in pdf by LanNguyen24

VIEWS: 139 PAGES: 4

									   Hư ng d n in 2 m t trong Excel, PDF, Word . . . chuyên nghi p
I. Trong Microsoft Word
 1. In trang l :
     Ch n File  Printf  Ch n Odd pages như 1  Ch n Options… như 2  m b o không
 check Reverse print order như 3  OK  OK  in.
 2. In trang ch n
     B n c m t t c trang gi y úp xu ng và cho vào khay ch n File Printf Ch n Even
 pages như 1 Ch n Options… như 2 Nh p chu t tích vào Reverse print order như 3 OK
II. In file PDF
     Mình s hư ng d n in trong Foxit Reader. Mình thích dùng cái này vì nó nh , chi m ít dung
 lư ng b nh ! Cách in trong Acrobat Reader cũng tương t như v y thôi!
 1. In trang l :
     Ch n File Printf ch n Ch n Odd pages only như 1       m b o không check Reverse
 print pages như 2  OK   in.
 2. In trang ch n
     B n c m t t c trang gi y úp xu ng và cho vào khay ch n File    Printf  Ch n Even
 pages only như 1    m b o check Reverse pages như 2  OK in.
III. Trong Microsoft EXCEL
 1. Cài ph n m m máy in o   chuy n file Excel sang PDF.
    Download ph n m m máy in o   ây: http://www.megaupload.com/?d=Z549W66H
 B n download v và gi i nén s ư c 2 file: converter.exe và file CuteWriter.exe
  Ch y l n lư t 2 file này máy b n s ư c m t máy in o CutePDF Writer
 2. Chuy n file Excel sang file PDF
    M file Excel b ng ph n m m Microsoft EXCEL  ch n File  Printf  ch n máy in
 CutePDF Writer OK
Xu t hi n c a s yêu c u lưu file
B n ch n nơi lưu file  Save   file Excel ư c chuy n sang file PDF    In file PDF xem hư ng
d n bên trên.

M i th c m c vui lòng liên h :
                      Nguy n H u Khang
                  Trung tâm Vi n thông   i n l c Hà Nam
                  a ch : 8 Châu C u, Tp. Ph Lý, t nh Hà Nam
                      Mail: nhkhang@gmail.com
                      Yahoo!: YeuLamConDeu

								
To top