Recruitment - Download as PowerPoint by CN12X5

VIEWS: 28 PAGES: 21

									Human Resource Management ; HRM
& Organization
• Organization Management • Training & Development
• Competency       • Performance Appraisals
• Recruitment & Selection • Wages , Reward & Bonus

 1
สภาพปัจจุบนและปัญหาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ
     ั
    ผู้ประกอบการไม่มีความรู้ความเข้ าใจและไม่ให้ ความสาคัญ มองคนงานเป็ นเครื่ องจักรที่
    ไม่จาเป็ นต้ องบารุงรักษา
    SMEs ไม่ค่อยมีแผนกบริ หารบุคคลโดยเฉพาะ แต่เจ้ าของสถานประกอบการจะดูแล
                              ู
    เรื่ องการขาด ลา มาสายเอง และให้ ฝ่ายบัญชีดแลเรื่ องเงินเดือน โบนัสต่างๆแทน
                                           ุ
    นโยบายบริ หารจะมุ่งเน้ นในเรื่ องการขาย ผลิตและการเงิน แต่เอาเรื่ องบุคคลไว้ สดท้ าย
    ส่งผลให้ สถานประกอบการขาดการพัฒนาการด้ านบุคคล จึงมีแต่เรื่ องลาออก
    ไม่ค่อยได้ บุคคลตามความสามารถหรื อประสบการณ์ ตรง ส่วนใหญ่ได้ ตามสถานการณ์
    และความจาเป็ น
    ขาดระบบการสอนงานหรื อพี่เลี ้ยง ไม่มีการอบรมที่เป็ นมาตรฐาน ส่วนมากให้ ทางานเลย
                        ่
    เรี ยนรู้เอาเอง พนักงานขาดความมันใจ เกิดความกลัว ทางานผิดซ ้าซาก ลาออก
    วิ ส าหกิ จ ขาดการเรี ย นรู้ ที่ จ ะใช้ ประโยชน์ จ ากคนเก่ ง และขาดการรั ก ษาคนเก่ ง ไว้
    (Talent Management)
  2
สภาพปัจจุบนและปัญหาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ
     ั
    ไม่ได้ ดาเนินงานเรื่ องแรงงานสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อสร้ างความผูกพันหรื อขวัญกาลังใจ
                     ึ
    ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ส่วนใหญ่จงเป็ นการแก้ ปัญหาไปวันๆ มากกว่าการปองกัน ้
    ไม่มีการอบรมพัฒนา ทาให้ พนักงานใช้ ความรู้ ทักษะและความพยายามเท่าเดิมในการ
    ทางาน สถานประกอบการคิดว่าการอบรมพัฒนาเป็ นต้ นทุนที่ไม่จาเป็ น และไม่เข้ าใจการ
    สร้ างองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ( Learning Organization)
    ไม่มีโครงสร้ างเงินเดือน โครงสร้ างการจ่ายค่าตอบแทน การกาหนดอัตราค่าจ้ าง ส่วนมาก
       ุ
    ใช้ ดลยพินิจของเจ้ าของสถานประกอบการ ทาให้ เกิดปั ญหาเรื่ องขวัญกาลังใจการทางาน
                             ุ       ่
    การวัดและประเมินผลงาน อาจจะขาดระบบที่มีคณธรรม ยังคงพึงพาระบบอุปถัมภ์ และ
    ดุลยพินิจของเจ้ าของกิจการ ขาดคาชี ้แจงและให้ คาตอบพนักงานไม่ได้
    ผู้ประกอบการมีความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานน้ อยมาก
                ้
    ขาดความร่วมมือจากทังภาครัฐและเอกชนด้ วยกัน

  3
กรณี ศึกษาพนักงานบริการในร้านอาหาร (Waiter , Waitress)
  ร้ านอาหาร : เป็ นอาชีพบริ การที่มีความละเอียดอ่อนที่สด เพราะ
                             ุ
  เกี่ ย วกั บ ปากท้ อง ความหิ ว โหย ความโรแมนติ ก ของลู ก ค้ า
                ั
  พนักงานบริ การจึงต้ องมีอตตลักษณ์ ของความน่าเชื่อถือสูงมาก
                       ้
  การให้ พนักงานบริ การทางานด้ วยความตังใจจึงเป็ นสิ่งที่ท้าทาย
  เจ้ าของกิจการเป็ นอย่างยิ่ง
              หาเจ้าของกิ จ การ ไม่ ดูแ ลเอาใจใส่
              พนักงานบริ การของตนเอง เช่น ให้
              ทางานโดยยังมิ ได้ให้พนักงานทาน
              อาหารให้อิ่มท้องก่อน หรื อเอาแต่ใจ   ในทางกลับ กัน หากเอา
              ลูกค้า ขาดความใส่ ใจลูกน้อง โปรด    ใจลูกน้องมาใส่ ใจเรา ชื่ น
              ระวัง พนักงานอาจบ้วนน้ าลายลงใส่    ชมและให้ก าลัง ใจ ท่ า น
              ในอาหารแล้วเสริ ฟลูกค้า ท่านจะทา    จะพบกั บ ไมตรี ที่ ดี จ าก
   4
              อย่างไร ท่านไม่มีทางรู ้ได้เลย     ลูกน้องเกินความคาดหวัง
   โครงสร้างการบริหารทรัพยากรมุษย์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
      สรรหา - พัฒนา – รักษา - ใช้ประโยชน์
5

  ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ .Training Modules of APEC IBIZ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ความสาคัญของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  ช่วยให้เกิดความแข็งแกร่งในองค์กร
  ผลิตผลขององค์กรได้ประสิทธิภาพและ
  ประสิทธิผลตามเป้ าหมาย
  องค์กรสามารถขยายงานหรือธุรกิจได้
  พนักงานมีโอกาสเพิ่มพูนทักษะหรือ
  ความรู้ในองค์กรได้
             ั
  พนักงานมีโอกาสได้ใช้ศกยภาพของตน
  ได้เต็มที่
  พนักงานมีคณภาพชีวิตและ
        ุ
  ความก้าวหน้ าที่ดี
  ช่วยเสริมสร้างความมันคงให้แก่สงคม
            ่     ั
  ประเทศชาติ
   6
                       ในการสงครามบ่อยครั้งเรามักพบว่ากองกาลังจานวนมาก
                    ก็มิอาจมีพลังเทียบเท่าจิตใจของนักรบเท่าหยิบมือที่เหิ มเกรมยิง
                                                  ่
Leadership             เมื่อเขาเหล่านั้นรบเพื่อเจ้านายและได้รับความไว้วางใจจากเจ้านาย
    ภาวะผูนาแบบพระเจ้าเล่าปี่
       ้                     ้
                          ภาวะผูนาแบบโจโฉ
    บุคลิกลักษณะของเล่าปี่              บุคลิกลักษณะของโจโฉ
•เก่งในการได้ใจคน รู ้จกอ่อนน้อมถ่อม
            ั           โจโฉ ฉลาดเก่งกาจในกลศึก มีนิสัยรักสนุก
 ตน เล่าปี ได้ขงเบ้งมาใช้ เพราะ แสดง     และเจ้าชู ้ แต่ข้ ีระแวง ยอมหักไม่ยอมงอ ฆ่า
   ความนับถือขงเบ้งอย่างจริ งใจ      ทันทีเมื่อทาพลาด ทาได้ทุกอย่างให้ได้มาซึ่ ง
   แต่ท่านรบแพ้เพราะคุณธรรม         ชัยชนะ แม้จะได้เป็ นใหญ่ ร่ ารวยล้นฟ้ า
  7
                                 ็
                         มากมาย แต่กตายอย่างไม่มีความสุ ข
 มือขวา (Right – hand man)
                   ่ ิ ่            ่
 ความหมาย น. ความสันทัด คนสนิท ว. ทีใกล้ชด, ทีเก่งกล้าสามารถ, ทีไว้วางใจได้, เช่น สมุนมือขวา.
 มือขวาแบบขงเบ้ง
                  ่ ื
   ขงเบ้งเป็ นกุนซือมือขวาทีซ่อสัตย์และฉลาด
          ่
   ปราชญ์เปรืองของพระเจ้าเล่าปี่
                ้    ้
   ใช้คนน้อยแต่รบชนะ มีชภาวะผูนาสามารถสร้าง
   สรรพกาลังจากกองทัพได้เกิน 100 %
                         ่
   มีขงเบ้งเพียงหนึ่งเท่ากับใช้กองทัพได้เป็ นหมืน
   กาลังพล เก่งกาจในการซือใจคน ้
   มีความฉลาด ถ่อมตน มีความเสียสละ มีความ
               ุ
   ซื่อสัตย์ มีน้ าใจและสุขมเยือกเย็น
     ื
อยากมีมอขวาบ้าง ทาอย่างไร : คัดเลือกคนดี คนเก่ง ยก
       ั
ย่อง ไว้ใจ ปกปกรักษาและปูนบาเหน็จอย่างสมเกียรติ

   8                    จอนวู , โจโฉแตกทัพเรือ (Red Cliff1-2) .DVD
                     โจโฉ
กุนซื อ: ขงเบ้ง                           ข้อคือสมุหนายกใหญ่
                            ั่
                 มหาเสนาบดีแห่งราชวงศ์ฮน      มีกองทัพใหญ่มากมาย
                                    ควบคุมราชวงศ์ได้
                                   หากได้ครองดินแดน
                                          ั
                                   ก็หวังถึงราชย์บลลังก์
 ท่านกวนอู
                      วุยก๊ก
                    “การยอมจานวนเท่ากับ
แม่ทพเตียวหุ ย
  ั                   เปิดทางให้ทรราชย์”
             เล่าปี่ : ขี้แพ้        ซุนกวน :ขี้ ขลาด     ั
                                        แม่ทพใหญ่จิวยี่
                         +


แม่ทพจูล่ง
  ั

             จ๊กก๊ก              ง่อก๊ก
         เล่าปี่ รบแพ้เพราะคุณธรรม ไฉนเลยขุนพลทั้งหลายจึงต่างภักดี
                                          มือขวา กาเหลง
    กระบวนการจัดการ
   (Management Process)
        POSDC
Planning ; การวางแผน
Organizing ; การจัดองค์การ
Staffing ; การจัดคนเข้างาน (R-M-2-R-J)
Directing ; การโน้มนาและสั่งการ
Controlling ; การควบคุม

10
   The Royal Cake Exercise

     Organization Management

11
การวางแผน (Planning)
  กิจกรรมเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายขององค์กร การสร้าง
   กลยุทธ์เพื่อค้นหาแนวทางในการดาเนินไปสู่เป้าหมายและ
                  ิ
   กระจายจากกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัตการ ซึ่งกลยุทธ์และแผน
   ในแต่ละระดับจะต้องสอดคล้องประสานกันเพื่อให้บรรลุ
   เป้าหมายรวมขององค์กร
  งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
    การกาหนดเป้าหมายองค์กร (Goal) วิสัยทัศน์ Vision)
    พันธะกิจ (Mission)
    การกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร (Objectives)
    การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์
    การวางแผนการตลาด
    การวางแผนการผลิต
    การวางแผนทางการเงิน

  12
การจัดองค์การ (Organizing)
  กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์กร โดยพิจารณาว่า
   การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น ต้องมีภาระงาน
                       ้ ั
   อะไรบ้าง แบ่งกลุ่มงานได้อย่างไร ใครเป็นผูรบผิดชอบใน
   แต่ละส่วนงาน มีสายการบังคับบัญชาอย่างไร ใครมีอานาจ
   ตัดสินใจ
  งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์การ
    การกาหนดโครงสร้างองค์กร
    การวิเคราะห์ลักษณะงาน
    กาหนดตาแหน่งหน้าที่งาน
    จานวนคนงาน
    คุณสมบัติของผู้ทางาน


  13
       แผนภูมิโครงสร้างองค์กร
       (Organization Chart)
          Chairman/
          Manager/
           Owner


          Accounting/
Marketing      Personal
                 Production   Staff      Staff     Staff

14
โครงสร้างองค์กรอย่างง่าย แบบแบนราบ (Flat Org.)
 หรือจัดตามแผนกงาน

            ผู้จัดการ
การจัดซื้อ  การผลิต  การตลาด   บัญชี/การเงิน  บุคคล
 15
 การจัดโครงสร้างองค์กรตามหน้าที่ (By Function)

                  ผู้อานวยการ
   ผู้จัดการฝ่ ายผลิต     ผู้จัดการฝ่ ายตลาด     ผู้จัดการฝ่ ายการเงิน
แผนกวัตถุดบ
     ิ     แผนกผลิต  แผนกขาย    แผนกโฆษณา  แผนกการเงิน    แผนกบัญชี

  16
                  ผู้จัดการใหญ่
โครงสร้าง แบบ Matrix

        ้ั
       ผูจดการฝ่ าย   ้ั
               ผูจดการฝ่ าย    ้ั
                        ผูจดการฝ่ าย     ้ั
                                  ผูจดการฝ่ าย
        การตลาด     โรงงาน        จัดหา     บริ หารบุคคล

       ผูเ้ ชี่ยวชาญ  ผูเ้ ชี่ยวชาญ     ผูเ้ ชี่ยวชาญ  ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผู้จัดการ 1
       การตลาด     การผลิต       การจัดหา    ความปลอดภัย
       ผูเ้ ชี่ยวชาญ  ผูเ้ ชี่ยวชาญ     ผูเ้ ชี่ยวชาญ  ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผู้จัดการ 2
       การตลาด     การผลิต       การจัดหา    ความปลอดภัย
       ผูเ้ ชี่ยวชาญ  ผูเ้ ชี่ยวชาญ     ผูเ้ ชี่ยวชาญ  ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผู้จัดการ 3  การตลาด     การผลิต       การจัดหา    ความปลอดภัย
       ผูเ้ ชี่ยวชาญ  ผูเ้ ชี่ยวชาญ     ผูเ้ ชี่ยวชาญ  ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผู้จัดการ 4
   17    การตลาด     การผลิต       การจัดหา    ความปลอดภัย
การจัดคนเข้างาน(Staffing)
  กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดคนเข้าทางานในแผนภูมิองค์กรตาม
   ความเหมาะสมในสายอาชีพและความถนัดของบุคลากรแต่
   ละคน ด้วยหลักการ R-M-2-R-J
         (put right man to right job)
  งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดคนเข้างาน
    การพิจารณาตาแหน่งต่างๆ ในโครงสร้างตามนโยบายบริษัท
    การวิเคราะห์งาน : กาหนดขอบเขตความรับผิดชอบของงาน,
    จัดทา JD , JS และวิเคราะห์ปริมาณงาน
    วิเคราะห์การใช้กาลังคน : เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
    การพยากรณ์กาลังคนในอนาคต
    ทาแผนการสรรหา คัดสรร
    จัดทาแผนการฝึกงานและการทดลองงาน
  18
       ่
การโน้มนาและสังการ (Directing & Leading )
  กิจกรรมเกี่ยวกับการให้พนักงานทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
  และประสิทธิผล ซึ่งต้องอาศัยการประสานงาน การสื่อสารใน
                 ั   ่
  องค์กร การจูงใจ โน้มน้าว ผู้จดการทีดีต้องมีภาวะผู้นา
  (Leader) และช่วยนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยช่วยลดความ
  ตึงเครียดและความขัดแย้งภายในองค์กร
                  ่
  งานที่เกี่ยวข้องกับการโน้มนาและสังการ
   การพัฒนาบุคลากร(Human Resource Development ; HRD)
       การจัดอบรม สัมมนา
    การกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ
    การจัดการเรื่องระเบียบวินัย การลงโทษและการจูงใจ  19
การควบคุม (Controlling )
  กิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุมติดตามผลการปฏิบัติการ โดย
   มีการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมาย แผนงานและ/หรือ
         ่
   มาตรฐานทีกาหนดไว้ หากมีสิ่งใดไม่ตรงตามที่กาหนดไว้
   จะต้องป้อนกลับข้อมูลต่างๆ เพื่อทาการแก้ไข
  งานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
    การสร้างระบบการควบคุมติดตาม
    การสร้างแบบประเมินผล
    การแก้ไขเชิงเปรียบเทียบ
    การซ่อมบารุงก่อนชารุดเสียหาย (Preventive Maintenance)
    การใช้ระบบ Kaizen ในที่ทางาน
    ส่งข้อมูลป้อนกลับไปวางแผนใหม่


  20
    การพัฒนาองค์กรให้เติบโตด้วย HRM
The Star          Problem Child
• ใช้ประโยชน์สงสุด
         ู     • อบรมพัฒนา
• ตอบแทนอย่างสาสม      • ควบคุม ดูแล ให้ความใส่ใจ
• เลือนขัน เลือนเงินเดือน
  ่ ้ ่
    ั
• ปกปกรักษา
Work Horse         Dead Wood
• ให้ความดีความชอบ     • พูดคุย ปรับความเข้าใจ
• กระตุนให้สร้างสรรค์
     ้         • ถ้าไม่ไหวขอร้องให้ลาออก
• เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา
21             • อย่า “ไล่ออก”

								
To top