Kvaliteten p_ unders_kelsen vil v_re avhengig av legens by malj

VIEWS: 4 PAGES: 47

									 Sonografens rolle i
  radiologien

Gjøvik 8. November 2007
Foredrag uten disposisjon

 •  Informasjonen kan drukne i ord
 •  Snakke i STORE BOKSTAVER
 •  Spissformulere
 •  Provosere
Jeg vil snakke om vårt alles
ansvar som helsepersonell.
Det spiller ingen rolle hvem
 som gjør undersøkelsene
 bare resultatet blir bra.
       Hva er bra?

• At undersøkelsen blir gjort etter boka?
• At den ikke blir gjort etter boka?
• At den blir gjort?
• At den ikke blir gjort?
         Hva er bra?
• At undersøkelsen blir gjort etter boka?
 • Oversikt abdomen
  • Ta alle bildene på alle
 • Kontrastinjeksjon på CT
  • Gi kontrast til alle
 • Blodprøveskjema ved intervensjon(INR)
  • Ikke gjør intervensjon uten normale blodpr
     Hva er bra?
• At undersøkelsen ikke blir gjort
 etter boka?
 • Redusere strålebelastning
 • Redusere kontrastbelastning
 • Redusere bruk av blodprøver
 • Redusere kostnader
      Hva er bra?
• At undersøkelsen blir gjort?
 • Rtg av mulig brudd i finger (hos voksen)
  • (Jeg bare jobber her)
 • Ventelistene reduseres
 • Pasienten blir beroliget
 • Vi tjener mer
      Hva er bra?

• At undersøkelsen ikke blir gjort?
 • Unødvendig undersøkelse
 • Feil modalitet
 • Ser helheten (Ikke bare jobber her)
 • Redusere kostnader
58 år gammel kvinne operert for kolloid knutestruma med venstresidig
hemithyroidectomi ved DNR i 1984. Senere vært avhengig av
thyroxin. Operert for ca mammae 1999. Føler i 2003 at noe er
galt med stoffskiftet.

• Ultimo mai: Oppsøker fastlege. Blodprøver tas. Liten kul i hø thyr
 lapp. Henvises til ultralyd
• Ultimo juli: Ultralydundersøkelse
• Primo aug: Fastlegen informerer: 13 mm stor knute i høyre lapp.
 Henvises til scintigrafi og må seponere thyroxin
• Medio aug: Pasienten i ulage pga hypothyreose. Sykemeldes
• Ultimo aug: Scintigrafi. Starter med thyroxin igjen
• Primo sept: Fastlegen informerer: Neg scintigrafi. Konf. Med
 endokrinolog. Henvises til UL-veiledet cyt. Fortsatt sykmeldt
• Medio sept: Får time til UL-veiledet cyt primo november
  63 år gammel kvinne med hypothyreose siste
  14 år merker økende svelgbesvær og kul i
  venstre thyr lapp.

•  Fastlegen henviser til UL på institutt
•  UL-svar: kolloid knutestruma, men supplerer likevel
  med CT samme dag
•  CT-svar: kolloid knutestruma
•  Fastlegen slår seg ikke til ro med svaret.
•  To uker senere finner vi med UL + cyt: Anaplastisk ca.
•  Får forskriftsmessig behandling, men dør av sykd.
Du må tenke sjæl!
  (Trond-Viggo Torgersen)
Radiografi er læren om å fremskaffe
informasjon om menneskekroppen
gjennom egnet bildemateriale i den
   hensikt å oppdage eller
behandle/lindre sykdom og lidelser.
   Fagplan for bachelorgrad 2004/2005
 En radiograf skal kunne planlegge og
    utføre bildediagnostiske
undersøkelser,og vurdere og verifisere
bildemateriale i forhold til rekvisisjon og
  problemstilling, selvstendig og i
    samarbeid med andre.
    Fagplan for bachelorgrad 2004/2005
  …i forhold til rekvisisjon og
    problemstilling…

• Rekvisisjon = krav, bestilling, ordre
  (Gyldendals fremmedordbok)

• Henvisning: Vurderes av mottaker
• Diffus henvisning gir ofte diffust svar
Du må tenke sjæl!
  (Trond-Viggo Torgersen)
    Sonografiutdanning

Det nye studiets mål er å gi radiografer
spesialkompetanse innen ultralyd slik
   at de kan gjøre selvstedige
   diagnostiske undersøkelser.
    Sykehuset Innlandet HF jan 2007
Sonografiutdanning på Gjøvik
   Studiet er bygget opp etter
     anbefalingene fra
”European Federation of Societies for
 Ultrasound in Medicine and Biology”
  European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine
             and Biology
          3 nivåer – nivå 1:

a) Kunne utføre undersøkelser med god presisjon
b) Kunne skille mellom normal anatomi og patologi
c) Kunne diagnostisere vanlig patologi i aktuelle
  organsystem
d) Kunne avgjøre når pasienten må henvises
  videre til nivå 2
  European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine
             and Biology
          3 nivåer – nivå 2:
a) Kunne akseptere og ha kompetanse til å ta imot
  henvisninger fra nivå 1
b) Kunne gjenkjenne og gi riktig diagnose på
  nesten all patologi i aktuelle organsystem
c) Kunne utføre enkle UL-veiledete invasive
  prosedyrer
d) Kunne undervise nye nivå 1-kandidater
  European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine
             and Biology
          3 nivåer – nivå 3:
a) Kunne akseptere og ha kompetanse til å ta imot
  henvisninger fra nivå 1 og 2
b) Kunne utføre spesialiserte UL-undersøkelser
c) Kunne utføre avanserte UL-veiledete invasive
  prosedyrer
d) Kunne drive forskning innen UL
e) Kunne undervise på alle nivåer
f) Kunne drive UL-utviklingen videre
  European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine
             and Biology
       Hva sier anbefalingene?
        Teoretisk kunnskap

a) Fysikk, kontrastmidler, apparatlære, undersøkel-
  sesteknikk, artefakter, relevant anatomi, relevant
  patologi, normale UL-funn, patologiske UL-funn,
  bildetolkning
b) Indikasjoner for UL og dets forhold til annen
  bildediagnostikk
c) UL-veiledete intervensjoner
  European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine
             and Biology

       Hva sier anbefalingene?

a) Minimum antall bilder (scans) pr undersøkelse
  må bestemmes

 UL må ikke reduseres til stillbilde-diagnostikk!!!
  European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine
             and Biology

           Anbefalingene:
a) Fungerer bra innen obstetrikken. Ul er eneste modalitet
b) Kan fungere bra innen cardiologien og vasulære
  undersøkelser
c) Kan kanskje fungere bra innen endoskopisk UL?
d) Vil fungere bra i screeningundersøkelser
e) Vil fungere dårlig i radiologien
Hvorfor vil radiografene satse på UL?

 • Fordi radiografer i enkelte andre land
  utfører UL-undersøkelser?
 • Fordi kvaliteten på UL-undersøkelsene
  vil bli bedre?
 • Eller er det for å få 60 studiepoeng?
 • Fordi det er knapphet på radiologer
    Knapphet på radiologer?

• Nettotilgangen på nye spesialister er større
 enn antall ubesatte stillinger
• Netto spesialisttilgang 2006: 21, 2007: 37
• Det kan bli radiologoverskudd i løpet av 2009
• Det er heller for mange radiografer
  Kunne en sykepleier
bestemme hvilke medisiner
en pasient skulle ha hvis det
  var mangel på leger?
     Kunne en
operasjonssykepleier overta
 operasjonene hvis det var
  mangel på kirurger?
 Kunne en hjelpepleier
overta radiografens arbeid
 hvis det var mangel på
    radiografer?
  Hva sier Legeforeningen?
 Høring om lokalsykehusenes akuttfunksjoner:
• UL-undersøkelser krever tilstedeværelse av radiolog
 lokalt, eller transport av pasienten til annet sykehus.
• I rapporten er det antydet at denne funksjonen i
 framtiden kan overtas av spesialutdannete
 radiografer, sonografer.
• Legeforeningen mener denne utdannelsen ikke står i
 samsvar med det ansvaret denne gruppen
 helsepersonell er tiltenkt i lokalsykehusenes
 akuttfunksjoner, og hvilke eventuelle faglige
 konsekvenser en slik løsning vil ha.
Hvorfor vil radiologer la sonografer
       gjøre UL?
• Fordi disse radiologene opplever UL-
 arbeid som svært kjedelig
 • ”Det er nesten bare diffusitas-
  henvisninger med negativt funn”
• Og/eller fordi disse radiologene ikke
 selv behersker UL
   ”Kvalitet ved UL-undersøkelse”
 UL-kurs obligatorisk for spes. Radiologi, Bergen 2007

• ”Om klinikar kan konkludere og ta sin beslutning
 utan ultralydundersøkelse er det ut frå
 ressurshensyn ikkje indisert å gjere undersøkelsen.
• Om CT, MR eller andre undersøkelsar gir betre
 svar, bør desse modalitetane heller velgast, …
 Sjølv om CT eller MR ved mange problemstillingar
 gir meir informasjon, vil ultralydundersøkelse ved
 nokre problemstillingar gi tilstrekkelig informasjon.”
   ”Kvalitet ved UL-undersøkelse”
UL-kurs obligatorisk for spes. Radiologi, Bergen 2007


 • Kvaliteten på undersøkelsen vil være
  avhengig av legens ”motivasjon og
  tolmodighet”.
 • Motivasjonen går ned hvis ”ein opplever å
  spå i tåkeheimen hos en adipøs pasient..”
        Fakta
• Altfor mange radiologiske avdelinger i
 Norge har ingen ansvarlig UL-overlege
• Nye assistentleger blir overlatt til seg
 selv etter en til to dagers opplæring
  Sakset fra svensk rapport 2003
  Lars Thorelius, Rtg avd Univeritetssykehuset i Linköping
      Svensk ultraljudsutbildning:
• ”Jag kör först, se’n har du all tid i världen med
 pasienten.”
• ”Kör först du, så kollar jag efteråt.”
• ”Du värkar kunna det här nu. Säg till om det är nå’t
 bara.”
• ”Ser du inget er det nog för mycket gas. Kör en CT.”
  Sakset fra svensk rapport 2003
 Lars Thorelius, Rtg avd Univeritetssykehuset i Linköping
         Hans ønsker er:
• En lege med UL som hovedansvar og dominerende
 arbeidsplass slik som på CT og MR
• Utvidelse av ultralydindikasjonene
• ”Utbildning i ultralljud måste införas även i Sverige!”
    Status i radiologien
• (PET/CT)
  • Diagnostisk drømmeverktøy (Hold Pusten okt 07)
•  MR
•  CT
•  Intervensjon
•  Konvensjonell radiologi
•  Ultralyd
     Radiologiske tidsskrifter
      Hvilke modaliteter omtales?


• Radiology okt 07   • Eur. Radiology okt 07
 – MR   19       – MR  14
 – CT   8       – CT  12
 – Rtg   8       – Rtg  2
 – UL   0       – UL   2
Det spiller ingen rolle hvem
 som gjør undersøkelsene
 bare resultatet blir bra.
Du må ikke bare bruke
  ultralydhodet.
Du må også bruke hodet!
  Hvis Norsk Radiologforening ønsker
  å opprettholde og styrke radiologisk
    UL-diagnostikk/intervensjon
   og gi faget økt status, skjer det :

• ved å styrke UL-undervisning av radiologene
• ved å konkretisere indikasjonsstillingene
• ikke ved å la sonografer overta nivå 1-
 undersøkelser
UL er (som all annen radiologi)
    ikke å ta bilder.

  UL er å løse et problem!

Takk for oppmerksomheten
 Vi ønsker oss ikke
amerikanske tilstander i
    Norge!

    Hør bare:
   Fra læreboken «Interventional Ultrasound» skrevet i 1990 av
         professor John McGahan i California.
   Sonografens rolle ved UL-veiledet intervensjon: “Initially, the
  sonographer and the physician should meet to discuss the exact
details of the planned procedure”. «..the sonographer must scan the
    area of interest and record the images before starting the
  interventional procedure. The sonographer should prepare the
  sterile tray and accessories while waiting for the physician. Once
the physician arrives, the sonographer may be asked to re-scan the
 patient to orient the physician to the area of interest. At this point,
 the physician is encouraged to scan to get an understanding of the
position of the abnormality in relation to other anatomical structures
 and to more accurately assess the best approach.» «..when direct
  ultrasound needle guidance is necessary, the physician may ask
  the sonographer to scan while the physician directs the needle.»
   «Position of the needle tip within the
pericardial space can be verified by infusion of
 a small quantity of saline as a contrast agent
 while imaging the heart. Contrast effect only
 within the pericardial space indicates proper
  needle position. Contrast effect within the
heart indicates penetration of the heart wall. In
this case the needle should be withdrawn and
  another contrast test performed to verify
     placement outside the heart.»
 Screening opportunities boost
   ultrasound prospects

• ”We can offer a new role for the
 radiologist/sonologist by aggressively moving
 into this area and popularizing this field.”
• ”The role of US as a safe screening tool is
 just now being appreciated i the press.”

      AuntMinnie.com 30.07.07
Screening for aortaaneurysmer

• Perfekt arbeidsoppgave for en sonograf
  • Eksisterer ikke i Norge, men i USA
   • De mangler sonografer i USA.

								
To top