Docstoc

INTRAOCULAR CONTACT LENS

Document Sample
INTRAOCULAR CONTACT LENS Powered By Docstoc
					INTRAOCULAR CONTACT LENS                                   ICL
                  De olika typen av synfel (närsynthet, översynthet
                  och astigmatism) kan även behandlas med hjälp
                  av en mycket tunn konstgjord ”extra lins” som
                  placeras i ögat mellan regnbågshinnan och den
                  egna linsen, (den s k bakre kammaren). Linsen
                  är gjord av kollagen som är ett mycket vävnadsvänligt
                  material.

                  Ingreppet är således intraoculärt och är inte beroende
  1.Vid närsynthet är ögat för   av hornhinnans tillstånd.
  långt eller hornhinnan för   Kontraindikationer för ICL kan dock förekomma
 krökt. Strålarnas brytningspunkt  beroende på tillståndet i övriga delar av ögat.
   hamnar därför framför     ICL är ett renodlat mikrokirurgiskt ingrepp och
   näthinnan vilket leder till  bör utföras endast av ögonkirurger som fått speciell
      oskarp syn.       utbildning för detta ändamål.

                  KORT OM OPERATIONEN
                  Operationen görs i lokalbedövning och tar ca 20
                  minuter att utföra. Man opererar alltid ett öga i
                  taget. Det andra ögat kan opereras efter 2–3 veckor.
                  Via ett minimalt snitt vid sidan om hornhinnan
                  och med hjälp av speciella instrument injiceras
                  ”extra linsen” in i ögat och placeras framför den egna
                  linsen.
                  Viss obehagskänsla med skav kan förekomma,
 2.Genom implantation av en    men riktig värk får man vanligtvis inte. Märkbar synförbättring
 ”extra lins” i ögat ändras dess  konstateras redan dagen efter operation.
    brytningsförmåga.      Ögondroppar används under 3–4 veckor.

                  FÖRDELAR
                  ❍ Snabb synrehabilitering
                  ❍ Oförändrat mörker och kontrastseende
                  ❍ Jämfört med laseringreppen är denna metod
                  reversibel (linsen kan lätt bytas ut om
                  nödvändigt).
                  ❍ Mycket höga synfel kan korrigeras och tekniken
  3. Detta leder till en mycket  lämpar sig framförallt för de fallen som av olika
 exakt förskjutning av strålarnas  anledningar inte passar för LASIK. Kombination
   brytningspunkt som nu     av båda teknikerna kan övervägas vid extremt
  hamnar på sin rätta plats,   höga synfel.
  näthinnan – resultatet blir
    normal synskärpa.
                  Risker: Det bör betonas att ICL är ett kirurgiskt intraoculärt
                  ingrepp. Traditionella risker som förknippas
                  med alla typer av kirurgi (infektion, inflammation)
                  kan således förekomma, även om de är sällsynta.
                  Förekommande, men sällsynta komplikationer vid ICL
                  är också förhöjt ögontryck samt gråstarrsbildning.
                  Alla förutsägbara risker övervägs förstås noggrant
                  och diskuteras med dig redan vid förundersökningen.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: eyes
Stats:
views:40
posted:11/20/2012
language:
pages:1