; Bang_bao_gia_thiet_bi_dien_Sino_Vanlock_excel
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Bang_bao_gia_thiet_bi_dien_Sino_Vanlock_excel

VIEWS: 27 PAGES: 6

 • pg 1
									           COÂNG TY TNHH SX-TM-VT NGUYEÂN ANH
           618 Xa lộ Hà Nội - KP1 - P. PL B - Quận 9 - Tp.HCM
           ĐT: 083.7283652 - 08.22292158 - Fax: 083.7283653

             BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN SINO-VANLOCK
TT   Mã hàng        Teân hàng        Màu sắc  Đvt  Ñôn giaù   Giá bán
                                      Price list  thöïc teá
                 Ổ CẮM, COÂNG TẮC KIỂU S18
 1  S181/X           Mặt 1 lỗ        Trắng    cái   10,200    6,630
 2  S182/X           Mặt 2 lỗ        Trắng    cái   10,200    6,630
 3  S183/X           Mặt 3 lỗ        Trắng    cái   10,200    6,630
 4  S184/X           Mặt 4 lỗ        Trắng    cái   14,200    9,230
 5  S185/X           Mặt 5 lỗ        Trắng    cái   14,500    9,425
 6  S186/X           Mặt 6 lỗ        Trắng    cái   14,500    9,425
 7  S18U        Ổ cắm ñôn 2 chaáu 16A     Trắng    cái   26,800    17,420
 8  S18U2       OÅ caém ñoâi 2 chaáu 16A     Trắng    cái   40,500    26,325
 9  S18U2/R    Ổ cắm ñôn 2 chaáu 16A - loaïi rôøi Trắng    cái   40,500    26,325
10  S18UX     OÅ caém ñôn 2 chaáu 16A vôùi 1 lỗ  Trắng    cái   32,800    21,320
11  S18UXX    OÅ caém ñôn 2 chaáu 16A vôùi 2 lỗ  Trắng    cái   32,800    21,320
12  S18U3        3 OÅ caém 2 chaáu 16A      Trắng    cái   49,800    32,370
13  S18U2X     2 OÅ caém 2 chaáu 16A vôùi 1 lỗ  Trắng    cái   39,500    25,675
14  S18U2XX    OÅ caém ñoâi 2 chaáu 16A vôùi 2 lỗ  Trắng    cái   39,500    25,675
15  S18UE        Ổ cắm ñôn 3 chaáu 16A     Trắng    cái   38,000    24,700
16  S18UE2       OÅ caém ñoâi 3 chaáu 16A     Trắng    cái   51,800    33,670
17  S18UEX    OÅ caém ñôn 3 chaáu 16A vôùi 1 lỗ  Trắng    cái   40,200    26,130
18  S18UEXX    OÅ caém ñôn 3 chaáu 16A vôùi 2 lỗ  Trắng    cái   40,200    26,130
19  S18UXX    OÅ caém ñôn 2 chaáu 16A vôùi 2 lỗ  Trắng    cái   32,800    21,320
20  S18/30X          Mặt che trơn       Trắng    cái   10,200    6,630
21  S18WS          Viền ñôn trắng       Trắng    cái    4,100    2,665
22  S18WD          Viền ñoâi trắng      Trắng    cái   10,200    6,630
23  S18CS          Viền ñôn maøu       17 maøu   cái    6,800    4,420
                Ổ CẮM, COÂNG TẮC KIỂU S18-CF
           Nuùt chuoâng baùo xin veä sinh
 1                            Trắng   cái   194,400   126,360
   S18BPDM    phoøng vaø baùo khoâng quaáy raày
          Coâng taéc duøng theû töø 16A - coù
 2                            Trắng   cái   288,000   187,200
  S18/501         thôøi gian chaäm
 3 SKT501            Theû töø         Trắng   cái   22,000    14,300
         Boä chìa khoùa ngaét ñieän 20A coù
 4                            Trắng   cái   238,500   155,025
   S18KT + SKTA  ñeøn baùo - chìa khoùa khieåu A
 5  SKTA         Chìa khoùa kieåu A       Trắng   cái   25,000    16,250
 6  SKTB         Chìa khoùa kieåu B       Trắng   cái   20,000    13,000
         Boä chìa khoùa ngaét ñieän 20A coù
 7                            Trắng   cái   238,500   155,025
   S18KT + SKTB  ñeøn baùo - chìa khoùa khieåu B
         OÅ caém 2 chaáu vaø moät oå caém
 8                            Trắng   cái   60,200    39,130
   S18/10US       3 chaáu kieåu Uùc
          OÅ caém 15A - 3 chaáu troøn kieåu
 9                            Trắng   cái   67,400    43,810
   S1815N        Anh coù coâng taéc
          OÅ caém 15A - 3 chaáu troøn kieåu
10                            Trắng   cái   67,400    43,810
  S1815SN     Anh coù coâng taéc vaø ñeøn baùo
11 S18/31TO      Ñaàu ra daây caùp lieàn maët    Trắng   cái   31,200    20,280
         Ñaàu ra daây caùp vôùi ñaàu noái
12                           Trắng  cái  39,400  25,610
  S18/31TB         25A + Maët
13 S18/38TB    Ñaàu ra daây caùp vôùi ñaàu noái   Trắng  cái  30,000  19,500
         OÀ caém 13A-250V, 3 chaáu vuoâng
14                           Trắng  cái  70,400  45,760
   S1813S      kieåu Anh-coù coâng taéc
         OÅ caém 13A-250V, 3 chaáu vuoâng
15        kieåu Anh-coù coâng taéc vaø ñeøn   Trắng  cái  70,400  45,760
   S1813SN
                baùo
         OÅ caém ñoâi 13A-250V, 3 chaáu
16        vuoâng kieåu Anh-coù coâng taéc   Trắng  cái  173,800  112,970
  S1825SN         vaø ñeøn baùo
17 S18HD416   OÅ caém 4 daây 3 pha 16A kieåu Myõ  Trắng  cái  82,800  53,820
18 S18HD425   OÅ caém 4 daây 3 pha 25A kieåu Myõ  Trắng  cái  101,800  66,170
19 S18/16    OÅ caém "Schuko" 2 chaáu 16A-250V   Trắng  cái  45,500  29,575
         OÅ caém dao caïo raâu 110/240V-
20        20VA coù baûo veä quaù taûi-Loaïi  Trắng  cái  574,200  373,230
   S18/2727V         doïc
         OÅ caém dao caïo raâu 110/240V-
21        20VA coù baûo veä quaù taûi-Loaïi  Trắng  cái  574,200  373,230
   S18/2727         ngang
             COÂNG TẮC PHÍM LÔÙN KIỂU S18-CF
 1 S181D1    Coâng taéc ñôn 1 chieàu, phím lôùn Trắng cái     17,200  11,180
         Coâng taéc ñôn 1 chieàu coù ñeøn
 2                         Trắng cái     24,200  15,730
  S181N1R        baùo phím lôùn
 3 S181D2    Coâng taéc ñôn 2 chieàu, phím lôùn  Trắng  cái  22,500  14,625
         Coâng taéc ñôn 2 chieàu coù ñeøn
 4                           Trắng  cái  29,600  19,240
  S181N2R        baùo phím lôùn
 5 S182D1    Coâng taéc ñoâi 1 chieàu, phím lôùn  Trắng  cái  21,600  14,040
         Coâng taéc ñoâi 1 chieàu, phím lôùn
 6                           Trắng  cái  35,800  23,270
  S182N1R         coù ñeøn baùo
 7 S182D2    Coâng taéc ñoâi 2 chieàu, phím lôùn  Trắng  cái  28,400  18,460
         Coâng taéc ñoâi 2 chieàu coù ñeøn
 8                           Trắng  cái  42,400  27,560
  S182N2R         baùo phím lôùn
 9 S183D1     Coâng taéc ba 1 chieàu, phím lôùn  Trắng  cái  30,800  20,020
         Coâng taéc ba 1 chieàu, phím lôùn
10                           Trắng  cái  52,200  33,930
  S183N1R         coù ñeøn baùo
11 S183D2     Coâng taéc ba 2 chieàu, phím lôùn  Trắng  cái  43,400  28,210
         Coâng taéc ba 2 chieàu coù ñeøn
12                           Trắng  cái  61,000  39,650
   S183N2R       baùo phím lôùn
                Ổ CẮM, COÂNG TẮC KIỂU S9
 1  S91/X           Mặt 1 lỗ       Trắng   cái  10,200   6,630
 2  S92/X           Mặt 2 lỗ       Trắng   cái  10,200   6,630
 3  S93/X           Mặt 3 lỗ       Trắng   cái  10,200   6,630
 4  S94/X           Mặt 4 lỗ       Trắng   cái  14,200   9,230
 5  S95/X           Mặt 5 lỗ       Trắng   cái  14,500   9,425
 6  S96/X           Mặt 6 lỗ       Trắng   cái  14,500   9,425
 7  S9U        Ổ cắm ñôn 2 chaáu 16A    Trắng   cái  26,800  17,420
 8  S9U2       OÅ caém ñoâi 2 chaáu 16A    Trắng   cái  40,500  26,325
 9  S9UX     OÅ caém ñôn 2 chaáu 16A vôùi 1 lỗ Trắng   cái  32,800  21,320
10  S9UXX    OÅ caém ñôn 2 chaáu 16A vôùi 2 lỗ Trắng   cái  32,800  21,320
11  S9U3       3 OÅ caém 2 chaáu 16A     Trắng   cái  49,800  32,370
12  S9U2XX    2 OÅ caém 2 chaáu 16A vôùi 2 lỗ Trắng   cái  39,500  25,675
13  S9UE       Ổ cắm ñôn 3 chaáu 16A     Trắng     cái  38,000  24,700
14  S9UE2      OÅ caém ñoâi 3 chaáu 16A     Trắng     cái  51,800  33,670
15  S9UEX    OÅ caém ñôn 3 chaáu 16A vôùi 1 lỗ  Trắng     cái  40,200  26,130
16  S9UEXX    OÅ caém ñôn 3 chaáu 16A vôùi 2 lỗ  Trắng     cái  40,200  26,130
17  S9/30X         Mặt che trơn       Trắng     cái  10,200  6,630
18  S9XLW         Viền ñôn trắng       Trắng     cái   4,100  2,665
19  S9/WD         Viền ñoâi trắng      Trắng     cái  10,200  6,630
20  S9XLC         Viền ñôn maøu       17 maøu     cái   6,800  4,420
              COÂNG TẮC PHÍM LÔÙN KIỂU S9 MEGA
 1  S91/1D    Coâng taéc ñôn 1 chieàu phím lôùn  Trắng     cái  23,600  15,340
 2  S92/1D    Coâng taéc ñoâi 1 chieàu phím lôùn  Trắng     cái  33,800  21,970
 3  S93/1D    Coâng taéc ba 1 chieàu, phím lôùn  Trắng     cái  45,500  29,575
 4  S91/2D    Coâng taéc ñôn 2 chieàu phím lôùn  Trắng     cái  36,200  23,530
 5  S92/2D    Coâng taéc ñoâi 2 chieàu, phím lôùn Trắng     cái  60,500  39,325
 6  S93/2D    Coâng taéc ba 2 chieàu, phím lôùn  Trắng     cái  72,000  46,800
         Coâng taéc ñôn 2 chieàu, phím lôùn
 7                            Trắng    cái  47,800  31,070
   S91/2ND    10A-250V coù ñeøn baùo NEON
         Coâng taéc ñoâi 2 chieàu, phím lôùn
 8                            Trắng    cái  85,200  55,380
   S92/2ND    10A-250V coù ñeøn baùo NEON
         Coâng taéc ba 2 chieàu, phím lôùn
 9                            Trắng    cái  104,500  67,925
   S93/2ND    10A-250V coù ñeøn baùo NEON
            PHUÏ KIEÄN DUØNG VÔÙI KIEÅU S9; S18; S98
 1   S30/1/2M   Coâng taéc 10A - Loaïi 1 chieàu Trắng   cái       7,500  4,875
 2   S30M    Coâng taéc 10A - Loaïi 2 chieàu Trắng   cái      13,500  8,775
 3   S30MD20    Coâng taéc 20A- Loaïi 2 cöïc  Trắng   cái      54,800  35,620
 4   S30MBP2     Nuùt nhaán chuoâng 3A    Trắng   cái      20,600  13,390
          Nuùt nhaán chuoâng 3A coù ñeøn
 5   S30MBPN         baùo ñoû       Trắng   cái      25,800  16,770

 6   S30NRD      Ñeøn baùo ñoû 220V       Trắng - ñoû  cái  13,800  8,970
 7   S30NGN      Ñeøn baùo xanh 220V        Trắng -   cái  13,800  8,970
          Ñeøn baùo ñoû 220V- Coù daây
 8  S30NRD/W        ñaáu saün         Trắng- ñoû  cái  11,500  7,475

          Ñeøn baùo xanh 220V- Coù daây     Trắng -
 9  S30NGD/W        ñaáu saün                cái  11,500  7,475
                              xanh
10 S30TV75MS      OÅ caém TV 75 OHM         Trắng    cái  33,800  21,970
11  SSTD       Haït caàu chì oáng 10A       Trắng    cái  25,200  16,380
12  FTD     Oáng caàu chì 250V-5A, 10A, 15A     Trắng    cái   7,600  4,940
          Boä ñieàu chænh toác ñoä quaït
13   S400VX   400VA Loaïi taéc haún - Daïng haït   Trắng    cái  85,200  55,380
             rôøi gaén vaøo maët

          Boä ñieàu chænh ñoä saùng ñeøn
14   S500VX   500W Loaïi taéc haún - Daïng haït   Trắng    cái  85,200  55,380
             rôøi gaén vaøo maët

         Boä ñieàu chænh ñoä saùng ñeøn
15   S1000VX  1000W Loaïi taéc haún - Daïng haït   Trắng    cái  101,800  66,170
             rôøi gaén vaøo maët
16   S30RJ40    OÅ caém ñieän thoaïi 4 daây     Trắng    cái  41,500  26,975
17   S30RJ64    OÅ caém ñieän thoaïi 6 daây     Trắng    cái  43,500  28,275
18   S30RJ88    OÅ caém ñieän thoaïi 8 daây     Trắng    cái  54,800  35,620
19  S30RJ40D   OÅ caém ñieän thoaïi 4 daây- coù    Trắng    cái  34,200  22,230
20    SX         ñaáu saün
              Nuùt che trôn         Trắng    cái   3,200  2,080
21   S30MI     Coâng taéc 3 chieàu 10A      Traéng   cái  108,000  70,200
         Hoäp ñaäy phoøng thaám nöôùc cho
22  S323V    caùc maët coâng taéc chöõ nhaät   Trắng  cái  85,500  55,575

         Hoäp ñaäy phoøng thaám nöôùc cho
23  S323DV    caùc maët oå caém chöõ nhaät    Trắng  cái  94,500  61,425

         Ñeá aâm töï choáng chaùy duøng
24  S2157    cho caùc maët hình chöõ nhaät    Trắng  cái  3,860  2,509

         Ñeá aâm töï choáng chaùy loaïi saâu
25  S2157H   duøng cho caùc maët hình chöõ nhaät  Trắng  cái  5,500  3,575

26  S157R   Ñeá aâm saét duøng cho caùc maët   Trắng  cái  7,000  4,550
         Ñeá aâm saét duøng cho ET2727 &
27  ST2157         ET25N          Trắng  cái  23,000  14,950

          Ñeá aâm nhöïa töï choáng chaùy
28  S2157/D   duøng cho caùc maët hình chöõ    Trắng  cái  13,500  8,775
             nhaät-Loaïi ñoâi
         Ñeá noåi duøng cho kieåu S9; S18 -
29  CK157/D         Loaïi ñoâi        Trắng  cái  16,600  10,790

30  CK157     Ñeá noåi duøng cho kieåu S9    Trắng  cái  5,400  3,510
         Ñeá noåi nhöïa duøng cho kieåu S18
31  CK157RL    - Loaïi thaáp (KT: 119x70x28)   Trắng  cái  4,600  2,990

         Ñeá noåi nhöïa duøng cho kieåu S18
32  CK157RH     - Loaïi cao (KT: 119x70x34)    Trắng  cái  5,000  3,250

         Ñeá noåi Polycarbonate chöùa caàu
33  SK100/M    dao MCB kieåu Moâ-ñun (M)     Trắng  cái  15,500  10,075

         Ñeá noåi nhöïa duøng cho ET25N,
34  ET 238          ET2727         Trắng  cái  18,800  12,220

         Ñeá noåi nhöïa duøng cho series S98
35  S238/D         - Loaïi ñoâi       Trắng  cái  18,800  12,220

         Ñeá aâm chöùa maët AÙT HA, HB töï
36 S2157/HA/HB       choáng chaùy        Trắng  cái  3,860  2,509

         Ñeá aâm töï choáng chaùy loaïi ñaëc
37  S2157R   chuûng duøng cho caùc maët oå    Trắng  cái  4,100  2,665
             caém maët AÙT
         Ñeá aâm chöùa chöõ nhaätcaøi MCB
38  FC2-63         loaïi roäng        Trắng  cái  4,800  3,120

         Maët nhöïa chöùa 1 MCB - Kieåu M
39  ST121/M                      Trắng  cái  10,200  6,630

40  ST122/M   Maët nhöïa chöùa 2 MCB - Kieåu M   Trắng  cái  10,200  6,630
41  ST121/HA   Maët nhöïa chöùa 1 MCB - Kieåu A   Trắng  cái  10,200  6,630
42  ST121/HB   Maët nhöïa chöùa 1 MCB - Kieåu B   Trắng  cái  10,200  6,630
43  S18121/M   Maët nhöïa chöùa 1 MCB - Kieåu M   Trắng  cái  10,200  6,630
44  S18122/M   Maët nhöïa chöùa 2 MCB - Kieåu M   Trắng  cái  10,200  6,630
45  S18121/HA  Maët nhöïa chöùa 1 MCB - Kieåu A   Trắng  cái  10,200  6,630
46  S18121/HB  Maët nhöïa chöùa 1 MCB - Kieåu B   Trắng  cái  10,200  6,630
47  S18121/AB  Maët nhöïa chöùa 1 MCB - Kieåu A, B  Trắng  cái  10,200  6,630
48  SG100/M    Ñeá aâm nhöïa duøng cho maët    Trắng  cái  3,000  1,950
               kieåu M
49  SG100 HA   Ñeá aâm nhöïa duøng cho maët    Trắng  cái  3,000  1,950
               kieåu A
         Ñeá aâm nhöïa duøng cho maët
50 SG100 HB                      Trắng  cái  3,000  1,950
               kieåu B
  S9121+SG100/ Maët vaø Ñeá aâm chöùa 1 caàu dao
51                           Trắng  cái  13,200  8,580
    M         (MCB) - Kieåu M
  S9122+SG100/ Maët vaø Ñeá aâm chöùa 2 caàu dao
52                           Trắng  cái  13,200  8,580
    M         (MCB) - Kieåu M
  S9121+SG100/ Maët vaø Ñeá aâm chöùa 1 caàu dao
 53                              Trắng   cái   13,200    8,580
      HA          (MCB) - Kieåu A
  S9121+SG100/ Maët vaø Ñeá aâm chöùa 1 caàu dao
 54                              Trắng   cái   13,200    8,580
      HB          (MCB) - Kieåu B
Thôøi gia giao haøng: Trong voøng 01 - 3 ngaøy
Phöông thöùc giao haøng: Mieãn phí vaän chuyeån trong phaïm vi TP.Hoà Chí Minh
Hieäu löïc baûng giaù:
Thôøi gian baûo haønh: 24 thaùng keå töø ngaøy giao
Chuùng toâi raát vui loøng ñöôïc phuïc vuï vaø hy voïng nhaän ñöôïc ñôn ñaët haøng töø quí Khaùch haøng

                             Ngaøy 20 thaùng 06 naêm 2011
                                 Giaùm ñoác
                                Ngoâ Taán Quang
NH
 M
53

ANLOCK

								
To top