Advanced Operating System - ????? ??? - ?? by 9tO63Vo

VIEWS: 148 PAGES: 46

									   ‫سيستمهای چندپردازنده ای‬

‫سیستمهاي عامل پیشرفته‬
         ‫انواع سیستمهای چندپردازنده ای(چند ‪ cpu‬داریم)‬
                                      ‫از دیدگاه سخت افزاری‬
                    ‫همگن(متجانس) (همه ‪ cpu‬ها از یک نوع باشند)‬
                                 ‫ناهمگن(نامتجانس)‬
                ‫ایا پردازنده های روی مادربورد سیستم چند پردازنده محسوب میشود؟‬
                  ‫خیر منظور پردازنده ای است که چند منظوره باشد نه تک منظوره‬
                          ‫از دیدگاه نرم افزاری (از دیدگاه سیستم عامل)‬
‫متقارن: در این سیستمها، تمامی پردازنده ها دارای نسخه یکسانی از سیستم عامل هستند و در هنگام نیاز‬
                                  ‫با هم ارتباط برقرار می کنند.‬
‫نامتقارن: در این سیستمها، یا هر پردازنده سیستم عامل خاص خودش را دارد (با هم متفاوتند) و یا اینکه‬
        ‫یک سیستم عامل به بخشهای ی شکسته شده و هر بخش روی یک پردازنده اجرا می شود.‬
                    ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                   ‫2‬
                     ‫مزایای یک سیستم چندپردازنده ای‬
                            ‫افزایش سرعت ( به علت اجرای موازی برنامه ها)‬

                                      ‫افزایش تحمل پذیری خطا‬

‫(درصورت خرابی يک پردازنده، ديگر پردازنده ها می توانند اين کار را انجام دهند اما با کاراي ی پايين تر)‬

‫کاهش نسبت هزینه به کارای ی (به جای تهيه چند کامپيوترکامل میتوان از چندپردازنده وتنها يک‬
                            ‫‪ case‬و يک ‪ power‬استفاده کرد.)‬

                        ‫کاربردها (شطرنج، محاسبات مربوط به هواشناسی ...)‬
                    ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                     ‫3‬
            ‫مقايسه سيستم های چندکامپيوتری(شبکه ای) با چندپردازنده ای‬

           ‫هردو سيستم به روش چند داده – چند دستور )‪ (MIMD‬عمل می کنند.‬

‫ارتباط ميان فرايندها در سيستمهای چندپردازنده ای با استفاده از حافظه مشترک ‪(Shared‬‬
‫)‪ Memory‬و در سيستمهای چندکامپيوتری از طريق تبادل پيغام )‪(Message Passing‬‬

                                   ‫صورت می گيرد.‬

‫سهولت قابليت گسترش )‪ :(Scalability‬در سيستمهای چند کامپيوتری راحت تر از چندپردازنده ای‬
                                   ‫ها انجام می شود‬

             ‫‪ Increamental‬با قدرت بیشتری است(یکی یکی افزایش دادن)‬
‫روی سيستمهای چندپردازنده ای يک نوع سيستم عامل وجود دارد اما در سيستمهای چند کامپيوتری می‬
              ‫تواند بر روی هر کامپيوتر سيستم عامل متفاوتی وجود داشته باشد.‬

                  ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                 ‫4‬
              ‫مقايسه سيستم های چندکامپيوتری با چندپردازنده ای‬
                                    ‫معیار کارای ی/هزینه‬

‫سرعت درسيستمهای چندپردازنده ای نسبت به سيستمهای چندکامپيوتری بيشتر است. چند‬
‫کامپيوتریها از نظر سرعت مانند چند پردازنده ای ها عمل می کنند به شرطی که شبکه ارتباطي انها‬
                                       ‫سريع باشد.‬
                   ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                  ‫5‬
     ‫معماری یک سیستم چندکامپيوتری‬

               ‫…‬  ‫3‬


            ‫شبکه‬

‫پروسسور‬      ‫حافظه‬
        ‫)‪(LM‬محلی‬     ‫‪I/O‬‬
        ‫انتخابگر ‪Bus‬‬


      ‫نماي ی از يک ماژول‬
   ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬       ‫6‬
      ‫معماری یک سیستم چندپردازنده ای در یک بورد قرار میگیرند‬
      ‫‪Interrupt Signal‬‬
    ‫‪Interconnection network‬‬

                                               ‫1‪d‬‬
                                  ‫‪I/O‬‬            ‫2‪d‬‬
    ‫0‪P‬‬     ‫1‪P‬‬        ‫‪Pn‬‬              ‫‪Processor‬‬
                                                ‫……‬
                               ‫‪Interconnection‬‬
 ‫0‪LM‬‬     ‫1‪LM‬‬      ‫‪LM n‬‬                 ‫‪Network‬‬
‫‪Local Memories‬‬                                        ‫)‪d(k‬‬
              ‫. . .‬

        ‫‪Processor Memory‬‬         ‫چون چند پردازنده نمی توانند همزمان در يک حافظه مشترک بنويسند‬
      ‫‪Interconnection Network‬‬       ‫برای منتظر نماندن هر پردازنده بايد چندين حافظه مشترک وجود‬
                                   ‫داشته باشد. معموال گذرگاه مشترک است.‬
 ‫0‪SM‬‬    ‫1‪SM‬‬    ‫. . .‬    ‫‪SMm‬‬

    ‫‪Shared Memories‬‬
                   ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                          ‫7‬
             ‫مالحظات طراحی سیستم عامل چند پردازنده ای‬
                    ‫همزمانی فرایندها: توسط هر یک از پردازنده ها انجام میشود.‬

                               ‫(در تک ‪ cpu‬همزمانی اجرا نداشتیم)‬

‫زمانبندی: توسط هر یک از پردازنده ها انجام شود.(زمانبندی:چگونه به ‪ cpu‬یک پروسس را بدهیم)‬

              ‫همگام سازی: ابزاری است برای تنظیم انحصار متقابل و تنظیم حادثه ها.‬

                      ‫(از بخش بحرانی همزمان و همروند نمیتوان استفاده کرد)‬

 ‫مدیریت حافظه: باید سخت افزار مناسب را دارا باشند.( در ان واحد دو یا چند نفر نمیتوانند بنویسند)‬

                 ‫قابلیت اطمینان و تحمل خرابی: در برخورد با خرابی باید اقدام کند.‬
                  ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                     ‫8‬
               ‫سازماندهی سیستم عاملهای چند پردازنده ای‬
                         ‫ایا همه باید سیستم عامل را داشته باشندو...‬

‫ازجمله وظایف سیستم عامل سرویس دهی است، در واقع سرویس های سیستم عامل چند پردازنده ای بین‬
            ‫چند پردازنده توزیع می شوند و یا هر پردازنده یک یا چندین سرویس دارد.‬

                                ‫1- روش ‪Master/Slave‬‬

                  ‫2- روش ‪( Separate Supervisor‬سرپرست مجزا)‬

               ‫3- روش ‪( Floating Supervisor‬روش سرپرست شناور)‬
                   ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                  ‫9‬
                             ‫روش ‪Master/Slave‬‬
‫در اين روش هسته بر روی يک پردازنده قرار میگيرد و اين پردازنده فرايندهای موجود را بر روی‬

                               ‫پردازندههای ديگر توزيع میکند.‬

                    ‫تمام مدیریت زمانبندی و.. روی ‪ master‬انجام میشود‬

    ‫فرايندها بصورت موازی اجرا میشود در نتیجه سرعت اجرا باال رفته و زمان اجرا کاهش مییابد.‬

‫0‪P‬‬      ‫هسته ‪OS‬‬         ‫سيستمهاي ی مانند ‪ Windows‬و ‪ Unix‬از اين دسته اند.‬
‫1‪P‬‬       ‫فرايند1‬

‫2‪P‬‬       ‫فرايند2‬
 ‫...‬
‫‪Pn‬‬       ‫فرايند‪n‬‬

                  ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                   ‫01‬
                         ‫ویژگیهای روش ‪Master/Slave‬‬
                 ‫پیاده سازی و مدیریت ان بسیار ساده است.(هر جا متمرکز است مدیریت اسانتراست)‬

‫عیب:1)قابليت اطمينان پایین: با از کارافتادن يک پردازنده (پردازنده مربوط به هسته) فرايندهای اجراي ی ديگر از کار می‬

                                        ‫افتند.(یک نقطه خرابی داریم)‬

‫2)وجود گلوگاه )‪ :(Bottleneck‬پديده ای است که دران چند پردازنده برای اجرای وظايف خود میخواهند از يک منبع‬

‫(پردازنده) استفاده کنند. ‪System call‬ها روی هسته است. با فراخوانی برنامه متوقف میشود تا هسته اجرا‬

                                                   ‫شود.‬

         ‫3) کاهش سرعت: برای فرایندهای ی که نیاز به ‪ System Call‬دارند هسته همیشه در حال اجرا است.‬
                       ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                         ‫11‬
                                         ‫روش سرپرست مجزا‬

                    ‫در اين حالت هسته سيستم عامل برروی تمام پردازنده ها به صورت جداگانه قرار‬

‫می گيرد اما تنها يک ‪( Shell‬پوسته ارتباط با کاربر) وجود دارد که فرایندهای ديگر هم برای ارتباط با کاربر از همين پوسته‬

    ‫استفاده می کنند. هسته روی تمام پردازنده ها قرار میگیرد و روی هر پردازنده چندین فرایند میتواند اجرا شود.‬
         ‫هسته 0‪P‬‬    ‫‪Shell‬‬ ‫هسته ‪Pn‬‬               ‫هسته 2‪P‬‬
      ‫..…‬    ‫هسته 1‪P‬‬


                       ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                          ‫21‬
                                 ‫ویژگی های روش سرپرست مجزا‬
                              ‫عیب ها:اين روش مشکالت روش ‪ Master/Slave‬را ندارد.‬

                             ‫تکرار هسته سيستم عامل فضای زيادی از حافظه را اشغال می کند.‬

                                                 ‫مدیریت پیچیدهتری دارد.‬

                      ‫‪Shell‬با همه ارتباط دارد.دستورات کاربر را میگیرد به دیگران منتقل میکند.‬

‫اگر پوسته یا پردازنده دارای پوسته از کار بيفتد امکان ارتباط فرایندها با کاربر قطع می شود هرچند که پردازنده ها می توانند به‬

                                            ‫کار پردازشی خود ادامه دهند.‬

‫مزیت:افزایش سرعت: برای فرایندهای ی که نیاز به ‪ System Call‬دارند هر زمان که نیاز باشد همزمانی ایجاد می شود زیرا‬

                                ‫کدهای سیستم عامل بر روی هر پردازنده قرار می گیرد.‬                         ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                           ‫31‬
                                      ‫روش سرپرست شناور‬
                                       ‫این روش ترکیبی از دو روش قبل است.‬

                              ‫ريزهسته سيستم عامل برروی تمام پردازنده ها قرار می گيرد.‬


‫هر يک از سرویسهای سيستم عامل بر روی يکی از پردازنده ها قرار می گيرد. (‪ shell‬یکی از سرویس های سیستم عامل است.‬

                               ‫میتوان چند تا داشت ولی در ان واحد یکی استفاده شود)‬
     ‫1‪P‬‬    ‫‪Print Server‬‬


     ‫2‪P‬‬     ‫‪File Server‬‬
     ‫…‬
     ‫‪Pn Memory Server‬‬


                    ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                            ‫41‬
                   ‫ویژگی های روش سرپرست شناور‬
‫نسبت به روش ‪ Master/Slave‬جای بيشتری را اشغال می کند چون عالوه بر تمام سرویسهای‬
                        ‫سیستم عامل هر پردازنده ريز هسته دارد‬

   ‫نسبت به روش سرپرست مجزا حجم کمتری اشغال می کند چون سرویسها توزيع شده است.‬

              ‫تا حدودی از اجرای همزمان و موازی فرایندها استفاده می شود.‬
                    ‫ا‬
    ‫عیب:ممکن است تا چند کار به مثال ‪ memory server‬احتیاج داشته باشند‬
               ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                  ‫51‬
          ‫وظایف سیستم عامل در سیستم چندپردازندهای‬
                                ‫1- مدیریت فرایند (زمانبندی، بن بست، .... )‬
‫تفاوت چندپردازندهای با تکپردازندهای در تعداد منابع پردازشی است و در نتیجه زمانبندیها نیز متفاوت‬
‫است چون در سیستمهای چندپردازندهای عالوه بر چگونگی تخصیص پردازنده ها به فرایندها،‬
                  ‫تخصیص کدامین پردازنده به کدامین فرایند نیز مورد نظر است.‬
                                         ‫2- مدیریت ‪( I/O‬چاپگر)‬
                                     ‫3- مدیریت حافظه اولیه (‪)RAM‬‬

       ‫بسیارشبیه سیستم عامل تکپردازندهای‬
                                      ‫4- مدیریت حافظه ثانویه (فایل)‬
                                               ‫5- شبکهبندی‬
                                    ‫ویندوز ‪xp‬تا 4 پردازنده را میشناسد‬


                    ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                        ‫61‬
                ‫زمان بندی )‪cpu(Scheduling‬‬
‫هدف از زمان بندی،تخصیص پردازنده ها به فرایندها در طول زمان است به گونه ای که هدفهای‬
                                     ‫سیستم براورده شود.‬

           ‫(هدف: ‪ throghput‬باال برود، متوسط زمان پاسخ کم بشود، ...)‬

                                        ‫الگوریتم زمان بندی‬
          ‫تصمیم گیری برای چگونگی اختصاص فرایندها به پردازنده ها است نه اجرای فرایندها‬

                                  ‫زمانبندی با اجرا متفاوت است‬
                  ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                      ‫71‬
                                     ‫انواع زمان بندی‬
                  ‫1- انحصاری، غیر قابل پس گرفتن )‪(Non-preemptive‬‬

‫هنگامی که پردازنده در اختیار یک فرایند قرار گرفت، انقدر در اختیارش باقی می ماند تا فرایند به اتمام‬
                                      ‫برسد یا مسدود شود‬

                                 ‫(مثل:عمل ‪I/O‬و ‪) send,recieve‬‬

                      ‫2- غیر انحصاری، قابل پس گرفتن )‪(Preemptive‬‬

‫هنگامی که زمانبند سیستم عامل پردازنده را به یک فرایند واگذار کرد، می تواند بر طبق الگوریتم زمان‬
                   ‫بندی بر خالف میل فرایند، پردازنده را از فرایند باز پس گیرد.‬                    ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                    ‫81‬
                                 ‫انواع زمان بندی 2‬
                            ‫1- زمان بندی قطعی ‪Deterministic‬‬

‫هر بار که الگوریتم زمانبندی برای تعداد فرایند یا تعداد کار ثابت اجرا می شود یک جواب حاصل می‬
                                    ‫شود. مانند ‪SJF‬‬

                     ‫2- زمان بندی غیر قطعی ‪Non deterministic‬‬

           ‫در هر بار اجرای الگوریتم زمانبندی ممکن است جواب های متفاوتی بدست اید.‬

                                   ‫مانند الگوریتمهای ژنتیک‬
                   ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                  ‫91‬
                                       ‫انواع زمان بندی 3‬
                                        ‫1- زمان بندی ايستا )‪(Static‬‬
‫به گونه ای که زمان ورود کارها به سيستم و مدت زمان انجام انها قبل از شروع برای الگوریتم زمانبندی مشخص است و اگر‬
‫کار جدیدی وارد سیستم شود تا پایان اجرای کلیه کارهای قبلی در زمانبندی دخالت داده نمیشود.(مثل ‪)sjf‬کاربرد‬
                                   ‫این زمانبندی در ‪ web server‬است‬

                                       ‫2- زمان بندی پويا )‪(Dynamic‬‬

‫ممکن است مشخصات کليدی کارها از قبيل مدت زمان انجام انها در زمان اجرای برنامه تغییر یابد. اگر کار جدیدی وارد‬
              ‫سیستم شود در هنگام اجرای کارهای قبلی ممکن است در زمانبندی دخالت داده شود.‬
                      ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                        ‫02‬
‫الگوریتمهای زمانبندی پویا در سیستم چند پردازنده ای‬


                    ‫1- اشتراک بار ‪Load Sharing‬‬

                            ‫2- زمانبندی گروهی‬

                       ‫3- اختصاص پردازنده به فرایند‬

                   ‫4- جداسازی سیاست از مکانیزم زمانبندی‬
      ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                      ‫12‬
                                ‫الگوریتم زمانبندی اشتراک بار‬
                      ‫فرایند ها وارد صف مشترک مابین پردازنده ها (اشتراک بار) می شوند.‬

                           ‫پردازنده های بیکار انها را از صف برمیدارند و اجرا میکنند.‬

‫پس از اتمام زمان در نظر گرفته شده برای هر يک از فرایند (زمانبندی قابل پس گرفتن) یا اتمام فرایند یا انجام هر‬

                             ‫عملی که باعث مسدود شدن شود مثل عمل ‪I/O‬‬

                      ‫(زمانبندی غیر قابل پس گرفتن) فرایند دوباره به انتهای صف میرود.‬

  ‫پردازنده ای که از انجام ان فارغ شده فرایند بعدی موجود در صف را برمیدارد و انجام میدهد وبه همين ترتيب...‬
                      ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                        ‫22‬
 ‫0‪P‬‬                      ‫ویژگی های الگوریتم زمانبندی اشتراک بار‬
                                  ‫0‪P‬‬
 ‫1‪P‬‬
 ‫.‬                                ‫1‪P‬‬
                                  ‫.‬
 ‫.‬                  ‫صف فرایندها‬          ‫.‬
 ‫.‬                 ‫هميشه پردازنده ها بطور متوازن در حال کارند و معموال پردازنده بيکار وجود ندارد.‬
                                  ‫‪P.n‬‬
 ‫‪Pn‬‬                                    ‫بهره وری یا مشغول بودن‪ cpu‬باال میرود‬
‫صف مشترک را هرگونه می توان پياده سازی نمود در نتیجه گرسنگی نداریم و به روشهای مختلف زمان بندی‬
                                               ‫کرد.(‪),..fifo,RR‬‬
                                         ‫مدیریت صف مشترک ساده است.‬
‫‪ cache‬در نظرگرفته شده برای هر يک از پردازنده ها جهت ذخيره اطالعات یا کدهای فرایندها قبلی اجرا شده روی‬
                                      ‫پردازنده ممکن است ارزشی نداشته باشد.‬
                         ‫کش: حافظه سریعی است که بین ‪cpu‬و حافظه کند قرار میگیره‬
                          ‫صف مشترک بخش بحرانی میشود و سبب ایجاد گلوگاه می شود.‬
                       ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                         ‫32‬
                               ‫الگوریتم زمانبندی گروهی‬
‫گروهی از فرایندها که با هم ارتباط بیشتری دارند یا يک فرایند به همراه نخهای ان با یکدیگر زمانبندی‬

       ‫شده و همزمان به گروهی از پردازنده ها تخصیص داده شده یا از گروه گرفته میشود.‬

‫چون به صورت موازی اجرا می شود باعث افزایش سرعت می شود و کمتر مسدود می شود بخاطر‬

                                ‫ارتباطاتی که با یکدیگر دارند.‬

   ‫برای اینکه ارتباط بین فرایندها را تشخیص داد میشود یک ‪ history‬از ارتباطشان تهیه کرد‬
                   ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                    ‫42‬
                ‫الگوریتم زمانبندی اختصاص پردازنده به فرایند‬
‫گروهی از فرایندها که با هم ارتباط بیشتری دارند یا يک فرایند به همراه نخهای ان همزمان به گروهی از‬
                             ‫پردازنده ها تخصیص داده می شوند.‬
‫هیچگاه فرایند از پردازنده پس گرفته نمیشود مگر اینکه فرایند تمام شود.(‪ i/o‬هم رخ دهد پس گرفته‬
                                       ‫نمیشود)‬
                        ‫سرعت اجرا باال میرود چون تعویض فرایند وجود ندارد.‬
             ‫عیب بزرگ این روش بی کار بودن پردازنده و کاهش بهره وری پردازنده است.‬
                    ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                   ‫52‬
                    ‫جداسازی سیاست از مکانیزم زمانبندی‬
                            ‫یک ایده کلی است و ربطی به زمانبندی ندارد.‬
                    ‫بايد ميان سياست زمان بندی و مکانيزم ان تفاوت قائل شد.‬
                            ‫سیاست نسبت به مکانیزم سطح باالتر است.‬

                               ‫مکانیزم طریقه پیاده سازی سیاست است.‬
‫مثال سياست زمان بندی مشخص می کند که زمان بندی به صورت پويا انجام شود يا ايستا، اما مکانيزم‬
    ‫ان مشخص می کند که برای پياده سازی سياست درنظرگرفته شده از چه روشی استفاده نمود.‬
                  ‫سیاست ویندوز اولویت بندی است.مکانیزم دست کاربر است‬
                  ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                     ‫62‬
                     ‫الگوریتم های زمان بندی ایستا‬

                         ‫معیارها در الگوریتم های زمان بندی ایستا‬

‫معیار های زمانبندی برای سیستمهای تک پردازنده ای با سیستمهای چند پردازنده ای فرق می کند.‬
                                     ‫زمان اجرا‬  ‫‪‬‬

                                 ‫متوسط زمان پاسخ‬    ‫‪‬‬

                                ‫متوسط زمان انتظار‬   ‫‪‬‬

                                      ‫بهره وری‬  ‫‪‬‬

                                    ‫توان عملیاتی‬  ‫‪‬‬

                                         ‫...‬  ‫‪‬‬
           ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                        ‫72‬
           ‫معیار مهم زمانبندی در سیستمهای چند پردازنده ای‬

‫‪ )make span(Total finish time‬یکی از معیارهای زمانبندی ایستا در سیستمهای چند‬
                                     ‫پردازنده ای است.‬

‫حداک ثر زمانی که برای اجرای کل کارها (‪Task‬ها) طول می کشد را ‪ Total finish time‬می‬
                                          ‫گویند.‬

‫حداک ثر زمانی که اخرین کار تمام میشود. هر چه ‪ TFT‬کوچک تر باشد میشود گ فت پردازنده ها متعادلتر‬
                                   ‫کارها را انجام میدهند‬
                  ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                   ‫82‬
                                ‫معیارهای زمان بندی‬
                   ‫جمع کل زمانهای اجرا‬
‫= میزان موازی سازی‬
                 ‫بزرگ ترین زمان در ‪TFT‬‬

                 ‫زمان پردازش‬
     ‫= بهره وری ‪CPU‬‬
                   ‫زمان کل‬

                         ‫تعداد کار تکمیل شده در واحد زمان‬
       ‫= توان عملیاتی‬
                   ‫زمان کل‬


                ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                ‫92‬
‫الگوریتمهای زمانبندی ایستا در چند پردازنده ای‬
               ‫الگوریتم زمانبندی ایستا قابل پس گرفتن‬   ‫‪‬‬

                      ‫‪Bin Packing‬‬       ‫•‬
            ‫الگوریتم زمانبندی ایستا غیر قابل پس گرفتن‬   ‫‪‬‬

         ‫)‪SPT (Shortest Processing Time‬‬

         ‫)‪LPT (Largest Processing Time‬‬

  ‫)‪RLPT (Reverse Largest Processing Time‬‬

   ‫)‪LSPT (Largest Shortest Processing Time‬‬

                        ‫الگوریتمهای اک تشافی‬
     ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                      ‫03‬
      ‫الگوریتم زمانبندی ایستا قابل پس گرفتن ‪Bin Packing‬‬
‫یک الگوریتم قابل پس گرفتن است. در اين روش به هر پردازنده حداک ثر زمانی به اندازه ‪ FTopt‬داده می‬

                                   ‫شود که عبارت است از:‬

‫} )‪FTopt = Max { ∑ Ti , Max(Ti‬‬
             ‫‪m‬‬
                                   ‫طول بزرگ ترين کارموجود‬
        ‫مجموع طول کارها تقسيم بر تعداد پردازنده ها‬

                                  ‫ا‬
‫سپس کارها به هر ترتیبی (مثال ترتيب بزرگی به کوچکی) به پردازنده ها نسبت داده می شوند. ادعا میکند‬

                                ‫که بهترین ‪ TFT‬را میدهد‬

                   ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                   ‫13‬
                      ‫مثال الگوریتم ‪Bin Packing‬‬
                              ‫زمان کارهای موجود در سيستم عبارتند از:‬

‫}1 ,1 ,2 ,4 ,7 ,8 ,11 ,51{ = ‪Ti‬‬               ‫2=‪M‬‬
     ‫مجموعه کارها‬                    ‫تعداد پردازنده ها‬


 ‫} 2/)1+1+2+4+7+8+11+51( ,51 { ‪Ftopt = Max‬‬
   ‫5.42 = }5.42 ,51{ ‪= Max‬‬

‫1‪M‬‬              ‫51‬                     ‫11/5.9‬
                                               ‫5.42‬
 ‫2‪M‬‬   ‫11/5.1‬     ‫8‬            ‫7‬         ‫4‬      ‫2‬  ‫1‬  ‫1‬
                                               ‫5.42‬

                 ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                      ‫23‬
        ‫الگوریتمهای زمانبندی ایستا غیرقابل پس گرفتن‬

‫ اینجا کار کوچک تر به‬SJF ‫ مثل‬SPT (Shortest Processing Time)
                        ‫پردازنده بیکار داده میشود‬

             LPT (Largest Processing Time)

      RLPT (Reverse Largest Processing Time)

      LSPT (Largest Shortest Processing Time)
           ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                33
‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬  ‫43‬
                                ‫الگوریتم زمانبندی ‪SPT‬‬

          ‫‪ Shortest Process Time‬یک الگوریتم غیرقابل پس گرفتن است.‬

         ‫1- کارها (‪Task‬ها) بر اساس زمان اجرایشان به صورت صعودی مرتب می شوند.‬

‫2- کوچک ترين کاردر اولين پردازنده ازاد قرار می گيرد و کار بعدی در پردازنده ازاد بعدی الی اخر تا‬
                                 ‫تمام کارها زمانبندی شوند.‬
                   ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                   ‫53‬
‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬  ‫63‬
                               ‫مثال الگوریتم زمانبندی ‪SPT‬‬
        ‫01 کار موجود در یک سيستم با 3 پردازنده عبارتند از:به صورت صعودی مرتب میکنیم‬
‫}07 ,03 ,02 ,81 ,51 ,9 ,7 ,7 ,4 ,1{ = ‪Ti‬‬                       ‫3=‪M‬‬


  ‫1‪M‬‬    ‫1‬            ‫7‬             ‫81‬           ‫07‬
    ‫0‬        ‫1‬            ‫8‬            ‫62‬          ‫69‬

  ‫2‪M‬‬      ‫4‬            ‫9‬              ‫02‬
    ‫0‬          ‫4‬              ‫31‬           ‫33‬
 ‫3‪M‬‬        ‫7‬             ‫51‬              ‫03‬

    ‫0‬            ‫7‬               ‫22‬             ‫25‬

                  ‫69 = )‪TFT (SPT‬‬

                      ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                 ‫73‬
                                   ‫الگوریتم زمانبندی ‪LPT‬‬

         ‫‪ Longest Processing Time‬یک الگوریتم غیرقابل پس گرفتن است.‬

                   ‫1- کارها بر اساس زمان اجرایشان به صورت نزولی مرتب می شوند.‬

‫2- بزرگ ترين کاردر اولين پردازنده ازاد قرار می گيرد و کار بعدی در پردازنده ازاد بعدی الی اخر تا تمام‬
                                       ‫کارها زمانبندی شوند.‬

                                 ‫‪ LPT‬چه مزیتی نسبت ‪ SPT‬به دارد؟‬

       ‫‪ LPT‬بهتر از ‪ SPT‬است.‪ TFT‬بهتراست اما زمان پاسخ و زمان انتظارش بدتر است‬
                     ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                    ‫83‬
                        ‫مثال الگوریتم زمانبندی ‪LPT‬‬
                     ‫01 کار موجود در یک سيستم با 3 پردازنده عبارتند از:‬
‫}07 ,03 ,02 ,81 ,51 ,9 ,7 ,7 ,4 ,1{ = ‪Ti‬‬                ‫3=‪M‬‬


  ‫1‪M‬‬                      ‫07‬
                                              ‫07‬
  ‫2‪M‬‬     ‫03‬          ‫21‬          ‫9‬        ‫4‬
             ‫03‬            ‫54‬       ‫25‬      ‫65‬

 ‫3‪M‬‬     ‫02‬      ‫81‬            ‫9‬     ‫7‬      ‫1‬
           ‫02‬           ‫83‬      ‫94‬       ‫45‬  ‫55‬


             ‫07 = )‪TFT (LPT‬‬
                ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                      ‫93‬
                                 ‫الگوریتم زمانبندی ‪RLPT‬‬

 ‫‪ Reverse Longest Processing Time‬یک الگوریتم غیرقابل پس گرفتن است.‬
                   ‫1- کارها بر اساس زمان اجرایشان به صورت نزولی مرتب می شوند.‬

‫2- بزرگ ترين کار در اولين پردازنده ازاد قرار می گيرد و کار بعدی در پردازنده ازاد بعدی الی اخر تا تمام‬
                                      ‫کارها زمانبندی شوند.‬

                     ‫3- برای هر پردازنده لیست کارهای اجرای ی معکوس می شود.‬

                             ‫‪ RLPT‬چه مزیتی نسبت ‪ LPT‬به دارد؟‬
                     ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                     ‫04‬
                             ‫مثال الگوریتم زمانبندی ‪RLPT‬‬
    ‫01 کار موجود در یک سيستم با 3 پردازنده عبارتند از:برای هر پردازنده لیستی که میخواید بدین برا اجرا برعکسش کن‬

‫}07 ,03 ,02 ,81 ,51 ,9 ,7 ,7 ,4 ,1{ = ‪Ti‬‬                          ‫3=‪M‬‬


  ‫1‪M‬‬                             ‫07‬
                                                         ‫07‬
  ‫2‪M‬‬       ‫4‬         ‫9‬               ‫21‬            ‫03‬
             ‫4‬             ‫31‬               ‫52‬         ‫65‬

 ‫3‪M‬‬     ‫1‬       ‫7‬         ‫9‬           ‫81‬        ‫02‬
         ‫1‬          ‫8‬          ‫71‬         ‫22‬          ‫55‬

     ‫07 = )‪TFT (RLPT‬ثابت ماند.زمان پاسخ و انتظار کم شد‬

                       ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                          ‫14‬
                                 ‫الگوریتم زمانبندی ‪LSPT‬‬
  ‫‪ Longest Shortest Processing Time‬یک الگوریتم غیرقابل پس گرفتن است.‬

                    ‫این الگوریتم تلفیقی از الگوریتم های ‪ SPT‬و ‪ LPT‬است.‬
                  ‫1- کارها بر اساس زمان اجرایشان به صورت صعودی مرتب می شوند.‬

     ‫2- سپس به ترتیب کارها به دسته های ‪ M‬تای ی تقسیم می شوند ( ‪ M‬تعداد پردازنده ها است).‬

‫3- به ترتیب ‪ M‬کار بصورت ‪ LPT‬زمانبندی می شوند. یعنی بزرگ ترين کار در اولين پردازنده ازاد قرار می‬
          ‫گيرد و کار بعدی در پردازنده ازاد بعدی الی اخر تا تمام ‪ M‬کارها زمانبندی شوند.‬

                           ‫اگر تعداد کارها مضربی از تعداد پردازنده ها باشد؟‬
                    ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                     ‫24‬
                         ‫مثال الگوریتم زمانبندی ‪LSPT‬‬
                        ‫01 کار موجود در یک سيستم با 3 پردازنده عبارتند از:‬
‫}07 ,03 ,02 ,81 ,51 ,9 ,7 ,7 ,4 ,1{ = ‪Ti‬‬                   ‫3=‪M‬‬ ‫1‪M‬‬       ‫7‬        ‫7‬           ‫02‬          ‫07‬
             ‫7‬        ‫41‬            ‫43‬            ‫401‬

 ‫2‪M‬‬     ‫4‬        ‫9‬                ‫03‬
           ‫4‬         ‫31‬                ‫34‬
 ‫3‪M‬‬   ‫1‬          ‫51‬                ‫81‬
         ‫1‬               ‫61‬         ‫43‬

               ‫401 = )‪TFT (LSPT‬‬

                   ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                     ‫34‬
                          ‫الگوریتم های زمانبندی اک تشافی‬

                       ‫روشهای اک تشافی برای کاربرد های خاص ایجاد می شوند:‬

                      ‫‪ MAX-MIN‬و ‪ OLB‬و ‪ MET‬و ...‬

                                               ‫تمرین‬
                                 ‫ا‬
                         ‫روشهای مبتنی بر هوشمندی (اک ثرا غیرقطعی هستند)‬

                            ‫الگوریتم ژنتیک و ‪ PSO‬و کلونی مورچه ها و ...‬

‫الگوریتمهای مبتنی بر روشهای هوشمند یک روش جستجو هستند که از روشهای کالسیک و قطعی بهترند ولی‬

                             ‫تضمین یافتن زمانبندی بهینه را نمی دهند.‬
                   ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                      ‫44‬
                  ‫گراف جهت دار غیر حلقه بدون دور‬

                 ‫بعضی از مواقع ترتیب و تقدم اجرای کارها مهم است که‬

‫)‪ Directed Acyclic Graph (DAG‬ترتیب اجرا را نشان می دهد و برای‬
          ‫سیستمهای چند پردازنده ای و توزیع شده نیز قابل استفاده است.‬
    ‫1‪T‬‬
              ‫3‪ T2, T‬در صورتی اجرا می شود که 1‪ T‬تمام شده باشد‬

 ‫2‪T‬‬     ‫3‪T‬‬              ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                   ‫54‬
                    ‫گراف وزندار جهت دار غیر حلقه بدون دور‬

       ‫بعضی از مواقع عالوه بر ترتیب و تقدم اجرای کارها هزینه ارتباط بین کارها نیز مهم است که‬

‫)‪ Weighted Directed Acyclic Graph (WDAG‬ترتیب اجرا و هزینه‬
                                 ‫ارتباط بین کارها را نشان می دهد.‬
       ‫1‪T‬‬   ‫1‬
                        ‫زمان اجرای 3‪ T1, T2, T‬به ترتیب 1، 6 و 5 است.‬
     ‫3‬      ‫2‬
                    ‫3‪ T‬حداقل 2 واحد زمان بعد از اتمام 1‪ T‬بایستی اغاز به اجرا‬
‫6‬  ‫2‪T‬‬        ‫5 3‪T‬‬                                 ‫نماید.‬


                     ‫سیستم هاي عامل پیشرفته‬                   ‫64‬

								
To top