SCA Figures Q3 2012

Document Sample
SCA Figures Q3 2012 Powered By Docstoc
					  Consolidated income statement                      Resultaträkning för koncernen
  SEKm                                  MSEK                                     120930    120630    120331    111231   110930  110630  110331  101231  100930  100630  100331  091231  090930  090630  090331  081231  080930  080630  080331
  Net sales1                               Nettoomsättning1                                22,200    20,273    19,490    20,935   20,756  20,415  19,231  27,052  26,647  27,067  26,199  27,507  27,108  27,915  28,327  28,159  27,438  27,339  27,513
  Cost of goods sold2                           Kostnad för sålda varor2                           -17,038    -15,131    -14,669    -15,726  -15,879  -15,579  -14,517  -20,990  -20,536  -20,657  -20,164  -20,966  -20,551  -21,232  -21,995  -22,908  -21,941  -21,623  -21,718
x  Gross profit                              Bruttoresultat                                 5,162     5,142     4,821     5,209   4,877   4,836   4,714   6,062   6,111   6,410   6,035   6,541   6,557   6,683   6,332   5,251   5,497   5,716   5,795
  Sales, general and administration2                   Försäljnings- och administrationskostnader2                  -2,955    -3,019    -2,992    -3,087   -2,877  -3,047  -2,970  -3,527  -3,578  -3,995  -4,021  -3,976  -3,992  -4,328  -4,204  -3,409  -3,464  -3,520  -3,337
  Items affecting comparability3                     Jämförelsestörande poster3                           -1,031     -260     -150    -5,287    -152     0     0     0   -480   -207   -244   -632   -387   -439     0     0     0     0     0
  Share in profits of associates                     Intäkter från andelar i intresseföretag                      78      -18       5      17     22    21    23    32    41    25    13     3    11    13     8    -4    13     3    13
x  Operating profit                            Rörelseresultat                                 1,254     1,845     1,684    -3,148   1,870   1,810   1,767   2,567   2,094   2,233   1,783   1,936   2,189   1,929   2,136   1,838   2,046   2,199   2,471
  Financial items                             Finansiella poster                                -324     -316     -331     -367    -361   -283   -314   -293   -300   -244   -279   -288   -377   -354   -625   -688   -608   -496   -525
x  Profit before tax                            Resultat före skatt                                930     1,529     1,353    -3,515   1,509   1,527   1,453   2,274   1,794   1,989   1,504   1,648   1,812   1,575   1,511   1,150   1,438   1,703   1,946
  Tax                                   Skatter                                     -560     -445     -391     -152    -403   -366   -346   -594   -415   -539   -421   -394   -519   -411   -392    276   -185   -321   -409
  Net profit for the period continued operations             Periodens resultat från kvarvarande verksamhet                  370     1,084      962    -3,667   1,106   1,161   1,107   1,680   1,379   1,450   1,083   1,254   1,293   1,164   1,119   1,426   1,253   1,382   1,537
  Net profit discontinued operations                   Resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning              0      234      269      265    178    225    232
  Net profit for the period                        Periodens resultat                                370     1,318     1,231    -3,402   1,284   1,386   1,339  1,680   1,379   1,450   1,083   1,254   1,293   1,164   1,119   1,426   1,253   1,382   1,537

x  Earnings attributable to:                        Resultat hänförligt till:
  Owners of the parent                          Moderbolagets aktieägare                             356     1,298     1,216    -3,430   1,275   1,376   1,327   1,671   1,372   1,435   1,074   1211   1,279   1,165   1,110   1,419   1,248   1,377   1,534
  Non-controlling interests                        Minoritetsintressen                                14      20      15      28     9    10    12     9     7    15     9    43    14    -1     9     7     5     5     3

x  Earnings per share, SEK - owners of the parent total operations     Resultat per aktie, SEK - moderbolagets aktieägare total verksamhet
  - before dilution effects                        - före utspädningseffekter                            0:51     1:85     1:73     -4:88   1:82   1:96   1:89   2:38   1:95   2:04   1:53   1:72   1:82   1:66   1:58   2:02   1:78   1:96   2:19
  - after dilution effects                        - efter utspädningseffekter                           0:51     1:85     1:73     -4:88   1:82   1:96   1:89   2:38   1:95   2:04   1:53   1:72   1:82   1:66   1:58   2:02   1:78   1:96   2:18
x  Earnings attributable to owners of the parent              Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare                 356     1,298     1,216    -3,430   1,275   1,376   1,327   1,671   1,372   1,435   1,074   1,211   1,279   1,165   1,110   1,419   1,248   1,377   1,534
  Average no. of shares before dilution, millions             Medelantal aktier före utspädning, miljoner                    702      702      702      702    702    702    702    702    702    702    702    702    702    702    702    702    702    702    702
  Average no. of shares after dilution, millions             Medelantalet aktier efter utspädning, miljoner                  702      702      702      702    702    702    702    702    702    702    702    702    702    702    702    702    702    702    702

  Net Sales by business area (SEKm )                   Nettoomsättning per verksamhetsområde (MSEK )
  Personal Care                              Personliga hygienprodukter                           6,490     6,530     6,241     6,529   6,310   6,116   5,820   6,375   6,125   6,418   6,109   6,393   6,197   6,650   6,476   6,289   5,807   5,671   5,564
  Tissue                                 Mjukpapper                                  11,333     9,461     9,121    10,280   9,951   9,609   9,278  10,154   9,924  10,064   9,728  10,338  10,147  10,474  10,466  10,256   9,642   9,203   9,279
  Packaging                                Förpackningar                                   0       0       0       0     0     0     0   6,704   6,627   6,770   6,730   6,960   6,946   6,958   7,495   7,746   8,400   8,582   8,713
  Forest Products                             Skogsindustriprodukter                             4,513     4,868     4,783     4,767   5,114   5,322   4,800   4,290   4,415   4,308   4,110   4,201   4,145   4,304   4,333   4,225   3,956   4,239   4,290
  Other                                  Övrigt                                      248      418      380      393    510    510    468    478    491    512    374    418    420    261    371    379    369    351    369
  Intra-Group deliveries                         Internleveranser                                -384    -1,004    -1,035    -1,034   -1,129  -1,142  -1,135   -949   -935  -1,005   -852   -803   -747   -732   -814   -736   -736   -707   -702
  Total net sales                             Summa nettoomsättning                             22,200    20,273    19,490    20,935   20,756  20,415  19,231  27,052  26,647  27,067  26,199  27,507  27,108  27,915  28,327  28,159  27,438  27,339  27,513

x  Operating profit (SEKm)                         Rörelseresultat (MSEK)
  Personal Care                              Personliga hygienprodukter                            847      781      668      792    688    582    583    735    697    753    737    901    810    820    704    712    734    721    745
  Tissue                                 Mjukpapper                                   1,275     1,021      925     1,046    809    668    627    787    753    791    710    965   1,102   1,015    864    619    633    577    546
  Packaging                                Förpackningar                                    0       0       0       0     0     0     0    567    512    306    192    149    172    11    81    109    319    457    608
  Forest Products                             Skogsindustriprodukter                              281      433      331      479    654    659    631    592    685    691    487    661    617    642    583    518    481    553    655
  Other                                  Övrigt                                      -118     -130      -90     -178   -129    -99    -74   -114    -73   -101    -99   -108   -125   -120    -96   -120   -121   -109    -83
  Total operating profit4                         Summa rörelseresultat4                             2,285     2,105     1,834     2,139   2,022   1,810   1,767   2,567   2,574   2,440   2,027   2,568   2,576   2,368   2,136   1,838   2,046   2,199   2,471

  1                                    1
                                       Nettoomsättningen från SCAs recyclingsverksamhet har omklassificerats till övrig intäkt, med retroaktiv justering för 2010.
   Net sales from SCAs recycling operations have been reclassified to other income, with retroactive adjustment for 2010.
  2                                    2
   Of which, depreciation                         Varav avskrivningar                            -1,270     -1,201     -1,152     -1,229  -1,213  -1,240  -1,231  -1,577  -1,554  -1,598  -1,595  -1,697  -1,686  -1,724  -1,722  -1,643  -1,552  -1,490  -1,514
  3                                    3
   Distribution of items affecting comparability              Fördelning jämförelsestörande poster
  Distribution of restructuring costs by function             Fördelning omstrukteringskostnader per funktion
   Cost of goods sold                           Kostnad för såld vara                             -35      -10       -2      -556   -120     0     0     0   -432   -197   -150   -422   -228   -379     0     0     0     0     0
   Sales, general and administration                    Försäljnings- och administrationskostnader                  -146      -250      -148      -67   -32     0     0     0    -48    -10    -94   -210   -159    -60     0     0     0     0     0
  Goodwill write-downs etc.                        Goodwill nedskrivningar m.m                          -850       0        0    -4,664    0     0     0     0
  4                                    4
   Excluding items affecting comparability before tax amounting to:    Exklusive jämförelsestörande poster, före skatt uppgående till:      -1,031      -260      -150     -5,287   -152     0     0     0   -480   -207   -244   -632   -387   -439     0     0     0     0     0
   After tax amounting to:                         Efter skatt uppgående till:                        -1,002      -226      -128     -4,959   -112     0     0     0   -362   -151   -176   -473   -278   -325     0     0     0     0     0
  Figures starting from Q1 2011 exclude divested operations        Siffror from. Q1 2011 exkluderar avyttringsgrupp
  Consolidated Balance Sheet                     Balansräkning för koncernen
  SEKm                                MSEK                               120930    120630  120331  111231  110930  110630  110331  101231  100930  100630  100331  091231  090930  090630  090331  081231  080930  080630  080331  071231  070930  070630  070331
  Assets                               Tillgångar
  Goodwill                              Goodwill                             11,109    10,324   9,358   9,433  18,079  17,439  17,129  17,688  17,609  18,884  18,611  19,147  18,748  20,140  19,952  19,374  18,679  17,708  17,502  18,161  16,971  17,442  17,373
  Other intangible assets                       Övriga immateriella tillgångar                   6,020     3,453   2,653   2,629   3,238   3,282   3,378   3,270   3,068   3,203   3,509   3,404   3,443   3,666   3,950   3,786   3,772   3,610   3,658   3,455   2,814   2,895   3,121
  Tangible assets                           Materiella anläggningstillgångar                 74,429    70,164  69,395  69,328  82,172  81,671  80,883  82,236  81,494  83,942  84,811  86,801  85,472  89,062  89,515  88,411  83,265  79,649  79,313  80,352  74,727  75,534  75,506
  Shares and participations                      Aktier och andelar                         2,514     2,492   1,789   1,136   1,419   1,371   1,104   1,098   1,073   1,053   1,046   1,059   1,056   1,089   1,086   1,056   1,030   1,001    997   1,018   1,000    853    842
  Non-current financial assets                    Långfristiga finansiella tillgångar                2,347     2,435   2,265   2,083   1,901   2,564   3,230   3,254   2,170   1,999   2,120   2,062   1,615   1,419   1,963   2,499   2,489   2,731   3,770   3,663   4,364   4,666   3,394
  Other non-current receivables                    Övriga långfristiga fordringar                   1,021     1,278    643    902   1,655   1,674   1,476   1,363   1,547   1,400   1,368   1,334   1,218   1,283   1,277   1,239   1,318   1,353   1,176   1,164    838    913    963
  Total non-current assets                      Summa anläggningstillgångar                    97,440    90,146  86,103  85,511  108,464  108,001  107,200  108,909  106,961  110,481  111,465  113,807  111,552  116,659  117,743  116,365  110,553  106,052  106,416  107,813  100,714  102,303  101,199

  Operating receivables and inventories                Rörelsefordringar och varulager                  28,614    24,983  24,391  25,577  33,328  32,927  32,302  31,890  31,837  32,650  31,680  30,605  30,796  33,130  35,380  36,121  35,433  35,271  34,547  33,793  32,038  32,480  31,070
  Current financial assets                      Kortfristiga finansiella fordringar                 208      160    210    292    545    203    261    220    317    180    162    194   1,003    823    521    642    282    302    442    366    649    501    579
  Non-current assets held for sale                  Anläggningstillgångar som innehas för försäljning          802       1     1   3,379    155    219    180    93    94    99    100    105    144    146    102    102    58   1,076    55    55    54    54    108
  Cash and cash equivalents                      Likvida medel                           2,323    16,924   4,338   2,644   2,917   2,757   2,557   1,866   3,956   3,999   2,534   5,148   5,096   5,690   4,896   5,738   5,980   1,575   1,322   3,023   1,511   2,197   2,185
  Total current assets                        Summa omsättningtillgångar                    31,947    42,068  28,940  31,892  36,945  36,106  35,300  34,069  36,204  36,928  34,476  36,052  37,039  39,789  40,899  42,603  41,753  38,224  36,366  37,237  34,252  35,232  33,942
  Total asset held for sale                      Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning        0       0  21,509  21,601
x  Total assets                            Summa tillgångar                         129,387    132,214  136,552  139,004  145,409  144,107  142,500  142,978  143,165  147,409  145,941  149,859  148,591  156,448  158,642  158,968  152,306  144,276  142,782  145,050  134,966  137,535  135,141

  Shareholders' equity and liabilities                Eget kapital och skulder
x  Owners of the parent                        Eget kapital, moderbolagets aktieägare              56,836    58,399  58,620  60,752  65,427  66,385  67,712  67,255  63,953  65,491  67,316  67,156  65,090  66,504  67,649  66,450  63,933  61,508  63,595  63,590  61,705  61,159  58,688
  Minority interest                          Minoritetsintressen                         515      556    546    539    581    596    570    566    592    662    721    750    718    797    817    802    687    686    678    689    701    682    702
  Total equity                            Summa eget kapital                        57,351    58,955  59,166  61,291  66,008  66,981  68,282  67,821  64,545  66,153  68,037  67,906  65,808  67,301  68,466  67,252  64,620  62,194  64,273  64,279  62,406  61,841  59,390

  Liabilities                             Skulder
  Provisions for pensions                       Avsättningar för pensioner                     5,174     4,882   3,405   3,301   5,008   2,866   2,802   3,108   4,409   4,533   3,270   3,567   3,992   3,893   4,200   3,443   2,424   1,991   1,893   1,987   1,815   1,959   2,270
  Other provisions                          Övriga avsättningar                        10,492     9,736   9,218   9,350  10,680  11,268  11,197  10,800   9,979   9,840   9,867   9,784   9,684   9,617   9,604   9,849  11,805  12,261  11,462  12,212  11,407  12,139  11,795
  Non-current financial liabilities                  Långfristiga finansiella skulder                 25,351    26,611  26,497  27,711  29,134  29,458  27,623  23,459  21,956  23,555  21,549  30,343  28,959  36,329  38,294  38,859  31,095  21,961  20,046  20,247  20,712  20,067  18,767
  Other non-current liabilities                    Övriga långfristiga skulder                     984      841    809    857   1,084    846    772    791    876    739    865    662    462    744    848    857    143    122    989    133    181    188    188
  Total non-current liabilities                    Summa långfristiga skulder                    42,001    42,070  39,929  41,219  45,906  44,438  42,394  38,158  37,220  38,667  35,551  44,356  43,097  50,583  52,946  53,008  45,467  36,335  34,390  34,579  34,115  34,353  33,020

  Current financial liabilities1                   Kortfristiga finansiella skulder1                 8,076    12,285   8,427   9,266   9,566   9,701   9,112  13,047  17,941  18,794  18,588  13,761  16,564  15,207  12,503  13,170  18,369  22,785  20,598  21,943  16,860  20,013  18,619
  Operating liabilities                        Rörelseskulder                          21,959    18,904  18,619  19,627  23,929  22,987  22,712  23,952  23,459  23,795  23,765  23,836  23,122  23,357  24,727  25,538  23,850  22,962  23,521  24,249  21,585  21,328  24,112
  Other current liabilities                      Övriga kortfristiga skulder                      0       0   2,950
  Total current liabilities                      Summa kortfristiga skulder                    30,035    31,189  29,996  28,893  33,495  32,688  31,824  36,999  41,400  42,589  42,353  37,597  39,686  38,564  37,230  38,708  42,219  45,747  44,119  46,192  38,445  41,341  42,731
  Total liabilities                          Summa skulder                           72,036    73,259  69,925  70,112  79,401  77,126  74,218  75,157  78,620  81,256  77,904  81,953  82,783  89,147  90,176  91,716  87,686  82,082  78,509  80,771  72,560  75,694  75,751
  Liabilities held for sale                      Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning         0       0   7,461   7,601
x  Total equity and liabilities                    Summa eget kapital och skulder                  129,387    132,214  136,552  139,004  145,409  144,107  142,500  142,978  143,165  147,409  145,941  149,859  148,591  156,448  158,642  158,968  152,306  144,276  142,782  145,050  134,966  137,535  135,141

  Figures starting from Q1 2012 exclude divested operations      Siffror from. Q1 2012 exkluderar avyttringsgrupp

  Debt/equity ratio                          Skuldsättningsgrad, ggr                       0.59     0.41   0.55   0.60   0.58   0.55   0.49   0.51   0.59   0.62   0.57   0.60   0.64   0.71   0.70   0.70   0.67   0.66   0.58   0.58   0.53   0.56   0.57
  Visible equity/assets ratio %                    Synlig soliditet %                           44      44    43    44    45    46    48    47    45    44    46    45    44    43    43    42    42    43    45    44    46    44    43

  Return on capital employed, %                    Avkastning på sysselsatt kapital %                   8      9     3    4     9     9     9     8     8     8     7     7     7     7     8     8     9    10    11    11    10    10     9
  Return on equity, %                         Avkastning på eget kapital %                      7      7     -1    1     9     9     9     8     8     8     7     7     8     8     8     9    10    11    12    12    11    10    10

  Excluding restructuring costs:                   Exklusive omstruktureringskostnader:
  Return on capital employed, %                    Avkastning på sysselsatt kapital %                   10     10    10     9     9     9     9     9     9     9     9     9     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
  Return on equity, %                         Avkastning på eget kapital %                      10     10     7     9     9     9     9     9     9     9     9     9     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

  1                                  1
    Committed creditlines amount to                   Kontrakterade kreditlöften uppgår till            17,182    17,827  20,493  21,016  21,678  21,442  20,996  28,393  30,732  31,983  31,983  33,900  30,617  31,927  32,187  32,059  25,780  25,780  25,661  25,821  25,249  25,325  25,511
    of which unutilised                         varav outnyttjade                       17,182    17,827  20,493  21,016  21,678  20,442  15,996  28,393  30,732  31,983  31,983  33,400  30,617  25,927  20,508  20,684     -     -     -     -     -     -     -

  Capital employed                          Sysselsatt kapital                        91,221    83,361  76,861  97,939  104,468  103,611  101,839  102,227  102,559  106,999  106,750  108,336  107,843  114,980  116,308  114,254  108,121  104,588  101,526  101,647  95,519  96,684  92,999
  - of which working capital                     - varav rörelsekapital                       7,493     6,618   6,685   9,183  10,172  10,410  10,354   8,899   9,442   9,865   9,278   8,126   9,225  11,153  11,760  11,818  12,724  13,410  12,622  11,623  11,501  12,221  11,536

  Net debt                              Nettolåneskuld                          33,870    24,406  32,795  36,648  38,460  36,630  33,557  34,406  38,014  40,846  38,713  40,430  42,035  47,679  47,842  47,002  43,501  42,394  37,253  37,368  33,113  34,843  33,609
  Shareholders' equity                        Eget kapital                           57,351    58,955  59,166  61,291  66,008  66,981  68,282  67,821  64,545  66,153  68,037  67,906  65,808  67,301  68,466  67,252  64,620  62,194  64,273  64,279  62,406  61,841  59,390

                                     as follows:
  Provisions for restructuring costs are included in the balance sheet Avsättningar för strukturkostnader ingår i balansräkningen enligt följande:
  - Other provisions*                         - Övriga avsättningar*                        369     379    343    678    594    596    592    595    618    660    622    346    275    544    635    643    884   1,034   613    869   307    375    383
  - Operating liabilities                       - Rörelseskulder                           324     298    340    394    323    236    427    605    750    460    506    777    691    646    450    652    596    629   865   1,040   591    613    732
  *) of which, provision for tax risks                 *) varav avsättningar för skatterisker                247     247    247    213    246    247    247    246    246    246    246    258    246    246    246    246    249     -    -     -    -     -     -
  Operating Cash Flow Analysis            Operativ kassaflödesanalys
  SEKm                        MSEK                       120930  120630  120331  111231  110930  110630  110331  101231  100930  100630  100331  091231  090930  090630  090331  081231  080930  080630  080331  071231  070930  070630  070331
x  Operating cash surplus               Kassamässigt rörelseöverskott            3,285   3,184   2,691   3,951   3,700   3,477   3,337   3,919   3,905   3,954   3,319   4,217   4,077   3,913   3,526   3,442   3,360   3,467   3,600   3,961   3,902   3,886   3,537
  Change in working capital             Förändring av rörelsekapital             574    129   -273    299    401   -351  -1,594    721     9   -665  -1,107   1,108   1,613    463    123   1,459    778   -531  -1,725    577    369   -735  -1,510
x  Current capital expenditures, net         Löpande investeringar, netto             -700   -613   -456  -1,356   -933   -839   -619  -1,688  -1,007   -626   -326  -1,668   -622   -849   -898  -1,990  -1,494  -1,020   -849  -2,089  -1,096  -1,217   -763
  Restructuring costs, etc              Strukturkostnader m.m.                -130   -309   -184   -321   -143   -257   -175    -96   -143   -244   -170   -219   -235   -179   -237   -225   -168   -121   -170   -210    -91   -192   -202
x  Operating cash flow                Operativt kassaflöde                3,029   2,391   1,778   2,573   3,025   2,030    949   2,856   2,764   2,419   1,716   3,438   4,833   3,348   2,514   2,686   2,476   1,795    856   2,239   3,084   1,742   1,062

  Financial items                  Finansiella poster                 -324   -316   -331   -360   -351   -277   -302   -293   -300   -244   -279   -288   -377   -354   -625   -688   -608   -496   -525   -549   -507   -435   -419
  Income taxes paid                 Skattebetalning                   -197   -318   -172   -241   -142   -274   -304   -172   -285   -508   -290   -591   -208    36   -240   -370   -393   -584   -355   -290   -392   -662   -375
  Other                       Övrigt                        32     9    26    14    25     8    10    -2    15     1     1    -15    11    17    -9     4     8    -1     5     3     1     7    -1
x  Cash flow from current operations         Rörelsens kassaflöde                2,540   1,766   1,301   1,986   2,557   1,487    353   2,389   2,194   1,668   1,148   2,544   4,259   3,047   1,640   1,632   1,483    714    -19   1,403   2,186    652    267

x  Acquisitions                    Företagsförvärv                  -11,384  -3,191   -134    -51   -654   -278     0   -412    -34    -42    -5    -55     0     5    -1    -10  -1,143   -499   -112   -3,805   -236    -85   -419
x  Strategic capital expenditures, fixed assets    Expansionsinvesteringar, anläggningar        -490   -470   -403   -622   -434   -367   -487   -714   -716   -618   -379   -770   -621   -925   -715   -1,031   -709   -758   -611    -546   -313   -298   -185
  Divestments                    Avyttringar                      11  14,638   3,114    71    37    184     0    27     0   1,270     0    68     0     7     0    -35   1,171    0     4     6   -49    93   2,802
x  Cash flow before dividend             Kassaflöde före utdelning             -9,323  12,743   3,878   1,384   1,506   1,026   -134   1,290   1,444   2,278    764   1,787   3,638   2,134    924    556    802   -543   -738   -2,942  1,588    362   2,465

  Repurchasing/Selling of own stock         Återköp/försäljning av egna aktier           0     0    0     0     0     0    0     0     0     0    0          0     0    0     0     0     21    7     1    5     3    46
  Dividend                      Utdelning                       -32  -2,950    0    -54    -35   -2,809    0    -23    -35   -2,599    0     1    -41   -2,458    0    -1    -36   -3,091    0    -35   -97   -2,807    0
x  Cash flow after dividend              Kassaflöde efter utdelning             -9,355   9,793  3,878   1,330   1,471   -1,783   -134   1,267   1,409    -321   764   1,788   3,597    -324   924    555    766   -3,613   -731   -2,976  1,496   -2,442  2,511
  Net cash flow from divested operations       Nettokassaflöde från avyttringsgrupp          0    205   263
  Net cash flow                   Nettokassaflöde                  -9,355   9,998  4,141   1,330   1,471   -1,783   -134   1,267   1,409   -321    764   1,788   3,597   -324    924    555    766   -3,613   -731   -2,976  1,496   -2,442  2,511

  Net debt at the start of the period        Nettolåneskuld vid årets början          -36,648  -36,648  -36,648  -34,406  -34,406  -34,406  -34,406  -40,430  -40,430  -40,430  -40,430  -47,002  -47,002  -47,002  -47,002  -37,368  -37,368  -37,368  -37,368  -36,399  -36,399  -36,399  -36,399
  Net cash flow                   Nettokassaflöde                   4,784  14,139   4,141    884   -446  -1,917   -134   3,119   1,852    443    764   5,985   4,197    600    924  -3,023  -3,578  -4,344   -731  -1,411   1,565    69   2,511
  Remeasurements to equity              Omvärderingar mot eget kapital           -2,027  -1,626   -263  -3,505  -3,677   -459    368    695  -1,511  -1,380    276   -729   -903   -900  -1,348  -3,523  -1,787  -1,107    171   1,013   1,841   2,180    912
  Currency effects                  Valutaeffekter                     21   -271    -25    379    69    152    615   2,210   2,075    521    677   1316   1,673   -377   -416  -3,088   -768    425    675   -571   -120   -693   -633
  Net debt at the end of the period         Nettolåneskuld vid periodens slut         -33,870  -24,406  -32,795  -36,648  -38,460  -36,630  -33,557  -34,406  -38,014  -40,846  -38,713  -40,430  -42,035  -47,679  -47,842  -47,002  -43,501  -42,394  -37,253  -37,368  -33,113  -34,843  -33,609

  Debt/equity ratio                 Skuldsättningsgrad, ggr               0.59   0.41   0.55   0.60   0.58   0.55   0.49   0.51   0.59   0.62   0.57   0.60   0.64   0.71   0.70    0.70   0.67   0.66   0.58   0.58   0.53   0.56   0.57
  Debt payment capacity, %              Skuldbetalningsförmåga, %               39    42    37    36    37    37    39    35    33    33    35    31    30    28    25     26    29    32    33    35    35    33    34

                             Siffror
  Figures starting from Q1 2012 exclude divested operations from. Q1 2012 exkluderar avyttringsgrupp
  Consolidated income statement*                  Koncernens resultaträkning*
  SEKm                               MSEK                                    Note in Annual Report   2011    2010   2009
  Net sales                             Nettoomsättning                                        5   81,337   82,731  85,707
  Cost of goods sold                        Kostnad för sålda varor                                    4  -61,701  -61,906  -62,982
x  Gross profit                           Bruttoresultat                                            19,636   20,825  22,725
  Sales, general and administration                 Försäljnings- och administrationskostnader m m                         4  -11,981  -12,426  -13,427
  Items affecting comparability                   Jämförelsestörande poster                                   4   -5,439    -702   -162
  Share of profits of associates                  Intäkter från andelar i intresseföretag                                 83     96    34
x  Operating profit                         Rörelseresultat                                            2,299   7,793   9,170
  Financial income                         Finansiella intäkter                                      8    129     57    135
  Financial expenses                        Finansiella kostnader                                     8   -1,454   -1,227  -1,569
x  Profit before tax                         Resultat före skatt                                           974   6,623   7,736
  Tax                                Skatter                                            9   -1,267   -1,755  -1,958
  Net profit for the year continued operations           Årets resultat från kvarvarande verksamhet                               -293   4,868   5,778
  Net profit discontinued operations                Resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning                   3    900    724   -948
  Net profit for the year                      Årets resultat                                             607   5,592   4,830

x  Earnings attributable to:                     Resultat hänförligt till:
  Owners of the Parent                       Moderbolagets aktieägare                                        548   5,552   4,765
  Non-controlling interests                     Innehav utan bestämmande inflytande                                   59     40    65

x  Earnings per share                        Resultat per aktie
  Earnings per share, SEK - owners of Parent            Resultat per aktie, SEK – moderbolagets aktieägare
   before dilution effects                      före utspädningseffekter                                       0:78    7:90   6:78
   after dilution effects                      efter utspädningseffekter                                      0:78    7:90   6:78
  Dividend per share, SEK                      Utdelning per aktie, SEK                                       4:201)   4:00   3:70
x  Earnings attributable to owners of the Parent           Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare                       548   5,552   4,765
  Average number of shares before dilution, million         Medelantal aktier före utspädning, miljoner                              702.3   702.3   702.3
  Average number of shares after dilution              Medelantalet aktier efter utspädning                                 702.3   702.3   702.3
  * Packaging operations held for sale are recognized on the line  * Förpackningsverksamheten under försaljning redovisas netto på
  Profit/loss from disposal group held for sale.          raden Resultat från avyttringsgrupp som innhas för försaljning.

  By business area (SEKm)                      Per verksamhetsområde (MSEK)
  Net Sales2) 4)                          Nettoomsättning2) 4)
  Personal Care                           Personliga hygienprodukter                                      24,775   25,027  25,581
  Tissue                              Mjukpapper                                              39,118   39,870  41,260
  Packaging4)                            Förpackningar4)                                           26,650   26,831  27,235
  Forest Products                          Skogsindustriprodukter                                        17,180   17,123  16,908
   Publication papers                        Tryckpapper                                             8,854   8,526   9,759
   Pulp, timber and solid-wood products               Massa, virke och sågade trävaror                                  8,326   8,597   7,149
  Other                               Övrigt                                                1,881   1,855   1,470
  Intra-Group deliveries                      Internleveranser                                           -3,854   -3,741  -3,096
  Total                               Summa                                                105,750  106,965  109,358

x  Operating profit3) 4)                       Rörelseresultat3) 4)
  Personal Care                           Personliga hygienprodukter                                      2,645   2,922   3,235
  Tissue                              Mjukpapper                                              3,150   3,041   3,946
  Packaging4)                            Förpackningar4)                                            1,909   1,577    413
  Forest Products                          Skogsindustriprodukter                                        2,001   2,455   2,503
   Publication papers                        Tryckpapper                                              183    -88   1,253
   Pulp, timber and solid-wood products               Massa, virke och sågade trävaror                                  1,818   2,543   1,250
  Other                               Övrigt                                                 -481    -387   -449
  Intra-Group deliveries                      Internleveranser                                             -     -     -
  Total                               Summa                                                 9,224   9,608   9,648

  1)                                1)
    Board proposal                          Enligt styrelsens förslag
  2)                                2)
    Net sales from SCAs recycling operations were reclassified    Nettoomsättningen för SCAs recyclingsverksamhet har
  as other income, with retroactive adjustment for 2010 and     omklassificerats till övrig intäkt, med retroaktiv justering för 2010 och
  2009.                               2009
  3)                                3)
    Excluding items affecting comparability              Exklusive jämförelsestörande poster
  4)                                4)
    Including the packaging operations held for sale         Inklusive den förpackningsverksamhet som är under försäljning
  Consolidated balance sheet                Koncernens balansräkning
  SEKm                           MSEK                              Note in Annual Report  111231  101231  091231
  ASSETS                          TILLGÅNGAR
  Non-current assets                    Anläggningstillgångar
  Goodwill                         Goodwill                                     10   9,433  17,688  19,147
  Other intangible assets                  Övriga immateriella tillgångar                          10   2,629   3,270   3,404
  Buildings, land, machinery and equipment         Byggnader, mark, maskiner och inventarier                    11   42,599  56,167  61,404
  Biological assets                     Biologiska tillgångar                              12   26,729  26,069  25,397
  Participations in associates               Innehav i intressebolag                             13   1,067   1,021    979
  Shares and participations                 Aktier och andelar                                14     69    77    80
  Surplus in funded pension plans              Överskott i fonderade pensionsplaner                       26     2   1,056    230
  Non-current financial assets               Långfristiga finansiella tillgångar                       17   2,081   2,198   1,832
  Deferred tax assets                    Uppskjutna skattefordringar                            9    715   1,169   1,156
  Other non-current assets                 Andra långfristiga tillgångar                               187    194    178
  Total non-current assets                 Summa anläggningstillgångar                               85,511  108,909  113,807

  Current assets                      Omsättningstillgångar
  Inventories                        Varulager                                    19   11,009  12,511  11,459
  Trade receivables                     Kundfordringar                                  20   11,548  15,616  16,103
  Current tax assets                    Aktuella skattefordringar                             9    377    547    332
  Other current receivables                 Övriga kortfristiga fordringar                          21   2,643   3,216   2,711
  Current financial assets                 Kortfristiga finansiella tillgångar                       22    292    220    194
  Non-current assets held for sale             Anläggningstillgångar som innehas för försäljning                23   3,379    93    105
  Cash and cash equivalents                 Likvida medel                                  22   2,644   1,866   5,148
  Total current assets                   Summa omsättningtillgångar                               31,892  34,069  36,052
  Assets in disposal group held for sale          Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning             3   21,601     -     -
x  Total assets                       Summa tillgångar                                    139,004  142,978  149,859

  EQUITY AND LIABILITIES                  EGET KAPITAL OCH SKULDER
  Equity                          Eget kapital                                   24
  Share capital                       Aktiekapital                                       2,350   2,350   2,350
  Other capital provided                  Övrigt tillskjutet kapital                                6,830   6,830   6,830
  Reserves                         Reserver                                        -2,170   -543   2,682
  Retained earnings                     Balanserade vinstmedel                                 53,742  58,618  55,294
  Non-controlling interests                 Innehav utan bestämmande inflytande                            539    566    750
  Total equity                       Summa eget kapital                                   61,291  67,821  67,906

  Non-current liabilities                  Långfristiga skulder
  Non-current financial liabilities             Långfristiga finansiella skulder                         25   27,711  23,459  30,343
  Provisions for pensions                  Avsättningar för pensioner                            26   3,301   3,108   3,567
  Deferred tax liabilities                 Uppskjutna skatteskulder                             9   9,350  10,800   9,784
  Other non-current provisions               Övriga långfristiga avsättningar                         27    640    553    477
  Other non-current liabilities               Övriga långfristiga skulder                           28    217    238    185
  Total non-current liabilities               Summa långfristiga skulder                               41,219  38,158  44,356

  Current liabilities                    Kortfristiga skulder
  Current financial liabilities               Kortfristiga finansiella skulder                         25   9,266  13,047  13,761
  Trade payables                      Leverantörsskulder                                   10,866  13,574  12,364
  Current tax liabilities                  Aktuella skatteskulder                              9    247    388    385
  Current provisions                    Kortfristiga avsättningar                            27    629    894   1,107
  Other current liabilities1)                Övriga kortfristiga skulder1)                          29   7,885   9,096   9,980
  Total current liabilities                 Summa kortfristiga skulder                               28,893  36,999  37,597
  Liabilities in disposal group held for sale        Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning               3   7,601     -     -
x  Total equity and liabilities               Summa eget kapital och skulder                             139,004  142,978  149,859

  Contingent liabilities and pledged assets, see Notes 32  Eventualförpliktelser och ställda panter, se not 32
  and 33 in Annual Report 2011.               respektive 33 i Årsredovisning 2011.

  Capital employed                     Sysselsatt kapital                                   97,939  102,227  108,336
  Net debt                         Nettolåneskuld                                     36,648  34,406  40,430

  1)
   As of 2010, bills receivable are included in trade
                               1)
  payables instead of in other current liabilities.      Från och med 2010 ingår växelskulder i
  Reclassification was conducted for the comparative year  leverantörsskulder istället för övriga kortfristiga skulder.
  2009.                           Omklassificering har skett för jämförelseåret 2009.
  Consolidated operating cash flow statement               Koncernens operativa kassaflödesanalys
  SEKm                                  MSEK                                     2011    2010   2009
  Net sales                               Nettoomsättning                              105,750  106,965  109,358
  Operating expenses                           Rörelsens kostnader                            -90,684  -91,144  -92,916
  Operating surplus                           Rörelse överskott                             15,066   15,821  16,442
  Adjustment for significant non-cash items               Justering för väsentliga icke kassamässiga poster              -601    -724   -709
x  Operating cash surplus                         Kassamässigt rörelseöverskott                       14,465   15,097  15,733
  Change in                               Förändring av
   Operating receivables                         Rörelsefordringar                              -894  -3,197   1,556
   Inventories                              Varulager                                  -562  -1,866   2,210
   Operating liabilities                         Rörelseskulder                                211   4,021   -459
  Change in working capital                       Förändring av rörelsekapital                        -1,245  -1,042   3,307
x  Current capital expenditures, net                   Löpande nettoinvesteringar                         -3,747  -3,647  -4,037
  Restructuring costs, etc.                       Strukturkostnader m.m.                            -896   -653   -870
x  Operating cash flow                          Operativt kassaflöde                             8,577   9,755  14,133

  Financial items                            Finansiella poster                             -1,290  -1,116  -1,644
  Income taxes paid                           Skattebetalning                                -961  -1,255  -1,003
  Other                                 Övrigt                                     57    15     4
x  Cash flow from current operations                   Rörelsens kassaflöde                             6,383   7,399  11,490

  Strategic capital expenditures, restructuring costs and divestments  Strategiska investeringar, strukturkostnader och avyttringar
x  Acquisitions                              Företagsförvärv                                -983   -493    -51
x  Strategic capital expenditures, non-current assets           Expansionsinvesteringar, anläggningar                    -1,910  -2,427  -3,031
  Total strategic capital expenditures                  Summa strategiska investeringar                       -2,893  -2,920  -3,082

  Divestments                              Avyttringar                                  292   1,297    75
                                      Kassaflöde                                 -
  Cash flow from strategic restructuring costs, capital expenditures and divestmentsfrån strategiska strukturkostnader, investeringar och avyttringar2,601   -1,623  -3,007
x  Cash flow before dividend                       Kassaflöde före utdelning                          3,782   5,776   8,483

  Sale of treasury shares                        Försäljning av egna aktier                            -     -     -
  Dividend to shareholders                        Utdelning till aktieägare                          -2,898  -2,657  -2,498
x  Net cash flow                             Nettokassaflöde                                884   3,119   5,985

  Net debt, 1 January                          Nettolåneskuld vid årets början                      -34,406  -40,430  -47,002
  Net cash flow                             Nettokassaflöde                                884   3,119   5,985
  Remeasurements to equity                        Omvärderingar mot eget kapital                       -3,505    695   -729
  Currency effects                            Valutaeffekter                                379   2,210   1,316
  Net debt, 31 December                         Nettolåneskuld vid årets slut                       -36,648  -34,406  -40,430
Key figures                        Nyckeltal
                                                            2011         2010         2009
                                                                  2          2          2
                                                           SEK    EUR    SEK    EUR    SEK    EUR
            4                                 4
Net sales, SEKm/EURm                    Nettoomsättning, MSEK/MEUR               105,750   11,719  106,965   11,221  109,358   10,324
Operating profit, SEKm/EURm                Rörelseresultat, MSEK/MEUR                3,548    393   8,677    911   8,190    773
         1                             1
Operating profit , SEKm/EURm                Rörelseresultat , MSEK/MEUR                9,224   1,022   9,608   1,008   9,648    910
Operating margin, %                    Rörelsemarginal, %                      3          8          7
Operating margin, %1                    Rörelsemarginal, %1                      9          9          9
Profit before tax, SEKm/EURm                Resultat före skatt, MSEK/MEUR              2,258    250   7,561    794   6,546    618
Profit before tax1, SEKm/EURm               Resultat före skatt1, MSEK/MEUR              7,934    879   8,492    891   8,004    755
Profit for the year, SEKm/EURm               Årets resultat, MSEK/MEUR                  607    67   5,592    587   4,830    456
          1                            1
Profit for the year , SEKm/EURm              Årests resultat , MSEK/MEUR                5,920    656   6,281    659   5,906    557
Earnings per share, SEK                  Resultat per aktie, SEK                  0.78         7.90         6.78
Earnings per share1, SEK                  Resultat per aktie1, SEK                  8.34         8.89         8.32
Cash flow from current operations per share, SEK      Rörelsens kassaflöde per aktie, SEK            9.09        10.53        16.36
Dividend, SEK                       Utdelning, SEK                      4.20 3        4.00         3.70
Strategic investments, incl. acquisitions, SEKm/EURm    Strategiska investeringar, inkl förvärv, MSEK/MEUR    -2,893    -321  -2,920    -306  -3,082    -291
Equity, SEKm/EURm                     Eget kapital, MSEK/MEUR                 61,291   6,857  67,821   7,538  67,906   6,577
Return on capital employed, %               Avkastning på sysselsatt kapital, %              4          8          7
Return on capital employed1, %               Avkastning på sysselsatt kapital, %1             9          9          9
Return on equity, %                    Avkastning på eget kapital, %                 1          8          7
Return on equity, %1                    Avkastning på eget kapital, %1                9          9          9
Debt/equity ratio, multiple                Skuldsättningsgrad, ggr                  0.60         0.51         0.60
Average number of employees                Medeltal anställda                    43,697        45,341        49,531

1                             1
 Excluding items affecting comparability          Exklusive jämförelsestörande poster
2                             2
 See footnote 1) on pages 69 and 73 in the Annual     För valutakurser se fotnot 1) på sidorna 69 och 73 i
Report 2011 for exchange rates.              Årsredovisning 2011.
3                             3
 Proposed dividend                     Föreslagen utdelning
4                             4
 Net sales from SCAs recycling operations have been    Nettoomsättningen för SCAs recyclingsverksamhet
reclassified as other income, with retroactive adjustment har omklassificerats till övrig intäkt, med retroaktiv
for 2010.                         justering för 2010 och 2009
  Data per share                        Data per aktie
  All earnings figures include items affecting comparability Samtliga resultatmått inkluderar jämförelsestörande poster
  unless otherwise indicated.                om inte annat anges.
  SEK per share unless otherwise indicated           Belopp i SEK per aktie där annat ej anges             2011   2010  2009  2008   2007
x  Earnings per share after full tax:              Resultat per aktie efter full skatt:
  After dilution                        Efter utspädningseffekter                     0.78   7.90  6.78  7.94  10.16
  After dilution, excluding items affecting comparability   Efter utspädningseffekter, exkl jämförelsestörande poster     8.34   8.89  8.32  7.94   9.80
  Before dilution                       Före utspädningseffekter                      0.78   7.90  6.78  7.94  10.17
x  Market price for B share:                  Börskurs för B-aktien:
  Average price during the year                Genomsnittskurs under året                    95.80  100.20  83.18  84.76  119.00
  Closing price, 31 December                  Årets slutkurs, 31 december                   102.00  106.20  95.45  66.75  114.50
  Cash flow from current operations 1             Rörelsens kassaflöde1                       9.09   10.53  16.36  5.42   6.42
  Dividend                           Utdelning                             4,20 2   4.00  3.70  3.50   4.40
  Dividend growth, %3                     Utdelningstillväxt, %3                        4     4    5    6    9
  Dividend yield                        Direktavkastning, %                         4.1    3.8   3.9   5.2   3.8
  P/E ratio4                          P/E-tal4                              N/A    13   14   12    11
  P/E ratio4, excluding items affecting comparability     P/E-tal4, exklusive jämförelsestörande poster            12    12   11    8    12
  Price/EBIT5                         Price/EBIT5                             31    13   13   11    12
  Price/EBIT5, excluding items affecting comparability     Price/EBIT5, exklusive jämförelsestörande poster           12    11   11   11    12
  Beta coefficient6                      Betavärde6                             0.83   0.82  0.78  0.84   0.73
  Pay-out ratio (before dilution), %              Andel utdelad vinst (före utspädning), %              N/A    51   55   44    41
  Equity, after dilution                    Eget kapital, efter utspädningseffekter               87    96   96   95    91
  Equity, before dilution                   Eget kapital, före utspädningseffekter                87    96   96   94    90

  Number of registered shares 31 December (millions)      Inregistrerade aktier 31 december (milj.st)            705.1  705.1  705.1  705.1  705.1
  of which treasury shares (millions)             varav aktier i eget förvar (milj.st)                2.8   2.8   2.8   2.8   3.2  1
   See definitions of key ratios on page 118 in Annual
                                 1
  Report 2011.                          Se definitioner av nyckeltal sida 118 i Årsredovisning 2011.
  2                              2
   Board proposal.                       Enligt styrelsens förslag.
  3                              3
   Rolling 10-year data.                    Rullande tioårsvärden.
  4                              4
   Share price at year-end divided by earnings per share    Aktiekursen vid årets slut dividerat med resultat per aktie
  after full tax and dilution.                 efter full skatt och utspädningseffekter.
  5                              5
   Market capitalisation plus net debt plus non-controlling   Börsvärde plus nettolåneskulder plus innehav utan
  interests divided by operating profit. (EBIT = earnings   bestämmande inflytande dividerat med rörelseresultat. (EBIT
  before interest and taxes).                 = earnings before interest and taxes).
  6                              6
   Share price volatility compared with the entire stock    Aktiens kursförändring jämfört med börsen som helhet (mäts
  exchange (measured for rolling 48 months).          på rullande 48-månader).
  Multi-year summary1)                  Flerårsöversikt1)
  SEKm                          MSEK                               2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002
  INCOME STATEMENT                    RESULTATRÄKNING
x  Net sales2)                      Nettoomsättning2)                       105,750  106,965  109,358  110,449  105,913  101,439  96,385  89,967  85,338  88,046
x  Operating profit                    Rörelseresultat                         3,548   8,677   8,190   8,554  10,147   8,505   1,928   7,669   7,757   9,101
x   Personal Care                     Personliga hygienprodukter                   2,645   2,922   3,235   2,912   2,960   2,799   2,474   2,429   2,403   2,588
   Tissue                         Mjukpapper                           3,150   3,041   3,946   2,375   1,724   1,490   1,577   2,026   2,418   2,899
x   Packaging                       Förpackningar                         1,909   1,577    413   1,493   2,651   2,072   1,775   2,604   2,482   3,065
x   Forest Products                    Skogsindustriprodukter                     2,001   2,455   2,503   2,207   2,870   2,475   1,886   1,777   1,559   1,986
x   Other operations3)                   Övrig verksamhet3)                      -6,157  -1,318  -1,907   -433    -58   -331  -5,784  -1,167    25   -300
   Goodwill amortization                 Goodwill-avskrivningar                       -     -     -     -     -     -     -     -  -1,130  -1,137
  Financial income                    Finansiella intäkter                        136    64    158    246    193    179    156    453    544    409
  Financial expenses                   Finansiella kostnader                      -1,426  -1,180  -1,802  -2,563  -2,103  -1,851  -1,651  -1,537  -1,334  -1,432
x  Profit before tax                   Resultat före skatt                       2,258   7,561   6,546   6,237   8,237   6,833    433   6,585   6,967   8,078
  Tax                          Skatter                             -1,651  -1,969  -1,716   -639  -1,076  -1,366    21  -1,393  -1,861  -2,341
  Non-controlling interests               Innehav utan bestämmande inflytande                 -     -     -     -     -     -     -     -    -31    -44
x  Profit for the year                  Årets resultat                           607   5,592   4,830   5,598   7,161   5,467    454   5,192   5,075   5,693

  BALANCE SHEET                     BALANSRÄKNING
  Non-current assets (excl. financial receivables)    Anläggningstillgångar (exkl. finansiella fordringar)      83,428  105,655  111,745  113,866  104,150  95,994  101,840  96,162  77,885  75,462
  Receivables and inventories              Fordringar och varulager                    25,577  31,890  30,605  36,121  33,793  29,907  29,356  25,681  22,880  24,765
  Non-current assets held for sale            Anläggningstillgångar till försäljning              3,379    93    105    102    55   2,665    68     -     -     -
  Financial receivables                 Finansiella fordringar                      2,083   3,254   2,062   2,499   3,663   2,970   2,035    682   4,146   6,151
  Short-term investments                 Kortfristiga placeringar                      292    220    194    642    366    409    237    128    749    306
  Cash and bank balances                 Kassa och bank                          2,644   1,866   5,148   5,738   3,023   1,599   1,684   3,498   1,696   2,520
  Assets in disposal group held for sale         Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning    21,601     -     -     -     -     -     -     -     -     -
x  Total assets                      Summa tillgångar                        139,004  142,978  149,859  158,968  145,050  133,544  135,220  126,151  107,356  109,204

x  Equity                         Eget kapital                          60,752  67,255  67,156  66,450  63,590  58,299  56,343  54,350  49,754  47,983
  Non-controlling interests               Innehav utan bestämmande inflytande                539    566    750    802    689    664    767    768    751    687
  Provisions                       Avsättningar                          12,651  13,908  13,351  13,292  14,199  14,240  17,035  16,962  13,620  14,773
  Interest-bearing debt                 Låneskulder, räntebärande                    37,834  37,297  44,766  52,886  42,323  38,601  39,036  35,021  25,429  27,498
  Operating and other non-interest-bearing liabilities  Rörelse- och övriga ej räntebärande skulder           19,627  23,952  23,836  25,538  24,249  21,740  22,039  19,050  17,802  18,263
  Liabilities in disposal group held for sale      Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning      7,601     -     -     -     -     -     -     -     -     -
x  Total liabilities and equity              Summa skulder och eget kapital                 139,004  142,978  149,859  158,968  145,050  133,544  135,220  126,151  107,356  109,204

x  Capital employed4)                   Sysselsatt kapital4)                      102,017  105,333  112,264  105,955  96,368  96,192  95,341  87,208  71,687  71,863
x  Net debt, incl pension provisions           Nettolåneskuld, inkl. pensionsskulder             -36,648  -34,406  -40,430  -47,002  -37,368  -36,399  -39,826  -34,745  -22,306  -23,899

  CASH FLOW STATEMENT                  KASSAFLÖDESANALYS
x  Operating cash flow                  Operativt kassaflöde                       8,577   9,755  14,133   7,813   8,127   6,304   7,471   8,837  10,102  12,421
x  Cash flow from current operations           Rörelsens kassaflöde                       6,383   7,399  11,490   3,810   4,508   2,772   4,362   5,688   8,134   8,620
x  Cash flow before dividend               Kassaflöde före utdelning                    3,782   5,776   8,483    77   1,473   1,538   1,768  -6,276    901   -855
x  Current capital expenditures              Investeringar i anläggningar av löpande karaktär        -3,747  -3,647  -4,037  -5,353  -5,165  -5,672  -4,859  -4,270  -3,902  -3,523
x  Strategic capital expenditures             Investeringar i anläggningar av strategisk karaktär       -1,910  -2,427  -3,031  -3,109  -1,342   -935  -2,086  -2,398  -2,949  -2,823
x  Acquisitions                      Förvärv                              -983   -493    -51  -1,764  -4,545   -323   -428  -9,340  -4,808  -6,483


  1)                           1)
    Including packaging operations held for sale      Inklusive Förpackningsverksamhet som skall säljas
  2)                           2)
    Net sales from SCAs recycling operations have     Nettoomsättningen för SCAs recyclingsverksamhet har
  been reclassified as other income, with retroactive  omklassificerats till övrig intäkt, med retroaktiv justering
  adjustment for 2010 and 2009.             för 2010 och 2009
  3)                           3)
    2011, 2010, 2009, 2007, 2005 and 2004 include     2011, 2010, 2009, 2007, 2005 och 2004 inkluderar
  items affecting comparability of SEK -5 676 m,     jämförelsestörande poster om -5 676 MSEK, -931
  SEK -931m, SEK -1,458m, SEK 300m, SEK -        MSEK, -1 458 MSEK, 300 MSEK, -5 365 MSEK och -
  5,365m and SEK -770m, respectively.          770 MSEK.
  4)                           4)
    Calculation of average capital employed based     Genomsnittsberäkning av sysselsatt kapital beräknas
  on five measurements                  med 5 mätpunkter.
  Key Ratios                                Nyckeltal
  Key ratios 1)                              Nyckeltal 1)                             2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002
  Equity/assets ratio, %                          Soliditet, %                              52   47   45   42   44   44   42   44   47   45
  Interest coverage, multiple                       Räntetäckningsgrad, ggr                        2.8   7.8   5.0  3.7   5.3  5.1  1.3  7.1   9.8   8.9
  Debt payment capacity incl. Pension liabilities, %            Skuldbetalningsförmåga inkl. pensionsskulder, %             36   35   31   26   35   29   27   35   54   47
  Debt/equity, inlc. Pension liabilities, multiple             Skuldsättningsgrad inkl. pensionsskulder ggr             0.60  0.51  0.60  0.70  0.58  0.62  0.70  0.63  0.44  0.49
  Return on capital employed, %                      Avkastning på sysselsatt kapital, %                   4    8    7   8   11   9   2   9   11   13
  Return on capital employed, excluding items affecting comparability, %  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. jämförelsestörande poster, %   9    9    9   8   10   9   8   10   10   13
  Return on equity, %                           Avkastning på eget kapital, %                      1    8    7   9   12   9   1   10   10   12
  Operating margin, %                           Rörelsemarginal, %                            3    8    7   8   10   8   2   9    9   10
  Operating margin, excluding items affecting comparabiltiy, %       Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster, %            9    9    9   8    9   8   8   9    9   10
  Net margin, %                              Nettomarginal, %                             1    5    4   5    7   6   0   6    6    6
  Capital turnover rate, multiple                     Kapitalomsättningshastighet, ggr                   1.04  1.02  0.97  1.04  1.10  1.05  1.01  1.03  1.19  1.23
  Operating cash flow per share, SEK                    Rörelsens kassaflöde, kr/aktie                    9.09  10.53  16.36  5.42  6.42  3.95  6.22  8.12  11.66  12.37
x  Earnings per share, SEK                         Resultat, SEK/aktie                          0.78  7.90  6.78  7.94  10.16  7.75  0.61  7.37  7.28  8.18
x  Dividend per share, SEK2)                        Utdelning, SEK/aktie2)                        4.20  4.00  3.70  3.50  4.40  4.00  3.67  3.50  3.50  3.20


  1)                                    1)
     Key ratios are defined on page 118 in Annual report 2011.        Nyckeltal definieras på sidan 118 i Årsredovisning 2011.
  2)                                    2)
     Dividend 2011 according to board proposal.                Utdelning 2011 avser föreslagen utdelning.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:11/18/2012
language:Swedish
pages:10