PONUDBA_Astoria hotel_POPIS_PZI_BC_6_01_12_AD by xuyuzhu

VIEWS: 105 PAGES: 442

									   POPIS GRADBENOOBRTNIŠKIH DEL
   ZA OBNOVO HOTELA ASTORIA Z PRIZIDKOM NA BLEDU
   REKAPITULACIJA VSEH DEL                    VREDNOST

A.  GRADBENA DELA - PRIZIDEK
B.  OBRTNIŠKA DELA - PRIZIDEK
A.  GRADBENA DELA - PRENOVA SOB
B.  OBRTNIŠKA DELA - PRENOVA SOB
   KRAJINSKA ARHITEKTURA
C.  ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
D.  STROJNO INSTALACIJSKA DELA
   BAZENSKA TEHNIKA
   OKOLICA IN PROMET
G.  TEHNOLOGIJA KUHINJE
F.  KANALIZACIJA
G.  OPREMA

   VSA DELA SKUPAJ


   DDV 20%
   VSA DELA SKUPAJ Z DDV


   INVESTITOR:
   VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED
   OBJEKT:             PRENOVA HOTELA ASTORIA Z PRIZIDKOM
   ŠT. PROJEKTA:          1710
                      Page 1 of 442
                      ASTORIA HOTEL - PRIZIDEK
  POPIS GARDBENO OBRTNIŠKIH DEL

  PRIZIDEK HOTELA
                    REKAPITULACIJA

  A - GRADBENA DELA                                       VREDNOST
 1 PRIPRAVLJALNA DELA
 2 RUŠITVENA DELA
 3 VAROVANJE GRADBENE JAME
 4 ZEMELJSKA DELA
 5 ARMIRANOBETONSKA DELA
 6 ZIDARSKA DELA
 7 TESARSKA DELA
 8 FEKALNA KANALIZACIJA
  SKUPAJ

  B - OBRTNIŠKA DELA                                      VREDNOST
 1 KLJUČAVNIČARSKA DELA
 2 KROVSKOKLEPARSKA DELA
 3 ALU DELA
 4 MIZARSKA DELA
 5 KAMNOSEŠKA DELA
 6 KERAMIČARSKA DELA
 7 SLIKOPLESKARSKA DELA
 8 TLAKARSKA DELA
 9 SPUŠČENI STROP
 10 LAHKE PREDELNE STENE
 11 DVIGALO
 12 SAVNE
 13 OPREMA IN OSTALA DELA
 14 FASADERSKA DELA
  SKUPAJ


  SKUPAJ A + B                                      EUR

  Skupaj:

  SPLOŠNO


  Sestavni del tega popisa je kompletna projektna dokumentacija z vsemi detajli in
  Dela na pripravi in ureditvi gradbišča ter varovalna in pomožna dela morajo biti
  Z izdelavo ponudbe se smatra , da si je ponudnik objekt ogledal in v ponudbi
  V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti,
  Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati
  Odvoz odpadnega material v skladu z veljavno dokumentacijo na deponije
  Pred pričetkom izvajanja del po tem projektu mora izvajalec izdelati ali naročiti

  A - GRADBENA DELA

Poz Opis postavke                          Em   Količina    C/E  Znesek


 A1 PRIPRAVLJALNA DELA
  Splošno:


 1. Izdelava in postavitev gradbiščne table v skladu z navodili in
  predpisanimi merami ZGO. Vsebovati mora vse predpisane
  podatke. (Zakona o graditvi objektov).
                                   kom       1.00
                                   Page 2 of 442
2. Izdelava varnostnega načrta za predmetni objekt skupaj s
  predvidenimi stroški za koordinacijo med posameznimi
  izvajalci in podizvajalci v smislu Zakona o varstvu pri delu.
                                     kpl       1.00

3. Priprava in zaščita gradbišča, postavitev premične pisarne in
  sanitarij, prometne signalizacije, ograje gradbišča, električnih
  in vodovodnih priključkov, komplet z vsemi pomožnimi deli .
                                     kpl       1.00

4. Postavitev gradbenih profilov in zavarovanje le teh.         kom       25.00

5. Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov (elektrika,
  telekomunikacije, plin, vodovod, kanalizacija …)           kpl       5.00

6. Prestavitev obstoječih komunalnih vodov pred pričetkom
  izvajanja varovanja gradbene jame - prestavijo se vodi, ki so v
  napoto. Ocena. Obračun po dejanskih stroških.             kpl       1.00

7. Dobava materiala in zaščita obstoječih tlakov in stavbnega
  pohištva.                               kpl       1.00

8. Dobava materila in izdelava protiprašnih pregradnih sten iz
  lahhkih predelnih sten s kovinsko podkonstrukcijo kot napr.
  nostranska knauf oblga.                       m2       34.20

9. Razna manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo
  v času gradnje in se obračunajo po dejanskih stroških: po
  dejansko porabljenem času delavcev in storitev po predhodno
  potrjenem pogodbenem ceniku. (dnevna signalizacija, urejanje
  prometa, cestne zapore, ipd...). Ocena 5,00 % vrednosti
  preddel:                               %   do 5%


  SKUPAJA2 RUŠITVENA DELA


  Splošno:
  Odvoz ruševin z nakladanjem na deponijo ,ki jo izbere
  izvajalec; stroške transporta, deponij in plačila taks je potrebno
  upoštevati v cenah za enoto.
  Dela izvajati v skladu z rušitvenim načrtom iz splošnih določil
  tega popisa in navodili za rušenje , ki so predpisani s strani
  projektanta gradbenih konstrukcij. rušenja in po pravilih
  varnega dela in v skladu z Varnostnim načrtom iz splošnih
  določil
  Dela izvajati v skladu z rušitvenim elaboratom in navodili za
  rušenje , ki so predpisani s strani projektanta gradbenih
  konstrukcij. rušenja in po pravilih varnega dela.

  Vratne in okenske odprtine se v stenah . ki se v celoti rušijo se
  ne odbijajo, odstranitev vrat in oken pa se ne obračunava
  posebej.

1. Odklop objekta iz distribucijskega omrežja:
  - odklop električne energije                     kpl       1.00
  - odklop vodovdne napeljave                     kpl       1.00
  - odklop centralne napeljave                     kpl       1.00

2. Rušenje komplet obstoječega prizidka hotela (klet, pritličje in
  nadstropje), nakladanje in sortiranje gradbenih odpadkov in
  odvoz v zbirne centre oddaljenosti do 10km. Plačilo prevzema
  odpadkov, ki nastanejo pri gradbenih delih.

  skupna tlorisna površina objekta, ki se ruši.            m2     1,914.00

3. Praznjenje obstoječe cisterne - zaprt armiranobetonski prostor
  pred pričetkom rušenja. Črpanje cisterne, ki je polna
  ogljikovodikove smole oz. tekočine (mazut) in odvoz ter
  ustrezno odlaganje na ustrezen način navarnih snovi (sežig).
                                     t      165.00

4. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem
  delu.                                 %       do 5%
                                    Page 3 of 442
  SKUPAJA3 VAROVANJE GRADBENE JAME


  Splošno:
  Pri izvedbi vseh del je obvezen stalen nadzor geomehanika.
  Pred začetkom izvedbe varovanja gradbene jame je potrebno
  preveriti potek obstoječih komunalnih vodov v območju vrtanja
  sider ter ob morebitnem oviranju vrtanja takoj obvestiti
  projektanta gradbenih konstrukcij, ki določi morebitno
  spremembo sidranja.
  V opiu del niso zajeta zemeljska dela, ker so zajeta posebej v
  popisu, vendar jih je treba glede na projekt varovanja
  gradbene jame prilagoditid (količine, faznost izkopa…). Ob
  izvedebi del nujno upoštevati vse podatke iz tehničnega in
  geomehanskega poročila.
  Pri izdelavi pilotov upoštevati dovoz, prestavljanje in odvoz
  vrtalne garniture. 1. Odstranitev obstoječih neravnin in ostankov rušenja
  obstoječega objekta na območju izdelave jet-groutinga in
  dostopne ceste z odvozom na stalno deponijo            m2     742.00

 2. Izdelava delovnega platoja iz nasipa iz gramoznega materiala
  3. kategorije (frakcija 0/63) debeline 30cm na mestih izdelave
  ustrezne višine delovnega platoja (ocena 10%)
                                   m3     223.00

 3. Zakoličenje zunanje konture objekta in delovnega platoja.     kpl      1.00

 4. Zakoličenje osi pilotne stene.                   kpl      1.00

 5. Prevoz opreme in vrtalne garniture in opremena gradbišče z
  manipulacijo na gradbišču in spremnimi deli.
                                    kpl      1.00


 6. Pregled sosednjih objektov, ki so v vplivnem območju gradnje
  (pred pričetkom del), s katerim se ugotovi stanje objektov,
  morebitne poškodbe ter evidentiranje in plombiranje obstoječih
  razpok in drugih poškodb                      kpl      1.00

 7. Dobava in vgradnja reperjev na sosednje objekte in obstoječi
  objekt za kontrolo morebitnih premikov v času izvajanja del in
  po tem.                              kpl      5.00


 8. Geodetsko opazovanje premikov pilotne stene z vodenjem
  protokola (predvideno 8 meritev); obračun po dejansko
  opravljenih meritvah!                       kos       8.00


 9. Izkop uvratnih pilotov f 60 cm/0,8 m v meljastih prodih s
  posameznimi tanjšimi plastmi konglomerata (dolžina pilotov od
  5m do 15m - skupaj 80 pilotov)                  m1     797.00


 8. Odvoz odkopanega materiala na deponijo do 10 km.         m3     225.00

 9. Nabava, transport in kontraktorsko betoniranje pilotov s črpnim
  betonom C25/30 (upoštevamo cca. 5% večjo porabo zaradi
  neravne podlage)                          kg   22,959.40


10. Nabava, transport in kontraktorsko betoniranje pilotov s črpnim
  betonom C25/30 (upoštevamo cca. 5% večjo porabo zaradi
  neravne podlage)                         m3     236.00

11. Premiki med posameznimi lokacijami pilotov.            kom     79.00


12. Odbijanje betonske strukture uvrtanega pilota na mestu AB
  vezne grede z odvozom ruševin na deponijo oddaljenosti do
  10km                               m3       2.00
                                   Page 4 of 442
13. Nabava, transport in priprava enostranskega opaža z vsemi
  potrebnimi opiranji za AB vezno gredo skupne dolžine 65.72m
                                    m2     40.00


14. Nabava, dobava in vgradnja rebrastega armaturnega jekla
  B500 za gredo                            kg   1,389.90


15. Nabava, transport in zalitje z betonom C 25/30 za sidrno
  gredo, prečni prerez     40/60cm (upoštevamo cca. 10%
  večjo porabo zaradi neravne podlage)                m3     17.40

16. Nabava, transport in celotna izdelava jeklenih razpor HEA 280,
  S235, vključno z vsemi veznimi elementi na strani AB plošče
  objekta in na strani AB vezne grede varovalne konstrukcije ter
  vključno z dobavo in montažo, 22 kom.                kg   19,879.90


17. Nabava, dostava in vgradnja inklinometrskih cevi v armaturni
  koš pilotov. V ceni je vštet material in sodelovanje vrtalne
  ekipe pri vgradnji (4 kom).                     m1     47.00


18. Nabava in vgradnja geodetskih merskih točk za potrebe
  monitoringa varovalne konstrukcije in sosednjih objektov,
  vključno z ničelno meritvijo (PO POTREBI).             kom       6.00

19. Izvedba kontrolnih meritev premikov 6-ih geodetskih točk      kom       8.00

20. Kratka vmesna poročila o rezultatih geotehničnega
  monitoringa varovalne konstrukcije (reperji+inklinometri)      kom       6.00

21. Končno poročilo o rezultatih geotehničnega monitoringa
  varovalne konstrukcije (reperji+inklinometri)            kom       6.00


22. Kontrola zveznosti pilotov, vključno s poročilom o izvedenih
  meritveh                              kom       8.00


23. Geomehanski projektantski nadzor                   kpl      1.00

24. Zaključno poročilo o opravljenem geomehanskem nadzoru pri
  izgradnji objekta                          kom       1.00

25. Čiščenje gradbišča po dokončanju del                 kpl      1.00


  SKUPAJA4 ZEMELJSKA DELA
  Obračun zemeljskih del v raščenem stanju izkopov ali
  nabitega nasipa.
  Odvoz zemljin na deponijo, obračun po m3 v razsutem stanju
  zemljine , v ceni upoštevati stroške deponij in plačila taks.


 1. Gradbena zakoličba: obnovitev zakoličenih osi v skladu z
  geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o zakoličbi in
  zakoličbenim načrtom-projektom.               kpl          1.00

 2. Široki površinski strojni odriv ali široki odkop terena I. in II.
  kategorije (humusa) v celotni debelini (računano 30 cm) s
  transportom v začasno deponijo gradbišča v oddaljenost do 10
  km s plačilom vseh taks in odškodnin. (uporaben in čisti humus
  se na deponiji deponira ločeno in zavaruje). Količina v
  raščenem (vgrajenem) stanju!
                                    m3     94.00
                                    Page 5 of 442
 3. Široki strojni izkop v terenu III. oz IV. kategorije z nakladanjem
  izkopa na kamion ter s transportom v začasno deponijo
  gradbišča v oddaljenost do 10 km s plačilom vseh taks in
  odškodnin. Neenakomerno stopnjevan dobro zaobljen peščen
  karbonatni prod se uporabi za zasip objekta, ostali izkopani
  material (glina in glinast prod) se ne sme uporabljati. Količina
  v raščenem (vgrajenem) stanju! Zajeta višina za izvedbo
  tampona (potrebnost vgradnje tampona predpiše geomehanik.
                                     m3    5,749.00

 4. Strojni izkop jarka širine do 2,00 m, globine do 1,50 m v terenu
  III. oz IV. kategorije z nakladanjem izkopa na kamion ter s
  transportom v začasno deponijo gradbišča v oddaljenost do 10
  km s plačilom vseh taks in odškodnin. Neenakomerno
  stopnjevan dobro zaobljen peščen karbonatni prod se uporabi
  za zasip objekta, ostali izkopani material (glina in glinast prod)
  se ne sme uporabljati. Količina v raščenem (vgrajenem)
  stanju! Izkop na mestu za pasovne temelje in razvode kot so
  vodovod in podobno.                        m3      92.00

 5. Planiranje in utrjevanje dna izkopa v terenu III. do IV.
  kategorije s točnostjo + 3,00 cm s minimalnim izmetom ali
  dosipom ter premetom odvečnega materiala. Teren utrditi po
  navodilih statika in geomehanika.             m2         1,063.00

 6. Nabava, dobava in polaganje geotekstila - politlak filca
  (250g/m2, gosto dvojno poliamidno tkanje poljubnega
  proizvajalca) z minimalnimi preklopi: pod temeljno tamponsko
  blazino. (Geomehanih določi po potrebi večjo gostoto filca,
  uporabi se ga v skladu s poročilom geomehanika ali na
  zahtevo nadzora).                      m2        1,063.00

 7. Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega nasutja iz
  čistega gramoza granulacije 0-100 mm (odvisno od zahtev
  geomehanika) s potrebnim planiranjem, premeti, razstiranjem
  in utrjevanjem po plasteh: v tamponsko bazino debeline 30
  cm. Debelina je ocenjena na podlagi projekta geomehanike.
  Ko je gradbena jama na spodnji koti podložnega betona,
  mora geomehanik pregledati temeljna tla ter v primeru da
  tla niso primerna za temeljenje določiti debelino tampona
  v kolikor je potreben. Stopnja utrjevanja po dogovoru s
  statikom oziroma kot določeno v projektu statike in
  geomehanskega poročila. Ocenjena debelina 30 cm pod
  celotnim objektom. Pozicija se izvede v primeru da je
  potrebna tamponska podlaga.
                                     m3    1,276.00

 8. Kombinirani zasip (90,00 % strojno - 10,00 % ročno) za zidovi
  objekta in pasovnimi temelji z drenažnim prodnatim
  materialom. Nakladanje na kamion, zasipavanje in utrjevanje
  zasipa po plasteh. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do
  poškodbe vertikalne izolacije ali njene zaščite. Količina v
  raščenem (vgrajenem) stanju!
                                     m3    2,121.50

 9. Kombinirani zasip (90,00 % strojno - 10,00 % ročno) za zidovi
  objekta z izkopanim materialom III. ktg., deponiranim na
  začasni gradbiščni deponiji. Nakladanje na kamion v začasni
  deponiji, zasipavanje in utrjevanje zasipa po plasteh. Pri
  izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne
  izolacije ali njene zaščite. Objekt se zasipava z materialom, ki
  se je pridobil pri izkopu: material mora biti suh, večje samice
  nad 0,008 m3/kos se izločijo ali razbijejo. Količina v raščenem
  (vgrajenem) stanju!
                                     m3    1,428.00

10. Odvoz odvečnega materiala od izkopa v stalno deponijo;
  nakladanje na kamion v začasni deponiji, odvoz na deponijo,
  zvračanje in grobo planiranje v deponiji s plačilom vseh
  potrebnih taks in pristojbin. Količina v raščenem (vgrajenem)
  stanju!                            m3       2,361.00

11. Eventualni ponovni geološki pregled temeljnih tal in izkopa v
  času izvajanja del zaradi kontrole geomehanskih izračunov
  stabilnosti brežin in zemljine same, posedkov in dopustnih
  napetosti temeljnih tal. V ceni je zajeti tudi izdelavo poročila.
                                     kpl      1.00
                                     Page 6 of 442
12. Humuziranje s humusom pridobljenim pri izkopu: nakladanje
  na kamion v začasni deponiji in dovoz do mesta vgrajevanje,
  strojno razstiranje z mini bagrom, fino ročno planiranje v
  projektiranih padcih in utrjevanje po končanih delih z lahkim
  ročnim valjarjem; samo na mestih novih zelenih površin ob
  objektu;
  Zelenica nad garažo je zajeta v sklopu zelene strehe!     m3         68.00

13. Izdelava drenaže za odvajanje meteornih vod, dobava in
  vgradnja drenažnih cevi Ø110 ob objektu v času gradnje. Z
  izkopom in zasipom z drenažnim materialom agragat od 16-32
  mm. Zaščita cevi s filcom.                      m1     48.00

14. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem
  delu.                                 %    do 10%
  SKUPAJA5 ARMIRANOBETONSKA DELA
  Pomožna dela so :
  čiščenje in mazanje opažev z oljem neposredno pred
  pričetkom betoniranja
  čiščenje betonskega železa od blata , maščob in rje , ki se
  lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k
  opažu.
  čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu .


  Izvajalec mora za vgradnjo armature upoštevati vsa
  pripadajoča montažna dela , ki so potrebna za montažo
  statične in konstruktivne armature.
  Pred začetkom izvajanja pogodbenih del mora izvajalec
  predložiti tehnološki elaborat s tehnologijo gradnje, katerega
  mora potrditi statik in investitor.
  Vse pozicije veljajo neglede na različnost in lokacijo etaž.

  Če v popisu del ni zajetih odgovarjajočih postavk , je v vseh
  betonskih elementih v cenah za enoto mere zajeti tudi izvedbo
  odprtin in utorov v stropnih in stenskiuh ploščah za stebre
  ograj , sider dvigal , prehodov instalacij in podobnih , ki so bili
  poznani pred izvedbo dela.


  Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od
  vodoravnosti se posebej ne priznava.
  Kot vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz
  betona , ki ostanejo po izdelavi neometane.
  Dopustna odstopanja za pravokotnost , površinsko ravnost in
  dimenzije geadbenih elementov veljajo določila DIN 18202. 1. Izdelava, dobava in ročno vgrajevanje nearmiranega betona
  C12/15 v povprečni debelini do 10 cm za podložne betone pod
  temeljno betonsko ploščo, pasovnimi temelji, tlaki na terenu,
  kot delovna površina za opaže in kot podlaga hidroizolaciji pod
  temeljno ploščo; gladko zariban v skladu s pravili stroke po
  zahtevi in standardu, katerega zahteva projektirana
  hidroizolacija. Enostavne konstrukcije prereza od 0,08 do 0,12
  m3/m2,1.                            m3        69.00

 2. Izdelava, dobava in ročno vgrajevanje nearmiranega betona
  C12/15 v povprečni debelini do 10 cm za podložne betone pod
  kanalizacijskimi cevmi gladko zariban v skladu s pravili stroke
  po zahtevi in standardu. Enostavne konstrukcije prereza od
  0,08 do 0,12 m3/m2,1.                      m3          7.48

 3. Izdelava, dobava in strojno vgrajevanje armiranega črpnega
  betona MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in
  armiranobetonske konstrukcije: pasovni temelji, konstrukcija
  prereza 0d 0,20 do 0,30 m3/m2,1.               m3         65.00
                                     Page 7 of 442
4a. Izdelava, dobava in strojno vgrajevanje armiranega črpnega
  betona MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in
  armiranobetonske konstrukcije: temeljna talna plošča kleti
  debeline 30 cm, oziroma konstrukcija prereza nad 0,30
  m3/m2,1.                          m3          174.00

4b. Izdelava, dobava in strojno vgrajevanje armiranega črpnega
  betona MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in
  armiranobetonske konstrukcije: temeljna talna plošča pritličja
  debeline 25 cm, oziroma konstrukcija prereza nad 0,30
  m3/m2,1.                            m3        130.00

 5. Izdelava, dobava in vgrajevanje armiranega črpnega betona
  MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in armiranobetonske
  konstrukcije: zunanje kletne stene - konstrukcija prereza 0d
  0,20 do 0,30 m3/m2,1.                    m3         123.00

  Izdelava, dobava in vgrajevanje armiranega črpnega betona
  MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in armiranobetonske
  konstrukcije: notranje kletne stene - konstrukcija prereza 0d
  0,20 do 0,30 m3/m2,1.                     m3         34.00

 6. Izdelava, dobava in vgrajevanje armiranega črpnega betona
  MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in armiranobetonske
  konstrukcije: notranje in zunanje stene v PT- konstrukcija
  prereza 0d 0,20 do 0,30 m3/m2,1.              m3          217.00

 7. Izdelava, dobava in vgrajevanje armiranega črpnega betona
  MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in armiranobetonske
  konstrukcije: notranje in zunanje stene v 1ND - konstrukcija
  prereza 0d 0,20 do 0,30 m3/m2,1.               m3         87.00

 8. Izdelava, dobava in strojno vgrajevanje armiranega črpnega
  betona MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in
  armiranobetonske konstrukcije: plošča nad kletjo deb. 25 cm -
  konstrukcija prereza od 0,20 do 0,30 m3/m2          m3        165.00

 9. Izdelava, dobava in strojno vgrajevanje armiranega črpnega
  betona MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in
  armiranobetonske konstrukcije: plošča nad pritličjem deb. 25
  cm - konstrukcija prereza od 0,20 do 0,30 m3/m2       m3         285.00

10. Izdelava, dobava in strojno vgrajevanje armiranega črpnega
  betona MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in
  armiranobetonske konstrukcije: plošča nad 1. nadstropjem
  deb. 25 cm - konstrukcija prereza od 0,20 do 0,30 m3/m2
                                     m3     203.00

11. Izdelava, dobava in strojno vgrajevanje armiranega črpnega
  betona MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in
  armiranobetonske konstrukcije: nosilci in preklade nad
  odprtinami v kleti - konstrukcija prereza od 0,04 do 0,16
  m3/m21                           m3            4.50

12. Izdelava, dobava in strojno vgrajevanje armiranega črpnega
  betona MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in
  armiranobetonske konstrukcije: nosilci in preklade nad
  odprtinami v pritličju - konstrukcija prereza od 0,04 do 0,16
  m3/m21                            m3           4.40

13. Izdelava, dobava in strojno vgrajevanje armiranega črpnega
  betona MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in
  armiranobetonske konstrukcije: nosilci in preklade nad
  odprtinami v 1 nadstropju - konstrukcija prereza od 0,04 do
  0,16 m3/m21                         m3            2.50

14. Izdelava, dobava in strojno vgrajevanje armiranega črpnega
  betona MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in
  armiranobetonske konstrukcije: vertikalne vezi in stebri v kleti -
  konstrukcija prereza od 0,04 do 0,16 m3/m21
                                     m3       1.70

15. Izdelava, dobava in strojno vgrajevanje armiranega črpnega
  betona MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in
  armiranobetonske konstrukcije: vertikalne vezi in stebri v
  pritličju - konstrukcija prereza od 0,04 do 0,16 m3/m21  m3            6.50
                                     Page 8 of 442
16. Izdelava, dobava in strojno vgrajevanje armiranega črpnega
  betona MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in
  armiranobetonske konstrukcije: vertikalne vezi in stebri v 1
  nadstropju - konstrukcija prereza od 0,04 do 0,16 m3/m21
                                   m3       1.50

17. Izdelava, dobava in strojno vgrajevanje armiranega črpnega
  betona MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in
  armiranobetonske konstrukcije: AB notranje stopnice -
  konstrukcija prereza nad 0,30 m3/m21            m3         24.00

18. Izdelava, dobava in strojno vgrajevanje armiranega črpnega
  betona MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in
  armiranobetonske konstrukcije: AB zunanje stopnice -
  konstrukcija prereza nad 0,30 m3/m21            m3           9.60

19. Izdelava, dobava in vgrajevanje armiranega črpnega betona
  MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in armiranobetonske
  konstrukcije: parapetne stene - atika na ravni strehi -
  konstrukcija prereza nad 0,30 m3/m2,1.          m3         43.00

20. Izdelava, dobava in vgrajevanje armiranega črpnega betona
  MB 30 oz. C25/30 v enostavne betonske in armiranobetonske
  konstrukcije: podporna stena - dovozna pot - konstrukcija
  prereza nad 0,30 m3/m2,1.                 m3         89.00

21. Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje
  zahtevne armature - palice do fi 12 mm               kg   37,125.00

22. Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje
  zahtevne armature - palice fi 14 mm in več             kg   35,057.00

23. Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje
  zahtevne armature - armaturne mreže                kg  105,510.00

24. Dobava in vggradnja raznih sider iz rebrastih palic fi 12 mm, z
  sidranjem in epoksiranjem z epoxi maso              kom    165.00

25. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem
  delu.                               %    do 10%
  SKUPAJA6 ZIDARSKA DELA
  Postavitev , premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine
  do 2 m je vkalkulrati v cene po enoti.
  Čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu .

  Dopustna odstopanja za pravokotnost , površinsko ravnost in
  dimenzije geadbenih elementov veljajo določila DIN 18202.

  V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih
  del med posameznimi fazami del (hidroizolacija , estrihi,
  polaganje keramike).
  Pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije je
  upoštevati vsa predhodna dela na izdelavi zaokrožnic na stikih
  vertikal in horizontal.
  V ceni ometa po m2 je upoštevati tudi zametavanje utorov po
  izvedbi grobih instalacij.
  Ometane površine morajo biti ravne z ostrimi robovi na stikih
  sten.

 1. Dobava materiala in izdelava podlage za horizontalno
  hidroizolacijo. Površina temeljne plošče se počisti, premaže z
  emulzijo za beton - Elastosil in izdela premaz iz cementa, vode
  in mivke.                             m2    1,384.00

 2. Polaganje enojnih trakov pod stene iz hidroizolacije Izotekt V4
  (izolacija ima kovinsko mrežico) s predhodnim premazom
  emulzije za beton - Elastosil in hladne bitumenske emulzije
  Ibitol. Poraba 0,50 m2/m1                     m2     138.00
                                   Page 9 of 442
 3. Nabava, dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije v
  sestavi; 1x hladni premaz in 1x bitumenski armiran polno
  varjen trak. Stik v vogalu med steno in temeljno ploščo se
  izdela z dvojnim trakom, kar je všteto v ceno E.M.
                                     m2    1,384.00

 4. Dobava materiala in izdelava podlage za vertikalno
  hidroizolacijo. Površina temeljne plošče se počisti, premaže z
  emulzijo za beton - Elastosil in izdela premaz iz cementa, vode
  in mivke.                              m2    872.00

 5. Nabava, dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije v sestavi;
  1x hladni premaz in 2x bitumenski armiran polno varjen trak,
  zaščita vertikalne hidroizolacije s sitrodurjem deb. 15 cm in
  pvc čepkasto tefond folijo. Vertikalna izolacija sega minimalno
  50 cm nad terenom in do konca vertikalno po temeljni peti.
                                     m2    872.00

 6. Dobava materiala in izdelava hidroizolacjskega premaza iz
  dvokomponentne mase, (sanitarni prostori, stik AB stena in AB
  talna plošča oz aAB temelji). Pred pričetkom del se podlaga
  očisti in premaže z emulzijo                     m2    263.00

 7. Dobava materiala in izdelava strojnega apnenocementnega
  ometa, s predhodno pripravo podlage za obdelavo in sprijem,
  montažo vseh potrebnih vodil in vogalnikov, nanosom
  zaglajenega ometa z že polpripravljeno malto poljubnega
  proizvajalca, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in
  zaključnimi deli, pripravami in napravami malt, delovnimi odri
  ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
                                     m2    4,635.00

 8. Izdelava plavajočih estrihov tlak v kleti finalni tlak keramika v
  sestavi:
  - mikroarmiran cementni estrih 8 cm
  - PE folija dvoslojna 0,15 mm
  - toplotna izolacija - stiroddur 6,0 cm               m2     40.88

 9. Izdelava tlaka v kleti., finalni tlak 2 tec 2 v sestavi:
  - mikroarmiran cementni estrih 8 cm
  - PE folija dvoslojna 0,15 mm
  - toplotna izolacija - stiroddur 6,0 cm               m2    412.00

10. Izdelava tlaka v pritličju., finalni tlak TAL M KVARC v sestavi:
  - Tal M kvarc fino zaglajen betonski tlak           -
  mikroarmiran cementni estrih 8 cm
  - PE folija dvoslojna 0,15 mm
  - toplotna izolacija - stiroddur 6,0 cm
                                     m2    670.00

11. Izdelava tlaka v pritličju., finalni tlak 2 tec 2 v sestavi:
  - mikroarmiran cementni estrih 8 cm
  - PE folija dvoslojna 0,15 mm
  - toplotna izolacija - stiroddur 6,0 cm               m2    307.00

12. Izdelava tlaka v pritličju, finalni tlak kermaika v sestavi:
  - mikroarmiran cementni estrih 8 cm
  - PE folija dvoslojna 0,15 mm
  - toplotna izolacija - stiroddur 6,0 cm               m2    170.40

13. Izdelava tlaka v 1.N., i finalni tlak 2 tec 2 v sestavi:
  - mikroarmiran cementni estrih 8 cm
  - PE folija dvoslojna 0,15 mm
  - toplotna izolacija - stiroddur 6,0 cm               m2    200.50

14. Izdelava tlaka v 1.N., finalni tlak keramika v sestavi:
  - mikroarmiran cementni estrih 8 cm
  - PE folija dvoslojna 0,15 mm
  - toplotna izolacija - stiroddur 6,0 cm               m2    620.50

15. Izdelava tlaka v KT, PT in 1.N., finalni tlak epoxi tlak v
  sestavi:
  - mikroarmiran cementni estrih v naklonu povpr. Deb. 8 cm
  - PE folija dvoslojna 0,15 mm
  - toplotna izolacija - stiroddur 10,0 cm               m2    327.00
                                    Page 10 of 442
 16. Dobava materiala in zidanje predelnih sten iz siporexa debeline
   15 cm z lepilom. Kompletno z obdelavo sten za
   slikopleskarska dela oz. polaganje keramike - obdelava sten s
   tankoslojnim ometom in sicer s stekleno mrežo in cementnim
   lepilom.                            m2      158.00

16a. Razne zazidave in obzidave s siporex bloki debeline do 20 cm.
                                     m2     32.00

 17. Izravanava delovnih stikov od opaža po ravnih in poševnih
   vidnih armirano betonskih ploščah in stopniščnih ramah in
   odstranjevanje emulzije od opaža z brušenjem: priprava
   stropnih površin za nadaljno slikopleskarsko obdelavo.       m2    3,511.00

 18. Vgradnja sifonov s predhodnim izsekavanjem plošče v kolikor
   ni zadostne višine estriha in zalitje z betonom.          kom     24.00

 19. Zaščita že položenih, izoliranih in tlačno preizkušenih raznih
   inštalacijskih talnih razvodov, položenih na betonsko podlago z
   obbetoniranjem v preseku do 0,02 m3/m1 s plastičnim
   betonom MB 20, fine granulacije.                  m1    285.00

 20. Vgradnja tuš kadi dimenzije 90/90 cm, vključno z podzidavo s
   siporexom ali podbetoniranjem.                   kom      4.00

 21. Dobava materiala in pozidava gaberit kotličkov z siporexom
   debeline 20 cm, višine do 100 cm, širine do 120 cm, vključno z
   obdelavo siporex blokov z lepilom in mrežico.         kom       12.00

 22. Vzidava raznih kovinskih ali PVC rešetk ali omaric - z dobavo.

   15/15 cm                              kom      5.00
   20/20 cm                              kom      3.00
   25/25 cm                              kom      4.00

 23. Obzidava omaric katere vgradijo električarji in vodovodarji

   do 0,15 m2                             kom      3.00
   do 0,25 m2                             kom      4.00
   do 0,60 m2                             kom      4.00

 24. Zidarska pomoč pri vgradnji oken, vrat. (vzidava oken).      kom     74.00

 25. Gradbena pomoč pri raznih manjših gradbenih delih, kot
   pomoč obrtnikom in inštalaterjem, razna izsekavanja,
   podbetoniranja, obračun po dejansko porabljenem času in
   materialu, ocena :
   NK delavec                             ur    100.00
   KV delavec                             ur    180.00
   VK delavec                             ur    250.00
   material - ocena                          kpl     1.00

 26. Vzidava okenskih polic. Zidarska obdelava po vgradnji police.
                                     m1     65.00

 27. Vzidava raznih omaric za instalacije z dvojnim okvirjem,
   omarice velikosti do 100 x 100 cm - ocena kom, obračun po
   dejanski izvedbi.                          kos     4.00

 28. Izvedba razbih prebojev v opečnih oziroma betonskih stenah z
   kronsko glavo, kompletno z zazidavo prebojev po položitvi
   instalacij.
   preboji fi 100                           kom     12.00
   preboji fi 120                           kom     8.00
   preboji fi 160                           kom     9.00
   preboji fi 200                           kom     5.00
   preboji fi 250                           kom     6.00

 29. Izdelava utorov za potrebe instalacij, kompletno z odstranitvijo
   ruševin iz objekta, iz zametavanjem utorov po končanih delih.
   OCENA!! Obračun po dejanskem stanju. Utori dimenzij:

   - 6/6 cm                              m1    130.00
   - 10/5 cm                              m1    150.00
   - 10/10 cm                             m1     45.00
   - 10/15 cm                             m1     40.00
                                    Page 11 of 442
   - 10/20 cm                             m1     34.00
   - 20/20 cm                             m1     30.00

30. Dobava, nabava materiala in pozidava manjših odprtin z
  opečnim ali plinobetonskim zidakom (preboji, instalacijski jaški
  itd.), kompletno z izdelavo malte in vsemi prenosi ter
  pomožnimi deli.
  dim 20/20 cm                            kom      5.00
  dim 30/30 cm                            kom      3.00

31. Dobava, nabava in zatesnitev manjših odprtin skozi
  horizontalne konstrukcije s cementno malto, kompletno z
  izdelavo malte in opaža s spodnje strani elementa in vsemi
  prenosi ter pomožnimi deli. Odprtine za zatesnitev - preboji
  skozi etažne plošče za instalacijske bloke.
  preboji do 0,10 m2 tlorisne površine za zatesnitev         kom      5.00
  preboji do 0,30 m2 tlorisne površine za zatesnitev         kom      4.00

32. Odstranitev juvidurk iz betonskih sten, ter flikanje luken
  juvidurk z fino cementno malto.                   m2    2,293.00

33. Dobava materiala in izvedba požarnega tesnenja prehodov
  skozi konstrukcijo, izvedeno po tehnologiji proizvajalcev:
  Požarno varnostno tesnenje vseh gradbenih prebojev po grobi
  zazidav z intumescentne akrilne tesnilne mase
  tehnični podatki:
  spec teža: 1,6-0,2g/cm2
  ekspandiranje: min 1:1,6 (400°C)
  vsebnost suhe snovi: +-8ut.%
  krčenje ob sušenju: < 25 vol%
  žaro izguba ca70ut.% (600°C)
  elastičnost po utrditvi: min 15
  testirano po EN29001
  Obračun po številu porabljenih tub, ocena!!            kom     32.00

34. Obojestranska požarna zapora prehodov inštalacij skozi
  požarne sektorje z 'endotermnim požarnimi premazom in
  kameno volno
  Pož.odpornost: EI 90 S
  Predmet ponudbe je dobava in montaža požarne premaza in
  kamene volne kot zapore prehoda inštalacij skozi požarne
  sektorje, ki so lahko masivni zidovi, kakor tudi lahke predelne
  stene, minimalne debeline 10 cm. Inštalacije je potrebno
  obojestransko premazati 10 cm pred in 10 cm po preboju v
  debelini najmanj 1 mm. Prav tako je potrebno obojestransko
  premazati kameno volno in zid v debelini najmanj 1 mm
  suhega sloja najmanj 10 cm več kot je velikost odprtine. Ob
  montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca.


  Z montažo za velikost od 0,05 do 0,1m2               kpl    14.00

35. Dobava in kitanje rege s trajnoelastičnim PUR kitom,
  predhodno je v rego vstavljen okrogli profil iz penjene PE.
                                    m1    243.00

36. Izdelava, dobava in montaža sistemskih diletacijskih INOX
  profilov za vgradnjo v betonske estrihe, profili po potrditvi
  projektanta, kitani s PU lepilom

   - ravni profili                          m1     34.00
   - ločni profili                          m1     19.00

37. Gradbeno čiščenje celotnega objekta po končanih mokrih
  postopkih: obračun po neto tlorisni enkratni površini objekta.
                                    m2    1,820.00

38. Finalno čiščenje prostorov celotnega objekta po končanih
  delih: vsi notranji in zunanji tlaki, balkoni, stavbno pohištvo,
  okenske police, zunanje in notranje ograje s polnili, stenske
  obloge (keramika, granitogres), fiksna oprema in napeljave ter
  stopnišča, ... obračun po netto tlorisni površini objekta.
                                    m2    1,820.00

39. Brušenje betonskih sten - stikov od opaža.             m2    2,293.00
                                    Page 12 of 442
40. Izdelava hidroizolacije notranjih AB sten zbiralnika deževnice s
  hidroizolacijskim premazom po sistemu kot napr. Kema
  hidrostop.                             m2     60.00

41. Izvedba "holkela" polkrožnega stika med steno in tlemi za lažji
  nanos tesnilnega premaza v radiju 5 cm s HIDROKITOM.
                                    m1     23.00

42. Pranje betonskih površin z vodnim curkom pod visokim
  pritiskom ca 300 barov, da se odstrani nekvalitetna cementna
  skorja in eventuelni ostanki opažnega olja. V ceno je potrebno
  zajeti odstranitev in čiščenje odpadlih delcev in vode, vključno
  s transportom.                          m2      60.00

43. Dobava materiala in izdelava požarne in izolativne obloge
  stropa v garaži z ytong ploščami deb 15 cm.        m2         670.00

44. Dobava in vgradnja toplotne izolacije pod temeljno ploščo deb
  25 cm. Debelina toplotne izolacije 15 cm . Stirodur za vsoke
  obremenitve.                         m2       1,384.00

45. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem
  delu.                                %     do 10%
  SKUPAJA7 TESARSKA DELA
  Čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu .

  Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije
  (utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – sprotni dovoz
  le tega .
  Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno
  zagotovljena . Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni
  tako , da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij,
  gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma
  zalite brez gnezd in iztekajočega betona.

  Izvajalec jamči za trdnost , varnost in stabilnost uporabljenih
  opažev , če ti niso preračunani v statičnem elaboratu .

  Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja izvajalcev ter
  ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo
  posebej ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto
  posameznih postavk.
  Stroške za statične presoje stabilnosti , sidranja in preizkuse
  delovnega odra , varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v
  cene po enoti posameznih postavk.

 1. Dobava materiala in Izdelava ravnega dvostranskega opaža
  pasovnih temeljev skupaj z opiranjem, razopaževanjem,
  čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih delih. Opaž
  višine do 60 cm.                          m2    218.00

 2. Dobava materiala in izdelava ravnega dvostranskega opaža
  AB sten debeline 20 cm, višine do 3,00 m. Opaž izdelan iz
  visokostenskih gladkih opažnih plošč, skupaj z vsemi
  potrebnimi pomožnimi deli, opiranjem, razopaženjem in
  čiščenjem opaža. Stene v Kleti.                   m2    1,580.00

 3. Dobava materiala in izdelava ravnega dvostranskega opaža
  AB sten debeline 20 cm, višine do 3,00 m. Opaž izdelan iz
  visokostenskih gladkih opažnih plošč, skupaj z vsemi
  potrebnimi pomožnimi deli, opiranjem, razopaženjem in
  čiščenjem opaža. Stene v pritličju.                 m2    3,790.00

 4. Dobava materiala in izdelava ravnega dvostranskega opaža
  AB sten debeline 20 cm, višine do 3,00 m. Opaž izdelan iz
  visokostenskih gladkih opažnih plošč, skupaj z vsemi
  potrebnimi pomožnimi deli, opiranjem, razopaženjem in
  čiščenjem opaža. Stene v 1 Nadstropju.
                                    m2    1,511.00

 5. Dobava materiala in izdelava ravnega dvostranskega opaža
  AB sten debeline 20 cm, višine do 1,00 m. Opaž stene oz.
  kinete, skupaj z vsemi potrebnimi pomožnimi deli, opiranjem in
  čiščenjem opaža.                          m2     76.00
                                    Page 13 of 442
 6. Dobava materiala in izdelava ravnega dvostranskega opaža
  AB sten debeline 20 cm, višine do 1,00 m. Opaž stene oz.
  atike strehe, skupaj z vsemi potrebnimi pomožnimi deli,
  opiranjem in čiščenjem opaža.              m2        420.00

 7. Dobava materiala in izdelava opaža za AB ploščo nad kletjo
  debeline 20,00 cm; višina podpiranja do 3.50m z vsemi deli,
  razopaževanjem, čiščenjem, vertikalnimi in horizontalnimi in
  transporti. Viden beton - površina se naknadno ne ometuje.
                                   m2    1,369.00

 8. Dobava materiala in izdelava opaža za AB ploščo nad
  pritličjem debeline 20,00 cm; višina podpiranja do 3.50 m z
  vsemi deli, razopaževanjem, čiščenjem, vertikalnimi in
  horizontalnimi in transporti. Viden beton - površina se
  naknadno ne ometuje.                    m2      1,426.00

 9. Dobava materiala in izdelava opaža za AB ploščo nad
  nadstropjem debeline 20,00 cm; višina podpiranja do 3.50 m z
  vsemi deli, razopaževanjem, čiščenjem, vertikalnimi in
  horizontalnimi in transporti. Viden beton - površina se
  naknadno ne ometuje.                     m2      717.00

10. Dobava materiala in izdelava roba čelnega opaža viš. 10 cm
  za podložne betone pasvni temelji, talne plošče …) s
  podpiranjem, razopaženjem in čiščenjem opaža.          m1    370.00

11. Dobava materiala in izdelava čelnega opaža roba plošče višine
  20 cm nad kletjo, vključno s podpiranjem,razopaženjem in
  čiščenjem opaža.                       m1      124.00

12. Dobava materiala in izdelava čelnega opaža roba plošče višine
  20 cm nad pritličjem, vključno s podpiranjem,razopaženjem in
  čiščenjem opaža.                       m1      216.00

13. Dobava materiala in izdelava čelnega opaža roba plošče višine
  20 cm nad nadstropjem, vključno s podpiranjem,razopaženjem
  in čiščenjem opaža.                      m1      268.00

14. Dobava materiala in izdelava opaža ravnih horizontalnih
  nosilcev in preklad brez zoba v KT, opaž s plohi ali deskami,
  višina podpiranja do 3.50 m; skupaj s potrebnim opiranjem,
  razopaževanjem, pripravo ležišča in čiščenjem opaža.
                                   m2     23.20

15. Dobava materiala in zdelava opaža ravnih horizontalnih
  nosilcev in preklad brez zoba v PT, opaž s plohi ali deskami,
  višina podpiranja do 3.50 m; skupaj s potrebnim opiranjem,
  razopaževanjem, pripravo ležišča in čiščenjem opaža.
                                   m2     15.00

16. Dobava materiala in zdelava opaža ravnih horizontalnih
  nosilcev in preklad brez zoba v ND, opaž s plohi ali deskami,
  višina podpiranja do 3.50 m; skupaj s potrebnim opiranjem,
  razopaževanjem, pripravo ležišča in čiščenjem opaža.
                                   m2     17.00

17. Dobava materiala in izdelava opaža ravnih pravokotnih stebrov
  in vertikalnih vezi brez zoba višine do 3,50 m v KT, skupaj s
  potrebnim opiranjem, razopaževanjem, pripravo ležišča pred
  opaževanjem, ter čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih
  delih.                            m2      16.00

18. Dobava materiala in izdelava opaža ravnih pravokotnih stebrov
  in vertikalnih vezi brez zoba višine do 3,50 m v PT, skupaj s
  potrebnim opiranjem, razopaževanjem, pripravo ležišča pred
  opaževanjem, ter čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih
  delih.                            m2       8.00

19. Dobava materiala in izdelava opaža ravnih pravokotnih stebrov
  in vertikalnih vezi brez zoba višine do 3,50 m v ND, skupaj s
  potrebnim opiranjem, razopaževanjem, pripravo ležišča pred
  opaževanjem, ter čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih
  delih.                            m2      11.00
                                  Page 14 of 442
20. Dobava materiala in izdelava opaža notranjih stopniščnih ram
  s spodnje strani; višina podpiranja do 3.50 m z vsemi deli,
  razopaženjem, čiščenjem, vertikalnimi in horizontalnimi in
  transporti. Viden beton - površina se naknadno ne ometuje.
                                    m2     76.00

21. Dobava materiala in izdelava opaža zunanjih stopniščnih ram s
  spodnje strani; višina podpiranja do 3.50 m z vsemi deli,
  razopaženjem, čiščenjem, vertikalnimi in horizontalnimi in
  transporti. Viden beton - površina se naknadno ne ometuje.
                                    m2     34.00

22. Opaž stopniščne rame s strani (vreteno h=30 cm), s stranskim
  opiranjem, z vsemi deli, razopaženjem, čiščenjem, vertikalnimi
  in horizontalnimi in transporti. Viden beton - površina se
  naknadno ne ometuje.
   - notranja stopnišča                     m1       23.00
   - zunanja stopnišča                      m1       12.00

23. Opaž čel stopnic, višine do 18 cm, z vsemi deli, razopaženjem,
  čiščenjem, vertikalnimi in horizontalnimi in transporti.

  - notranja stopnišča                        m1     52.00
  - zunanja stopnišča                         m1     18.00

24. Izdelava opaža za instalacijske odprtine v AB ploščah in
  stenah, vključno z razopaženjem.
  do 0,15 m2                             kom     5.00
  do 0, 25 m2                            kom     12.00
  do 0, 50 m2                            kom     8.00

25. Izdelava opaža škatelj v nosilcih, skozi AB nosilce za prehod
  instalacij
  do 0,15 m2                             kom     15.00
  do 0,25 m2                             kom     9.00

26. Izdelava opažev za manjše konstrukcije s 100,00 % porabo
  lesa: ležišča, omarice, ipd…               m2          64.00

27. Lahki premični delovni odri na lesenih ali kovinskih kozah,
  višine od 2,00 do 4,00 m; : odri za izvajanje tesarskih del in za
  pomoč obrtnikom in inštalaterjem. Upoštevana enkratna neto
  kvadratura objekta.                        m2     1,820.00

28. Dobava in postavitev fasadnega odra višine do 15 m, vključno
  z vsemi lojtami, ograjam in kasnejšo demontažo in čiščenjem
  odra.                                m2    1,254.00

29. Doplačilo za napenjanje zaščitne ponjave po fasadnem odru:
  ponjava služi varnostnemu namenu za protiprašno zaščito,
  preprečuje padanje predmetov in omogoča nemoten potek
  dela izvajalcem; izdela se jo na zahtevo nadzora ali
  investitorja.                       m2        1,254.00

30. Izdelava lovilnega odra po obodu fasadnega odra. Oder širine
  do 1,20 m, skupaj z lovilno varnostno ograjo: srednje zahtevna
  fasada.                            m2       340.00

31. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem
  delu.                                %     do 10%
  SKUPAJA8 FEKALNA KANALIZACIJA - gradbena dela

 1. Zakoličba trase kanalizacije pod objektom z določitvijo višin in
  zavarovanjem zakoličbe z gradbenimi profili.            m1     57.00

 2. Strojni - ročni izkop jarkov za kanalizacijo, širine do 1 m,
  globine do 1 m, v zemljini VI. Kategorije, z odmetom na rob
  izkopa, komplet z vsemi pomožnimi deli.               m3     36.40

 3. Ročno planiranje dna jarka za kanalizacijske cevi, s točnostjo
  planiranja +/- 1 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli.
                                    m2     45.60
                                    Page 15 of 442
 4. Izdelava betonskega revizijskega jaška 0,80 * 0,80 m .
   Globine do 1.00m. Z obetoniranjem dna , končno obdelavo
   mulde s c.m. 1:2, Pokrov protismradni dvojni; zgornji pokrov
   prirejen za polaganje keramike. Vključno z vsemi potrebnimi
   gradbenimi deli.                          kom      5.00

 5. Izdelava komplet peskolova iz betonskih cevi fi 30cm, zajeti je
   potrebo vsa zemeljska dela (izkop, zasip, odvoz viška
   materiala) ter obdelavo mulde in vseh priključkov in iztokov na
   peskolovu, komplet z ltž pokrovom,                 kom      8.00

 6. Polno obbetoniranje kanalizacijskih cevi kot zaščita pred
   poškodbami prizvedbi inštalacijskih del in tlaka. Cevi premera
   do 110mm. Kanalizacijske cevi v sanitarijah.            m1     57.00

 7. Ročni zasip kanalizacijskih cevi z materialom z roba izkopa v
   plasteh po 30 cm, s sprotnim utrjevanjem do popolne zbitosti
   ter vsemi pomožnimi deli.                      m3     26.00

 8. Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo z
   nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom do 10 km brez
   plačila takse za      deponiranje materiala          m3     35.00

 9. Izdelava črpališčnega jaška iz        betonskih cevi
   60/ 130 cm, globine            do 160 cm, z
   betonskim             temeljem, izvedbo
   priključkov, izvedbo mulde ter vgradnjo LTŽ pokrova za
   lahek promet       70/140 cm (z opažem armaturo in
   betonom, z polistirensko sredico).                 kom      1.00

 10. Priklop na obstoječo kanalizacijo, z morebitnim rezanjem
   asfalta izkopom. Podejanskih stroških material + delo + 7%
   variabilnih stroškov.                        kpl     1.00

 11. Pregled s kamero in čiščenje kanalizacije po končanih delih.
                                     kpl     1.00

 12. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem
   delu.                                %     do 10%
   SKUPAJ
   B - OBRTNIŠKA DELA

Poz. Opis postavke                            Em   Količina   Znesek


   Sestavni del tega popisa je kompletna projektna
   dokumentacija z vsemi detajli in shemami.
   V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo
   vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in varovalnimi deli
   , ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki..
   Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in
   standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s
   projektom , kar se dokaže z izvidi in atesti.
   V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla , je predlog
   detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti
   odgovornemu projektantu v potrditev.
   Pomožna dela so :
   postavitev , premeščanje in odstranitev odrov.
   Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije
   (utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – sprotni dovoz
   le tega .
   v kolikor v poziciji ni navedeno drugače , veljajo kot kriteriji
   enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse
   tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za
   sistem , ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah
   proizvajalca , katerega sistem je naveden kot primer načina
   izvedbe in doseganja kvalitete.
   Prekinitve del , ki so potrebna za druga vezana dela , je
   vkalkulirati v ceno za enoto mere.
   Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in
   dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih del se je
   pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog , ki
   služijo za kasnejšo montažo elementov.
                                    Page 16 of 442
  Po končanih delih je prostore očistiti, kompletno z odvozom
  odpadnega materiala na stalno deponijo.
  Vse zaključne materiale tako kvalitito kot barvo izbere in pred
  izvedbo potrdi projektant

B1 KLJUČAVNIČARSKA DELA
  Postavitev , premeščanje in odstranitev premičnih odrov
  višine do 2 m je upoštevati v cenah za enoto posamezne
  postavke .
  Kovinski izdelki antikorozijsko zaščiteni, vroče cinkani in finalno
  opleskani po opisu iz posamezne postavke. - prašno barvani .


 1. Izdelava, dobava in montaža kovinske Fe zuanje ograje
  stopnišča izdelane po detajlu projektanta. Ograja je proti
  korozijsko prašno parvana. Sestavljena iz spodnijh in zgornjih
  nosilnih horizontalnih profilov - okvir in polnilo iz vertikalnih
  prečk. Ograja se izvede tako, da je možnost demontaže.
                                     m1     16.00

 2. Izdelava, dobava in montaža kovinske RF podkonstrukcije iz
  cevi dim 20/20 mm za leseno oblogo AB stne. Konstrukcija
  izdelana iz spodnje in zgornje horizontale ter vmesnih
  vertikalnih prečk , ki so osno razdeljene na 80 cm.
                                     m2     80.00

 3. Izdelava, dobava in montaža kovinske Fe notranje ograje
  stopnišča izdelane po detajlu projektanta. Ograja je proti
  korozijsko prašno parvana. Sestavljena iz spodnijh in zgornjih
  nosilnih horizontalnih profilov - okvir in polnilo iz vertikalnih
  prečk. Ograja se izvede tako, da je možnost demontaže.
                                     m1     36.00

 4. Izdelava, dobava in montaža jeklene montažne konstrukcije
  hladilnega agregata teže cca 980 kg. Konstrukcija je izdelana
  iz jeklenih profilov, sidernih in pritrdilnih elementov, nastopnih
  ploskev iz jeklenene pločevine in sestoji iz stebrov, nosilcev,
  povezav in sidernih elementov. Vsa jeklena konstrukcija je
  očiščena, peskana do stopnje Sa 2 1/2, odpraševanje,
  razmastitev, 1x temeljni premaz, 2x vmesni premaz in 2x
  prekrivni premaz na osnovi poliuretana, (zaključni premaz tudi
  odporen na UV žarke). Antikorozijsko zaščito je izvesti v
  skladu s pravilnikom. Barva po izbiri projektanta. Izvedba in
  montaža po detajlnih načrtih, kontroli mer na objektu ter
  dodatnih navodilih projektanta. Konstrukcija je sidrana v arm.
  bet. elemente.                            kg    1,480.00

 5. Dobava in montaža raznih kotnikov in kovinskih nosilcev za
  izvedbo ojačitev pri prebojih nosilnih sten itd., kot npr HEA
  200, ocena kg, obračun po dejanski teži, vse antikorozijsko
  zaščiteno                               kg    820.00

 6. Izdelava in vgradnja raznih kovinskih rešetk in okvirjev, finalno
  opleskanih.                              kg    520.00

 7. Izdelava, dobava in montaza okvirja predpraznika, iz
  brusenega nerjavecega jekla L cca 30x30x4mm, z vijacenjem
  tlak, v pasarski kvaliteti, v sodelovanju z izvajalcem
  predpraznikov in izvajalcem podopolagalskih del.           m1     15.00

 8. Dobava in montaza talne pripire v pasarski kvaliteti, iz
  brusenega nerjavecega jeklenega L profila, za vgradnjo v
  dvovisinski tlak pod zunanjimi vrati, s prilagoditvijo visinske
  razlike, v sodelovanju z izvajalcem podopolagalskih del in
  stavbnega pohistva.                          m1     18.00

 9. Izdelava in montaza ograje prostora za hladilni agregat, iz H in
  U 40x40 jeklenih profilov, po delih vroce cinkano 1x60 mikr.,
  spojenih z vroce cinkanimi vijaki, in s pripadajocimi sidri iz
  vroce cinkanega ploscatega zeleza za predhodnjo vgradnjo v
  plosco, po m2 v pogledu, polnilo posebej.               kg    930.00
                                     Page 17 of 442
10. Izdelava in montaza mreznih polnil ograje prostora hladilnega
  agregata, , vse po sistemu "Bodocnost MB T13" ali
  enakovrednem npr. zičnaato ograjno polnilo, sirine 30mm,
  ocesa 35/35mm, s peskanjem rjavecih delov in protikorozijsko
  zascito z vrocim cinkanjem 1x60 mikr, z montazo ob sestavi
  ograje.                                m1     16.00

11. Izdelava, dobava in montaža podkonstrukcij stavbnega
  pohištva, izdelano iz Fe antikorozijsko zaščitenih profilov po
  detajlih projektanta.
  Kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom. Obračun
  po kg vgrajenega materiala.                      kg    1,230.00

12. Izdelava, dobava in suha montaža enokrilnih zunanjih
  protivlomnih vrat. Podboj kovinski barvan (RAL po izboru
  projektanta) . Vratno krilo gladko barva po izbiri projektanta.
  Nosilni okvir in krilo sta zvarjena iz pravokotnih profilnih cevi z
  debelino stene 2 mm. Profilirana cev, brez ostrih robov, na
  vidnih mestih vrat. vratno krilo je po vsej površini prekrito z
  jekleno pločevino debeline 1,5 mm. Jeklena pločevina je v
  osrednjem delu ojačana vzdolžno in prečno z jeklenimi
  ojačitvami prereza 3 x 30 mm. Svetla mera vrat 90/250 cm.
                                     kom      5.00

13. Izdelava, dobava in suha montaža dvokrilnih zunanjih
  kovinskih vrat. Podboj kovinski barvan (RAL po izboru
  projektanta) . Vratno krilo gladko barva po izbiri projektanta,
  vrata so opremljana z inox kljuko in cilindrično klkučavnico.
  Nosilni okvir in krilo sta zvarjena iz pravokotnih profilnih cevi z
  debelino stene 2 mm. Profilirana cev, brez ostrih robov, na
  vidnih mestih vrat. vratno krilo je po vsej površini prekrito z
  jekleno pločevino debeline 1,5 mm. Jeklena pločevina je v
  osrednjem delu ojačana vzdolžno in prečno z jeklenimi
  ojačitvami prereza 3 x 30 mm. Svetla mera vrat 260/210 cm.
                                     kom      7.00

14. Nabava, dobava in montaža avtomatskih dvižnih, hitrotekočih
  garažnih vrat vhod v garažo na elektro motorni pogon. Vrata
  imajo okvir iz železnih pocinkanih in prašno barvanih profilov
  ter tipsko polnilo- po detajlu prejektanta - dim vrat cca
  5000/2500 mm.                             kom      1.00

15. Izdelava in montaža kovinske podkonstrukcije iz fe profilov
  antikorozijsko zaščitenih - cinkano in prašno barvanih v barvi
  po izbiri projektanta. Podkonstrukcija za steklene strehe.
                                      kg    3,968.00

16. Izdelava in montaža kovinske podkonstrukcije iz fe profilov
  antikorozijsko zaščitenih - cinkano in prašno barvanih v barvi
  po izbiri projektanta. Podkonstrukcija za steklene svetlobnike -
  tunel.                                 kg   12,160.00

17. Nabava, dobava in montaža raznoraznih zaključkov,
  podkonstrukcij, dilatacij, montažnih elementov, pritrdil iz RF
  pločevine in profilov. Ocena                      m1     23.00

18. Izdelava, dobava in montaža jeklene montažne konstrukcije za
  sončne kolektorje. Konstrukcija je izdelana iz jeklenih profilov,
  pritrdilnih elementov, nastopnih ploskev iz jeklenene pločevine
  in sestoji iz stebrov, nosilcev, povezav in nosilnih elementov.
  Vsa jeklena konstrukcija je očiščena, peskana do stopnje Sa 2
  1/2, odpraševanje, razmastitev, 1x temeljni premaz, 2x vmesni
  premaz in 2x prekrivni premaz na osnovi poliuretana, (zaključni
  premaz tudi odporen na UV žarke). Antikorozijsko zaščito je
  izvesti v skladu s pravilnikom. Barva po izbiri projektanta.
  Izvedba in montaža po detajlnih načrtih, kontroli mer na
  objektu ter dodatnih navodilih projektanta. Konstrukcija je
  postavljena na obstoječo streho in jo je potrebno sidrati po
  navodilih statika.
                                      kg    1,580.00
                                     Page 18 of 442
19. Izdelava, dobava in montaža jeklene montažne konstrukcije z
  tipskimi horizontalnimi rešetkami kot zaključek zraččnega
  kanala za prezračevanje garaže. Konstrukcija je izdelana iz
  jeklenih profilov, pritrdilnih elementov, nastopnih ploskev iz
  jeklenene pločevine in sestoji iz stebrov, nosilcev, povezav in
  nosilnih elementov. Vsa jeklena konstrukcija je očiščena,
  peskana do stopnje Sa 2 1/2, odpraševanje, razmastitev, 1x
  temeljni premaz, 2x vmesni premaz in 2x prekrivni premaz na
  osnovi poliuretana, (zaključni premaz tudi odporen na UV
  žarke). Antikorozijsko zaščito je izvesti v skladu s pravilnikom.
  Barva po izbiri projektanta. Izvedba in montaža po detajlnih
  načrtih, kontroli mer na objektu ter dodatnih navodilih
  projektanta. Konstrukcija je postavljena na obstoječo streho in
  jo je potrebno sidrati po navodilih statika.
                                     kg    550.00

20. Izdelava in montaza ograje na strehi in ob terasi na strehi kot
  zaščita za sprehajalce, iz H in U 40x40 jeklenih profilov, po
  delih vroce cinkano 1x60 mikr., spojenih z vroce cinkanimi
  vijaki, in s pripadajocimi sidri iz vroce cinkanega ploscatega
  zeleza za predhodnjo vgradnjo v plosco, po m2 v pogledu,
  polnilo iz inox vrvi premera 0,5 cm, polnilo kot cik-cak
  vertikalno vezano pletivo, vezano po okvirju s pomočjo
  privarjenih obročkov, po grafični prilogi!. Višina ograje 110 cm!
  Okvir ograje je prebarvan na temno sivo barvo RAL 9007,
  poprej pa je odgovorjajoče zaščiten proti atmosferskim
  vplivom!                               m1    145.00

21. Izdelava in montaza ograje na terasi pred jedilnico kot zaščita
  za sprehajalce, iz H in U 40x40 jeklenih profilov, po delih vroce
  cinkano 1x60 mikr., spojenih z vroce cinkanimi vijaki, in s
  pripadajocimi sidri iz vroce cinkanega ploscatega zeleza za
  predhodnjo vgradnjo v plosco, po m2 v pogledu, polnilo iz inox
  vrvi premera 0,5 cm, polnilo kot cik-cak vertikalno vezano
  pletivo, vezano po okvirju s pomočjo privarjenih obročkov, po
  grafični prilogi!. Višina ograje 110 cm! Okvir ograje je
  prebarvan na temno sivo barvo RAL 9007, poprej pa je
  odgovorjajoče zaščiten proti atmosferskim vplivom!
                                     m1     27.00

22. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem
  delu.                                %     do 10%
  SKUPAJB2 KROVSKOKLEPARSKA DELA


  V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo
  vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in varovalnimi deli
  , ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki..

  Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in
  standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s
  projektom , kar se dokaže z izvidi in atesti.
  V ponudbenih cenah upoštevati detajle iz projekta in detajlov
  proizvajalca strehe.
  V ceni upoštevati tudi fazonske elemente, vključno s
  prezračevalnimi elementi, in vsemi zaključki.
  OPOMBA! Vsa dela je izvesti po navodilih projekta gradbene
  fizike ter po detajlih in navodilih projektanta! 1. Dobava materiala in izdelava strehe S1 v komplet sestavi:
  - zaščitno nasutje - prodec v povprečni debelini 6 cm
  - zaščitni sloj - poliesterski filc > 200 g/m2
  - hidroizolacija - sika folija
  - ekstrudinirani polistiren - stirodur XPS debeline 20 cm (v
  dveh slojih)
  - bitumenska izolacija za ravne strehe,1 sloj, skupna debelina
  0,5cm, vključno z bitumenskim premazom podlage.
  Vključno z vsemi pomožmimi deli, prenosi materiala,
  čiščenjem po opravljenem delu, izdelavi preizkusa tesnosti in
  obdelavi okoli vtočnikov in ostalih elementov na strehi.
  Obračun po razviti površini.
                                     m2    944.00
                                    Page 19 of 442
 2. Dobava materiala in izdelava strehe S2 v komplet sestavi:
  - zaščitni sloj - poliesterski filc > 200 g/m2
  - hidroizolacija - sika folija
  - ekstrudinirani polistiren - stirodur XPS debeline 20 cm (v
  dveh slojih)
  - bitumenska izolacija za ravne strehe,1 sloj, skupna debelina
  0,5cm, vključno z bitumenskim premazom podlage.
  Vključno z vsemi pomožmimi deli, prenosi materiala,
  čiščenjem po opravljenem delu, izdelavi preizkusa tesnosti in
  obdelavi okoli vtočnikov in ostalih elementov na strehi.
  Obračun po razviti površini.
                                    m2    334.00

 3. Dobava materiala in obdelava parapetnih zidov - atike v
  sestavi:
  - obloga atike zidu z hidroizolacijo- sika folija
  - toplotna izolacija 10cm ob strani
  - podkonstrukcija za kapo atike
  - osb plošče, kot zaščita TI                    m2    172.00

 4. Dobava materiala in izdelava obrobe venca strehe - atike v
  komplet sestavi:
  - Alu barvana pločevina 2 mm razvite površine 62cm
  - FeZn distančniki kot podkonstrukcija alu obrobi
  - mineralna volna 174kg/m3 debeline 5cm
  Vključno z vsemi pomožmimi deli, prenosi materiala,
  čiščenjem po opravljenem delu, itd.                 m1    215.00

 5. Dobava in montaža obrobe kot zaključek parapetnega zidu na
  strehi, izdelan iz Alu pločevine deb. 0,7 mm, r. š. 85 cm,
  kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, potrebno
  podkonstrukcijo in delom!!                     m1    215.00

 6. Dobava in montaža prelivov fi 110mm, komplet z vsemi
  pomožnimi deli in transporti. Vključno s tesnenjem preboja.
                                    kom      8.00

 7. Dobava in montaža vtočnika za odvod meteorne vode iz
  strehe dimenzije fi 200mm za vgradnjo v streho iz sika kritine,
  vključno z zaščitno mrežo in ogrevanim odtokom.          kom      8.00

 8. Vertikalna odtočna cev alu pločevine deb 0,6 mm fi 120 mm ,
  pritrditev z objemkami na zid. Cev je izolirana z armaflex
  izolacijo deb 18 mm. Cevi si skrite v fasadi.            m1     78.00

 9. Priključek vertikalne odočne cevi v peskolov kompletno z
  rezanjem betonskega pokrova                    kom      8.00

10. Doplačilo za oblikovanje mulde - žleba in hidroizolacija z vsemi
  sloji v padcih k odtokom                      m1     71.00

11. Izvedba ogrevanja mulde oz. žleba                  m1    149.00

12. Dobava in montaža zaključne obrobe iz sika pločevine
  r.š.10cm.                              m1    215.00

13. Dobava in izvedba ozelenitvenih slojev v sestavi (od zgoraj
  navzdol)                              m2    1,278.00
   - rastni substrat: ekstenzivni substrat tip E, debelina 10 cm
   - filterski sloj: PE filc tip 150
  - drenažno shranjevalno nasutje: perl 2/10, debelina 5 cm
  -drenažni trikotni profili
  -kontrolni jašek 6x
  -zaščitni sloj: filc tip RMS 500


14. Dobava in sejanje semen tip E ter brstičev seduma          m2    1,278.00

15. Dobava in polaganje vegetaticjskega tepiha tip SM/G, deb. 1,5
  do 2,0 cm                              m2    1,278.00

16. Dobava in polaganje pasu pranih plošč ob robu strehe, dim.
  plošč 50/50/5 cm, skupaj s podložnim nasutjem fi 4/8 v
  debelini10 cm                            m2    129.00
                                    Page 20 of 442
17. Dobava in vgrajevanje pranega prodca fi 16/32, v debelini 15
  cm, v pasu širine do 60 cm                     m3     13.40

18. Dobava in montaža žlote iz alu pločevine deb 0,6 mm r.š do 50
  cm.                                m1     9.80

19. Dobava in montaža zaščitnih kap prezračevalnih kanalov.
  Kapa se izvede iz kovinske podkonstrukcije - antikorozijsko
  zaščitene - cinkano. Na podkonstrukcijo se z vrha položi
  lesena podlaga - osb plošče deb 24 mm in na osb plošče
  kritina iz alupločevine deb 0,6 mm. Dim kape cca 80x80 cm
  višina cca 1,2 m. Izvedba po detajlu arhitekta.
                                   kom     5.00

20. Dobava in montaža tipskih stršnih svetlobnih kupol iz
  polikarbonata z elektro motornim pogonom dim 120 x 120 cm
                                   kom     4.00

21. Dobava in montaža tipskih tend v svetli barvi - senčila nad
  teraso, opremljena z elektro pogonom in senzorjem za dež in
  veter - dim skupno šir 19,90 x 5,60 m, zahtevana kvalitetna
  vodila in mehanizacija!                      kom     1.00

22. Dobava in montaža tipskih tend v svetli barvi - senčila nad
  zastekleno streho wellnessa, opremljena z elektro pogonom in
  senzorjem za dež in veter ter lastnimi RF vodili, zahtevana
  kvalitetna vodila in mehanizacija!
  dim 8,30 x 3,00 m                         kom     1.00
  dim 8,30 x 5,00 m                         kom     1.00

23. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem
  delu.                               %     do 10%
  SKUPAJB3 ALU DELA
  Splošna opomba : Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh
  izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične
  specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti
  mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz
  odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom.

  Sestavni del popisa so sheme oken in vrat.


  OSNOVNI OPIS OKEN IN ZUNANJIH VRAT TER ALU ZASTEKLJENIH STEN
  Vgradnja oken je suhomontažna.
  Izdelava, dobava in montaža alu zasteklitev. V ceni je potrebno
  zajeti vse za gotova vgrajena okna, vrata in stene, z vsemi
  potrebnimi jeklenimi (ustrezno zaščitenimi) slepimi okvirji,
  nosilnimi profili z vsem okovjem, tesnili, kljukami po izboru
  projektanta. Razdelitve na polja po shemah. V ceni zajeti tudi
  vse potrebne obrobe, maske in zaključke po shemah in
  detajlih.
  Izdelava, dobava in montaža aluminijastega stavbnega
  pohištva AluK. Uporaba tehnično sistemske rešitve opisane v
  nadaljevanju po posameznih postavkah in karakteristikah
  proizvajalca za vse vgrajene elemente. Proizvod mora biti
  izdelan po navodilih proizvajalca skladno s sistemskimi
  priročniki in skladno z veljavnimi harmoniziranimi standardi.
  Površinska obdelava profilov mora imeti pri prašnem barvanju
  certifikat »QUALICOAT«, pri eloksiranju pa certifikat
  »QUALANOD«. Profili s prekinjenim termičnim mostom
  morajo imeti ustrezen atest spajanja termičnih lamel iz
  poliamida zaradi statične stabilnosti profila. Navedene so
  osnovne zahteve. Izvajalec je dolžan pred izvedbo preveriti
  vsako pozicijo in po potrebi ustrezno dopolniti z boljšimi
  lastnostmi.


  fasadne zasteklitve: okna, stene
                                   Page 21 of 442
  Alu okna in stene iz profilov s prekinjenim termičnim mostom
  tip 77IW. Okovje original A-test skupaj s sistemom za
  enoročno kombinirano odpiranje. Okno se vijači na predhodno
  montiran jekleni slepi okvir z ustrezno zaščito. V ceni zajeti
  zunanjo alu polico. Zastekljeno je s prozornim izolacijskim
  steklom 4-12-4-12-4 (U=0,7 W/m2K; topli distančnik). Vse po
  shemah projekta.

 1. O-01
  Trodelno okno, srednje polje se odpira, stranski sta fiksni.
  Velikost 267 x 310 cm.                      kos     1.00

 2. O-02
  Trodelno okno, srednje polje se odpira, stranski sta fiksni.
  Velikost 267 x 310 cm.                      kos     1.00

 3. O-03
  Velikost 267 x 310 cm.                      kos     1.00

 4. O-04
  Velikost 267 x 310 cm.                      kos     1.00

 5. O-05
  Trodelno okno, srednje polje se odpira, stranski sta fiksni.
  Velikost 267 x 310 cm.                      kos     1.00

 6. O-06
  Trodelno okno, srednje polje se odpira, stranski sta fiksni.
  Velikost 267 x 310 cm.                      kos     1.00

 7. O-07
  Trodelno okno, srednje polje se odpira, stranski sta fiksni.
  Velikost 267 x 310 cm.                      kos     1.00

 8. O-08
  Trodelno okno, srednje polje se odpira, stranski sta fiksni.
  Velikost 308 x 310 cm.                      kos     1.00

 9. O-09
  Trodelno okno, srednje polje se odpira, stranski sta fiksni.
  Velikost 245 x 310 cm.                      kos     1.00

10. O-10
  Trodelno okno, srednje polje se odpira, stranski sta fiksni.
  Velikost 245 x 310 cm.                      kos     1.00

11. O-11
  Tridelno okno.
  Velikost 293 x 100 cm.                      kos     1.00

12. O-12
  Tridelno okno.
  Velikost 293 x 100 cm.                      kos     1.00

13. O-13
  Šestdelno okno.
  Velikost 533 x 60 cm.                       kos     1.00

14. O-14
  Tridelno okno.
  Velikost 250 x 250 cm.                      kos     1.00

15. O-15
  Tridelno okno.
  Velikost 293 x 150 cm.                      kos     1.00
                                  Page 22 of 442
 16. O-16
  Tridelno okno.
  Velikost 293 x 150 cm.  kos     1.00

 17. O-17
  Tridelno okno.
  Velikost 293 x 150 cm.  kos     1.00

 18. O-18
  Tridelno okno.
  Velikost 293 x 150 cm.  kos     1.00

 19. O-19
  Tridelno okno.
  Velikost 293 x 150 cm.  kos     1.00

 20. O-20
  Enokrilno okno.
  Velikost 180 x 140 cm.  kos     1.00

 21. O-21
  Enokrilno okno.
  Velikost 180 x 140 cm.  kos     1.00

 22. O-22
  Enokrilno okno.
  Velikost 180 x 140 cm.  kos     1.00

 23. O-23
  Enokrilno okno.
  Velikost 180 x 140 cm.  kos     1.00

24a. O-24
  Enodelno okno.
  Velikost 119 x 250 cm.  kos     1.00

24b. O-24
  Enokrilno okno.
  Velikost 130 x 257 cm.  kos     1.00

24c. O-24
  Šestdelna zasteklitev.
  Velikost 668 x 250 cm.  kos     1.00

 25. O-25
  Enokrilno okno.
  Velikost 84 x 257 cm.   kos     1.00

 26. O-26
  Enokrilno okno.
  Velikost 84 x 257 cm.   kos     1.00

 27. O-27
  Enokrilno okno.
  Velikost 130 x 257 cm.  kos     1.00

 28. O-28
  Enokrilno okno.
  Velikost 130 x 257 cm.  kos     1.00

 29. O-29
               Page 23 of 442
  Enokrilno okno.
  Velikost 84 x 257 cm.   kos     1.00

30. O-30
  Enokrilno okno.
  Velikost 130 x 257 cm.   kos     1.00

31. O-31
  Enokrilno okno.
  Velikost 84 x 257 cm.   kos     1.00

32. O-32
  Enokrilno okno.
  Velikost 84 x 257 cm.   kos     1.00

33. O-33
  Enokrilno okno.
  Velikost 130 x 257 cm.   kos     1.00

34. O-34
  Enokrilno okno.
  Velikost 130 x 100 cm.   kos     1.00

35. O-35
  Enokrilno okno.
  Velikost 135 x 130 cm.   kos     1.00

36. O-36
  Enokrilno okno.
  Velikost 50 x 70 cm.    kos     1.00

37. O-37
  Enokrilno okno.
  Velikost 50 x 70 cm.    kos     1.00

38. O-38
  Enokrilno okno.
  Velikost 135 x 130 cm.   kos     1.00

39. O-39
  Enokrilno okno.
  Velikost 135 x 200 cm.   kos     1.00

40. O-40
  Tridelno okno.
  Velikost 293 x 100 cm.   kos     1.00

41. O-41
  Tridelno okno.
  Velikost 293 x 100 cm.   kos     1.00

42. O-42
  Tridelno okno.
  Velikost 293 x 100 cm.   kos     1.00

43. O-43
  Enodelno okno.
  Velikost 90 x 100 cm.   kos     1.00

44. O-44
  Sedemdelna zasteklitev.
  Velikost 600 x 250 cm.   kos     1.00
               Page 24 of 442
45. O-45
  Sedemdelna zasteklitev.
  Velikost 600 x 250 cm.   kos     1.00

46. O-46
  Osemdelna zasteklitev.
  Velikost 827 x 336 cm.   kos     1.00

47. O-47
  Petdelna zasteklitev.
  Velikost 497 x 336 cm.   kos     1.00

48. O-48
  Tridelna zasteklitev.
  Velikost 300 x 302 cm.   kos     1.00

49. O-49
  Osemdelna zasteklitev.
  Velikost 827 x 302 cm.   kos     1.00

50. O-50
  Enodelno okno.
  Velikost 90 x 100 cm.   kos     1.00

51. O-51
  Tridelno okno.
  Velikost 293 x 100 cm.   kos     1.00

52. O-52
  Tridelno okno.
  Velikost 293 x 100 cm.   kos     1.00

53. O-53
  Tridelno okno.
  Velikost 250 x 100 cm.   kos     1.00

54. O-54
  Enodelno okno.
  Velikost 120 x 250 cm.   kos     1.00

55. O-55
  Enokrilno okno.
  Velikost 130 x 257 cm.   kos     1.00

  O-56
56. Enokrilno okno.
  Velikost 84 x 257 cm.   kos     1.00

57. O-57
  Enokrilno okno.
  Velikost 84 x 257 cm.   kos     1.00

58. O-58
  Enokrilno okno.
  Velikost 130 x 257 cm.   kos     1.00

59. O-59
  Enokrilno okno.
  Velikost 130 x 257 cm.   kos     1.00

60. O-60
               Page 25 of 442
  Enokrilno okno.
  Velikost 84 x 257 cm.   kos     1.00

61. O-61
  Enokrilno okno.
  Velikost 130 x 257 cm.  kos     1.00

62. O-62
  Enokrilno okno.
  Velikost 84 x 257 cm.   kos     1.00

63. O-63
  Enokrilno okno.
  Velikost 130 x 257 cm.  kos     1.00

64. O-64
  Enokrilno okno.
  Velikost 84 x 257 cm.   kos     1.00

65. O-65
  Enokrilno okno.
  Velikost 130 x 100 cm.  kos     1.00

66. O-66
  Enokrilno okno.
  Velikost 135 x 130 cm.  kos     1.00

67. O-67
  Enokrilno okno.
  Velikost 50 x 70 cm.   kos     1.00

68. O-68
  Enokrilno okno.
  Velikost 50 x 70 cm.   kos     1.00

69. O-69
  Enokrilno okno.
  Velikost 135 x 130 cm.  kos     1.00

70. O-70
  Enokrilno okno.
  Velikost 135 x 130 cm.  kos     1.00

71. O-71
  Enokrilno okno.
  Velikost 50 x 70 cm.   kos     1.00

72. O-72
  Enokrilno okno.
  Velikost 135 x 130 cm.  kos     1.00

73. O-73
  Enokrilno okno.
  Velikost 130 x 257 cm.  kos     1.00

74. O-74
  Enokrilno okno.
  Velikost 84 x 257 cm.   kos     1.00

75. O-75
  Enokrilno okno.
  Velikost 84 x 257 cm.   kos     1.00
              Page 26 of 442
76. O-76
  Enokrilno okno.
  Velikost 130 x 257 cm.  kos     1.00

77. O-77
  Enokrilno okno.
  Velikost 130 x 257 cm.  kos     1.00

78. O-78
  Enokrilno okno.
  Velikost 84 x 257 cm.   kos     1.00

79. O-79
  Enokrilno okno.
  Velikost 130 x 257 cm.  kos     1.00

80. O-80
  Enokrilno okno.
  Velikost 84 x 257 cm.   kos     1.00

81. O-81
  Enokrilno okno.
  Velikost 130 x 257 cm.  kos     1.00

82. O-82
  Enokrilno okno.
  Velikost 84 x 257 cm.   kos     1.00

83. O-83
  Enokrilno okno.
  Velikost 130 x 100 cm.  kos     1.00

84. O-84
  Enokrilno okno.
  Velikost 135 x 130 cm.  kos     1.00

85. O-85
  Enokrilno okno.
  Velikost 50 x 70 cm.   kos     1.00

86. O-86
  Enokrilno okno.
  Velikost 50 x 70 cm.   kos     1.00

87. O-87
  Enokrilno okno.
  Velikost 135 x 130 cm.  kos     1.00

88. O-88
  Enokrilno okno.
  Velikost 135 x 130 cm.  kos     1.00

89. O-89
  Enokrilno okno.
  Velikost 50 x 70 cm.   kos     1.00

90. O-90
  Enokrilno okno.
  Velikost 135 x 130 cm.  kos     1.00

91. O-91
              Page 27 of 442
   Dvodelno okno.
   Velikost 185 x 60 cm.                        kos     1.00


   fasadne zasteklitve: strehe


   Alu zastekljene strehe iz profilov s prekinjenim termičnim
   mostom tip SL50ITR. Streha se vijači na predhodno montirano
   jekleno konstrukcijo z ustrezno zaščito. V ceni zajeti zunanjo
   alu polico. Zastekljeno je s prozornim izolacijskim steklom
   ESG8-16-55.2 (U=1,0 W/m2K; g<30%; topli distančnik). Vse
   po shemah projekta.

 92. Fiksna streha.
   Velikost 830 x 500 cm.                       kos     1.00

 93. Fiksna streha.
   Velikost 830 x 300 cm.                       kos     1.00


   vrata
   Kovinska zunanja vrata so iz alu profilov s prekinjenim
   termičnim mostom tip 67ID. Vrata se vijačijo na predhodno
   montirano jekleno konstrukcijo z ustrezno zaščito. Zastekljeno
   je s prozornim izolacijskim steklom ESG6-16-4ESG (U=1,0
   W/m2K; topli distančnik), ali alu polnilom min.4 cm izolacije in
   Up=0,8 W/m2K. Vse po shemah projekta.

   Požarna vrata so iz kovinskih profilov zaščiteni s prašnim
   lakiranjem. Vrata morajo ustrezati razredu EI-30. Opremljena
   so z ustreznim samozapiralom in dimotesno zaporo. Na
   evakuacijskih poteh morajo biti po potrebi ustrezno označena
   in opremljena z okovjem za evakuacijsko pot. Vse po shemah
   projekta.


 94. V-O1
   Dvokrilna kovinska polna vrata. EI-30
   Velikost 200 x 250 cm.                       kos     1.00


 95. V-O2
   Dvokrilna kovinska polna vrata. EI-30
   Velikost 200 x 250 cm.                       kos     1.00


 96. V-O3
   Dvokrilna kovinska polna vrata. EI-30
   Velikost 200 x 250 cm.                       kos     1.00


 97. V-O6
   Dvokrilna kovinska polna vrata. EI-30
   Velikost 200 x 250 cm.                       kos     1.00


 98. V-O7
   Enokrilna alu vrata.
   Velikost 111 x 210 cm.                       kos     1.00


 99. V-O8
   Enokrilna kovinska polna vrata.
   Velikost 110 x 210 cm.                       kos     1.00


100. V-O9
   Enokrilna kovinska vrata. EI-30
   Velikost 111 x 210 cm.                       kos     1.00


101. V-O12
   Enokrilna kovinska polna vrata.
   Velikost 100 x 210 cm.                       kos     1.00
                                    Page 28 of 442
102. V-O13
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 90 x 210 cm.           kos     1.00


103. V-O14
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 110 x 210 cm.           kos     1.00


104. V-O15
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 90 x 210 cm.           kos     1.00


105. V-O16
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 90 x 210 cm.           kos     1.00


106. V-O17
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 90 x 210 cm.           kos     1.00


107. V-O18
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 110 x 210 cm.           kos     1.00


108. V-O19
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 100 x 210 cm.           kos     1.00


109. V-O20
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 100 x 210 cm.           kos     1.00


110. V-O21
  Enokrilna hladilniška vrata.
  Velikost 90 x 210 cm.           kos     1.00


111. V-O26
  Enokrilna zunanja kovinska polna vrata.
  Velikost 90 x 210 cm.           kos     1.00


112. V-O27
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 90 x 210 cm.           kos     1.00


113. V-O29
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 110 x 210 cm.           kos     1.00
  Kos


114. V-O30
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 110 x 210 cm.           kos     1.00
  Kos


115. V-O31
  Enokrilna zunanja kovinska polna vrata.
  Velikost 110 x 210 cm.           kos     1.00
                       Page 29 of 442
116. V-O32
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 110 x 210 cm.                 kos     1.00


117. V-O33
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 90 x 210 cm.                 kos     1.00


118. V-O34
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 90 x 210 cm.                 kos     1.00


119. V-O35
  Enokrilna kovinska polna vrata. EI-30
  Velikost 110 x 210 cm.                 kos     1.00


120. V-O36
  Enokrilna kovinska vrata s fiksno obsvetlobo. EI-30
  Velikost 243 x 210 cm.                 kos     1.00


121. V-O37
  Enokrilna kovinska polna vrata. EI-30.
  Velikost 110 x 210 cm.                 kos     1.00


122. V-O38
  Enokrilna kovinska polna vrata. EI-30.
  Velikost 110 x 210 cm.                 kos     1.00


123. V-O39
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 125 x 210 cm.                 kos     1.00


124. V-O40
  Enokrilna kovinska polna vrata. EI-30.
  Velikost 110 x 210 cm.                 kos     1.00


125. V-O41
  Enokrilna zunanja kovinska polna vrata.
  Velikost 125 x 210 cm.                 kos     1.00


126. V-O42
  Dvokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 230 x 250 cm.                 kos     1.00


127. V-O43
  Dvokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 200 x 250 cm.                 kos     1.00


128. V-O44
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 140 x 250 cm.                 kos     1.00


129. V-O45
  Enokrilna kovinska polna vrata. EI-30.
  Velikost 110 x 210 cm.                 kos     1.00


130. V-O46
  Dvokrilna kovinska polna vrata. EI-30.
  Velikost 200 x 250 cm.                 kos     1.00
                             Page 30 of 442
131. V-O47
  Enokrilna kovinska polna vrata. EI-30.
  Velikost 110 x 210 cm.                    kos     1.00


132. V-O48
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 90 x 210 cm.                     kos     1.00


133. V-O49
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 90 x 210 cm.                     kos     1.00


134. V-O50
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 90 x 210 cm.                     kos     1.00


135. V-O51
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 90 x 210 cm.                     kos     1.00


136. V-O52
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 110 x 210 cm.                    kos     1.00


137. V-O52
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 90 x 210 cm.                     kos     1.00


138. V-O53
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 110 x 210 cm.                    kos     1.00


139. V-O54
  Enokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 110 x 210 cm.                    kos     1.00


140. V-O55
  Enokrilna kovinska polna vrata. EI-30.
  Velikost 100 x 210 cm.                    kos     1.00
  Kos


141. V-O56
  Dvokrilna kovinska polna vrata. EI-30.
  Velikost 200 x 250 cm.                    kos     1.00


142. V-O57
  Dvokrilna kovinska polna vrata.
  Velikost 200 x 250 cm.                    kos     1.00


143. V-O58
  Enokrilna alu zastekljena drsna vrata.
  Velikost 110 x 210 cm.                    kos     1.00


144. V-O62
  Dvokrilna kovinska zastekljena vrata s fiksno nadsvetlobo. EI-
  30.
  Velikost 182 x 310 cm.                     kos    1.00
                                 Page 31 of 442
145. V-O63
  Dvokrilna kovinska zastekljena vrata s fiksno nadsvetlobo. EI-
  30.
  Velikost 250 x 310 cm.                     kos    1.00


146. V-O65
  Dvokrilna kovinska zastekljena vrata. EI-30.
  Velikost 200 x 240 cm.                    kos     1.00


147. V-O66
  Dvokrilna kovinska zastekljena vrata v zastekljeni požarni
  steni. EI-30.
  Velikost 200 x 240 cm.                   kos      1.00


148. V-O67
  Enokrilna kovinska zastekljena vrata. EI-30.
  Velikost 111 x 210 cm.                    kos     1.00


149. V-O68
  Enokrilna kovinska zastekljena vrata. EI-30.
  Velikost 111 x 210 cm.                    kos     1.00


150. V-O98
  Enokrilna alu zastekljena vrata.
  Velikost 80 x 200 cm.                     kos     1.00


151. V-O99
  Enokrilna alu zastekljena vrata.
  Velikost 80 x 200 cm.                     kos     1.00


152. V-O100
  Enokrilna alu zastekljena vrata.
  Velikost 80 x 200 cm.                     kos     1.00


153. V-O101
  Enokrilna alu zastekljena vrata.
  Velikost 80 x 200 cm.                     kos     1.00


154. V-O105
  Enokrilna kovinska zastekljena vrata s fiksno obsvetlobo. EI-
  30
  Velikost 182 x 210 cm.                    kos     1.00


155. V-O107
  Enokrilna kovinska zastekljena vrata. EI-30.
  Velikost 111 x 210 cm.                    kos     1.00


156. V-O127
  Enokrilna kovinska zastekljena vrata s fiksno obsvetlobo. EI-
  30
  Velikost 182 x 210 cm.                    kos     1.00


157. V-O130
  Enokrilna kovinska zastekljena vrata. EI-30.
  Velikost 111 x 210 cm.                    kos     1.00


158. V-O149
  Enokrilna kovinska zastekljena vrata s fiksno obsvetlobo. EI-
  30
  Velikost 182 x 210 cm.                    kos     1.00
                                 Page 32 of 442
159. Nabava, dabava in montaža ALU zunanjih okenskih polic
   barvanih po RAL v barvi po izboru projektanta, deb 2mm,
   oblikovanih po navodilih dobavitelja oken in projektanta.
   Razvite širine cca 30 cm.                      m1     96.20

160. Nabava, dobava in montaža raznoraznih odkapnikov in ostalih
   profilov. Razvite širine do 10cm, in barvani po izboru
   projektanta.                             m1     65.97

161. Izdelava, dobava in montaža steklene ograje stopnišč. Ograja
   je sestavljena iz varnostnega stekla 2x6 mm in tipskih schueco
   alu oz inox profilov. Fiksno konzolno pritrjena v AB ploščo.
   Zgoraj zaključek z inox ročajem.
                                     m1     32.15

162. Dobava in montaža svetlobnega jaška dimenzij 5,5 x 13,5
   višine 8,00 m. Jašek je sestavljen steklenih elementov stene in
   zastekljena streha ter kovinsko podkonstrukcijo. Po detajlu
   aarhitekta. V ceni so zajeta senčila.
                                     m2    304.00

163. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem
   delu.                                %     do 10%
   SKUPAJ B4 MIZARSKA DELA
   Notranja lesena vrata so iz alu prilagodljivega podboja, senčna
   fuga, skrita nasadila in 4 cm lesenega krila po izboru arhitekta,
   oz. za potrebe hotelskih sob tipska lesena vrata za
   zagotavljanje požarnih, varnostnih zahtev. Vse po shemah
   projekta.


 1. V-O4
   Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
   Velikost 90 x 210 cm.                        kos     1.00


 2. V-O5
   Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
 3. Velikost 90 x 210 cm.                        kos     1.00


 4. V-O10
   Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
   Velikost 100 x 210 cm.                        kos     1.00


 5. V-O11
   Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
   Velikost 100 x 210 cm.                        kos     1.00


 7. V-O59
   Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
   Velikost 90 x 210 cm.                        kos     1.00


 8. V-O61
   Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
   Velikost 90 x 210 cm.                        kos     1.00


 9. V-O64
   Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
   Velikost 86 x 206 cm.                        kos     1.00


 10. V-O69
   Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
   Velikost 61 x 206 cm.                        kos     1.00
                                     Page 33 of 442
11. V-O70
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos    1.00


12. V-O71
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos    1.00


13. V-O72
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 61 x 206 cm.                  kos     1.00


14. V-O73
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 61 x 206 cm.                  kos     1.00


15. V-O74
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos    1.00


16. V-O75
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos    1.00


17. V-O76
  Dvokrilna notranja drsna lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 180 x 206 cm.                  kos     1.00


18. V-O77
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 61 x 206 cm.                  kos     1.00


19. V-O78
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos    1.00


20. V-O79
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 80 x 206 cm.                  kos     1.00


21. V-O80
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos    1.00


22. V-O81
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 80 x 206 cm.                  kos     1.00


23. V-O82
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos    1.00


24. V-O83
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 110 x 206 cm.                  kos    1.00
                              Page 34 of 442
25. V-O84
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 110 x 206 cm.               kos     1.00


26. V-O85
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 100 x 210 cm.               kos     1.00


27. V-O86
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 100 x 210 cm.               kos     1.00


28. V-O87
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 100 x 210 cm.               kos     1.00


29. V-O88
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 90 x 210 cm.               kos     1.00


30. V-O89
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 90 x 210 cm.               kos     1.00


31. V-O90
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 90 x 210 cm.               kos     1.00


32. V-O91
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 100 x 210 cm.               kos     1.00

33. V-O92
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 90 x 210 cm.               kos     1.00

34. V-O93
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 90 x 210 cm.               kos     1.00

35. V-O94
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 110 x 210 cm.               kos     1.00

36. V-O95
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 110 x 210 cm.               kos     1.00

37. V-O96
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 110 x 210 cm.               kos     1.00

38. V-O97
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 110 x 210 cm.               kos     1.00

39. V-O102
  Enokrilna lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 110 x 210 cm.               kos     1.00
                           Page 35 of 442
40. V-O103
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 90 x 210 cm.                  kos     1.00

41. V-O104
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 90 x 210 cm.                  kos     1.00

42. V-O106
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 86 x 206 cm.                  kos     1.00

43. V-O108
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 61 x 206 cm.                  kos     1.00

44. V-O109
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos    1.00

45. V-O110
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos    1.00

46. V-O111
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 61 x 206 cm.                  kos     1.00

47. V-O112
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 61 x 206 cm.                  kos     1.00

48. V-O113
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos    1.00

49. V-O114
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos    1.00

50. V-O115
  Dvokrilna notranja drsna lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 180 x 206 cm.                  kos     1.00

51. V-O116
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 61 x 206 cm.                  kos     1.00

52. V-O117
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos    1.00

53. V-O118
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 80 x 206 cm.                  kos     1.00

54. V-O119
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos    1.00
                              Page 36 of 442
55. V-O120
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 80 x 206 cm.                    kos     1.00

56. V-O121
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 90 x 210 cm.                    kos     1.00

57. V-O122
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos      1.00

58. V-O123
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 61 x 206 cm.                    kos     1.00

59. V-O124
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos      1.00

60. V-O125
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 61 x 206 cm.                    kos     1.00

61. V-O126
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 86 x 206 cm.                    kos     1.00

62. V-O128
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 90 x 210 cm.                   kos      1.00

63. V-O129
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 90 x 210 cm.                    kos     1.00

64. V-O131
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 61 x 206 cm.                    kos     1.00

65. V-O132
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos      1.00

66. V-O133
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos      1.00

67. V-O134
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 61 x 206 cm.                    kos     1.00

68. V-O135
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 61 x 206 cm.                    kos     1.00

69. V-O136
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
                                Page 37 of 442
  Velikost 86 x 206 cm.                       kos     1.00

70. V-O137
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos         1.00

71. V-O138
  Dvokrilna notranja drsna lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 180 x 206 cm.                       kos     1.00

72. V-O139
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 61 x 206 cm.                       kos     1.00

73. V-O140
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos         1.00

74. V-O141
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.          kos     1.00
  Velikost 80 x 206 cm.


75. V-O142
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos         1.00

76. V-O143
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 80 x 206 cm.                       kos     1.00

77. V-O144
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos         1.00

78. V-O145
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 61 x 206 cm.                       kos     1.00

79. V-O146
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem. Kljuka na
  odpiranje z elektronsko kartico.
  Velikost 86 x 206 cm.                   kos         1.00

80. V-O147
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 61 x 206 cm.                       kos     1.00

81. V-O148
  Enokrilna notranja lesena vrata z alu podbojem.
  Velikost 86 x 206 cm.                       kos     1.00

82. Dobava in montaža ročaja iz masivnega lesa, kompletno z
  pritrdilnim materialom, z končnimi zaščitnimi premazi prozorne
  barve. Ročaj na notranjem glavnem stopnišču stopnišču.
                                    m1     9.50

83. Dobava in montaža predelnih sten in oblog iz Maxx Interior
  kompaktnih plošč, vključno z vso RF tipsko podkonstrukcijo ter
  z vrati po shemah v grafični prilogi, samostojne predelne stene
  se montirajo na RF podkonstrukcijo, všteti je potrebno ves
  pritrdilni material, barva po izboru projektanta!
                                    m2     43.50
                                   Page 38 of 442
84. Dobava in montaža VRTNE UTE (Riklijeva uta) iz
  prefabriciranega lepljenega lesa, stene so sestavljene po
  sistemu kasetne konstrukcije iz lesenih T nosilcev ter lesenega
  ogrodja deb 30cm, to pa je obdelano z oblogo macesnovih
  letvic 4 x 6cm, postavljene vertikalno po sistemu 4cm letvica z
  2cm razmaka. Ogrodje je pred oblogo obdano z oblogo
  bitumenske lepenke., Vsa lesena konstrukcija se montira na
  betonsko podkonstrukcijo, všteti je potrebno ves pritrdilni
  material, barva po izboru projektanta - predvidena je
  brezbarvna trajna zaščita macesnovega lesa z kvalitetnimi
  lužili in premazi! glej grafične priloge! Naklon vrhnje lesene
  konstrukcije za enokapni naklon znaša 15 stopinj!
                                     kpl     1.00
  tloris objekta 4 x 2,5 m
  višina objekta 3,20 m na višji strani
  površina obloge letvic lesenih sten enostransko 20,0 m2
  površina obloge letvic lesenih sten dvostransko 16,0 m2
  krovska obloga barvane pločevine z vsemi odkapi in robno
  obrobo, z vsem pritrdilnim materialom in z vsemi dodatnimi deli
  (11 m2)85. Obdelava stikov med stenami in podboji vrat z trajnoelastičnim
  oziroma aklrilnim kitom.                       m1    821.60

86. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem
  delu.                                %     do 10%
  SKUPAJB5 KAMNOSEŠKA DELA
  Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije
  (utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – sprotni dovoz
  le tega .
  Čiščenje orodja od lepil ter ostanke lepila ni dovoljeno vlivati
  v kanalizacijo, ampak na mesto, ki ga določi glavni izvajalec.

  Prostore v katerih se izvaja delo je vidno označiti , da ne pride
  do poškodb finalnega tlaka. (površinska obdelava)
  Pred polaganjem tlaka s ploščami je posamezno površino
  razmeriti glede na velikost ploščic, tako da ne pride do zelo
  ozkih pasov na stiku z drugo ploskvijo.
  Pri večjih površinah polaganja je v ceno vkalkulirati tudi
  dilatacije.

 1. Dobava in vgradnja okenskih notranjih polic iz naravnega
  kamna - pohorski tonalit deb.3,0 cm širine do 48 cm, vrsta
  kamna enaka kot na že izvedeni prenovi 1. faze.           m1     86.20

 2. Dobava in vgradnja kamnite obloge zunanjih stopnic iz
  naravnega kamna deb.3,0 cm dolžina stonice cca 2,00 m
  širina stopnicea do 35 cm, vrsta kamna po izbiri projektanta.
  Stopnice se polagajo na obstoječe betonske stopnice. V ceni
  je potrebno upoštevati pripravo podlage z odbijanem slabega
  betona, izravnavo in čiščenjem površine pred polaganjem.

  - nastopne ploskve dim 425/35 cm.                  kom     35.00
  - čela stopnic dim 425/17,5 cm                   kom     35.00

 3. Dobava in vgradnja kamnite obloge opornih zidov iz
  naravnega kamna - kosi premera do max 15 cmdeb.3,0 cm,
  različnih velikosti, vrsta kamna po izbiri projektanta - avtohton
  alpski kamen. Kamen se oblaga z sidranjem po navodilih
  statika, fuge med kosi kamnov so zračne ter se zadelujejo z
  mozničenjem manjših kosov istega kamna. V ceni je potrebno
  upoštevati pripravo podlage z odbijanem slabega betona,
  izravnavo in čiščenjem površine pred polaganjem ter kovinska
  sidra.
   - kamnita obloga                          m2    264.00

 4. Dobava in vgradnja talne kamnite obloge terase glavnega
  vhoda. Kamen granit kot npr. pohorski tonalit deb. 3 cm. Oz.
  po izbiri projketanta.                        m2    261.00
                                    Page 39 of 442
 5. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem
  delu.                                 %     do 10%
  SKUPAJB6 KERAMIČARSKA DELA
  Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati
  stene in izvesti potrebna pred dela ; betonske stene očistiti
  emulzij od premazov opažev, pregledati vertikalnost sten in
  pravokotnost
  Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih
  izvesti , tako da so stiki pokriti s rozetami .
  Pred polaganjem talne keramike v cementno malto je preveriti
  stanje talne hidroizolacije , pri polaganju pa dela izvajati tako ,
  da se le-ta ne poškoduje.
  Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo , ampak se
  oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo.
  Pri izvedbi večjih površin je tlak dilatirati in strošek vključiti v
  ceno za enoto.
  Polaganje po shemi.


 1. Obloga sten s keramičnimi ploščicami A kvalitete , na dim
  30x30 cm v svetli barvi , lepljene na ometane površine.
  Ploščice se polagajo na fuge, fugirna masa v barvi ploščic,
  fugirna masa vodoodporna, oz. primerne za čiščenje le-te.
  Oblaganje stene v welnesu prostoru do višine 300 cm.
  Keramika kot npr. SUPERGRES FOUR SEASONS SPRING
  SATIN MSPS 30X30cm                           m2    330.00

 2. Obloga sten s keramičnimi ploščicami A kvalitete , dim 30x60
  cm. Keramika dim 30x60 cm kot npr. dekor
  leacermiche/newdecors/dark strass. Prostor za počitek.         m2     81.00

 2. Obloga sten s keramičnimi mozaik ploščicami A kvalitete , na
  mrežici dim 30x30 cm v svetli beige barvi po izbiri projektanta ,
  z različno površinsko strukturo, lepljene na ometane površine
  Ploščice se polagajo na fuge, fugirna masa v barvi ploščic,
  fugirna masa vodoodporna, oz. primerne za čiščenje le-te.
  Oblaganje stene sanitarij do višine 200 cm.
                                      m2    168.00

 3. Obloga sten s keramičnimi mozaik ploščicami A kvalitete , na
  mrežici dim 30x30 cm v svetli beige barvi po izbiri projektanta ,
  z različno površinsko strukturo, lepljene na ometane površine
  Ploščice se polagajo na fuge, fugirna masa v barvi ploščic,
  fugirna masa vodoodporna, oz. primerne za čiščenje le-te.
  Oblaganje stene pri tuših presenečenja do višine 200cm.
  Keramika kot npr. SUPERGRES FOUR SEASONS WINTER
  SATIN MSPS 30X30cm.
                                      m2    120.00

 4. Obloga sten s keramičnimi mozaičnimi ploščicami A kvalitete
  dim 30x60 cm v svetli beige barvi po izbiri projektanta ,
  lepljene na ometane površine Ploščice se polagajo na fuge,
  fugirna masa v barvi ploščic, fugirna masa vodoodporna, oz.
  primerne za čiščenje le-te. Oblaganje sten v tuših, garderobah
  in welnesu. Keramika kot npr. NOVABELL SPAZIO SPZ 40LR
  BEIGE LAPPATO RETTIFICATO 30X60cm
  ali NOVABELL SPAZIO MOZAIK SPZ 415 MATTONCIO
  BEIGE SPZ 415 30X30cm.
                                      m2    282.00

 5. Obloga sten s keramičnimi mozaik ploščicami A kvalitete , na
  mrežici dim 30x30 cm v svetli beige barvi po izbiri projektanta ,
  z različno površinsko strukturo, lepljene na ometane površine
  Ploščice se polagajo na fuge, fugirna masa v barvi ploščic,
  fugirna masa vodoodporna, oz. primerne za čiščenje le-te.
  Oblaganje sten in tlaka v parni kopeli višine do stropa.
                                      m2     49.00
                                     Page 40 of 442
 6. Dobava in izdelava tlaka iz keramičnih ploščic dim. 60/60 cm
  protidrsnih R10 ( kot npr.NOVABELL SPAZIO SPZ 463 BEIGE
  NATURALE ali enakovredno); I.A kvalitete, polaganje z
  leplenjem na izgotovljene estrihe. Ploščice se polagajo po
  načrtu keramike na fuge, ki so v tonu barve po načrtu
  keramike (intenzivne barve); fugirna masa vodoodporna , oz.
  primerne za čiščenje le-te. GARDEROBE. V ceni polaganja
  talne keramike je potrebno upoštevati izvedbo
  hidroizolacijskega premaza mapelastic vključno z robnimi
  trakovi.                             m2    208.00

 7. Dobava in izdelava tlaka iz keramičnih ploščic dim. 60/60 cm
  protidrsnih R10 ( kot npr.NOVABELL SPAZIO SPZ 463 BEIGE
  NATURALE ali enakovredno); I.A kvalitete, polaganje z
  leplenjem na izgotovljene estrihe. Ploščice se polagajo po
  načrtu keramike na fuge, ki so v tonu barve po načrtu
  keramike (intenzivne barve); fugirna masa vodoodporna , oz.
  primerne za čiščenje le-te. TUŠI - WELNES. V ceni polaganja
  talne keramike je potrebno upoštevati izvedbo
  hidroizolacijskega premaza mapelastic vključno z robnimi
  trakovi.                             m2     61.70

 8. Dobava in izdelava tlaka iz keramičnih ploščic dim. 60/60cm
  protidrsnih R10, I.A kvalitete, polaganje z leplenjem na
  izgotovljene estrihe. Ploščice se polagajo po načrtu keramike
  na fuge, ki so v tonu barve po načrtu keramike (intenzivne
  barve); fugirna masa vodoodporna , oz. primerne za čiščenje
  le-te. WELNESS. V ceni polaganja talne keramike je potrebno
  upoštevati izvedbo hidroizolacijskega premaza mapelastic
  vključno z robnimi trakovi. Keramika kot npr. NOVABELL
  SPAZIO SPZ 463 BEIGE NATURALE PEI V 59,7X59,7cm
                                   m2    253.00

 9. Dobava in izdelava tlaka iz keramičnih ploščic dim. 60/60 cm
  protidrsnih R10 ( kot npr.NOVABELL SPAZIO SPZ 463 BEIGE
  NATURALE ali enakovredno); I.A kvalitete, polaganje z
  leplenjem na izgotovljene estrihe. Ploščice se polagajo po
  načrtu keramike na fuge, ki so v tonu barve po načrtu
  keramike (intenzivne barve); fugirna masa vodoodporna , oz.
  primerne za čiščenje le-te. SANITARIJE. V ceni polaganja
  talne keramike je potrebno upoštevati izvedbo
  hidroizolacijskega premaza mapelastic vključno z robnimi
  trakovi.                             m2     38.00

10. Dobava in izdelava tlaka iz keramičnih ploščic keramika gres
  30x30 sive barve, novabell 30x30 EMP111, R10 protidrsnost ;
  I.A kvalitete, polaganje z leplenjem na izgotovljene estrihe.
  Ploščice se polagajo po načrtu keramike na fuge, ki so v tonu
  barve po načrtu keramike (intenzivne barve); fugirna masa
  vodoodporna , oz. primerne za čiščenje le-te. SERVISNI
  PROSTORI. V ceni polaganja talne keramike je potrebno
  upoštevati izvedbo hidroizolacijskega premaza mapelastic
  vključno z robnimi trakovi.
                                   m2    572.00

11. Dobava in izdelava obloge sten iz keramičnih ploščic
  keramika sive barve,20x20 cm ; I.A kvalitete, polaganje z
  leplenjem na izgotovljene estrihe. Ploščice se polagajo po
  načrtu keramike na fuge, ki so v tonu barve po načrtu
  keramike (intenzivne barve); fugirna masa vodoodporna , oz.
  primerne za čiščenje le-te. SERVISNI PROSTORI. V ceni
  polaganja talne keramike je potrebno upoštevati izvedbo
  hidroizolacijskega premaza mapelastic vključno z robnimi
  trakovi. Keramika kot npr. VILA ALVARO.             m2    448.00

12 Dobava in izdelava obloge sten iz keramičnih ploščic
  keramika sive barve,20x20 cm ; I.A kvalitete, polaganje z
  leplenjem na izgotovljene estrihe. Ploščice se polagajo po
  načrtu keramike na fuge, ki so v tonu barve po načrtu
  keramike (intenzivne barve); fugirna masa vodoodporna , oz.
  primerne za čiščenje le-te. KUHINJAI. V ceni polaganja talne
  keramike je potrebno upoštevati izvedbo hidroizolacijskega
  premaza mapelastic vključno z robnimi trakovi. Keramika kot
  npr. VILA ALVARO.                         m2    615.00
                                  Page 41 of 442
13. Dobava in izdelava tlaka iz keramičnih ploščic keramika gres
  30x30 sive barve, novabell 30x30 EMP111, R10 protidrsnost ;
  I.A kvalitete, polaganje z leplenjem na izgotovljene estrihe.
  Ploščice se polagajo po načrtu keramike na fuge, ki so v tonu
  barve po načrtu keramike (intenzivne barve); fugirna masa
  vodoodporna , oz. primerne za čiščenje le-te. KUHINJA. V
  ceni polaganja talne keramike je potrebno upoštevati izvedbo
  hidroizolacijskega premaza mapelastic vključno z robnimi
  trakovi.                                m2    242.00

14. Dobava in izdelava tlaka iz keramičnih ploščic keramika gres
  100x50 bele barve, R10 protidrsnost ; I.A kvalitete, polaganje z
  leplenjem na izgotovljene estrihe. Ploščice se polagajo po
  načrtu keramike na fuge, ki so v tonu barve po načrtu
  keramike (intenzivne barve); fugirna masa vodoodporna , oz.
  primerne za čiščenje le-te. JEDILNICA. V ceni polaganja talne
  keramike je potrebno upoštevati izvedbo hidroizolacijskega
  premaza mapelastic vključno z robnimi trakovi. keramika kot
  npr. KERABEN KURSAL.                       m2        255.00

15. Nabava, dobava in polaganje obstenskega cokla kot v izgledu
  kot talna obloga višine do 10 cm - zgornji rob posnet.
  Keramika ista kot talna keramika.                    m1    314.50

16. Dobava in vgradnja polkrožnih vogalnikov v vogale keramike
  v barvi ploščic.                            m1     18.20

17. Nabava, dobava in vgradnja inox traku, deb. 3 mm, višine 20
  mm, kot ločnica med različnimi tlaki, komplet z vsemi
  pomožnimi deli.                             m1      8.60

18. Dobava materiala in kitanje dilatacij in stikov pri stenski in talni
  keramiki s tranjo elastičnim kitom MAPESIL.               m1    392.00

19. Dobava in vgradnja tipske pvc zaokrožnice na stiku talne in
  stenske keramike v kuhinji.                       m1    205.00

20. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem
  delu.                                  %     do 10%
  SKUPAJB7 SLIKOPLESKARSKA DELA

  Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od
  slikopleskarskega orodja in ton mora biti enoten. Pri vseh
  barvah je potrebno upoštevati pokrivni razred 3 kategorije -
  pralna barva.

  Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno in
  gladko.
  Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim
  kotom, razen če ni s projektom drugače določeno.


 1 Dobava materiala in 2 x gletanje betonskih in ometanih sten ter
  stropov vključno s predhodno pripravo podlage - impregniranje
  z emulzijo za sprejem.                         m2    8,147.00

 2. Dobava materiala in 2 x gletanje mavčnokartonskih
  sten,stropov in oblog. vključno s predhodno pripravo podlage -
  impregniranje.                             m2    1,644.00

 3. Dobava materiala in 2x bandažiranje knauf stikov z Lafarget
  maso in stekleno mrežico.                        m2    1,644.00

 4. Dobava materiala in 2 x pleskanje sten in stropov s
  podisperzijsko barvo v osnovnem tonu po izbiri projektanta s
  predhodno pripravo podlage.
  wc, garderobe, hodniki, prostori - v barvah:              m2    6,279.00

 5. Dobava materiala in 2 x pleskanje stropov s podisperzijsko
  barvo v osnovnem tonu po izbiri projektanta s predhodno
  pripravo podlage.                            m2    3,512.00
                                      Page 42 of 442
 6. Dobava materiala in barvanje raznih kovinskih izdelkov z mini
  barvo, ter 2x finalno barvo, barvo si izbere arhitekt (ocena).
                                   kg    540.00

 7. Dobava materiala in barvanje raznih kovinskih cevi z mini
  barvo, ter 2x finalno barvo, barvo si izbere arhitekt (ocena).
                                   m1     65.00

 8. Dobava materila in izdelava protiprašnega premaza tlaka v
  servisnih prostorih                        m2     48.00

 9. Dobava in vgradnja alu vogalnikov na vse vogale - ocena.
                                   m1    843.00

10. Kitanje posameznih fug med različnimi gradbenimi materiali z
  belim akrilnim kitom: obdelano po navodilih proizvajalca za že
  obrtniško pripravljene fuge: ravno z obstoječo površino.
                                   m1    342.00

11. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem
  delu.                               %     do 10%
  SKUPAJB8 TLAKARSKA DELA

   Pred polaganjem talnih oblog mora biti podloga čista in
  suha , pred polaganjem obvezno izvršiti meritev vlage
  (podloge) , o rezultatih se sestavi zapisnik.
  Pred polaganjem tlaka s ploščami je posamezno površino
  razmeriti glede na velikost ploščic, tako da ne pride do zelo
  ozkih pasov na stiku z drugo ploskvijo.

 1. Dobava in montaža 2tec2-talna obloga pleteni vinil (80%
  vinila) s 20% fiber glass nitko, ter Pvc podlago , skupna
  debelina je 3,0 mm . Ognjevarna talna obloga s skupno težo
  Primerna za zelo frekventne prostore, stole s koleščki, ter
  talno gretje.Čisti se z vodo-vodnim sesalcem. V ceni je
  upoštevati izravnava tal cementnega estriha z izravnalno maso
  do deb=2,00 mm-2x , ter dobavo in montažo stenske PVC
  obrobe h=5,00 mm. Talna obloga mora ustrezati DIN 4102-B1-
  ognjevarnost, požarno -toksikološko varnost, odporna na
  obrabo po ISO 4649, absorbcija hrupa ob hoji-8 dB:


  kot npr. 2 tec 2 , deb=3,00 mm, kombinacija barv 1po izboru
  arhitekta:
  Izvedba premaza čistilo- loščilo na kavčukovi (guma) talni
  oblogi
  Tlak:                               m2    1,055.00

 2. Dobava in montaža 2tec Fusion- talna obloga pleteni najlon
  (100% poliamid) –proizvod obdelan z ognjevarnim premazom,
  debelina materiala je 2,1mm , ter skupna teža 900g/m2.
  V ceni je upoštevati izravnava tal cementnega estriha z
  izravnalno maso do deb=2,00 mm-2x , ter dobavo in montažo
  stenske PVC obrobe h=5,00 mm. Talna obloga mora ustrezati
  DIN 4102-B1-ognjevarnost, požarno -toksikološko varnost,
  odporna na obrabo po ISO 4649, absorbcija hrupa ob hoji-8
  dB:

  kot npr. 2 tec 2 , deb=3,00 mm, kombinacija barv 1po izboru
  arhitekta:
  Izvedba premaza čistilo- loščilo na kavčukovi (guma) talni
  oblogi
  stopnice                             m2     34.00
  podesti                              m2     18.00
  sobe                               m2    345.00

 3. Dobava in izvedba parne zapore z epoxi smolo za morebitno
  zapiranje preostale vlage v estrihu pred polaganjem gume.
  Izvedba po potrebi.                        m2    1,055.00

 4. Dobava in polaganje Rf ločilnih trakov deb 3mm' med različne
  vrste tlaka, trakovi po izbiri projektanta.            m1     18.00
                                   Page 43 of 442
 5. Nabava, dobava in polaganje tehnoparketa parketa debeline
  18 mm, polaganje na primerno lepilo (na primer: UZIN MK 95,
  2-K visoko fleksibilno lepilo za vse vrste parketa (poraba: 1000-
  1500g/m2) s potrebnim stikovanjem, obdelavo stikov, vogalov
  in robov. Položeno v vzorcu in smeri, katero določi arhitekt
  glede na vrsto in tip izbranega parketa z vsemi pomožnimi,
  pripravljalnimi in zaključnimi deli (brušenje in lakiranje z vodnim
  lakom). Parket se polaga na estrih s potrebno predhodno
  izravnavo z izravnalno maso pred polaganjem deb 2 mm.
  Polaganje, čiščenje, nega, predpriprava podlage obvezno po
  tehničnem listu proizvajalca. Nabavna vrednost parketa 40
  eur/m2.                               m2      45.00

 6. Nabava, dobava in polaganje visokih profiliranih kotnih
  obrobnih zaključnih letvic po izbiri v enaki kvaliteti kot položen
  parket ali lesena masivna obloga skupaj s pritrjevanjem -
  lepljenjem in nevidnim pribijanjem z nerjavečimi kolarniki ter
  finalnim dvakratnim lakiranjem v barvi po izbiri. Položeno po
  vseh vogalih, zaključkih in na robovih. Obloga se poalga na
  finalno obdelan zid z lepljenjenm.
                                     m1     65.00

 7. Izdelava epoxi tlaka v servisnih prostorih bazenske tehnike, z
  brušenjem estriha, izravnalno maso, ter barvo si izbere
  arhitekt (predvidena barva po RAL-U 1013,7044,1014)          m2    101.00

 8. Dobava materiala in izdelava obloge tal terase, kompletno z
  izdelavo potrebne podkonstrukcije. V ceni je potrebno
  upoštevati vse zaključke, obdelavo stikov in zaščito lesa.
  Zunanji tlak bangkiraj.                        m2    164.00

 9. Dobava materiala in izdelava obloge tal terase pred hotelom,
  kompletno z izdelavo potrebne podkonstrukcije. V ceni je
  potrebno upoštevati vse zaključke, obdelavo stikov in zaščito
  lesa. Zunanji tlak bangkiraj.                     m2    120.00

10. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem
  delu.                                 %     do 10%
  SKUPAJB9 SPUŠČENI STROP

  V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo
  vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in varovalnimi deli
  , ki so potrebna za izvedbo del po posamezni
  postavki.Upoštevati je enotno ceno ne glede na tlorisno
  velikost prostorov.
  Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in
  standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s
  projektom , kar se dokaže z izvidi in atesti.
  Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije
  (utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – sprotni dovoz
  le tega .
  Postavitev , premeščanje in odstranitev premičnih odrov je
  upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke .
   Embalažo in ostanke materiala je izvajalec l dolžan odstraniti
  iz gradbišča, za eventuelno začasno deponijo se dogovori z
  naročnikom.
  Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno in
  gladko.
  Pri izvedbi vseh spuščenih stropov je dosledno upoštevati
  detajle in navodila za vgradno izdelovalcev oz. dobaviteljev
  stropov.
  Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim
  kotom, razen če ni s projektom drugače določeno.
  V ceni je upoštevati izdelavo potrebnih izrezov za
  instalacijske kanale , vgrajene elemente in prehode instalacij. 1. Izvedba spuščenega stropa tipa Armstrong s skritim profilom,
  komplet s pripadajočo pocinkano podkonstrukcijo višine
  3,75cm. Višina obešanja cca 60cm. Plošče dimenzij 60x60cm.
  Komplet z vsem pritrdilnim materialom.                m2    629.00
                                     Page 44 of 442
 2. Dobava in montaža ravnega spuščenega stropa izdelanega iz
  dvojno obloženih mavčnih kartonskih plošč vlago odpornih
  GKBI, konstrukcija je kovinska UW in CW profili, d= 75mm,
  deb. stropa je 2x12,5 mm Vogali so izvedeni s kovinskimi
  kotniki. Vključno z bandažiranjem stikov Vse po navodilu
  proizvajalca. npr. Knauf, Rigips....                m2    559.00

 3. Izdelava kaskade višine do 30cm iz mavčnokartonskih plošč
  deb. 1,5 cm na stiku med spuščenim stropom in betonskim
  stropom.                              m1     44.50

 4. Dobava in montaža ravnega spuščenega stropa izdelanega iz
  dvojno obloženih mavčnih kartonskih plošč vlago odpornih
  GKBI, konstrukcija je kovinska UW in CW profili, d= 75mm,
  deb. stropa je 2x12,5 mm Vogali so izvedeni s kovinskimi
  kotniki. Vključno z bandažiranjem stikov Vse po navodilu
  proizvajalca. npr. Knauf, Rigips. Strop nadstreška nad
  glavnim vhdom.                           m2     35.00

 5. Izdelava reviziskih oprtin PVC ali Alu vratic za dostop do
  instalacij dimezije 60/60 cm                   kom     21.00


 6. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem
  delu.                               %     do 10%
  SKUPAJB10 LAHKE PREDELNE STENE

  Postavitev , premeščanje in odstranitev premičnih odrov je
  upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke .
  Embalažo in ostanke materiala je izvajalec l dolžan odstraniti
  iz gradbišča, za eventuelno začasno deponijo se dogovori z
  naročnikom.
  Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno in
  gladko.
  Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim
  kotom, razen če ni s projektom drugače določeno.

  V ceni je upoštevati izdelavo potrebnih izrezov za
  instalacijske kanale , vgrajene elemente in prehode instalacij.

  Pri izvedbi vseh spuščenih stropov je dosledno upoštevati
  detajle in navodila za vgradno izdelovalcev oz. dobaviteljev
  stropov.
  V ceni je upoštevati bandažiranje stikov med ploščami in na
  stikih z drugimi materiali.

 1 Dobava in montaža ravnih predelnih sten izdelane iz mavčnih
  kartonskih plošč, konstrukcija je kovinska UW in CW profili, d=
  75mm, deb. stene je 12,5 cm ; zvočna izolacija 53 dB
  Obojestransko dvojno obložena z mavčnokartonsko ploščo d
  =2* 1,25 cm. V jedru je položena mineralna volna deb.5 cm,
  .(npr. Tervol DP5 ali enakovredno). Vogali so izvedeni s
  kovinskimi kotniki. Vključno z bandažiranjem stikov Vse po
  navodilu proizvajalca. npr. Knauf W 112. Stene v drugem
  nastrupju in mansardi.
                                    m2    459.00

 2. Dobava in montaža ravnih predelnih sten izdelane iz mavčnih
  kartonskih plošč, konstrukcija je kovinska UW in CW profili, d=
  75mm, deb. stene je 12,5 cm ; zvočna izolacija 53 dB
  Obojestransko dvojno obložena z impregnirano vlagoodporno
  mavčnokartonsko ploščo GKBI d =2* 1,25 cm. V jedru je
  položena mineralna volna deb.5 cm, .(npr. Tervol DP5 ali
  enakovredno). Vogali so izvedeni s kovinskimi kotniki. Vključno
  z bandažiranjem stikov Vse po navodilu proizvajalca. npr.
  Knauf W 112. Stene v drugem nastrupju in mansardi.
                                    m2    513.00
                                   Page 45 of 442
 3. Izdelava obloge sten s kovinsko tipsko podkonstrukcijo
  deb. 5 cm na katero so pritrjene mavčnokartonske plošče
  deb. 2 x 1,25 cm , vključno z bandažiranjem stikov. Med
  profilom in steno je toplotna izolacija iz trdih plošč mineralne
  volne.                               m2     58.00

 4. Doplačilo za izdelavo odprtin z ojačitvenim CW profilom d= 2
  mm nakaterega se pritrdi podboj lesenih vrat;           kom     68.00
  ocena


 5. Dobava in montaža stojala za umivalnik: Stojalo iz pocinkanih
  jeklenih profilov za pritrditev umivalnika, prirejeno za vgradnjo
  v pregradne stene s kovinsko podkonstrukcijo ali v
  predstensko oblogo s kovinsko podkonstrukcijo, za
  enostransko pritrditev, z možnostjo nastavitve po višini in širini,
  z držalom za odvajalno cev in kotne ventile za dovod vode.
  Izdelek-sistem: npr.Knauf stojalo WT 200 – sistem W 222 ali
  Geberit.                              kom    14.00

 6. Dobava in montaža stojala za obešeni WC in trokadero z
  vgradnim izplakovalnim kotličkom in priborom: Stojalo iz
  pocinkanih jeklenih profilov za pritrditev visečega WC vključno
  s priborom za vgradni izplakovalni kotliček, prirejeno za
  vgradnjo v pregradne stene s kovinsko podkonstrukcijo ali v
  predstensko oblogo s kovinsko podkonstrukcijo, nastavljivo po
  višini, z držalom za izplakovalno cev in stenskim cevnim
  kolenom za WC. Izdelek-sistem:npr. Knauf stojalo WC 400 –
  sistem W 223 ali Geberit Duofix.
                                    kos    12.00

 7. Dobava in montaža požarne obloge iz promatecta AD 40 plošč
  debeline 40 mm - požarni dimniški jašek.              m2     27.00

 8. Dobava in montaža revizijskih vratc, v poažrni oblogi
  dimniškega jaška, dim 200x300 mm.                 kom     4.00

 9. Dobava in montaža ravnih predelnih sten izdelane iz
  samonosnih montažnih plošč WEDI deb 15 cm višina 300 cm.
  Debelina stene je 15 cm. Vključno z bandažiranjem stikov.
  Vse po navodilu proizvajalca. Pregradne stene parne kopeli
                                    m2     25.00

10. Dobava in montaža zaokroženih predelnih sten izdelane iz
  samonosnih montažnih plošč WEDI deb 15 cm višine 300 cm.
  Debelina stene je 15 cm. Vključno z bandažiranjem stikov
  Vse po navodilu proizvajalca. Pregradne stene parne kopeli
                                    m2     14.00

11. Dobava in montaža ravnih plošč - stropn parne kopeli izdelane
  iz samonosnih montažnih plošč WEDI deb 15 cm. Debelina
  stene je 15 cm. Vključno z bandažiranjem stikov Vse po
  navodilu proizvajalca. Strop parne kopeli.             m2     11.00

12. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem
  delu.                                %     do 10%
  SKUPAJB11 DVIGALO

 1 Dobava in montaža tipskega električnega brezstrojnega
  dvigala npr. Thyssenkrupp DVG ali podobno. Dimenzija
  dvigalnega jaška notranja mera 2,68 m x 1,65 m

  Opis:
  Hitrost vožnje:                          1,00
                                    m/s
  Število postaj:                          2
  Število dohodov:                          2
     - na isti strani                       2
     - na nasprotni strani
  Vrsta pogona:
  elektromotor, vvvf, frekvenčno reguliran, brezreduktorski
  Protiutež:
                                    Page 46 of 442
  stransko
  Položaj pogona:
  v dvigalnem jašku
  Jašek dvigala:
  AB konstrukcija – ni predmet ponudbe
  -   notranje dimenzije
  min. 1600 x 2680 mm
  Globina jame jaška:
  min. 1100 mm
  Višina glave jaška:
  min. 3500 mm
  Vrsta krmilja:
  zbirno krmiljenje – npr. Simplex
  Signalizacija:
  tipkalo iz nerjaveče pločevine s kvadratnimi tipkami z
  mikropomikom, osvetljen rob tipk, kazalnik položaja kabine v
  kabini in glavni postaji, v preostali postaji smerne puščice za
  nadaljevanje vožnje, avtomatska vrnitev kabine v glavno
  postajo v primeru požara, alarm, signal preobremenitve
  Vrata jaška:
  avtomatska teleskopska, krila in podboji vrat v brušeni
  nerjaveči pločevini SB
  Vrata kabine :
  avtomatska teleskopska, krila iz nerjaveče brušene pločevine
  SB, varovanje vhoda s svetlobno zaveso
  Dimenzije vrat:
  900 x 2100 mm
  Kabina:
  neprehodna, stene iz barvane pločevine, razsvetljava na
  spuščenem stropu, držalo na zadnji steni, nad njim ogledalo po
  celi širini kabine, tipkalo na vertikalnem kontrolnem panelu iz
  polirane nerjaveče pločevine skladno s standardom SIST EN
  81-1, tla pripravljena za polaganje kamna, katerega zaradi
  enotne podobe v objektu izvede naročnik, dvosmerna govorna
  naprava povezana s prostorom v stavbi, oziroma z reševalnim
  centrom (telefonsko linijo priskrbi naročnik)

    - dimenzije
  1100 x 2100 x 2200 mm
                                   kos     1.00

  SKUPAJB12 SAVNE


 1. SAVNA PROFI
  zunanje mere 440x340x236 cm
  Obodna konstrukcija - stabilna lesena konstrukcija, stiki na
  utor in lepljeni.Toplotna izolacija s parno zaporo, nameščena
  po celotni površini.
  Strop - EcoPlus- termo strop za visoko stabilnost in nizke
  izgube toplote
  Prezračevanje - v stenske elemente je vgrajen sistem kanalov
  z navezavo na prezračevalni sistem objekta.
  Vrata - EGS varovalno steklo 8mm prozorno z lesenim
  okvirjem
  Zunanja obloga, prednja stena - komplet steklena stena
  Notranje obloge - večslojne lepljene plošče- paneli Hemlock -
  zadnja stena v kamnu Silverqarzit
  Klopi - profi rustikal, nameščene dvostransko Sredinske
  stopnje ležišča in stopalka so vrtljivo nameščeni, kar
  zagotavlja dodatno stabilnost. V primeru čiščenja lahko
  ležalnike brez težav premaknemo.Plastične noge z nastavljivo
  višino.
  Peč - MAJUS - 20 kW z veliko količino kamenja OLIVIN za
  dolgotrajno ohranjanje toplote in intenzivnost poparkov. Peč
  prašno lakirana, grelci ločeni od kamenja.
                                   Page 47 of 442
 Krmiljenje: komandna plošča 18029 z digitalnoim zaslonom , z
 mikroprocesorjem in osvetljenim prikazovalnikom, standardni
 in individualni programi, elektronsko uravnavanje temperature
 in vlažnosti zraka, 24-urno predizbiranje. Stikalo za luč in
 ventilator, samodejno sušenje.

 Varnostno stikalo: Zaščitna mreža iz nerjavečega jekla, v
 steno vgrajeno mikrostikalo, ki daje zvočni signal plošči za
 upravljanje.
 Pribor: Termometer 2x, kotna svetilka 2x, peščena ura 2x,
 leseno vedro za polivanje, lesena zajemalka.
 Regulacija klime : vodoobstojna krmilna plošča za kopel, ki je
 pred vodo zaščitena z oblogo.
 programska avtomatika, ki skrbi za prezračevanje v odvisnosti
 od števila ljudi v savni
 Ozvočenje: 2 zvočnika odporna na vlago in visoko
 temperaturo.
 Zunanji izgled - design: Vse kotne letve so zaobljene in
 nevidno pritrjene,Lesena ležišča spojena v gerungo, držalo na
 vratih v kombinaciji les - alu
 Razsvetljava - Induirektna rarsvetljava na steni obloženi s
 kamnom
 KLFS KEYGUARD: pritrjena na prednjo steno savna kabine,
 zadovoljuje standard EN 60 335–2-53, omogoča vidni pregled
 pred zagonom savne.                        kpl     1.002. SANARIUM
 zunanje mere 340x370x326 cm
 Obodna konstrukcija:Stabilna lesena konstrukcija, stiki na utor
 in lepljeni.
 Toplotna izolacija s parno zaporo, nameščena po celotni
 površini.
 Stropna konstrukcija: EcoPlus- termo strop za visoko
 stabilnost in nizke izgube toplote,
 Prezračevanje: V stenske elemente je vgrajen sistem kanalov
 z navezavo na prezračevalni sistem objekta.
 Vrata: EGS varovalno steklo 8mm prozorno z lesenim
 okvirjem
 Zunanja obloga - prednja stena: Prednja zunanja obloga iz
 furniranih plošč (npr. teak),vodoravno, lakirano s PU lakom v
 kombinaciji s stekleno steno
 Notranja obloga: večslojne lepljene plošče- paneli Hemlok -
 ena stena v kamnu Silverqarzit
 Klopi: Profi rustikal, nameščene v obliki črke LSredinske
 stopnje ležišča in stopalka so vrtljivo nameščeni, kar
 zagotavlja dodatno stabilnost. V primeru čiščenja lahko
 ležalnike brez težav premaknemo.Plastične noge z nastavljivo
 višino.
 Peč: Podklopna peč Bonaterm 2 x 9 KW kW z veliko količino
 kamenja OLIVIN za dolgotrajno ohranjanje toplote in
 intenzivnost poparkov. Peč prašno lakirana, grelci ločeni od
 kamenja.
 Regulacija vlage: Zunanji razvijalec pare s fiksnim
 priključekom na vodovodno omrežje, ventilom za samodejno
 dovajanje vode, samodejno kaluženje za čiščenje parnega
 valja, parna izstopna mreža iz legiranega jekla, vse v
 visokokakovostnem ohišju. Samodejno doziranje dišav.


 Krmiljenje: komandna plošča z digitalnoim zaslonom , z
 mikroprocesorjem in osvetljenim prikazovalnikom, standardni
 in individualni programi, elektronsko uravnavanje temperature
 in vlažnosti zraka, 24-urno predizbiranje. Stikalo za luč in
 ventilator, samodejno sušenje.

 Gumb za hitro pomoč vgrajen v kabini.
 Pribor: Termometer, kotna svetilka, peščena ura, leseno vedro
 za polivanje, lesena zajemalka,
 vodoobstojna krmilna plošča za kopel, ki je pred vodo
 zaščitena z oblogo.
 Barvna terapija
 4 nizkovoltaže žarnice, ki so vgrajene v leseni konstrukciji in
 zaščitene z varnostnim izolirnim steklom.
 Regulacija klime: programska avtomatika, ki skrbi za
 prezračevanje v odvisnosti od števila ljudi v savni
                                  Page 48 of 442
 Ozvočenje: 2 zvočnika odporna na vlago in visoko
 temperaturo.
 Zunanji izgled - design: Vse kotne letve so zaobljene in
 nevidno pritrjene,Lesena ležišča spojena v gerungo, držalo na
 vratih v kombinaciji les - alu
 Razsvetljava: Induirektna rarsvetljava na steni obloženi s
 kamnom
 KLAFS KEYGUARD: pritrjena na prednjo steno savna kabine,
 zadovoljuje standard EN 60 335–2-53, omogoča vidni pregled
 pred zagonom savne.                        kpl     1.003. INFRA SAVNA zun. Dim 220x340x226,5 cm
 Obodna konstrukcija: Stabilna lesena notranja konstrukcija,
 stiki na utor in lepljeni.Toplotna izolacija 13 cm s parno
 zaporo, nameščena po celotni površini.
 Stropna konstrukcija: Stabilna lesena notranja konstrukcija,
 stiki na utor in lepljeni.
 Prezračevanje: V stenske elemente je vgrajen sistem kanalov
 z navezavo na prezračevalni sistem objekta.
 Vrata:EGS varovalno steklo 8mm prozorno z lesenim okvirjem

 Zunanja obloga - prednja stena. Zunanja obloga steklo Širine
 40 cm ostali del iz furniranih plošč (npr. teak), lakirano s PU
 lakom.
 Notranja obloga: Profilne letve iz lesa ASPE
 Klopi: Profi rustikal, nameščene paralelno, sredinske stopnje
 ležišča in stopalka so vrtljivo nameščeni, kar zagotavlja
 dodatno stabilnost. V primeru čiščenja lahko ležalnike brez
 težav premaknemo.Plastične noge z nastavljivo višino.Klopi so
 lakirane.
 Infra ogrevanje: Ogrevanje sten savne prek vgrajenega
 folijskega gretja za enakomerno toplotno sevanje z nizko
 odbojno temperaturo. Temperatura zraka 35 – 45 C,
 Teperatura sten 10 – 15 C. Priključna moč 9KW, 230/400 V
 Krmilni sistem z mikroprocesorjem in osvetljenim
 prikazovalnikom, standardni in individualni programi, tipka za
 vklop/izklop
 Gumb za hitro pomoč vgrajen v kabini.
 Pribor: Vzglavniki - 1 kos na klop, kotna svetilka 2 komada

 2 zvočnika odporna na vlago in visoko temperaturo.
 LCD zaslon Ekran – TFT LCD panel z 921.600 pixli. Kvalitetna
 nastavitev slike, automatska kontrola slike ( OPC), hotelska
 prednastavitev, varnostna zapora za otrok, aut. Izklop
 Diagonala slike: 20 / 50 cm vidno                 kpl     1.004. PARNA SAVNA D12, black dim 230x220x241 cm
 Konstrukcija: sestavljiva, izolativna aluminijasta konstrukcija
 Notranjost kabine: sodobno estetsko oblikovani stekleni paneli
 8 mm ESG steklo, barvni ton črna
 Izvedba stropa: raven spuščen strop, beli omet, 2 vgradna
 reflektorja, vgrajen prezračevalni sistem OPTIMSTEAM
 Steklena prednja stena: prozoren stekleni portal v ALU okvirju
 s širokimi vrati in držalom DUET (80/200 cm),vgrajen zaščitni
 rob
 Klopi: udobne široke klopi 2 stopenjske , obrobe und stranice
 obložene z keramiko ( potrebno dogovoriti ), vgrajeno
 ogrevanje v klopi
 Površina klopi: plošče naravnega kamna Nero.
 Tehnična plošča: vhod pare iz mineralne mase,
 visokokakovostna armatura z gumi cevjo z možnostjo
 knajpanja
 Uparjalna tehnika: MK5/EL2 moč pare 8,0 k g/h, priključna
 vrednost 9,0 kW
 KLAFS GREEN STEAM: optimalna poraba energije pri
 maksimalnem udobju, znižanje stroškov energije, optimalni
 izkoristek pare
 Ozvočenje: odlična kakovost zvoka, nevidno vgrajeni zvočniki

 Osvetlitev: indirektna osvetlitev na stropu, menjava barv
 Zvezdno nebo POLAR: 60 zvezdic neenakomerno
 razporejenih po stropu, vhodna svetloba iz svetlobnih vlaken
                                   kpl     1.00
                                  Page 49 of 442
5. PRIVAT SPA - PARNA SAVNA V KOMBINACIJI S TUŠEM

 dim. 154x136x225 cm
 Kabina: Konstrukcija iz vodoodpornih elementov lahke gradnje,
 z armaturo iz steklenih vlaken na obeh straneh. Na stropu sta
 vodoobstojen brizgani omet in bel premaz. Kakovostna ročna
 prha z drogom za cev za tuš in enoročno armaturo.

 Površina: Obloženo s fino brušenim kamnom, v pasovih širine
 3-5 cm
 Tla: Keramika višjega cenovnega razreda
 Klopi: Z električno ogrevano sedalno površino.
 Izpust pare v prostorsko varčni niši, z mrežo iz legiranega
 jekla, vključno s posodo za eterična olja .
 Razsvetljava: 4 vgrajeni parotesni sevalniki v nizkovoltni
 izvedbi, vključno s Transformator postajo.
 Vrata: Steklena vrata z aluminjastim okvirjem, brez praga.
 Prašni premaz površine, posebni šarnirji, zaobljeno plastično
 držalo.
 Prednja stena: kompl steklena, satinirano steklo
 Vratni element sestavljajo steklena vrata in fiksno zastekljen
 stranski del iz kaljenega stekla ESG. Vzvojna trdnost okvirne
 konstrukcije iz aluminija. Eloksirana površina, stabilna,
 vodoobstojni posebni šarnirji in vratno držalo.

 Uparjalna tehnika: CS-uparjalnik, ohišje iz protikorozijskega
 materiala, parni valj in elementi upornostnega ogrevanja iz
 nerjavečega legiranega jekla, samodejni regulator nivoja
 vodne gladine v parnem valju. Uparjalnik je primeren za
 priključitev v običajno vodovodno omrežje. Vgrajeni ločilnik
 cevi in sifon, moč pare 4 kg/h; 3 kW. Električni priključek (230
 V ). Vgrajen tehnični prostor za uparjalnik in krmiljenje.
 Samodejno doziranje dišave
 Krmiljenje: Plošča na dotik za krmiljenje, ultraraven dizajn s
 kromom prevlečenim okvirjem, izdelanim iz medenine in barvni
 zaslon na dotik. Digitalni temperaturni senzor.           kpl     1.006. SAVNA - vse funkcije v enem
 dim. Zun. Mere 110x140x216,5 cm.
 Obodna konstrukcije: Stabilna lesena notranja konstrukcija,
 stiki na utor in lepljeni.Toplotna izolacija 13 cm s parno
 zaporo, nameščena po celotni površini.
 Strop: Stabilna lesena notranja konstrukcija, stiki na utor in
 lepljeni.
 Prezračevanje: V stenske elemente je vgrajen sistem kanalov
 z navezavo na prezračevalni sistem objekta.
 Vrata: EGS varovalno steklo 8mm prozorno z lesenim
 okvirjem
 Zunanje obloge: Profilne letve smreka
 Notranje letve: Profilne letve ASPE
 Notranjost: Lesene klopi na PVC podstavkih z možnostjo
 nastavitve višine.
 Klopi vrtljivo nameščene da je omogočeno čiščenje pod njimi.

 Peč prašno lakirano, barva antracit s posodo za kamenje,
 grelci ločeni od kamenja
 Ogrevanje sten savne prek vgrajenega folijskega gretja za
 enakomerno toplotno sevanje z nizko odbojno temperaturo.
 Temperatura zraka 35 – 45 C, Teperatura sten 10 – 15 C.
 Priključna moč 9KW, 230/400 V
 Krmilni sistem z mikroprocesorjem in osvetljenim
 prikazovalnikom, standardni in individualni programi,
 elektronsko uravnavanje temperature in vlažnosti zraka, 24-
 urno predizbiranje.
 Stikalo za luč in ventilator, samodejno sušenje.
 Gumb za hitro pomoč vgrajen v kabini.
 Pribor
 Termometer, kotna svetilka, peščena ura, leseno vedro za
 polivanje, lesena zajemalka,
                                   Page 50 of 442
  vodoobstojna krmilna plošča za kopel, ki je pred vodo
  zaščitena z oblogo.
  Ozvočenje: 2 zvočnika odporna na vlago in visoko
  temperaturo.
  Varnostno stikalo: Zaščitna mreža iz nerjavečega jekla, v
  steno vgrajeno mikrostikalo, ki daje zvočni signal plošči za
  upravljanje.                             kpl     1.00 7. CENTRALNI KRMILNI SISTEM ZA UPRALJANJE SAVN
  Inovativna izvedba z zaslonom na dotik. Standardni in
  individualni programi za različne načine savnanja, nasveti in
  informacije (v več jezikih).obsežna funkcionalnost z možnostjo
  uporabe več kabin. Standardni in individualni programi za
  različne načine savnanja, nasveti in Najsodobnejša izvedba
  zaslona na dotik z velikim barvnim prikazom, masivno ohišje,
  eloksirano v aluminijasti ali črni barvi, posebej ploščat (raven)
  dizajn. Možnost priključitve v hišni avtomatizacijski sistem, na
  vmesnik servisne postaje in predvajalnik MP3, vendar le v
  povezavi z upravljalnim sistemom 18029 ali 18033. V primeru
  vmesnika Klafs se zahteva Imes-I. 130 x 232 x 52 mm (višina
  x širina x globina), globina vidna(22 mm). Med omrežnim
  delom in napravo Touchcontrol je največja dolžina napeljave
  10 m. Pri priključku v hišno instalacijsko omrežje prek
  intherneta je priložen kabel od intherneta do naprave
  Touchcontrol.                            kpl     1.00 8. MASAŽNA KAD
  -model AURA PLUS, vgrajena kompletna armatura GESSI,
  navaden sifon,
  prelivni sistem pod robom kadi, 6 masažnih šob, 7 hrbtnih
  masažnih šob,
  dezinfekcijski sistem, vrhnja plošča v lesu wenge
  dimenzija 400 x 300 x 66 cm.                    kom     2.00
  SKUPAJB13 OPREMA IN OSTALA DELA

 1. Dobava in montaža gasilnih aparatov:
  a.  S-9 9 kg                           kom     15.00


 2. Izdelava, dobava in montaža sanitarnih kabin iz kompakt
  plošč debeline minimalno 12mm (napr. Max) vključno z vso
  tipsko RF opremo (nogice, spojni sklopi, priključki na stene)
  obvezna dobava sanitarne kljuke za zaklepanje znotraj
  sanitarne enote po grafični podlogi. Barva plošč je enaka barvi
  vrat na omaricah (temno zelena). M sanitarije.           m2     38.00

 3. Izdelava, dobava in montaža dvo višinskih garderobnih omaric
  40kom. Omoraice so izdelane iz enakega materiala kot je
  omarica pri vhodu v enaki barvi. Material enak kot sanitarne
  kabine npr MAX funder. Predvideti poličko za na višini 20 cm
  od dna omarice za ločevanje čevljev od obleke.           kom    135.00

 4. Izdelava požarnega reda z vsemi oznakami na objektu -
  požarni red naj bo v Alu okvirju pod steklom. Ocenjeno je da
  se po objektu namesti 4 označevalne table.             kpl     1.00

 5. Izdelava Varnostnega načrta obnove iz splošnih določil tega
  popisa v 4 izvodih                         kom     1.00

 6. Izdelava projekta izvedenih del (PID) arhitekture in gradbenih
  konstrukcij.                            kos     1.00

 7. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem
  delu.                                %     do 10%
  SKUPAJB14 FASADERSKA DELA
                                    Page 51 of 442
  Splošna opomba: Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh
  izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične
  specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti
  mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz
  odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom.

  Pri izračunu fasade so upoštevani odbitki in sicer : - odšteta
  je površina , ki presega 3,0m2 pri posamezni fasadni odprtini


1. Izvedba fasadnih oblog (cokl) v komplet sestavi :
  - Kulirplast 2,0 barva po izbiri projektanta deb. 0,3cm
  - izravnava z gradbenim lepilom in mrezico 0,5cm
  - Ekstrudiran polistiren 13,0cm, pritrjen na pripravljeno podlogo
  Izvedba po navodilih in specifikacija proizvajalca , komplet z
  vsemi kovinskimi in ostalimi zaključki ter ojačitvami
                                     m2    120.00

2. Izvedba fasadnih oblog v komplet sestavi :
  - Dekorativni omet, barva po izbiri projektanta, glajeni silikatni,
  drobna zrnatost 0,2cm
  - izravnava z gradbenim lepilom in mrezico 0,5cm
  - Mineralna volna za oblogo fasad, sidrana 10kos/m2 deb.
  15,0cm
  Izvedba po navodilih in specifikacija proizvajalca , komplet z
  vsemi kovinskimi in ostalimi zaključki ter ojačitvami
                                     m2    741.00

3. Izvedba fasadnih oblog v komplet sestavi :
  - Fasadne plošče tipa FunderMax Exterior , barva po izbiri
  projektanta , z vsemi zaključki in z obdelavo špalete ob oknu.
  Obračun po razviti površini. Špalete širine do 30cm se
  obračunavajo 1m1=0,5m2
  - Alu podkonstrukcija
  - Volna za oblogo fasad, sidrana 10kos/m2 deb. 15,0cm,
  paropropustna folija.
  Izvedba po navodilih in specifikacija proizvajalca , komplet z
  vsemi kovinskimi in ostalimi zaključki ter ojačitvami
                                     m2    307.74

4. Izdelava fasadne obloge iz kamna debeline 3 cm. Kompletno
  z toplotno izolacijo debeline 15 cm, potrebno podkonstrukcijo
  in ojačitvami.                             m2     30.00

5. Dobava materiala in oblaganje AB podpornega zidu pred
  glavnim vhodom z kamnom debeline 3 cm kompletno z vsemi
  pomožnimi deli.                            m2    195.00

6. Izvedba steklenega nadstreška v komplet sestavi :
  - steklene plošče iz kaljenega stekla deb 1,5 cm, dim 1,2 x 1,5
  m
  - plošče so ob fasadi vpete v jekleno U konstrukcijo, ki je
  pritrjena na nosilno betonsko steno
  - steklene plošče so obešene na jeklenih vrveh ter pritrjene na
  steklene plošče v tipskem detajlu RF pritrditev, naklon 6%
  Izvedba po navodilih in specifikacija proizvajalca , komplet z
  vsemi kovinskimi in ostalimi zaključki ter ojačitvami
                                     m2     48.50

7. Amortizacija fasadnega odra - najemnina za postavljen oder
  (cca 60 dni), ki služi za izdelavo fasade.               m2    1,254.00

8. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem
  delu.                                 %     do 10%
  SKUPAJ
                                     Page 52 of 442
kontrolno-opozorilna
napaka
            Page 53 of 442
napaka
napaka

napaka


napakanapaka


napakanapaka
NAPAKA  ali  vključeno
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka


NAPAKA  ali  vključeno
              Page 54 of 442
napaka
napaka

napaka

napakanapaka
napakanapakanapakanapaka

napakanapakanapaka

napakanapaka
     Page 55 of 442
napaka


napakanapaka
napakanapakanapaka

napaka


napaka


napaka


napaka

napaka


napaka

napaka
napaka
napaka
     Page 56 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 57 of 442
napaka
napaka


NAPAKA  ali  vključeno
napaka
napaka
napaka
              Page 58 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 59 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka


napaka


napaka


napaka


NAPAKA  ali  vključeno
napaka
napaka
              Page 60 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 61 of 442
napaka


napaka
napaka


napaka
napaka


napakanapakanapaka
napaka
napakanapaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka


napakanapaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 62 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka
napakanapaka
napaka
napakanapaka
napaka

napaka
     Page 63 of 442
napakanapaka
napaka


napakanapaka


NAPAKA  ali  vključeno
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
              Page 64 of 442
napaka
napaka
napaka
napakanapakanapakanapakanapaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 65 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napakanapaka
napaka
napakanapaka
napaka


napaka
napakanapaka
napakanapaka


NAPAKA  ali  vključeno
napakanapakanapaka
              Page 66 of 442
napaka
napakanapakanapakanapaka
napakanapaka


napaka


NAPAKA  ali  vključeno
              Page 67 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 68 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napakanapaka
napaka
     Page 69 of 442
napaka
napaka
napaka


NAPAKA  ali  vključeno
napaka
              Page 70 of 442
napaka
napaka
napaka
napakanapakanapakanapaka


napaka


napaka

napaka


napaka


napaka
vključeno
vključeno
vključeno
vključeno
vključeno
vključeno

napaka


napakanapaka
      Page 71 of 442
napaka


napaka
napakanapaka
napaka
napaka
napaka


NAPAKA  ali  vključeno
              Page 72 of 442
napaka
napakanapakanapaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 73 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 74 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 75 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 76 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 77 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 78 of 442
napaka
napakanapaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 79 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 80 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 81 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 82 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 83 of 442
napakanapaka
napaka
napaka


NAPAKA  ali  vključeno
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
              Page 84 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 85 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 86 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 87 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 88 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napakanapaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 89 of 442
napaka
vključeno
vključeno
vključeno
vključeno


vključeno
napaka


NAPAKA   ali  vključeno
napaka
napaka
napaka
napakanapaka
               Page 90 of 442
NAPAKA  ali  vključeno
napakanapaka
napaka
napaka
napaka
napaka
              Page 91 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 92 of 442
napaka
napakanapaka


napakanapaka


napaka


napaka


NAPAKA  ali  vključeno
napakanapaka


napaka
napakanapaka
              Page 93 of 442
napakanapaka


napaka


napaka
napaka


NAPAKA  ali  vključeno
napaka
napaka
napaka
napakanapaka


napaka
              Page 94 of 442
napaka
napakanapaka
napaka
napaka


NAPAKA  ali  vključeno
napaka
              Page 95 of 442
napakanapaka
napaka


napaka


NAPAKA  ali  vključeno
napaka
napaka
              Page 96 of 442
napaka


napaka
napaka
napaka


napaka


napaka
napaka
napaka
napaka


NAPAKA  ali  vključeno
              Page 97 of 442
napaka
     Page 98 of 442
napaka
     Page 99 of 442
napaka
napaka
napaka
     Page 100 of 442
napaka
     Page 101 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napakanapaka


napaka


napaka


NAPAKA  ali  vključeno
              Page 102 of 442
napaka
napaka
napakanapakanapaka
napaka


napaka


NAPAKA  ali  vključeno
              Page 103 of 442
            ASTORIA HOTEL - PRONOVA SOBNEGA DELA   POPIS GARDBENO OBRTNIŠKIH DEL


   PRENOVA SOBNEGA DELA


                 REKAPITULACIJA

   A - GRADBENA DELA
 1 PRIPRAVLJALNA DELA
 2 RUŠITVENA DELA
 3 ZIDARSKA DELA
   SKUPAJ

   B - OBRTNIŠKA DELA
 1  KLJUČAVNIČARSKA DELA
 2  KROVSKOKLEPARSKA DELA
 3  OKNA IN VRATA
 4  KAMNOSEŠKA DELA
 5  KERAMIČARSKA DELA
 6  SLIKOPLESKARSKA DELA
 7  TLAKARSKA DELA
 8  SPUŠČENI STROP
 9  LAHKE PREDELNE STENE
 10  OPREMA IN OSTALA DELA
 11  FASADERSKA DELA
 12  MIZARSKA DELA
 13  DODATNA NUJNA SANACIJSKA DELA
   SKUPAJ

   SKUPAJ A + B                                 EUR

   Skupaj:

   SPLOŠNO

   Sestavni del tega popisa je kompletna projektna dokumentacija z vsemi
   Dela na pripravi in ureditvi gradbišča ter varovalna in pomožna dela
   Z izdelavo ponudbe se smatra , da si je ponudnik objekt ogledal in v
   V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo vključno z
   Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom,
   Odvoz odpadnega material v skladu z veljavno dokumentacijo na
   Pred pričetkom izvajanja del po tem projektu mora izvajalec izdelati ali

   A - GRADBENA DELA

Poz Opis postavke                        Em Količina   C/E  Znesek

A1 PRIPRAVLJALNA DELA
  Splošno:

 1. Izdelava in postavitev gradbiščne table v skladu z
  navodili in predpisanimi merami ZGO. Vsebovati mora
  vse predpisane podatke. (Zakona o graditvi objektov).    kom    1.00
                               Page 104 of 442
2. Izdelava varnostnega načrta za predmetni objekt skupaj
  s predvidenimi stroški za koordinacijo med posameznimi
  izvajalci in podizvajalci v smislu Zakona o varstvu pri
  delu.                          kpl      1.00

3. Priprava in zaščita gradbišča, postavitev premične
  pisarne in sanitarij, prometne signalizacije, ograje
  gradbišča, električnih in vodovodnih priključkov, komplet
  z vsemi pomožnimi deli .                   kpl   1.00

5. Dobava materiala in zaščita obstoječih tlakov in
  stavbnega pohištva. Prostori kateri so že bili obnovljeni v
  prejšnjih fazah cca 565 m2 tlorisne površine.
                                 kpl   1.00

6. Dobava materila in izdelava protiprašnih pregradnih sten
  iz lahhkih predelnih sten s kovinsko podkonstrukcijo kot
  napr. nostranska knauf oblga.                 m2   25.00

7. Razna manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se
  pojavijo v času gradnje in se obračunajo po dejanskih
  stroških: po dejansko porabljenem času delavcev in
  storitev po predhodno potrjenem pogodbenem ceniku.
  (dnevna signalizacija, urejanje prometa, cestne zapore,
  ipd...). Ocena 5,00 % vrednosti preddel:           %    do 5%

 SKUPAJA2 RUŠITVENA DELA


 Splošno:
 Odvoz ruševin z nakladanjem na deponijo ,ki jo izbere
 izvajalec; stroške transporta, deponij in plačila taks je
 potrebno upoštevati v cenah za enoto.
 Dela izvajati v skladu z rušitvenim načrtom iz splošnih
 določil tega popisa in navodili za rušenje , ki so
 predpisani s strani projektanta gradbenih konstrukcij.
 rušenja in po pravilih varnega dela in v skladu z
 Varnostnim načrtom iz splošnih določil
 Dela izvajati v skladu z rušitvenim elaboratom in navodili
 za rušenje , ki so predpisani s strani projektanta
 gradbenih konstrukcij. rušenja in po pravilih varnega
 dela.
 Vratne in okenske odprtine se v stenah . ki se v celoti
 rušijo se ne odbijajo, odstranitev vrat in oken pa se ne
 obračunava posebej.

1. Odklop objekta iz distribucijskega omrežja:
  - odklop električne energije                 kpl    1.00
  - odklop vodovdne napeljave                  kpl    1.00
  - odklop centralne napeljave                 kpl    1.00

2. Rušenje obstoječih predelnih sten iz opeke deb. 15 cm.
                                 m2   810.00

3. Odstranitev obstoječih tlakov vključno z naložbami ter
  finalnimi tlaki keramike, kamna , parketa in Pvc z
  odvozom na stalno deponijo.              m2      695.00

4. Odbijanje keramične obloge iz zidov z odvozom na
  stalno deponijo.                 m2         457.00

5. Obijanaje dotrajanega ometa (sten in stropov) v debelini
  do 2 cm.                         m2     1,363.00

6. Odstranitev oken vel do 2 m2 z odvozom na deponijo.
                                 m2   36.00
                              Page 105 of 442
 7. Odstranitev oken vel nad 2 m2 z odvozom na deponijo.
                                 kos   15.00

 8. Demontaža vrat z podbojem vel. do 2 m2 v opečnem
  zidu z odvozom na deponijo.           kos         57.00

 9. Demontaža vrat z podbojem vel 2 - 4 m2 v opečnem
  zidu z odvozom na deponijo .           kos         15.00

10. Odstranitev straniščnih školkj , pisoarjev in umivalnikov,
  vključno s kotlički z dvozom na deponijo.
                                 kos   24.00

11. Odstranitev kopalnih kadi , vključno s kotlički z dvozom
  na deponijo.                       kos     24.00

12. Odstranitev tuš kadi , vključno s kotlički z dvozom na
  deponijo.                       kos      4.00

13. Odstranitev premične in pritrjene na zidove opreme v
  sobah in kuhinjah; prenos iz objekta in odvoz na stalno
  deponijo. Obračun po m2.                m2     495.00

14. Odstranitev lesenih letev z odvozom na deponijo.       m2   45.00

15. Odstranitev kritine z odvozom na deponijo.          m2   18.00

16. Odstranitev odtočnih cevi in žlebov     s strehe  z
  odvozom na deponijo .                    m1    9.00

17. Odstranitev zunanjih in notranjih okenskih polic, vključno
  z odvozomm na stalno deponijo.               m1    124.00

18. Demontaža obstoječega stropa v pritličju v jedilnici.    m2   255.00

19. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko
  opravljenem delu.                      %   do 10%
  SKUPAJ
A3 ZIDARSKA DELA
  Postavitev , premeščanje in odstranitev premičnih odrov
  višine do 2 m je vkalkulrati v cene po enoti.
  Čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem
  delu .
  Dopustna odstopanja za pravokotnost , površinsko
  ravnost in dimenzije geadbenih elementov veljajo
  določila DIN 18202.
  V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite
  izvedenih del med posameznimi fazami del
  (hidroizolacija , estrihi, polaganje keramike).
  Pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije je
  upoštevati vsa predhodna dela na izdelavi zaokrožnic na
  stikih vertikal in horizontal.
  V ceni ometa po m2 je upoštevati tudi zametavanje
  utorov po izvedbi grobih instalacij.
  Ometane površine morajo biti ravne z ostrimi robovi na
  stikih sten.

 1. Strojni omet notranjih sten s cementnim obrizgom in
  apneno cementnim osnovnim ometom skupne deb. 1,5
  cm - zaglajene površine . V ceni za enoto upoštevati
  ojačitve ob odprtinah in zametavanje utorov za
  instalacije ter vsa pomožna in varovalna dela.    m2      1,182.00

 2. Očiščenje sten na mestih odbite keramike in ponovni
  omet s fino podaljšano malto , površina pripravljena za
  polaganje keramike ali oplesk.             m2     457.00
                              Page 106 of 442
 3. Priprava površin za oplesk po položitvi instalacij z
  zametavanjem utorov in izravnave površin.      m2      1,182.00

3a. Priprava stropnih površin za oplesk po odstranitvi
  stropnega ometa - brušenje AB plošče.       m2        545.00

 4. Izdelava in dobava tlaka v sestavi: AB cementni estrih -
  armiran deb.5,5 cm; dvojna tesnilna folija , toplotna
  izolacija polistiren npr. URSA TEP deb. 2,00 cm ;
  (keramika)                        m2     65.00

 5. Izdelava in dobava tlaka v sestavi: AB cementni estrih -
  armiran deb.5,5 cm; dvojna tesnilna folija , toplotna
  izolacija polistiren npr. URSA TEP deb. 4,00 cm ;
  (tekstilni tlak)                     m2     425.00

 6. Izdelava hidroizolacijskega premaza <2 mm (Mapegum
  ali podobno)                    m2        65.00

 7. Vzidava RF kotniko 20/20 za ločitev tlakov .         m1   24.00

 8. Grobo čiščenje objekta                    m2   495.00

 9. Vgradnja sifonov 15/15 cm                  kom   24.00

10. Vgradnja tuš kadi po navodilu     izdelovalca  kadi,
  kompletno z obzidavo s NF opeko .              kom   24.00

11. Vgradnja kadi po navodilu izdelovalca kadi, kompletno z
  obzidavo s NF opeko .                  kom      4.00

12. Prestavitev revizijskih vrat na vertikalnih dvižnih jaških.
  Lokacijo se določi ob izvedbi.               kom   28.00

13. Izdelava okroglih in pravokotnih prebojev v betonskih
  konstrukcijah s kronskim vrtanjem deb. 20 cm .
  fi 50 mm                           kom    3.00
  fi100 mm                           kom    4.00
  fi 150 mm                          kom    6.00
  fi 180 mm                          kom    2.00
  fi 200 mm                          kom    6.00
  fi 210 mm                          kom    2.00
  fi 220 mm                          kom    3.00
  60/40 mm                           kom    3.00
  100/50 mm                          kom    6.00
  200/100 mm                          kom    4.00

14. Vzidava raznih kovinskih ali PVC rešetk ali omaric - z
  dobavo.
  15/15 cm                           kom    3.00
  20/20 cm                           kom    5.00
  25/25 cm                           kom    2.00

15. Obzidava omaric katere vgradijo električarji in
  vodovodarji
  do 0,15 m2                          kom    4.00
  do 0,25 m2                          kom    3.00
  do 0,60 m2                          kom    5.00

16. Zidarska pomoč pri vgradnji oken, vrat. (vzidava oken).
                                 kom   91.00

17. Gradbena pomoč pri raznih manjših gradbenih delih, kot
  pomoč obrtnikom in inštalaterjem, razna izsekavanja,
  podbetoniranja, obračun po dejansko porabljenem času
  in materialu, ocena :
  NK delavec                          ur   100.00
  KV delavec                          ur   140.00
  VK delavec                          ur   180.00
  material - ocena                       kpl   1.00
                               Page 107 of 442
18. Vzidava okenskih polic. Zidarska obdelava po vgradnji
  police.                           m1   130.00

19. Vzidava raznih omaric za instalacije z dvojnim okvirjem,
  omarice velikosti do 100 x 100 cm - ocena kom, obračun
  po dejanski izvedbi.                   kos     4.00

20. Obzidava podometnih wc kotličkov tip geberit s siporex
  deb 5 cm.                          kos   24.00

21. Izdelava utorov za potrebe instalacij, kompletno z
  odstranitvijo ruševin iz objekta, iz zametavanjem utorov
  po končanih delih. OCENA!! Obračun po dejanskem
  stanju. Utori dimenzij:
   - 6/6 cm                          m1   40.00
   - 10/5 cm                         m1   50.00
   - 10/10 cm                         m1   30.00
   - 10/15 cm                         m1   35.00
   - 10/20 cm                         m1   20.00
   - 20/20 cm                         m1   25.00

22. Dobava, nabava materiala in pozidava manjših odprtin z
  opečnim ali plinobetonskim zidakom (preboji, instalacijski
  jaški itd.), kompletno z izdelavo malte in vsemi prenosi
  ter pomožnimi deli.
  dim 20/20 cm                        kom    8.00
  dim 30/30 cm                        kom   11.00

23. Dobava, nabava in zatesnitev manjših odprtin skozi
  horizontalne konstrukcije s cementno malto, kompletno z
  izdelavo malte in opaža s spodnje strani elementa in
  vsemi prenosi ter pomožnimi deli. Odprtine za zatesnitev
  - preboji skozi etažne plošče za instalacijske bloke.

  preboji do 0,10 m2 tlorisne površine za zatesnitev     kom   4.00
  preboji do 0,30 m2 tlorisne površine za zatesnitev     kom   12.00

24. Dobava materiala in izvedba požarnega tesnenja
  prehodov skozi konstrukcijo, izvedeno po tehnologiji
  proizvajalcev:
  Požarno varnostno tesnenje vseh gradbenih prebojev po
  grobi zazidav z intumescentne akrilne tesnilne mase

  tehnični podatki:
  spec teža: 1,6-0,2g/cm2
  ekspandiranje: min 1:1,6 (400°C)
  vsebnost suhe snovi: +-8ut.%
  krčenje ob sušenju: < 25 vol%
  žaro izguba ca70ut.% (600°C)
  elastičnost po utrditvi: min 15
  testirano po EN29001
  Obračun po številu porabljenih tub, ocena!!         kom   24.00

25. Obojestranska požarna zapora prehodov inštalacij skozi           vključeno v 26
  požarne sektorje z 'endotermnim požarnimi premazom in
  kameno volno
  Pož.odpornost: EI 90 S                           vključeno v 26
  Predmet ponudbe je dobava in montaža požarne                vključeno v 26
  premaza in kamene volne kot zapore prehoda inštalacij
  skozi požarne sektorje, ki so lahko masivni zidovi, kakor
  tudi lahke predelne stene, minimalne debeline 10 cm.
  Inštalacije je potrebno obojestransko premazati 10 cm
  pred in 10 cm po preboju v debelini najmanj 1 mm. Prav
  tako je potrebno obojestransko premazati kameno volno
  in zid v debelini najmanj 1 mm suhega sloja najmanj 10
  cm več kot je velikost odprtine. Ob montaži je potrebno
  upoštevati navodila proizvajalca.

26. Z montažo za velikost od 0,05 do 0,1m2           kpl   24.00
                               Page 108 of 442
27. Dobava in kitanje rege s trajnoelastičnim PUR kitom,
  predhodno je v rego vstavljen okrogli profil iz penjene
  PE.                              m1   127.00

28. Izdelava, dobava in montaža sistemskih diletacijskih
  INOX profilov za vgradnjo v betonske estrihe, profili po
  potrditvi projektanta, kitani s PU lepilom
   - ravni profili                       m1   13.00
   - ločni profili                       m1   14.00

29. Finalno čiščenje prostorov celotnega objekta po
  končanih delih: vsi notranji in zunanji tlaki, balkoni,
  stavbno pohištvo, okenske police, zunanje in notranje
  ograje s polnili, stenske obloge (keramika, granitogres),
  fiksna oprema in napeljave ter stopnišča, ... obračun po
  netto tlorisni površini objekta.
                                 m2   495.00

30. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko
  opravljenem delu.                       %   do 10%
  SKUPAJ  B - OBRTNIŠKA DELA

Poz Opis postavke                         Em Količina   Znesek


  Sestavni del tega popisa je kompletna projektna
  dokumentacija z vsemi detajli in shemami.
  V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo
  vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in
  varovalnimi deli , ki so potrebna za izvedbo del po
  posamezni postavki..
  Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in
  standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s
  projektom , kar se dokaže z izvidi in atesti.

  V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla , je predlog
  detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga
  predložiti odgovornemu projektantu v potrditev.
  Pomožna dela so :
  postavitev , premeščanje in odstranitev odrov.
  Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije
  (utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – sprotni
  dovoz le tega .
  v kolikor v poziciji ni navedeno drugače , veljajo kot
  kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim
  izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne
  elemente ali pa za sistem , ki je opisan - naveden v
  tehničnih podlogah proizvajalca , katerega sistem je
  naveden kot primer načina izvedbe in doseganja
  kvalitete.
  Prekinitve del , ki so potrebna za druga vezana dela , je
  vkalkulirati v ceno za enoto mere.
  Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse
  količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem
  gradbenih del se je pravočasno dogovoriti in uskladiti
  vgradnjo raznih podlog , ki služijo za kasnejšo montažo
  elementov.
  Po končanih delih je prostore očistiti, kompletno z
  odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo.
  Vse zaključne materiale tako kvalitito kot barvo izbere in
  pred izvedbo potrdi projektant

B1 KLJUČAVNIČARSKA DELA
  Postavitev , premeščanje in odstranitev premičnih odrov
  višine do 2 m je upoštevati v cenah za enoto
  posamezne postavke .
                                Page 109 of 442
 Kovinski izdelki antikorozijsko zaščiteni, vroče cinkani in
 finalno opleskani po opisu iz posamezne postavke. -
 prašno barvani .

1. Izdelava, dobava in montaža kotnikov z sidri za vgradnjo
  iz RF za ločitev tlakov                 m1      24.00

2. Demontaža obstoječega ograje na stopniščih z odvozom
  na stalno deponijo in montaža nove stopniščne ograje
  izdelane iz kromiranih profilov in cevi po projektu
  notranje opreme.                   m2        28.00

3. Izdelava, dobava in montaža steklene ograje stopnišč.
  Ograja je sestavljena iz varnostnega stekla 2x6 mm in
  tipskih schueco alu oz inox profilov. Fiksno konzolno
  pritrjena v AB ploščo. Zgoraj zaključek z inox ročajem.
                                 m1   24.00

4. Nabava, dobava in montaža raznoraznih zaključkov,
  podkonstrukcij, dilatacij, montažnih elementov, pritrdil iz
  RF pločevine in profilov. Ocena                kg   520.00

5. Dobava in montaža fe podkonstrukcije nadstreška nad
  glavnim vhodom. Konstrukcija iz Fe profilov
  antikorozijsko zaščiteni - cinkano in prašno barvani.     kg  2,500.00

6. Dobava in montaža kovinske podkonstrukcije ograje na
  balkonih iz Fe profilov antirkorozijsko zaščiteni - cinkano
  in prašno barvano v barvi po izbiri projektanta. Okvir Dim
  cca 3,80 x 1.10 m, z eno vertikalo na sredini - na
  podkonstrukcijo se montira lesena ograja
                                 kom   15.00

7. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko
  opravljenem delu.                       %   do 10%
  SKUPAJB2 KROSKOKLEPARSKA DELA

 V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo
 vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in
 varovalnimi deli , ki so potrebna za izvedbo del po
 posamezni postavki..
 Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in
 standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s
 projektom , kar se dokaže z izvidi in atesti.

 V ponudbenih cenah upoštevati detajle iz projekta in
 detajlov proizvajalca strehe.
 V ceni upoštevati tudi fazonske elemente, vključno s
 prezračevalnimi elementi, in vsemi zaključki.
 OPOMBA! Vsa dela je izvesti po navodilih projekta
 gradbene fizike ter po detajlih in navodilih projektanta!

1. Demontaža žlebov in odtočnih cevi               m'   34.00

2. Demontaža odkapne pločevine na terasi             m'   23.00

3. Sanacija trave, grmovnic (manjših drevesc) in čiščenje
  podlage                            m2   55.00

4. Dobava in montaža odkapne počevine iz terase v žleb      m'   23.00

5. Dobava in montaža žlebov                   m'   23.00

6. Dobava in montaža odkapne pločevine izpod žleba ter
  nad fasado                          m'   23.00
                               Page 110 of 442
 7. Dobava in montaža odtočne cevi                 m'    7.00

 8. Dobava in montaža kolena, kotnega žleba in kotlička      kos   9.00

 9. Dobava in montaža Cu odtočne cevi.               m'   12.00

10. Dobava in polaganje izoteka 1-x ter 1-x s posipom.       m2   55.00

11. Dobava in izdelava zaključkov okoli nog ograje.        kos   15.00

12. Dobava in montaža stenske obrobe na terasi.          m'   14.85

13. Dobava in montaža obrob pod okni.               m'   60.00

14. Dobava in montaža obrob nad okni.               m'   30.00

15. Demontaža obstoječe strešne pločevine vključno z vsem
  ostalim izolacijskim in pritrdilnim materialom na strehi še
  neprenovljenega dela hotela                  m'   23.00

16. Dobava in izvedba slojev prenove strehe nad hotelskim
  delom s sobami v sestavi (od zgoraj navzdol)

   - zaščita hidroizolacije, deb 8-10 cm prodca
   - večplastni hidroizolacijski sloj deb 0,4cm (npr. Sika,
  ipd..)
   - toplotna izolacija deb 10-30cm
   -parna zapora
   -bitumenski premaz
   -očiščena obstoječa masivna plošča              m2   245.00

17. Dobava materiala in izdelava obrobe venca strehe -
  atike v komplet sestavi:
  - Alu barvana pločevina 2 mm razvite površine 62cm
  - FeZn distančniki kot podkonstrukcija alu obrobi
  - mineralna volna 174kg/m3 debeline 5cm
  Vključno z vsemi pomožmimi deli, prenosi materiala,
  čiščenjem po opravljenem delu, itd.              m1   69.00

18. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko
  opravljenem delu.                       %   do 10%
  SKUPAJB3 OKNA IN VRATA

  Sestavni del popisa so sheme oken in vrat.
  V cenah oken in vrat upoštevati podboje po opisu iz
  posamezne postavke vključno s finalno obdelavo.
  Vgradnja oken je suhomontažna.
  Toplotna prehodnost stekla k=1,10 W/m2K,toplotna
  prehodnost celotnega okna k= 1,3 W/m2.
  Barva fasadnih elementov po izbiri projektanta.
  Pred naročilom je preveriti odprtine - obstoječa okna 1. Dobava in montaža enokrilnega okna iz PVC profilov v
  barvi . okvir - večkomorni , tovarniško zavarjena tesnila.
  Okno se odpira okoli horizontalne in vertikalne osi.
  Zasteklitev z izolacijskim steklom.U= 1,1W/m2K , celoten
  element 1,3 W/m2K. Okovje tipsko varnostno , kljuka po
  ozbiri projektanta Izdelava po shemi. Pololive v enaki
  barvi kot profili. dim 140/140 cm
                                 kom   27.00
                                Page 111 of 442
 2. Dobava in montaža fasadnega elementa sestavljenega
  iz balkonskih dvižnih vrat 0,80/2,20 m in okna
  dim.1,40/1,40 mi n iz PVC profilov s prekinjenim
  toplotnim mostom, v barvi . okvir - večkomorni ,
  tovarniško zavarjena tesnila. Krili se odpirata okoli
  horizontalne in vertikalne osi. Zasteklitev z izolacijskim
  steklom U= 1,1W/m2K , celoten element 1,3 W/m2K.
  Okovje tipsko varnostno , kljuka po ozbiri projektanta
  Izdelava po shemi.                     kom    27.00

 3. Dobava in montaža vhodnih vrat v hotelske sobe;
  enokrilna polna vrata ; vel. 0,87*2,13 cm. Krilo in
  podboj lesen; finalna obdelava krila : furnirana iverica z
  masivnimi nalimki , prečno položena polbočnica , furnir
  javor beljen ali lužen po vzorcu , lakiran s poliuretanskim
  lakom. 50 % sijaj , kljuka svetleč krom; opremljena z
  baterijsko kontaktno ključavnico . Požarna odpornost EI
  30. Vrata morajo odgovarjati standardom za vhodna
  vrata v hotelske sobe, kar se potrdi z atestom. Izvedba in
  obdelava po detajlu interiera.
                                 kom  27.00

 4. Dobava in montaža enokrilnih vrat ; vel. 0,77*2,13 m ,
  (vgrajene v nove stene), lesen furniran podboj , krilo
  polno;finalna obdelava krila : furnirana iverica z
  masivnimi nalimki , prečno položena polbočnica , furnir
  javor beljen ali lužen po vzorcu , lakiran s poliuretanskim
  lakom. 50 % sijaj , kljuka svetleč krom; Okovje, kljuka,
  ključavnica z notranje strani metuljček.V krilu vgrajena
  rešetka po detajlu. Izvedba in obdelava po detajlu
  interiera.                         kom   27.00

 5. Dobava materiala in izdelava obloge okenskih šplaet iz
  mineralno mavčnih plošč pritrjenih na obstoječe sten s
  specialnim montažnim lepilom, kompletno z obdelavo
  vogalov s pvc vogalniki z stekelno mrežico.      m1      194.40

 6. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko
  opravljenem delu.                       %   do 10%
  SKUPAJB4 KAMNOSEŠKA DELA
  Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije
  (utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – sprotni
  dovoz le tega .
  Čiščenje orodja od lepil ter ostanke lepila ni dovoljeno
  vlivati v kanalizacijo, ampak na mesto, ki ga določi glavni
  izvajalec.
  Prostore v katerih se izvaja delo je vidno označiti , da ne
  pride do poškodb finalnega tlaka. (površinska obdelava)

  Pred polaganjem tlaka s ploščami je posamezno
  površino razmeriti glede na velikost ploščic, tako da ne
  pride do zelo ozkih pasov na stiku z drugo ploskvijo.

  Pri večjih površinah polaganja je v ceno vkalkulirati tudi
  dilatacije.

 1. Dobava in vgradnja zunanjih okenskih polic iz
  naravnega kamna (zmrzlinsko odporen ) po izbiri
  projektanta deb. 3 cm in širine 25 cm.     m1          61.00

 2. Dobava in vgradnja notranjih okenskih polic iz
  naravnega kamna po izbiri projektanta deb. 3 cm in
  širine 20 cm.                   m1        61.00

 4. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko
  opravljenem delu.                       %   do 10%
                               Page 112 of 442
  SKUPAJB5 KERAMIČARSKA DELA
  Pred polaganjem keramike na stene je predhodno
  pregledati stene in izvesti potrebna pred dela ;
  betonske stene očistiti emulzij od premazov opažev,
  pregledati vertikalnost sten in pravokotnost
  Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih
  izvesti , tako da so stiki pokriti s rozetami .

  Pred polaganjem talne keramike v cementno malto je
  preveriti stanje talne hidroizolacije , pri polaganju pa dela
  izvajati tako , da se le-ta ne poškoduje.
  Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo , ampak
  se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo.

  Pri izvedbi večjih površin je tlak dilatirati in strošek
  vključiti v ceno za enoto.
  Polaganje po shemi.

1. Obloga sten s keramičnimi ploščicami I.A kvalitete bele
  barve v kombinaciji z rjavo barvo dim 60/20 cm. V ceni
  ploščic upoštevati borduro iz keramike dim 1,5x60 cm
  srebrno sive barve, po celotnem obodu kopalnice in
  dekorativno ploščico z vzorcem dim 60x20 cm - 2 kom
  na kopalnico.. Keramika kot npr. iris rays , lepljene na
  ometane in betonske površine. Ploščice se polagajo na
  fuge, fugirna masa vodonepropustna.
                                  m2   422.00

2. Dobava in izdelava stenske obloge v višini 10 cm iz
  keramike iste kvalitete in kot tlak .Obloga leplejena na
  steno. Polaganje na fugo.                m1       142.50

3. Obloga tal s keramičnimi ploščicami I.A kvalitete bele
  barve dim 33,3x33,3 cm. Keramika kot npr. iris rays
  white,(cenovni razred 30 EUR/m2), lepljene na
  izgotovljen estrih . Ploščice se polagajo na
  fuge.sanitarije                         m2   75.00

4. Obloga tal s keramičnimi ploščicami zmrzlinsko odporne
  I.A kvalitete,(cenovni razred 30 EUR/m2), lepljene na
  obstoječi klinker tlak s fugiranjem in vsemi potrebnimi
  deli in eventuelno sanacijo posameznih mest
  podloge.Celotna izvedba zmrzlinsko odporna. Ploščice
  se polagajo na fuge. ( balkoni)
                                  m2   79.72

5. Nabava, dobava in vgradnja inox traku, deb. 3 mm,
  višine 20 mm, kot ločnica med različnimi tlaki, komplet z
  vsemi pomožnimi deli.                      m1    8.60

6. Dobava materiala in kitanje dilatacij in stikov pri stenski
  in talni keramiki s tranjo elastičnim kitom MAPESIL.
                                  m1   392.00

7. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko
  opravljenem delu.                        %   do 10%
  SKUPAJB6 SLIKOPLESKARSKA DELA

  Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od
  slikopleskarskega orodja in ton mora biti enoten. Pri
  vseh barvah je potrebno upoštevati pokrivni razred 3
  kategorije - pralna barva.
                                 Page 113 of 442
  Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno
  in gladko.
  Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod
  pravim kotom, razen če ni s projektom drugače
  določeno.

 1 Dobava materiala in 2 x gletanje betonskih in ometanih
  sten ter stropov vključno s predhodno pripravo podlage -
  impregniranje z emulzijo za sprejem.
                                 m2  1,800.00

1a. Dobava materiala in izdelava tankoslojnega stropnega
  ometa na osnovi mavčno mineralnih materialov in na
  pripravljeno podlago s predhodnim premazom akrilne
  emulzije za sprijem.                     m2   545.00

 2. Dobava materiala in 2 x gletanje mavčnokartonskih
  sten,stropov in oblog. vključno s predhodno pripravo
  podlage - impregniranje.                   m2   68.00

 3. Dobava materiala in 2x bandažiranje knauf stikov z
  Lafarget maso in stekleno mrežico.              m2   68.00

 4. Dobava materiala in 2 x pleskanje sten in stropov s
  podisperzijsko barvo v osnovnem tonu po izbiri
  projektanta s predhodno pripravo podlage.          m2  1,857.00

 5. Dobava materiala in 2 x pleskanje stropov s
  podisperzijsko barvo v osnovnem tonu po izbiri
  projektanta s predhodno pripravo podlage.          m2   425.00

 6. Dobava materiala in barvanje raznih kovinskih izdelkov z
  mini barvo, ter 2x finalno barvo, barvo si izbere arhitekt
  (ocena).                           kg   55.00

 7. Dobava materiala in barvanje raznih kovinskih cevi z
  mini barvo, ter 2x finalno barvo, barvo si izbere arhitekt
  (ocena).                           m1   35.00

 9. Dobava in vgradnja alu vogalnikov na vse vogale -
  ocena.                            m1   84.00

10. Kitanje posameznih fug med različnimi gradbenimi
  materiali z belim akrilnim kitom: obdelano po navodilih
  proizvajalca za že obrtniško pripravljene fuge: ravno z
  obstoječo površino.                     m1   67.00

11. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko
  opravljenem delu.                      %   do 10%
  SKUPAJB7 TLAKARSKA DELA

   Pred polaganjem talnih oblog mora biti podloga čista
  in suha , pred polaganjem obvezno izvršiti meritev vlage
  (podloge) , o rezultatih se sestavi zapisnik.

  Pred polaganjem tlaka s ploščami je posamezno
  površino razmeriti glede na velikost ploščic, tako da ne
  pride do zelo ozkih pasov na stiku z drugo ploskvijo.
                               Page 114 of 442
1. Dobava in montaža talna obloga pleteni vinil (80%
  vinila) s 20% fiber glass nitko, ter Pvc podlago , skupna
  debelina je 3,0 mm . Ognjevarna talna obloga s skupno
  težo Primerna za zelo frekventne prostore, stole s
  koleščki, ter talno gretje.Čisti se z vodo-vodnim
  sesalcem. V ceni je upoštevati izravnava tal cementnega
  estriha z izravnalno maso do deb=2,00 mm-2x , ter
  dobavo in montažo stenske PVC obrobe h=5,00 mm.
  Talna obloga mora ustrezati DIN 4102-B1-ognjevarnost,
  požarno -toksikološko varnost, odporna na obrabo po
  ISO 4649, absorbcija hrupa ob hoji-8 dB. Talna obloga
  kot npr. 2 tec 2 fusion , deb=3,00 mm, kombinacija barv
  po izboru arhitekta. Izvedba premaza čistilo- loščilo na
  kavčukovi (guma) talni oblogi. sobe in hodnik.
                                m2  415.00

2. Dobava in montaža talna obloga pleteni vinil (80%
  vinila) s 20% fiber glass nitko, ter Pvc podlago , skupna
  debelina je 3,0 mm . Ognjevarna talna obloga s skupno
  težo Primerna za zelo frekventne prostore, stole s
  koleščki, ter talno gretje.Čisti se z vodo-vodnim
  sesalcem. V ceni je upoštevati izravnava tal cementnega
  estriha z izravnalno maso do deb=2,00 mm-2x , ter
  dobavo in montažo stenske PVC obrobe h=5,00 mm.
  Talna obloga mora ustrezati DIN 4102-B1-ognjevarnost,
  požarno -toksikološko varnost, odporna na obrabo po
  ISO 4649, absorbcija hrupa ob hoji-8 dB. Talna obloga
  kot npr. 2 tec 2 , deb=3,00 mm, kombinacija barv po
  izboru arhitekta. Izvedba premaza čistilo- loščilo na
  kavčukovi (guma) talni oblogi. Porstor ob stoppnišču.
                                m2  84.00

3. Dobava in polaganje Rf ločilnih trakov deb 3mm' med
  različne vrste tlaka, trakovi po izbiri projektanta.     m1  24.00

4. Dobava in montaža talne obloge iz gume-"Norament" z
  lepljenja na podlago , predhodno izravnava betonskega
  estriha z izravnalno maso do deb =2,00 mm, vključno z
  dobavo in montažo nizkostenske RF letve z vložkom
  "noramenta" .                     m2      65.00

5. Dobava in polaganje lamelnega parketa - I. kvalitete
  (vrsta po izbiri projektanta) z lepljenjem na izgotovljene
  estrihe. Zaključna letev iz enakega lesa kot parket višine
  5 cm. 2 X brušenje in 3 lakiranje s poliuretanskim lakom.
                                m2  34.00

6. Nabava, dobava in polaganje visokih profiliranih kotnih
  obrobnih zaključnih letvic po izbiri v enaki kvaliteti kot
  položen parket ali lesena masivna obloga skupaj s
  pritrjevanjem - lepljenjem in nevidnim pribijanjem z
  nerjavečimi kolarniki ter finalnim dvakratnim lakiranjem v
  barvi po izbiri. Položeno po vseh vogalih, zaključkih in na
  robovih. Obloga se poalga na finalno obdelan zid z
  lepljenjenm.                        m1   25.00

7. Dobava in montaža zaljučne letve v barvi talne obloge
  2tec2, letev je visoka 6 cm.                 m1  533.00

8. Dobava materiala in izdelava epoxi premaza na estrih
  pred polaganjem finalnih talnih oblog - izvedba parne
  zapore.                           m2  545.00

9. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko
  opravljenem delu.                      %  do 10%
  SKUPAJB8 SPUŠČENI STROP
                              Page 115 of 442
  V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo
  vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in
  varovalnimi deli , ki so potrebna za izvedbo del po
  posamezni postavki.Upoštevati je enotno ceno ne glede
  na tlorisno velikost prostorov.
  Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in
  standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s
  projektom , kar se dokaže z izvidi in atesti.

  Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije
  (utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – sprotni
  dovoz le tega .
  Postavitev , premeščanje in odstranitev premičnih odrov
  je upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke .

  Embalažo in ostanke materiala je izvajalec l dolžan
  odstraniti iz gradbišča, za eventuelno začasno deponijo
  se dogovori z naročnikom.
  Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno
  in gladko.
  Pri izvedbi vseh spuščenih stropov je dosledno
  upoštevati detajle in navodila za vgradno izdelovalcev
  oz. dobaviteljev stropov.
  Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod
  pravim kotom, razen če ni s projektom drugače
  določeno.
  V ceni je upoštevati izdelavo potrebnih izrezov za
  instalacijske kanale , vgrajene elemente in prehode
  instalacij. 2 Dobava in montaža ravnega spuščenega stropa
  izdelanega iz dvojno obloženih mavčnih kartonskih plošč
  vlago odpornih GKB, konstrukcija je kovinska UW in CW
  profili, d= 75mm, deb. stropa je 2x12,5 mm Vogali so
  izvedeni s kovinskimi kotniki. Vključno z bandažiranjem
  stikov Vse po navodilu proizvajalca. npr. Knauf,
  Rigips....                       m2    81.00

 3 Izdelava kaskade višine do 30cm iz mavčnokartonskih
  plošč deb. 1,5 cm na stiku med spuščenim stropom in
  betonskim stropom.                     m1  41.00

5. Izdelava reviziskih oprtin PVC ali Alu vratic za dostop do
  instalacij dimezije 60/60 cm                kom  24.00

6. Izvedba spuščenega stropa tipa Armstrong s skritim
  profilom, komplet s pripadajočo pocinkano
  podkonstrukcijo višine 3,75cm. Višina obešanja cca
  60cm. Plošče dimenzij 60x60cm. Komplet z vsem
  pritrdilnim materialom.                   m2  255.00

7. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko
  opravljenem delu.                      %  do 10%
  SKUPAJB9 LAHKE PREDELNE STENE

  Postavitev , premeščanje in odstranitev premičnih odrov
  je upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke .

  Embalažo in ostanke materiala je izvajalec l dolžan
  odstraniti iz gradbišča, za eventuelno začasno deponijo
  se dogovori z naročnikom.
  Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno
  in gladko.
                             Page 116 of 442
 Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod
 pravim kotom, razen če ni s projektom drugače
 določeno.
 V ceni je upoštevati izdelavo potrebnih izrezov za
 instalacijske kanale , vgrajene elemente in prehode
 instalacij.
 Pri izvedbi vseh spuščenih stropov je dosledno
 upoštevati detajle in navodila za vgradno izdelovalcev
 oz. dobaviteljev stropov.
 V ceni je upoštevati bandažiranje stikov med ploščami
 in na stikih z drugimi materiali.

1 Dobava in montaža ravnih predelnih sten izdelane iz
 mavčnih kartonskih plošč, konstrukcija je kovinska UW
 in CW profili, d= 75mm, deb. stene je 12,5 cm ; zvočna
 izolacija 53 dB Obojestransko dvojno obložena z
 mavčnokartonsko ploščo d =2* 1,25 cm. V jedru je
 položena mineralna volna deb.5 cm, .(npr. Tervol DP5
 ali enakovredno). Vogali so izvedeni s kovinskimi kotniki.
 Vključno z bandažiranjem stikov Vse po navodilu
 proizvajalca. npr. Knauf W 113.              m2      294.00

2. Dobava in montaža ravnih predelnih sten izdelane iz
  mavčnih kartonskih plošč, konstrukcija je kovinska UW
  in CW profili, d= 75mm, deb. stene je 12,5 cm ; zvočna
  izolacija 53 dB Obojestransko dvojno obložena z
  impregnirano vlagoodporno mavčnokartonsko ploščo
  GKBI d =2* 1,25 cm. V jedru je položena mineralna
  volna deb.5 cm, .(npr. Tervol DP5 ali enakovredno).
  Vogali so izvedeni s kovinskimi kotniki. Vključno z
  bandažiranjem stikov Vse po navodilu proizvajalca. npr.
  Knauf W 112.                          m2   218.00

3. Izdelava obloge sten s kovinsko tipsko
  podkonstrukcijo deb. 5 cm na katero so pritrjene
  mavčnokartonske plošče deb. 2 x 1,25 cm , vključno z
  bandažiranjem stikov. Med profilom in steno je toplotna
  izolacija iz trdih plošč mineralne volne.            m2    5.00
  ocena

4. Doplačilo za izdelavo odprtin z ojačitvenim CW profilom
  d= 2 mm nakaterega se pritrdi podboj lesenih vrat;
                                 kom   57.00
 ocena

5. Dobava in montaža stojala za umivalnik: Stojalo iz
  pocinkanih jeklenih profilov za pritrditev umivalnika,
  prirejeno za vgradnjo v pregradne stene s kovinsko
  podkonstrukcijo ali v predstensko oblogo s kovinsko
  podkonstrukcijo, za enostransko pritrditev, z možnostjo
  nastavitve po višini in širini, z držalom za odvajalno cev
  in kotne ventile za dovod vode. Izdelek-sistem:
  npr.Knauf stojalo WT 200 – sistem W 222 ali Geberit.
                                 kom   24.00

6. Dobava in montaža stojala za obešeni WC in trokadero z
  vgradnim izplakovalnim kotličkom in priborom: Stojalo iz
  pocinkanih jeklenih profilov za pritrditev visečega WC
  vključno s priborom za vgradni izplakovalni kotliček,
  prirejeno za vgradnjo v pregradne stene s kovinsko
  podkonstrukcijo ali v predstensko oblogo s kovinsko
  podkonstrukcijo, nastavljivo po višini, z držalom za
  izplakovalno cev in stenskim cevnim kolenom za WC.
  Izdelek-sistem:npr. Knauf stojalo WC 400 – sistem W
  223 ali Geberit Duofix.
                                  kos   48.00

7. Dobava in montaža požarne obloge iz promatecta AD 40
  plošč debeline 40 mm - požarni dimniški jašek.         m2   12.00
                                Page 117 of 442
 8. Dobava in montaža revizijskih vratc, v poažrni oblogi
   dimniškega jaška, dim 200x300 mm.              kom    4.00

 10. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko
   opravljenem delu.                       %   do 10%
   SKUPAJ
B10 OPREMA IN OSTALA DELA

 1. Dobava in montaža gasilnih aparatov:
   a. S-9 9 kg                         kom    6.00

 2. Izdelava požarnega reda z vsemi oznakami na objektu -
   požarni red naj bo v Alu okvirju pod steklom. Ocenjeno je
   da se po objektu namesti 4 označevalne table.
                                  kpl   1.00

 3. Izdelava Varnostnega načrta obnove iz splošnih določil
   tega popisa v 4 izvodih                kom       1.00

 4. Izdelava projekta izvedenih del (PID) arhitekture in
   gradbenih konstrukcij.                    kos   1.00

 5. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko
   opravljenem delu.                       %   do 10%
   SKUPAJB11 FASADERSKA DELA
  Splošna opomba: Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh
  izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in
  tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov
  je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna
  neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno
  razjasniti s projektantom.
  Pri izračunu fasade so upoštevani odbitki in sicer :  -
  odšteta je površina , ki presega 3,0m2 pri posamezni
  fasadni odprtini


 1. Izvedba fasadnih oblog v komplet sestavi :
   - Dekorativni omet, barva po izbiri projektanta, glajeni
   silikatni, drobna zrnatost 0,2cm
   - izravnava z gradbenim lepilom in mrezico 0,5cm
   - Mineralna volna za oblogo fasad, sidrana 10kos/m2
   deb. 15,0cm
   Izvedba po navodilih in specifikacija proizvajalca ,
   komplet z vsemi kovinskimi in ostalimi zaključki ter
   ojačitvami                          m2   400.80

 2. Izvedba fasadnih oblog v komplet sestavi :
   - lesene macesnove letve dim 6/2 cm (letve so termično
   obdelane) z razmakom med letvicami cca 2 cm.
   - lesena podkonstrukcija podkonstrukcija
   - Volna za oblogo fasad, sidrana 10kos/m2 deb. 15,0cm
   Izvedba po navodilih in specifikacija proizvajalca ,
   komplet z vsemi kovinskimi in ostalimi zaključki ter
   ojačitvami

                                  m2   60.00
                                Page 118 of 442
 3. Izvedba obloge fasade komplet sestavi :
   - keramične plošče 30x60cm tip Ariostea Pietra di
   Piasentina strutturatto z kvalitetnimi črnimi fugami
   - izravnana obstoječa fasadna površina
   Izvedba po navodilih in specifikacija proizvajalca ,
   komplet z vsemi kovinskimi in ostalimi zaključki ter
   ojačitvami
   Pred polaganjem keramike na stene je predhodno
   pregledati stene in izvesti potrebna pred dela ;
   pregledati vertikalnost sten in pravokotnost         m2  235.00

 4. Izvedba steklene fasadne plošče v komplet sestavi :
   - kaljena steklena plošča deb 1,5 cm pritrjena t tipsko RF
   podkonstrukcijo
   - kovinsko podkonstrukcijo predstavlja okvir iz Fe okvirja
   4x4cm, ki se zaščiti pred atmosferskimi vplivi in se jo
   prebarva po RAL 9007
   Izvedba po navodilih in specifikacija proizvajalca ,
   komplet z vsemi kovinskimi in ostalimi zaključki ter
   ojačitvami. V postavko je potrebno vključiti brezbarvno
   mat folijo, ki je nalepljena po celotni stekleni plošči

   Dimenzija 75 x 270 cm                    kom  15.00

 5. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko
   opravljenem delu.                      %   do 10%
   SKUPAJ
B12 MIZARSKA DELA
  Splošna opomba: Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh
  izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in
  tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov
  je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna
  neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno
  razjasniti s projektantom.


 1. Izvedba lesene balkonske ograje v komplet sestavi :
   - macesnove gladke letve 4x6cm, trajno zaščitene z mat
   brezbarvnim lužilom
   - pritrjene na kovinsko podkonstrukcijo
   Pritrjevanje sledi vzorcu 4 cm letev, 2 cm razmak do
   naslednje letve
   Izvedba po navodilih in specifikacija proizvajalca ,
   komplet z vsemi kovinskimi in ostalimi zaključki ter
   ojačitvami, vključno z horizontalno vrhnjo oblogo iz
   macesnove letve 4x6 cm
   Dimenzija 3,80 x 1,10 m                kom     15.00

 2. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko
   opravljenem delu.                      %   do 10%
   SKUPAJB12 DODATNA NUJNA SANACIJSKA DELA
  Splošna opomba: Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh
  izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in
  tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov
  je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna
  neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno
  razjasniti s projektantom.


   RAZNA DELA-PRENOVA OBSTOJEČE ŽE
   PRENOVLJENE JUŽNE FASADE
                               Page 119 of 442
1. Izvedba fasadnega opleska v beli barvi po izboru
  projektanta - obstoječa že prenovljena južna fasada
  hotela.
  Izvedba po navodilih in specifikacija proizvajalca ,
  komplet z vsemi kovinskimi in ostalimi zaključki ter
  ojačitvami
                                 m2  1,280.00

2. Izvedba obloge fasade komplet sestavi :
  - keramične plošče 30x60cm tip Ariostea Pietra di
  Piasentina strutturatto z kvalitetnimi črnimi fugami
  - izravnana obstoječa fasadna površina
  Izvedba po navodilih in specifikacija proizvajalca ,
  komplet z vsemi kovinskimi in ostalimi zaključki ter
  ojačitvami
  Pred polaganjem keramike na stene je predhodno
  pregledati stene in izvesti potrebna pred dela ;
  pregledati vertikalnost sten in pravokotnost         m2   45.00
  KROVSKOKLEPARSKA DELA
3. Dobava in montaža nove pločevinaste kritine na
  obstoječi nadstrešek, ki se ga prenovi. Kapa se izvede iz
  kovinske podkonstrukcije - antikorozijsko zaščitene -
  cinkano. Na podkonstrukcijo se z vrha položi lesena
  podlaga - osb plošče deb 24 mm in na osb plošče kritina
  iz barvane alupločevine deb 0,6 mm. Dim 6,2 x 6,4 m.
  Izvedba po detajlu arhitekta.
                                 kom   5.00

4. Izvedba lesene balkonske ograje v komplet sestavi :
  - macesnove gladke letve 4x6cm, trajno zaščitene z mat
  brezbarvnim lužilom
  - pritrjene na kovinsko podkonstrukcijo
  Pritrjevanje sledi vzorcu 4 cm letev, 2 cm razmak do
  naslednje letve
  Izvedba po navodilih in specifikacija proizvajalca ,
  komplet z vsemi kovinskimi in ostalimi zaključki ter
  ojačitvami, vključno z horizontalno vrhnjo oblogo iz
  macesnove letve 4x6 cm
  Dimenzija 3,80 x 1,10 m                kom      30.00

5. Dobava in montaža kovinske podkonstrukcije ograje na
  balkonih iz Fe profilov antirkorozijsko zaščiteni - cinkano
  in prašno barvano v barvi po izbiri projektanta. Okvir Dim
  cca 3,80 x 1.10 m, z eno vertikalo na sredini - na
  podkonstrukcijo se montira lesena ograja
                                 kom   30.00

6. Izvedba fasadnih oblog v komplet sestavi :
  - lesene macesnove letve dim 6/2 cm (letve so termično
  obdelane) z razmakom med letvicami cca 2 cm.
  - lesena podkonstrukcija podkonstrukcija
  - Volna za oblogo fasad, sidrana 10kos/m2 deb. 15,0cm
  Izvedba po navodilih in specifikacija proizvajalca ,
  komplet z vsemi kovinskimi in ostalimi zaključki ter
  ojačitvami

                                 m2   57.00

 STEKLARSKA DELA NA FASADI
                              Page 120 of 442
 7. Izvedba steklene fasadne plošče v komplet sestavi :
  - kaljena steklena plošča deb 1,5 cm pritrjena t tipsko RF
  podkonstrukcijo
  - kovinsko podkonstrukcijo predstavlja okvir iz Fe okvirja
  4x4cm, ki se zaščiti pred atmosferskimi vplivi in se jo
  prebarva po RAL 9007
  Izvedba po navodilih in specifikacija proizvajalca ,
  komplet z vsemi kovinskimi in ostalimi zaključki ter
  ojačitvami. V postavko je potrebno vključiti brezbarvno
  mat folijo, ki je nalepljena po celotni stekleni plošči
                                     60.00

  SLIKOPLESKARSKA DELA
 8. Izvedba sanacije opleskov v že prenovljenem delu
  hotela v komplet sestavi :
  - pregled obstoječih opleskov in izvedba eventualnih
  popravil z kitanjem in glajenjem
  - izvedba dvojnega pralnega opleska bele barve III.
  pokrivnega razreda
  Izvedba po navodilih in specifikacija proizvajalca ,
  komplet z vsemi kovinskimi in ostalimi zaključki ter
  ojačitvami, če so eventualno potrebne

  pleskanje sobe 48 x 60m2 - ocena               m2  2,880.00
  pleskanje hodniki                       m2  1,850.00

 9. Kitanje posameznih fug med različnimi gradbenimi
  materiali z belim akrilnim kitom: obdelano po navodilih
  proizvajalca za že obrtniško pripravljene fuge: ravno z
  obstoječo površino.                     m1   385.00

10. Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko
  opravljenem delu.                       %  do 10%

  DVIGALA
11. Dobava in montaža tipskega električnega brezstrojnega
  dvigala npr. Thyssenkrupp DVG ali podobno. Dimenzija
  dvigalnega jaška notranja mera 1,80 m x 2,0 m

  dvigalo pri recepciji

  Podrobnejši opis:
  ELEKTRIČNO OSEBNO BREZSTROJNIČNO DVIGALO
  Nosilnost:
  850 kg oz. 11 oseb
  Višina dviga:
  9,68 m
  Hitrost vožnje:                      1,00
                               m/s
  Število postaj:                      4
  Število dohodov:                     4
    - na isti strani                   3
    - pod kotom 90°                   1
  Vrsta pogona:
  elektromotor, vvvf, frekvenčno reguliran, brezreduktorski

  Protiutež:
  stransko
  Položaj pogona:
  v dvigalnem jašku
  Jašek dvigala:
  AB konstrukcija – ni predmet ponudbe
  -   notranje dimenzije
  min. 1800 x 2330 mm
  Globina jame jaška:
  1480 mm
  Višina glave jaška:
  3750 mm
  Vrsta krmilja:
  zbirno krmiljenje – npr. kot Simplex
                               Page 121 of 442
  Signalizacija:
  tipkalo iz nerjaveče pločevine s kvadratnimi tipkami z
  mikropomikom, osvetljen rob tipk, kazalnik položaja
  kabine v kabini in glavni postaji, v preostalih postajah
  smerne puščice za nadaljevanje vožnje, avtomatska
  vrnitev kabine v glavno postajo v primeru požara, alarm,
  signal preobremenitve
  Vrata jaška:
  avtomatska teleskopska, krila in podboji vrat v brušeni
  nerjaveči pločevini, kot npr "linen"
  Vrata kabine :
  avtomatska teleskopska, krila iz nerjaveče brušene
  pločevine „linen“, varovanje vhoda s svetlobno zaveso
  Dimenzije vrat:
  900 x 2000 mm
  Kabina:
  Kotno prehodna, stene iz brušene nerjaveče pločevine
  „linen“, razsvetljava na spuščenem stropu, držalo na
  zadnji steni, nad njim ogledalo po celi širini kabine,
  tipkalo na vertikalnem kontrolnem panelu iz polirane
  nerjaveče pločevine skladno s standardom SIST EN 81-
  1, pod kabine kamen, dvosmerna govorna naprava
  povezana s prostorom v stavbi, oziroma z reševalnim
  centrom (telefonsko linijo priskrbi naročnik)

    - dimenzije
  1400 x 1400 x 2200 mm
                                kpl  1.0012. Dobava in montaža tipskega električnega brezstrojnega
  dvigala npr. Thyssenkrupp DVG ali podobno. Dimenzija
  dvigalnega jaška notranja mera 1,80 m x 1,70 m

  dvigalo pri obst. konferenčnih sobah

  Podrobnejši opis:
  ELEKTRIČNO OSEBNO BREZSTROJNIČNO DVIGALO

  Nosilnost:
  450 kg oz. 6 oseb
  Višina dviga:
  9,68 m
  Hitrost vožnje:                       1,00
                                m/s
  Število postaj:                       4
  Število dohodov:                      4
    - na isti strani                    4
    - na nasprotni strani
  Vrsta pogona:
  elektromotor, vvvf, frekvenčno reguliran, brezreduktorski

  Protiutež:
  stransko
  Položaj pogona:
  v dvigalnem jašku
  Jašek dvigala:
  AB konstrukcija – ni predmet ponudbe
  -   notranje dimenzije
  1725 x 1600 mm
  Globina jame jaška:
  1480 mm
  Višina glave jaška:
  3750 mm

  Vrsta krmilja:
  zbirno krmiljenje – npr kot Simplex
  Signalizacija:
                             Page 122 of 442
  tipkalo iz nerjaveče pločevine s kvadratnimi tipkami z
  mikropomikom, osvetljen rob tipk, kazalnik položaja
  kabine v kabini in glavni postaji, v preostalih postajah
  smerne puščice za nadaljevanje vožnje, avtomatska
  vrnitev kabine v glavno postajo v primeru požara, alarm,
  signal preobremenitve
  Vrata jaška:
  avtomatska teleskopska, krila in podboji vrat v brušeni
  nerjaveči pločevini SB
  Vrata kabine :
  avtomatska teleskopska, krila iz nerjaveče brušene
  pločevine SB, varovanje vhoda s svetlobno zaveso
  Dimenzije vrat:
  800 x 2100 mm
  Kabina:
  neprehodna, stene iz barvane pločevine, razsvetljava na
  spuščenem stropu, držalo na zadnji steni, nad njim
  ogledalo po celi širini kabine, tipkalo na vertikalnem
  kontrolnem panelu iz polirane nerjaveče pločevine
  skladno s standardom SIST EN 81-1, tla pripravljena za
  polaganje kamna, katerega zaradi enotne podobe v
  objektu izvede naročnik, dvosmerna govorna naprava
  povezana s prostorom v stavbi, oziroma z reševalnim
  centrom (telefonsko linijo priskrbi naročnik)

    - dimenzije
  1000 x 1250 x 2200 mm
                               kpl  1.00
13. Demontaža vse obstoječe tehnologije in ohišja
  obstoječega dvigala vključno z odvozom vsega
  demontiranega materiala na deponijo.
  obstoječe dvigalo pri recepciji              kpl  1.00
  obstoječe dvigalo pri obst. konferenčnih sobah      kpl  1.00


  SKUPAJ
                             Page 123 of 442
kontrolno-opozorilna
napaka
            Page 124 of 442
napaka
napaka
napakanapaka
NAPAKA ali  vključeno
napaka
napaka
napaka


napakanapaka


napaka


napaka


napaka
             Page 125 of 442
napaka


napaka


napakanapaka


napaka


napakanapaka

napaka

napaka


napaka


napaka

napaka


NAPAKA ali  vključeno
napakanapaka
             Page 126 of 442
napaka


napaka
napaka
napaka


napaka

napaka

napaka

napaka


napaka


napaka


napakanapaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napakanapaka
napaka
napakanapaka
napaka
napaka


napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 127 of 442
         napaka         napaka


         napaka
         napaka
         napaka
         napaka
         napaka
         napaka
         napaka
         napaka
         napaka
         napaka
         napaka
         napaka

vključeno v 26


vključeno v 26
vključeno v 26
         napaka
             Page 128 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka


NAPAKA ali  vključeno
             Page 129 of 442
napaka
napaka
napakanapakanapaka
napaka


NAPAKA ali  vključeno
napaka

napaka


napaka

napaka

napaka


napaka
             Page 130 of 442
napaka

napaka

napaka

napaka

napaka

napaka

napaka

napaka
napaka
napaka
napaka


NAPAKA ali  vključeno
napaka
             Page 131 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka


NAPAKA ali  vključeno
napakanapaka


NAPAKA
             Page 132 of 442
napaka
napaka
napaka
napakanapakanapaka


NAPAKA ali  vključeno
             Page 133 of 442
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka


NAPAKA ali  vključeno
             Page 134 of 442
napaka
napaka


napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka


NAPAKA ali  vključeno
             Page 135 of 442
napaka
napaka


napaka
napaka


NAPAKA ali  vključeno
             Page 136 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
     Page 137 of 442
napaka


NAPAKA ali  vključeno
napaka
napaka


napaka


napaka


NAPAKA ali  vključeno
napaka
napaka
             Page 138 of 442
napaka
napaka


NAPAKA ali  vključeno
napaka


NAPAKA ali  vključeno
             Page 139 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 140 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka


NAPAKA ali  vključeno
             Page 141 of 442
napaka
     Page 142 of 442
napaka
napaka
napaka
     Page 143 of 442
        ASTORIA HOTEL - KRAJINSKA ARHITEKTURA

   POPIS HORTIKULTURE


   KRAJINSKA ARHITEKTURA


              REKAPITULACIJA


 1  PREDDELA
 2  ZEMELJSKA DELA
 3  SADITVENA DELA
 4  GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
 5  TUJE STORITVE
 6  NEPREDVIDENA DELA
   SKUPAJ
Poz. Opis postavke                   Em  Količina  C/E  Znesek
 1. PREDDELA

 1. Priprava in čiščenje terena, zavarovanje in
   zakoličba elementov izvedbe ureditve
   krajinske arhitekture.              kos    1.00

   SKUPAJ

 2. ZEMELJSKA DELA

 1. Polaganje in pritrjevanje kapljičnega
   zalivalnega sistema pod folijo po navodilu
   proizvajalca.                   m2   185.00

 2. Polaganje in pritrjevanje protiplevelne folije
   (tkanina agrotekstil 100 g/m2) po navodilu
   proizvajalca.                   m2   220.00

 3. Polaganje in sidranje protierozijske mreže
   iz kokosa, min 550 g/m2, po navodilu
   proizvajalca.                   m2   650.00

 4. Polaganje in pritrjevanje zaščitnega filca
   (gradbeno kopreno iz polipropilena
   150g/m2) med drenažnim nasutjem in
   plastjo zemljine.                 m2   260.00
                           Page 144 of 442
5. Polaganje zaščitnega macesnovega lubja,
  granulacija 25-45 mm, v debelini 5 cm na
  območje zasaditve                m3    20.00

6. Grobi in fini planum površin za zatravitev in
  zasaditev v natančnosti +-3 cm          m2  1,260.00

 SKUPAJ

3. SADITVENA DELA

1 Nabava, dostava drevesa Acer palmatum,
 saditev v sadilne jame 1,5x večje od
 koreninske grude, pričvrstitev z lesenim
 impregniranim količkom in manšeto,
 zalivanje in dodajanje organskega gnojila
 150 g/sadiko.                  kom    4.00

2 Nabava, dostava Acer palmatum
 ‘Bloodgood’, saditev v sadilne jame 1,5x
 večje od koreninske grude, pričvrstitev z
 lesenim impregniranim količkom in
 manšeto, zalivanje in dodajanje
 organskega gnojila 250 g/sadiko.         kom    2.00

3 Nabava, dostava Betula jacquemontii,
 saditev v sadilne jame 1,5x večje od
 koreninske grude, pričvrstitev z lesenim
 impregniranim količkom in manšeto,
 zalivanje in dodajanje organskega gnojila
 250 g/sadiko.                  kom    15.00

4 Nabava, dostava Pinus leucodermis,
 saditev v sadilne jame 1,5x večje od
 koreninske grude, pričvrstitev z lesenim
 impregniranim količkom in manšeto,
 zalivanje in dodajanje organskega gnojila
 150 g/sadiko.                  kom    12.00

5 Nabava, dostava Prunus serrulata
 ‘Kanzan’, saditev v sadilne jame 1,5x večje
 od koreninske grude, z lesenim
 impregniranim količkom, zalivanje in
 dodajanje organskega gnojila 250 g/sadiko.
                          kom    7.00

 GRMOVNICE IN VZPENJALKE
6 Nabava, dostava Amelanchier lamarckii,
 saditev v sadilne jame 1,5x večje od
 koreninske grude, zalivanje in dodajanje
 organskega gnojila 150 g/sadiko, 1-2
 sadiki/m2.                    kom    10.00

7 Nabava, dostava in saditev Buxus
 sempervirens, sadilna razdalja 20 cm,
 zalivanje in dodajanje organskega gnojila
 150 g/sadiko, sadilna razdalja 20 cm.      kom   370.00
                          Page 145 of 442
 8 Nabava, dostava in saditev pod motko
  Caluna sorte (beli cvetovi), gostota saditve
  10 sadik/m2, zalivanje in dodajanje
  organskega gnojila 50 g/sadiko.
                          kom   300.00

 9 Nabava, dostava in saditev pod motko
  Erica carnea sorte (roza cvetovi), gostota
  saditve 10 sadik/m2, zalivanje in dodajanje
  organskega gnojila 50 g/sadiko.
                          kom   300.00

10 Nabava, dostava in saditev Hedera helix,
  gostota saditve 9 sadik/m2, zalivanje in
  dodajanje organskega gnojila 50 g/sadiko.
                          kom   410.00

11 Nabava, dostava in saditev Hedera helix,
  sadilna razdalja 1 m, zalivanje in dodajanje
  organskega gnojila 50 g/sadiko.
                          kom    35.00

12 Nabava, dostava in saditev Lonicera nitida
  ’Maigrün’, gostota saditve 7 sadik/m2,
  zalivanje in dodajanje organskega gnojila
  150 g/sadiko.                  kom  3,170.00

13 Nabava, dostava in saditev Pinus mugho,
  gostota saditve 4 sadike/m2, zalivanje in
  dodajanje organskega gnojila 150 g/sadiko.
                          kom   585.00

14 Nabava, dostava in saditev Prunus
  laurocerasus ‘Otto Lüyken’, gostota saditve
  2 sadiki/m2, zalivanje in dodajanje
  organskega gnojila 150 g/sadiko.
                          kom   190.00

15 Nabava, dostava in saditev vedno zeleni
  drobno listniRhododendron sorte (beli, roza
  in rdeči cvetovi), sadilna razdalja min 80
  cm, zalivanje in dodajanje organskega
  gnojila 150 g/sadiko.              kom    17.00

16 Nabava, dostava in saditev vedno zeleni
  drobno listni Azalea sorte (beli, roza in
  oranžni cvetovi), sadilna razdalja min 80
  cm, zalivanje in dodajanje organskega
  gnojila 150 g/sadiko.              kom    8.00

17 Nabava, dostava in saditev Spiraea x van
  Houttei, sadilna razdalja 80 cm, zalivanje in
  dodajanje organskega gnojila 150 g/sadiko.
                          kom   190.00

18 Nabava, dostava in saditev Wisteria
  sinensis ‘Alba’, sadilna razdalja 1 m ,
  zalivanje in dodajanje organskega gnojila
  150 g/sadiko.                  kom    8.00

  TRAJNICE, TRAVE, PRAPROTI IN
  ČEBULNICE
                          Page 146 of 442
19 Nabava, dostava in saditev praproti
  Athyrium niponicum 'Metalicum' pod
  motko, gostota saditve 7 sadik/m2,
  zalivanje in dodajanje organskega gnojila
  50 g/sadiko.                 kom    35.00

20 Nabava, dostava in saditev čebulnic
  Chionodoxa pod motko, gostota saditve 30
  čebulic/m2, zalivanje.            kom    45.00

21 Nabava, dostava in saditev čebulnic
  Colchicum pod motko, gostota saditve 30
  čebulic/m2, zalivanje.            kom    45.00

22 Nabava, dostava in saditev trajnic
  Heuchera micrantha 'Rachel' pod motko,
  gostota saditve 12 sadik/m2, zalivanje in
  dodajanje organskega gnojila 50 g/sadiko.
                         kom   110.00

23 Nabava, dostava in saditev praproti
  Matheuchia struthyopteris pod motko,
  gostota saditve 5 sadik/m2, zalivanje in
  dodajanje organskega gnojila 50 g/sadiko.
                         kom    20.00

24 Nabava, dostava in saditev čebulnic
  Narcisuss pod motko, gostota saditve 30
  čebulic/m2, zalivanje.            kom    45.00

25 Nabava, dostava in saditev okrasne trave
  Pennisetum alopecuroidespod motko,
  gostota saditve 5 sadik/m2, zalivanje in
  dodajanje organskega gnojila 50 g/sadiko.
                         kom    55.00

26 Nabava, dostava in saditev praproti
  Phyllitis scolopendrium pod motko, gostota
  saditve 10 sadik/m2, zalivanje in dodajanje
  organskega gnojila 50 g/sadiko.
                         kom   110.00

27 Nabava, dostava in saditev praproti
  Polypodium vulgare pod motko, gostota
  saditve 10 sadik/m2, zalivanje in dodajanje
  organskega gnojila 50 g/sadiko.
                         kom    80.00

28 Nabava, dostava in saditev dišavnice
  Thymus vulgaris sorte pod motko, gostota
  saditve 10 sadik/m2, zalivanje in dodajanje
  organskega gnojila 50 g/sadiko.
                         kom   100.00

29 Nabava, dostava in saditev zelišča Salvia
  sorte pod motko, zalivanje in dodajanje
  organskega gnojila 50 g/sadiko.        kom    15.00

30 Nabava, dostava in saditev zelišča
  Ocimum vrste pod motko, gostota saditve
  10 sadik/m2, zalivanje in dodajanje
  organskega gnojila 50 g/sadiko.
                         kom    15.00
                         Page 147 of 442
31 Nabava, dostava in saditev zelišča Thymus
  vrste pod motko, gostota saditve 10
  sadik/m2,, zalivanje in dodajanje
  organskega gnojila 50 g/sadiko.       kom    15.00

32 Nabava, dostava in saditev zelišča Origano
  vrste pod motko, gostota saditve 10
  sadik/m2, zalivanje in dodajanje
  organskega gnojila 50 g/sadiko.       kom    15.00
  TRATA
33 Setev travne mešaanice po specifikaciji
  (cca. 20-25 g travne mešanice/m2) na
  planirano površino, zagrabljanje in
  uvaljanje semen, zalivanje, dodajanje
  organskega gnojila 40 g/m2.          m2   400.00
  SKUPAJ


4. GRADBENO IN OBRTNIŠKA DELA

1. Nabava in dostava tipskega plastičnega
  kontejnerja za drevnino fi 155, višina 100
  cm. Posoda položena na ab plošče.      kom    6.00
  SKUPAJ

5. TUJE STORITVE

1. Projektantski nadzor.             ur    20.00
  SKUPAJ

6. NEPREDVIDENA DELA

1. Razna druga nepredvidena dela po
  naročilu investitorja 5% od vrednosti del   %    do 5%
  SKUPAJ
                        Page 148 of 442
kontrolno-opozorilna
napaka
napakanapakanapaka
napaka
            Page 149 of 442
napaka


napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 150 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 151 of 442
napakanapakanapaka
napaka
napakanapaka
napaka
napaka
napaka
napakanapaka
napaka
     Page 152 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
NAPAKA ali  vključeno
          Page 153 of 442
HOTEL ASTORIA FAZA II - POPIS DEL IN OPREME
         Št. Opis opreme, materiala in del                    Kol.  E. mere  C/E  Znesek
                                                     EUR  EUR
            ELEKTROENERGETSKI DEL
            dobava in montaža


         1. NADOMESTNA TRANSFORMATORSKA POSTAJA

           Dobava distribucijskega transformatorja tipa 6HTIM3 630, s
           hermetično zaprtim kotlom brez konzervatorja in s konektorskimi
           priključki. Nazivna moč 630 kVA, napetost transformatorja 21/0,42
           kV, z vezalno skupino Dyn5 ter napetostjo kratkega stika 4%.
         1.1 Transformator ima tovarniško prigrajen kovinski lovilec olja.    kos    1.00

           Dobava SN bloka Simens, tip 8DJH, vezalne sheme RRT. Blok je
           opremljen z dvema vodnima poljema s tripoložajnim ločilno
           ozemljilnim stikalom 630A in enim transformatorskim poljem s
         1.2 tripoložajnim ločilno ozemljilnim stikalom in SN varovalkami.    kos    1.00
           Dobava nizkonapetostnega dovodnega polja - tip 'ENERPROM'
           EG , kovinska omara dim. 430×2000×400mm z 100mm
           podstavka, z enokrilnimi vrati s tritočkovnim zapahom, s
           kabelskim dovodom iz zgornje strani, zbiralničnim odvodom na
         1.3 levo stran za naslednjo opremo: (oznaka: Dovodno polje)       kos    1.00

            - 1 kos bremenski odklopnik NZMN4-VE1250 z izklopilno tuljavo,
            - 6 kos razširitveni kontakti za bakrene zbiralnice (dovod in
            odvod),
            - 1 kos vertikalni ločilnik VL1, montaža na zbiralnice 185mm,
            - 3 kos talilni vložek NV1 250A,
            - 3 kos prenapetostni odvodnik type 1,
            - 3 kos tokovni transformator 1000/5A, r=0,5, žigosan,
            - 1 kos gobasta tipka za na vrata - izklop v sili
            Dobava nizkonapetostnega razvodnega polja "Astoria": kovinska
            prostostoječa omara dim. 780×2000×400mm s podstavkom
            100mm (5 NN odvodov, vključno oprema lastne rabe TP, zaščite,
         1.4  meritev in krmiljenja)                      kos    1.00
            - 1 kos bremenski odklopnik NZMN3-AE400,
            - 4 kos varovalčni ločilnik NV-2 400A/3 'ETI',
            - 12 kos talilni vložek NV2-200A
            - 3 kos bakrene zbiralnice 100×10mm,
            - 1 kos bakrena zbiralnica 60×10mm,
            - 3 kos tunelske sponke NZM3-XKA2,
            - 1 kos varovalčno stikalo TYTAN II 63A/3,
            - 3 kos talilni vložek DO2-20A z nosilcem (TYTAN II)
            - 2 kos instalacijski odklopnik B,2A,3p,
            - 4 kos instalacijski odklopnik B,10A,1p,
            - 4 kos instalacijski odklopnik B,16A,1p,
            - 1 kos merilni center MC760,
            - 1 kos podatkovni koncentrator P2LPC,
            - 1 kos stikalna ura TKM8,
            - 2 kos univerzalna števčna plošča
            - 2 kos vtičnica L,N,PE, 230V, 16A za na letev,
            - 4 kos kontaktor 230V, 10A, 4×NO,
            - 4 kos instalacijski odklopnik C,6A,1p,
            - drobni spojni in vezni material, vrstne sponke, oznake...
            Dobava nizkonapetostnega razvodnega polja EG, kovinska
            prostostoječa omara dim. 780×2000×400mm s podstavkom
            100mm, z enokrilnimi vrati s tritočkovnim zapahom (po 6 NN
         1.5  kabelskih odvodov) oznaka EG1 in EG2               kos    2.00
            - 6 kos varovalčni ločilnik NV-2 400A/3 'ETI',
            - 12 kos talilni vložek NV2 (različne vrednosti)
            - 3 kos bakrene zbiralnice 100×10mm,
            - 1 kos bakrena zbiralnica 60×10mm,
            - drobni spojni in vezni material, vrstne sponke, oznake...
            Dobava materiala in opreme za SN kabelsko povezavo SN blok -
         1.6  transformator SN vodnik NA2XS(F)2Y 1×70/16mm2           kpl    1.00
            - 21m SN vodnik NA2XS(F)2Y 1×70/16mm2, 20kV
            - 3 kos SN konektorski priključek za transformator,
            - 6 kos SN kabelska glava,
            - 3 kos čevelj kabelski AlCu 70mm2
            Dobava materiala in opreme za NN kabelsko povezavo;
         1.7  transformator -NN plošča                     kpl    1.00
                                        Page 154 of 442
    - 55m NN vodnik H07V-R 1×185mm2,
    - 4 kos NN konektorski priključek za transformator 630kVA
    Pfisterer 331 747 001 ter izolacijska kapa 331 347 001,
    - 11 kos čevelj kabelski Cu 185mm2
    Dobava eno-žilnega kabla tip NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm2,
 1.8  20kV,»Prysmian MKM Hungarian Cable Works Ltd«,          m      345.00
    Dobava T adapterja za naprave, izolirane s plinom s skozniki,
    400/630 A, 20 kV, XLPE kabel 1x 150 mm2, tip RSTI 5854, Tyco-
 1.9  Raychem                            garn.       2.00
    Dobava 20kV kabelskega končnika za zunanjo montažo, na
    enožilni kabel NA2XS(F)2Y preseka 1x 150 mm2 RM/25, komplet
1.10  s kabelskimi čevlji, tip SEF 24, »Süedkabel«.         garn.       1.00
    Dobava 20kV kabelske spojke za enožilni kabel NA2XS(F)2Y (za
    obstoječe in starejše kable) preseka 1x 150 mm2 RM/25, komplet
1.11  s kabelskimi tulci, tip POLJ 24, »Raychem«.           kpl.      1.00
1.12  Dobava materiala za izvedbo električne instalacije TP      kpl.      1.00
1.13  Dobava materiala za izvedbo zaščitnih ozemljitev znotraj TP.  kpl.      1.00
1.14  Dobava pocinkanega valjanca 25x4 mm za temeljno ozemljilo.    kg      500.00
1.15  Ostali drobni in nespecificiran material             %      do 1%

    Demontaža in odstranitev obstoječe kabelske transformatorske
    postaje, skladno z "načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki"
    (demontaža opreme, rušenje objekta, nalaganje in odvoz
1.16  materiala in opreme na primerna skladišča oz. deponije)        kpl    1.00
    Montaža distribucijskega transformatorja navedenega v popisu
1.17  materiala, vključno s podstavkom in prevozom              kpl    1.00
    Montaža tri-celičnega SN bloka »Siemens« tipa; 8DJH z nazivno
1.18  napetostjo 24 kV in tokom 630 A                    kpl    1.00
    Montaža nizkonapetostne plošče »Enerprom« MRO-16 v štiridelni
1.19  sestavi                                kpl    1.00
    Izvedba srednjenapetostne povezave: transformator-
    transformatorska celica, vključno s pritrditvijo kablov in priklopom
1.20  preko ustreznih kabelskih adapterjev                  kpl    1.00
    Izvedba nizkonapetostne povezave: transformator -
    nizkonapetostna dovodna omara, vključno s pritrditvijo kablov in
1.21  priklopom preko ustreznih kabelskih končnikov             kpl    1.00
1.22  Montaža elektro instalacij znotraj transformatorske postaje      kpl    1.00
1.23  Izvedba zaščitnih ozemljitev v transformatorski postaji        kpl    1.00
    Polaganje SN kablov 3x1x150 v kabelsko kanalizacijo (do 500m),
1.24  trije kabli v eno cev                         m   115.00
    Montaža enožilnih SN kablov 150mm2 po drogu in priklop na
1.25  odvodnike prenapetosti ali stikalo                   kpl    1.00
    Priklop enožilnih SN kablov 150mm2 v SF6 blok vključno z
1.26  montažo kotnega adapterja                       kpl    2.00
1.27  Izdelava kabelske spojke za SN enožilne kable 150 mm2         kpl    1.00
    Priključevanje obstoječih NN kabelskih izvodov v novo TP
    (izdelava spojk, kabelskih končnikov, polaganje kablov v kabelsko
1.28  kanalizacijo, vključno z materialom)                  kpl.   12.00
    Dobava poliestrske prostostoječe kabelske omarice vključno s
1.29  podstavkom (tipska za Bled)                      kpl    1.00

   Prestavitev obstoječega električnega razdelilca JR v novo omaro
   Podaljšanje kablov JR, vključno s kabli, spojkami in priključitvami
1.30 v sponke                                 kpl    1.00
1.31 Razna manjša nepredvidena dela                      %   do 5 % 2. ELEKTRO KABELSKA KANALIZACIJA

   PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
 2.1 Zakoličba trase kabelske kanalizacije.                  m1   100.00
   Zakoličba in označevanje trase obstoječih komunalnih vodov ;
   znesek je ocenjen! Ponudnik naj obvezno predvidi znesek v višini
 2.2 350EUR. Obračun po dejanskih stroških!                  kpl    1.00
 2.3 Rezanje asfalta deb. do 5 cm                       m1    30.00
 2.4 Rušenje asfalta deb.do 5 cm                       m2    30.00
   Odstranjevanje in nakladanje ruševin pri odstranjevanju asfalta,
 2.5 podložnega betona pod asfaltom ali pod robniki, ploščami ipd       m3    12.00
   Nepredvidena, dodatna in drobna rušitvena dela, ki iz načrtov niso
   razvidna.Ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi ocenjeni
   znesek v višini 10 % vrednosti rušitvenih del. Obračun po
 2.6 dejansko porabljenem času in materialu.                 %   do 10%

   Transport ruševin in odstranjenih delov iz depoja gradbišča v
   stalno predpisano deponijo do 10 km z nakladanjem, zvračanjem
 2.7 in razgrinjanjem ter plačilom takse; obračun v tonah !          %    do 5%
                                   Page 155 of 442
   ELEKTRO KABELSKA KANALIZACIJA IN JAŠKI
 2.8 Površinski izkop humusa z odmetom                   m3    30.00
   Strojni izkop III. ktg, širine dna do 2,5 m, globine do 2 m, s
   transportom v začasno deponijo do 500 m oddaljenosti ( izkop
 2.9 jarkov )                                m3    75.00
   Ročni izkop III. ktg, širine dna do 2m, globine do 2m, z odmetom (
2.10 izkop jarkov ) - nad električnimi kabli                m3     6.00
   Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali grušča v debelini do
   20cm s planiranjem in komprimiranjem do Ev2=60 Mpa ( tampon
2.11 pod jaški )                              m3     8.00
   Zasipi jarkov z izkopanim materialom s premetom, s komprimacijo
2.12 v slojih do 20 cm                           m3     9.00
   Zasipi jarkov s tamponskim materialom ( kot tampon pod
   pločnikom ali voziščem), z dobavo, s komprimacijo v slojih do 20
2.13 cm                                   m3     6.00
   Dobava nepranega peska gran. 0 - 8 mm ter izdelava podloge in
2.14 zasip PVC cevi, z utrjevanjem                     m3     9.20
   Transport izkopanih materialov III.in IV.ktg iz začasne na stalno
2.15 deponijo do 10 km oddaljenosti s plačilom takse            m3  110.00
   Dobava materiala in izdelava kabelskega jaška notranjih dim.
   2,0×1,80×1,80m, v skladu z grafično prilogo in specifikacijo
   materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na deponijo,
2.16 čiščenje terena                            kpl    2.00
   Dobava materiala in izdelava kabelskega jaška notranjih dim.
   8,50×1,80×1,80m, v skladu z grafično prilogo in specifikacijo
   materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na deponijo,
2.17 čiščenje terena                            kpl    1.00
   Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije
   preseka 2×3 iz PC cevi Ø160mm in 1×3 PC Ø110mm, izkop v
   zem. IV. ktg., v povozni površini, širina kanala 0,74m, globina
   kanala 1,39m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala s tamponom
   ter betonom do vrha, vgradnja armature, nakladanje viška
2.18 materiala in odvoz na deponijo                     m     17.00
   Dobava materiala in izdelava začasne cevne kabelske
   kanalizacije preseka 1×1 iz STIGMAFLEX cevi Ø160mm in 1×3
   STIGMAFLEX Ø110mm, izkop v zem. III. ktg., v povozni površini,
   širina kanala 0,50m, globina kanala 1,2m, zaščita cevi z betonom,
   zasip kanala s tamponom do vrha, nakladanje viška materiala in
2.19 odvoz na deponijo                           m     12.00

    Dobava materiala in izdelava začasne cevne kabelske
    kanalizacije preseka 1×1 iz STIGMAFLEX cevi Ø160mm, izkop v
    zem. III. ktg., v povozni površini, širina kanala 0,360m, globina
    kanala 1,06m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala s tamponom
2.20  do vrha, nakladanje viška materiala in odvoz na deponijo      m     13.00
    Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije
    preseka 1× STIGMAFLEX cevi Ø63mm, izkop v zem. III. ktg.,
    širina kanala 0,25m, globina kanala 0,8m, zaščita cevi z
    izkopanim materialom, nakladanje viška materiala in odvoz na
2.21  deponijo, ureditev v prvotno stanje                 m     40.00
    Dobava in vgradnja vodotesnih uvodnic v AB steno, npr HAUFF
    TECHNIK HSI 150-K2/300
    - 2 kos priključek HSI 150-D3/60
2.21  - 2 kos čep HSI 150-D3/60                      kpl    2.00
    Dobava, izkop, zasip in utrditev terena za PE kabelski jašek fi
2.21  625×800mm z LTŽ pokrovom z napisom ELEKTRIKA, 50kN         kpl    2.00
    Izdelava geodetskega posnetka za komunalni kataster in izvršilno
2.21  dokumentacijo                            kpl    1.00
2.22  Stroški nadzora podjetja Elektro Gorenjska - predvideno       kpl    1.00
2.23  Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno           kpl    1.00
    Nepredvidena dela po vpisu v G.D.s strani nadzornega organa se
2.24  obračunajo po dejanskih stroških - predvideno            %   do 10%   Dobava in polaganje opreme za začasno kabelsko
 2.1 kanalizacijo (začasne prevezave)
              2
2.1.1 Kabel PP41-A 4×70mm s polaganjem v kanalizacijo            m     20.00

2.1.2  Kabel NA2XS(F)2Y 1×150mm2 20kV s polaganjem v kanalizacijo     m     60.00
2.1.3  Dobava in montaža kabelske spojke za kabel pod 2.1.1        kpl    1.00
2.1.4  Dobava in montaža kabelske spojke za kabel pod 2.1.2        kpl    1.00
2.1.5  Razna manjša nepredvidena dela                   %     do 3%

   Dobava in polaganje opreme za končno priklop na novo
 2.2 transformatorsko postajo
                                  Page 156 of 442
                2
 2.2.1  Kabel PP41A 4x150mm s polaganjem v kanalizacijo           m    40.00
               2
 2.2.2  Kabel PP41A 4x95mm s polaganjem v kanalizacijo           m   140.00
               2
 2.2.3  Kabel PP41A 4x70mm s polaganjem v kanalizacijo           m    20.00
               2
 2.2.4  Kabel PP41A 4x70mm s polaganjem v kanalizacijo           m   200.00
               2
 2.2.5  Kabel PP41A 4x50mm s polaganjem v kanalizacijo           m    80.00
               2
 2.2.6  Kabel PP41A 4x16mm s polaganjem v kanalizacijo           m    40.00
 2.2.7  Dobava in montaža NN kabelske spojke za kabel pod 2.2.1       kpl    1.00
 2.2.8  Dobava in montaža NN kabelske spojke za kabel pod 2.2.2       kpl    2.00
 2.2.9  Dobava in montaža NN kabelske spojke za kabel pod 2.2.3       kpl    1.00
2.2.10  Dobava in montaža NN kabelske spojke za kabel pod 2.2.4       kpl    5.00
2.2.11  Dobava in montaža NN kabelske spojke za kabel pod 2.2.5       kpl    2.00
2.2.12  Dobava in montaža NN kabelske spojke za kabel pod 2.2.6       kpl    1.00
     Dobava in montaža NN kabelske glave in AlCu čevljev za kabel
2.2.13  pod 2.2.1                              kpl    1.00
     Dobava in montaža NN kabelske glave in AlCu čevljev za kabel
2.2.14  pod 2.2.2                              kpl    2.00
     Dobava in montaža NN kabelske glave in AlCu čevljev za kabel
2.2.15  pod 2.2.3                              kpl    1.00
     Dobava in montaža NN kabelske glave in AlCu čevljev za kabel
2.2.16  pod 2.2.4                              kpl    5.00
     Dobava in montaža NN kabelske glave in AlCu čevljev za kabel
2.2.17  pod 2.2.5                              kpl    2.00
     Dobava in montaža NN kabelske glave in AlCu čevljev za kabel
2.2.18  pod 2.2.6                              kpl    1.00
2.2.19  Nepredvidena dela                          %    do 5%


  3. AGREGATSKO NAPAJANJE
    Dobava in montaža diesel električnega agregata 3×400V, moči
    60kVA/48kW trajne obremenitve, z rezervoarjem v podstavku,
    avtonomije 8 ur pri polni obremenitvi, vodno hlajen, v ohišju, z
    omaro preklopne avtomatike, z vsemi cevnimi povezavami,
  3.1 zagon, testiranje, šolanje osebja                   kpl    1.00


  4. STIKALNI BLOKI
    Demontaža obstoječih stikalnih blokov pri rušitvi starega dela
  4.1 objekta -ocenjeno                           ur    60.00
    Predelava glavne stikalne omare R-GL (zamenjava stikalne
  4.2 opreme po enopolni shemi) -ocenjeno                  kpl    1.00
    - 1 kpl dobava in vgradnja predelne stene za ločitev omare na
    mrežni in agregatski del, označitev vrat omare z rdečo črto,
    namestitev oznak

     - 40 kos demontaža obstoječe stikalne in inštalacijske opreme

     -talilni vložek s podstavkom TIP: HRC/NV, ETI, (ali enakovredno);
     - 3x gG250A     kpl 1
     - 3x gG160A     kpl 3
     - 3x gG100A     kpl 1
     - 3x gG80A      kpl 2
     - 3x gG63A      kpl 3
     - 3x gG32A      kpl 3
     - 3x gG25A      kpl 2
     - 3x gG16A      kpl 2
     - 1x gG16A      kpl 5
     - 1x gG10A      kpl 5
     - 1x gG6A      kpl 6
     -ostala nespecificirana spojna in montažna oprema omarice
     kpl 1

    Predelava krmilne omare-CNS (dopolnitev krmilne opreme po
  4.3 enopolni shemi) -ocenjeno                       kpl    1.00

    Omara SB-W2 (welnes 2) opremljena s stikalno in krmilno
  4.4 opremo po enopolni shemi - ocenjeno                  kpl    1.00
    - podometna večnamenska bela samovgasna PVC omarica s
    ključavnico za vgradnjo 4x18 modularnih naprav, IP40
    TIP: Pragma D, Telemecanique, (ali enakovredno)
    kpl 1
    - trifazni 125A bremeski ločilnik
    TIP: I switch, Telemecanique, (ali enakovredno)
    kpl 1
    -kompaktni 3P+N odvodnik prenapetosti Uc=440V,
    Imax=15kA(8/20us), SPD type II
    TIP: PRD15, Telemecanique (ali enakovredno)
    kpl 1
                                  Page 157 of 442
  -avtomatska varovalka TIP: C60H, Telemecanique, (ali
  enakovredno);
  - 3 fazna C20A      1kos
  - 3 fazna B50A      3 kos
  - 3 fazna B20A      2 kos
  - 1 fazna B16A      7 kos
  - 1 fazna B10A      19 kos
   - FI diferenčno zaščitno stikalo AC razred zaščite, občutljivosti
  30mA, P+N, 230V, B16A
  TIP: DPN N Vigi, Telemecanique, (ali enakovredno)
  kpl 4

  -ostala spojna in montažna oprema omarice (PE in N spončna
  zbiralnica - dvojna, napisi, oznake, nosilci, zapiralne ploščice......)
  kpl 1

  Omara SB-W1 (welnes 1) opremljena s stikalno in krmilno
4.5 opremo po enopolni shemi - ocenjeno                    kpl   1.00
  - podometna večnamenska bela samovgasna PVC omarica s
  ključavnico za vgradnjo 4x18 modularnih naprav, IP40
  TIP: Pragma D, Telemecanique, (ali enakovredno)
  kpl 1
  - trifazmi 125A bremeski ločilnik
  TIP: I switch, Telemecanique, (ali enakovredno)
  kpl 1
  -kompaktni 3P+N odvodnik prenapetosti Uc=440V,
  Imax=15kA(8/20us), SPD type II
  TIP: PRD15, Telemecanique (ali enakovredno)
  kpl 1
  -avtomatska varovalka TIP: C60H, Telemecanique, (ali
  enakovredno);
  - 3 fazna C20A      1kos
  - 3 fazna B10A      1 kos
  - 1 fazna B25A      1 kos
  - 1 fazna B16A      19 kos
  - 1 fazna B10A      18 kos
   - FI diferenčno zaščitno stikalo AC razred zaščite, občutljivosti
  30mA, P+N, 230V, B16A
  TIP: DPN N Vigi, Telemecanique, (ali enakovredno)
  kpl 2

  -ostala spojna in montažna oprema omarice (PE in N spončna
  zbiralnica - dvojna, napisi, oznake, nosilci, zapiralne ploščice......)
  kpl 1

  Omara SB-GAR (garaža) opremljena s stikalno opremo po
4.6 enopolni shemi - ocenjeno                         kpl   1.00
  - nadometna večnamenska bela samovgasna PVC omarica s
  ključavnico za vgradnjo 2x18 modularnih naprav, IP55
  TIP: Pragma D, Telemecanique, (ali enakovredno)
  kpl 1
  - trifazmi 32A bremeski ločilnik
  TIP: I switch, Telemecanique, (ali enakovredno)
  kpl 1
  -kompaktni 3P+N odvodnik prenapetosti Uc=440V,
  Imax=8kA(8/20us), SPD type II
  TIP: PRD8, Telemecanique (ali enakovredno)
  kpl 1
  -avtomatska varovalka TIP: C60N, Telemecanique, (ali
  enakovredno);
  - 3 fazna C20A      1 kos
  - 3 fazna B16A      1 kos
  - 1 fazna B16A      1 kos
  - 1 fazna B10A      5 kos
  -lux-meter, 230V, 10A, nastavljiv 2-2000 lux s foto-celico za
  montažo na zunanji steni
  TIP: IC2000, Telemecanique (ali enakovredno)
  kpl 1

  -ostala spojna in montažna oprema omarice (PE in N spončna
  zbiralnica - dvojna, napisi, oznake, nosilci, zapiralne ploščice......)
  kpl 1

  Omara SB-KL (klet) opremljena s stikalno opremo po enopolni
4.7 shemi - ocenjeno                             kpl   1.00
                                   Page 158 of 442
  - podometna večnamenska bela samovgasna PVC omarica s
  ključavnico za vgradnjo 4x18 modularnih naprav, IP40
  TIP: Pragma D, Telemecanique, (ali enakovredno)
  kpl 1
  - trifazmi 100A bremeski ločilnik
  TIP: I switch, Telemecanique, (ali enakovredno)
  kpl 1
  -kompaktni 3P+N odvodnik prenapetosti Uc=440V,
  Imax=8kA(8/20us), SPD type II
  TIP: PRD8, Telemecanique (ali enakovredno)
  kpl 1
  -avtomatska varovalka TIP: C60N, Telemecanique, (ali
  enakovredno);
  - 3 fazna C20A      1kos
  - 3 fazna B16A       6 kos
  - 1 fazna B16A       5 kos
  - 1 fazna B10A      16 kos
  -pulzni rele 2polni 16A, tuljava 230V AC
  TIP: TL16A, Telemecanique (ali enakovredno)
  kpl 1

  -ostala spojna in montažna oprema omarice (PE in N spončna
  zbiralnica - dvojna, napisi, oznake, nosilci, zapiralne ploščice......)
  kpl 1

   Omara SB-SKL (skladišče) opremljena s stikalno opremo po
 4.8 enopolni shemi - ocenjeno                        kpl   1.00
   - podometna večnamenska bela samovgasna PVC omarica s
   ključavnico za vgradnjo 4x18 modularnih naprav, IP40
   TIP: Pragma D, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   - trifazmi 100A bremeski ločilnik
   TIP: I switch, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   -kompaktni 3P+N odvodnik prenapetosti Uc=440V,
   Imax=8kA(8/20us), SPD type II
   TIP: PRD8, Telemecanique (ali enakovredno)
   kpl 1
   -avtomatska varovalka TIP: C60N, Telemecanique, (ali
   enakovredno);
   - 3 fazna C20A     1kos
   - 3 fazna B16A      6 kos
   - 1 fazna B16A     17 kos
   - 1 fazna B10A     12 kos

  -ostala spojna in montažna oprema omarice (PE in N spončna
  zbiralnica - dvojna, napisi, oznake, nosilci, zapiralne ploščice......)
  kpl 1

   Omara SB-KS (klima strojnica) opremljena s stikalno opremo po
 4.9 enopolni shemi - ocenjeno                        kpl   1.00
   - nadometna večnamenska bela samovgasna PVC omarica s
   ključavnico za vgradnjo 3x18 modularnih naprav, IP55
   TIP: Pragma D, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   - trifazmi 125A bremeski ločilnik
   TIP: I switch, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   -kompaktni 3P+N odvodnik prenapetosti Uc=440V,
   Imax=8kA(8/20us), SPD type II
   TIP: PRD8, Telemecanique (ali enakovredno)
   kpl 1
   -avtomatska varovalka TIP: C60N, Telemecanique, (ali
   enakovredno);
   - 3 fazna C20A      1 kos
   - 3 fazna C63A      6 kos
   - 3 fazna C32A      6 kos
   - 1 fazna B16A      3 kos
   - 1 fazna B10A      3 kos

  -ostala spojna in montažna oprema omarice (PE in N spončna
  zbiralnica - dvojna, napisi, oznake, nosilci, zapiralne ploščice......)
  kpl 1

   Omara SB-KOT (kotlovnica) opremljena s stikalno opremo po
4.10 enopolni shemi - ocenjeno                        kpl   1.00
                                   Page 159 of 442
  - nadometna večnamenska bela samovgasna PVC omarica s
  ključavnico za vgradnjo 3x18 modularnih naprav, IP55
  TIP: Pragma D, Telemecanique, (ali enakovredno)
  kpl 1
  - trifazmi 32A bremeski ločilnik
  TIP: I switch, Telemecanique, (ali enakovredno)
  kpl 1
  -kompaktni 3P+N odvodnik prenapetosti Uc=440V,
  Imax=8kA(8/20us), SPD type II
  TIP: PRD8, Telemecanique (ali enakovredno)
  kpl 1
  -avtomatska varovalka TIP: C60N, Telemecanique, (ali
  enakovredno);
  - 3 fazna C20A      4 kos
  - 3 fazna C10A      5 kos
  - 1 fazna B16A      1 kos
  - 1 fazna B10A      2 kos

  -ostala spojna in montažna oprema omarice (PE in N spončna
  zbiralnica - dvojna, napisi, oznake, nosilci, zapiralne ploščice......)
  kpl 1

   Omara SB-PIS (pisarne) opremljena s stikalno opremo po
4.11 enopolni shemi - ocenjeno                        kpl   1.00
   - podometna večnamenska bela samovgasna PVC omarica s
   ključavnico za vgradnjo 3x18 modularnih naprav, IP40
   TIP: Pragma D, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   - trifazmi 32A bremeski ločilnik
   TIP: I switch, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   -kompaktni 3P+N odvodnik prenapetosti Uc=440V,
   Imax=8kA(8/20us), SPD type II
   TIP: PRD8, Telemecanique (ali enakovredno)
   kpl 1
   -avtomatska varovalka TIP: C60H, Telemecanique, (ali
   enakovredno);
   - 3 fazna C20A     1kos
   - 1 fazna B16A     17 kos
   - 1 fazna B10A      4 kos

  -ostala spojna in montažna oprema omarice (PE in N spončna
  zbiralnica - dvojna, napisi, oznake, nosilci, zapiralne ploščice......)
  kpl 1

   Omara SB-PRE (predavalnice) opremljena s stikalno opremo po
4.12 enopolni shemi - ocenjeno                        kpl   1.00
   - podometna večnamenska bela samovgasna PVC omarica s
   ključavnico za vgradnjo 4x18 modularnih naprav, IP40
   TIP: Pragma D, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   - trifazmi 63A bremeski ločilnik
   TIP: I switch, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   -kompaktni 3P+N odvodnik prenapetosti Uc=440V,
   Imax=8kA(8/20us), SPD type II
   TIP: PRD8, Telemecanique (ali enakovredno)
   kpl 1
   -avtomatska varovalka TIP: C60N, Telemecanique, (ali
   enakovredno);
   - 3 fazna C20A     1kos
   - 3 fazna B16A      2 kos
   - 1 fazna B16A     21 kos
   - 1 fazna B10A     11 kos

  -ostala spojna in montažna oprema omarice (PE in N spončna
  zbiralnica - dvojna, napisi, oznake, nosilci, zapiralne ploščice......)
  kpl 1

   Omara SB-DK (demo kuhinja) opremljena s stikalno opremo po
4.13 enopolni shemi - ocenjeno                        kpl   1.00
   - podometna večnamenska bela samovgasna PVC omarica s
   ključavnico za vgradnjo 4x18 modularnih naprav, IP40
   TIP: Pragma D, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   - trifazmi 125A bremeski ločilnik
   TIP: I switch, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
                                   Page 160 of 442
   -kompaktni 3P+N odvodnik prenapetosti Uc=440V,
   Imax=8kA(8/20us), SPD type II
   TIP: PRD8, Telemecanique (ali enakovredno)
   kpl 1
   -avtomatska varovalka TIP: C60N, Telemecanique, (ali
   enakovredno);
   - 3 fazna C20A     1kos
   - 3 fazna B80A     1 kos ( tip NG125N)
   - 3 fazna B50A     1 kos
   - 3 fazna B16A     2 kos
   - 1 fazna B16A    12 kos
   - 1 fazna B10A     3 kos

   -ostala spojna in montažna oprema omarice (PE in N spončna
   zbiralnica - dvojna, napisi, oznake, nosilci, zapiralne ploščice......)
   kpl 1

   Omara SB-KU (kuhinja) opremljena s stikalno opremo po
4.14 enopolni shemi - ocenjeno                         kpl   1.00
   - podometna večnamenska bela samovgasna PVC omarica s
   ključavnico za vgradnjo 4x24 modularnih naprav, IP40
   TIP: Pragma D, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   - trifazmi 250A bremeski ločilnik
   TIP: INS250, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   -kompaktni 3P+N odvodnik prenapetosti Uc=440V,
   Imax=15kA(8/20us), SPD type II
   TIP: PRD15, Telemecanique (ali enakovredno)
   kpl 1
   -avtomatska varovalka TIP: C60H, Telemecanique, (ali
   enakovredno);
   - 3 fazna C20A     1kos
   - 3 fazna B32A     2 kos
   - 3 fazna B16A     8 kos
   - 1 fazna B16A     24 kos
   - 1 fazna B10A      8 kos

   -ostala spojna in montažna oprema omarice (PE in N spončna
   zbiralnica - dvojna, napisi, oznake, nosilci, zapiralne ploščice......)
   kpl 1

   Omara SB-RES (restavracija) opremljena s stikalno in krmilno
4.15 opremo po enopolni shemi - ocenjeno                    kpl   1.00
   - podometna večnamenska bela samovgasna PVC omarica s
   ključavnico za vgradnjo 3x18 modularnih naprav, IP40
   TIP: Pragma D, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   - trifazmi 63A bremeski ločilnik
   TIP: I switch, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   -kompaktni 3P+N odvodnik prenapetosti Uc=440V,
   Imax=8kA(8/20us), SPD type II
   TIP: PRD8, Telemecanique (ali enakovredno)
   kpl 1
   -avtomatska varovalka TIP: C60N, Telemecanique, (ali
   enakovredno);
   - 3 fazna C20A     1kos
   - 3 fazna B16A      3 kos
   - 1 fazna B63A      1 kos
   - 1 fazna B16A      7 kos
   - 1 fazna B10A      7 kos

   -ostala spojna in montažna oprema omarice (PE in N spončna
   zbiralnica - dvojna, napisi, oznake, nosilci, zapiralne ploščice......)
   kpl 1

   Omara SB-NL1 (sobe nadstropje 1 levo) opremljena s stikalno in
4.16 krmilno opremo po enopolni shemi - ocenjeno                kpl   1.00
   - podometna večnamenska bela samovgasna PVC omarica s
   ključavnico za vgradnjo 3x18 modularnih naprav, IP40
   TIP: Pragma D, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   -kompaktni 3P+N odvodnik prenapetosti Uc=440V,
   Imax=8kA(8/20us), SPD type II
   TIP: PRD8, Telemecanique (ali enakovredno)
   kpl 1
                                   Page 161 of 442
   - trifazmi 100A bremeski ločilnik
   TIP: I switch, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   - enofazmi 32A bremeski ločilnik
   TIP: I switch, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   -avtomatska varovalka TIP: C60N, Telemecanique, (ali
   enakovredno);
   - 3 fazna C20A     1kos
   - 3 fazna C25A     1 kos
   - 1 fazna B16A     1 kos
   - 1 fazna B10A     5 kos
   - 1 fazna B6A     1 kos
   - 1 fazna C6A     1 kos
   -pomožni mini kontaktor 2-polni, 6A (AC3), tuljava 230V AC
   TIP: LC1-SK06, Telemecanique (ali enakovredno)
   kpl 3

   -izbirno stikalo 1_0_2 , 2-polno, 6A (AC3), montaža na DIN šino
   TIP: CMB, Telemecanique (ali enakovredno)
   kos 2
   -transformator 230/24 VAC, 60 VA, montaža na DIN šino
   TIP: 044232, Legrand (ali enakovredno)
   kos 1

   -ostala spojna in montažna oprema omarice (PE in N spončna
   zbiralnica - dvojna, napisi, oznake, nosilci, zapiralne ploščice......)
   kpl 1

   Omara SB-NL2 (sobe nadstropje 2 levo) opremljena s stikalno in
4.17 krmilno opremo po enopolni shemi - ocenjeno                kpl   1.00
   - podometna večnamenska bela samovgasna PVC omarica s
   ključavnico za vgradnjo 3x18 modularnih naprav, IP40
   TIP: Pragma D, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   -kompaktni 3P+N odvodnik prenapetosti Uc=440V,
   Imax=8kA(8/20us), SPD type II
   TIP: PRD8, Telemecanique (ali enakovredno)
   kpl 1
   - trifazmi 100A bremeski ločilnik
   TIP: I switch, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   - enofazmi 32A bremeski ločilnik
   TIP: I switch, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   -avtomatska varovalka TIP: C60N, Telemecanique, (ali
   enakovredno);
   - 3 fazna C20A      1kos
   - 3 fazna C25A      1 kos
   - 1 fazna B16A     1 kos
   - 1 fazna B10A     5 kos
   - 1 fazna B6A     1 kos
   - 1 fazna C6A      1 kos
   -pomožni mini kontaktor 2-polni, 6A (AC3), tuljava 230V AC
   TIP: LC1-SK06, Telemecanique (ali enakovredno)
   kpl 3

   -izbirno stikalo 1_0_2 , 2-polno, 6A (AC3), montaža na DIN šino
   TIP: CMB, Telemecanique (ali enakovredno)
   kos 2
   -transformator 230/24 VAC, 60 VA, montaža na DIN šino
   TIP: 044232, Legrand (ali enakovredno)
   kos 1

   -ostala spojna in montažna oprema omarice (PE in N spončna
   zbiralnica - dvojna, napisi, oznake, nosilci, zapiralne ploščice......)
   kpl 1

   Omara SB-NL3 (sobe nadstropje 3 levo) opremljena s stikalno in
4.18 krmilno opremo po enopolni shemi - ocenjeno                kpl   1.00
   - podometna večnamenska bela samovgasna PVC omarica s
   ključavnico za vgradnjo 3x18 modularnih naprav, IP40
   TIP: Pragma D, Telemecanique, (ali enakovredno)
   kpl 1
   -kompaktni 3P+N odvodnik prenapetosti Uc=440V,
   Imax=8kA(8/20us), SPD type II
   TIP: PRD8, Telemecanique (ali enakovredno)
   kpl 1
                                   Page 162 of 442
    - trifazmi 100A bremeski ločilnik
    TIP: I switch, Telemecanique, (ali enakovredno)
    kpl 1
    - enofazmi 32A bremeski ločilnik
    TIP: I switch, Telemecanique, (ali enakovredno)
    kpl 1
    -avtomatska varovalka TIP: C60N, Telemecanique, (ali
    enakovredno);
    - 3 fazna C20A     1kos
    - 3 fazna C25A     1 kos
    - 1 fazna B16A     1 kos
    - 1 fazna B10A     5 kos
    - 1 fazna B6A     1 kos
    - 1 fazna C6A     1 kos
    -pomožni mini kontaktor 2-polni, 6A (AC3), tuljava 230V AC
    TIP: LC1-SK06, Telemecanique (ali enakovredno)
    kpl 3

    -izbirno stikalo 1_0_2 , 2-polno, 6A (AC3), montaža na DIN šino
    TIP: CMB, Telemecanique (ali enakovredno)
    kos 2
    -transformator 230/24 VAC, 60 VA, montaža na DIN šino
    TIP: 044232, Legrand (ali enakovredno)
    kos 1

    -ostala spojna in montažna oprema omarice (PE in N spončna
    zbiralnica - dvojna, napisi, oznake, nosilci, zapiralne ploščice......)
    kpl 1

   Sobni razdelilci SB-xxx opremljeni s stikalno in krmilno opremo
4.19 po enopolni shemi - ocenjeno                        kpl   26.00
   - 1 kos podometni električni razdelilec za vgradnjo v votle stene
   za 18 mest, s polnimi vrati, N in PE zbiralnico, letvami ter
   oznakami elementov in omare
   - 1 kos glavno stikalo 25A, 1p,
   - 3 kos instalacijski odklopnik B,10A,1p,
   - 2 kos instalacijski odklopnik B, 16A, 1p,
   - 1 kos instalacijski kontaktor IK21-10, 230V, 50Hz, 1p,
   - 1 kos KZS 16/30mA
   - 1 kpl krmilna enota EXCEL 10+T7460 HONEYWELL

   Prestavitev razdelilca JR (Javna razsvetljava) iz prostora
   obstoječe TP v prostostoječo omaro z zamenjavo stikalne opreme
4.20 in merilne garniture, podaljševanje kablov za 20m - ocenjeno        kpl    1.00

   Dobava in montaža (kot kabelske grelne instalacije EGRO
4.21 Zorman ali enakovredno): SBM-OG3, SBM-OG4, SBM-OG5
   Ogrevanje odtokov meteorne vode (žlebovi, žlote in odtočne cevi
   z grelnimi kabli (podana je metraža žlebov in odtokov)           m   142.00
   - Stikalni blok SBM-OGx z diferenčno in kratkostično zaščito ter
   avtomatsko opremo za upravljanje preko temperaturnega
   regulatorja                                 kpl    3.00
   - Elektronski temperaturni regulator                    kos    3.00
   - Priključni Raychem spoji                         kos   24.00
   - Elektronski sklop s tipali za samodejni vklop ob vremensko
   potrebnih pogojih                              kos    3.00
   Meritve, vezalne sheme, navodila za vzdrževanje, izjave           kpl    1.00

   Izdelava elaborata o meritvah kompenzacije in analizi
   višjeharmonikov po montaži in zagonu celotnega centra in
4.22 prilagoditev filtrov ter kompenzacije (ocenjeno)              kos    1.00


4.22 Nepredvidena dela                              %    do 5% 5. STIKALNA OPREMA IN VTIČNICE
    Stikalna oprema enaka kot obstoječe - TEM Čatež
 5.1  Podometno navadno stikalo 10A, 230V z inš. dozo              kos   65.00
 5.2  Podometno izmenično stikalo 10A, 230V z inš. dozo             kos  117.00
 5.3  Podometno križno stikalo 10A, 230V z inš. dozo              kos   18.00
 5.4  Podometna tipka 10A,230V z inš. dozo                   kos   31.00
 5.5  Podometna izvedba odlagališča za kartice z inš. Dozo           kos   23.00
 5.6  Stikalni tablo z 7 tipkami 10A, 230V, z dozo in masko           kpl    5.00
 5.7  Stikalni tablo z 4 tipkami 10A,230V, z dozo in masko           kpl    4.00
 5.8 Stikalni tablo z 3 stikali s tlivkami 10A, 230V, z dozo in masko      kpl   23.00
                                    Page 163 of 442
 5.9  Infrardeci senzor 360°, 10sek - 15min, 2 - 2000lx, 230V, 10A    kos    34.00
5.10  Sobni termostat (za sobe) - v popisu projektanta strojne opreme  kos        strojne inšt
5.11  Magnetni kontakt za okna (za sobe) - ocenjeno           kos    37.00
5.12  Podometni 1 fazni ali 3 fazni fiksni priključki - ocenjeno     kos  145.00

5.13 Vtično gnezdo za garažo (2×1 fazna vtičnica, 2× 3 fazna vtičnica)  kpl    2.00
5.14 Podometna enojna vtičnica 16A,230V z inšt. dozo in masko       kos  247.00
5.15 Podometna dvojna vtičnica 16A,230V z inšt. dozo in masko       kos    45.00
   Podometno vtičnica 16A,230V z zaščitnim pokrovčkom, z inš.
5.16 dozo in masko                            kos    43.00
5.17 Vtičnica za parapetni kanal 16A,230V z inš. dozo in masko      kos    16.00
5.18 Transformator za pisoar, komplet s senzorjem             kos    5.00
5.19 Alarmna sirena z bliskalico, 100db                  kos    1.00
   Gobasta tipka za izklop napetosti (rdeča tipka na rumeni podlagi)
5.20 z oznako in napisno ploščico                     kos    1.00
5.21 Nepredvideni stroški                         %    do 5% 6. RAZSVETLJAVA
   Nadometna fluo svetilka 2x49W EB T5, IP65 - (kot tip INTRA
 6.1 5700) ali enakovredna                        kos    78.00
   Nadometna fluo svetilka 2×49W EB T5, IP65 z varnostnim
 6.2 modulom 1h avtonomije - (kot tip INTRA 5700) ali enakovredna     kos    53.00
   Vgradna fluo svetilka 2×35W EB T16, IP20 - (kot tip INTRA DEMI
 6.3 S MP) ali enakovredna                        kos    5.00

   Vgradna fluo svetilka 2×35W EB T16, IP20 - (kot tip INTRA DEMI
 6.4 S MP) z varnostnim modulom 1h avtonomije ali enakovredna       kos    3.00
   Vgradna fluo svetilka 4×14W EB T16, IP20 - (kot tip INTRA DEMI
 6.5 MP) ali enakovredna                         kos    27.00
   Vgradna fluo svetilka 4×14W EB T16, IP20 - (kot tip INTRA DEMI
 6.6 MP) z varnostnim modulom 1h avtonomije ali enakovredna        kos    10.00
   Vgradna svetilka 2×TC-DE26W EB - downlighter z belo obrobo in
   steklom mat barve, komplet s sijalkami - (kot tip INTRA; NITOR
   RV-OL 2x26W EB TC-DE G24q-3 in steklom Nitor trim GL-SC
 6.7 matirano steklo IP44 belo) ali enakovredna              kos    22.00
   Vgradna svetilka 2×TC-DE26W EB, z varnostnim modulom 1h
   avtonomije- downlighter z belo obrobo in steklom mat barve,
   komplet s sijalkami (kot tip INTRA; NITOR RV-OL 2x26W EM 1h
   TC-DE G24q-3 s steklom Nitor trim GL-SC matirano steklo IP44
 6.8 belo) ali enakovredna                        kos    45.00

   Vgradna svetilka 1×TC-DE26W EB IP44 za kopalnice in WC (kot
   tip INTRA; NITOR RV-OL 1x26W EB TC-DE G24q-3 in steklom
 6.9 Nitor trim GL-SC matirano steklo IP44 belo) ali enakovredna     kos    35.00
   restavracija:
    "RE1" - viseča, nastavljive viš max 235cm, 60x60cm, viš.
    senčila 35cm, senčilo temno rjavo, podstavek krom ( kot
6.11 npr. Intra lightning CLAVIUS SP60) ali enakovredna          kos    22.00
   " RE3" - stenska, 36x13cm, viš senčila 19cm, senčilo temno
    rjavo, podstavek krom ( kot npr. Intra lightning LILITH P) ali
6.12 enakovredna                             kos    10.00
   " RE4" - stropna, premer 71cm, viš senčila 14cm, senčilo
    temno rjavo, podstavek krom ( kot npr. Intra lightning
6.13 LILITH PL70) ali enakovredna                     kos    33.00
6.14 hodniki in sobe:
   Stenska svetilka LED 3W; 230V za hodnike - (kot tip kot tip
   Wever and Durce OTANI FLAT UP/DOWN LED 3W) ali
6.15 enakovredna                             kos    24.00
   Stenska svetilka 2×TC-DE11W EB, sobe - kopalnice nad ogledali,
   balkoni - (kot tip kot tip SIJAJ Hrastnik, Pieris 2x11W; IP44) ali
6.16 enakovredna                             kos    42.00

   Vgradna svetilka 2×TC-DE13W EB IP44 za kopalnice (sobe) (kot
   tip INTRA; NITOR RV-OL 2x13W EB TC-DE G24q-1 in steklom
6.17 Nitor trim GL-SC matirano steklo IP44 belo) ali enakovredna     kos    23.00
   "HS1" - viš 175cm, premer 50cm, senčilo temno rjavo,
    podstavek krom ( kot npr. Intra lightning LEILA F) ali
6.18 enakovredna                             kos    26.00
   "HS2" - viš 42cm, premer 25cm, senčilo temno rjavo,
    podstavek krom ( kot npr. Intra lightning LEILA T) ali
6.19 enakovredna                             kos    37.00
                                 Page 164 of 442
   "LED HS3 " - linijska LED svetilka dolžine 2,9m, komplet z
   napajalnikom - vgradnja po detajlu notranje opreme ( kot
6.20 npr. Lagotronics) ali enakovredna                 kos   23.00
   Vgradna svetilka TC-TEL 18W za zunanjo vgradnjo, montaža v
   AB zid - dovoz - kot tip Simes; Blinker TC-TEL 18W ali
6.21 enakovredna                            kos   16.00
   Svetilka zasilne razsvetljave, 1×18W, z integrirano baterijo 1h
6.22 avtonomije, kot tip OVA ali enakovredna              kos   60.00
   Znak smer evakuacije vključno z montažnim materialom, vgradnja
6.23 viseče pod svetilke                        kos   40.00
   Led svetilke 6 ×3W z napajalnikom, nad whirpoolom - kot tip
6.24 INTRA FLEA 42 1x3W 700mA 4100K 16° ali enakovredna        kpl    2.00
   svetlobni stebriček LED 10W višine 850 mm IP44 za zunanjo
   razsvetljavo poti - (kot tip Simes 4 ACCENT LED 6100K 10W
6.25 230V) ali anakovredna                       kos   13.00
   LED trak dolžine 8,3m IP65 za zunanjo razsvetljavo kovinske
   konstrukcije korita, vključno s transformatorjem in vodotesnim
6.26 ohišjem - (kot tip Lagotronics) ali enakovredno          kos    7.00
   Svetilka zasilne razsvetljave EX II 2G and D. IP66 T6 s sijalko
   1×18W, za nadometno montažo na strop, komplet s predvžigalno
   napravo, ohišjem in polikarbonatnim steklom IP 66, lastnim
   polnjenjem in 1 - urno avtonomijo z opozorilnimi oznakami in
   navodili, za EX prostore, kot tip BARTEC 07-5011-1101/90,
6.27 avtonomija 1h ali enakovredna                   kos    7.00
   Pripadajoča oprema za EX svetilko:
   - 2 kpl stropni nosilec
6.28 - 1 kos samolepilni piktogram za označitev izhoda 590/128/35
6.29 Meritev osvetljenosti splošne razsvetljave            kpl    1.00
   Meritev osvetljenosti in pregled zasilne razsvetljave, izvedba
6.30 pregleda s strani pooblaščene osebein izdelava poročila      kpl    1.00
6.31 Nepredvideni stroški                       %    do 3% 7. INŠTALACIJSKI MATERIAL
   Kabel s Cu vodniki - 1kV položen pretežno na kabelske police,
 7.1 delno v cevi - ocenjeno
   NYY-J 5x2,5 mm2                          m   330.00
   NYY-J 5x4 mm2                           m   210.00
   NYY-J 5x6 mm2                           m   280.00
   NYY-J 5x10 mm2                          m   360.00
   NYY-J 5x16 mm2                          m   250.00
   NYY-J 5x25 mm2                          m    90.00
   NYY-J 5x35 mm2                          m    45.00
   NYY-J 4×70 mm2                          m   105.00
   NYY-J 4×120 mm2                          m   130.00
   Kabel s Cu vodniki - 0,5kV položen pretežno na kabelske police,
 7.2 delno v cevi- ocenjeno
   NYM-J 2x1,5 mm2                          m   940.00
   NYM-J 3x1,5 mm2                          m   3,900.00
   NYM-J 4x1,5 mm2                          m   1,100.00
   NYM-J 3x2,5 mm2                          m   4,500.00
   Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih
   mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene
 7.3 instalacijske cevi- ocenjeno
   H07V-K 70 mm2                           m    20.00
   H07V-K 35 mm2                           m    40.00
   H07V-K 16 mm2                           m   250.00
   H07V-K 6 mm2                           m   330.00
   H07V-K 4 mm2                           m   580.00
   Kabelske police, izdelane iz pocinkane perforirane plocevine,
   komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom -
 7.4 ocenjeno
   kabelska polica PK 400                      m   120.00
   kabelska polica PK 300                      m   250.00
   kabelska polica PK 200                      m   300.00
   kabelska polica PK 100                      m   300.00
 7.5 Stenski ali stropni nosilci za kabelske police raznih dimenzij  kos  214.00
   Konstrukcijsko železo za izdelavo vertikalnih polic in konzol,
 7.6 obarvano z osnovno in končno barvo                kg   150.00
   Samokrčna kabelska glava raznih dimenzij za NN kable od 4×16 -
 7.7 4×120mm2                             kos   20.00
                          2     2
 7.8 Cu kabelski čevelj raznih dimenzij od 10mm - 120mm        kos  150.00
                               Page 165 of 442
    Dvoprekatni parapetni kanal 72/130, pločevinaste izvedbe,
    komplet z pokrovi, pregradami, koleni, zaključki, spojkami in
 7.9  pomožnim spojnim materialom - ocenjeno                 m     10.00
    Elektroinstalacijske cevi ustreznih premerov, rebrasta, gibljiva,
 7.6  položena podometno ali v opaž - ocenjeno                m  1,100.00
    Elektroinstalacijske cevi ustreznih premerov, rebrasta, gibljiva,
 7.6  položena v montažne stene - ocenjeno                  m  2,000.00
    Elektroinstalacijske cevi ustreznih premerov, samougasljiva,
 7.7  ravna, vključno s pritrdilnim materialom - ocenjeno          m   420.00
 7.8  Podometne instalacijske doze ustreznih dimenzij - ocenjeno      kos  250.00
    Nadometne instalacijske doze ustreznih dimenzij, pritrjene na
 7.8  kab.police - ocenjeno                         kos  180.00
    Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu
 7.9  zbiralko in pritrdilnim materialom - ocenjeno             kpl    25.00

7.10 Gibljiva zaščitna cev ojačana z opletno trdno žico raznih dimenzij    m   240.00
   Pocinkani železni valjanec (Fe-Zn 25x4mm) za ozemljitev el.
   razdelinikov in povezavo večjih kovinskih mas, konstrukcij, ograj,
   položen nadometno v strojnicah, povezava zunanjih stebričkov in
7.10 zunanjih kovinskih mas - ocenjeno                    m   300.00
   Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov
   H07V-K 6mm2, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim
7.11 materialom - ocenjeno                          kpl  750.00
   Protipožarna tesnilna masa za tesnenje prehodov kablov med
7.12 požarnimi sektorji -ocenjeno prebojev                  kpl  200.00
   Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki so zajete
   v popisih v drugih načrtih (ventilatorski konvektorji, ventilatorji v
   kop., priključne omarice,el. pisoar, fenomat, split sistemi, hladilne
7.13 komore,vrata, žaluzije,...) - ocenjeno                 kpl  450.00
   Popravek poškodb strelovodne instalacije ki so nastale pri
7.15 adaptaciji in rušitvi- ocenjeno                     kpl     1.00
7.16 Izsekavanje utorov za vgradnjo zaščitne cevi - ocenjeno         ur  100.00
   Nespecificirani drobni,spojni in montažni materijal, kabelske in
7.16 druge oznake, ter napisne plošče                    %   do 10%
7.17 Nepredvideni stroški                          %   do 15%


    OPOMBA:
    Električne inštalacije kompaktnih naprav/sistemov ki imajo
    prigrajeno svojo elektro omaro niso zajete v tistem popisu, del so
    dobave in montaže dobavitelja posamezne naprave/sistema (kot
    npr. bazenska tehnika, kotlovnica, klimati, savne.........) 8. POŽARNO JAVLJANJE
    Razširitev sistema požarnega javljanja na obstoječo požarno
    centralo
 8.1 adresibilni optični javljalnik dima Firex, do 125 adres         kos  161.00
   adresibilni termični javljalnik dima Firex, do 125 adres        kos     4.00
   podnožje za požarni javljalnik                     kos  173.00
   ročni javljalnik, adresibilni, v rdeči barvi, z LED signalizacijo
 8.2 alarma, s pokrovčkom                          kos    15.00
   Vzorčna komora z vgrajenim adresibilnim analognim optičnim
   dimnim javljalnikom požara - oprema ista kot v prvi fazi prenove -
 8.3 ocenjeno                                kos    10.00
   paralelni LED indikator požarnega alarma                kos    31.00
   vzorčna komora za klima kanale s podnožjem javljalnika         kos     6.00
   sirena adresibilna za vezavo v zanko centrale JUNO-NET in
 8.4 JUNO-SYS, v rdeči barvi , potrebuje podnožje B-4            kos    14.00
   vmesnik za zanko X, input/output unit, brez ohišja           kos    81.00
 8.5 vezalna doza v rdeči ali beli barvi                   kos    60.00
 8.6 vezalna doža požarno odporna E90, IP54                 kos    21.00
 8.7 Požarni kabel E60 JEH(St)H 1×2×0.8 mm - rdeč, s polaganjem        m  1,500.00
                   2
 8.8 Napajalni kabel NYM 3x1.5 mm - ocenjeno                 m   600.00
   Objemke s pritrdilnim materialom v E60 izvedbi, za pritrjevanje
   varnostnih kablov na strop (na delih kjer se kabli ne polagajo na
   police) - ocenjeno                           kos  2,000.00
   Ognjeodporna tesnilna masa (60 min) za tesnenje kabelskih
   prehodov med protipožarnimi sektorji (prehodi termičnih kablov,
   adresibilne zanke in napajalnih kablov) – B 30 - 310 ml (1/2 kg)
   /kartuša                                kg     25.00
   Montaža na položene instalacije                     kpl     1.00
   napisna ploščica                            kos  274.00
   nalepka-ročni javljalec                         kos    15.00
 8.9 nalepka- sirena                             kos    14.00
                                   Page 166 of 442
 8.10 izolator GFE-ISO                            kos    15.00
   Nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon,
 8.11 primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema    kpl    1.00
   Drobni montažni in vezni material, potni in manipulativni stroški in
 8.12 drugi manjši nepredvideni stroški                   %     do 5%
  9. SOS HOTELSKI KLICNI SISTEM
    Razširitev na obstoječi klicni sistem
    Komplet za sobo sestavljen iz; sobna elektronika brez svetilke,
    panel klica potezni, panel reseta. Oprema ista kot v prvi fazi
 9.1  prenove                               kpl    42.00
 9.2  Izolator - oprema ista kot v prvi fazi prenove            kos    42.00
 9.3  Kabel IY(St)Y 4x2x0.8 mm - ocenjeno                 m   670.00
 9.4  kabel IY(St)Y 2x2x0.6 mm- ocenjeno                  m   400.00
 9.5  LIYCY 2x2.5 mm²                           m   200.00
 9.6  PPL 3x1.5 mm²                            m     40.00
 9.6  Koncentrator                             kos    4.00
    Podometna elektroinštalacijske cevi ustreznih premerov, rebrasta,
 9.7  gibljiva (kjer se kabli ne polagajo na police - ocenjeno       m   160.00
    Nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon,
 9.8  primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema   kpl    42.00
 9.9  Drobni, potrošni in instalacijski material              %     do 3%
 9.10  Nepredvideni stroški                         %   do 10%


 10. VIDEODOMOFONSKI SISTEM
   Razširitev na obstoječi domofonski sistem KANRICH
   Zunanja klicna enota - oprema ista kot v prvi fazi prenove -
 10.1 ocenjeno                                kos    1.00
 10.2 Kabel IY(St)Y 5x2x0,8 - ocenjeno                    m   100.00

   Podometna elektroinštalacijske cevi ustreznih premerov, rebrasta,
 10.3 gibljiva (kjer se kabli ne polagajo na police - ocenjeno        m     50.00
 10.4 Nepredvideni stroški                          %     do 5% 11. VIDEO NADZOR
    Razširitev na obstoječi video nadzorni sistem
    day & night megapixel IP kamera, ločljivost 1600 x 1200, dual
    codec MJPEG/MPEG4/dual stream, 3GPP, detekcija gibanja, *
    inteligentna protisabotažna funkcija, web server, SD/SDHC slot,
    web server, al. vhod/rel. izhod, PoE, AGC, AWB, AES, 12 Vdc, z
 11.1  napajalnikom in nosilcem za stensko montažo             kpl    10.00
    objektiv automatski varifokalni megapixel 4,5-10MM, F1.6, 1/2",
 11.2  C, DD, z IR korekcijo                        kpl    10.00
    zaščitno ohišje v kompletu z nosilcem, notranji uvod kablov,
    vertikalno odpiranje, tehnologijo ulivanja, vrhunsko tesnenje in
    visoko odpornost na zunanje vplive, 380x140x120mm
 11.3  (230x90x70mm), grelec s termostatom, IP68              kpl    2.00
    Razširitev obstoječe digitalne16-kanalne snemalne naprave na
    minimum 20-kanalno- oprema ista kot v prvi fazi prenove -
 11.4  ocenjeno                               kpl    1.00

   snemalni hibridni strežnik ExacqVision s 16 video kompozitnimi
   vhodi (100fps) in licenco za priklop 8 IP kamer, RACK 19" ohišje,
   2TB arhiva, 2 x mrežna kartica, kpl. z miško in tipkovnico, 1x VGA
   out, 2 x BNC out, audio in/out, 8 alarmni vhod/ 1 relejni izhod, RS-
   485, OS licenca, Watchdog, industrijsko ohišje 19", nadgradnja z
 11.5 VMS licencami, vključena licenca za 8 IP kamer             kos    1.00
   switch stikalo, 24 port 100Mbit, 4x port 1GBit, 24 x PoE,
 11.6 manadged, višina 1U, rack mount, 4 x SFP, PoE max 196 W        kos    1.00
   Kabel UTP, CAT6 Brandrex, polaganje v obstoječe kanale oz.
 11.7 cevi                                  m   400.00

             2
 11.8 Kabla NYM-J 3×1,5 mm , polaganje v obstoječe kanale oz. cevi      m   400.00

   Podometna elektroinštalacijske cevi ustreznih premerov, rebrasta,
 11.9 gibljiva (kjer se kabli ne polagajo na police - ocenjeno        m   200.00
11.10 Programiranje, parametriranje in predaja sistema            kpl    1.00
   Drobni montažni in vezni material, potni in manipulativni stroški in
11.11 drugi manjši nepredvideni stroški                   %     do 5%


    SHOW COOCKING
                                   Page 167 of 442
    day & night low-light megapixel IP kamera, ločljivost
    1920x1080/30fps, P-Iris, Focus Assist, min. 0,001 lux-a/ F1,2,
    triple codec H.264/MJPEG/MPEG4/multi stream, 3GPP, detekcija
    gibanja, * inteligentna protisabotažna funkcija, web server,
    SD/SDHC slot, al. vhod/rel. izhod, PoE, AGC, AWB, AES, 12
11.12  Vdc, z napajalnikom in nosilcem za stensko montažo           kos    1.00
    objektiv automatski varifokalni megapixel 3,1-8MM, F1.2, 1/2", C,
11.13  DD, z IR korekcijo, podpora P-IRIS                   kos    1.00
11.14  Projektor s stropno konzolo, oddaljenost od platna cca 2,8m      kos    1.00
    Vgradna kaseta dim 200×200cm s platnom na motorni pogon in
11.14  tipkami                                kpl    1.00
11.15  nadzorna postaja                            kos    1.00
11.16  mikrofoni in ozvočenje                         kos    1.00
11.17  Zvočnik vgradni 5W, 100V                        kos    6.00
    Stenska omarica za AV opremo z ojačevalnikom              kos    1.00
    Montaža na položene instalacije, zagon sistema, šolanje
11.18  uporabnika                               kos    1.00
    Drobni montažni in vezni material, potni in manipulativni stroški in
11.19  drugi manjši nepredvideni stroški                   %    do 5% 12. KABELSKI SISTEM TV
   Razširitev na obstoječi kabelski sistem
   Antenska vtičnica končna, TV-R, kompletno za podometno
 12.1 montažo - oprema TEM Čatež - ocenjeno                  kos   34.00

 12.2 Enovejni odcepnik - oprema ista kot v prvi fazi prenove - ocenjeno    kos    3.00

 12.3 Dvovejni odcepnik - oprema ista kot v prvi fazi prenove - ocenjeno    kos    2.00

 12.4 Štirivejni odcepnik - oprema ista kot v prvi fazi prenove - ocenjeno   kos    6.00
   Koaksialni kabel CAVEL DG113 (17,3 dB/100m/862 MHz) -
 12.5 ocenjeno                                 m   250.00
 12.6 Koaksialni kabel PRG 11 (11,3 dB/100m/862 MHz) -ocenjeno         m   260.00
   Podometna elektroinštalacijske cevi ustreznih premerov, rebrasta,
 12.7 gibljiva (kjer se kabli ne polagajo na police - ocenjeno         m   100.00
   Nespecificirani drobni spojni material ( F konekorji, zaključni
 12.8 upori….) - ocenjeno                           kpl  100.00
   Prestavitev glavnega dovodnega optičnega kabla (L=50m) zaradi
   izkopa za novo gradnjo, Izkop trase za začasno položitev voda,
   izdelava optičnih spojk, zaključitev na obstoječem delilniku,
 12.9 izvedba meritev na kablu.                        kpl    1.00
12.10 Sodelovanje s ponudnikom storitev TELEMACH                kpl    1.00
12.11 Preizkus in meritve                           kpl  100.00
12.12 Nepredvideni stroški                           %    do 5%
   SPLOŠNO AMBIENTNO IN POŽARNO
 13. OZVOČENJE OBJEKTA
 13.1 Sistem ozvočenja predavalnice
13.1.1 AV naprava -SEA sestavljena iz:                     kpl    1.00
    ~ SMP1100 -4 kanalni panelni mikser                   kos    1.00
    ~ STR-DE 697 AV center 2x100W, vgradni                 kos    1.00
    ~ DVP-NS32B DVD/CD/MP-3 player, vgradni                 kos    1.00
    ~ HR-S5971EX S-VHS videorekorder s TV tunerjem, vgradni         kos    1.00

    ~ SPU1200/V enota za centralno napajanje 230V s stikali za
    vklop/izklop sistema in zakasnjen izklop videopreojektorja,
    stikalom za pogon el. platna, priklop VGA za računalnik, vgradna    kos    1.00
    ~ WMS40PT komplet UHF brezžični kravatni mikrofon z
    nastavljivimi frekvencami, diversity sprejemnikom vgrajenem v
    AV napravi                               kos    1.00
    ~ 15HE/19"vgradno ohišje dim. šxvxg: 520 x 740 x 410 mm,
    komplet z vrati s plexi zatemnjenim steklom in ključavnico       kos    1.00
    MM358 konferenčni mikrofon na namiznem stojalu, phantomsko
13.1.2 napajanje , 5m kabla in XLR konektor.                  kos    1.00
    SMS5W -Hi-Fi dvosistemska zvočna kombinacija 175W/4 Ohm,
13.1.3 bela z zidno konzolo, 45Hz-22kHz.                    kos    2.00
                                   Page 168 of 442
     EP739H Portable projektor DLP, data/video, resolucija 1024x768
     XGA, v interpolaciji SXGA+, svetilnost 2500 lumnov, kontrast
     2000:1, 1xRGB, 2x video, HDTV, avdio, samonastavitvena
     funkcija, optični in digitalni zoom, korekcija konične slike, IR
     daljinsko upravljanje, teža 2.4 kg, življenjska doba žarnice do
13.1.4  5000 ur. Garancijska doba projektorja 36 mesecev.            kos     1.00
     CP2020 E elektromotorno videoprojekcijsko platno 200x200 cm,
13.1.5  stropna ali stenska montaža, krmiljeno iz AV naprave           kos     1.00
     SET-VIDEO komplet za stropno montažo videoprojektorja s
     teleskopsko konzolo, adapter ploščo za videoprojektor, komplet
13.1.6  multimedijskih kablov dolžine 15 m                    kpl     1.00
13.1.7  Montaža avdio opreme
     Montaža Hi-fi zvočnikov na predpripravljene kable:            kos     2.00
     Montaža vgradnih zvočnikov                        kos     6.00
     Instalacijski kabli za videoprojektor :                 kpl     1.00
     * VGA kabel                                m     15.00
     * video kabel                               m     15.00
     * avdio kabel                               m     15.00
     * UTP cat 5 kabel                             m     15.00
     * PPL3x0,75 kabel                             m     15.00
     * S-video kabel                              m     15.00
     * konektiranje kablov (na obeh straneh)                 kos    12.00
     Instalacijski kabel položen delno podometno, delno uvlecen v
13.1.8  instalacijske cevi in delno položen na kabelske police
     - PPL 2x2,5 mm2                             m     40.00
     - PPL 5x0,75 mm2                             m     20.00
     - PPL 3x0,75 mm2                             m     30.00
     Montaža opreme za prezentacijsko sobo: polaganje signalnih
     kablov v predpripravljene instalacijske kanale in cevi, konektiranje
     kablov, vgradnja in spajanje ustreznih konektorjev v talno
     instalacijsko dozo (brez doze!), montaža videoprojektorja in el.
     platna, zagon, povezava opreme v funkcionalno celoto, nastavitve
     opreme, drobni instalacijski material, teh. dokumentacija,
     instruktaža osebja cca 2 uri, (brez instalacijskih cevi in gradbenih
13.1.9  del)                                   kpl     1.00
 13.2  Razširitev obstoječega splošnega sistema ozvočenja

     Hi-Fi vgradni zvočnik za spuščene stropove, 5W/100V, bele barve,60Hz-
13.2.1 20kHz, SPL 94 dB-SEA - oprema ista kot v prvi fazi prenove - ocenjeno   kos    39.00
     Ustrezen regulator glasnosti za dozo fi 60, xxW/100V oprema ista kot v
13.2.2 prvi fazi prenove - ocenjeno                        kos    10.00
13.2.3 Kabel PPL 2x2,5mm - ocenjeno                        m   400.00

    Podometna elektroinštalacijske cevi ustreznih premerov, rebrasta,
13.2.4 gibljiva (kjer se kabli ne polagajo na police - ocenjeno          m   200.00
13.2.5 Nepredvideni stroški                            %     do 5% 14. UNIVERZALNO OŽIČENJE
     Razširitev na obstoječi sistem univerzalnega ožičenja oz.
     komunikacijsko vozlišče
     19" delilni panel 24xRJ45, UTP kat.6, 1HE, EN 50173, za omaro
 14.1  G-KV - oprema ista kot v prvi fazi prenove - ocenjeno          kos     5.00
 14.2  Priključni kabel UTP kat.6, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 1m,       kos  130.00
     Podometna TK vtičnica RJ-45 z inšt. dozo - po izbiri arhitekta -
 14.3  ocenjeno                                 kos    94.00
     TK vtičnica RJ-45 za parapetni kanal 16A,230V z inš. dozo in
 14.4  masko -po izbiri arhitekta - ocenjeno                  kos    16.00
 14.5  Izpust zaključen z RTP konektorjem - WLAN                kos    20.00
 14.6  Kabel UTP 4x2x24 AWG, kat 6 - ocenjeno                  m  9,750.00
     Podometna elektroinštalacijske cevi ustreznih premerov, rebrasta,
 14.7  gibljiva (kjer se kabli ne polagajo na police - ocenjeno         m   500.00
 14.8  Ranžiranje delilnikov                          kpl     1.00
 14.9  Nepredvideni stroški                           %   do 10%

     OPOMBA: Aktivna oprema NI ZAJETA v popisu materiala! 15. OSTALA DELA
   Demontaža vse električne opreme v coni rušitve objekta z
 15.1 odvozom na deponijo - ocenjeno                        ur  200.00
                                      Page 169 of 442
    Postavljanje provizoričnih polic in tras kablov za tokokroge, ki
    ostanejo v funkciji za časa adaptacije z uporabo demontiranega
    materiala. Po končani adaptaciji odstranitev začasnih povezav in
15.2  provizorijev. Ocenjeno                       ur  300.00
    Programiranje CPU, prilagajanje protokolov, izdelava ekranskih
15.3  slik in zagon programske opreme - ocenjeno             ur  120.00
15.4  Poskusno in testno obratovanje stikalne opreme           ur  200.00
    Meritve izolacijske upornosti, upornosti zanke močnostnih in
    krmilnih tokokrogov, meritve neprekinjenosti zaščitnega vodnika
    ter ozemljitvenega vodnika, ozemljitvene in strelovodne meritve,
15.5  ter izdaja vseh potrebnih atestov                 kpl    1.00


16. INŽENIRING STROŠKI
16.1 Izdelava projektno tehnične dokumentacije PID in POV         kpl    1.00
16.2 Projektantski nadzor - ocenjeno                    ur  100.00

16.3 Navodila za obratovanje in vzdrževanje, atesti, šolanje uporabnika  kpl    1.00
                                  Page 170 of 442
kontrolno-opozorilna
napaka
napaka
napaka
vključenonapaka
vključenonapaka
vključeno

napakavključeno

napaka
            Page 171 of 442
vključeno

napaka


napaka


napaka


napaka
napaka
napaka
napaka
NAPAKA   ali  vključeno
napaka

napaka

napaka

napaka


napaka


napaka
napaka
napaka

napaka

napaka

napaka
napaka


napaka

napaka

vključeno

napaka
NAPAKA   ali  vključeno
napaka


napaka
napaka
napaka

napakaNAPAKA   ali  vključenoNAPAKA   ali  vključeno
               Page 172 of 442
napaka


napaka

napaka


napaka

napaka


napaka

napaka

napakanapakanapaka
napaka
napaka
napaka
napakanapaka

napaka

napaka
napaka
napaka

NAPAKA  ali  vključeno
napaka

napaka
napaka
napaka
NAPAKA  ali  vključeno
              Page 173 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka

napaka

napaka

napaka

napaka

napaka
NAPAKA   ali  vključeno
napaka
napaka

napaka


vključeno

vključeno
vključeno

vključeno


napaka


napakavključeno


vključenovključeno
               Page 174 of 442
vključenovključenovključeno


napakavključeno


vključenovključeno
vključenovključenovključeno


napakavključeno


vključenovključeno
vključenovključenovključeno


napaka
      Page 175 of 442
vključeno


vključenovključeno
vključeno


vključenovključeno


napakavključeno


vključenovključeno
vključenovključeno


napakavključeno


vključenovključeno
vključenovključeno


napaka
      Page 176 of 442
vključeno


vključenovključeno
vključenovključeno


napakavključeno


vključenovključeno
vključenovključeno


napakavključeno


vključenovključeno
vključenovključeno


napakavključeno


vključeno
      Page 177 of 442
vključeno
vključenovključeno


napakavključeno


vključenovključeno
vključenovključeno


napakavključeno


vključenovključeno
vključenovključeno


napakavključenovključeno
      Page 178 of 442
vključeno


vključeno
vključeno


vključenovključeno


vključenovključeno


napakavključenovključeno


vključeno


vključeno
vključeno


vključenovključeno


vključenovključeno


napakavključenovključeno
      Page 179 of 442
vključeno


vključeno
vključeno


vključenovključeno


vključenovključeno


napaka
vključenonapaka


vključeno

napaka


napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka

NAPAKA   ali  vključeno
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
               Page 180 of 442
napaka
strojne inšt
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka

napaka
NAPAKA     ali  vključeno
napaka

napaka

napaka


napaka

napaka

napakanapaka
napakanapaka
napakanapakanapaka
napaka


napakanapakanapakanapaka
                 Page 181 of 442
napaka


napaka

napaka

napaka

napaka


napaka


napaka
napaka
napaka

napaka
NAPAKA  ali  vključeno
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka

napaka
napaka
              Page 182 of 442
napaka

napaka

napaka

napaka
napaka

napaka

napaka

napakanapaka


napaka

napakanapaka

napaka
napaka

NAPAKA  ali  vključeno
NAPAKA  ali  vključeno
napaka
napaka
napaka  ali  vključeno

napaka


napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka  ali  vključenonapaka  ali  vključeno
napaka  ali  vključeno
napaka  ali  vključeno
napaka  ali  vključeno
napaka
              Page 183 of 442
napaka

napaka

NAPAKA   ali  vključeno
vključeno


napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka

napaka
NAPAKA   ali  vključeno
NAPAKA   ali  vključeno


vključeno

napaka
napaka


napaka
NAPAKA   ali  vključeno
vključeno
napaka

napakanapaka


napaka
napaka

napaka

napaka

napaka


napaka
napaka

NAPAKA   ali  vključeno
               Page 184 of 442
napaka

napaka
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka

NAPAKA   ali  vključeno
vključeno

napaka

napaka

napaka

napaka

napaka
napaka

napaka

napakanapaka
napaka
napaka
NAPAKA   ali  vključeno
napaka
napaka   ali  vključeno
napaka   ali  vključeno
napaka   ali  vključeno
napaka   ali  vključenonapaka   ali  vključeno


napaka   ali  vključeno

napaka   ali  vključeno

napaka

napaka
               Page 185 of 442
napaka

napaka


napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka
napaka
napakanapaka

napaka
napaka


napaka
NAPAKA   ali  vključeno
vključeno

napaka
napaka

napaka

napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
NAPAKA   ali  vključeno
napaka
               Page 186 of 442
napaka

napaka
napakanapakanapaka
napaka

napaka
     Page 187 of 442
       POPIS DEL IN OPREME HOTEL ASTORIA II. FAZA
Št. Opis opreme, materiala in del                    E. mere  Količina  C/E  znesek
  STROJNE INSTALACIJE                                       EUR


 1 Rekapitulacija Prezračevanje                                       -
 2 Rekapitulacija vodovod in kanalizacija                                  -
 3 Rekapitulacija ogrevanje in hlajenje                                   -
 4 Rekapitulacija plinske instalacije                                    -
 5 Rekapitulacija demontažna dela                                      -
  VSE SKUPAJ                                                -


  Dobava in montaža opreme
 1 PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA                    E. mere  Količina  C/E  znesek


 A KLIMATSKA NAPRAVA KN1 (Skladišča, tehnika - KLET)
  Dobava, montaža in zagon dovodno-odvodne klimatske naprave
  za pripravo zraka dvonadstropne notranje izvedbe. Naprava je
  narejena skladno s priporočili standarda RLT 01 ter veljavnimi
  pravilniki za prezračevanje in klimatizacijo zgradb. Spoji
  posameznih sekcij naprave morajo biti zatesnjeni z tesnili iz
  EPDM gume. Stene naprave so izdelane iz galvanizirane
  pločevine debeline najmanj 0,60 mm z vmesnim slojem
  negorljive toplotne izolacije iz kamene volne debeline 50 mm in
  gostote minimalno 100 kg/m3, ki je z obeh strani lepljena na
  stene naprave. Vsi priključki naprave proti kanalski mreži so
  opremljeni s fleksibilnimi povezavami, ki preprečujejo prenos
  vibracij. Pod napravo je vgrajen nosilni podstavek z minimalno
  višino 80 mm za lažjo vgradnjo samonatočnih krogličnih sifonov.
  Vsi elementi vgrajeni v napravi so postavljeni na vodilih, kar
  omogoča enostavno vzdrževanje in izvlek posameznih
 1 elementov iz naprave preko vzdrževalne strani.

  Vgrajena sta prostotekoča centifugalna direktno gnana
  ventilatorja z visokima stopnjama učinkovitosti ventilatorja in
  elektomotorja v širšem območju delovanja. Njuna regulacija je
  preko zunanjih frekvenčnih pretvornikov. Pogonski kolesi sta
  pritrjeni na ohišje naprave preko fleksibilnih priključkov, kar
  preprečuje prenos vibracij in hrupa. Dodatna zaščita za prenos
  hrupa in vibracij so še proti vibracijski podstavki pod
  ventilatorjema. V napravi je vgrajen visoko učinkovit rotacijski
  entalpijski regenerator toplote in vlage narejen iz aluminija z
  dodanim higroskopskim premazom. Zbiralniki za kondenzat so
  narejeni iz nerjaveče pločevine z nagibom proti odprtini za
  odvod kondenzata. V odpadnem zraku je vgrajen vrečast filter s
  stopnjo učinkovitosti filtracije G4, za sveži zrak pa sta vgrajeni
  dve stopnji filtracije z vrečastim filtrom, prva s stopnjo
  učinkovitosti filtracije G4 druga F7. Vrečasti filtrirni mediji se
  zamenjujejo in vzdržujejo preko nečiste strani filtra za kar je
  potrebno predvideti podalšanje ohišja sekcije filtra.
  Minimalne tehnični zahteve za ohišje so:
  -požarni razred A1 po DIN 4102
  -specifična gostota izolacije iz mineralne volne je 100 kg/m3
  -mehanska trdnost ohišja: razred 2A po EN 1886
  -razred puščanja ohišja: L3 EN 1886
  -faktor toplotne prehodnosti T3 po DIN EN 1886
  -faktor toplotnih mostov TB2 po DIN EN 1886 na sekcijah
  svežega zraka do vključno rotacijskega regeneratorja ostalo TB3
  -kontrolna vrata opremljena z gumijastimi tesnili in specialnimi
  zapirali
  -maksimalne dimenzije naprave dxšxv: 5000x800x1700 mm
  (dimenzije brez jadrovinastih priključkov vključno z podstavkom).

  Sestava funkcijskih enot in teh. karakteristike:

  -Dovodna klimatska naprava:
  (opis delov si sledi v smeri toka svežega zraka)
                                    Page 188 of 442
-Zajemna enota opremljena s kasetnim filtrom razreda G4,
posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi zapornimi elementi,
regulacijskimi žaluzijami izdelanih iz aluminija z gumijastim
tesnilom in aluminijastim okvirjem prirejenim za montažo
motornega pogona ter fleksibilnimi priključki.

-Enota za vračanje toplote odpadnega zraka s ploščnim
rekuperatorjem izdelanega iz aluminija, z vgrajenimi žaluzijami
za obvod zraka ter dveh lovilnikov kondenza vključno z sifonom.
Enota vključuje 3 servisne odprtine s posebnimi zapornimi
elementi. Razred učinkovitosti H1:
-Zimsko obratovanje:
temperaturni izkoristek: min. 71 %
regenerirana občutena toplota: min. 21 kW

-Poletno obratovanje:
temperaturni izkoristek: min. 66 %
regenerirana občutena toplota: min. 3 kW

-Stransko izvlečljiva dvo vrstna grelna enota z vodnim grelnikom
in protizamrzovalnim okvirjem s termostatom. Razdalja med
aluminijastimi lamelami 2 mm. Vključno zrevizijsko odprtino s
posebnimi zapornimi elementi.
-Tzi = 22 °C
-Tvode = 70/50 °C
-kapaciteta minimalno:10 kW
-tlačni padec na vodni strani maksimalno: 4.0 kPa

-Stransko izvlečljiva hladilna enota s tri rednim vodnim
hladilnikom, eliminatorjem vodnih kapljic z okvirjem iz
nerjavečega jekla ter kondenčno posodo izdelano iz
nerjavečega jekla s sifonom. Razdalja med aluminijastimi
lamelami minimalno 2,4 mm. Material kolektorja in priključkov
baker, material vodil nerjaveče jeklo. Vključno z revizijsko
odprtino.
-Tzv = 28.1 °C/ 50 % r.v.
-Tzi = 20 °C/ 72 % r.v.
-kapaciteta minimalno 10kW
-Tvv = 6 °C
-Tvi = 14 °C
-tlačni padec na vodni strani maksimalno: 8kPa

-Ventilatorska enota: direktno gnani enostransko sesajoči
ventilator, pretok zraka: 2400 m3/h, dpext= 350 Pa, zvočna moč
maksimalno 84 dB(A), el. motor 3x400V, 50Hz, Pel=1,1 kW,
IP55. Vključno z posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi
zapornimi elementi in varovanjem pred odprtjem, gumijastimi
protivibracijskimi podstavki, fleksibilnimi priključki, merjenjem
prtoka zraka in varnostnim izklopnim stikalom zaščite IP65.
Ventilator in podnožje zaščitena z epoksi zaščito.
-Enota s kulisnim dušilnikom zvoka dolžine 900 mm, sposobnost
dušenja 18 dB(A) pri 250 Hz.
-Izpihna enota opremljena z vrečastim filtrom razreda F6 ,
posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi zapornimi elementi in
fleksibilnimi priključki.

-Odvodna klimatska naprava:
(enote si sledijo v smeri povratnega zraka)

-Zajemna enota opremljena s kasetnim filtrom razreda G4,
posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi zapornimi elementi in
fleksibilnimi priključki.

-Enota s kulisnim dušilnikom zvoka dolžine 900 mm, sposobnost
dušenja 18 dB(A) pri 250 Hz.

-Ventilatorska enota: direktno gnani enostransko sesajoči
ventilator, pretok zraka: 2340 m3/h, dpext= 350 Pa, el. motor
3x400V, 50Hz,zvočna moč maksimalno 81 dB(A) Pel=1,1 kW,
IP55. Vključno z posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi
zapornimi elementi in varovanjem pred odprtjem, gumijastimi
protivibracijskimi podstavki, fleksibilnimi priključki, merjenjem
prtoka zraka in varnostnim izklopnim stikalom zaščite IP65.
Ventilator in podnožje zaščitena z epoksi zaščito.

-Enota za vračanje toplote odpadnega zraka z ploščnim
rekuperatorjem izdelanega iz aluminija, z vgrajenimi žaluzijami
za obvod zraka ter dveh lovilnikov kondenza vključno z sifonom.

-Enota s kulisnim dušilnikom zvoka dolžine 700 mm, sposobnost
dušenja 15 dB(A) pri 250 Hz.
                                  Page 189 of 442
   -Izpihna enota opremljena z regulacijskimi žaluzijami izdelanih iz
   aluminija z gumijastim tesnilom in aluminijastim okvirjem
   prirejenim za montažo motornega pogona ter fleksibilnimi
   priključki.

   Elementi elektronske avtomatske regulacije za priključitev za
   klima napravo:
   Elektromotorni dvopotni tlačno neodvisni regulacijski ventil s
   pogonom (za grelnik) kot npr. proizvod TA tip KTM 512
   DN25/32; s pogonom TA-R25, 1 kos
   Elektromotorni dvopotni tlačno neodvisni regulacijski ventil s
   pogonom (za hladilno enoto) kot npr. proizvod TA tip KTM 512
   DN25/32; s pogonom TA-R25, 1 kos
   Motorni pogoni za žaluzije, 3 kose
   Zunanje temperaturno tipalo, 1 kos
   Kanalsko temperaturno tipalo, 2 kosa
   Tipalo diferenčnega tlaka, 2 kosa
   Diferenčno tlačno stikalo (20÷300 Pa), 5 kosov
   Diferenčno tlačno stikalo (100÷1000 Pa), 1 kos
   Protizmrzovalni kanalski termostat, 1 kos
   Diferenčno tlačno stikalo kot zaščita, 2 kosa

   Frekvenčni pretvornik za dovodni in odvodni ventilator


   Električna povezava el.avtomatike z EKO - vključeno ožičenje in
   klemanje v okviru strojnice - od klimatske naprave do EKO,
   meritve el.upornosti
   Izhodni signali požarnih loput iz EKO.
   EKO - elektrokrmilna omara - vključuje električno napajanje
   in zaščito el.motorjev ventilatorjev, priključitev elementov
   avtomatike, krmilnik z LONWORKS komunikacijskim
   vmesnikom za pošiljanje in upravljanje klimata preko CNS
   (SCADA), el.shemo z el.podatki o priključni moči in
   dimenzijah el.povezav.
   Dobava vključuje klimatsko napravo kompletno z merilno
   regulacijsko opremo (po shemi) potrebno za funkcionalno
   delovanje in elektro krmilno omaro.
   Montaža klimatske naprave v kleti na -3,7m
   Dobava in montaža vključno z montažnim materialom
   Ustreza naprava proizvajalca npr. HIDRIA KLIMAIR KNND d50
   6/6
   Opomba: Postavka se ponuja v enotni ceni, v kompletu!
   (opisi v celicah b17 do b58)                     kpl    1
   Požarne lopute z minimalno 60 minutno požarno odpornostjo in
   elektromotorno izvedbo (230V) ter kontrolo položaja lopute, kot
   naprimer izdelek Hidria IMP Klima Idrija, tip: PL-19/E6/DO vel.
 2  300x250                                kos    2
 3  isto, le vel. 250x250                         kos    3
 4  isto, le vel. 250x200                         kos    1
 5  isto, le vel. 200x150                         kos    4
   Požarne lopute z minimalno 60 minutno požarno odpornostjo in
   elektromotorno izvedbo (230V) ter kontrolo položaja lopute, kot
   naprimer izdelek Hidria IMP Klima Idrija, tip: PL-14/E6/DO vel. fi
 6  125                                  kos    2
   Elementi za distribucijo zraka, izdelek Hidria, v obsegu:
 7  Prezračevalne rešetke AR-1/F vel. 425x225               kos    2
 8  Prezračevalne rešetke AR-1/F vel. 325x225               kos    2
 9  Prezračevalne rešetke AR-1/F vel. 525x125               kos    1
10  Prezračevalne rešetke AR-1/F vel. 425x125               kos    4
11  Prezračevalne rešetke AR-1/F vel. 325x125               kos    2
12  Vrtinčni difuzor OD-5/K1/Z/S/M vel. 400                kos    1
13  Prezračevalni ventil PV-2/125                     kos    1
14  Prezračevalni ventil PV-2/100                     kos    8
15  Prezračevalni ventil PV-1/100                     kos    13
16  Rešetke na vratih za izenačitev tlakov AR-4P vel. 425x125       kos    9
17  Dušilne lopute velikosti 200x200 mm kot npr. DL/R           kos    2
18  Dušilne lopute velikosti 200x160 mm kot npr. DL/R           kos    1
19  Dušilne lopute velikosti 160x125 mm kot npr. DL/R           kos    2
20  Dušilne lopute velikosti fi 125 mm kot npr. DL-1/R          kos    2
  Zračni kanali iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi fazonskimi
  kosi, regulacijskimi loputami, priključki za pritrditev vpihovalnih
  in odsesovalnih elementov, tesnili, pritrdilni in obešalni material.
21 Debelina pločevine po DIN 24157 list 2.                 kg    670
                                     Page 190 of 442
  Izolacija kanalov dovodnega zraka z izolacijskimi ploščami (kot
  npr. K-FLEX ST DUCT NET ali enakovredno) vključno ustrezna
  koločina lepila; lokacija kanalov s pripadajočo debelino:
22 debelina: d= 10 mm (dovodni kanali)                  m2    38
  Fleksibilna cev za priključitev na anemostate fi 200 (zvočno
23 izolirana), kot npr. SONODEC                      m    1
  Izvedba zapore prehoda kanalskega razvoda skozi požarno
  steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka
  kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm (vse
24 skladno s SZPV 408)                          m2    2
25 Obtočna črpalka za toplo vodo 70/50°C
  G= 0,8 m3/h
  H= 20,0 kPa
  Pm= 100 W/230V                            kos    1

  Armatura z navojnim priključkom NP16, vključno s tesnilnim in
  pritrdilnim materialom, v obsegu:
26 krogelna pipa DN32                          kos    2
27 krogelna pipa DN25                          kos    3
28 lovilec nesnage DN32                         kos    1
29 lovilec nesnage DN25                         kos    1
  zaporno regulacijski ventil z nastavki za merjenje tlaka TA tip
30 STAD DN25                               kos    1
31 protipovratni ventil DN25                       kos    1
32 termometer v med. tulcu za območje 0÷100°C              kos    4
33 isto, le 0÷50°C                            kos    2
34 medeninasta izpustna pipa DN20                    kos    1
35 isto, le DN15                             kos    1
36 manometer za območje 0÷2,0 bar                    kos    4
  Izzračevalni lonček, vključno z izpustnim ventilom in cevjo R10;
37 V=2L.                                 kos    2
  Črna brezšivna cev po DIN2448 in navojna cev po DIN2440,
  vključno varilni, pritrdilni in tesnilni material; minizirano:
38 Ф42,4×3,25 (DN32)                           m    14
39 Ф33,7×3,25 (DN25)                           m    14
  Izolacija cevnega razvoda hladne vode, režima 6/14°C s cevno
  izolacijo K-FLEX-ST, vključno ustrezna količina lepila; za premer
40 cevi in debelina izolacije: Ф 42,4×13                 m    14

  Izolacija cevnega razvoda tople vode režima 70/50°C s cevaki iz
  mineralne volne, zaščiten z Isogenopak folijo debeline 0,3 mm,
41 za premer cevi in debelino izolacije: Ф26,9×30             m    14
 KLIMATSKA NAPRAVA KN2 (Pisarne, predavalnica -
B PRITLIČJE)

  Dobava, montaža in zagon dovodno-odvodne klimatske naprave
  za pripravo zraka dvonadstropne notranje izvedbe. Naprava je
  narejena skladno s priporočili standarda RLT 01 ter veljavnimi
  pravilniki za prezračevanje in klimatizacijo zgradb. Maksimalna
  hitrost zraka v prečnem preseku naprave je 1,28 m/s in je
  razreda V1. Naprava mora ustrezati energijskemu razredu A+ za
  zagotavljanje energetske učinkovitosti ob minimalni rabi
  energije. Spoji posameznih sekcij naprave morajo biti zatesnjeni
  z tesnili iz EPDM gume. Naprava ima vgrajena vrata z
  odpiranjem za 180° in ustreznim tesnilom ter kljukami z zaščito
  proti odpiranju na tlačni strani, tečaji so nastavljivi z čimer
  dosežemo optimalno tesnenje vrat. Stene naprave so izdelane iz
  galvanizirane pločevine debeline najmanj 0,75 mm z vmesnim
  slojem negorljive toplotne izolacije iz kamene volne debeline
  vsaj 40 mm in gostote minimalno 120 kg/m3, ki je z obeh strani
  lepljena na stene naprave. Vsi priključki naprave proti kanalski
  mreži so opremljeni s fleksibilnimi povezavami, ki preprečujejo
  prenos vibracij. Pod napravo je vgrajen nosilni podstavek z
  minimalno višino 120 mm za lažjo vgradnjo samonatočnih
01 krogličnih sifonov. Vsi elementi vgrajeni v napravi so postavljeni
                                    Page 191 of 442
Vgrajena sta prostotekoča centifugalna direktno gnana
ventilatorja z visokima stopnjama učinkovitosti ventilatorja in
elektomotorja v širšem območju delovanja. Njuna regulacija je
preko zunanjih frekvenčnih pretvornikov. Pogonski kolesi sta
pritrjeni na ohišje naprave preko fleksibilnih priključkov, kar
preprečuje prenos vibracij in hrupa. Dodatna zaščita za prenos
hrupa in vibracij so še proti vibracijski podstavki pod
ventilatorjema. V napravi je vgrajen visoko učinkovit rotacijski
entalpijski regenerator toplote in vlage narejen iz aluminija z
dodanim higroskopskim premazom. Zbiralniki za kondenzat so
narejeni iz nerjaveče pločevine z nagibom proti odprini za odvod
kondenzata. V odpadnem zraku je vgrajen vrečast filter s stopnjo
učinkovitosti filtracije G4, za sveži zrak pa sta vgrajeni dve
stopnji filtracije z vrečastim filtrom, prva s stopnjo učinkovitosti
filtracije G4 druga F6. Vrečasti filtrirni mediji se zamenjujejo in
vzdržujejo preko nečiste strani filtra za kar je potrebno predvideti
podalšanje ohišja sekcije filtra. Svežemu zraku se v zimskem
času regulira vlažnost s kontaktnim vlažilnim elementom.Minimalne tehnični zahteve za ohišje so:
-požarni razred A1 po DIN 4102
                               3
-specifična gostota izolacije iz mineralne volne je 100 kg/m
-mehanska trdnost ohišja: razred 2A po EN 1886
-razred puščanja ohišja: L3 EN 1886
-faktor toplotne prehodnosti T3 po DIN EN 1886
-faktor toplotnih mostov TB2 po DIN EN 1886 na sekcijah
svežega zraka do vključno rotacijskega regeneratorja ostalo TB3
-kontrolna vrata opremljena z gumijastimi tesnili in specialnimi
zapirali
-maksimalne dimenzije naprave dxšxv: 4800x800(1400)x1700
mm (dimenzije brez jadrovinastih priključkov vključno z
podstavkom).

Sestava funkcijskih enot in teh. karakteristike:

-Dovodna klimatska naprava:
(opis delov si sledi v smeri toka svežega zraka)

-Zajemna enota opremljena s kasetnim filtrom razreda G4,
posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi zapornimi elementi,
regulacijskimi žaluzijami izdelanih iz aluminija z gumijastim
tesnilom in aluminijastim okvirjem prirejenim za montažo
motornega pogona ter fleksibilnimi priključki.


-Enota za vračanje toplote in vlage odpadnega zraka z
entalpiskim rotaciskim regeneratorjem izdelanega iz aluminija z
dodatnim nanosom higroskopske snovi, z vgrajenim motornim
pogonom, senzorjem rotacije ter kontrolno enoto. Enota vključuje
4 posluževalna vrata na tečajih s posebnimi zapornimi elementi.
Proizvajalec regeneraciskega kolesa ima certifikat Eurovent.
Razred učinkovitosti H1:
-Zimsko obratovanje:
temperaturni izkoristek: min. 75 %
regenerirana toplota: min. 32 kW
-Poletno obratovanje:
temperaturni izkoristek: min. 85 %
regenerirana toplota: min. 5 kW

-Mešalna sekcija z regulacijskimi žaluzijami izdelanih iz aluminija
z gumijastim tesnilom in aluminijastim okvirjem prirejenim za
montažo motornega pogona vključno z revizijsko odprtino s
posebnimi zapornimi elementi.
-Stransko izvlečljiva dvo vrstna grelna enota z vodnim grelnikom
in protizamrzovalnim okvirjem s termostatom. Razdalja med
aluminijastimi lamelami 2 mm. Vključno zrevizijsko odprtino s
posebnimi zapornimi elementi.
-Tzi = 22 °C
-Tvode = 70/50 °C
-kapaciteta minimalno: 8 kW
-tlačni padec na vodni strani maksimalno: 1 kPa
                                    Page 192 of 442
-Stransko izvlečljiva hladilna enota s tri rednim vodnim
hladilnikom, eliminatorjem vodnih kapljic z okvirjem iz
nerjavečega jekla ter kondenčno posodo izdelano iz
nerjavečega jekla s sifonom. Razdalja med aluminijastimi
lamelami minimalno 2,5 mm. Material kolektorja in priključkov
baker, material vodil nerjaveče jeklo. Vključno z revizijsko
odprtino.
-Tzv = 26,9 °C/ 52 % r.v.
-Tzi = 19 °C/ 74 % r.v.
-kapaciteta minimalno 10 kW
-Tvv = 6 °C
-Tvi = 14 °C
-tlačni padec na vodni strani maksimalno: 8 kPa


-Ventilatorska enota: direktno gnani enostransko sesajoči
ventilator, pretok zraka: 2350 m3/h, dpext= 350 Pa, minimalni
premer rotorja 315 mm, zvočna moč maksimalno 83 dB(A), el.
motor s PTC zaščito, 3x400V, 50Hz, Pel= 1,1 kW, IP55.
Vključno z posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi zapornimi
elementi in varovanjem pred odprtjem, gumijastimi
protivibracijskimi podstavki, fleksibilnimi priključki, merjenjem
prtoka zraka in varnostnim izklopnim stikalom zaščite IP55.
Ventilator in podnožje zaščitena z epoksi zaščito.
-Enota z kulisnim dušilnikom zvoka dolžine 900 mm, sposobnost
dušenja 18 dB(A) pri 250 Hz.
-Izpihna enota opremljena z vrečastim filtrom razreda F7,
posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi zapornimi elementi in
fleksibilnimi priključki.

-Odvodna klimatska naprava:
(enote si sledijo v smeri povratnega zraka)

-Zajemna enota opremljena z vrečastim filtrom razreda G4,
posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi zapornimi elementi in
fleksibilnimi priključki.

-Enota z kulisnim dušilnikom zvoka dolžine 900 mm, sposobnost
dušenja 18 dB(A) pri 250 Hz.


-Ventilatorska enota: direktno gnani enostransko sesajoči
ventilator, pretok zraka: 2350 m3/h, dpext= 350 Pa, minimalni
premer rotorja 315 mm, zvočna moč maksimalno 80 dB(A), el.
motor s PTC zaščito, 3x400V, 50Hz, Pel= 1,1 kW, IP55.
Vključno z posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi zapornimi
elementi in varovanjem pred odprtjem, gumijastimi
protivibracijskimi podstavki, fleksibilnimi priključki, merjenjem
prtoka zraka in varnostnim izklopnim stikalom zaščite IP55.
Ventilator in podnožje zaščitena z epoksi zaščito.
-Enota z kulisnim dušilnikom zvoka dolžine 700 mm, sposobnost
dušenja 15 dB(A) pri 250 Hz.
-Mešalna sekcija.
-Enota za vračanje toplote in vlage odpadnega zraka z
entalpiskim rotaciskim regeneratorjem izdelanega iz aluminija z
dodatnim nanosom higroskopske snovi, z vgrajenim motornim
pogonom in senzorjem rotacije (opis pri dovodni klimatski
napravi).
-Izpihna enota opremljena z regulacijskimi žaluzijami izdelanih iz
aluminija z gumijastim tesnilom in aluminijastim okvirjem
prirejenim za montažo motornega pogona ter fleksibilnimi
priključki.

Elementi elektronske avtomatske regulacije za priključitev na
DDC sistem za klima napravo:
Elektromotorni dvopotni tlačno neodvisni regulacijski ventil s
pogonom (za grelnik) kot npr. proizvod TA tip KTM 512
DN25/32; s pogonom TA-R25, 1 kos
Elektromotorni dvopotni tlačno neodvisni regulacijski ventil s
pogonom (za hladilno enoto) kot npr. proizvod TA tip KTM 512
DN25/32; s pogonom TA-R25, 1 kos
Motorni pogoni za žaluzije, 3 kose
Zunanje temperaturno tipalo,1 kos
Kanalsko temperaturno tipalo, 3 kose
Tipalo diferenčnega tlaka, 2 kosa
Diferenčno tlačno stikalo (20÷300 Pa), 5 kosov
Diferenčno tlačno stikalo (100÷1000 Pa), 1 kos
Protizmrzovalni kanalski termostat, 1 kos

Frekvenčni pretvornik za dovodni in odvodni ventilator
                                   Page 193 of 442
   Električna povezava el.avtomatike z EKO - vključeno ožičenje in
   klemanje v okviru strojnice - od klimatske naprave do EKO,
   meritve el.upornosti
   EKO - elektrokrmilna omara - vključuje električno napajanje
   in zaščito el.motorjev ventilatorjev, priključitev elementov
   avtomatike, krmilnik z LONWORKS komunikacijskim
   vmesnikom za pošiljanje in upravljanje klimata preko CNS
   (SCADA), el.shemo z el.podatki o priključni moči in
   dimenzijah el.povezav.

   Dobava vključuje klimatsko napravo kompletno z merilno
   regulacijsko opremo (po shemi) potrebno za funkcionalno
   delovanje in elektro krmilno omaro.
   Montaža klimatske naprave v kleti na -3,7m
   Dobava in montaža vključno z montažnim materialom

   Ustreza naprava proizvajalca Nova apparate GmbH (zastopa
   Genera d.o.o.) model UN-IIA 7/9
   Opomba: Postavka se ponuja v enotni ceni, v kompletu!
   (opisi v celicah b111 do b154)                     kpl    1

   Požarne lopute z minimalno 60 minutno požarno odpornostjo in
   elektromotorno izvedbo (230V) ter kontrolo položaja lopute, kot
   naprimer izdelek Hidria IMP Klima Idrija, tip: PL-19/E6/DO vel.
 2  350x350                                 kos    2
 3  isto, le vel. 400x200                          kos    2
 4  isto, le vel. 250x200                          kos    1
 5  isto, le vel. 200x200                          kos    4
 6  isto, le vel. 250x150                          kos    1
   Elementi za distribucijo zraka, izdelek Hidria, v obsegu:
 7  Prezračevalne rešetke AR-1/F vel. 425x325                kos    2
 8  Prezračevalne rešetke AR-1/F vel. 425x225                kos    1
 9  Vrtinčni difuzor OD-5/K1/Z/S/M vel. 600                 kos    1
10  Linijski difuzor LD-14/2/B/E/K/M/S/P L=1200 mm             kos    4
11  Prezračevalni ventil PV-2/160                      kos    2
12  Prezračevalni ventil PV-2/125                      kos    1
13  Prezračevalni ventil PV-2/100                      kos    4
14  Prezračevalni ventil PV-1/160                      kos    2
15  Prezračevalni ventil PV-1/100                      kos    4
16  Rešetke na vratih za izenačitev tlakov AR-4P vel. 425x125        kos    5
17  Dušilne lopute velikosti 250x200 mm kot npr. DL/R            kos    1
18  Dušilne lopute velikosti 250x160 mm kot npr. DL/R            kos    1
   Volumski regulatorji pretoka zraka s konstantno vrednostjo
   pretoka dovodnega zraka 1210 m3/h, kot naprimer ERP-2
19  300x200                                 kpl    1
   Volumski regulatorji pretoka zraka s konstantno vrednostjo
   pretoka odvodnega zraka 950 m3/h, kot naprimer ERP-2
20  250x200                                 kpl    1
   Volumski regulatorji pretoka ERP-2 za VARIABILEN pretok
   zraka na dovodu in odvodu v medsebojnem delovanju MASTER-
   SLAVE z referenčnim signalom 0…10V (napajalna napetost
   24V); velikosti 400x200 (PREDAVALNICA) Vmax-min =
   1400÷500 m3/h; (komplet predstavlja dovodni in odvodni
21  regulator)                               kpl    1
   Zračni kanali iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi fazonskimi
   kosi, regulacijskimi loputami, priključki za pritrditev vpihovalnih
   in odsesovalnih elementov, tesnili, pritrdilni in obešalni material.
22  Debelina pločevine po DIN 24157 list 2.                 kg    1400
  Izolacija kanalov dovodnega zraka z izolacijskimi ploščami (kot
  npr. K-FLEX ST DUCT NET ali enakovredno) vključno ustrezna
  koločina lepila; lokacija kanalov s pripadajočo debelino:
23 debelina: d= 10 mm (dovodni kanali)                    m2    84
  Fleksibilna cev za priključitev na anemostate fi 250 (zvočno
24 izolirana), kot npr. SONODEC                        m    1
25 isto, le fi 140                              m    8
  Dobava in montaža požarne izolacije (obloge) kanalov s
  požarno odpornimi "KNAUF" ploščami pri prehodu kanalov skozi
  drug požarni sektor. Požarna odpornost plošč mora biti
  minimalno EI60. Plošče morajo biti z atestom o ustreznosti.
26 Pozicija vključuje pritrdilni in obešalni material.            m2    38
  Izvedba zapore prehoda kanalskega razvoda skozi požarno
  steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka
  kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm (vse
27 skladno s SZPV 408)                            m2    3
28 Obtočna črpalka za toplo vodo 70/50°C
  G= 0,9 m3/h
   H= 20,0 kPa
   Pm= 100 W/230V                             kos    1
                                      Page 194 of 442
  Armatura z navojnim priključkom NP16, vključno s tesnilnim in
  pritrdilnim materialom, v obsegu:
29 krogelna pipa DN32                          kos    2
30 krogelna pipa DN25                          kos    3
31 lovilec nesnage DN32                         kos    1
32 lovilec nesnage DN25                         kos    1
  zaporno regulacijski ventil z nastavki za merjenje tlaka TA tip
33 STAD DN25                               kos    1
34 protipovratni ventil DN25                       kos    1
35 termometer v med. tulcu za območje 0÷100°C              kos    4
36 isto, le 0÷50°C                            kos    2
37 medeninasta izpustna pipa DN20                    kos    1
38 isto, le DN15                             kos    1
39 manometer za območje 0÷2,0 bar                    kos    4
  Izzračevalni lonček, vključno z izpustnim ventilom in cevjo R10;
40 V=2L.                                 kos    2
  Črna brezšivna cev po DIN2448 in navojna cev po DIN2440,
  vključno varilni, pritrdilni in tesnilni material; minizirano:
41 Ф42,4×3,25 (DN32)                           m    14
42 Ф33,7×3,25 (DN25)                           m    14
  Izolacija cevnega razvoda hladne vode, režima 6/14°C s cevno
  izolacijo K-FLEX-ST, vključno ustrezna količina lepila; za premer
43 cevi in debelina izolacije: Ф 42,4×13                 m    14

  Izolacija cevnega razvoda tople vode režima 70/50°C s cevaki iz
  mineralne volne, zaščiten z Isogenopak folijo debeline 0,3 mm,
44 za premer cevi in debelino izolacije: Ф26,9×30             m    14


C KLIMATSKA NAPRAVA KN3 (JEDILNICA - PRITLIČJE)  Dobava, montaža in zagon dovodno-odvodne klimatske naprave
  za pripravo zraka dvonadstropne notranje izvedbe. Naprava je
  narejena skladno s priporočili standarda RLT 01 ter veljavnimi
  pravilniki za prezračevanje in klimatizacijo zgradb. Spoji
  posameznih sekcij naprave morajo biti zatesnjeni z tesnili iz
  EPDM gume. Stene naprave so izdelane iz galvanizirane
  pločevine debeline najmanj 0,60 mm z vmesnim slojem
  negorljive toplotne izolacije iz kamene volne debeline 50 mm in
  gostote minimalno 100 kg/m3, ki je z obeh strani lepljena na
  stene naprave. Vsi priključki naprave proti kanalski mreži so
  opremljeni s fleksibilnimi povezavami, ki preprečujejo prenos
  vibracij. Pod napravo je vgrajen nosilni podstavek z minimalno
  višino 80 mm za lažjo vgradnjo samonatočnih krogličnih sifonov.
  Vsi elementi vgrajeni v napravi so postavljeni na vodilih, kar
  omogoča enostavno vzdrževanje in izvlek posameznih
01 elementov iz naprave preko vzdrževalne strani.
  Vgrajena sta prostotekoča centifugalna direktno gnana
  ventilatorja z visokima stopnjama učinkovitosti ventilatorja in
  elektomotorja v širšem območju delovanja. Njuna regulacija je
  preko zunanjih frekvenčnih pretvornikov. Pogonski kolesi sta
  pritrjeni na ohišje naprave preko fleksibilnih priključkov, kar
  preprečuje prenos vibracij in hrupa. Dodatna zaščita za prenos
  hrupa in vibracij so še proti vibracijski podstavki pod
  ventilatorjema. V napravi je vgrajen visoko učinkovit rotacijski
  entalpijski regenerator toplote in vlage narejen iz aluminija z
  dodanim higroskopskim premazom. Zbiralniki za kondenzat so
  narejeni iz nerjaveče pločevine z nagibom proti odprtini za
  odvod kondenzata. V odpadnem zraku je vgrajen vrečast filter s
  stopnjo učinkovitosti filtracije G4, za sveži zrak pa sta vgrajeni
  dve stopnji filtracije z vrečastim filtrom, prva s stopnjo
  učinkovitosti filtracije G4 druga F7. Vrečasti filtrirni mediji se
  zamenjujejo in vzdržujejo preko nečiste strani filtra za kar je
  potrebno predvideti podalšanje ohišja sekcije filtra.
                                    Page 195 of 442
Minimalne tehnični zahteve za ohišje so:
-požarni razred A1 po DIN 4102
-specifična gostota izolacije iz mineralne volne je 100 kg/m3
-mehanska trdnost ohišja: razred 2A po EN 1886
-razred puščanja ohišja: L3 EN 1886
-faktor toplotne prehodnosti T3 po DIN EN 1886
-faktor toplotnih mostov TB2 po DIN EN 1886 na sekcijah
svežega zraka do vključno rotacijskega regeneratorja ostalo TB3
-kontrolna vrata opremljena z gumijastimi tesnili in specialnimi
zapirali
-maksimalne dimenzije naprave dxšxv: 5000x800x1700 mm
(dimenzije brez jadrovinastih priključkov vključno z podstavkom).

Sestava funkcijskih enot in teh. karakteristike:

-Dovodna klimatska naprava:
(opis delov si sledi v smeri toka svežega zraka)

-Zajemna enota opremljena s kasetnim filtrom razreda G4,
posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi zapornimi elementi,
regulacijskimi žaluzijami izdelanih iz aluminija z gumijastim
tesnilom in aluminijastim okvirjem prirejenim za montažo
motornega pogona ter fleksibilnimi priključki.

-Enota za vračanje toplote odpadnega zraka s ploščnim
rekuperatorjem izdelanega iz aluminija, z vgrajenimi žaluzijami
za obvod zraka ter dveh lovilnikov kondenza vključno z sifonom.
Enota vključuje 3 servisne odprtine s posebnimi zapornimi
elementi. Razred učinkovitosti H1:
-Zimsko obratovanje:
temperaturni izkoristek: min. 66 %
regenerirana občutena toplota: min. 37 kW

-Poletno obratovanje:
temperaturni izkoristek: min. 61 %
regenerirana občutena toplota: min. 5 kW

-Stransko izvlečljiva dvo vrstna grelna enota z vodnim grelnikom
in protizamrzovalnim okvirjem s termostatom. Razdalja med
aluminijastimi lamelami 2 mm. Vključno zrevizijsko odprtino s
posebnimi zapornimi elementi.
-Tzi = 22 °C
-Tvode = 70/50 °C
-kapaciteta minimalno:22 kW
-tlačni padec na vodni strani maksimalno: 6.0 kPa

-Stransko izvlečljiva hladilna enota s pet rednim vodnim
hladilnikom, eliminatorjem vodnih kapljic z okvirjem iz
nerjavečega jekla ter kondenčno posodo izdelano iz
nerjavečega jekla s sifonom. Razdalja med aluminijastimi
lamelami minimalno 2,4 mm. Material kolektorja in priključkov
baker, material vodil nerjaveče jeklo. Vključno z revizijsko
odprtino.
-Tzv = 28.7 °C/ 49 % r.v.
-Tzi = 19 °C/ 75 % r.v.
-kapaciteta minimalno 25kW
-Tvv = 6 °C
-Tvi = 14 °C
-tlačni padec na vodni strani maksimalno: 9kPa

-Ventilatorska enota: direktno gnani enostransko sesajoči
ventilator, pretok zraka: 4780 m3/h, dpext= 350 Pa, zvočna moč
maksimalno 88 dB(A), el. motor 3x400V, 50Hz, Pel=3,0 kW,
IP55. Vključno z posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi
zapornimi elementi in varovanjem pred odprtjem, gumijastimi
protivibracijskimi podstavki, fleksibilnimi priključki, merjenjem
prtoka zraka in varnostnim izklopnim stikalom zaščite IP55.
Ventilator in podnožje zaščitena z epoksi zaščito.
-Enota s kulisnim dušilnikom zvoka dolžine 900 mm, sposobnost
dušenja 18 dB(A) pri 250 Hz.
-Izpihna enota opremljena z vrečastim filtrom razreda F7,
posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi zapornimi elementi in
fleksibilnimi priključki.

-Odvodna klimatska naprava:
(enote si sledijo v smeri povratnega zraka)
                                  Page 196 of 442
  -Zajemna enota opremljena s kasetnim filtrom razreda G4,
  posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi zapornimi elementi in
  fleksibilnimi priključki.

  -Enota s kulisnim dušilnikom zvoka dolžine 900 mm, sposobnost
  dušenja 18 dB(A) pri 250 Hz.

  -Ventilatorska enota: direktno gnani enostransko sesajoči
  ventilator, pretok zraka: 4750 m3/h, dpext= 350 Pa, el. motor
  3x400V, 50Hz,zvočna moč maksimalno 85 dB(A) Pel=2,2 kW,
  IP55. Vključno z posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi
  zapornimi elementi in varovanjem pred odprtjem, gumijastimi
  protivibracijskimi podstavki, fleksibilnimi priključki, merjenjem
  prtoka zraka in varnostnim izklopnim stikalom zaščite IP55.
  Ventilator in podnožje zaščitena z epoksi zaščito.
  -Enota s kulisnim dušilnikom zvoka dolžine 700 mm, sposobnost
  dušenja 15 dB(A) pri 250 Hz.

  -Enota za vračanje toplote odpadnega zraka s ploščnim
  rekuperatorjem izdelanega iz aluminija, z vgrajenimi žaluzijami
  za obvod zraka ter dveh lovilnikov kondenza vključno z sifonom.

  -Izpihna enota opremljena z regulacijskimi žaluzijami izdelanih iz
  aluminija z gumijastim tesnilom in aluminijastim okvirjem
  prirejenim za montažo motornega pogona ter fleksibilnimi
  priključki.

  Elementi elektronske avtomatske regulacije za priključitev na
  DDC sistem za klima napravo:
  Elektromotorni dvopotni tlačno neodvisni regulacijski ventil s
  pogonom (za grelnik) kot npr. proizvod TA tip KTM 512
  DN25/32; s pogonom TA-R25, 1 kos
  Elektromotorni dvopotni tlačno neodvisni regulacijski ventil s
  pogonom (za hladilno enoto) kot npr. proizvod TA tip KTM 512
  DN25/32; s pogonom TA-R25, 1 kos
  Motorni pogoni za žaluzije, 3 kose
  Zunanje temperaturno tipalo, 1 kos
  Kanalsko temperaturno tipalo, 2 kosa
  Tipalo diferenčnega tlaka, 2 kosa
  Diferenčno tlačno stikalo (20÷300 Pa), 5 kosov
  Diferenčno tlačno stikalo (100÷1000 Pa), 1 kos
  Protizmrzovalni kanalski termostat, 1 kos
  Diferenčno tlačno stikalo kot zaščita, 2 kosa


  Frekvenčni pretvornik za dovodni in odvodni ventilator

  Električna povezava el.avtomatike z EKO - vključeno ožičenje in
  klemanje v okviru strojnice - od klimatske naprave do EKO,
  meritve el.upornosti
  Izhodni signali požarnih loput iz EKO.
  EKO - elektrokrmilna omara - vključuje električno napajanje
  in zaščito el.motorjev ventilatorjev, priključitev elementov
  avtomatike, krmilnik z LONWORKS komunikacijskim
  vmesnikom za pošiljanje in upravljanje klimata preko CNS
  (SCADA), el.shemo z el.podatki o priključni moči in
  dimenzijah el.povezav.
  Dobava vključuje klimatsko napravo kompletno z merilno
  regulacijsko opremo (po shemi) potrebno za funkcionalno
  delovanje in elektro krmilno omaro.
  Montaža klimatske naprave v kleti na -3,7m
  Dobava in montaža vključno z montažnim materialom
  Ustreza naprava proizvajalca npr. HIDRIA KLIMAIR KNND d50
  9/6
  Opomba: Postavka se ponuja v enotni ceni, v kompletu!
  (opisi v celici b209 do b250)                     kpl    1  Požarne lopute z minimalno 60 minutno požarno odpornostjo in
  elektromotorno izvedbo (230V) ter kontrolo položaja lopute, kot
  naprimer izdelek Hidria IMP Klima Idrija, tip: PL-19/E6/DO vel.
2  600x400                                kos    1
3  isto, le vel. 500x400                         kos    2
4  isto, le vel. 400x400                         kos    1
5  isto, le vel. 200x150                         kos    2
                                     Page 197 of 442
   Požarne lopute z minimalno 60 minutno požarno odpornostjo in
   elektromotorno izvedbo (230V) ter kontrolo položaja lopute, kot
   naprimer izdelek Hidria IMP Klima Idrija, tip: PL-14/E6/DO vel. fi
 6  160                                  kos    1
   Elementi za distribucijo zraka, izdelek Hidria, v obsegu:
 7  Prezračevalne rešetke AR-1/F vel. 425x325               kos    6
 8  Prezračevalne rešetke AR-1/F vel. 525x125               kos    1
 9  Vrtinčni difuzor OD-5/K1/Z/S/M vel. 600                kos    9
10  Vrtinčni difuzor OD-5/K1/Z/S/M vel. 400                kos    1
11  Prezračevalni ventil PV-1/100                     kos    5
12  Rešetke na vratih za izenačitev tlakov AR-4P vel. 425x125       kos    4

  Volumski regulatorji pretoka zraka s konstantno vrednostjo
13 pretoka odvodnega zraka 280 m3/h, kot naprimer ERP-1 fi160       kpl    1
  Volumski regulatorji pretoka ERP-3 za VARIABILEN pretok
  zraka na dovodu in odvodu (JEDILNICA) v medsebojnem
  delovanju MASTER-SLAVE z referenčnim signalom 0…10V
  (napajalna napetost 24V); velikosti DOVODA 600x400 Vmax-
  min = 4500÷2400 m3/h; velikosti ODVODA 500x400 Vmax-min =
  3600÷1500 m3/h (komplet predstavlja dovodni in odvodni
14 regulator)                               kpl    1

  Zračni kanali iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi fazonskimi
  kosi, regulacijskimi loputami, priključki za pritrditev vpihovalnih
  in odsesovalnih elementov, tesnili, pritrdilni in obešalni material.
22 Debelina pločevine po DIN 24157 list 2.                 kg    2460

   Izolacija kanalov dovodnega zraka z izolacijskimi ploščami (kot
   npr. K-FLEX ST DUCT NET ali enakovredno) vključno ustrezna
   koločina lepila; lokacija kanalov s pripadajočo debelino:
23  debelina: d= 10 mm (dovodni kanali)                  m2    198
   Fleksibilna cev za priključitev na anemostate fi 250 (zvočno
24  izolirana), kot npr. SONODEC                      m    10
25  isto, le fi 200                            m    1
   Izvedba zapore prehoda kanalskega razvoda skozi požarno
   steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka
   kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm (vse
27  skladno s SZPV 408)                          m2    2
28 Obtočna črpalka za toplo vodo 70/50°C
  G= 1,1 m3/h
   H= 20,0 kPa
   Pm= 120 W/230V                            kos    1   Armatura z navojnim priključkom NP16, vključno s tesnilnim in
   pritrdilnim materialom, v obsegu:
29 krogelna pipa DN40                           kos    2
30 krogelna pipa DN32                           kos    3
31 lovilec nesnage DN40                          kos    1
32 lovilec nesnage DN32                          kos    1
  zaporno regulacijski ventil z nastavki za merjenje tlaka TA tip
33 STAD DN32                                kos    1
34 protipovratni ventil DN32                        kos    1
35 termometer v med. tulcu za območje 0÷100°C               kos    4
36 isto, le 0÷50°C                             kos    2
37 medeninasta izpustna pipa DN20                     kos    1
38 isto, le DN15                              kos    1
39 manometer za območje 0÷2,0 bar                     kos    4
  Izzračevalni lonček, vključno z izpustnim ventilom in cevjo R10;
40 V=2L.                                  kos    2
  Črna brezšivna cev po DIN2448 in navojna cev po DIN2440,
  vključno varilni, pritrdilni in tesnilni material; minizirano:
41 Ф42,4×3,25 (DN32)                            m    14
42 Ф48,3×3,25 (DN40)                            m    14
  Izolacija cevnega razvoda hladne vode, režima 6/14°C s cevno
  izolacijo K-FLEX-ST, vključno ustrezna količina lepila; za premer
43 cevi in debelina izolacije: Ф 48,3×13                  m    14

  Izolacija cevnega razvoda tople vode režima 70/50°C s cevaki iz
  mineralne volne, zaščiten z Isogenopak folijo debeline 0,3 mm,
44 za premer cevi in debelino izolacije: Ф42,4×40              m    14 KLIMATSKA NAPRAVA KN4 (HOTELSKA KUHINJA -
D PRITLIČJE)
                                     Page 198 of 442
  Dobava, montaža in zagon dovodno-odvodne klimatske naprave
  za pripravo zraka dvonadstropne notranje izvedbe. Naprava je
  narejena skladno s priporočili standarda RLT 01 ter veljavnimi
  pravilniki za prezračevanje in klimatizacijo zgradb. Spoji
  posameznih sekcij naprave morajo biti zatesnjeni z tesnili iz
  EPDM gume. Stene naprave so izdelane iz galvanizirane
  pločevine debeline najmanj 0,60 mm z vmesnim slojem
  negorljive toplotne izolacije iz kamene volne debeline 50 mm in
  gostote minimalno 100 kg/m3, ki je z obeh strani lepljena na
  stene naprave. Vsi priključki naprave proti kanalski mreži so
  opremljeni s fleksibilnimi povezavami, ki preprečujejo prenos
  vibracij. Pod napravo je vgrajen nosilni podstavek z minimalno
  višino 80 mm za lažjo vgradnjo samonatočnih krogličnih sifonov.
  Vsi elementi vgrajeni v napravi so postavljeni na vodilih, kar
  omogoča enostavno vzdrževanje in izvlek posameznih
01 elementov iz naprave preko vzdrževalne strani.  Vgrajena sta prostotekoča centifugalna direktno gnana
  ventilatorja z visokima stopnjama učinkovitosti ventilatorja in
  elektomotorja v širšem območju delovanja. Njuna regulacija je
  preko zunanjih frekvenčnih pretvornikov. Pogonski kolesi sta
  pritrjeni na ohišje naprave preko fleksibilnih priključkov, kar
  preprečuje prenos vibracij in hrupa. Dodatna zaščita za prenos
  hrupa in vibracij so še proti vibracijski podstavki pod
  ventilatorjema. V napravi je vgrajen visoko učinkovit rotacijski
  entalpijski regenerator toplote in vlage narejen iz aluminija z
  dodanim higroskopskim premazom. Zbiralniki za kondenzat so
  narejeni iz nerjaveče pločevine z nagibom proti odprtini za
  odvod kondenzata. V odpadnem zraku je vgrajen vrečast filter s
  stopnjo učinkovitosti filtracije G4, za sveži zrak pa sta vgrajeni
  dve stopnji filtracije z vrečastim filtrom, prva s stopnjo
  učinkovitosti filtracije G4 druga F7. Vrečasti filtrirni mediji se
  zamenjujejo in vzdržujejo preko nečiste strani filtra za kar je
  potrebno predvideti podalšanje ohišja sekcije filtra.
  Minimalne tehnični zahteve za ohišje so:
  -požarni razred A1 po DIN 4102
  -specifična gostota izolacije iz mineralne volne je 100 kg/m3
  -mehanska trdnost ohišja: razred 2A po EN 1886
  -razred puščanja ohišja: L3 EN 1886
  -faktor toplotne prehodnosti T3 po DIN EN 1886
  -faktor toplotnih mostov TB2 po DIN EN 1886 na sekcijah
  svežega zraka do vključno rotacijskega regeneratorja ostalo TB3
  -kontrolna vrata opremljena z gumijastimi tesnili in specialnimi
  zapirali
  -maksimalne dimenzije naprave dxšxv: 5000x800x1700 mm
  (dimenzije brez jadrovinastih priključkov vključno z podstavkom).

  Sestava funkcijskih enot in teh. karakteristike:

  -Dovodna klimatska naprava:
  (opis delov si sledi v smeri toka svežega zraka)

  -Zajemna enota opremljena s kasetnim filtrom razreda G4,
  posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi zapornimi elementi,
  regulacijskimi žaluzijami izdelanih iz aluminija z gumijastim
  tesnilom in aluminijastim okvirjem prirejenim za montažo
  motornega pogona ter fleksibilnimi priključki.


  -Enota za vračanje toplote odpadnega zraka iz lamelnega
  glikolnega rekuperatorja, vključno z vsemi potrebnimi
  povezavami do lamelne enote odvoda (črpalka, ventili, cevi,
  razteznostna posoda,…), medij voda/glikol 40%. Z
  učinkovitostjo:
  -Zimsko obratovanje:
  temperaturni izkoristek: min. 48 %
  regenerirana občutena toplota: min. 42 kW
  -tlačni padec na vodni strani maksimalno: 40.0 kPa
  -Stransko izvlečljiva dvo vrstna grelna enota z vodnim grelnikom
  in protizamrzovalnim okvirjem s termostatom. Razdalja med
  aluminijastimi lamelami 2 mm. Vključno zrevizijsko odprtino s
  posebnimi zapornimi elementi.
  -Tzi = 20 °C
  -Tvode = 70/50 °C
  -kapaciteta minimalno:40 kW
  -tlačni padec na vodni strani maksimalno: 8.0 kPa
                                    Page 199 of 442
-Stransko izvlečljiva hladilna enota s pet rednim vodnim
hladilnikom, eliminatorjem vodnih kapljic z okvirjem iz
nerjavečega jekla ter kondenčno posodo izdelano iz
nerjavečega jekla s sifonom. Razdalja med aluminijastimi
lamelami minimalno 2,4 mm. Material kolektorja in priključkov
baker, material vodil nerjaveče jeklo. Vključno z revizijsko
odprtino.
-Tzv = 32.0 °C/ 40 % r.v.
-Tzi = 20 °C/ 73 % r.v.
-kapaciteta minimalno 35kW
-Tvv = 6 °C
-Tvi = 14 °C
-tlačni padec na vodni strani maksimalno: 7kPa

-Ventilatorska enota: direktno gnani enostransko sesajoči
ventilator, pretok zraka: 6850 m3/h, dpext= 350 Pa, zvočna moč
maksimalno 87 dB(A), el. motor 3x400V, 50Hz, Pel=4,0 kW,
IP55. Vključno z posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi
zapornimi elementi in varovanjem pred odprtjem, gumijastimi
protivibracijskimi podstavki, fleksibilnimi priključki, merjenjem
prtoka zraka in varnostnim izklopnim stikalom zaščite IP55.
Ventilator in podnožje zaščitena z epoksi zaščito.
-Enota s kulisnim dušilnikom zvoka dolžine 900 mm, sposobnost
dušenja 18 dB(A) pri 250 Hz.
-Izpihna enota opremljena z vrečastim filtrom razreda F7,
posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi zapornimi elementi in
fleksibilnimi priključki.

-Odvodna klimatska naprava:
(enote si sledijo v smeri povratnega zraka)

-Zajemna enota opremljena s kasetnim filtrom razreda G4,
posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi zapornimi elementi in
fleksibilnimi priključki.

-Enota s kulisnim dušilnikom zvoka dolžine 900 mm, sposobnost
dušenja 18 dB(A) pri 250 Hz.

-Ventilatorska enota: direktno gnani enostransko sesajoči
ventilator, pretok zraka: 8450 m3/h, dpext= 350 Pa, el. motor
3x400V, 50Hz,zvočna moč maksimalno 85 dB(A) Pel=4,0 kW,
IP55. Vključno z posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi
zapornimi elementi in varovanjem pred odprtjem, gumijastimi
protivibracijskimi podstavki, fleksibilnimi priključki, merjenjem
prtoka zraka in varnostnim izklopnim stikalom zaščite IP55.
Ventilator in podnožje zaščitena z epoksi zaščito.
-Enota za vračanje toplote odpadnega zraka iz lamelnega
glikolnega rekuperatorja (opis na dovodu).
-Enota s kulisnim dušilnikom zvoka dolžine 700 mm, sposobnost
dušenja 15 dB(A) pri 250 Hz.
-Izpihna enota opremljena z regulacijskimi žaluzijami izdelanih iz
aluminija z gumijastim tesnilom in aluminijastim okvirjem
prirejenim za montažo motornega pogona ter fleksibilnimi
priključki.

Elementi elektronske avtomatske regulacije za priključitev na
DDC sistem za klima napravo:
Elektromotorni dvopotni tlačno neodvisni regulacijski ventil s
pogonom (za grelnik) kot npr. proizvod TA tip KTM 512
DN25/32; s pogonom TA-R25, 1 kos
Elektromotorni dvopotni tlačno neodvisni regulacijski ventil s
pogonom (za hladilno enoto) kot npr. proizvod TA tip KTM 512
DN25/32; s pogonom TA-R25, 1 kos
Motorni pogoni za žaluzije, 2 kosa
Zunanje temperaturno tipalo, 1 kos
Kanalsko temperaturno tipalo, 3 kosi
Potopno temperaturno tipalo, 1 kos
Tipalo diferenčnega tlaka, 2 kosa
Diferenčno tlačno stikalo (20÷300 Pa), 4 kosi
Diferenčno tlačno stikalo (100÷1000 Pa), 1 kos
Protizmrzovalni kanalski termostat, 1 kos
Diferenčno tlačno stikalo kot zaščita, 2 kosa

Frekvenčni pretvornik za dovodni in odvodni ventilator

Električna povezava el.avtomatike z EKO - vključeno ožičenje in
klemanje v okviru strojnice - od klimatske naprave do EKO,
meritve el.upornosti
                                   Page 200 of 442
   Izhodni signali požarnih loput iz EKO.

   EKO - elektrokrmilna omara - vključuje električno napajanje
   in zaščito el.motorjev ventilatorjev, priključitev elementov
   avtomatike, krmilnik z LONWORKS komunikacijskim
   vmesnikom za pošiljanje in upravljanje klimata preko CNS
   (SCADA), el.shemo z el.podatki o priključni moči in
   dimenzijah el.povezav.
   Dobava vključuje klimatsko napravo kompletno z merilno
   regulacijsko opremo (po shemi) potrebno za funkcionalno
   delovanje in elektro krmilno omaro.
   Montaža klimatske naprave v kleti na -3,7m
   Dobava in montaža vključno z montažnim materialom
   Ustreza naprava proizvajalca npr. HIDRIA KLIMAIR KNND d50
   9/9
   Opomba: Postavka se ponuja v enotni ceni, v kompletu!
   (opisi v celicah b299 do b341)                      kpl    1   Požarne lopute z minimalno 60 minutno požarno odpornostjo in
   elektromotorno izvedbo (230V) ter kontrolo položaja lopute, kot
   naprimer izdelek Hidria IMP Klima Idrija, tip: PL-19/E6/DO vel.
 2  800x450                                  kos    3
 3  isto, le vel. 700x450                           kos    3
   Elementi za distribucijo zraka, izdelek Hidria, v obsegu:
 4  Vrtinčni difuzor OD-5/K1/Z/S/M vel. 300                  kos    4
 5  Prezračevalni ventil PV-2/100                       kos    4
 6  Rešetke na vratih za izenačitev tlakov AR-4P vel. 425x125         kos    2
   Zračni kanali iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi fazonskimi
   kosi, regulacijskimi loputami, priključki za pritrditev vpihovalnih
   in odsesovalnih elementov, tesnili, pritrdilni in obešalni material.
 7  Debelina pločevine po DIN 24157 list 2.                  kg    1600
   Izolacija kanalov dovodnega zraka z izolacijskimi ploščami (kot
   npr. K-FLEX ST DUCT NET ali enakovredno) vključno ustrezna
   koločina lepila; lokacija kanalov s pripadajočo debelino:
 8  debelina: d= 10 mm (dovodni kanali)                    m2    96
   Fleksibilna cev za priključitev na anemostate fi 200 (zvočno
 9  izolirana), kot npr. SONODEC                        m    10
  Dobava in montaža požarne izolacije (obloge) kanalov s
  požarno odpornimi "KNAUF" ploščami pri prehodu kanalov skozi
  drug požarni sektor. Požarna odpornost plošč mora biti
  minimalno EI60. Plošče morajo biti z atestom o ustreznosti.
10 Pozicija vključuje pritrdilni in obešalni material.             m2    22
  Izvedba zapore prehoda kanalskega razvoda skozi požarno
  steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka
  kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm (vse
11 skladno s SZPV 408)                             m2    2
  Visoko učinkovita indukcijska kuhinjska napa za dovod svežega
  in odvod odpadnega zraka z ultravijolično filtracijo, ki vključuje
  tehnologijo zajemnega curka "Capture Jet", visoko učinkovite
  multiciklonske maščobne filtre, priključke za merjenje tlaka,
  tesnjene odvodne priključke z dušilnimi loputami in
12 fluorescentne svetilke:
  Zunanje ohišje je izdelano je modularno iz nerjavne pločevine
  AISI 304. Spoji na spodnjem delu so varjeni, da ne pride do
  puščanja kondenzata. Spodnji rob odvodnega kanala mora biti
  aerodinamičan (brez ravnih površin ali preskokov). Robovi
  morajo biti dvojni.

   Tehnologija zajemnega curka Capture Jet: Napa mora imeti
   vgrajene zajemne curke ne le vzdolžno temveč tudi stransko, za
   povečanje učinka zajemanja odpadnega zraka in zmanjšanja
   porabe energije. Ventilator za zajemni curek naj bo tovarniško
   vgrajen, da zanj ni potreben sistem za dovod zraka.
   Ultravijolična filtracija: Umirjevalni filtri, kaseta z UV svetilkami,
   krmilni sistem za UV svetilke z varnostnimi elementi pred UV
   sevanjem izven UV komore.

   Dovodna komora: Za zmanjšanje prepiha in zagotavljanje
   svežega in ugodnega delovnega okolja naj ima dovedeni zrak
   hitrost manjšo od 0,5 m/s. Dvojno perforirano stranico naj bo
   lahko odstraniti za čiščenje in vzdrževanje, dovodna komora pa
   naj bo izolirana, da preprečimo možnost kondenzacije.
   Maščobni filtri: Napa naj bo opremljena s KSA multiciklonskimi
   filtri z izločanjem 98% maščobnih delcev večjih od 15
   mikrometrov. Filtri naj imajo največ 120 Pa upora in NSF in
   UL certifikat. Mrežni ali labirintni filtri naj ne bodo
   uporabljeni.
                                       Page 201 of 442
  Merilni priključki in nastavitev pretokov zraka: Pretok zraka naj
  bo nastavljen z dušilnimi loputami na padlagi tlaka, izmerjenega
  na vgrajenih priključkih. Dovodni in odvodni priključki naj bodo
  opremljeni z vgrajenimi tesnili in regulacijskimi loputami.

  Razsvetljava: Napa naj ima vgrajene fluorescentne svetilke, ki
  zagotavljajo približno 500 lux na delovni površini. Ležišče
  svetilk naj bo zaščiteno z nerjavečo loputo z vgrajenim
  steklenim svetlobim razpršilnikom odpornim do 300°C
  Ustreza kuhinjska napa Halton tip UVF/3-4800-2200-555        kpl    1  Visoko učinkovita indukcijska kuhinjska napa za odvod
  odpadnega zraka, ki vključuje tehnologijo zajemnega curka
  "Capture Jet", visoko učinkovite multiciklonske maščobne filtre,
  priključke za merjenje tlaka, tesnjene odvodne priključke z
13 dušilnimi loputami in fluorescentne svetilke:
  Zunanje ohišje je izdelano je modularno iz nerjavne pločevine
  AISI 304. Spoji na spodnjem delu so varjeni, da ne prid e do
  puščanja kondenzata. Spodnji rob odvodnega kanala mora
  biti aerodinamičan (brez ravnih površin ali preskokov).
  Robovi morajo biti dvojni.

  Tehnologija zajemnega curka Capture Jet: Napa mora imeti
  vgrajene zajemne curke ne le vzdolžno temveč tudi stransko, za
  povečanje učinka zajemanja odpadnega zraka in zmanjšanja
  porabe energije. Ventilator za zajemni curek naj bo tovarniško
  vgrajen, da zanj ni potreben sistem za dovod zraka.
  Maščobni filtri: Napa naj bo opremljena s KSA multiciklonskimi
  filtri z izločanjem 98% maščobnih delcev večjih od 15
  mikrometrov. Filtri naj imajo največ 120 Pa upora in
  NSF in UL certifikat. Mrežni ali labirintni filtri naj ne
  bodo uporabljeni.
  Merilni priključki in nastavitev pretokov zraka: Pretok zraka naj
  bo nastavljen z dušilnimi loputami na podlagi tlaka, izmerjenega
  na vgrajenih priključkih. Odvodni priključki n aj bodo
  opremljeni z vgrajenimi tesnili in regulacijskimi
  loputami.
  Razsvetljava: Napa naj ima vgrajene fluorescentne svetilke,
  ki zagotavljajo približno 500 lux na delovni površini. Ležišče
  svetilk naj bo zaščiteno z nerjavečo loputo z vgrajenim
  steklenim svetlobim razpršilnikom odpornim do 300°C
  Ustreza kuhinjska napa Halton tip KVI/3-2400-1200-555        kpl    1

28 Obtočna črpalka za toplo vodo 70/50°C
  G= 1,8 m3/h
  H= 20,0 kPa
  Pm= 150 W/230V                            kos    1

  Armatura z navojnim priključkom NP16, vključno s tesnilnim in
  pritrdilnim materialom, v obsegu:
29 krogelna pipa DN40                          kos    2
30 krogelna pipa DN32                          kos    3
31 lovilec nesnage DN40                         kos    1
32 lovilec nesnage DN32                         kos    1
  zaporno regulacijski ventil z nastavki za merjenje tlaka TA tip
33 STAD DN32                              kos    1
34 protipovratni ventil DN32                      kos    1
35 termometer v med. tulcu za območje 0÷100°C              kos    4
36 isto, le 0÷50°C                           kos    2
37 medeninasta izpustna pipa DN20                    kos    1
38 isto, le DN15                            kos    1
39 manometer za območje 0÷2,0 bar                    kos    4
  Izzračevalni lonček, vključno z izpustnim ventilom in cevjo R10;
40 V=2L.                                kos    2
  Črna brezšivna cev po DIN2448 in navojna cev po DIN2440,
  vključno varilni, pritrdilni in tesnilni material; minizirano:
41 Ф42,4×3,25 (DN32)                           m    14
42 Ф48,3×3,25 (DN40)                           m    14
  Izolacija cevnega razvoda hladne vode, režima 6/14°C s cevno
  izolacijo K-FLEX-ST, vključno ustrezna količina lepila; za premer
43 cevi in debelina izolacije: Ф 48,3×13                 m    14
                                    Page 202 of 442
  Izolacija cevnega razvoda tople vode režima 70/50°C s cevaki iz
  mineralne volne, zaščiten z Isogenopak folijo debeline 0,3 mm,
44 za premer cevi in debelino izolacije: Ф42,4×40             m    14  KLIMATSKA NAPRAVA KN5 (ŠOLSKA KUHINJA -
 E PRITLIČJE)  Dobava, montaža in zagon dovodno-odvodne klimatske naprave
  za pripravo zraka dvonadstropne notranje izvedbe. Naprava je
  narejena skladno s priporočili standarda RLT 01 ter veljavnimi
  pravilniki za prezračevanje in klimatizacijo zgradb. Spoji
  posameznih sekcij naprave morajo biti zatesnjeni z tesnili iz
  EPDM gume. Stene naprave so izdelane iz galvanizirane
  pločevine debeline najmanj 0,60 mm z vmesnim slojem
  negorljive toplotne izolacije iz kamene volne debeline 50 mm in
  gostote minimalno 100 kg/m3, ki je z obeh strani lepljena na
  stene naprave. Vsi priključki naprave proti kanalski mreži so
  opremljeni s fleksibilnimi povezavami, ki preprečujejo prenos
  vibracij. Pod napravo je vgrajen nosilni podstavek z minimalno
  višino 80 mm za lažjo vgradnjo samonatočnih krogličnih sifonov.
  Vsi elementi vgrajeni v napravi so postavljeni na vodilih, kar
  omogoča enostavno vzdrževanje in izvlek posameznih
01 elementov iz naprave preko vzdrževalne strani.

  Vgrajena sta prostotekoča centifugalna direktno gnana
  ventilatorja z visokima stopnjama učinkovitosti ventilatorja in
  elektomotorja v širšem območju delovanja. Njuna regulacija je
  preko zunanjih frekvenčnih pretvornikov. Pogonski kolesi sta
  pritrjeni na ohišje naprave preko fleksibilnih priključkov, kar
  preprečuje prenos vibracij in hrupa. Dodatna zaščita za prenos
  hrupa in vibracij so še proti vibracijski podstavki pod
  ventilatorjema. V napravi je vgrajen visoko učinkovit rotacijski
  entalpijski regenerator toplote in vlage narejen iz aluminija z
  dodanim higroskopskim premazom. Zbiralniki za kondenzat so
  narejeni iz nerjaveče pločevine z nagibom proti odprtini za
  odvod kondenzata. V odpadnem zraku je vgrajen vrečast filter s
  stopnjo učinkovitosti filtracije G4, za sveži zrak pa sta vgrajeni
  dve stopnji filtracije z vrečastim filtrom, prva s stopnjo
  učinkovitosti filtracije G4 druga F7. Vrečasti filtrirni mediji se
  zamenjujejo in vzdržujejo preko nečiste strani filtra za kar je
  potrebno predvideti podalšanje ohišja sekcije filtra.  Minimalne tehnični zahteve za ohišje so:
  -požarni razred A1 po DIN 4102
  -specifična gostota izolacije iz mineralne volne je 100 kg/m3
  -mehanska trdnost ohišja: razred 2A po EN 1886
  -razred puščanja ohišja: L3 EN 1886
  -faktor toplotne prehodnosti T3 po DIN EN 1886
  -faktor toplotnih mostov TB2 po DIN EN 1886 na sekcijah
  svežega zraka do vključno rotacijskega regeneratorja ostalo TB3
  -kontrolna vrata opremljena z gumijastimi tesnili in specialnimi
  zapirali
  -maksimalne dimenzije naprave dxšxv: 5000x800x1700 mm
  (dimenzije brez jadrovinastih priključkov vključno z podstavkom).

  Sestava funkcijskih enot in teh. karakteristike:

  -Dovodna klimatska naprava:
  (opis delov si sledi v smeri toka svežega zraka)

  -Zajemna enota opremljena s kasetnim filtrom razreda G4,
  posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi zapornimi elementi,
  regulacijskimi žaluzijami izdelanih iz aluminija z gumijastim
  tesnilom in aluminijastim okvirjem prirejenim za montažo
  motornega pogona ter fleksibilnimi priključki.


  -Enota za vračanje toplote odpadnega zraka iz lamelnega
  glikolnega rekuperatorja, vključno z vsemi potrebnimi
  povezavami do lamelne enote odvoda (črpalka, ventili, cevi,
  razteznostna posoda,…), medij voda/glikol 40%. Z
  učinkovitostjo:
  -Zimsko obratovanje:
  temperaturni izkoristek: min. 53 %
  regenerirana občutena toplota: min. 37 kW
  -tlačni padec na vodni strani maksimalno: 45.0 kPa
                                    Page 203 of 442
-Stransko izvlečljiva dvo vrstna grelna enota z vodnim grelnikom
in protizamrzovalnim okvirjem s termostatom. Razdalja med
aluminijastimi lamelami 2 mm. Vključno zrevizijsko odprtino s
posebnimi zapornimi elementi.
-Tzi = 20 °C
-Tvode = 70/50 °C
-kapaciteta minimalno:30 kW
-tlačni padec na vodni strani maksimalno: 6.0 kPa

-Stransko izvlečljiva hladilna enota s pet rednim vodnim
hladilnikom, eliminatorjem vodnih kapljic z okvirjem iz
nerjavečega jekla ter kondenčno posodo izdelano iz
nerjavečega jekla s sifonom. Razdalja med aluminijastimi
lamelami minimalno 2,4 mm. Material kolektorja in priključkov
baker, material vodil nerjaveče jeklo. Vključno z revizijsko
odprtino.
-Tzv = 32.0 °C/ 40 % r.v.
-Tzi = 20 °C/ 71 % r.v.
-kapaciteta minimalno 30kW
-Tvv = 6 °C
-Tvi = 14 °C
-tlačni padec na vodni strani maksimalno: 7kPa

-Ventilatorska enota: direktno gnani enostransko sesajoči
ventilator, pretok zraka: 5500 m3/h, dpext= 350 Pa, zvočna moč
maksimalno 85 dB(A), el. motor 3x400V, 50Hz, Pel=3,0 kW,
IP55. Vključno z posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi
zapornimi elementi in varovanjem pred odprtjem, gumijastimi
protivibracijskimi podstavki, fleksibilnimi priključki, merjenjem
prtoka zraka in varnostnim izklopnim stikalom zaščite IP55.
Ventilator in podnožje zaščitena z epoksi zaščito.
-Enota s kulisnim dušilnikom zvoka dolžine 900 mm, sposobnost
dušenja 18 dB(A) pri 250 Hz.
-Izpihna enota opremljena z vrečastim filtrom razreda F7,
posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi zapornimi elementi in
fleksibilnimi priključki.

-Odvodna klimatska naprava:
(enote si sledijo v smeri povratnega zraka)

-Zajemna enota opremljena s kasetnim filtrom razreda G4,
posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi zapornimi elementi in
fleksibilnimi priključki.

-Enota s kulisnim dušilnikom zvoka dolžine 900 mm, sposobnost
dušenja 18 dB(A) pri 250 Hz.

-Ventilatorska enota: direktno gnani enostransko sesajoči
ventilator, pretok zraka: 6000 m3/h, dpext= 350 Pa, el. motor
3x400V, 50Hz,zvočna moč maksimalno 84 dB(A) Pel=3,0 kW,
IP55. Vključno z posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi
zapornimi elementi in varovanjem pred odprtjem, gumijastimi
protivibracijskimi podstavki, fleksibilnimi priključki, merjenjem
prtoka zraka in varnostnim izklopnim stikalom zaščite IP55.
Ventilator in podnožje zaščitena z epoksi zaščito.
-Enota za vračanje toplote odpadnega zraka iz lamelnega
glikolnega rekuperatorja (opis na dovodu).
-Enota s kulisnim dušilnikom zvoka dolžine 700 mm, sposobnost
dušenja 15 dB(A) pri 250 Hz.
-Izpihna enota opremljena z regulacijskimi žaluzijami izdelanih iz
aluminija z gumijastim tesnilom in aluminijastim okvirjem
prirejenim za montažo motornega pogona ter fleksibilnimi
priključki.

Elementi elektronske avtomatske regulacije za priključitev na
DDC sistem za klima napravo:
Elektromotorni dvopotni tlačno neodvisni regulacijski ventil s
pogonom (za grelnik) kot npr. proizvod TA tip KTM 512
DN25/32; s pogonom TA-R25, 1 kos
Elektromotorni dvopotni tlačno neodvisni regulacijski ventil s
pogonom (za hladilno enoto) kot npr. proizvod TA tip KTM 512
DN25/32; s pogonom TA-R25, 1 kos
Motorni pogoni za žaluzije, 2 kosa
Zunanje temperaturno tipalo, 1 kos
Kanalsko temperaturno tipalo, 3 kose
Potopno temperaturno tipalo, 1 kos
Tipalo diferenčnega tlaka, 2 kosa
Diferenčno tlačno stikalo (20÷300 Pa), 4 kosi
Diferenčno tlačno stikalo (100÷1000 Pa), 1 kos
                                   Page 204 of 442
   Protizmrzovalni kanalski termostat, 1 kos
   Diferenčno tlačno stikalo kot zaščita, 2 kosa

   Frekvenčni pretvornik za dovodni in odvodni ventilator

   Električna povezava el.avtomatike z EKO - vključeno ožičenje in
   klemanje v okviru strojnice - od klimatske naprave do EKO,
   meritve el.upornosti
   Izhodni signali požarnih loput iz EKO.


   EKO - elektrokrmilna omara - vključuje električno napajanje
   in zaščito el.motorjev ventilatorjev, priključitev elementov
   avtomatike, krmilnik z LONWORKS komunikacijskim
   vmesnikom za pošiljanje in upravljanje klimata preko CNS
   (SCADA), el.shemo z el.podatki o priključni moči in
   dimenzijah el.povezav.
   Dobava vključuje klimatsko napravo kompletno z merilno
   regulacijsko opremo (po shemi) potrebno za funkcionalno
   delovanje in elektro krmilno omaro.
   Montaža klimatske naprave v kleti na -3,7m
   Dobava in montaža vključno z montažnim materialom
   Ustreza naprava proizvajalca npr. HIDRIA KLIMAIR KNND d50
   9/9
   Opomba: Postavka se ponuja v enotni ceni, v kompletu! (
   Opisi v celicah b399 do 441)                      kpl    1   Požarne lopute z minimalno 60 minutno požarno odpornostjo in
   elektromotorno izvedbo (230V) ter kontrolo položaja lopute, kot
   naprimer izdelek Hidria IMP Klima Idrija, tip: PL-19/E6/DO vel.
 2  700x400                                 kos    4
   Elementi za distribucijo zraka, izdelek Hidria, v obsegu:
 3  Prezračevalni ventil PV-1/100                      kos    1
 4  Rešetke na vratih za izenačitev tlakov AR-4P vel. 425x125        kos    1
   Zračni kanali iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi fazonskimi
   kosi, regulacijskimi loputami, priključki za pritrditev vpihovalnih
   in odsesovalnih elementov, tesnili, pritrdilni in obešalni material.
 5  Debelina pločevine po DIN 24157 list 2.                 kg    640
   Izolacija kanalov dovodnega zraka z izolacijskimi ploščami (kot
   npr. K-FLEX ST DUCT NET ali enakovredno) vključno ustrezna
   koločina lepila; lokacija kanalov s pripadajočo debelino:
 6  debelina: d= 10 mm (dovodni kanali)                   m2    42
   Dobava in montaža požarne izolacije (obloge) kanalov s
   požarno odpornimi "KNAUF" ploščami pri prehodu kanalov skozi
   drug požarni sektor. Požarna odpornost plošč mora biti
   minimalno EI60. Plošče morajo biti z atestom o ustreznosti.
 7  Pozicija vključuje pritrdilni in obešalni material.           m2    12
   Izvedba zapore prehoda kanalskega razvoda skozi požarno
   steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka
   kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm (vse
 8  skladno s SZPV 408)                           m2    2
   Prezračevalni kuhinjski strop proizvajalca kot npr.
   HALTON; površine 43 m2, dovodnega zraka 5500 m3/h,
   odvodnega zraka 6000 m3/h; sestavljenega iz sledečih
 9  sklopov:
   Prezračevalni kuhinjski strop - sistem INTER, z ravnimi ploščami
   iz nerjavečega jekla 1.4301 (AISI 304). Višina konstrukcije 300
9.1  mm; Tip: WL-ICT                             m2    17
   Separator kondenzata iz nerjavečega jekla 1.4301 (AISI 304),
9.2  visok sijaj, dimenzij 500/250/50 mm; Tip: WZ-KSA            kos    14
   Vgradne luči z osvetlitvijo 2 x 58 ali 2 x 36 W (twin-flame) s
   konektorjem in priključnim kablom ; sistem: T8, EKG (električne
   kontrolne naprave) svetilnost: 500 Lux/m2 v hladno beli barvi;
9.3  Tip: WF-LE 2E                              m    21
9.4 Izrez za odvodni zrak z ragulacijsko loputo; Tip: WZ-AAM         kos    3
  Kovinski strop sistema PANEL, plošče so iz anodiziranega
9.5 aluminija; Tip : WF-FLA                          m2    16
  Svetilke z osvetlitvijo 2 x 58 ali 2 x 36 W (twin-flame) s
  konektorjem in priključnim kablom ; sistem: T8, EKG (električne
  kontrolne naprave) svetilnost: 500 Lux/m2 v hladno beli barvi;
9.6 Tip: WZ-L2-58E ali WZ-L2-36E                       kos    6

  Dobava in montaža priključne komore za „capture jet“ iz
  nerjavečega jekla; širina: 90 mm, višina: 300 mm in ventilatorja
  (capture jet fan), za potreben tlak dovoda, komplet s tesnilnim in
9.7 pritrdilnim materialom; Tip: WZ-CJ-SINGLE                 m    17
                                       Page 205 of 442
  Tlačni dovod s priključno komoro iz galvanizirane pločevine,
  perforirano sprednjo ploščo iz aluminija, regulatorjem količine
  dovodnega zraka in usmerjevalnika v obliki satovja; širina: 500
9.8 mm, višina: 140 mm; Dolžina: 2.100 in1.400 mm; Tip: WZ-VFPA     kos    10
 10 Obtočna črpalka za toplo vodo 70/50°C
  G= 1,3 m3/h
  H= 20,0 kPa
  Pm= 120 W/230V                           kos    1

  Armatura z navojnim priključkom NP16, vključno s tesnilnim in
  pritrdilnim materialom, v obsegu:
11 krogelna pipa DN40                          kos    2
12 krogelna pipa DN32                          kos    3
13 lovilec nesnage DN40                         kos    1
14 lovilec nesnage DN32                         kos    1
  zaporno regulacijski ventil z nastavki za merjenje tlaka TA tip
15 STAD DN32                              kos    1
16 protipovratni ventil DN32                      kos    1
17 termometer v med. tulcu za območje 0÷100°C              kos    4
18 isto, le 0÷50°C                           kos    2
19 medeninasta izpustna pipa DN20                    kos    1
20 isto, le DN15                            kos    1
21 manometer za območje 0÷2,0 bar                    kos    4
  Izzračevalni lonček, vključno z izpustnim ventilom in cevjo R10;
22 V=2L.                                kos    2
  Črna brezšivna cev po DIN2448 in navojna cev po DIN2440,
  vključno varilni, pritrdilni in tesnilni material; minizirano:
23 Ф42,4×3,25 (DN32)                           m    14
24 Ф48,3×3,25 (DN40)                           m    14
  Izolacija cevnega razvoda hladne vode, režima 6/14°C s cevno
  izolacijo K-FLEX-ST, vključno ustrezna količina lepila; za premer
25 cevi in debelina izolacije: Ф 48,3×13                 m    14

  Izolacija cevnega razvoda tople vode režima 70/50°C s cevaki iz
  mineralne volne, zaščiten z Isogenopak folijo debeline 0,3 mm,
26 za premer cevi in debelino izolacije: Ф42,4×40            m    14
 F KLIMATSKA NAPRAVA KN6 (WELLNESS - 1. NADSTROPJE)


  Dobava, montaža in zagon dovodno-odvodne klimatske naprave
  za pripravo zraka dvonadstropne notranje izvedbe. Naprava je
  narejena skladno s priporočili standarda VDI 6022 ter veljavnimi
  pravilniki za prezračevanje in klimatizacijo zgradb. Naprava
  mora ustrezati energijskemu razredu B za zagotavljanje
  energetske učinkovitosti ob minimalni rabi energije. Spoji
  posameznih sekcij naprave morajo biti zatesnjeni z tesnili iz
  EPDM gume. Naprava ima vgrajena vrata z odpiranjem za 180°
  in ustreznim tesnilom ter kljukami z zaščito proti odpiranju na
  tlačni strani, tečaji so nastavljivi z čimer dosežemo optimalno
  tesnenje vrat. Stene naprave so izdelane iz galvanizirane
  pločevine debeline najmanj 0,75 mm oziroma 1 mm pri polčevnin
  na dnu naprave z vmesnim slojem negorljive toplotne izolacije iz
  kamene volne debeline vsaj 40 mm in gostote minimalno 120
  kg/m3, ki je z obeh strani lepljena na stene naprave. Vse
  kovinske površine naprave so dodatno protikorozijsko zaščitene.
  Vsi priključki naprave proti kanalski mreži so opremljeni s
  fleksibilnimi povezavami, ki preprečujejo prenos vibracij. Pod
  napravo je vgrajen nosilni podstavek z minimalno višino 120 mm
  za lažjo vgradnjo samonatočnih krogličnih sifonov. Vsi elementi
  vgrajeni v napravi so postavljeni na vodilih, kar omogoča
  enostavno vzdrževanje in izvlek posameznih elementov iz
01 naprave preko vzdrževalne strani.
                                    Page 206 of 442
Vgrajena sta prostotekoča centifugalna direktno gnana
ventilatorja z visokima stopnjama učinkovitosti ventilatorja in
elektomotorja v širšem območju delovanja. Njuna regulacija je
preko zunanjih frekvenčnih pretvornikov. Pogonski kolesi sta
pritrjeni na ohišje naprave preko fleksibilnih priključkov, kar
preprečuje prenos vibracij in hrupa. Dodatna zaščita za prenos
hrupa in vibracij so še proti vibracijski podstavki pod
ventilatorjema. V napravi je vgrajen visoko učinkovit ploščni
rekuperator toplote odpadnega zraka narejen iz aluminija z
dodanimi obvodnimi in mešalnimi žaluzijam. Naprava ima
vgrajen hladilno tudi toplotno črpalko s spiralnimi hermetičnimi
kompresorji za razvlaževanje in dogrevanje zraka. Zbiralniki za
kondenzat so narejeni iz nerjaveče pločevine z nagibom proti
odprini za odvod kondenzata. V odpadnem in svežem zraku je
vgrajen vrečast filter s stopnjo učinkovitosti filtracije F5. Vrečasti
filtrirni mediji se zamenjujejo in vzdržujejo preko nečiste strani
filtra za kar je potrebno predvideti podalšanje ohišja sekcije filtra.Minimalne tehnični zahteve za ohišje so:
-požarni razred A1 po DIN 4102
-specifična gostota izolacije iz mineralne volne je 120 kg/m3
-mehanska trdnost ohišja: razred 2A po EN 1886
-razred puščanja ohišja: L2 EN 1886
-faktor toplotne prehodnosti T3 po DIN EN 1886
-faktor toplotnih mostov TB2 po DIN EN 1886
-kontrolna vrata opremljena z gumijastimi tesnili in specialnimi
zapirali
-maksimalne dimenzije naprave dxšxv: 5500x1100x2310 mm
(dimenzije brez jadrovinastih priključkov vključno z podstavkom).V napravo je vgrajen kompresorski hladilni sistem s spiralnim
kompresorjem, uparjalnikom na odvodni strani in
kondenzatorjem na dovodni strani zraka. (Ekspanzijski ventil in
ostali elementi za funkcionalno delovanje vključeni) Z
eliminatorjem vodnih kapljic, zbiralnikom za kondenzat z
nagibom proti odtoku narejenim iz nerjavečega jekla ter s
samonatočnim sifonom. Hladilni sistem v kombinaciji z dvojnim
ploščnim rekuperatorjem z bypassom na dovodni in odvodni
strani ter mešalno komoro omogoča optimalno regulacijo
temperature in vlažnosti zraka v prostoru v vseh pogojih, pri
najnižjih obratovalnih stroških.

Sestava funkcijskih enot in tehnične karakteristike:

Dovod zraka:
(opis delov si sledi v smeri toka svežega zraka)
-Zajemna enota z vstopno žaluzijo s ON/OFF krmiljenim
pogonom in fleksibilnim priključkom.
-Filtrirna enota z vrati in vrečastimi filtrom F7 ter prikazom
zamazanosti filtra na krmilniku.
-Enota za vračanje odpadne toplote z dvojnim ploščnim
rekuperatorjem toplote iz aluminijastih lamel, z obvodno žaluzijo
s pogonom, zbiralnikom za kondenzat in s sifonom: (režim
razvlaževanja)
-Zimsko obratovanje: prenesena toplota 35 kW
dovodna stran:
Vdo = 5000 m3/h
tzv = 6,80 °C, 100% r.v.
odvodna stran:
Vod = 5000 m3/h
tzv = 30 °C, 54% r.v.
Toplotni izkoristek = 89,6 %
Letno obratovanje: prenesena toplota 2,50 kW
dovodna stran:
Vdo = 5000 m3/h
tzv = 32 °C, 40% r.v.
odvodna stran:
Vod = 5000 m3/h
tzv = 30 °C, 54% r.v.
Toplotni izkoristek = 77,2 %
-Grelna enota z trirednim kondenzatorjem medija R407C iz
bakrenih cevi in aluminijastih lamel razmaka 2,5mm, okvir in
vodila iz nerjavnega jekla. Pretok zraka 5000 m3/h. Prenesena
toplota: 16,7 kW.
-Tkond. = 50 °C
-Tzout = 37,50 °C
                                     Page 207 of 442
-Mešalna komora s tremi regulacijskimi žaluzijami s pogoni.

-Ventilatorska enota: direktno gnani enostransko sesajoči
centrifugalni ventilator, pretok zraka: 7800 m3/h, dpext= 450 Pa,
elektromotor s PTC zaščito in vgrajenim frekvenčnim
pretvornikom, 3x400 V, 50 Hz, Pel=7,0 kW, izkoristek 78,5%,
zaščitna rešetka. Vključno z vrati in varovanjem pred odprtjem
vrat, gumijastimi protivibracijskimi podstavki in motornim
zaščitnim stikalom.
-Grelna enota z vodnim izmenjevalcem toplote in tripotnim
ventilom s pogonom. Pretok zraka 7800 m3/h
-Tvp = 26 °C
-Temperatura vode 70/50 °C.Toplotna moč 26 kW.
-Enota z fleksibilnim priključkom.-Kanalska grelna enota z vodnim izmenjevalcem toplote in
dvopotnim ventilom s pogonom. Pretok zraka 5000 m3/h
-Tvp = 40 °C
-Temperatura vode 70/50 °C.Toplotna moč 24 kW.

Odvod zraka:
(enote si sledijo v smeri povratnega zraka)

-Zajemna sekcija s fleksibilnim priključkom.

-Filtrirna enota z vrati in vrečastimi filtrom F5 ter prikazom
zamazanosti filtra na krmilniku.

-Ventilatorska enota: direktno gnani enostransko sesajoči
centrifugalni ventilator, pretok zraka: 8000 m3/h, dpext= 350 Pa,
elektromotor s PTC zaščito in vgrajenim frekvenčnim
pretvornikom, 3x400 V, 50 Hz, Pel=5,5 kW, izkoristek 78,5%,
zaščitna rešetka. Vključno z vrati in varovanjem pred odprtjem
vrat, gumijastimi protivibracijskimi podstavki in motornim
zaščitnim stikalom.

-Mešalna komora s tremi regulacijskimi žaluzijami s pogoni.
-Enota za vračanje odpadne toplote z dvojnim ploščnim
rekuperatorjem toplote (opis pri dovodu zraka).

-Hladilna enota z trirednim uparjalnikom medija R407C iz
bakrenih cevi in aluminijastih lamel razmaka 2,5mm, okvir in
vodila iz nerjavnega jekla. Pretok zraka 8000 m3/h.
-Tupar. = 5 °C
-Tzout = 13,50 °C/ 99,8 % r.v.
-Izstopna enota z vstopno žaluzijo s ON/OFF krmiljenim
pogonom in fleksibilnim priključkom.Dobava vključuje klimatsko napravo s kompletno potrebno
merilno regulacijsko opremo za funkcionalno delovanje in
skupaj z vso avtomatiko za pravilno delovanje. Regulirajo
se pretok zraka, mešalne žaluzije, obvodne žaluzije,
kompresorski hladilni sistem, glede na zahtevan pretok,
temperaturo in vlažnost zraka. Vsebovani so tudi vsi
potrebni varnostni elementi regulacije.
Za optimalno delovanje mora regulacija naprave
zagotavljati naslednje režime obratovanja:
1) Recirkulacija notranjega zraka brez razvlaževanja (Bazen
zaprt) - notranji zrak kroži mimo rekuperatorja, dogreva ga
vodni grelnik zraka

2) Recirkulacija notranjega zraka z razvlaževanjem (Bazen
zaprt) - del notranjega zraka kroži skozi rekuperator, ohlaja in
ogreva ga vgrajen hladilni sistem, dogreva ga tudi vodni grelnik
zraka. Del zraka opravlja v točki 1) opisan cikel, regulacija z
mešalno komoro, odvisno od potreb razvlaževanja
3) Mešanje notranjega zraka s svežim pri nizkih zunanjih
temperaturah - opis kot v točki 2), dovajamo svež zrak, del
notranjega zraka po ohlajanju odvedemo
4) Mešanje notranjega zraka s svežim pri povprečnih
zunanjih temperaturah - del notranjega zraka gre skozi
rekuperator, ohlaja ga vgrajen hladilni sistem. Del zraka opravlja
v točki 1) opisan cikel. Svež zrak grejemo skozi rekuperator in
kondenzator hladilnega sistema, dogrevamo z vodnim
grelnikom.
5) Delovanje pri povišanih zunanjih temperaturah - del
odpadnega in svežega zraka gre skozi rekuperator, del mimo
preko bypassa.Vgrajen hladilni sistem ne obratuje.
                                   Page 208 of 442
   6) Delovanje pri zelo visokih zunanjih temperaturah -
   dobava in odvod zraka mimo rekuperatorja, vgrajen hladilni
   sistem ne obratuje.

   Elementi elektronske avtomatske regulacije za priključitev na
   DDC sistem za klima napravo:
   Elektromotorni dvopotni tlačno neodvisni regulacijski ventil s
   pogonom (za grelnik) kot npr. proizvod TA tip KTM 512
   DN25/32; s pogonom TA-R25, 1 kos
   Elektromotorni tropotni regulacijski ventil s pogonom (za
   kanalski dogrelnik) kot npr. proizvod TA tip CV316GG; s
   pogonom MC55, 1 kos
   Motorni pogoni za žaluzije, 7 kosov
   Zunanje temperaturno tipalo, 1 kos
   Kanalsko temperaturno tipalo, 5 kosov
   Tipalo relativne vlage, 2 kosa
   Tipalo diferenčnega tlaka, 2 kosa
   Diferenčno tlačno stikalo (20÷300 Pa), 4 kose
   Diferenčno tlačno stikalo (100÷1000 Pa), 1 kos
   Protizmrzovalni kanalski termostat, 1 kos

   Frekvenčni pretvornik za dovodni in odvodni ventilator

   Električna povezava el.avtomatike z EKO - vključeno ožičenje in
   klemanje v okviru strojnice - od klimatske naprave do EKO,
   meritve el.upornosti
   Izhodni signali požarnih loput iz EKO.
   EKO - elektrokrmilna omara - vključuje električno napajanje
   in zaščito el.motorjev ventilatorjev, priključitev elementov
   avtomatike, krmilnik z LONWORKS komunikacijskim
   vmesnikom za pošiljanje in upravljanje klimata preko CNS
   (SCADA), el.shemo z el.podatki o priključni moči in
   dimenzijah el.povezav.
   Dobava vključuje klimatsko napravo kompletno z merilno
   regulacijsko opremo (po shemi) potrebno za funkcionalno
   delovanje in elektro krmilno omaro.
   Montaža klimatske naprave v kleti na -3,7m
   Dobava in montaža vključno z montažnim materialom
   Ustreza naprava proizvajalca Nova apparate GmbH (zastopa
   Genera d.o.o.) model Aqualine K11-75/3/PT
   Opomba: Postavka se ponuja v enotni ceni, v kompletu! (
   Opis v celicah b488 so b544)                    kpl    1   Požarne lopute z minimalno 60 minutno požarno odpornostjo in
   elektromotorno izvedbo (230V) ter kontrolo položaja lopute, kot
   naprimer izdelek Hidria IMP Klima Idrija, tip: PL-19/E6/DO vel.
 2  1000x300                              kos    1
 3  isto, le vel. 700x350                       kos    1
 4  isto, le vel. 700x250                       kos    1
 5  isto, le vel. 600x400                       kos    1
 6  isto, le vel. 600x300                       kos    1
   Elementi za distribucijo zraka, izdelek Hidria, v obsegu:
 7  Prezračevalne rešetke AR-1/F vel. 525x325             kos    4
 8  Prezračevalne rešetke AR-1/F vel. 525x225             kos    1
 9  Prezračevalne rešetke AR-1/F vel. 525x125             kos    1
10  Prezračevalne rešetke AR-1/F vel. 425x125             kos    6
11  Prezračevalne rešetke AR-1/F vel. 325x225             kos    2
12  Talni linijski difuzor LD-16N/3 L=1500 mm             kos    16
13  Vrtinčni difuzor OD-5/K1/Z/S/M vel. 600              kos    1
14  Vrtinčni difuzor OD-5/K1/Z/S/M vel. 400              kos    2
15  Prezračevalni ventil PV-2/160                   kos    6
16  Prezračevalni ventil PV-2/125                   kos    2
17  Prezračevalni ventil PV-2/100                   kos    6
18  Prezračevalni ventil PV-1/125                   kos    2
19  Prezračevalni ventil PV-1/100                   kos    18
   Volumski regulatorji pretoka ERP-2 za VARIABILEN pretok
   zraka na dovodu in odvodu (FITNESS+ SKUPINSKA VADBA) v
   medsebojnem delovanju MASTER-SLAVE z referenčnim
   signalom 0…10V (napajalna napetost 24V); velikosti 200x200;
   Vmax-min = 750÷300 m3/h; (komplet predstavlja dovodni in
20  odvodni regulator)                         kpl    1
                                    Page 209 of 442
  Volumski regulatorji pretoka ERP-3 za VARIABILEN pretok
  zraka na dovodu in odvodu (GARDEROBE, MASAŽE,..) v
  medsebojnem delovanju MASTER-SLAVE z referenčnim
  signalom 0…10V (napajalna napetost 24V); velikosti DOVODA
  350x300 Vmax-min = 1660÷750 m3/h; velikosti ODVODA
  350x300 Vmax-min = 1700÷800 m3/h (komplet predstavlja
21 dovodni in odvodni regulator)                     kpl    1
  Volumski regulatorji pretoka ERP-3 za VARIABILEN pretok
  zraka na dovodu in odvodu (WHIRLPOOL) v medsebojnem
  delovanju MASTER-SLAVE z referenčnim signalom 0…10V
  (napajalna napetost 24V); velikosti DOVODA 600x400 Vmax-
  min = 5000÷2000 m3/h; velikosti ODVODA 600x400 Vmax-min =
  4800÷2000 m3/h (komplet predstavlja dovodni in odvodni
22 regulator)                               kpl    1
  Zračni kanali iz pocinkane jeklene pločevine, znotraj zaščiteni z
  epoksi premazom-za uporabo v bazenskem oz. whirlpool
  prostoru, z vsemi fazonskimi kosi, regulacijskimi loputami,
  priključki za pritrditev vpihovalnih in odsesovalnih elementov,
  tesnili, pritrdilni in obešalni material. Debelina pločevine po DIN
23 24157 list 2.                             kg    2700

  Izolacija kanalov dovodnega zraka z izolacijskimi ploščami (kot
  npr. K-FLEX ST DUCT NET ali enakovredno) vključno ustrezna
  koločina lepila; lokacija kanalov s pripadajočo debelino:
24 debelina: d= 13 mm (dovodni kanali v objektu)             m2    66

  Izolacija kanalov dovodnega zraka z izolacijskimi ploščami (kot
  npr. K-FLEX ST DUCT NET ali enakovredno) vključno ustrezna
  koločina lepila; lokacija kanalov s pripadajočo debelino:
25 debelina: d= 19 mm (dovodni kanali v objektu)             m2    138

  Dobava in montaža požarne izolacije (obloge) kanalov s
  požarno odpornimi "KNAUF" ploščami pri prehodu kanalov skozi
  drug požarni sektor. Požarna odpornost plošč mora biti
  minimalno EI60. Plošče morajo biti z atestom o ustreznosti.
26 Pozicija vključuje pritrdilni in obešalni material.          m2    42
  Izvedba zapore prehoda kanalskega razvoda skozi požarno
  steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka
  kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm (vse
27 skladno s SZPV 408)                          m2    3
28 Obtočna črpalka za toplo vodo 70/50°C
  G= 1,1 m3/h
  H= 20,0 kPa
  Pm= 120 W/230V                             kos    2

  Armatura z navojnim priključkom NP16, vključno s tesnilnim in
  pritrdilnim materialom, v obsegu:
29 krogelna pipa DN32                           kos    6
30 lovilec nesnage DN32                          kos    2
  Dvopotni tlačno neodvisni regulacijski ventil (za kanalski
31 dogrelnik) kot npr. proizvod TA tip K 512 DN25/32           kos    1
32 protipovratni ventil DN32                       kos    1
33 termometer v med. tulcu za območje 0÷100°C               kos    4
34 isto, le DN15                             kos    2
35 manometer za območje 0÷2,0 bar                     kos    4
  Izzračevalni lonček, vključno z izpustnim ventilom in cevjo R10;
36 V=2L.                                 kos    2
  Črna brezšivna cev po DIN2448 in navojna cev po DIN2440,
  vključno varilni, pritrdilni in tesnilni material; minizirano:
37 Ф42,4×3,25 (DN32)                            m    22

  Izolacija cevnega razvoda tople vode režima 70/50°C s cevaki iz
  mineralne volne, zaščiten z Isogenopak folijo debeline 0,3 mm,
38 za premer cevi in debelino izolacije: Ф42,4×40             m    22

39 Cevi PP-HT za odzračevanje prostorov SAVNE velikosti fi 150       m    50

40 Cevi PP-HT za odzračevanje prostorov SAVNE velikosti fi 110       m    5
G HOTELSKE SOBE - PRENOVA
                                     Page 210 of 442
   Enoprostorska prezračevalna enota SILVENTO z dekorativnim
   pokrovom za potrebe po prezračevanju do 60 m3/h nameščena
   v kopalnici ali WC, skupaj s podometnim prezračevalnim
   ohišjem za stensko vgradnjo z vodoravno (Axial) ali navpično,
   oziroma stransko (Radial ) izpušno cevjo DN80. Tehnični
   podatki:
   - Vod=30/60 m3/h
   - Pel=4,9/10,5 W; 230V/50Hz
   - Zvočni tlak: 24/35 dB(A)
   - Proizvod/tip: LUNOS/Silvento vgradna ohišja: 3/UP-R ali 3/UP-
 1  A, ventilatorski vstavek set Silvento V30/60             komplet  26
   Elementi za distribucijo zraka, izdelek Hidria, v obsegu:
 2  Prezračevalne rešetke AR-1/F vel. 625x225               kos    26
 3  Prezračevalne rešetke AR-1 vel. 625x225                kos    26
 4  Rešetke na vratih za izenačitev tlakov AR-4P vel. 425x125       kos    26

  Okrogli in SPIRO zračni kanali iz pocinkane jeklene pločevine
  predpisane debeline po DIN 1946 in DIN 24190 z vsemi
  fazonskimi kosi, priključki za pritrditev odsesovalnih elementov,
 5 tesnili, pritrdilni in obešalni material velikosti fi 80.        m    130
  Fleksibilna gibljiva cev za povezavo med ventilatorjem in
 6 vertikalo v jašku v dolžini 0,6 m velikosti fi 80            m    20


 H SKUPNI PROSTORI  Zračni kanali iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi fazonskimi
  kosi, regulacijskimi loputami, priključki za pritrditev vpihovalnih
  in odsesovalnih elementov, tesnili, pritrdilni in obešalni material.
 1 Debelina pločevine po DIN 24157 list 2.                 kg   3200

  Izolacija kanalov dovodnega zraka z izolacijskimi ploščami (kot
  npr. K-FLEX ST DUCT NET ali enakovredno) vključno ustrezna
  koločina lepila; lokacija kanalov s pripadajočo debelino:
 2 debelina: d= 19 mm (kanali za zajem)                   m2   126

  Dobava in montaža požarne izolacije (obloge) kanalov s
  požarno odpornimi "KNAUF" ploščami pri prehodu kanalov skozi
  drug požarni sektor. Požarna odpornost plošč mora biti
  minimalno EI60. Plošče morajo biti z atestom o ustreznosti.
 3 Pozicija vključuje pritrdilni in obešalni material.           m2    18
  Izvedba zapore prehoda kanalskega razvoda skozi požarno
  steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka
  kamene volne in manšete oz. okvirja širine najmanj 10cm (vse
 4 skladno s SZPV 408)                           m2    3
   Dušilnik zvoka sestavljen iz dušilnih kulis nameščenih vertikalno
   v jašek za zajem zraka za klima strojnico, za dušenje iz
   klimatskih naprav, proti okolici. Dušilne kulise z ustreznim
   radiem v smeri toka zraka za zmanjševanje upora zraka,
   vključno nosilno konstrukcijo za vertikalno namestitev. Velikosti
   dimenzije kulise ca.: 2000x1000x200, proizvod kot naprimer
 5  Hidria IMP Klima                            kos   8
   Elementi za distribucijo zraka, izdelek Hidria, v obsegu:
 6  Prezračevalne zaščitne rešetke AZR-4/3 vel. 2000x2000         kos    2
 7  Prezračevalne zaščitne rešetke AZR-4/3 vel. 1200x2000         kos    1
 8  Prezračevalne zaščitne rešetke AZR-4/3 vel. 2000x700         kos    2
 9  Prezračevalne zaščitne rešetke AZR-4/3 vel. 1200x700         kos    2
10  Prezračevalne zaščitne rešetke AZR-4/3 vel. 900x700          kos    1
11 Prezračevalne zaščitne rešetke AZR-4/3 vel. 200x400           kos    1
12 Prezračevalni ventil PV-2/100                      kos    1
  Požarne lopute z minimalno 60 minutno požarno odpornostjo in
  elektromotorno izvedbo (230V) ter kontrolo položaja lopute, kot
  naprimer izdelek Hidria IMP Klima Idrija, tip: PL-14/E6/DO vel. fi
13 100                                   kos    3

  Cevnega ventilatorja za prezračevanje prostora SKLADIŠČA v
  pritličju garaže; komplet z montažnim materialom, protipovratno
  loputo, stikalom za vklop in časovnim relejem (brez medsebojnih
  kabelskih povezav; kabliranje in kabli zajeti v elektro projektu).
  Ustreza proizvod PICHLER tip CK 100 C za količine 80 m3/h;
14 Hstex=150 Pa; Pel = 40 W                        komplet  1
  SKUPAJ 1
 2 VODOVOD IN KANALIZACIJA

   Dobava in montaža

2.A VODOVODNA INSTALACIJA
                                     Page 211 of 442
1 Krogelni ventil, PN16 s tesnilnim in montažnim materialom
 DN 15                                kom    25
 DN 20                                kom    9
 DN 25                                kom    20
 DN 32                                kom    4
 DN 40                                kom    7
 DN 50                                kom    3
 DN 65                                kom    8


 Termostatski ventil za hidravlično uravnoteženje razvoda
 cirkulacije tople sanitarne vode Danfoss MTCV-A, vklučno
 tesnilni in montažni material
2 Montaža v stenski omarici s pokrovom (razvidno iz risb)
 DN 15                                kos    14


 Vodovodna cev iz nerjavnega jekla za razvode hladne in
 tople pitne sanitarne vode s spojnimi fitingi, temperaturno
3 območje do 85 st.C. Npr. Geberit Mapress - nerjavno jeklo
 d15,0x1,0                              m    536
 d18,0x1,0                              m    99
 d22,0x1,2                              m    336
 d28,0x1,2                              m    184
 d35,0x1,5                              m    111
 d42,0x1,5                              m    43
 d54,0x1,5                              m    35
 d76,1x2,0                              m    150
 Samolepilna toplotna izolacija cevi , izdelana iz visoko
 elastičnega in trpežnega penastega materiala na bazi
 sintetičnega kavčuka - elastomera, ki ima zaprto celično
 strukturo in s tem visoko upornost proti difuziji vodne pare
 in nizko toplotno prevodnost. Oboje zagotavlja odlično
 toplotno zaščito pred rosenjem in izgubo toplote. Izolacijski
 cevak ima po svoji dolžini že izveden rez s samolepilno
 plastjo za hitro in enostavno spajanje, pri čemer je lepilo
 izdelano na modificirani akrilni bazi z mrežasto strukturo na
 polietilenski foliji. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne
 širi ognja – vrste B1 po razvrstitvi DIN 4102 oziroma B – s3,
 d0 po EN 13501-1, pri preizkusu na kovinski površini, za kar
 mora biti izdano potrdilo. Ostale tehnične karakteristike:
  -toplotna prevodnost l £ 0,040 W/mK pri 40 °C
  -delovno temperaturno območje +10 do + 105 °C
  -koeficient upornosti proti difuziji vodne pare m ³ 3000
  -debelina izolacije za cevi do DN 40 diz ³ 13 mm
4 -debelina izolacije za cevi nad DN 50 diz ³ 38 mm
 d15,0x1,0                              m    536
 d18,0x1,0                              m    99
 d22,0x1,2                              m    336
 d28,0x1,2                              m    184
 d35,0x1,5                              m    111
 d42,0x1,5                              m    43
 d54,0x1,5                              m    35
 d76,1x2,0                              m    150

 Srednje težke poc. navojne cevi po DIN 2440, vključno vsi
 potrebni poc. fitingi, pritrdilni, tesnilni in obešalni material
 ter material za vodotesne ali požarno-varne prehode skozi
 stene, zaščitene s temeljnim ter 2x pokrivnim premazom
5 (rdeče RAL3000)
  DN 50                                m    93
  DN 65                                m    69


 Troslojne vodovodne cevi po DIN 16892/93, (npr. PE-
 X/Al/PE, GEBERIT tip MEPLA ali REHAU, tip RAUHIS) skupaj
 z Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim
 in pritrdilnim materialom, tovarniško uvlečene v PVC
6 zaščitno cev (razvodi hladne vode v tleh, stenskih utorih)
 d16x2,5                               m    66
 d20x2,5                               m    46
 d26x3,0                               m    198
 d32x3,0                               m    73
 d40x3,5                               m    13
                                   Page 212 of 442
  d50x4,0                               m    33

  Protipovratna zapora, z navojnim spojem, za pitno vodo, z
  DVGW atestom, s tesnilno manšeto iz visoko kakovostne
  gume, poševni sedež, s preizkusnim in izpraznevalnim
  vijakom, za vodoravno in horizontalno vgradnjo, PN16, s,
 7 tesnili in pritrdilnim materialom.
  DN 32                               kom    4
  DN 65                               kom    3
  Kompaktna hidroforna naprava (npr. Grundfoss Hydro MPC-
  S 2 CRI3-7) s tlačnim senzorjem na sesalni strani, tlačno
  posodo in z PMU nadzorno enoto z vgrajenim LCD
  displejem, sledečih tehničnih podatkov: Q =6 m3/h; H = 30
  m in je sestavljena iz dveh črpalk, s prigrajenim frekvenčnim
  pretvornikom, nivojskimi stikali, protipovratnimi loputami,
  krogelnimi ventili, tropotnim ventilom za preklop sistema na
  sanitarno hladno vodo v primeru izpraznitve rezervoarja
  in/ali v primeru izpada električnega omrežja (napajanje
  ventila preko UPS-a), grobim filtrom na strani zajema vode iz
  rezervoarja in filtrom za vodo na strani odjema vode,
  vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom po
  specifikaciji proizvajalca. Zagon naprave za povišanje tlaka
 8 s potrebnimi nastavitvami, regulacijo in testiranjem       kompl.   1


  prostostoječ reakcijski grelnik tople pitne vode s
  podstavnimi nogami, izdelan iz nerjavne jeklene pločevine
  1.4571 s toplotno izolacijo debeline 38mm, opremljen z
  odprtino za čiščenje in nadzor s pokrovom ter priključki 1 x
  spodaj DN32 in zgoraj DN 32 za dovod in odvod sanitarne
  vode. Opremljen z električnim grelnikom 20kW. Posoda
  zbiralnika ima na plašču v zgornjem in spodnjem delu
  izvedene še štiri navojne priključke za namestitev merilnikov
  temperature in tipal 4 x R ½" in 1 x R 1" na najnižjem delu za
 9 praznenje:
  *prostornina V = 500 l
  *tlačna stopnja PN 10
  *priključki DN32
  *okvirna velikost zbiralnika FDxH » F650x1850 mm         kompl.   1

  prostostoječ pretočni zbiralnik tople pitne vode s
  podstavnimi nogami, izdelan iz nerjavne jeklene pločevine
  1.4571 s toplotno izolacijo debeline 38mm, opremljen z
  odprtino za čiščenje in nadzor s pokrovom ter priključki 1 x
  spodaj DN65 in zgoraj DN 65 za dovod in odvod sanitarne
  vode, ter priključek za cirkulacijo tople vode DN32. Posoda
  zbiralnika ima na plašču v zgornjem in spodnjem delu
  izvedene še štiri navojne priključke za namestitev merilnikov
  temperature in tipal 4 x R ½" in 1 x R 1" na najnižjem delu za
9.1 praznenje:
  *prostornina V = 2500 l
  *tlačna stopnja PN 10
  *priključki DN65
  *okvirna velikost zbiralnika FDxH » F100x2750 mm         kpl.   2

  termometer v med. tulcu za območje 0÷100°C, skupaj s
10 varilnim navojnim nastavkom in tulcem.               kos    4  Manometer za merjenje tlaka vode, premer skale 63 mm,
  priključek DN15-G1/2" , območje 0-10 bar; vključno s
  tropotno manometersko pipico in tesnilnim materialom ter
11 navojnim varilnim nastavkom DN15.                 kos    8

12 medeninasta izpustna pipa
  DN 15                               kos    4
  DN 20                               kos    2
                                   Page 213 of 442
  Omehčevalna naprava NOBEL tip AS 800/AT (avtomatičen
  volumetrično - časovni); kompletno s potrebno armaturo,
  varnostnimi ventili in izpusti s priključkom na vodovodno
  omrežje tlaka 2,5÷4 bar. Avomatski by-pass (nepovratni
  ventil, preobremenitveni ventil, regulacijski ventil in by-pass
  ventil).
  Z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom z
13 montažo in zagonom opreme                     kompl.   2  Črpalka za cirkulacijo tople sanitarne vode, s timerjem,
  Pel=37 W, izolirana s termično izolacijo d=13 mm. Vključno s
  pritrdilnim in tesnilnim materialom po specifikaciji
  proizvajalca. Ustreza proizvod grundfos CM3-7 A-R-I-E-
14 AQQE ali enakovredno                       kompl.   2

  Polavtomatski samočistilni filter za mehansko filtriranje
  vode METALIFE tip MAX2:
  Priključek DN50
  Nerjavna filtrirna mrežica (100 mcr)
  Pretok vode m3/h: 16
  Max. tlak (Bar): 16
  Padec tlaka: 0,1 bar
  merilnik tlaka na vstopu in izstopu
  Z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom z
15 montažo in zagonom opreme                     kompl.   2

  Dezinfekcija in zaščita instalacije, vključno:
  Digtalna dozirna črpalka za proporcionalno doziranje
  NOBEL TPZ 500
  - maksimalna zmogljivost doziranja 6 l/h
  dozirna šoba z nepovratnim ventilom 3/8"
  IP65
  Pretočni števec z dajalnikom impulzov CD 430
  - priključek DN 65
  Rezevoar za dozirno sredstvo V=50 l z nivojskim stikalom
  LEV, ki ob pomanjkanju tekočine izključi delovanje dozirne
  črpalke.
  Z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom z
16 montažo in zagonom opreme                     kompl.   1

  Potopna črpalka za praznenje rezervoarja sive vode z
  elektro omarico, cevjo za prečrpavanje vode DN50 dolžine
  4m, za vgradnjo v betonski jašek 80x80x80cm, s
  protipovratno zaporo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim
17 materialom (npr. ACO - SAT)                    kompl.   1

  Membranska raztezna posoda pretočne izvedbe volumna
  200 l iz nerjavnega jekla z by-passom z regulirnim ventilom.
  Toplotno izolirana: debelina izolacije 38mm. Pritrdilni
18 material                             kompl.   1


  Omarica za stensko vgradnjo ustreznih dimenzij za vgradnjo
  vodomerov, termostatskih ventilov ter zapornih ventilov z
  ustreznimi vratci oz. pokrovi (po izboru arhitekta).Dimenzije
  omaric prilagoditi pri montaži. Kompletno z montažnim in
19 pritrdilnim materialom                      kompl.   18

  Izdelava cevnih podpor z nosilcem za vodenje cevi ob steni
  in podpiranje pod stropom. Ustreza tipski proizvod Hilti
20 oziroma Sikla.                          kompl.   1

  samoregulirni grelni kabel npr.EGRO - SR52 ali
  enakovredno za zaščito proti zmrzovanju v kletni etaži v
21 garažnem delu objekta                        m    90

  Krogelni zaporni ventil z izpustom, PN16, s pritrdilnim in
22 tesnilnim materialom
  DN20                                kos    8
  DN25                                kos    1

  Elektromotorni prehodni ventil DN65 z elektromotornim
  pogonom Danfoss AMV 435, komplet z montažnim in
  tesnilnim materialom. Ustreza Danfoss VF 2 DN65 ali
23 enakovredno                            kos    1
                                   Page 214 of 442
  Elektromotorni prehodni ventil DN20 z elektromotornim
  pogonom Danfoss AMV 13SU, komplet z montažnim in
  tesnilnim materialom. Ustreza Danfoss VZ 2 DN20 ali
24 enakovredno                            kos    1

  Tropotni elektromotorni prehodni ventil DN65 z
  elektromotornim pogonom Danfoss AME 56, komplet z
  montažnim in tesnilnim materialom. Ustreza Danfoss VF 3
25 DN65 ali enakovredno                        kos    1  Izdelava sheme vezave in izobešeno na steno v strojnici in v
26 prostoru črpališča sive vode, v steklenem okvirju         kpl.   1

  Označevanje cevovodov in armatur z napisom in puščicami
27 smeri pretokov                           kpl.   1


  EKO - elektrokrmilna omara - vključuje električno napajanje
  in zaščito el.motorjev ventilov, priključitev elementov
  avtomatike, krmilnik z LONWORKS komunikacijskim
  vmesnikom za pošiljanje in upravljanje ventilov preko CNS
  (SCADA), el.shemo z el.podatki o priključni moči in
28 dimenzijah el.povezav.
  Električna povezava el.avtomatike z EKO - vključeno ožičenje in
  klemanje v okviru strojnice - od klimatske naprave do EKO,
  meritve el.upornosti
  Dobava vključuje naprave kompletno z merilno regulacijsko
  opremo (po shemi) potrebno za funkcionalno delovanje in
  elektro krmilno omaro.                       kpl.   1

  Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; L=120mm; d=6.5;
  (ogrevanje) ustreza: SAUTER tip EGT346F101ali
29 enakovredno                            kos    6

  ODŠTEVALNI VODOMER za hladno vodo do 40 °C, vklučno
  s spojnicami za vodomer (npr. INEL ali enakovredno) z
  brezžičnim daljinskim odčitavanjem
  Z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom, z
  montažo
30 Vgadnja v stensko omarico z vratci
  DN 25, Qn = 5 m3/h                         kom    1
  DN 13, Qn = 1,5 m3/h                        kom    2

  TOPLOTNI ŠTEVEC za toplo vodo do 90 °C, vklučno s
  spojnicami za števec (npr. Itron - Intergral-V Maxx ali
  enakovredno) z brezžičnim daljinskim odčitavanjem
  Z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom, z
  montažo
31 Vgadnja v stensko omarico z vratci
  DN 20, Qn = 2 m3/h                         kom    1

2.B ODTOČNA KANALIZACIJA


  Talni odtok iz nerjavečega jekla, s sifonom in vedrom,
  odvodni priključek fi 75 s stranskim dotokom fi75, rešetka iz
  nerjavnega jekla. Nazivne mere okvirja rešetke 20 x 20 cm. -
  vključno z vsem tesnilnim in montažnim materialom,
 1 dobavo in montažo (npr. ACO-inox)
  ø 75                                kom    31

  Talni odtok iz plastike, s sifonom, odvodni priključek s
  stranskim dotokom, rešetka iz nerjavnega jekla. Nazivne
  mere okvirja rešetke 15 x 15 cm. - vključno z vsem
  tesnilnim in montažnim materialom, dobavo in montažo
 2 (npr. LIV)
  ø 50                                kom    43
  ø 110                               kom    5

  Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PP, z natičnimi
  obojkami,
  DIN 19 531, normalna debelina stene, tesnjeno s tesnilnim
  obročkom, polaganje v padcih. Vključno s fazonskimi kosi
 3 ter tesnili.
  ø 50                                m    223
  ø 75                                m    90
  ø 110                                m    516
  ø 125                                m    49
                                   Page 215 of 442
  ø 160                                 m    20
  ø 200                                 m    6
  ø 250                                 m    6

  Čistilni kos z ovalno revizijsko odprtino za horizontalno
 4 vgradnjo iz PP. Vključno s tesnili.
  110                                  kos    13
  125                                  kos    2
  150                                  kos    1

  Izdelava vodotesnih prehodov cevi skozi stene iz objekta
  debelin 25 cm z vgradnjo zaščitne cevi in tesnilnih
  elementov (proizvod POLOPLAST tip RDS ali podobno) za
 5 dimenzije cevi:
  DN 100                                kos    1
  DN 125                                kos    1
  DN 150                                kos    1

  Polipropilenska PP-HT odzračna strešna kapa (ali po izboru
  arhitekta) skupaj z strešno obrobo ter pritrdilnim in
 6 tesnilnim materialom
  ø 110                                 kos    13
  ø 160                                 kos    2
  ø 250                                 kos    1

  Odtočna linijska kanaleta s sifonom, višina vodne zapore 50
  mm, tip in dimenzije po izboru arhitekta (npr. ACO
 7 ShowerDrain)                             kom    10

  Izdelava cevnih podpor z nosilcem za vodenje cevi ob steni
  in podpiranje pod stropom. Ustreza tipski proizvod Hilti
 8 oziroma Sikla.                            kompl.   1

2.C SANITARNA OPREMA

  Stranišče tip DOLOMITE MIA z desko ali ustrezen proizvod
 1 drugega proizvajalca, vključno:

  - 1 kos keramična viseča stenska WC-školjka z zadnjim iztokom
  - 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno
  izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo za
  vodovodno instalacijo ter WC-školjko, pritrdilni in tesnilni
  material, čelna tipka, vključno nosilni okvir za vgradnjo v
  montažno steno max. debeline 17cm, LIV-FIX Jog ali ustrezen
  proizvod drugega proizvajalca
  - 1 kpl montažna predstena, sestavljena iz poc. profilov,
  mavčnih vodoodpornih plošč ter spojnega materiala, višina
  stene 120cm, dolžina do 1,2m (LIV) ali ustrezen proizvod
  drugega proizvajalca
  - 1 kos gumi manšeta
  - 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R 1/2x3/8 z rozeto
  - pritrdilni in tesnilni material
  skupaj                                kpl    37

  Stranišče stoječe za invalide autonomy wc with front
  opening (Y0CA) in wc deska za autonomy seat cover with
 2 front opening (Y0CI)
  - 1 kos keramična stenska WC-školjka za invalide z zadnjim
  iztokom, gornji rob vgradnje 48 cm (merjeno od končno izdelane
  površine tal)
  - 1 kos wc kotliček za invalide autonomy low level cistern with
  distance push botton (Y0EP) z dodatno toplotno izolacijo,
  plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo za vodovodno
  instalacijo ter WC-školjko, pritrdilni in tesnilni material, čelna
  tipka, vključno nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno max.
  debeline 17cm, LIV-FIX Jog ali ustrezen proizvod drugega
  proizvajalca
  - 1 kpl montažna predstena, sestavljena iz poc. profilov,
  mavčnih vodoodpornih plošč ter spojnega materiala, višina
  stene 120cm, dolžina do 1,2m (LIV) ali ustrezen proizvod
  drugega proizvajalca
  - 1 kos gumi manšeta
  - 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R 1/2x3/8 z rozeto
  - pritrdilni in tesnilni material
  skupaj                                kpl    2 4 Stenski pisoar dolomite volga 285mm širine, vključno:
                                    Page 216 of 442
  - 1 kos keram. stenski pisoar s kljunom ter integriranim sifonom
  - 1 kpl kovinske konzole za pritrditev pisoarja na mont. steno,
  LIV ali ustrezen proizvod drugega proizvajalca
  - 1 kos Ms pokrom. elektronska izplakovalna enota za stenske
  pisoarje, vključno potrebna baterija, (npr. LIV)
  - pritrdilni in tesnilni material
  - ožičenje elektronske izplakovalne enote
  skupaj                                  kpl    4  UMIVALNIK GLOBO FREE BACINO 40 - LAT41BI S
  SIFONOM GEBERIT SAMOČISTILNI KROM ali ustrezen
 5 proizvod drugega proizvajalca po izboru arhitekta, vključno:
  - 1 kos keram. Umivalnik

  - 1 kpl kovinske konzole za pritrditev umivalnika na montažno
  steno, vključno potrebni vijaki, matice ter plastični vložki, vse
  antikorozijsko zaščiteno, pritrdilni in tesnilni material

  - 1 kos ARMATURA ZA UMIVALNIK PAFFONI LEVEL VISOKA
  šifra: LES 081, višina izliva 25,1cm, dolžina izliva 19,5cm s
  fiksnim izlivom s perlatorjem in varčevalno zaporo, skupaj z
  gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnimi reg. ventili, opremljena z
  omejevalnikom pretoka na 12 l/min
  - 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, rozeto, verižico
  in zamaškom (npr. KOIN)
  - pritrdilni in tesnilni material
  skupaj                                  kpl    39

  Umivalnik za invalide autonomy ergonomic washbasin 68
 6 (Y0BV)

  - 1 kos keram. umivalnik za sedečo uporabo, gornji rob vgradnje
  48-60 cm (merjeno od končno izdelane površine tal)

  - 1 kpl kovinske konzole za pritrditev umivalnika na montažno
  steno, vključno potrebni vijaki, matice ter plastični stenski vložki,
  vse antikorozijsko zaščiteno, pritrdilni in tesnilni material

  - 1 kos ARMATURA ZA UMIVALNIK PAFFONI LEVEL VISOKA
  šifra: LES 081, višina izliva 25,1cm, dolžina izliva 19,5cm s
  fiksnim izlivom s perlatorjem in varčevalno zaporo, skupaj z
  gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnimi reg. ventili, opremljena z
  omejevalnikom pretoka na 12 l/min
  - 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, rozeto, verižico
  in zamaškom (npr. KOIN)
  - pritrdilni in tesnilni material
  skupaj                                  kpl    2

  Ms pokrom. stenski krogelni izpustni ventil z nastavkom za
 7 priključitev gumijaste cevi, R 1/2
  - pritrdilni in tesnilni material
  skupaj                                  kpl    8

  ZUNANJA ZIDNA ARMATURA z zaščito proti zmrzovanju z
  navojem za gibko cev, dolžina vgradnje 150 - 655 mm
  proizvod KEMPER tip Frosti ali enakovredno in ZIDNA
  OMARICA za podometno vgradnjo (za zaščito vrtne pipe na
  skupni terasi in strehi) izdelana iz nerjaveče pločevine in
7.1 možnostjo zaklepanja. Dimenzije 300 x 3000 x 150 mm.
  - pritrdilni in tesnilni material
  skupaj                                 kpl    7

  TUŠ KABINA KOLPA Q LINE 90/K kaljeno prozorno steklo,
  silver profili, s sistemom za lažje čiščenje, višina kabine
 8 180cm, vključno:
  - 1 kos akrilna pršna kad

  - 1 kos ARMATURA ZA TUŠ KOMPLET KONZOLA /MEŠALNA
  ARMATURA ZCOL601CR, višina 134cm z ročnim tušem z
  gibljivo priključno cevjo ter nosilnim drogom, varčevalno zaporo
  ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode, opremljena z
  omejevalnikom pretoka na 12 l/min
  - 1 kos Ms pokrom. odlivni ventil s sifonom DN50
  - pritrdilni in tesnilni material
  skupaj                                  kpl    19

 9 Pršna kad za invalide, vključno:
  - 1 kos akrilna pršna kad
                                      Page 217 of 442
  - 1 kos ARMATURA ZA TUŠ KOMPLET KONZOLA /MEŠALNA
  ARMATURA ZCOL601CR, višina prilagojena invalidom z ročnim
  tušem z gibljivo priključno cevjo ter nosilnim drogom, varčevalno
  zaporo ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode,
  opremljena z omejevalnikom pretoka na 12 l/min
  - 1 kos Ms pokrom. odlivni ventil s sifonom DN50
  - pritrdilni in tesnilni material
  skupaj                                kpl    1

  tuš set za javne tuše grohe 36192 Self, armatura opremljena
10 z omejevalnikom pretoka na 12 l/min
  - pritrdilni in tesnilni material
  skupaj                                kpl    12  Raindance Rainmaker 680 x 460mm DN15 z razsvetljavo
  Vodni tuš sistem v pravokotni obliki za vgradnjo v strop 20
  W nizkonapetostne halogenske žarnice reflektor, napajalnik
  80 VA
  uporabljajo Quattro stikalo štirismerno ali mobilno kontrolo
  iControl (elektronski) vrste tušev: Rain Air -osrednji režijske
  tuš funkcijo, Rain AIR XXL - bogati, mehki dež, Kovitlati Air -
  3 vrteče masažne šobe in 3 mešane kombinacije, TÜV
  vsi žarki z Air Technology ni primeren za bojler
  dopolniti z:
  osnovno podometno telo za pravokotni Rainmaker #
  28414180
  iBox univerzalni # 01800180 (ni vključen)
  priporočljivo z visoko pretočnim termostatom termostatom
11 # 15715000
  - pritrdilni in tesnilni material
  skupaj                                kpl    2

  Rain Dance
  Raindance Ranifall, 240 Air 3jet
  Stenska montaža
  280 mm x 540mm nizek profil
  3 spray načine: Rain AIR, 240 mm z vrtljivo tehnologijo
  AirPower, vrtinec jet s 4 enotami, RainFlow – vodni slap
  176mm širok
  QuickClean .- hitro čiščenje
  Pretok pri 0,3 MPa približno 40 l / min. dež tok, 21 l min tuš
  spray.
  Terminal blok za montažo na iBox univerzalno podometno
  telo
  Montaža s prikritimim termostatom visoki tok (no.15715000)
  priporočeno
  brez svetlobe
  ni primeren za bojler
  dopolniti z:
  IBox univerzalno podometno telo # 01800180
  Zaporni ventil za prikrita DN20 namestitev konča določena #
  15972000, baza #15970180
  Quattro štirismerno stikalo Finish DN20 # 15932000, baza #
  15.930.180
  z dodatno prho strani: Trio Odvodne DN20 konča določena
12 # 15932000, baza #15981180 (ni vključena!)
  - pritrdilni in tesnilni material
  skupaj                                kpl    3
  TUŠ KAD KOLPA PONY 90X90 z oblogo, akrilna, višina z
13 oblogo 15,5cm, sifon fi90 vključen, vključno:
  - 1 kos akrilna kopalna kad
  - 1 kos ARMATURA ZA TUŠ KOMPLET KONZOLA /MEŠALNA
  ARMATURA ZCOL601CR z ročnim tušem z gibljivo priključno
  cevjo ter nosilnim drogom, varčevalno zaporo ter skrito meh.
  nastavitvijo temp. iztočne vode, opremljena z omejevalnikom
  pretoka na 12 l/min
  - 1 kos Ms pokrom. odlivni ventil s sifonom DN50
  - pritrdilni in tesnilni material
  skupaj                                kpl    6
                                    Page 218 of 442
  Trokadero (po izboru arhitekta), iz sanitarne keramike bele
  barve, talne izvedbe, s preklopno rešetko, vključno ves
  potrebni pritrdilni material. Vključno armatura - zidna,
  komplet s pršno glavo, gumi armirano opleteno vezno cevjo,
  držalom za pršno glavo, kromiranima rozetama, ter drobnim
14 pritrdilnim in tesnilnim materialom                 kpl    3

2.D HIDRANTNO OMREŽJE

 1 Stenska hidrantna omarica po DIN14461/EN671-1
  - 1 kos pločevinasta stenska hidrantna omarica z vrati na jezično
  zaporo, dim. 75/85/25 cm rdeče opleskana s plombo (EURO-
  hidrant)

  - 1 kos kotni požarni C-ventil R 2 s prigrajenim končnim stikalom
  - 1 kos D-ročnik

  - 30 m trde gumijaste cevi DN25, navite na izvlečnem kolutu
  - pritrdilni in tesnilni material
  skupaj                                kpl    10


  Ročni gasilni aparat, izdelan v skladu z DIN EN3, skupaj s
 2 kljukico za obešanje na steno ter pritrdilnim materialom
   tip ABC 6 EG                            kpl    22
   tip CO2-5 EG                            kpl    12

2.E SPLOŠNO


  Tlačni preizkus celotnega horizontalnega in vertikalnega
  kanalizacijskega sistema s hladno vodo nadtlaka 0,5 bar po
 1 DIN 4033, komplet z izdelavo zapisnika               pavš    1

  Tlačni preizkus celotnega vodovodnega omrežja po
  veljavnih predpisih, izpiranje in kloriranje omrežja, ter
 2 ponovno izpiranje omrežja.                     pavš    1

  Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in
 3 zaključna dela.                           pavš    1

 4 Nepredvidena dela                          pavš    1

 5 Transportni in ostali splošni stroški.               pavš    1

  SKUPAJ 2                                         -
 3 OGREVANJE IN HLAJENJE
 A Oprema
                                    kpl

  Serijsko tovarniško izdelan hladilni agregat/toplotna črpalka za
  pripravo hladne/grelne vode, kompaktne izvedbe, prirejena za
  uporabo hladivo R410A z visokim termičnim izkoristkom, z
  zračno-plinskim kondenzatorjem/uparjalnikom, hermetičnimi
  spiralnimi kompresorji, ploščnim uparjalnikom, aksialnimi
  ventilatorji, mikroprocesorsko krmilno enoto, ter električnimi in
  cevnimi povezavami. Primerna za zunanjo namestitev.                  1

  Naprava mora imeti minimalno dva hladilna kroga s čimer je
  omogočeno dvostopenjsko odtaljevanje kondenzatorjev kar
  zagotavlja delovanje v načinu ogrevanja brez termičnega vpliva
  odmrzovanja na sistem ogrevanja. Naprava mora biti načrtovana
  in izdelana pri proizvajalcu, ki ima pridobljene standarde
  kakovosti EN ISO 9001. Karakteristike naprave morejo biti
  potrjene s strani Eurovent-a ali druge ustrezne organizacije.
  Naprava mora biti kompletno testirana pred odpremo iz tovarne.
  Konstrukcija iz galvanizirane jeklene pločevine, prašnato
  barvane in toplotno obdelane. Vsi notranji elementi naprave so
  zaradi izvrstne razporeditve lahko dostopni.
  Hermetični spiralni kompresorji
                                    Page 219 of 442
Vgrajeni kompresorji so hermetični spiralni kompresorji z nizko
stopnjo vibracij pritrjeni na protivibracijska gumijasta podnožja.
Vsak kompresor je opremljen z dvopolnim elektro motorjem
hlajenim s hladilnim plinom in varovan z notranjimi termičnimi
tipali z avtomatsko ponastavitvijo, polnjen s sintetičnim
poliestrskim oljem z nivojnim pokaznim steklom, električnim
grelci oljnega zbiralnika za segrevanje olja in izločanje hladiva
po daljši zaustavitvi naprave ter, elektronskim varovanjem pred
pregretjem, previsokim tlakom in zagonom s prehladnim oljem.

Izmenjevalnik plin-zrak iz brezšivnih bakrenih cevi pritrjenih na
aluminijasta rebra z dodatno hidrofilno zaščito za učinkovitejše
odtekanje vode pri odtaljevanju. Zaključne in zgornja plošča so
iz galvanizirane pločevine ali aluminija. Izmenjevalnik je V oblike
postavljen prečno na napravo kar zmanjšuje možnost deformacij
pri transportu. Izmenjevalnik ima prigrajen del za podhlajevanje
hladiva.

Aksialni ventilatorji z aluminijastimi lopaticami, pogonskim
motorjem z zunanjim rotorjem s tesnjenimi ležaji, s dvo
stopenjsko oziroma regulacijo vrtljajev glede na tlak
kondenzacije. Razred zaščite IP54 z razredom izolacije F za
namestitev v ekstremne zunanje pogoje. Ventilatorji imajo
aerodinamično oblikovano šobo iz galvaniziranega jekla notranjo
zaščito proti pregretju ter zunanjo in notranjo zaščitno mrežo.


Ploščni uparjalnik/kondenzator z neposredno ekspanzijo hladiva
je izdelan iz nerjavečih plošč z maksimalnim delovnim tlakom 10
barg na vodni strani. Prenosnik ima vključen električni grelnik in
je izoliran s parozaporno toplotno izolacijo z zaprto celično
strukturo. Mikroprocesor uparjalnik elektronsko ščiti proti nizki
temperaturi uparjanja in zmrzovanju ter nadzira temperaturo
izstopne vode. V izmenjevalcu se lahko uporablja
protizmrzovalno sredstvo ali katerikoli drug medij, na katerega je
material v krogotoku odporen. Uparjalnik je skladen z EC
standardi glede tlačnih posod, varnostni ventili so EC
certificirani. Vodni priključki so victaulic z utorom.


Hladilno/grelni krog je v celoti izdelan iz bakrenih cevi opremljen
z vsemi potrebnimi komponentami za normalno delovanje kot so
rezervoar tekočega gladiva, lovilec kapljic, 4 potni ventil za
inverzijo cikla, visokotlačno stikalo za vsak krog, visokotlačno in
nizkotlačno tipalo za vsak krog, sušilni filter, varnostni ventili na
visokotlačni in nizkotlačni strani elektromagnetni ventil, serijska
tlačna stikala za krmiljenje največjega tlaka kondenzacije,
pokazno steklo, termostatski ekspanzijski ventil z zunanjo
kompenzacijo. Hladni deli bakrenih cevi so termično izolirani
zaradi preprečevanja kondenzacije.
Hidravlični modul sestoji iz obtočne črpalke, ekspanzijske
posode, filtra zapornih ventilov, odzračevalnega lončka
manometra in varnostnega ventila. Hidravlični modul ne poveča
velikosti naprave.


Močnostna in krmilna enota je dobro zaščitena pred
atmosferskimi vplivi skladno po evropskem standardu z
razredom zaščite IP55 in je primerna za zunanjo vgradnjo.
Vgrajene so komponente najboljših proizvajalcev. Močnostni del
vključuje zaščito proti kratkim stikom (prekinjala ali varovalke) in
serijo kontaktnih stikal. Krmilna enota vključuje transformator za
dovod električne energije in na dodatne naprave in
mikroprocesorske elektronske kartice. Enota je hlajena z
vgrajenim ventilatorjem. Priključna napetost je 400V/3/50Hz.


Dodatna oprema:
Modbus vmesnik za povezavo s CNS
Protivibracijski podstavki
Pretočno stikalo
Proste sponke za serijsko povezavo
Hidravlični kit
Tehnični podatki:
Hladivo: R410A
Hladilna moč: 257 kW
Priključna električna moč vključno ventilatorji: 93,3 kW
Hlajeni medij: etilen glikol/voda 35/65 %
Temperatura hlajenega medija: 5/11 °C
Zunanja temperatura: 33 °C
                                    Page 220 of 442
  Pretok medija: 10,3 l/s
  Tlačni padec: 25 kPa
  Grelna moč: 271 kW
  Priključna električna moč vključno ventilatorji: 120,2 kW
  Temperatura grelne vode: 50/43,7 °C
  Zunanja temperatura: 5 °C
  Priključna električna napetost: 400 V / 3 / 50Hz
  Število kompresorjev: 6
  Število hladilnih krogov: 2
  Zunanji tlak črpalke: 115 Pa
  Volumen ekspanzijske posode: 25 l
  Izkoristki pri Eurovent pogojih:
  EER minimalno: 2,75
  ESEER minimalno: 3,85
  COP minimalno: 2,9
  Maksimalne dimenzije dxšxv: 3.556x2.214x2.422 mm
  Maksimalna obratovalna teža naprave: 2.635 kg
  (regulacija mora imeti LON Works povezavo do obstoječega
  CNS)
  Ustreza kot npr.:
A1 Proizvajalec: YORK YLAE-HP 300 (Genera d.o.o.)


  Talni plinski kondezacijski kotel moči 250kW skupaj s
  razdelilnim setom WHK 5.0 z varnostnim ventilom, manometrom,
  odzračevalnim ventilom, ravnim plinskim ventilom 1" z termičnim
  varovalom TAE. Skupaj z regulacijo za sončne kolektorje,
  sanitarno vodo in mešalne krogotoke in s hidravliko, ki vključuje
  (regulacija mora imeti LON Works povezavo do obstoječega
  CNS): NTC zunanje tipalo tip QAC 31, sobni nastavljalnik kpl. z
  zidnim nosilcem tip WCM-FS, kaskadna avtomatika WCM-KA
  2.0, razširitveni modul za dodatni ogrevalni krog WCM-EM 2.0,
  NTC 5k tipalo za skretnico/hranilnik 5 m, osnovni priključni set
  za Twinbloc WHB-GB-K-210, osnovni priključni set za Twinbloc
  WHB-GB-K-300, Twinbloc osnovni modul WHT-M2-GB-810-R,
  izolacija za osnovni set Twinbloc, razširitveni set za Twinbloc
  WHT-M2.1-GB-810-R, izolacija za razširitveni set Twinbloc,
  magnetni zbiralec za hidravlično ločnico, nevtralizacijska
  naprava do 1000 kW, dopolnilni set za priklop dodatnih dveh
  kotlov na nevtralizacijo, polnilna kombinacija za vodo.
  Naprimer proizvod Weishaupt tipThermo Condens tip WTC-GB
A2 250-A, izvedba H, 52,3 - 251,0 kW, ali ustrezen drugi.        kpl       3


  Kaskadni dimovod s skupnim odvodom vodenim ob zunanji
  steni, ki vključuje: kotlovski priključni kos - koleno 87° DN 160,
  motorno vodene dimne lopute DN 160, podaljšek - cevi PP, DN
  160, dolžina 2 m, revizijski kos PP DN 160 - kotni, zbiralnik z
  odvodom - kratek DN 250/160, zbiralnik z odvodom - dolg DN
  250/160, zaključni kos z odvodom kondenzata DN 250, sifon,
  rozeta DN 250, zunanja konzola, DN 350/250, koleno inox DN
  350/250 45 st, revizijski kos inox DN 350/250 ravni, podaljšek -
  cevi RF, DN 350/250, dolžina 1 m, držalo DN 350, preboj skozi
  streho RF DN 350/250, univerzalni strešnik inox DN 350,
  podaljšek - cevi RF, DN 350/250, dolžina 0,5 m, pritrdilni trak
  DN 350, zaključni kos dimnika DN 350/250. ELEMENTI
  DIMNIKA MORAJO BITI USTREZNI GLEDE NA IZBRANI
A3 KOTEL!                                kpl       1
  Sistem za hranjenje energije skupne kapacitete cca 4000l,
  sestavljen iz enega NTC 12k tipala sanitarne vode 5 m in 2
  hranilnikov hranilnik energije naprimer Wieshaupt tip WES
  910W-K, bel ter treh hranilnikov energije naprimer Weishaupt
  tip WES 910C-K, bel s priključki za spiranje WSE (5 kosov) in
  setom (5krat) WES z varnostnim ventilom, odzračevalnim
  ventilom, ventilom za polnjenje/praznenje. ELEMENTI
  HRANILNIKA ENERGIJE MORAJO BITI USTREZNI GLEDE
  NA IZBRANI KOTEL DA JE MOGOČA SKUPNA
A4 REGULACIJA!                              kpl       1
  Sklop sončnih kolektrojev skupaj s montažnimi podstavki in
  vertikalno montažo sestavljen iz komplet 8-ih sončnih kolektorjev
  izvedba K3, nagib 45 st; komplet 4-ih sončnih kolektorjev
  izvedba K3, nagib 45 st; 2 x priključki WKASol F2 3.3-1500; 2x
  spojke 18/18; solarni regulator WRSol 2.0; solarna enota s
  črpalko WHPSol 20-11-L; ekspanzijska posoda WEGSol 150;
  priključni set WHESol 2.1; dvojna cev WLSol 42; tyfocor
  tekočina za kolektorje 20 l. Naprimer proizvod weishaupt.
  ELEMENTI KOLEKTORJEV MORAJO BITI USTREZNI GLEDE
  NA IZBRANI KOTEL DA JE MOGOČA SKUPNA
A5 REGULACIJA!                              kpl       2
                                    Page 221 of 442
  Enojna, trostopenjska, linijska centrifugalna obtočna črpalka P1,
  s mehanskim tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +90
  °C, sestavljena iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine,
  suhega tekača iz sive litine in ventilatorsko hlajenega
  elektromotorja. Tehnične karakteristike ustrezajo ISO 2858
  oziroma DIN 24255:-
  -pretok 3,5m3/h,
  -tlačna višina 5m
  -priključna napetost 220V, Pel=41W
  nazivni tlak v okrovu PN 10,
 A6 s navojnim priključkom PN 16, G 1 1/2"                 kos       1
  Enojna, trostopenjska, linijska centrifugalna obtočna črpalka P2,
  s mehanskim tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +90
  °C, sestavljena iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine,
  suhega tekača iz sive litine in ventilatorsko hlajenega
  elektromotorja. Tehnične karakteristike ustrezajo ISO 2858
  oziroma DIN 24255:-
  -pretok 2,62m3/h,
  -tlačna višina 5m
  -priključna napetost 220V, Pel=85W
  nazivni tlak v okrovu PN 10,
 A7 s navojnim priključkom PN 16, G 1 1/2"                 kos       1


  Elektronsko vodena enojna, linijska centrifugalna obtočna
  črpalka P3, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim
  tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +90 °C, sestavljena
  iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz
  sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične
  karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:-
  -pretok 1,45m3/h,
  -tlačna višina 5m
  s prigrajeno frekvenčno regulacijo z vzdrževanjem tlaka,
  -priključna napetost 220V, Pel=45W
  nazivni tlak v okrovu PN 10,
 A8 s navojnim priključkom PN 16, G 1 1/2".                kos       1


  Elektronsko vodena enojna, linijska centrifugalna obtočna
  črpalka P4, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim
  tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +90 °C, sestavljena
  iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz
  sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične
  karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:-
  -pretok 4,35m3/h,
  -tlačna višina 5m
  s prigrajeno frekvenčno regulacijo z vzdrževanjem tlaka,
  -priključna napetost 220V, Pel=85W
  nazivni tlak v okrovu PN 10,
 A9 s navojnim priključkom PN 16, G 1 1/2".                kos       1
  Elektronsko vodena enojna, linijska centrifugalna obtočna
  črpalka P5, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim
  tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +90 °C, prirobnične
  izvedbe, sestavljena iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive
  litine, suhega tekača iz sive litine in ventilatorsko hlajenega
  elektromotorja. Tehnične karakteristike ustrezajo ISO 2858
  oziroma DIN 24255:-
  -pretok 11,05m3/h,
  -tlačna višina 5m
  s prigrajeno frekvenčno regulacijo z vzdrževanjem tlaka,
  -priključna napetost 220V, Pel=450W
  nazivni tlak v okrovu PN 10,
A10 s prirobničnim priključkom PN 10, DN40                 kos       1


  Elektronsko vodena enojna, linijska centrifugalna obtočna
  črpalka P6, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim
  tesnilom osi, za ogrevno vodo od +10 °C do +90 °C, sestavljena
  iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz
  sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične
  karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:-
  -pretok 2,9m3/h,
  -tlačna višina 5m
  s prigrajeno frekvenčno regulacijo z vzdrževanjem tlaka,
  -priključna napetost 220V, Pel=85W
  nazivni tlak v okrovu PN 10,
A11 s navojnim priključkom PN 16, G 1 1/2".                kos       1
                                     Page 222 of 442
  Elektronsko vodena enojna, linijska centrifugalna obtočna
  črpalka P7, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim
  tesnilom osi, za hladilno vodo od +4 °C do +32 °C, prirobnične
  izvedbe, sestavljena iz spiralnega hidravličnega ohišja iz sive
  litine, suhega tekača iz sive litine in ventilatorsko hlajenega
  elektromotorja. Tehnične karakteristike ustrezajo ISO 2858
  oziroma DIN 24255:-
  -pretok 11,26m3/h,
  -tlačna višina 5m
  s prigrajeno frekvenčno regulacijo z vzdrževanjem tlaka,
  -priključna napetost 220V, Pel=450W
  nazivni tlak v okrovu PN 10,
A12 s prirobničnim priključkom PN 10, DN40                 kos       1


  Elektronsko vodena enojna, linijska centrifugalna obtočna
  črpalka P8, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim
  tesnilom osi, za hladilno vodo od +4 °C do +32 °C, sestavljena iz
  spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz
  sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične
  karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:-
  -pretok 6,43m3/h,
  -tlačna višina 5m
  s prigrajeno frekvenčno regulacijo z vzdrževanjem tlaka,
  -priključna napetost 220V, Pel=185W
  nazivni tlak v okrovu PN 10,
A13 s navojnim priključkom PN 10, G 1 1/2"                 kos       1


  Elektronsko vodena enojna, linijska centrifugalna obtočna
  črpalka P9, s frekvenčno krmiljenim motorjem in mehanskim
  tesnilom osi, za hladilno vodo od +4 °C do +32 °C, sestavljena iz
  spiralnega hidravličnega ohišja iz sive litine, suhega tekača iz
  sive litine in ventilatorsko hlajenega elektromotorja. Tehnične
  karakteristike ustrezajo ISO 2858 oziroma DIN 24255:-
  -pretok 5,36m3/h,
  -tlačna višina 5m
  s prigrajeno frekvenčno regulacijo z vzdrževanjem tlaka,
  -priključna napetost 220V, Pel=185W
  nazivni tlak v okrovu PN 10,
A14 s navojnim priključkom PN 10, G 1 1/2"                 kos       1
  Tripotni regulacijski ventil za regulacijo ogrevne vode v
  krogotoku 55/40oC radiatorska veja , z dušilnim stožcem in
  omejitvijo giba, okrov iz nodularne litine, notranja garnitura iz
  nerjavnega jekla, z mehko zatesnitvijo, navojni priključek,
  vključno s tesnili, pretok medija 1,45m3/h.
  PN 16, G1", kvs=4m3/h, skupaj z elektromotornim pogonom
  napajanje 24V za zvezno regulacijo. Ventil danfossVRG3 15/4,0
A15 pogon AME 428 SU/24V.                          kos       1

  Tripotni regulacijski ventil za regulacijo ogrevne vode v
  krogotoku 55/40oC konvektorska veja , z dušilnim stožcem in
  omejitvijo giba, okrov iz nodularne litine, notranja garnitura iz
  nerjavnega jekla, z mehko zatesnitvijo, navojni priključek,
  vključno s tesnili, pretok medija 4,35m3/h.
  PN 16, G1 1/2", kvs=10m3/h, skupaj z elektromotornim pogonom
  napajanje 24V za zvezno regulacijo. Ventil danfossVRG3 25/10
A16 pogon AME 428 SU/24V.                          kos       1

  Tripotni regulacijski ventil za regulacijo ogrevne vode v
  krogotoku 45/36oC veja talnega ogrevanja , z dušilnim stožcem
  in omejitvijo giba, okrov iz nodularne litine, notranja garnitura iz
  nerjavnega jekla, z mehko zatesnitvijo, navojni priključek,
  vključno s tesnili, pretok medija 2,9m3/h.
  PN 16, G1 1/4", kvs=6,3m3/h, skupaj z elektromotornim
  pogonom napajanje 24V za zvezno regulacijo. Ventil
A17 danfossVRG3 20/6,3 pogon AME 428 SU/24V.                kos       1

  Tripotni preklopni ventil za preklop ogrevne vode v krogotoku
  ogrevanje bazena, z dušilnim stožcem in omejitvijo giba, okrov iz
  nodularne litine, notranja garnitura iz nerjavnega jekla, z mehko
  zatesnitvijo, navojni priključek, vključno s tesnili,
  PN 16, G1 1/4", kvs=6,3m3/h, skupaj z elektromotornim
  pogonom napajanje 24V za tritočkovno regulacijo. Ventil
A18 danfossVRG3 20/6,3 pogon AMV 428 SU/24V.                kos       2
   Avtomatska mehčalna naprava za polnjenje sistema ogrevanja
   kotlovske vode:
   mehanski predfilter
   priključek 1"
   max. pretok 1,5 m3/h
   Vključno z: Priporcionalno dozirno napravo za dovajanje
   inhibitorja v kotlovsko vodo
A19                                     kpl       1
                                      Page 223 of 442
  Prenosnik toplote ploščni za pripravo ogrevne vode za whirpool,
  vključno izolacija in podstavki. toplotna moč: 60 kW primar:
A20 70/50 st. C, sekundar: 70/50 st. C, PN 16, Qdov=2,62 m3/h.      kpl       2

  Prenosnik toplote ploščni za pripravo hladilne vode , vključno
  izolacija in podstavki. toplotna moč: 215 kW primar:5/12 st. C,
A21 sekundar: 14/6 st. C, PN 16, Qdov=24,7 m3/h.             kpl       1
  Prirobnična krogelna pipa DN100, PN16, vključno s
A22 protiprirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom.        kos       7
A23 isto, le DN80                             kos       2
A24 isto, le DN65                             kos       8
  Navojna krogelna pipa DN50, PN16, vključno s tesnilnim in
A25 pritrdilnim materialom.                        kos     10
A26 isto, le DN40                             kos     12
A27 isto, le DN32                             kos     16
A28 isto, le DN25                             kos       5
A29 isto, le DN20                             kos       5
A30 isto, le DN15                             kos       5
  Prirobnični čistilni kos DN100, PN16, vključno s
A31 protiprirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom.        kos       1
A32 isto, le DN80                             kos       1
A33 isto, le DN65                             kos       2
  Navojni čistilni kos DN50, PN16, vključno s tesnilnim in
A34 pritrdilnim materialom.                        kos       2
A35 isto, le DN40                             kos       3
A36 isto, le DN32                             kos       3
A37 isto, le DN25                             kos       1
A38 isto, le DN20                             kos       1
A39 isto, le DN15                             kos       1
  Poševnosedežni medeninasti prirobnični regulacijski ventil PN
  10 za hladno ali toplo vodo oziroma vodno mešanico, skupaj z
  ročnim kolesom odgovarjajoče barve in nastavitveno skalo s
  priloženim diagramom “pretok-tlačni padec” proizvajalca,
  merilnima nastavkoma s pipicama DN 8, ter tesnilnim
A40 materialom in protiprirobnicami, nazivne velikosti DN80        kos       1
A41 isto, le DN65                             kos       2
  Poševnosedežni medeninasti navojni regulacijski ventil PN 10
  za hladno ali toplo vodo oziroma vodno mešanico, skupaj z
  ročnim kolesom odgovarjajoče barve in nastavitveno skalo s
  priloženim diagramom “pretok-tlačni padec” proizvajalca,
  merilnima nastavkoma s pipicama DN 8, ter tesnilnim
A42 materialom, nazivne velikosti DN50                  kos       2
A43 isto, le DN40                             kos       3
A44 isto, le DN32                             kos       2
  Protipovratna loputa za medprirobnično vgradnjo PN 16 DN 100.
  Vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
A45                                    kos       1
A46 isto, le DN80                             kos       1
A47 isto, le DN65                             kos       2
  Navojna protipovratna loputa, PN 16 DN 50. Vključno s tesnilnim
  in pritrdilnim materialom.
A48                                    kos       2
A49 isto, le DN40                             kos       3
A50 isto, le DN32                             kos       4
  termometer v med. tulcu za območje 0÷100°C, skupaj s varilnim
A51 navojnim nastavkom in tulcem.                     kos     20
A52 medeninasta izpustna pipa DN20                    kos     15
A53 medeninasta izpustna pipa DN15                    kos     15
  manometer za območje 0÷6,0 bar, skupaj s varilnim navojnim
A54 nastavkom in manometrsko pipo.                    kos     20
  Odzračevalni lonček, vključno z izpustnim ventilom in cevjo R10.
A55 V= 2l                                 kos     25

  Vamostni navojni ventil po DIN 4751 za odvod raztezne vode
  PN 16 DN 25
A56 pod =2,5 bar. Vključno s tesnili in cevjo za izpust          kos       2

  Kopalniški radiator, izdelan iz varjenih jeklenih cevi, pobarvan v
  skladu z DIN55900, z odtenkom RAL 9016, preizkušen po
  DIN4704, za delovni tlak do 8bar in maksimalno obratovalno
  temperaturo 1100C, z dvema odzračnima čepoma z radiatorskim
  kotnim ventilom z ročno regulacijo in kotnim zapornim ventilom,
  z vsem potrebnim tesnilnim in montažnim materialom. Naprimer
A57 proizvod Varis tip EURORA 1322x450                  kos     20
                                     Page 224 of 442
  Kopalniški radiator, izdelan iz varjenih jeklenih cevi, pobarvan v
  skladu z DIN55900, z odtenkom RAL 9016, preizkušen po
  DIN4704, za delovni tlak do 8bar in maksimalno obratovalno
  temperaturo 1100C, z dvema odzračnima čepoma z radiatorskim
  kotnim ventilom z ročno regulacijo in kotnim zapornim ventilom,
  z vsem potrebnim tesnilnim in montažnim materialom. Naprimer
A58 proizvod Varis tip EURORA 1672x450                    kos       6


  Jekleni panelni radiator, izdelan iz jeklene pločevine minimalne
  debeline 1,25mm, pobarvan v skladu z DIN55900, z odtenkom
  RAL9010, preizkušen po DIN4703, za delovni tlak 8 bar in
  maksimalno obratovalno temperaturo 110 0C, s standardnimi
  priključki za dvocevni sistem, z radiatorskim ventilom DN15 s
  termostatsko glavo z zaščitno blokado, s stranskim zapornim
  ventilom, z zapornima odzračevalnima čepoma, s
  hitromontažnimi pritrdilnimi konzolami, z vsem potrebnim
  tesnilnim in montažnim materialom. Ustreza naprimer proizvod
A59 Koradoali ustrezen drugi. radik klasic Type 22 1100x600         kos     10
A60 isto, le radik klasic Type 22 900x600                  kos       8
A61 isto, le radik klasic Type 22 1100x900                  kos       4
  Tropotni motorni navojni ventil (3 / 4'') za obtočno povezavo ob
  izkllopih konvektrojev za tlak do 16 bar in max. temperaturo
     o
A62 110 C, napajanje 230V-50/60Hz, IP43.                   kos       8
  Dobava in montaža kasetnega parapetnega konvektorja za
  horizontalno namestitev za štiri-cevni sistem ogrevanja in
  hlajenja za vgradnjo v hotelske sobe po navodilih arhitekta. Z
  rešetko za zajem zraka. Konvektor je sestavljen iz ohišja
  izdelanega iz pocinkane pločevine termično in zvočno
  izoliranega z izolacijo zaprtocelične strukture, izpihovalne
  rešetke v pantone cool grey 1C svetlo sivi barvi, narejene iz
  močne plastike in enega kosa z dva možnima načinoma
  nastavitve izpiha zraka in zajemno rešetko na čelni strani v
  pantone cool grey 1C svetlo sivi barvi z vgrajenim sisntetičnim
  regenerativnim filtrom. Konvektor ima EUROVENT certifikat.
  Toplotna izmenjevalca sta izdelana iz vlečenih bakrenih cevi in
  mehansko natisnjenih aluminijastih lamel z posebnim profilom za
  povečanje površine. Izmenjevalec ima vgrajen priključek za
  odzračevanje in izpust. Hladilni register je tri ali štiriredne
  izvedbe, grelni register je eno ali dvoredne izvedbe. Pod in za
  izmenjevalci je banjica za lovljenje kondenzata v obliki črke L, z
  odtokom premera 15 mm in dodatno banjico za vgradnjo pod
  ventile (opcija). Konvektor ima vgrajen enofazni elektromotor
  zaščitnega razred IP 20, klase B, z možno izbiro 6 hitrosti, od
A63 katerih so tri tovarniško povezane. Motor je nameščen na         kos     30   Priklopna ventila DN15. Regulacijski ventil za ogrevanje in
   hlajenje za tlačno neodvisno hidravlično uravnovešenje z ročnim
   nastavljalnikom; v kombinaciji z elektro-termičnim pogonom npr.
   tip IMI TBV-CMP, DN 15 S pogonom TSE 230V. Programiranje
   krmilnika, testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski
   zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih
   parametrov, navodila za uporabnika. Fleksibilnimi veznimi
   cevkami za povezavo med priključki na konvektorju in zapornimi
   krogličnimi ventili na dovodu in povratku ogrevanja in hlajenja.
   Konvektor je povezan na CNS s dodastnim krmilnikom v sobi za
   fino uravnavanje temperature +-1,5oC, proizvod Honeywell tip
   VISTA (Silon d.o.o.)Ustreza konvektor proizvajalca: SABIANA
   S.p.A. Tip: Carisma CRC 33+1 MVBIV(Genera d.o.o.) oz.
   proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik:
   Minimalni pretok zraka: 185 m3/h, Minimalna hladilna moč
   celotna/občutena: Qh = 1280/940 W, (Tv = 7 °C, Tz s.t. = 26 °C
   in m.t. 18,5 °C), Minimalna ogrevna moč: Qg = 1520W,
   Maksimalna električna moč: 15 W, Maksimalna zvočna moč: 31
   dB(A), Maksimalne dimenzije kasete: 600 x 820 x 260 mm
                                      Page 225 of 442
  Dobava in montaža kasetnega stropnega konvektorja za štiri-
  cevni sistem ogrevanja in hlajenja za vgradnjo v spuščeni strop.
  Vpihovanje zraka v štirih različnih smereh skupaj s črpalko za
  odvod kondenzata in EUROVENT certifikatom. Vstopna rešetka,
  difuzor in usmerjevalne rešetke izdelani iz umetne sintetične
  snovi bele barve RAL 9003. Ohišje iz galvanizirane jeklene
  pločevine z zvočno in toplotno izolacijo iz polietilena. Izolacija
  mora biti ognjevarna, stopnje B2 po DIN 4102. Ventilatorski
  sklop sestoji iz radialnega ventilatorja s samomazalnimi ležaji.
  Zunanji motor rotorja je priključen na 230 V / 50 Hz in ima
  stopnjo zaščite IP 54, izolacija razreda 1 z integriranim
  termičnim varovalom za zaščito motorja, ki je vezan na krmilno
  enoto na zunanjem delu ohišja. Motor je trostopenjski enofazni.
  Posoda za zbiranje kondenzata je iz polistirenske pene in
  oblikovana tako, da omogoča optimalno difuzijo vodne pare. Je
  ognjevarna, stopnje B2 po DIN 4102. Zračni filter je sintetični
  pralni z učinkovitostjo filtracije G1 po SIST EN 779. Črpalka
  kondenzata je dvostopenjska s stikalom. Črpalka je priklopljena
  na krmilno enoto, ki je na zunanjem delu ohišja in ima 650 mm
A64 dvižne višine.                              kos     15

   Skupaj s vpihovalno masko iz umetne mase v beli barvi, s
   štirimi nastavljivimi loputami, zajemno rešetko in filtrom.
   Priklopna ventila DN15. Regulacijski ventil za ogrevanje in
   hlajenje za tlačno neodvisno hidravlično uravnovešenje z ročnim
   nastavljalnikom; v kombinaciji z elektro-termičnim pogonom npr.
   tip IMI TBV-CMP, DN 15 S pogonom TSE 230V. Programiranje
   krmilnika, testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski
   zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih
   parametrov, navodila za uporabnika. Fleksibilnimi veznimi
   cevkami za povezavo med priključki na konvektorju in zapornimi
   krogličnimi ventili na dovodu in povratku ogrevanja in hlajenja.
   Konvektor je povezan na CNS. Ustreza konvektor proizvajalca:
   SABIANA S.p.A. Tip: SkyStar SK 04 (Genera d.o.o.) oz.
   proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik:
   Minimalni pretok zraka: 310 m3/h, Minimalna hladilna moč
   celotna/občutena: Qh = 1.746/1.424 W
   (Tv = 7 °C, Tz s.t. = 26 °C in m.t. 18,5 °C), Minimalna ogrevna
   moč: Qg = 1960W, Maksimalna električna moč: 25 W,
   Maksimalna električna moč: 25 W, Maksimalna zvočna moč: 24
   dB(A), Maksimalne dimenzije kasete: 580 x 580 x 250 mm

  Dobava in montaža kasetnega stropnega konvektorja za štiri-
  cevni sistem ogrevanja in hlajenja za vgradnjo v spuščeni strop.
  Vpihovanje zraka v štirih različnih smereh skupaj s črpalko za
  odvod kondenzata in EUROVENT certifikatom. Vstopna rešetka,
  difuzor in usmerjevalne rešetke izdelani iz umetne sintetične
  snovi bele barve RAL 9003. Ohišje iz galvanizirane jeklene
  pločevine z zvočno in toplotno izolacijo iz polietilena. Izolacija
  mora biti ognjevarna, stopnje B2 po DIN 4102. Ventilatorski
  sklop sestoji iz radialnega ventilatorja s samomazalnimi ležaji.
  Zunanji motor rotorja je priključen na 230 V / 50 Hz in ima
  stopnjo zaščite IP 54, izolacija razreda 1 z integriranim
  termičnim varovalom za zaščito motorja, ki je vezan na krmilno
  enoto na zunanjem delu ohišja. Motor je trostopenjski enofazni.
  Posoda za zbiranje kondenzata je iz polistirenske pene in
  oblikovana tako, da omogoča optimalno difuzijo vodne pare. Je
  ognjevarna, stopnje B2 po DIN 4102. Zračni filter je sintetični
  pralni z učinkovitostjo filtracije G1 po SIST EN 779. Črpalka
  kondenzata je dvostopenjska s stikalom. Črpalka je priklopljena
  na krmilno enoto, ki je na zunanjem delu ohišja in ima 650 mm
A65 dvižne višine.                              kos       2

   Skupaj s vpihovalno masko iz umetne mase v beli barvi, s
   štirimi nastavljivimi loputami, zajemno rešetko in filtrom.
   Priklopna ventila DN15. Regulacijski ventil za ogrevanje in
   hlajenje za tlačno neodvisno hidravlično uravnovešenje z ročnim
   nastavljalnikom; v kombinaciji z elektro-termičnim pogonom npr.
   tip IMI TBV-CMP, DN 15 S pogonom TSE 230V. Programiranje
   krmilnika, testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski
   zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih
   parametrov, navodila za uporabnika. Fleksibilnimi veznimi
   cevkami za povezavo med priključki na konvektorju in zapornimi
   krogličnimi ventili na dovodu in povratku ogrevanja in hlajenja.
   Konvektor je povezan na CNS. Ustreza konvektor proizvajalca:
   SABIANA S.p.A. Tip: SkyStar SK 14 (Genera d.o.o.) oz.
   proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik:
   Minimalni pretok zraka: 310 m3/h, Minimalna hladilna moč
   celotna/občutena: Qh = 1850/1340 W
   (Tv = 7 °C, Tz s.t. = 26 °C in m.t. 18,5 °C), Minimalna ogrevna
   moč: Qg = 2430W, Maksimalna električna moč: 25 W,
   Maksimalna zvočna moč: 24 dB(A), Maksimalne dimenzije
   kasete: 580 x 580 x 250 mm
                                      Page 226 of 442
  Dobava, montaža in zagon ventilatorskega konvektorja za
  parapetno namestitev tihe izvedbe, za 4 cevni sistem hlajenja in
  ogrevanja z rešetko za zajem zraka iz sprednje strani. Konvektor
  je sestavljen iz ohišja izdelanega iz pocinkane pločevine
  termično in zvočno izoliranega z izolacijo zaprtocelične
  strukture, okrasne maske iz galvanizirane pločevine v barvi RAL
  9003, ojačane plastike na vogalih v pantone cool grey 1C svetlo
  sivi barvi odporne na mehanske udarce in poškodbe,
  izpihovalne rešetke v pantone cool grey 1C svetlo sivi barvi,
  narejene iz močne plastike in enega kosa z dva možnima
  načinoma nastavitve izpiha zraka in zajemno rešetko na čelni
  strani v pantone cool grey 1C svetlo sivi barvi z vgrajenim
  sisntetičnim regenerativnim filtrom. Konvektor ima EUROVENT
  certifikat. Toplotna izmenjevalca sta izdelana iz vlečenih
  bakrenih cevi in mehansko natisnjenih aluminijastih lamel z
  posebnim profilom za povečanje površine. Izmenjevalec ima
  vgrajen priključek za odzračevanje in izpust. Hladilni register je
  tri ali štiriredne izvedbe, grelni register je eno ali dvoredne
  izvedbe. Pod in za izmenjevalci je banjico za lovljenje
  kondenzata v obliki črke L, z odtokom premera 15 mm in
A66 dodatno banjico za vgradnjo pod ventile (opcija). Konvektor ima      kos       3    Priklopna ventila DN15. Regulacijski ventil za ogrevanje in
   hlajenje za tlačno neodvisno hidravlično uravnovešenje z ročnim
   nastavljalnikom; v kombinaciji z elektro-termičnim pogonom npr.
   tip IMI TBV-CMP, DN 15 S pogonom TSE 230V. Programiranje
   krmilnika, testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski
   zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih
   parametrov, navodila za uporabnika. Fleksibilnimi veznimi
   cevkami za povezavo med priključki na konvektorju in zapornimi
   krogličnimi ventili na dovodu in povratku ogrevanja in hlajenja.
   Konvektor je povezan na CNS. Ustreza konvektor proizvajalca:
   SABIANA S.p.A. Tip: SCarisma CRC 13+1 MVBIV (Genera
   d.o.o.) oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših
   karakteristik: Minimalni pretok zraka: 105 m3/h, Minimalna
   hladilna moč celotna/občutena: Qh = 590/470 W
   (Tv = 7 °C, Tz s.t. = 26 °C in m.t. 18,5 °C), Minimalna ogrevna
   moč: Qg = 760W, Maksimalna električna moč: 16 W,
   Maksimalna zvočna moč: 32 dB(A), Maksimalne dimenzije
   kasete:720 x 600 x 260 mm   Natančno vzdrževanje tlaka s črpalko, ±0.2 bar, dopolnjevanje
   vode, odplinjevanje. Za ogrevanje, solarne in hladilne vodne
   sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, dodatki
   proti zmrzovanju do 50%, kompaktna regulacijska enota TecBox
   z vsemi funkcijskimi elementi,
   • dynaflex delovanje, elastično, obratovanje z regulacijo hitrosti
   • 1 črpalka, 1 prelivni ventil
   • fillsafe dopolnjevanje vode, z vodnim števcem in vmesno
   posodo za dopolnjevanje tip AB, skladno z EN 1717, SVGW –
   testirano
   • oxystop odplinjevanje vode iz sistema in vode iz dopolnjevanja
   z delnim vakuumom
   • regulacija BrainCube, za optimalno varno obratovanje, samo-
   optimizacija s spominsko funkcijo, numerični in grafični prikaz
   tlaka in prostornine, električni priklop 230V/50Hz s sklopko za
   ločitev iz omrežja, podatkovni vmesnik RS 485, prosto
   programabilni digitalni izhodi
   • vsebuje nerjavno cev s tesnili za priključitev na primarno
   posodo
   • CE-overjeno skladno z evropskimi direktivami PED/DEP
   97/23/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC. Naprimer proizvod
   Pneumatex – IMI International tip Transfero TPV 4.1 ali
   podoben s karakteristikami: Maksimalen dovoljen tlak: PS 8 bar
   Električna napetost: 230V / 50Hz
   Nivo hrupa: SPL 55 dB(A)
   Električna moč: PA 0,6 kW

A68                                      kos       2
                                       Page 227 of 442
   Primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko, podnožje s
   senzorjem za merjenje količine vode, jeklena, varjena, barva
   berilij, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki
   proti zmrzovanju do 50%;
   • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi
   standardi Pneumatex;
   • blazino je možno odzračiti na vrhu, odvod kondenza na dnu
   • podnožje za pokončno montažo
   • vključuje vgradni komplet za priključitev na vodni strani z
   varnostnim ventilom 2 bar in izpustno pipo
   • endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo
   • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna
   garancija za posodo. Naprimer proizvod Pneumatex – IMI
   International tip Transfero TU 200.2 ali podoben s
   karakteristikami: Nominalen volumen: VN 200 litrov
   Maksimalen dovoljen tlak: PS 2 bar

A68                                    kos       2


   Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena,
   barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne
   vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
   • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi
   standardi Pneumatex;
   • konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z
   zgornjim ali spodnjim priklopom;
   • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna
   garancija za posodo
   • vključno zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo
   razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z
   izpustom, skladno z EN 12828
   Naprimer proizvod Pneumatex – IMI International tip Statico
   SD 35.10 ali podoben s karakteristikami: Nominalen volumen:
   VN 35 litrov
   Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar
A69                                    kos       2 B TALNO OGREVANJE - UPONOR SISTEM HIŠNEGA UDOBJA
  Koluti Uponor Sistem hišnega udobja - MLCP bela v kolutih. 16
 B1 x 2,0, Kolut 500 m. KODA: 1013380                    m    2,500
  Cevni fitingi Uponor Sistem hišnega udobja - vijačna spojka
 B2 MLC 16 x 3/4. KODA:                          kos     66
   Uponor Sistem hišnega udobja - razdelilec iz nerj. jekla z merilc.
 B3 pret. 4 odcepi. KODA: 1013053                     kos       1
   Uponor Sistem hišnega udobja - razdelilec iz nerj. jekla z
 B4 merilc. pret. 5 odcepov.KODA: 1013054                 kos       1
   Uponor Sistem hišnega udobja - razdelilec iz nerj. jekla z
 B5 merilc. pret. 6 odcepov. KODA: 1013055                 kos       1
   Uponor Sistem hišnega udobja - razdelilec iz nerj. jekla z
 B6 merilc. pret. KODA: 1013058                      kos       2
   Uponor Sistem hišnega udobja - Podometna razdelilna omarica.
 B7 UFH 1. KODA: 1046991                          kos       3
  Uponor Sistem hišnega udobja Podometna razdelilna omarica.
 B8 UFH 2. KODA: 1046992                          kos       2

  Sistemske plošče Uponor Sistem hišnega udobja - izolacijska
 B9 rola s teksturno folijo. EPS 045 DES sm. KODA: 1000003         m²     394
  Izolacijske plošče Uponor Sistem hišnega udobja - PS izolacija
B10 EPS-DEO 30.                              m²     394
  Uponor Sistem hišnega udobja - brezžični priključni modul C-
B11 56+I-76. KODA: 1045562                         kos       5
B12 Uponor dodatek za estrih VD 450. KODA: 1000084             kg      52
B13 Uponor lepilni trak. KODA: 1000012                   kos       6
B14 Uponor obložna folija 150x10.KODA: 1000080               m     235
B15 Uponor označevalni set. KODA: 1000083                 kpl.       5
B16 Uponor pritrdilec za cev. KODA: 1000013                kos    4,863
B17 Uponor razmejitveni profil 100x10. KODA: 1000081            m        5
B18 Uponor sobni termostat T-54, javni. KODA: 1045572           kos       6
B19 Uponor termopogon 24 V. KODA: 1013008                 kos     33
B20 Uponor zaščitna cev 20 mm. KODA: 1000082                kos     66


 C CEVOVODI
                                     Page 228 of 442
   Cevovodi iz črnih jeklenih cevi - brezšivnih cevi, po EN 10216-1,
   material P235TR1 za ogrevne razvode, spajanje z varjenjem.
   Montaža na višini do 3,5 m. Vključno s fazoni po EN 10253-2-
   material P235TR1 in varilnim materialom. DN100 (1114,3 x
 C1  3,6mm)                                m      10
 C2  Enako, le DN80 (88,9 x 3,2mm).                    m      80
 C3  Enako, le DN65 (76,1 x 2,9mm).                    m     480
 C4  Enako, le DN50 (60,3 x 2,9mm).                    m     170

  Protikorozijska zaščita jeklenih cevovodov ogrevnega/hladilnega
  sistema in podpor po predhodnem čiščenju, razmaščevanju,
  mehanskem čiščenju, z dvakratnim miniziranjem ter dvakratnim
 C5 prekrivnim premazom                          m²     200
  Bakrena cev za ogrevni/hladilni sistem, izdelana iz minimalno
  99,9% čistega bakra, z notranje strani dodatno zaščitena proti
  luknjičasti koroziji. V skladu s standardi EN 1057 ter DIN
  1786/1754. Vključno z montažnim, spojnim in tesnilnim
 C6 materialom. Cu 42 x 1,5 (DN40)                     m     680
 C7 Enako, le Cu 35 x 1,5 (DN32).                      m     650
 C8 Enako, le Cu 28 x 1,5 (DN25).                      m     750
 C9 Enako, le Cu 22 x 1 (DN20).                       m     820
C10 Enako, le Cu 18 x 1 (DN15).                       m     600
   Toplotna izolacija ogrevalnih cevovodov s koeficientom prehoda
   <0,035W/m2K pri 0oC (po SIST ISO 8794), samougasljiva,
   stopnja zadimljenosti S3 po DIN EN13501. Skupaj s vključno
   ustrezna količina lepila. Naprimer proizvod Kaimann tip
C11  KAIFLEX HT. DN100 in debelina 40mm,                  m      10
C12  Enako, le DN80 in debelina 40mm,                   m      40
C13  Enako, le DN65 in debelina 40mm,                   m     240
C14  Enako, le DN50 in debelina 40mm,                   m      85
C15  Enako, le DN40 in debelina 40mm,                   m     340
C16  Enako, le DN32 in debelina 40mm,                   m     325
C17  Enako, le DN25 in debelina 20mm,                   m     375
C18  Enako, le DN20 in debelina 20mm,                   m     410
C19  Enako, le DN15 in debelina 20mm,                   m     300
   Toplotna izolacija hladilnih cevovodov s koeficientom prehoda
   <0,035W/m2K pri 0oC (po SIST ISO 8794), samougasljiva,
   stopnja zadimljenosti S3 po DIN EN13501. Skupaj s vključno
   ustrezna količina lepila. Naprimer proizvod Kaimann tip
C20  KAIFLEX HT. DN100 debelina 20mm                    m      10
C21  Enako, le DN80 in debelina 20mm,                   m      40
C22  Enako, le DN65 in debelina 20mm,                   m     240
C23  Enako, le DN50 in debelina 20mm,                   m      85
C24  Enako, le DN40 in debelina 20mm,                   m     340
C25  Enako, le DN32 in debelina 20mm,                   m     325
C26  Enako, le DN25 in debelina 20mm,                   m     375
C27  Enako, le DN20 in debelina 20mm,                   m     410
C28  Enako, le DN15 in debelina 20mm,                   m     300
   Cevne podpore za podpiranje in obešanje cevi. Ustrezajo tipski
C29  proizvodi Hilti oziroma Sikla.                    kpl       1
   Cevne podpore za podpiranje in obešanje cevi izdelane iz
C30  jeklenih profilov po načrtih.                    kg     500
   Izdelava dovodnega in povratnega razdelilca iz jeklena šivne
   cevi izdelane po EN 10216-1, material P235TR1 za nazivni tlak
   PN 10 za razvod ogrevne vode, z varilnim materialom. Izdelati
C31  po načrtu.                              kpl       2

  Izdelava tlačnega preizkusa nove instalacije s preizkusnim
C32 tlakom ki je 1,5 x obratovalni tlak s končnim pisnim poročilom     kpl       1
C33 Izpiranje cevovodov po odsekih                     kpl       1
  Napisne ploščice in označitev vseh novo vgrajenih elementov in
C34 cevovodov                               kpl       1
C35 Transportni in manipulativni stroški 3%.                %    do 3%


 D  SPLOŠNI IN INŽINIRING STROŠKI
 D1  Splošni, zavarovalni, transportni in inženiring stroški       kpl       1
 D2  Izvedba tlačnega preizkusa z izdelavo zapisnika           kpl       1
 D3  Poizkusni zagon z vregulacijo armatur in meritvijo količin      kpl       1

 D4 Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, atesti, certifikati   kpl      1
 D5 Izdelava PID projektne dokumentacije                  kpl      1
 D6 Stroški nepredvidenih del                       %    do 15%
  SKUPAJ 3


 4 PLINSKI PRIKLJUČEK
                                     Page 229 of 442
  Merilnik pretoka zem. plina z volumskim korektorjem pretoka in
  impulznim izhodom za daljinsko odčitavanje porabe plina s
  parametri: B = 10÷100 m3/h; Pvstop = 100 mbar; Plinomer
  (proizvod in tip) ter način vgradnje potrdi distributer plina na
 A1 območju Bleda.                              kos       1
  Filter za zemeljski plin 100 mbar s pritrdilnimi elementi, tesnili,
  tesnilno pasto. Filter mora imeti vložek za čiščenje 85 % za
  velikost do 0,5 mikrona in 98 % za velikost delcev do 0,2
  mikrona s prirobnicami velikosti DN65 PN16, tip ZEFG in
 A2 protiprirobnice.                             kos       1

   Krogel. ventil za zem. plin 1 bar s tesnili, protiprirobnicami (oz.
   navojem) in pritrdilnim materialom, (DVGW - atest). Izdelek:
 A3  POLIX DN 65 PN 16 (tip FK - K80) ali enakovredno.           kos       2
   Krogel. ventil za zem. plin 1 bar z elektromagnetnim pogonom,
   protiprirobnicami (oz. navojem) in pritrdilnim materialom, (DVGW
   - atest),
 A4  dimenzije DN65 PN16                          kos       1
   Manometer fi 100, s krogelno pipo DN 15 in umirjevalno cevjo za
 A5  območje merjenja 0÷300 mbar                      kos       1
   Termometer za zem. plin v okroglem ohišju f120 mm za obseg
 A6  merjenja -20°¸+60°C, varilni nastavek.                 kos       1
   Zidna omarica iz nerjavne pločevine za krogel. ventil z
 A7  elektromagnetnim pogonom (DN80).                    kos       1
   Regulator tlaka za vstopni tlak pmin=100 mbar, izstopnim
   tlakom, s prigrajenim varnostno zapornim ventilom skupaj s
 A8  potrebnimi vijaki in tesnili.                     kos       4
   Filter za plin. Tlak plina 20 mbar, pretok 26 m3/h, PN 6, navojni
 A9  priklop R 1 1/2".                           kos       4
   Krogelna pipa navojne izvedbe za plin R1 1/2", PN6. Z termično
A10  zaščito                                kos       5
   Krogelna pipa navojne izvedbe za plin R1", PN6. Z termično
A11  zaščito                                kos       2
   Krogelna pipa navojne izvedbe za plin R1", PN6 z
   elektromagnetnim pogonom za avtomatski izklop vezan na
A12  kuhinjsko napo.                            kos       2
  Notranja plinska instalacija izdelana iz črnih jeklenih cevi iz
  celega, DIN 1629-2, dimenzije DIN 2448, St 37-0, z atestom za
  plin, DN 40, spajanje z varjenjem, vključno fazonski kosi.
  Vključno pritrditev cevi, zvari izvedeni z atestiranimi varilci,
  vključno z čiščenjem rje, miniziranjem in opleskom rumene
A13 barve. Montaža na višini do 3,5 m.                    m       60
A14 Isto le DN25                               m       25
  Izvedba cevnega prehoda skozi zid, oz. streho iz jekl. cevi,
A15 vključno s tesnilnim materialom DN60                   kos       1


 B  SPLOŠNI IN INŽINIRING STROŠKI
 B1  Splošni, zavarovalni, transportni in inženiring stroški        kpl       1
 B2  Izvedba tlačnega preizkusa z izdelavo zapisnika            kpl       1
 B3  Poizkusni zagon z vregulacijo armatur in meritvijo količin       kpl       1

 B4 Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, atesti, certifikati    kpl      1
 B5 Izdelava PID projektne dokumentacije                   kpl      1
 B6 Stroški nepredvidenih del                        %    do 15%
  SKUPAJ 4


 5 DEMONTAŽNA DELA
  Demontaža in odvoz na deponijo obstoječe sanitarne keramike
  iz hotelskih sob za prenovo (23 sob) in sicer: en umivalnik, ena
  tuš kad, ena WC školjka, vse s cevnimi povezavami (vodovod in
 1 kanalizacija).                              kpl.   26
  Demontaža in odvoz na deponijo obstoječega ogrevanja
  hotelskih sob za prenovo (23 sob) in sicer: radiatorji (2) s
 2 cevnimi povezavami.                           kpl.   26
  Demontaža in odvoz na deponijo obstoječega prezračevanja
  hotelskih sob za prenovo (23 sob) in sicer: sobni ventilator s
 3 kanali.                                 kpl.   26

  Demontaža in odvoz na deponijo vseh strojnih inštalacij znotraj
  obstoječe KOTLOVNICE in sicer: dveh kotlov na ELKO,
  dimniške horizontalne tuljave v dolžini ca. 8m, bojlerjem za STV,
  razdelilcev, vse pripadajoče armature in cevne inštalacije.
 4 Ponudnik naj si predhodno ogleda obseg na objektu.            kpl.   1
  Demontaža in odvoz na deponijo oljne instalacije in cisterne za
  potrebe obstoječe KOTLOVNICE. Ponudnik naj si predhodno
 5 ogleda obseg na objektu.                         kpl.   1
                                      Page 230 of 442
 Demontaža in odvoz na deponijo vseh strojnih inštalacij znotraj
 obstoječe KUHINJE in sicer:cevne inštalacije vodovoda,
 kanalizacije in ogrevanja ter prezračevalni kanali. Ponudnik naj
6 si predhodno ogleda obseg na objektu.                kpl.   1

 Demontaža in postavitev na novo lokacijo obstoječo
 TOPLOTNO ČRPALKO teže ca. 2600 kg. Prestavitev poteko od
 obstoječe lokacije na koti terena ob zadnjem delu hotela na novo
 lokacijo na STREHO skupaj višinske razlike ca. 12m. Ponudnik
7 naj si predhodno ogleda obseg na objektu.              kpl.   1
 SKUPAJ 5                                       -
                                   Page 231 of 442
kontrolno-opozorilna
            Page 232 of 442
Page 233 of 442
napakanapaka
napaka
napaka
napakanapaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napakanapaka
     Page 234 of 442
napaka

napakanapaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka


napaka
napaka


napakanapaka
     Page 235 of 442
Page 236 of 442
Page 237 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka


napaka
napakanapakanapaka

napaka
napaka
napakanapaka
napaka
     Page 238 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka


napaka
napaka


napakanapaka
     Page 239 of 442
Page 240 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 241 of 442
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka
napaka
napaka

napaka
napakanapaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka


napaka
napaka


napakanapaka
     Page 242 of 442
Page 243 of 442
Page 244 of 442
napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napakanapakanapaka

napaka
napakanapaka
     Page 245 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka


napaka
napaka


napaka
     Page 246 of 442
napaka
     Page 247 of 442
Page 248 of 442
napaka
napaka

napaka
napakanapakanapaka
napakanapaka
napaka

napakanapaka
napaka

napakanapaka
napaka
     Page 249 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka


napaka
napaka


napakanapaka
     Page 250 of 442
Page 251 of 442
Page 252 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 253 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napakanapaka
napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka


napakanapaka

napaka

napaka
     Page 254 of 442
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka
napakanapaka
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napakanapaka
napaka
     Page 255 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 256 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka


napaka
napaka
     Page 257 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napakanapakanapakanapaka
napaka
napaka
     Page 258 of 442
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 259 of 442
napaka
napaka
napakanapaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napakanapakanapaka
napaka
napaka
     Page 260 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 261 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 262 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napakanapaka


napaka

napaka

napaka
napaka
     Page 263 of 442
Page 264 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 265 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 266 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 267 of 442
napakanapaka

napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka
napaka


napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka

napaka

napakanapaka
napaka
     Page 268 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka
     Page 269 of 442
napaka
napaka
     Page 270 of 442
napaka
napaka
     Page 271 of 442
napaka
napaka
napaka

napaka

napaka

napaka

napaka

napaka

napaka

napaka


napaka

napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 272 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka

napakanapaka


napaka
napaka

napaka
NAPAKA  ali  vključeno


napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
NAPAKA  ali  vključeno
              Page 273 of 442
napaka
napakanapakanapaka

napaka

napaka

napaka


napaka

napaka

napaka

napaka


napaka
napaka
napaka

napaka


napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
NAPAKA  ali  vključeno
napaka


napaka


napaka
napaka


napaka
              Page 274 of 442
napaka
napaka
     Page 275 of 442
                              BAZENSKA TEHNIKA                               REKAPITULACIJA
                                                       SKUPAJ
1.  Filtrski sistem
2.  Agregati
3.  Merilno regulacijski instrumenti
4.  Dozirne naprave
5.  Elementi za betonske stene
6.  Cevovodi
7.  Armature
8.  Ogrevanje bazenske vode
9.  Whirlpool
10.  Krmilna omarica in kabliranje
11.  Splošno

   Vsota 1-9 brez 20%DDV:
   20% DDV
   Vsota 1-20 z 20%DDV:
1.  FILTRSKI SISTEM
1.1 Večslojni filter


   Dobava in montaža filtrske posode iz poliestra ojačana s
   steklenimi vlakni izvedba po DIN 19605 in DIN 19643 zunaj dva
   temeljna premaza in dva končna premaza. Garancija 3 leta od
   tehničnega pregleda. Filterska posoda odporna na klorirano
   bazensko vodo do 40 mgCl/l. Filtrska posoda obstojna do 75
   stopinj celzija.


   Pretok:94 m3/h
   Hitrost filtriranja:29.94 m/h
   Delovni tlak:3.5 bar
   Premer:2.000 mm
   Višina plašča:1.825 mm
   Celotna višina:3.350 mm
   Prirobnice:PN 10

   2 kom vstopni odprtini s prostorskim polnilom DN 500 in ročico
   za lažjo demontažo
   1 kom vstopna odprtina s pokrovom iz plexi stekla
   2 kom kontrolni stekli za kontrolo filtrskega materiala
   1 kom razdelilni sistem za vodo in zrak s min 204 PP šobami,
   tesnili in kontra matico
   1 kom notranji razdelilec za vodo iz nerjavečega jekla 1.4571
   DN 200/DN350
   1 kom zunanji cevovod iz nerjavečega jekla 1.4571 z vsemi
   potrebnimi prirobnicami tlačnega razreda PN 10 po DIN 2576,
   elektropoliran DN150/DN200

   Priključki:
   Za surovo vodo:DN 150
   Za filtrat:DN 150
   Za splakovalno vodo:DN 150
   Za odvod odpadne vode:DN 200
   Za izpust:DN 50
   Za zrak:DN 65
   Za odzračevanje:DN 50
   Za nižanje gladine in prvi filtrat:DN 125

   Fabr.:BWT GFK
   Tip:MSF 2.000
   ali enakovreden
   Fabrikat:_____________________________________
   Tip:_________________________________________


                                    Material:

                                    Ostalo:

                                    Skupaj:            1 kom

1.2 Pribor večslojnega filtra

   Dobava in montaža pribora za večslojni filter ki se sestoji iz
   sledečih komponent:

   1 kom diferenčni merilnik tlaka s priključnimi armaturami in
   vmesnikom za prenos tlaka, premera 100 mm, merilno
   območje 0-6 bar in priključki 2 x R 1/2"
                                          Page 276 of 442
   1 kom plošča iz PP materiala za montažo merilnika
   diferenčnega tlaka, tipske ploščice in škatle z magnetnimi
   ventili.

   1 kom avtomatski odzračevalni ventil iz sive litine znotraj
   zaščitena s teflonsko oblogo dimenzije DN 40/DN 25, vključno
   z cevovodom od odzračevalnika do priključka na kanal.   Fabr.:Mankenberg
   Tip:1.10
   ali enakovreden
   Fabrikat:_____________________________________
   Tip:_________________________________________

   Dobava in montaža filtrskega polnila za filter odvoz odpadnega
   materiala na deponijo.

   700 kg kvarčni pesek po DIN 19642 3.15-5.6 mm
   1400 kg kvarčni pesek po DIN 19642 1.0-2.0 mm
   2650 kg kvarčni pesek po DIN 19642 0.4-0.8 mm
   5300 lit hidroantracit H po DIN 19642 0.6-1.6 mm                                    Material:

                                    Ostalo:

                                    Skupaj:            1 kom
1.3 Kontrolno steklo


   Dobava in montaža kontrolnega stekla DN200 za kontrolo
   odpadne vode, primerno za vgradnjo v cevovod odpadne vode
   iz PE materiala, steklo iz plexi stekla, maksimalni delovni tlak
   2.5 bar


   Fabrikat:_____________________________________
   Tip:_________________________________________


                                    Material:

                                    Ostalo:

                                    Skupaj:            1 kom

   SKUPAJ 1

2.  AGREGATI

2.1 Obtočna črpalka

   Dobava in montaža centrifugalne črpalke s aksialnim sesalnim
   priključkom in radialnimm tlačnim priključkom, gred iz
   nerjavečega jekla ohišje siva litina, kolo iz brona, obstojna na
   bazensko klorirano vodo. Elektromotor fiksno privijačen na
   ohišje črpalke, zračno hlajen vključno s prigrajenim grobim
   filtrom iz sive litine.

   Q=47 - 62 m3/h
   h=ca. 210-230 kPa
   P=5.5 kW
   n=1450 min-1
   U=400 V
   F=50 Hz

   Fabr.: Grundfos
   Tip: 65-250/254
   ali enakovreden
   Fabrikat:_____________________________________
   Tip:_________________________________________


                                    Material:

                                    Ostalo:

                                    Skupaj:            2 kom2.2 Grobi filter
                                          Page 277 of 442
  Dobava in montaža grobega filtra iz nerjavečega jekla 1.4571 ,
  površina elektropolirana vključno s sitom perforacije 3 mm s
  sledečimi teh. podatki


  Premer: DN350
  Sesalni del: DN200
  Priključek za črpalke: DN125/80
  Odzračevanje: R1"
  Pražnjenje: R1"

  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________


                                     Material:

                                     Ostalo:

                                     Skupaj:            1 kom2.3 Pribor črpalke

  Dobava in montaža pribora obtočnih črpalk, na gumijaste
  blažilnike tresljajev ki se sestoji iz:

  1 garn. materiala za pritrjevanje črpalke
  1 kom manometer iz nerjavečega jekla 0-6 bar

  1 kom vakuum manometer iz nerjavečega jekla -1.5-2.5 bar

  1 kom kompenzator DN125
  1 kom kompenzator DN100
  1 kom redukcija DN125/DN80 iz nerjavečega jekla
  1 kom redukcija DN65/DN100 iz nerjavečega jekla vključno s
  kolenom DN100
  1 kom vmesni element DN100 iz nerjavečega jekla
  1 garn. vijakov in matic v pocinkani izvedbi vključno s tesnili ter
  potrebnim priborom za pritrjevanje

  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________


                                     Material:

                                     Ostalo:

                                     Skupaj:            2 kom2.4 Črpalka za odpadno vodo

  Dobava in montaža centrifugalne črpalke s aksialnim sesalnim
  priključkom in radialnimm tlačnim priključkom, gred iz
  nerjavečega jekla ohišje siva litina, kolo iz brona, obstojna na
  bazensko klorirano vodo. Elektromotor fiksno privijačen na
  ohišje črpalke, zračno hlajen.

  Q=8 - 14 m3/h
  h=ca.120 - 110 kPa
  P=0.75 kW
  n=1450 min-1
  U=400 V
  F=50 Hz

  Fabr.: Grundfos
  Tip:NB 32-200/200
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________


                                     Material:

                                     Ostalo:

                                     Skupaj:            1 kom

2.5 Pribor črpalke

  Dobava in montaža pribora obtočnih črpalk, na gumijaste
  blažilnike tresljajev ki se sestoji iz:

  1 garn. materiala za pritrjevanje črpalke
  1 kom manometer iz nerjavečega jekla 0-6 bar
                                           Page 278 of 442
  2 kom kompenzator DN125
  2 kom kompenzator DN80
  1 kom redukcija DN125/DN50 iz nerjavečega jekla
  1 kom redukcija DN32/DN80 iz nerjavečega jekla
  1 kom vmesni element DN80 iz nerjavečega jekla
  1 garn. vijakov in matic v pocinkani izvedbi vključno s tesnili ter
  potrebnim priborom za pritrjevanje

  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________


                                     Material:

                                     Ostalo:

                                     Skupaj:            1 kom
2.6 Puhalo


  Dobava in montaža puhala z motorjem na osnovni plošči in
  prigrajenima dušilcema na tlačni in sesalni strani ter finim
  filtrom na sesalni strani s sledečimi tehničnimi podatki:


  Pretok:200 m3/h
  Nadtlak:300 mbar
  n=2.900 min-1
  P=5.5 kW
  U=400V
  Zaščita: IP54

  Fabr.: Elektrohr
  Tip:SD 6200
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________

  Dobava in montaža pribora za puhalo ki se sestoji iz:

  2 kom dušilca za tlačno in sesalno stran

  Fabr.: Elektrohr
  Tip: 004174 in 001270

  1 kom varnostni ventil na tlačni starni

  Fabr.: Elektrohr
  Tip: 001268

  1 kom regulacijska loputa za pretok zraka

  Fabr.: Elektrohr
  Tip: 01271

  1 kom navojna prirobnica  Fabr.: Elektrohr
  Tip: 01272


                                     Material:

                                     Ostalo:

                                     Skupaj:            1 kom
2.7 Kompresor


  Dobava in montaža kompresorja v zaščitnem ohišju vključno s
  samostoječo tlačno posodo, z veznimi cevovodi, varnostnimi
  ventili, manometri, filtrom s prigrajenim reducirnim ventilom,
  avtomatskim izpustom kondenzata in montažnim materialom.  V ceno vračunati tudi zagon kompresorja s strani dobavitelja
                                           Page 279 of 442
   Dobava dokumentacije v treh izvodih za tehnični pregled.

   Delovni tlak: 10 bar
   Tlačna posoda: 300 litrov stoječa
   Motor: 4kW
   Napetost: 400V

   Fabr.: OMEGA-AIR
   Tip: SILTEK 750 in TP 300 V10
   ali enakovreden
   Fabrikat:_____________________________________
   Tip:_________________________________________


                                  Material:

                                  Ostalo:

                                  Skupaj:            1 kom

   SKUPAJ 2

3. MERILNO REG. INSTRUMENTI
3.1 Merilnik pretoka surove vode

   Dobava in montaža induktivnega merilnika pretoka za merjenje
   pretoka surove vode in filtrata primeren za vgradnjo v PE
   cevovod z možnostjo programiranja in funkcijo krmiljenja in
   števcem. Merilno območje 0-100 m³/h, vključno s objemko za
   vgradnjo v PE cevovod.

   Tehnični podatki:

   Princip merjenja:Magnetno-induktivno merjenje
   Merilno območje:0.05-10m/s
   Natančnost meritve:± 2%
   Linearnost:±1% od merjene vrednosti
   Prevodnost medija:Min 20 mS/cm
   Temperatura medija:+200C do 800C
   Delovna temperatura:-200C do 800C
   Električni priključek:18-30 VDC
   Poraba toka:100 mA z relejem
   Proporcionalni izhodni signal:0(4)-20 mA
   Impulzni izhodni signal:Open collector NPN/PNP, max 30 VDC

   Material senzorja:1.4404

   Fabr.: Buerkertt
   Tip:8045 MID
   ali enakovreden
   Fabrikat:_____________________________________
   Tip:_________________________________________


                                  Material:

                                  Ostalo:

                                  Skupaj:            1 kom

3.2 Merilnik pretoka filtrata

   Dobava in montaža induktivnega merilnika pretoka za merjenje
   pretoka surove vode in filtrata primeren za vgradnjo v PE
   cevovod z možnostjo programiranja in funkcijo krmiljenja in
   števcem. Merilno območje 0-100 m³/h, vključno s objemko za
   vgradnjo v PE cevovod.

   Tehnični podatki:

   Princip merjenja:Magnetno-induktivno merjenje
   Merilno območje:0.05-10m/s
   Natančnost meritve:± 2%
   Linearnost:±1% od merjene vrednosti
   Prevodnost medija:Min 20 mS/cm
   Temperatura medija:+200C do 800C
   Delovna temperatura:-200C do 800C
   Električni priključek:18-30 VDC
   Poraba toka:100 mA z relejem
   Proporcionalni izhodni signal:0(4)-20 mA
   Impulzni izhodni signal:Open collector NPN/PNP, max 30 VDC

   Material senzorja:1.4404

   Fabr.: Buerkertt
   Tip:8045 MID
                                        Page 280 of 442
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________


                                    Material:

                                    Ostalo:

                                    Skupaj:            2 kom3.3 Merilno-regulacijska naprava za klor in pH


  Dobava in motaža multi-funkcijskega sistema za analizo
  kopalne vode namenjen za merjenje prostega klora, pH
  vrednosti, Redox potenciala ter temperature v bazenski vodi s
  prigrajenim zveznim regulatorjem za doziranje klora v plinskem
  stanju s pomočjo koračnega motorja ali klorove raztopine z
  dozirnimi črpalkami in doziranje kisle/bazične raztopine za
  korekturo pH vrednosti z dozirnimi črpalkami v skladu z
  zahtevami po DIN 19 643 in ustreznimi izhodi za prenos
  podatkov na centralni nadzorni sistem ter možnostjo priključitve
  6-barvnega tiskalnika (izhod 0-20 mA) direktno na merilno
  regulacijsko napravo. Prikaz meritve na LCD displeju
  nameščenem na elektronskem modulu.  Dobava in montaža tlačne pretočne celice za namestitev
  merilnih elektrot vključno z zapornimim armaturami in nadorom
  pretoka in temperature merilne vode, vključno z dvema
  zapornima organoma in finim filtrom za vzorčno vodo in
  ozemlitvijo vzorčne vode


  Maksimalni delovni tlak: 4 bar


  Dobava in montaža merilnega senzorja za kontinuirano
  merjenje pH vrednosti vključno s kartico, elektrodo in kablom


  Dobava in montaža merilnega senzorja za kontinuirano
  merjenje vrednosti prostega klora vključno, s kartico, elektrodo
  in kablom

  Dobava in montaža merilnega senzorja za kontinuirano
  merjenje vrednosti redox potenciala, vključno s kartico,
  elektrodo in kablom

  Dobava puferskih raztopin pH4, pH7 in pH 10 (100ml) ter
  puferske tekočine Redx 1000 (100ml) za umerjanje pH in
  redox elektrode.

  Dobava in montaža RS 485 vmesnika za prenos podatkov na
  računalnik vključno z originalno programsko opremo CMS
  proizvajaca Siemens

  Fabr.: Siemens
  Tip:MFC-Depolox 5
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________
  Dobava in montaža črpalke za vzorčno vodo iz nerjavečega
  jekla s sledečimi tehničnimi podatki:  Q=1 m3/h
  h=ca. 350 kPa
  P=0.8 kW
  n=1450 min-1
  U=230 V
  F=50 Hz

  Fabr.: Grundfos
  Tip:JP 5
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________


                                    Material:

                                    Ostalo:
                                          Page 281 of 442
                                  Skupaj:            2 kom3.4 Regulacija nivoja v kompenzacijskem bazenu

  Dobava in montaža merilnega instrumenta za merjenje nivoja
  vode v kompenzacijskem bazenu, delujoč na principu
  ultrazvočne meritve v kompaktni izvedbi z merilnim območjem
  za tekočine od 0 do 7m s priključnim navojem R 2", z vsemi
  pripadajočimi napravami za prikaz volumna vode v
  kompenzacijskih bazenih ter razširitvijo obstoječe krmilne
  omarice

  Fabr.: E+H
  Tip:Prosonic T FMU 231
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________  Sistem dopolnjevanja hladne vode z krogelnim ventilom in
  elektropogonom 230V, by-pass krogelnim ventilom in lovilcem
  nečistoč ter priključnimi prirobnicami PN 10


                                  Material:

                                  Ostalo:

                                  Skupaj:            1 kom3.5 Regulacija nivoja v nevtralizacijskem bazenu

  Dobava in montaža merilnega instrumenta za merjenje nivoja
  vode v kompenzacijskem bazenu, delujoč na principu
  ultrazvočne meritve v kompaktni izvedbi z merilnim območjem
  za tekočine od 0 do 7m s priključnim navojem R 2", z vsemi
  pripadajočimi napravami za prikaz volumna vode v
  kompenzacijskih bazenih ter razširitvijo obstoječe krmilne
  omarice

  Fabr.: E+H
  Tip:Prosonic T FMU 231
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________                                  Material:

                                  Ostalo:

                                  Skupaj:            1 kom3.6 Ročni merilni instrument


  Dobava ročnega merilnega instrumenta za merjenje kemičnih
  vrednosti principu fotomerije in DPD metode s prikazom
  meritve na osvetljenem LCD zaslonu in možnostjo shranjevanja
  meritev. Fotometer primeren za merjenje sledečih parametrov:


  Prosti klor
  Skupen klor
  pH vrednost
  m- verdnost
  Ozon
  Kloridi
  Klor dioksid
  Aluminija
  Cianurne kisline

  Fabr.: Tintometer
  Tip:POOL DIRECT Photometer
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________

  Dobava prenosnega ročnega meilnega instrumenta za meritev
  pH vredosti od 0-14 pH lestvice, temperature in Redox
  potenciala vključno z elektrodama in merilnik kablom ter
  senzorjem za merhenje temperature
                                        Page 282 of 442
  Fabr.: WTW
  Tip:CHEK pH
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________
                                     Material:

                                     Ostalo:

                                     Skupaj:            1 kom

  SKUPAJ 3

4. DOZIRNE NAPRAVE
4.1 Dozirna naprava za flokulacijsko sredstvo


  Dobava in montaža membranske dozirne črpalke za doziranje
  flokulacijskega sredstva z možnostjo krmiljenja preko CPU-ja s
  enosmernim regulacijskim motornim pogonom in pogonom
  membrane s zobatim jermenom s hitrim sesalnim hodom in
  počasnim dozirnim hodom ter antikavitacijskim modusom.
  Kontrolni displej in upravljalski del s strani črpalke


  Tehnični podatki
  Max pretok:5 lit/h
  Max. pritisk: 6 bar
  Max. frekvenca:151 hodov/min
  Max. sesalna višina:3 m
  Max. delovna temp.: 50ºC
  Napetost:240V
  Moč:22W
  Zaščita:IP65

  Fabr.: Prominent
  Tip:Gamma L
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________

  Pribor:
  1 kom multifunkcijski varnostni ventil
  1 kom vbodna garnitura R1/2"/Ø10/8
  1 kom sesalna palica za vgradnjo v posodo za doziranje
  volumna 500 lit
  1 kom dozirna posoda volumna 500 litrov z lovilno posodo za
  preprečevanje razlitja kemikalij
  1 kom stenska konzola za pritrditev črpalke vključno s
  materialom za pritrjevanje
  1 garn. dozirna cevčica dolžine 50 tm s materialom za
  pritrjevanje


                                     Material:

                                     Ostalo:

                                     Skupaj:            1 kom
4.2 Dozirna naprava za pH korekturo


  Dobava in montaža membranske dozirne črpalke za doziranje
  kisle/bazične raztopine za korekturo pH vrednosti z možnostjo
  krmiljenja preko CPU-ja s enosmernim regulacijskim motornim
  pogonom in pogonom membrane s zobatim jermenom s hitrim
  sesalnim hodom in počasnim       dozirnim hodom ter
  antikavitacijskim modusom. Kontrolni displej in upravljalski del s
  strani črpalke


  Tehnični podatki
  Max pretok:14.5 lit/h
  Max. pritisk: 6 bar
  Max. frekvenca:151 hodov/min
  Max. sesalna višina:3 m
  Max. delovna temp.: 50ºC
  Napetost:240V
  Moč:22W
  Zaščita:IP65
                                           Page 283 of 442
  Fabr.: Prominent
  Tip:Gamma L
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________

  Pribor:
  1 kom multifunkcijski varnostni ventil
  1 kom vbodna garnitura R1/2"/Ø10/8
  1 kom sesalna palica za vgradnjo v posodo za doziranje
  volumna 500 lit
  1 kom dozirna posoda volumna 500 litrov z lovilno posodo za
  preprečevanje razlitja kemikalij
  1 kom stenska konzola za pritrditev črpalke vključno s
  materialom za pritrjevanje
  1 garn. dozirna cevčica dolžine 50 tm s materialom za
  pritrjevanje


                                   Material:

                                   Ostalo:

                                   Skupaj:            1 kom4.3 Dozirna naprava za 13% NaClO


  Dobava in montaža membranske dozirne črpalke za doziranje
  bazične raztopine 13% NaClO z možnostjo krmiljenja preko
  CPU-ja s enosmernim regulacijskim motornim pogonom in
  pogonom membrane s zobatim jermenom s hitrim sesalnim
  hodom in počasnim dozirnim hodom ter antikavitacijskim
  modusom. Kontrolni displej in upravljalski del s strani črpalke


  Tehnični podatki
  Max pretok:14.5 lit/h
  Max. pritisk: 6 bar
  Max. frekvenca:151 hodov/min
  Max. sesalna višina:3 m
  Max. delovna temp.: 50ºC
  Napetost:240V
  Moč:22W
  Zaščita:IP65

  Fabr.: Prominent
  Tip:Gamma L
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________

  Pribor:
  1 kom multifunkcijski varnostni ventil
  1 kom vbodna garnitura R1/2"/Ø10/8
  1 kom sesalna palica za vgradnjo v posodo za doziranje
  volumna 500 lit
  1 kom dozirna posoda volumna 500 litrov z lovilno posodo za
  preprečevanje razlitja kemikalij
  1 kom stenska konzola za pritrditev črpalke vključno s
  materialom za pritrjevanje
  1 garn. dozirna cevčica dolžine 50 tm s materialom za
  pritrjevanje


                                   Material:

                                   Ostalo:

                                   Skupaj:            2 kom4.5 Filter z aktivnim ogljem

  Dobava in montaža filtra z aktivnim ogljem za montažo na zid
  klorne postaje vklučno s cevnimi pobezavami in montažnim
  materialom in 50 kg aktivnega oglja.  Fabr.: Siemens W&T
  Tip:N.002


                                   Material:

                                   Ostalo:

                                   Skupaj:            2 kom
                                         Page 284 of 442
4.6 Alarmna naprava za klor

  Dobava in montaža alarmne naprave za klor z dvema celicama
  sireno, in utripajočo lučjo za vgradnjo v strojnici bazenske
  tehnike dozirnih napravah zunanjega bazena, notranjega
  bazena in v novi strojnici. Tehnična dokumentacija in
  postavitev v skladu z EN M6120
  Fabr.: Siemens W&T
  Tip:GMS
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________                                     Material:

                                     Ostalo:

                                     Skupaj:            1 kom4.7 Varnostne naprave

  Dobava in montaža dveh panoramskih zaščitnih mask s filtrom
  B za nevtralizacijo klora in dvema rezervnima filtroma in torbo
  za nošenje.

  Fabr.: Draeger
  Tip:Panorama NOVA
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________
  Dobava osebne zaščitne opreme za dve osebi, odporne na
  kemikalije ki se uporabljajo v bazenski tehniki ki se sestojijo iz  2 kom zaščitne rokavice segajoče do nadlahti
  2 kom predpasnik
  2 kom zaščitna kapa
  2 kom zaščitni čevlji
  2 kom zaščitni vizir za zaščito oči in obraza
  2 kom zaščitna obleka

  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________


                                     Material:

                                     Ostalo:

                                     Skupaj:            1 kom4.8 Dozirna naprava za nevtralizacijsko sredstvo  Dobava in montaža membranske dozirne črpalke za doziranje
  10% raztopine natrijevega tiosulfata z možnostjo krmiljenja
  preko CPU-ja s enosmernim regulacijskim motornim pogonom
  in pogonom membrane s zobatim jermenom s hitrim sesalnim
  hodom in počasnim dozirnim hodom ter antikavitacijskim
  modusom. Kontrolni displej in upravljalski del s strani črpalke  Tehnični podatki
  Max pretok:25 lit/h
  Max. pritisk: 6 bar
  Max. frekvenca:151 hodov/min
  Max. sesalna višina:3 m
  Max. delovna temp.: 50ºC
  Napetost:240V
  Moč:22W
  Zaščita:IP65
                                           Page 285 of 442
   Fabr.: Prominent
   Tip:Gamma L
   ali enakovreden
   Fabrikat:_____________________________________
   Tip:_________________________________________

   Pribor:
   1 kom multifunkcijski varnostni ventil
   2 kom vbodna garnitura R1/2"/Ø10/8
   1 kom za prekop smeri doziranja za dezinfekcijo filtrskega dna

   1 kom sesalna palica za vgradnjo v posodo za doziranje
   volumna 500 lit
   1 kom dozirna posoda volumna 500 litrov z lovilno posodo za
   preprečevanje razlitja kemikalij
   1 kom stenska konzola za pritrditev črpalke vključno s
   materialom za pritrjevanje
   1 garn. dozirna cevčica dolžine 20 tm s materialom za
   pritrjevanje
   20 kom filtrskih šob za vgradnjo v cevovod za fino porazdelitev
   zraka vključno s konosom 3/4" za varjenje v PE cevovod
                                    Material:

                                    Ostalo:

                                    Skupaj:            1 kom   SKUPAJ 4

5.  ELEMENTI ZA BETONSKE STENE

   Dobava in montaža elementov za vgradnjo v betonske stene iz
   PVC materiala.

   Elementi za montažo med notranji in zunanji kovinski opaž.
   Element s ploščo in navojnimi tulci nameščenimi po delilnem
   krogu za prirobnico tlačnega razreda PN 10 na zunanji strani, s
   ploščo in pritrdilno prirobnico iz nerjavečega jekla na notranji
   strani za pritrditev bazenske folije.
5.1 Elementi za betonske zidove

   3 kom vgradni element DN250
   3 kom vgradni element DN200
   4 kom vgradni element DN125
   3 kom vgradni element DN100
   4 kom vgradni element DN65
   5 kom vgradni element DN50

   Fabr.: BWT
   Tip:088418, 088417, 088416, 088413, 360628,
   360627
   ali enakovreden
   Fabrikat:_____________________________________
   Tip:_________________________________________                                    Material:

                                    Ostalo:

                                    Skupaj:            1 kom
5.2 Revizijska odprtina

   Revizijska odprtina iz nerjavečega jekla 1.4571 premera d=800
   mm, primerna za vgradnjo med kovinski opaž . Revizijska
   odprtina tesna pri hidrostatičnem tlaku 300 kPa vključno s
   pokrovom, vijaki iz nerjavečega jekla ter materialom za
   tesnjenje. Revizijska odprina izvedena za pritrjevanje bazenske
   folije z nitranje strani komoenzacijskega in retenzijskega
   bazena

   Fabr.: INOKS
   Tip:RO800
   ali enakovreden
                                          Page 286 of 442
   Fabrikat:_____________________________________
   Tip:_________________________________________


                                   Material:

                                   Ostalo:

                                   Skupaj:            2 kom5.3 Element za izpust

   Element za vgradnjio v betonsko dno bazena L oblike DN 100
   s priključno ploščo in vijačnimi tulci delilnega premera za
   prirobnico PN 10 vključno z EPDM tesnilom


   Fabr.: BWT
   Tip:E-100
   ali enakovreden
   Fabrikat:_____________________________________
   Tip:_________________________________________


                                   Material:

                                   Ostalo:

                                   Skupaj:            2 kom
5.4 Segmentna tesnila

   Dobava in montaža segmentnih tesnil za PE PN6 cevi za stene
   debeline 30 cm. Po preboju po dve segmentni tesnili.   Segmentna tesnila za sledeče cevi:

   2 kom tesnilo za cev DN250/da280
   6 kom tesnilo za cev DN200/da225
   2 kom tesnilo za cev DN125/da140
   4 kom tesnilo za cev DN100/da110


                                   Material:

                                   Ostalo:

                                   Skupaj:            1 kom
   SKUPAJ 56.  CEVOVODI   Dobava in montaža veznih cevovodov iz PE PN6 /PP PN10
   materiala. Spajanje cevovodov s sočelnim varjenjem, vključno
   z materialom za pritrjevanje cevovodov. V ceno cevovoda
   vračunati del sistema za pritrjevanje in montažo cevovodov
   sistem Sikla v pocinkani izvedbi, in če je potrebno element za
   vgradnjo v betonske stene z navojnimi tulci za pritrditev
   prirobničnega spoja vključno z gumijastimi tesnili.
   Dobava in montaža veznih cevovodov iz PVC PN 16 materiala.
   Spajanje cevovodov lepljenjem, vključno z materialom za
   pritrjevanje cevovodov. V ceno cevovoda vračunati del sistema
   za pritrjevanje, lepljenje in montažo cevovodov sistem Sikla v
   pocinkani izvedbi in če je potrebno element za vgradnjo v
   betonske stene z navojnimi tulci za pritrditev prirobničnega
   spoja vključno z gumijastimi tesnili.
   Cevovodi se v glavnem sestojijo iz:
   Cevovod surove vode
   Cevovod filtrat
                                         Page 287 of 442
   Filtrski cevovod
   Prelivni cevovod
   Distribucujski cevovod
   Distribucijski cevovod za dopolnjevanje
   Cevovod za preklop preliva pri čiščenju
   Cevovod za dopolnjevanje
   Cevovodi za izpuste
   Cevovodi za zrak
   Cevovodi za vzorčenje
   Cevovod za dopolnjevanje
   Cevovod za nevtralizacijo
   Cevovod za odpadno vodo
   Cevovovod za preklop v nočni režim obratovanja
   Zaščitni cevovodi za dozirne cevke
   Cevovd za sistem doziranja kemikalij
   Varnostni prelivi
   Cevovodi za zagotavljanje pretočnosti bazenov
   Pomožni cevovdi6.1 PE montažna plošče


   Dobava in montaža montažne plošče iz PE materiala med
   opaž, opremljena z navojnimi tulci v delilnem krogu prirobnice
   PN 10


   2 kom montažna plošča DN200
   6 kom montažna plošča DN100
   5 kom montažna plošča DN 50

   Fabr.: BWT
   Tip:360714, 360711, 360708


                                    Material:

                                    Ostalo:

                                    Skupaj:            1 kom6.2 Cevovodi

   Dobava in montaža cevi:

   81 m PE cev DN50/da63 PN6
   52 m PE cev DN65/da75 PN6
   114 m PE cev DN80/da90 PN6
   24 m PE cev DN100/da110 PN6
   18 m PE cev DN125/da140 PN6
   20 m PE cev DN150/da180 PN6
   85 m PE cev DN200/da225 PN6

   25 m PVC cev DN16/da20 PN16
   50 m PVC cev DN20/da25 PN16
   10 m PVC cev DN25/da32 PN16
   80 m PVC cev DN50/da63 PN16


                                    Material:

                                    Ostalo:

                                    Skupaj:            1 PA6.3 Dodatek za fitinge in material za pritrjevanje


   Dodatek za fasonske elemente, prirobnične spoje in material
   za pritrjevanje, leplenje, tesnjenje računan v procentih na ceno
   pozicije 6.2. Cena pozicije 6.3 je povečanje cene pozicije 6.2
   za 298%.                                    Skupaj:            1 PA6.4 Razdelilni sistem za zrak


   Dobava in montaža razdelilnega sistema za zrak vključno s
   fasonskimi elementi, materialom za pritrjevanje, materialom za
   soajanje in 24 filtrskimi šobami K1-3/4" in varilnimi konusi.                                    Material:
                                          Page 288 of 442
                                     Ostalo:

                                     Skupaj:            1 PA

   SKUPAJ 6

7.  Armature

7.1 Zaporna louta z ročico   Dobava in montaža zaporne lopute, ohišje aluminij, zaščiten s
   praškastim lakiranjem, plošča iz nerjavečega jekla 1.4408, gred
   iz nerjavečega jekla 1.4104, mašeta FPM za delovni tlak 6 bar
   in ploščo ter ročico za fino nastavitev, vključno s prirobnico in
   kontraprirobnico ter veznim elementom iz PE/PP materiala ter
   vijaki, maticami in podložkami.   Fabr.: EBRO
   Tip: Z 011 -AS - Feineinstelung
   ali enakovreden
   Fabrikat:_____________________________________
   Tip:_________________________________________   1 kom loputa DN 250
   1 kom loputa DN 200
   5 kom loputa DN 150
   5 kom loputa DN 125
   6 kom loputa DN 100
   3 kom loputa DN 80
   2 kom loputa DN 80
   2 kom loputa DN 80


                                     Material:

                                     Ostalo:

                                     Skupaj:            1 kom
7.3 Zaporna loputa s pneumatskim pogonom


   Dobava in montaža zaporne lopute, ohišje aluminij, zaščiten s
   praškastim lakiranjem, plošča iz nerjavečega jekla 1.4408, gred
   iz nerjavečega jekla 1.4104, mašeta FPM za delovni tlak 6 bar
   in pneumatskim dvojnodelujočim pogonom, vključno s
   prirobnico in kontraprirobnico ter veznim elementom iz PE/PP
   materiala ter vijaki, maticami in podložkami.   Fabr.: EBRO
   Tip: Z 011 -AS in EB
   ali enakovreden
   Fabrikat:_____________________________________
   Tip:_________________________________________   1 kom loputa DN200
   3 kom loputa DN150
   2 kom loputa DN125
   2 kom loputa DN100
   1 kom loputa DN80
   7 kom loputa DN65
   3 kom loputa DN50
                                     Material:

                                     Ostalo:

                                     Skupaj:            1 kom
7.4 Magnetni ventili
                                           Page 289 of 442
  Dobava in montaža 5/2 potnih magnetnih ventilov 24 V
  vezanih v baterijo , delovni tlak do 8 bar, z LED prikazom
  stanja ventila,nastavitvenima vijakoma za nastavitev pretoka
  zraka, ročico za ročno odpiranje ventila, pripravljalno grupo za
  zrak in veznim cevovodom do 20 bar za instrumentalni zrak,
  materialom za pritrjevanje montiranih v zaščitno omarico iz
  umetne mase.

  Fabr.: Buerkertt
  Tip:470
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________


                                    Material:

                                    Ostalo:

                                    Skupaj:            17 kom7.5 Protitočna loputa


  Dobava in montaža protitočne lopute iz nerjavečega jekla
  1.4408, za delovni tlak 6 bar vključno s prirobnico in
  kontraprirobnico ter veznim elementom iz PE/PP materiala ter
  vijaki, maticami in podložkami.


  Fabr.: EBRO
  Tip: RSK
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________
  4 kom protitočna loputa DN 100
  1 kom protitočna loputa DN 80
  3 kom protitočna loputa DN 65
                                    Material:

                                    Ostalo:

                                    Skupaj:            1 kom7.6 PVC Krogelni ventil

  Dobava in montaža PVC ventila DN 25 za spajanje s
  lepljenjem tesnila iz Vitona

  6 kom krogelni ventil DN50/da63
  6 kom krogelni ventil DN25/da32
  8 kom krogelni ventil DN20/da25
  4 kom krogelni ventil DN16/da20

  Fabr.: +GF+
  Tip:507
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________
                                    Material:

                                    Ostalo:

                                    Skupaj:            1 kom7.7 PVC Krogelni ventil


  Dobava in montaža PVC lovilca nečistoč z obojestransko
  obojko za lepljenje, tesnila EPDM vključno z dvema holadskima
  maticama za montažo in demontažo.


  Fabr.: Georg Fischer
                                          Page 290 of 442
   Tip:105
   ali enakovreden
   Fabrikat:_____________________________________
   Tip:_________________________________________

   1 kom lovilec nečistoč DN50/da63
   3 kom lovilec nečistoč DN25/da32                                  Material:

                                  Ostalo:

                                  Skupaj:            1 kom7.8 Magnetni venti


   Dobava in montaža elektromagnetnega ventila iz medenine
   delovna napetost 230V, brez napetosti v zaprtem stanju, za
   vgradnjo v PVC cevovod PN16 vključno z navojnimi prehodnimi
   elementi in holandskim spojem za montažo in demontažo.


   2 kom magnetni ventil 2"
   3 kom magnetni ventil 1/2"                                  Material:

                                  Ostalo:

                                  Skupaj:            2 kom
7.9 Pipa za vzorčenje

   Dobava in montaža kovinske pipe za vzorčenje vključno z
   varilnim konusom iz PE/PP materiala R1/2"


                                  Material:

                                  Ostalo:

                                  Skupaj:            8 kom7.10 Pipa za pražnjenje

   Dobava in montaža kovinske pipe za pražnjenje in
   odzračevanje vključno z varilnim konusom iz PE/PP materiala
   R1/2"


                                  Material:

                                  Ostalo:

                                  Skupaj:            7 kom

   SKUPAJ 7

8.  OGREVANJE BAZENSKE VODE

8.1 Toplotni menjalnik

   Dobava in montaža toplotnega menjalnika , izvedna s
   ploščami, odpornega na klorirano bazensko vodo s sledečimi
   karakteristikami:

   Moč:150 kW
   Priključki: 1 1/4"
   Tesnilo: NBR

   Fabr.: TRANTER
   Tip: GCD-008-L-4-PI-18-60333
   ali enakovreden
   Fabrikat:_____________________________________
   Tip:_________________________________________


                                  Material:

                                  Ostalo:

                                  Skupaj:            1 kom
                                        Page 291 of 442
8.2 Pribor

  Pribor toplotnega menjalnika ki se sestoji iz:

  1 kom loputa EBRO DN150 s ročico za fino nastavitev
  2 kom loputa ebro DN65 s ročico za fino nastavitev
  2 kom priključni element iz nerjavečega jekla s prirobnicami in
  priključki 3/4" za pranje menjalnika
  2 kom krogelni ventil 3/4"
  2 kom termometer 0-60
  1 garn. veznega cevovoda na sekundarni strani iz PP PN10
  materiala za prirobnično vgradnjo v PE cevovod filtrata.

  1 garn. priključkov za tipala krmiljenja gretja.


                                    Material:

                                    Ostalo:

                                    Skupaj:            1 kom

  SKUPAJ 8

9. Whirlpool
9.1 Whirlpool

  Dobava in montaža samostoječega masažnega bazena iz
  sanitarnega akrila ojačanega s steklenimi vlakni in izoliranim z
  PU peno ter nastavljivo samo nosilno konstrukcijo.  Deljeni prelivni kanal iz ssteklenimi vlakni ojačanega poliestra,
  montaža na licu mesta vključno z montažnim materialom.
  Prelivni kanal z nagibom 3,5% zaradi hitrejšega odvoda vode in
  čiščenja. Prelivni žleb z bele barve z osmim prelivnimi elementi
  DN100/da110 iz PVC materiala za pretok 47 m3/h.  Rešetka prelivnega žlebu iz paralelnih palic z grobo zgornjo
  površino zaradi preprečevanja drsenja širine 200mm in
  prirejene za poševno montažo v prelivni kanal.

  Dobava in montaža dveh elementov za odvzem vzorčne vode
  iz masažnega bazena.

  Tehnični podatki:
  Dolžina: 3575 mm
  Širina: 2690 mm
  Globina:1030 mm
  Volumen: 3.100 lit
  Teža: 222 kg
  Zračne šobe: 14 kom
  Masažne šobe: 10 kom (voda/zrak)
  Podvodi reflektor: 2 kom  Dobava in montaža dveh držal iz nerjavečega jekla pri vstopu v
  masažni bazen bele barve vključno z materialom za
  pritrjevanje.

  Fabr.: BWT
  Tip:Grifbogen

  Dobava in montaža pneumatskega stikala predmontiranega pri
  proizvajalcu vključno z vezno cevko in elektro elementom za
  vklop vodnih programov.

  Fabr.: BWT
  Tip:PN Schaltung 355K

  Fabr.: BWT
  Tip: Team Spa
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________  Dobava in montaža veznih cevovodov iz PE materiala tlačnega
  razreda PN6 vključno z materialom za tesnjenje in pritrjevanje.                                    Material:

                                    Ostalo:
                                          Page 292 of 442
                                   Skupaj:            2 kom

  SKUPAJ 910. KRMILNA OMARICA IN KABLIRANJE
10.1 Krmilna omarica  Dobava in montaža krmilne omarice z vsemi potrebnimi
  komponentami za delovanje sistema bazenske tehnike.
  Elementi krmilne omarice proizvajalca Siemens. Krmila omarica
  iz pločevine z vgrajenim ventilatorjem in po potrebi hlajenjem,
  opremljena z glavnim stikalom in stikalom za izklop v sili,
  vključno s prosto programirajočo enoto za vodenje procesa
  priprave bazenske vode in možnostjo kontrole in daljinskega
  servisiranja preko interneta.  Dobava,montaža   in  programiranje  TOUCH    panelov
  proizvajalca SIEMENS na krmilni omarici TP 270 in TP270 v
  kabini kopališkega mojstra vključno z izdelavo programa za
  kontrolo delovanja bazenske tehnike in vklop ter izklop vodnih
  programov.


  Dobava, montaža in programiranje industrijskega PC
  računalnika Siemens Simatic 477B, vključno z opreacijskim
  sistemom Windows XP.

  Povezava krmilne omarice za bazensko tehniko z obstoječo
  krmilno omarico in obdelava signalov za gretje bazenske
  tehnike vključno s prikazom parametrov na obstoječem
  nadzornem sistemu.  V ceno krmilne omarice je potrebno vračunati strošek
  prevzema garancij za poseg v obstoječ sistem bazenske
  tehnike ki se nahaja pod garancijskimi pogoji, vključno s
  stroškom bančne garancije do konca garancijske dobe.  Izdelava tehnične dokumentacije vkljulno z vezalnimi načrti ter
  meritvenimi protokoli, zagon krmilnih omaric


                                   Material:

                                   Ostalo:

                                   Skupaj:            1 PA10.2 Kabelske povezave

  Dobava in montaža kabelskih povezav in polic za kable iz
  vroče cinkane pločevine za vse elektro porabnike.

  Izdelava tehnične dokumentacije vkljulno z vezalnimi načrti ter
  meritvenimi protokoli, zagon krmilnih omaric.


                                   Material:

                                   Ostalo:

                                   Skupaj:            1 PA

  SKUPAJ 10

11. Splošno

11.1 Dezinfekcija za splakovalne bazenčke  Dobava in montaža ter zagon sistema za avtomatsko
  dezinfekcijo nog na izstopu iz sanitarnega bloka. Montaža v
  strojnici bazenske tehnike. Predvideti priključek na centralni
  nadzorni sistem o stanju delovanja naprave. Naprava za
  doziranje s sledečimi tehničnimi podatki:


  Tehnični podatki:

  Doziranje: 0.25% do 2% variabilno
  Pretok: maksimalno 1800 lit/h
  Mere: LxBxH=480mmx490mmx750mm
                                         Page 293 of 442
  Teža:30kg
  Priključek za vodo R3/4", max 6 bar
  El. priključek: 230V, 140W

  Fabr.:ARCANA Hygienesysteme
  Tip:ARCADOS/ARCATRON
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________  Dobava in montaža pribora:
  1 kom sistemski delilec sistemov BA R3/4"
  1 kom fini filter za pogonsko vodo
  4 kom DODARCANA razpršilna šoba za vgradnjo na zid
  4 kom fotocelica z magnetnim ventilom za vgradnjo v zodno
  dozo.
  2 kom razpršila palica s šobo in cevko ter priključni element za
  vgradnjo na steno v bližini sanitarnega prepustnika.

  1 garnitura veznega cevovoda
  50 lit dezinfekcijske tekočine


                                    Material:

                                    Ostalo:

                                    Skupaj:            2 kom
11.2 Hladni bazen


  Dobava in montaža membranske dozirne črpalke za doziranje
  bazične raztopine 13% NaClO z možnostjo krmiljenja preko
  CPU-ja s enosmernim regulacijskim motornim pogonom in
  pogonom membrane s zobatim jermenom s hitrim sesalnim
  hodom in počasnim dozirnim hodom ter antikavitacijskim
  modusom. Kontrolni displej in upravljalski del s strani črpalke


  Tehnični podatki
  Max pretok:14.5 lit/h
  Max. pritisk: 6 bar
  Max. frekvenca:151 hodov/min
  Max. sesalna višina:3 m
  Max. delovna temp.: 50ºC
  Napetost:240V
  Moč:22W
  Zaščita:IP65

  Fabr.: Prominent
  Tip:Gamma L
  ali enakovreden
  Fabrikat:_____________________________________
  Tip:_________________________________________

  Pribor:
  Kontaktni vodomer DN25 za krmiljenje dozirne črpalke
  1 kom multifunkcijski varnostni ventil
  1 kom vbodna garnitura R1/2"/Ø10/8
  1 kom sesalna palica za vgradnjo v posodo za doziranje
  volumna 100 lit
  1 kom dozirna posoda volumna 100 litrov z lovilno posodo za
  preprečevanje razlitja kemikalij
  1 kom stenska konzola za pritrditev črpalke vključno s
  materialom za pritrjevanje
  1 garn. dozirna cevčica dolžine 50 tm s materialom za
  pritrjevanje

  Dobava in montaža treh prelivnih elemetov DN80 v finski
  prelivni žleb vključno s cevpovodom do kompenzacijskega
  bazena s prekolopnim sistemo nevtralizacija/kompenzacija  Dobaca in montaža štirih talnih dovodnih šob 6/4" za hladni
  bazen s šestimi izvrtinami in ploščo ter veznim cevovodom iz
  PVC materiala.

  Fabr.: BWT
  Tip:Einstroemung 6/4
                                          Page 294 of 442
                                   Material:

                                   Ostalo:

                                   Skupaj:            1 kom
10.3 Tehnična dokumentacija

  Izdelava tehnične dokumentacije:

  PZI Projekt bazenske zehnike
  PID projekt bazenske tehnike
  Izdelava navodil za uporabo i dokumentacije za tehnični
  pregled


                                   Material:

                                   Ostalo:

                                   Skupaj:            1 PA10.4 Splošni stroški

  Stroški koordinacijskih sestankov, najmanj dvakrat na teden na
  gradbišču z obvezno prisotnostjo projektnega vodje v času
  gradnje.

  Stroški ureditve gradbišča, čiščenja gradbišča, varovanja
  gradbišča, ureditev zaprtih prostorov za material

  Stroški odvoza odpadnih materialov na deponijo. Strošek
  reciklaže eventuelno kemično kontaminiranih elementov
  bazenske tehnike

  Strošek zagona sistema in poučevanja osebja  Strošek vseh transportov materiala na in iz gradbišča


                                   Material:

                                   Ostalo:

                                   Skupaj:            1 PA10.5 Barvni preizkus

  Strošek barvnega preizkusa hidravlike na notranjih bazenih ter
  strošek kemikalij in naprav pitrebnih za izvedbo barvnega
  preizkusa


                                   Material:

                                   Ostalo:

                                   Skupaj:            1 PA10.6 Preizkus sil na odsesovalnuh rešetkah novega dela


  Strošek preizkusa vlečnih sil in hidraulike na novih mestih za
  odsesovanje za vodne programe po EN 13 451 normah.
  Pridobitev potrdila o opravljenem merjenju sil na odsesovalnih
  mestih. Strošek merilnega instrumenta za merjenje sil ali
  strošek izvedenca za tovrstne meritve z referenčno listo v EU.                                   Material:

                                   Ostalo:

                                   Skupaj:            1 PA

  SKUPAJ 11
                                         Page 295 of 442
kontrolno-opozorilna
napaka
            Page 296 of 442
napaka
napaka
napaka
     Page 297 of 442
napaka
napaka
napaka
     Page 298 of 442
napaka
napaka
     Page 299 of 442
napaka
napaka
     Page 300 of 442
napaka
     Page 301 of 442
napaka
napaka
napaka
     Page 302 of 442
napaka
napaka
     Page 303 of 442
napaka
napaka
napaka
     Page 304 of 442
napaka
napaka
     Page 305 of 442
napaka
napaka
     Page 306 of 442
napaka
napaka
napaka
     Page 307 of 442
napaka
napaka
napaka
     Page 308 of 442
napaka
napaka
napaka
     Page 309 of 442
napaka
napaka
napaka
     Page 310 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 311 of 442
napaka
     Page 312 of 442
napaka
napaka
napaka
     Page 313 of 442
napaka
     Page 314 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 315 of 442
      OKOLICA IN PROMET
                                               SKUPAJ
  1.   PREDDELA
  2.   ZEMELJSKA DELA
  3.   VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
  4.   ODVODNJAVANJE
  5.   GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
  6.   PROMETNA OPREMA
  7.   TUJE STORITVE
  8.   NEPREDVIDENA DELA

      VREDNOST SKUPAJ
      DDV 20%
      VREDNOST SKUPAJ Z DDV
  1.   PREDDELA

 1.1   GEODETSKA DELA
 Šifra Opis dela                          Enota  Količina  C/E  Cena
    Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase            1
11 121                               m    75.00
    ostale javne ceste v ravninskem terenu
    Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase
11 122
    ostale javne ceste v gričevnatem terenu           m1    70.00

  *  zakoličba točk zunanje ureditve               kos   12.00 1.2  ČIŠČENJE TERENA
 Šifra Opis dela                          Enota  Količina  C/E  Cena
    Posek in odstranitev drevesa z deblom premera
12 152                               kos   8.00
    31 do 50 cm ter odstranitev vej
    Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z
12 165 odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do          kos   8.00
    1000 m

12 181 Odstranitev vej predhodno posekanih dreves          ura   3.00
      Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini     2
12 322                               m    955.00
      6 do 10 cm
      Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v
12 372                               m2    35.00
      debelini 4 do 7 cm
      Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago,
12 381                               m1    70.00
      debele do 5 cm
      Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega
12 391                               m1   117.00
      betona
12 470 *  Porušitev in odstranitev zidu              kos   1.00 1.3  OSTALA PREDDELA
 Šifra Opis dela                          Enota  Količina  C/E  Cena
    Pridobitev dovoljenja za zaporo (vključno z
  *                                kos   1.00
    elaboratom začasne prometne ureditve)
    Zavarovanje gradbišča v času gradnje z zaporo
  *                                dan   14.00
    bankine
    Zavarovanje gradbišča v času gradnje s
13 111 polovično zaporo prometa in usmerjanjem s          dan   5.00
    semaforji
  2.   ZEMELJSKA DELA

 2.1    IZKOPI
 Šifra   Opis dela                        Enota  Količina  C/E  Cena
                                 Page 316 of 442
     Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije –
21 234                             m3   550.00
     strojno z nakladanjem 2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL
 ŠifraOpis dela                       Enota  Količina  C/E  Cena
    Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine –
22 113                             m2   1,005.00
    3. kategorije     NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN
 2.4
     GLINASTI NABOJ
 Šifra Opis dela                       Enota  Količina  C/E  Cena
     Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v
24 474 *                            m3   302.00
     debelini 30 cm     PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV
 2.9
     DEPONIJ MATERIALA
 Šifra  Opis dela                      Enota  Količina  C/E  Cena

29 121 Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km       t   1,100.00
  3.   VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

 3.1 NOSILNE PLASTI
 ŠifraOpis dela                       Enota  Količina  C/E  Cena
    Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca iz
31 131                             m3   203.00
    kamnine v debelini do 20 cm
    Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega
    drobljenca AC 16 base B 50/70 A4, A3 v         m2   1,005.00
    debelini 5 cm 3.2   OBRABNE PLASTI
 Šifra  Opis dela                      Enota  Količina  C/E  Cena
     Izdelava obrabne in zaporne plasti
     bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A5 v     m2   100.00
     debelini 40 mm (pločnik)
     Izdelava obrabne in zaporne plasti
     bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A4, A3    m2   1005.00
     v debelini 30 mm 3.4  TLAKOVANE OBRABNE PLASTI
 Šifra Opis dela                       Enota  Količina  C/E  Cena
    Izdelava obrabne plasti iz granitnih kock velikosti
34 162* 10 cm / 10 cm / 10 cm, stiki zaliti s cementno     m2    22.00
    malto 3.5 ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
 ŠifraOpis dela                       Enota  Količina  C/E  Cena

35 253
    Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz       m1   138.00
    naravnega kamna s prerezom 15/25 cm
  4.   ODVODNJAVANJE

 4.4   JAŠKI
 Šifra  Opis dela                      Enota  Količina  C/E  Cena
                              Page 317 of 442
    Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega
44 132 prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do        kos   1.00
    1,5 m

     Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z
44 854                             kos   1.00
     nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm
  6.   PROMETNA OPREMA

 6.1 POKONČNA OPREMA CEST
 ŠifraOpis dela                        Enota  Količina  C/E  Cena
    Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15,
61 122                             kos   3.00
    globine 80 cm, premera 30 cm
    Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak
61 217 iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64       kos   3.00
    mm, dolge 3500 mm

    Dobava in pritrditev okroglega prometnega
61 652 znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z     kos   2.00
    odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm

     Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega
61 723 * znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z    kos   1.00
     odsevno folijo 1. vrste, velikost 600 / 600 mm
 6.2  OZNAČBE NA VOZIŠČIH
 Šifra Opis dela                       Enota  Količina  C/E  Cena
     Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na
     vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno
 62 161 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla,      m2    2.30
     debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 10
     do 15 cm
     Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na
     vozišču z enokomponentno rumeno barvo,
62 221 * vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami     m2    14.50
     stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200
     mm
     Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na
62 241*                             m2    2.30
     vozišču 6.3  OPREMA ZA VODENJE PROMETA
 Šifra Opis dela                       Enota  Količina  C/E  Cena
     Dobava in vgraditev cestnega ogledala
63 571 * dimenzije 800 / 1000 mm z robom (brez         kos   1.00
     stebriča)
  8.   NEPREDVIDENA DELA

 Šifra  Opis dela                      Enota  Količina  C/E  Cena
  *   do 10 % investicije (ocena)              %    do 10%
                               Page 318 of 442
kontrolno-opozorilna
napaka

napaka
napaka
napaka


napaka

napaka

napaka

napaka

napaka

napaka
napaka
napaka

napaka


napaka
            Page 319 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka


napaka
napaka
napaka
     Page 320 of 442
napaka


napaka
napaka


napakanapakanapaka
napaka
napaka

napaka
napaka
NAPAKA  ali  vključeno
              Page 321 of 442
    TEHNOLOGIJA KUHINJE
                                  količina  C/E  Znesek

K    KLET
K1   STOPNIŠCE/DOSTOP IZ PRITLICJA
K2   JEDILNICA ZA ZAPOSLENE
K3   VEZNI HODNIK
K4   GARDEROBA ZA ZAPOSLENE - MOŠKI
K5   GARDEROBA ZA ZAPOSLENE – ŽENSKE
K6   PREDPROSTOR DVIGALA
K7   REZERVNI PROSTOR
K8   TOVORNO DVIGALO

K9    MANIPULACIJA
   1. PLATO VOZICEK INOX IZVEDBE                   1
     dim. 1065x665x900 mm
     nosilnost: 300kg
     plastična zaščita na vogalih vozička
     2 kolesi z zavoro
   2. PLATO VOZICEK INOX IZVEDBE                   1
     dim. 800x690x930 mm
     nosilnost: 100kg
     plastična zaščita na vogalih vozička
     2 kolesi z zavoro
   3. DVOETAŽNI VOZICEK INOX IZVEDBE                 1
     dim. 800x690x950 mm
     plastična zaščita na vogalih vozička
     2 kolesi z zavoro

K10   SKLADIŠCE ZELENJAVE
   1. ODPRT KOVINSKI REGAL INOX IZVEDBE                2
     dim.900x600x2000 mm
     5 polnih prestavljivih polic
   2. TALNA PODLOŽKA INOX IZVEDBE                   2
     dim.1000x700x210 mm

K11   PRIPRAVA ZELENJAVE
   1. LUPILNICA KROMPIRJA – NA PODSTAVKU               1
     dim. 440x495x1000 mm
     programator
     kapaciteta: min 350kg/h
     polnitev 15 kg
     boben in vrtljivi disk obložena s korundno oblogo
     vkljucena posoda za prestrezanje olupkov
     prikljucna moc: 0,75 kW 3N400N
     priklop vode: HV 3/4"
     odtok: Ø70 preko talne rešetke
     kot npr. tip Kogast LP350M ali enakovredno in boljše
   2. BAZEN VOZICEK ZA ZELENJAVO INOX IZVEDBE             1
     dim. 565x655x705 mm
     posoda izdelana z zaokroženimi robovi po
     higienskem standardu H2
     izpustni ventil spodaj
     kapaciteta posode 100 l
   3. DVOJNO KORITO INOX IZVEDBE                   1
     dim.1400x700x850/950 mm
     dvojno korito 600x500x300 mm
     zavih zadaj
     priklop vode: THV 1/2"
     odtok: 2xØ50
                         Page 322 of 442
    4. STENSKA ENOROCNA MEŠALNA BATERIJA Z VISECIM TUŠEM         1
     kot npr. tip KWC ali enakovredno in boljše
    5. PULT ZAPRT INOX IZVEDBE                      1
     dim. 1400x700x850/950 mm
     spodaj prostor za vozicek
     zavih zadaj v višini 100 mm
    6. VOZICEK ZA ODPADKE INOX IZVEDBE                  1
     dim. 370x500x580 mm
     odpiranje s pedalom
     volumen 65 l
    7. PULT ZAPRT INOX IZVEDBE                      1
     dim. 2000x700x850/950 mm
     spodnja in vmesna polica
     zavih zadaj v višini 100 mm
    8. NAMIZNI REZALNIK ZELENJAVE                     1
     dim.380x310x350 mm
     kapaciteta: do 250kg/h
     hitrost: do 750 obr/min
     kot npr. tip ROBOT COUPE CL 50 Ultra ali enakovredno in boljše
     priključna moč: 0,6kW 3N400V
    9. KONZOLNA POLICA INOX IZVEDBE                    1
     dim. 2000x350x40/180 mm
   10. SANITARNI UMIVALNIK INOX IZVEDBE                  1
     dim. 400x400x250 mm
     kolensko odpiranje
     priklop vode: THV 1/2"
     odtok: ø50

K12   SUHO SKLADIŠČE
     1. ODPRT KOVINSKI REGAL INOX IZVEDBE                4
     dim.1000x600x2000 mm
     5 polnih prestavljivih polic

K13    SLAŠCICARSKI ODDELEK
    1. HLADILNA OMARA                           2
     dim. 710x800x2000 mm
      volumen: 600 l
      ohišje izdelano iz AiSi 304
      avtomatsko delovanje
      izolacija brez CFC – 70 mm
      samozaporna vrata
      elektronska regulacija
      dinamično hlajenje
      zamenljiva guma na vratih
      nastavljive noge
      ključavnica
      zamenljiva hladilna enota
      nastavljive in odstranljive vodoravne in navpične nosilne letve
      4 plastificirane rešetke
      notranja osvetlitev
      temperaturno obmocje: +8°C/2°C
     prikljucna moc: 0,25kW 1N230N
     kot npr. tip Alpfrigo CM 700 SS ali enakovredno in boljše
    2. PLANETARNI MEŠALEC                         1
     dim. 490x530x850 mm
     kapaciteta posode: 20l
     3 hitrosti
     3 prikljucki
     prikljucna moc: 0,75kW 3N400N
    3. PLANETARNI MEŠALEC                         1
                          Page 323 of 442
 3.                                  1
    dim. 630x630x1110 mm
    kapaciteta posode: 40l
    3 hitrosti
    3 prikljucki
    prikljucna moc: 1,5kW 3N400N
 4.  PULT Z LESENO POVRŠINO INOX IZVEDBE               1
    dim.2000x900x900 mm
    spodaj odprto
    na kolesih
 5.  PULT S KORITOM INOX IZVEDBE                   1
    dim.1200x700x850/950 mm
    korito (500x500x300 mm) desno
    set 3 predalov levo
    zavih zadaj in desno v višini 100 mm
    priklop vode: THV 1/2"
    odtok: Ø50
 6.  NAMIZNI MEŠALEC ZA TESTO – KITCHEN AID              1
    kapaciteta lonca: 5l
    prikljucna moc: 0,5kW 1N230N
 7.  PULT ZAPRT S TREH STRANI Z GRANITNO POVRŠINO          1
      INOX IZVEDBE
    dim.2000x700x850/950 mm
    spodaj prostor za vozicke
 8.  VOZICEK ZA MOKO INOX IZVEDBE                   2
    dim. 630x420x645 mm
    inox izvedbe
    posoda izdelana z zaokroženimi robovi po
    higienskem standardu H2
 9.  NAMIZNA ELEKTRONSKA TEHTNICA                   1
    dim. 260x287x137 mm
    obmocje tehtanja: 10kg/5g
 10.  ZAPRTA VISECA OMARICA INOX IZVEDBE                1
    dim.1800x350x660 mm
    drsna vrata
 11.  INDUKCIJSKI ŠTEDILNIK                      1
    dim. 400x700x900 mm
    2 grelna polja Ø 220 mm
    izvedeno s sistemom za spajanje elementov ki onemogoča
    zatekanje
    izvedba spoja na način da se iz bloka odstrani posamezen
    aparat brez demontaže sosednjih aparatov
    zadnji del površine izveden z zavihom ki omogoča namestitev U
    profila za prekritje spoja z drugimi aparati
    aparat narejen tako da omogoča pritrditev zaključnih letev
    gumbi za upravljanje nameščeni v zaščitnih posteljicah
    prikljucna moc: 10,0kW 3N400N
    kot npr. tip Kogast ESIT27P ali enakovredno in boljše
 12.  SLAŠCICARSKA PEC                         1
    dim. 930x880x940 mm
    velikost pladnjev: 400x600 mm
    8 etaž
    razdalja med vodili. 100 mm
    tempraturna regulacija: do 260°C
    prikljucna moc: 15,8kW 3N400V
    priklop vode: HV 3/4"
    kot npr. FINES ali enakovredno
12a.  VZHAJALNA KOMORA                         1
    dim. 930x820x900 mm
    velikost pladnjev: 400x600 mm
    kapaciteta: 16 etaž
                       Page 324 of 442
12a.                                     1
    razdalja med vodili: 70 mm
    prikljucna moc: 3,5kW 1N230V
    priklop vode: HV 3/4"
    kot npr. FINES ali enakovredno
 13.  KONDENZACIJSKI PAROLOV                         1
    dim. 930x880x340 mm
    s filtri, lovilci mašcobe in razsvetljavo
    integriran v slašcicarsko pec (poz.12)
    prikljucna moc: 0,1kW 1N230N
    kot npr. FINES ali enakovredno
 14.  VOZICEK ZA PEKARSKE PLADNJE INOX IZVEDBE                1
    dim. 660x520x1600 mm
    "C" vodila za pladnje 400x600 mm
    14 etaž
 15.  PULT ZAPRT S TREH STRANI INOX IZVEDBE                 1
    dim. 2000x700x850/950 mm
    spodnja in vmesna polica
    zavih zadaj in desno 100 mm
 16.  ZAPRTA VISECA OMARICA INOX IZVEDBE                   1
    dim.2000x350x660 mm
    drsna vrata
 17.  PULT Z BAZEN KORITOM INOX IZVEDBE                   1
    dim. 2000x700x850/950 mm
    dim.posode: 1000x500x350 mm
    zavih zadaj in levo
    prostor za pomivalni stroj desno
    priklop vode: THV 1/2"
    odtok: Ø 50
 18.  STENSKA MEŠALNA BATERIJA S TUŠEM                    1
    kot npr. tip KWC ali enakovredno in boljše
 19.  STROJ ZA POMIVANJE KUHINJSKE POSODE IN PLADNJEV            1
    dim.600x640x810/850 mm
    dimenzija košar: 500x500 mm, 500x540 mm
    kapaciteta 40/28/24 košar
    Zmogljivost:
    Čas pomivanja: 90 / 128,6 / 150 sek.
    Število standardnih programov:3
    Hitri program: 65 košar/h
    Globina z vgrajenimi posodicami za pomivalna sredstva: 676 mm
    Svetla vstavna višina: 403,5 mm
    Kapaciteta pomivalnega tanka: 15,3 lit.
    Možnost pomivanja pladnjev 400x600 mm
    Nastavljive nogice: +35 mm
    Dimenzija košare: 500x500 mm
    Osnovni komplet košar:
    1x košara za pladnje 6 delna (inox)
    1x košara za krožnike 6/9 vrst s prsti PVC
    Vgrajena oprema za rezultat pomivanja in varnost higiene:
    Eliptično pomivalno polje z integriranimi pomivalnimi in izpiralnimi
    šobami zgoraj
    Eliptično pomivalno polje z integriranimi pomivalnimi in izpiralnimi
    šobami spodaj
    Pomivalna polja se enostavno snamejo preko sponke brez uporabe
    dodatnega orodja
    Pomivalne in izpiralne šobe so izvedene z različno geometrijo,
    velikostjo in kotom
    Avtomatsko zaznavanje penjenja v stroju
    Avtomatsko izničevanje pene v primeru penjenja v stroju
                        Page 325 of 442
Frekvenčni regulator za uravnavanje pritiska pomivanja za vsak
program pomivanja in vsako vrsto pomivalne posode in kozarcev
Štirikratni sistem filtriranja
Učinkovit sistem filtriranja med pomivanjem preko hidro ciklonskega
sistema
Vgrajen sistem filtriranja vode po vsakem ciklusu pomivanja
Vgrajen senzor motnostiumazanosti za ohranjanja čistosti pomivalne
vode v vsakem trenutku
Izvedba higiena:
Globoko vlečen pomivalni tank
Globoko vlečena vodila za košaro
Higienska izvedba grelca pomivalnega tanka v obliki ravne cevi z
gladko površino za enostavno čiščenje.
Vgrajen higienski dnevnik z uro in datumom
Vgrajen termostop, ki preprečuje izpiranje s prenizko temperaturo
vode
Vgrajen program za avtomatsko samočiščenje pomivalne komore
Vgrajena črpalka za odvod vode med pomivanjem in po končanem
programu samočiščenja
Mehki zagon pomivalne črpalke za varovanje občutljivih kozarcev in
posode
Upravljanje:
Vgrajen zaslon na dotik
Zagon programa pomivanja z eno tipko
Tipka za zagon programa pomivanja z barvnim kodiranjem poteka
pomivanja, programa samočiščenja in polnjenja z ogrevanjem
Navigacijski meni s simboli in animacijami
 Prikaz tekstov in opomb na zaslonu v slovenskem jeziku
Dostop do nivoja upravljanja za vodjo kuhinje in serviserja zaščiten s
PIN kodo (ločeno)
Vgrajen higienski dnevnik s pregledom higiensko pomembnih
podatkov
Integrirana navodila za uporabo v slovenskem jeziku
Prikaz intervala vzdrževanja
Vizualni in audio prikaz napak

Optični prikaz izpraznjenosti posod za pomivalno in izpiralno sredstvo
Optični prikaz simbola na zaslonu v primeru blokiranega pomivalnega
polja (ločeno za zgoraj in spodaj)
Optični prikaz simbola na zaslonu v primeru odprtih vrat

Optični prikaz simbola v primeru zaprtega dovodnega ventila za vodo
Shranjevanje dogodkov
    Števec delovnih ur stroja skupaj
    Števec dnevnih delovnih ur stroja
    Števec dnevno porabljene vode
    Števec porabljene vode skupaj
Intenziven program za vsak posamezni standardni program
pomivanja za zelo umazano ali zasušeno posodo
Kratki program za vsak posamezni standardni program pomivanja za
zelo hitro pomivanje
Eco program za vsak posamezni standardni program za pomivanje z
manjšimi stroški delovanja
Tihi program za vsak posamezni standardni program za posebno tiho
pomivanje
Prikaz temperature vode v bojlerju in pomivalnem tanku

Program za osnovno čiščenje in razškrobljevanje kozarcev in posode
                     Page 326 of 442
     Program za vodeno avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna iz
     pomivalne komore v stroju
     Časovno voden avtomatski vklop stroja, z možnostjo datumskega in
     dnevnega programiranja
     Prikaz trenutne ure in datuma
     Možnost vnosa kontaktnih podatkov serviserja in dobavitelja
     pomivalnih sredstev
     Ekonomičnost:
     Poraba sveže vode na 1 izpiranje: 2,4 lit
     Vgrajena črpalka za izpiranje z odprtim bojlerjem za kvalitetno
     izpiranje neodvisno od pritiska v vodovodnem omrežju. Zagotavljanje
     konstantne količine vode za izpiranje in konstantno temperaturo
     izpiranja.

     Dvostenska konstrukcija stroja z termično in zvočno izolacijo vrat
     Ostala oprema:
     Vgrajen dozator za pomivalno in izpiralno sredstvo
     Vgrajene posodice za pomivalno in izpiralno sredstvo
     Električni kabel
     Dovodni kabel za vodo
     Cev za odvod vode
     Priklop elektrike:
     Možnost priklopa na enofazni ali trifazni tok
     Priklopna moč:      Bojler:    Tank:
     400V, 16 A, 7,9 kW; 5,3 kW    2,0 kW
     Moč črpalke za pomivanje: 600 W
     Pretok črpalke za pomivanje: 200 l/min
     Emisija hrupa: maks. 57 dB(A)
     Teža: 59 kg
     Smernice:
     Stroj mora imeti CE oznako in skladnost z naslednjimi standardi:
     Varnost: EN 603351, EN 603352
     Varnost voda: IEC / EN 61770
     EMC:2006/95/EC/LVD; 2004/108/EC/EMC
     Higiena: Temperature in rezultat pomivanja po DIN 10512 za
     profesionalne pomivalne stroje z enim tankom
     prikljucna moc: 7,9kW 3N400V
     priklop vode: HV 3/4"
     odtok: Ø50
     kot npr. tip Winterhalter UCXL ali enakovredno in boljše
   20. AVTOMATSKI MEHCALEC VODE                       1
     dim.250x500x500 mm
        časovna regeneracija
        priklop na 220 V
        vgrajen plovec za nivo vode v solni posodi
     prikljucna moc: 0,3kW 1N230N
     kot npr. tip Winterhalter Monomatik 1x4 ali enakovredno in boljše
   21. KONZOLNI ODCEJALNIK INOX IZVEDBE                   1
     dim. 1200x350x40/180 mm
   22. SANITARNI UMIVALNIK INOX IZVEDBE                   1
     dim. 400x400x250 mm
     kolensko odpiranje
     priklop vode: THV 1/2"
     odtok Ø 50

K14    VINSKA KLET
    1. 1. REGAL ZA VINSKE STEKLENICE                    1
     dim.1900x400x2000 mm
     lesene izvedbe
                          Page 327 of 442
 1.                                    1


  diagonalna lesena mreža za hranjenje posameznih steklenic
  (velikost odprtine cca12x12cm)
 2. 2. REGAL INOX IZVEDBE                         1
  dim.1900x400x2000 mm
  5 polnih prestavljivih polic

  K 15 HLADILNE IN ZAMRZOVALNE KOMORE
 1. HLADILNA KOMORA                            1
  dim. 2400x2000x2500 mm
  poliuretan min.debeline 80 mm
  obloga stenskih in stropnih elementov iz nerjavece plocevine
  vrata 80/200 cm obojestransko nerjaveca plocevina
  temperaturno obmocje: +2°C/+8°C
  hladilni agregat oddvojen (cca 20m) MULTIPACK SISTEM
  prikljucna moc: 1,8kW 1N230N
  odtok: Ø30
 2. ODPRT KOVINSKI REGAL INOX IZVEDBE                   4
  dim.900x500x1700 mm
  4 polne prestavljice police
 3. ZAMRZOVALNA KOMORA                           1
  dim. 2900X2000X2500 mm
  poliuretan min.debeline 120 mm
  obloga stenskih in stropnih elementov iz nerjavece plocevine
  vrata 80/200 cm obojestransko nerjaveca plocevina
  temperaturno obmocje: 18°C/22°C
  hladilni agregat oddvojen (cca 20m) MULTIPACK SISTEM
  prikljucna moc: 1,8kW 1N230N
  odtok: Ø30
 4. ODPRT KOVINSKI REGAL INOX IZVEDBE                   2
  dim.900x500x1700 mm
  4 polne prestavljive police
 5. ODPRT KOVINSKI REGAL                          3
  dim.800x500x1700 mm
  4 polne prestavljive police
 6. HLADILNA KOMORA                            1
  dim. 2000x1700x2500 mm
  poliuretan min.debeline 80 mm
  obloga stenskih, stropnih in talnih elementov iz nerjavece plocevine
  vrata 70/2000 cm obojestransko nerjaveca plocevina
  temperaturno obmocje: + 2°C/ + 8°C
  hladilni agregat oddvojen (cca 20m) MULTIPACK SISTEM
  prikljucna moc: 1,8kW 1N230N
  odtok : Ø30
 7. ODPRT KOVINSKI REGAL INOX IZVEDBE                   2
  dim.900x500x1700 mm
  4 polne prestavljive police
 8. HLADILNA KOMORA                            1
  dim. 2900X2000X2500 mm
  poliuretan min.debeline 80 mm
  obloga stenskih in stropnih elementov iz nerjavece plocevine
  vrata 80/200 cm obojestransko nerjaveca plocevina
  temperaturno obmocje: +2°C/+8°C
  hladilni agregat oddvojen (cca 20m) MULTIPACK SISTEM
  prikljucna moc: 1,8kW 1N230N
  odtok: Ø30
 9. ODPRT KOVINSKI REGAL INOX IZVEDBE                   2
  dim.800x500x1700 mm
  4 polne prestavljive police
10. ODPRT KOVINSKI REGAL INOX IZVEDBE                   3
  dim.900x500x1700 mm
                       Page 328 of 442
   10.                                3

     4 polne prestavljive police
   11. 11. HLADILNA KOMORA                      1
     dim. 2400x2000x2500 mm
     poliuretan min.debeline 80 mm
     obloga stenskih in stropnih elementov iz nerjavece plocevine
     vrata 80/200 cm obojestransko nerjaveca plocevina
     temperaturno obmocje: +2°C/+8°C
     hladilni agregat oddvojen (cca 20m) MULTIPACK SISTEM
     prikljucna moc: 1,8kW 1N230N
     odtok: Ø30
   12. ODPRT KOVINSKI REGAL INOX IZVEDBE               4
     dim.900x500x1700 mm
     4 polne prestavljive police

KP    PRALNICA
   1. SANITARNI UMIVALNIK INOX IZVEDBE                1
     dim. 500x500x340 mm
     kolensko odpiranje
     priklop vode: THV 1/2"
     odtok: Ø50
   2. VOZICEK ZA UMAZANO PERILO                   2
     dim. 730x580x740 mm
     kapaciteta bazena: 230 l/200 kg
     izdelan iz aluminija
     dve fiksni in dve gibljivi kolesi z zavoro
   3. INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ                   1
     dim. 595x680x850 mm
     kapaciteta polnjenja: 6 kg
     centrifuga: 1300 obratov/min
     odprtina vrat: Ř255 mm
     prikljucna moc: 4,7kW 3N400N
     priklop vode: HV 3/4"
     odtok: Ø50
     kot npr. ELECTROLUX ali enakovredno
   4. INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ                   1
     dim. 910x785x1325 mm
     kapaciteta polnjenja: 14 kg
     centrifuga: 980 obratov/min
     odprtina vrat: Ř395 mm
     prikljucna moc: 12,5kW 3N400N
     priklop vode: THV 3/4"
     odtok: Ø75
     kot npr. ELECTROLUX ali enakovredno
   5. INDUSTRIJSKI SUŠILNI STROJ                   1
     dim. 595x735x850 mm
     kapaciteta polnjenja: 6 kg
     odprtina vrat: Ř370 mm
     prikljucna moc: 5,4kW 3N400N
     odvod zraka: Ø100 (260 mł/h)
     kot npr. ELECTROLUX ali enakovredno
   6. INDUSTRIJSKI SUŠILNI STROJ                   1
     dim. 790x900x1720 mm
     kapaciteta polnjenja: 12,5 kg
     odprtina vrat: Ř580 mm
     prikljucna moc: 13,5kW 3N400N
     odvod zraka: Ø200 (600 mł/h)
     kot npr. ELECTROLUX ali enakovredno
   7. INDUSTRIJSKI VALJCNI LIKALNIK                 1
     dim. 1795x510x1025 mm
     premer valja: Ř230
                           Page 329 of 442
   7.                                  1


     dolžina valja: 1400 mm
     valj prekrit z jekleno volno
     hitrost likanja: 3,4m/min
     prikljucna moc: 7,2kW 3N400N
     kot npr. ELECTROLUX ali enakovredno
   8. VAKUUMSKA LIKALNA MIZA                       1
     dim. 1600x470x920 mm
     z rokavnikom
     z ogrevano likalno plošco
     z integriranim vakuumom
     rocni parni likalnik
     integriran kotlicek za vodo
     prikljucna moc: 3,3kW 1N230N
     kot npr. ELECTROLUX ali enakovredno
   9. MIZA ZA SORTIRANJE                         1
     dim. 1500x750x830 mm
     spodnja polica
   10. UNIVERZALNI PREVOZNI REGAL                     2
     dim. 600x740x1520 mm
     izdelan iz pocinkanih cevnih profilov
     dve mrežasti polici
     zgornji del preklopni, spodnji del snemljiv
     dve fiksni in dve gibljivi kolesi z zavoro

      P PRITLICJE

P1     EKONOMSKI VHOD
P2     TOVORNO DVIGALO
P3     PISARNA
P4     PREHOD V PROSTORE ŠOLE
P5     FINA PRIPRAVA ZELENJAVE
   1.  HLAJENO NEVTRALNI PULT ´L´ OBLIKE                1
      dim. 2000/1700x700/600x850/950 mm
      korito 400x400x250 mm z mešalno baterijo desno
      set predalov
      2xbox z vodili za GN 1/1
      hladilni agregat oddvojen (cca 20 m)
      zavih zadaj in desno
      prikljucna moc: 0,35kW 1N230N
      priklop vode: THV 1/2"
      odtok: Ø50
   2.  PACO JET                             1
      dim. 200x360x500 mm
      kapaciteta: 1,0 l
      hitrost: 2000 obr/min
      priključna moč: 1,0kW 1N230N
   3.  NAMIZNI REZALNIK ZELENJAVE                    1
      dim.380x310x350 mm
      kapaciteta: do 250kg/h
      hitrost: do 750 obr/min
      Kot npr. tip ROBOT COUPE CL 50 Ultra ali enakovredno in boljše
      priključna moč: 0,6kW 3N400V
   4.  4. ZAPRTA VISEČA OMARICA INOX IZVEDBE              1
      dim.2000x350x660 mm
      drsna vrata
      5. KONZOLNA POLICA INOX IZVEDBE                 1
      dim.1300x300x40/180 mm

P6    FINA PRIPRAVA MESA
   1. HLAJENO NEVTRALNI PULT ´L´ OBLIKE                 1
                            Page 330 of 442
   1.                                    1
     dim. 2000/1700x700/600x850/950 mm
     korito 400x400x250 mm z mešalno baterijo desno
     set predalov
     2xbox z vodili za GN 1/1
     hladilni agregat oddvojen (cca 20 m)
     zavih zadaj in desno
     prikljucna moc: 0,35kW 1N230N
     priklop vode: THV 1/2"
     odtok: Ø50
   2.  MESOREZNICA                             1
     dim. 435x395x410 mm
     kapaciteta mletja: do 300kg/h
     priključna moč: 1,5kW 1N230N
   3.  KUTER                                1
     dim.470x330x400 mm
     kapaciteta posode: 7l
     regulator obratov: 3003000 obr/min
     Kot npr. tip ROBOT COUPE R6 ali enakovredno in boljše
     priključna moč: 1,3kW 3N400V
   4.  ZAPRTA VISEČA OMARICA INOX IZVEDBE                  1
     dim.2000x350x660 mm
     drsna vrata
   5.  KONZOLNA POLICA INOX IZVEDBE                     1
     dim.1300x300x40/180 mm

P7   POMIVANJE KUHINJSKE POSODE
   1. IZLIVNO KORITO INOX IZVEDBE                      1
    dim. 520x530x560 mm
    priklop vode: THV 1/2"
    odtok: Ø100
   2. BAZEN KORITO INOX IZVEDBE                       1
    dim. 1200x700x850/950 mm
    dim.posode: 1000x500x350 mm
    zavih zadaj
    priklop vode: THV 1/2"
    odtok: Ø50
   3. STENSKA MEŠALNA BATERIJA S TUŠEM                    1
    kot npr. tip KWC ali enakovredno in boljše
   4. STROJ ZA POMIVANJE KUHALNE POSODE S POVRATNIM             1
    ZAJEMANJEM TOPLOTE
    dim. 750x870x1620/2200 mm
    program 90,150 in 300 sec.:
    kapaciteta 40, 24 oz.12 košar/h
    dim. košare: 608x672 mm, pekaci do dim. 530x650 mm
    Število programov: 3
    zvedba stroja po DIN 10512
    Časovni ciklus programa pomivanja: 1,5 / 2,5 / 5 min
    Stroj je pripravljen za priklop na hladno vodo < 15° C
    Vrata stroja se odpirajo frontalno (deljeno ½ navzgor, ½ navzven)
    V stroju je vgrajena dozirna črpalka za izpiralno sredstvo
    V stroju je vgrajena dozirna črpalka za pomivalno sredstvo
    Stroj je opremljen z odprtim tlačno neodvisnim bojlerjem z izpiralno
    črpalko
    Poraba vode na ciklus pomivanja: 5,2 lit
    Vgrajena črpalka za izmet vode iz tanka
    Stroj ima večjo pomivalno komoro: vstavna višina: 670700 mm
    Dimenzija pomivalne košare: 608 x 672 mm
    Pomivalna komora je dvostensko toplotno in zvočno izolirana
    Stroj ima digitalno upravljane z enim gumbom
    Ciklus pomivanja je kontroliran preko barvnega kodiranja (uporabniku
    prijazno spremljanje ciklusa pomivanja)
                        Page 331 of 442
    Ciklus pomivanja je kontroliran preko barvnega kodiranja (uporabniku
    prijazno spremljanje ciklusa pomivanja)
    Stroj je opremljen z dislpayom za spremljanje temperature pomivalne
    vode in vode za izpiranje s korakom 1° C
    Vgrajen program samočiščenja stroja
    Vgrajena samodiadnostika stroja, ki v primeru napake komponente
    stroja napako javi na displayu ali v primeru
    fatalne napake stroj izklopi in onemogoči nadaljnjo delo
    Fiksne pomivalne roke v spodnjem in zgornjem delu pomivalne
    komore
    Spodnji in zgornji sistem fiksnih rok je reverziren
    (roke nihajo levo desno s pomočjo ročičnega mehanizma)
    Fiksne roke se demontirajo brez orodja in so med seboj zamenljive.
    Roke so izdelane iz nerjavečega materiala
    Šobe na pomivalnih rokah so integrirane (nesnemljive)
    Pritisk vode na 1 pomivalni šobi: 1 bar
    Šobe so zaradi preprečevanja mašenja konkavne oblike
    V stroju mora je vgrajen sistem za fino filtriranje vode med ciklusom
    pomivanja
    (umazanija se odstranjuje v odtok). Maksimaln velikost umazanije,
    katera se izloči v
    odtok ni večja kot najmanjša luknjica na sistemu površinskih sit –
    preprečevanje zamašitve
    odtoka vode v sistemu kanalizacije objekta. Sistem ne potrebuje
    čiščenja in vzdrževanja
    Sistem površinskih sit za prvo filtriranje vode je opremljen z izvlečno
    košarico za
    odstranjevanje večjih kosov umazanije iz stroja med pomivanjem.
    Voda v pomivalnem tanku stroja je v nivoju pod filtri tanka
    Pomivalni tank je brez ostrih robov
    Električna moč črpalke za pomivanje: 2,3 kW
    Vgrajen sistem povratnega zajemanja toplote v integrirani
    kondenzacijski napi za odvod pare
    (napa mora omogočati ohlajevanje in zmanjševanje vlažnosti pare,
    katera izhaja iz stroja
    med in po pomivanju)
    prikljucna moc: 8,4kW 3N400N
    priklop vode: HV 3/4"
    odtok: Ø50
    kot npr. tip Winterhalter GS 640 Energy ali enakovredno in boljše
   5. AVTOMATSKI MEHCALEC VODE                         1
    dim.250x500x500 mm
    časovna regeneracija
    priklop na 220 V
    vgrajen plovec za nivo vode v solni posodi
    prikljucna moc: 0,3kW 1N230N
    kot npr. tip Winterhalter Monomatik 1x4 ali enakovredno in boljše
   6. ODCEJALNA MIZA INOX IZVEDBE                        1
    dim. 800x700x850/950 mm
    spodaj prostor za mehčalec vode
    odtok: Ø50
   7. ODPRT REGAL INOX IZVEDBE                         2
    dim.1200x600x2000 mm
    5 polnih prestavljivih polic

P8   BANKETNA IZDAJA
   1. PULT ZAPRT S TREH STRANI INOX IZVEDBE                   2
    dim. 1400x700x850 mm
    spodnja in vmesna polica
   2. POVIŠANA POLICA INOX IZVEDBE                       1
    dim. 1400x500x500 mm
                         Page 332 of 442
   2.                                    1

     T oblike montirano na pulta poz. 1
   3. PULT ZAPRT Z DRSNIMI VRATI INOX IZVEDBE                1
     dim. 2200x700x850 mm
     set predalov levo
     prostor za podpultni zamrzovalnik
     spodnja in vmesna polica
     zavih zadaj višine 100 mm
   4. PODPULTNI ZAMRZOVALNIK                        1
     dim. 600x650x820 mm
     volumen: 133 l
     temperaturno območje: 9°C/26°C
     priključna moč: 0,1kW 1N230N
   5. ZAPRTA VISECA OMARICA INOX IZVEDBE                  1
     dim.2200x350x660 mm
     drsna vrata
     iz dveh delov

P9    FINA PRIPRAVA
   1. PULT Z UMIVALNIKOM IN KORITOM INOX IZVEDBE              1
     dim.1000x700x850/950 mm
     desno sanitarni umivalnik 340x400x200 mm z mešalno baterijo
     korito 400x500x250 mm
     zavih zadaj višine 100 mm
     sanitarna zaščita
     priklop vode: 2x THV 1/2"
     odtok: 2xØ50
   2. HLAJEN PULT INOX IZVEDBE                       2
     dim.1800x700x850/950 mm
     3xbox z vodili za GN 1/1 z vodili
     dinamično hlajenje
     hladilni agregat oddvojen (cca 20 m)
     prikljucna moc: 0,35kW 1N230N
     odtok: Ø50
   3. ZAPRTA VISECA OMARICA INOX IZVEDBE                  2
     dim.1800x350x660 mm
     drsna vrata

P10   TERMICNA PRIPRAVA
   1. PULT ZAPRT S TREH STRANI INOX IZVEDBE                 1
     dim. 1400x700x850 mm
     spodnja in vmesna polica
   2. POLICA NA SREDINSKEM NOSILCU INOX IZVEDBE               1
     dim. 1400x500x600 mm
     pritrjeno na pult P 10.1 in P 8.1
   3. ELEKTRICNA FRITEZA                          1
     dim.800x700x900 mm
     kapaciteta bazena: 2x 14 l
     dno bazena narejeno z zaokroženimi robovi in nagibom
     proti izpustu
     grelniki dimenzionirani tako da ne prihaja do mikro zažiganja olja
     grelniki se morajo pri čiščenju povsem umakniti iz bazena
     v električni tokokrog vgrajena termična varovalka ki pri prekomerni
     temperaturi olja delovanje aparata izključi
     vgrajeno končno stikalo ki v primeru dviga grelnikov iz posode
     lete izključi
     stikalo in termostat na stikalni plošči ločeno pritrjena
     izvedeno s sistemom za spajanje elementov ki onemogoča
     zatekanje
     izvedba spoja na način da se iz bloka odstrani posamezen
     aparat brez demontaže sosednjih aparatov
                         Page 333 of 442
   zadnji del površine izveden z zavihom ki omogoča namestitev U
   profila za prekritje spoja z drugimi aparati
   aparat narejen tako da omogoča pritrditev zaključnih letev
   gumbi za upravljanje nameščeni v zaščitnih posteljicah
   prikljucna moc: 22,0kW 3N400N
   kot npr. Tip Kogast EFT7/28 ali enakovredno in boljše
4.  BLOK PULT INOX IZVEDBE                      2
   dim. 400x700x900 mm
   vticnica 1N230V
   prikljucna moc: 3,0kW 1N230N
5.  INDUKCIJSKI ŠTEDILNIK                       1
   dim. 400x700x900 mm
   2 grelna polja Ø220
   izvedeno s sistemom za spajanje elementov ki onemogoča
   zatekanje
   izvedba spoja na način da se iz bloka odstrani posamezen
   aparat brez demontaže sosednjih aparatov
   zadnji del površine izveden z zavihom ki omogoča namestitev U
   profila za prekritje spoja z drugimi aparati
   aparat narejen tako da omogoča pritrditev zaključnih letev
   gumbi za upravljanje nameščeni v zaščitnih posteljicah
   prikljucna moc: 10,0kW 3N400N
   kot npr. Tip Kogast ESIT27/P ali enakovredno in boljše
6.  BLOK PULT S POVIŠANO MEŠALNO BATERIJO               1
   dim. 400x700x900 mm
   priklop vode: HV 1/2"
   mešalna baterija npr. tip KWC ali enakovredno
7.  PLINSKI ŠTEDILNIK                        1
   dim.800x700x900 mm
   spodaj odprto
   4 odprti gorilniki
   moč gorilnikov: 2x3,5 + 1x 5,5 + 1x 7,0 kW
   najmočnejši gorilnik mora imeti zunanji in notranji plamen
   regulacija gorilnikov brezstopenjska
   ob glavnem gorilniku prižigalni plamenček opremljen s
   termoelementom
   konstrukcija mora omogočati vse možne
   kombinacije vgradenj gorilnikov (spredaj,zadaj,levo,desno)
   rešetke gorilnikov iz sive litine, v spodnjem delu zračne
   reže za dovod sekundarnega zraka
   gorilniki korozijsko zaščiteni z emajlom
   odstranitev plinskih gorilnikov in pladnjev brez uporabe orodja
   izvedeno s sistemom za spajanje elementov ki onemogoča
   zatekanje
   izvedba spoja na način da se iz bloka odstrani posamezen
   aparat brez demontaže sosednjih aparatov
   zadnji del površine izveden z zavihom ki omogoča namestitev U
   profila za prekritje spoja z drugimi aparati
   aparat narejen tako da omogoča pritrditev zaključnih letev
   gumbi za upravljanje nameščeni v zaščitnih posteljicah
   plinska prikljucna moc: 12,0 kW R3/4"
   kot npr. tip Kogast PST47/P ali enakovredno in boljše
8.  BLOK PULT INOX IZVEDBE                      2
   dim. 400x700x900 mm
   vticnica 1N230V
   prikljucna moc: 3,0kW 1N230N
9.  PLINSKA ŽAR PLOŠCA                        1
   dim.800x700x900 mm
   trdi krom
   plošča mora biti narejena tako da omogoča enostavno zamenjvao
                      Page 334 of 442
 9.                                     1
   termostatsko krmiljenje s pomočjo gumba
  krmiljenje v temperaturnem območju 125300ºC
  krmiljenje gorenja ločeno na dve polovici
  predal za maščobo mora imeti v zadnjem delu omejilnik pomika
  bočni in zadnja zaščita ploče s ploščo varjene tudi zgoraj na delovni
  površini
  izvedeno s sistemom za spajanje elementov ki onemogoča
  zatekanje
  izvedba spoja na način da se iz bloka odstrani posamezen
  aparat brez demontaže sosednjih aparatov
  zadnji del površine izveden z zavihom ki omogoča namestitev U
  profila za prekritje spoja z drugimi aparati
  aparat narejen tako da omogoča pritrditev zaključnih letev
  gumbi za upravljanje nameščeni v zaščitnih posteljicah
  prikljucna moc plina: 19,0kW R3/4"
  kot npr. tip Kogast PZZ87/PK ali enakovredno in boljše
10. BLOK PULT INOX IZVEDBE                         1
  dim. 400x700x900 mm
11. ELEKTRICNO KUHALO ZA TESTENINE                     1
  dim.400x700x900 mm
   kapaciteta bazena:GN 1/1
   perforirane vložne posode: 6xGN1/6, zašcita za dno
  z dovodom vode in odvajanjem odvecnega škroba
  bazen narejen iz plemenitega nerjavnega jekla AiSi 316 Ti
  vsi robovi bazena narejeni z zaokrožitvami
  na stikalni plošči ventil za dovod vode v bazen
  na stikalni plošči gumb stikala za tri stopenjsko regulacijo gretja
  zunanji plašč grelnikov iz plemenitega nerjavnega jekla AiSi 316 Ti
  v električni tokokrog vgrajena termična varovalka
  izvedeno s sistemom za spajanje elementov ki onemogoča
  zatekanje
  izvedba spoja na način da se iz bloka odstrani posamezen
  aparat brez demontaže sosednjih aparatov
  zadnji del površine izveden z zavihom ki omogoča namestitev U
  profila za prekritje spoja z drugimi aparati
  aparat narejen tako da omogoča pritrditev zaključnih letev
  gumbi za upravljanje nameščeni v zaščitnih posteljicah
  prikljucna moc: 6,0kW 3N400N
  priklop vode: HV 3/4"
  odtok: Ø50
  kot npr. tip Kogast EKTT47/V ali enakovredno in boljše
12. PLINSKA PREKUCNA PONEV                         2
  dim.800x700x900 mm
  dim. ponve: 710x430x235 mm
  kapaciteta: 60 l
  posoda narejena z zaokrožitvami zaradi lažjega čiščenja
  gastro gorilnik z naravnim vlekom, ki zagotavlja enakomerno
  segrevanje celotne površine dna posode
  regulacija temperature s termostatsko plinsko pipo
  dovod vode v posodo izveden z ventilom na sprednji strani aparata
  pokrov uravnotežen tako da samostojno stoji v vseh pozicijah
  odpiranja
  izvedeno s sistemom za spajanje elementov ki onemogoča
  zatekanje
  izvedba spoja na način da se iz bloka odstrani posamezen
  aparat brez demontaže sosednjih aparatov
  zadnji del površine izveden z zavihom ki omogoča namestitev U
  profila za prekritje spoja z drugimi aparati
  aparat narejen tako da omogoča pritrditev zaključnih letev
  gumbi za upravljanje nameščeni v zaščitnih posteljicah
                       Page 335 of 442
     možnost nadomestitve ročnega pogona za dvig posode z motornim
     pogonom
     prikljucna moc plina: 10,5kW R3/4"
     priklop vode: HV 1/2"
     odtok: Ø70 preko talne rešetke
     kot npr. tip Kogast PKPT7/60 ali enakovredno in boljše
   13. EKONOMICNI STROPNI PAROLOV                       1  V POPISU STROJNIH INSTALACIJ
     dim.5200x2000x550 mm
     s filtri, lovilci mašcobe in razsvetljavo
     prikljucna moc: 0,3kW 1N230N
     V POPISU STROJNIH INSTALACIJ

P11    KONVEKTOMATI
    1. ELEKTRICNI KOTEL ZA KUHANJE Z OKROGLO POSODO              1
     dim.800x700x900 mm
     kapaciteta: 80 l
     indirektno gretje
     dno posode narejeno iz plemenitega jekla AiSi 316Ti
     posoda narejena z zaokrožitvami zaradi lažjega čiščenja
     delovna površina s poglobitvijo in izpustom s cevjo, ki odvaja
     polite tekočine v pred aparat vgrajene talne rešetke
     kotel opremljen z napravo za omejevanje tlaka, ki skrbi za pravilno
     delovanje pri nadtlaku in podtlaku parnega dela posode
     na napravi za omejevanje vgrajen manometer z oznako najvišje
     dovoljenega tlaka 0,5 bar
     na stikalni plošči vgrajen krmilni gumb stikala s termostatom
     ki s pomočjo v aparatu vgrajenih krmilnih komponent zagotavlja
     pravilno segrevanje
     možnost močnega in blagega vretja vsebine (tiho vretje)
     na delovni površini vgrajena mešalna baterija za dotok vode v
     posodo
     na sprednji strani aparata vgrajen ventil za nivo vode v parnem delu
     posode
     za izpust vsebine vgrajen izpustni ventil s koničnim tesnenjem
     pokrov kotla uravnotežen tako da samostojno stoji v vseh pozicijah
     odpiranja
     izvedeno s sistemom za spajanje elementov ki onemogoča
     zatekanje
      izvedba spoja na način da se iz bloka odstrani posamezen
     aparat brez demontaže sosednjih aparatov
      zadnji del površine izveden z zavihom ki omogoča namestitev U
     profila za prekritje spoja z drugimi aparati
     aparat narejen tako da omogoča pritrditev zaključnih letev
     gumbi za upravljanje nameščeni v zaščitnih posteljicah
     prikljucna moc: 14,0kW 3N400N
     priklop vode: THV 1/2"
     odtok: Ø70 preko talne rešetke
     kot npr. tip Kogast EKT7/80O ali enakovredno in boljše
    2. PLINSKA PARNO KONVEKCIJSKA PEC                     1
     dim.850x770x760 mm
     kapaciteta 6 x GN 1/1
     9 nacinov kuhanja, 350 programov z 12 možnimi koraki
     delovanje s 3 kuharskimi mediji:
     para 30ºC 130 ºC, vroči zrak 30ºC 130 ºC, kombinacija 30ºC 130 ºC
      merjenje in regulacija vlage do odstotka natančno za vsak produkt
     5 hitrosti delovnaja ventilatorja
     CareControl avtomatični sistem čiščenja in odkamenjevanje parnega
     generatorja in komore aparata
     CleanJet popolnoma avtomatični sistem čiščenja
     kontrola vstavljanja hrane s časovnim programiranje za vsako vodilo
     posebej
                         Page 336 of 442
  kontrola vstavljanja hrane s časovnim programiranje za vsako vodilo
  posebej
  hitro ohlajevanje notranjosti aparata
  HACCP avtomatično dokumentiranje podatkov in izpis preko USB
  vmesnika
  avtomatična predizbira časa in datuma za začetek priprave
  Online funkcija pomoči za lažje delo z aparatom
  sistem z avtomatičnim praznjenjem in čiščenjem parnega generatorja

  servisno diagnostični sistem z avtomatičnim prikazom sporočil za
  servis
  zaslon na dotik
  tekstovni in slikovni prikaz vseh postopkov priprave
  sonda za merjenje temperature jedra s 6 merilnimi točkami
  digitalni izpisi temperature
  prikaz dejanskih in nastavljenih vrednosti
  digitalna nastaitev časa 0 – 24 h ali trajno delovanje
  integriran tuš za čiščenje s samodejnim povratnim navijanjem
  generator sveže pare z avtomatičnim dotokom sveže vode
  funkcija online pomoči za lažje delo v slovenskem jeziku
  prikljucna moc plina: 22,0kW R3/4", poraba plina: 1,76 kg/h (U.N.P.)
  prikljucna moc: 0,3kW 1N230V
  priklop vode: HV 3/4"
  odtok: Ø50
  kot npr. tip Rational SCC 61 G WE ali enakovredno in boljše
2a. ELEKTRIČNA PARNO KONVEKCIJSKA PEČ                   1
  dim. 847x771x1017 mm
  kapaciteta 10xGN 1/1
  9 načinov kuhanja, 350 programov z 12 možnimi koraki
  delovanje s 3 kuharskimi mediji:
  para 30ºC 130 ºC, vroči zrak 30ºC 130 ºC, kombinacija 30ºC 130 ºC
  merjenje in regulacija vlage do odstotka natančno za vsak produkt
  5 hitrosti delovnaja ventilatorja
  CareControl avtomatični sistem čiščenja in odkamenjevanje parnega
  generatorja in komore aparata
  CleanJet popolnoma avtomatični sistem čiščenja
  kontrola vstavljanja hrane s časovnim programiranje za vsako vodilo
  posebej
  hitro ohlajevanje notranjosti aparata
  HACCP avtomatično dokumentiranje podatkov in izpis preko USB
  vmesnika
  avtomatična predizbira časa in datuma za začetek priprave
  Online funkcija pomoči za lažje delo z aparatom
   sistem z avtomatičnim praznjenjem in čiščenjem parnega
  generatorja
  servisno diagnostični sistem z avtomatičnim prikazom sporočil za
  servis
  zaslon na dotik
  tekstovni in slikovni prikaz vseh postopkov priprave
  sonda za merjenje temperature jedra s 6 merilnimi točkami
  digitalni izpisi temperature
  prikaz dejanskih in nastavljenih vrednosti
  digitalna nastaitev časa 0 – 24 h ali trajno delovanje
  integriran tuš za čiščenje s samodejnim povratnim navijanjem
  generator sveže pare z avtomatičnim dotokom sveže vode
  funkcija online pomoči za lažje delo v slovenskem jeziku
  priključna moč: 18,6kW 3N-400V
  priklop vode: HV 3/4"
  odtok: Ø50
  kot npr. tip Rational SCC 101 WE ali enakovredno in boljše
2b. 2b. MONTAŽNI SET DUO                          1
                      Page 337 of 442
   3. STENSKI PAROLOV                        1  V POPISU STROJNIH INSTALACIJ
     dim. 2500x1400x450 mm
     s filtri, lovilci mašcobe
     V POPISU STROJNIH INSTALACIJ
     HITRI OHLAJEVALNIK                      1
     dim. 790x980x1970 mm
     kapaciteta: 15xGN 1/1
     kapaciteta ohlajevanja: 45kg/cikel
     prikljucna moc: 3,7kW 3N400N
     kot npr. IRINOX ALI ENAKOVREDNO

P12   IZDAJA HRANE
   1. TOPLOVODNA KOPEL Z OGREVANO OMARICO – POLKROŽNE        1
     OBLIKE INOX IZVEDBE
     dim. 2100x700x850 mm
     kapaciteta bazena 2x 2GN 1/1200 + 1x GN 1/1200
     polnjenje s stikalom
     prikljucna moc: 6,75kW 3N400V
     priklop vode: TV 3/4"
     odtok: Ø50
   2. PULT Z DRSNIMI VRATI INOX IZVEDBE               1
     dim.1000x700x900/950 mm
     spodnja in vmesna polica
   3. DRSNA POLICA NA DELOVNI STRANI INOX IZVEDBE          1
     dolžina = 3,1m vključno z nosilci
   4. OGREVANI MOSTICEK – POLKROŽNE OBLIKE INOX IZVEDBE       1
     dim.1800x300x400 mm
     prikljucna moc: 1,2kW 1N230N
   5. NEOGREVANI MOSTICEK INOX IZVEDBE               1
     dim.1000x300x400 mm
   6. MIKROVALOVNA PECICA                      1
     dim.510x470x335 cm
     moc. 1800W
     prikljucna moc: 2,9kW 1N230V

P13   HLADNA KUHINJA
   1. PULT Z UMIVALNIKOM INOX IZVEDBE                1
     dim.1600x700x850/950 mm
     desno sanitarni umivalnik 340x400x200 mm z mešalno baterijo
     levo set 3 predalov
     sanitarna zaščita
     zavih zadaj in desno
     priklop vode: THV 1/2"
     odtok: Ø50
   2. SALAMOREZNICA                         1
     dim. 580x450x400 mm
     nož Ø300
     višina rezanja: 190 mm
     prikljucna moc: 0,3kW 1N230V
   3. KONZOLNA POLICA INOX IZVEDBE                 1
     dim. 1600x350x40/180 mm
   4. HLAJEN PULT INOX IZVEDBE                   1
     dim.1800x700x850/950 mm
     3xbox z vodili za GN 1/1
     hladilni agregat oddvojen (cca 20 m)
     zavih zadaj v višini 100 mm
     prikljucna moc: 0,35kW 1N230N
     odtok: Ø50
   5. ZAPRTA VISECA OMARICA INOX IZVEDBE              2
     dim.1800x350x660 mm
                        Page 338 of 442
   5.                                  2

     drsna vrata
   6. HLADILNA OMARA                          1
     dim. 710x800x2000 mm
     volumen: 2x 300 l
     dvojna vrata
     temperaturno obmocje: +8°C/2°C
     ohišje izdelano iz AiSi 304
     avtomatsko delovanje
     izolacija brez CFC – 70 mm
     samozaporna vrata
     elektronska regulacija
     dinamično hlajenje
     zamenljiva guma na vratih
     nastavljive noge
     ključavnica
     zamenljiva hladilna enota
     nastavljive in odstranljive vodoravne in navpične nosilne letve
     4 plastificirane rešetke
     notranja osvetlitev
     prikljucna moc: 0,25kW 1N230N
     kot npr. tip Alpfrigo CM 700 2D ali enakovredno in boljše

P14   NATAKARSKI OFIS
   1. PULT Z UMIVALNIKOM INOX IZVEDBE                  1
     dim.1800x600x850/950 mm
     desno sanitarni umivalnik 340x400x200 mm z mešalno baterijo
     levo set predalov
     sanitarna zašcita
     zavih zadaj in desno v višini 100 mm
     priklop vode: THV 1/2"
     odtok: Ø50
   2. PULT Z DRSNIMI VRATI INOX IZVEDBE                 1
     dim.1800x600x900/950 mm
     spodnja in vmesna polica
   3. PULT Z UMIVALNIKOM INOX IZVEDBE                  1
     dim.1800x600x850/950 mm
     levo sanitarni umivalnik 340x400x200 mm z mešalno baterijo
     desno set 3 predalov
     sanitarna zašcita
     zavih zadaj in desno v višini 100 mm
     priklop vode: THV 1/2"
     odtok: Ø50
   4. ZAPRTA VISECA OMARICA INOX IZVEDBE                3
     dim.1800x350x660 mm
     drsna vrata

P15   POMIVANJE JEDILNE POSODE
   1. MIZA ZA SPREJEM INOX IZVEDBE                   1
     dim. 2400x700x850/950 mm
     spodaj odprto
     zavih bočno
   2. VOZICEK ZA ODPADKE INOX IZVEDBE                  1
     dim. 370x500x580 mm
     odpiranje s pedalom
     volumen 65 l
   3. BAZEN VOZICEK ZA PRIBOR INOX IZVEDBE               1
     dim. 640x640x725/830 mm
     z drsnico
     kapaciteta: 2 košari 500x500 mm
   4. POVIŠANA POLICA ZA SPREJEM UMAZANE POSODE             1
                          Page 339 of 442
4.                                       1
   dim. 2400x300x400 mm – inox izvedbe
5.  VHODNA MIZA ZA POMIVALNI STROJ INOX IZVEDBE – DESNA            1
   dim. 1100x750x850/1050 mm
   levo korito 500x400x250 mm
   odprtina za mešalno baterijo
   priklop vode: THV 1/2"
   odtok: Ø50
6.  NAMIZNA ENOROCNA MEŠALNA BATERIJA Z VISECIM TUŠEM             1
   kot npr. tipKWC ali enakovredno
7.  KONZOLNA POLICA ZA KOŠARE INOX IZVEDBE                  1
   dim.1100x450x160 mm
8.  STROJ ZA POMIVANJE JEDILNE POSODE S POVRATNIM               1
   ZAJEMANJEM TOPLOTE
   dim. 635x750x1470/2145 mm
   kotna izvedba
   kapaciteta do 60 košar/h
   velikost košar: 500x500 mm
   Sistem pomivalnega stroja s havbo
   Stroj je prirejen za priklop na hladno vodo < 15°C
   Vklop programa pomivanja s havbo
   Vstavna višina stroja: 420 mm
   Vgrajena dozirna črpalka za izpiralno sredstvo
   Vgrajena dozirna črpalka za pomivalno sredstvo
   Stroj je opremljen z odprtim tlačno neodvisnim bojlerjem z izpiralno
   črpalko
   Poraba vode na 1 ciklus pomivanja: 2,4 lit
   Vgrajena črpalka za izpust vode iz tanka
   Pomivalna komora je dvostensko toplotno in zvočno izolirana
   Stroj ima digitalno upravljane stroja z enim gumbom z barvnim
   kodiranjem statusa delovanja
   Stroj je opremljen z dislpayom za spremljanje temperature pomivalne
   vode in vode za izpiranje s korakom 1° C
   Vgrajen program samočiščenja stroja
   Vgrajena samodiadnostika stroja, ki v primeru napake komponente
   stroja napako javi na
   displayu ali v primeru fatalne napake stroj izklopi in onemogoči
   nadaljnjo delo
   (prikaz napake na displayu)
   Stroj je opremljen s števcem za kontrolo ur delovanja stroja, števila
   pomivanj in porabe vode
   Fiksne pomivalne roke v spodnjem delu pomivalne komore
   Fiksne roke se demontirajo brez orodja in so med seboj zamenljive.
   Vrteča pomivalna roka v zgornjem delu pomivalne komore
   Roke so iz nerjavečega materiala
   Šobe na pomivalnih rokah so integrirane (nesnemljive) z 2 luknjami v
   eni šobi
   Šobe so zaradi preprečevanja mašenja konkavne oblike
   V stroju je vgrajen sistem za fino filtriranje vode med ciklusom
   pomivanja
   (umazanija se odstranjuje v odtok). Maksimalna velikost umazanije,
   katera se izloči v odtok
   ni večja kot najmanjša luknjica na sistemu površinskih sit –
   preprečevanje zamašitve odtoka
   vode v sistemu kanalizacije objekta. Sistem ne potrebuje čiščenja in
   vzdrževanja
   Sistem površinskih sit za prvo filtriranje vode je opremljen z izvlečno
   košarico za
   odstranjevanje večjih kosov umazanije iz stroja med pomivanjem.
   Voda v pomivalnem tanku stroja je pod filtri tanka
   Pomivalni tank je globoko vlečen iz enega kosa in brez ostrih robov
                        Page 340 of 442
      Grelec pomivalne vode v tanku stroj je nameščen na zunanji strani
      tanka in ni direktno potopljen v pomivalno vodo
      Moč pomivalne črpalke: 1,7 kW
      Vgrajen sistem povratnega zajemanja toplote v integrirani
      kondenzacijski napi za odvod
      pare (napa mora omogočati ohlajevanje in zmanjševanje vlažnosti
      pare, katera izhaja iz
      stroja med in po pomivanju)
      Vgrajen dodatni sistem povratnega zajemanja toplote v sistemu
      odpadne vode iz stroja
      prikljucna moc: 9,5kW 3N400N
      priklop vode: HV 3/4"
      odtok: Ø50
      kot npr. tip Winterhalter GS 502 Energy Plus ali enakovredno in
      boljše
    9.  NAPRAVA ZA PRIPRAVO VODE Z OBRATNO OSMOZO                1
      dim.250x500x500 mm
      Kapaciteta permeata pri 150 l/h 15 stop. C dotočne vode
      Izkoristek vode min. 50 %
      Temp. dotočne vode:maks. 35 stop. C
      Prevodnost surove vode: maks.2000 m/cm
      (pravilnik za pitno vodo)
      Vodni tlak v zunanji napeljavi min. 1,5 bara
      Vrsta delovanja: omrežje 230 V, 50 Hz
      Skupna priklj. moč: 0,55 kW
      Krmiljenje mikroprocesorja: nadzor kapacitete filtra,
      nadzor prevodnosti s pri kazom, polnoavtomatična
      zapora vode pri netesnosti,samodejno čiščenje mem
      brane, avtomatsko splakovanje na 12 ur, izklopna avtomatika za
      nizek tlak vode
      ali pomanjkanje vode, izkoriščanje odpadne vode,
      Dolžina priklj. kabla:1,5 m (el. priključek)
      Mere/RoMatik višina 465 mm globina 460 mm širina 225 mm
      tank premer 350 mm globina 220 mm
      Skupni volumen: 18 l (uporabnih ca. 9 l glede na nastavitev pritiska).
      Teža: 30,0 kg
      prikljucna moc: 0,3kW 1N230N
      kot npr. tip Winterhalter Romatik 150 ali enakovredno in boljše
   10.  IZHODNA MIZA – LEVA                           1
      dim.1600x750x850 mm
      levo vodila za košare
      prostor za pomivalni stroj in mehčalno napravo
   11.  11. VOZIČEK Z VODILI ZA KOŠARE                      3
      dim. 630x630x1620 mm
      kapaciteta: 6 košar 500x500 mm
   12.  12. DVOETAŽNI VOZIČEK                          2
      dim. 800x690x950 mm
      inox izvedba
      plastična zaščita na vogalih vozička
      2 kolesi z zavoro

P16    SKLADIŠCE INVENTARJA
    1. ODPRT KOVINSKI REGAL INOX IZVEDBE                     4
     dim.900x600x2000 mm
     5 polnih premakljivih polic
    2. ODPRT KOVINSKI REGAL INOX IZVEDBE                     2
     dim.1100x600x2000 mm
     5 polnih premakljivih polic

P17     IZDAJA PIJAC
                           Page 341 of 442
1. HLAJENI TOCILNI PULT INOX IZVEDBE                   1
  dim.2600x700x900/1100 mm
  2xbox /pijaca
  2x 2 hlajena predala
  boxi na zaklepanje
  butiljera
  hladilni agregat oddvojen (cca 20 m)
  zavih zadaj v višini 100 mm
  prikljucna moc: 0,35kW 1N230V
  odtok: Ø50
2. ZAPRTA VISECA OMARICA INOX IZVEDBE                  2
  dim.1300x350x660 mm
  drsna vrata
3. RETROPULT INOX IZVEDBE                        1
  dim.3800x700x900/1000 mm
  prostor za ledomat levo
  prostor za kavni aparat
  predal za odpadno kavo, pod predalom kiper za odpadke
  korito (400x400x250mm) z odcejalnikom desno
  pod odcejalnikom prostor za pomivalni stroj
  2x kiper za odpadke
  zavih zadaj 100 mm
  priklop vode: THV 1/2"
  odtok: Ø50
4. LEDOMAT ICEMATIC N35W                         1
  dim.450x510x685 mm
  kap. 35kg ledu/dan
  prikljucna moc: 0,35kW 1N230V
  priklop vode: HV 3/4"
  odtok: Ø50
5. STROJ ZA POMIVANJE KOZARCEV                      1
  dim.600x620x810/840 mm
  kapaciteta do 22/32/48 košar
  velikost košar: 500x500 mm
  Zmogljivost:
  Čas pomivanja: 163,6 / 112,5 / 75 sek.
  Število standardnih programov:3
  Hitri program: 77 košar/h

 Globina z vgrajenimi posodicami za pomivalna sredstva: 637 mm
 Svetla vstavna višina: 403,5 mm
 Kapaciteta pomivalnega tanka: 15,3 lit.
 Nastavljive nogice: +35 mm
 Dimenzija košare: 500x500 mm
 Osnovni komplet košar:
 1x košara za kozarce 5 delna (rilsan)
 1x košara za skodelice in krožničke (PVC)
 Vgrajena oprema za rezultat pomivanja in varnost higiene:
 Eliptično pomivalno polje z integriranimi pomivalnimi in izpiralnimi
 šobami zgoraj
 Eliptično pomivalno polje z integriranimi pomivalnimi in izpiralnimi
 šobami spodaj
 Pomivalna polja se enostavno snamejo preko sponke brez uporabe
 dodatnega orodja
 Pomivalne in izpiralne šobe so izvedene z različno geometrijo,
 velikostjo in kotom
 Avtomatsko zaznavanje penjenja v stroju
 Avtomatsko izničevanje pene v primeru penjenja v stroju
                     Page 342 of 442
Frekvenčni regulator za uravnavanje pritiska pomivanja za vsak
program pomivanja in vsako vrsto pomivalne posode in kozarcev
Štirikratni sistem filtriranja
Učinkovit sistem filtriranja med pomivanjem preko hidro ciklonskega
sistema
Vgrajen sistem filtriranja vode po vsakem ciklusu pomivanja
Vgrajen senzor motnostiumazanosti za ohranjanja čistosti pomivalne
vode v vsakem trenutku
Izvedba higiena:
Globoko vlečen pomivalni tank
Globoko vlečena vodila za košaro
Higienska izvedba grelca pomivalnega tanka v obliki ravne cevi z
gladko površino za enostavno čiščenje.
Vgrajen higienski dnevnik z uro in datumom s prenizko temperaturo
Vgrajen termostop, ki preprečuje izpiranje
vode

Vgrajen program za avtomatsko samočiščenje pomivalne komore
Vgrajena črpalka za odvod vode med pomivanjem in po končanem
programu samočiščenja
Mehki zagon pomivalne črpalke za varovanje občutljivih kozarcev in
posode
Upravljanje:
Vgrajen zaslon na dotik
 Zagon programa pomivanja z eno tipko
Tipka za zagon programa pomivanja z barvnim kodiranjem poteka
pomivanja, programa samočiščenja in polnjenja z ogrevanjem

Navigacijski meni s simboli in animacijami
Prikaz tekstov in opomb na zaslonu v slovenskem jeziku
Dostop do nivoja upravljanja za vodjo kuhinje in serviserja zaščiten s
PIN kodo (ločeno)
Vgrajen higienski dnevnik s pregledom higiensko pomembnih
podatkov
Integrirana navodila za uporabo v slovenskem jeziku
Prikaz intervala vzdrževanja
Vizualni in audio prikaz napak

Optični prikaz izpraznjenosti posod za pomivalno in izpiralno sredstvo
Optični prikaz simbola na zaslonu v primeru blokiranega pomivalnega
polja (ločeno za zgoraj in spodaj)
Optični prikaz simbola na zaslonu v primeru odprtih vrat

Optični prikaz simbola v primeru zaprtega dovodnega ventila za vodo
Shranjevanje dogodkov
Števec delovnih ur stroja skupaj
Števec dnevnih delovnih ur stroja
Števec dnevno porabljene vode
Števec porabljene vode skupaj
Intenziven program za vsak posamezni standardni program
pomivanja za zelo umazano ali zasušeno posodo
Kratki program za vsak posamezni standardni program pomivanja za
zelo hitro pomivanje
Eco program za vsak posamezni standardni program za pomivanje z
manjšimi stroški delovanja
Tihi program za vsak posamezni standardni program za posebno tiho
pomivanje
Prikaz temperature vode v bojlerju in pomivalnem tanku
                     Page 343 of 442
   Program za osnovno čiščenje in razškrobljevanje kozarcev in posode
   Program za vodeno avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna iz
   pomivalne komore v stroju
   Časovno voden avtomatski vklop stroja, z možnostjo datumskega in
   dnevnega programiranja
   Prikaz trenutne ure in datuma
   Možnost vnosa kontaktnih podatkov serviserja in dobavitelja
   pomivalnih sredstev
   Ekonomičnost:
   Poraba sveže vode na 1 izpiranje: 2,4 lit
   Vgrajena črpalka za izpiranje z odprtim bojlerjem za kvalitetno
   izpiranje neodvisno od pritiska v vodovodnem omrežju. Zagotavljanje
   konstantne količine vode za izpiranje in konstantno temperaturo
   izpiranja.

   Dvostenska konstrukcija stroja z termično in zvočno izolacijo vrat
   Ostala oprema:
   Vgrajen dozator za pomivalno in izpiralno sredstvo
   Vgrajene posodice za pomivalno in izpiralno sredstvo
   Električni kabel
   Dovodni kabel za vodo
   Cev za odvod vode
   Priklop elektrike:
   Možnost priklopa na enofazni ali trifazni tok
   Priklopna moč:      Bojler:    Tank:
   400V, 16 A, 7,9 kW; 5,3 kW    2,0 kW
   Moč črpalke za pomivanje: 600 W
   Pretok črpalke za pomivanje: 200 l/min
   Emisija hrupa: maks. 57 dB(A)
   Teža: 59 kg
   Smernice:
   Stroj mora imeti CE oznako in skladnost z naslednjimi standardi:

   Varnost: EN 603351, EN 603352
   Varnost voda: IEC / EN 61770
   EMC:2006/95/EC/LVD; 2004/108/EC/EMC
   Higiena: Temperature in rezultat pomivanja po DIN 10512 za
   profesionalne pomivalne stroje z enim tankom
   prikljucna moc: 7,9kW 3N400V
   priklop vode: HV 3/4"
   odtok: Ø50
   kot npr. tip Winterhalter UC-L ali enakovredno in boljše
6.  AVTOMATSKI MEHCALEC VODE                       1
   dim.250x500x500 mm
   časovna regeneracija
   priklop na 220 V
   vgrajen plovec za nivo vode v solni posodi
   prikljucna moc: 0,3kW 1N230N
   kot npr. tip Winterhalter Monomatik 1x4 ali enakovredno in boljše
7.  KAVNI APARAT – 3 rocke                        1
   dim.750x555x450 mm
   prikljucna moc: 5,5kW 3N400V
   priklop vode: HV 3/4"
   odtok: Ø50
8.  MLINCEK ZA KAVO Z DOZATORJEM                     1
   prikljucna moc: 0,65kW 1N230V
9.  LEDOMAT ZA DROBLJEN LED                        1
   dim.570x600x695 mm
                        Page 344 of 442
   9.                                1

      kap. 90kg ledu/dan
      priključna moč: 0,65kW 1N230V
      priklop vode: HV 3/4"
      odtok: Ø50
      kot npr. tip Icematic F80 C ali enakovredno in boljše

P18   KOMORA ZA PIJACO
   1. HLADILNA KOMORA                        1
     dim. 2300X3900X2500 mm
     poliuretan min.debeline 80 mm
     obloga stenskih in stropnih elementov iz nerjavece plocevine
     vrata 80/200 cm obojestransko nerjaveca plocevina
     temperaturno obmocje: +2°C/+8°C
     hladilni agregat oddvojen (cca 20m) MULTIPACK SISTEM
     prikljucna moc: 1,8kW 1N230N
     odtok: Ø30
   2. ODPRT KOVINSKI REGAL INOX IZVEDBE               6
     dim.1200x500x1700 mm
     4polne prestavljive police

P19   PROSTOR ZA CISTILA
   1. ZAPRTA KOVINSKA OMARA ZA CISTILA INOX IZVEDBE         1
     dim.1000x640x2000 mm
     desno prostor za izlivno korito
     levo police za odlaganje cistil
   2. IZLIVNO KORITO INOX IZVEDBE                  1
     dim. 520x530x560 mm
     priklop vode: THV 1/2"
     odtok: Ø100

P20   KOMORA ZA ODPADKE
   1. HLADILNA KOMORA PREHODNA                    1
     dim. 2700X1700X2500 mm
     poliuretan min.debeline 80 mm
     obloga stenskih in stropnih elementov iz nerjavece plocevine
     2x vrata 80/200 cm obojestransko nerjaveca plocevina
     temperaturno obmocje: +2°C/+8°C
     hladilni agregat oddvojen (cca 20m) MULTIPACK SISTEM
     prikljucna moc: 1,8kW 1N230N
     odtok: Ø30

P21    VEZNI HODNIK

P22   SHOW COOKING
   1. PREMICNA KONSTRUKCIJA Z INTEGRIRANIM VENTILACIJSKIM      1
     SITEMOM
     dim.1750x700x900/1350 mm
     niša za 3 vgradne elemente
     most z ventilacijskim sistemom
     na kolesih
     4x vticnice 230V
     prikljucna moc: 10,0kW 1N230N
     ko npr. BLANCO COOK ali enakovredno
   2. INDUKCIJSKI WOK – NAMIZNA IZVEDBA               1
     dim. 400x620x240 mm
     ravna plošca
     prikljucna moc: 5,0kW 3N400V
     ko npr. BLANCO COOK ali enakovredno
   3. ELEKTRICNA ŽAR PLOŠCA – NAMIZNA IZVEDBA            1
     dim. 400x620x240 mm
                           Page 345 of 442
   3.                                     1

     rebratsta plošca
     prikljucna moc: 4,2kW 3N400V
     ko npr. BLANCO COOK ali enakovredno
   4. ELEKTRICNO KUHALO ZA TESTENINE – NAMIZNA IZVEDBA             1
     dim.400x620X240 mm
     kapaciteta bazena:GN 1/1
     perforirane vložne posode: 4xGN1/6100 + 2xGN 1/3100
     zaščita za dno
     prikljucna moc: 4,2kW 3N400V
     ko npr. BLANCO COOK ali enakovredno

   5. OGREVAN VOZICEK ZA KROŽNIKE Ø270 INOX IZVEDBE              1
     dim. 500x840x900 mm
     kapaciteta: 2x 50 krožnikov
     prikljucna moc: 1,8kW 1N230N
     kot npr. tip Kogast 2TCC27 ali enakovredno in boljše

   6. TROETAŽNI VOZICEK                            1
     dim. 800x500x950 mm
     inox izvedba
     plastična zaščita na vogalih vozička
     2 kolesi z zavoro

   7. ZAPRT VOZICEK ZA PREVOZ HRANE                      1
     dim.756x932x1780 mm
     inox izvedbe
     vodila za transportno posodo
     spodnja polica

P23   BANKETNA KUHINJA
   1. PLINSKA PARNO KONVEKCIJSKA PEC                      1
     dim.1084x996x1782 mm
     kapaciteta 20xGN 2/1
     9 načinov kuhanja, 350 programov z 12 možnimi koraki
     delovanje s 3 kuharskimi mediji:
     para 30ºC 130 ºC, vroči zrak 30ºC 130 ºC, kombinacija 30ºC 130
     ºC
     merjenje in regulacija vlage do odstotka natančno za vsak produkt
     5 hitrosti delovnaja ventilatorja

      CareControl avtomatični sistem čiščenja in odkamenjevanje parnega
      generatorja in komore aparata
      CleanJet popolnoma avtomatični sistem čiščenja
      kontrola vstavljanja hrane s časovnim programiranje za vsako vodilo
      posebej
      hitro ohlajevanje notranjosti aparata
      HACCP avtomatično dokumentiranje podatkov in izpis preko USB
      vmesnika
      avtomatična predizbira časa in datuma za začetek priprave
      Online funkcija pomoči za lažje delo z aparatom
      sistem z avtomatičnim praznjenjem in čiščenjem parnega
      generatorja
      servisno diagnostični sistem z avtomatičnim prikazom sporočil za
      servis
      zaslon na dotik
      tekstovni in slikovni prikaz vseh postopkov priprave
      sonda za merjenje temperature jedra s 6 merilnimi točkami
      digitalni izpisi temperature
      prikaz dejanskih in nastavljenih vrednosti
      digitalna nastaitev časa 0 – 24 h ali trajno delovanje
                          Page 346 of 442
      integriran tuš za čiščenje s samodejnim povratnim navijanjem
      generator sveže pare z avtomatičnim dotokom sveže vode
      funkcija online pomoči za lažje delo v slovenskem jeziku
      prikljucna moc plina: 67,0kW R3/4", poraba plina: 3,68 kg/h (U.N.P.)
      prikljucna moc: 0,7kW 1N230V
      priklop vode: HV 3/4"
      odtok: Ø50
      kot npr. tip Rational SCC 202 G WE ali enakovredno in boljše
   2.  VSTAVNI VOZICEK ZA KONVEKTOMAT                     1
      dim.772x1016x1718 mm
      kapaciteta: 20x GN2/1
   3.  STENSKI PAROLOV                            1  V POPISU STROJNIH INSTALACIJ
      dim. 1400x1400x450 mm
      s filtri, lovilci mašcobe
      V POPISU STROJNIH INSTALACIJ
   4.  PULT ZAPRT S TREH STRANI INOX IZVEDBE                 2
      dim. 2400x800x850/950 mm
      spodnja in vmesna polica
      zavih zadaj v višini 100 mm
   5.  KONZOLNA POLICA INOX IZVEDBE                      1
      dim. 2400x350x40/180 mm
   6.  PULT ZAPRT S TREH STRANI                        1
      dim. 2500x800x850/950 mm
      spodnja in vmesna polica
      zavih zadaj v višini 100 mm
   7.  HLADILNA OMARA                             1
      dim. 710x800x2000 mm
      volumen: 2x 300 l
      dvojna vrata
      temperaturno obmocje: +8°C/2°C
      ohišje izdelano iz AiSi 304
      avtomatsko delovanje
      izolacija brez CFC – 70 mm
      samozaporna vrata
      elektronska regulacija
      dinamično hlajenje
      zamenljiva guma na vratih
      nastavljive noge
      ključavnica
      zamenljiva hladilna enota
      nastavljive in odstranljive vodoravne in navpične nosilne letve
      4 plastificirane rešetke
      notranja osvetlitev
      prikljucna moc: 0,25kW 1N230N
      kot npr. tip Alpfrigo CM 700 2D ali enakovredno in boljše
   8.  IZLIVNO KORITO Z UMIVALNIKOM IN MEŠALNO BATERIJO            1
      dim. 500x600x850 mm – inox izvedbe
      dim. umivalnika: 340x240x150 mm
      dim. korita: 370x240x150 mm
      priklop vode: THV 1/2"
      odtok: Ø50

PŠ     ŠOLSKA KUHINJA

PŠ1   VHOD ZA ŠTUDENTE
PŠ2   PREDAVALNICA / AMFITEATER
PŠ3   DEMO KUHINJA
   1. KULINARICNA DELOVNA POSTAJA INOX IZVEDBE                 1
     dim.1800x700x900 mm
     vgrajeno v pultu:
                          Page 347 of 442
   1.                                     1


     VGRADNA INDUKCIJSKA PLOŠCA
     dim. 660x660x180 mm
     4 grelna polja Ø220
     spodaj hlajen pult 2x box vrata z vodili za GN 1/1
     boxi na zaklepanje
     hladilni agregat vgrajen
     vticnice: 2x 230V + 2x 400v
     prikljucna moc: 20,0kW 3N400N
     prikljucna moc: 0,5kW 1N230V
   2. ZAPRT PULT S TREH STRANI INOX IZVEDBE                  1
     dim. 1200x700x900 mm
     spodnja in vmesna polica
     na kolesih

PŠ4   ŠOLSKA KUHINJA
   1. HLAJENO NEVTRALNI PULT INOX IZVEDBE                   1
     dim.2800x700x850/950 mm
     sanitarni umivalnik 340x400x200 mm desno z mešalno baterijo
     korito 400x500x250 mm z mešalno baterijo
     3x box z vodili za GN 1/1
     kompresor vgrajen
     zavih zadaj v višini 100 mm
     prikljucna moc: 0,35kW 1N230N
     priklop vode: 2x THV 1/2"
     odtok: 2xØ50
   2. SALAMOREZNICA                              1
     dim. 580x450x400 mm
     nož Ø300
     višina rezanja: 190 mm
     prikljucna moc: 0,3kW 1N230V
   3. ZAPRTA VISECA OMARICA INOX IZVEDBE                   1
     dim.1800x350x660 mm
     drsna vrata
   4. PLINSKA PARNO KONVEKCIJSKA PEC                     2
     dim.850x770x760 mm
     kapaciteta 6xGN 1/1
     9 nacinov kuhanja, 350 programov z 12 možnimi koraki
     delovanje s 3 kuharskimi mediji:
     para 30ºC 130 ºC, vroči zrak 30ºC 130 ºC, kombinacija 30ºC130 ºC
     merjenje in regulacija vlage do odstotka natančno za vsak produkt
     5 hitrosti delovanja ventilatorja
     CareControl avtomatični sistem čiščenja in odkamenjevanje parnega

      generatorja in komore aparata
      CleanJet popolnoma avtomatični sistem čiščenja
      kontrola vstavljanja hrane s časovnim programiranje za vsako vodilo
      posebej
      hitro ohlajevanje notranjosti aparata
      HACCP avtomatično dokumentiranje podatkov in izpis preko USB
      vmesnika
      avtomatična predizbira časa in datuma za začetek priprave
      Online funkcija pomoči za lažje delo z aparatom
      sistem z avtomatičnim praznjenjem in čiščenjem parnega generatorja

      servisno diagnostični sistem z avtomatičnim prikazom sporočil za
      servis
      zaslon na dotik
      tekstovni in slikovni prikaz vseh postopkov priprave
      sonda za merjenje temperature jedra s 6 merilnimi točkami
      digitalni izpisi temperature
                          Page 348 of 442
    prikaz dejanskih in nastavljenih vrednosti
    digitalna nastavitev časa 0 – 24 h ali trajno delovanje
    integriran tuš za čiščenje s samodejnim povratnim navijanjem
    generator sveže pare z avtomatičnim dotokom sveže vode
    funkcija online pomoči za lažje delo v slovenskem jeziku
   prikljucna moc plina: 12,0kW R3/4"
   prikljucna moc: 0,3kW 1N230N
   priklop vode: HV 3/4"
   odtok: Ø50
   kot npr. tip Rational SCC 61 G WE ali enakovredno in boljše
4a.  MONTAŽNI SET DUO - PLINSKI                   1
 5.  PULT INOX IZVEDBE                        1
   dim.2200x700x850/950 mm
    prostor za hitri ohlajevalnik
    set predalov levo
    zavih zadaj in levo
 6.  HITRI OHLAJEVALNIK – PODPULTNI                 1
   dim. 540x660x760 mm
    kapaciteta: do 3xGN 1/1
   prikljucna moc: 1,0kW 1N230N
   kot npr. IRINOX ali enakovredno
 7.  KONZOLNA POLICA INOX IZVEDBE                  1
   dim. 1500x450x40/180 mm
 8.  SALAMANDER                           1
   dim.600x510x550 mm
    premicni pokrov
   prikljucna moc: 4,0kW 3N400N
 9.  MIKROVALOVNA PECICA                       1
   dim.510x470x335 cm
   moc. 1800W
   prikljucna moc: 2,9kW 1N230V
10.  ZAPRTA VISECA OMARICA INOX IZVEDBE               2
   dim.1400x350x660 mm
    drsna vrata
11.  KULINARICNA DELOVNA POSTAJA INOX IZVEDBE            1
   dim.3400x1400x900 mm
   vgrajeno v pultu:
    2x VGRADNI PLINSKI ŠTEDILNIK
   dim. 750x650 mm
   4 gorilniki
    2x VGRADNI STEKLOKERAMICNI ŠTEDILNIK
   dim. 750x650 mm
   4 grelna polja Ø220
    2x povišana mešalna baterija
    1x VGRADNA ELEKTRICNA FRITEZA
   dim. 350x650 mm
    bazen: 1x 8l
    1x VGRADNI INDUKCIJSKI ŠTEDILNIK
   dim. 350x650 mm
   2 grelna polja
    spodaj odprto
    vmesna polica
    vticnice 4x 230V
    2x bocno preklopna površina 300 mm
   plinska prikljucna moc: 39,0 kW R3/4"
   prikljucna moc: 50,1kW 3N400N
   priklop vode: 2x THV 1/2"

   NAD CELOTNIM PROSTOROM JE PREDVIDEN VARCNI STROP /
   V POPISU STROJNIH INSTALACIJ
                       Page 349 of 442
12. HLADILNOZAMRZOVALNA OMARA                     1
  dim. 710x800x2000 mm
   volumen: 2x 300 l
   dvojna vrata
   dvojni kompresor
   ohišje izdelano iz AiSi 304
   avtomatsko delovanje
   izolacija brez CFC – 70 mm
   samozaporna vrata
   elektronska regulacija
   dinamično hlajenje
   zamenljiva guma na vratih
   nastavljive noge
   ključavnica
   zamenljiva hladilna enota
   nastavljive in odstranljive vodoravne in navpične nosilne letve
   4 plastificirane rešetke
   notranja osvetlitev
   temperaturno obmocje: +8°C/2°C, 18°C/22°C
  prikljucna moc: 0,9kW 1N230N
  kot npr. tip Alpfrigo CM /CN 700 ali enakovredno in boljše
13. HLADILNA OMARA                           1
  dim. 710x800x2000 mm
   volumen: 2x 300 l
   dvojna vrata
   ohišje izdelano iz AiSi 304
   avtomatsko delovanje
   izolacija brez CFC – 70 mm
   samozaporna vrata
   elektronska regulacija
   dinamično hlajenje
   zamenljiva guma na vratih
   nastavljive noge
   ključavnica
   zamenljiva hladilna enota
   nastavljive in odstranljive vodoravne in navpične nosilne letve
   4 plastificirane rešetke
   notranja osvetlitev
   temperaturno obmocje: +8°C/2°C
  prikljucna moc: 0,25kW 1N230N
  kot npr. tip Alpfrigo CM 700 2D ali enakovredno in boljše
14. PULT S KORITOM INOX IZVEDBE                    1
  dim.1000x700x850/950 mm
   levo korito 400x500x300 mm
   set predalov desno
   zavih zadaj in levo
  priklop vode: THV 1/2"
  odtok: Ø5
15. HLAJENI PULT INOX IZVEDBE                     1
  dim.1800x700x850/950 mm
   granitna površina
   3xbox z vodili za GN 1/1 levo
   kompresor vgrajen
   zavih zadaj v višini 100 mm
  prikljucna moc: 0,35kW 1N230N
16. NAMIZNI MEŠALEC ZA TESTO – KITCHEN AID               1
  kapaciteta lonca: 5l
  prikljucna moc: 0,5kW 1N230N
17. ZAPRTA VISECA OMARICA INOX IZVEDBE                 2
                       Page 350 of 442
17.                                     2
   dim.1600x350x660 mm
   drsna vrata
18.  PULT ZAPRT S TREH STRANI INOX IZVEDBE                 1
   dim. 1400x700x850/950 mm
   spodnja in vmesna polica
   zavih levo
19.  ZAPRTA VISECA OMARICA INOX IZVEDBE                   1
   dim.1400x350x660 mm
   drsna vrata
20.  PULT S KORITOM IN ODCEJALNIKOM INOX IZVEDBE              1
   dim.2000x700x850/1000 mm
   korito (400x400x250mm) z odcejalnikom desno
   pod odcejalnikom prostor za pomivalni stroj
   2x kiper za odpadke
    zavih zadaj v višini 100 mm
   priklop vode: THV 1/2"
   odtok: Ø50
21.  STROJ ZA POMIVANJE KUHINJSKE POSODE IN PLADNJEV            1
   dim.600x660x810/850 mm
   dimenzija košar: 500x500 mm, 500x540 mm
   kapaciteta 40/28/24 košar
   vgrajen avtomatski mehcalec vode
   Zmogljivost:
   Čas pomivanja: 90 / 128,6 / 150 sek.
   Število standardnih programov:3
   Hitri program: 65 košar/h
   Globina z vgrajenimi posodicami za pomivalna sredstva: 676 mm

   Svetla vstavna višina: 403,5 mm
   Kapaciteta pomivalnega tanka: 15,3 lit.
   Možnost pomivanja pladnjev 400x600 mm
   Nastavljive nogice: +35 mm
   Dimenzija košare: 500x500 mm
   Osnovni komplet košar:
   1x košara za pladnje 6 delna (inox)
   1x košara za krožnike 6/9 vrst s prsti PVC
   Vgrajena oprema za rezultat pomivanja in varnost higiene:
   Eliptično pomivalno polje z integriranimi pomivalnimi in izpiralnimi
   šobami zgoraj
   Eliptično pomivalno polje z integriranimi pomivalnimi in izpiralnimi
   šobami spodaj
   Pomivalna polja se enostavno snamejo preko sponke brez uporabe
   dodatnega orodja
   Pomivalne in izpiralne šobe so izvedene z različno geometrijo,
   velikostjo in kotom
   Avtomatsko zaznavanje penjenja v stroju
   Avtomatsko izničevanje pene v primeru penjenja v stroju

   Frekvenčni regulator za uravnavanje pritiska pomivanja za vsak
   program pomivanja in vsako vrsto pomivalne posode in kozarcev
   Štirikratni sistem filtriranja
   Učinkovit sistem filtriranja med pomivanjem preko hidro ciklonskega
   sistema
   Vgrajen sistem filtriranja vode po vsakem ciklusu pomivanja
   Vgrajen senzor motnostiumazanosti za ohranjanja čistosti pomivalne
   vode v vsakem trenutku
   Izvedba higiena:
   Globoko vlečen pomivalni tank
   Globoko vlečena vodila za košaro
                       Page 351 of 442
Higienska izvedba grelca pomivalnega tanka v obliki ravne cevi z
gladko površino za enostavno čiščenje.
Vgrajen higienski dnevnik z uro in datumom
Vgrajen termostop, ki preprečuje izpiranje s prenizko temperaturo
vode

Vgrajen program za avtomatsko samočiščenje pomivalne komore
Vgrajena črpalka za odvod vode med pomivanjem in po končanem
programu samočiščenja
Mehki zagon pomivalne črpalke za varovanje občutljivih kozarcev in
posode
Upravljanje:
Vgrajen zaslon na dotik

Zagon programa pomivanja z eno tipko

Tipka za zagon programa pomivanja z barvnim kodiranjem poteka
pomivanja, programa samočiščenja in polnjenja z ogrevanjem
Navigacijski meni s simboli in animacijami
 Prikaz tekstov in opomb na zaslonu v slovenskem jeziku
Dostop do nivoja upravljanja za vodjo kuhinje in serviserja zaščiten s
PIN kodo (ločeno)
Vgrajen higienski dnevnik s pregledom higiensko pomembnih
podatkov
Integrirana navodila za uporabo v slovenskem jeziku
Prikaz intervala vzdrževanja
Vizualni in audio prikaz napak

Optični prikaz izpraznjenosti posod za pomivalno in izpiralno sredstvo
Optični prikaz simbola na zaslonu v primeru blokiranega pomivalnega
polja (ločeno za zgoraj in spodaj)
Optični prikaz simbola na zaslonu v primeru odprtih vrat

Optični prikaz simbola v primeru zaprtega dovodnega ventila za vodo
    Shranjevanje dogodkov
    Števec delovnih ur stroja skupaj
    Števec dnevnih delovnih ur stroja
    Števec dnevno porabljene vode
    Števec porabljene vode skupaj
Intenziven program za vsak posamezni standardni program
pomivanja za zelo umazano ali zasušeno posodo
Kratki program za vsak posamezni standardni program pomivanja za
zelo hitro pomivanje
Eco program za vsak posamezni standardni program za pomivanje z
manjšimi stroški delovanja
Tihi program za vsak posamezni standardni program za posebno tiho
pomivanje
Prikaz temperature vode v bojlerju in pomivalnem tanku

Program za osnovno čiščenje in razškrobljevanje kozarcev in posode
Program za vodeno avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna iz
pomivalne komore v stroju
Časovno voden avtomatski vklop stroja, z možnostjo datumskega in
dnevnega programiranja
Prikaz trenutne ure in datuma
Možnost vnosa kontaktnih podatkov serviserja in dobavitelja
pomivalnih sredstev
Ekonomičnost:
Poraba sveže vode na 1 izpiranje: 2,4 lit
                     Page 352 of 442
     Vgrajena črpalka za izpiranje z odprtim bojlerjem za kvalitetno
     izpiranje neodvisno od pritiska v vodovodnem omrežju. Zagotavljanje
     konstantne količine vode za izpiranje in konstantno temperaturo
     izpiranja.

     Dvostenska konstrukcija stroja z termično in zvočno izolacijo vrat
     Ostala oprema:
     Vgrajen dozator za pomivalno in izpiralno sredstvo
     Vgrajene posodice za pomivalno in izpiralno sredstvo
     Vgrajen avtomatski mehčalec vode z delovanjem brez prekinjanja
     procesa pomivanja
     Električni kabel
     Dovodni kabel za vodo
     Cev za odvod vode
     Priklop elektrike:
         Možnost priklopa na enofazni ali trifazni tok
         Priklopna moč:      Bojler:    Tank:
         400V, 16 A, 7,9 kW; 5,3 kW    2,0 kW
         Moč črpalke za pomivanje: 600 W
         Pretok črpalke za pomivanje: 200 l/min
         Emisija hrupa: maks. 57 dB(A)
         Teža: 59 kg
     Smernice:

     Stroj mora imeti CE oznako in skladnost z naslednjimi standardi:
     o    Varnost: EN 603351, EN 603352
     o    Varnost voda: IEC / EN 61770
     o    EMC:2006/95/EC/LVD; 2004/108/EC/EMC
     prikljucna moc: 7,9kW 3N400V
     priklop vode: HV 3/4"
     odtok: Ø50
     kot npr. tip Winterhalter UC-XL ali enakovredno in boljše
   22. ZAPRTA VISECA OMARICA INOX IZVEDBE                  1
     dim.2000x350x660 mm
      drsna vrata

PŠ5    NATAKARSKI OFIS
    1. SANITARNI UMIVALNIK V OMARICI INOX IZVEDBE              1
     dim. 500x500x850 mm
      odpiranje s pedalom
      spodaj omarica s krilnimi vrati
     priklop vode: THV 1/2"
     odtok: Ø50

PŠ6    PRIROCNO SKLADIŠCE
    1. ODPRT KOVINSKI REGAL INOX IZVEDBE                   2
     dim.900x600x2000 mm
     5 polnih premakljiviih polic
    2. ODPRT KOVINSKI REGAL INOX IZVEDBE                   1
     dim.1000x600x2000 mm
     5 polnih premakljiviih polic
    3. ODPRT KOVINSKI REGAL INOX IZVEDBE                   2
     dim.1400x600x2000 mm
     5 polnih premakljivih polic
    4. ODPRT KOVINSKI REGAL INOX IZVEDBE                   2
     dim.1100x600x2000 mm
     5 polnih premakljivih polic

PŠ7    STREŽNA UCILNICA
                          Page 353 of 442
 1. ZAPRTA OMARA Z DRSNIMI VRATI INOX IZVEDBE           2
  dim. 1600x400/700x2000 mm
   vmesne police
 2. DELOVNA POSTAJA ZA KOKTEJLE INOX IZVEDBE           1
  dim. 1200x600/700x900/1150 mm
   na kolesih
   vgrajen hladilnik (425x450x610 mm)
 3. VGRADNI MINIBAR HLADILNIK                   1
  dim. 425x450x610 mm
  prikljucna moc: 0,1kW 1N230V
 4. VINSKA OMARA                         1
  dim. 660x670x1860 mm
   steklena vrata
   volumen: 380 l
   elektronska kontrola, digitalni diplej
   3 temperaturna obmocja
   temperaturno obmocje: +5°C/+20°C
  prikljucna moc: 0,25kW 1N230N
 5. HLAJEN PULT INOX IZVEDBE                   1
  dim.1400x700x850 mm
   2xbox
   boxi na zaklepanje
   hladilni agregat vgrajen
  prikljucna moc: 0,35kW 1N230N
 6. ZAPRTA VISECA OMARICA INOX IZVEDBE              1
  dim.1400x350x660 mm
   drsna vrata
 7. RETROPULT INOX IZVEDBE                    1
  dim.1400x700x900/1000 mm
   prostor za ledomat levo
   prostor za kavni aparat
   predal za odpadno kavo, pod predalom kiper za odpadke
   zavih zadaj in desno 200 mm
 8. LEDOMAT ICEMATIC N21W                     1
  dim.340x480x600 mm
   kap. 20kg ledu/dan
  prikljucna moc: 0,35kW 1N230V
  priklop vode: HV 3/4"
  odtok: Ø50
 9. KAVNI APARAT – 2 rocke                    1
  dim.550x555x450 mm
  prikljucna moc: 4,5kW 3N400V
  priklop vode: HV 3/4"
  odtok: Ø50
10. MLINCEK ZA KAVO Z DOZATORJEM                 1
  prikljucna moc: 0,65kW 1N230V
11. PULT S KORITOM IN ODCEJALNIKOM INOX IZVEDBE          1
  dim.1800x700x850/1000 mm
   korito (400x400x250mm) z odcejalnikom ter mešalno baterijo
   pod odcejalnikom prostor za pomivalni stroj
   2x kiper za odpadke
   ostalo zaprto s krilnimi vrati
   zavih zadaj in levo 150 mm
  priklop vode: THV 1/2"
  odtok: Ø50
12. STROJ ZA POMIVANJE KOZARCEV                  1
  dim.600x620x810/840 mm
  kapaciteta do 22/32/48 košar
  Zmogljivost:
  Čas pomivanja: 163,6 / 112,5 / 75 sek.
                      Page 354 of 442
12.                                      1
   Število standardnih programov:3
   Hitri program: 77 košar/h

   Globina z vgrajenimi posodicami za pomivalna sredstva: 637 mm
   Svetla vstavna višina: 403,5 mm
   Kapaciteta pomivalnega tanka: 15,3 lit.
   Nastavljive nogice: +35 mm
   Dimenzija košare: 500x500 mm
   Osnovni komplet košar:
   1x košara za kozarce 5 delna (rilsan)
   1x košara za skodelice in krožničke (PVC)
   Vgrajena oprema za rezultat pomivanja in varnost higiene:
   Eliptično pomivalno polje z integriranimi pomivalnimi in izpiralnimi
   šobami zgoraj
    Eliptično pomivalno polje z integriranimi pomivalnimi in izpiralnimi
   šobami spodaj
    Pomivalna polja se enostavno snamejo preko sponke brez uporabe
   dodatnega orodja
   Pomivalne in izpiralne šobe so izvedene z različno geometrijo,
   velikostjo in kotom
    Avtomatsko zaznavanje penjenja v stroju
   Avtomatsko izničevanje pene v primeru penjenja v stroju

   Frekvenčni regulator za uravnavanje pritiska pomivanja za vsak
   program pomivanja in vsako vrsto pomivalne posode in kozarcev
   Štirikratni sistem filtriranja
   Učinkovit sistem filtriranja med pomivanjem preko hidro ciklonskega
   sistema
   Vgrajen sistem filtriranja vode po vsakem ciklusu pomivanja
   Vgrajen senzor motnostiumazanosti za ohranjanja čistosti pomivalne
   vode v vsakem trenutku
   Izvedba higiena:
   Globoko vlečen pomivalni tank
   Globoko vlečena vodila za košaro
   Higienska izvedba grelca pomivalnega tanka v obliki ravne cevi z
   gladko površino za enostavno čiščenje.
    Vgrajen higienski dnevnik z uro in datumom
   Vgrajen termostop, ki preprečuje izpiranje s prenizko temperaturo
   vode

   Vgrajen program za avtomatsko samočiščenje pomivalne komore
   Vgrajena črpalka za odvod vode med pomivanjem in po končanem
   programu samočiščenja
   Mehki zagon pomivalne črpalke za varovanje občutljivih kozarcev in
   posode
   Upravljanje:
    Vgrajen zaslon na dotik
   Zagon programa pomivanja z eno tipko

   Tipka za zagon programa pomivanja z barvnim kodiranjem poteka
   pomivanja, programa samočiščenja in polnjenja z ogrevanjem
   Navigacijski meni s simboli in animacijami
   Prikaz tekstov in opomb na zaslonu v slovenskem jeziku
   Dostop do nivoja upravljanja za vodjo kuhinje in serviserja zaščiten s
   PIN kodo (ločeno)
   Vgrajen higienski dnevnik s pregledom higiensko pomembnih
   podatkov
   Integrirana navodila za uporabo v slovenskem jeziku
   Prikaz intervala vzdrževanja
   Vizualni in audio prikaz napak
                        Page 355 of 442
Optični prikaz izpraznjenosti posod za pomivalno in izpiralno sredstvo
Optični prikaz simbola na zaslonu v primeru blokiranega pomivalnega
polja (ločeno za zgoraj in spodaj)
Optični prikaz simbola na zaslonu v primeru odprtih vrat

Optični prikaz simbola v primeru zaprtega dovodnega ventila za vodo
    Shranjevanje dogodkov
    Števec delovnih ur stroja skupaj
    Števec dnevnih delovnih ur stroja
    Števec dnevno porabljene vode
    Števec porabljene vode skupaj
    Intenziven program za vsak posamezni standardni program
pomivanja za zelo umazano ali zasušeno posodo
Kratki program za vsak posamezni standardni program pomivanja za
zelo hitro pomivanje
Eco program za vsak posamezni standardni program za pomivanje z
manjšimi stroški delovanja
Tihi program za vsak posamezni standardni program za posebno tiho
pomivanje
Prikaz temperature vode v bojlerju in pomivalnem tanku

Program za osnovno čiščenje in razškrobljevanje kozarcev in posode
Program za vodeno avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna iz
pomivalne komore v stroju
Časovno voden avtomatski vklop stroja, z možnostjo datumskega in
dnevnega programiranja
Prikaz trenutne ure in datuma
Možnost vnosa kontaktnih podatkov serviserja in dobavitelja
pomivalnih sredstev
Ekonomičnost:
Poraba sveže vode na 1 izpiranje: 2,4 lit
Vgrajena črpalka za izpiranje z odprtim bojlerjem za kvalitetno
izpiranje neodvisno od pritiska v vodovodnem omrežju. Zagotavljanje
konstantne količine vode za izpiranje in konstantno temperaturo
izpiranja.

Dvostenska konstrukcija stroja z termično in zvočno izolacijo vrat
Ostala oprema:
    Vgrajen dozator za pomivalno in izpiralno sredstvo
    Vgrajene posodice za pomivalno in izpiralno sredstvo
    Električni kabel
    Dovodni kabel za vodo
    Cev za odvod vode
Priklop elektrike:
    Možnost priklopa na enofazni ali trifazni tok
    Priklopna moč:      Bojler:    Tank:
    400V, 16 A, 7,9 kW; 5,3 kW    2,0 kW
    Moč črpalke za pomivanje: 600 W
    Pretok črpalke za pomivanje: 200 l/min
    Emisija hrupa: maks. 57 dB(A)
    Teža: 59 kg
Smernice:
Stroj mora imeti CE oznako in skladnost z naslednjimi standardi:

o   Varnost: EN 603351, EN 603352
o   Varnost voda: IEC / EN 61770
o   EMC:2006/95/EC/LVD; 2004/108/EC/EMC
Higiena: Temperature in rezultat pomivanja po DIN 10512 za
profesionalne pomivalne
                     Page 356 of 442
   stroje z enim tankom.
   prikljucna moc: 7,9kW 3N400V
   priklop vode: HV 3/4"
   odtok: Ø50
   kot npr. tip Winterhalter UC-L ali enakovredno in boljše
13.  AVTOMATSKI MEHCALEC VODE                      1
   dim.Ø250x590 mm
   ·   kapaciteta: 18.000 lit pri karbonatni trdoti vode 10°dH
   ·   delno odstranjuje soli in minerale iz vode
   ·   prevodnost vode na izhodu odvisna od vhodne vode
   ·   priklopna temperatura: do 60° C
   ·   patrona iz RF jekla
   kot npr. tip Winterhalter TE20 ali enakovredno in boljše
14.  ZAPRTA VISECA OMARICA INOX IZVEDBE                 1
   dim.1400x350x660 mm
    drsna vrata
15.  ZAPRTA VISECA OMARICA INOX IZVEDBE                 1
   dim.1400x350x660 mm
    drsna vrata
16.  UNIVERZALNI BARSKI MIXER                      1
   dim.250x550x450 mm
    kapaciteta: 1,5 l
   priključna moč: 0,8kW 1N230V
17.  FLAMBIRNI VOZIČEK                         1
   dim.1050x550x870 mm
    1 gorilec v sredini
18.  SANITARNI UMIVALNIK INOX IZVEDBE                  1
   dim. 400x400x250 mm
    kolensko odpiranje
   priklop vode: THV 1/2"
   odtok: Ø50

  OPREMA RESTAVRACIJE
 1. 1. CHAFING DISH                           15
  dim. 660x480x430 mm
   s sistemom za lovljenje kondenza
   kapaciteta posode 8 l
   odpiranje pokrova od 90º do 180º
   gretje: na pasto
 2. 2. HLAJEN SOLATNI BIFE                        2
  dim. 1470x760x1400 mm
   kapaciteta 4 x GN 1/1
   izdelana iz masivnega lesa in kombinacije inoxa
   digitalni prikaz in regulacija temperature
   hlajenje od +2 º / +7º C
   s stekleno havbo in sistemom »onetouch« za pomike dviganja
   z razsvetljavo
   priključna moč: 450 W, 230 V 50 H
  v kompletu 2 dolgi stranski polici in 2 kratki stranski polici za
  odlaganje
  kot npr. tip Enofrigo Tango RF 1400 ali enakovredno in boljše
 3. 3. NAMIZNA VITRINA ZA SADJE, SIR IN SLADICE             3
  dim. 1070x934x600 mm
   kapaciteta 3 x GN 1/1
   temepratura od +2 º / +6º C
   steklena polica
   barva: temni oreh, češnja, surovi les
  kot npr. tip Enofrigo Top Brunch ali enakovredno in boljše
                         Page 357 of 442
SKUPAJ TEHNOLOGIJA KUHINJE

OPOMBE:


    elementi morajo biti izdelani iz materialov primerni za
Vsi elementi morajo biti izdelani iz materialov, ki so ki so primerni za
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov in ustrezajo zakonu o
uporabo v profesionalnih kuhinjah ter hkratisnovi, ki prihajajo v stik z
živili
Vsi deli nevtralne opreme so izdelani iz nerjavne pločevine AiSi 304
(CrNi 18/10) .

Površine s stensko zaščito imajo stenski zavih visok 100 mm in
debelino zaviha 15 mm. Vsi vzdolžni robovi površine so zaobljeni z
radiem r=8 mm. Površine imajo na spodnjem vzdolžnem delu
odkapne robove, ki preprečujejo neposredno zatekanje tekočin po
spodnjem delu elementa.
Predali opremljeni z nerjavnimi teleskopskimi vodilil. Nosilnost
predalov je 60 kg.
Vsi robovi polic, oblog so izvedeni z dvojnimi stisnjenimi robovi, tako
da ni ostrih robov.
Vmesne police nevtralnih pultov nastavljive po višini.
Drsna vrata so dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, ki
zagotavljajo neslišno in lahko drsenje vrat. Montaža in demontaža
drsnih vrat je enostavna. Odbojniki v bočnih oblogah omogočajo
neslišno zapiranje. Krilna vrata so dvostenske izvedbe in vpeta v
tečaje s teflonsko pušo.
Vsi pulti stojijo na regulacijskih nogah (nerjavne) s katerimi
zagotavljajo stabilnost in vodoravnost pulta.
Vsa korita so podlepljena z zvočno izolacijo. Vsako korito opremljeno
s prelivno cevjo, sifonom in grlom sifona. Noge pomivalnih korit iz
nerjavnih kvadratnih cevi 40x40. Noge korit opremljene s
kakovostnimi PVC regulacijskimi nogicami v barvi pločevine.
Omogočena enostavna regulacija, ki zagotavlja stabilnost in
vodoravnost izdelka.

Regali v celoti izdelani iz nerjavne pločevine. Možnost razširitve
sistema regalov z dodatnimi regali in kotnimi ojačitvami. Police
izdelane z vzdolžnimi in prečnimi robovi z dvojnimi stisnjenimi robovi
tako da ni ostrih robov. Nosilnost posamezne police 150 kg/m
dolžine. Možnost naknadne vgradnje dodatnih polic. Enostavna
montaža z nerjavnimi vijaki in kotnimi oporami, 50 mm raster za
nastavljanje polic po višini. Stabilnost in vodoravnost regalov
zagotavljajo kvalitetne regulacijske nogice z vijačnico M10. Stebrički
regala v L izvedbi z dvojno stisnjenimi robovi.
Spodnje in vmesne police visečih omaric izdelane z 20 mm
vzdolžnimi robovi in z dvojnimi stisnjenimi robovi, tako da ni ostrih
robov. Vmesne police nastavljive po višini. Drsna vrata omaric so
dvostenske izvedbe, uležajena na PVC koleščkih, ki zagotavljajo
neslišno in lahko drsenje vrat. Odbojniki v bočnih oblogah omogočajo
neslišno zapiranje. Omarice opremljene z nosilci, ki se jih pritrdi na
steno.
Vozički v celoti izdelani iz nerjavne pločevine in opremljeni s
kakovostnimi uležajenimi kolesi. Guma na kolesih je živilske kvalitete
in ne pušča sledi. Vsi vozički opremljeni z gumi odbojniki živilske
kvalitete. Police vozičkov z dvojno stisnjenimi robovi tako da ni ostrih
robov.
Posode bazen vozičkov in vozičkov za moko so v celoti izdelane po
higijenskem standardu H2 z zaokroženimi robovi.
                     Page 358 of 442
Vsi uporabniku dosegljivi in vidni deli termične opreme morajo biti
izdelani iz nerjavne pločevine AiSi 304 (CrNi 18/10).Termični elementi morajo biti narejeni tako, da so lahko medsebojno
spojeni s spojem "oddo" oziroma na stik, ki onemogoča zatekanje
politih tekočin. Na prehodih iz ene delovne površine na drugo ne sme
biti mehanskih ovir. Izvedba spoja mora biti narejena na način, da se
iz termičnega bloka odstrani posamezen aparat brez potrebne
demontaže sosednjih aparatov. Aparati morajo biti narejeni tako, da
omogočajo pritrditev zaključnih letev. Delovne površine morajo biti
narejene iz nerjavne pločevine debeline najmanj 1,5 mm. Zadnji del
površine mora biti izveden z zavihom ki omogoča namestitev U
profila za prekritje spoja z drugimi aparati.

Stikalne plošče morajo biti narejene tako, da so gumbi in oznake za
upravljanje nagnjene proti uporabniku in mu tako zagotavljajo dobro
vidno polje. Gumbi za upravljanje nameščeni v zaščitnih posteljicah in
tako zaščiteni pred mehanskimi poškodbami. Stikalna plošča mora
biti izvedena tako, da se lahko stikala pri električnih aparatih
zamenjajo posamezno in brez odstranjevanja stikalne plošče.
Ohišje aparatov mora biti narejeno tako, da je možno na vse v
spodnjem delu odprte aparate tudi naknadno na objektu namestiti
krilna vrata.Ponudnik mora priložiti izjavo da je kompletna oprema ki prihaja v
stik z živili iz pločevine AiSi 304, ki je zahtevana po sistemu HACCP
ter obvezna priloga ustrezna dokazila o sestavi ter izvoru materiala
ter poročilo o preskušanju vzorcev materiala.
                     Page 359 of 442
kontrolno-opozorilna
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka
napaka
napaka
            Page 360 of 442
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 361 of 442
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka
napaka


napaka


napaka
napaka
napaka
     Page 362 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka

napaka
     Page 363 of 442
Page 364 of 442
napaka
napaka

napaka
napaka
     Page 365 of 442
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka


napaka
     Page 366 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 367 of 442
napaka
napaka


napaka
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka
     Page 368 of 442
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka
napaka
napaka

napaka
     Page 369 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
     Page 370 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka


napaka
     Page 371 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 372 of 442
napaka

napaka
napaka
     Page 373 of 442
V POPISU STROJNIH INSTALACIJ
napaka
napaka
                Page 374 of 442
napaka
napaka
     Page 375 of 442
V POPISU STROJNIH INSTALACIJ
napaka
napaka
napaka


napaka

napaka


napaka

napaka
napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
                Page 376 of 442
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 377 of 442
napaka

napaka

napaka
     Page 378 of 442
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka


napaka
     Page 379 of 442
napaka
napaka


napaka
napaka
napaka
     Page 380 of 442
Page 381 of 442
napaka
napaka
napaka
     Page 382 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 383 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 384 of 442
napaka


V POPISU STROJNIH INSTALACIJ
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
                Page 385 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
     Page 386 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka


napaka
     Page 387 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
     Page 388 of 442
napaka
napaka


napaka
napaka
     Page 389 of 442
Page 390 of 442
napaka
napaka
napaka


napaka


napaka


napaka
     Page 391 of 442
napaka


napaka
napaka


napaka
napaka
napaka


napaka
napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
     Page 392 of 442
Page 393 of 442
Page 394 of 442
napaka
napaka


napaka


napaka
napaka


napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 395 of 442
o.k
   Page 396 of 442
   INTERNA KANALIZACIJA
                                  Em  Količina    C/E  Znesek
   POPIS DEL IN PREDIZMERE

1.  Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
   revizijskih jaškov

   m1                             m1    584.50

2.  Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno
   os trase kanala, ter določitev nivoja za merjene
   globine kanala in polaganje kanala

   kom                             kom      36.00

3.  Priprava gradbišča :
   odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
   znakov in ureditev delovnega platoja.
   Po končanih delih gradbišče pospraviti in
   vzpostaviti v prvotno stanje.

   ocena stroškov                       kpl      1.00

4.  Ročni izkop gradbene jame v terenu III. ktg
   z odlaganjem izkopanega materiala ob robu izkopa
   in delnim ročnim iznosom na gradbiščno deponijo

   m3                             m3      22.50

5.  Strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu III. ktg
   z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu
   izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo

   m3                             m3    509.00

6.  Zasip gradbene jame - jarka z izkopanim materialom
   z nabijanjem v plasteh po 30 cm

   m3                             m3    467.50

7.  Odvoz od izkopa preostalega materiala na stalno
   gradbeno deponijo vključno s stroški deponije

   m3                             m3      41.50

8.  Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in
   fazonskih komadov togostnega razreda SN 4,
   obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
   z gumi tesnili

   PVC 250                    m       m1      74.50

9.  Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in
   fazonskih komadov togostnega razreda SN 4,
   obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
   z gumi tesnili

   PVC 200                    m       m1    174.50

10. Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in
  fazonskih komadov togostnega razreda SN 4,
  obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
  z gumi tesnili
                               Page 397 of 442
  PVC 160                     m     m1    157.50

11. Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in
  fazonskih komadov togostnega razreda SN 4,
  obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
  z gumi tesnili

  PVC 125                     m     m1      14.50

12. Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in
  fazonskih komadov togostnega razreda SN 4,
  obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
  z gumi tesnili

  PVC 110                     m     m1      67.50

13. Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in
  fazonskih komadov togostnega razreda SN 4,
  vgrajenih v AB temeljno ploščo, cevi se stikujejo
  z gumi tesnili

  PVC 75                     m     m1      32.00

14. Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in
  fazonskih komadov togostnega razreda SN 4,
  vgrajenih v AB temeljno ploščo, cevi se stikujejo
  z gumi tesnili

  PVC 50                     m     m1      54.00

15. Dobava in polaganje drenažnih cevi 200 mm
  na posteljico iz betona C16/20. Cevi se obsujejo
  z rizljem in prekrijejo s politlak folijo po detajlu

  DD150            m               m1      83.00

16. Dobava in vgraditev poliestrskega revizijskega jaška
  cevi Ø 600 mm, v zgradbi, prekritega s pokrovom
  iz nerjaveče pločevine 600/600 mm in s smradno
  zaporo
  gl. do 1,00 m

  kom                            kom      4.00

17. Dobava in vgraditev poliestrskega revizijskega jaška
  cevi Ø 800 mm, v zgradbi, prekritega s pokrovom
  iz nerjaveče pločevine 600/600 mm in s smradno
  zaporo
  gl. do 1,00 m

  kom                            kom      6.00

18. Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega
  jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom
  Ø 600 mm, C250 vstavljenega v AB venec
  gl.do 1.00 m

  kom                            kom      5.00

19. Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega
  jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom
  Ø 600 mm, C250 vstavljenega v AB venec
  gl.do 1.50 m
                              Page 398 of 442
  kom                          kom      6.00

20. Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega
  jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom
  Ø 600 mm, C250 vstavljenega v AB venec
  gl.do 2.00 m

  kom                          kom      6.00

21. Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega
  jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom
  Ø 600 mm, C250 vstavljenega v AB venec
  gl.do 2.50 m

  kom                          kom      2.00

22. Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega
  jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom
  Ø 600 mm, C250 vstavljenega v AB venec
  gl.do 8.50 m

  kom                          kom      2.00

23. Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega
  jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom
  Ø 600 mm, C250 vstavljenega v AB venec
  gl.do 9.00 m

  kom                          kom      1.00

24. Izdelava kaskade ob revizijskem jašku Ø 800 mm,
  iz PVC cevi Ø 160 mm in fazonskih komadov,
  polno obbetoniranje z betonom C16/20

  kom                          kom      4.00

25. Izdelava peskolova Ø 400 mm, gl. 1.20 m iz betonskih
  cevi Ø 400 mm, prekritega z LTŽ pokrovom
  400/400 mm, B125, izdelava vtoka in iztoka

  kom                          kom     11.00

26. Nabava, dobava in vgraditev tipskega lovilca maščob
  s pretočno sposobnostjo 4.0 l/s, prekritega z LTŽ
  pokrovom Ø 600 mm, B125, vgradnja po navodilih
  proizvajalca

  kom                          kom      1.00

27. Nabava, dobava in vgraditev tipskega lovilca maščob
  s pretočno sposobnostjo 2.0 l/s, prekritega z LTŽ
  pokrovom 600/600 mm, B125, vgradnja po navodilih
  proizvajalca

  kom                          kom      2.00

28. Nabava, dobava in vgradnja poliesterskega jaška
  Ø 1400 mm, višine 2.0 m za izvedbo črpališča ČR,
  položenega na AB ploščo debeline 20 cm iz betona
  C25/30, dimenzije podložne plošče 1.60 x 1.60 m,
  izdelava AB plošče debeline 15 cm iz betona C25/30
  na vrhu črpališča in dobava ter vgradnja LTŽ pokrova
  600/600 mm; B125, brez odprtin, s smradno zaporo
                           Page 399 of 442
  kom                           kom      1.00

29. Nabava, dobava in vgraditev dveh potopnih črpalk
  za sanitarne odpadne vode, H=6.0 m,
  Q = 10,0 l/s, skupaj z vodili Ø 2", l= 2.0 m, z zaklepom,
  kovinsko verižico, plovnimi stikali, elektrokrmilno
  omarico, dobava in vgraditev 2 kom povratna zaklopka Ø 80 mm,
  dobava in vgraditev 2 kom zasun Ø 80 mm

  kom                           kom      2.00

30. Nabava, dobava in položitev tlačnega voda iz tlačnih
  PVC-U cevi Ø 80 mm, skupaj s pripadajočimi fazonskimi
  komadi, cevi se spajajo z lepljenjem

  m                            m1      12.50

31. Nabava, dobava in vgradnja poliesterskega jaška
  Ø 1000 mm, višine 5.0 m za izvedbo črpališča ČR1,
  položenega na AB ploščo debeline 20 cm iz betona
  C25/30, dimenzije podložne plošče 1.20 x 1.20 m,
  izdelava AB plošče debeline 15 cm iz betona C25/30
  na vrhu črpališča in dobava ter vgradnja LTŽ pokrova
  600/600 mm; C250, brez odprtin, s smradno zaporo

  kom                           kom      1.00

32. Nabava, dobava in vgraditev potopne črpalke
  za umazano vodo, H=6.0 m, Q=5.0 l/s,
  skupaj s plovnimi stikali

  kom                           kom      2.00

33. Nabava, dobava in položitev tlačnega voda iz tlačnih
  PVC-U cevi Ø 50 mm, skupaj s pripadajočimi fazonskimi
  komadi, cevi se spajajo z lepljenjem

  m                            m1      13.50

34. Čiščenje in pregled kanalizacije po končanih
  delih

  m                            m1    667.50

35. Čiščenje terena po končanih delih

  m2                            m2    876.00

  SKUPAJ 1-35                                    -

36. Nepredvidena dela do 5% od vrednosti investicije -    %   do 5%     -  -
  obračun po dejanskih stroških

  SKUPAJ                                       -
                             Page 400 of 442
kontrolno-opozorilna
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
            Page 401 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 402 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka
     Page 403 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
NAPAKA  ali  vključeno
              Page 404 of 442
                     PRENOVA HOTELA ASTORIJA Z PRIZIDKOM NA BLEDU                                        popis opreme
                                         SKUPAJ
A  Oprema - hotelske sobe
B  Oprema - wellness
C  Oprema - jedilnica
D  Oprema - šolski program
E  Oprema - pisarne
F  Oprema - splošno
G  Oprema - nujna sanacija opreme I. faze obnove hotela


  OPREMA SKUPAJ
                                  Kol.  C/E   Znesek
A  Oprema - hotelske sobe


  Opomba:
  Vsa oprema v hotelski sobi se izvede v iveralu ali
  mediapanu odgovorjajočih debelin (deb 1cm, 2cm,
  3cm,... - glej grafične priloge) furniranim z furnirjem
  natur hrast (letnice kot fineline) z globinskimi letnicami
  - hrapava površina, nalimki v istem materijalu, nežno
  pobrušeni. Vsi predalniki v omari so izvedeni v beli
  barvi, maska predalov pa je v natur hrastu. Za
  odpiranje predalov in vrat v vseh postavkah se
  uporabijo kvalitetna neslišna vodila. Omara se izvede
  z vgrajenim hladilnikom za mini bar z prilagojeno
  vratno oblogo v natur hrastu ter z tipskim sefom na
  elektronsko zapiranje z 4 vrstno kodo. Mize se po
  grafičnih predlogah montirajo na jeklene skrite
  pohištvene profile 40x60mm, ti pa se z tipskimi vijaki
  pritrdijo na steno - glej grafiko! Obloga stene izza
  postelje je fiksno pritrjena ter ima na vrhu v
  poglobljeni površini skrit svetlobni trak LED svetil, ki
  se ga pritrdi na leseno podlogo. Postelja se izvede v
  tipski varianti za hotelske potrebe z textilno prevleko
  spodnjega dela konstrukcije - glej predloge.


  Omarice ob postelji se izvedejo po grafičnih podlogah
  v istem furnirju, ki je lužen na temno čokoladno barvo,
  ki se jih po potrebi tudi prestavlja z posteljo
  (kombinacija skupnih ležišč in ločenih postelj)!Stol v
  sobi je tipske izvedbe, noge so lesene iz hrasta, lužen
  na temno čokoladno barvo - glej grafično prilogo!

  Izvajalec mora pred izvedbo vseh izdelkov pridobiti s
  strani projektanta potrditev za vse pozicije smeri letnic
  na furnirju (horizontalno ali vertikalno), saj če ne bodo
  v skladu z pričakovanji se lahko izvedena pozicija
  izvajalcu zavrne!
  Vsi stoli in vse postavke se izvedejo najprej v vzorčni
  sobi, kjer jih pred dobavo potrdijo investitorj in
  projektant, morajo pa biti izdelano kvalitetno in v
  predpisanih materialih, barvah in oblikah. V primeru
  neskladnosti se postavke lahko zavrnejo!
                            Page 405 of 442
 Vse postavke se ponudijo z dobavo in montažo ter z
 vsemi dodatnim deli za potrebe kvalitetnega prevzema.
 V to postavko je potrebno tudi vključiti vse stroške
 prevoza, pritrjevanja vključno z jekleno
 podkonstrukcijo in z vsemi tipskimi načini kvalitetnega
 pritrjevanja. Če v grafičnih prilogah ni direktno
 razvidno karkoli za dokončno kvalitetno predajo
 postavke, jo izvajalec po potrebi predvidi in vključi v
 ceno ponudbe! Vsi tipski izdelki in vsa svetila se
 dobavijo vključno z žarnicami in vso potrebno
 garancijsko dokumentacijo.

 Posebna opomba: Vsi projektirani in opisani izdelki so
 predvideni v kvalitetni izvedbi. V primeru, da je ob
 podrobnem opisu naveden tudi primer izdelka in ime
 proizvajalca, je potrebno upoštevati kvaliteto predlaganega
 izdelka in ponuditi ta izdelek ali enakovreden in primerljiv
 izdelek!
1 Dobava in montaža
 POZ Omara HS1
 dim 185 x 55 x viš 222 cm                   kpl  23.00


2 Dobava in montaža
 POZ Omara HS2
 dim 125 x 55 x viš 222 cm                   kpl  3.00


3 Dobava in montaža
 POZ Miza HS A1
 dim 235 x 55 x viš 73 cm                    kpl  9.00


4 Dobava in montaža
 POZ Miza HS A2
 dim 235 x 55 x viš 73 cm                    kpl  12.00


5 Dobava in montaža
 POZ Miza HS B1
 dim 190 x 55 x viš 73 cm                    kpl  2.00


6 Dobava in montaža
 POZ Miza HS B2
 dim 190 x 55 x viš 73 cm                    kpl  2.00


7 Dobava in montaža
 POZ Miza HS C
 dim 110 x 55 x viš 28 cm                    kpl  2.00


8 Dobava in montaža
 tipski montažni nosilec za prtljago, v kromu
 in tipskih dimenzij (60 x 40 x 40 cm)             kpl  1.00


9 Dobava in montaža
 POZ Omara nočna HS
 dim 50 x 40 x viš 45 cm                    kpl  45.00
                            Page 406 of 442
10 Dobava in montaža
 POZ Obloga postelje HS1
 dim 298 x 6 x viš 165 cm                kpl  18.00


11 Dobava in montaža
 POZ Obloga postelje HS2
 dim 190 x 6 x viš 165 cm                kpl   7.00


12 Dobava in montaža
 POZ Obloga postelje HS3
 dim 120 x 6 x viš 165 cm                kpl   3.00


13 Dobava in montaža
 POZ Obloga postelje HS4
 dim 90 x 6 x viš 165 cm                 kpl   1.00


14 Dobava in montaža
 POZ Postelja HS 90
 dim 90 x 200 x viš 55 cm                kpl  37.00


15 Dobava in montaža
 POZ Postelja HS 120
 dim 120 x 200 x viš 55 cm                kpl   3.00


16 Dobava in montaža
 POZ Postelja HS 140
 dim 140 x 200 x viš 55 cm                kpl   4.00


17 Dobava in montaža
 POZ Luč HS1
 trinoga luč s senčilom dim viš cca 170 cm
 noge so v krom izvedbi, senčilo temna Beige       kpl  29.00


18 Dobava in montaža
 POZ Luč HS2
 nočna luč s senčilom dim viš cca 40 -45 cm
 podstavek je v krom izvedbi, senčilo temna Beige    kpl  47.00


19 Dobava in montaža
 POZ polica KOP HS1
 dim 70 x 55 cm
 polica v kopalnici za umivalnik in ostalo
 v ultrapasu, izgled natur hrast, deb 8cm        kpl  40.00


20 Dobava in montaža
 POZ polica KOP HS2
 dim 130 x 55 cm
 polica v kopalnici za umivalnik in ostalo
 v ultrapasu, izgled natur hrast, deb 8cm        kpl  12.00


21 Dobava in montaža
 POZ Ogledalo KOP HS1
                           Page 407 of 442
  dim 70 x 55 cm
  ogledalo ima vgrajeno vertikalno osvetlitev - fluo ali LED

  obroba ogledala v eloksirani inox pločevini ali pdb.       kpl  20.00


22 Dobava in montaža
  POZ Ogledalo KOP HS2
  dim 130 x 55 cm
  ogledalo ima vgrajeno vertikalno osvetlitev - fluo ali LED

  obroba ogledala v eloksirani inox pločevini ali pdb.       kpl   6.00


23 Dobava in montaža
  KOPALNIŠKA OPREMA SPLOŠNO
  stensko stojalo za wc papir - krom
  metlica za WC školjko - krom
  držalo za sanit sedalno oblogo školjke - krom
  stensko povečevalno ogledalo - krom
  stensko stojalo z električnim sušilnikom - krom
  koš z pokrovom ter prekatom za ločevanje odp. - krom
  izvedba
  stenska košarica v tuš kabini - krom
  posodica za vrečeke za milo, šampon,itd - krom          kpl  26.00


  tipska zasteklitev tušev z kvalitetnim okovjem          kom  20.00
  tipska zasteklitev kadi z kvalitetnim okovjem           kom   6.00


24 Dobava in montaža
  POZ Koš za smeti HS
  v krom izvedbi, pokrov in prekat za ločevanje odpadkov
                                   kpl  26.00


25 Dobava in lepljenje
  POZ Tapeta HS
  bela pralna tapeta z 3D vertikalnim vzorcem v srebrni
  barvi, kot črtasta zmečkanka
  vključno z nanosom emulzije in vseh potrebnih predhodnih
  del
  Potrebne karakteristike: visoko pralna, težko gorljiva, UV
  obstojna, zračno prepustna tapeta
  ( kot npr. proizvod Marburg, Oznaka art.: UM 7074880 ali
  enakovredne kvalitete in izgleda!)
  500 x 300 cm x 18 sob                   m2      270.00
  375 x 300 cm x 11 sob                   m2      124.00


26 Dobava in montaža
  POZ LCD ekran
  vključno z tankim stenskim kompatibilnim nosilcem
  vključno z pritjevanjem in montažo                kpl  26.00


27 Dobava in montaža
  POZ Stol HS
  z lesenimi nogami v temno čokoladni luženi barvi textilni
  prevleki po grafični prilogi z polnimi rokonasloni, textil mora
  biti težko gorljiv, kvaliteten za vzdrževanje ter dopusten za
  čiščenje madežev
                              Page 408 of 442
 dim 55 x 55 x cca viš 65 cm                 kpl  12.00


28 Dobava in montaža
 POZ Sofa - klop brez naslona HS
 z lesenimi nogami v temno čokoladni luženi barvi in enako
 textilno prevleko, kot jo ima poz Stol HS
 dim 90 x 60 x viš 45 cm                  kpl    12.00


29 Dobava in montaža
 POZ Zavesa HS1
 lahka svetla prosojna zavesa, primerna za hotel
 kot na primer:
 Ime art.: OKAY 5042
 Proizvajalec :EASY
 Sestava materiala: 100% PES
 Višine: 318 cm
 Colortest ISO 105/ 5
 ali enakovredne kvalitete in izgleda!            m2  324.00


30 Dobava in montaža
 POZ Zavesa HS2
 zatemnitvena dekor zavesa, za hotel
 kot na primer:
 Ime art.: CA 7955/090
 Proizvajalec: CARLUCCI
 Sestava materiala: 58% CV;42%CO,podlaga: 79% PES; 21% CV
 Širine 135 cm
 Colortest ISO 105/ 5
 Martindale test 40000


 ali enakovredne kvalitete in izgleda!            m2  324.0031 Dobava in montaža
 POZ Karnisa HS
 dvotirna jeklena karnisa, bele barve, montaža karnise
 direktno na strop z tipskim pritrjevanjem          m1   36.80


32 Dobava in montaža
 POZ Dekor HS
 oblazinjeni vzglavniki z prevleko              kom  56.00
 dekorativna prevleka za posteljo               kom  44.00


 z blagom kot na primer:
 Ime art.: CA 7955/090
 Proizvajalec: CARLUCCI
 Sestava materiala: 58% CV;42%CO,podlaga: 79% PES; 21% CV
 Colortest ISO 105/ 5
 Martindale test 40000


33 Dobava in montaža
 POZ Dvosed HS - raztegljiva postelja
                             Page 409 of 442
 dvosed v textilni prevleki, z možnostjo raztegljive
 vzmetnice, ki je prepognjena v notranjosti dvoseda, z
 kvalitetnim mehanizmom, textil po izboru projektanta     kom   3.00


34 Dobava in montaža
 DROBNA OPREMA ZA SOBE SPLOŠNO


 POSTELJINA:
 Prevleke za blazine in prešito odejo:
 Material :10% bombaž damast česan merceriran
 za postelje 90 x 200 cm                    kom  300.00


 RJUHE velike 180x200:
 Saten 100% bombaž 90 x 200                  kom  300.00


 RJUHE male 90 x 200:
 Saten 100% bombaž 90 x 200                  kom  300.00


 VZGLAVNIKI veliki:
 80x60 cm ,polnilo silikoniziran poliester protialergent na
 zadrgo                            kom  136.00
 prevleka za vzglavnike                    kom  300.00


 VZGLAVNIKI mali:
 80x40 cm ,polnilo silikoniziran poliester protialergent na
 zadrgo                            kom  136.00
 prevleka za vzglavnike                    kom  300.00


 PREŠITA ODEJA:
 Silikoniziran poliester bombaž 400 g.             kom  136.00


 BRISAČE male:
 50x100 cm teža 450-500 g, frotir 100% bombaž         kom  150.00


 BRISAČE velike:
 70x140 cm teža 450-500 g,frotir 100% bombaž          kom  150.00


 PREDKADNIK:
 50x60 cm 620g frotir 100% bombaž(lahko je v neutralen;z
 vtisnjenimi stopali ali z logotipom hotela) - hotelske sobe
                                kom  100.00
 50x60 cm 620g frotir 100% bombaž(lahko je v neutralen;z
 vtisnjenimi stopali ali z logotipom hotela) - wellness
                                kom  50.00


 MALE BRISAČE:
 ma brisača 30X50 cm, 100% bombaž               kom  150.00


 KOPALNI PLAŠČI:
 Beli frotirasti 400 g                     kom  200.00


35 Dobava in montaža
 POZ Zaščitni profili HS
                             Page 410 of 442
  tipski zaščitni profili po hodnikih in sobah, ki preprečujejo
  mehanske poškodbe sten, temno sive barve na lastni RF
  podkonstrukciji, vključno z pritrjevanjem na steno
                                  m1  105.00A  Oprema - hotelske sobe SKUPAJ
B  Oprema - wellness


  Opomba:
  Vsa oprema v območju prostorov za wellness
  (garderobe, prostori za masažo, wellness, prostor za
  aerobiko in skupinske vadbe,...) se izvede v iveralu ali
  mediapanu odgovorjajočih debelin (deb 1cm, 2cm,
  3cm,... - glej grafične priloge) furniranim z furnirjem
  natur hrast (letnice kot fineline) z globinskimi letnicami
  - hrapava površina, nalimki v istem materijalu, nežno
  pobrušeni. Vsi predalniki v omari so izvedeni v beli
  barvi, maska predalov pa je v natur hrastu. Za
  odpiranje predalov in vrat v vseh postavkah se
  uporabijo kvalitetna neslišna vodila. Omare se
  izvedejo po grafičnih prilogah kjer se vsa vrata
  opremijo z alu kljuko po izboru projektanta in
  cilindrično ključavnico. Elementi, ki so montirani na
  steno se montirajo na jeklene skrite pohištvene profile
  40x60mm, ti pa se z tipskimi vijaki pritrdijo na steno -
  glej grafiko! Ležalniki za masaže se dobavijo v tipski
  varianti za hotelske potrebe. Izvajalec mora pred
  izvedbo vseh izdelkov pridobiti s strani projektanta
  potrditev za vse pozicije smeri letnic na furnirju
  (horizontalno ali vertikalno), saj če ne bodo v skladu z
  pričakovanji se lahko izvedena pozicija izvajalcu
  zavrne!

  Vsi stoli in vse postavke se izvedejo najprej v vzorčni
  sobi, kjer jih pred dobavo potrdijo investitorj in
  projektant, morajo pa biti izdelano kvalitetno in v
  predpisanih materialih, barvah in oblikah. V primeru
  neskladnosti se postavke lahko zavrnejo!  Vse postavke se ponudijo z dobavo in montažo ter z
  vsemi dodatnim deli za potrebe kvalitetnega prevzema.
  V to postavko je potrebno tudi vključiti vse stroške
  prevoza, pritrjevanja vključno z jekleno
  podkonstrukcijo in z vsemi tipskimi načini kvalitetnega
  pritrjevanja. Če v grafičnih prilogah ni direktno
  razvidno karkoli za dokončno kvalitetno predajo
  postavke, jo izvajalec po potrebi predvidi in vključi v
  ceno ponudbe! Vsi tipski izdelki in vsa svetila se
  dobavijo vključno z žarnicami in vso potrebno
  garancijsko dokumentacijo.
                               Page 411 of 442
 Posebna opomba: Vsi projektirani in opisani izdelki so
 predvideni v kvalitetni izvedbi. V primeru, da je ob
 podrobnem opisu naveden tudi primer izdelka in ime
 proizvajalca, je potrebno upoštevati kvaliteto predlaganega
 izdelka in ponuditi ta izdelek ali enakovreden in primerljiv
 izdelek!
1 Dobava in montaža
 POZ Omara WEL 1
 dim 360 x 40 x viš 250 cm
 omara v vhodni recepciji wellnessa               kpl  1.00


2 Dobava in montaža
 POZ Omara WEL 2
 dim 420 x 40 x viš 250 cm
 omara pri vstopu v wellness                  kpl  1.00


3 Dobava in montaža
 POZ Omara WEL 3
 dim 900 x 40 x viš 250 cm
 omara v vhodni recepciji wellnessa               kpl  1.00


4 Dobava in montaža
 POZ Omara WEL 4
 dim 240 x 60 x viš 250 cm
 omara v wellnessu pri vstopu 1                 kpl  1.00


5 Dobava in montaža
 POZ Omara WEL 5
 dim 180 x 60 x viš 250 cm
 omara v wellnessu pri vstopu 1                 kpl  1.00


6 Dobava in montaža
 POZ Omara WEL 6
 dim 120 x 60 x viš 250 cm
 omara v dvorani za aerobiko                  kpl  1.00


7 Dobava in montaža
 POZ Omara WEL 7
 dim 80 x 53 x viš 70 cm
 omara za umivalnik
 ogledalo z vgradno lučjo v kompletu
 vrhnja plošča omare iz obloge kerrock deb 0,5cm        kpl  5.00


8 Dobava in montaža
 POZ Omara WEL 8
 dim 180 x 40 x viš 250 cm
 omara v prostoru za manikuro in masaže             kpl  3.00


9 Dobava in montaža
 POZ Omara WEL 9
 dim 160 x 53 x viš 70 cm
 omara v prostoru za manikuro in masaže             kpl  3.00
                            Page 412 of 442
10 Dobava in montaža
 POZ Omara WEL 10
 dim 140 x 40 x viš 250 cm
 omara v prostorih masaž in kopeli               kpl  4.00


11 Dobava in montaža
 POZ Omara WEL 11
 dim 254 x 60 x viš 200 cm
 garderobna omara v garderobah
 14 omaric, 7 v spodnji in gornji liniji, opremljene so z
 elektronsko ključavnico obroč, ki se ga prejme v recepciji
 wellnessa, korpis omaric je obdelan v temno sivem mat
 iveralu Ral 9007, vrata so obdelana v furnirju natur hrasta
                                kpl  4.00


12 Dobava in montaža
 POZ Miza WEL 1
 dim 220 x 80 x viš 75 cm
 miza v recepciji wellnessa                  kpl  1.00


13 Dobava in montaža
 Poz Miza WEL 2A
 dim 140 x 60 x viš 40 cm
 miza ob vhodu ob recepciji wellnessa v furnirju natur
 hrasta                            kpl  1.00


 Poz Miza WEL 2B
 dim 90 x 60 x viš 40 cm
 miza ob vhodu v pisarniški del - PR              kpl  2.00


14 Dobava in montaža
 Poz Miza WEL 3
 dim 160 x 80 x viš 75 cm
 miza pri vstopu v wellness                  kpl  1.00


15 Dobava in montaža
 Poz Miza WEL 4
 dim 200 x 80 x viš 75 cm, nastavljiva
 Kvalitetna masažna miza z jeklenim ogrodjem v temno sivi
 mat barvi RAL 2007, tipska z mehanizmom za nastavitve
 višine in nagiba. Površina je oblazinjena z kvalitetno
 prevleko primerno za masažne mize ter z izrezom za
 glavo.                          kpl     1.00


16 Dobava in montaža
 POZ Ležalnik WEL 1
 dim 200 x 80 x viš 35 cm
 ratan plastficirani ležalniki v wellnessu z možnostjo nagiba
 naslonjalnika                        kpl  23.00


17 Dobava in montaža
 POZ Miza ležalnik WEL 1
 dim 40 x 40 x viš 35 cm
 ratan plastficirane mizice v wellnessu            kpl  23.00
                             Page 413 of 442
18 Dobava in montaža
  POZ fitness
  po kompletnih vadbenih napravah z garancijo
  TEKAČ Z ELEKTRON. NASTAVITVAMI                kpl  4.00
  KOLO Z ELEKTRON. NASTAVITVAMI                kpl  2.00
  NAPARAVA Z UTEŽMI                      kpl  1.00


19 Dobava in montaža
  POZ Stol WEL 1
  pisarniški stol
  sedišče tapecirano v obstojnem blagu ali kvalitetni koži z
  enakim naslonom, z fiksnimi rokonasloni,synchro
  mehanizem, podnožje v poliranem aluminiju, v barvi po
  izbiri projektanta
  ( kot npr. Steel, nizek, ali enakovredno!)          kpl  1.00


20 Dobava in montaža
  POZ Stol WEL 2
  sofa enosed
  sofa enosed v kavlitetni koži po izbiri projektanta,
  rokonasloni v isti višini koz naslon, z lesenimi nogamo v
  natur hrastu
  pri recepciji wellness - 1N                 kpl  4.00
  pri vhodu v pisarniški del in pri dvigalu - PR        kpl  4.00


21 Dobava in montaža
  POZ Blazina WEL
  talna blazina za tajsko masažo, kvalitetna izvedba      kpl  4.00


22 Dobava in montaža
  POZ Kopel WEL
  dim 200 x 220 cm, tipska kopel z vodno masažo v prostoru
  za masaže z vso mehanizacijo in grelcem ter filtri
                                 kpl  1.00


23 Dobava in montaža
  KOPALNIŠKA OPREMA SPLOŠNO za sanitarije
  WELLNESS
  stensko stojalo za wc papir - krom              kom  4.00
  metlica za WC školjko - krom                 kom  4.00
  držalo za sanit sedalno oblogo školjke - krom        kom  4.00
  koš z pokrovom ter prekatom za ločevanje odp. - krom
  izvedba                           kom  4.00
  stenska košarica v tuš kabini - krom             kom  8.00
  posodica za vrečeke za milo, šampon,itd - krom        kom  4.00


24 Izdelava dobava
  OGLEDALA NA MEDIAPAN PODLOGI                 kom  8.00
  dim 100 x 200 cm, nalepljene na zid v prostoru za aerobno vadbo


B  Oprema - wellness SKUPAJ
                              Page 414 of 442
C  Oprema - jedilnica


   Opomba:
   Vsa oprema v območju jedilnice se izvede v iveralu ali
   mediapanu odgovorjajočih debelin (deb 1cm, 2cm,
   3cm,... - glej grafične priloge) furniranim z furnirjem
   natur hrast (letnice kot fineline) z globinskimi letnicami
   - hrapava površina, nalimki v istem materijalu, nežno
   pobrušeni. Vsi predalniki v omari so izvedeni v beli
   barvi, maska predalov pa je v natur hrastu. Za
   odpiranje predalov in vrat v vseh postavkah se
   uporabijo kvalitetna neslišna vodila. Omare se
   izvedejo po grafičnih prilogah kjer se vsa vrata
   opremijo z alu kljuko po izboru projektanta in
   cilindrično ključavnico tam, kjer je to določeno v
   grafičnih prilogah. Ostala vrata omar se izvedejo brez
   ročajev po sistemu "push" z kvalitetnimi vodili in
   vzmetmi. Elementi, ki so montirani na steno se
   montirajo na jeklene skrite pohištvene profile
   40x60mm, ti pa se z tipskimi vijaki pritrdijo na steno -
   glej grafiko! Izvajalec mora pred izvedbo vseh
   izdelkov pridobiti s strani projektanta potrditev za vse
   pozicije smeri letnic na furnirju (horizontalno ali
   vertikalno), saj če ne bodo v skladu z pričakovanji se
   lahko izvedena pozicija izvajalcu zavrne!   Vsi stoli in vse postavke se izvedejo najprej v vzorčni
   sobi, kjer jih pred dobavo potrdijo investitorj in
   projektant, morajo pa biti izdelano kvalitetno in v
   predpisanih materialih, barvah in oblikah. V primeru
   neskladnosti se postavke lahko zavrnejo!   Vse postavke se ponudijo z dobavo in montažo ter z
   vsemi dodatnim deli za potrebe kvalitetnega prevzema.
   V to postavko je potrebno tudi vključiti vse stroške
   prevoza, pritrjevanja vključno z jekleno
   podkonstrukcijo in z vsemi tipskimi načini kvalitetnega
   pritrjevanja. Če v grafičnih prilogah ni direktno
   razvidno karkoli za dokončno kvalitetno predajo
   postavke, jo izvajalec po potrebi predvidi in vključi v
   ceno ponudbe! Vsi tipski izdelki in vsa svetila se
   dobavijo vključno z žarnicami in vso potrebno
   garancijsko dokumentacijo.

   Posebna opomba: Vsi projektirani in opisani izdelki so
   predvideni v kvalitetni izvedbi. V primeru, da je ob
   podrobnem opisu naveden tudi primer izdelka in ime
   proizvajalca, je potrebno upoštevati kvaliteto predlaganega
   izdelka in ponuditi ta izdelek ali enakovreden in primerljiv
   izdelek!
  1 Dobava in montaža
   POZ Omara JED1
   dim 360 x 80 x viš 90 cm
   omara za strežbeno opremo, vrhnja plošča pokrita z
   stekleno ploščo iz kaljenega stekla deb 0,5cm         kpl  1.00


  2 Dobava in montaža
   POZ Omara JED2
   dim 360 x 80 x viš 90 cm
                              Page 415 of 442
  omara za strežbeno opremo, vrhnja plošča pokrita z
  stekleno ploščo iz kaljenega stekla deb 0,5cm        kpl   1.00


 3 Dobava in montaža
  POZ Omara JED3
  dim 600 x 80 x viš 250 cm
  omara z nišo za postrežbo bifeja, ostali del namenjen za
  gostinsko opremo                       kpl   1.00


 4 Dobava in montaža
  POZ Omara JED4
  dim 240 x 80 x viš 250 cm
  omara z nišo za postrežbo bifeja, ostali del namenjen za
  gostinsko opremo                       kpl   1.00


 5 Dobava in montaža
  POZ Omara JED5
  dim 180 x 80 x viš 250 cm
  omara za gostinsko opremo                  kpl   1.00


 6 Dobava in montaža
  POZ Miza JED1
  dim 80 x 80 x viš 75 cm
  jedilna miza z lesenimi nogami                kpl   7.00
  enaka miza za demo jedilnico                 kpl   1.00


 7 Dobava in montaža
  POZ Miza JED2
  dim 160 x 80 x viš 75 cm
  jedilna miza z lesenimi nogami                kpl  18.00
  enaka miza za demo jedilnico                 kpl   2.00


 8 Dobava in montaža
  POZ Miza JED3
  okrogla, dim premer 140 x viš 75 cm
  kovinsko podnožje z centralno nogo              kpl   4.00
  enaka miza za demo jedilnico                 kpl   1.00


 9 Dobava in montaža
  POZ Miza JED4
  dim 50 x 80 x viš 75 cm
  servisna lesena miza na koleščkih              kpl  21.00
  enaka miza za demo jedilnico                 kpl   2.00


10 Dobava in montaža
  POZ Stol JED1
  dim 55 x 55 x viš 70 cm
  stol v restavraciji                     kpl  110.00
  enak stol za demo jedilnico                 kpl  16.00


11 Dobava in lepljenje
  POZ Tapeta JED
  pralna tapeta z 3D vertikalnim vzorcem v pastelnih barvah,
  črtasta v kombinaciji z žametom
                            Page 416 of 442
   vključno z nanosom emulzije in vseh potrebnih predhodnih
   del
   Potrebne karakteristike: visoko pralna, težko gorljiva, UV
   obstojna, zračno prepustna tapeta
   ( kot npr. proizvod Arte, Oznaka art.: SAGA 29252 ali
   enakovredne kvalitete in izgleda!)
   stene v jedilnici                     m2     64.00


12 Dobava in montaža
   POZ Zavesa JED
   zatemnitvena dekor zavesa, za hotel
   kot na primer:
   Ime art.: CA 7955/090
   Proizvajalec: CARLUCCI
   Sestava materiala: 58% CV;42%CO,podlaga: 79% PES; 21% CV
   Širine 135 cm
   Colortest ISO 105/ 5
   Martindale test 40000


   ali enakovredne kvalitete in izgleda!             m2  324.00


C  Oprema - jedilnica SKUPAJ
D  Oprema - šolski program - konferenčni prostor


   Opomba:
   Vsa pisarniška oprema se izvede v iveralu v tipski
   barvi deb 2cm z robovi iz ABS nalimki v isti barvi. Vse
   omarice in predalniki so opremljeni z cilindričnimi
   ključavnicami. Mize se montirajo na tipsko
   podkonstrukcijo kvadartnih nog (npr. Voga Cubo)
   tipske svetlo sive barve. Omarice se izvedejo z
   notranjimi policami, ki so nastavljive po višini!

   Vsi stoli se pred dobavo potrdijo s strani investitorja in
   projektanta, morajo pa biti izdelano kvalitetno.   Kvaliteta izdelkov mora biti enaka kot je že dobavljena
   oprema na vhodu objekta, in sicer v pisarni vodje ŠH
   Ilirija, prav tako je potrebno dobaviti elemente v enakih
   barvah kot je že izvedena pisarna vodje!   Posebna opomba: Vsi projektirani in opisani izdelki so
   predvideni v kvalitetni izvedbi. V primeru, da je ob
   podrobnem opisu naveden tudi primer izdelka in ime
   proizvajalca, je potrebno upoštevati kvaliteto predlaganega
   izdelka in ponuditi ta izdelek ali enakovreden in primerljiv
   izdelek!
  1 Dobava in montaža
   POZ Govorniški pult KONF
   dim 110 x 55 x viš 120 cm                   kpl   1.00
                              Page 417 of 442
2 Dobava in montaža
 POZ Prenosni oder KONF
 dim 200 x 400 x viš 30 cm                    kpl  1.00


3 Dobava in montaža
 POZ Tabla KONF
 dim 400 x 120 cm
 Tabla je sodobne konstrukcijske sestave z po sistemu briši
 - piši v možnostjo vertikalnega pomikanja table. Izdelek je
 potrebno pred dobavo potrditi s strani investitorja in
 projektanta!                        kpl     1.00


4 Dobava in montaža
 POZ Stol KONF1
 dim 55 x 55 x viš 50 cm
 Stoli so konferenčne narave, ki se morajo po potrebi
 zlagati vertikalno zaradi shranjevanja v skladišču. Stoli so
 obloženi z kvalitetno textilno oblogo v barvi po izbiri
 projektanta, podnožje pa mora biti iz kvalitetne kovinske
 pokromane konstrukcije. Ročaji so obloženi z plastificirano
 oblogo!                           kpl    70.00


5 Dobava in montaža
 POZ Stol in klop KONF2
 dim 460 x 100 x viš 75 cm


 Predavalniška miza z jekleno podkonstrukcijo in polno
 prednjo oblogo, na kateri so pritrjeni tipski stoli z fiksnim
 naslonjalom in vrtljivo sedalno površino - za zlaganje (kot
 npr v kinodvorani!) Sedalne in naslonske površine so
 tipske izvedbe na kvalitetnem okovju ter v barvi po izboru
 projektanta, obloga pa se izvede v iveralu ali mediapanu
 furniranem v natur hrastu. Vsaka linija ima 7 sedežev, kar
 pomeni skupno 21 sedežev!
                                 kpl  3.00


6 Dobava in montaža
 POZ Miza KONF1
 dim 140 x 70 x viš 75 cm
 Učilniška - konferenčna miza z jekleno tipsko
 podkonstrukcijo ( npr kot tip Voga Cubo ali enake kvalitete)
 z nosilno podkonstrukcijo, vrnja plošča v tipski sivi barvi po
 izboru projektanta z kvalitetnimi ABS nalimki, miza mora
 biti zložljiva in primerna za zlaganje v skladišču!
                                 kom  21.00


7 Dobava in montaža
 POZ Omara KONF1
 dim 180 x 60 x viš 200 cm
 Omara je v celoti izvedena v iveralu tipske sive barve RAL
 9007 z polnimi 3 vratnimi krili, ki so opremljena z alu kljuko
 po izboru projektanta in z cilindrično ključavnico. V omari
 so vstavljene 4 police na vsakih 40 cm višine, med drugim
 za audio - video opremo z PC računalnikom!.
                                 kom  1.00


8 Dobava in montaža
                             Page 418 of 442
   POZ Omara KONF2
   dim 240 x 60 x viš 250 cm
   Omara je v celoti izvedena v iveralu tipske sive barve RAL
   9007 z polnimi 4 vratnimi krili, ki so opremljena z alu kljuko
   po izboru projektanta in z cilindrično ključavnico. V omari je
   v dveh segmentih širine 60 cm vstavljenih 6 polic na vsakih
   40 cm višine, v skupnem segmenti širine 120 cm pa je
   vstavljena miza z predalnikom in stolom brez naslonjala ter
   z PC računalnikom, in ekranom na notranji mizi, ki se
   lahko zapre z vrati in zaklene z cilindrično ključavnico!

                                   kom  1.00


  9 Dobava in montaža
   POZ Obloga KONF
   dim 160 x viš 110 cm, šir 35 cm
   Obloga poprej izdelanega učnega demo pulta je v celoti
   izvedena v mediapanu furniranem v natur hrastu po
   splošnih navodilih, pult je z zgornje strani obdelan z
   kerrock oblogo deb 0,5cm v dim 160 x 35 cm z nežno
   zaobljenim robom, s spodnje strani pa je obdela z
   zaščitnim trakom iz RF pločevine v višini 8cm . Obloga se
   izvede samo s prednje strani demo pulta.
                                   kom  1.00


10 Dobava in montaža
   POZ Platno KONF
   dim cca 300 x viš 240 cm
   Platno na elektro pogon, ki je montiran nad spuščenim
   stropom učilnice. Kvalitetna izvedba z kvalitetnim ohišjem!
                                   kom  1.00


D  Oprema - šolska oprema - konferenčni postor SKUPAJ
E  Oprema - pisarne


   Opomba:
   Vsa pisarniška oprema se izvede v iveralu v tipski
   barvi deb 2cm z robovi iz ABS nalimki v isti barvi. Vse
   omarice in predalniki so opremljeni z cilindričnimi
   ključavnicami. Mize se montirajo na tipsko
   podkonstrukcijo kvadartnih nog (npr. Voga Cubo)
   tipske svetlo sive barve. Omarice se izvedejo z
   notranjimi policami, ki so nastavljive po višini!

   Vsi stoli se pred dobavo potrdijo s strani investitorja in
   projektanta, morajo pa biti izdelano kvalitetno.   Kvaliteta izdelkov mora biti enaka kot je že dobavljena
   oprema na vhodu objekta, in sicer v pisarni vodje ŠH
   Ilirija, prav tako je potrebno dobaviti elemente v enakih
   barvah kot je že izvedena pisarna vodje!
                               Page 419 of 442
   Posebna opomba: Vsi projektirani in opisani izdelki so
   predvideni v kvalitetni izvedbi. V primeru, da je ob
   podrobnem opisu naveden tudi primer izdelka in ime
   proizvajalca, je potrebno upoštevati kvaliteto predlaganega
   izdelka in ponuditi ta izdelek ali enakovreden in primerljiv
   izdelek!
  1 Dobava in montaža
   tipske pisarniške mize, višine 74cm. Barva in oblika po
   izbiri projektanta in investitorja - belo siva.
   dim 263 x 80 + 150 x 90 cm, Poz Miza PIS 1           kpl  1.00
   dim 220 x 90 cm, Poz Miza PIS 2                kpl  2.00
   dim 150 x 80 cmcm, Poz Miza PIS 3               kpl  4.00
   dim 263 x 80 + 150 x 90 cm, Poz Miza PIS 1           kpl  2.00


  2 Dobava in montaža
   tipske pisarniške omare, vratna krila so polna in
   opremljena z alu kljuko po izbiri projektanta, v notranjosti
   so izvedena police na nastavljivih višinah, vsa vrata so
   opremljena z cilindrično ključavnico, Barva in oblika po
   izbiri projektanta in investitorja - belo siva.

   dim 240 x 60 x viš 75 cm, Poz Omara PIS 1           kpl  1.00
   dim 180 x 40 x viš 250 cm, Poz Omara PIS 2           kpl  3.00
   dim 100 x 40 x viš 250 cm, Poz Omara PIS 3           kpl  1.00
   dim 360 x 40 x viš 75 cm, Poz Omara PIS 4           kpl  1.00  3 Dobava in montaža
   POZ Stol PIS 1
   pisarniški stol
   sedišče tapecirano v obstojnem blagu ali kvalitetni koži z
   enakim naslonom, z fiksnimi rokonasloni,synchro
   mehanizem, podnožje v poliranem aluminiju, v barvi po
   izbiri projektanta
   ( kot npr. Steel, nizek, ali enakovredno!)           kpl  7.00


  4 Dobava in montaža
   POZ Stol PIS 2
   pisarniški konferenčni stol
   sedišče tapecirano v obstojnem blagu ali kvalitetni koži z
   enakim naslonom, z fiksnimi rokonasloni,synchro
   mehanizem, podnožje sani, ki prehajajo v rokonaslon, v
   barvi po izbiri projektanta                  kpl  2.00
   ( kot npr. Steel SANI, nizek, ali enakovredno!)


  5 Dobava in montaža
   KOŠ ZA SMETI
   v krom izvedbi, z pokrovom in prekatom za ločevanje
   odpadkov                            kpl  8.00


E  Oprema -pisarne SKUPAJ
                               Page 420 of 442
F  Oprema - splošno


   Posebna opomba: Vsi projektirani in opisani izdelki so
   predvideni v kvalitetni izvedbi. V primeru, da je ob
   podrobnem opisu naveden tudi primer izdelka in ime
   proizvajalca, je potrebno upoštevati kvaliteto predlaganega
   izdelka in ponuditi ta izdelek ali enakovreden in primerljiv
   izdelek!
  1 Dobava
   porcelanski jedilni set
   skodelica za juho z podstavkom
   krožnik nizki veliki
   krožnik nizki srednji
   krožnik desertni
   belo beige barve, kvaliteten izbor               kpl  230.00


  2 Dobava
   jedilni set - pogrinjki
   ( 1 pogrinjek=2X vilica, 2X nož, 2X žlica)
   srebrne barve, kvaliteten izbor                kpl  250.00


  3 Dobava
   samovar
   posoda za mleko, sok, čaj, kavo
   srebrne barve, kvaliteten izbor                kpl   3.00


  4 Dobava in montaža
   POZ Omara ARHIV
   omara za skladiščenje papirja
   kovinska tipska omara primerna za skladiščenje papirja,
   opremljena z kovinskimi policami večjih nosilnosti, v barvi
   po izbiri projektanta - RAL 9007, dim omare 320 x 50 cm,
   viš 250cm                           kpl   8.00E  Oprema - splošno SKUPAJ
G  Oprema - nujna sanacija opreme I. faze obnove hotela   Posebna opomba: Vsi projektirani in opisani izdelki so
   predvideni v kvalitetni izvedbi. V primeru, da je ob
   podrobnem opisu naveden tudi primer izdelka in ime
   proizvajalca, je potrebno upoštevati kvaliteto predlaganega
   izdelka in ponuditi ta izdelek ali enakovreden in primerljiv
   izdelek!
                              Page 421 of 442
1 Dobava
 po opisanih artiklih


 hotelski TV _ LCD tv                      kom  48
 hotelski mini bar                        kom  48
 hotelske postelje 180 x 200 cm                 kom  48 dekor ,sobe, javni prostori                   kpl  48
 SW                               kom     poseben razpis
 HW                               kom     poseben razpis
 kavarna , talna obloga, 500m2                  m2  500
 kavarna sedežna garnitura                    kom   8
 posteljnina, brisače*                      kom  420
 konferenčni stoli                        kom  150
 konferenčne mize - z možnostjo zlaganja             kom  60
 okrogle konferenčne mize - z možn. zlaganja           kom  15


2 Dobava posteljne opreme - stari del
 po opisanih artiklih
 prevleka vzglavnik V 60 x 80 cm                 kom  200
 prevleka vzglavnik M 40 x 80 cm                 kom  200
 prevleka za kapno                        kom  200
 jogi rjuha( 90X200)                       kom  100
 jogi rjuha( 180X200)                      kom  140
 nadjogi                             kom  70
 brisače m                            kom  200
 brisačeV                            kom  200
 brisače velnes                         kom  300
 predkadniki                           kom  120
 predkadniki velnes                       kom  100
 kopalni plašč                          kom  140
 dekorativno pregrinjalo - trak                 kom  30

3 Dobava gostinske textilne opreme
 prti restavracijski, glede na velikost miz           kom  400
 prti restavracijski okrogli, 140cm               kom  704 Dobava in montaža
 POZ Stol OBS 1
 sofa enosed
 sofa enosed v kvalitetni koži po izbiri projektanta, leseni
 rokonasloni v cca isti višini koz naslon, z lesenimi nogami v
 natur hrastu ali oreha
 fotelj v lobby-ju z ročaji v furnirju natur hrasta, oblečen v
 kvalitetno kožo                        kpl   4.00
 (kot npr. Ver design, armchair Elite, les naturale 01, koža
 natural 03, dim 92 x74cm, viš 81 cm)

5 Dobava in montaža
 POZ Stol OBS 2
 sofa dvosed v kvalitetni koži po izbiri projektanta, leseni
 rokonasloni v cca isti višini koz naslon, z lesenimi nogami v
 natur hrastu ali oreha
                             Page 422 of 442
   (kot npr. Ver design, sectional sofa Dolcevita, les naturale
   01, koža natural 03, dim 230 x92cm, viš 74 cm)

   fotelj v lobby-ju z ročaji v furnirju natur hrasta, oblečen v
   kvalitetno kožo                          kpl  2.00


  6 Dobava in montaža
   POZ Stol OBS 3
   tabureji v kvalitetni textilni prevleki po izbiri projektanta, z
   lesenimi nogami v natur hrastu ali oreha

   (kot npr. Ver design, Martini, Ombra, Party footstools)

   v lobby-ju obst dela                        kpl  12.00


  7 Dobava in montaža
   POZ Omara OBS 1
   nizka omara po izbiri projektanta, v lesu hrasta ali oreha,
   na RF nogicah, dim 240 x 50 cm, viš 72cm
   (kot npr. Ver design, Asami sideboard and buffet)
   v lobby-ju obst dela                        kpl  2.00


  8 Dobava in montaža
   POZ Omara OBS 2
   srednje visoka omara po izbiri projektanta, v lesu hrasta ali
   oreha, na RF nogicah, dim 126 x 50cm, viš 130cm

   (kot npr. Ver design, Asami buffet)
   v lobby-ju obst dela                        kpl  2.00


  9 Dobava in montaža
   Poz Miza OBS 1
   dim 110 x 47 x viš 40 cm
   miza v lobby-ju v furnirju natur hrasta ali oreha         kpl  5.00


G  Oprema - nujna sanacija opreme I. faze obnove hotela SKUPAJ
                                 Page 423 of 442
kontrolno-opozorilna
            Page 424 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 425 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 426 of 442
napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 427 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 428 of 442
napaka
napakanapakanapaka
napaka
napaka
napaka
napakanapakanapakanapaka
napaka


napakanapakanapaka
     Page 429 of 442
napaka
     Page 430 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 431 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 432 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka

napaka
napaka
napakanapaka
napaka
     Page 433 of 442
napaka
     Page 434 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 435 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 436 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 437 of 442
napaka
napaka
napaka
     Page 438 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 439 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 440 of 442
napaka
napaka
napakanapakanapaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka


napaka
napaka
napaka
     Page 441 of 442
napaka
napaka
napaka
napaka
napaka
     Page 442 of 442

								
To top