب یک جمله باید ازکلید ترکیبی----- استفاده کرد.‬

                           ‫‪ctrl+home‬‬   ‫ب)‬          ‫الف)‪ctrl+click‬‬

                                ‫د) ‪viwe‬‬           ‫ج)‪ctrl+home‬‬

                                   ‫3-گزینه ‪Table‬درکدام منوقراردارد.‬

                            ‫ب) ‪*Tnsert‬‬          ‫الف)‪Page Layout‬‬

                                ‫د) ‪Viwe‬‬            ‫ج)‪Reviwe‬‬

                               ‫4-گزینه ‪Page Stup‬درکدام منو قرار دارد.‬

                               ‫ب) ‪Home‬‬              ‫الف)‪Isert‬‬

                             ‫د) ‪*Pagelayout‬‬            ‫ج)‪Review‬‬

                                ‫5-گزینه ‪ research‬در کدام منو قرار دار؟‬

                             ‫‪*review‬‬   ‫ب)‬            ‫الف)‪view‬‬

                               ‫د) 4‪insert‬‬         ‫ج)‪page layout‬‬

                                     ‫نمونه سواالت7002‪Access‬‬

                     ‫۱- حداكثر چه عددی در فیلد عددی از نوع ‪ Byte‬قرار می گیرد ؟‬

‫د) نامحدود‬    ‫ج) 000‬              ‫ب) 1064‬                 ‫الف) 66600‬

  ‫0-در قسمت خواص فیلد ، كدام گزينه زيربراي تعیین الگوی خاصی جهت ورود داده ها در فیلد بکار می رود ؟‬

‫ج) ‪Input Mask‬‬           ‫ب) ‪Default Value‬‬                 ‫الف) ‪Field Size‬‬
                                        ‫د) ‪Caption‬‬

                  ‫3- ‪ Decimal Place‬براي كدام نوع فیلد قابل دسترسي بوده است ؟‬

   ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                 ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
               ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

  ‫د)‬             ‫ج) تاريخ‬             ‫ب) متنی‬                ‫الف) عددي‬
                                                     ‫يادداشت‬

                ‫1-در فیلد ‪ Memo‬برای خاتمه دادن به ورود اطالعات کلید.. ….. را فشار می دهیم ؟‬

         ‫ج) 1‪Shift+F‬‬           ‫ب) ‪Enter + Ctrl‬‬                 ‫الف)2‪Shift+F‬‬
                                                   ‫د)‪Enter‬‬

                       ‫0- كدام يك از گزينه هاي زير براي تغییر ساختار جدول به كار مي رود؟‬

‫د) ساختار جدول را در ‪ Access‬نمي‬      ‫ج) دكمه ‪Design‬‬        ‫ب) دكمه ‪Open‬‬       ‫الف) دكمه ‪New‬‬
                                                 ‫توان تغییر داد.‬

                                  ‫0-پیش فرض نام فايل در برنامه اکسس چیست؟‬

       ‫د)هیچکدام‬        ‫ج)۱1‪Db‬‬           ‫ب)‪Book‬‬          ‫الف) 1‪Document‬‬

                                      ‫7- سريعترين روش ايجاد فرم كدام است ؟‬

‫د) روشهاي ايجاد فرم از نظر‬  ‫ج) ‪Design Form‬‬        ‫ب) ‪Form Wizard‬‬     ‫الف) ‪Auto Form‬‬
                                    ‫سرعت ايجاد فرم با هم فرقي ندارند.‬

                                       ‫8-حداکثر نام فیلد چند کاراکتر می باشد؟‬

 ‫د)000‬               ‫ج) 10‬              ‫ب)66610‬               ‫الف) 000‬

                                 ‫9-نام فايل پايگاه داده به طور پیش فرض چیست؟‬

   ‫د)‬             ‫ج) 1‪Db‬‬               ‫ب) ‪Mdb‬‬              ‫الف) ‪Mdf‬‬
                                                    ‫1‪Book‬‬

                                      ‫64-فیلد سال تولد از چه نوعی بايد باشد؟‬

 ‫د) ‪Number‬‬         ‫ج) ‪Date/Time‬‬             ‫ب) ‪Memo‬‬               ‫الف) ‪Text‬‬

          ‫44-با تنظیم کدام مشخصه،می توان فیلد نام را طوری تنظیم کردکه بیشتر از 60 کاراکتر دريافت نکند؟‬

 ‫د)‪Format‬‬            ‫ج) ‪Required‬‬       ‫ب) ‪Text Validation‬‬          ‫الف) ‪Filed Size‬‬

                    ‫04-کدام گزينه برای استخراج اطالعات خاصی از بانک اطالعات به کار میرود؟‬

   ‫د) ماکرو‬             ‫ج) جدول‬            ‫ب)پرس و جو‬             ‫الف) فرم‬

                   ‫34- دادهائی که بايد در گزارش تکرار شوند در کدام بخش گزارش قرار می گیرند‬

         ‫ج)‪Report footer‬‬            ‫ب)‪Page Header‬‬              ‫الف)‪Detail‬‬
                                               ‫د)‪footer Group‬‬

             ‫14-برای اينکه خروجی جدول بصورت افقی قرار گیرد گزينه ................ را انتخاب می کنیم ؟‬      ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                   ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
              ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

         ‫ج) ‪Vertically‬‬              ‫ب) ‪Portrait‬‬         ‫الف) ‪Land Scapes‬‬
                                            ‫د) ‪Horizontally‬‬

       ‫04- در حالت طراحی فرم ، کدام گزينه زير اطالعات خاصی را در باال و پائین هر صفحه نمايش می دهد ؟‬

‫ج)‪Page Header / Footer‬‬          ‫ب) ‪Footer / Form Header‬‬                ‫الف) ‪Detail‬‬
                                           ‫د) گزينه های ب و ج‬

                                   ‫04- ساده ترين روش ايجاد فیلتر کدام است ؟‬

‫د) فیلترسازی از طريق ‪Advance‬‬     ‫ج) فیلتربر اساس فرم‬       ‫ب) فیلتر مستثنی کننده‬   ‫الف) فیلتر انتخابی‬
                                                 ‫‪Filter/sort‬‬

                         ‫74- کدام گزينه زير يک گزارش به صورت جدولی ايجاد می کند ؟‬

        ‫ب) ‪Auto Report : Tabular‬‬                ‫الف) ‪Auto Report : Columnar‬‬

         ‫د) ‪Auto Report : Wizard‬‬                ‫ج) ‪Auto Report : Data Base‬‬

     ‫84- برای اينکه در پرس و جو ، شرط ورودی را موقع اجرا درخواست کند ، از کدام عالمت استفاده می کنید ؟‬

   ‫د) به عالمتي نیاز نیست‬         ‫ج) “ “‬            ‫ب) ( )‬             ‫الف) [ ]‬

                        ‫94- به مجموعه ای از رکوردهای مرتبط به هم را ..... می گويند.‬

       ‫د)جدول‬         ‫ج)پوشه‬           ‫ب)بانک اطالعاتی‬             ‫الف)فیلد‬

                                 ‫60- در کدام روش می توان فرم را طـراحی کرد ؟‬

 ‫د)الف و ج‬     ‫ج) ‪Form Design‬‬         ‫ب)‪Form Wizard‬‬               ‫الف)‪Auto Form‬‬

                            ‫40-به مجموعه ای از يک يا چند رکورد.............می گويند.‬

       ‫د)بانک اطالعاتی‬         ‫ج)فايل‬          ‫ب)جدول‬             ‫الف)فیلد‬

                        ‫00-نام فیلد در ‪Access‬حداکثر چند کاراکتر می تواند داشته باشد؟‬

          ‫د)00‬           ‫ج)10‬            ‫ب)000‬             ‫الف)000‬

                         ‫30-کدامیک از گزينه های زير جزء مشخصات فیلدی می باشد؟‬

         ‫د)همه موارد‬        ‫ج)توصیف‬          ‫ب)نوع فیلد‬           ‫الف)نام فیلد‬

                              ‫10-اندازه فیلد متنی بطور پیش فرض چند کاراکتر است؟‬

         ‫د)000‬           ‫ج)00‬             ‫ب)10‬               ‫الف)60‬

                 ‫00-کدامیک از انواع داده های زير برای ذخیره متن های طوالنی به کار می رود؟‬

  ‫د)‪Currency‬‬           ‫ج)‪Memo‬‬           ‫ب)‪Number‬‬               ‫الف)‪Text‬‬


     ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                   ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
              ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                                      ‫00-هدف اصلی پايگاه داده ها چیست؟‬

     ‫د)‪Query‬‬           ‫ج)‪Table‬‬          ‫ب)‪Report‬‬             ‫الف)‪Form‬‬

            ‫70-کدامیک از گزينه های زير برای استخراج اطالعاتی است که توسط کاربر تعريف شده است؟‬

     ‫د)‪Query‬‬           ‫ج)‪Table‬‬          ‫ب)‪Report‬‬             ‫الف)‪Form‬‬

     ‫80-در يک ‪ Query‬به کمک کدامیک از گزينه های زير می توان شرط مورد نظر در ستون مربوط وارد کرد؟‬

      ‫د)‪Show‬‬           ‫ج)‪Table‬‬         ‫ب)‪Ceriteria‬‬             ‫الف)‪Sort‬‬

‫90-در روش طراحی فرم به صورت دستی‪ Design View‬کدامیک از گزينه های زير بدنه اصلی فرم را تشکیل می دهد؟‬

   ‫د) ‪Form‬‬       ‫ج)‪Page footer‬‬         ‫ب)‪Form header‬‬             ‫الف)‪Detailes‬‬
                                                 ‫‪footer‬‬

                ‫63-کدامیک از گزينه های زير برای يافتن رکوردهايی است که فاقد شرط خاصی هستند؟‬

      ‫ج)‪Remove by Form‬‬          ‫ب)‪excluding Filter‬‬          ‫الف)‪Filter selection‬‬
                                           ‫د)‪Filter by Form‬‬

           ‫43-برای جستجو کردن و جايگزين کردن مقدار جديد در فیلد از چه کلید میانبری استفاده می شود؟‬

     ‫د)‪Ctrl+H‬‬          ‫ج)‪Ctrl+Z‬‬          ‫ب)‪Ctrl+D‬‬            ‫الف)‪Ctrl+A‬‬

                ‫03-کدامیک از انواع داده های زير برای ذخیره تصاوير پولی يا ارزی به کار می رود؟‬

  ‫د)‪Object Ole‬‬            ‫ج)‪Text‬‬          ‫ب)‪Memo‬‬           ‫الف)‪Currency‬‬

   ‫33-به کدامیک از گزينه های زير می توانید اطالعات موجود در جدول خود را در قالبی جذاب مشاهده يا چاپ نمايید؟‬

      ‫د)‪Query‬‬           ‫ج)‪Table‬‬          ‫ب)‪Report‬‬             ‫الف)‪Form‬‬

                          ‫13-کدامیک از گزينه های زير از خصوصیات فیلد کلید می باشد؟‬

   ‫ب)محتويات دو رکورد از جدول نمی تواند يکسان باشد‬                    ‫الف)مقدار يکتا دارد‬

                     ‫د)همه موارد‬       ‫ج)اجازه درج مقادير تکراری يا تهی نخواهد داد‬

                     ‫03-از گدامیک از گزينه های زير برای مرتب سازی نزولی استفاده می شود؟‬

‫د)‪Sort‬‬   ‫ج)‪Filter By Selection‬‬       ‫ب)‪Descending Sort‬‬           ‫الف)‪Filter by Form‬‬
                                               ‫‪Ascending‬‬

                         ‫03-برای درج تصوير در فیلد از چه نوع دادهايی بايد استفاده کرد؟‬

   ‫د)‪Object Ole‬‬            ‫ج)‪Text‬‬          ‫ب)‪Memo‬‬           ‫الف)‪Currency‬‬

                                ‫73-کدامیک از تعاريف زير باعبارت مطابقت دارد؟‬


      ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                 ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
              ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

  ‫ب)‪(Table‬به مجموعه ای از چند فیلد گفته می شود)‬        ‫الف)‪(Field‬به هر ستون از جدول گفته می شود)‬

                   ‫د)همه موارد‬     ‫ج)‪(Record‬به مجموعه ای از چند فیلد گفته می شود)‬

                                ‫83-پسوند فايلها در ‪Access‬چه نامیده می شوند؟‬

        ‫د)‪Mdb‬‬           ‫ج)‪Mcb‬‬           ‫ب)‪Dbm‬‬             ‫الف)‪Mbd‬‬

                                     ‫93-هرفیلد دارای چند مشخصه می باشد؟‬

              ‫د)دو‬       ‫ج)چهارشنبه‬           ‫ب)پنج‬            ‫الف)سه‬

                            ‫61-به مجموعهای از يک يا چند رکورد...............می گويند.‬

        ‫د)جدول‬          ‫ج)فايل‬         ‫ب)بانک اطالعاتی‬            ‫الف)فیلد‬

             ‫41-برای پرش فیلد به جای ديگر و برای وصل شدن به اينترنت کدام گزينه را بايد انتخاب کرد؟‬

‫د)‪Currency‬‬        ‫ج)‪Look up wizard‬‬          ‫ب)‪Hyperlink‬‬             ‫الف)‪Memo‬‬

                              ‫01-کدام فیلد برای ذخیره پولی و ارزی به کار می رود؟‬

 ‫د) ‪Currency‬‬    ‫‪Hyperlink‬‬         ‫ج)‬       ‫ب )‪Number‬‬              ‫الف)‪Memo‬‬

                       ‫31-جهت جستجو رکورد با شرايط خاص کدام گزينه را انتخاب می کنیم؟‬

    ‫د)‪Ctrl+M‬‬           ‫ج)‪Ctrl+S‬‬          ‫ب)‪Ctrl+F‬‬            ‫الف)‪Ctrl+C‬‬

                                  ‫11-کدام مورد برای ايجاد فرم صحیح می باشد؟‬

 ‫د)همه موارد‬      ‫ج)‪Form design‬‬         ‫ب)‪Form Auto‬‬           ‫الف)‪Form Wizard‬‬

‫01-در روش طراحی فرم به روش دستی ‪Design View‬کدامیک از گزينه های زير ناحیه نمايش باال و پايین فرم است؟‬

               ‫ج) ‪Form‬‬     ‫ب)‪footer Page header/Page‬‬            ‫الف)‪Detail‬‬
                               ‫د)هیچکدام‬          ‫‪header/footer‬‬

                ‫01-به کمک کدام يک از گزينه های زير بر اساس فیلد عمل مرتب سازی انجام می شود؟‬

      ‫د)‪Show‬‬          ‫ج)‪Criterria‬‬               ‫ب)‪Table‬‬         ‫الف)‪Sort‬‬

                           ‫71-جهت درج تصوير در فیلد از چه نوع داده استفاده می شود؟‬

   ‫د)‪Ole object‬‬         ‫ج)‪Currency‬‬                 ‫ب)‪text‬‬       ‫الف)‪Memo‬‬

                            ‫81-کدام گزينه به معنای ‪ Sort Descending‬می باشد؟‬

  ‫د)هیچکدام‬   ‫ج)مرتب سازی باانتخاب کردن‬     ‫ب)مرتب سازی به روش نزولی‬      ‫الف)مرتب سازی صعودی‬

                            ‫91-از کدام ويژگی برای درج و پیوند اشیاء استفاده می شود.‬


      ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                  ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
            ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

 ‫د)‪Lookup‬‬          ‫ج)‪Ole object‬‬        ‫ب)‪link hyper‬‬             ‫الف)‪Memo‬‬
                                                 ‫‪Wizard‬‬

           ‫60-در صورتیکه مشخصه ........فیلد دارای مقدار.........باشد می توان فیلد را خالی رها نمود.‬

 ‫د)-‪No‬‬   ‫ج)‪Yes-Dafult Value‬‬           ‫ب)‪No-Reguired‬‬           ‫الف)‪Yes-Required‬‬
                                             ‫‪Value Defult‬‬

                           ‫40-فايل بانک اطالعاتی‪ Access‬دارای چه پسوندی است؟‬

       ‫د).‪Idx‬‬           ‫ج).‪Exe‬‬           ‫ب).‪Ldb‬‬            ‫الف).‪Mdb‬‬

                 ‫00-برای درنظر گرفتن نام توصیفی برای فیلدها از کدام مشخصه استفاده می شود؟‬

 ‫د)‪Input‬‬        ‫ج)‪New Value‬‬           ‫ب)‪Capation‬‬          ‫الف)‪Defult Value‬‬
                                                ‫‪Mask‬‬

                       ‫30-به مجموعه ای از فیلدهای يک موضوع .............گفته می شود.‬

       ‫د)پايگاه داده‬         ‫ج)رکورد‬           ‫ب)فیلد‬      ‫الف)بانک اطالعاتی‬

                      ‫10-جهت اجرای يک فیلتر ومشاهده نتايج آن کدام گزينه بکار می رود؟‬

        ‫ج) ‪ApplyFilter‬‬       ‫ب)‪Filter Excluding‬‬          ‫الف)‪Advanced Filter‬‬
                                          ‫د)‪Validation text‬‬

                ‫00-برای تعیین عبارتی به عنوان قانون جهت ورود اطالعات کدام گزينه درست است؟‬

         ‫ج)‪Validation Rule‬‬            ‫ب)‪Caption‬‬           ‫الف)‪Field Size‬‬
                                           ‫د)‪Text Validation‬‬

                      ‫00-کدام نوع داده زير جهت فیلدهای متنی نامحدود استفاده می دگردد؟‬

  ‫د)‪Memo‬‬             ‫ج)‪Text‬‬         ‫ب)‪Lookup‬‬             ‫الف)‪Number‬‬

                     ‫70-برای ايجاد پر س و چوی پارامتری از چه عالمتی استفاده می شو.د؟‬

  ‫د)به عالمتی نیاز نیست.‬           ‫ج){ }‬           ‫ب)( )‬            ‫الف)[ ]‬

        ‫80-اگر بخواهیم فیلدی با نام وضعیت تاهل داشته باشیم بهتر است از چه نوع داده ای استفاده کنیم؟‬

 ‫د)‪Yes/No‬‬            ‫ج)‪Text‬‬       ‫ب)‪Auto Number‬‬              ‫الف)‪Number‬‬

       ‫90-در صورتی که هر دو عبارت شرطی در رديف ‪Criteria‬نوشته شود عملگر بین انها کدام است؟‬

      ‫د)‪NOR‬‬           ‫ج)‪AND‬‬            ‫ب)‪NOT‬‬              ‫الف)‪OR‬‬

                       ‫60-در کدام نوع از فیلدها می توان آدرس اينترنتی نگه داری کرد؟‬

‫د)‪Currency‬‬         ‫ج)‪Hyper link‬‬         ‫ب)‪Object Ole‬‬             ‫الف)‪Lookup‬‬


     ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                  ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
             ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

        ‫40-جهت نمايش رکورد های که فاقد شرط تعیین شده در فیلتر می باشند از کدام گزينه استفاده می شود؟‬

      ‫ج) ‪Filter By‬‬      ‫ب)‪Selection Title Excluding‬‬        ‫الف)‪Advanced Filter‬‬
                                    ‫د)‪Filter Apply‬‬ ‫‪selection‬‬

                 ‫00-توضیحات نوشته شده در قسمت ‪ Description‬در کدام نوار ديده می شوند؟‬

      ‫د)نمايش داده نمی شود.‬      ‫ج)نوار وضعیت‬     ‫ب)نوار ابزار‬        ‫الف)نوار عنوان‬

                               ‫30-پیش فرض نوع داده ‪Text‬چند کاراکتر است؟‬

                       ‫د)8‬      ‫ج)000‬        ‫ب)804‬       ‫الف)60‬

               ‫آزمون 7002 ‪PowerPoint‬‬
        ‫توسط کدام گزینه می توان با استفاده از الگوهای طراحی اسالید ایجاد کرد؟‬        ‫1-‬
    ‫د)‬        ‫الف) ‪ bank and recent‬ب)‪ new form existing‬ج) ‪installed templates‬‬
                                     ‫‪installed themes‬‬
                   ‫فایلهای ایجاد شده در محیطپاورپوینت را چه می نامند؟‬       ‫2-‬
 ‫د) ‪chart‬‬         ‫ج) ‪document‬‬           ‫ب) ‪book‬‬  ‫الف) ‪presentation‬‬
                      ‫کدام کلید ترکیبی یک اسالید جدید درج می کند؟‬       ‫3-‬
    ‫د) ‪ctrl+p‬‬           ‫ج) ‪ctrl+s‬‬      ‫ب) ‪ctrl+n‬‬     ‫الف) ‪ctrl+m‬‬
          ‫برای دسترسی به پنجره ‪ slide layout‬از طریق کدام زبانه عمل می کنیم؟‬         ‫4-‬
  ‫د) ‪slide show‬‬           ‫ج) ‪design‬‬      ‫ب) ‪insert‬‬      ‫الف) ‪home‬‬
                ‫پسوند فایلهای ذخیره شده در 7002 ‪ PowerPoint‬کدام است؟‬         ‫5-‬
‫د)‬                ‫ج) ‪PWX‬‬            ‫ب) ‪PTX‬‬       ‫الف) ‪PPT‬‬
                                           ‫‪TPX‬‬
                      ‫نام پیش فرض برای فایل جدید نمایشی چیست؟‬         ‫6-‬
     ‫د) 1‪file‬‬          ‫ج) 1‪Page‬‬       ‫الف) 1‪ Peresentation‬ب) 1‪Slide‬‬
                              ‫کاربرد ناحیه ‪ note page‬چیست؟‬       ‫7-‬
‫د)‬   ‫ج) جهت تغییر بزرگ نمایی‬    ‫الف) برای صفحه نمایش اسالیدها ب) جهت یادداشت نکته یا تذکر‬
                                   ‫برای نمایش وضعیت اسالیدها‬
        ‫8- برای استفاده از طرح های آماده از کدام گروه زبانه ‪ design‬استفاده می کنید؟‬
     ‫د) ‪view‬‬         ‫ج) ‪paragraph‬‬        ‫ب) ‪theme‬‬       ‫الف) ‪font‬‬
                  ‫9- کدام نما برای مرتب کردن اسالید ها استفاده می شود؟‬
‫د)‬          ‫ج) ‪normal‬‬         ‫ب) ‪slide sorter‬‬      ‫الف) ‪slide show‬‬
                                         ‫‪slide view‬‬
                     ‫11- برای درج جدول از چه زبانه ای استفاده می کنیم؟‬
     ‫د) ‪view‬‬           ‫ج) ‪insert‬‬       ‫ب) ‪home‬‬     ‫الف) ‪design‬‬
         ‫11- برای گروه بندی کردن دو یا چند تصویر از چه دستوری استفاده می شود؟‬
      ‫د) ‪crop‬‬         ‫ج) ‪rotation‬‬        ‫ب) ‪group‬‬      ‫الف) ‪align‬‬
        ‫21- برای فعال کردن پنجره ‪ hyperlink‬از کدام کلیدهای ترکیبی باید استفاده کرد؟‬
     ‫د) ‪ctrl+n‬‬          ‫ج) ‪ctrl+o‬‬        ‫ب) ‪ctrl+h‬‬     ‫الف) ‪ctrl+k‬‬
  ‫31- برای اضافه کردن سربرگ یا پاورقی به تمام اسالیدها از کدام گزینه ‪ slide master‬استفاده‬
                                         ‫می شود؟‬
 ‫د) ‪table‬‬          ‫ج) ‪picture‬‬        ‫الف) ‪ header & footer‬ب) ‪date & time‬‬
                       ‫41- برای درج آمار از کدام گزینه استفاده می شود؟‬
 ‫د) ‪photo Album‬‬          ‫ج) ‪AmartArt‬‬       ‫ب) ‪picture‬‬     ‫الف) ‪shapes‬‬

      ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬                ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬
             ‫نمونه سوال 7002 1 ‪office 2007 ICDL‬‬

                 ‫51- برای درج اشکال گرافیکی از کدام گزینه استفاده می شود؟‬
      ‫د)‪view‬‬           ‫ج) ‪header‬‬       ‫ب) ‪shapes‬‬       ‫الف) ‪picture‬‬
                       ‫61- کدام گزینه به جلوه های گذر اسالید اشاره دارد؟‬
 ‫د) ‪effect‬‬           ‫ج) ‪design‬‬        ‫ب) ‪show‬‬         ‫الف) ‪transition‬‬
         ‫71- برای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینه ی زبانه ی ‪ insert‬استفاده می شود؟‬
     ‫د) ‪action‬‬          ‫ج) ‪smart art‬‬      ‫ب) ‪shapes‬‬       ‫الف) ‪picture‬‬
       ‫81- کدام گزینه زیر برای پیشروی خودکار اسالید با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد؟‬
‫د) ‪automatically‬‬        ‫الف) ‪ rehear timing‬ب) ‪ custom animation‬ج) ‪slide transition‬‬
                                              ‫‪after‬‬
 ‫91- برای اعمال یک جلوه نمایشی بر روی تمامی اسالید ها باید روی کدام گزینه کلیک کنید؟‬
    ‫د) ‪save as‬‬         ‫ج) ‪apply to all‬‬         ‫ب) ‪ok‬‬       ‫الف) ‪apply‬‬
                       ‫12- برای درج فایل صوتیکدام زبانه را باید انتخاب کنیم؟‬
  ‫د) ‪animation‬‬             ‫ج) ‪insert‬‬      ‫ب) ‪design‬‬        ‫الف) ‪home‬‬
                  ‫12- از طریق کدام دستور تعداد تکرار صوت مشخص می شود؟‬
  ‫د) ‪slide show‬‬         ‫ج) ‪animations‬‬        ‫ب) ‪delay‬‬        ‫الف) ‪start‬‬
             ‫22- برای شروع نمایش از اسالید جاری از کدام گزینه استفاده می شود؟‬
   ‫د) 01‪shift+f‬‬             ‫ج) 01‪f‬‬         ‫ب) 5‪f‬‬     ‫الف) 5‪shift+f‬‬
          ‫32- برای تنظیم وضوح تصویر در زمان نمایش از کدام گزینه استفاده می شود؟‬
    ‫د) ‪current‬‬           ‫ج) ‪custom‬‬     ‫ب) ‪resolution‬‬      ‫الف) ‪rehearse‬‬
 ‫42- برای جایگزینی کلمه پیشنهادی با کلمه ای که غلط امالیی دارد کدام فرمان استفاده می‬
                                              ‫شود؟‬
     ‫د)‬           ‫ج) ‪ignore‬‬             ‫ب) ‪add‬‬      ‫الف) ‪change‬‬
                                            ‫‪change all‬‬
              ‫52- انتخاب فایل صوتی از روی ‪ CD‬از طریق کدام پنجره انجام می شود؟‬
                 ‫ب) ‪ insert cd audio‬ج) ‪play cd audio‬‬     ‫الف) ‪effect option‬‬
      ‫جمتمع آموزشی شهید مطهری مینودشت‬              ‫‪WWW.ACMM.IR‬‬

								
To top