RFE by novius.se

VIEWS: 1 PAGES: 1

									REFRACTIVE LENS EXCHANGE RLE
                  RLE är operationsmetoden som korrigerar olika
                  typer av synfel (närsynthet, översynthet, astigmatism)
                  genom avlägsnandet av ögats egen lins.
                  I själva verket innebär detta att man utför en gråstarrsoperation
                  på ett friskt öga där linsen fortfarande
                  är klar (utan gråstarr) i syfte att korrigera befintliga synfel, därav
                  namnet ”Refractive Lens Exchange”.

                  KORT OM OPERATIONEN
 1.Vid närsynthet är ögat för   Operationen görs i lokalbedövning och är helt
  långt eller hornhinnan för   smärtfri. Det tar ca 10 min att utföra själva ingreppet.
krökt. Strålarnas brytningspunkt  Man opererar ett öga i taget.
   hamnar därför framför     Via ett minimalt snitt vid sidan om hornhinnan
  näthinnan vilket leder till  tas den egna linsen bort genom finfördelning och
      oskarp syn.       utsugningen med ultraljudsteknik. Därefter sätter
                  man in en konstgjord plastlins.
                  Styrkan på denna lins beräknas i förväg så att
                  man efter operationen ska kunna se bra på långt
                  avstånd utan glasögon. På senare år har det dessutom
                  kommit linser med cylinderslipning för korrektion
                  av astigmatism. Den nya linsen kan dock
                  inte ackommodera (dvs. ställa in sig från långt till
                  kort avstånd). Läsglasögon blir därför nödvändiga.
                  Denna typ av operation lämpar sig därför för
                  patienter som redan befinner sig i ”läsglasögonålder”
                  (dvs. 45 år eller äldre) då den egna linsen ändå förlorat
  2. Genom att byta ut den    sin naturliga förmåga att ackommodera. I vissa
 egna (humana) linsen med en    extrema fall kan den dock övervägas även hos yngre
 konstgjord lins av förbestämd   patienter.
  styrka (IOL) ändrar man     Vanligtvis uppnås mycket god synskärpa redan
  ögats brytningsförmåga.     dagen efter operation. Ögondroppar används under
                  3–4 veckor.

                  FÖRDELAR
                  ❍ Snabb synrehabilitering
                  ❍ Enkla rutiner

                  Risker: Det bör betonas att RLE är ett kirurgiskt intraoculärt
                  ingrepp. Traditionella risker som förknippas
                  med alla typer av kirurgi (infektion, inflammation)
                  kan således förekomma, även om de är sällsynta.
 3. Detta leder till en mycket  Sällan förekommande vid RLE är också komplikationer
exakt förskjutning av strålarnas  som näthinneavlossning eller svullnad av
   brytningspunkt som nu     ”gula fläcken”.
  hamnar på sin rätta plats,   Alla förutsägbara risker övervägs förstås noggrant
  näthinnan – resultatet blir   och diskuteras med dig vid förundersökningen.
    normal synskärpa.

								
To top