Lasik

Document Sample
Lasik Powered By Docstoc
					LASER ASSISTED IN-SITU KERATOMILEUSIS
                 TRADITIONELL LASIK
                    Traditionell LASIK kombinerar en laserbehandling med
                    ett mikrokirurgiskt ingrepp på ögats hornhinna. LASIK
                    har pga. sina stora fördelar jämfört med de ytliga
                    metoder snabbt vunnit mark under de senaste 15 åren.

  1.Vid närsynthet är ögat för    Traditionell LASIK är ett renodlat mikrokirurgiskt ingrepp
   långt eller hornhinnan för    ochbör utföras enbart av utbildade ögonkirurger. Samtidigt
 krökt. Strålarnas brytningspunkt   är själva laserutrustningen av stor vikt för slutresultatet.
    hamnar därför framför      Vi arbetar med en av marknadens mest säkra
   näthinnan vilket leder till   laserapparater som medger 15 procent mindre
       oskarp syn.        vävnadsförlust jämfört med andra apparater. Detta
                    innebär att man kan på ett säkert sätt behandla högre
                    närsynthet. Man tillåts dessutom behandla över
                    ett större område på hornhinnan vilket innebär kraftigt
                    minimerad risk för biverkningar av typen blädning
                    och hallos.

                    KORT OM OPERATIONEN
                    Operationen görs i lokalbedövning och tar ca 10 min
  2. Vid LASIK skapar man först    att utföra. Innan själva laserbehandlingen ”förbereder”
  med hjälp av en motoriserad    man hornhinnan genom att hyvla upp ett tunt
 kniv ett mycket tunt hornhinnelock,  lager av denna med hjälp av en automatiserad
    ett sk. flap, som sedan
                    precisionskniv ( s k mikrokeratom) och på så sätt
       viks undan.
                    skapa ett ”hornhinnelock”. Detta lock, som hänger
                    fast i övre delen av hornhinnan, lyfts sedan upp och
                    excimerlaserbehandlingen utförs direkt på de djupare
                    delarna av hornhinnan. Locket lägges därefter
                    tillbaka på sin plats och täcker som ett ”plåster” det
                    behandlade området.

                    FÖRDELAR
  3. Excimerlaserstrålen putsar    ❍ Ingen värk efter ingreppet
  därefter bort en liten del av   ❍ Betydligt snabbare stabilisering av synen
  hornhinnans djupare delar.
 Hornhinnan blir ”plattare” och    ❍ Betydligt kortare behandlingstid med
  hela ögats brytningsförmåga     droppar efter operationen
       ändras.
                    ❍ Båda ögonen kan behandlas samtidigt
                    ❍ Kompletterande behandlingar kan utföras
                    mycket tidigare jämfört med de ytliga metoder

                    Forts nästa sida....
LASER ASSISTED IN-SITU KERATOMILEUSIS
     TRADITIONELL LASIK

                  Risker: Det bör betonas att LASIK är ett kirurgiskt
                  ingrepp. Traditionella risker som förknippas med alla
                  typer av kirurgi (infektion, inflammation ) kan således
                  förekomma, även om de är sällsynta. Individuella
  4. Därefter läggs ”flapen”
 tillbaks på sin plats och täcker
                  reaktioner som förknippas med läkningsprocessen kan
   det behandlade området.    också förekomma. Under- eller överkorrigeringar av
                  synfelen ses även vid LASIK, men kan ombehandlas
                  redan inom några veckor. Haze-bildning som
                  förekommer
                  vid ytbehandlingarna påträffas knappt alls vid LASIK. I
                  vissa
                  fall kan dock kontrastseendet försämras efter operation,
                  speciellt vid högre grad av närsynthet. Alla förutsägbara
                  risker övervägs förstås noggrant och diskuteras
                  med dig redan vid förundersökningen.
  5. Detta leder till en mycket
 exakt förskjutning av strålarnas
   brytningspunkt som nu
 hamnar på sin rätta plats på
 näthinnan. Resultatet blir en
    normal synskärpa.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: laser
Stats:
views:0
posted:11/20/2012
language:
pages:2