Raport privind starea si calitatea invatamantului din Colegiul

Document Sample
Raport privind starea si calitatea invatamantului din Colegiul Powered By Docstoc
					Raport privind starea si calitatea
   invatamantului din
Colegiul National “Jean Monnet”
       Ploiesti

       An scolar
      2010-2011
             Repere
• Reformele în educaţie, parte componentă a unei politici de
 dezvoltare durabilă a oricărei ţări, sunt determinate de
 cerinţele dezvoltării socio-economice raportate la
 posibilităţile existente, referitoare atât la condiţiile
 economice, cât şi la dezvoltarea ştiinţelor educaţiei, la
 politica educativă formulată, la capacităţile manageriale
 din domeniul învăţământului.
• Calitatea activităţii din comunităţile şcolare trebuie să
 inducă societăţii mai multă încredere în educaţia şi
 formarea profesională, să o poată determina să preţuiască
 mai mult educaţia ca serviciu public, ale cărui obiective sunt
 dezvoltarea personalităţii tinerilor, obţinerea unor şanse
 profesionale mai bune, mobilitate socială şi ocupaţională,
 realizare personală.
 I. Contextul legislativ în anul şcolar 2010-
                2011
  Din punct de vedere legislativ si organizatoric, învățământul
 preuniversitar românesc a fost reglementat prin următoarele
 documente:

• LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE- începând din 10.02.2011
• ORDIN nr. 3753/9.02.2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în
 sistemul național de învățământ
• ORDIN nr. 4034/2.06.2010 cu privire la structura anului scolar
 2010 –2011
• ORDIN nr. 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de
 Performanță pentru evaluarea cadrelor didactice din învățământul
 preuniversitar
• Legea învățământului nr. 84/1995 cu modificările si completările
 ulterioare;
  Contextul legislativ în anul şcolar 2010-
          2011

• Legea nr. 268/2003 privind modificarea si completarea
 Legii nr. 84/1995;
• Legea nr. 354/2004 pentru modificarea si completarea
 Legii învățământului nr. 84/1995;
• Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
 didactic;
• Legea nr. 349/2004 pentru modificare si completarea
 Legii nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic;
• Legea nr. 35 / 2006 privind cresterea siguranței în
 unitățile de învățământ;
   Contextul legislativ în anul şcolar
        2010-2011

• O.U.G. nr. 34, 37, 40 / 2009 2
• Ordonanța de urgență privind asigurarea
 calității educației nr.75/12.07.2005;
• Regulamentul de organizare si funcționare a
 unităților de învățământ preuniversitar
 aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/0 8.09.2005;
Contextul legislativ în anul şcolar 2010-
         2011
• O.M.Ed.C. nr.5020/23.09.2005 privind aprobarea
 Metodologiei continuării studiilor după finalizarea
 învățământului obligatoriu;
• O.M.Ed.C.T. 1409 /29.06.2007 cu privire la aprobarea
 strategiei M.Ed.C.T.privind reducerea fenomenului de violență
 în unitățile de învățământ preuniversitar.
• ORDIN nr. 3064/25.01.2010 privind aprobarea Instrucțiunilor
 pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea rețelei
 unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul
 scolar 2010-2011
• ORDIN nr.5132/10/09/2009 privind activitățile specifice
 funcției de diriginte
• OMECI nr.5720/20.10.2009 - Metodologia formării continue
     Examenul de Bacalaureat
        -legislatie-
• ORDIN nr. 5219 din 09.09.2010 privind recunoasterea si
 echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu
 recunoastere internaţională pentru certificarea
 competenţelor lingvistice în limbi străine si la examene cu
 recunoastere europeană pentru certificarea competenţelor
 digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice
 într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe
 parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a
 competenţelor digitale, din cadrul examenului de
 bacalaureat
• Ordinul M.E.C.T.S nr.5218 din 09.09.2010 privind
 organizarea si desfăsurarea probelor specifice din cadrul
 examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii
 secţiilor bilingve româno-spaniole
    Examenul de Bacalaureat
       -legislatie-

• ORDIN nr. 4.799/31.08.2010 privind
 organizarea si desfăsurarea examenului de
 bacalaureat 2011

• ORDIN nr. 4.800/31.08.2010 privind
 disciplinele si programele pentru examenul de
 bacalaureat 2011
      Evaluarea Națională
        -legislatie-
• Ordinul MECTS nr. 4801 / 31.08.2010 privind
 programele pentru disciplinele la care se
 susține Evaluarea Națională pentru elevii
 clasei a VIII-a în anul scolar 2010/2011.
• Ordinul MECTS nr. 4802 / 31.08.2010 privind
 aprobarea metodologiei de organizare si
 desfăsurare a calendarului admiterii în
 învățământul liceal de stat pentru anul scolar
 2010 – 2011;
                 ATESTAT
                -legislatie-
•  Ordin nr. 4853/31.08.2009 privind aprobarea metodologiei de organizare si

•  desfăsurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență
  lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei
  limbi străine si pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților,
  precum si a atestatului pentru predarea unei limbi străine la clasele I – IV de
  către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători -
  educatoare

•  Ordin nr. 4843/27.08.2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare si
  desfăsurare a examenului de atestare a competențelor profesionale a
  absolvenților claselor de matematică-informatică si matematică informatică,
  intensiv informatică

•  ORDIN nr. 4720/24.08.2010 privind aprobarea programei scolare pentru disciplina
  opţionala "ADMINISTRAREA CALCULATOARELOR SI RETELELOR"
•  Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor
         Strategia CNJM
 Strategia şcolii noastre este orientată spre pregătirea
 elevilor în domeniul teoretic, bazată pe formarea de
 competenţe generale şi specifice, necesară pentru a
 corespunde cerinţelor naţionale şi europene.

Ţintele strategice urmărite au fost:
 Reconsiderarea managementului la nivelul scolii si al
 clasei, in perspectiva egalizarii sanselor si participarea
 la educatie; dimensionarea si diversificarea planului de
 scolarizare in functie de nevoile beneficiarilor

 Redefinirea valorilor de baza ale culturii organizationale
 in contextul descentralizarii financiare si administrative
       Strategia C NJM
Crearea unui climat de siguranta fizica si
 libertate spirituala pentru elevii scolii
Formarea continua a adultilor
Obtinerea de venituri proprii (surse noi/ idei
 noi)si folosirea eficienta a resurselor financiare
Dezvoltarea parteneriatelor interne si externe
 (afirmarea disponibilitatii de cooperare
 internationala) si cooperarea cu comunitatea
          II. Analiza instituţională:
             Analiza SWOT
                 PUNCTE TARI
  Scoala dispune de materiale si mijloace didactice, echipamente
  performante ( calculatoare, table interactive);
  Cadrele didactice sunt motivate pentru formarea profesionala in
  specialitate ( grade didactice, masterate,doctorate) si stiinta conducerii
  ( management),motivatie care s-a concretizat in participarea la
  conferinte si simpozioane nationale si internationale,inscrierea la
  cursuri de formare de o mare varietate;
  Conducerea scolii a mobilizat colectivul scolii pentru a contribui la
  ridicarea prestigiului acesteia;
  Elevii au o atitudine pozitiva pentru invatare;
  Rezultatele elevilor la examenele finale au propulsat colegiul pe primul
  loc in judet ( promovabilitate 100% la bacalaureat)
           Analiza SWOT
              PUNCTE SLABE

 Toleranta excesiva/nepasarea unor cadre didactice fata de actele
 de indisciplicna si nerespectarea normelor de comportament civilizat
 al elevilor;
 Unele cadre didactice nu includ in activitatea de predare metode
 activ-participative si nu folosesc mijloacele si echipamentele din
 dotarea scolii;
 Unele cadre didactice nu aplica cunostintele si abilitatile dezvoltate
 prin participarea la cursuri, simpozioane,programe,in activitatile
 curriculare
 Numarul calculatoarelor nu este proportional cu necesitatile
 identificate la nivelul ariilor curiculare si a beneficiarilor directi
 ( necesitatea de a putea dota fiecare sala de clasa cu cel putin 1
 calculator ,videoproiector si ecran de proiectie)
        Analiza SWOT
        OPORTUNITATI

• Scoala are multe parteneriate in comunitate
• Primaria raspunde favorabil la solicitarile scolii

         AMENINTARI

• Concurenta altor colegii din localitate
    Date statistice-efective scolare• In anul scolar 2010-2011,Colegiul National “Jean
 Monnet” Ploiesti a functionat cu 54 de clase din
 care:

 16 clase ciclul primar
 15 clase gimnaziu
 23 clase liceu
              CLASA a IX-a  CLASA a X-a  Clasa a XI-a  Clasa a XII-a

Real/ Mate-info         1               1        1
Bilingv E G
Real/Mate-info                 1                -
Bilingv engleza
Real/Mate-info          1       1        1        1

Umanist/Biling                         1        1
G/E
Umanist/Bilingv                 1
G/F

Umanist/Bilingv Spaniola            1

Umanist/Bilingv Spaniola-    1               1        1
franceza

Pedagogic/            2       2
Invatatori-educatoare
Pedagogic/Bibliotecar si                   1+1       1+1
Pedagog scolar
        Date statistice
• La inceputul anului scolar au fost inscrisi 1516
 elevi ,repartizati astfel:

            INSCRISI    RAMASI
Primar         446        448
Gimnaziu        399        400
Liceu          671        663
TOTAL         1516       1511
     Date statistice-RESURSE UMANE
 Personalul scolii a fost din 124 angajati,din care:
• 94 personal didactic
 - 64 profesori titulari
 - 9 profesori titulari cu catedrele rezervate
 -5 profesori titulari in alte unitati scolare si detasati pe
 catedre rezervate
 - 8 suplinitori cu norme de baza
 - 8 suplinitori cu completare
• 12 personal didactic auxiliar
• 18 personal nedidactic
       Date statistice
• Premii primite de personalul scolii
 gradatii de merit-23
• Au fost efectuate 18 inspectii scolare
 9 pentru obtinerea gradului I
 8 pentru obtinerea gradului II
 1 pentru obtinerea definitivatului
                Date statistice

• Burse acordate elevilor:
  Tipul bursei      Semestrul I      Semestrul II
  Burse de merit     15          10
  Burse de performanta  -           4

  Burse de studiu     25          10

  Burse sociale,lit. a  25          28
  orfan(p+g+l)
  Burse sociale ,lit. a  1           1
  medicale (gimnaziu)
  Burse sociale ,lit. a  3           3
  medicale (liceu)
  Burse sociale lit. c  4           4
  (gimnaziu)
  Burse sociale lit. c  4           4
  (liceu)
          Date statistice
• La camin au fost inscrise 106 elevi(101 eleve de liceu si 5 elevi
 inscrisi in programul « Bursa Guvernul Romaniei »
• In programul after school au fost inscrisi 34 de elevi(I-IV)
• In programul de interventie logopedica au fost inscrisi 45 de
 copii (27 prescolari si 18 scolari ). Dintre acestia au fost
 corectati 35 (19 prescolari si 16 scolari) si ameliorati 10 (7
 prescolari si 3 scolari).
• In cabinetul de consiliere psihopedagogica au fost consiliati
 aproximativ 1400 de elevi,84 cadre didactice si 81 de parinti
 Analiza statistica privind situatia la invatatura si
           disciplina
• Promovabilitate 99,93% dupa promovarea
 examenelor de corigenta.
• Corigenti: 3 elevi /Matematica
          - Modrescu Madalina VIIS
          - Nastase Bogdan VII S
          - Panait Marina VII S
• Repetenti : 1 elev -Popa Emanuel XI GE
• Exmatriculati : 2 elevi -Andrei Denisa XII SF
             -Plaiasu Ghinea Ioana XIISF
Analiza comparativa a promovabilitatii pe
       ultimii 3 ani.
                       2008-2009 99,.93%

               Î       R        P      Rep.

 Primar           448      450       450      -

 Gimnaziu          414      412       411      1

 Liceu           701      696       696      -

 Total         1563       1558       1557     1


   801                       701 696 696

   601
        448 450 450
                                   Î
                  414 412 411
   401                              R
                                   P
   201
                                   Rep.
      1
         Primar      Gimnaziu        Liceu
Analiza comparativa a promovabilitatii pe
       ultimii 3 ani.
                      2009-2010  100%

               Î      R         P    R

 Primar           434     438        438    -

 Gimnaziu          413     412        412    -

 Liceu           684     681        681    -

 Total         1531       1531       1531    -


   801
                            684 681 681

   601
                                   Î
        434 438 438     413 412 412
   401                               R
                                   P
   201
                                   R2
      1
         Primar      Gimnaziu        Liceu
Analiza comparativa a promovabilitatii pe
       ultimii 3 ani.
                      2010 – 2011 99.93%

               Î      R        P    R

 Primar           446     448       448    -

 Gimnaziu          399     400       400    -

 Liceu           671     663       662    1

 Total         1516       1511      1510   1


   801
                           671 663 662

   601
        446 448 448
                                  Î
                  399 400 400
   401                              R
                                  P
   201
                                  R2
      1
         Primar      Gimnaziu       Liceu
         Promovabilitate comparativa
            CNJM/JUDET

Nivel       Promovabilitate  Promovabilitate  Promovabilitate  Promovabilitate
         2009-2010(judet)  2009- 2010    2010-2011     2010- 2011
                   CNJM       (judet)      CNJM


Primar(I-IV    97,02%       100%       97,82%      100%


Gimnazial (V-   95,67%       100%       96,34%      100%
VIII)

Liceal (IX-XII)  96,39%       100%       95,24%      99.84%
 Clasa     VM    VE    VA     Clasa   VI M     VI E   VI A   VI S

 MediaMedii anuale clasa a V-a
      9.68  9.70   9.27      MediaMedii anuale clasa a VI-a
                          9.18  9.50  8.82  9.35
generală                  generala


10                    10
                     9.8
9.8
                     9.6
9.6                   9.4
                     9.2
9.4
                      9
9.2                   8.8
                     8.6
 9
                     8.4
8.8                   8.2
      VM    VE    VA         VI M     VI E     VI A   VI S
 Clasa   VII M   VII E    VII A  VII S     Clasa  VIII M1  VIII    VIII    VIII
                                      M2     E1     E2
 MediaMedii anuale clasa a VII-a
     8.42 9.41  8.93  8.69            Medii9.63
                             Media anuale clasa9.46 VIII-a
                                   9.11  a    9.06
generală
                           generală


10                         10
                          9.8
9.5
                          9.6
 9                        9.4
                          9.2
8.5                         9
                          8.8
 8
                          8.6
7.5                        8.4
     VII M   VII E   VII A  VII S        VIII M1 VIII M2    VIII E1   VIII E2
 Clasa   IX  IX    IX SF   IX P1  IX P2     Clasa   X   X  X   XS  X   XPE2
      MI MIEG                         MI  MIE GF      PE1
 MediaMedii anuale clasa a9.44 9.33
      9.05 9.07
          9.08  IX-a                Medii anuale clasa a X-a
                              Media   9.0   9.21
                                      9.20 9.0    9.26   9.42
generală                         generală   2      2


10                         10
9.8                         9.8
9.6                         9.6
9.4                         9.4
9.2                         9.2
 9                          9
8.8                         8.8
8.6                         8.6
8.4                         8.4
     IX MI  IX  IX SF  IX P1  IX P2        X MI  X MIE X GF  XS  X PE1 XPE2
         MIEG
 Clasa    XI   XI   XI  XI  XI   XI     Clasa   XII XII XII   XII  XII    XII
       MI   MIEG  GE  SF   PP   PB          MI MIEG GE    SF   PP  PB
   Medii anuale9.28 9.173 XI-a 9.54
 Media 9.12 8.87  clasa a 9.58                Medii anuale clasa a XII-a
                              Media       9.70 9.84
                                   9.30 9.38 9.73         9.64
generală                        generală


 10                          10
 9.8
                           9.8
 9.6
 9.4                         9.6
 9.2                         9.4
  9
                           9.2
 8.8
 8.6                          9
 8.4                         8.8
 8.2                             XII MI  XII XII GE XII SF XII PP XII PB
      XI MI  XI XI GE XI SF XI PP XI PB            MIEG
          MIEG
Situatia comparativa a notelor la purtare
       2008 - 2009
  Media          P         G            L    Total

    <7          -         1           2     3

  7 – 999          -         9           60    69

    10         450        404         639     1493

    Total        450        414         701     1565
 800
                                 639
 600
                           450          P
                              404
 400
                                      G
 200                                    L
                     60
        0  1  2     0  9
  0
          <7       7 – 9.99         10
Situatia comparativa a notelor la purtare
       2009- 2010
 Media       P       G         L     T

  <7        -       -        4     4

 7 – 999       -       9        51     60

  10        438      396      626      1460

 Total       438      405      681      1524
 800
                          641
 600
                    448
                       395     P
 400
                             G
 200                           L
      0  0  2   0  5  20
  0
        <7     7 – 9.99      10
Situatia comparativa a notelor la purtare
       2010 - 2011
Media        P        G        L       Total

 <7        -        0        2       2

7 – 999       -        5        20       25

 10        448     395         641      1484

Total       448     400         663      1511
 800
                             641
 600
                       448
                          395     P
 400
                                G
 200                             L
      0  0    2  0  5    20
    0
        <7      7 – 9.99        10
    Situatia absenţelor la clasele I-IV
CLASA         A           B             C           D           TOTAL
         T    M       T     M        T     M      T     M   T        M
I      424    424     236      172     715      667   253      253  1628     1516

II     484    464     350      350     288      288   529      529  1651     1631

III     124    100     425      323     834      804   213      213  1596     1440

IV     1028    986     653      640     362      362   318      247  2361     2235

                                             TOTAL GENERAL 7236      6822
           Total                           Motivate


                            I                            I
           1628, 22%                             1516, 22%
   2361, 33%                            2235, 33%
                            II                            II
            1651, 23%                             1631, 24%
                            III                           III
                                      1440, 21%
     1596, 22%
                            IV                            IV
   Situatia absenţelor GIMNAZIU                                 Total
                               451, 3%
Clasa   Total   Motivate                      647, 5%

     absente                   965,                     VM
                            7%        912,
VM    451    343          1269, 9%            6%            VE
VE    647    561                            932, 7%        VA
                    1350, 9%
VA    912    770                            996, 7%       VIM
                    857, 6%
VIM    932    808                                 689, 5%  VIE
                     1274, 9%
VIE    996    870                                       VIA
                                   1137,     668, 5%
                          1206, 8% 786,    8%
VIA    689    564                   6%                   VIS
VIS    668    598
                Motivate
VIIM   1137   941                    343, 3%
                                    561, 5%
VIIE   786    710               713, 6%
                                                  VM
                                                  VE
VIIA   1206   1029         1074, 9%            770, 6%
                                                  VA
VIIS   1274   1034                            808, 7%      VIM
VIIIM1  857    691
                   1093, 9%                           VIE
                   691, 6%
                                         870, 7%     VIA
VIII M2  1350   1093                                      VIS
                                        564, 5%
VIII E1  1269   1074        1034, 9%                          VIIM
                                                  VIIE
VIIIE2  965    713                        941, 8%      598, 5%
                         1029, 9%                     VIIA
                              710, 6%
Total   13174   11086                                     VIIS
      Situatia absenţelor la LICEU
           Clasa a IX-a
CLASA          TOTAL ABSENTE        MOTIVATE
IXMI           724             570
IXMIEG          1866            1537
IXSF           1582            1314
IXP1           1437            1221
IXP2           767             632
Total          6376            5274
        Total                 Motivate

     12% 11%                 632, 570,
                IXMI       12% 11%       IXMI
                IXMIEG                IXMIEG
                     1221,
23%               IXSF             1537,  IXSF
          29%          23%
                               29%
                IXP1                 IXP1
                IXP2       1314,        IXP2
     25%                   25%
        Situatia absenţelor la LICEU
            Clasa a X-a
CLASA           TOTAL ABSENTE        MOTIVATE
XMI            1843            1511
XMIE            1204            895
XGF            3164            2420
XS             3093            2448
XPE1            1473            1069
XPE2            1925            1463
Total           12702            9806


        Total                 Motivate

     15%  15%        XMI       1463,   1511,     XMI
                          15%    15%
                  XMIE                  XMIE
           9%      XGF
                      1069,
                                      XGF
12%                    11%          895, 9%
                  XS                   XS
         25%       XPE1    2448,      2420,    XPE1
    24%                  25%       25%
                  XPE2                  XPE2
       Situatia absenţelor la LICEU
            Clasa a XI-a
CLASA           TOTAL ABSENTE          MOTIVATE
XIMI           2755              2385
XI MIEG          1396              1114
XIGE           3053              2674
XISF           2330              1908
XIPP           2063              1741
XIPB           1234              1002
Total           12831              10824


        Total                   Motivate

    10%         XIMI         1002,          XIMI
                              2385,
        21%     XI MIEG
                          9%
                              22%      XI MIEG
                     1741,
16%                    16%
              XIGE                     XIGE
          11%                      1114,
              XISF                 10%   XISF
                     1908,
18%             XIPP     18%               XIPP
                             2674,
       24%      XIPB             25%       XIPB
     Situatia absenţelor la LICEU
         Clasa a XII-a
CLASA         TOTAL ABSENTE       MOTIVATE
XIIMI         1808            1550
XIIMIEG        1227            991
XIIGE         1926            1539
XIISF         1618            1095
XIIPP         2900            2591
XIIPB         4081            3734
Total         13560           11500


      Total                 Motivate
                                 991, 9%

     13%      XIIMI          1550,       XIIMI
                         13%
30%           XIIMIEG    3734,             XIIMIEG
        9%          32%
            XIIGE                    XIIGE
                             1539,
        14%   XIISF              13%
                                  XIISF
            XIIPP      2591,
                                  XIIPP
  22%  12%      XIIPB      23%            XIIPB
                             1095,
                             10%
     Centralizator absențe
             TOTAL ABSENTE       MOTIVATE
PRIMAR          7236            6822
GIMNAZIU         13174           11086
LICEU          45469           37404
TOTAL          65879           49112         Total               Motivate

                         6822,
      11%                  12%
             PRIMAR                  PRIMAR
                             11086,
         20%                    20%   GIMNAZIU
             GIMNAZIU
             LICEU      37404,          LICEU
69%                    68%
    2.Rezultate la examene
    a)Evaluarea nationala
• Inscrisi 110 elevi cuprinsi in 4 clase:
  VIII M1,VIII M2,VIII E1,VIII E2
• Prof. diriginti: Garbovean Nicolae,Preda
 Nicoleta,Iordache Emil,Tudorache Ruxandra
• Cea mai mare medie obtinuta : 9,90 (VIII M1)
• Cea mai mica medie obtinuta: 5,25 (VIII E2)
         Evaluare nationala
     Clasa                   Medie clasa a VIII-a

    VIII M1                      9.63
    VIII M2                      9.11
    VIII E1                      9.46
    VIII E2                      9.06


            Medie cls.a VIII-a
9.8
9.6
9.4
9.2
 9                         Medie cls.a VIII-a
8.8
8.6
   Clasa VIII Clasa VIII Clasa VIII Clasa VIII
     M1     M2     E1     E2
         Evaluare nationala
   Clasa               Medie clasei la EVALUAREA NATIONALA

   VIII M1                        9.17
   VIII M2                        7.82
   VIII E1                       8.87
   VIII E2                       7.61
                Series 1
10

5
                               Series 1
0
   Clasa VIII  Clasa VIII  Clasa VIII  Clasa VIII
    M1      M2      E1      E2
                 Evaluare nationala
     Clasa       Medie     Medie Romana        Medie     Medie Matematica
              Romana        EN         Matematica       EN
               V-VIII                  V-VIII
VIII M1           9.16       9.31          8.74        9,04
VIII M2           8.47       8.18          7.02        7.47
VIII E1           9.14       9.14          8.26        8.61
VIII E2           8.30       8.30          7.03        6.92


         10
         8
                                       R V-VIII
         6
                                       R-E.N
         4                              M V-VIII
         2                              M E.N

         0
            VIII M1  VIII M2  VIII E1    VIII E2
     Evaluare nationala/admitere

               Medii de admitere
CLASA Media de admitere       CNJM
VIII M1 9.39 (9.95-8.33)   IX MI-E  9.32

VIII M2 8.49(9.73-6.95)   IX MI-G 8.31
               IX-E  8.90
VIII E1  9.18(9.89-7.71)  IX –G  7.51
               IX-S   7.41
VIII E2  8.31(9.74-6.21)
               IX-P   8.90
    Medii de admitere 2007-2011
2007     2008     2009    2010  2011  Clasa

9,31     8,81     8.95    9.15  9.32  IX MI-E

8,74     8.32     -     8.48  8.31  IX MI-G

9.09     8.96     8.90    8.88  -   IX MI

9.01     8.98     -     -   8.90  IX-E

8.60     8.13     8.71    -   7.51  IX -G

8.49     8.39     7.67    8.33  -   IX-F

8.52     8.07     8.17    8.16  7.41  IX-S

 PB   PP   PB   PP  8.65    8.61  8.90  IX-
7.93  8.55  8.18  8.48  Educator  E/I  E/I  Pedagogic
   Evaluare nationala/admitere
• 51 de elevi au ramas in CNJM
• 59 de elevi au optat pentru inscrierea in alte licee
• VIII M1: 9.95 –Voicila Ana Maria- CNJM,IX MIEG
            - Rosu Octavian-CNILC
 VIII M2: 9.73 Dogaru Dragos,CNJM,IX MIEG
 VIII E1 :9.89 Morarau Alina ,CNJM,IX MIEG
 VIII E2: 9.74 Lupei Diana,CNJM,IX MIEG
      Evaluare nationala
• Profesorii claselor a VIII-a la disciplinele de
 examen:
 -Limba Romana -Rizea Ilona,Preda Nicoleta,
        Sima Constanta,Tudorache Ruxandra

 -Matematica-Garbovean Nicolae,Ghidu Mihaela
       Lica Roxana
        b)Bacalaureat
        rezultate 2011
• 171 de candidati inscrisi

• 170 candidati admisi in sesiunea iulie 2011
(promovabilitate 99,41%)

• 1 candidat admis in sesiunea august 2011
(promovabilitate 100%)
          Bacalaureat
         rezultate 2011
Medii  Medii     Medii     Medii  Media
6-6.99  7-7.99     8-8.99    9-9.99  10
 23    46       63      39    -
         Medii bacalaureat
                        6-6.99


                        7-7.99


                        8-8.99


                        9-9.99
                                 Elevi   Calificativ  Calificat.
DISCIPLINA                            Inscrisi  mediu     experi-
                                             mentat


Proba A)                             171    -       17
Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în
limba română

Proba C)
Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulație
internationala
Engleza                             123    23      100

Franceza                             17     10      7

Germana                             14     8       6

Spaniola                             16     3       13

Italiana                             1     -       1
Proba D)                             171    26      145
Evaluarea competentelor digitale
Limba si literatura română – proba E)a)
   – proba scrisă;171 candidati
 5-5.99  6-6.99  7-7.99     8-8.99  9-9.99  10

 6    16    33       55    61    -


              E)a)

                       5-5.99
                       6-6.99
                       7-7.99
                       8-8.99
                       9-9.99
                       10
 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) –
        proba scrisă
ISTORIE-116 candidati
5-5.99  6-6.99  7-7.99  8-8.99  9-9.99  10


11    20    21    25    32    7
               E)c)

                        5-5.99
                        6-6.99
                        7-7.99
                        8-8.99
                        9-9.99
                        10
 Proba obligatorie a profilului – proba
     E)c) – proba scrisă
Matematica-55 candidati
5-5.99  6-6.99  7-7.99     8-8.99  9-9.99    10

  2    14    18       14    6        1

              E)c)

                          5-5.99
                          6-6.99
                          7-7.99
                          8-8.99
                          9-9.99
                          10
  Proba la alegere a profilului si specializării –
      proba E)d) – proba scrisă
Fizica- 25 candidati

 5-5.99  6-6.99    7-7.99   8-8.99  9-9.99      10

  2     6      7      4   3       3
                E)d)

                          5-5.99
                          6-6.99
                          7-7.99
                          8-8.99
                          9-9.99
                          10
  Proba la alegere a profilului si specializării –
      proba E)d) – proba scrisă
Chimie - 5 candidati
5-5.99  6-6.99  7-7.99   8-8.99  9-9.99      10

  -     -    1      3   1       -
              E)d)

                        5-5.99
                        6-6.99
                        7-7.99
                        8-8.99
                        9-9.99
                        10
  Proba la alegere a profilului si specializării –
      proba E)d) – proba scrisă
Biologie- 11 candidati
5-5.99  6-6.99  7-7.99   8-8.99  9-9.99    10

  1     -     4     5    -     1
               E)d)


                         5-5.99
                         6-6.99
                         7-7.99
                         8-8.99
                         9-9.99
                         10
 Proba la alegere a profilului si specializării –
      proba E)d) – proba scrisă
Geografie- 45 candidati
5-5.99  6-6.99  7-7.99  8-8.99   9-9.99      10

  3    4    13      13   12       -
              E)d)

                        5-5.99
                        6-6.99
                        7-7.99
                        8-8.99
                        9-9.99
                        10
 Proba la alegere a profilului si specializării –
      proba E)d) – proba scrisă
Informatica- 14 candidati
5-5.99  6-6.99  7-7.99   8-8.99  9-9.99    10

  2    3     4      4   1       -

              E)d)


                        5-5.99
                        6-6.99
                        7-7.99
                        8-8.99
                        9-9.99
                        10
  Proba la alegere a profilului si specializării –
      proba E)d) – proba scrisă
Logica- 50 candidati
5-5.99  6-6.99  7-7.99     8-8.99  9-9.99    10

  1    1     1       8    36    3
              E)d)

                        5-5.99
                        6-6.99
                        7-7.99
                        8-8.99
                        9-9.99
                        10
  Proba la alegere a profilului si specializării –
      proba E)d) – proba scrisă
Psihologie- 11 candidati
5-5.99  6-6.99  7-7.99   8-8.99  9-9.99      10

  1    1     2      3    4       -
              E)d)


                        5-5.99
                        6-6.99
                        7-7.99
                        8-8.99
                        9-9.99
                        10
  Proba la alegere a profilului si specializării –
      proba E)d) – proba scrisă
Sociologie- 10 candidati
5-5.99  6-6.99  7-7.99  8-8.99   9-9.99      10

  -    1     1      3   5       -

              E)d)
                        5-5.99
                        6-6.99
                        7-7.99
                        8-8.99
                        9-9.99
                        10
        Bacalaureat Spaniol
• Absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole au dreptul sã
  obtinã, pe lângã diploma românã de bacalaureat, si diploma
  spaniolã de bacalaureat.
• Elevii din clasa a IX-a SF,au sustinut:
 - proba de evaluare a competentelor lingvistice(in cadrul
  probei C)
 - probã suplimentarã de culturã spaniolã (in cadrul probei B)
• Proba scrisã de culturã spaniolã este organizatã de comisia
  de bacalaureat din centrul de examen la care este arondatã
  unitatea de învãþãmânt liceal
• Un candidat care nu a obținut cel puțin nivelul B2 la proba
  de evaluare a competențelor lingvistice în limba spaniolă nu
  poate participa la proba scrisă de cultură spaniolă
        Bacalaureat Spaniol
• Proba scrisã de culturã spaniolã este evaluatã atât de doi evaluatori
 români, cât si de cei doi reprezentanti ai Ministerului Educatiei din
 Spania
• Nota obtinuta la proba scrisa de cultura spaniola nu intra în calculul
 mediei generale a examenului de bacalaureat românesc si nu se trece
 pe diploma de bacalaureat româneasca.
• Evaluarea scrisã pozitivã, este consemnatã într-un certificat, al cãrui
 model este prevãzut în anexa II a Acordului între Ministerul
 Educaþiei si Cercetãrii si Ministetiei ti Stiintei din Regatul Spaniei
 cu privire la înfiintarea si functionarea sectiilor bilingve româno-
 spaniole în liceele din România si la organizarea examenului de
 bacalaureat în aceste licee.
• Certificatul obtinut permite solicitarea eliberãrii diplomei spaniole
 de bacalaureat, în conformitate cu prevederile acordului.
     Bacalaureat Spaniol
    Proba E)b)-Cultura Spaniei
1.Anton C. Laura-7.10
2.Constantin I. Raluca Maria-8.02
3.Dan Gh. Evelina-Florina -9.85
4.David G. Denisa Andreea-5.00
5.Griga E. Irina Cătălina-7.80
6.Nătăguiu I. Alina Nicoleta-8.07
7.Necula N. Diana-Elena-8.12
   Rezultate bacalaureat 2010-2011

      Clasa   Medie BACALAUREAT
XII MIEG      8.05(6.53-9.83)
XII MI       7.85(6.21-9.55)
XII GE       8.77(6.83-9.88)
XII SF       8.44(6.93-9.71)
XII PP       8.34(6.16-9.50)
XII PB       7.60(6.50-8.95)
 Rezultate bacalaureat 2010-2011
12

10

 8
                               Medie BAC
 6
                               Medie mica
                               Medie mare
 4

 2

 0
   XII MIEG  XII MI  XII GE  XII SF  XII PP  XII PB
 Comparatie medie admitere-medie bacalaureat
 Medie admitere     Clasa  Medie
     in liceu        BACALAUREAT
9,31 (E)   8,74 (G) XII MIEG   8.05
Medie-9.02
   9.09      XII MI    7.85
8.60(G)  9.01(E)  XII GE    8.77
Medie-8.80
8.52(S)  8.49(F)  XII SF    8.44
Medie-8.50
   8.55      XII PP    8.34
   7.93      XII PB    7.60
Comparatie medie admitere-medie bacalaureat
Medie admitere   Clasa     Medie
  in liceu         BACALAUREAT
   9.02     XII MIEG    8.05
   9.09     XII MI     7.85
   8.80     XII GE     8.77
   8.50     XII SF     8.44
   8.55     XII PP     8.34
   7.93     XII PB     7.60
   Comparatie medie admitere-medie
        bacalaureat
9.5

 9

8.5

 8                             Medie admitere
                              Medie bacalaureat
7.5

 7

6.5
    XII  XII MI  XII GE  XII SF  XII PP  XII PB
    MIEG
  Rezultate bacalaureat 2010-2011
• Cea mai mare medie-9.88 Stoica Cristina,XII GE
• Cea mai mica medie-6.16 Negoescu Ioana ,XII PP
• Sef de PROMOTIE-Ioan Daniel cu media 9.87
      -media cls.IX-XII -9.92
       -media de Bacalaureat - 9.83

      PROMOVABILITATE 100%
  Profesorii care au predat la clasele a XII-a
    discipline de examen -bacalaureat:
• Limba romana: Popescu Gratiana,Sima Constanta,Tudorache
 Ruxandra
• Matematica:Militaru Claudiu
• Fizica:Mihaila Mariana,Radu Robertino
• Chimie:Dragan Nicoleta,Ionescu Lucia
• Biologie:Dumitrescu Iolanda
• Istorie:Borovina Gheorghe,Butnaru Mihai
• Geografie:Soare Veronica,Coada Mihaela
• Informatica:Visinescu Violeta;TIC (Cernea Stelian)
• Logica si argumentare:Cocuz Ileana
• Psihologie:Dinu Viorel,Draghicioiu Teodora,Grigore Mara
• Sociologie:Stan Angela
        3.Insertie absolventi
    Insertie absolventi-clasa a V-a
Clasa  CNJM  CNMV CNILC  C.N.Cuza  Sc. 21   Sc. Plecati  Total
                        Simache din tara
IV A   25   4            2             6
 31
IV B   7   14  2    2          2    1    21
 28
IV C   27   3       1              1    5
 32
IV D   14   4   1    1     1             7
 21
TOTAL  73   25  3    4     3     2    2    39
 112
    Insertie absolventi-clasa a VIII-a
Clasa   CNJM   CNJM  CNJM  Total  Vocat.   Servicii Real  Uman  Total
      Vocat.  Real  Uman      alte    Tehnic
                     licee
VIII M1  4    9   3   16   -     1    11   1   13
 (29)

VIII M2  1    2   8   11   1(Volei)  6    9    2   18
 (29)

VIII E1  -    4   8   12   -     1    11   3   15
 (27)

 VIII E2  2    1   9   12   2(volei si 5    3    3   13
 (25)                  teologie)

 TOTAL   7    16   28   51   3     13   34   9   59
 110
 Insertie absolventi-clasa a VIII-a

100%
 90%
 80%              Servicii/Tehnic
 70%
                Stiinte
 60%
                UMAN
 50%
                VOCATIONAL
 40%
 30%              MI
 20%
 10%
 0%
    CNJM   ALTE LICEE
  Insertie absolventi-clasa a XII-a

      XII MIEG  17  Facultati TEHNICE
        26   3  Drept
            3  ASE
            1  Matematica
            1  Medicina dentara
Filiera        1  Universitatea Coventry –Informatica
TEORETICA  XII MI   14  Facultati TEHNICE
Profil    29    8  ASE
REAL          2  Matematica
            2  Medicina dentara
            1  Scoala de aviatie-Steward
            1  Teologie
            1  Anglia-stiinte sociale
  Insertie absolventi-clasa a XII-a

      XII GE  12  Facultatea de LITERE
        31  9  Stiinte politice;Comunicare etc
           3  Facultatea de DREPT
           2  Facultati tehnice
           1  Psihologie
Filiera       1  Medicina dentara
TEORETICA      3  Scotia(Drept-2,Filozofie -1)
Profil   XII SF  8  Facultatea de LITERE
UMAN     28   5  Geografie;Geologie
           5  Istorie;Sociologie
           4  Drept
           3  Facultati TEHNICE
           2  Medicina veterinara
           1  ASE
  Insertie absolventi-clasa a XII-a
       XII PP  6  ASE
        28  6  Stiintele educatiei;Psihologiei;Sociologie
           6  Facultatea de LITERE
           5  Stiinte politice;Comunicare
Filiera        2  Facultati tehnice
VOCATIONALA      2  Nu sunt studente
Profil        1  Facultatea de Biologie
PEDAGOGIC  XII PB  7  Pedagogie;Psihologie;Filozofie
       27    5  Finante
           5  Facultatea de LITERE
           4  Medicina;Farmacie
           3  Drept
           1  Ingineria mediului
           1  Biblioteconomie
           1  Scoala postliceala de farmacie
     4.Performanta scolara
    Rezultate concursuri scolare
• 271 de premii si mentiuni la faza judeteana a
 olimpiadelor scolare
• 170 de premii si mentiuni obtinute la alte concursuri
 scolare
• 12 premii si mentiuni la faza nationala:
             - 3 PREMII I
             - 3 PREMII II
              -1 PREMIU III
             -1 PS
              -4 M
La Pedagogie,Spaniola,Germana,Franceza,Chimie
   Scoala a fost gazda pentru:
• Olimpiada Nationala discipline Socio-Umane
• Olimpiada judeteana de Limba Romana
• Concursul judetean de biologie “George Emil
 Palade”
• Concursul “Vorbiti,scrieti ,romaneste!”
• Cercul metodic de Limba engleza
• Cercul metodic de Matematica-gimnaziu
• Simpozion religie
• Simpozion geografie
        Programe de formare
• Proiect educational Intel Teach-Societatea Cunoasterii-POSDRU/19/1.3/G/
 15734
• Dezvoltarea culturii calității şi furnizarea unei educații de calitate în
 sistemul de învățământ preuniversitar din România prin implementarea
 standardelor de referință POSDRU/85/1.1/S/55330
• “Formarea profesionala a cadrelor didactice pt. utilizarea resurselor
 informatice moderne in predarea chimiei”-POS-DRU/87/1.3/S/61839
• Formarea si perfectionarea cadrelor didactice pentru predarea stiintelor-
 DESCOPERA-POSDRU/19/1.3/G/11105
• Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe pentru actori ai
 schimbărilor în educație-POS DRU-ID-63329
• Formarea de consilieri și asistenți suport pentru implementarea Strategiei
 de descentralizare a învățământului preuniversitar - POSDRU 1/1.1/S/8
• Profesionisti in management educational preuniversitar- POS
 DRU/1/1.1/S/2
• Proiectul „eŞcoala”, proiect al M.E.C.T.S,la care au participat profesori de
 fizica,chimie,biologie
Activitati comisii +proiecte educative


    VOR FI POSTATE PE :

     www.pedagogic.ro
          Raport realizat de:
        -Director,prof. Enescu Liliana
        -Director adj.,prof. Tanur Iuliana
          Multumim pentru implicare:
 - serviciului SECRETARIAT
- dirigintilor claselor a VIII-a:Tudorache Ruxandra,Preda
 Nicoleta,Garbovean Nicolae,Iordache Emil
 -dirigintilor claselor a XII-a:Popescu Gratiana,Cocuz Ileana,
 Munteanu Ana,Mihaila Mariana,Fieraru Georgeta,Radu
 Robertino
 -invatatorilor claselor a IV-a: Niculae Adriana,Garbovean
 Maria,Sandu Mihaela,Oprea Carmen
- elevului Secareanu Dan Mihai din cls. a XII-a MIEG
- d-nelor prof. Visinescu Violeta si Soare Veronica
- sefilor de catedre,d-nei bibliotecar Georgescu Doina,d-nei
 contabil Popescu Iuliana si d-nei pedagog scolar,Vasile Tatiana

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:55
posted:11/20/2012
language:Romanian
pages:85