2004 ?????? - WordPress.com � Get a Free Blog Here by NKB4nmzL

VIEWS: 7 PAGES: 4

									F3


           НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ
               ИНСТИТУТ


              ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР
                175782872

       Отчетна единица: "АСТ - ССППТГ"
       Гр. (с.)         гр. София
       Община

                            ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
                   НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

       Данните в годишния отчет се попълват от всички предприятия с нестопанска цел( сдружения и фондации), на основание
       чл.20 от Закона за статистиката.
       Представянето на годишния отчет е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа
       програма за 2012 година и Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО), в срок до 31 март 2012 година.
       Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет се санкционира по чл.52 от Закона за
       статистиката и чл.276 от ЗКПО.
       Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира
       тяхната конфиденциалност.

     №              Наименование на формуляра
   1    Справка за предприятието през 2011 година
   2    Справка за местните единици през 2011 година
   3    Справка за група предприятия през 2011 година
   4    Счетоводен баланс към 31.12.2011 година
   5    Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2011 година
   6    Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за 2011 година

   7    Отчет за паричния поток за 2011 година
   8    Справка за приходите и разходите от лихви за 2011 година
   9    Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за
       2011 година
   10    Справка за платените данъци и такси,свързани с околната среда за 2011
       година
   11    Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2011 година
   12    Справка за вземанията и задълженията,разпределени по институционални
       сектори към 31.12.2011 година
   13    Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по
       институционални сектори към 31.12.2011 година
   14    Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд
       за 2011 година
   15    Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с
       нестопанска цел към 31.12.2011 година
   16    Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2011
       година
       Списък на всички грешки за ЕИК                                          Дата:

          Ръководител: Ида Даниел
          Съставител: Велислав Тодоров Панчев
                   (име,презиме,фамилия)
         Лице за контакт: Велислав Тодоров Панчев
                       (име,презиме,фамилия)


            Списък на въведените ЕИК по Булстат :
0 1 БЛАГ ОЕВГ РАД
02 БУРГАС
03 ВАРНА
0 4 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
05 ВИДИН
06 ВРАЦА
07 ГАБРОВО
08 КЪРДЖАЛИ
0 9 КЮСТЕНДИЛ
10 ЛОВЕЧ
11 МОНТАНА
1 2 ПАЗАРДЖИК
13 ПЕРНИК
14 ПЛЕВЕН
15 ПЛОВДИВ
16 РАЗГРАД
17 РУСЕ
18 СИЛИСТРА
19 СЛИВЕН
20 СМОЛЯН
2 1 СОФИЯ - СТОЛИЧНА
2 2 СОФИЯ-ОКРЪГ
2 3 СТАРА ЗАГ ОРА
24 ДОБРИЧ
2 5 ТЪРГ ОВИЩЕ
26 ХАСКОВО
27 ШУМЕН
28 ЯМБОЛ
                        Приложение 4
               НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
                ЗА ПРИХОДИТЕ


           Попълва се от приходната администрация
           Териториална дирекция на НАП
           ТСБ            21 СОФИЯ - СТОЛИЧНА

           Входящ № и датаЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
ТОПАНСКА ЦЕЛ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

ятия с нестопанска цел( сдружения и фондации), на основание


асно Закона за статистиката, Националната статистическа
оходно облагане(ЗКПО), в срок до 31 март 2012 година.
авяне на годишния отчет се санкционира по чл.52 от Закона за

съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира


                 Стр.
           SPR_NTO
           ME
           SPR_GR
           BAL_NTO
           OPR_NS_NTO

           OPR_S_NTO
           PAR_NTO
           LIH_NTO

           DMA

           EKOTAX
           SDMA_NTO

           VZP_NTO

           CEN_NTO

           TRUD

           CDS

           S_NIRD
           ERRORS           30.03.2012
            (подпис)
           0883413880
(телефон)

								
To top