Teori pembelajaran Kognitif by s_kakchik

VIEWS: 54 PAGES: 35

									Pendekatan Kognitif
  Prinsip pembelajaran dari perspektif
  kognitif
  Psikologi Gestalt-Weithermer,
  Kofka, Kohler
  Aplikasi prinsip pembelajaran
  kognitif dalam pengajaran dan
  pembelajaran – Gagne, Bruner,
  Ausubel
Pengenalan

  Ahli psikologi kognitif – Max Wertheimer, Kurt Koffka
  dan Wolfgang Kohler (dikenali juga ahli psikologi
  Gestalt)
  Kohler dalam kajiannya ke atas cimpanzi, Sultan
  menemui pembelajaran melalui ‘celik akal’ (insight).
  Oleh itu, ia dikenali sebagai Teori pembelajaran
  Gestalt.
  Ahli psikologi kognitif berpendapat pembelajaran
  adalah proses mental yang aktif untuk mendapat ilmu,
  menyimpan, mengingat ilmu dan menggunakan ilmu.
  Fokus kajian ahli psikologi kognitif ialah terhadap
  proses aktif minda individu untuk memahami
  persekitarannya.
  Ahli psikologi kognitif berpendapat ilmu pengetahuan
  yang diperoleh adalah hasil pembelajaran dan kuasa
  ilmu yang mendorong seseorang belajar.
Pembelajaran dari
perspektif Kognitif
  Menurut Slavin (1997), pembelajaran
  adalah proses aktif minda yang fokus
  kepada maklumat penting, menapis
  maklumat tidak penting dan
  mengguankan maklumat sedia ada untuk
  buat pemilihan.
  Perbezaan pandangan Behaviorisme dan
  Kognitif Terhadap Pembelajaran, iaitu:
  A) Pandangan tentang jenis pembelajaran
  B) Metodologi Kajian
  C) Skop kajian pembelajaran manusia
    dihadkan
A) Pandangan tentang
jenis Pembelajaran
  Aliran Behaviorisme mengkaji tingkah
  laku yang dapat diperhatikan dan lebih
  berminat membetulkan persekitaran
  dalam usaha supaya individu dapat
  menghasilkan lebih banyak jawapan betul.
  Sementara aliran kognitif pula
  menumpukan perhatian kepada proses
  berfikir yang menyebabkan seseorang
  dapat memberi jawapan betul kepada
  soalan.
B) Metodologi Kajian
  Aliran Behaviorisme mengkaji
  pembelajaran pada haiwan dan prinsip
  yang didapati diaplikasi untuk
  menerangkan pembelajaran manusia.
  Sementara aliran kognitif mengkaji
  pembelajaran manusia secara eksklusif.
  Mereka memberi individu tugas
  pembelajaran yang kompleks dan
  mengkaji atau mengukur angkubah yang
  terlibat dalam aksi atau tingkah laku
  pembelajaran.
C) Skop Pembelajaran
manusia dihadkan
  Aliran Behaviorisme cuba menegakkan
  satu sistem yang cuba memahami semua
  jenis pembelajaran manusia – tingkah
  laku, emosional dan sosial.
  Aliran kognitif mengehadkan kajian
  kepada proses berfikir manusia yang
  kompleks seperti kepada konsep dan
  strategi pembelajaran, proses membuat
  keputusan, menyelesai masalah dan
  bagaimana individu memperoleh atau
  membina ilmu.
Ahli Psikologi Gestalt
  Fahaman Gestalt Psikologi telah menjadi asas
  kepada perkembangan Psikologi Kognitif.
  Ia diasaskan di Jerman. Perkataan Gestalt adalah
  perkataan dalam bahasa German yang bermaksud
  ‘pattern’ (pola) atau ‘configuration’ (konfigurasi).
  Tetapi, Fahaman Gestalt lebih mendalam dari kata-
  kata tersebut.
  Mereka berpendapat dalam mengkaji subjek dari
  aspek psikologikal daripada proses pemerhatian
  yang mudah kepada personalitinya kita perlu
  melihat polanya sebagai satu keseluruhan (as a
  whole).
  Teori Gestalt dirumuskan sebagai ‘the whole is
  greater than the sum of its parts’
Gestalt
  Kohler salah seorang pengasas psikologi gestalt.
  Melalui kajiannya ke ata seekor cimpanzi (Sultan) telah
  mengemukakan konsep ‘celik akal’ (insight).
  Celik akal bermaksud penyelesaian masalah berlaku secara
  mendadak atau tiba-tiba dan lengkap.
  Tetapi individu memerlukan masa untuk berfikir sebab dia perlu
  melihat unsur-unsur berkaitan yang ada di persekitarannya dan
  mengaitkannya dengan pengalaman lepas.
  Kohler, Koffka dan Wertheimer telah menubuhkan psikologi
  ‘GESTALT’.
  Ahli Psikologi ini banyak memperkatakan tentang persepsi dan
  pembentukan konsep.
  Mereka telah mengemukakan prinsip yang berkaitan dengan
  organisasi persepsi dan penanggapan manusia.
  Walaupun fahaman gestalt ini telah berkubur tetapi kebanyakan
  idea yang telah dikemukakannya telah diguna pakai dan
  dikembangkan lagi oleh aliran atau ahli psikologi kognitif dan
  aliran humanistik.
Pandangan Ahli Psikologi
Kognitif
  Pembelajaran melibatkan dua proses mental
  penting iaitu persepsi (pengamatan) dan
  pembentukan konsep (penanggapan).
  Gagne pula melihat proses pembelajaran
  sebagai langkah-langkah individu memproses
  maklumat ‘Teori Pemprosesan Maklumat’
  Ausebel telah mengemukakan pembelajaran
  resepi dan penemuan.
  Bruner pula telah mengemukakan
  pembentukan konsep dan pembelajaran
  penemuan.
Eksperimen Kohler –
Celik Akal
  Kohler telah meletakkan seekor cimpanzi bernama
  Sultan yang lapar dalam sebuah sangkar.
  Di luar sangkar terdapat sebiji pisang dan beberapa
  batang buluh yang panjangnya berbeza-beza.
  Sultan cuba mendapatkan pisang menggunakan
  buluh-buluh dan memikirkan alternatif-alternatif
  untuk menyelesaikan masalahnya.
  Tiba-tiba ia mendapat idea. Di saat tercetusnya idea
  itulah yang dikenali sebagai celik akal.
  Dia mendapat buluh pendek dan menggunakannya
  untuk mendapat buluh panjang dan seterusnya
  menggunakannya untuk mengambil pisang.
Prinsip/Organisasi
Persepsi dan Pengamatan
  Ahli-ahli psikologi gestalt dalam mengkaji
  persepsi dan penanggapan telah
  mengemukakan beberapa prinsip, iaitu:
  Prinsip Kedekatan
  Prinsip Latar Bentuk
  Prinsip Kesamaan
  Prinsip kesinambungan Baik
  Prinsip Simetri
  Prinsip Lengkapan
  Prinsip Nasib Sama
  Prinsip Terangkum
  Prinsip Kedekatan
  -Rangsangan-rangsangan yang
  terletak dekat antara satu sama lain
  akan terkumpul bersama dalam
  bidang pengamatan kita.
  Cn: 3 batang tiang – 6 garisan
  Prinsip Latar dan Bentuk
  Cn: Epal - kerusi
  Prinsip Kesamaan
  Cn: warna pakaian yang sama.
  Prinsip simetri
  -Mudah mengingati bentuk simetri (sama ukuran) daripada
  bentuk yang tidak simetri.
  Prinsip Lengkapan
  individu cenderung untuk melengkapkan sesuatu yang
  tidak lengkap dalam pengamatan mereka. Cn: kepala
  lembu? Mungkin tidak benar. Cn: Melengkapkan khabar
  angin mengikut persepsi dan pengalaman sendiri.
  Prinsip terangkum
  -Individu cenderung melihat bentuk yang lebih besar
  walaupun ada bentuk kecil di dalamnya.
  Cn. Kapal, ikan dan jala. Murid kata ‘Nelayan’
  Prinsip Nasib sama
  Cn: berkelip-kelipan pada waktu
  malam/ tidak semestinya bintang
  tetapihelikopter.
  Prinsip Kesinambungan Baik
  Cn: Jawab 2 utas rantai/gelang
  manik, tetapi sebenarnya hanyalah
  titik-titik bulat berwarna hitam dan
  kecil
Teori Pembelajaran Gagne,
Bruner dan Ausubal
  Gagne
  Robert m. Gagne telah dilahirkan pd th 1916.
  Seorang ahli psikologi eksperimental yang
  berpengalaman di dalam penyelidikan pembelajaran
  dan terlibat di dalam latihan serta masalah-masalah
  pendidikan yang lain.
  Teori Gagne mengatakan pembelajaran bergerak
  daripada aras yang paling mudah kepada yang paling
  kompleks.
  Gagne telah mengenal pasti 8 jenis pembelajaran.
  Setiap pembelajaran hanya akan dicapai sekiranya
  pelajar telah menguasai pembelajaran di peringkat
  yang lebih awal.
  Gagne berminat dengan teori pembelajaran bukan
  perkembangan seperti Piaget.
Gagne (Sambung)
  Pada pendapat Gagne, kemahiran intelek atau kebolehan
  kognitif sebagai tingkah laku yang dipelajari.
  Menurut Gagne, individu berkembang dari satu tahap ke satu
  tahap dalam perkembangan kognitif Piaget adalah hasil
  himpunan kemahiran intelektual yang telah dipelajari oleh
  individu, bukan hasil ubahsuai skemata.
  Pelajar 17 tahun mempunyai lebih keupayaan kognitif
  daripada yang berumur 7 tahun sebab dia telah belajar lebih
  banyak kemahiran intelektual daripada yang 7 tahun, bukan
  disebabkan mempuanyai struktur kognitif “differentiated”
  (lebih kompleks) yang lebih baik.
  Oleh itu, perubahan pada pelajar iaitu memperoleh
  kemahiran intelektual dan boleh menguasai tugas
  perkembangan adalah hasil “cumulative effects of learning”.
  Umur dan kematangan penting untuk membolehkan individu
  mendapat lebih peluang mempelajari perkara baru.
Gagne (sambung)
  Gagne mengatakan perkembangan kognitif adalah
  berterusan bila individu bertemu situasi dan orang baru.
  Bila individu membesar dan menjadi matang, ibu bapa
  menjangkakan tingkah laku yang berlainan darinya dan
  cara mereka berinteraksi dengannya juga berubah.
  Hasilnya individu belajar tingkah laku baru seperti gaya
  bahasa, berjalan, memanjat, bersukan dan membaca.
  Perkembangan ini bukan sahaja berterusan tetapi
  bertimbun-tambah (cumulative).
  Kanak-kanak bertemu pengalaman baru,mereka
  menambah penglaman baru kepada sedia ada untuk
  membentuk tingkah laku baru.
  Tingkah laku yang lebih awal dipelajari akan menjadi asas
  untuk mempelajari tingkah lau baru.
  Tingkah laku mudah akan menjadi asas untuk
  mempelajari tingkah laku baru yang lebih kompleks atau
  rumit.
Gagne (Sambung)
  Fokus gagne mengenai pentingnya pengalaman awal atau
  pengalaman sedia ada untuk memungkinkan
  pembelajaran seterusnya muncul pendapatnya tentang
  perkembangan pembelajaran adalah “berhiraki”.
  Pembelajaran baru bergantung kepada penguasaan
  kemahiran asas.
  Misalnya, kanak-kanak mesti boleh menseimbangkan
  basikalnya terlebih dahulu sebelum dia boleh mula
  mengayuh basikal atau menggerakkan basikal.
  Gagne berpendapat, belajar kemahiran baru bukan
  bergantung kepada umur individu atau tahap kognitif di
  mana dia berada tetapi bergantung kepada
  penguasaannya kepada kemahiran asas.
  Seseorang kanak-kanak tidak boleh belajar operasi
  tambah kalau dia belum menguasai konsep dan simbol
  nombor.
Gagne (Sambung)
  1) Pembeajaran Isyarat
  Seseorang individu mempelajari gerak balas
  terhadap sesuatu isyarat.
  Contohnya, apabila ayah pulang ke rumah dengan
  wajah masam, anaknya dapat isyarat ayah mereka
  tidak suka diganggu.
  2) Pembelajaran Gerak Balas
  Proses peneguhan penting untuk memperkuatkan
  pertalian antara rangsangan dengan gerak balas.
  Peneguhan mesti diberi konsisten dan tekal supaya
  gerak balas yang positif dapat dikekalkan.
  Contoh: Ahmad menunjukkan kerja sekolah yang dia
  dapat 80% ibunya puji, “Bagus, Ahmad pandai!”.
  Dengan itu, Ahmad akan menunjukkan prestasi
  akademik yang cemerlang.
Gagne (Sambung)
  3) Rangkaian Motor
  Pembelajaran rangkaian digunakan dalam pembelajaran
  kemahiran spt permainan, muzik, elektroik, mekanikal dll.
  Rangkaian merupakan satu siri tingkah laku yang
  berkaitan untuk melengkapi tugasan yang dijalankan.
  4) Pertalian Bahasa
  Pelajar memerlukan kemahiran bahasa untuk mengaitkan
  fakta, data dan konsep.
  Pertalian bahasa merupakan satu rangkaian berbahasa.
  Ia memerlukan kemahiran berbahasa yang telah dipelajari
  dahulu.
  5) Pembelajaran diskriminasi
  Ia penting dalam proses pembelajaran. Pelajar dapat
  menapis maklumat penting dari maklumat tidak penting
  dan ini memudahkan proses pengenkodan maklumat
  untuk disimpan dalam ingatan jangka panjang.
Gagne (Sambung)
  6) Pembelajaran Konsep
  Pelajar dapat membentuk konsep yang baik setelah membuat persepsi
  dan pengamatan terhadap objek, orang dan peristiwa.
  Pelajar perlu didedahkan dengan banyak contoh yang jelas supaya dia
  dapat membentuk konsp yang betul dan tepat.
  7) Pembeljaran Hukum
  Ini melibatkan gabungan dua atau lebih konsep yang berkaitan dalam
  sesuatu urutan atau rangkaian.
  Pembelajaran ini melibatkan penggunaan rumus, prinsip dan generalisasi.
  8) Penyelesaian masalah
  Ini melibatkan penggunaan prinsip, rumus, generalisasi, konsep dan
  hukum untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baru.
  Terdapat langkah-langkah dalam proses penyelesaian masalah seperti
  berikut:
  Mengenal masalah
  Mencari maklumat
  Membuat hipotesis
  Memilih cara menyelesaikan masalah
  Menguji hipotesis
  Membuat rumusan
Gagne (Sambung)
  Fasa pembelajaran dan peristiwa Pengajaran.
  (Events of Instruction)
  Gagne mengemukakan satu model pembelajaran
  langsung yang berasaskan model teori memproses
  maklumat di mana fasa pembelajaran disesuaikan
  dengan proses pembelajaran.
  Didedahkan kepada kemahiran /pengetahuan lalu
  Tajuk terbaru
  Mengajar kemahiran
  Mempraktis kemahiran
  Menerangkan semula pengetahuan yang dipelajari.
  Memberi kuiz/ soal jawab untuk memastikan objektif
  pengajaran tercapai.
Gagne (Sambung)
  Klasifikasi Hasil Pembelajaran
  Gagne telah mengklasifikasi hasil pembelajaran kepada
  lima:
  Maklumat lisan – menghafal huruf, nombor,tarikh dll
  Kemahiran Intelek – membuat diskriminasi, konsep,
  peraturan dan generalisasi.
  Strategi Kognitif – pelajar belajar urutan proses dalam
  penyelesaian masalah, memahami petikan dan menulis
  esei.
  Sikap – menggemari gaya belajar tertentu, menghargai
  idea tertentu, cara bekerja dll ke arah pembentukan
  sikap.
  Kemahiran motor – Guru membentup pelajar membuat
  tindakan yang tepat, hasil pergerakan otot besar/kecil Cn:
  ikat tali kasut, menunggang basikal, membelah katak dll
Aplikasi Prinsip Pembelajaran Gagne
dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  Teori Pembelajaran gagne
  menekankan sistem pembelajaran
  harus bermula daripada yang
  mudah /asas kepada yang rumit.
  Guru harus memastikan pelajar
  telah menguasai kemahiran asas
  sebelum mengajar kemahiran tinggi.
Teori Pembelajaran
Ausubel
  David Ausubel mengatakan manusia memperoleh ilmu
  dalam bentuk resepsi dan bukan daripada pembelajaran
  penemuan.
  Ausubel mengemukakan pembelajaran lisan bermakna
  (meaningful verbal learning), termasuk pentingnya
  maklumat lisan, idea dan hubungan antara idea.
  Hafalan (rote memorization) tidak dianggap pembelajaran
  bermakna.
  Model Pembelajaran Expository menekankan penerangan
  bahan pembelajaran oleh guru dalam bentuk fakta yang
  tersusun da dijelaskan menurut urutan serta fakta yang
  lengkap.
  Ausubel menegaskan pembelajaran sepatutnya
  berkembang dalam bentuk deduktif (rule-eg method), iaitu
  daripada am kepada khusus/spesifik atau daripada prinsip
  kepada contoh.

Ausubel (Sambung)
  A) Penyusunan Awal (Advance Organizer)
  Ia merupakan pendahuluan atau permulaan yang
  menerangkan hubungan antara konsep-konsep
  penting yang akan mencakupi keseluruhan
  pelajaran pada hari tersebut.
  Ada 3 tujuan penggunaan penyusunan awal, iaitu:
  A) Memberi gambaran apa yang penting dalam
  pelajaran seterusnya.
  B) Menjelaskan hubungan antara konsep yang akan
  dihuraikan guru.
  C) Seterusnya, menggerakkan minda pelajar
  mengingat semula konsep berkaitan yang telah
  dipelajari.
Ausubel (Sambung)
  Terdapat 2 kategori penyusunan awal, iaitu:
  A) Comparative- mengaktifkan semula skema
  relevan yang terdapat dalam ingatan jangka pendek.
  B) Expository – memberi gambaran mengenai
  maklumat seterusnya yang akan dipelajari.
  Langkah-langkah Dalam Pengajaran Expository
  Selepas memulakan pengajaran dengan
  menghuraikan penyusunan awal, langkah berikut
  ialah menerangkan isi kandungan pelajaran,
  menjelaskan persamaan dan perbezaan konsep-
  konsep atau fakta-fakta beserta contoh-contoh.
  Pendekatan Expository sesuai untuk pelajar di
  tahap dua sekolah rendah dan sekolah menengah
  sebab pendekatan ini memerlukan pelajar
  memanipulasi idea dalam mental.
Ausubel (Sambung)
  Subsumption Terbitan (Derivative Subsumption) dan
  Subsumption Korelatif (Correlative Subsumption)
  Ausubel dalam bukunya, The Psychology of Meaningful
  Verbal Learning, mengatakan maklumat yang dipelajari
  akan diasimilasikan dalam kognitif sedia ada melalui
  subsumption terbitan atau subsumption korelatif.
  Dalam Subsumption Terbitan,bahan pembelajaran
  meliputi suatu penghususan terhadap konsep yang
  terdapat dalam struktur kognitif, atau adalah suatu yang
  menyokong atau mempunyai penerangan terhadap suatu
  yang telah dipelajari sebelumnya.
  Cn: kanak-kanak telah mempelajari bahawa manusia
  memelihara binatang yang jinak.
  Bila dia balik ke rumah dan dapati ibu memelihara kucing
  dan terbitlah dalam mindanya bahawa binatang jinak
  tersebut adalah kucing.
Ausubel (Sambung)
  Subsumption Korelatif – maklumat yang
  baru dipelajari merupakan penerangan
  atau huraian tentang andaian atau konsep
  yang baru dipelajari.
  Cn: logam boleh cair pada suhu tinggi,
  tetapi pada suhu berapa?
  Dari bacaan atau penerangan guru,
  pelajar akan mendapati bahawa logam-
  logam tersebut menjadi cair pada suhu
  yang berlainan.
  Oleh itu, pengetahuan mereka
  berkembang.
Ausubel (Sambung)
  Aplikasi Prinsip Pembelajaran Ausubel Dalam
  Pengajaran dan Pembelajaran
  Ausubel mencadangkan supaya guru menggunkan
  resepsi (penerimaan) atau model pengajaran
  expository sebab guru dapat menyampaikan
  maklumat yang lengkap dalam susunan yang teratur
  seperti dlam kaedah kuliah.
  Tetapi kaedah ini lebih sesuai untuk pelajar tahap
  dua dan seterusnya.
  Menggunakan sistem maklumat awal (advance
  organizer) dalam pengajaran untuk menggalakkan
  murid mengingat semula maklumat yang telah
  dipelajari dan dikaitkan dengan maklumat yang
  akan dipelajari.
Teori Pembelajaran Bruner
  Pengenalan
  Jerome S. Bruner telah dilahirkan pada tahun 1915 dan merupakan
  seorang ahli psikologi yang berpengaruh di A. Syarikat.
  Ijazah pertama di Duke University (1973).
  Ph. D. dalam bidang psikologi di Universiti harvard (1941).
  Dilantik Pengarah Pusat Kajian kognitif di Universiti Harvard.
  Beliau telah menghasilkan banyak karya tentang proses
  perkembangan pemikiran manusia dan hubungannya dengan
  pembelajaran.
  Karya beliau banyak memberi penekanan kepada penglibatan murid
  dalam proses pengajaran-pembelajaran yang bermakna.
  Karya-karya:
  The Process of Education (1960).
  A Study of Thinking and Towards a Theory of Instruction (1966).
  Acts of Meaning (1991)
  The Culture of education (1966).
  Pernah menjawat jawatan Profesor Psikologi di Universiti Harvard
  dan Oxford.
Bruner (Sambung)
  Bruner telah mengemukakan Perkembangan Mental
  Manusia dalam 3 tahap:
  Peringkat Enaktif (0-2 tahun)
  Kanak-kanak banyak menggunakan anggotanya
  untuk menyelesaikan masalah.
  Mereka belum pandai berbahasa atau
  berkomunikasi dengan baik.
  Peringkat Ikonik (2-4 tahun)
  Kanak-kanak berupaya menggambarkan sesuatu
  dalam fikirannya.
  Dia mampu menyimpan imej-imej tertentu.
  Peringkat Simbolik (5-7 tahun)
  Kanak-kanak menggunakan simbol perkataan,
  bahasa untuk menghuraikan pengalamannya.
Bruner (Sambung)
  Bruner menggariskan beberapa prinsip untuk
  membuat rancangan pengajaran bagi apa jua subjek
  dan tahap yang diajar.
  A) Persekitaran untuk belajar
  B) Struktur dan Bentuk Pengetahuan
  Senang kepada susah
  Konkrit kepada abstrak
  C) Urutan
  D) Pembelajaran Penemuan
  Mengkategori/mengorganisasi maklumat / ilmu
  Sistem koding/sistem berhiraki
Bruner (Sambung)
  Pembelajaran Penemuan mempunyai 5 ciri:
  Set pengajaran
  Set motivasi
  Asas pengetahuan
  Contoh Pelbagai
  Kurikulum disusun secara berhiraki
  Langkah-langkah dalam merancang Pembelajaran penemuan
  Pilih tajuk yang kita mahir
  Mulai pelajaran dengan sesuatu yang menyebabkan pelajar
  meneka.
  PElajar diarah untuk mencari fakta yang tidak diberi.
  Berikan bahan kepada pelajar untuk membuat eksperimen
  Galakkan pelajar untuk meneulis generalisasi yang
  diperoleh.
  Galakkan untuk mengadakan diskusi mengenai
  generalisasi./contoh-contoh.
Bruner (Sambung)
  Aplikasi Prinsip Pembelajaran Bruner dalam
  Pengajaran dan Pembelajaran
  Bruner mencadangkan subjek diajar melalui cara
  kanak-kanak melihat dunia iaitu melalui peringkat
  enaktif, ikonik dan seterusnya simbolik.
  Kaedah Penemuan/meneroka/projek/uji
  kaji/menemubual dll
  Interaksi murid dengan guru.
  Guru disaran memberi contoh-contoh semasa
  pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar boleh
  membentuk konsep, membuat kategori dan
  membuat perbandingan di antara konsep-konsep.

								
To top