lOlakaM by in4m.in.site

VIEWS: 8 PAGES: 14

More Info
									Padma Output                                              Page 1 of 14
లోలకం

 మ          ంకటశ ర ావ


ఆ మధ ఒక            ెల గ   ా   సదసు       ను. ఇ         , ఆట ల మ          ఎం
ఆ ా టం ా          దల జ      ర ళ    ాదు. ెల గ అంట          జం ా అ మ నం
ఉన        ిన ల నల గ ర కల సుక           ీ యక       ల చదువ క            ర సభ.
 ను లోప            ళ త   ఉంట ఒక అమ మ్      కరపతం ఒకట          ే    అం ం ం .


“రం ! మన           అణ    ఉన సం ళ      ెంచుక ం ం!” ఎవ           ఎవర ఎప డ
ఎల అణ           ట     ెల సుక ం మ    చదవటం       దల      టను.


“ ీల       ద    ంస ఒక భయ నక      న  ి    ేర క ం . క ట ంబ           ంస! ా రక
   ంస! మ న ిక           ంస!!.....ఆ క, ామ క, ాజ య, మ నవ హక ల                     మనం
    స ంతం         ేసు   ా !!... వ ను వ       ం ేప   ఒక ర , హక ల
ఉలంఘన జ            నప    ఒక ర ఈ ార కమంలో ాల నవల ిం                  ా
  రత          ం…… ”


తల      చూ ను.


 ా        తనంత     ను ప చయం     ేసుక ం .


“అ ! ఈ        ిల   మ ంట ఎవ         ేసుక ంట బ గ ంట ం ే” అ               ిం ,
“చూడ ా! ఈ           ిల వ  బ గ ం . మన ాళ లో ఎవ          న ి       ే ఎదుర కట ం
ఇ         ేసుక ం ం!” అ       పక నున తమ మ్        అ   ను.


ఎక    ై        డ     ిలడ  ా , ిల ా    క    ి  ంట      ాళ      సంబం ల
చూ      పద      ాదు     . మనం చూ టన సంబంధం బ           ి        ే నను
 ట క ంట ర           భయం ఒకట     నక ఉన ప ట అసల          ారణం అ           ాదు.
మ       ి  చూడ ా       ాళ ప  ా ప ాల     అంచ        ి ఎవ        ఎవర
నప         బ            కచక ం మ       ి    ఉం ే          ా     క లదు.
అ           ా     చూడ ా    తట ల న ఆ మ ట       ట  ంబ    వ ే        ిం .
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200730                            10/30/2007
Padma Output                                        Page 2 of 14
“మ వయ ార ! ను ‘బ ’ అ                య నం !” అం       ా     అప టకప        ే
వరస కల ప త .        కంత సర      ా ఉంట మ అన య మ                ఏ ై     మం
సంబంధం చూ ి టం !”


  ా    కల సు వటం అ ే         దట ా . మ       మఖమ          కల సు వటం
క డఅ ే      దట ా . మ ఇద          అ ర చులలో            కల ఉండటం
అత     ట   నులోను, ఇ-ట ాలోను తరచు ా మ ట డ త                  ఉ     ను కనుక
ఒక ధం ా మ         ప చయసు        ం ే లక .


“ఏమయ !             ిల  చూ ి టమంట ా?” కరప               మడ      జబ లో
  ట క ంట మ        అ    ను – ద అ ం        భం మలో! అతను “అల
చూ ి టం ” అ        అనుంట      ఎ క    త  ా   ిల లదు.


“లదం .      క ఈఅ        ాలో     న  ిల వదు. మన      ేశం      మన
సంప యంలో          న    ిల , బ ా     ెల గ మ ట టం, ాట ాడటం వ               న
  ిల   ేసుక ంట ను.”


“    భం!” అనుక ంట అక డనుం          తప క     ను. అ       ాలో       న   ిలల
    ద అతను  ె    , ె య       ి న సుర       ం త బ ధ ప ను, ఇదర
ఆడ ిలల తం       కనుక!


మ           ప     ే ిఉ ో ా      షణలో ఉ    డ. ా       ఇం ా      ి.    . .
  సం కృ ి   ే ం .అ      , ెల ల బ ధ త, మ ా ద         ె  ిన    ాళ ల
పవ ం ేర . ఇద       సం త ా        లోనూ, తలఖనంలోనూ అ ర                ఉన ట
క    ిం ేర . ౖ చు     ీల హక ల      సం ఏ ో ఉడ    భ    ా కరప ల
అం సు      ర . ాం     క బ ధ తల ఉన క ాళ         కనుక      ను క డ
  ా ద   నూ    హ బంధం క       ను.


ఆ        ప రస   ంచుక      , ా    తన      ిల ం      ా
  ళ లక య ను.         ల   ొ   త       . ఒక   నమ         దగరనుం      ఇ-
ట ావ     ం . ెర    చూ ను. “మ డ         ా ాల   లవ     ట ఇం య
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200730                        10/30/2007
Padma Output                                             Page 3 of 14  ళ త     ను. ా           ‘లౖ    య ’ ే ిం     కనుక      ేసుక     వ ాను.
         ర తప క ం             ా ా .”


అ నందనల         ెబ      మ       ను   ిమ       ిల ేను. “మ      , ిల
  త   ట     మ డ            ా ాల స     వ ,” అంట    చ   ం ేను.


“ త      నక ర లదం . అం               శ యం అ       ం .”


“    న కం ఏ      ట?”


“ ాదం . ౖ సంబంధ              .మ     ాళ  చూ ి టర . ాళ      బందర ట.”


“     ాళ   చూ ి టరంట              వ . ట అంట       వ . నువ     ిల
చూడక రల       ?”


“మ    ాళ     న      ే    క న     నటనం !”


ఇరవ      కట శ బప              దట ద ాబంలో అ        ాలో ఉంట న క ా           ట
  ంబ  ఈమట             స     గతక    మ    ను. ఎప  ో శ బం తం మ         ద
మ వయ       ా          సంబం ల చూసూన ప డ                సులో
చదువ క ంట న మ మ వయ                     ార “   ర       సు          ప
కటమంట కట ాను. ను                ిల  చూడవల ిన ప       లదు” అ     ర ట. “మ
అన య అంట అ              డ     ా ,మ      ాళ  బ   ఉండక ర లదూ, ాళ
  ాడన ంత ప         ే    ర ,” అ     మ అమమ్ మ అతయ          ఎప డూ       ట ారం
  ే  . ా  ఈ ఇరవ             కటవ శ బంలో       ిల  ాడ ఒప క         ే అనుక ం ం.
ఆ ిల ఎల ఒప క ం ో                క అరం అ        వ లదు. అ ే మ ట అ         ను.


“ నులో మ ట డ క                 మం .”


  నకట , చందు            దఅ       ా  ాళ    ాల    ిన  త     లో, ను
ఇం య      ళ టం తటస ప ం . మ ఇంట పక న ఉన                        మ ార
మంగప      ావ    ా         ి     ాట మ ట డ త , “మ అ         ా    ాళ   ఎంత   ప
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200730                           10/30/2007
Padma Output                                            Page 4 of 14  ా      చూ   ా! చందు        ద ాల        ర !” అ   ను, సగర ం ా!


“      ల    ెల సు?”


“ ాళ       కళ   కటనట అ         ట. . లో చూ ిం ేర కదం !            ర చూడ ల      ?”


“ ాళ       ట. .     ద చూ ిం నవ           జ   న  న  మ్     కక గటల
ఉ      వ .ఆఅ         ాలో ఏం చదువ        లగబడ త        ఏ    !” అ   నను ,
అమ యక             చూ ి     ల జ       ప ర ఆయన.


  నూ అల        మ     మ టల         జ  ప ను. ెల గ      ా    ం    రల
మ ందు         ట, ెర    నక నుం      ెల గ లో సం షణల         ె ి ం నట అట ం
ఎవ       ేత ౖ     ాట ా ం , మ టల మ ట ం               ఉం ొచు క ! ప       ంట
అమ మ్         ి మ లోల !!       ెం      లంచమ    ర . నకట ఒక          ం   ె
        డక    డగ       ేత ల    ా    సుక       చూప ల        డ ట. మ డ
మళ          పడ తర     ాత “    మ ా బ బ !” అంట బ ర ర చుక               , ాల గ      ి,
    ా    ే    న     ల      ం     ె   చూ ిం ేడ ట. “ గ        ా వర !” అ
క        ా ాల     సూ      క త ర       వల
                               ె   ద    గజ న     త      ల ం      ట
  ెవ ల       చూ ిం     ట. కనుక     ిల    ిలడూ, ిల       ిల చూసు క ం         ళ
        ఒప క      ర    స      మనసు కకల కల          రకర ాల     శలలో
పర గ ల          దలటం .


“ ిల బందరంట            వ,          క త ర     ట అ       చూ    ా?” అ     ం ం
                                                         ె
  షధ        ం ేల అడ ాల      అ    ను.


“చూ నం .           క పం ి ాను, చూడం ,” అంట మ సం షణ
జర గ త ండ ా            ార     ట ఇ-ట ాలో పం ిం ేడ .


బ మమ్ చూ ను.


మ        ఉన ఒక అప          ెల ల ఈ అ        ాలో ఉం     .మ ఈ       ిల  ఎవర
ఎం ిక        ే ి ట     క అరం ాలదు.
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200730                          10/30/2007
Padma Output                                             Page 5 of 14
“కట ం ఏ మ తం ఇసు                   ట?” కట ం       సం    ిల  చూడక ం
 ే సుక ంట             ే    అ  అనుమ నం       ీక    ం .


“మ      ా     బ వ ార కట ం లక ం                ేసుక      ర . మ ఇంట ఇక ఆడ
  ిలల లర . కనుక           ను కట ం     సం ఆశ పడవల ిన అవసరం లదు. ాళ
  ిల    మ నం ట ట                ల .”


“అ    మ తం ాళ           ఎందుక       ా    ?”


“గ ర వ      ార ! గ ర వ          ార !!    దగర అంత డబ          ఎక  దం ?       ే
          తం –        క    ె య   ఏమ ం       –     బ ట బ ట. ఈ మ ే       ాత
 ా కట         ను.         న డబ ల      త సం ా ా          ా ా క . ౖ ా మ నం
ట    ట    నగ         మత    ాళ   ఉం .        అమ మ్     ‘    ! ఇల
  నుక ంట         ను, ం ెం డబ         స యం          ెయ ం ’ అ    అ   ే    ర
 ాయం       ెయ ా ఏ        ట?”


మ ఆ డ         ామ       ెవ ల . ను      డ    ద గ లో తల ప లసుక
మటడత           ,      ,    క త ర అన మ టల                వంట మధ లో ఆ ి
   డ      ద ప     త           క త ర      ట చూ ి మ           ం .


మ        అ నందనల          ె ి , మం ా        , ల భం ా రమమ్       ఆ ర    ం
ట    ను    ట ను.

*********************

  ను    ద ాబ దులో “            ాం” కం     న     ిన    ల . కనుక    క
  ద ాబ దు        ళ వల ిన ప        త   ం . ిల బంద అ
  ద ాబ దులో         ెయ ట       ఒప క      ర .ఊ         ఉ    ను కనుక
 ళట          శ        ంచుక    ను.


         ళ త     న            త డ , కం       లో    ాట    ర తన
 ార     , ైవర      ఇ      పం డ - మ కం            ట   పద ంచమ        త    సూ!
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200730                            10/30/2007
Padma Output                                                Page 6 of 14రథం ల ంట ార , య               ారంలో   ైవర , పట ట పం చూ ి              ార ఎదు       ,
పలక ం , దల ప చయం                 ే ర.     క త ర త బ దు ా,
సూ ా ాంతంల ఉం . తం              రమణ       ల సన ం ా, వటల ఉ               డ.
     డక      క    ావల ిన       ాడ అ     ెబ త    ప చయం          ేసుక     ను.
“మ వయ ార , మ వయ                ార !” అంట      ా        క     ా ీ, ట ినూ
ఇ ి ం ం .


‘మం      ా  మ     క     ి నూట క     సం’ అన        ా      ల     క ,మ
ఏ    ఆ ి లక         ,       ార చూ ి, మ        హం చూ ి మ           అ    ాలో
ఎం    ఆ ిపర      ే అయ ంట డ         ఆడ      ార అనుక ంట ఉంట
నవ క        ను.


మ హ రం       ళ     ల గ అ తల జ ఇంట                     ే  ను.


  లగ       ల    ొ    య      .శ    ారం  ెల ర      ం . ఇంట నుం           మ
  ను   ే    ళ అ . అందుక          అప ట ల     ఉ       ను -    ను     దవ ే
  ిల ప    ఎదుర చూసూ సుప తం ంట                   ను. ఇంతలో         ను      ం .


“మ మ        , ా        , ాళ త దండ ల          ా      ా    జౖలో    టర .   ర
ఉన పట న బయల            ే     సు   ష     ా ా ” అంట ,               ాణ    ర   మ
ఇ ే ర అట ం           ిల న     ంత .


  క మ          ం .మ       , ా    …    దర క ర క ంకల . ౖ ా
బ   మంత ల ను. జౖల              ళ వల ినంత అప రం                    ే ి ఉంట     క
అరం ాలదు. త దండ ల               క     ?


మనసు ప ప              ల పర త త ం . ా             పర గ పర గ న             సు  ష
   ళ మ        ైవర      ల ి    సు   ష        ి ళమ         ను.


ఊర     ెల రక ం           సు ాణ అ      స    ైవర     ాంస       క త హలం
ఎందుక     అ    డ . ం ో ల తం              ేసుక న            డక     ,      డక
అప     ె
      లల    , ా త దండ ల            జౖలో  టర     ె    ను.
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200730                              10/30/2007
Padma Output                                              Page 7 of 14
“ ా !, ఇ       ౌ  సుల ఉం ే. ఒక ర                 ఏ      ెయ లర . ఒక ల యర
  ంట    ి ళ ం .” ాంస        త     ళ సవ      ై      డ    ా , ెల గ    ాడ    ఉంట
‘ ి    ంజప డ …’ పద ం చ              ి ఉం ే ాడ ,        హ వ      చూ ి.


  ను ప ా రకం ా మ ఖం          ట ాణ వ ల            లబ      య ను.


“ ా ! కల ణం        లగ         ల   అ   ం . ఎల ర జౖల లో ప రంట .
      డ క ఎ . ఆ . ఐ.        ?ఇ      కట ం సు! ఇం య లో ఇ ి               ఒక
మ      అ   ం     . ఆం లో మ          ంబ ా ఉం          .ఈ     సుల         ళ
పండ నం .            ేసుక      ళ  బ    ై       ర    !    ళ   ,లయ ళ
బ గ పడ త         రం . ఈ మధ గ           నుం     వ    , ఇక డ అమ మ్
      ేసుక  , ఒక మ       ిం క ాడ       జౖలో ప డం . అత           ల యర దగర
    ి ళ ను, వసు ా?”


    క చట క న జ పకం వ            ం . ఆ మధ మన             ెల గబ     , 18 ఏళ
వయసు         క అ     డ   ప కలో ఒకట ా ర . ఇం య                    ,
  ేసుక   , కట ం సులో        క      , సక ట ంబం ా జౖలో ప ,              అవసల ప ,
ల యర ,        సుల మ డ ప ల            ె ంచుక       ,అ    న      రదు
  ే  ంచుక       వ త ి కను ల ట                నట ఎల       బయట ప
అ      ావ ే డ .త       వ    ో    ె యదు ా       క ా       మ  ేళ ఆరన        ం .
తటడ ఖర        అ    ం . ా ాప కలలో           ా ాల తరబ         ా ర . “మం     ప
అ    ం . ఈ మ ాళ       ఇప ట        బ      ె ా    !” అ     మ ఆ డ సం షం
పకటం ం      క    !


“    ాహం       కల   అంతం అ       ం ట. ఎవ ర ఏ            బ వ ఁక     ర   ఆ
సం షం? సు వ ాల             ె యక ం       నువ ల          ామ్ ంచటం బ గ లదు!”
అ     ను, ం ెం ఉ షం ా.


“ వ ాల      ె యక ర లదు.           మ ాళ     తరత ాల ా          ేసూన ప     ా. ఆ
    కర కట ం అ       ఉంట డ . లక         ే ఆ అత        డ      ంటకం    ట ి
ఉంట ం .”
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200730                            10/30/2007
Padma Output                                        Page 8 of 14
“చూడ . అ         ాలో    క సం ాదన మ ందు ఇం య లో – అందులోనూ, మన
బ      మ్ ాళ   - ఇ ే కట ం ఏ ాట? సమ దంలో ా             ట! కట ం     సం అల
  టడంట       ను నమమ్ను.”


“      , అత ార , మరదళ         సూట,    ట మ టల అ      ి ఉంట ర ! మన
  ిలల     ే  ను అ     ా సంబం ల       ే ాను. ెల ాళ       పర ాలదు ా ,
ఛ      ను ఇం య సంబం             ఒప   ను.”


“ ళ         మ  ో ల     ాలదు. సూట,     ట మ టల అనట          అవ ాశం ా ా
క ! ళ న తర            ాత ండ      న   న మనస    ల గల మనుష ల , ండ
  న     న   ా వరణంలో ఉన సం ా ాల కల ి,             ల ి   లగటం      ర      ా .
మన      ళ     మప       ఏళ వ      ం .అ    మనం ప          ా ంచు వటం
లదూ? ర ల క త              మ? ట ,మట అ            ా సంబం లో అంట వ .
  క ఈ       ెల ాళ ంట        లదు. ాళ      మ తం     క చు క        వటం
లదూ?”


ఈ సం షణ           ,     ా   ానవటం,      దరమ        ళ    ాట      ా    ా
మటడ         వటం మ సు వటమ జ              య   . మ ఇళ లో పట దలల ,
    ర   ాల మ ందూ, ఆ త ా         ే    ిలల ప ట ానూ మ ! అవ ాశం ఇ             ల
ఆ డ ఈ మ ాళ          ఆడ ాళ      తరత ాల ా      ే ిన అ   య ల ఏకరవ
  డ త ం .మ           కజ ల     క లవరక      లదనట       ా ం      ను
  ెల ార ఝ మ న ల              మ     ిల ప   ఎదుర చూడట       !


    ల      ాత జ ప ాల     ొంతరలలో మ        ేల త  ఉంట ంస      బంజ ా
లో ఒక        డ మ ందు ఆ ి, నను         ార లో ఉండమ , లోప          ,
  ంత ప       న తర    ాత     ే డ . నను     ంటబట క     లోప
  ా    ప చయం      ే డ.


    క ,మ      ఉన ప చయం         ె ి ,ఆ క    మత ల     క ాడ . ఇం ా
    తంలో     ిరపడలదు. స యం          ెయ కల ా అ   అ   ను –      ార    ,
  ైవర    చూ ి    క వ ం ె ా ే        అన భయం .         ను    ి        ష
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200730                       10/30/2007
Padma Output                                        Page 9 of 14     ిల    ాళ  ప       ాల మ ట ేర .


“     IPC 498A సు. కట ం, ట ం, ల ంచ ల అంట అ ంట ల                     ప   ా
  ేసు    , ఇంట ంట ఏ       ంద        ై , ిల ా    , ా  అమమ్ అయ ను ఈ
        ంద జౖల   ట చు .        మన మ        సంఘ ల       ప రస ర
  ేసున      .”


   క     ెలం ాణ   ెల గ    ప చయం సున .           ా     షగ మ    అరం ాల !
ఆయన ఇం ష లో మ ట              బగం       ను.


“మ మ         కట ం అక రలద         ే! అమ మ్       మ నం ట ట       అ     ా
పం ి       ల   డ. ళ      ండ        ల క      ాలదు, ొ    ి వయల
అవ ాశం ఏ ? అసల అబ               దగర వయ       తప ఎప డూ వయల
క     ించల ే!” మ డ      దల        మ యక ం        మ   – అందులోనూ
అత ా ంట – త           ం   ద    ె      ేసుక ంట డంట     ను నమమ్ లదు.


“ ం          టక ! ం        ా    అ ంట ల     ా , తక వ ే ి మ ట          స ,
that is grounds for a complaint. Besides, in India, this is a non-bailable,
non-compoundable, cognizable criminal offense” అ      ర   .


  ను    క     హం    ను, ఆయన మ ట అరం అ            ం   ా   వం బ    ా అరం
  ాల !


“     -బ    లబ    కనుక   సుల బ        ల ండ . ర ల జ       మం ెజ      ను
కట ఇ       ియ ల.    క ారం ా          సుల అ సు     ే ినంట   గ   మ ారం
  దుగల ారక           జయ           ాదు.   మధ మన        ండ   ట ంట
పనులల బ ా వ         ా ను.”


       స  ప స ాల తప      ర వవ         ాల    క బ    ా ప చయం లదు.
“ర     వ   వరక    ందుత డ           ి క ? క సం    ర లో ాధ     క ా ం
ప శ ట, ందుత డ క సం తప                  ేసుం ొచు అ       షయం
అనుమ       స దం ా ఉంద      ర      ిం    క ?” అ    భయపడ త       అ    ను.
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200730                      10/30/2007
Padma Output                                                       Page 10 of 14“     cognizable offense బ! ‘ డ నను లో                     టండ ’ అ           ఆడ       న అంట,
ఎన ా మ ందూ సూడక ండ బ క లసర మన                                 ళ .ర        వ,     వ,
  ా ం,      ం ఏం అక       !”


“మ గయ              ం    బ ధల ప ే మ ా             క         ఈ రకం హక ల
ఉ     య ?”


“లవ .        ో   సం special ా ఇ               న చటం. జమ న               ా     క
జర గ త న అ         య             ప       ారం.”


“ఇ      యం ా ే! ఇ ప ా బ                        !” ం ెం ఉ షం ా              అ    ను.


“ IPC 498A, గంత మం గ లదు.                       లో   ం ెం మ ర ల              ే ాల అ     సు ీం
    ర గ డ అంట న         .   చట       మ ా        ! ఓట       సం, ీట        సం ం క ల ె
మన ాజ య యక లక గంత                       ైర     ?” అ        ర        ార .
“ఇం య లో         యం ఎప          ోస          దం . ప           ఎదట డ అ          యం
  ే   డ   ఒకట దురద.          ా    ళ     ర ల ,మ              ళ    ర ల.         ళ
    ేసుక న ప డ , ఆసుల పంచుక న ప డ మ                        ి      ళ    ర ల .మ          ర ల,
      ందువ ల     ర ల .మ         ి    ళ     మ ా ఎల లంట మన గవర                     ంట
ట ట         ార .  క ఇవ ర .” ాంస               తన     డ తను          ెప క        డ . ాంస
గ    లో ప      ే ి బ ా డబ        గణం         ద ాబ దులో ఇల కట క                   ాల    ా
  ైవర ప     ేసుక ంట         డ . లోకం         కడ బ ా       ె    ిన మ       ి.


“ ాంస      ె ి న    జం. ఎవ            ద      పం      టన చట ల                ల     .
ప డ మ క           ొ      ఏ ే ట ె. ా          క లం           పడ       .      మతం     ా
నచ దు. ా         క చటం.         క చటం.              య          ె  ా    నషం, ా
     య   ె     నషం.       క     ెలవం ేమ న         ?        జ షన          ట
సదువ లల, ఉ ో ాలోపట                  జరగత      ఉన     గద. ట జయ క                 ే ఓట
పడ      మ . మన      తల ట ాలంల క                  ల ం! మ           ప డ వరకట ం!....”
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200730                                      10/30/2007
Padma Output                                         Page 11 of 14ల యర      ార ఇల         ెప క   త    ఉంట అసల       షయం మర          పమ దం
ఉంద    ఆయన      త ణ కరవ ం ఏ          ట   అ    ను.


“    ర జ     ేం లదు. ఓ 50 లచ ల ఖర                  ేఏ    ప   ావచు .”


“ఏ ౖ ల ల ర        ాయలంట హం ె           ౌజం      లర ! ల యర ఖర ల , ర
ఖర ల        ?మ        బజ ర లో    టఅ     మ్ ి    అంత డబ    ాదు.”


“గ    ర ఖర ల         ాదు.       ల     ప    .”


  ను   క      హం       ను – ఈ మ ర త             న  ంత క !


     ార ఏ      తంట ల ప         ాయం        మ     త దండ ల    జౖల నుం
     ిం ేర . “మ వయ          ార !         ర    ళ కస లో       ే నను క
     ి ామంట         ర . ఇప డ        చదు ం ాను?” అంట కళ          ళ
  టకం , ా       .


    మ ారం    ర    ె    ే వరక   ా         ించటం క దరలదు.        సుల      ే లో
  ా        ర పడక ం         చూ స      మ     తల     ే ర.


  ా     న మ ఖం         ఉన మ        జౖలో   వ ల ి, ంత ాక         ే  ంత
సంఘటనల అదుప లో వ ే య                   సం    ిసూ ఉంట, “ఎందు న మం           ,
  ాళ   ెల ను ఇం య             జ గ బయట పం యం , లక ంట ా
క ాల పడల స ో ఏ              ”అ       ా సల        ద మల ియ వరక ట ట
  ొ   ే ా       లబడ ాట ా         ల లంప       పం    ి, ఇంట వ       ద     ను
–ఆ ా      .


  ెల ార ఝ మ న          ను ఎదుర చూ         ళ ట      ను    ం .      మ ే
  ిల  ంద    ట      ను   ను. “మ        న    ార    యర!    ర అరంట ా
  ా ా ”మ        న ట       ంత .
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200730                          10/30/2007
Padma Output                                     Page 12 of 14  ాణ వ   ౖ   య ను.     ర    గల సుక    “ఏ  ం ే   ట?” అ    అ    ను.


“గ ం ె ఆ        ందం !”


శవం    దప     ఏడవట      క త     లక ం    ే   అన బ ధ           ా
ఇంట ప       త    ను. తం     తల       టట      మ      డ    టమ
   సుల     అ  మ . ల లద          ర .“ డ క అ       ాలో ఉంట
ఏ    ేసుం ే ార ? ఇప డూ అ ే           ెయ మనం ” అ        సుల సల      ఇ ే ర.
ఈ లంపటంలోం       మ       జ   ను   ద    ిం ేస   ప   లగ      ల
పటం . మ ప          ల ఖర     అ    ం .మ        ర    సుల తమ
అ నంలో ఉం ేసుక          ర.


బ   ల      ద ఇంట      నమ       ఎల ప ామ ం లో అరం ాలదు. ఏ
మ టంట ఏ అరం సు         సుం ో అ     ఒక భయం.


“నువ     బయట పడందుక          ల సం షం, పద ఇంట          ం” అ     ను.


“జౖలో పడందుక        ల సం షం ా ఉం . పదం         మ ందు !”


చ త ణయ ను!


“జౖలో   ను క     ిన మనుష ల , ా అనుభ ాల            క ఒక   త    లగ
చూ ా     .”


“ఏమ     ందయ ?”


“   దట        తం    శనం అ    ందనుక     ను. అ     ాలో    ఉ ో గం
    ం .ఈ      ేశం డ     ళట      ల లక ం          ర      ం .    ల
   తం     శన  న   ాళ    ఇం ా    ల మం    జౖళ లో మగ త       ర   ె    ిన
తర   ాత    ాళ    ే ిన మ     ాపం ఏ   ట అ      ంచటం     దల   టను.”


“అ   అల ఉండ య            ! అసల      ద సు     టట    నువ     ే ిన తప
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200730                     10/30/2007
Padma Output                                     Page 13 of 14ఏ    టట?”


“ఈ సు షయ ల ఎవ              ట సంప ంచట        ల లద       ల యర ఆం
  టడ . కనుక     ర లో ల ా ే ల ప ర          వరక   ను సమ       నం   ెప గ
ప    ి లో లను.”


“    ! ఆడ     ా    మట    వ ాను. మ ల        అ టక       దప ,
అ టక         మల      దప     అ టక    క   నషం అ   నచ       ె ి చూ ాను.
  సు ర    ంచు మ       ెబ   ను. జ   ం ే ోమ       ఇదర అ           ా
వ ే    ి సుఖం ా ఉండం .”


“లదం . ఇ       non-cognizable offense అం . ఈ సు         ర లో న        ైన
తర    ాత అ     గం    ే ిన ాళ    మనసు మ ర క        న      సు ట
  ల లదుటం . ఒక        ళ ల        క జ    నఅ  యం తర       ాత     ను ఆ
  ిల   ాప రం    ెయ టమ       కలలో    మ ట!”


     ల! ఇప డ కరవ ం ఏ        ట?”


“ఏ    నం . అం      అ   మయం ా ఉం . ఈ సు ఇప ట           ె    లటట లదు.
ఇ     ఒక     వ    న కషం ాదు. మన సమ జ         పటన     డ. చట లను
దు       గపర , స లో ల            , పర ల     లను    ెడ ట, ా
     లను ప ా ర ాల ా మ           ఆడ క     ఆడ ార , ా ప టంట ార
……. ీ ా        సమ ం న       ను    ీ ాదమ   జ లలో ప        మ్టల ఆహ
అ     య నం .”


“    ,అ   ,       ే ి డబ    పట     ఇ ాను. ఆ లం ల            ి
బయటపడ        ా? అ     ా     ం!”


“లదం . ఇ ే ో        య ానంలో      ేల . మ      లో ప      ళ
  ేసుక న    ాళ సంగ ే        క   ె యదు ా , ద ాళ        క      న       ళ
  ాత తల ల        ా ార ఒప ం లల ంట . కనుక అ ా ాల , మ ట పటంప ల
వసూ ఉంట        . ల ంచ ల స        లద    ా   మ టంట        మ ట అంట ర .
తర    ాత ‘బ వ ార ’ అంట ‘వ న ార ’ అ             వరసల   టక        ిల చు నూ
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200730                     10/30/2007
Padma Output                              Page 14 of 14 ిల చుక ంట ర . అం ే ా       క ల, ా    ాల , ార ణ ల   టక        ల
 ాల క ంట ా? ను      ే ిన త     ట     య ానంలో  ేలక ం     క
ప     ం ! ఇహ   ర       ా ం ే ే   టంట ా? క సం     ఆతమ్ రవం
  లప   ా . ఈ రకం అ      యం     అంత ం   ,మ వ     ఇల
జరగక డదు.”

“….” ఏమ లో      ె యలదు!

**********

ఈ మధ    ా ిం ట  లో జ     న     సభ    ను. స   ాంగణంలో
ప   సూ ఉంట ఎవ      ే    ఒక కరపతం అం ం ేర .


“రం ! సమ న హక ల        సం    ాడం !    ర య సం ా ాలలో అసమ నత
  ల ంచం ! 498A అ      ెర  నుక       ర య సం ా ాలో    చు   డత న
 వ ాదుల      ర ించం !!”


తల    చూ ను.


 ా  !!


ప చయం    ేసు వల ిన అవసరం ల         ా  ! మహం ా   ా   !
Transformed using పదమ్ v0.4.1. © 2004-2005 Nagarjuna Venna.
http://geocities.com/vnagarjuna/padma.html?200730              10/30/2007

								
To top