TP32 Class Roster July 1 2010 by x03wyk

VIEWS: 97 PAGES: 54

									เลขที่    ชื่ อ - นามสกุล   ชื่ อเล่ น      เบอร์ โทร           Email
  1   สุ พจน์ เฉิดประภากรณ์   พจน์    (055)589-050/ (089)270-5438   mrpzoneit@gmail.com
  2   อภิชาติ สุ วรรณาคินทร์    คิง        ถึงแก่ กรรม
  3   จักรกฤษณ์ ศรีเอียม ่    กลาง       (081)727-9756      j_sriiam@hotmail.com
  4   คณิต โชติกะ         โอ๋       (089)758-0019      khanitcho@hotmail.com

  5   วิทยา ทาจิตต์        เอก       (087)201-8188       taeaky@hotmail.com
  6   สมพล จันทรสุ วรรณ์     ปุ๋ ย   (055)620-323/ (089)642-6125   bigpuiy@hotmail.com
  7   อารี เลิศจรรยารักษ์     อารี       9159170412        fulls41@hotmail.com
  8   พิเชษณ์ สอนเจริญทรัพย์  เชษณ์    (053)397-148/ ( 081)595-8090  phichet_n21@yahoo.com
  9   สงกรานต์ ตั้งจารีตสกุล    เอ๋      (081)680-2146       skrnt@hotmail.com

 10   มณี ด้ วงอ่ อน       มณี       (086)678-1995      manee_mnd@thaimail.com

 11   ภีมะ หาญใจ         อ๊ อฟ       (081)371-9070
 12   ยุทธพงษ์ เสนาแปง      อ้ วน       (081)809-5493
 13   กิติชัย น้ อยบ้ านป่ า   ออบ    (089)859-1612/ (055)511-680        .
 14   อานวย คงนา         นวย                    iamnuai@yahoo.com
 15   สุ วณิชช์ จานงไทย      ณิช       (083)888-5539      suwanit@hotmail.com
 16   นุติ อินทวงศ์        อุ้ม
 17       ่
     ชโย หมืนสิน          โย       (089)850-2932
 18   หัสสิ น ทัพธานี      เบิร์ด
 19   ทุน วิระคา         ทุน
20  อภิรักษ์ นิมิตสถาพร    ป๊ อบ      (081)620-0050      pop-apirak@hotmail.com
21  จิรพันธ์ โพธิ        ยืน      (086)215-7874      aimee@thaimail.com
22  เทพิน พัชรสุ ภา       ปุ้ ย     (084)050-1679
23  รุ่ งนภา สี ม่วงคา      เอ้      (086)539-6362
24        ่
   สมศรี หมืนคาแสน      แดง   (053)343-582, (703)349-6077  puthmesa@yahoo.com
25  คมภัทร สาธิตโกวิทชัย    หมี                  K.Satitkovitchai@rug.nl
26  สุ กัญญา ตันภูมิประเทศ    สุ
27  ปิ ยะวรรณ ตัญตระกูล     แอ้      (089)961-4431
28  จริยาภรณ์ ทองใบ       ตุ๊ก
29  จันทิรา ปิ่ นอาภรณ์     กก                    kok_2@hotmail.com
30  ผ่ องใส จินนะ       ผ่ อง      (087)196-8505
31  ไพลิน พันกันทะ       อ้ อย      (085)244-7816      riumdara@hotmail.com
32  ทัศนี กาล้ อม        รุ่ ง  (518)658-0216/ (703)309-3893  k.chuda@hotmail.com

33  กฤษณา กล้ าวิเศษ      ต่ าย      (089)201-0017      krisana30@yahoo.com

34  นาพร เรือนปัญญา        ๊
                เจียบ
35  วราพร คุ้มอรุณรัตนกุล   น้ อย      (084)049-5191
36  สุ พัตรา ซากาอิ (โชติกะ)   โอ
37  บุษกร มงคลพิทยาธร      นก
38  ศิริพร ปัญญะ         เอ๋
39         ้
   กันยารัตน์ เอือมอัมพร   น้ อย      (089)429-9083
40  กานดา กุลเกียรติ์  เก๋     (089)859-4998
41  วราพร นันทะใจ    ตู่     (250)546-3496      waraprn@hotmail.com

42  นภาพร จุลเกตุ    ตุ๊ก  (055)515-328/ (086)678-9421  took_napa@hotmail.com
43  อรพร ปัญญา     เอ๋      (081)886-9889     pornpraporn@hotmail.com
      อาชีพ / สถานที่          ่
                      ทีอยู่
   ร้ านคอมพิวเตอร์ อ.ท่ าสองยาง

     หมอสาธารณสุ ข อ.แม่ สอด
      กรมชลประทาน กทม.
      สาธารณสุ ข อ.วังเจ้ า
       จนท. อบจ.สุ โขทัย
   อู่ซ่อมรถ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
   ร้ านวัสดุการเกษตร จ.เชียงใหม่
   กาแฟโบราณ-กาแฟสด-เครื่องดื่ม
       ทหาร จ.พิษณุโลก
   ธุระกิจรับเหมาก่ อสร้ าง กทม.

      ธกส. อ.เมือง จ.ตาก
   เมืองมอนทริอัล ประเทศแคนาดา
       ทางาน กทม.

ธ. นครหลวงไทย (สาขาไนท์บาซ่ า เชียงใหม่ )
 ธุระกิจส่ งออกจักรยาน จ.ระนอง

  พยาบาลห้ อง ICU รพ.ตาก
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กทม.
  รัฐเวอร์ จิเนีย สหรัฐอเมริกา
     Netherland
  เภสั ชกร ห้ องยา รพ.ตาก
   พยาบาล รพ.บ้ านตาก
    พยาบาล รพ.ตาก
  ธุระกิจเกสท์ เฮาส์ จ.สุ โขทัย
   พยาบาล รพ.บ้ านตาก

   รัฐนิวยอร์ ค สหรัฐอเมริกา
ร้ านอาหารเมืองนอก-เมืองนา จ.ตาก


   พยาบาล รพ.บ้ านตาก
   ธุรกิจส่ วนตัว กรุงเทพฯ


           ี
 มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชยงใหม่
 รัฐออริก ้อน สหรัฐอเมริกา

       ้
บริษัทเบียร์ชาง จ. กาแพงเพชร
เลขที่         ชื่อ - นามสกุล      ชื่อเล่น     เบอร์ โทร           Email
  1   ธีรภพ ประดิษฐ์ พ่ ุม           ถา้     (081)554-5941      lomalove6969@hotmail.com

  2   สุ ธีร์ สุ รินทร์             ธี
  3   สมบัติ ดาราน้ อย             บัติ
  4   อนุกล แก้วพุกก์
         ู                 กุล     (081)991-7335
  5   ดิเรก จันทร์ ทุ่ง            เหรก       ถึงแก่ กรรม
  6            ิ
     สุ รศักดิ์ อยู่วมลชัยกุล        ตี๋เล็ก (087)194-6667/ (081)474-2576       .
  7   อุเทน ยะปะนันท์             เทน      (089)631-1333      pong48330@hotmail.com

  8         ้         ี
     วรรณกร เชือแพ่ ง (กานต์ นวพงศ์ กรติ)   อึ่ง     081-9830622       sakdikorn@yahoo.com

  9   วิเชษฐ์ เกียรติสิน             เอ     (081)596-5455
 10   ชาญณรงค์ สีหามาตย์            อ้วน      (055)513-795
 11   ธีรพันธ์ แสงพราย             ร๊ อค     086-7387547       sangpray@hotmail.com
 12   สนธยา ยาพิณ                ยา      (089)620-5494
 13   วิชิต สายทอง               ชิต
 14   บุญเหลือ สิงห์ ใส            เหลือ
 15   สงกรานต์ เอี่ยมทุเรียน         เอี่ยม     (086)440-2023
 16   สั กรินทร์ จิตพรหมา           โย่ ง     (081)313-1323      sakkarin_ek@hotmail.com
 17   ประสาน ดีปา               ป๋ อง     (086)929-1131       jigapong@hotmail.com
 18   สงกรานต์ ต๊ ะวัน             ต๊ ะ     089-7082101
19  อนันต์ อยู่ดี        นัน     ถึงแก่ กรรม
20  มานพ ตะเภา         นพ    (081)888-2521
21  นภาพร ตางาม       น้ อยหน่ า  (081)427-4907       noina_45@hotmail.com

22        ้
   กฤษณา ลิมตระกูล       จิบ    (086)928-4115      kridsana_2515@hotmail.com
23  มีนา ชินากร         จ๋ า   (083)233-5739
24  วันทนีย์ สิ งห์ โต     ต้ อม
25  คนึงนิตย์ เขียวนิล      เอ
26  สมจิตร วัฒนกุลไพบูลย์    ม่ วย   (089)269-9237       mb-naja@hotmail.com
27  นงคราญ วงศ์ วเิ ศษ     นก (080)688-6138/ (086)674-6434  noknokme2009@hotmail.com

28  พรทิพย์ (ณิชชา) ปานทา   ทิพย์   (085)911-1064       arkiko_pt@hotmail.com
29  ปราณีต ทองมา       หนูเล็ก
30  จาริยาวรรณ มหาวรรณ      ยุ่ง   (087)466-0480
31  สมจิตร สืบเจ๊ ก       เอ๋   (089)565-7364
32       ่
   โสภา เนืองวัง        แจง    (089)996-5123      yume_narak@hotmail.com
33  สิ นีนาถ รุ่งระวี     เจี๊ยบ   (081)038-2570       krudol_6@hotmail.com
34  วาสนา สันสุ วรรณ
35  นงนุช ชื่นครอบ      กบ   (055)555-444/ (086)231-2934  the.ox.2007@hotmail.com
36  จรวย ใจตา        จรวย
37  อติญาณ์ จันทร์ พวง    ญา
38  ปาริชาติ สั นติกล ู    เอ  (081)041-4383/ (055)560-161        .
39  สุ เนตร กันธิยะ  กบ  (089)640-4913
40  ประเทือง มาครอง  แดง  (086)607-3864  pratuang kudkurl@ap.sony.com
41  จันทนี ใยยวง   แตน  (086)119-3531
42  กัลยา เกียล่น
       อาชีพ / สถานที่          ที่อยู่
  Creative Director, TV Direct (กทม.)
      บ.สหรัตนพิบูลจากัด
ตารวจ ตชด. (ค่ ายพระเจ้ าตาก) กก.ตชด. ที่ 34
    กรมอุตุนิยมวิทยา จ.แพร่
     จนท.ประปา อ.แม่สอด
    เจี่ยสวัสดิ์ JS คาร์ แคร์ ตาก
      ธุรกิจซักรีด กรุงเทพ
      ตารวจ สภอ.บ้ านตาก
      ทนายความ จ.ระยอง
      ตารวจ จ.กาแพงเพชร
      ตารวจ จ.กาแพงเพชร
     จนท. ไปรษณีย์ เมืองตาก
 Producer, บริษท CM.Organize.co.th
         ั

      ตารวจ จ.พิษณุโลก
 ร้ านวัสดุการเกษตร อ.บ้ านตาก
   สมุห์บัญชี กรุงเทพฯ
   จนท.วิเคราะห์ อ.พบพระ
ธ.ออมสิน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
  จนท. อุทยานลานสาง
         ั
   ทางานบริษท กทม.


 ครู ร.ร.หินลาดนาไฮ อ.สามเงา
         ั
    ทางานบริษท กทม
 ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ตาก

    ครู อ.บ้ านตาก
    ครู จ.กาแพงเพชร

     ครู อ.อุ้มผาง
 หมออนามัย อ.บ้ านตาก
      ั
 ทางานบริษท กรุงเทพฯ
จนท.การเงิน อบต.แม่กาษา
เลขที่     ชื่อ - นามสกุล   ชื่อเล่ น   เบอร์ โทร        Email
  1   สุ ธานิน อุ่นเรือน     ไข่    (084)574-8932
  2   ชาติชาย เสาวภาค      หนุ่ม
  3   ชาญสิทธิ์ มานะกิจ     ต้ น   (081)883-3175  mmichael4477@hotmail.com
  4   พิษณุเดช เบาสั นเทียะ   เอ็ด    (086)921-8184
  5        ้
     อารีย์ เชือปราง           (086)092-6515
  6         ้
     ประดุง ลินทอง       ดุง
  7   ศรัณย์ สอนคุ้ม
  8   นิพันธ์ ยอดสุ วรรณ    กอล์ ฟ  (087)849-5357
  9   วีรวุฒิ กาวีระ      หนึง่  (087)842-8200
 10          ่
     ชุ ณศักดิ์ เนืองโพล้ ง  ชุณ   (089)269-0327
 11   นิพลน์ ศรีวลย  ิั    น้ อง  (084)608-8781    bedgolf47@yahoo.com
 12   บุญเกิด น้ อยรักษา    เกิด 0895638654-055542686  nongsan_fat@hotmail.com
 13   ปรีชา อ่อนวัน       แสบ   (084)817-2461    pure_2544@hotmail.com
 14   สมชาย ธิงาม
 15   วรา เสมาทอง        ต้ น    (087)938-4510
 16   สุ ชาติ คงเจริญ      ชาติ    (089)704-6829
 17     ิ
     สุ วทย์ แสนมี       วิทย์   (081)806-1602
 18   โดม ทองใบ         โดม    (089)205-9566     (086)387-8886
19  นพดล สวนบ่ อแร่    โอ๋  (085)816-5113
20  ธงศิลป์ ปะหะระตา
21  ปรีชา หิรัญวงษ์
22  บุษบา จันทร์ เกิด   บุษ
23  ลักษณา อุบลพิทักษ์  อู๊ด  (089)857-6909  bigbam2561@hotmail.com
24  สิ นีนาฎ สอนสาลี   จอย   (055)512-012
25  ดลนภา ลาภู       โอ๋  (086)676-7540  dolnapaook@hotmail.com
26  กนกวรรณ จันทนะเปลิน  อุ้ย  (081)604-4598
27   ้
   นาทิพย์ สินพรมมา   ทิพย์  (082)832-7096
28  หทัยชนก เปอร์ ดี   หญิง        ิ
                   เสี ยชีวต
29  จันทนา สิงใส
30  พิมพา ชมศรีวรรณ    พิม
31  เยาวเรศ โม้พวง
32  ศิริพร ทิศถาพันธ์   ต่ าย
33  ยุพิณ สุ ขจี๋     พิณ
34  วิภาพร นาหุ่น
35  รจนา หลาคา      กบ
36  ชีวาภรณ์ ปัญญานาค
37  อุปถัมภ์ สี แสด    ถัม   (086)689-9368
38  ใกล้รุ่ง แก้วถึง
39  กฤษณา ทรัพย์ กระจ่ าง      (081)621-9438
40  กุลทรัพย์ แซ่ เดียว
           ่   ทรัพย์  (089)856-2460  dogma_i@hotmail.com
     อาชีพ / สถานที่        ที่อยู่
    หมออนามัย อ.แม่ระมาด
     ตารวจ สภอ.บ้ านตาก
 ธุรกิจผักปลอดสารพิษ จ.เชียงใหม่
  ธุรกิจเสริมความงาม อ.เมืองตาก
          ้
ครู ร.ร.บ้ านโป่ งนาร้ อน จ.กาแพงเพชร
    หมออนามัย ต.วังประจบ
      ตารวจ ดอยมูเซอร์
    กรมชลประทาน จ.ลาปาง
   ร้ านอาหารอีสาน อ.แม่สอด
      ตารวจ สภอ.วังเจ้ า

   เจ้ าหน้ าที่ อบต.วังประจบ
              ้
      ผู้ใหญ่บ้าน ต.นารึม
   ธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง กทม.
   ธุรกิจเต้ นท์ รถมือสอง กทม.
     ั
จนท. บริษทขายใส้ กรอก
 หมออนามัย อ.สามเงา


   ั
บริษทเบียร์ ช้าง จ.ตาก
ธุรกิจขายเสื้อผ้ า จ.ตาก
         ้
  วิทยาลัยลุ่มนาปิ ง
 เจ้ าหน้ าที่ รพ.ตาก
 ห้ องผ่ าตัด รพ.ตาก

      ิ
จนท. รังสีวทยา รพ.ตาก
พยาบาล รพ.แม่สอด
เลขที่        ชื่อ - นามสกุล     ชื่อเล่น      เบอร์ โทร
 1 พนม พรมมัจฉา                นม       (086)934-1331
 2 สัตญา กล้าวิเศษ               ตั๋ง       ถึงแก่ กรรม
 3 ณรงค์ เดช สอนไว               เอ๋       (02)945-2085
 4 เอกราช(ธนกฤต) พูลน้ อย            เอ       (089)693-3313
 5 จตุรงค์ วงศ์ สนิท              แดง       (081)942-7397
 6 สาราญ สืบโม้                ราญ       (084)817-5827
 7 จีระศักด์ กาวีระ              ป๊ อบ       (055)517-871
 8 ด.ต. ทศพร สอนผุย              หน่ อย      (089)857-8852
 9 ร.ต.อ. ภาณุวฒน์ เกิดแสง
         ั              ประคัลภ์      (081)886-1545
 10 กุลวัทฒน์ ปานเนียม            วัฒน์        ถึงแก่ กรรม
 11 พงษ์เทพ จันทร์ เอี่ยม           เทพ        ถึงแก่ กรรม
 12 สุ วรรณ คุ้มมี              วรรณ    (084)9513123/ (083)119-4421
 13 ชัยวัฒน์ อ่วมมี (เป็ นหนึง พรมรินทร์ )
                ่        เตีย้  (083)161-1482 / (086)927-9190
 14 วิทวัส ปานเหม็น (ก้องกฤษฏากร)       เน๊ ะ      (089)704-2478
 15 สุ วรรณ แซ่ ซือ้              กิ๊ม      (081)680-6260
 16 วสันต์ ขันทอง               กุ้ง      (087)315-2037
 17 ทรงชัย สอนผุย                โล้      (089)268-8624
 18 เพลิน พรมเอี่ยม              เพลิน
19  อนันต์ จันทร์ เทศ          หนุ่ม      (081)535-3390
20  ทองลา บุญทันเสน           ลา
21  สมาน จันทร             หมาน
22    ิ
   ชีวต ยืนวิไล            หนึง ่
23  รารี่ โชติเศรษฐ์ (คาลือ)       รี่      (818)708-0207
24  รัชนีกร มากทอง (แวนเดอร์ สแก๊ฟ)   แต๋ ม   (256)701-5474/ (256)603-2797
25  ศิริพร ชูกรณ์            มิค       (083)210-1059
26  รุจี จาปา               รุจี
27  ธิดา มาลา              หญิง
28  ศศิธร แสนนรินทร์ (ขากระแส)      ตู่      (089)702-3544
29  เสาวณีย์ ฉิมสุ ด           กิ่ง
30  ปรียานุช หล้อแหลม          นุช       (053)274-923
31  จันทนา พงษ์เม่น           จัน       (081)474-4452
32  จรรญษร กุลเกียรติ์          สร
33  อุบล วันดี - (ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา)  บล    (055)512-527, (081)596-6200
34  รัตติยา ทรัพย์ อนันต์        ผึง้      (086)303-6626
35  ทองเจียม มูลน้ อย          เจียม
36  คัทลียา แก้วจันทร์ เพชร       แคท    (055)581-059 / (087)207-1714
37  สุ ภาณี มโนวชิรสรรค์         สุ   (081)615-4038 / (02)300-3280
38  นพรัตน์ ฟักขา            แหว๋ ว
39  ขันแก้ ว ม่วงมิตร (ขันฑมาศ ศรีสิทธิสวัสดิ์)  แก้ว  (055)513-670
40  ขวัญดาว ดีศรี                 ดาว  (081)734-8557
41  นงนุช ทองนนท์                 นุช   (084)338-9084
42               ึ
   นพเก้ า ยมเกิด (ณัฐฐา ซึงิอระ)        ตา   (81)564-25-4153
     Email           อาชีพ / สถานที่
                 ธุรกิจส่ วนตัว จ. พิจิตร

 s_narongdach@hotmail           ั
                ทางานบริษทใน กรุงเทพฯ
 thanakrit.ph@spu.ac.th   อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   fvetjw@ku.ac.th     อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตร
              ตารวจ สภอ.แม่ กามัน จ. อุตรดิตถ์
siri_mornkaew@hotmail.com    เจ้ าพนักงานป่ าไม้ จ.ตาก
                ตารวจ ตชด. อ. แม่ ระมาด
               ตารวจ สภต. หนองบัวเหนือ
 phen_one@hotmail.com         ั
                จนท. บริษทผลิตหินแกรนิต
  witwas@hotmail.com       ตารวจ สภต. แม่ ท้อ
saesue_suwan@hotmail.com   ร้ านคอมพิวเตอร์ พิษณุโลก-ตาก
                ธุรกิจรับเหมาก่ อสร้ าง จ. ตาก
ten_ten_2545@hotmail.com      ตารวจ จ. เพชรบูรณ์
anant.chanthet@hotmail.com    ั
               บริษทจังซีลอน หาดป่ าตอง จ. ภูเก็ต


                ธุรกิจส่ วนตัว อ. พบพระ จ.ตาก
kaamlah-cho@hotmail.com     รัฐแคลิฟอร์ เนีย สหรัฐอเมริกา
 vanderschaaf1@msn.com      รัฐอัลละบาม่า สหรัฐอเมริกา
 ponla_29@hotmail.com                จนท. ธนาคารกรุงไทยสาขาตาก

                       จ.เชียงใหม่
 jantana_p@hotmail.com           ิ
               ดี.เจ. สถานีวทยุ ตชด. ค่ ายพระเจ้ าตาก
                  ธุรกิจส่ วนตัว อ.ท่ าสองยาง
babybeam18@hotmail.com       ธุรกิจส่ วนตัว ตาก-เชียงใหม่
 rattiya9731@yahoo.com         ั
                  บริษทโฆษณามีเดีย กทม.

 E_koon_kat@hotmail.com       พยาบาล รพ. แม่ ระมาด
 supaneem@exim.go.th        เจ้ าหน้ าที่ Exim Bank
 kaew_takst@hotmail.com          ้
                ร้ านสะดวกซือ จ. ตาก
 kwandaow@hitachigst.com        ั
               ทางานบริษท จ. ปราจีนบุรี
               ธุรกิจขายยางรถ อ. บ้ านตาก
nutta_yomkead_9@hotmail.com
                         ที่อยู่
                      ิ
8/91 ถ. ศรีมาลัย, ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิจตร(66000)
169 ถ. ไทยชนะสงคราม, ต. ระแหง อ. เมือง จ.ตาก(63000)
16926 Hartland St., Vannuys, CA 91406

110 Bay Harbor, Madison, AL 35757
208 หมู่ 2 ต. หนองบัวใต ้, อ. เมือง  จ. ตากอุดมศักดิ์ ปาละกะวงศ ์ ณ อยุธยา
71 หมู่ 2 ต. แม่ระมาด, อ. แม่ระมาด  จ. ตาก
    ่                  ุ
94/8 หมูบ ้านกลางเมือง, ซอยอ่อนนุช 17 ถ. สุขมวิท 77, แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง, กรุงเทพฯ(10250)
35/7 หมู่ 8, ต. น้ ารึม อ. เมือง จ. ตาก
203, 205 หมู่ 7, ต. ท่าตูม         ์
               อ. ศรีมหาโพธิ, จ. ปราจีนบุร ี  25140
      ่
112/6 ซอยรืนรมย์   ห ้อง 220, ถนนรามคาแหง 24, หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ(10240)
เลขที่       ชื่อ - นามสกุล  ชื่อเล่น   เบอร์ โทร        Email
  1   ชาติ ด้ วงนา        ชาติ            ingdoy_ooy@hotmail.com

  2   รักษ์ชาติ บรรพศรี      ชาติ   (081)786-2536
  3   วัชรินทร์ ไกรฤทธิ์      เอ
  4   ประพนธ์ นทีประสิ ทธิพร   อู๊ด   (081)866-0281  littledog1ja@hotmail.com
  5   สมพงษ์ ขัดแก้ ว       หมู    (089)249-4009
  6   สุ รศักดิ์ เอี่ยมทุเรียน  พี่ขวัญ  (089)851-2439  iamthurian1@hotmail.com

  7   รัฐกร เคลือบวัง       บอย    (083)782-5500  rath_toney@hotmail.com
  8   สุ ทิน น้ อยวรรณะ      ทิน    (089)960-5645
  9   สุ พรรณ ขัดแก้ว        เก๋   (089)797-0076
 10   กิตติศักดิ์ มูลวงษ์    หนุ่ม   (089)955-9209   numcth@hotmail.com

 11   วิโรจน์ จิ๋วเจริญ      โรจน์   (084)817-4355
 12   เชวง เชียงทอง        เวง   (089) 638-8302
 13   นิกร ไทยแท้         กร    (086)211-7521
 14   อนุชิต มะลิลา        กุย   (085)736-1027   vjchit@hotmail.com
 15   อภิชาติ พรเจริญชัยกุล     เอ๋
 16   พลพิสัย ทิพย์ สอน      สั ย   (081)441-9012
 17   พิทักษ์ รุ่งน้ อย      ทัก   (084)619-6421
 18   ประถม เขียวไสว        ถม
19  สาธิต กมลดิลก       พี่ธิต          numlodon@hotmail.com

20  บุญเลิศ ศรีสุวรรณ     เลิศ
21  ดุจดาว กาวีวน       ดาว   (081)886-6800
22  ประนอม กิ่งเงิน      นอม   (086)679-0552  namida_nong@hotmail.com
23  สมพร สอนมัง
24  อัปสร ส่าแสง        จิ๋ม
25  ทรรศนา มั่นแก้ว       นา   (081)534-2814
26  คนึง กาน้ อย        นึง  (081)605-8740
27  วิลาวัลย์ สันติพงษ์    แอน   (086)953-6595  pekun_tue@hotmail.com

28  กิจสนา วงษ์ คา       แกะ   (084)819-8404
29  พนอ ปัญญา(วรวรรณ เสมดี)  เอ๊ะ  (087)308-6386
30  ระพีพร ปันสิทธิ์      ผึง้  (086)679-9619  puengja32@hotmail.com

31  ชีวานันท์ อินทนนท์     ต้ อม  (087)572-7898  chevanun9825@hotmail.com

32  ยุพิน อินนันตะ       อิ๋ม  (087)849-4462
33  กัญญารัตน์ อุดมา      นก
34  วณิชชา วงษ์ชัย      แอ๊นท์
35  นุชนาฎ หล้ามะโน      นุช   (089)702-5994  nuchar1010@hotmail.com

36  สลักใจ สั งขบูรณ์     แอน
37  ลักขณา กล้าหาญ      หญิง   (085)033-6976   yingyi_1@hotmail.com
38 ศิวาพร ทักษร    ต้ อง  (085)074-3515
39 โอปอล์ เหล็กเพชร  เอ๊ะ
40 นิรัน จันทะโสก   โอ๋
      อาชีพ / สถานที่
       Australia
    ธุรกิจร้ าน ว่ องวานิช จ.ตาก

  ธนาคารอิสลาม แห่ งประเทศไทย

       ศน. แม่ฮ่องสอน
     เจ้ าหน้ าที่สนามบินภูเก็ต
     ตารวจ สภอ. เมืองตาก

จนท.ในห้ องแล็ป รพ. จอมทอง จ. เชียงใหม่   ตารวจ ต.ช.ด. อ. ท่ าสองยาง


   ธุรกิจเงินกู้ สุ ขุมวิทย์ - จ.ระยอง
   เจ้ าหน้ าที่ไปรษณีย์ อ. เมืองตาก
     London, England

   จนท. ม.นเรศวร พิษณุโลก
    อาจารย์ เทคโนตาก       รพ. ตาก
     เภสัช รพ.ตาก
พนง.บัญชีอยู่ที่สนามกอล์ฟใน จ.ภูเก็ต
    พยาบาล รพ.แม่สอด
      ธุระกิจส่ วนตัว

   บ. เบียร์ ช้าง จ.อุตรดิตถ์
    พยาบาล รพ.สามเงา

    ธุระกิจเบเกอร์ รี่ จ.แพร่
ธุระกิจรับเหมาก่อสร้ าง กทม.
                      ที่อยู่

34-36 ถนนจอมพล ต.หนองหลวง     อ.เมือง    จ.ตาก   ั้
3/80 ชน6 ศุภาลัยปาร์ค อาคาร 2 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
       ่
42/3 ม.1 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี 20230

       ้ ่  ึ   ่                 ่
สานักงานเขตพืนทีการศกษาแม่ฮองสอนเขต 1, ต.จองคา อ.เมือง จ.แม่ฮองสอน 58000
 ่
สวนงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานภูเก็ต, 222 ม.6 ต.ไม ้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
142 ม.6 ต.ไม ้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
36 ม.6 ต.ไม ้งาม(บ ้านแพะ) อ.เมือง จ.ตาก 63000

            ี
ร.พ.จอมทอง อ.จอมทอง จ.เชยงใหม่ 50160

152 ถ.มหาดไทยบารุง ต.ระแหง    อ.เมือง จ.ตาก
121 ถ.ไทยชนะ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000

กองร ้อย ต.ช.ด. 344 ต.แม่ต ้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานีอนามัยบ ้านไม ้งาม, 110 ม.4 ต.ไม ้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
261/ 1 ถ.ไทยชนะ      ี
            ต.เชยงเงิน อ.เมือง จ.ตาก

           ิ
ร.พ.สมเด็จพระเจ ้าตากสนมหาราช, อ.เมือง จ.ตาก 63000

519/3 ถ.มหาดไทยบารุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 6300

165/12 ม.5 ต.เทพกระษั ตรี, ซ.ศาลเจ ้าแม่หลักเมือง 2 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ร.พ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
358/23 หมู่  8 ต.น้ ารึม  อ.เมือง   จ.ตาก

10/18 ถ.มหาดไทยบารุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก

15 หมู่ 12 ต.แม่ท ้อ   อ.เมือง จ.ตาก

41 ม.6 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ร.พ.สามเงา, 371 ม.4 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130


10/3 ม.3 ต.หัวฝ้ าย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
เลขที่    ชื่อ - นามสกุล    ชื่อเล่ น      เบอร์ โทร           Email
 1          ิ
     ยุทธนา ภูมรินทร์      ตู่       (081)973-2307      taknamthip@hotmail.com

 2   อดิศักดิ์ เสงี่ยมงาม
 3   รังสรรค์ บุญยืน      ป๊ อก       (081)283-5995
 4   ดิเรก พุฒรัตน์      เหรก
 5   สุ ชาติ บุญสา
 6   ณัฐวุฒิ สายเปี ย      ต่ าย   (083)483-0591/ (087)203-7422
 7   สมหมาย แสนปัญญา
 8   สมชาย ใจหนุน
 9   อภิชาติ พรมฟัก
 10   สมศักดิ์ เสือบุญมี
 11   อานวนวิทย์ สิ งห์ แก้ว
 12   สุ รกฤษณ์ เร่ งเร็ว    ต่ อ
 13   ทิพวรรณ ปานบัว
 14   วารุณี คุ้มครอง
 15   ขนิษฐา เมืองขุนทศ     แตง       (081)0400769
 16   อนงค์ จันทร์ รอด
 17   ชุ ติมา ทองใบ
 18   วราพร จูกนทาั
19  เกศแก้ว สินพรมมา
20  เนตรดาว บุญภู่     ดาว
21    ั
   สุ กญญา เสียงแจ้ ว
22  สายใจ พะหงษา
23  วริศรา กุยวงษ์ ศรี
24  ยุวรินทร์ ยอดเรือน
25          ่
   นิลรัตน์ เรือนเดือ
26  เฉลาลักษณ์ มนต์ กลาง จุ๊บแจง
  อาชีพ / สถานที่    ที่อยู่
     ้
ธุรกิจขายนา อ.เมืองตาก

จนท. เรือนจากลาง จ.ตาก


  เทศบาล อ.แม่สอด
จนท.การเงิน รพ.สามเงา
เลขที่    ชื่อ - นามสกุล  ชื่อเล่ น   เบอร์ โทร      Email     อาชีพ / สถานที่
 1   ประยูร จันทร์ เอี่ยม
 2   ชาตรี ทองอยู่
 3   ฉัตรชัย จันทร์ เครือ
 4   นุสรณ์ สุ วรรณสา
 5   หทัย ชุ นประวัติ     ไฮ    (087)204-3707  nco.23@hotmail.com

 6   เกียรติชัย สมหวัง
 7   สิ ทธิชัย บัววรรณา
 8   สุ ริยันต์ บางสาลี   รอด     ถึงแก่ กรรม
 9            ิ
     อนุรักษ์ สุ ทธิวสัย
 10   ดอกรัก แก้วจีน
 11   พิเชษฐ์ อินทน้ อย
 12   สั นติ พิษณุวฒนาั
 13   ชัชชัย โพธิ์กาศ
 14   ศุ ภฤกษ์ กองแพ
 15   ปารถณา คาบิวทา
 16   กนกพจน์ บุญสา       เอ๋
 17   คนึง ราศรีมล ิ
 18   ธารใจ ฤทธิ์แผลง
 19   เจริญศรี วันดี
20  ปนัดดา แววสี งาม
21  อารีย์ สอนไว
22        ้ ่
   รุ่งทิพย์ เชืออา
23  กฤษณา ศิริโสภณ
24  นันทพร กรวยทอง
25  รัชนี เจือจันทร์
ที่อยู่
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล     ชื่อเล่ น   เบอร์ โทร      Email      อาชีพ / สถานที่
  1 ชรินทร์ แพรศรี
  2 มนตรี ขาโยม
  3 ลาพัง ผลชู
  4 สนิท ทองดี
  5 ยอดรัก วิเศษสิกการ          (087)842-0480  yodker@hotmail.com   ตารวจ จ. สุ๊ โข่ ทัย
  6 ฉัตรชัย ศิริวรรณ
  7 อมรฤทธิ์ กิจดี
  8 กนกศิลป์ เคลือฟ้า
  9 สมทบ ธรรมธิ
 10 สุ วรรณชัย หมื่นโกฎิดี
 11 เกียรติศักดิ์ บุญปล้อง   ต้ อม                     ตารวจ สภอ.ตาก จ.ตาก
 12 ธีระยุทธ เมืองมูลไชย     ่
                เดียว
 13 พิเชษฐ์ ยิมยวน
        ้        เชษฐ์
 14 ชัยรัตน์ แก้วแสนตอ
 15 ชัยทัศน์ กากูล       ทัศ    (089)404-5995             ธุรกิจเพาะกล้วยไม้
 16 สุ วฒน์ สิงห์ โตทอง
     ั
 17 ประพันธ์ หมื่นโกฎิดี   พันธ์
 18 ชาตรี สุ ขเกษม
19  สมบัติ นิธิสมบัติ
20  ยุทธนา แหยมนาค
21  บุญจง ดานิล
22  สุ ชาติ ภู่คง
23  วิโรจน์ พันทัน
24  บรรเจิด ทองมูล
25  ชัชวาลย์ ดานิล
26  มานะ จิ๋วเจริญ
27  จาลอง สุ ขน่ วม
28  อดุลย์ พยอม
29  นิพัทธิ์ จาปาทิพย์
30  ธรรมรัตน์ บัวลอย
31  ทวี ฉิมสุ ด
32  พวน มนต์ กลาง     พวน   ถึงแก่กรรม
33  รัชภูมิ นาคประสิทธิ์
34  ศศิธร ศรีสาโรง
35  ตะวัน บัวปาน
36  จันทร์ ฉาย สุ วรรณธร  เอ
37  ศิริพร คาเครือ     แป๋ ม
ที่อยู่
เลขที่    ชื่อนาม-สกุล   ชื่อเล่ น   เบอร์ โทร       Email
  1   ณรงค์ สันติพงษ์    หนุ่ย    (089)594-9748
  2   เทียนชัย ศิริยานนท์  หน่ อง
  3   สถาพร แสนนรินทร์
  4   อุทิศ เครือแก้ว
  5   อนุสิทธิ์ เครือทิพย์
  6   สมปอง เทพนิกร
  7   ศุ ภชัย เกษแก้ว
  8   สมเกียรติ บุญเรือง
  9   เกรียงไกร มีพา
 10   สมพร กวางแก้ ว
 11   ทวี ขาใจดี
 12   วรจักษ์ ชูคา
 13   มงคล เอี่ยมเวช     หมูอ้วน   (089)690-7111  kittiphuk72@hotmail.com
 14   บุญเลิศ ใจบุญ
 15   มงคล ผลอินทร์
 16   ปรีชา ชัยแจ้ ง
 17   ดารงค์ บุญมี            (089)047-2819
 18   วิชัย บัวเกตุ
 19   ธนารักษ์ ทองดี
20  อนันต์ ผดุงใจ
21  จิระเดช ไชยแจ้ ง
22  ไวพจน์ ทรัพย์ เมือง
23  สมโภชน์ ผลอินทร์
24  นิคม สืบมาศ
25  ประสิ ทธิ์ แก้วประดิษฐ์
26  สมคิด ทิพย์ สอน
27  สุ ทัศน์ จอมนก
28  วินัย ปั้นอุทัย
29  สนธิชัย บุญรอด
30  ศิแมน คงศรี         แมน  (085)162-1901/ (087)845-0841
31  ชู สิทธิ์ ชัยประเดิมศักดิ์
32  รนชาติ ประทวน
33  ประสิ ทธิ์ ม่วงอ่อน
34  แดน สุ พรรณ
35  ปัญญา พูลเชตรวิทย์
36  พิชัย แป๊ ะสุ่ ม
37        ่
   ณรงค์ เนืองเอม
  อาชีพ / สถานที่    ที่อยู่
  ั
บริษทบลูแคนยอน จ.ภูเก็ต
    ตารวจ
 ธุรกิจส่ วนตัว กรุงเทพฯ
  ั      ้
บริษทโค้ ก (ไทยนาทิพย์ )
ลาดับที่     ชื่อ และ นามสกุล  ชื่อเล่ น    เบอร์ โทรศัพท์           Email
  1     พีระยุทธ แสงอรุณ    โต้ ง(4/5)    (089)756-7485
  2     นวลสวาท ไชยปั ญโญ   หวาน(5/1) (089)635-3171/ (087)180-4399
  3     ต้ องลักษณ์ กันภัย   ต้ อง(5/2)    (081)932-8854      tongluk_pru@hotmail.com
  4     ธนากร(นคร) บุตรพลอย  กล้ วย(4/7)    (083)153-6844     k_banana2007@hotmail.com
      5 เอกฉัตร แขยินดี    เอก(TP) (08                eakkacivil@hotmail.com
     อาชีพ และ สถานที่       ที่อยู่
     ตารวจ สภอ.สามเงา
   ธุรกิจร้ านวัสดุก่อสร้ าง อ.ปาย
      ั
    บริษทประกันภัย กทม.
บ. Murata Electronic(Th) Ltd. จ.ลาพูน
Compatibility Report for Copy of TP32 Class Roster, 2010.xls
Run on 3/15/2010 7:36

The following features in this workbook are not supported by earlier versions of
Excel. These features may be lost or degraded when you save this workbook
in an earlier file format.

Minor loss of fidelity                               # of occurrences

Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported      36
by the selected file format. These formats will be converted to the closest
format available.
Compatibility Report for Copy of TP32 Class Roster, 2010.xls
Run on 3/15/2010 7:37

The following features in this workbook are not supported by earlier versions of
Excel. These features may be lost or degraded when you save this workbook
in an earlier file format.

Minor loss of fidelity                               # of occurrences

Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported      36
by the selected file format. These formats will be converted to the closest
format available.
Compatibility Report for Copy of TP32 Class Roster, 2010.xls
Run on 3/15/2010 7:37

The following features in this workbook are not supported by earlier versions of
Excel. These features may be lost or degraded when you save this workbook
in an earlier file format.

Minor loss of fidelity                               # of occurrences

Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported      36
by the selected file format. These formats will be converted to the closest
format available.

								
To top