Sulyapinoy October 2012 Issue by ehdvillartajr

VIEWS: 222 PAGES: 8

									   SULYAPINOY is accepting cash donations for its monthly printing expenses. You may deposit them at Account Number: 352-0380-5104-43
                  Account Name: Lee Phu Hyeon / Nunghyeop Bank/Songbuk-gu Branch    The Social Security Agreement                                                   kayo o ang inyong beneficiary
                                                                     ng  kaukulang  benepisyo.
                                                                     4. Mutual AdministrativeA
                                                                         Assistance
    ng Social Security Agree-         Photo by: Lhai Alvarez
                                                                     Sa SSA, ang liable agency ay ang
    ment sa pagitan ng Pilipi-
                                                                     SSS. Ibig sabihin nito ay hindi na
    nas at South Korea ay
                                                                     kailangang pumunta pa sa
isinagawa noong taong 2005.                                                        NPS office para mag apila ng
Ayon sa kasunduang reprosi-                                                        penson. Dahil ang SSS na
dad ng dalawang bansa, ki-                                                        ang  bahalang   mag   aasi-
nakailangang magkaroon ng                                                         kaso nito kasabay sa pag-
parehong benepisyo ang dala-                                                       kuha ng pensyon sa SSS
wang    partidong   nabibilang
sa nasabing kasunduan. Ibig                                                        Disadvantages & Advantages
sabihin kung ano ang benip-
isyong natatanggap ng mga                                                         Disadvantages:
manggagawang     Pilipino  dito                                                   1. Once magratify na ang
sa Korea ay gayun din da-                                                         SSA,  hindi na  makakaku-
pat ang natatanggap ng mga                                                        ha ng lump sum refund.
manggagawang     Koreano    sa                                                   2. Para maenjoy ninyo ang be-
Pilipinas.   Halimbawa     nito                                                   nepisyo, kailangang maghin-
ay   ang   National   Pension         Forum with the SSS Officials and Filipino Community Leaders at the          tay ng 60 taong gulang.
na   hinuhulugan    ng  mga                Philippine Embassy last Oct. 28, 2012
                                                                     Advantages:
manggagawang     Pilipino  na      Nang malaman ito ng NPS,            isang myembo ang kanyang          2. Sa panahong hindi na makaka-
nagtatrabaho dito sa Korea           nagpahayag sila na dahil lopsid-        kontribyusyon   ng   sampung     pagtrabaho,   may   mapag-
ay nakakatanggap ng lump            ed ang kasunduang reprosidad,          taon upang makatanggap ng         kukunan pa rin na pagkaka-
sum refund(kookmin) mata-           ititigil na rin nila ang pagbi         pension. Kung kulang ang          kitaan. Dahil buwan-buwan ay
pos ang kanilang kontrata at          bigay ng lump sum payment            hulog   ng   myebro    nito,   mayroon makukuhang bene-
makabalik sa Pilipinas. Batay         (kookmin) sa mga Pilipinong           ang tanging makukuha la-          pisyo,  hindi lamang   mula
sa kasunduang reprosidad, ki-         manggagawa dito sa Korea.            mang ay lump-sum na may          sa SSS kundi pati na rin
nakailangan ding makatang-           Layunin ng Kasunduan (SSA)           kasamang    interes.  Ito  ay    sa NPS. Sakaling mamatay,
gap ng lump sum refund ang           Ang   layunin  ng  kasundu-        higit na mas maliit kung iku-       patuloy pa rin na maka-
mga Koreanong nagtatraba-           an na ito ay protektahan            kumpara    sa   makukuhang      katanggap   ng   benepisyo
ho at naghuhulog ng SSS sa           ang   kinabukasan  ng  mga        pensyon   na  siyang   mata-    ang   naisamang beneficiary.
Pilipinas. Subalit hindi po ito        manggagawang Pilipino nang           tanggap kada buwan. Kung
nangyayari. Kapag ang man-           sa ganoon ay may makukuha            lump-sum refund lamang ang         QnA
gagawang Koreano ay uma-            silang pera sa kanilang pagtanda.        makukuha,     mahigit   ilang
lis na ng Pilipinas hindi na po                                libo lamang ito, samantalang        Q: Kung sakaling maipatupad
nila nakukuha ang kanilang           Probisyon ng Social Security          ang katumbas na halaga ng         na ang SSA, ano ang mangyayari
naihulog sa Social Security          Agreement (SSA)                 pensyong makukuha ay aabot         sa  binabayaran  kookmin?
System. Ayon sa SSS, bilang          1. Pantay na karapatan             sa humigit kumilang 5 milyon.       A. Una sa lahat, hindi ililipat
isang National Pension Insti-         Nilalayon nitong maging patas          Dahil kapag may agreement na,       ang contributions ninyo sa SSS.
tution ng Pilipinas, ay mag-          ang pagtrato sa mga Pilipinong         ito ay lifetime. Simula 60 taong      Ito ay mananatili sa NPS.
bibigay lamang ng pensyon sa          nasa ibang bansa at patuloy           gulang hanggang sa inyong         Wala ni isang kusing ang ililipat
mga myembrong Pilipino ka-           na maprotektahan ang ka-            kamatayan ay may matatanggap                 continue to page 2
pag umabot na sila sa edad           nilang karapatang pang so-
na   nirereuired   nito.   Ibig     syalidad  o  pangkabuhayan.
sabihin, makukuha o mare            2. Export of benefits
refund lamang nila ang ka-           Kadalasan, kapag walang bi-                                 PAALALA
nilang pensyon kapag sila ay          lateral agreement sa pagi-
umabot   na  ng   animnaput                                            MAPAGPALANG ARAW, SA LAHAT PO NG TAGASU-
                        tan ng 2 bansa, hindi na                           BAYBAY AT TUMATANGKILIK SA SULYAPINOY
taong gulang. Isa sa pag-           mapoprotektahan    ang kara-                     PUBLICATION,NAIS PO NAMING IPABATID SA INYO NA
kakamali ng National Pension          patan para sa social benefits.                       MAY PAGBABAGO SA ATING WEBSITE. MAYROON
Service ng Korea ay hindi           Lahat  ng  mga   manggaga-                       NA PO TAYONG BAGONG WEBSITE AT ITO AY
nila nasuring mabuti ang pa-          wa ay dapat magkaroon ng                               WWW.SULYAPINOY.INFO
takaran ng SSS sa Pilipinas.          pension kahit na umalis ng                        ANG LUMANG WEBSITE NA WWW.SULYAPINOY.ORG
Simula ng naipatupad ang bi-                                               AY HINDI NA PO MAGAGAMIT NGAYON PANSAMAN-
                        bansang    pinagtatrabahuhan.                               TALA.
lateral agreement sa pagitan          Subalit,  hindi  ito  mangya-                       KAMI PO AY HUMIHINGI NG PAUMANHIN SA
ng 2 bansa, inakala ng NPS           yari kung walang agreement                        ABALA KUNG HINDI PO KAYO MAKAPAG ACCESS SA
Korea na nakukuha rin ng Ko-          sa pagitan ng mga bansa.                          LUMANG WEBSITE. HANGAD NAMIN ANG INYONG
rean nationals ang kanilang          3. Totalization of insurance                               PANG-UNAWA
contributions sa SSS gaya           periods and pro-rata sharing
ng nakukuha ng mga mang-            Ang patakaran ng SSS,          ki-
gagawang Pilipino sa Korea.          nakailangang makumpleto         ng

 Volume 2          Issue 30         October 2012              www.sulyapinoy.info                NOT FOR SALE
C O R D I L L E R A                                      The Social Security Agreement         continuation from page 1
                                               sa SSS. Makukuha ninyo ito       Ang interest ay base sa 91-day
 BROTHERHOOD                                         bilang pensyon. Sapagkat ito      T-bills o average rates of
 ORGANIZATION                                        ay itatratong bilang pensyon,     SSS short-term incentives,
By Rela Pensica Turalba, FEWA Board                              magkakaroon ito ng interes       which   one   is  higher.
                                               at mas malaki ang makukuha       Q: Kung kunwaring nagtake-
"Equality lies only in human moral                                                  effect na ang SSA, at naka-
dignity. ... Let there be brothers first,                           ninyong   benepisyo.   Dahil
                                                                   paghulog na ako sa SSS ng
then there will be brotherhood, and                              ang requirement ng SSS ay 10      10 taon, ngunit patuloy pa
only then will there be a fair shar-
ing of goods among brothers. "
                                               taong contribution, kung kunwari    rin akong naghuhulog sa NPS
    - Fyodor Dostoyevsky, The Brothers Karamazov                      nakapagtrabaho na kayo ng       by obligation, makukuha ko
                                               5 taon sa Pilipinas at 5 taon     pa  rin ba  ang  kinon-
Filipinos in South Korea have                                 na rin kayong naghuhulog        tribute  ko  sa  NPS?
a history dating back to the es-                               ng SSS, at 5 taon din kayong nag-   A: Hindi kabilang ang over-
tablishment of South Korea.                                  huhulog sa NPS, pagdating ng      lap contributions. Kung kaya
Many live in Seoul, where they            Korea as tourist then became facto-
                           ry workers.The First President of the  panahong makakatanggap na       para makuha ninyo ang
gather in the Hyehwa-dong and                                 kayo ng pension, 5/10 ng        kaukulang contribution sa
Dongsung-dong areas of Jong-             Organization was Mr Jimmy Lim.
                           The Objectives of the organi-      pensyon ninyo ay manggagaling     NPS, kailangang magdagdag
no-gu. 7,500 Filipino soldiers                                                    pa kayo ng contributions sa
                           zation   are    as   follows:  sa SSS at ang natitirang 5/10
fought in the Korean war on
                           1. To support and provide fi-      naman ay manggagaling sa NPS.     SSS para mabuo ang re-
the side of the UN Command.              nancial assistance to member’s     Q: Kung sakaling maapruba-       quired years of contributions
In the 1990s, the economy of             in case of death, accidents and     han ang SSA, at hindi na namin
South Korea made the country
                                                                   ng NPS. Kaya’t mas maganda
                           hospitalization  due  to illness.  makukuha  ang  lump  sum
begin to become an increasingly            2. To promote and maintain harmo-                       kung mabuo ninyo ang re-
                                               refund, may nakahanda bang
attractive destination for Filipinos         nious relationship among members.                       quirement ng 2 institusyon
                                               programa ang SSS para sa
going overseas for work. by 2004,           3. To extend our moral and
                                               mga balikbayan OFWs? Ang        upang magain ninyo ang full
                           spiritual  support  to  members                      entitlement   to   both.
the   Philippine's  Department                              kukmin ay siyang nagsisilbi
                           The goal of the organization is                        Q: Kung sakaling hindi ko
of Foreign Affairs estimated                                 naming “"ipon”" nang sa ga-
                           focused on the needs of their      noon  ay  mayroon   kaming     makumpleto  ang  sampong
the number of Filipinos in
                           members base on South Korea.      panggastos  habang   nagha-     taong paghuhulog sa SSS, ano
South    Korea   at   41,000
                           The continuous and fervent sup-     hanap kami ng panibagong tra-     ang   mangyayari    sa
Filipinos in South Korea are God-
                           port of the organization"s mem-     baho pagdating sa Pilipinas.      mga  naihulog  ko  na?
fearing. The filipino Community
                           ber made the success of the       A: Hindi sakop ng SSS ang       A: Makukuha niyo pa rin yun
brings with them the religious fer-
                           group, because of this, the CBO     balikbayan program. Subalit      kasama ang interest pagda-
vor deeply ingrained in Philippine
                           shall have another Induction Pro-    may binubuong reintegration      ting ninyo ng 60 years old.
culture. they are people-oriented.
                           gram and Acquiantance PArty on                         Ganundin  ang sa  NPS.
They actively participate in pro-                               program ang DOLE at OWWA
                           November 18, 2012 at 2 PM on                          Q: Paano kung hindi ako myem-
grams that contribute to the wel-                               para sa mga balikbayans. Wala
                           wards. The event will take place at                      bro ng SSS, anong mangya-
fare of their fellows. They are                                ring unemployment insurance
                           Pinoy Bistro in Ansan Gyeongido.                        yari sa NPS contributions ko?
nationalistic. Much has been said                               ang SSS. Alalahanin natin ang
                           The Outgoing President, Mr. Henjie                       A: Gaya ng nabanggit kanina,
about the important role that their                              SSS at NPS ay mga pension
                           Velasco Omero shall have his fare-                       makukuha niyo lamang ito kung
remittances play in helping                                  institutions. Ibig sabihin, mas
                           well bid to his constituents. And the                     mabubuo  ninyo  ang  re-
the economy of the Philippines.                                binibigyan   nila ng   impor-
                           newly elected officers of the CBO
As such many organizations                                                      quired number of contributions
                           that will be inducted are as follows:  tansya      ang     pen-
have been established to show                                                    ng NPS. Kung ayaw ninyong
                           President:Ms. Maureen Pulsingay     sion   o   ang   long-term
the camaraderie among Filipinos                                                   maghulog sa SSS, wala kayong
                           Lesino   Vice   President:  Mr.  benefits at hindi ang short-
around the world. CORDILLERA                                                     makukuhang   contributions.
                           Nestor    Sabali   Secretary:  term    benefits.   Mayroong
BROTHERHOOD ORGANIZATION -                                                      Q: Hanggang  kelan  pa
                           Ms.Jinky De los Santos Lontoc      programa       ang   SSS
The CBO is a non-profit organization                                                 magbibigay  ng   lump
                           Treasurer: Ms. Imelda Ban-eg      para    sa    mga   OFWs,
which was initially created to up-                                                  sum  refund ang  NPS?
                           Auditor: Ms. Rona Jane Camara      ang           flexi-fund.
hold the Bayanihan System way                                                    A:Hanggang     hindi   pa
                           PRO's: Ms. Christine Cadena       Para     itong     alkansya
back in 1994. It progressed dra-                                                   naaprubahan ang nasabing
                           Mr.     Johnny     Gasmenia
matically in quantity and iden-                                para sa mga OFWs. Withdraw-      agreement. Subalit, gaya ng
                           Attendance    of  every  mem-
tity as the years have passed.                                able ito anytime at nagkakain-     nabanggit   kanina,  maaari
                           ber of the CBO is highly ex-
Cordillera Brotherhood Organi-                                teres ang perang inihuhulog      nilang itigil ang pagbibigay ng
                           pected and appreciated to show
zation known as CBO, was founded                               ninyo sa flexi-fund. Ang month-    lump-sum refund sang-ayon
                           your support to the new sets
way back in 1995 by the early                                 lyly contribution ay Php1,560.
                           of officers of the organization.                        sa   kanilang   patakaran.
Cordilleran's who came to South


                                                                   DISCLAIMER
                                                           Different opinions are encourage to stimulate
                                                           member input and involvement. SULYAPINOY’s
                                                           role is to provide information that permits FEWA
                                                           members to develop informed opinions on subjects
                                                           that will affect their status as migrant workers and,
                                                           in some instances, their personal lives. FEWA does
                                                           not hold itself responsible for statements made by
                                                           any con-tributor. Statements or opinions expressed
                                                           in SULYAPINOY reflect the views of the author(s)
                                                           and not the official policy of FEWA unless so
                                                             For Comments, Suggestions, Contributions
                                                                   & Advertisements
                                                              e-mail: editorialstaff@sulyapinoy.info
                                                                or thesulyapinoy@gmail.com
                                                           SULYAPINOY observes the Philippine Press Code of
                                                                      Ethics
                                                             We reserve the right to refuse any submission
                                                              we deem does not meet our policies and
                                                                     guidelines.
2       www.sulyapinoy.info                                                          October 2012
San Pedro Calungsod : Patron Saint for the Young Migrant
By Aldin Jalang Potot, OFW- Riyadh, S.A

                               S a n   man name Choco,      who   enthusiastic Catechist, and
                               Pedro   gained influence over the na-   a faithful lay missionary.
                               Calung-  tives of Marianas Island and    San Pedro Calungsod is
                               sod is a  was envious of the attention    the Patron Saint of the Mi-
                               Filipino  received by the two mission-    grants,  most   especially
                               Roman   aries coming from the natives   with the Young Migrants.
                               Catholic  of the island, Choco circulat-    “Witnesses record that Pe-
                               martyr.  ed false accusations that the   dro could have fled for safety
                               He was   missionaries were spreading    but chose to stay at Father
                               killed   poison through the ritual of    Diego’s side. The priest was
                               while   the pouring of water (exam-    able to give Pedro absolu-
                               doing   ple: baptism), and through     tion before he himself was
                               m i s -  the ritual of Catholic Masses.   killed. May the example and
                               sionary  Last March 5, 2000 He       courageous witness of Pe-
                               work in  was beatified by the late     dro Calungsod inspire the
                               Guam    Pope John Paul II. So Pe-     dear people of the Philip-
                               in 1672.  dro Calungsod was known      pines to announce the King-
                               As   a  in the Visayas as Beato      dom bravely and to win souls
                               s a c -  (Blessed) Pedro Calungsod.     for God.” - An excerpt from
                               ristan   Recently just this last 21st of  the Homily of the Holy Fa-
(Photo courtesy of http://www.manilatimes.net/index.php/sun- coming   October 2012, Pope Benedict    ther during the canoniza-
day-times/the-sunday-times-magazines/122-spirituality/29236-
blessed-pedro-calungsod-was-an-artist-in-angono)
                               f r o m  XVI officially canonized him    tion (taken from Saint Pedro
                               t h e   as a Saint at St. Peter’s Basil-  Calungsod facebook page)


T
    he Philippines is in a    Visayas Region of the Phil-    ica in Rome. Others call San
                                    Pedro Calungsod as a Saint of   The Life of San Pedro Calung-
    great festivity, when ippines, he was a compan-
                                    the Young Migrant. Since at a   sod is a key for all OFWs that
    the whole nation re- ion of Blessed Diego Luis de
 ceived the news coming       San Vitores to the Marianas    very young age he travelled    we must not fear, because
 from the Palace of the Holy     Islands. Through their ef-     and lives in another country    the greatness of the Lord will
 See, that our Beato (Bless-     forts, many receive the sac-    to proclaim God’s kingdom.     help us fight all the struggles
 ed) Pedro Calungsod will      raments especially that of     At a very young age, he was    in life. And in our journey,
 be elevated into sainthood.     baptism. A certain Chinese     a skilled sacristan or acolyte-  the Lord is watching over us.
Pinoy soprano stars in European debut
Courtesy of Pinoy Worldwide , Posted October 25, 2012
F
    ilipino soprano Ma.     “More than 250 guests from
    Krissan Valencia Mani-    the Diplomatic Corps, Dutch
    kan starred in her Eu-    business community and
ropean Debut Concert on       Filipino community attended
October 19 at the Bernard      the concert. Also present at
Haitinkzaal of the Amsterdam    the concert were Philippine
Conservatory in The Nether-     Ambassador to The Hague
lands, the Foreign Affairs De-   Lourdes G. Morales, Con-
partment reported Thursday.     sul General ad honorem in
Hosted by the Philippine      Amsterdam Eppo Horlings
Embassy in The Hague        and his wife," DFA said.
and the Philippine Consu-      Paris-based Manikan, who
late General in Amsterdam,     is a scholar of the French
Manikan sang with the ac-      government, is working on-
companiment    of  Ameri-    her graduation recital for
can pianist Andrew Wright.     her Diplome d’Études Musi-
She perfomed, among oth-      cales at the Conservatoire
ers,  masterpieces   from   à rayonnement régional
Strauss,   Brahms,  Hahn,    de Paris.  Her most re-
Rachmaninoff, Abelardo and     cent work is a recording of     rine Deshayes, DFA said.      Source: http://www.philstar.
                                    The concert was sponsored by    com/pinoyworldwide/article.
Espino. Tulpen uit Amster-     Debussy’s La Damoiselle
                                                      aspx?publicationSubCategory
dam, the famous Dutch folk     élue with French artists      Horatio Assurance B.V., owned   Id=543&articleId=863281&se
song, was the finale piece.     Natalie Dessay and Ka-       by Consul General Horlings.    ction=pwwglobalfilipinoarticle3     www.sulyapinoy.info                                          October 2012
      Kalinga ni Ama                                 Kalusugan ay Yaman
                                                     By: Ayang Kornico
       By: Ayang Kornico
                                              Lagi kitang nakakaligtaang pangalagaan
       Si Ama ang ating lakas at sandigan.                      Sa tuwina’y laman ng aking puso’t isipan,
       Na kailan ma’y hindi ipinagkait kanino man.                  Ay kung paano paano umunlad at yumaman
       Tuwing tayo’y natutuwa,                            Hindi ko nabatid na ika’y napabayaan.
       Siya’y nagagalak at maligaya
       At kapag tayo’y nagdurusa,                          Sa mura mong gulang ika’y nahirapan
       Siya’y tumatangis at lumuluha.                        Kumakayod sa umaga pati na rin sa gabi.
                                              Sapat na pahinga ay hindi natamo
       Si Ama na Siyang nagbigay ng buhay sa atin,                  Sa kadahilanang makaipon ng sapat na yaman.
       Tagos kong pag-ibig ang kaniyang dahilan.
       Pagmamahal ang Kaniyang pamana na hangad Niya,                Isang araw ika’y nagdamdam,
       Ay sa iba’y ating maibahagi at maipadama.                   Ako’y iyong pinarusahan sa sakit na nararamdaman.
                                              Doon sa akin ay iyong ipinamukha at ipinamulat,
       Sa buhay dito sa mundong ibabaw,                       Ikaw pala ang aking natatanging kayamanan.
       Siya’y nakatanaw at nagmamasid.
       Sa Kaniyang mga anak na nakaka-alala                     Ngayon ako’y bumabawi sa kasalanang nagawa
       Lalo na sa mga nakakalimot, pagmamahal                    Sa iyo ngayon inaalay sapat na pahinga.
       ang Kaniyang inaalay.                             Pampalusog at masusustansyang kumpayan
                                              Ngayon sa iyo’y aking ibinibigay at iyong tinatamasa.
    Minsan sa Pagdaan ng Panahon ng Taglagas sa Aking Buhay
                                 By Joey Rocamora


A
   utumn na pala. Unti-unti ng    Tahimik. Nagmumokmok. Laklak     saheng ipinapadala ko sa kanya.      mga bulaklak na nagbibigay kulay
   lumalamig ang hangin na      dito,  laklak doon.  Pagkatapos  Pinatay na niya ang mga bagay       sa ating kapaligiran ay ang muling
   dumadampi sa aking mukha      ng maghapong trabaho, walang     na maaring magbigay-komuni-        pagbubukas ko ng panibagong pin-
habang nakadungaw sa may bin-      gabing hindi kaharap ang isang    kasyon sa aming dalawa. Pero sa      to at yugto sa aking buhay. Isang
tana ng aming tinutuluyang bahay.    lata ng beer upang madaling maka   anong dahilan? Hindi ko alam!       pintuang muling kakikitaan ng dedi-
Bahagya ng nalalanta at nagla      tulog at panandaliang makalimot    Anong mga pagkakamali ang na-       kasyon, katatagan, prinsipyo, dig-
lagas ang bawat dahon ng mga pu-     sa  dinaranas  na   kabiguan…  gawa ko? Hindi ko alam! Gusto       nidad, integridad, pananampala-
nongkahoy na dati ay kay luntian.    Paggising sa umaga balik na      kong sumigaw! Gusto kong mag        taya, pagtitiwala, kababaang-loob,
Maging ang mga kabundukan        naman sa pag-iisip sa lahat…     wala! Hindi ko alam kung saan       pagpapaubaya at pagmamahal .
na   nakapaligid  at   palagi   Di ko alam ang mga dapat       ko hahanapin ang mga kasagutan       Ang autumn ay isang panahon. Oo,
kong   tinatanaw  sa   aming   gawin.   Walang   konsentrasyon  sa aking mga katanungan sa kasa      isang panahon subalit punung-pu-
harapan ay unti-unti na ring       sa lahat ng bagay. Walang ga-     lukuyan. Alam mo ba kung gaano       no ng mga aral ng kahapon. Isang
nababalot ng kalungkutan… Naka      nang    magtrabaho.    Napaka  kasakit at kahirap tanggapin        panahon kung kailan nagtapos
kalbo na at iba na rin kasi ang     lamig na ng panahon kaya kung     ang pangyayarig ito? Naranasan       ang yugto ng isang masasayang
kulay. Ang mga ibon na dati       pwede nga lang na matulog na     mo na rin ba ito? Di ba masakit?      alaala ng tunay na pagmamahalan
rati ay masasayang nagsisipag-      lang palagi para matigil ang pag-   Sobrang       sakit!!!Habang     na aakalain mong matatagpuan
liparan sa may himpapawid na       iisip ng kung anu-anong mga      ginagawa ko ang komposisyong        lamang sa mga pahina ng isang
sumasabay sa pag-ihip ng hangin     bagay-bagay. Ano pang halaga     ito ay kaalinsabay ring umaagos      nobela at istorya sa mga telebi-
ay pansamantalang isa-isang nag     ng pagpapakapagod at pagtatra     ang luha sa aking mga mata. Mga      syon. Ito ang pinakamakulay na
sipag-alisan na rin upang mataka     baho mo kung iniwan ka ng iyong    luhang nagpapakita ng pangu        panahong dumaan sa aking buhay
san ang lamig na unti-unting       pinakamamahal at nagsisilbing inspi  ngulila, kahinaan, at panghihina      sa kabila ng lamig, kalungkutan at
bumabalot     sa  kapaligiran.   rasyon para magpatuloy? Paano     yang. Subalit kailangan ko itong      nakabibinging katahimikang buma-
Kay lamig na ng panahon…         ka magpapatuloy sa isang laban    tanggapin kahit mahirap. Tama.       balot sa aking kapaligiran. Ito
Autumn     na  talaga.Parang    kung mismong ang sandigan at     Isa na lamang itong alaala         ang panahon kung saan nakapu-
nadama ko bigla ang kalungku-      sandalan mo ang unang sumuko     ng kahapon. Isa itong masalimuot      lot ako ng pinakamagandang aral
tang nadarama ng aking kapa       sa laban ng inyong buhay? Oo. Ini-  na kahapon sa panahon ng autumn.      sa buhay na nagsisilbi ko ngayong
ligiran. Oo. Bigla ring nabalot     wan ako. Siya ang sumuko. Hindi    Hindi dito nagtatapos at magtata-     gabay upang patuloy na harapin
ng pighati ang buo kong katauhan.    ako! Anong dahilan? Hindi ko alam!  pos ang kwento ng aking buhay.       ang kasalukuyan at ang kinabu-
Isang katauhan na dati rati lamang    Ito lang ang naging huling men-    Kailangan ko lang tanggapin ang      kasan. Alam ko hindi ako nag-iisa
ay punung-puno ng saya at ka-      sahe n’ya, “Ayaw ko na. Huwag ka   katotohanan ng maluwag sa aking      at kailanman ay hindi ako mag-ii-
galakan. Isang katauhan na        ng tatawag.” Para akong binuhu-    dibdib at kalooban. Hindi ito isang    sa. Nandiyan ang aking pamilya at
nag-uumapaw sa pagmamahal        san ng isang palangganang napa-    pagkakamali subalit isang aral na     mga kaiibigan na patuloy na mag-
ngunit ngayon ay nag-iisa at nag-    kalamig na tubig. Para akong isang  nagtuturo sa akin sa kasalukuyan      mamahal, gagabay at aagapay sa
durusa dahil sa iniwan ako ng      tao na biglang naging bato nung    upang ako ay matuto at ituwid       akin upang patuloy na harapin ang
aking pinakamamahal sa gitna ng     mga sandaling nabasa ko ang huling  ang mga baluktot na gawi at asal.     bawat panibagong bukas ng may
kawalan ng katiyakan. Lumbay       mensahe n’yang yun. Para akong    At sa muling pagsibol ng mga lun-     katatagan at bakas ng kasiyahan.
na lumbay. Magulo ang kaisipan.     biglang pinagbagsakan ng langit at  tiang dahon ng mga punungkahoy,      Ang autumn – isang alaala ng
Puno ng mga katanungan. Gustong     lupa ng mga sandaling yun! Di ko   sa muling pag-init ng sikat ng araw    aking nakaraan, isang panahon ng
sumigaw upang maibulalas ang       na ‘sya macontact sa kasalukuyan.   na dumadampi sa aking katawan,       aking kasalukuyan , at isang in-
kinikimkim na bigat ng kalooban.     Wala kahit isang sagot sa mga men-  at sa muling pamumukadkad ng        spirasyon ng aking kinabukasan.

4      www.sulyapinoy.info                                                   October 2012
              Filipino Arts Day at Seoul
                                    By: Seoul PE
                                               with a film showing    musical       performances
                                               featuring “Andong”,    from Ms. Rachel Gerodias,
                                               a short film by Rom-    the   Philippines   premiere
                                               mel Tolentino, which    soprano   singer   and  the
                                               won   the   Sonje   country’s    top-notch   op-
                                               Award at the 2008     era performer. Ms. Gero-
                                               Busan Film Festi-     dias performed a number of
                                               val, and the “Babae    opera pieces and classic
                                               sa Septic Tank,” a     Filipino Kundiman, to the
                                               film by Chris Mar-     delight  of   the  audience
                                               tinez and the Phil-    members.     The   opening
                                               ippine official entry   act was performed by the
                                               to the 2011 Oscar     Siera   Band,    the   all
                                               Awards   for For-   Filipino         resident
                                               eign Movies. The      band of the Grand Hyatt
                                               film showing was      Hotel Seoul. Ms. Gerodias
Rachel Gerodias performing Filipino Kundiman at the Embassy’s Filipino Arts Day        made possible by      is in South Korea, for a
                                                             series    of   performanc-


T
                                               Mr. Edward Cabag-
   he Embassy of the Phil-       scholars,   Seoul  PE  staff    not of the Cultural Center       es at the Daegu Inter-
   ippines in Seoul held        members and their family, vis-     of the Philippines, who is       national   Opera    Festival.
   a special Filipino Arts       iting officials from the Korean    visiting Seoul  as mem-
day at its Multi-purpose Hall,       Cultural Center, Manila and      ber of the Philippine Del-       The special Filipino Arts
on 14 October 2012. The          members of the Audit team       egation to the 2012 Busan       Day was organized in line
event was attended by Fili-        from the Commission on Audit.     International Film Festival.      with   Post’s  cultur-
pino  community   leaders,       The Filipino Arts Day started     The event was capped by        al  diplomacy  program.
              MR. AND MS. FILIPINO CULTURE 2012
                   Tongsong Auditorium-November 25, 2012
By Emely Dicolen-Abagat, Ph. D
                                         sharing and interaction between    To make sure that the candi-
Professor, Catholic Univ of Daegu, Korea                     the Koreans and the Filipinos; andE
                                                             dates shall excellently perform
                                         -To raise funds for the different
    very year, the Hyehwa-       Sinajon,   and   Geraldine                        on stage and be able to show
                                         programs and outreach activities
    dong Filipino Catho-        Persia. The male candidates      of the community such as:       the BEST of the Filipino, they
    lic Community organ-        are: Mark Joseph Yuzon,                            were given a series of inputs
izes big events such as con-        Marlon Aguila, Jake Rivera,      *Hospital and medical assistance;   on basic Public Speaking Skills,
certs and beauty pageants         Nash Ang, Ryan Urbina, Kem-      *Scholarship program;         Personality Development, and
                                         *Emergency deportation; and
as a fund raising activity.        pee Eyas, and Isidro Antiquiera.                       testimonies from former titlists
                                         *Other urgent needs and out-
This year, the formerly called                          reach activities of the Philippine   and contestants of similar pag-
Ginoo at Binibining Kalinan-        Performances   shall  evolve   Center                 eants. It is the first time this
gang Filipino is being changed       around Filipino presentations     Criteria:               is being offered to candidates
to Mr and Ms Filipino Cul-         showing Filipino cultural danc-    The candidates were care-       since this event has been intro-
ture to include candidates         es, songs and music, history,     fully screened by the Commit-     duced to the community.
from the multicultural fami-        and culture. Regional tradi-      tee and the Community was
lies, to fulfill the same goal.      tional costumes shall be pa-      consulted by publishing their     Tickets worth 10,000 won shall
The previous beauty pageants        raded and instead of the usual     names, photos and personal       give every kababayan a chance
highlighted beauty, physi-         gown competition, it shall be a    information in the SAMBAY-       to:
cal appearance, talent and         parade of the traditional Maria    ANAN, the official Newsletter     *watch the event;
intelligence. Though we con-        Clara and Barong Tagalong.       of the community, making sure     *be reminded of the Filipino cul-
                                                             ture and values;
sider these of importance,         The questions shall illicit res-    that the following criteria were    *win 1,000,000 won or other big
this event gives prime im-         ponses from the candidates       satisfied:               prizes in the raffle draw; and
portance to how the Filipino        that are reflective of the innate                       *help a kababayan who is in need.
culture and values are high-        “Pinoy” values and intelligence.    1.must be a Filipino citizen by ori-
lighted, lived, expressed and                           gin                  The man won (10,000) can
                      Objectives:              2.with good moral standing
portrayed by the candidates.                                               go a long, long way to enter-
                      Specifically, the    event has   4.with Community/organization
                                         endorsement              tain oneself, be proud of being
                      the   following    objectives:
This year, there are 14 offi-                           5.single (for female candidates    Pinoy, and helping others.
cial candidates to the 2012 Mr       -Showcase the best of Filipino
                                         who do not belong to a multicul-
and Ms Filipino Culture. The                           tural marriage)            TANGKILIKIN  NATIN     ANG
                      culture: dances, songs, language,
                                         6.married Filipinos in multicultu   SARILING ATIN!
female candidates are: Sheila       costumes, beauty, values, and
                                         ral marriage
Mae dela Cruz, Jessah Mae Ro-       traditions;                                  IPAGMALAKI   NATIN     ANG
                                         7.willing to follow the event rules
                      -Highlight the best practices and                       SARILING ATIN!
sales Kim, Ayessa Carla Villa-                          and available for rehearsals
                      characteristics of the Filipino mi-
                                         8.with pleasing personality      SUPORTAHAN   NATIN     ANG
nueva, Liezl Mayuga, Josie-        grants in Korea;                               PROYEKTONG ITO!
lyn Yoon, June Rose Perez         -Provide a venue for cultural     9.must be 18 – 35 years old


 5      www.sulyapinoy.info                                                  October 2012
           National Pension Obligations & Rights
                      Kuk min yeon geum (국민연금)
By Delfina Inojales, FEWA Board Member

Mandatory Pension Contributions:                   Note: It is also possible to apply for your refund either through
Since 1999, all foreign workers between the ages of 18 and 60,    an attorney in your home country and on your own, by mail,
regardless of the size of the workplace or the number of em-     In both cases, you will have to provide a copy of your pass-
ployees, have been included in the mandatory Korean National     port, a copy of your local bank book, and likely documents
Pension Scheme with only a few exceptions. If you fall with-     proving that you’ve made the payments and that you’re en-
in one of the following categories, you do not have to be en-     titled to receive the refund (keep a copy of your alien regis-
rolled in the NPS and you do not have to pay the contributions:    tration card/number and receive a copy of the necessary
                                   documentation from your employer prior to your departure.
-You are a citizen of one of the 17 nations that do not mandate Ko-
rean citizens working in your country to pay into its pension plan:
Armenia, Bangladesh, Cambodia, Egypt, Ethiopia, Fiji, Iran, Mal-
                                   Application forms can be found on the National Pension Scheme
dives, Myanmar, Nepal, Pakistan, Saudi Arabia, Singapore, South    website: http://www.nps.or.kr/
Africa, Tonga, Vietnam.
-You are in one of the following categories: culture & art, study   Korean Pension Benefits:
abroad, industrial training, general training, religion, etc.     Foreign contributors to the Korean National Pension Scheme may
-You are over 60 years of age                     also choose to receive their benefits (if/when eligible) rather than
                                   take the lump-sum refund. The benefits can be remitted over-
Calculation of Pension Contribution:                 seas if they have left Korea. However, those who have taken
The law requires that Korean and Foreign workers be treat-      the lump-sum refund are no longer eligible to claim benefits.
ed equally. According to the NPS, “…there is no discrimi-       **Addresses and Contact Details for the Seoul and Regional
nation in terms of the benefit amount and remitting ben-       NPS offices can be found on the National Pension Scheme web-
efit abroad, etc.” The contribution is calculated by multiplying   site http://www.nps.or.kr/. Click on English - on the Eng-
the worker’s reported (by the employer) monthly income by       lish Page look to the right to the map of Korea, click on Go>>
the 9% rate (between minimum W220,000 and maximum           and the list of offices will appear. Click on the one you want
W3,600,000). Both the employer and the employee each pay       and all the contact details will appear. When visiting the NPS
an equal amount of the required 9% contribution. The em-       office look for the sign that says "Kuk min yeon geum(국민연금)
ployer deducts 4.5% from the employee’s wage and must make      NPS Central Information Line: 'dial' 1355 (English-speaker
the matching 4.5% contribution payment at the same time.       usually)

Pension Contribution Refund:                     Timing of refund payment depends on Pay Date:
Although Korea’s NPS policy does not call for repayments of their   Pension contributions are collected on the 10th of the
pension contributions when foreign workers leaving the coun-     month, so if your pay date is after that date, the final col-
try. However, if you are a citizen of a nation that grants Kore-   lection will be on the 10th of the following month, which
ans working in that country a lump-sum refund (see list below*)    means that your may not receive your refund until 2-3
or one that has concluded an agreement with Korea to secure      weeks later. (see more in the personal experience below).
benefit rights by combining the insured period in each coun-
try: Canada, France, Germany, Hungary and the United States.     Receiving your refund outside Korea:
*Venezuela, Grenada, Nigeria, Barbados, Saint Vincent and Gren-    The National Pension Service will send your refund to you
adines, Zimbabwe, Cameroon, Congo, Thailand, Togo, Belize, Gha-    if you will no longer be in Korea by the time it is processed.
na, Malaysia, Bermuda, Sudan, Sri Lanka, Switzerland, El Salvador,  Feedback indicates that the NPS is very efficient and general-
Jordan, India, Indonesia, Kazakhstan, Kenya, Trinidad and Togo,    ly willing to facilitate the process as much as possible for for-
Hong Kong, Turkey, Colombia, Philippines, and Vanuatu. (List valid  eign claimants.To receive your refund abroad, in addition to
as of June 2007 – duration of contributions requirements apply –   the items above, and in lieu of a local bankbook, you should
for more details or up-to-date info visit National Pension Scheme).  provide NPS with documented proof of your receiving bank ac-
                                   count - can be a voided cheque, a copy of a bank statement, etc.
Refund Procedure:                           If you don't have documentation regarding your account, the
If you are a national from one of the country’s listed above     NPS will also arrange to send your your refund by cheque to
and have met the requirements, you may be entitled to re-       your address in your home country (or to that of a relative, etc).
ceive both your and your employer’s NPS contributions. (Con-
ditions do apply so check with the Korean National Pension       Receiving payment if you have left the country by the time
Scheme website and visit your own Embassy in Seoul’s website).     it has been processed:
                                    You can fill out the Overseas Remittance Form. If the sys-
Documents required when you visit your regional NPS office**:     tem is responsible for you not getting your refund prior to
Your passport;                             your departure, the NPS will pay the transfer fee, but you will
                                    have to pay the bank charge levied by the receiving bank.
-Your alien registration;                       If you have international access to your bank account (some-
-A copy of your bank book (Korean or Canadian bank – but unless
                                    thing you should arrange to have some time prior to your
the payment is made prior to your departure, you may to give a
home bank or ensure that you can access your Korean account      departure) you can withdraw the money from overseas.
after you’ve left the country) and                   3. you can arrange for the refund to be paid into the ac-
-An airline ticket showing your one-way departure date (e-ticket    count of a lawyer who will then remit it to you (make
should be OK).                             sure  you   have   documented   this  authorization).

Your employer will also have to report the termination of the     NPS Central Information Line: ‘dial’ 1355 (Korean-speaker only)
contract to the National Pension Service (NPS) of Korea upon      Information in English is available through 02-2176-8703 (ask
your departure from the country. The NPS will deposit the re-     for English speaker) or through your regional pension office.
fund in your bank account after it confirms your departure.
                                    source:http://www.korea4expats.com


 6     www.sulyapinoy.info                                          October 2012
Road Map for Peace: Highlights of the Bangsamoro Framework Agreement

O
     ctober 15, 2012, Mon-    the annexes on power-sharing,     from natural resources. A Fiscal    bacan, Carmen, Aleosan, Pigka-
     day, the Government of   wealth-sharing,    normalization  Policy Board and an intergovern-    wayan, Pikit and Midsayap) that
     the Philippines and the   and transitional mechanisms      mental sustainable development     also voted for inclusion in 2001
Moro Islamic Liberation Front    that are aimed to be finished     body shall be created to serve     -Other contiguous areas where
(MILF) signed the Framework     within this year.           as mechanisms for partnership     there is a resolution for inclusion
Agreement that outlines the     -The MILF shall gradually decom-    with the central government.      from the local government unit,
general features of the political  mission its armed forces, and     -The Central Government will      or a petition of at least 10 percent
settlement between the two par-   transfer law enforcement to a     have reserved powers, and the     of the qualified voters may also
ties. It puts together the points  civilian police force that will be   Bangsamoro will have its exclu-    join after the requisite plebiscite.
of consensus reached during the   accountable both to the central    sive or devolved powers. There     -The    people    will   de-
series of talks between the gov-   and Bangsamoro governments.      will also be concurrent or shared   cide     whether      they
ernment and the MILF since the    Drafting of the Bangsamoro       powers between the Central and     will join the Bansamoro or not.
ceasefire agreement in 1997.     Basic Law               the Bangsamoro governments.      -The final geographical scope
The deal defines the nature,     -The term Bangsamoro refers      -The Basic Law shall provide for    of the Bangsamoro shall be de-
structure, and powers of the     to the original inhabitants of     justice institutions that reflect   termined after the plebiscite.
political entity called the Bang-  Mindanao, the Sulu archipelago,    the plurality and diversity of     Bangsamoro Transition Au-
samoro that will replace the     and adjacent islands including     the communities in the region.     thority
Autonomous Region in Muslim     -Palawan at the time of conquest    -The draft law shall be submit-    -The basic law shall provide for a
Mindanao (ARMM). Under the      and colonization. Their descend-    ted to Congress for deliberation.   transitory phase where the Bang-
agreement, the following steps    ants, whether mixed or of full     -The ARMM shall continue to      samoro Transition Authority shall
will be taken leading to the crea-  native blood, and their spouses    function until the Bangsamoro     bridge the period between the
tion of the Bangsamoro by 2016.   also have the right to identify    Basic Law is passed and ratified.   plebiscite and the 2016 election.
Transition Commission        themselves    as  Bangsamoro.   Geographical    scope   and   -The Transition Authority shall
-After the signing of the      -The name Bangsamoro also re-     plebiscite               prepare for the transformation of
framework agreement, Presi-     fers to the new autonomous po-     -Once the Bangsamoro Basic       the region into the Bangsamoro.
dent Aquino will issue an      litical entity that shall be created  Law is signed by the President,    Bangsamoro government
-Executive    Order  creating  under the agreement. It is not an   a plebiscite shall be conducted    -Elections for the new Bangsamoro
the   Transition  Commission.  Islamic state, but a secular gov-   in the envisioned core territory    government will be held in 2016.
-The commission shall draft the   ernment where the basic rights     of the Bangsamoro, as follows:     -The Bangsamoro shall have a
Bangsamoro Basic Law, includ-    of all people will be protected.    -The current ARMM provinces      ministerial form of government.
ing proposals to amend the Phil-   -All peoples in the Bang-       (Basilan,   Lanao   del  Sur,  -This will allow the MILF and
ippine Constitution if necessary.  samoro are Filipino citizens.     Maguindanao,     Sulu,   Ta-  other political forces to partici-
-The body will be composed of    -The Bangsamoro Basic Law       wi-Tawi)   and  Marawi   City  pate in elections through political
15 members – eight members to    shall define the relations be-     -The cities of Cotabato and Isabela  parties and seek power through
be selected by the MILF and sev-   tween the local government       -The six municipalities in Lanao    democratic and peaceful means.
en selected by the government    units and the Bangsamoro        del Norte (Baloi, Munai, Pantar,    -Voters will vote for political par-
representing different sectors    and    central   governments.   Nunungan, Tagaloan, Tangkal)      ties, and the parties that win seats
in   the   Bangsamoro.While   -The Bangsamoro shall have the     that voted for inclusion in the    in the legislative body shall elect
the Transition Commission is     power to create its own sources    ARMM in the 2001 plebiscite      the head of the Bangsamoro.
being organized, the negotiating   of revenues, as well as to have a   -The barangays in six munici-
                                                          Source: October 15, 2012 Reference:
                                                          OPAPP website Courtesy by Amanda T.
panels will continue to work on   just share in the revenues derived   palities of North Cotabato (Ka-    Fernandez/YA, GMA News
Basic Korean Info                      Solving a Misunderstanding
By: JIMMY ALBERT GODOY

English                         Pronunciation                      Hangul
I'm Sorry! (if you don't hear something)         Mwŏ-ra-go-yo?            뭐라고요?	   			
Sorry (for a mistake)                  Choe-song-ham-ni-da.         죄송합니다.	  			
No Problem!                       A-ni-e-yo.              아니에요.	   			
Can You Say It Again?                  Ta-shi han-bŏn mal-ssŭ-mae-     다시	한번	말씀해
                             ju-shi-ge-ssŏ-yo?          주시겠어요?	  			
Can You Speak Slowly?                  Ch'ŏn-ch'ŏ-ni mal-ssŭ-mae      천천히	말씀해	
                             ju-shi-ge-ssŏ-yo?          주시겠어요?	  			
Write It Down Please!                  Chŏ-gŏ ju-se-yo!           적어	주세요!	 			
I Don't Understand!                   Mo-na-ra-dŭt-kke-ssŏ-yo.       못	알아	듣겠어요.	   			
I Don't Know!                      Mo-rŭ-ge-ssŏ-yo.           모르겠어요.	  			
I Have No Idea.                     Chŏ-nyŏ mo-rŭ-ge-ssŏ-yo.       전혀	모르겠어요.	   			
What's That Called In Korean?              Kŭ-gŏt han-gung-mal-lo        그것	한국말로	
                             mwŏ-ra-go hae-yo?          뭐라고	해요?	 			
What Does "gato" Mean In English?            Da-nŭn yŏng-ŏ-ro mu-sŭn       ”단”은	영어로	무슨	
                             ttŭ-shi-e-yo?            뜻이에요?	   			
How Do You Say "Please" In Korean?            “Please”rŭl han-gung-mal-lo     “Please”를	한국말로	
What Is This?                      ŏ-ttŏ-k'e ma-rae-yo?         어떻게	말해요?	 			
                             I-ge mwŏ-ye-yo?           이게	뭐예요?		 			
My Korean is bad.                    Chŏ-nŭn han-gung-mal         저는	한국말	
                             chal-mo-t'ae-yo.           잘못	해요.	  			
I need to practice my Korean               Han-gung-mal yŏn-sŭ-p'ae-ya dwoe-yo. 한국말	연습해야	돼요.	 			
Don't worry!                       Kŏk-tchŏng ma-se-yo!         걱정	마세요!	 	

7     www.sulyapinoy.info                                               October 2012
8  www.sulyapinoy.info  October 2012

								
To top