Docstoc

Social kapital som begreb og dets

Document Sample
Social kapital som begreb og dets Powered By Docstoc
					 Social kapital som begreb og
dets sammenhæng med sundhed
      og trivsel
       Lars Skov Henriksen
 Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og
         Organisation,
       Aalborg Universitet
 Social kapital – hvor kommer det
        fra?
• Pierre Bourdieu
 – ”The forms of capital”´, 1986
• James Coleman
 – ”Social capital in the creation of human
  capital”, 1988
• Robert Putnam:
 – ”Making Democracy Work”, 1995
 – ”Bowling Alone”, 2000
     Hvad er social kapital?
• Social kapital forstås normalt som sociale relationer eller
 forbindelser, der giver den enkelte mulighed for at få
 adgang til ressourcer, som et netværk råder over.
• Lidt mere formelt kan social kapital forstås som:
  – Et aspekt eller en egenskab ved en social struktur
  – Noget, der kan facilitere eller muliggøre handling
• Social kapital besiddes ikke af den enkelte, men ligger i
 relationerne mellem aktører
• Social kapital er en ressource, hvis input kan facilitere
 produktionen af et gode
• Eksempler
  – En gros markedet for diamanter i New York
  – Roterende kreditsammenslutninger
 Hvad forudsætter social kapital
• Det meste forskning antager at social
 kapital forudsætter:
 – Effektive normer, der sikrer social kontrol
 – Gensidighed, der kan opbygge forpligtelser
  over tid

 Hvis dette er til stede, kan indlejringen i sociale
  netværk generere ressourcer som fx viden,
  information, lån, tillid, tryghed etc.
          Problemer
• Er social kapital et offentligt gode?
• Eller et ”club-good”?
• Social kapital er ulige eller skævt fordelt
• Social kapital kan mobiliseres til at opnå fordele,
 interesser, anerkendelse, prestige mm.
• Der kan altså også være negative effekter af
 social kapital:
  – Eksklusivitet (”outsiders” kan ikke komme ind)
  – Afsondring (”insiders” kan ikke komme ud)
  – Konformitet (modvirker nyskabelser)
      Robert Putnam
• Fokuserer på regioner eller landes
 ”beholdning” af social kapital
• Områder med meget social kapital er mere
 velfungerende (”prosperous”) – både
 økonomisk, socialt, politisk og kulturelt
• Social kapital danner udgangspunkt for
 ”produktive spiraler”
     Typer af social kapital
• ”Bonding” (styrke bånd)
 – Indadrettede
 – Homogene
 – Lim, klister, ”glue”
• ”Bridging” (bygge bro)
 – Udadrettede
 – Heterogene
 – Smøremiddel, WD-40
• ”The strength of weak ties” (Mark Granovetter)
   Social kapital og sundhed
• Man kan forestille sig to virksomme mekanismer:
• Social støtte og netværksressourcer kan have
 en beskyttende effekt (beskyttelsesmekanisme)
  – Eksempelvis mobning
• Indlejring i netværk giver adgang til ressourcer,
 som ellers ikke ville være tilgængelige
 (ressourcemobilisering)
  – Eksempelvis overlevelseschancer ved kræftsygdom
  Social kapital på individniveau
        (mikro)
• Omfanget og kvaliteten af folks netværk
 har en stærk positiv samvariation med
 helbred
• Men:
 – Risiko for respondent-bias
 – Kausalitetsretningen vanskelig at fastlægge
  (selektion)
• Kræver longitudinelle design
   Faktorer på mellemliggende
      niveau (meso)
• Betydningen af faktorer på aggregeret niveau, fx
 – Lokalsamfund, boligområde, skole, arbejdsplads etc.
• Risiko for ”økologisk fejlslutning” hvis man kun
 har data på individniveau – og gerne vil sige
 noget om lokalsamfundet
• Metodologisk udfordring
 – Multi-level-analyse
• Lokalsamfundseffekter medieres af kvaliteten af
 individets sociale relationer
 Institutionelle faktorer (makro)
• Visse dimensioner af social kapital,
 generaliseret tillid fx, afhænger ikke (kun)
 af netværk men (først og fremmest) af
 samfunds institutionelle indretning
• Det kan være vigtigere for den sociale
 kapital at investere i lige adgang til
 sundhedsydelser end at styrke netværk
        PAS PÅ
• … med ikke at antage for simple
 sammenhænge
• Der er ikke nødvendigvis en direkte
 sammenhæng mellem social kapital og
 helbred
• Sammenhængen er ofte medieret eller
 betinget af andre faktorer

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:11/18/2012
language:Norwegian
pages:12