PowerPoint-presentation by J4nqtLd

VIEWS: 0 PAGES: 33

									Mätosäkerhet – Bestämning och rapportering och
krav från EU direktiv
     Bertil Magnusson, SP
  Presenterat vid Vannringens möte i
    Trondheim 2009-03-26
Innehåll
EU direktiv – krav på analysmetoderna
Vad är mätsoäkerhet
Terminologi
Bestämning av mätosäkerhet
  ISO GUM principerna
  Olika sätt
Exempel med ammonium - Nordtest
********************************
Andra handböcker + SP kurser
Rapportera mätosäkerhet över hela mätområdet
Mätcykeln
               Kund
    Beslut utifrån resultat      Kund fråga


 Sammanställning av data
                       Definiera frågeställningen   Analys-                                Kund
                            Beslut om
   rapport                      mätning       Analytisk
                                       kemist

     Utvärdering              Provtagning

                 Analys
                                 Mätning


            Analytisk kemist
EU direktiv för vatten – krav på metoder 2008
 Förslag – krav på:
 Medlemsstaterna ska säkerställa att minimikriterierna
  för alla analysmetoder som används är baserade på

 Mätosäkerhet
 en mätosäkerhet på högst 50 % (k = 2) beräknad på
  nivån för relevanta miljökvalitetsstandarder (EQS)

 Kvantifieringsgräns
 en kvantifieringsgräns som är lika med eller under ett
  värde på 30 % av de relevanta
  miljökvalitetsstandarderna (EQS)

     Environmental Quality Standard EQS för
       ammonium i sötvatten är 15 µg/l
Mätosäkerhet
Utvidgad Mätosäkerhet är ett intervall runt mätvärdet där man bör
  hitta det ”sanna” värdet för mätstorheten i minst 95 fall av 100.
EXEMPEL
Mätstorhet: Totalhalt kväve i vattenprov levererat till lab
Resultat: 35 ± 3 g·kg-1 *
*Den rapporterade osäkerheten (3) är en
utvidgad osäkerhet beräknad med
täckningsfaktorn 2 vilket ger en
konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätvärde, fel och mätosäkerhet

      Fel    Intervall för osäkerhet
    D = y - yT    y–U … y+U    y-U  yT   y     y+U


               Mätstorhet, Y
      “Sant          Totala (mass)
      Värde”        koncentrationen av
       Mätvärde     fosfor i prov levererat
       Resultat       till laboratoriet
 Laboratoriestegen – effekter på mätresultatet     inom-lab         4 Repeter-
   reproducerbarhet        barhet

               3Mellan-
               xxdags-

              2 Lab

      bias     1 Metod
                      Mätosäkerhet
Dricksvattendirektivet          Vattendirektivet
    1998               WFD – riktlinjer
                        2008
Terminologi – bias (riktighet)


    Mean
    Medel
                  Bias
                  Bias


                Referensvärde
               Reference quantity
                     value
                         Halt
  Bias är skillnad mellan medelvärdet och referensvärdet
              Terminologi - spridningsmått
                                             Mellan
                                  Inom        laboratorier
                                 laboratoriet
               Samma
Ökande standardavvikelse
              provberedda    Samma dag
               lösning


                         r          Rw          R
              Instrumentets
              repeterbarhet
                      Repeterbarhet
                              Intermediär precision
                              inomlab-reproducerbarhet

                                        Reproducerbarhet
Mätosäkerhet, U mot halt – instrumentell analys
(samma gäller för standardavvikelse)

     Haltområde (Utvidgad)
          Mätosäkerhet, U
     10-20 mg/l  1 mg/l
U    >20     10 %
                     Vattendirektivet
   U är konstant              WFD
           ?


Kvantifieringsgräns      Halt t.ex mg/l
Mätosäkerhet, U mot halt – instrumentell analys
(samma gäller för standardavvikelse)

     Haltområde (Utvidgad)
          Mätosäkerhet, U
     10-20 mg/l  1 mg/l
U    >20     5%
                     Vattendirektivet
   U är konstant              WFD
           ?


Kvantifieringsgräns      Halt t.ex mg/l
  Mätosäkerhet, U mot halt – pH i faerskvann
 U    Haltområde  (Utvidgad) Mätosäkerhet, U

      3-10     0,15 pH          Mätområde
0,15
     U är konstant     3       7         10     pH
ISO GUM for uncertainty estimation

GUM
Guide to Expression of Uncertainty in Measurement
• Gives the principals of uncertainty estimates
• Proposes one approach – the modelling approach

But
• Several other approaches are possible following the GUM
 principles.
 Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement;
 ISO Guide 98:3 2008 (GUM: 1995)
GUM principles

uncertainty evaluation is comprehensive, accounting for all
 relevant sources of measurement error

Basic requirements for a valid uncertainty evaluation are thus:
• a clear definition of the measurand, i.e. the quantity to be
  measured,
• a comprehensive specification of the measurement procedure
  and the test items
• a comprehensive analysis of the effects impacting the
  measurement results.

The various approaches range from:
• individual quantification and combination of input uncertainties for a
  single result
to
• collective quantification using a reproducibility standard deviation for
  a standard test procedure.
  Uncertainty approaches – Eurolab report 2007*

GUM        Definition of the measurand
principles   List of uncertainty components


  Intralaboratory           Interlaboratory

             based on …

Modelling   Single     Interlaboratory   Proficiency
       laboratory     validation     testing
       validation
             Experimental approaches
                      *www.eurolab.org report 1:2007
Interlaboratory approachThe major sources of variability can often be assessed by
• interlaboratory studies as stated in ISO 5725
 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods ….

The document for assessing uncertainty is
• ISO/TS 21748 Guidance for the use of repeatability,
 reproducibility and trueness estimates in measurement
 uncertainty estimation

           Equation is the following

             U = 2 sR
Single lab approach
    U  2 s  b   2    2

s is the experimental standard deviation
b is obtained from trueness studies – estimating bias
Example from Nordtest guide

    U  2  sRw  u (bias)
              2        2
Laboratoriestegen – effekter på mätresultatet    inom-lab         4 Repeter-
  reproducerbarhet        barhet

              3Mellan-
              xxdags-

             2 Lab

    bias     1 Metod
                     Mätosäkerhet
  Nordtest
6 steg för att uppskatta mätosäkerheten 1 2 3 4 5 6

1. Specificera mätstorheten

2. Uppskatta inom-lab reproducerbarheten

3. Uppskatta bias

4. Räkna om till standardavvikelse eller s.k. standardosäkerhet
 u(RW) och u(bias)

5. Beräkna sammanlagd standardosäkerhet

6. Beräkna utvidgad mätosäkerhet
Ammonium i vatten - Steg 1 2 3 4 5 6

 Steg 1: Specificera mätstorheten
  Ammonium uppmätts i vatten enligt EN/ISO11732
    Halten rapporteras på inlämningstillstånd
    Resultatet gäller prov inlämnat till laboratoriet  Beskriv analysprocessen i steg
   Provet surgörs och ammonium komplexbinds och mäts
    spektrofotometriskt
   instrumentet är kalibrerat medammonium standard
  Kundens krav på mätosäkerhet (95 %):
  vid nivån 200 µg/l är ± 10 % (rel))
Ammonium i vatten - Steg 1      2 3 456                    u(Rw)
 Step 4 (1): Räkna om till s.k. standardosäkerhet

 Data från kontrollprov som omfattar HELA analyskedjan

 varningsgränserna (2s) är ± 3,34 % (rel).
  1s blir då 1,67 % (rel)


  Inom-lab reproducerbarheten, u(Rw) = 1,67 %


                                           X-Chart: Pb

                           0,33

                           0,32

                           0,31

                            0,3
                        µg/l
                           0,29

                           0,28

                           0,27

                           0,26
                            16-Sep  27-Sep  1-Oct  11-Oct  18-Oct  26-Oct  2-Nov  22-Nov  1-Dec
                                              Date of analysis
 Ammonium i vatten - Steg 1      2 3 456     u(bias)
Steg 4 (2): Räkna om till s.k. standardosäkerhet
 Bias - Data från provningsjämförelser
 RMSbias är ett kvadratiskt
 medelvärde på bias-
 variationen = 2,25 % (rel)u(Cref) är medelvärdet av osäkerheten på det
 nominella värdet i provningsjmf = 1,5 % (rel)
komponenterna adderas så här!
            u(bias)  RMSbias  u (Cref ) 2
                        2
              2,26  1,5  2,71 %
                   2      2
Ammonium i vatten - Steg 1   2 3 4 56   u(c)

Steg 5:
 Beräkna sammanlagd standardosäkerhet, uc     uc  u ( Rw )  u (bias)  
            2      2      1,67  2,71  3,18 %
         2    2
 Ammonium i vatten - Steg 1   23456

Steg 6: Beräkna utvidgad mätosäkerhet, U

Täckningsfaktorsfaktor k=2 ger ~ 95% konfidensintervallU = 2*uc = 2*3,18 =6,36 ~ 7 % (rel)

Kravet var 10 % (rel)
Mätosäkerhet från QC och valideringsdata
• Följer rek från europeisk ackreditering, Eurachem och Eurolab
• På väg in i flera ISO standarder
• Kräver god kvalitetskontroll och validering
• Realistisk uppskattning av mätosäkerheten om
  – Hela analysprocessen omfattas
  – Inhomogenitet i proverna ingår
  – CRM liknar proverna
• Om mätosäkerheten tas direkt från standardmetoden måste
 laboratoriet visa metodens prestanda på det egna laboratoriet
Laboratoriestegen – mätosäkerhet för ammonium
        inom-lab         4 Repeter-
      reproducerbarhet       barhet

        1,67 %       3Mellan-
                  xxdags-
                 2 Lab

       Bias
                1 Metod
  Osäkerheten från bias             Mätosäkerhet
     2,71 %                 Ca 7 % (k=2)
Korrekt bestämning?
Vi har gjort en handbok
  om hur man spelar
  melodinMen det behövs en
 kompetent spelareLadda ner från Nordtest
 Report 537
www.nordicinnovation.net
Guidelines for measurement quality

Eurachem - www.eurachem.org
• Guidelines
• Leaflets
  – Measurement Uncertainty
  – Proficiency Testing
  – Traceability
Nordtest handbooks - www.nordicinnovation.net
Eurolab - www.eurolab
• Measurement Uncertainty revisited (2007)’
Databases
• External quality control
• Reference materials
Terminology – VIM - Vocabulary in Measurement
  ISO guide 99 (2007) www.bipm.org
Nordtest reports      English versions downloadable from
              www.nordicinnovation.net
TR 537 Measurement Uncertainty
TR 569 Internal Quality Control
TR 581 Quality Control for Field Measurements
TR 608 Uncertainty from Sampling

         The reports are general but examples
          mainly form environmental sector

SP har kurser I mätkvalité och ackreditering
Train-MiC – 17-18 November Uppsala
Ex Intern kvalitetskontroll em8-fm9 oktober - Oslo
Mätosäkerhet 17-18 november – Borås
Mer info www.sp.se/conf under mätteknik, kemisk mätteknik
  eller bertil.magnusson@sp.se
Rapportera mätosäkerhet
Mätområde    U – utvidgad mätosäkerhet

0,2 - 1,0 mS/m  0,2 Motsvarar 20 % vid nivån 1,0
1,0 - 5,0 m/S  10% Motsvarar 0,1mS/m vid nivån 1,0
5,0 - 500 mS/m  5 % Motsvarar 0,25mS/m vid nivån 5,0

Mätområde    U – utvidgad mätosäkerhet
0,2 - 4,0 mS/m  0,2
4,0 - 500 m/S  5%
 Diskussion - forslag
• Erfaringer med elektroniske kvalitetssystemer. (Kjell Morten Denstad )

• Bruk av internkontrolldiagram og avviksskjema i elektroniske
 systemer (bruk av PC) kontra papirbaserte avviksskjema og
 internkontrollskjema. (Kjell Morten Denstad, Arne Jensen )

• Jeg kunne tenkt meg at vi får en diskusjon rundt antall signifikante
 sifre, spesielt i området like over LOQ (Torgunn Satre)

• Vi på VEAS foreslår forskjell på feil og avvik som et tema. (Pia Ryrfors)

• Skulle ønske at noen i gruppa hadde et forslag til en revisjonsplan
 som omfatter alle elementer og som er tilstrekkelig detaljert. (Edith
 Jacobsen)
Datakvalitet
Microsoft Sharepoint

								
To top