jaarverslag 2011 by 15YZi9l7

VIEWS: 22 PAGES: 52

									           vzw

  Dienst voor Pleegzorg
JAARVERSLAG 2011


                   Beekstraat 33
              9031 GENT-DRONGEN
                 tel. 09/216 82 22
                 fax 09/216 82 20
               www.open-haard.be
           e-mail: info@open-haard.be
Inhoudstafel

Inhoudstafel

Voorwoord

  1. Werving en selectie van kandidaat-pleeggezinnen

     1.1. Werving

     1.2. Selectie van kandidaat-pleeggezinnen

2. Plaatsingsaanvragen en nieuwe begeleidingen

3. Begeleidingen op 31/12/2011

    3.1. Algemeen

    3.2. Pleegkinderen

         3.2.1. Algemene gegevens

         3.2.2. Cijfergegevens

             3.2.2.1. Verwijzende instanties

             3.2.2.2. Opleidingsniveau

             3.2.2.3. Bijkomende begeleiding

             3.2.2.4. Contacten tussen kinderen en ouders

    3.3. Ouders

         3.3.1. Algemene gegevens

         3.3.2. Cijfergegevens

             3.3.2.1. Leefsituatie

             3.3.2.2. Woonplaats

             3.3.2.3. Leeftijd

             3.3.2.4. Woonsituatie

             3.3.2.5. Beroeps- en inkomenssituatie

             3.3.2.6. Contact ouders met begeleider Open Haard vzw

    3.4. Pleegouders

         3.4.1. Algemene gegevens

                                         2
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
         3.4.2. Cijfergegevens

             3.4.2.1. Woonplaats

             3.4.2.2. Leefsituatie

             3.4.2.3. Leeftijd

         3.4.2.4. Beroeps- en inkomenssituatie

4. Beëindigde plaatsingen

    4.1. Algemene gegevens

    4.2. Begeleidingsduur

    4.3. Reden einde plaatsing

5. Kwaliteitsbeleid

    5.1. Inleiding

    5.2. Evaluatie kwaliteitsplanning 2011

    5.3. Kwaliteitsplanning 2012

6. Extern structureel overleg

7. Personeel

    7.1. Vorming, training en opleiding

         7.1.1. Interne vormingsdagen / teamdagen

         7.1.2. Externe vormingsdagen

    7.2. PersoneelsbezettingBijlage: jaarverslag 2011 Pleegzorg Oost-Vlaanderen
                              3
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
Voorwoord
“Together we move forward …”

Begin 2011 stond dit op het nieuwjaarskaartje aan het personeel. In 2012 kunnen we achterom
kijken naar de stappen, “moves” die gezet zijn. Dit jaarverslag probeert een beeld te schetsen van
een jaar intensief werken.

Vooruitgaan gaat gepaard met verandering en vraagt inzet, aanpassing en verantwoordelijkheid. Ik
wil hierbij mijn dank uiten aan het enthousiaste team dat ook op moeilijke momenten een ‘ tandje
heeft bijgestoken’.

Op inhoudelijk vlak zijn talrijke procedures aangepast, bv. naar verslaggeving, dossierbespreking,
teamvergaderingen enz… Het deed dan ook deugd om op het overleg met de verwijzers te horen dat
deze aanpak te merken was in de samenwerking met Open Haard vzw. De resultaten van de
focusinspectie op “de rechtspositie van de minderjarige” toonde aan dat we de juiste methodieken
en regelgeving toepassen. De manier waarop we gewerkt hebben aan de tekorten geconcludeerd in
de herkenningsaudit van 2010 werden ook positief geëvalueerd in een opvolgingsinspectie.

Organisatorisch werden ook in 2011 de voorbereidingen genomen om in 2012 verder nieuwe wegen
in te slaan.

Met 2011 startte ook de samenwerking met Pleegzorg Oost-Vlaanderen en investeerde Open Haard
vzw mee in het voortraject van selectie, matching en intake.

Ondertussen is 2012 volop bezig en bieden zich nieuwe uitdagingen aan, nieuwe stappen naar een
toekomst van Pleegzorg Oost-Vlaanderen. Ook Pleegzorg Oost-Vlaanderen is “moving forward”!
Dorine Desmet
Directeur
                                                4
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
1. Werving en selectie van kandidaat-pleeggezinnen

Sinds 01/01/2011 maakt Open Haard vzw deel uit van Pleegzorg Oost-Vlaanderen, een
samenwerkingsverband tussen 7 Oost-Vlaamse diensten voor pleegzorg: De Mutsaard, Dienst
Gezinsplaatsing, Jeugdzorg en Gezin, Open Gezin, Open Thuis, Opvang en Open Haard vzw.

Pleegzorg Oost-Vlaanderen zorgt voor een gelijkvormig en kwaliteitsvolle aanpak om:

- pleegzorg bekend te maken en nieuwe kandidaat-pleegouders te werven

- kandidaat-pleegouders een grondige voorbereiding te bieden en te selecteren

- aanvragen voor een pleegzorgsituatie te onderzoeken

- de meest geschikte koppeling te maken tussen een concrete vraag en een geselecteerd pleeggezin

1.1. Werving

De bekendmaking van pleegzorg en de werving van kandidaat-pleegouders wordt sinds 01/01/2011
opgenomen door Pleegzorg Oost-Vlaanderen. Een medewerker van Open Haard vzw neemt deel aan
het driemaandelijks wervingsoverleg van waaruit de verschillende wervingsprojecten worden
georganiseerd: advertenties, broodzakkenactie, De Rode Loper waarbij geïnteresseerden een kijkje
konden nemen bij een pleeggezin, het verspreiden van affiches, flyers en informatiepakketten op
evenementen, in scholen, wijkgezondheidscentra, buurtcentra, verenigingen, bedrijven en
organisaties.

Voor meer informatie omtrent de werving van kandidaat-pleeggezinnen verwijzen we naar de
informatie van Pleegzorg Oost-Vlaanderen in bijlage.

1.2. Selectie van kandidaat-pleeggezinnen

De selectie en voorbereiding van kandidaat-pleeggezinnen gebeurt sinds 01/01/2011 door Pleegzorg
Oost-Vlaanderen. Het kan zowel gaan om bestandsgezinnen als om gezinnen uit het familiale of
sociale netwerk van de minderjarige, op voorwaarde dat de jongere bij aanmelding nog niet in het
gezin verblijft.

Eind 2010 werden alle kandidaat-pleeggezinnen van de diensten die deel uitmaken van Pleegzorg
Oost-Vlaanderen opgenomen in een gemeenschappelijke ‘pool’. Voor 6 van de in 2011 geselecteerde
bestandsgezinnen werd een nieuwe begeleiding opgestart binnen Open Haard vzw.

Voor meer informatie omtrent de selectie van kandidaat-pleeggezinnen verwijzen we naar de
informatie    van     Pleegzorg     Oost-Vlaanderen     in     bijlage.
                                                  5
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
2. Plaatsingsaanvragen en nieuwe begeleidingen
In totaal werden in 2011 25 nieuwe dossiers opgestart. Sinds 2011 gebeurt de toewijzing van dossiers
aan Open Haard vzw door Pleegzorg Oost-Vlaanderen (20). Vijf dossiers werden in 2010 nog
rechtstreeks bij Open Haard vzw aangemeld. Het gaat om dossiers die in 2011 officieel werden
opgestart.

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de aard van de plaatsingsaanvragen.
Opvallend is het grote aantal aanvragen voor ‘netwerkobservatie’ (NWOB), d.i. wanneer een kind al
verblijft in het netwerkgezin op het moment dat de begeleiding start. Via observatie,
informatieverzameling en onderzoek, wordt hierbij na zes maanden geëvalueerd of er de
mogelijkheid is tot behoud en begeleidbaarheid van de bestaande netwerksituatie. In drie van deze
dossiers werd door de consulente een bijkomend onderzoek gevraagd om de haalbaarheid van de
plaatsing te onderzoeken (NWOB/screening).

In 6 gevallen betrof de plaatsingsaanvraag een langdurige plaatsing in een bestandsgezin. Dit is een
vorm van pleegzorg waarbij de minderjarige verblijft bij een pleegzorger waarmee er op voorhand
geen relatie was.

In     2      gevallen   ging    het     om     een     crisisplaatsing.
                                                  6
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
3. Begeleidingen op 31/12/2011

3.1. Algemeen

In 2011 begeleidde Open Haard vzw gemiddeld 78,75 kinderen in pleegsituaties. Ter vergelijking, in
2010 begeleidde Open Haard vzw gemiddeld 74 kinderen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal begeleidingen in 2011 per maand.
Op 31 december 2011 werden 78 pleegkinderen begeleid door Open Haard vzw. De toewijzing van
nieuwe dossiers gebeurt vanuit Pleegzorg Oost-Vlaanderen volgens een vooraf bepaalde
verdeelsleutel, o.a. gebaseerd op het aantal lopende dossiers per dienst en de woonplaats van
(pleeg)ouders. Door de samenwerking binnen Pleegzorg Oost-Vlaanderen verloopt de instroom naar
de verschillende diensten gelijkmatiger.

In 19 gevallen ging het om bestandspleegzorg. Bij dergelijke plaatsing werd een kandidaat-gezin door
Open Haard vzw (sinds 2011 door Pleegzorg Oost-Vlaanderen) voorbereid en geselecteerd. Het is een
vorm van pleegzorg waarbij de minderjarige verblijft bij een pleegzorger waarmee er op voorhand
geen relatie was.

Het overgrote deel van de begeleide dossiers betreft het netwerkpleegzorg (56). Dit is een vorm van
pleegzorg waarbij de minderjarige woont en ondersteund wordt binnen het familiale of sociale
netwerk. In 37 dossiers betrof het een begeleidingsopdracht, waarbinnen Open Haard vzw de
opdracht kreeg om de pleegsituatie te ondersteunen en te begeleiden. In 19 dossiers werd door de
plaatsende instantie bij het begin van de plaatsing een bijkomend onderzoek gevraagd voor kinderen
die bij aanmelding reeds in het pleeggezin verbleven.

Eind 2011 werden 3 crisisplaatsingen begeleid.                                                 7
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
3.2. Pleegkinderen

In het kader van kindbegeleiding wil Open Haard vzw de pleegkinderen in eerste instantie
informeren over de werking en het aanbod van een dienst voor pleegzorg. In contacten met
kinderen willen we een beter zicht krijgen op de ervaringen, gevoelens en beleving van het
kind/ de jongere. Een beter zicht op de beleving maakt het mogelijk onze hulpverlening
maximaal af te stemmen op de noden en het belang van het kind/de jongere. Daarnaast
willen we kinderen informeren over hun rechten binnen de integrale jeugdhulpverlening.
Een individueel gesprek met het kind is de meest toegepaste methodiek in de begeleiding
van pleegkinderen. Daartoe beschikt Open haard vzw over verschillende middelen en
methodieken ter ondersteuning van een gesprek met het kind/de jongere.

3.2.1. Algemene gegevens

Op 31/12/2011 werden 78 jongeren in pleegzorgsituaties begeleid door Open Haard vzw.

Eind 2011 werden iets meer meisjes dan jongens begeleid.
Onderstaande grafiek geeft overzicht van de spreiding volgens leeftijd. We stellen een vrij
gelijkmatige spreiding vast volgens leeftijd, met een licht overwicht bij de pubers ( jongeren tussen
12 – 17 jaar).
                                                  8
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
3.2.2. Cijfergegevens

3.2.2.1. Verwijzende instanties

Open Haard vzw begeleidt plaatsingen van minderjarigen in pleeggezinnen in opdracht van het
Comite voor Bijzondere Jeugdzorg en van de Jeugdrechtbank, in het kader van respectievelijk
vrijwillige en gedwongen hulpverlening. Daarnaast begeleidt Open Haard vzw ook pleegplaatsingen
van meerderjarigen (tot 20 jaar) in het kader van voortgezette hulpverlening (CBJ).

Het grootste deel van de plaatsingen wordt begeleid in het kader van gedwongen hulpverlening, via
de Jeugdrechtbank (55). Gezien de regionale spreiding wordt het grootste deel van dossiers in het
kader van de gedwongen hulpverlening doorverwezen vanuit de Jeugdrechtbank Gent.
Naast de verwijzingen vanuit de Jeugdrechtbank begeleidt Open Haard vzw ook pleegzorgsituaties in
het kader van vrijwillige of voortgezette hulpverlening via het Comite Bijzondere Jeugdzorg (23). Net                                                  9
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
als bij de gedwongen hulpverlening, wordt ook in het kader van de vrijwillige hulpverlening het
grootste aantal dossiers aangemeld door het CBJ Gent.
3.2.2.2. Opleidingsniveau

Het opvolgen van het schools functioneren en presteren maakt integraal deel uit van de begeleiding
van jongeren die in een pleeggezin verblijven. Door contacten met pleegkinderen, ouders,
pleegouders, CLB, leerkrachten, zorgcoördinatoren,… willen we een zicht houden op het
onderwijstraject van de betrokken pleegkinderen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het
opleidingsniveau van de kinderen die door Open Haard vzw worden begeleid. We stellen een vrij
evenwichtige spreiding vast binnen de verschillende opleidingsniveaus.
                                                10
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
3.2.2.3. Bijkomende begeleiding

In het kader van pleegzorgbegeleiding wordt nagegaan of het pleeggezin, de school, de
vrijetijdsbesteding, de ouders en het ruimere sociaal netwerk voldoende omkadering kunnen bieden
aan het kind om zich op een gezonde manier verder te ontwikkelen op verschillende
levensdomeinen. In een aantal gevallen is bijkomende ondersteuning en begeleiding evenwel
noodzakelijk. In 25 dossiers werd geopteerd voor bijkomende begeleiding, hoofdzakelijk in het kader
van logopedie, bijzondere schoolse hulp of psychotherapie. De begeleiding van Open Haard vzw
ondersteunt (pleeg)ouders in het zoeken naar de gepaste, bijkomende hulp; biedt administratieve
ondersteuning in het kader van bijkomende begeleiding en hulpverlening; onderhoudt nauw contact
met de betrokken hulpverlening met het oog op integrale begeleiding en ondersteuning van de
minderjarige.
3.2.2.4. Contacten tussen kinderen en ouders

In het kader van pleegzorgbegeleiding tracht Open Haard vzw een maximaal contact tussen kinderen
hun ouders te organiseren. In samenspraak met kinderen, ouders, pleegouders en de plaatsende
instantie worden bezoekafspraken gemaakt en op regelmatige basis geëvalueerd en waar
nodig/mogelijk aangepast en/of bijgestuurd. Onderstaande tabel geeft aan dat de meerderheid van
de kinderen die door Open Haard vzw worden begeleid minstens maandelijks contact heeft met (één
van beide) ouders.
                                                11
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
3.3. Ouders

In het kader van de ouderbegeleiding informeert de pleegzorgbegeleider de ouders in eerste
instantie over de werking en het aanbod van Open Haard vzw. Een belangrijk item is de zorg
voor het ‘ouder-zijn’, ook als het ‘opvoeder-zijn’ (tijdelijk) is weggevallen. Belangrijke
aandachtspunten bij de begeleiding van ouders zijn: een correcte bezoekregeling, relatie
met de pleegouders, stilstaan bij mogelijke schuldgevoelens, ondersteuning in communicatie
met de verwijzer en het ondersteunen van pedagogische vaardigheden. Tegelijk worden
ouders geïnformeerd over hun rechten en die van hun kinderen binnen de integrale
jeugdhulpverlening. Het huisbezoek is de meest toegepaste methodiek in de ondersteuning
van de ouders. Daarnaast kunnen telefonische contacten, mail, aanwezigheid bij bezoek en
overlegmomenten. In samenspraak met de plaatsende instantie, kunnen naast contacten in
functie van pleegzorg ook hulpverleningscontacten doorgaan met ouders. Hierbij houdt de
pleegzorgbegeleider rekening met de urgentie en de haalbaarheid. De pleegzorgbegeleider
helpt zoeken naar een passende verwijzing als hij zelf de hulpverlening niet kan bieden.

3.3.1. Algemene gegevens

In het totaal gaat het om 78 vaders en 78 moeders. Van 7 vaders zijn geen gegevens bekend; 6
vaders zijn overleden. 8 moeders zijn overleden.

3.3.2. Cijfergegevens

3.3.2.1. Leefsituatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de leefsituatie van de ouders die door Open haard vzw
werden begeleid op 31/12/2011.
                                               12
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
In heel wat situaties is het moeilijk om zicht te krijgen op de actuele leefsituatie van ouders.
Sommige ouders onderhouden geen contact met Open Haard vzw en zijn niet bereikbaar; andere
ouders houden Open Haard vzw niet of onvoldoende op de hoogte van wijzigingen in hun
leefsituatie.

3.3.2.2. Woonplaats

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de woonplaats van de ouders die door Open Haard
werden begeleid op 31/12/2011.
De grootste groep ouders die door Open Haard vzw wordt begeleid woont in Oost-Vlaanderen. Ook
hier is de grote groep ouders zonder vaste, gekende verblijfplaats opvallend.

                                               13
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
3.3.2.3. Leeftijd

Onderstaande tabel geeft de leeftijd weer van de vaders en moeder die door Open Haard vzw op
31/12/2011 werden begeleid.
De grootste groep ouders is tussen de 20 en 40 jaar. Opvallend is dat er merkelijk meer jonge
moeders (<30 jaar) worden begeleid in het kader van een pleegzorgsituatie.

3.3.2.4. Woonsituatie

Onderstaande tabel geeft de woonsituatie weer van de vaders en moeders die door Open Haard vzw
die op 31/12/2011 werden begeleid.
                                              14
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
Uit de gegevens van de ouders waarvan de woonsituatie gekend is blijkt dat de meerderheid een
woning huurt.

3.3.2.5. Beroeps- en inkomenssituatie

Onderstaande tabel geeft de beroeps- en inkomenssituatie weer van de vaders en moeders die op
31/12/2011 door Open Haard vzw werden begeleid.
Uit de gegevens van ouders waarvan de beroeps- en inkomenssituatie gekend is blijkt dat een
meerderheid van de vaders en moeder hoofdzakelijk leeft van een vervangingsinkomen.

3.3.2.6. Contact ouders met begeleider Open Haard vzw

                                             15
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
Open Haard vzw wil doorheen de pleegplaatsing het contact met de ouders van pleegkinderen
onderhouden. Waar mogelijk worden ouders zoveel mogelijk betrokken doorheen het
hulpverleningstraject.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de persoonlijke contacten (gesprekken met ouders, thuis
of op de dienst) vanuit Open Haard vzw met de gekende ouders die op 31/12/2011 door de dienst
werden begeleid. Uit de gegevens blijkt dat intensief (minstens trimesterieel) met ouders die voor
Open Haard vzw gekend zijn, wordt samengewerkt.
3.4. Pleegouders

In het kader van pleegouderbegeleiding willen we de pleegouders in eerste instantie
informeren over de werking en het aanbod van Open Haard vzw. Naast het ‘gewone’ aanbod
van een gezinsleven heeft de pleegzorgbegeleider samen met het pleeggezin oog voor: de
ontwikkeling van het pleegkind, de relatie tussen ouders en hun kinderen, de relatie tussen
ouders en pleegouders, de beleving van het pleeggezin, de communicatieve houding, de
opvoedingsvaardigheden en de balans draagkracht / draaglast. Elke pleegzorgsituatie kent
ook specifieke, eigen thema’s. De pleegzorgbegeleider ondersteunt de pleegouders in de
opvoeding van het pleegkind, in hun omgang met de ouders en verwanten van het
pleegkind, geïnspireerd op de visie van Open Haard vzw. De pleegzorgbegeleider heeft ook
een controlerende opdracht met betrekking tot het toepassen van de kinderrechten en
samenwerkingsafspraken, vastgelegd in het handelingsplan en het evolutieverslag.
Daarnaast worden pleegouders ook geïnformeerd over de rechten van kinderen en ouders
binnen de integrale jeugdhulpverlening. Het huisbezoek is de meest toegepaste methodiek
in de ondersteuning van pleegouders. Daarnaast kunnen ook telefonische contacten, mail,
afspraken op kantoor en overlegvergaderingen. De frequentie van de huisbezoeken varieert

                                                16
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
naargelang de fase van de hulpverlening en de urgentie van de problematiek. Vanuit de
dienst wordt gestreefd naar tweemaandelijkse huisbezoeken.

3.4.1. Algemene gegevens

Op 31/12/2011 verbleven 78 pleegkinderen in 63 verschillende pleeggezinnen. 51
pleeggezinnen stonden in voor de zorg en opvang van één pleegkind, 9 pleeggezinnen
hadden twee pleegkinderen en in 3 gezinnen verbleven drie pleegkinderen.

3.4.2. Cijfergegevens

3.4.2.1. Woonplaats

De overgrote meerderheid van de pleeggezinnen die eind 2011 door Open Haard vzw
werden begeleid, wonen in Oost-Vlaanderen.
3.4.2.2. Leefsituatie

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de leefsituatie van de pleeggezinnen die eind
2011 door Open Haard vzw werden begeleid. Het grootste deel van de pleegkinderen
verblijft in een pleeggezin met twee opvoedingsfiguren.
                                            17
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
3.4.2.3. Leeftijd

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de leeftijd van pleegvaders- en moeders. De
spreiding volgens leeftijd sluit aan bij de vaststelling dat heel wat grootouders in het kader
van netwerkplaatsingen als pleegouder optreden.
3.4.2.4. Beroeps- en inkomenssituatie

Onderstaande tabel schetst een beeld van de beroeps- en inkomenssituatie van de
pleegouders. We stellen vast dat de meerderheid van de pleegouders tewerkgesteld is en
het ‘pleegouderschap’ combineren met voltijdse of halftijdse job. In die optiek stelt de

                                              18
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
begeleiding van Open Haard vzw zich flexibel op om huisbezoeken, indien noodzakelijk,
buiten de kantooruren te plannen.
                                         19
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
4. Beëindigde plaatsingen
4.1. Algemene gegevens

In de loop van 2011 werden 23 pleegplaatsingen beëindigd. Het gaat hier zowel om jongeren van wie
de pleegplaatsing en de begeleiding door Open Haard vzw definitief beëindigd werd (18), als om
jongeren die binnen een andere maatregel verder door Open Haard vzw werden begeleid (5), o.a.
jongeren die in het kader van voortgezette hulpverlening verder begeleid werden tot maximaal 20
jaar of jongeren die in een ander pleeggezin werden opgenomen.

4.2. Begeleidingsduur

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de begeleidingsduur van dossiers die in 2011 werden
afgesloten. Iets meer dan de helft van de afgesloten dossiers betreft jongeren die langer dan een jaar
in het pleeggezin verbleven.
4.3. Reden einde plaatsing

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de reden van einde plaatsing van de dossiers die in 2011
werden afgesloten.
                                                  20
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
De grootste groep afgesloten dossiers betreft jongeren waarvan de maximale begeleidingsduur
wordt bereikt. Ingeval van het bereiken van de maximale begeleidingsduur kan dit gaan om jongeren
die na hun 20ste verjaardag niet langer begeleid worden in het kader van voortgezette hulpverlening
(7) en jongeren die in crisis geplaatst werden en maximaal twee maanden in het crisisgezin kunnen
verblijven (2).
                                                21
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
5. Kwaliteitsbeleid
5.1. Inleiding

Met de aanstelling van een nieuwe kwaliteitscoördinator eind 2010 wou Open Haard vzw de
kwaliteitszorg binnen de dienst verder integreren. Het kwaliteitshandboek moet zorgen voor het
beheersen en bewaken van de organisatie en de hulp- en dienstverlening en is opgebouwd uit een
kwaliteitssysteem met een duidelijke structuur. We vonden hiervoor een vertaling van het ISO-9001
het meeste geschikte model. Voor de kwaliteitsplanning die zich richt tot het verbeteren van de
kwaliteit baseren we ons op het EFQM-model. Dit EFQM model is voor onze sector vertaald in het
PROSE-instrument. We hanteren de indeling van het PROSE-instrument om de planning van het
voorbije jaar te evalueren en de planning van 2012 op te maken.

5.2. Evaluatie kwaliteitsplanning 2011

Leiderschap

- Opleiding Prose, als instrument voor integrale kwaliteitszorg in de zorg- en welzijnssector

De kwaliteitscoördinator van Open Haard vzw volgde in 2011 een tweedaagse opleiding omtrent
PROSE. PROSE heeft als doel het ontwikkelen en verspreiden van methoden en instrumenten voor
integrale kwaliteitszorg in organisaties. Het biedt een raamwerk waarbinnen ondermeer de
kwaliteitsplanning wordt opgemaakt, geëvalueerd en bijgestuurd.

Beleid en strategie

- Actualisatie van de procedure ‘onderhouden’ kwaliteitssysteem

Begin 2011 werd een interne kwaliteitsstuurgroep opgericht bestaande uit directie, hoofdbegeleider
en kwaliteitscoördinator. Deze stuurgroep komt trimesterieel samen en heeft tot doel het
kwaliteitsbeleid binnen de dienst aan te sturen door het opmaken en (tussentijds) evalueren van de
kwaliteitsplanning, het actualiseren van het kwaliteitshandboek en het opvolgen van lopende
verbeterprojecten.

- Actualisatie van het kwaliteitshandboek van Open Haard vzw

Jaarlijks wordt de inhoud van het kwaliteitshandboek nagekeken in functie van het actueel houden
van documenten en procedures en, waar nodig, het aanvullen van het kwaliteitshandboek. De
actualisatie van het kwaliteitshandboek gebeurt door de kwaliteitscoördinator, in nauwe
samenspraak met de directie. Aanpassingen en wijzigingen in het kwaliteitshandboek worden
structureel teruggekoppeld op de teamvergadering. Een volledige opsomming van alle wijzigingen
zou ons te ver leiden. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

* Omschrijving van het VTO-beleid

* Structurele overlegmomenten

* Procedure voor het onthalen van gebruikers

                                                22
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
* Procedure voor het opmaken, evalueren en bijsturen van het handelingsplan

* Procedure voor het verwerven en doorgeven van informatie m.b.t. de gebruiker

* Procedure voor het meten van de tevredenheid bij gebruikers

* Procedure voor het aanwerven van personeel

* Procedure voor het evalueren van personeel

*Procedure voor het omgaan met agressie tijdens ambulante contacten

- Evaluatie van de huidige implementatie van het Decreet Rechtspositie Minderjarigen en indien
noodzakelijk het uitschrijven van een stappenplan ter optimalisering ervan

Medio 2011 werd een interne audit uitgevoerd naar de implementatie van het Decreet rechtspositie
Minderjarige. De sterktes en werkpunten in de implementatie van het Decreet werden bevestigd
vanuit de focusinspectie door de Zorginspectie. De aandachtspunten zoals vermeld in het
inspectieverslag werden opgenomen in de kwaliteitsplanning 2012 met het oog op een verdere
implementatie van het Decreet.

- Deelname aan Pleegzorg Oost-Vlaanderen in het kader van intake, selectie en matching

Sinds 01/01/2011 maken twee begeleidsters deel uit van respectievelijk het intake team en het
selectie team van Pleegzorg Oost-Vlaanderen.

Personeelsbeleid

- Het bestendigen van de vrijwilligerscontracten voor onderhoud en infrastructuur

Twee vrijwilligers staan in voor het onderhoud van het gebouw en het paviljoen.

- Actualiseren van formele overlegmomenten (intern en extern)

In het kader van de actualisatie van het kwaliteitshandboek werden de structurele overlegmomenten
geactualiseerd (cfr. supra).

- Uitwerken van een opleidings- en coachingstraject voor nieuwe medewerkers

In het kader van het aanwerven en opleiden van nieuwe medewerkers werd een opleidingstraject
uitgestippeld waarin nieuwe medewerkers door een coach worden ondersteund in het inwerken in
de job en de eigenheid van pleegzorg. Doorheen de opleidingsperiode plant de coach tweewekelijks
een gesprek met de nieuwe medewerker. De inhoud van deze coachingsgesprekken betreft
aanvankelijk de informatie overdracht van de praktisch-organisatorische werking van de dienst en
evolueert naar een inhoudelijke intervisie in het kader van de dossiers.

- Aanbieden van de mogelijkheid tot stage binnen Open Haard vzw

Open Haard vzw engageert zich om op regelmatige basis studenten de mogelijkheid te bieden om
stage te lopen binnen de dienst. In 2011 kon een studente van de Universiteit Gent stage lopen. In de                                                 23
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
toekomst wil Open Haard vzw blijvend de mogelijkheid bieden aan stagiair(e)s om ervaring op de
doen in het werkveld.

Middelen en samenwerking

- Uitwerken van een draaiboek met alle administratieve taken in het kader van pleegzorgbegeleiding

Er werd een draaiboek uitgewerkt dat alle taken en handleidingen omvat die betrekking hebben op
administratieve facetten van pleegzorgbegeleiding. De bedoeling van het draaiboek is tweeledig:
enerzijds is er een duidelijk overzicht van de taakinhoud en anderzijds kunnen de administratieve
taken bij ziekte of afwezigheid van één van de administratieve medewerkers op een vlotte manier
worden overgenomen.

- Structureren en archiveren van het elektronisch netwerk

Het elektronisch netwerk en het elektronisch archief werden uitgezuiverd teneinde de informatie in
het kader van dossiers op een vlotte en uniforme manier toegankelijk te maken.

- Aankoop van 2 nieuwe PC’s en 2 nieuwe computerschermen

In het begin van 2011 werden twee nieuwe pc’s en 2 nieuwe schermen aangekocht. Op het eind van
2011 werden nog eens twee nieuwe pc’s aangekocht voor de administratieve medewerkers.

- Office 2010 pakketten worden geïnstalleerd

Via Social Ware werden de Office 2010 pakketten aangekocht. Elke computer op de dienst werd
hiermee geupdated.

- Opmaak richtlijn in het kader van kostenbesparende maatregelen

Verschillende kostenbesparende maatregelen werden aan alle medewerkers meegedeeld op de
teamvergadering. Alle richtlijnen zullen worden gebundeld in een onthaalbrochure voor nieuwe
medewerkers.

- Implementatie van Binc, het elektronisch registratiesysteem binnen de Bijzondere Jeugdzorg

Conform de verwachtingen vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn werden alle dossiers van Open
Haard vzw geregistreerd in BINC. Door de deelname aan de Dialoog, Reflectie & Actiegroep Oost-
Vlaanderen en de info en studiedagen omtrent Binc (zie 7.1.2. Externe vormingen) blijft Open Haard
vzw de verdere verwachtingen en evolutie van het registratiesysteem nauwgezet opvolgen.

- Het aanleggen van een elektronisch, gebruiksvriendelijk jongerenbestand teneinde de
toegankelijkheid van de basisgegevens van jongeren te vergroten

Begin 2011 werd een elektronisch jongerenbestand aangemaakt dat vlot toegankelijk is voor alle
medewerkers van Open Haard vzw. Het jongerenbestand biedt ondermeer de mogelijkheid om:

   Alle relevante basisinformatie omtrent pleegkinderen, ouders en pleegouders vlot te
   consulteren
   Termijnen van verslaggeving (handelingsplan, evolutieverslagen, eindverslag) nauwgezet op
   te volgen

                                                24
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
   In het kader van het Decreet Rechtspositie Minderjarige op basis van leeftijd te bewaken dat
   indien noodzakelijk een gepast informatiemoment voor jongeren wordt voorzien

- Het aanleggen van een elektronische vakbibliotheek teneinde de inhoudelijke methodieken vlotter
toegankelijk te maken in het kader van begeleidingsopdrachten

Er werd een elektronische vakbibliotheek aangelegd waarin de beschikbare literatuur, methodieken
en vormingspakketten worden gebundeld. De werking van de vakbibliotheek en een aantal
methodieken werden toegelicht op een teamdag voor de sociale dienst (dd. 17/05/2011).

Kernprocessen

- Het structureel en systematisch organiseren van integrale dossierbesprekingen op teamniveau van
alle jongeren die door Open Haard vzw worden begeleid, met bijzondere aandacht voor het
formuleren van doelstellingen

Op de wekelijkse teamvergadering wordt voornamelijk gefocust op de integrale dossierbesprekingen.
Op die manier wordt jaarlijks elk handelingsplan en minstens één evolutieverslag op team besproken
en ter intervisie voorgesteld aan de hand van een powerpoint presentatie. De dossierbesprekingen
bieden de pleegzorgbegeleiders de mogelijkheid om in overleg te gaan met collega’s omtrent de
verdere aanpak en begeleiding van een pleegzorgsituatie. Tijdens de bespreking wordt gericht
stilgestaan bij de geformuleerde doelstellingen volgens het SMART-principe. Ook vragen omtrent de
handelingsbekwaamheid van de jongere en de toegankelijkheid van gegevens worden structureel
besproken tijdens deze bespreking.

- Het uitschrijven van een visietekst omtrent ‘nazorg’

In 2011 werd de eerste aanzet gegeven om het aanbod in het kader van nazorg vanuit Open Haard
vzw te concretiseren. Begin 2012 wordt deze visie verder uitgewerkt en opgenomen in het
kwaliteitshandboek.

- Implementatie en ingebruikname van herwerkte ouderbrochures

De herwerkte ouderbrochures, ontwikkeld vanuit Pleegzorg Oost-Vlaanderen, werden opgenomen in
het kwaliteitshandboek van Open Haard vzw en de bespreking en toelichting ervan maakt standaard
deel uit van een eerste contact met ouders bij de start van een plaatsing.

- Organiseren van kind- en ouderactiviteiten

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Open Haard vzw in 2011 verschillende kind- en
ouderactiviteiten;

   In januari 2011 organiseerde Open Haard vzw in samenwerking met Pleegzorg Oost-
   Vlaanderen een filmvoorstelling voor pleegouders, eigen kinderen en pleegkinderen.
   Op 21 mei 2011 organiseerde Open Haard vzw in de Zoo van Antwerpen een ouderdag door
   voor pleegkinderen en hun ouders.
   Op 18 augustus 2011 namen verschillende pleegkinderen (6 -12 jaar) deel aan het
   Spruitenbal.                                                25
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
   Op 22 oktober 2011 werd een bowlingnamiddag georganiseerd voor pleegkinderen (+12
   jaar). Pleegkinderen konden hiervoor ook vrienden uitnodigen.
   Op 3 december kwam de Sint op bezoek voor de pleegkinderen die door Open Haard vzw
   worden begeleid en hun (pleeg)broers- en zussen. Na afloop was een ontmoetingsmoment
   met pleegouders voorzien.
   Op 14 december 2011 organiseerde Open Haard vzw een creatieve kerstactiviteit voor alle
   pleegkinderen en hun (pleeg)broers en –zussen. Alle pleegouders werden uitgenodigd voor
   een afsluitende receptie.

- Inventarisatie van bestaande methodieken en materiaal in het kader van uitgebreid kindonderzoek
en het uitschrijven van een stappenplan voor de verdere uitwerking ervan

In het kader van de stageopdracht van een studente Orthopedagogie van de Universiteit Gent werd
een eerste aanzet gegeven in het uitbouwen van een aanbod met het oog op kindonderzoek,
meerbepaald met het oog op het omgaan met kinderen met hechtingsproblemen. Er werd een
Prioritair Actieplan (PRIAC) uitgeschreven om in 2012 het aanbod hieromtrent verder uit te bouwen.
Het actieplan maakt integraal deel uit van de kwaliteitsplanning 2012.

- Inventarisatie van bestaande methodieken en materiaal in het kader van kind- en
jongerenbegeleiding en het uitschrijven van een stappenplan voor de verdere uitwerking ervan

In 2011 werd een Prioritair Actieplan (PRIAC) uitgeschreven om in 2012 het aanbod met het oog op
jongerenbegeleiding verder uit te bouwen. Het actieplan maakt integraal deel uit van de
kwaliteitsplanning 2012.

- Vorming en ondersteuning pleegouders

In het kader van vorming en ondersteuning van pleegouders werden infobrochures uitgewerkt die
samen met Onderdak aan pleegouders werden bezorgd. De aangeboden folders focusten op
verantwoord internetgebruik en het omgaan met alcohol- en druggebruik bij jongeren. Alle
pleegouders ontvingen ook een info folder waarin het vernieuwde team van Open Haard vzw werd
voorgesteld.

Tevredenheid van cliënten en verwijzers

- Tevredenheidsmeting pleegouders

In het najaar 2011 werd een tevredenheidsmeting afgenomen bij de pleegouders. 67% van de
opgestuurde vragenlijsten werd door pleegouders ingevuld en teruggestuurd naar Open Haard vzw.
Vanuit de tevredenheidsmeting bij pleegouders blijkt over het algemeen een vrij grote tevredenheid,
o.a. over de mate waarin pleegouders door Open Haard vzw betrokken worden in het kader van de
begeleiding van hun pleegkinderen zowel in de contacten met ouders en de ruimere familiale
context; de informatie over de werking van pleegzorg in het algemeen en de werking van Open
Haard vzw in het bijzonder; de ondersteuning die geboden wordt bij moeilijke thuissituaties en
situaties die zich tijdens de pleegplaatsing voordoen; de ondersteuning op administratief vlak.

Vanuit de tevredenheidsmeting werden ook een aantal verbetersuggesties weerhouden, die worden
opgenomen in de kwaliteitsplanning 2012: organiseren van informeel contactmoment tussen


                                                26
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
pleegouders, het uitwerken van een duidelijke(r) visie op nazorg en het heropfrissen van de
klachtenprocedure.

Waardering door de maatschappij

- Sponsoring: aanvraagprocedure voor de opmaak van fiscale attesten

De aanvraag voor de opmaak van fiscale attesten werd ingediend. Minister Reynders keurde deze
aanvraagprocedure goed en in een laatste stadium volgt een controle van de boekhouding door de
verificateur.

Performantie van het centrum

- Overleg met verwijzende instanties (dd. 07/10/2011)

Tijdens een overleg met de verwijzende instanties in functie van advies met het oog op de
hererkenning 2011-2015 uitte de verwijzende instantie haar waardering voor: “een team dat haar
vroegere sterkte terugvindt die zich uit in methodische werken, een intensieve begeleiding met
plaats voor de (biologische/juridische) ouders en emotionele opvolging van kinderen, een goede en
tijdige verslaggeving, een goede tussentijdse informatie en contact met de consulent.”

- Inspectie in functie van hererkenning (dd. 19/10/2011)

Deze inspectie werd uitgevoerd samen met de inspectie in het kader van DRM. Bij deze inspectie
werden de tekorten vastgesteld bij het inspectiebezoek van 7 juni 2010 en de aandachtspunten in
2010 aangebracht door de verwijzers, verder opgevolgd.

“Er is sinds begin 2011 een nieuwe directie en een bijna volledig nieuwe personeelsequipe. Er werd
gewerkt aan het oplossen van de tekorten en aandachtspunten, vastgesteld bij het vorige
inspectiebezoek en aan de knelpunten, gesignaleerd door verwijzers. De positieve evolutie op de
verschillende punten kon bij deze inspectie vastgesteld worden.”

- Inspectie met focus op de implementatie van het Decreet Rechtspositie minderjarige (dd.
19/10/2011)

“Er werden reeds stappen gezet m.b.t. de implementatie van het Decreet rechtspositie Minderjarige.
Sinds de vernieuwing van de directie en het team (begin 2011) werd de implementatie concreter
uitgewerkt en opgevolgd via de herwerkte verslagsjablonen en via de teamvergaderingen.”

Vanuit de inspectieronde werden verschillende sterktes vastgesteld in de implementatie van het
Decreet Rechtspositie Minderjarige:

   Op basis van het elektronisch jongerenbestand wordt nauwgezet opvolgd of er op basis van
   leeftijd een nieuwe moment van informatieverstrekking moet worden voorzien in kader van
   het DRM
   De verslagstructuur werd verbeterd en verder aangepast met het oog op de toepassing van
   het DRM
   Er werd gekeken naar methodieken ter bespreking en informatieverstrekking t.a.v. de
   minderjarige inzake DRM


                                                27
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
   Er werden verschillende procedures aangepast, o.a. klachtenprocedure, procedure
   collectieve inspraak (tevredenheid gebruikers), procedure voor het verwerven en doorgeven
   van informatie, procedure samenstellen en gebruiken van dossier

De belangrijkste aandachtspunten die tijdens deze inspectie werden vastgesteld, werden opgenomen
in de kwaliteitsplanning 2012 (zie 5.3. Kwaliteitsplanning 2012)

5.3. Kwaliteitsplanning 2012

De kwaliteitsplanning is gebaseerd op de input vanuit verschillende bronnen:

    Inspectieverslag Decreet rechtspositie minderjargen (DRM)
    Interne audits n.a.v. inspectieronde hererkenning en DRM
    Tevredenheidsmeting bij pleegouders
    Verbetersuggesties vanuit team en kwaliteitsoverleg
    Kwaliteitsplanning 2011
    Klachtenanalyse

In onze verbeteracties onderscheiden we twee groepen: de éénmalige verbeteracties (A) en de grote
verbeterprojecten die in een stappenplan verder dienen uitgewerkt te worden. Zo’n stappenplan
noemen we een prioritair actieplan (PRIAC). Een PRIAC geeft de verschillende stappen van het
project weer, waarbij per stap de uitvoerder, het gewenste resultaat, het tijdsplan en de supervisor
(met wijze van controle) vermeldt wordt.

1. Leiderschap
Managementopleiding directie                                    A
2. Beleid en strategie
Actualisatie van het kwaliteitshandboek van Open Haard vzw                     P
  - het op punt stellen van het kwaliteitshandboek van Open Haard vzw
  - het aanvullen van het kwaliteitshandboek van Open Haard vzw waar nodig


Deelname aan Pleegzorg Oost-Vlaanderen in het kader van intake, selectie en matching        A

3. Personeelsbeleid
Uitschrijven functieprofiel hoofdbegeleider                            A
Aanbieden van de mogelijkheid tot stage binnen Open Haard vzw                   A
Herwerking VTO-beleid                                       P
Uitschrijven van onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers                      P
4. Middelen en samenwerking
Aankoop van 2 nieuwe PC’s                                     A
5. Kernprocessen
Uitschrijven van visietekst omtrent nazorg                             A
Organiseren van kind- en (pleeg)ouderactiviteiten                         A
Vorming en opleiding pleegouders                                  A
Kindonderzoek: uitwerken van een werkinstrument omtrent het omgaan met               P
hechtingsproblemen in het begeleiden van pleegouders en pleegkinderen
Jongerenbegeleiding: uitwerken van een werkinstrument omtrent creatief systemisch werken in    P
individuele begeleidingsmomenten met pleegkinderen
Het uitschrijven van een van een visie op bekwaamheid minderjarige                 A

                                                 28
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
Uitwerken van een aangepaste onthaalbrochure voor -12 jarigen omtrent pleegzorg en de      P
rechten van de minderjarige in het kader van de jeugdhulpverlening

Informeren van de ouders, minderjarige en pleegouders over de inspraakvormen          A

Inrichten van een bezoekruimte met het oog op (begeleide) contacten tussen kinderen en ouders  P

Uitschrijven van een gemeenschappelijke procedure ‘netwerkobservatie’ in samenwerking met    P
diensten Pleegzorg Oost-Vlaanderen
6. Tevredenheid van cliënten en verwijzers
Tevredenheidsmeting bij pleegkinderen                              P
7. Tevredenheid van medewerkers
Tevredenheidsmeting bij personeel                                P
8. Waardering door de maatschappij
Sponsoring: uitschrijven van fiscale attesten                          A
9. Performantie van het centrum
Verfijnen en actualiseren van het intern auditinstrument                    A
  1. op basis van de evaluatie en de hieruit voortvloeiende actualisatie van het
     kwaliteitshandboek
  2. op basis van de evaluatie en hieruit voortvloeiende bijsturing van de indicatoren
     (meetbare en observeerbare elementen) van de hulp- en dienstverlening die een
     aanwijzing geven over de mate van de kwaliteit van de geleverde hulp- en
     dienstverlening
  3. ten opzichte van het kwaliteitsbeleid, kwaliteitssysteem en regelgeving
Uitvoeren van interne audits                                  A
                                                29
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
6. Extern structureel overleg
Open Haard vzw is lid van verschillende koepelorganisaties en is actief in meerdere
samenwerkingsverbanden:

     Pleegzorg Vlaanderen
       Deze federatie groepeert alle diensten voor pleegzorg en is gericht op pleegzorg-
       specifieke materies.

     Samenwerkingsverband Oost-Vlaamse Diensten voor Pleegzorg
       Eind 2009 werd de Associatie Pleegzorg Oost-Vlaanderen opgericht. Deze
       samenwerking groepeert 7 diensten voor pleegzorg die Oost-Vlaanderen tot hun
       werkingsgebied rekenen: Gezinsplaatsing – Sociaal Centrum, Open Gezin, Caritas Jeugd-
       en kinderzorg dienst voor pleegzorg De Mutsaard, Jeugdzorg in gezin, Open Thuis Oost-
       Vlaanderen, Opvang en Open Haard. De aangesloten diensten willen wat betreft
       minderjarigen een gestructureerde samenwerking realiseren op het vlak van:
           De bekendmaking en werving voor pleegzorg.
           De selectie van pleeggezinnen door een dienstoverschrijdend selectieteam uit
           te bouwen.
           De instroom van de vragen naar pleegzorg voor minderjarigen door een
           dienstoverschrijdend intaketeam uit te bouwen.
           De matching van pleegkinderen aan kandidaat pleeggezinnen.
       Vanaf 01/01/2011 worden bovenstaande kerntaken gezamenlijk uitgevoerd. Dit houdt
       in dat verwijzers noch kandidaat pleegouders zich niet langer rechtstreeks naar iedere
       dienst afzonderlijk kunnen wenden voor de gezamenlijk uitgevoerde kerntaken. De
       informatie omtrent deze vernieuwde werking wordt ondermeer verspreid via de
       website van Pleegzorg Oost-Vlaanderen.

     Samenwerkingsverband Vorming pleegouders
       Dit feitelijk samenwerkingsverband groepeert 6 diensten voor pleegzorg die Oost-
       Vlaanderen tot hun werkingsgebied rekenen en organiseert gezamenlijk vorming voor
       pleegouders.

     PPJ
       Dit platform profileert zich als pluralistische werkgeversorganisatie binnen de
       Bijzondere Jeugdzorg en Kind en Gezin met als doel informatieverschaffing,
       belangenbehartiging, sociaal overleg en dienstverlening aan de leden.

     Jongerenbegeleiding
       Koepelorganisatie Bijzondere Jeugdzorg met als doel de kwaliteitsbewaking binnen de
       sector bijzondere jeugdzorg.
       Er zijn verschillende overleggroepen; er worden studiedagen en vormingsinitiatieven
       georganiseerd; er worden standpunten bepaald rond bepaalde thema's.                                                 30
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
     ROPPOV
       Dit is een regionaal overleg rond projecten en participatie voor de regio Oost-
       Vlaanderen.
       Door de deelnemende voorzieningen worden ideeën, materiaal, methodieken en know
       how uitgewisseld. Men doet aan methodiekontwikkeling, denkt en werkt samen om op
       het vlak van cliëntparticipatie en projectwerking een kwalitatief en een gedifferentieerd
       begeleidingsaanbod uit te werken.

     OVOP (Oost-Vlaams OverlegPlatform BJB)
       Een samenwerkingsverband dat tot stand kwam naar aanleiding van gevoerde acties
       door Oost-Vlaamse voorzieningen BJB bij de eis tot verhoging van de werkingsmiddelen.
       Eind 2004 werd dit samenwerkingsverband formeel opgestart. Het gaat om een
       structureel en dynamisch overleg tussen de directies van alle BJB-voorzieningen van de
       provincie Oost-Vlaanderen. Inhoud van het overleg zijn gemeenschappelijke en
       sectorspecifieke onderwerpen, regio- en werkvormoverstijgend, die op andere
       vergaderingen niet of met minder diepgang aan bod komen. De directie van Open
       Haard vzw vertegentwoordigt hierin de diensten voor pleegzorg Oost-Vlaanderen.

     Onderwijs
       Contacten met hogescholen in het kader van de opleiding van stagiairs en vorming van
       personeel.

     Regionale Overleggroep Bijzondere Jeugdbijstand Gent-Eeklo
       Een samenwerkingsverband van de voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand uit het
       gerechtelijk arrondissement Gent. In 2007 werd een samenwerkingsprotocol
       ondertekend waarin de volgende doelstellingen staan:
       Het bieden van een forum voor ontmoeting en uitwisseling van ideeën en informatie
       tussen alle voorzieningen en desgewenst daar rond in dialoog te treden met de
       verwijzende instanties van de bijzondere jeugdbijstand werkzaam binnen het
       gerechtelijk arrondissement Gent.
       Het bevorderen van de samenwerking tussen alle voorzieningen en verwijzende
       instanties van de bijzondere jeugdbijstand werkzaam binnen het gerechtelijk
       arrondissement Gent.
       Het behartigen van de regiospecifieke belangen van de sektor bijzondere jeugdbijstand.
                                                   31
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
7. Personeel
7.1 Vorming, training en opleiding

Intern zijn in 2011 vier teamdagen doorgegaan . Een belangrijk onderdeel van de wekelijkse
teamvergaderingen zijn de dossierbesprekingen. Deze besprekingen beschouwen wij als
permanente vorming voor de pleegzorgbegeleiders.

7.1.1. Interne vormingsdagen/teamdagen

Datum                Thema              Deelnemers
17/5/2011                              Jelle Daelemans
                   Voorstelling digitale bibliotheek
                   Voorstellen aanwezig      Kristel Vervliet
                   spelmateriaal          Steven Stockman
                   Basistheorie rond Goldstein   Elisah Schack
                   Lesgevers : Kristel Vervliet,  Katleen Holvoet
                   Dorine Desmet          Ineke Debacker
                                   Desmet Dorine
7/6/2011               Mind Fulness          Jelle Daelemans
                   Lesgever : Christien      Kristel Vervliet
                   Vandermeersch          Steven Stockman
                                   Elisah Schack
                                   Katleen Holvoet
                                   Marie Cozyns
                                   Yolande De Rycke
                                   Krista De Mey
                                   Desmet Dorine
20/09/2011              Werking jeugdpolitie      Ineke Debacker
                   Lesgever: inspecteur jeugd voor Kristel Vervliet
                        arrondissement Gent Steven Stockman
                                   Elisah Schack
                                   Katleen Holvoet
                                   Desmet Dorine
                                   Lotte Clemminck
25/10/2011              Kernkwadranten &        Kristel Vervliet
                   Balkmetafoor          Steven Stockman
                   Lesgever : Steven Stockman   Elisah Schack
                                   Katleen Holvoet
                                   Marie Cozyns
                                   Yolande De Rycke
                                   Lotte Clemminck
                                   Ineke Debacker
                                   Krista De Mey
                                   Desmet Dorine
                                            32
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
7.1.2. Externe vormingsdagen

Datum               Naam opleiding           Deelnemers Open Haard vzw
28/3/2011 29/3/2011        Stap opleiding           Jelle Daelemans
30/3/2011 4/4/2011        (OKS stichting op kleine schaal)
5/4/2011 11/4/2011
12/4/2011
24/3/2011             Zinvol begeleiden          Steven Stockman
                 (Hogeschool Gent, SOAG)       Katleen Holvoet
23/02/2011            Computeropleiding : varia door   Katleen Holvoet
16/03/2012            de Bond
31/3/2011             Cliëntoverleg als geschenk bij   Jelle Daelemans
                 moeilijke hulpverleningspuzzel.   Dorine Desmet
                 (Integrale jeugdhulp )
6/5/2011             Studiedag voor diensten       Dorine Desmet
                 pleegzorg:             Steven Stockman
                 behoeftenonderzoek bij
                 pleegzorgers en organisatie van
                 pleegzorg
                 (Kenniscentrum WVG)
11/5/2011 18/5/2011        Prose opleiding           Steven Stockman
                 (Prose)
20/5/2011             Allemaal integraal         Katleen Holvoet
                 Bruggen na 18 jaar.         Elisah Schack
                 Intersektoriale initiatieven.
                 Kinderen van ouders met
                 psychiatrische problemen.
                 Als colombus op zoek naar
                 nieuwe horizonten .
                 (provincie oost vl , integrale
                 jeugdhulp)
27/9/2011             Ik ben verontrust en jij ?     Dorine Desmet
                 ( Integrale jeugdhulp )
4/10/2011             Ze zijn wat ze je te eten geeft .  Elisah Schack
                 (Erasmus Hoge school Brussel)
6/10/2011             Weerbaar op het web.        Steven Stockman
                 ( vip Jeugd)
21/10/2011            Project familienetwerkberaad    Steven Stockman
                 (COJ)
7/11/2011             Communicatiemoment :        Dorine Desmet
                 Integrale jeugdhulp in de
                 toekomst
                 (departement Welzijn)
8/11/2011             Binc : dialoog actie en reflectie  Steven Stockman
                 (steunpunt jeugdhulp)
22/11/2011            Informeren van ouders en      Steven Stockman
                 minderjarigen.
                 ( AJW en steunpunt jeugdhulp)
9/12/2011             Studiedag decreet rechtspositie   Steven Stockman

                                                 33
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
                 (integrale jeugdhulp)


7.2 Personeelsbezetting

Directie :
Desmet Dorine

De sociale dienst bestond in het werkjaar 2011 uit :

Steven Stockman ( kwaliteitscoördinator)
Katleen Holvoet (hoofdbegeleidster)
Ineke Debacker
Lotte Soete (beëindigd contract)
Jelle Daelemans (beëindigd contract)
Kristel Vervliet
Lotte Clemminck
Elisah Schack

Voorbereiding en selectie van kandidaat-gezinnen, intake en onderzoek van aanvragers werd
opgenomen door Pleegzorg Oost-Vlaanderen. Ineke Debacker en Lotte Clemminck nemen dit
takenpakket waar binnen Pleegzorg Oost-Vlaanderen.

De administratieve taken werden waargenomen door Krista De Mey, Marie Cozyns en Yolande De
Rycke.
                                               34
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
BIJLAGE: JAARVERSLAG PLEEGZORG OOST- VLAANDEREN
                         35
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
Inhoudstafel


Voorwoord                                     2
1. Bekendmaking van pleegzorg en het werven van kandidaat pleegouders       3
2. Selectie van kandidaat pleegouders                       4
2.1. Infosessie                                  4
2.2. De selectie en voorbereidingsperiode om pleegouder te worden         6
2.3. Netwerkscreening                               7
2.4. Her-profileringsgesprekken                          7
2.5. Beroepsprocedure                               7
2.6. Opgeleide selecteurs                             7
3. Aanmeldingen voor pleegzorg                          7
3.1. Aanmeldingen via de Centrale Wachtlijst                   8
3.2. Soorten aanmeldingen                             9
3.2.1 Bestandspleegzorg                              9
3.2.2 Netwerkobservatie                              10
3.2.3 Aanmeldingen voor V.A.P.H                          10
3.2.4 Crisisopvang                                11
3.2.5 Aanmeldingen voor G.O.P.                          13
3.3. Onderzoek van de aanmeldingen: intake en indicatiestelling          14
4. Matching en opstart van een pleegzorgsituatie                 15
4.1. Matching                                   15
4.2. Voorstelling aan de verwijzende instantie en aan het kandidaat- pleeggezin  15
4.3. Voorbereidingsfase en opstart                        15
5. Organisatie voortraject                            16
5.1. Permanentie                                 16
Tot Slot                                     17
Contactgegevens                                  18
                                            36
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
“We komen misschien van verschillende schepen, maar nu bevinden we ons in dezelfde boot”
                                     M. Luther King

‘Pleegzorg Oost-Vlaanderen’ verenigt 7 diensten voor pleegzorg die actief zijn in Oost-Vlaanderen,
tot een vrijwillig samenwerkingsverband (onder de vorm van een associatie) dat op 1 januari 2011
effectief van start ging.
Alle diensten hebben een erkenning van het Agentschap Jongerenwelzijn, 2 diensten realiseren
hiernaast ook begeleidingen via het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap en 2 diensten
via het Agentschap Kind & Gezin (de gezinsondersteunende pleegzorg)

De Mutsaard, Jeugd- en Kinderzorg -, Antwerpen
Gezinsplaatsing - Sociaal centrum, Gent
Jeugdzorg in Gezin , Appels-Dendermonde
Open Gezin, Geraardsbergen
Open Haard, Drongen
Open Thuis, Gent
Opvang, Gent

Samen organiseren wij het “voortraject” van de hulpverleningsvorm Pleegzorg : bekendmaking van
pleegzorg, werving en selectie van kandidaat-pleegouders, onderzoek van de aanmeldingen voor
pleegzorg en koppeling van de hulpvraag (kind) aan het meest geschikte kandidaat-pleeggezin .

Wij willen voor elke hulpvraag de meest passende pleegzorgvorm binnen het meest passende
pleeggezin vinden d.i. zorg op maat.
De concrete uitvoering hiervan ligt in de handen van een team, samengesteld uit ervaren
medewerkers van de betrokken diensten, o.l.v. een teamcoördinator.

Na dit voortraject wordt de begeleiding van de pleegzorgsituatie met de grootste zorg toegewezen
aan één van bovenstaande diensten voor pleegzorg.


Met dit jaarverslag hopen wij u alle nodige informatie te geven over de praktijk van het voortraject in
2011.

Namens het team van Pleegzorg Oost-Vlaanderen

Anne Popelier,
Coördinator
                                                  37
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
1. Bekendmaking van pleegzorg en het werven van kandidaat pleegouders
Onder één noemer, “Pleegzorg Oost –Vlaanderen”, werden grote inspanningen geleverd om
pleegzorg bekend te maken en meer mensen ertoe aan te zetten om te overwegen of pleegzorg een
passend engagement is voor hen. Hiertoe werd intensief aan werving gedaan door middel van acties
allerhande:
In totaal kregen we 173 infovragen voor pleegzorg, waarvan er 87 gezinnen een
infoavond/infogesprek bijwoonden.
Dit resulteerde uiteindelijk in 47 inschrijvingen voor een selectietraject, m.a.w. bijna 27 % van de
oorspronkelijke interesseerden namen er uiteindelijk deel aan het selectieproces.

Onze website blijft de belangrijkste aanbrenger van kandidaten, ook derden (kennissen,
pleeggezinnen, school, ...) hebben invloed op het zich al dan niet aanbieden als kandidaat en
tenslotte ons wervings- en P.R.- materiaal (advertenties in, artikels in kranten/tijdschriften, affiches
en folders….)
De wervingsverantwoordelijke doet vanzelfsprekend ook een beroep op de medewerking van de 7
pleegzorgdiensten voor werving en sensibilisering.
De diensten krijgen quasi wekelijks een mailing van de evenementen in de buurt van de
respectievelijke pleegzorgdiensten, de wervingsmedewerker polst vooraf bij de organisatoren of er
geflyerd kan worden op hun evenement, indien positief worden folders en affiches verstuurd of
vragen we aan de dichtstbijzijnde pleegzorgdienst om ter plaatse affiches en/of flyers te gaan
bezorgen.
3-maandelijks gaat er ook een interprovinciale Pr-werkgroep door op Pleegzorg Vlaanderen in
Leuven, waar de provinciale Pr-acties op elkaar worden afgestemd. Daar worden ook nationale acties
uitgedokterd en op punt gesteld.
Elk vrij moment is de wervingsmedewerker de straat op getrokken om affiches te gaan ophangen.

Een greep uit onze wervingsmethodieken
  - Plaatsen van advertenties in de infobladen van verschillende Oost-Vlaamse gemeentes
  - Wervingsbrieven verspreid via de scholen
  - Folders in wachtzalen allerhande
  - Lichtkranten in stations
  - Gericht affiches ophangen voor infoavonden
  - Flyeren op evenementen
  - Alle pleegzorgdiensten verdelen broodzakken bij de bakkers met de slogan “Pleegouders zijn
    broodnodig!”
  - Artikels in tijdschriften en (lokale) pers
    ….

Héél specifieke acties :
  - Installatie-                en               verzorgingsgspremie
    Stad Sint-Niklaas wil een erkenning geven aan het engagement van pleegouders door ze een
    extra vergoeding te geven in de vorm van een installatiepremie en een verzorgingstoelage. In
    de week van de Pleegzorg bood Stad Sint-Niklaas een receptie aan haar pleegouders om dit
    nieuw reglement toe te lichten. Ook TV-Oost, de lokale Stadstelevisie, gaf aandacht aan de
    nieuwe maatregel. Met dit precedent wensen we in 2012 ook andere gemeente- en
    stadsbesturen te enthousiasmeren voor Pleegzorg.
                                                   38
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
    -   Rode                                        Loper
       Op 20 november rolden 17 Oost-Vlaamse pleeggezinnen de Rode Loper uit, om
       geïnteresseerden bij hen thuis kennis te laten maken met pleegzorg. Deze actie vond plaats
       in elke Vlaamse provincie. Ook de pers gaf uitgebreid aandacht:
       Artikel in het holibi magazine: Zizo.
       Artikel in Nieuwsblad, regio Zottegem, Laarne, Etikhove
       Reportage op het VTM-nieuws
       Artikel in tijdschrift ‘Klasse’: Opendeurdag bij 70 pleeggezinnen
       Artikel in Nieuwsblad, Pleeggezin uit Melle
       Artikel in Nieuwsblad, regio Sint-Niklaas
       TV-Oost: interview met pleegzorgbegeleider Wilfried Meulenbergs
       Reportage op het Eén-nieuws

Voor elke info-avond werden er (dit vanaf mei) affiches rondgehangen in de stad waar de info-avond
doorhing, elke affiche vermeld plaats en aanvangsuur van de info avond.

Vorming en activiteiten voor pleegouders
Als vormingsavond boden we de pleegouders de film “Le Gamin au Vélo” aan. Na de film kreeg
iedereen een drankje aangeboden in het bioscoopcafé. Hier werd nagepraat en/of kennis gemaakt
met collega pleegouders, de begeleiders,….
Onze traditionele Nieuwjaarsreceptie werd eveneens vooraf gegaan van een film “Puss in Boot”. De
opkomst was terug zeer groot.

2. Selectie van kandidaat pleegouders
2.1     Infosessies

Mensen die zich bij ons aanmelden vanuit interesse voor pleegzorg nodigen we uit op één van de
informatieavonden die over verschillende locaties verspreid in Oost- Vlaanderen plaatsvinden. Zij
krijgen een uitgebreid informatiepakket over de verschillende mogelijkheden en facetten van
pleegzorg. Willen de geïnteresseerden na deze informatieve fase verdere stappen zetten én voldoen
zij aan de (wettelijke) voorwaarden 1, dan kan men starten aan het selectie- en voorbereidings-
programma.

We organiseerden 16 infoavonden
Er waren in totaal 74 gezinnen (47 koppels en 27 alleenstaanden) aanwezig waarvan zich 25
gezinnen zich inschreven voor het vormingsprogramma.1
  voorwaarden om in aanmerking te komen als pleegouder zijn:
      Kandidaten zijn minstens 21 jaar.
      alle inwonenden vanaf 18 jaar moeten een getuigschrift van goed zedelijk gedrag (model 2) voorleggen waarop geen zware
      strafrechtelijke vermeldingen staan
      een recent medisch attest van alle gezinsleden kunnen bezorgen waaruit blijkt dat “de gezondheidstoestand de persoon in staat
      stelt, om zonder gevaar voor de kinderen, de functie van pleegouder uit te oefenen”
      Pleegzorg Oost-Vlaanderen voegt daaraan enkele instapvoorwaarden toe.
      Er mag momenteel geen dossier lopen bij Bijzondere Jeugdzorg betreffende de eigen kinderen. Indien de eigen kinderen in het
      verleden een dossier hadden bij Bijzondere Jeugdzorg, dan wordt dat tijdens het selectieproces besproken
      Zelf het ouderlijk gezag uitoefenen over de kinderen, dus niet ‘ontzet zijn uit het ouderlijk gezag’
      Er is voldoende woonruimte (minstens 2 slaapkamers); noodzakelijk is ook een vast adres binnen Oost-Vlaanderen.
      Men is als koppel bereid om de selectieprocedure samen te doorlopen.
      Eén van beide partners kent voldoende Nederlands
      Men heeft in het laatste jaar geen ingrijpende gebeurtenis (geboorte, overlijden gezinslid, echtscheiding,..) meegemaakt.                                                                      39
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
             Aalst D’mond Gent St.-  Eeklo     Deinze  Ronse Geraards- Totaal
                e      Niklaas                bergen
   Info-avonden    1   2   8  1    1       1     1   1     16
   Aanwezige     7     4    51  2    2    3     4    1     74
   gezinnen
   Inschrijvingen   5     2    13  0    0    0     4    1     25
   selectie

 Hiernaast werden nog 13 individuele infogesprekken georganiseerd: Dit omwille van het feit dat er
 geen infoavonden in de regio waren, we de combinatie maakten met een verkennend gesprek
 (gezien ervaring netwerkplaatsing, gezien timing vormingsavonden),… Hiervan schreven zich 11
 gezinnen in voor het vormingsprogramma.

 10 kandidaat gezinnen kregen (nog net) voor de samenwerking een infoavond, -gesprek door één van
 de 7 diensten- en 2 kandidaat gezinnen volgden in een andere provincie een infoavond. Hiervan
 schreven zich 11 gezinnen voor het vormingsprogramma.

 Van de 99 kandidaat gezinnen die naar een infoavond kwamen of een individuele info kregen
 werden er 47 selecties opgestart.
  Informatie      Selectie   Geselecteerd    Selectie nog   Time out  Uitgeselecteerd/
   gekregen      opgestart              lopend            zelf gestopt
    99          47      21         12        4       10
kandidaat gezinnen                  (af te ronden 2012)

 Van de 47 opgestarte selecties gingen slechts 3 selecties individueel door. Na afronding van de
 selectie besloten twee koppels nadien en plus in te stappen in het vormingsprogramma die aan de
 groep kandidaat pleegouders worden gegeven.

 4 gezinnen, hoewel wel geselecteerd, namen we momenteel niet op in ons kandidatenbestand
 omwille van zwangerschap (2), geplande verhuis (1), persoonlijke redenen (1). Deze mensen brengen
 we onder in ‘time out’.

 Van de 25 gezinnen die we selecteerden hebben 11 gezinnen een aanbod voor langdurige pleegzorg.
 Er zijn 2 gezinnen die zullen starten met korte opvang binnen AJW maar nadien wensen door te
 groeien naar een lange opvang.
 8 gezinnen gaan voor kortopvang zowel binnen AJW als GOP, 4 gezinnen gaan uitsluitend voor GOP.
 Bij 3 gezinnen (met profiel kort) kunnen we ook crisisplaatsingen vragen.
 De gezinnen met als profiel langdurig werden, met uitzondering van 2 gezinnen die in 2011 een time
 out hebben, snel aangesproken voor een plaatsing. Bij de gezinnen met een profiel voor korte

                                                   40
 Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
opvang blijft hun aanbod langer openstaan. Voor 1 gezin zorgde dit er voor dat ze een her-
profileringsgesprek vroegen met de bedoeling hun profiel uit te breiden naar langdurige pleegzorg.

Van alle gezinnen die we in selecteerden doet niemand een aanbod voor pubers (< dan 12 jaar).
Voorkeur blijft peuter/kleuter en lagere schoolleeftijd.

Voor de gezinnen die geselecteerd werden voor langdurige pleegzorg ziet het plaatje er als volgt uit
0-9m   0-5j   < 2j   6m-3j  1,5-4j  < 3j   < 4j    2,5-8j  3-12j    4-9j
1 PG   1 PG   1 PG   1 PG   1 PG   1 PG   1 PG    2 PGen 1 PG      PG

Regio gewijs zien we dat ongeveer 1/3de van de geselecteerde gezinnen uit (groot) Gent komen,
namelijk 9. 3 gezinnen komen uit Sint Niklaas, de andere gezinnen komen uit Denderleeuw, Zingem,
Deinze, Horebeke, Wachtebeke, Landegem, Balegem, Zulte, Afsnee, Oudenaarde, Melsele, Lierdde
en Zottegem.


2.2   De selectie- en voorbereidingsprocedure om pleegouder te worden

Om een kind veilig en verantwoord in een gezin te kunnen onderbrengen moeten we de kandidaat-
pleegouder goed leren kennen en moet de kandidaat-pleegouder goed weten wat pleegzorg is en
voor welke vorm van pleegzorg hij/zij kiest. Men kan immers pas als pleegouder erkend worden als
doorheen de selectieprocedure blijkt dat de verwachtingen en mogelijkheden van de kandidaten
passen binnen het profiel van wat binnen pleegzorg nodig is. En dat doen we vóór een kind naar een
pleeggezin gaat.

De procedure bestaat uit een aantal individuele gesprekken (aan huis en op de dienst) en uit 5
vormingsmomenten in groep.
De contacten gaan door bij ons op de dienst en bij de kandidaat-pleegouder(s) thuis. Gedurende de
gesprekken geven we elkaar zoveel mogelijk informatie. De gesprekken en vormingsmomenten
helpen dus antwoorden geven op de vraag of pleegzorg iets voor de kandidaat is en of die met ons
kan samenwerken.
Op het einde van de procedure willen wij een zicht hebben op de mogelijkheden van het kandidaat-
gezin in het kader van pleegzorg. Indien dit het geval is klaren we ook uit wat het specifieke aanbod
van een kandidaat-pleeggezin t.a.v. een mogelijke pleegzorgopdracht is.

Binnen het samenwerkingsverband verloopt de selectie en voorbereiding van kandidaten op een
eenvormige manier. De procedure verloopt als volgt:
   1 informatieavond met informatiepakket en inschrijvingsformulier
   Eerste (verkennend) gesprek in het gezin
   Terugkoppeling naar team
   Opvragen attesten (medische geschiktheid en model 2 strafregister)
   Groepsprogramma (5 vormingsavonden)
   Gesprek aan huis a.h.v. vragenlijst vragenlijst
   1 à 2 gesprekken (genogram bespreken) op de dienst
   Teambespreking en tussentijdse verslaggeving
   Opvolg- en profielgesprek met de kandidaat-pleegouders
   Teambespreking
   Eindbespreking met de kandidaten en verslaggeving
   Invoering kandidatuur in de pleegouder ‘pool’ van Pleegzorg Oost-Vlaanderen

2.3   Netwerkscreening

                                                  41
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
Naast het selecteren van kandidaat-pleeggezinnen kunnen we ook, op vraag van de consulent,
onderzoeken of een bepaald gezin uit het (familiaal of sociaal) netwerk van een minderjarige een
geschikt pleeggezin zou zijn voor deze minderjarige. Bij deze vraag is de beslissing tot erkenning van
dat gezin als pleeggezin nog niet genomen en het kind verblijft er ook nog niet .

Het team van Pleegzorg Oost-Vlaanderen screent dan het voorgestelde kandidaat-pleeggezin en
verkent de situatie van het kind om na te gaan of dit een geschikt hulpaanbod is voor deze vraag.
Vooraleer we aan de slag kunnen gaan, is het belangrijk dat de consulent :
   de ouders en kandidaat pleegouders heeft ingelicht dat de mogelijkheden van pleegzorg
    onderzocht zullen worden
   het kandidaat-pleeggezin inlicht dat ze de nodige attesten , een uittreksel uit het strafregister
    model 2 en een medisch attest, bezorgt aan pleegzorg Oost-Vlaanderen.
Deze vraag van de consulent resulteert in een verslag waarin Pleegzorg Oost-Vlaanderen het besluit
betreffende dit kandidaat-pleeggezin motiveert.
Het afgelopen jaar kregen we 10 opdrachten tot netwerkscreening. In 2 gevallen resulteerde dit in
een negatief advies vanwege pleegzorg Oost-Vlaanderen aan de verwijzer.
Van de 10 opdrachten had één kind een VAPH-erkenning , bij 2 kinderen was er vermoeden van
beperking.

2.4   Her-profileringsgesprekken

Bij 36 pleeggezinnen werd een her-profileringsgesprek gedaan. Het betreft allen gezinnen die al
geruime tijd actief pleegouder zijn maar in 2011 een bijplaatsing vroegen en/of hun profiel wensten
te wijzigen.

2.5   Beroepsprocedure

Het is mogelijk dat kandidaat pleegouders in de loop van de gesprekken hun kandidatuur wensen in
te trekken,
maar ook op het selectieteam kan beslist worden om het selectietraject van sommige kandidaat
pleegouders te stoppen of hun kandidatuur niet te weerhouden. Als dit het geval is, zullen we de
reden daarvan vanzelfsprekend argumenteren, toelichten.
Een beroepsprocedure is voorzien indien kandidaat -pleegouders niet akkoord zijn met onze
beslissing, deze is uniform over alle provincies. Elke provincie engageert zich dan ook tegenover
elkaar om, indien nodig, een selectie over te doen eens de beroepscommissie dit zou beslist hebben.
Zo deed Pleegzorg Oost Vlaanderen de selectie van één kandidaat pleeggezin voor Vlaams Brabant
opnieuw, en dienden we zelf een beroepscommissie (met een afvaardiging uit West Vlaanderen)
samen te roepen voor een kandidaat pleeggezin uit Oost Vlaanderen.

2.6   Opgeleide selecteurs

De vorming en selectie van pleegouders is van cruciaal belang voor elke dienst voor pleegzorg. De
werving én selectie van voldoende nieuwe ‘opgeleide’ pleegouders garandeert een betere matching,
zodat voor meer kinderen met een hulpvraag naar pleegzorg een passend pleeggezin kan worden
gevonden.
Het moet gezegd: Onze selectiemedewerkers zijn heel gemotiveerd en goed opgeleid voor hun
belangrijke taak. Zo volgden alle selectiemedewerkers (muv één selectiemedewerker die pas in
september 2011 werd ingezet) de “STAP” (Selectie en Teambuilding van Aspirant Pleegouders). Ook
2 pleegouders zijn opgeleid en geven roulerend mee het vormingsprogramma aan de kandidaat
pleeggezinnen.


                                                  42
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
3. Aanmeldingen voor pleegzorg
Vanaf 03 januari 2011 neemt Pleegzorg Oost-Vlaanderen – namens de 7 diensten – de aanvragen
voor pleegzorg op.

Consulenten hoeven vanaf dan hun vragen voor pleegzorg niet meer bij de verschillende diensten
aan te melden maar wel bij de Centrale Wachtlijst2 aan de hand van een aanmeldingsformulier. De
begeleidende diensten hoeven géén permanentie meer te organiseren voor aanmeldingen.


3.1     Aanmeldingen via de Centrale Wachtlijst

Samen met de regioverantwoordelijke en de medewerkers van de centrale wachtlijst is een
aanmeldingsformulier opgesteld.
De rol van de centrale wachtlijst beperkt zich tot centraliseren, aanmelden en registreren.
Voor het inhoudelijk opvolgen van de hulpvraag zelf staan we in rechtstreeks contact met de
consulent. De Centrale Wachtlijst is evenwel aanspreekpunt bij onduidelijkheden/problemen.
Op het aanmeldingsformulier of fiche vult de consulent basisinformatie in die nodig is om vlot te
kunnen verder werken. Na ontvangst van de fiche neemt een intaker contact op met de consulent.
Op de fiche komt kort samengevat:
 contactgegevens van de consulent
 basisgegevens van kind en ouders
 de gevraagde vorm van pleegzorg – via het aanmeldingsformulier kan de consulent volgende
  vormen van pleegzorg aanvragen: Bestandspleegzorg/netwerkscreening/netwerkobservatie

In 2011 registreerden we 278 kinderen waarvan 35 aanmeldingen voor 2 kinderen uit één gezin (70
kinderen) , 4 aanmeldingen voor 3 kinderen uit één gezin (12), 2 aanmeldingen voor 4 kinderen uit
één gezin (8 kinderen) en 1 hulpvraag voor 5 kinderen.
   Aanmeldingen per maand:
2
  Enkel vragen voor crisisopvang meldt men rechtstreeks aan op het telefonische permanentienummer van Pleegzorg Oost-Vlaanderen.

                                                                 43
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
 Aanmeldingen naar leeftijd:
 Aanmeldingen naar verwijzers

      3.2    Soorten aanmeldingen

3.2.1    Bestandspleegzorg
We spreken van bestandspleegzorg als er een vraag is voor verblijf van een minderjarige bij pleegouders met
wie deze minderjarige voordien geen relatie had.

Het kan hierbij gaan om de vraag voor :
     - Onderbroken opvang:
          - Weekendopvang (enkel via CBJ in PSA systeem)
          - Logeergezin VAPH
     - Kortdurende pleegzorg (minder dan 6 maanden)
     - Langdurige pleegzorg (meer dan 6 maanden)
     - Kamer met aandacht voor een jongere vanaf 15 jaar
Als we een hulpvraag binnen krijgen waarbij gezocht wordt naar een neutraal of bestandspleeggezin dan voert
Pleegzorg Oost-Vlaanderen een eerste ‘ruwe matching’ uit. Dit wil zeggen: enkel op basis van leeftijd, geslacht
en gevraagde vorm van pleegzorg gaan we na of er binnen de kandidatenpool van Pleegzorg Oost-Vlaanderen
mogelijke kandidaat-pleeggezinnen zijn voor deze vraag.
Is dit niet het geval, dan melden we dit zo snel mogelijk aan de consulent en aan de CWL.
Hebben we – op basis van deze ruwe gegevens – wél mogelijkheden, dan starten we de intake op. Ook bij
kinderen jonger dan 3 jaar starten we –ongeacht al dan niet aanwezigheid van mogelijke kandidaten in de pool-
een intake op.
Een intaker van Pleegzorg Oost-Vlaanderen neemt dan contact op met de consulent voor meer informatie en
verdere afspraken.

                                          3
In 2011 kregen we 192 vragen voor bestandsplaatsingen binnen, we realiseerden hiervan 31
pleegzorgbegeleidingen in 2011, d.i. bijna 17%.
Voor 6 intakes, gestart in 2011, is de pleegzorgopdracht gestart in 2012 of zijn de proefcontacten van kind en
pleeggezin nog lopende (niet meegerekend in bovenstaande).

Er waren maar 13 aanvragen voor kortdurende pleegzorg binnen de bestandsaanvragen. We konden op 8 van
de 13 een antwoord bieden -3 hiervan betreft een netwerkobservatie-
3
  In een paar gevallen werd een jongere 2 keer aangemeld door zijn/haar verwijzer, doch met dezelfde vraag.

                                                        44
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
13 keer vroeg een verwijzer een WE en/of vakantieopvang via PSA. 7 kinderen werden op die manier geholpen,
het was telkens VZW Opvang die, omwille van een geschiedenis met deze kinderen binnen het kader van de
Gezin(s) Ondersteunende Pleegzorg, de begeleiding opnam.

3.2.2   Netwerkobservatie / netwerkbegeleiding:
= een begeleidingsvraag voor een situatie waarin het kind al in een gezin uit het netwerk verblijft. De start van
de begeleiding gaat steeds gepaard met een observatieperiode van max. 6 maanden waarin de mogelijkheden
en beperktheden van deze situatie in kaart worden gebracht.

Deze vragen worden door Pleegzorg Oost-Vlaanderen rechtstreeks aan een begeleidingsdienst toegewezen.
Om deze begeleidingen op een goede manier te kunnen starten, is het belangrijk dat de betrokkenen door de
consulent van een aantal zaken op de hoogte zijn gebracht.
Pleegzorg Oost-Vlaanderen gaat bij deze aanvragen de begeleidingsvoorwaarden na en doet aan
vraagverheldering doen. Zijn deze in orde, dan geven we de aanvraag door aan een begeleidingsdienst zodat
onmiddellijk met de begeleiding kan gestart worden.

Wat moeten we weten :
       De ouders zijn akkoord of minimaal op voorhand op de hoogte gesteld van de opdracht
        pleegzorg en het inschakelen van een dienst
       De consulent heeft een huisbezoek in het betrokken pleeggezin gedaan
       Er is minimaal een akkoord van het pleeggezin voor begeleiding
       De pleegouders zijn op de hoogte gebracht van het feit dat ze een uittreksel uit het
        strafregister en een medisch attest moeten inleveren.
       Er loopt voor geen van de kinderen van de pleegouders binnen BJB een maatregel
       De pleegouder(s) moet minstens 18 jaar zijn
       Wat is de spreektaal van de pleegouders?

Netwerkpleegzorg blijft de grootste vorm van de pleegzorgbegeleidingen, de cijfers spreken voor zich, hoewel
met een lichte daling tegenover 2010 (zie verder) werden er 86 netwerkobservaties gerealiseerd in 2011.
Hoe een netwerkobservatie verloopt, nadat Pleegzorg Oost-Vlaanderen aan vraagverheldering deed en de
vereiste documenten opvroeg, wordt verder bepaald door de begeleidende dienst.
Er werd in 2011 een werkgroep opgericht, met een afvaardiging van elke dienst en van het voortraject, om tot
één gestroomlijnde procedure te komen. We verwachten dat er half 2012 een procedure op tafel ligt waar
iedereen zich in kan vinden en waar de cliënt het best mee gebaat is.3.2.3   Aanmeldingen voor VAPH
Plaatsingen binnen het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap is een vorm van pleegzorg voor
minderjarigen met een handicap.
We ontvingen 7 aanvragen (12 kinderen) voor langdurige pleegzorg waarvan 7 kinderen een erkenning voor
VAPH hadden, bij 5 kinderen leefde het vermoeden dat er een beperking (handicap) aanwezig was.
                        4
We vonden voor 4 kinderen een gepast pleeggezin .

Voor 4 andere kinderen stelden we de consulente voor om te gaan zoeken naar logeergezinnen (WE en
vakantieopvang) gezien er niets van familiale context overbleef voor de kinderen én er geen aanbod was voor
langdurige pleegzorg. Dit aanbod werd gevolgd zowel door de verwijzer als door de voorziening en men liet
ons deze constructie uitwerken. Voor 2 meisjes vonden we effectief WE-gezinnen, hoewel de plaatsing nog niet
concreet van start ging (voorzien begin 2012). Voor de 2 andere meisjes is het nog afwachten hoe inventief
men zal omgaan met de ‘onverenigbare’ regelgeving (MPI, logeerzorg) om een plaatsing te kunnen realiseren.
Voor 1 kind werd pleegzorg negatief geïndiceerd. Voor 3 kinderen hadden we geen aanbod.4
 één van deze aanmelding kwam binnen in 2011, gebeurde intake en opstart proefcontacten maar ging de plaatsing pas daadwerkelijk
van start in 2012                                                                  45
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
Voor logeerzorg binnen VAPH kregen we 2 aanmeldingen, allen hadden een erkenning VAPH. We hadden voor
geen van de kinderen een aanbod.

3 keer ontvingen we de vraag voor netwerkscreening waar er bij 2 kinderen een vermoeden was van handicap
en 1 kind reeds een VAPH-erkenning had. 1 van deze screeningen werd negatief geadviseerd waardoor de
pleegzorgsituatie niet doorging.

Bij 1 netwerkobservatie had het meisje een VAPH erkenning.

Het spreekt voor zich dat de bovenstaande begeleidingen werden toegewezen aan een dienst met ook de
erkenning voor VAPH (namelijk Open Gezin en Open Thuis).
We zijn er van overtuigd dat de huidige cijfers voor aanmelding van kinderen met een handicap of
(ontwikkelings)achterstand een vertekend beeld geven. Doorheen de vraagverheldering en de intake van AJW-
aanmeldingen constateerden af en toe dat er kinderen werden aangemeld voor AJW die meer baat/recht
zouden hebben op een VAPH erkenning en aanvraag binnen VAPH.

3.2.4  Aanmeldingen voor crisisopvang
Crisisvragen worden rechtstreeks aangemeld bij de telefoonpermanentie van Pleegzorg Oost-Vlaanderen.

Het gaat om een vraag naar opvang van een kind of jongere in een gezin, die binnen de 24u, de dag van de
aanvraag of de dag erna, moet gerealiseerd worden.
Eigen aan crisisopvang is dat er weinig geweten is over de situatie. Daarom werden een aantal criteria, waaraan
crisisvragen moeten voldoen om voor pleegzorg in aanmerking te komen, opgesteld

Voorwaarden:
   Er is een duidelijk afgebakende termijn, een crisisopvang duurt een maximaal een maand (mits een
    duidelijk perspectief op vervolghulp, met één maand verlengbaar).
   Er is geen verslavingsproblematiek, geen wegloop- of suïcidaal gedrag (bescherming van het
    kandidaat-pleeggezin)
   Er is een vorm van aanvaarding van de ouders en de minderjarige (zeker vanaf een bepaalde leeftijd)
   Bij overbrenging vragen we dat de consulent iemand, vertrouwd voor het kind, zoekt om in de
    overbrenging te voorzien en dat -bij voorkeur- geen overbrenging door politie gebeurt.

Er kwamen veel aanmeldingen binnen voor crisisopvang. Van de 88 aanvragen (143 kinderen) konden we 19
kinderen plaatsen.
Voor 8 kinderen werd de vraag tijdens de crisis ook aangemeld voor een langdurige of kortdurende plaatsing,
voor 6 van die 8 kinderen realiseerden we een aanbod.

   We zien (hieronder) overwegend een groter aantal       crisisvragen voor 0-6 jarigen waarbinnen dan
voornamelijk voor 0-3 jarigen. De vraag kan zich stellen of we crisisopvang voor kleintjes in pleegzorg nog meer
dienen in te zetten ?
We investeerden het afgelopen jaar ook in het zoeken naar gezinnen zonder het aanbod zelf te realiseren, nl.:
Voor 9 aanvragen (15 kinderen) hadden we wel een concreet aanbod maar vond de verwijzer ondertussen een
andere oplossing gaande van CKG, eigen netwerk, andere… Bij 11 aanvragen ondernamen we reeds acties naar
gezinnen maar werd de vraag door de verwijzer teruggetrokken.
13 aanvragen kregen een negatieve indicatie voor pleegzorg (wegloopgedrag, pscyhiatrische problematiek,
druggebruik,…)
Het matchen van crisisaanvragen is een zeer intensieve (dag)taak in veel gevallen: we dienen onmiddellijk in
actie te komen, rond te bellen naar de gezinnen, terug af toetsen met de verwijzer, afspraken terug te
koppelen naar de gezinnen,…Crisisvragen per maand:
We zien een grote piek net voor het zomerverlof alsook op het einde van het jaar, net voor de Kerstvakantie.
                                                        46
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
Crisisvragen naar verwijzer/toeleider

                         JRB  CBJ  vzw   Totaal
                 Gent      29  14  8    51
                 Dendermonde   76  -   -    76
                 Sint-Niklaas  -   1   -    1
                 Oudenaarde   1   1       2
                 Antwerpen    -   2   -    2
                 Aalst      -   7   -    7
                 Oostende    2   -   -    2
                 Mechelen    1   -   -    1

Totaal gerealiseerde aanmeldingen in vergelijking met voorbije jaren:

               Bestandspleegzorg   Netwerkobservatie   crisis   totaal
       2008       53          72          12     137
       2009       49          89          16     154
       2010       50          100          13     163
       2011       31          86          19     136
3.2.5. Aanmeldingen voor GOP
Onder toezicht van Kind en Gezin bieden we Gezinsondersteunende Pleegzorg aan. Deze opvang gebeurt enkel
op vraag van de ouders. Hij is bedoelt als oplossing voor gezinnen met tijdelijke, lichte moeilijkheden. Geen
problematisische situaite dus, maar omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat de opvoeding van de


                                                     47
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
kinderen in het gedrang komt als er geen hulp wordt geboden. Gezinsondersteunende Pleegzorg kan enkel
voor kinderen tot 12 jaar, of kinderen die nog geen basisonderwijs volgen.
Pleegzorg Oost Vlaanderen beheert de kandidatenpool van de pleeggezinnen, quaisi alle aanvragen voor G.O.P
komen echter binnen via de 2 diensten die hier een erkenning voor hebben: Dienst Gezinsplaatsing en Opvang
vzw. Op het moment dat de diensten deze vragen binnen krijgen stellen ze een vraag aan Pleegzorg Oost
Vlaanderen om gezinnen te matchen aan de aanvraag. De ruw gematchte gezinnen worden doorgegeven aan
de diensten die vervolgens het meest gepast gezin voor de vraag (fijne matching) weerhouden.

De diensten met een G.O.P. erkenning stelden 70 keer de vraag naar matching. Dit is een effectieve
onderschatting gezien we geen registratie van G.O.P. hebben voor de maand januari en we weten dat hier en
daar vragen niet werden geregistreerd.
3.3 Onderzoek van de aanmelding: Intake en indicatiestelling

 Intake
Indien we, na aanmelding voor “bestandspleegzorg”, uit een eerste ruwe matching kunnen opmaken dat we
mogelijke kandidaten hebben voor deze hulpvraag, dan start een medewerker van Pleegzorg Oost-Vlaanderen
het onderzoek naar deze hulpvraag: de intake.
Dit omvat een verkenning van de aanmeldingsproblematiek, de anamnese van het kind en de situatie van zijn
ouders en context. We brengen de ontwikkeling en het huidig gedrag van het kind in kaart, samen met de
houding van de betrokkenen ten aanzien van pleegzorg.
De intaker start met een gesprek met de consulent, we nemen zoveel mogelijk hun ervaring en informatie over
de hulpvraag mee. Daarna volgen gesprekken met belangrijke personen uit de leefwereld van het kind.
In eerste instantie zijn dit, waar mogelijk, de ouders. Het is immers erg belangrijk dat zij hun medewerking aan
de pleegzorgopdracht verlenen. Daarom, en uit respect voor de ouders, organiseert de intaker zo snel mogelijk
een gesprek met hen. We geven informatie over pleegzorg, staan stil bij hoe zij hun kind beleven, bij hun
houding tegenover een pleegzorgoplossing voor hun kind. We bevragen hun verwachtingen en vragen hun
toestemming om informatie over hun kind en diens situatie te verzamelen. Hiermee bevestigen we de ouders
in hun positie als ouders en wijzen we op de belangrijke plaats die zij behouden in het leven van hun kind, ook
al staan ze tijdelijk niet in voor de dagelijkse zorg.
Vervolgens nemen we contact op met belangrijke derden, het tehuis waar het kind verblijft en/of de school, …
Naast deze gesprekken is het mogelijk dat de intaker een observatie van of gesprek met het kind zelf doet.
De intake is m.a.w. een grondige informatieverzameling van het kind (verleden en heden) en zijn hele context.
Het beeld dat we zo samenstellen, moet toelaten om na te gaan of pleegzorg al dan niet het gepaste antwoord
is op de hulpvraag. Het biedt indicaties voor de matching en voor de doelstellingen en aandachtspunten van de
latere begeleiding.
In totaal werkten we 54 intakes af.
     - Hiervan konden we 31 kinderen in pleegzorg onderbrengen.
     - 6 intakes zijn nog lopende in de zin dat er reeds proefcontacten draaien of dat de startdatum
     voorzien is in 2012.
     - Van 3 kinderen deden we de intake, was er een concrete fijne match (zie verder) maar zag de
     verwijzer af van een pleegzorgopdracht: 1 kind bleef thuis met thuisbegeleiding maar werd begin

                                                       48
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
    2012 opnieuw aangemeld als crisis; momenteel       stelt men de vraag naar een langdurig
    bestandsplaatsing, 1 kind bleef in de instelling, men achtte de weerstand van de familiale context bij
    nader inzien toch te groot en over het derde kind hebben we geen verdere info.
    - Nog 4 intakes werden afgewerkt maar kenden toch een andere piste dan een pleegzorgbegeleiding in
    Oost-Vlaanderen: 1 intake werd doorgegeven aan een andere provincie omdat die een beter aanbod
    hadden, 2 meisjes kozen er voor om na de proefcontacten toch in hun voorziening AJW te blijven
    wonen, 1 kind werd geadopteerd.
    - Voor 10 kinderen is de intake rond maar is er (op dit moment) geen gepast aanbod.
 Indicatiestelling voor pleegzorg
De intake wordt besproken op het teamoverleg van Pleegzorg Oost-Vlaanderen. In eerste instantie gaan we na
of pleegzorg een geschikt antwoord is op deze hulpvraag.
Indien uit de intakefase sterke tegenindicaties zijn gekomen kan besloten worden dat pleegzorg geen goed
antwoord is. In dat geval motiveren we deze beslissing bij de consulent.
Indien pleegzorg wel aangewezen is, formuleren we vanuit de intake de aandachtspunten en specifieke
verwachtingen ten aanzien van de kandidaat-pleeggezinnen.
Af en toe zien we bij de aanmelding door de verwijzer geen echte indicatie voor pleegzorg : in die gevallen
‘kiest’ de verwijzer voor pleegzorg als overbruggingsperiode naar een andere hulpverleningsvorm: residentie,
OOOC, kamertraining.

4. Matching en opstart van een pleegzorgsituatie
Met de 7 diensten is - net als voor de selectie van kandidaat-pleegouders - ook een éénvormige procedure
afgesproken voor matching en opstart van een pleegzorgsituatie.

4.1   Matching

Tijdens een matchingoverleg wordt het kindprofiel naast de gezinsprofielen van de kandidaat-pleegouders
gelegd. We gaan na we welk gezin uit ons kandidatenbestand het meest geschikt is voor een bepaald kind. Bij
deze beslissing zijn de belangen van het kind doorslaggevend. Maar ook de wensen en behoeften van de
ouders van het kind worden in de mate van het mogelijke gerespecteerd.
Een goede matching is belangrijk om de kans op een succesvolle plaatsing te verhogen.

4.2   Voorstelling aan de verwijzende instantie en aan het kandidaat-pleeggezin

De consulent ontvangt een profiel van het weerhouden kandidaat-pleeggezin en het intakeverslag met het
profiel van het kind. Indien de consulent akkoord gaat met het voorgestelde pleeggezin, nemen we contact op
met de kandidaat-pleegouders om hen de vraag voor te leggen.
Zij krijgen hierbij de nodige bedenktijd. Wanneer zij op de vraag ingaan, start de voorbereidingsfase.

4.3   Voorbereidingsfase en opstart

                                                      49
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
De voorbereiding van een pleegzorgplaatsing volgt geen strak parcours. Steeds zullen de concrete
omstandigheden en de context van de pleegzorgplaatsing een grote rol spelen: de gevraagde vorm van
pleegzorg, het perspectief van de hulpverlening, de ouders, het kind …
Maar – veralgemenend – onderscheiden we volgende stappen:

Eerst wordt de dienst voor pleegzorg gecontacteerd die de begeleiding zal opnemen. Vanaf deze
voorbereidingsfase neemt de begeleider immers een grote rol op.
Bij voorkeur volgt eerst een kennismaking tussen de ouders van het kind en de toekomstige pleegouders. We
vragen de ouders om, indien mogelijk, hun kind voor te bereiden op de eerste kennismaking met het
pleeggezin. Nadien volgt de kennismaking tussen pleegouders en pleegkind. Dit gebeurt meestal op de plek
waar het kind zich het meest vertrouwd voelt.
Als het eerste contact positief verloopt, organiseren we proefcontacten, waarbij we rekening houden met het
tempo van het kind, de jongere, de ouders en de mogelijkheden van de pleegouders. Deze proefcontacten
worden regelmatig met alle betrokkenen geëvalueerd.
We spreken met de consulent af welke rol hij/zij opneemt bij de verschillende stappen in dit proces. Afhankelijk
van de situatie en de relatie van de consulent met de ouders kan het al dan niet wenselijk zijn dat hij
bijvoorbeeld bij de kennismaking aanwezig is.

In elk geval is het zeer belangrijk dat bij de start van een pleegzorgplaatsing het kader en de omstandigheden
van de plaatsing voor iedereen duidelijk zijn. Hierbij heeft de consulent een belangrijke rol. Daarom
organiseren we ook steeds een ‘startoverleg’ waarbij zoveel als mogelijk alle betrokkenen aanwezig zijn:
consulent, ouders, pleegouders, begeleidende dienst en - afhankelijk van de leeftijd- ook het pleegkind of de
jongere. Tijdens dit overleg worden de gemaakte afspraken duidelijk op tafel gelegd: perspectief,
bezoekregeling en eventueel andere afspraken.
Vervolgens verzorgt de dienst voor pleegzorg de begeleiding van de betrokkenen gedurende de verdere
pleegzorgplaatsing.

5.     Organisatie voortraject
5.1     Permanentie

Er wordt dagelijks (op werkdagen) permanentie voorzien van 9u tot 17u. De permanent van dienst
dient zijn begeleidingswerk goed te plannen opdat de permanentieweek optimaal zou kunnen
verlopen, niet altijd een even gemakkelijke evenwichtsoefening.
De permanentie is hier een duo baan en vraagt veel registratiewerk5. Telkens delen een selecteur en
intaker de permanentie week op; de intaker neemt intake-gerelateerde vragen op zich, de
selectiemedewerker selectie-gerelateerde taken. Crisissen bekijkt men samen, de coördinator is
steeds back up. Info-vragen worden door iedereen behandeld of speelt men door naar de
coördinator.

De intaker haalt alle aanmeldingen binnen, sorteert deze op de juiste plaats in het sharing systeem,
doet aan vraagverheldering, trekt de voorwaarden na bij netwerkscreening en netwerkobservatie,
vraagt daar ook de vereiste documenten op.
De intaker is ook diegene die op de eigen dienst aanspreekpunt is voor de crisisbegeleiding die die
dienst dan ook opneemt, de intaker bewaakt mee de termijn en de voorwaarden.

De selecteur kan ook de aanmeldingen binnen halen en juist sorteren maar doet geen
vraagverheldering. We proberen te voorkomen dat de verwijzer te veel verschillende mensen zou
horen rond één aanmelding, bovendien is de intaker beter geplaatst om te antwoorden op bepaalde
vragen die te maken hebben met de aanmelding.


5
  Onze permanentie instrumenten in bijlage.

                                                       50
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
De selectiemedewerkers beheren onze pool van kandidaat-pleegouders: zij gaan na welke ruwe
match er bij welke aanmelding (zowel van AJW als GOP) past. Immers, zij kennen hun gezinnen goed
en weten welke vragen passend zijn. De selectiemedewerker ziet ook toe dat de kandidatenpool
actueel blijft, ze zijn mee verantwoordelijk (samen met de coördinator) om gezinnen terug vrij te
zetten als een vraag niet meer geldig is, om aan te vullen wanneer een gezin tijdelijk geen vraag mag
krijgen. Ook voor de administratie is hier een taak in weggelegd.


Tot Slot
De hoofdmoot in dit jaarverslag betreft de dagdagelijkse werking van het voortraject Pleegzorg Oost-
Vlaanderen. Dat blijft ‘onze’ essentie. Toch zijn we geen eiland, het voortraject is niet geïsoleerd te
bekijken en het is evenmin een statisch gegeven. Het is een cyclus van beïnvloeden en beïnvloed
worden: de input van de begeleidende diensten, van de verwijzers vinden we belangrijk en nemen
we mee. Maatschappelijke evoluties ook; de tendens naar schaalvergroting zoals we die tegen 2014
ook in het pleegzorglandschap zullen aantreffen. Misschien is er tegen dan ook nood aan een
herpositionering van het voortraject?
Vooral ook de zorg voor onze cliënten en het ontwikkelen van netwerken en
samenwerkingsverbanden (denk aan het crisisnetwerk, de CKG’s, GOP, therapeutische
gemeenschappen en psychiatrie,…) zullen we blijvend in rekening moeten brengen. We zullen ook
blijvend op zoek gaan naar betere instrumenten en methodieken die ons voortraject nog meer
kwaliteit bieden….
Veranderd zal er worden, sowieso, laat ons hopen met zorgzaamheid, integriteit, betrokkenheid,
continuïteit... en de nodige middelen.

Speciale dank aan al “onze” medewerkers: Patricia, Charlotte, Joke, Ine, Veronique, Jelle, Lotte, Karl,
Filip, Elke, Laura, Edith, Ineke, Greet, Lies. Jullie zijn een bevlogen en sterk team!
Ook bijzondere dank aan Fien en Jurgen, “onze” 2 STAP-opgeleide pleegouders, ik hoop dat ze weten
hoe betekenisvol ze zijn voor Pleegzorg.
En, hoewel niet als werknemer voor het voortraject dank aan Claude voor het bijhouden van alle
uitgaven, me te leren hoe een begroting te maken. Leen voor het bijspringen bij Werving.
De directies voor het vertrouwen.
Contactgegevens


                                                  51
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw
Pleegzorg Oost-Vlaanderen
Kortrijksepoortstraat 252B
9000 Gent
Tel   0471 /91 91 02
Fax   09/344 34 30
Email info@pleegzorgoostvlaanderen.be
www.pleegzorgoostvlaanderen.beHet team van Pleegzorg Oost-Vlaanderen bestaat uit:

  -  Anne Popelier,                Coördinator
  -  Patricia Van der Keere,            Werving
    Charlotte De Vriese (sinds 01 mei ’11)
  -  Patricia Van de Keere,            Administratief medewerker
    Charlotte De Vriese (sinds 01 mei ’11)

Het intaketeam:
Edith Binard
Ineke De Backer
Greet De Coster
Elke Van den Broeck
Filip Vandeputte
Lies Vervaecke
Laura De Smedt

Het selectieteam:
Karl Brabants
Ine De Clippele
Joke Van Haesebrouck
Veronique Verdoorent
Jelle Daelemans (tot september ’11)
Lotte Clemminck (vanaf september ’11)
Pleegouders: Fien Neyrinck
       Jurgen Dumarrez
                                         52
Jaarverslag 2011 Open Haard vzw

								
To top