SCOALA CU CLASELE I �VIII - Didactic.ro - comunitatea online a

Document Sample
SCOALA CU CLASELE I �VIII - Didactic.ro - comunitatea online a Powered By Docstoc
					ŞCOALA CU CLASELE I –VIII
NUCŞOARA DE JOS
POSEŞTI – PRAHOVA
       PLANIFICĂRI

          Clasa: a IV-a
    Învăţătoare:
        MICU ELENA VERONICA
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
         ,,Marea artă a unui educator, constă în cizelarea
    manierelor şi informare minţii; el trebuie să sădească în
    elevul său bunele obiceiuri şi principiile virtuţii şi ale
    înţelepciunii; să-i dea treptat o viziune asupra omenirii şi să
    dezvolte în el tendinţa de a imita tot ceea ce este excelent şi
    demn de laudă.”
                                               JOHN LOCKE
                               2
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                          CUPRINS    Schema orară - Clasa a IV-a………………………………………………………..……...6


    Capitolul 1
    Limba şi literatura română………………………………………………..………. …….7
    1.1. Obiective cadru…………………………………………………..………………..........8
    1.2. Obiective de referinţă…………………………………………...………….….....…….9
    1.3. Planificare calendaristică……………………………………...……………...… …. ..10
    1.4. Proiectarea unităţilor de învăţare………….…………………………………..….… .13


    Capitolul 2
    Matematică………………………………………………………………....……….……56
    2.1. Obiective cadru…………………………………………………..………… ………...57
    2.2. Obiective de referinţă…………………………………………...……………….……58
    2.3. Planificare calendaristică……………………………………...……….… …….…….59
    2.4. Planificare unităţilor de învăţat……………………………………….……….……...62


    Capitolul 3
    Ştiinţe ale naturii………………...……………………………………….….. …….……83
    3.1. Obiective cadru…………………………………………………..…………… ……..84
    3.2. Obiective de referinţă…………………………………………...……………… ..…..85
    3.3. Planificare calendaristică……………………………………...…………… ….……..86
    3.4. Planificare unităţilor de învăţat…………………………………………………..…...87
                               3
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________    Capitolul 4
    Educaţie civică……………….……………………………………………..…….………91
    4.1. Obiective cadru…………………………………………………..……….…………...94
    4.2. Obiective de referinţă…………………………………………...………….…………95
    4.3. Planificare calendaristică……………………………………...………….…….……..96
    4.4. Planificare unităţilor de învăţat…………………………………………….…….…...97


    Capitolul 5
    Istorie………..……………….……………………………………………...….….……104
    5.1. Obiective cadru…………………………………………………..……….….….…..105
    5.2. Obiective de referinţă…………………………………………...………….….….…106
    5.3. Planificare calendaristică……………………………………...…………….…..…...107
    5.4. Planificare unităţilor de învăţat…………………………………………….……..…109


    Capitolul 6
    Geografie………..…...……….……………………………………………..…...………117
    6.1. Obiective cadru…………………………………………………..…………....……..118
    6.2. Obiective de referinţă…………………………………………..…………….………119
    6.3. Planificare calendaristică……………………………………...……………...……...120
    6.4. Planificare unităţilor de învăţat…………………………………………….…...……121


    Capitolul 7
    Educaţie plastică…………….……………………………………………..……………128
    7.1. Obiective cadru…………………………………………………..………….………..129
    7.2. Obiective de referinţă…………………………………………...……………………130
    7.3. Planificare calendaristică……………………………………...……………….……..131
    7.4. Planificare unităţilor de învăţat………………………………………………….…...133
                               4
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________    Capitolul 8
    Educaţie muzicală…………….…..………………………………………..………...…140
    8.1. Obiective cadru…………………………………………………..…………………..143
    8.2. Obiective de referinţă…………………………………………...………….……..…144
    8.3. Planificare calendaristică……………………………………...………..…..………..145
    8.4. Planificare unităţilor de învăţat……………………………………………………...147


    Capitolul 9
    Educaţie fizică……..………….…..………………………………………..……………158
    9.1. Obiective cadru…………………………………………………..……….…………..159
    9.2. Obiective de referinţă…………………………………………...……………………160
    9.3. Planificare calendaristică……………………………………...……………….……..161
    9.4. Planificare unităţilor de învăţat………………………………………………….…...166


    Capitolul 10
    Abilităţi practice…...………….…..………………………………………..……………172
    10.1. Obiective cadru…..……………………………………………..……….…………..173
    10.2. Obiective de referinţă…………..……………………………...……………………174
    10.3. Planificare calendaristică…………………..………………...……………………...175
    10.4. Planificare unităţilor de învăţat……………………………..……………....….…...176


    Capitolul 11
    Prietenul meu, calculatorul (opţional)……….…….……………………..……………179
    11.1. Obiective cadru…..……………………………………………..……………....…...180
    11.2. Obiective de referinţă…………..……………………………...…………....….....…181
    11.3. Planificare calendaristică…………………..………………...…………….….....….182
    11.4. Planificare unităţilor de învăţat……………………………..……………….....…...183
                               5
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________                       SCHEMA ORARĂ
                       CLASA a IV-a


 Nr.        Aria curriculară               Cf.   CN CNA CE         CES Total
 Crt         Disciplina                Plan

 1.   I. Limbă si comunicare                 7-9    7     -    1    -     7
 2.     Limba şi literatura română             5-7    5     -    -    -     5
 3.     Limba modernă (1)                  2-3    2     -    -    -     2
 4.   II. Matematică si Ştiinţele naturii          4-6    4     -    1    -     5
 5.     Matematică                     3-4    3     -    1    -     4
 6.     Ştiinţe ale naturii                 1-2    1     -    -    -     1
 7.   III. Om si societate                  3-5    4     -    -    -     4
 8.     Educaţie civică                   1-2    1     -    -    -     1
 9.     Istorie                       1-2    1     -    -    -     1
 10.    Geografie                      1-2    1     -    -    -     1
 11.    Religie                       1     1     -    -    -     1
 12.   IV. Arte                        2-3    2     -    -    -     2
 13.    Educaţie plastică                  1-2    1     -    -    -     1
 14.    Educaţie muzicală                  1-2    1     -    -    -     1
 15.   V. Educaţie fizică si sport              2-3    2     -    -    -     2
 16.    Educaţie fizică                   2-3    2     -    -    -     2
 17.   VI. Tehnologii                     1-2    1     -    -    -     1
 18.    Abilitaţi practice                 1-2    1     -    -    -     1
 19.   VII. Consiliere si orientare              0-1    -     -    -    -     -
 20.   VIII. Discipline opţionale               1-4    -     -    -    1     1
 21.    Prietenul meu, calculatorul             1-4    -     -    -    1     1
 22.   Nr. minim de ore pe săptămână             21                        22
 23.   Nr. maxim de ore pe săptămână             24

        CN    -curriculum nucleu
        CNA    -curriculum nucleu aprofundat
        CE     -curriculum extins
        CES    -curriculum elaborat în şcoală
                               6
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                      LIMBA ŞI
            1          LITERATURA ROMÂNĂ
         ARIA CURRICULARĂ Limbă şi comunicare
         DISCIPLINA              Limba şi literatura română

         CURRICULUM              Extins

         NUMĂR ORE               6 ore pe săptămână – 204 ore annual
           NR.        SEMESTRUL                 NR.
          CRT.                             ORE
           1.        Sem.   I               102
           2.        Sem. al II-lea              102
           3.          TOTAL                 204
              MANUAL Limba şi literatura română
              AUTORII Marcela Peneş
              EDITURA Ana
                               7
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                   1.1. OBIECTIVE CADRU
     1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral


     2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală


     3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)


     4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
                               8
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
              1.2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

    O1 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
      1.1. -să sesizeze legătura logică dintre secvenţele unui mesaj oral.
      1.2. -să identifice sensul unui cuvânt necunoscut cu ajutorul dicţionarului.
      1.3. -să sesizeze structurile gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau
          incorecte dintr-un mesaj ascultat.
      1.4. -să recepteze corect mesajul în funcţie de condiţiile comunicării.
      1.5. -să manifeste atenţie şi toleranţă faţă de partenerul de dialog.


    O2 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
      2.1. -să construiască pe baza planului de idei propriu un text oral scurt.
      2.2. -să rostească mesaje, utilizând pronunţarea şi intonaţia adecvată.
      2.3. -să redea prin cuvinte proprii conţinutul unui text citit sau al unui mesaj audiat.
      2.4. -să –şi adapteze vorbirea la diferite situaţii de comunicare.
      2.5. -să integreze adecvat, în exprimarea orală proprie, elementele de construcţie a
          comunicării studiate.
      2.6. -să manifeste independenţă în situaţiile de comunicare


    O3 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris ( citire/lectura )
      3.1. -să sesizeze rolul ilustraţiilor ce însoţesc un text.
      3.2. -să desprindă ideile principale şi informaţii de detaliu dintr-un text citit.
      3.3. -să citească conştient, corect, fluent şi expresiv texte cunoscute.
      3.4. -să citească în mod conştient şi corect un scurt text necunoscut.
      3.5. -să identifice secvenţele narative, dialogate şi descriptive descriptive dintr-un text.
      3.6. -să recunoască în textele studiate elementele de construcţie a comunicării învăţate.
      3.7. -să manifeste interes şi iniţiativă pentru lectura unor texte variate literare sau
          nonliterare.


    O4 Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
      4.1. -să aplice în mod conştient regulile de ortografie şi de punctuaţie.
      4.2. -să alcătuiască povestirea unui text literar după un plan simplu de idei.
      4.3. -să redacteze diverse texte de mică întindere adaptându-le destinaţiei şi scopului
          comunicării.
      4.4. -să utilizeze corect, în textele redactate, elementele de construcţie a comunicării
          studiate.
      4.5. -să aşeze corect ăn pagină textele scrise, respectând scrierea cu alineate pentru a marca
          trecerea de la o idee la alta.
      4.6. -să manifeste interes şi spirit critic faţă de redactarea diverselor tipuri de texte.
                               9
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
          1.3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ


  Nr.    Unit. de      Ob. de                                 Nr.   Săpt
  Crt    învăţare      ref.               Conţinuturi              ore

  1.   Comoara de     1.1.; 1,2.;   - Cartea. Rolul ilustraţiilor
      mărgăritare     2.1., 3.1.;   - Textul literar, autorul (actualizare)
                3.2.; 3.3.;   - Cuvântul, alcătuire, sensuri
       Cartea -     3.4.; 3.7.;   - Sunete, litere, silabe (actualizare)               1,
       model de     4.1., 4.2.;   - Poezia, strofa, versul (actualizare)          18    2,
      comunicare     4.3.; 4.4.;   - Semnele de punctuaţie (actualizare)                3.
                4.5., 4.6.   - Aşezarea textului în pagină
                        - Părţile compunerii (actualizare)
                        - Planul de idei dat (actualizare)
                        - Povestirea conţinutului fragmentelor
                        (actualizare)


  2.   Şcoala ca o    1.1.; 1.2.;   - Textul narativ
        carte      1.4.; 1.5.;   - Componentele comunicării dialogate
                2.5.; 3.2.;   - Delimitarea fragmentelor
      Comunicarea    3.3.; 3.4.;   - Planul simplu de idei                       4,
       dialogată    3.5.; 4.1.,   - Povestirea orală a conţinutului textului             5,
                4.2.; 4.3.,   - Semnele de suspensie                  24    6,
                4.4.; 4.5.;   - Verbul                              7.
                 4.6.     - Dialogul- element constitutiv al unui
                        text narativ
                        - Compunerea după un plan propriu  3.   S-au aurit a    2.5.; 3.1.;   - Spaţiul şi timpul acţiunii
      toamnă       3.2.; 3.3.;   (Cine? Când? Unde?)
      pădurile…      3.4.; 3.5.;   - Scrierea ortogramelor nu-l şi n-o                8,
                3.6.; 4.1.;   - Substantivul. Numărul. Genul. Funcţia          18    9,
      Comunicarea     4.3.; 4.4.;   în propoziţie                           10.
      după imagini    4.5.; 4.6.   - Formularea ideilor principale după
                        imagini
                        - Compunerea după un plan dezvoltat
                               10
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
  Nr.    Unit. de      Ob. de                                 Nr.   Săpt
  Crt    învăţare      ref.               Conţinuturi              ore

  4.   Vă rog! Vă     1.4.; 1.5.;   - Personajul literar
      mulţumesc!     2.5.; 2.6.;   - Scrierea după textul literar: povestirea
                3.2.; 3.3.;   în scris a conţinutului textului                  11,
      Politeţea în    3.4.; 3.5.;   - Situaţii de comunicare. Adaptarea la          24    12,
      comunicare     3.6., 4.1.;   particularităţile interlocutorului                 13,
                4.2., 4.4.;   - Pronumele                            14,
                 4.5.     - Planul dezvoltat de idei
                        - Ghilimelele
                        - Ortogramele n-are, n-avem

  5.   Se cern norii    1.1.; 2.2.;   -  Întrebările  şi răspunsurile în
      de zăpadă      2.4.; 2.5.;   comunicare
                2.6.; 3.5.;   - Intonarea propoziţiilor enunţiative,               15,
      Întrebările şi   3.6.; 4.1.,   exclamative şi interogative                18    16,
      răspunsurile    4.3.; 4.4.,   - Elemente de descriere în naraţiune                17.
      în           4.5.     - Numeralul
      comunicare             - Compunerea pe baza unor cuvinte şi
                        expresii de sprijin

                                                         Sem.
  6.   Mi-am slujit    1.2.; 1.4.,   - Trăsăturile fizice şi morale ale                 II
      ţara        1.5.; 2.4.;   personajului literar
                2.5.; 3.1.;   - Adjectivul
      Comunicarea     3.2.; 3.3.;   - Transformarea textului dialogat în text              1,
      despre       3.4.; 3.5.;   narativ                          24    2,
      personajul     3.6.; 4.1.;   - Textul neliterar                         3,
      literar       4.3.; 4.4.;   - Afişul                              4.
                 4.5.     - Articolul
                        - Comunicarea nonverbală
                        - Compunerea cu titlu şi plan dat

  7.   Când mă       1.2.; 1.3.;   - Povestirea unei întâmplări (după un şir
      gândesc la     1.4., 1.5.;   de imagini)
      locul naşterii   2.4.; 2.5.;   - Propoziţia. Felul propoziţiilor                  5,
      mele…        3.1.; 3.5.;   - Identificarea unor fragmente              18    6,
                3.6.; 4.1.;   descriptive din naraţiune                     7.
      Comunicarea     4.2.; 4.3.;   - Scrierea funcţională.
      despre locuri    4.4., 4.5.   *Scrisoarea. Invitaţia
      şi întâmplări            - Compunerea cu plan dat (elemente de
                        descriere în cadrul naraţiunii)
                               11
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
  Nr.    Unit. de      Ob. de                                 Nr.   Săpt
  Crt    învăţare      ref.               Conţinuturi              ore

  8.   Jocul de-a     1.4., 1.5.;   - Factorii perturbatori ai comunicării
      primăvara      2.4.; 2.5.;   - Predicatul verbal                        8,
                3.6.; 4.1.;   - Subiectul. Subiectul simplu.              18    9,
      Comunicarea     4.3.; 4.4.;   *Subiectul multiplu                        10.
      despre fapte      4.5.     - Acordul predicatului cu subiectul
                        - Compunerea cu început şi sfârşit dat


  9.   Părerea şi     1.4.; 1.5.;   - Exprimarea acordului/ dezacordului în
      atitudinea ta    2.2.; 2.3.;   comunicare                             11,
      contează      2.4.; 2.5.;   - Învăţătura textului                   15    12,
      Exprimarea     2.6.; 3.6.;   - Dezbaterea unui caz                       13.
      acordului în    3.7.; 4.1.;   - Atributul
      comunicare     4.3.; 4.5.   - Compunerea narativă cu dialog


  10.   Un rai din     1.5.; 2.4.;   - Comunicarea impresiilor şi
      basme        2.5.; 3.1.;   sentimentelor                           13,
      văd…        3.4.; 3.6.;   - Poezia despre natură                  15    14,
                 4.1.;    - Strofa cu mai mult de patru versuri               15.
      Comunicarea      4..3.;    - Complementul
      impresiilor şi   4.4.; 4.5.;   - Compunerea narativă liberă
      sentimentelor


  11.   Rămas bun,     1.1.; 1.2.;   - Textul narativ: delimitarea
      doamnă       2.2.; 2.5.;   fragmentelor logice. Formularea ideilor
      învăţătore!     2.6.; 3.1.;   principale. Povestirea orală/ scrisă a
                3.2.; 3.3.;   unor fragmente. Personajul literar
                3.4.; 3.5.;   - Textul liric: strofa, versul
                3.6.; 3.7.;   - Părţile componente ale unei               12    16,
                4.1., 4.2.;   compuneri. Tipuri de compuneri-                  17.
                4.3.; 4.4.;   redactare
                4.5.; 4.6.   - Scrierea corectă a ortogramelor şi a
                        semnelor de punctuaţie
                        - Părţile de vorbire. Părţile de propoziţie.
                        Analiză gramaticală
                               12
                    1.4. PROIECTAREA UNITĂŢILOR
                         DE ÎNVĂŢARE

    Unitatea de învăţare: Comoara de mărgăritare
    Nr. de ore alocat: 18

Nr       Detalii      Ob.          Activităţi de               Resurse      Nr.  Data   Evaluare
crt     de conţinut     ref.          învăţare                          ore

1.  - Prezentarea manualului  1.2.  - identificarea titlului, a autorului, a editurii  - materiale             observare
                    şi a anului apariţiei manualului de Limba      necesare:              sistematică
                    şi literatura română;                manualul, volume
                    - răsfoirea individuală a manualului cu       cu textele marilor
                    observarea textelor propuse spre studiu;      autori
                    - punctarea textelor şi a autorilor mai       - activitate frontală
                    importanţi ce vor fi studiaţi în acest an
                    şcolar;
2.  - Receptarea imnului       - lectura explicativă a textului propus;      - materiale       1      autodictare
   naţional             - exerciţii de formulare de întrebări pentru    necesare: stema,
                    stabilirea sensului global al mesajului       steagul României
                    textului citit;                   - text suport:
                 2.2.  - exerciţii de discriminare a elementelor      „Deşteaptă-te
                    esenţiale de cele de detaliu dintr-un        române!”, A.
                    mesaj ascultat;                   Mureşanu
3.  - Test iniţial       4.1.  - verificarea cunoştinţelor anterioare       - activitate       1      - probă scrisă
                    printr-un test ce poate cuprinde: întrebări     individuală
                    pe   marginea   unor   texte   literare
                    cunoscute, găsirea sinonimelor şi a
                    antonimelor    pentru   unele   cuvinte
                    cunoscute, introducerea în propoziţii a
                    ortogramelor învăţate etc.
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr       Detalii           Ob.            Activităţi de                 Resurse      Nr.  Data   Evaluare
crt     de conţinut          ref.            învăţare                            ore

4.  Cartea ca o grădină          1.2.  -citirea textului;                     - activitate frontală  1      observare
   de Marcela Peneş           1.4.  -introducerea cuvintelor în contexte noi;         şi indiviaduală           sistematică
                      2.3.  -exprimarea opiniilor proprii.               - manualul
                      3.1.  -identificarea şi delimitarea centrelor de         - “Să dezlegăm
                      3.4.  interes din text;                     tainele textelor           autodictare
                          -analiza mijloacelor de redactare a            literare”
                          mesajului;
                          - memorarea, recitarea
                          -redarea mesajului prin alte jocuri de
                          cuvinte.

5.  Cheia                 3.2.  -familiarizarea cu opera lui Mihail            - activitate frontală  3      observare
   de M. Sadoveanu                Sadoveanu;                         şi indiviaduală           sistematică
                      3.6.  -citirea cursivă, fluentă şi explicativă,
                          evidenţierea unor expresii şi cuvinte noi;
                      2.1.  -aşezarea textului în pagină;
                      2.2.  -selectarea unor construcţii după criterii         -fişe de lucru
                          date.
                      3.1.  -delimitarea textului în fragmente logice;
                      4.2.  -alcătuirea planului simplu de idei;            -caietul tip
                          -formulări de întrebări şi răspunsuri pe
                          baza textului
                      3.4.  -povestirea textului pe baza planului           -activitate în grup
                          simplu;
                      2.7.  -argumentarea faptelor din text pe bază
                          de citate;
                          - transcriere selectiva                  -manualul
                          -exprimarea unor opinii personale despre
                          relaţia cititor-carte.
                      4.1.  - scrierea corecta a cuvintelor ce-l şi cel        -culegere

                                           14
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr       Detalii           Ob.            Activităţi de                 Resurse      Nr.  Data   Evaluare
crt     de conţinut          ref.            învăţare                            ore

6.  Cartea. Rolul ilustraţiilor      1.1.  -sesizarea modului de organizare a             - activitate frontală  1      observare
                          textului în pagină, rolul ilustraţiilor;          şi indiviaduală           sistematică
                      3.6.  -conversaţii în grup, în care elevii pun          - manualul
                          întrebări şi dau răspunsuri;                - “Foarte bine” -          evaluare
                          -exprimarea propriilor opinii.               culegere               reciprocă

                                                                       .
7.  Cuvântul               2.4   -recunoaşterea cuvintelor (sinonime,            - activitate frontală  2      observare
   Alcătuire. Sens                antonime, paronime);                    şi indiviaduală           sistematică
                          -utilizarea corectă a unor elemente de           - fişă - rebus
                          relaţie care asigură succesiunea logică a                            autoevaluare
                          cuvintelor în propoziţii, propoziţiilor în
                       .   text.
                      4.3.  -alcătuirea unor texte scurte cu              - “Foarte bine” -
                          respectarea cerinţelor date.                culegere


8.  Poveste, Şt. O. Iosif             -identificarea mesajului poetic;              - activitate în     2      observare
                      3.1.  -sesizarea imaginilor artistice;              perechi               sistematică
                          -autodictare.                       - manualul              autodictare
                          - formularea de răspunsuri la întrebări          - “Să dezlegam
                      3.1.  - scrierea corecta a cuvintelor ca şi c-a         tainele textelor
                                                        literare”

9.  Semnele de punctuaţie             -explicarea   folosirii  semnelor  de - activitate frontală           2      observare
   (actualizare)                 punctuaţie în texte;           şi indiviaduală                    sistematică
                      4.3.  -crearea unui scurt dialog;        - manualul
                          -completarea semnelor de punctuaţie pe -fişe individuale
                          un text dat;               - “Foarte bine” -                   evaluare
                          -eliminarea semnului incorect folosit.  culegere                       reciprocă

                                           15
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr       Detalii           Ob.            Activităţi de                 Resurse      Nr.  Data   Evaluare
crt     de conţinut          ref.            învăţare                            ore

10.  Părţile componente ale        2.1.  - exerciţii de elaborare a planului iniţial al       - activitate frontală  2      observare
   unei compuneri                compunerii;                        şi indiviaduală           sistematică
                      4.3.  - exerciţii de elaborare a unor compuneri:
                          după un suport vizual, cu început/sfârşit         - fişe,
                          dat, după un plan dat sau plan propriu de         compuneri model           evaluare
                          idei, pe baza unor cuvinte şi a unor                              reciprocă
                          expresii date, cu titlu dat, liberă, narativă
                      4.6.  - antrenament de structurare a textului          - “Foarte bine” -
                          scris în cele trei părţi: introducere, cuprins       culegere
                          şi încheiere etc.;


11.  Domniţa Frumuseţii,          3.4.  -exersarea actului citirii;                - activitate       2      observare
   de Tudor Arghezi           3.2.  -discutarea textului în funcţie de următorii        indiviaduală             sistematică
   Recapitulare                 parametri: ,,Cine, unde, cum?"               - manualul
                          -identificarea ideii centrale a textului.         - “Să dezlegăm
                      2.6.  -exprimarea unor opinii personale             tainele textelor           evaluare
                                                        literare”              reciprocă


12.  Evaluare                                                             1      evaluare
                                                                          sumativă
                                           16
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Şcoala ca o carte
    Nr. de ore alocat: 24

Nr       Detalii           Ob.            Activităţi de                 Resurse      Nr.  Data   Evaluare
crt     de conţinut          ref.            învăţare                            ore

1.  Sârguinţa lui Iancu –         1.2.  -citirea explicativă, evidenţierea unor          - activitate       3      observare
   Virgil Stoenescu                expresii şi cuvinte noi;                 indiviaduală             sistematică
                          -selectarea unor construcţii după criterii
                          date;
                      3.2.  -delimitarea textului în fragmente logice;
                          -alcătuirea planului simplu de idei;            -caietul tip             evaluare
                          -formulări de întrebări şi răspunsuri pe          - activitate în grup         reciprocă
                          baza textului;
                      2.1.  -povestirea textului pe baza planului           - activitate
                          simplu;                          individuală
                      2.3.  -argumentarea faptelor din text pe bază          - activitate frontală
                          de citate;
                      2.6.  -exprimarea unor opinii personale despre          - “Să dezlegăm            autoevaluarea
                          relaţia cititor-carte;                   tainele textelor
                      4.1.  -scrierea corecta a cuvintelor va şi v-a.         literare”


2.  Componentele             1.1.  - identificarea componentelor comunicării         - activitate în grup   2      observare
   comunicării dialogate             orale cu ajutorul ilustraţiilor              şi în perechi            sistematică
                      2.2.  - joc de mimă                       -joc de rol
                          -identificarea factorilor care pot îngreuna                           evaluare
                          comunicarea                        - “Foarte bine” -          reciprocă
                      1.5.  -exercitii de dialog cu parteneri diversi         culegere

                       .                                           17
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr        Detalii          Ob.            Activităţi de                 Resurse      Nr.  Data   Evaluare
crt      de conţinut         ref.            învăţare                            ore

3.  A murit Luchi –            1.2.  -citirea explicativă, evidenţierea unor          - activitate frontală  3      observare
   Otilia Cazimir                expresii şi cuvinte noi;                                    sistematică
                          -selectarea unor construcţii după criterii         - manualul
                          date;
                      3.2.  -delimitarea textului în fragmente logice;
                          -alcătuirea planului simplu de idei;            -caietul tip
                          -formulări de întrebări şi răspunsuri pe
                          baza textului;
                      2.1.  -povestirea textului pe baza planului           - activitate             temă în clasă
                          simplu;                          individuală
                      2.3.  -argumentarea faptelor din text pe bază
                          de citate;
                      2.6.  -exprimarea unor opinii personale despre                            evaluare
                          relaţia cititor-carte;                   - “Să dezlegăm            reciprocă
                      4.1.  -folosire semnelor de suspensie.              tainele textelor
                                                        literare”

4.  Verbul                2.5.  -recunoaşterea verbelor la diferite timpuri        - activitate frontală  6      observare
                          -selectarea verbelor dintr-o listă de părţi        şi indiviaduală           sistematică
                          de vorbire,
                      4.4.  -completarea enunţurilor lacunare cu            - caietul tip
                          forma corectă a verbelor ;                                   evaluare
                          -observarea   rolului   verbelor  în                           reciprocă
                          comunicare, în stabilirea ritmului de           - “Foarte bine” -
                          derulare a acţiunii;                    culegere
                          -analiza morfologica a verbelor pe baza
                          unui tabel;
                          -observarea ortografiei unor verbe (a fi, a
                          lua, a vrea);
                      4.1.  -folosirea cratimei în scrierea unor verbe
                          legate de alte părţi de vorbire;
                                           18
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr       Detalii           Ob.            Activităţi de                 Resurse      Nr.  Data   Evaluare
crt     de conţinut          ref.            învăţare                            ore

5.  Mi s-a terminat caietul –           -familiarizarea cu opera lui Mircea            - activitate frontală  3      observare
   Mircea Sântimbreanu              Sântimbreanu;                                          sistematică
                      1.2.  -citirea explicativă, evidenţierea unor          - manualul
                          expresii şi cuvinte noi;
                          -selectarea unor construcţii după criterii
                          date.
                      3.2.  -delimitarea textului în fragmente logice;
                          -alcătuirea planului simplu de idei;            -caietul tip
                          -formulări de întrebări şi răspunsuri pe
                          baza textului.
                      2.1.  -povestirea textului pe baza planului           -activitate în grup         evaluare
                          simplu;                                             reciprocă
                      2.3.  -argumentarea faptelor din text pe bază
                          de citate;                         - “Să dezlegăm
                      2.6.  -exprimarea unor opinii personale despre          tainele textelor
                          relaţia cititor-carte.                   literare”
                      4.1.  -scrierea cuvintelor nai, n-ai, n-au, n-am


6.  Şcoala                3.4.  -exercitii de citire a unui text la prima         -activitate frontală   2      observare
                          vedere                                             sistematică
                      1.2.  -citirea explicativă, evidenţierea unor          -manualul
                          expresii şi cuvinte noi;
                          -selectarea unor construcţii după criterii
                          date.
                      3.2.  -delimitarea textului în fragmente logice;         -activitate
                          -alcătuirea planului simplu de idei;            individuală
                          -formulări de întrebări şi răspunsuri pe                            evaluare
                          baza textului.                                         reciprocă


                                           19
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr       Detalii           Ob.            Activităţi de                 Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt     de conţinut          ref.            învăţare                            ore

7.  Compunerea după un plan        4.3.  -exerciţii de dezvoltare a ideilor, - Activitate                  2      observare
   propriu                    adăugând unele detalii;           indiviaduală                    sistematică
                          -exerciţii de redactare a fiecărei părţi a - manualul
                          compunerii în parte;                                      autoevaluarea
                          -exerciţii de verificare şi evaluare a unor
                          compuneri;


8.  Recapitulare                 -exerciţii de realizare a unui dialog pe o         - fişe de lucru     2      observare
                          temă dată;                                           sistematică
                          - exerciţii de analiză gramaticală a unor
                          verbe;
                          -exerciţii de introducere a unor ortograme
                          în enunţuri proprii;                    - “Să dezlegăm
                          -joc de rol: dramatizarea unor fragmente          tainele textelor
                          pe texte cunoscute;                    literare”


9.  Evaluare                   -exerciţii de povestire a conţinutului -activitate                 1      evaluare
                          fragmentului dat;            individuală                      sumativă
                          -exerciţii de exprimare a părerii în
                          legătură cu un fapt prezentat;
                          -exerciţii de analiză gramaticală a unor
                          verbe;
                          -exerciţii de alcătuie de enunţuri după
                          cerinţă.
                          -test de evaluare                                           20
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: „S-au aurit a toamnă pădurile…”
    Nr. de ore alocat: 18

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

1.  Aurul toamnei –      1.2.   -citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi         -activitate frontală  3      observare
   Cezar Petrescu           cuvinte noi;                             şi indiviaduală           sistematică
                     -selectarea unor construcţii după criterii date,
                 3.2.   -delimitarea textului în fragmente logice;              -manualul
                     -alcătuirea planului simplu de idei;
                     -formulări de întrebări şi răspunsuri pe baza            -caietul tip
                     textului;
                 2.1.   -povestirea textului pe baza planului simplu;            -activitate în grup         evaluare
                 2.3.   -argumentarea faptelor din text pe bază de citate;                            reciprocă
                 2.6.   -exprimarea unor opinii personale despre relaţia           - “Să dezlegăm
                     cititor-carte;                            tainele textelor          autoevaluarea
                 4.1.   -scrierea cuvintelor n-o, nu-l;                   literare”


2.  Toamna –              -citirea textului;                          -activitate frontală  1      observare
   Octavian Goga       1.2.   -introducerea cuvintelor în contexte noi;              şi indiviaduală           sistematică
                 2.2.   -exerciţii de reglare a intonaţiei, a tonului şi a
                     vitezei proprii de a vorbi;
                     -exerciţii de recitare a unor poezii;                -manualul              autodictare
                     -exerciţii de citire a unor texte la prima vedere, cu
                     adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de
                     semnele de punctuaţie etc.;
                     -transcriere selectivă                        -caietul tip
                                           21
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt.   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

 3.  Toamna –          2.2.   -exerciţii de reglare a intonaţiei, a tonului şi a          -activitate frontală  2      observare
    George               vitezei proprii de a vorbi;                                       sistematică
    Topârceanu             -citirea textului;
                  1.2   -introducerea cuvintelor în contexte noi;
                      -exerciţii de recitare a unor poezii;                -manualul              autodictare
                      -exerciţii de citire a unor texte la prima vedere, cu        - “Să dezlegăm
                      adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de              tainele textelor
                      semnele de punctuaţie etc.;                     literare”
                 4.1.   -transcriere selectivă


 4.  Cine?           4.3.   -exercitii de stabilire a spatiului si timpului -activitate în                1      observare
    Când?                desfăşurării unei întâmplări          perechi                         sistematică
    Unde?                -stabilirea planului compunerii                                     evaluare
                  4.6   -aşezarea corectă a compunerii în pagină    -caietul tip                       reciprocă
                                                                          autoevaluare


 5.  Substantivul        2.5.   - exerciţii de recunoaştere a substantivelor dintr-         -activitate frontală  2      observare
                      un text                               şi indiviaduală           sistematică
                 4.1.   - exerciţii de ortografiere a formelor flexionare ale        -manualul              evaluare
                      părţilor de vorbire                                           reciprocă
                 2.5.   - exerciţii de utilizare a substantivelor în genitiv şi       - “Foarte bine” -          autoevaluare
                      dativ                                culegere


 6.  Genul           2.5.   - recunoaşterea substantivelor din texte date            -activitate       2      observare
    substantivului           - gruparea substantivelor în tabel                  indiviaduală            sistematică
                 4.1.   - analiza morfologică a substantivelor selectate           - “Foarte bine” -
                      dintr-un texte dat                          culegere              autoevaluare
                 4.3.   - redactarea unei compuneri gramaticale
                                            22
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt.   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

 7.  Funcţia          2.5.   -recunoaşterea substantivelor din texte date             -activitate frontală  2      observare
    substantivului în          -gruparea substantivelor în tabel                  şi indiviaduală           sistematică
    propoziţie         4.1.   -analiza morfologică a substantivelor selectate           -caietul tip
                      dintr-un texte dat
                      -stabilirea funcţiei sintactice a substantivelor dintr-       - “Foarte bine” -          autoevaluare
                      un text                               culegere
                 4.3.   -redactarea unei compuneri gramaticale


 8.  Formularea ideilor     3.1.   -exerciţii de identificare a elementelor prezente în         -activitate frontală  2      evaluare
    principale – după          ilustraţii care completează informaţia transmisă de                           reciprocă
    imagini               diverse texte, afişe sau articole din revistele pentru
                      copii;
                      -exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre          -manualul              autoevaluare
                      mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de          - “Foarte bine” -
                      texte                                culegere


 9.  Nu este esenţial –     1.2.   -citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi         -activitate în grup   2      observare
    Marcela Peneş            cuvinte noi;                                               sistematică
    Recapitulare            -selectarea unor construcţii după criterii date.           - “Să dezlegăm           evaluare
                 3.2.   -delimitarea textului în fragmente logice;              tainele textelor          reciprocă
                      -alcătuirea planului simplu de idei;                 literare”              autoevaluare
                      -formulări de întrebări şi răspunsuri pe baza
                      textului.
                 2.1.   -povestirea textului pe baza planului simplu;
                 2.3.   -argumentarea faptelor din text pe bază de citate;
                 2.6.   -exprimarea unor opinii personale despre relaţia
                      cititor-carte.
10.  Evaluare              - test de evaluare                          -activitate       1      evaluare
                                                        individuală             sumativă
                                            23
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Vă rog! Vă mulţumesc!
    Nr. de ore alocat: 24

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                               ore

1.  Cum e bine? –       2.2.   - exerciţii de reglare a intonaţiei, a tonului şi a         - activitate frontală  2      observare
   Marcela Peneş            vitezei proprii de a vorbi;                     şi indiviaduală           sistematică
                     -citirea textului;                          -manualul
                 1.2   -introducerea cuvintelor în contexte noi;
                     -exerciţii de recitare a unor poezii;                                   autodictare
                     -exerciţii de citire a unor texte la prima vedere, cu        - “Să dezlegăm
                     adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de              tainele textelor
                     semnele de punctuaţie etc.;                     literare”
                 4.1.   -transcriere selectivă


2.  Dumbrava              -familiarizarea cu opera lui Mihail Sadoveanu;            -activitate frontală   3      observare
   minunată –         1.2.   -citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi                            sistematică
   Mihail Sadoveanu          cuvinte noi;
                     -selectarea unor construcţii după criterii date.           - manualul
                 3.2.   -delimitarea textului în fragmente logice;                                evaluare
                     -alcătuirea planului simplu de idei;                                   reciprocă
                     -formulări de întrebări şi răspunsuri pe baza            -activitate în grup
                     textului,
                 2.1.   -povestirea textului pe baza planului simplu;            -caietul tip
                 2.3.   -argumentarea faptelor din text pe bază de citate;          - “Să dezlegăm
                 2.6.   -exprimarea unor opinii personale despre relaţia           tainele textelor
                     cititor-carte;                            literare”
                 4.1.   -scrierea corectă a cuvântului n-are, n-avem.                                           24
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt.   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

 3.  Situaţii de        2.4.   -exerciti de adaptare a dialogului la persoana          -activitate în       2      observare
    comunicare             -simularea unor situati de comunicare               perechi                sistematică
                 2.6.   -utilizarea  elementelor  de   construcţie        a -fişe                 autoevaluare
                      comunicării


 4.  Povestirea în scris    4.6.   -exerciţii de redactare de texte narative, -activitate                    2      observare
    a textului             descriptive, dialogate şi funcţionale etc         individuală                  sistematică
                      -exerciţii de selectare a vocabularului adecvat
                 4.3.   -exerciţii de utilizare corectă, în scris, a unor -manualul
                      elemente de relaţie pentru a asigura succesiunea
                      logică a propoziţiilor în textul redactat (apoi, deci, la
                      început, în primul rând/ în al doilea rând, prima oară/
                      a doua oară etc.)
                 4.4.   -exerciţii de stabilire a acordului dintre predicat şi                          evaluare
                      subiect                                                 reciprocă
                      -exerciţii de stabilire a acordului dintre adjectiv şi
                      substantivul determinat etc


 5.  Pronumele.         2.5.   -identificarae pronumelor din texte date               -activitate frontală  3      observare
    Pronumele              -completarea enunturilor lacunare cu pronume             şi indiviaduală           sistematică
    personal              potrivite                              -manualul              autoevaluare
                      -înlocuirea substantivelor dintr-un text cu             - “Să dezlegăm
                      pronume potrivite                          tainele textelor
                      -analiza morfologica a pronumelor personale             literare”
                      -transformarea propoziţiilor simple în propoziţii
                      dezvoltate                                            25
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt.   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

 6.  Genul pronumelui          -exerciţii de citire a unor texte la prima vedere -activitate frontală            1      observare
                      -identificarea genului pronumelui personal                                sistematică
                 4.1.   -selectarea formei corecte a pronumelui      - “Foarte bine” -
                      -construirea unor enunţuri care conţin forme culegere
                      neaccentuate ale pronumelui personal 7.  Pronumele         2.5.   - identificarae pronumelor de politeţe din texte           -activitate frontală  2      observare
    personal de             date                                 şi indiviaduală           sistematică
    politeţe              -completarea enunturilor lacunare cu pronume de
                      politeţe potrivite                          -caietul tip            evaluare
                      -înlocuirea substantivelor dintr-un text cu                               reciprocă
                      pronume potrivite
                      -analiza morfologica a pronumelor personale de            - “Foarte bine” -
                      politeţe                               culegere
                 4.4.   -transformarea propoziţiilor simple în propoziţii                            autoevaluare
                      dezvoltate 8.  Funcţia pronumelui         - identificarae pronumelor din texte date              -activitate frontală  2
    personal în        2.5.   -completarea enunturilor lacunare cu pronume             şi indiviaduală
    propoziţie             potrivite
                      -înlocuirea substantivelor dintr-un text cu             -manualul
                      pronume potrivite
                      -stabilirea funcţiei sintactice a pronumelui în           - “Foarte bine” -          evaluare
                      propoziţii diferite                         culegere              reciprocă


                                            26
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt.   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

 9.  Onoarea mai        1.2.   -citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi         -activitate frontală  3      observare
    presus… –              cuvinte noi;                             şi indiviaduală           sistematică
    Mircea               -selectarea unor construcţii după criterii date.
    Sântimbreanu        3.2.   -delimitarea textului în fragmente logice;
                      -alcătuirea planului simplu de idei;                 -caietul tip            evaluare
                      -formulări de întrebări şi răspunsuri pe baza                              reciprocă
                      textului.
                 2.1.   -povestirea textului pe baza planului simplu;            - “Să dezlegăm
                 2.3.   -argumentarea faptelor din text pe bază de citate;          tainele textelor
                 2.6.   -exprimarea unor opinii personale despre relaţia           literare”
                      cititor-carte.


10.  Sarea în bucate –          -familiarizarea cu opera lui Petre Ispirescu;            - activitate în grup  3      observare
    Petre Ispirescu      1.2.   -citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi                           sistematică
                      cuvinte noi;
    Recapitulare            -selectarea unor construcţii după criterii date.           -manualul
                 3.2.   -delimitarea textului în fragmente logice;
                      -alcătuirea planului simplu de idei;
                      -formulări de întrebări şi răspunsuri pe baza
                      textului.
                 2.1.   -povestirea textului pe baza planului simplu;            - “Să dezlegăm           evaluare
                 2.3.   -argumentarea faptelor din text pe bază de citate;          tainele textelor          reciprocă
                 2.6.   -exprimarea unor opinii personale despre relaţia           literare”
                      cititor-carte.

                                                        -activitate             Evaluare
11.  Evaluare              - test de evaluare                          individuală       1      sumativă                                            27
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Se cern norii de zăpadă
    Nr. de ore alocat: 18

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

1.  Iarna –          2.2.   - exerciţii de reglare a intonaţiei, a tonului şi a         -activitate frontală  2      observare
   Vasile Alexandri          vitezei proprii de a vorbi;                     şi indiviaduală           sistematică
                     -citirea textului;
                 1.2   -introducerea cuvintelor în contexte noi;
                     - exerciţii de recitare a unor poezii;                -manualul              autodictare
                     - exerciţii de citire a unor texte la prima vedere, cu        - “Să dezlegăm
                     adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de              tainele textelor
                     semnele de punctuaţie etc.;                     literare”
                 4.1.   - transcriere selectivă


2.  Iarna –               -familiarizarea cu opera lui B. St. Delavrancea;           -activitate       3      observare
   B. St. Delavrancea     1.2.   -citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi         indiviaduală            sistematică
                     cuvinte noi;
                     -citirea textului;                          -manualul
                     -introducerea cuvintelor în contexte noi;
                     -selectarea unor construcţii după criterii date.
                 3.2.   -delimitarea textului în fragmente logice;
                     -alcătuirea planului simplu de idei;                 -caietul tip
                     -formulări de întrebări şi răspunsuri pe baza
                     textului.
                 2.1.   -povestirea textului pe baza planului simplu;            - “Să dezlegăm
                 2.3.   -argumentarea faptelor din text pe bază de citate;          tainele textelor
                 2.6.   -exprimarea unor opinii personale despre relaţia           literare”
                     cititor-carte.


                                           28
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt.   de conţinut       ref.               învăţare                              ore
                                                                          observare
 3.  Întrebările şi       3.3.   -exerciţii de intonare corespunzătoare             a -activitate frontală    1      sistematică
    răspunsurile în           propoziţiilor                           - “Foarte bine” -           evaluare
    comunicare         4.3.   -formularea de răspunsuri la întrebări              culegere                reciprocă


 4.  Compunere pe        4.2.   -exerciţii de elaborare a planului iniţial al            -activitate frontală  2      observare
    baza unor cuvinte          compunerii;                             şi indiviaduală           sistematică
    şi expresii de       4.3.   -exerciţii de elaborare a unor compuneri: după un
    sprijin               suport vizual, cu început/sfârşit dat, după un plan         - “Foarte bine” -          evaluare
                      dat sau plan propriu de idei, pe baza unor cuvinte          culegere              reciprocă
                      şi a unor expresii date, cu titlu dat, liberă, narativă
                 4.5.   -antrenament de structurare a textului scris în
                      cele trei părţi: introducere, cuprins şi încheiere
                      etc.;
                 4.6.   -exerciţii de redactare de texte narative,              -caietul tip            autoevaluare
                      descriptive, dialogate şi funcţionale etc.
                      -exerciţii de selectare a vocabularului adecvat


 5.  O noapte de iarnă          -familiarizarea cu opera lui B. St. Delavrancea;           -activitate frontală  3      observare
    – Fănuş Neagu       1.2.   -citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi                           sistematică
                      cuvinte noi;                             -manualul
                      -selectarea unor construcţii după criterii date.
                 3.2.   -delimitarea textului în fragmente logice;
                      -alcătuirea planului simplu de idei;
                      -formulări de întrebări şi răspunsuri pe baza            - “Să dezlegăm           evaluare
                      textului.                              tainele textelor          reciprocă
                 2.1.   -povestirea textului pe baza planului simplu;            literare”
                 2.3.   -argumentarea faptelor din text pe bază de citate;
                 2.6.   -exprimarea unor opinii personale despre relaţia
                      cititor-carte.
                                            29
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt.   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

 6.  Numeralul         2.5.   -recunoaşterea numeralelor din texte date              -activitate în grup   3      observare
                      -identificarea numeralelor dintr-o listă de cuvinte                           sistematică
                      date                                 -manualul              evaluare
                 4.1.   -exerciţii de construire a unor enunţuri ce conţin                            reciprocă
                      numerale                               - “Foarte bine” -          autoevaluare
                 2.2.   -exerciţii de pronunţare a numeralelor cardinale           culegere
                      complexe


 7.  La Polul Nord -           -familiarizarea cu opera lui B. St. Delavrancea;           -activitate frontală  3      observare
    Marin Sorescu       1.2.   -citirea explicativă, evidenţierea unor expresii şi         şi indiviaduală           sistematică
                      cuvinte noi;
    Recapitulare            -selectarea unor construcţii după criterii date.           -manualul
                 3.2.   -delimitarea textului în fragmente logice;                                evaluare
                      -alcătuirea planului simplu de idei;                 -caietul tip            reciprocă
                      -formulări de întrebări şi răspunsuri pe baza
                      textului.                              - “Să dezlegăm
                 2.1.   -povestirea textului pe baza planului simplu;            tainele textelor
                 2.3.   -argumentarea faptelor din text pe bază de citate;          literare”
                 2.6.   -exprimarea unor opinii personale despre relaţia
                      cititor-carte.


 8.  Evaluare              - test de evaluare                          -activitate       1      Evaluare
                                                        individuală             sumativă
                                            30
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Mi-am slujit ţara …
    Nr. de ore alocat: 24

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

1.  Domnu Trandafir,      2.2.   -exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a         -activitate       3
   Mihail Sadoveanu          textului;                              indiviaduală            observare
                 2.1.   -exerciţii de înţelegere a mesajului textului prin                            sistematică
                     formularea de întrebări şi răspunsuri;
                 1.2.   -exerciţii de stabilire a sensurilor apropiate/ opuse        -manualul
                     ale   cuvintelor  necunoscute    cu  ajutorul
                     dicţionarului;
                     -exerciţii de introducere în enunţuri proprii a           -caietul tip
                     ortogramelor întâlnite în text;
                     -exerciţii de citire selectivă a textului;
                     -exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare          - “Să dezlegăm
                     cu ajutorul cuvintelor apropiate ca sens;              tainele textelor
                 3.2.   -exerciţii de delimitare a fragmentelor logice;           literare”
                     -exerciţii de formulare şi redactare a ideilor                              evaluare
                     principale;                                               reciprocă
                 2.3.   -exerciţii de povestire orală a textului;
                     -exerciţii de selectare a trăsăturilor fizice şi           -activitate în grup
                     morale ale personajului principal;
                     -exerciţii de realizare a portretului personajului                            autoevaluare
                     literar;
                 3.2.   -exerciţii de identificare a trăsăturilor fizice şi         -activitate frontală
2.  Trăsături fizice şi         morale ale altor personaje literare cunoscute (ex.                      2      evaluare
   morale ale             Lizuca,   Patrocle   sau   fata  babei,  fata                         reciprocă
   personajelor            moşneagului) prin comparaţie;
   literare          4.3.   -exerciţii de redactare a caracterizării unora dintre        -activitate
                     personajele literare;                        indiviaduală

                                           31
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt.   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

 3.  Transformarea       2.4.   -exerciţii de observare a textelor ce conţin vorbire         -activitate frontală  2      observare
    textului dialogat în        directă, respectiv indirectă şi compararea lor;           şi indiviaduală           sistematică
    povestire şi invers         - exerciţii de transformare a unor povestiri în
                      vorbire directă, oral , apoi în scris;
                 4.2.   -exerciţii de transformare a vorbirii directe în           -manualul              evaluare
                      vorbire indirectă urmărind: renunţarea la dialog,                            reciprocă
                      trecerea verbelor şi a pronumelor la persoana a           -caietul tip
                      III-a, folosirea verbelor declarative etc.;
                      -exerciţii variate de transformare a dialogului în
                      povestire; 4.  Georgo Enescu,       2.2.   -exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a         -activitate       3      observare
    după Viorica            textului;                              indiviaduală            sistematică
    Huber           3.2.   -exerciţii de delimitare a fragmentelor logice;           -manualul
                      -exerciţii de alcătuire a planului de idei;
                 4.2.   -exerciţii de transformare a dialogului în povestire;        -caietul tip            autoevaluare
                 3.5.   -exerciţii de identificare a trăsăturilor fizice şi
                      morale ale personajului;                       - “Să dezlegăm
                      -exerciţii de redactare a portretului personajului;         tainele textelor
                 4.3.   -exerciţii de povestire a textului;                 literare”
                      -exerciţii de utilizare a expresiilor din text;           -activitate în grup         evaluare
                                                                          reciprocă
                                            32
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt.   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

 5.  Adjectivul         1.3.   -exerciţii de identificare a adjectivelor în enunţuri        -activitate în grup   2      evaluare
                      simple;                                                 reciprocă
                      -exerciţii de precizare a substantivelor ce pot
                      avea însuşirile date;
                      -exerciţii de găsire a unor adjective potrivite           -manualul              observare
                      pentru substantivele date;                                        sistematică
                 2.5.   -exerciţii de precizare a acordului, de modificare a
                      formei adjectivului;
                      -exerciţii de observare a locului adjectivului faţă         - “Foarte bine” -
                      de substantiv;                            culegere
                 4.4.   -exerciţii de completare corectă a propoziţiilor           -fişe
                      lacunare cu structuri morfologice de tipul adjectiv
                      + substantiv sau invers;
                 4.1.   -exerciţii de ortografiere corectă a adjectivelor;          -activitate             autoevaluare
                      -exerciţii  de   folosire  corespunzătoare   a         individuală
                      adjectivelor în texte proprii;


 6.  Meşterul Nicu,       2.2.   -exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a         -activitate       3      observare
    după Alexandru           textului;                              indiviaduală            sistematică
    Vlahuţă          3.2.   -exerciţii de delimitare a fragmentelor logice;           -manualul
                      -exerciţii de alcătuire a planului de idei;
                 4.2.   -exerciţii de transformare a dialogului în povestire;        -caietul tip            autoevaluare
                 3.5.   -exerciţii de identificare a trăsăturilor fizice şi
                      morale ale personajului;                       - “Să dezlegăm
                      -exerciţii de redactare a portretului personajului;         tainele textelor
                 4.3.   -exerciţii de povestire a textului;                 literare”              evaluare
                      -exerciţii de utilizare a expresiilor din text;           -activitate în grup         reciprocă


                                            33
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt.   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

 7.  Textul neliterar.     3.7.   -exerciţii de observare a modului cum sunt -activitate în grup                2      evaluare
    Afişul. Articolul.         realizate afiţul, respectiv un articol;                                 reciprocă
                 3.1.   -exerciţii de comparare şi de stabilire a
                      elementelor componente pentru afiş, respectiv
                      articol;
                 4.6.   -exerciţii de redactare a unor afişe, respectiv -activitate                       autoevaluare
                      articole pe teme date;             indiviaduală

                 1.1.   -exerciţii de observare a unor imagini sugestive;          activitate frontală         observare
 8.  Comunicarea             -exerciţii de exprimare a ceea ce comunică              şi indiviaduală     2      sistematică
    nonverbală             fiecare figură prin mimică;
                 1.4.   -exerciţii de recunoaştere a informaţiei transmise          -manualul
                      prin mimică de o persoană;
                      -exerciţii de gestică şi mimică;
                 2.4.   -exerciţii de creare de imagini originale sugestive;         -caietul tip            autoevaluare
                      -exerciţii de explicare a semnificaţiei semnelor de
                      circulaţie;
                      -exerciţii de citire atentă a planului;               -activitate             observare
 9.  Compunerea cu            -exerciţii de stabilire a legăturii între titlu şi plan;       indiviaduală      2      sistematică
    titlu şi plan dat     2.1.   -exerciţii de dezvoltare orală a ideilor din plan;
                      -exerciţii de selectare a unor expresii ce pot fi          -manualul
                      utilizate în compunere;
                      -exerciţii de stabilire a unor pasaje descriptive ce
                      vor fi introduse în text;
                 4.3.   -exerciţii de redactare a unor compuneri cu titlu şi         -caietul tip            autoevaluare
                      plan dat;
                 4.4.   -exerciţii de ortografiere corespunzătoare a             -activitate în grup         evaluare
                      elementelor de construcţie a comunicării învăţate,                            reciprocă
                 4.6.   -exerciţii de analiză şi discutare atentă a
                      compunerilor realizate;

                                            34
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii        Ob.               Activităţi de                     Resurse    Nr.  Data   Evaluare
crt.   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

10.  Un explorator       2.2.   -exerciţii de citire atentă a textului;               -activitate frontală  2      observare
    român,           3.5.   -exerciţii de transcriere a trăsăturilor fizice şi          -activitate în grup         sistematică
    după Constantin          morale ale personajului;
    Motaş                -exerciţii de introducere în enunţuri proprii a unor
                      structuri morfologice de tipul adjectiv + substantiv;
                      -exerciţii de redactare a unui dialog imaginar            -manualul
                      purtat între personajele textului;
    Recapitulare        4.2.   -exerciţii de transformare a dialogului în povestire;        -fişe
                      -exerciţii de realizare a unui afiş pe o temă
                      propusă, respectiv a unui articol;
                 1.4.   -exerciţii de comunicare prin gesturi şi mimică           -activitate în grup         evaluare
                 3.5.   -exerciţii de diferenţiere a trăsăturilor fizice de                           reciprocă
                      cele morale;
                 1.3.   -exerciţii de recunoaştere a adjectivelor din textul         - “Foarte bine” -
                      dat şi al substantivelor pe care acestea le             culegere
                      însoţesc;
                      -exerciţii de analiză gramaticală a adjectivelor şi
                      substantivelor determinate de acestea;
                 4.6.   -exerciţii de realizare a unui afiş pentru o acazie         -activitate             autoevaluare
                      precizată;                              individuală
                 3.1.   -exerciţii de precizare a informaţiei transmisă de o
                      imagine sugestivă dată.11.  Evaluare              - test de evaluare                          -activitate       1      Evaluare
                                                        individuală             sumativă                                            35
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Mă gândesc la locul naşterii mele…
    Nr. de ore alocat: 18

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

1.  Amintiri din        1.1.   -exerciţii de citire atentă a textului;               -activitate       2      observare
   copilărie,         1.2.   -exerciţii de înţelegere a termenilor populari            indiviaduală            sistematică
   Ion Creangă             folosiţi de autor şi de găsire a echivalentului lor
                     literar;
                     -exerciţii de analiză a imaginii ce însoţeşte textul;        -manualul
                 2.2.   -exerciţii de reglare a tonului volumului şi ritmului
                     vocii la tipul de text;
                     -exerciţii de delimitare a fragmentelor textului;
                 3.2.   -exerciţii de alcătuire a planului de idei;             -caietul tip            autoevaluare
                     -exerciţii de explicare a înţelesului unor enunţuri
                     din text;                              - “Să dezlegăm
                     -exerciţii de identificare a portretului realizat în         tainele textelor
                     text, a fragmentului descriptiv;                   literare”
                     -exerciţii de alegere a adjectivelor ce sunt folosite
                     în descrierea personajului;                                       evaluare
                 4.2.   -exerciţii de povestire a textului;                 -activitate în grup         reciprocă


2.  Mama,           2.2.   -exerciţii de citire expresivă a poeziei;              -activitate frontală  1      observare
   Panait Cerna            -exerciţii de memorare activă a textului;              şi indiviaduală           sistematică
                 1.4.   -exerciţii de înţelegere a mesajului transmis de
                     poet cu ajutorul întrebărilor;
                     -exerciţii de precizare a numărului strofelor şi al         -manualul
                     versurilor;
                 3.2.   -exerciţii de identificare a însuşirilor ce sunt           -caietul tip
                     atribuite în text unor obiecte sau persoane;

                                           36
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

3.   Propoziţia.        2.5.   -exerciţii de alcătuire a unor propoziţii după            -activitate frontală  2      observare
   Felurile              cerinţă;                               şi indiviaduală           sistematică
   propoziţiilor            -exerciţii de citire a unor diferite tipuri de
                     propoziţii;
                 3.6.   -exerciţii de identificare a propoziţiilor simple/          -manualul
                     dezvoltate/ enunţiative/ exclamative/ interogative/
                     afirmative/ negative;
                     -exerciţii de construire a unor propoziţii de diferite        -caietul tip
                     feluri;
                 4.4.   -exerciţii de transformare a unor propoziţii;
                 1.1.   -exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a
4.  Pe Argeş în jos..,         textului;                                          3      observare
   Alexandru Vlahuţă     1.4.   -exerciţii de percepere corectă a mesajului             -activitate             sistematică
                     textului;                              indiviaduală
                 2.4.   -exerciţii de formulare a unor întrebări şi
                     răspunsuri pe baza textului;
                 1.2.   -exerciţii de înţelegere a cuvintelor necunoscute          -manualul
                     prin raportare la context;
                 3.2.   -exerciţii de identificare a fragmentelor logice ale
                     textului;
                     -exerciţii de stabilire a unor titluri potrivite pentru       -caietul tip            autoevaluare
                     fiecare tablou;
                     -exerciţii de citire selectivă;                                     evaluare
                     -exerciţii de selectare a fragmentelor descriptive          -activitate în grup         reciprocă
                     din text;
                     -exerciţii de identificare a elementelor descriptive
                     utilizate de autor;
                 4.6.   -exerciţii de descriere a mănăstirii, folosind
                     expresiile din text;
                     -exerciţii de redactare a unei compuneri în care
                     să se descrie frumuseţile unei păduri;
                                           37
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                     Resurse    Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

5.  Scrisoare         2.2.   -exerciţii de citire expresivă a poeziei;              -activitate frontală  1      observare
   învăţătorului meu,         -exerciţii de memorare selectivă;                  şi indiviaduală           sistematică
   Petre Ghelmez       1.4.   -exerciţii de stabilire a elementelor cheie ale
                     poeziei;                               -manualul
                 3.2.   -exerciţii de citire a unor scrisori – model şi de          -fişe
                     analiză atentă a mesajului transmis de acestea;


6.  Scrisoarea.             -exerciţii de observare a formei unor scrisori;           -activitate frontală  2
   Invitaţia              -exerciţii de analiză a structurii unor scrisori;          şi indiviaduală
                     -exerciţii de stabilire a tipurilor de scrisori;
                 4.3.   -exerciţii de redactare a unor scrisori;               -caietul tip            autoevaluare
                     -exerciţii de observare a unor invitaţii;
                     -exerciţii de comparare scrisoare- invitaţie;                              evaluare
                 4.6.   -exerciţii de redactare a unor invitaţii pe teme           -fişe                reciprocă
                     date;


7.  Povestirea unei      3.1.   -exerciţii de observare atentă a imaginilor date;          -activitate       2      observare
   întâmplări             -exerciţii de ordonare a unor imagini într-o ordine         indiviaduală            sistematică
   (după un şir de           logică de desfăşurare a evenimentelor,
   imagini)          2.1.   -exerciţii de redare orală a conţinutului fiecărei          -manualul              autoevaluare
                     imagini date;
                     -exerciţii de notare a ideilor în ordine;              -caietul tip            evaluare
                  .   -exerciţii de povestire a întâmplării reprezentate;         -activitate în grup         reciprocă
                                           38
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                     Resurse    Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

8.  Compunere cu        3.1.   -exerciţii de citire atentă a planuluui de idei dat;         -activitate       2      observare
   plan dat şi cu           -exerciţii de observare a imaginilor aferente;            indiviaduală            sistematică
   imagini ajutătoare         -exerciţii de stabilire a corespondenţei idee-
                     imagine;
                     -exerciţii de precizare a detaliilor ce le furnizează        -manualul
                     fiecare imagine pentru ideea corespunzătoare;
                 4.2.   -exerciţii de dezvoltare orală a ideilor pe baza           -caietul tip            autoevaluare
                     imaginilor;
                 4.3.   -exerciţii de redactare a compunerilor pe teme            -activitate în grup         evaluare
                     date. Ex. Locul natal                                          reciprocă


9.  Întâlnire cu mama,     2.2.   -exerciţii de citire expresivă a poeziei;              -activitate frontală  2      observare
   Nicolae Labiş            -exerciţii de memorare activă;                    -activitate în grup         sistematică
                     -exerciţii de precizare a numărului strofelor şi al
   Recapitulare            versurilor;
                 1.4.   -exerciţii de descriere a locului prezentat în            -manualul              evaluare
                     poezie;                                                 reciprocă
                     -exerciţii de prezentare a însuşirilor personajului         -fişe
                     din poezie;
                 1.3.   -exerciţii de identificare a adjectivelor din text;         -activitate în grup
                 2.5.   -exerciţii de alcătuire a unor tipuri de propoziţii;         - “Foarte bine” -
                     -exerciţii de transformare a propoziţiilor;             culegere
                 4.3.   -exerciţii de redactare a unei scrisori pe o temă          -activitate
                     dată;                                individuală             autoevaluare

                                                        -activitate
10.  Evaluare              - test de evaluare                          individuală       1      Evaluare
                                                                          sumativă
                                           39
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Jocul de-a primăvara
    Nr. de ore alocat: 18

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

1.  Cucul pus pe        2.2.   -exerciţii de citire corespunzătoare poeziei; -activitate                  1      observare
   glume,               -exerciţii de citire pe roluri;        indiviaduală                       sistematică
   Stelian Filip       3.5.   -exerciţii de observare a scrierii dialogului;
                     -exerciţii de memorare,            -manualul                         autoevaluare
                 4.1.   -exerciţii de autodictare;
                     -exerciţii de folosire corectă a semnelor de -caietul tip                        evaluare
                     punctuaţie ale poeziei;                                         reciprocă
                     -concurs: „Din lumea animalelor”        -activitate în grup

2.  Ţara poveştilor,      3.3.   -exerciţii de citire fluentă, clară şi expresivă a          -activitate       2      observare
   Fănuş Neagu             textului;                              indiviaduală            sistematică
                     -exerciţii de citire selectivă;
                 1.2.   -exerciţii de înţelegere a sensurilor cuvintelor noi;
                     -exerciţii de scriere corectă;
                 3.2.   -exerciţii de ordonare a ideilor în funcţie de
                     momentele povestirii;
                     -exerciţii de citire pe roluri;                   -manualul
                     -exerciţii de delimitare a descrierilor din text;
                     -exerciţii de completare a spaţiilor lacunare;                              autoevaluare
                     -exerciţii de explicare a conţinutului unor enunţuri         -caietul tip
                     din text;
                 2.5.   -exerciţii de alcătuire a unor propoziţii cu ajutorul
                     unor expresii din text;
                     -exerciţii de povestire a conţinutului textului, după        -activitate frontală
                     planul de idei;


                                           40
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore
                 2.2.   -exerciţii de simulare a diverselor situaţii de           -activitate frontală
3.  De ce nu              comunicare;                                         1
   înţelegem         1.4.   -exerciţii de observare a diferiţilor factori ce pot
   mesajul?              perturba comunicarea;
                     -exerciţii de precizare a cauzelor care determină
                     neînţelegerea mesajului transmis;
                     -exerciţii de enumerare a diferitelor tipuri de
                     mesaje transmise, de canale de transmitere etc.;           -caietul tip            autoevaluare
                 1.5.   -exerciţii de prezentarea a eventualelor soluţii
                     pentru înlăturarea cauzelor care au perturbat
                     înţelegerea mesajului transmis;
                 3.6.   -exerciţii de recunoaştere a predicatelor verbale;          -activitate             observare
4.  Predicatul verbal          -exerciţii de identificare a predicatelor verbale          indiviaduală      3      sistematică
                     exprimate prin verbul a fi;
                     -exerciţii de construire de propoziţii în care să se         -manualul              autoevaluare
                     utilizeze predicatele indicate;
                     -exerciţii de ortografiere corectă a predicatelor;          -caietul tip
                 4.4.   -exerciţii de observare a locului predicatului în
                     propoziţie;                                               evaluare
                     -exerciţii de analiză gramaticală a predicatelor;          -activitate în grup         reciprocă
                 1.1.   -exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a         -activitate             observare
5.  Un joc nou,             textului;                              indiviaduală      2      sistematică
   Călin Gruia        1.2.   -exerciţii de descoperire a sensurilor cuvintelor          -manualul
                     necunoscute prin rapportare la context;
                 4.1.   -exerciţii de ortografiere corectă a cuvintelor
                     întruna/ într-una
                     -exerciţii de citire pe roluri a textului;
                 3.3.   -exerciţii de explicare a folosirii semnelor de           -caietul tip            autoevaluare
                     punctuaţie din fragmentul dialogat al textului;
                 2.6.   -exerciţii de exprimare a propriei păreri în legătură        -activitate trontală        evaluare
                     cu factorii care au perturbat înţelegerea mesajului                           reciprocă
                     transmis de obiecte personajului;
                                           41
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore
                 3.6.   -exerciţii de recunoaştere a subiectelor în textele
6.  Subiectul simplu.          date;                                -activitate       2
   *Subiectul multiplu.        -exerciţii de analiză gramaticală a subiectelor;           indiviaduală
                     -exerciţii de alcătuire de propoziţii cu ajutorul
                     subiectelor multiple;
                     -exerciţii de precizare a părţilor de vorbire prin          -manualul
                     care se exprimă subiectul;
                     -exerciţii de scriere a unor propoziţii cu subiectul
                     exprimat prin partea de vorbire cerută;               -caietul tip
                 4.4.   -exerciţii de analiză gramaticală completă a
                     subiectelor;                             -activitate frontală
                 3.6.   -exerciţii de realizare a acordului între subiect şi
7.  Acordul               predicat;                                          2
   predicatului cu           -exerciţii de precizare a numărului subiectului,
   subiectul              respectiv al predicatului din propoziţiile date,
                 4.4   -exerciţii de completare a spaţiilor libere cu
                     subiecte/ predicate corespunzătoare;
                     -exerciţii de discutare a acordului în cazul
                     subiectului multiplu;
                 4.1.   -exerciţii de citire atentă a începuturilor/ finalurilor       -activitate frontală        observare
8.  Compunerea cu            de compunere date;                                      2      sistematică
   început şi sfârşit         -exerciţii de stabilire a elementelor-cheie ce            -manualul
   dat                 determină un anumit curs al compunerii;
                     -exerciţii de găsire a unui titlu potrivit;
                 4.3.   -exerciţii de pregătire a unui plan de idei;
                     -exerciţii de selectare a unor expresii ce vor fi          -caietul tip            autoevaluare
                     utilizate;
                 4.5.   -exerciţii de redactare a compunerilor după             -activitate
                     cerinţe;                               individuală
                 4.6.   -exerciţii de analiză a compunerilor;


                                           42
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore
                                                                          observare
9.  Micul prinţ,            -exerciţii de citire atentă a textului propus;            -activitate       2      sistematică
   Antoine de Saint-     1.4.   -exerciţii de înţelegere a mesajului transmis de           indiviaduală
   Expery               text;
   - Recapitulare       1.5.   -exerciţii de comparare a personajelor literare
                     cunoscute;
                     -exerciţii de precizare a factorilor perturbatori ai         -caietul tip            autoevaluare
                     înţelegerii unui mesaj transmis;
                 2.4.   -exerciţii de imaginare a unui dialog pe o temă
                     dată;
                 2.5.   -exerciţii de povestire a unei fapte;
                 3.6.   -exerciţii de stabilire a felului unor propoziţii date;       - “Foarte bine” -          evaluare
                     -exerciţii de analiză gramaticală a părţilor de           culegere              reciprocă
                     propoziţie şi de vorbire învăţate;
                     -exerciţii de alcătuire a unor propoziţii după            -activitate în grup
                     cerinţe;


10.  Evaluare              - test de evaluare                          -activitate       1      Evaluare
                                                        individuală             sumativă
                                           43
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Părerea şi atitudinea contează!
    Nr. de ore alocat: 15

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

1.  Cuiul,           2.2.   -exerciţii de citire expresivă a poeziei,              -activitate       1      observare
   Tudor Arghezi            -exerciţii de descriere a imaginii ce însoţeşte           indiviaduală            sistematică
                 3.5.   textul,
                     -exerciţii de identificare a personajelor şi a            -caietul tip
                 4.1.   trăsăturilor lor;
                     -exerciţii de memorare selectivă;                  -activitate în grup         evaluare
                     -exerciţii de exprimare a părerii în legătură cu                             reciprocă
                     atitudinea personajului;


2.  Ce părere aveţi?      3.1.   -exerciţii de descriere a conţinutului imaginii ce          -activitate în grup   2      observare
                     însoţeşte textul scris de Anton Pann;                                  sistematică
                     -exerciţii de realizare a legăturii între imagine şi
                     proverbul dat;
                 3.7.   -exerciţii de exprimare a acordului/ dezacordului          -caietul tip            autoevaluare
                     faţă de atitudinea unor personaje;
                     -exerciţii de argumentare a propriei păreri;
                     -exerciţii de apreciere/ dezapreciere a învăţăturii
                     proverbelor propuse;
                     -exerciţii de explicare a unor proverbe date;                              evaluare
                 4.4.   -exerciţii de povestire a unor întâmplări legate de         - “Foarte bine” -          reciprocă
                     proverbele discutate;                        culegere
                     -joc de rol: „De ce a greşit? Ce soluţii oferiţi?”
                                           44
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore
                     -exerciţii de citire expresivă a poeziei;
3.  Musca la arat,       1.4.   -exerciţii de înţelegere a textului pe baza             -activitate frontală  1
   Alexandru Donici          întrebărilor;
                     -exerciţii de memorare activă;
                     -exerciţii de citire pe roluri a dialogului din poezie;
                 3.2.   -exerciţii de precizare a personajelor şi a             -caietul tip            autoevaluare
                     trăsăturilor lor;
                     -exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;
                 3.3.   -exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a
4.  Ciuboţelele             textului;                                          3
   ogarului,              -exerciţii de înţelegere a textului pe baza             -activitate             observare
   Călin Gruia             întrebărilor;                            indiviaduală            sistematică
                 1.2.   -exerciţii de descoperire a sensurilor cuvintelor cu
                     ajutorul dicţionarului;
                 4.1.   -exerciţii de ortografiere corectă a cuvintelor           -manualul              autoevaluare
                     odată/ o dată;
                     -exerciţii de citire selectivă a textului;
                     -exerciţii de citire pe roluri a textului;
                 4.2.   -exerciţii de delimitare a fragmentelor logice;
                     -exerciţii de ordonare a ideilor corespunzătoare
                     fragmentelor;
                     -exerciţii de introducere a cuvintelor noi în            -caietul tip
                     enunţuri proprii;
                     -exerciţii  de   evidenţiere   a   trăsăturilor
                     personajelor;
                 3.2.   -exerciţii de caracterizare a celor două personaje;         -activitate în grup         evaluare
                     -joc de rol: „Dezbate cazul”, argumentând                                reciprocă
                     atitudinea personajelor şi sugerând soluţii;
                     -puzzle: „Iepurele cu ciuboţele”;                                           45
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                     Resurse    Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore
                 2.5.   -exerciţii de identificare a părţilor principale de
5.  Atributul              propoziţie;                                         3
                 3.6.   -exerciţii de recunoaştere a părţilor secundare de          -activitate             observare
                     propoziţie, în special a celor care determină            indiviaduală            sistematică
                     substantive;
                     -exerciţii de definire a atributului;
                     -exerciţii de exemplificare a atributului în             -manualul
                     propoziţie
                     -exerciţii de completare a spaţiilor libere cu            -caietul tip            autoevaluare
                     atribute potrivite;
                     -exerciţii de observare a schemei de determinare
                     a substantivelor de attribute;
                 4.4.   -exerciţii de analiză gramaticală a atributelor;           -activitate în grup         evaluare
                     -exerciţii de observare a topicii atributului în                             reciprocă
                     propoziţie;


6.  Compunerea         4.1.   -exerciţii de citire a unor compuneri-model care           -activitate în grup   2      observare
   narativă cu dialog         îmbină naraţiunea cu descrierea şi cu dialogul;                             sistematică
                     -exerciţii de observare a elementelor importante
                     ce sunt surprinse în aceste compuneri;
                 4.3.   -exerciţii de delimitare a fragmentelor narative de
                     cele descriptive, respectiv de cele dialogate din          -fişe                evaluare
                     compunerile propuse;                                           reciprocă
                     -exerciţii de repetare a structurii unei compuneri;         -activitate în grup
                     -exerciţii de pregătire a unui plan de idei pentru
                     compunerile ce urmează a fi scrise;
                     -exerciţii de stabilire a elementelor-cheie ce            -activitate
                     trebuie urmărite în redactarea compunerilor;             individuală             autoevaluare                                           46
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                     Resurse    Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore
                 4.5.   -exerciţii de redactare a unor compuneri în care
                     să se îmbine povestirea unor întâmplări cu -activitate                          autoevaluare
                     descrierea unor locuri, fapte şi dialogul între individuală
                     personaje;
                     -exerciţii de discutare a compunerilor după criterii
                     dinainte stabilite;

                     -exerciţii de citire atentă a textului;
7.  Un suflet nobil,      1.5.   -exerciţii de citire pe roluri a dialogului;             -activitate în grup   2      observare
   Edmondo de             -exerciţii de ordonare a titlurilor care marchează                            sistematică
   Amicis               momentele întâmplării;
                     -exerciţii de comentare a faptelor personajelor;
   Recapitulare        2.5.   -exerciţii de exprimare a acordului/ dezacordului
                     faţă de atitudinea personajelor;
                     -exerciţii de alegere a personajelor care
                     corespund cerinţei;
                 3.6.   -exerciţii de analiză gramaticală a părţilor de           -fişe
                     propoziţie învăţate;
                 4.5.   -exerciţii de redactare a unei compuneri cu titlul          -activitate             autoevaluare
                     „O faptă bună” în care să se folosească şi              individuală
                     dialogul;


8.  Evaluare              - test de evaluare                          -activitate       1      Evaluare
                                                        individuală             sumativă
                                           47
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Un rai din basme văd ...
    Nr. de ore alocat: 15

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore
                 1.5.   -exerciţii de citire expresivă a poeziei;
1.  Fiind băiet, păduri         -exerciţii de memorare activă;                    -activitate       2      observare
   cutreieram,             -exerciţii de observare a structurii strofelor;           indiviaduală            sistematică
   Mihai Eminescu       2.4.   -exerciţii de înţelegere a mesajului textului;
                 3.4.   -exerciţii de citire selectivă;
                     -exerciţii de însuşire a lexicului poetic,
                     -exerciţii de completare a spaţiilor libere;             -caietul tip
                     -exerciţii de introducere în propoziţii a expresiilor
                     poetice;
                     -exerciţii de exprimare a impresiilor poetice faţă
                     de frumuseţile naturii;
                     -exerciţii de reprezentare prin desen a versurilor          -activitate în grup         evaluare
                     poeziei;                                                 reciprocă

                 1.5.   -exerciţii de citire atentă, expresivă a poeziei;
2.  Din copilăria mea,     2.4.   -exerciţii de înţelegere a mesajului transmis de           -activitate în grup   2      observare
   Lucian Blaga            poet;                                                  sistematică
                 3.1.   -exerciţii de observare a imaginilor ce însoţesc
                     textul;
                     -exerciţii de găsire a adjectivelor potrivite pentru         -caietul tip            autoevaluare
                     substantvele date;
                     -exerciţii de însuşire a vocabularului, prin
                     introducerea în enunţuri proprii a cuvintelor noi;
                 2.6.   -exerciţii de exprimare a propriei păreri în legătură        - “Foarte bine” -          evaluare
                     cu gândirea personajului;                      culegere              reciprocă
                     -exerciţii de povestire a propriilor impresii;


                                           48
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse     Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

3.  Basm,                -exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a         -activitate       1      observare
   Geo Bogza              textului;                              indiviaduală            sistematică
                 1.4.   -exerciţii de înţelegere a mesajului textului;
                     -exerciţii de însuşire a vocabularului, de găsire a         şi frontală
                     unor sensuri ale cuvintelor noi;
                 2.6.   -exerciţii de formulare de răspunsuri la întrebările
                     propuse;
                     -exerciţii de scriere corectă a cuvintelor demult/          -caietul tip
                     de mult;
                     -exerciţii de delimitare a fragmentelor textului;                            evaluare
                     -exerciţii de alcătuire a planului de idei sub formă                           reciprocă
                     de enunţuri;
                 3.2.   -exerciţii de povestire orală a textului pe             -activitate în grup
                     fragmente, cu evidenţierea elementelor de
                     detaliu;
                 4.2.   -exerciţii de redactare a povestirii textului, cu
                     respectarea ortografiei;

                 3.6.   -exerciţii de grupare a părţilor de propoziţie
4.  Complementul            principale de cele secundare într-un tabel;                         3      observare
                 2.5.   -exerciţii de precizare a părţii de vorbire             -activitate în grup         sistematică
                     determinată de fiecare parte de propoziţie
                     secundară;
                     -exerciţii de identificare a complementelor în            -caietul tip            autoevaluare
                     textele propuse;
                     -exerciţii de definire a complementului pe baza
                     exemplelor discutate;
                     -exerciţii de exemplificare a complementului în           - “Foarte bine” -          evaluare
                     enunţuri proprii;                          culegere              reciprocă


                                           49
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                     Resurse    Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

                     -exerciţii de identificarea părţilor de propoziţie cu        -activitate             observare
                     ajutorul întrebărilor;                        indiviaduală            sistematică
                     -exerciţii de realizare a schemelor unor propoziţii;
                     -exerciţii de recunoaştere a complementelor în            şi frontală
                     texte literare;
                     -exerciţii de observare a locului complementului
                     în propoziţie;
                     -exerciţii   de   analiză   gramaticală   a        -caietul tip            autoevaluare
                     complementelor;
                 4.4.   -exerciţii de completare a spaţiilor libere cu
                     complemente potrivite;


5.  Compunerea         4.1.   -exerciţii de pregătire a compunerii libere;             -activitate în grup   3      observare
   narativă liberă           -citirea şi analiza atentă a unor astfel de                               sistematică
                     compuneri model;
                     -exerciţii de observare a unor imagini sugestive
                     potrivite subiectului compunerilor date;
                     -exerciţii de selectare a expresiilor întâlnite în          -fişe
                     texte literare pentru tema dată;
                     -exerciţii de construire de noi expresii proprii;
                     -exerciţii de exprimare a unor impresii personale
                     legate de subiectul dat;                                         evaluare
                 4.3.   -exerciţii de redactare a unui plan de idei;             -activitate în grup         reciprocă
                     -exerciţii de repetare structurii unei compuneri ce
                     trebuie respectată în redactare;
                 4.4.   -exerciţii de redactare propriu-zisă a unor             -activitate
                     compuneri libere;                          individuală             autoevaluare
                 4.6.   -exerciţii de discutare şi evaluare a acestor
                     compuneri pe baza unor criterii înainte stabilite;

                                           50
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                     Resurse    Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

6.  A fost odată…       1.5.   -exerciţii de citire atentă a textului;               -activitate în grup   2      observare
   Marin Sorescu       2.4.   -exerciţii de redactare a unui plan pentru                                sistematică
                     compunerea „Rămas bun, clase primare!”;
                 3.1.   -exerciţii de exprimare a sentimentelor de              -fişe
   - Recapitulare           recunoştinţă şi mulţumire faţă de dascăl;
                 4.1.   -exerciţii de redactare a compunerii;
                 4.3.   -exerciţii de scriere a unor scrisori de mulţmire
                     adresate diferitelor persoane;
                 4.5.   -exerciţii de realizare a unor invitaţii şi programe         -activitate             autoevaluare
                     pentru sfârşitul anului şcolar;                   individuală


7.  Evaluare              - test de evaluare                          -activitate       1      Evaluare
                                                        individuală             sumativă
                                           51
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Rămas bun, doamnă învţătoare!
    Nr. de ore alocat: 12

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                     Resurse    Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

1.  - Cuvântul.        1.2.   -exerciţii de verificare a vocabularului;              -activitate în grup   2      observare
   Propoziţia. Situaţii        -exerciţii de stabilire a sensurilor cuvintelor;                             sistematică
   de comunicare.           -exerciţii de unire prin săgeţi a unor cuvinte cu
   Scrierea              cele apropiate/ opuse ca înţeles,                  - “Foarte bine” -
   funcţională             -exerciţii de utilizare a unor cuvinte în enunţuri          culegere
                     sau texte proprii;
                     -exerciţii de despărţire a unor cuvinte în silabe;
                 2.2.   -exerciţii de citire corespunzătoare a unor
                     propoziţii în funcţie de semnele de punctuaţie;
                     -exerciţii de exemplificare a unor tipuri de
                     propoziţii;
                     -exerciţii de analiză a unor propoziţii date;            -fişe
                 2.5.   -exerciţii de construire de propoziţii după cerinţă;
                     -exerciţii de recitire a unor texte dialogate;
                     -exerciţii de reamintire a elementelor specifice
                     comunicării;
                 3.3.   -exerciţii de observare a punctuaţiei;                                  evaluare
                     -exerciţii de redactare a unor dialoguri pe teme           -activitate în grup         reciprocă
                     date;
                     -exerciţii de verificare, discutare şi evaluare a
                     dialogurilor scrise;
                 4.3.   -exerciţii de recitire a unor scrisori, afişe, invitaţii       -activitate
                     şi articole;                             individuală             autoevaluare
                     -exerciţii de comparare a acestor tipuri de scrieri
                     funcţionale;
                 4.6.   -exerciţii de redactare a două- trei exemple pentru
                     fiecare tip de scriere studiat;

                                           52
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                     Resurse    Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

2.  - Textul narativ:          -exerciţii de selectare a unor texte narative;            -activitate în grup   2      observare
   Spaţiul şi timpul          -exerciţii de citire atentă, „la prima vedere” a                             sistematică
   acţiunii              acestor texte;
   Recunoaşterea            -exerciţii de identificare a factorilor temporali şi         -activitate
   personajelor            spaţiali ai acţiunii în fiecare caz;                 individuală
   Delimitarea        3.5.   -exerciţii de comparare a textelor din punct de
   fragmentelor logice         vedere al situării lor spaţio- temporale;
   Formularea ideilor         -exerciţii de identificare a personajelor din texte;
   principale             -exerciţii de delimitare a trăsăturilor lor fizice şi
   Povestirea orală/          morale;                                                 evaluare
   scrisă a textului          -exerciţii de descriere/ caracterizare a fiecărui          -fişe                reciprocă
                     personaj;
                     -exerciţii de grupare şi comparare a personajelor
                     literare,
                 4.2.   -exerciţii de împărţire a textelor în fragmente           -activitate în grup
                     logice;
                     -exerciţii de ordonare a ideilor date;
                     -exerciţii de elaborare a planului de idei pentru
                     fiecare text în parte sub formă de titluri, enunţuri,
                     întrebări;
                     -exerciţii de dezvoltare orală a ideilor,
                     -exerciţii de povestire orală pe fragmente;             -activitate             autoevaluare
                     -exerciţii de redactare a unor povestiri ale             individuală
                     textelor;
                 2.6.   -exerciţii de exprimare a părerii personale în
                     legătură cu atitudinea unor personaje;
                                           53
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii        Ob.               Activităţi de                     Resurse    Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

3.  - Textul liric: strofa,  1.1.   -exerciţii de recitare selectivă a unor poezii;           -activitate în grup   2      observare
   versul               -exerciţii de recunoaştere a autorului şi titlului                            sistematică
                     unor versuri ascultate;
                 3.2.   -exerciţii de explicare a unor versuri;               -fişe
                     -exerciţii de autodictare;
                     -exerciţii de precizare a sentimentelor exprimate
                     în versurile propuse;
                     -exerciţii de numire a numărului de strofe şi de
                     versuri ale unei poezii;                                         evaluare
                     -exerciţii de creare de poezii proprii;               -activitate             reciprocă
                 3.7.   -concurs de creaţie: „Cel mai talentat copil”;            individuală


4.  - Părţile de vorbire    2.5.   -exerciţii de identificare a părţilor de vorbire şi de        -activitate în grup   2      observare
   şi părţile de            propoziţie în texte literare;                                      sistematică
   propoziţie             -exerciţii de analiză gramaticală;                  -fişe
                     -exerciţii de realizare de scheme ale propoziţiilor;
                     -exerciţii de alcătuire a propoziţiilor după scheme;         - “Foarte bine” -          evaluare
                 3.6.   -exerciţii de completare de tabele;                 culegere              reciprocă
                     -exerciţii de redactare a unor compuneri
                     gramaticale;
                 4.4.   -exerciţii de ortografiere corectă a părţilor de           -activitate
                     vorbire;                               individuală             autoevaluare
                                           54
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                     Resurse    Nr.  Data   Evaluare
crt   de conţinut       ref.               învăţare                              ore

5.  - Părţile         4.1.   -exerciţii de enumerare a părţilor componente ale          -activitate în grup   2      observare
   componente ale           unei compuneri şi a tipurilor de compuneri                                sistematică
   unei compuneri           studiate;
   - Tipuri de             -exerciţii de discutare orală a fiecărui tip de           - “Foarte bine” -
   compuneri              compunere cu elementele sale specifice;               culegere
                 4.3.   -exerciţii de redactare a unor compuneri:
                        - narative cu dialog;
                        - narative cu descriere;                    -fişe
                        - în care să se îmbine naraţiunea, dialogul şi
                     descrierea;
                        - după plan dezvoltat;
                        - pe bază de cuvinte şi expresii de sprijin;                            evaluare
                        - cu titlu dat;                        -activitate             reciprocă
                        - cu început/ final dat;                    individuală
                        - libere.
                 4.1.   -exerciţii de identificare a ortogramelor în texte          -activitate în grup         observare
6.  - Scrierea             literare;                                          2      sistematică
   ortografică             -exerciţii de completare a spaţiilor punctate cu
   - Semnele de            ortograma potrivită;
   punctuaţie             -exerciţii de alcătuire de enunţuri proprii cu            -fişe                autoevaluare
                     ajutorul ortogramelor;
                     -exerciţii de scriere corectă după dictare;
                     -exerciţii de folosire corectă a ortogramelor în
                     texte proprii;
                     -exerciţii de citire corespunzătoare a unor texte,
                     respectând semnele de punctuaţie,
                     -exerciţii de completare a textelor ce semnele de          - “Foarte bine” -          evaluare
                     punctuaţie corespunzătoare;                     culegere              reciprocă
                     -exerciţii de explicare a semnelor de punctuaţie;
                     -exerciţii de scriere corectă a semnelor de             -activitate frontală
                     punctuaţie în dictări şi texte proprii.
                                           55
  2        MATEMATICĂ
ARIA CURRICULARĂ Matematică şi Ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA         Matematică

CURRICULUM         Extins

NUMĂR ORE          4 ore pe săptămână – 136 ore annual
 NR.      SEMESTRUL           NR.
 CRT.                     ORE
  1.      Sem.  I           68
  2.      Sem. al II-lea         68
  3.       TOTAL           136
    MANUAL Matematică
    AUTORII Aurel maior, Angelica Călugăriţa, Elena Maior
    EDITURA Aramis
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                   2.1. OBIECTIVE CADRU
     1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii


     2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de
      probleme


     3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul
      matematic


     4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea
      matematicii în contexte variate
                               57
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
              2.2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
    O1 Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii
      1.1. -să înţeleagă şi să utilizeze sistemul poziţional de formare a numerelor naturale
      1.2. -să scrie, să citească, să compare, să estimeze şi să ordoneze numere naturale
      1.3. -să utilizeze numere fracţionare pentru a exprima subdiviziuni ale întregului
      1.4. -să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu numere fracţionare
      1.5. -să efectueze operaţii de adunare şi scădere a numerelor naturale cu utilizarea
          algoritmilor de calcul şi a proprietăţilor operaţiilor
      1.6. -să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire cu rest a numerelor naturale, utilizând
          proprietăţile operaţiilor şi algoritmii de calcul

    O2 Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme
      2.1. -să observe şi să descrie proprietăţi simple ale formelor plane şi spaţiale şi să
          recunoască proprietăţi simple de simetrie ale unor desene
      2.2. -să descopere, să recunoască şi să utilizeze în contexte variate corespondenţe simple
          şi succesiuni de obiecte sau numere asociate după reguli date
      2.3. -să estimeze ordinul de mărime al rezultatului unui exerciţiu cu cel mult două
          operaţii prin rotunjirea numerelor pentru a limita erorile de calcul
      2.4. -să exploreze modalităţi variate de a compune şi descompune numere naturale
      2.5. -să exploreze modalităţi de efectuare a înmulţirii şi împărţirii utilizând modalităţi
          variate de lucru
      2.6. -să rezolve, să compună probleme şi să utilizeze semnificaţia operaţiilor aritmetice
          în rezolvarea unor situaţii problemă
      2.7. -să folosească simboluri pentru a pune în evidenţă numere necunoscute în
          rezolvarea de probleme
      2.8. -să utilizeze instrumente şi unităţile de măsură standard şi nonstandard pentru
          lungime, capacitate, masă, suprafaţă, timp şi unităţile monetare în situaţii variate
      2.9. -să colecteze date, să le organizeze în tabele, să le sorteze şi clasifice pe baza unor
          criterii date şi să ofere interpretări elementare ale lor
      2.10. -să aprecieze valoarea de adevăr a unei afirmaţii şi să cunoască sensul implicaţiei
          “dacă-atunci” pentru exemple simple, eventual din cotidian

    O3 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul
    matematic
      3.1. -să exprime pe baza unui plan simplu de idei, oral sau în scris, demersul parcurs în
          rezolvarea unei probleme.
    O4 Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea
    matematicii în contexte variate
      4.1. -să manifeste interes pentru analiza şi rezolvarea unor probleme practice prin
          metode aritmetice.
      4.2. -să depăşească blocaje în rezolvarea de probleme, să caute prin încercare-eroare noi
          căi de rezolvare.
      4.3. -să manifeste disponibilitate pentru a învăţa de la alţii şi a-i ajuta pe ceilalţi în
          rezolvarea de probleme.                               58
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
          2.3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ


  Nr.    Unit. de      Ob. de                                 Nr.   Săpt
  Crt    învăţare      ref.               Conţinuturi              ore

  1.    Numere        1.1.    -Scrierea şi citirea numerelor naturale          8    1,
       naturale       1.2.    -Compararea şi ordonarea numerelor                 2.
                  2.1.    naturale de la 0 la 1000 000
                  2.2.    -Estimarea numerelor prin rotunjire la
                  2.4.    ordinul miilor, sutelor, zecilor
                        -Scrierea numerelor cu cifre romane
                        -Recapitulare
                        -Evaluare sumativă


  2.   Adunarea şi       1.5.    -Adunarea fără trecere peste ordin.            16    3,
      scăderea        2.3.    Proprietăţile adunării                       4,
      numerelor       2.6.    -Scăderea fără trecere peste ordin                 5,
      naturale mai      2.7.    -Adunarea cu trecere peste ordin                  6.
       mici sau       3.1.    -Scăderea cu trecere peste ordin
       egale cu             -Aflarea numărului necunoscut
      1 000 000             -Recapitulare
                        -Evaluare sumativă


  3.   Înmulţirea       1.6.    -Înmulţirea când unul din factori este o         16    7,
      numerelor       2.3.    sumă                                8,
      naturale mai      2.5.    -Înmulţirea unui număr de două cifre cu               9,
       mici sau       2.6.    un număr de o cifră                        10.
       egale cu       2.7.    -Înmulţirea unui număr de trei cifre cu
       1 000        3.1.    un număr de o cifră
                  4.1.    -Înmulţirea numerelor de două cifre
                  4.3.    -Înmulţirea numerelor de trei cifre cu un
                        număr de două cifre
                        -Înmulţirea cu mai mulţi factori.
                        Proprietăţi ale înmulţirii
                        -Recapitulare
                        -Evaluare sumativă
                               59
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
  Nr.    Unit. de      Ob. de                                 Nr.   Săpt
  Crt    învăţare      ref.               Conţinuturi              ore

  4.   Împărţirea       1.6.    -Împărţirea prin cuprindere: împărţirea          16    11,
      numerelor       2.3.    cu rest, relaţia dintre deîmpărţit,                12,
      naturale mai      2.5.    împărţitor, cât; condiţia restului                 13,
       mici sau       2.6.    -Împărţirea unui număr de două cifre la              14.
       egale cu       2.7.    un număr de o cifră, când restul este 0
       1 000        3.1.    -Împărţirea unui număr de două cifre la
                  4.1.    un număr de o cifră, când restul este
                  4.3.    diferit de 0
                        -Împărţirea unui număr natural de trei
                        cifre la un număr de o cifră
                        -Aflarea numărului necunoscut
                        -Recapitulare
                        -Evaluare sumativă


  5.    Ordinea       1.5.    -Ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii       12    15,
       efectuării      2.6     fără paranteze                           16,
       operaţiilor      2.7.    -Ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii            17.
                        cu paranteze rotunde şi paranteze
                        pătrate
                        -Recapitulare
                        -Evaluare sumativă

                                                         Sem II
  6.    Probleme       2.9.    -Probleme care se rezolvă prin cel mult
                 2.10.    trei operaţii                       16    1,
                  3.1.    -Probleme care se rezolvă prin încercări              2,
                  4.1.    -Probleme de estimare                        3,
                  4.2.    -Probleme care se rezolvă prin metoda                4.
                  4.3.    figurativă
                        -Probleme de probabilităţi şi de logică
                        -Probleme de organizare a datelor în
                        tabele
                        -Recapitulare
                        -Evaluare sumativă
                               60
 PLANIFICĂRI       Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
  Nr.    Unit. de      Ob. de                                 Nr.   Săpt
  Crt    învăţare      ref.               Conţinuturi              ore
                        -Scrierea şi citirea fracţiilor
  7.     Fracţii      1.3.    -Fracţii egale                      12    5,
                  1.4.    -Compararea fracţiilor                       6,
                  4.2.    -Aflarea unei fracţii dintr-un întreg                7.
                  4.3.    -Adunarea fracţiilor cu acelaşi numitor
                        -Scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor
                        -Recapitulare
                        -Evaluare sumativă

                        -Unităţi de măsurat lungimea. Metrul,
  8.   Măsurare şi      2.3.    multiplii şi submultiplii. Transformări          16    8,
       măsură        2.8.    -Unităţi de măsurat capacitatea. Litrul,              9,
                        multiplii şi submultiplii. Transformări              10,
                        -Unităţi de măsurat masa corpurilor.                11.
                        Kilogramul, multiplii şi submultiplii.
                        Transformări
                        -Unităţi de măsură pentru timp. Ora,
                        minutul, secunda. Ziua Săptămâna,
                        luna, anul. Deceniul, secolul, mileniul
                        -Monede şi bancnote
                        -Recapitulare
                        -Evaluare sumativă

                        -Drepte perpendiculare, unghiuri, drepte
  9.    Elemente       2.1.    paralele                         12    12,
       intuitive de     2.2.    -Forme plane: triunghiul, dreptunghiul,              13,
       geometrie            rombul. Axe de simetrie                      14.
                        -Figuri geometrice spaţiale: cubul,
                        desfăşurarea şi asamblarea cubului
                        -Paralelipipedul dreptunghic, desfăşura-
                        rea şi asamblarea unei desfăşurări date
                        Piramida
                        -Recapitulare
                        -Evaluare sumativă

                        -Exerciţii şi probleme recapitulative
  10.  Recapitulare            -Evaluarea finală: Operaţii cu numere           12    15,
      şi evaluare            naturale; ordinea operaţiilor                   16,
        finală             -Evaluare finală: Fracţii                     17.
                        -Evaluare finală: Elemente de geometrie
                        -Recapitulare
                        -Evaluare sumativă                               61
                    2.4. PROIECTAREA UNITĂŢILOR
                         DE ÎNVĂŢARE
    Unitatea de învăţare: NUMERE NATURALE MAI MICI SAU EGALE CU 1 000 000
    Nr. de ore alocat: 8

Nr    Detalii     Ob.           Activităţi de               Resurse       Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut    ref.           învăţare                                    ore
                 - reprezentarea numerelor punând în evidenţă        Conversaţia,
1.  Scrierea şi citirea 1.1.  sistemul poziţional de scriere a cifrelor. Trecerea  explicaţia, învăţarea   - observarea   1
   numerelor naturale     de la o formă de reprezentare la alta;         prin descoperire,     sistematică
                 - numărarea cu start şi pas dat, crescător şi     exerciţiul        - probă orală
                 descrescător, cu şi fără sprijin în obiecte sau      Abacul,        - temă de
                 desene;                        numărătoarea       lucru în clasă
                 - gruparea şi regruparea obiectelor sau desenelor   poziţională, figuri
                 în funcţie de pasul numărării;             geometrice
                 - scrierea unui număr ca o sumă de produse în       Activitate frontală
                 care unul din factori este 10, 100, 1 000, ş.a.m.d.;  şi pe grupe
                 - jocuri de numărare cu obiecte în care grupurile
                 de câte 10, 100,
                 - 1 000 se înlocuiesc cu un alt obiect;
                 - reprezentarea prin obiecte sau desene adecvate a
                 numerelor studiate;
                 -ordonarea numerelor utilizând modele semnificative    Explicaţia,      - observarea
2.  Compararea    şi 1.1.  (axa numerelor, figuri geometrice de poziţionare,    demonstraţia, ex.    sistematică    1
   ordonarea         numărătoare poziţională, etc.);              Numărătoarea      - probă orală
   numerelor naturale     - compararea numerelor prin rotunjire;         poziţională, fişe     - temă de
   de la 0 la 1000000 1.2.  - completarea unor şiruri de simboluri, desene      Activitatea      lucru în clasă
                 sau de numere ordonate după o anumită regulă;     frontală şi pe echipe
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                       ore
                 1.1.   - estimarea numerelor prin rotunjire la ordinul miilor,           Explicaţia,
3.  Rotunjirea             sutelor, zecilor;                           exerciţiul, jocul d.  - observarea   1
   numerelor naturale     1.2.   - crearea de şiruri pe baza unor reguli date;                Diverse     sistematică
                 2.2.   - găsirea elementelor celei de a doua mulţimi,            obiecte        - probă orală
                     fiind date elementele primei mulţimi şi regula de              Activitatea   - temă de
                     corespondenţă;                            frontală şi pe     lucru în clasă
                                                        echipe
             1.1.       - scrierea unor numere cu cifre romane;                   Explicaţia,
4.  Scrierea numerelor 1.2.       - scrierea numerelor utilizând scrierea cu cifre           exerciţiul, jocul   - observarea   2
   cu cifre romane           romane;                                didactic, munca    sistematică
                     - explorarea sistematică a posibilităţilor de             independentă      - probă orală
                     descompunere a numerelor naturale pe baza                  Fişe de lucru  - temă de
                     operaţiilor de adunare, scădere, înmulţire, împărţire            Activitatea   lucru în clasă
                     (cu şi fără sprijin concret);                     frontală, pe echipe
                     - descompuneri echivalente ale aceluiaşi număr;            şi individuală
                     - exerciţii de descompunere utilizând scrierea
                     zecimală a numerelor naturale;

                 1.1.   - completarea unor şiruri de simboluri, desene               Explicaţia,
5.  Recapitulare            sau de numere ordonate după o anumită regulă;             conversaţia, ex.    - observarea   2
                 1.2.   - crearea de şiruri pe baza unor reguli date;                Fişe de lucru,  sistematică
                 2.4.   - scrierea în forme echivalente a numerelor              manualul        - probă orală
                     naturale;                                  Activitatea   - temă de
                                                        frontală, pe echipe  lucru în clasă
                                                        şi individuală
                      formarea,  citirea, scrierea, compunerea,                Activitate    - evaluare    1
6.  Evaluare               descompunerea,   compararea,  ordonarea,             individuală     sumativă
                      aproximarea numerelor naturale                               - probă scrisă                                           63
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NR. N MAI MICI SAU EGALE CU 1 000 000
    Nr. de ore alocat: 16
Nr     Detalii     Ob.       Activităţi de       Resurse    Evaluare                             Nr.  Data
crt  de conţinut     ref.       învăţare                                                  ore
                                                           Conversaţia,
1.  Adunarea fără            - exerciţii de calcul folosind proprietăţile             exerciţiul,      - observarea   2
   trecere peste ordin         operaţiilor;                             algoritmizarea    sistematică
   Proprietăţile       2.3.   - estimarea rezultatului operaţiilor utilizând               Fişe de lucru  - probă orală
   adunării              aproximarea convenabilă a numerelor cu care se               Activitate    - temă de
                     operează şi tehnicile de calcul mintal;                frontală şi      lucru în clasă
                 2.6.   - recunoaşterea situaţiilor concrete sau a              independentă
                     expresiilor care presupun efectuarea unor operaţii
                     de adunare (,,cu atât mai mult“);
                                                           conversaţia,
2.  Scăderea fără       2.6.   - recunoaşterea situaţiilor concrete sau a              algoritmizarea,    - observarea   2
   trecere peste ordin         expresiilor care presupun efectuarea unor operaţii          exerciţiul      sistematică
                     de adunare, scădere (,,cu atât mai mult“, ,,cu atât            Culegeri,    - probă orală
                     mai puţin“);                             manualul       - temă de
                     - identificarea şi aplicarea unor reguli şi scheme             Activitate    lucru în clasă
                     pentru   efectuarea    adunărilor, scăderilor,         frontală şi
                     înmulţirilor şi împărţirilor;                     individuală

                                                           Explicaţia,
3.  Adunarea cu        2.6.   - recunoaşterea situaţiilor concrete sau a              demonstraţia,     - observarea   3
   trecere peste ordin         expresiilor care presupun efectuarea unor operaţii          algoritmizarea,    sistematică
                     de adunare, scădere (,,cu atât mai mult“, ,,cu atât          exerciţiul      - probă orală
                     mai puţin“);                                Manualul, fişe  - temă de
                     - utilizarea monedelor şi a bancnotelor pentru a           de lucru       lucru în clasă
                     obţine descompuneri de numere;                       Activitate
                 3.1.   - identificarea sau crearea de scheme pentru             frontală şi
                     descompuneri echivalente ale unui număr.               independentă
                     Utilizarea acestor scheme pentru calcule mintale;


                                           64
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                       ore
                                                           Conversaţia,
4.  Scăderea     cu 2.6.      - recunoaşterea situaţiilor concrete sau a              algoritmizarea,    - observarea   3
   trecere peste ordin         expresiilor care presupun efectuarea unor operaţii          exerciţiul      sistematică
                     de adunare, scădere (,,cu atât mai mult“, ,,cu atât            Culegeri,    - probă orală
                     mai puţin“);                             manualul       - temă de
                                                           Activitate    lucru în clasă
                                                        frontală
            1.5.       - observarea legăturilor între operaţiile cu numere            Conversaţia,
5.  Aflarea numărului          naturale; efectuarea probei;                     exerciţiul,      - observarea   3
   necunoscut    2.6.       - transpunerea unei situaţii problemă, în limbaj           algoritmizarea    sistematică
                     matematic, înlocuind numere necunoscute cu                 Fişe de lucru  - probă orală
                     simboluri;                                 Activitate    - temă de
                 2.7.   - exerciţii variate care solicită aflarea unui număr         frontală şi      lucru în clasă
                     necunoscut notat în diverse moduri;                  independentă
                                                           Conversaţia,
6.  Recapitulare        2.4.   - identificarea sau crearea de scheme pentru             exerciţiul,      - observarea   2
                     descompuneri echivalente ale unui număr.               problematizarea    sistematică
                     Utilizarea acestor scheme pentru calcule mintale;             Culegeri, fişe  - probă orală
                 3.1.   - identificarea şi aplicarea unor reguli şi scheme          de lucru       - temă de
                     pentru efectuarea adunărilor, scăderilor;                 Activitate în  lucru în clasă
                                                        perechi şi
                                                        independentă

                     - adunarea şi scăderea numerelor naturale până              Activitate    - evaluare
7.  Evaluare              la 1 000 000;                             independentă     sumativă     1
                     - proba, aflarea termenului necunoscut;                           - probă scrisă
                     - probleme de adunare şi de scădere                                           65
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: ÎNMULŢIREA NUMERELOR NATURALE MAI MICI SAU EGALE CU 1 000
    Nr. de ore alocat: 16

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                       ore
                                                           Explicaţia,
1.  Înmulţirea  când 1.6.       - exerciţii de adunare şi de înmulţire cu acelaşi           conversaţia,     - observarea   2
   unul dintre factori         număr;                                exerciţiul,      sistematică
   este o sumă             - exerciţii de găsire a regulii        pentru         demonstraţia     - probă orală
                     corespondenţe de tip aditiv şi multiplicativ;               Planşe, tabla  - temă de
                 2.5.   - efectuarea unor înmulţiri utilizând distributivitatea        magnetică       lucru în clasă
                     înmulţirii faţă de adunare;                        Activitate
                     - identificarea semnificaţiei produselor parţiale în         frontală
                     relaţie cu proprietăţi ale înmulţirii
                                                           Explicaţia,
2.  Înmulţirea  unui 2.3.       - exerciţii de găsire a regulii        pentru          conversaţia,    - observarea   2
   număr de două            corespondenţe de tip aditiv şi multiplicativ;              demonstraţia,    sistematică
   cifre cu un număr          - conştientizarea erorilor;                       exerciţiul     - probă orală
   de o cifră     2.5.       - recunoaşterea relaţiei între înmulţirea unui               Planşe      - temă de
                     număr cu o sumă şi algoritmul de efectuare a             demonstrative     lucru în clasă
                     înmulţirii cu un număr de două cifre;                   Activitate
                     - recunoaşterea situaţiilor concrete sau a              frontală şi
                     expresiilor care presupune efectuarea unor              individuală
                     operaţii de înmulţire
                                                           Explicaţia,
3.  Înmulţirea  unui 2.6.       - transpunerea unei situaţii problemă, în limbaj           exerciţiul      - observarea   2
   număr de trei cifre         matematic,                                 Manualul, fişe  sistematică
   cu un număr de o          - analiza unor probleme de tipul menţionat;              de lucru       - probă orală
   cifră                - crearea şi alcătuire de probleme cu condiţii date;            Activitate    - temă de
                     - formularea de probleme cu text, pe baza unor            individuală      lucru în clasă
                     scheme, modele, reguli date,                                           66
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                       ore
                 2.5.   - recunoaşterea relaţiei între înmulţirea unui număr    Explicaţia,           - observarea
4.  Înmulţirea             cu o sumă şi algoritmul de efectuare a înmulţirii cu un exerciţiul             sistematică    2
   numerelor de două          număr de două cifre;                    Manualul, fişe         - probă orală
   cifre                - identificarea semnificaţiei produselor parţiale în de lucru                - temă de
                     relaţie cu proprietăţi ale înmulţirii;            Activitate          lucru în clasă
                 2.7.   - reprezentarea datelor cunoscute ale unei probleme frontală şi
                     utilizând modalităţi variate de reprezentare       individuală
                 2.5.   - identificarea semnificaţiei produselor parţiale în     Explicaţia,          - observarea
5.  Înmulţirea             relaţie cu proprietăţi ale înmulţirii;         exerciţiul             sistematică    2
   numerelor de trei     2.6.   - compunerea de probleme utilizând tehnici          Manualul, fişe        - probă orală
   cifre cu un număr          variate: cu sprijin concret în obiecte pornind de la de lucru                - temă de
   de două cifre            numere date, fără sprijin,                  Activitate în         lucru în clasă
                     - analiza părţilor componente ale unei probleme.     perechi
                 1.6.   - exerciţii de calcul folosind proprietăţile         Explicaţia,
6.  Înmulţirea cu mai          operaţiilor;                      exerciţiul             - observarea   2
   mulţi factori            - estimarea rezultatului operaţiilor utilizând        Manualul, fişe        sistematică
   Proprietăţile            aproximarea convenabilă a numerelor cu care se de lucru                   - probă orală
   înmulţirii             operează şi tehnicile de calcul mintal;            Activitate          - temă de
                 2.7.   - exerciţii variate care solicită aflarea unui nr. individuală               lucru în clasă
                     necunoscut notat în diverse moduri.
                 2.3.   - conştientizarea erorilor posibile prin propunerea      Explicaţia,
7.  Recapitulare            unor exerciţii şi probleme cu erori tipice, uşor de exerciţiul               - observarea   3
                     observat şi cu un anumit grad de relevanţă (de        Culegeri           sistematică
                     exemplu: produsul a două numere naturale           Activitate          - probă orală
                     nenule nu poate fi mai mic decât unul dintre frontală                    - temă de
                     numere);                                          lucru în clasă
                 3.1.   - utilizarea metodelor de analiză sintetică şi
                     analitică pentru a descrie demersul de rezolvare a
                     unei probleme.
                                                  Ac. independentă          - evaluare    1
8.  Evaluare                                                            sumativă

                                           67
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: ÎMPĂŢIREA NUMERELOR NATURALE MAI MICI SAU EGALE CU 1 000
    Nr. de ore alocat: 16

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                       ore
                                                          Explicaţia,
1.  Împărţirea prin      1.6.   - efectuarea de înmulţiri şi împărţirii în contexte         demonstraţia,     - observarea   3
   cuprindere:             numerice variate;                          algoritmizarea,    sistematică
   împărţirea cu rest,         - utilizarea    proprietăţilor şi a împărţirii prin        exerciţiul       - probă orală
   relaţia dintre           cuprindere în efectuarea operaţiilor de înmulţire             Manualul, fişe  - temă de
   deîmpărţit şi            şi împărţire;                             de lucru       lucru în clasă
   împărţitor, cât;      2.5.   - recunoaşterea unor situaţii practice în care se aplică          Activitate
   condiţia restului          împărţirea prin cuprindere;                      frontală şi
                     - utilizarea împărţirii prin cuprindere în efectuarea         independentă
                     împărţirii cu rest;
                                                          Explicaţia,
2.  Împărţirea unui      1.6.   - efectuarea de înmulţiri şi împărţirii în contexte           exerciţiul     - observarea   2
   număr de două            numerice variate;                             Manualul, fişe  sistematică
   cifre la un număr     2.6.   - recunoaşterea situaţiilor concrete care presupune         de lucru        - probă orală
   de o cifră, când          efectuarea unor operaţii de împărţire (de atâtea ori           Activitate     - temă de
   restul este 0            mai puţin);                              frontală şi      lucru în clasă
                     - transformarea problemelor păstrând numerele             individuală
                     neschimbate,
                                                    Explicaţia,
3.  Împărţirea unui      2.5.   - recunoaşterea unor situaţii practice în care se aplică exerciţiul             - observarea   3
   număr de două            împărţirea prin cuprindere;                 Manualul, fişe         sistematică
   cifre la un număr          - utilizarea împărţirii prin cuprindere în efectuarea  de lucru              - probă orală
   de o cifră, când          împărţirii cu rest;                       Activitate         - temă de
   restul este diferit    2.7.   - exerciţii variate care solicită aflarea unui nr frontală şi                lucru în clasă
   de 0                necunoscut notat în diverse moduri;            individuală
                 3.1.   - utilizarea metodelor de analiză sintetică şi
                     analitică pentru a descrie demersul de rezolvare a
                     unei probleme.

                                           68
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse        Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                         ore

4.  Împărţirea  unui         - recunoaşterea unor situaţii practice în care se aplică  Explicaţia,             - observarea   2
   număr de trei cifre         împărţirea prin cuprindere;                conversaţia,             sistematică
   la un număr de o 2.7.        - utilizarea împărţirii prin cuprindere în efectuarea   demonstraţia,            - probă orală
   cifră                împărţirii cu rest;                    exerciţiul              - temă de
             3.1.      - verificarea corectitudinii calculelor efectuate      Planşe               lucru în clasă
                     utilizând proprietăţi ale operaţiilor, împărţirea prin  demonstrative
                     cuprindere, scăderea repetată.               Activitate frontală

5.  Aflarea numărului          - efectuarea de înmulţiri şi împărţirii în contexte           Explicaţia,      - observarea   2
   necunoscut             numerice variate;                          exerciţiul         sistematică
                 2.6.   - transpunerea unei situaţii problemă, în limbaj             Culegeri       - probă orală
                     matematic, înlocuind numere necunoscute cu                Activitate frontală  - temă de
                     simboluri;                              şi individuală      lucru în clasă
                     - exerciţii variate care solicită aflarea unui număr
                     necunoscut notat în diverse moduri;
                     - verificarea corectitudinii calculelor efectuate
                     utilizând proprietăţi ale operaţiilor, împărţirea prin
                     cuprindere, scăderea repetată.

6.  Recapitulare        1.6.   - efectuarea de înmulţiri şi împărţirii în contexte    Explicaţia,              - observarea   3
                     numerice variate;                   exerciţiul                sistematică
                     - utilizarea   proprietăţilor şi a împărţirii prin    Culegeri              - probă orală
                     cuprindere în efectuarea operaţiilor de înmulţire     Activitate frontală         - temă de
                     şi împărţire;                     şi individuală              lucru în clasă
                 2.5.   - utilizarea împărţirii prin cuprindere în efectuarea
                     împărţirii cu rest;
                                                    Activitate             - evaluare    1
7.  Evaluare                                          independentă               sumativă


                                           69
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIILOR
    Nr. de ore alocat: 12

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                       ore
                 1.5.    exerciţii de calcul cu numere naturale, urmărind   Explicaţia,
1.  Ordinea efectuării         respectarea ordinii efectuării operaţiilor şi     conversaţia,             - observarea   4
   operaţiilor în           folosirea corectă a parantezelor;           demonstraţia,             sistematică
   exerciţii fără            exerciţii de calcul folosind proprietăţile     exerciţiul              - probă orală
   paranteze              operaţiilor;                      Manualul,              - temă de
                 4.1.    transpunerea unui context problematic în     culegere                 lucru în clasă
                     problemă sau exerciţiu;                 Activitate frontală
                                               şi individuală
                 1.5.    exerciţii de calcul folosind proprietăţile         Explicaţia,
2.  Ordinea efectuării         operaţiilor;                        conversaţia,           - observarea   5
   operaţiilor în       2.3.    conştientizarea erorilor posibile prin propunerea    demonstraţia,          sistematică
   exerciţii cu            unor exerciţii şi probleme cu erori tipice, uşor de    exerciţiul            - probă orală
   paranteze rotunde          observat şi cu un anumit grad de relevanţă          Manualul,           - temă de
   şi paranteze             identificarea şi aplicarea unor reguli şi scheme culegere                 lucru în clasă
   pătrate               pentru    efectuarea    adunărilor,  scăderilor,   Activitate frontală
                     înmulţirilor şi împărţirilor;              şi individuală
                 2.5.    efectuarea      unor   înmulţiri  utilizând
                     distributivitatea înmulţirii faţă de adunare;
                 2.7.    exerciţii de aflarea unui termen necunoscut
                     dintr-un exerciţiu cu paranteze;

                 1.5.    exerciţii de calcul folosind proprietăţile               Activitate
3.  Recapitulare            operaţiilor;                             independentă     - evaluare    3
   Evaluare              - exerciţii semnificative, care să scoată în                        sumativă
                     evidenţă   avantajele folosirii proprietăţilor                     - probă scrisă
                     operaţiilor cu numere;


                                           70
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: PROBLEME
    Nr. de ore alocat: 16

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                       ore
                     - recunoaşterea situaţiilor concrete sau a        Explicaţia,
1.  Probleme care se          expresiilor care presupun efectuarea operaţiilor    conversaţia,             - observarea   3
   rezolvă prin cel      2.6.   - analiza părţilor componente ale unor probleme    demonstraţia,            sistematică
   mult trei operaţii         pentru înţelegerea semnificaţiei valorilor numerice  exerciţiul              - probă orală
                     - analiza cuvintelor care sugerează operaţiile      Manualul,             - temă de
                     aritmetice                     culegere                lucru în clasă
                     - crearea de probleme noi prin modificarea        Activitate frontală
                     datelor sau a tematicii unei probleme        şi individuală

                 2.6.   - analiza părţilor componente ale unei probleme;    Explicaţia,
2.  Probleme care se          - schimbarea componentelor unei probleme fără     conversaţia,             - observarea   2
   rezolvă prin            ca tipul de problemă să se schimbe;          demonstraţia,             sistematică
   încercări              - compunerea de probleme de către elevi pentru    exerciţiul              - probă orală
                     colegii lor;                      Manualul,              - temă de
                 4.1.   - transpunerea unui context problematic în culegere                     lucru în clasă
                     problemă sau exerciţiu;                 Activitate frontală
                                               şi individuală
                 2.6.   - schimbarea numerelor într-o problemă dată, cu     Explicaţia,
3.  Probleme de             păstrarea tematicii;                 conversaţia,             - observarea   1
   estimare              - transformarea problemelor păstrând numerele     demonstraţia,             sistematică
                     neschimbate;                     exerciţiul              - probă orală
                     - analiza cuvintelor care sugerează operaţii      Manualul,              - temă de
                     aritmetice, inclusiv a celor derutante;      culegere                 lucru în clasă
                     - compunerea de probleme cu text pornind de la     Activitate frontală
                     expresii simbolice (a+b=x, a-b=x, etc.);      şi individuală
                 4.3.   - discutarea, în perechi sau în grup, a soluţiilor
                     găsite pentru rezolvarea unor exerciţii sau
                     probleme,

                                           71
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                       ore

4.  Probleme care se      2.6.   - analiza orală a problemelor;            Explicaţia,              - observarea   4
   rezolvă prin            - identificarea relaţiilor dintre date;      conversaţia,               sistematică
   metoda figurativă          - identificarea etapelor de rezolvare, efectuarea demonstraţia, ex.            - probă orală
                     calculelor şi verificarea soluţiilor găsite;     Manualul,               - temă de
                 2.7.   - crearea şi rezolvarea de probleme pe baza unor culegere                  lucru în clasă
                     reprezentări grafice date;              Activitate frontală5.  Probleme de        2.10 - verificarea validităţii unor afirmaţii generale in cazuri   Explicaţia,           - observarea   2
   probabilităţi şi de     . particulare;                          conversaţia,           sistematică
   logică             - exemplificarea şi exprimarea relaţiilor cauzale;       demonstraţia,          - probă orală
                   - recunoaşterea şi utilizarea operatorilor logici “şi”,    exerciţiul            - temă de
                   “sau”, “nu”, a expresiilor “cel mult”, “cel puţin” în      Manualul,            lucru în clasă
                   cât mai multe situaţii;                   culegere
                   - estimarea şi justificarea probabilităţii producerii      Activitate
                   unui eveniment;                       frontală, individuală
                   - formularea unor predicţii bazate pe experienţă;      şi de grup
                   - deducerea unor consecinţe posibile (previzibile)
                   ce decurg dintr-un set de ipoteze sau din
                   efectuarea unui experiment (fără a folosi această
                   terminologie şi utilizând exemple simple);
                 4.2. - compararea modalităţilor diferite pentru
                   rezolvarea unei situaţii problemă;
                   - argumentarea      modalităţilor diferite pentru
                   rezolvarea unei situaţii problemă:
                 4.3. - exerciţii-joc in grup.                                           72
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                       ore

6.  Probleme de        2.7.   - reprezentarea datelor cunoscute ale unei         Explicaţia,           - observarea   2
   organizarea             probleme utilizând modalităţi variate de         conversaţia,            sistematică
   datelor în tabele          reprezentare;                      demonstraţia,           - probă orală
                     - exerciţii de relaţionare a unor modalităţi de     exerciţiul             - temă de
                     reprezentare a datelor cu forme de reprezentare      Manualul,            lucru în clasă
                     a acestora,                      culegere
                 2.9.   - colectarea şi prelucrarea datelor culese;        Activitate frontală
                     - reprezentarea datelor prin tabele şi diagrame şi individuală
                     simple;
                     - prelucrarea datelor prin sortare după criterii
                     date, prin numărare sau utilizând informaţiile din
                     tabele;
                     - interpretarea datelor prin compararea numerelor
                     implicate, găsirea de asemănări şi deosebiri,
                     extragerea    unor   informaţii   particulare
                     semnificative;


7.  Recapitulare        3.1.   - utilizarea metodelor de analiză sintetică şi      Explicaţia,            - observarea   2
                     analitică pentru a descrie demersul de rezolvare a   conversaţia,             sistematică
                     unei probleme;                     demonstraţia,            - probă orală
   Evaluare              - utilizarea unor scheme simple pentru a figura pe   exerciţiul              - temă de
                     scurt datele şi paşii de rezolvare a unei probleme.   Manualul,             lucru în clasă
                 4.2.   - argumentarea modalităţilor diferite pentru culegere
                     rezolvarea unei situaţii problemă;            Activitate frontală        -probă scrisă
                 4.3.   - exerciţii - joc în grup;             şi individuală
                     - competiţii de grup.
                                           73
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: FRACŢII
    Nr. de ore alocat: 12

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                       ore
                     - exerciţii practice de obţinere a unor fracţii, când
1.  Scrierea şi citirea         întregul este un obiect sau un desen, prin pliere,     Explicaţia,           - observarea   1
   fracţiilor             decupare, haşurare, colorare;              conversaţia,            sistematică
                 1.3.   - identificarea fracţiilor corespunzătoare unor     demonstraţia,           - probă orală
                     reprezentări grafice;                  exerciţiul             - temă de
                     - reprezentarea unor subdiviziuni din întreg        Manualul,            lucru în clasă
                     corespunzătoare unor fracţii;             culegere
                     -  înţelegerea   semnificaţiei  numărătorului,   Activitate frontală
                     numitorului, liniei de fracţie;            şi individuală
                     - exerciţii de scriere a fracţiei corespunzătoare
                     părţii indicate;
                     - exerciţii de reprezentare a fracţiilor prin desene;
                 1.3.   - exerciţii practice de obţinere a unor fracţii      Explicaţia,
2.  Fracţii egale            echivalente cu fracţii date şi scrierea şirului de    conversaţia,            - observarea   1
                     egalităţi;                        demonstraţia,           sistematică
                     - exerciţii de scriere a unor şiruri de fracţii egale  exerciţiul             - probă orală
                     corespunzătoare unui desen;                Manualul,            - temă de
                     - exerciţii de reprezentare a fracţiilor pe axa culegere                  lucru în clasă
                     numerelor;                         Activitate frontală
                                                şi individuală
                                                   Explicaţia,
3.  Compararea         1.3.   - exerciţii de comparare şi ordonare a două sau     conversaţia,            - observarea   2
   fracţiilor             mai multe fracţii cu numitori (numărători) egali;    demonstraţia,           sistematică
                     - compararea şi ordonarea fracţiilor utilizând cât    exerciţiul             - probă orală
                     mai multe metode;                     Manualul,            - temă de
                     - înţelegerea şi aplicarea regulilor de comparare a culegere                lucru în clasă
                     fracţiilor;                        Activitate frontală
                                                şi individuală

                                           74
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse        Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                         ore
                                                          Explicaţia,
4.  Aflarea unei fracţii 1.3.      - reprezentarea fracţiilor prin desene                 conversaţia,       - observarea   2
   dintr-un întreg           - exerciţii de calcul cu suport intuitiv                demonstraţia,      sistematică
                     - rezolvarea de probleme pentru deducerea unei             exerciţiul        - probă orală
                     fracţii când se cunoaşte întregul – fără aplicarea            Manualul,       - temă de
                     algoritmului de calcul                        culegere          lucru în clasă
                                                          Activitate frontală
                                                          Explicaţia,
5.  Adunarea fracţiilor 1.3.      - înţelegerea operaţiilor cu numere fracţionare;            demonstraţia,      - observarea   1
   cu acelaşi numitor 1.4.       - exerciţii de calculare a sumei a două fracţii cu           exerciţiul        sistematică
                     acelaşi numitor utilizând diferite suporturi intuitive;          Manualul,       - probă orală
                     - rezolvarea de probleme care solicită adunarea           culegere          - temă de
                     fracţiilor cu acelaşi numitor;                      Activitate      lucru în clasă
                                                        individuală
             1.3.      - înţelegerea operaţiilor cu numere fracţionare;     Explicaţia,
6.  Scăderea fracţiilor 1.4.      - exerciţii de calculare a diferenţei a două fracţii  conversaţia,              - observarea   2
   cu acelaşi numitor         cu acelaşi numitor pe baza unor suporturi        demonstraţia,              sistematică
                     intuitive;                       exerciţiul               - probă orală
                     - rezolvarea de probleme care solicită scăderea      Manualul,               - temă de
                     fracţiilor;                     culegere                  lucru în clasă
                     - exerciţii de scriere a unei fracţii ca o sumă sau    Activitate frontală
                     ca o diferenţă a două fracţii cu acelaşi numitor;  şi individuală

                                                   Explicaţia,
7.  Recapitulare        1.3.   - exerciţii de scriere a fracţiei corespunzătoare    conversaţia,              - observarea   2
                     părţii indicate;                     demonstraţia,             sistematică
   Evaluare              - exerciţii de reprezentare a fracţiilor prin desene;  exerciţiul               - probă orală   1
                     - exerciţii de comparare a fracţiilor;           Manualul,              - temă de
                 1.4.   - exerciţii de adunare şi scădere a fracţiilor;    culegere                 lucru în clasă
                     - exerciţii de aflare a unei fracţii dintr-un număr;    Activitate frontală
                                                şi individuală
                                           75
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: MĂSURARE ŞI MĂSURĂ
    Nr. de ore alocat: 16

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse       Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                        ore
                 2.8.   - măsurarea cu unităţi de măsură non – standard
1.  Unităţi de măsurat         - actualizarea unităţilor de măsură standard               Explicaţia,     - observarea   3
   lungimea              pentru lungime                            conversaţia,       sistematică
   Metrul               - înţelegerea sensului creşterii / descreşterii           demonstraţia,      - probă orală
   Multiplii şi            „scării” unităţilor de măsură pentru lungime,            exerciţiul        - temă de
   submultiplii            relaţiile dintre multiplii / submultiplii metrului            Manualul,      lucru în clasă
   metrului              - exerciţii de utilizare a unor expresii care se           culegere, planşe cu
                     referă la lungime                          unităţile de măsură,
                     - completarea unor tabele folosind expresiile lung          instrumente de
                     / scurt, subţire / gros, lat / îngust, scund / înalt,        măsură, fişe de lucru
                     mare / mic, adânc                             Activitate
                     - exerciţii de transformare a unităţilor de măsură          frontală, individuală,
                     din unităţi mari în unităţi mici – prin înmulţire          pe grupe
                 2.3.   - exerciţii de transformare a unităţilor de măsură
                     din unităţi mici în unităţi mari – prin împărţire
                     - exerciţii şi probleme cu unităţi de măsurat
                     lungimea
                     - utilizarea corectă a terminologiei specifice temei:          Explicaţia,
2.  Unităţi de măsurat         capacitate, volum                          conversaţia,       - observarea   3
   capacitatea        2.8.   - actualizarea unităţilor de măsură standard             demonstraţia,      sistematică
   Litrul               pentru capacitate                          exerciţiul        - probă orală
   Multiplii şi            - înţelegerea sensului creşterii / descreşterii              Manualul,      - temă de
   submultiplii litrului        „scării” unităţilor de măsură pentru capacitate,           culegere, planşe cu   lucru în clasă
                     relaţiile dintre multiplii / submultiplii litrului          unităţile de măsură,
                     - exerciţii de comparare şi ordonare. Aplicaţii           instrumente de
                     practice; - exerciţii de estimare şi măsurare            măsură, fişe de lucru
                 2.3.   - exerciţii de transformare a unităţilor de măsură            Activitate
                     din unităţi mari în unităţi mici şi invers.             individuală, pe grupe

                                           76
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse       Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                        ore

3.  Unităţi de măsurat         - utilizarea corectă a terminologiei specifice temei:          Explicaţia,     - observarea   3
   masa corpurilor           masă, balanţă, etalon                        conversaţia,       sistematică
   Kilogramul         2.8.   - comparări şi estimări – activitate practică pentru         demonstraţia,      - probă orală
   Multiplii şi            diferenţiere după criteriul uşor – greu               exerciţiul        - temă de
   submultiplii            - actualizarea unităţilor de măsură standard               Manualul,      lucru în clasă
   kilogramului            pentru masă                             culegere, planşe cu
                     - înţelegerea sensului creşterii / descreşterii           unităţile de măsură,
                     „scării” unităţilor de măsură pentru masă, relaţiile         instrumente de
                     dintre multiplii / submultiplii kilogramului             măsură, fişe de lucru
                     - exerciţii de transformare a unităţilor de măsură            Activitate
                     din unităţi mari în unităţi mici – prin înmulţire          frontală, individuală,
                     - exerciţii de transformare a unităţilor de măsură          pe grupe
                     din unităţi mici în unităţi mari – prin împărţire
                 2.3.   - exerciţii şi probleme cu unităţi de măsurat masa

                                                          Explicaţia,
4.  Unităţi de măsură      2.8   - utilizarea corectă a terminologiei specifice temei         conversaţia,       - observarea   2
   pentru timp             - exerciţii pentru citirea corectă a ceasului şi           demonstraţia,      sistematică
   Ora, minutul,            calendarului pentru determinarea corectă a orei,           exerciţiul        - probă orală
   secunda, ziua            datei sau a unor intervale de timp                    Manualul,      - temă de
                     - exerciţii de plasare în timp a unor evenimente           culegere, planşe cu   lucru în clasă
                     - ordonarea activităţilor pe baza succesiunii            unităţile de măsură,
                     acestora în timp                           instrumente de
                     - exerciţii de exprimare a duratei utilizând diferite        măsură, fişe de lucru
                     unităţi de măsură                             Activitate
                     - rezolvarea de probleme privind aflarea /              frontală, individuală,
                     determinarea timpului scurs, a orei, a datei             pe grupe
                     - exerciţii de transformare a unităţilor de măsură
                     pentru timp
                     - compunere de probleme pentru determinarea
                     timpului
                                           77
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse       Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                        ore

5.  Săptămâna, luna,      2.8   - utilizarea corectă a terminologiei specifice temei           Explicaţia,     - observarea   1
   anul, deceniul,           - exerciţii pentru citirea corectă a ceasului şi           conversaţia,       sistematică
   secolul               calendarului pentru determinarea corectă a orei,           demonstraţia,      - probă orală
                     datei sau a unor intervale de timp                  exerciţiul        - temă de
                     - exerciţii de plasare în timp a unor evenimente             Manualul,      lucru în clasă
                     - ordonarea activităţilor pe baza succesiunii            culegere, planşe cu
                     acestora în timp                           unităţile de măsură,
                     - exerciţii de exprimare a duratei utilizând diferite        instrumente de
                     unităţi de măsură                          măsură, fişe de lucru
                     - rezolvarea de probleme privind aflarea /                Activitate
                     determinarea timpului scurs, a orei, a datei             frontală, individuală,
                     - exerciţii de transformare a unităţilor de măsură          pe grupe
                     pentru timp
                     - compunere de probleme pentru determinarea
                     timpului


6.  Monede şi          2.8   - exerciţii de recunoaştere a monedelor şi                Explicaţia,     - observarea   1
   bancnote              bancnotelor româneşti şi europene aflate în             conversaţia,       sistematică
                     circulaţie monetară                         demonstraţia,      - probă orală
                     - exerciţii de operare cu monede şi bancnote în           exerciţiul        - temă de
                     cazuri simple, cu caracter practic ( vânzare –              Manualul,      lucru în clasă
                     cumpărare ), de schimb a unei sume de bani în            culegere, planşe cu
                     anumite monede şi bancnote                      unităţile de măsură,
                     - completarea de tabele pentru efectuarea              instrumente de
                     monetarului                             măsură, fişe de lucru
                     - rezolvarea de probleme pentru aflarea sumelor              Activitate
                     în lei, a numărului de bancnote, a restului primit în        frontală, individuală,
                     urma plăţii                             pe grupe
                     - compunere de probleme în legătură cu diferite
                     sume de bani
                                           78
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse       Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                        ore

7.  Recapitulare        2.8.   - exerciţii de estimare / apreciere a diverselor             Explicaţia,     - observarea   2
                     lungimi, mase pentru obiecte din mediul apropiat           conversaţia,       sistematică
                     - exerciţii de estimare / apreciere a capacităţii          demonstraţia,      - probă orală
                     diferitelor lichide                         exerciţiul        - temă de
                     - comparări şi estimări – activitate practică pentru           Manualul,      lucru în clasă
                     diferenţiere după criteriul uşor – greu, mare – mic         culegere, planşe cu
                     - exerciţii de estimare / apreciere a perioadei de          unităţile de măsură,
                     timp a unor evenimente                        instrumente de
                     - exerciţii de estimare / apreciere a valorii unor          măsură, fişe de lucru
                     bunuri                                  Activitate
                     - compararea modalităţilor diferite pentru              frontală, individuală,
                     rezolvarea unei situaţii problemă;                  pe grupe
                 4.2.   - argumentarea modalităţilor diferite pentru
                     rezolvarea unei situaţii problemă;
                 4.3.   - discutarea, în perechi sau în grup, a soluţiilor
                     găsite pentru rezolvarea unor probleme;
                     - rezolvare de probleme8.  Evaluare          2.8.   - exerciţii şi probleme de transformare a diferitelor          Munca       - evaluare      1
                     unităţi de măsură în unităţi mai mari / mai mici            independentă    sumativă
                     - exerciţii de ordonare şi comparare a diferitelor            Fişe de evaluare
                     unităţi de măsură                             Activitate
                                                        individuală
                                           79
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE
    Nr. de ore alocat: 12

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse       Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                        ore
                                                          Demonstraţia,
1.  Drepte           2.1.   - recunoaşterea dreptelor paralele pe modele             exerciţiul        - observarea   2
   perpendiculare,           fizice, desene şi în mediul înconjurător                 Culegere, planşe  sistematică
   unghiuri, drepte          - recunoaşterea dreptelor perpendiculare pe             cu figuri şi corpuri   - probă orală
   paralele              modele fizice, desene şi în mediul înconjurător           geometrice,       - temă de
                     - desenarea dreptelor paralele, folosind linia şi          instrumente de      lucru în clasă
                     echerul                               măsură, fişe de lucru
                     - identificarea dreptelor paralele în desene şi              Activitate
                     planuri sau la unele poligoane studiate               frontală, pe grupe
                     - exerciţii de recunoaştere a figurilor geometrice
2.  Forme plane:            plane de reprezentare şi notare a lor.                  Explicaţia,     - observarea   3
   -Axe de simetrie      2.1.   - determinarea şi reprezentarea prin desen a             conversaţia,       sistematică
   -Triunghiul             diferitelor axe de simetrie ale unor figuri             demonstraţia,      - probă orală
   -Dreptunghiul            geometrice plane                           exerciţiul        - temă de
   -Pătratul              - recunoaşterea şi numirea elementelor                  Manualul,      lucru în clasă
                     constructive ale unui poligon desenat                culegere, planşe cu
                     - identificarea, recunoaşterea şi numirea              figuri şi corpuri
                     elementelor    constructive   ale  triunghiului,       geometrice,
                     dreptunghiului, pătratului                      instrumente de
                     -  exerciţii  de   notare   a  triunghiurilor,       măsură, fişe de lucru
                     dreptunghiurilor, pătratelor                       Activitate
                     - calcularea perimetrului                      frontală, individuală,
                     - întregirea formelor geometrice incomplete,             pe grupe
                     folosindu-se axa de simetrie
                     - construirea de triunghiuri, dreptunghiuri, pătrate
                     din diferite materiale: plastilină, beţişoare, etc.
                     - construcţii de triunghiuri utilizând diferite
                     triunghiuri: echilateral, dreptunghic, isoscel

                                           80
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse       Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                        ore
                                                          Explicaţia,
3.  Figuri geometrice     2.1.   - identificarea formelor plane şi a formelor             conversaţia,       - observarea   2
   spaţiale: cubul,          spaţiale pe modele fizice, desene sugestive şi în          demonstraţia,      sistematică
   desfăşurarea şi           mediul înconjurător                         exerciţiul        - probă orală
   asamblarea             - identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri,         Manualul,      - temă de
   cubului               - sortarea obiectelor, figurilor plane şi spaţiale          culegere, planşe cu   lucru în clasă
                     după forma lor şi după criterii date                 figuri şi corpuri
                     - recunoaşterea formelor învăţate la obiectele din          geometrice,
                     mediul apropiat.                           instrumente de
                     -                                  măsură, fişe de lucru
                     - desfăşurarea cubului (se va realiza efectiv               Activitate
                     pentru corpuri construite din carton)                frontală, individuală,
                     - asamblarea cubului                         pe grupe

                                                          Explicaţia,
4.  Paralelipipedul      2.1.   - identificarea formelor plane şi a formelor             conversaţia,       - observarea   2
   dreptunghic             spaţiale pe modele fizice, desene sugestive şi în          demonstraţia,      sistematică
   (cuboidul),             mediul înconjurător,.                        exerciţiul        - probă orală
   desfăşurarea şi           - recunoaşterea formelor învăţate la obiectele din            Manualul,      - temă de
   asamblarea unei           mediul apropiat.                           culegere, planşe cu   lucru în clasă
   desfăşurări date          - sortarea obiectelor, figurilor plane şi spaţiale          figuri şi corpuri
                     după forma lor şi după criterii date,                geometrice,
                     - identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri,      instrumente de
                     - desfăşurarea paralelipipedului dreptunghic (se           măsură, fişe de lucru
                     va realiza efectiv pentru corpuri construite din             Activitate
                     carton)                               frontală, individuală,
                     - asamblarea paralelipipedului dreptunghic              pe grupe.
                                           81
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                       ore
                                                          Explicaţia,
5.  Piramida          2.1.   - identificarea formelor plane şi a formelor             conversaţia,      - observarea   1
                     spaţiale pe modele fizice, desene sugestive şi în          demonstraţia,      sistematică
                     mediul înconjurător                         exerciţiul       - probă orală
                     - sortarea obiectelor, figurilor plane şi spaţiale            Manualul,     - temă de
                     după forma lor şi după criterii date                 culegere, planşe cu   lucru în clasă
                     - identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri,      figuri şi corpuri
                     - recunoaşterea formelor învăţate la obiectele din          geometrice,
                     mediul apropiat.                           instrumente de
                     - desenarea şi asamblarea piramidei.                 măsură, fişe de lucru
                                                          Activitate
                                                        frontală, pe grupe

                                                 Explicaţia,
6.  Recapitulare        2.1.   - exerciţii de recunoaştere şi denumire a demonstraţia,                   - observarea   1
                     poligoanelor;                    exerciţiul                sistematică
                     - exerciţii de desenare şi de descriere a figurilor   Manualul,              - probă orală
                     geometrice plane învăţate;             culegere, planşe cu           - temă de
                     - descrierea corpurilor geometrice cu observarea figuri fişe de lucru            lucru în clasă
                     vârfurilor, muchiilor, feţelor;             Activitate
                     - rezolvare de probleme cu conţinut geometric;   frontală, individuală,
                                               pe grupe

                 2.1   - recunoaşterea şi indicarea caracteristicilor              Munca
7.  Evaluare              figurilor si corpurilor geometrice                   independentă    - evaluare     1
                     - reprezentarea lor prin desene                      Fişe de evaluare sumativă
                     - exerciţii şi probleme de calculare a perimetrului            Activitate
                                                        individuală                                           82
  3        ŞTIINŢE ALE NATURII
ARIA CURRICULARĂ Matematică şi Ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA         Ştiinţe ale naturii

CURRICULUM         Nucleu

NUMĂR ORE          1 ore pe săptămână – 34 ore annual
 NR.      SEMESTRUL             NR.
 CRT.                       ORE
  1.      Sem.  I             17
  2.      Sem. al II-lea          17
  3.       TOTAL             34
    MANUAL Ştiinţele naturii
    AUTORII Tudor Piţilă, Cleopatra Mihăilescu şi Ioana Ghimbaş
    EDITURA Aramis
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                   3.1. OBIECTIVE CADRU
     1. Înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte
       specifice ştiinţelor naturii


     2. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare
      şi explorare/investigare a realităţii, folosind instrumente şi procedee
      specifice


     3. Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui
      mediu natural echilibrat, propice vieţii
                               84
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
              3.2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ    O1 Înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice
    ştiinţelor naturii


         1.1. -să identifice relaţii între părţile componente ale unui sistem studiat
         1.2. -să descrie relaţii între sisteme din mediul înconjurător
         1.3. -să comunice în maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre părţile
             componente ale unui sistem şi/sau dintre sistemele studiate
        *1.4. -să formuleze ipoteze pe baza utilizării unor procedee de natură ştiinţifică
    O2 Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi
    explorare/investigare a realităţii, folosind instrumente şi procedee specifice


         2.1. -să interpreteze succesiunea unor fenomene şi procese din natură
         2.2. -să pună în evidenţă regularităţi ale fenomenelor pe baza măsurătorilor efectuate,
             prezentând adecvat rezultatele
         2.3. -să realizeze experimente simple pe baza unor ipoteze date
         2.4. -să aplice procedee de natură ştiinţifică în activitatea proprie
        *2.5. -să reprezinte prin modele aspecte familiare din mediul înconjurător
    O3 Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu
    echilibrat, propice vieţii


         3.1. -să conştientizeze efecte ale mediului înconjurător asupra propriului organism;
        *3.2. -să aprecieze importanţa protejării propriului corp faţă de factori dăunători din
             mediu
                               85
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
          3.3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
  Nr.    Unit. de      Ob. de                                 Nr.   Săpt
  Crt    învăţare      ref.               Conţinuturi              ore
                                                         Sem.I
  1.   Medii de      1.1, 1.2,   - Gradina
      viaţă şi relaţii   1.3, 2.1,   - Padurea                         5    1-5
      de hrănire       2.4.     - Balta
                        - Recapitulare. Evaluare.
                        - Ciclul de viata la plante, fluturi şi
  2.   Cicluri de             broaşte
                1.1, 1.2,
      viaţă –               - Ciclul de viata la oameni
      apărare şi       1.3,                                  5   6-10
                        - Reacţii de aparare şi adaptarea la
      adaptare       2.1, 2.3.
                        lumină
                        - Recapitulare. Evaluare.

  3.                     -  Apa
      Resurse       1.1, 1.3,   -  Solul                             11-17
                                                     7
      naturale        3.1.     -  Resurse ale subsolului. Combustibilii
                        -  Resurse naturale de hrană
                        -  Recapitulare. Evaluare.
                                                         Sem.II
  4.                     - Volumul corpurilor
      Caracteristici    1.1, 2.2,   - Masa corpurilor. Echilibru şi cântărire
      şi proprietăţi    2.3, 2.4,   - Proprietăţi şi utilizări ale metalelor          7    1-7
      ale corpurilor     3.1.     - Magneţi
                        - Circuitul electric simplu
                        - Recapitulare. Evaluare.

  5.                     - Soarele şi plantele din Sistemul nostru
      Sistemul       1.1, 1.3,   solar
      nostru solar.    2.2, 2.3,   - Surse de lumină. Vizibilitatea              4   8-11
      Lumina        2.4, 3.1.   corpurilor. Umbra
                        - Curcubeul. Culoarea corpurilor
                        - Recapitulare. Evaluare.

  6.   Transformări            - Mişcare şi repaus
      ale corpurilor    1.1, 1.2,   - Forţe care determină mişcarea
                                                     5
      şi          2.1, 3.1.   corpurilor                            12-16
      materialelor            - Transformări ale materialelor
                        - Recapitulare. Evaluare.
      Dacă vrei să
                  3.1.    - Mediul şi propriul organism               1
  7.   ştii mai mult                                              17


                               86
                  3.4. PROIECTAREA UNITĂŢILOR
                       DE ÎNVĂŢARE
    Unitatea de învăţare: MEDII DE VIAŢĂ ŞI RELAŢII DE HRĂNIRE
    Nr. de ore alocat: 5

Nr    Detalii   Ob.            Activităţi de                Resurse     Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut  ref.            învăţare                                 ore

1.  Grădina        - colectarea de informaţii despre un sistem, în                        1
           1.1,
                cadrul unei excursii, drumeţii, expediţii etc.;               -observarea
               - observarea dirijată a unor caracteristici ale      Observatia
                                                      sistematică,
                plantelor cultivate şi spontane, ale animalelor
2.  Pădurea         domestice şi sălbatice dintr-un mediu familiar     Explicatia              1
                (grădină, câmpie, pădure, luncă, parc, livadă);
               - observarea şi discutarea unui set de lanţuri      Experimentul
                                                      -probă
               trofice simple                                 practică
3.  Balta         - redarea prin desen a verigilor unui lanţ trofic     Problematizarea           1
           1.2,
               simplu în scopul identificării acestora şi a relaţiilor
               pradă-prădător;                      Manual
                                                      -evaluare
           1.3,  - descrierea (verbală/în scris, prin desene,                  orala
4.  Recapitulare      planşe, imagini, modele, construcţii etc.) a       Caiet tip              1
               relaţiilor dintre corpuri şi mediu;
               - completarea unor scheme eliptice care să        Fişe de lucru
           2.1,
               descrie relaţiile de hrănire dintr-un lanţ trofic;
5.  Evaluare        - dezbaterea experimentelor realizate pe baze       Fişe de observaţie          1
           2.4
               unui plan dat;                                 -test scris
               - dezbaterea modalităţilor de protejare a
               resurselor naturale;
               - realizarea unor jocuri şi jucării
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: CICLURI DE VIAŢĂ. APĂRARE ŞI ADAPTARE.
    Nr. de ore alocat: 5

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                      ore
             1.1,       - Identificarea condiţiilor optime de viaţă ale unor
1.  Ciclul de viaţă la          plante şi animele;                                    -observarea   1
   plante, fluturi şi 1.2,       - descrierea ciclurilor de viaţă şi compararea
                                                                   sistematică,
                                                        Observatia
   broaşte                acestora,
                     - completarea unor fişe de observaţii asupra             Explicatia
                      adaptării organismelor în funcţie de mediul lor de
                      viaţă,
2.  Ciclul de viaţă la                                                               1
                     - colectarea de informaţii despre un sistem, în                       -probă
   oameni                                                  Experimentul
                      cadrul unei excursii, drumeţii, expediţii etc.;                      practică
                     - observarea dirijată a unor caracteristici ale
                      plantelor cultivate şi spontane, ale animalelor          Problematizarea
                      domestice şi sălbatice dintr-un mediu familiar
3.  Reacţii de apărare                                                               1
                      (grădină, câmpie, pădure, luncă, parc, livadă);
   şi adaptare    la 2.3,                                        Manual
                     - observarea şi discutarea unui set de lanţuri
   umiditate, frig, vânt
                     trofice simple
                     - observarea ritmului de creştere a unui organism
                                                        Caiet tip
                      viu atunci când i se modifică unele condiţii de
                      viaţă;                               Fişe de lucru
4.  Recapitulare                                                          -evaluare    1
                 1.3,   - redarea prin desen a verigilor unui lanţ trofic                      orala
                     simplu în scopul identificării acestora şi a relaţiilor
                     pradă-prădător;
                     - descrierea (verbală/în scris, prin desene,             Fişe de observaţie
5.  Evaluare                                                                    1
                     planşe, imagini, modele, construcţii etc.) a
                     relaţiilor dintre corpuri şi mediu;                             -test scris
                 2.1,   - completarea unor scheme eliptice care să
                     descrie relaţiile de hrănire dintr-un lanţ trofic;
                                           88
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: RESURSE NATURALE
    Nr. de ore alocat: 7

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                      ore

1.  Apa                                                               -observarea   1
                 1.1,   - colectarea de informaţii despre un sistem, în           Observatia
                                                                   sistematică,
                      cadrul unei excursii, drumeţii, expediţii etc.;
                     - realizarea unei colecţii de esenţe lemnoase, roci,         Explicatia
2.  Solul                 minerale etc.;                                              1
                 1.3,   - comunicarea verbală, prin desen, colaj, joc de
                      rol etc., a importanţei folosirii resurselor naturale                   -probă
                      pentru viaţa oamenilor;                      Experimentul
                                                                   practică
3.  Resurse       ale       - realizarea de desene, planşe, colaje, care să                               1
                      ilustreze planetele sistemului solar;               Problematizarea
   subsolului.
   Combustibili            - interpretarea unui joc de rol (acordarea primului
                       ajutor în caz de arsuri, intoxicaţie, asfixiere,
                       fracturi, gripă, boli contagioase etc.);
                                                        Manual
                     - dezbaterea modalităţilor de protejare a
4.  Resurse naturale            resurselor naturale;                                          1
                                                        Caiet tip
   de hrană              - identificarea efectelor unor dezechilibre într-un
                 3.1.
                       mediu,                                         -evaluare
                                                                   orala
                     - pregătirea şi realizarea unui proiect, menţinerea
                       echilibrului într-un mediu creat;                Fişe de lucru             2
5.  Recapitulare
                     - dezbaterea unor modalităţi de prevenire a
                       acţiunii factorilor de mediu cu efecte nocive          Fişe de observaţie
                       pentru om.                                       -test scris
6.  Evaluare                                                                    1
                                           89
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: CARACTERISTICI ŞI PROPRIETĂŢI ALE CORPURILOR
    Nr. de ore alocat: 7

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                      ore
                 1.1,  observarea dirijată a unui scheme simple
                     -
1.  Volumul corpurilor         (desen) ilustrând un bec conectat în mod diferit                       -observarea   1
                     la o baterie, pentru a-l identifica pe acela care va
                     lumina;                                Observatia       sistematică,
                 2.2, - utilizarea balanţei cu braţe egale / inegale pentru
2.  Masa corpurilor.          cântărire;                              Explicatia               1
   Echilibru şi        2.3, - măsurarea volumului unor corpuri solide prin
                     măsurarea volumului de apă dezlocuit de acestea
   cântărire             prin scufundare într-un vas cu apă;
                    - măsurarea volumelor unor corpuri lichide cu
                     ustensile gradate (cilindri gradaţi, pipete gradate,         Experimentul
3.                    căni gradate etc.);                                             1
   Proprietăţi şi          - măsurarea volumului de apă absorbit de o rădăcină
   utilizări ale           pe o perioadă determinată de timp;                  Problematizarea
   metalelor            - prezentarea în forme variate (desene, ilustraţii,
                     grafice de bare, tabele etc.) a rezultatelor                         -probă
                     măsurătorilor;                                        practică
                    - selectarea unui metal dintr-un set de materiale pe
                     baza proprietăţilor acestuia: luciu/strălucire, duritate,       Manual                 1
4.  Magneţi
                     conductibilitate electrică şi termică şi relaţionarea
                     proprietăţilor acestuia cu utilizările;                Caiet tip
                    -realizarea unor circuite electrice simple folosind baterii,
5.  Circuitul electric        becuri, conductori metalici;
                 2.4, - dezbaterea experimentelor realizate pe baza unui                               1
   simplu
                     plan dat;
                    - realizarea unor jocuri şi jucării (navomodele,            Fişe de lucru
                     instrumente de măsură etc.) prin aplicarea unor                       -evaluare
6.  Recapitulare            procedee de natură ştiinţifică;                    Fişe de observaţie   orala
                 3.1  - interpretarea unui joc de rol (acordarea primului                              1
                      ajutor în caz de arsuri, intoxicaţie, asfixiere,
                      fracturi, gripă, boli contagioase etc.);                          -test scris
7.  Evaluare                                                                    1

                                           90
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: SISTEMUL NOSTRU SOLAR. LUMINA
    Nr. de ore alocat: 4

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                      ore

1.  Soarele şi plantele 1.1,      - prezentarea unor scurte texte informaţionale,                               1
   din Sistemul nostru          poveşti, povestiri, în scopul identificării                        -observarea
   solar                 planetelor sistemului solar, a caracteristicilor                     sistematică,
                                                        Observatia
                      mediilor de viaţă studiate etc.;
                 1.3,   - realizarea de desene, planşe, colaje, care să           Explicatia               1
2.  Surse de lumină.           ilustreze planetele sistemului solar;
   Vizibilitatea            - interpretarea unor reprezentări grafice (desene,
   corpurilor. Umbra     2.2,    scheme, figuri etc.) pentru identificarea lungimii         Experimentul
                      diferite a umbrei unui corp în funcţie de poziţia                     -probă
                      Soarelui;                                         practică
                                                        Problematizarea
3.
   Curcubeul.             - efectuarea unor experienţe care să pună în
             2.3,                                                            1
   Culoarea corpurilor          evidenţă obţinerea culorilor la trecerea luminii
                      albe printr-o prismă, prin baloanele de săpun,           Manual
                      petele de ulei etc.;
                 2.4,   - identificarea culorii unui obiect în lumină albă,         Caiet tip               1
4.  Recapitulare
                      roşie, verde, albastră.                                  -evaluare
                 3.1   - identificarea unor factori de risc: expunerea la                     orala
                       variaţii de temperatură, umiditate, soare,            Fişe de lucru
                       aglomerări umane, zgomote, atmosferă poluată
                       etc.;                              Fişe de observaţie           1
5.  Evaluare                                                            -test scris
                     - dezbaterea unor modalităţi de prevenire a acţiunii
                       factorilor de mediu cu efecte nocive pentru om.
                                           91
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: TRANSFORMĂRI ALE CORPURILOR ŞI MATERIALELOR
    Nr. de ore alocat: 5

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse       Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                       ore

1.  Mişcare şi repaus     1.1,    -identificarea corpurilor în repaus şi în mişcare;                             1
                     - observarea, identificarea şi descrierea unor

2.  Forţe care              schimbări care au loc în timpul unor                Observatia                1
   determină               transformări: ruginirea, putrezirea, arderea,           Explicatia
                      alterarea, coacerea;                                    -observarea
   mişcarea corpurilor    1.2,                                                  sistematică,
                     - recunoaşterea, dintr-un set dat, a corpurilor care         Experimentul
                                                                    -probă
                      ruginesc, ard, se alterează;                    Problematizarea
3.  Transformări    ale  2.1,                                                  practică    1
                     - ordonarea unor fenomene într-o succesiune,
   materialelor                                                           -evaluare
                      prin joc didactic, desen etc.;                   Manual
                 3.1                                                  orala
                     - organizarea unor concursuri de afişe, materiale          Caiet tip                1
4.  Recapitulare                                                           -test scris
                      publicitare şi a unor expoziţii privind unele efecte
                      nocive ale mediului asupra propriului organism;          Fişe de lucru
                                                        Fişe de observaţie            1
                     - interpretarea unui joc de rol (acordarea primului
5.  Evaluare
                       ajutor în caz de arsuri, intoxicaţie, asfixiere,
                       fracturi, gripă, boli contagioase etc.);   Mediul şi propriul     3.1   -  organizarea unor concursuri de afişe, materiale Afişe şi             diverse expoziţie    1
1.  organism                publicitare şi a unor expoziţii privind unele efecte materiale
                       nocive ale mediului asupra propriului organism
                                           92
 4        EDUCAŢIE CIVICĂ
ARIA CURRICULARĂ Om şi societate
DISCIPLINA        Educaţie civică

CURRICULUM        Nucleu

NUMĂR ORE         1 ore pe săptămână – 34 ore annual
 NR.     SEMESTRUL           NR.
 CRT.                    ORE
 1.      Sem.  I           17
 2.     Sem. al II-lea         17
 3.       TOTAL            34
    MANUAL Educaţie civică
    AUTORII Dumitra Radu
    EDITURA Aramis
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                   4.1. OBIECTIVE CADRU
     1. Cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera valorilor civice


     2. Cunoaşterea şi respectarea drepturilor copilului, a normelor de
     comportare în societate


     3. Dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind constituirea
      grupurilor sociale


     4. Dezvoltarea şi manifestartea unor atitudini favorabile luării deciziilor
      şi exprimării opiniilor în ceea ce priveşte activitatea grupurilor din
      care fac parte
                               94
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
              4.2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ    O1 Cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera valorilor civice

       1.1. -să recunoască şi să folosească termeni specifici disciplinelor sociale.
       1.2. -să-şi dezvolte vocabularul, utilizând corect concepte specifice educaţiei civice.
       *1.3. -să-şi exprime oral sau în scris, în cuvinte proprii, un punct de vedere personal cu
            privire la comportamentul civic în diferite situaţii.
    O2 Cunoaşterea şi respectarea drepturilor copilului, a normelor de comportare

       2.1. -să compare situaţii care privesc drepturi şi îndatoriri ale copilului.
       2.2. -să identifice reguli şi norme de comportament civic în diferite situaţii.
    O3 Dezvoltarea unor comportamente releţionale privind constituirea grupurilor
    Sociale

       3.1. -să identifice locul şi rolul persoanelor familiare.
       3.2. -să participe la dezvoltarea climatului afectiv pozitiv în grup.
       *3.3. -să descrie şi să compare tipuri de relaţii şi atitudini sociale (colaborare, competiţie,
            solidaritate, toleranţă, intoleranţă )pornind de la situaţii concrete.
    O4 Dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi
    exprimării opiniilor personale în ceea ce priveşte activitatea grupurilor din care
    fac parte

       4.1. -să compare în termeni simpli informaţiile necesare luării unor decizii.
       *4.2. -să formuleze şi să exprime opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut
            civic.                               95
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
          4.3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
  Nr.    Unit. de      Ob. de                                 Nr.   Săpt
  Crt    învăţare      ref.               Conţinuturi              ore

  1.   Raporturile      1.1,    - Grupurile.
      noastre cu       1.2,    - Relaţii de rudenie.
       ceilalţi       2.2,    - Relaţii de prietenie.
       oameni        3.1,    - Relaţii de colaborare. Relaţii de
                  3.2,    competiţie.                        11   1-11
                  4.1.    - Conducătorul unui grup.
                        - Supunerea. Revolta.
                        - Invidia. Conflictul.
                        - Admiterea şi respingerea într-un grup
                        - Recapitulare. - Evaluare.


  2.   Manifestarea      1.1,    - Relaţiile dintre oameni în situaţii
       relaţiilor      1.2,    normale.
       dintre oa-      2.2,    - Relaţii cu diferite autorităţi.
      meni în di-      3.1,    - Relaţiile dintre oameni în situaţii           6   12-17
      ferite situaţii     3.2.    limită.
                        - Recapitulare. - Evaluare.


  3.    Drepturile      1.2,    -  Drepturile copilului.
       copilului      1.1,    -  Drepturile şi îndatoririle elevului.
                  2.1,    -  Încălcarea drepturilor copilului.           6    1-6
                  2.2,    -  Apărarea drepturilor copilului.
                  3.2,    -  Recapitulare. - Evaluare.
                  4.1.

  4.   Comunitatea       1.1,    -  Comunitatea locală.
                  1.2,    -  Poporul.                        6   7-12
                  2.2,    -  Patrie şi patriotism.
                  3.2,    -  Recapitulare. - Evaluare.
                  4.1.

  5.   Societatea şi      1.1,    -  Organizarea societăţii.
       statul        1.2,    -  Instituţiile statului român.              5   13-17
                  3.2,    -  Simboluril statului român.
                  4.1.    -  Recapitulare. - Evaluare.
                               96
                      4.4. PROIECTAREA UNITĂŢILOR
                          DE ÎNVĂŢARE
    Unitatea de învăţare: Raporturile noastre cu ceilalţi oameni
    Nr. de ore alocat: 11
Nr     Detalii     Ob.         Activităţi de                  Resurse       Evaluare   Nr.  Data
crt  de conţinut     ref.          învăţare                                    ore
               1.1.  -observarea şi comentarea unor imagini şi texte    Manualul, pag. 4,5,
1.  Grupurile.       2.2.  -discutarea în clasă a unor reguli;          caietul, auxiliare,           1
   Recapirulare.         -participarea la stabilirea regulilor în cadrul    planşe
                  grupurilor din care fac parte;             Activitate frontală şi  Observarea
               3.2.  -jocul de rol;                     în perechi        sistematică
               1.1.  -desprinderea înţelesului unui cuvânt din context ;
2.  Relaţii de rudenie      observarea şi comentarea unor imagini şi texte     Manualul, pag. 6,7,           1
                                                         Probă orală
               1.2.  -utilizarea de glosare, dicţionare liste de cuvinte  caietul tip,
                  pentru desprinderea sensului unor termeni        auxiliare,
                  specifici culturii civice ;              Culegere de texte
                                                         Fişă de lucru
               2.2.  -exersarea de roluri specifice prin activităţi pe   Activitate frontală,
                                                         (element de
                  grupe de lucru ;                    individuală şi în grup
                                                         portofoliu)
                  -simularea ;
               1.1.  -desprinderea înţelesului unui cuvânt din context ;
3.  Relaţii de prietenie     observarea şi comentarea unor imagini şi texte     Manualul, pag. 8,9,           1
                                                          Tema pentru
               1.2.  -utilizarea de glosare, dicţionare liste de cuvinte  caietul, auxiliare,
                                                          acasă
                  pentru desprinderea sensului unor termeni       planşe, fişe de lucru
                  specifici culturii civice ;              Culegere de texte
               2.2.  -exersarea de roluri specifice prin activităţi pe   Activitate frontală,
                  grupe de lucru ;                    individuală
                  -simularea ;
               3.1.  -exersarea unor reguli specifice în activitatea unui
                  grup
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse       Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                        ore

4.  Relaţii de         1.1.   -desprinderea înţelesului unui cuvânt din context ;         Manualul                  1
   colaborare.        1.2.   -utilizarea de glosare, dicţionare liste de cuvinte         pag.10-11,
   Relaţii de             pentru desprinderea sensului unor termeni              Caietul tip, auxiliare,
   competiţie.             specifici culturii civice ;                     Planşe
                     observarea şi comentarea unor imagini şi               Fişe de lucru
                 2.2.   -exersarea de roluri specifice prin activităţi pe          Culegere de texte
                     grupe de lucru ;                           Activitate frontală şi  Observarea
                     -simularea ;                             în grup          sistematică
                 3.1.   -exersarea unor reguli specifice în activitatea unui
                     grup
                                                        Manualul,
5.                1.1.   -desprinderea înţelesului unui cuvânt din context ;                      Probă orală   1
   Conducătorul unui                                             pag. 12,13,
                     observarea şi comentarea unor imagini şi texte
   grup                                                   caietul, auxiliare,
                 1.2.   -utilizarea de glosare, dicţionare liste de cuvinte
                                                        planşe
                     pentru desprinderea sensului unor termeni
                     specifici culturii civice ;                                  Fişă de lucru
                                                        Activitate frontală,
                 2.2.   -exersarea de roluri specifice prin activităţi pe                       (element de
                                                        individuală şi în
                     grupe de lucru ;                                        portofoliu)
                                                        perechi
                     -simularea ;

6.  Supunerea.         1.1.   -desprinderea înţelesului unui cuvânt din context ;                               1
   Revolta.              observarea şi comentarea unor imagini şi texte cu          Manualul,       Tema pentru
                     conţinut civic;                           pag. 14,15,      acasă
                 1.2.   -utilizarea de glosare, dicţionare liste de cuvinte         caietul, auxiliare,
                     pentru desprinderea sensului unor termeni              planşe
                     specifici culturii civice ;                     Fişe de lucru
                 2.2.   -exersarea de roluri specifice prin activităţi pe          Culegere de texte
                     grupe de lucru ;                           Activitate frontală,
                     -simularea ;                             individuală şi în grup
                 3.1.   -exersarea unor reguli specifice în activitatea unui
                     grup
                                           98
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse       Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                        ore
                 1.1.   -desprinderea înţelesului unui cuvânt din context ;         Manualul,
7.  Invidia.              observarea şi comentarea unor imagini şi texte cu          pag. 16,17,                1
   Conflictul.             conţinut civic;                           caietul tip, auxiliare,
                 1.2.   -utilizarea de glosare, dicţionare liste de cuvinte         planşe
                     pentru desprinderea sensului unor termeni              jocul de rol
                     specifici culturii civice ;                     Activitate frontală,
                 2.2.   -exersarea de roluri specifice prin activităţi pe          individuală şi
                     grupe de lucru ;                           în echipe         Observarea
                     -simularea ;                                          sistematică
                 1.1.   -desprinderea înţelesului unui cuvânt din context ;
8.  Admiterea şi            -observarea şi comentarea unor imagini şi texte           Manualul,                 1
   respingerea într-un         cu conţinut civic;                          pag. 18,19,       Probă orală
   grup.           1.2.   -utilizarea de glosare, dicţionare liste de cuvinte         caietul, auxiliare,
                     pentru desprinderea sensului unor termeni              Culegere de texte,
                     specifici culturii civice ;                     planşe          Fişă de lucru
                 2.2.   -exersarea de roluri specifice prin activităţi pe          Activitate frontală,   (element de
                     grupe de lucru ;                           individuală şi      portofoliu)
                     -simularea ;                             In grup
                 3.1.   -exersarea unor reguli specifice în activitatea unui
                     grup                                              Tema pentru
                 1.1.   -sistematizarea cunoştinţelor privitoare la relaţiile                     acasă
9.                    cu ceilalţi;                             Manualul, pag. 20,             2
   Recapitulare.                                              caietul, auxiliare,
                 2.2.   -exerciţii de completare a unor texte lacunare ;
                                                        planşe
                     - observarea şi comentarea unor imagini şi texte
                                                        Activitate frontală,
                     cu conţinut civic;
                                                        individuală

                                                        Probă de evaluare
10.  Evaluare                                                              Probă scrisă   1
                                                        elaborată
                                           99
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Manifestarea relaţiilor dintre oameni în diferite situaţii
    Nr. de ore alocat: 6

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                       ore

1.  Relaţii dintre                                                                  1
   oameni în situaţii     1.1.   - desprinderea intelesului unui cuvânt din context;
   normale               - observarea si comentarea unor imagini si texte                       Observarea
                                                        Manualul,        sistematică
                 1.2.   - utilizarea de glosare, dictionare, texte, liste de
                                                        pag. 22-30
                     cuvinte pentru deprinderea sensului unor termini
2.  Relaţii cu diferite         specifici culturii civice;                                          1
   autorităţi         2.2.   - alcătuirea unor minidictionare de termini civici;                     Probă orală
                                                        caietul tip,
                     - discutarea în clasa a unor reguli;
                                                        Culegere de texte
                     - simularea
3.  Relaţii dintre                                              auxiliare, planşe,   Fişă de lucru  1
                     - participarea la stabilirea regulilor în cadrul
   oameni în situaţii                                            Fişe de lucru      (element de
                     grupurilor din care fac parte elevii;
   limită               -stabilirea recompenselor sau a sancţiunilor                         portofoliu)
                     potrivite pentru fiecare situaţie
                                                        Activitate frontală,
                     - exersarea unor roluri specifice prin activităţi pe
                                                        individuală       Tema pentru   1
4.  Probleme              grupe de lucru
                                                        Activităţi în pereghi  acasă
   personale sau de      3.1.   - exersarea unor roluri specifice in activitatea unui
                                                        şi în grup
   grup                grup;
                 3.2.   - jocul de rol.
5.  Recapitulare.                                                                   1


6.  Evaluare.                                                Probă de evaluare            1
                                                                    Probă scrisă
                                                        elaborată
                                           100
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Drepturile colilului
    Nr. de ore alocat: 6

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                       ore
                 1.1.   - desprinderea intelesului unui cuvânt din context;
1.  Drepturile copilului        - observarea si comentarea unor imagini si texte                               1
                 1.2.   - utilizarea de glosare, dictionare, texte, liste de
                     cuvinte pentru deprinderea sensului unor termini                       Observarea
                     specifici culturii civice;                      Manualul,        sistematică
                 2.1.   - elaborarea unui regulament al clasei cu drepturi          pag. 32-40
2.  Drepturile şi            şi îndatoriri;                                                1
   îndatoririle elevilor        - discutarea în clasă a unor reguli;                             Probă orală
                     - participarea la stabilirea regulilor în cadrul           caietul tip,
                     grupurilor din care fac parte elevii;                Culegere de texte
3.  Încălcarea             - citirea şi comentarea drepturilor şi îndatoririlor         auxiliare, planşe,   Fişă de lucru  1
   drepturilor copilului        elevilor din clasele I-IV                      Fişe de lucru      (element de
                 2.2.   - completarea listelor cu alte drepturi şi îndatoriri                    portofoliu)
                     -stabilirea recompenselor sau a sancţiunilor
4.  Apărarea              potrivite pentru fiecare situaţie                  Activitate frontală,
   drepturilor copilului        -prezentarea drepturilor şi îndatoririlor în anumite         individuală       Tema pentru   1
                     situaţii                               Activităţi în pereghi  acasă
                     - descoperirea îndatoririi ce corespunde fiecărui          şi în grup
5.  Recapitulare.            drept
                 3.1.   - exersarea unor roluri specifice în activitatea unui                             1
                     grup.
                 3.2.   - jocul de rol.

6.  Evaluare.                                                Probă de evaluare            1
                                                                    Probă scrisă
                                                        elaborată                                           101
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Comunitatea
    Nr. de ore alocat: 6

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                      ore

1.  Comunitatea        1.1.   - desprinderea înţelesului unui cuvânt din context;                             1
   locală               - observarea şi comentarea unor imagini şi texte
                     cu conţinut civic;                                     Observarea
                                                Manualul,
                 1.2.   - utilizarea de glosare, dictionare, texte, liste de                    sistematică
                                                pag. 42-52
                     cuvinte pentru deprinderea sensului unor termini
2.  Poporul               specifici culturii civice;                                          1
                     - alcătuirea unor minidicţionare de termini civici;                     Probă orală
                                                caietul tip,
                                                Culegere de texte
                 2.2.   - simularea;
                                                auxiliare, planşe,
3.  Patrie şi patriotism        - discutarea în clasă a unor reguli;                            Fişă de lucru  1
                                                Fişe de lucru
                     - participarea la stabilirea regulilor în cadrul                      (element de
                     grupurilor din care fac parte elevii;                            portofoliu)
                                                Activitate frontală,
4.  Comunitatea        3.1.   - exersarea unor roluri specifice prin activităţi pe
                                                individuală
   internaţională           grupe de lucru;                                       Tema pentru   1
                                                Activităţi în pereghi
                 3.2.   - jocul de rol.                                       acasă
                                                şi în grup
5.  Recapitulare.       4.1.   - valorificarea informaţiei sociale oferite de mass
                     media.                                                    1


6.  Evaluare.                                                Probă de evaluare            1
                                                                   Probă scrisă
                                                        elaborată
                                           102
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Societatea şi statul
    Nr. de ore alocat: 5

Nr     Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                      ore

1.  Organizarea         1.1.   - desprinderea înţelesului unui cuvânt din context;                             1
   societăţii              - observarea şi comentarea unor imagini şi texte
                      cu conţinut civic;                                     Observarea
                                                Manualul,
                 1.2.   - utilizarea de glosare, dictionare, texte, liste de                    sistematică
                                                pag. 54-60
                      cuvinte pentru deprinderea sensului unor termini
2.  Instituţiile statului        specifici culturii civice;                                          1
   român                - alcătuirea unor minidicţionare de termini civici;                     Probă orală
                                                caietul tip,
                                                Culegere de texte
                 2.2.   - simularea;
                                                auxiliare, planşe,
                      - discutarea în clasă a unor reguli;                            Fişă de lucru
                                                Fişe de lucru
3.  Simbolurile statului         - participarea la stabilirea regulilor în cadrul                      (element de   1
   român                grupurilor din care fac parte elevii;                            portofoliu)
                                                Activitate frontală,
                 3.1.   - exersarea unor roluri specifice prin activităţi pe
                                                individuală
                      grupe de lucru;                                       Tema pentru
                                                Activităţi în pereghi
4.  Recapitulare.        3.2.   - jocul de rol.                                       acasă      1
                                                şi în grup
                 4.1.   - valorificarea informaţiei sociale oferite de mass
                      media.


5.  Evaluare.                                                 Probă de evaluare            1
                                                                    Probă scrisă
                                                        elaborată
                                            103
 5         ISTORIA ROMÂNILOR
ARIA CURRICULARĂ Om şi societate
DISCIPLINA         Istoria Românilor

CURRICULUM         Nucleu

NUMĂR ORE          1 ore pe săptămână – 34 ore annual
 NR.      SEMESTRUL            NR.
 CRT.                      ORE
 1.      Sem.  I            17
 2.      Sem. al II-lea         17
 3.        TOTAL            34
    MANUAL Istoria Românilor
    AUTORII Cleopatra Mihăilescu, Tudor Piţilă şi Steluţa Vlad
    EDITURA Aramis
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                   5.1. OBIECTIVE CADRU
     1. Reprezentarea timpului şi a spaţiului în istorie


     2. Cunoaşterea şi utilizarea surselor istorice


     3. Cunoaşterea şi utilizarea termenilor istorici


     4. Cunoaşterea şi interpretarea faptelor istorice


     5. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
                              105
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
              5.2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ    O1 Reprezentarea timpului şi a spaţiului în istorie

         1.1. -să ordoneze obiecte după criteriul „mai vechi” / „mai nou”
         1.2. -să ordoneze evenimente personale / evenimente istorice
         1.3. -să povestească aspecte ale legăturilor dintre mediul geografic şi viaţa oamenilor
    O2. Cunoaşterea şi utilizarea surselor istorice

         2.1. -să recunoască şi să utilizeze informaţii dintr-o sursă istorică
        *2.2. -să selecteze surse necesare pentru prezentarea unor evenimente / personalităţi
    O3. Cunoaşterea şi utilizarea termenilor istorici

         3.1. să folosească termeni istorici în situaţii diverse
    O4. Cunoaşterea şi interpretarea faptelor istorice

         4.1. -să aprecieze rolul oamenilor în desfăşurarea evenimentelor
         4.2. -să formuleze puncte de vedere cu privire la evenimente / fapte / personalităţi
        *4.3. -să compare fapte istorice, punând în evidenţă schimbările survenite
    O5. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
         5.1. -să exprime opinii personale în aprecierea faptelor din trecut şi prezent
                              106
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
          5.3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ


  Nr.    Unit. de      Ob. de                                 Nr.   Săpt
  Crt    învăţare      ref.               Conţinuturi              ore

  1.   Familia –
      forma de        1.1.    - Introducere în studiul istoriei
      organizare       1.2.      Ce este istoria?
      umană          1.3.      Timpul istoric şi mediul geografic               1-5
                                                     5
                  2.1.    - Familia În spaţiul românesc
                  3.1.    - Vecinii şi comunitatea
                  4.1.    - Copilaria de ieri şi de azi
                  4.2.    - Recapitulare
                  5.1.    - Evaluare  2.   Civilizaţii ale
      Antichităţii      1.2.    - Grecii, un model de cultura si
                  1.3.    civilizatie.
                        Fişă de personaj: Alexandru cel Mare
                  2.1.    - Roma. De la Cetate la Imperiu.
                  3.1.    - Geto-dacii.                       8   6-13
                        - Războaiele daco-romane
                  4.1.    - Dacia în timpul stăpânirii romane
                  4.2.    - Popoare de ieri, popoare de azi
                        - Recapitulare
                  5.1.    - Evaluare  3.   Fapte
                  1.1.
      istorice şi             - Formarea statelor medievale
                  1.2.
      personalităţi            româneşti.
                  1.3.
      în epoca              - Ţara Românească în timpul lui
                  2.1.                                  4   14-17
      medievală(I)            Mircea cel Bătrân
                  3.1.
                        - Faptele de vitejie ale lui Iancu de
                  4.1.
                        Hunedoare
                  4.2.
                        - Moldova în timpul lui Ştefan cel Mare
                  5.1.
                              107
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
  Nr.    Unit. de      Ob. de                                 Nr.   Săpt
  Crt    învăţare      ref.              Conţinuturi              ore


  4.
      Fapte
                        - Unirea Ţărilor Române sub Mihai
      istorice şi       1.1.
                        Viteazul
      personalităţi      1.2.
                        - Mari făuritori de cultură. Constantin
      în epoca        1.3.
                        Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir.
      medievală(II)      2.1.                                  5    1-5
                        - Mari călători şi descoperirile lor:
                  3.1.
                        Marco Polo, Fernando Magellan
                  4.1.
                        - Recapitulare
                  4.2.
                        - Evaluare
                  5.1.  5.
      Europa în
                        - Franţa în timpul lui Napoleon
      Epoca
                        Bonaparte (Mărturii istorice : Palatul de
      Modernă
                  1.1.    la Versailles)
                  1.2.    - Revoluţia de la 1848 în Ţările
                  1.3.    Române
                        - Unirea Principatelor Române din
                  2.1.    1859
                        - Cucerirea Independentei de stat             8   6-13
                  3.1.    (Mărturii istorice : Bucureşti , inima ţării)
                        - Participarea României la Primul
                  4.1.    Război Mondial
                  4.2.    - Formarea Statului National Unitar
                        Român (Mărturii istorice: Castelul Peleş
                  5.1.    - Recapitulare
                        - Evaluare  6.   Europa în
      Epoca          1.1.    - Exploratori tereştri şi călători în
      Contemporană      1.3.    Cosmos
                  2.1.    - Uniunea Europeană
                                                     4   14-17
                  4.2.    - Recapitulare finală
                  5.1.    - Evaluare finală
                              108
                    5.4. PROIECTAREA UNITĂŢILOR
                         DE ÎNVĂŢARE
    Unitatea de învăţare: Familia –forma de organizare umană
    Nr. de ore alocat: 5
Nr     Detalii     Ob.         Activităţi de                 Resurse       Evaluare    Nr.  Data
crt  de conţinut     ref.         învăţare                                     ore

1.  Ce este istoria?   1.2  -identificarea şi explicarea obiectului de studiu al                       1
                 istoriei                        -manual,        temă de lucru
   Timpul istoric şi  2.1  -recunoaşterea şi clasificarea dovezilor istorice    caiet tip,       în clasă,
   mediul geografic.     -întocmirea unor colecţii de obiecte şi imagini     fişe de lucru,
                 -organizarea unei expoziţii de bancnote şi       ilustraţii,
                 monede                         atlas istoric      observare
              4.1  -vizită la muzeu de istorie.                          sistematică,
              1.1  -prezentarea unor obiecte vechi aparţinând
2.  Familia în spaţiul     familiei
   românesc          -alcătuirea şi prezentarea arborelui genealogic al   -conversaţia,ex-    fişe de lucru,  1
                 familiei, folosind o schemă dată            plicaţia,exerciţiul,  tema pt
              1.2  -ordonarea cronologică a unor evenimente din      demonstraţia      acasă
                 viaţa personală
                 -portofoliu: acte personale importante
                                                         probă scrisă
              1.1  -prezentarea unor obicte vechi aparţinând
                                             -activitate frontală,  de evaluare
3.  Vecinii şi         familiei;
                                             în perechi,       formativă     1
   comunitatea     1.3  -alcătuirea şi prezentarea arborelui genealogic al
                                             în echipă,
                 familiei folosind o schemă dată;
                                             individuală
              2.1  -citirea unor texte care să ilustreze legătura dintre
                                                         portofoliu
                 om şi mediul în care trăieşte;
              3.1  -descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene
                 folosin surse de informare consultate;
                 -alcătuirea unor enunţuri utilizând termeni daţi;
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                       ore

4.  Copilăria de ieri şi    1.1   -prezentarea unor obiecte vechi;                                        1
   de azi               -ordonarea unor evenimente după criteriul mai            -manual,        temă de lucru
                     vechi, mai nou;                           caiet tip,       în clasă,
   Recapitulare        1.2.   -ordonarea unor benzi desenate reprezentând             fişe de lucru,
                     evenimente din viaţa personală, a oamenilor, din           ilustraţii,
                     istorie,                               atlas istoric      observare
                     -identificarea, dintr-o enumerare dată, a                          sistematică,
                     documentelor familiei,
                 1.3   -citirea unor texte care să ilustreze legătura dintre
                     om şi mediul în care trăieşte;                    -conversaţia,ex-    fişe de lucru,
                     -citirea şi discutarea unor pasaje din monografii          plicaţia,exerciţiul,  tema pt
                     ale localităţilor;                          demonstraţia      acasă
                     -descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene
                     folosin surse de informare consultate;
                 2.1   -identificarea caracteristicilor unor evenimente                       probă scrisă
                     prin descrierea unor imagini;                    -activitate frontală,  de evaluare
                 3.1   -alcătuirea unor enunţuri utilizând termeni daţi;          în perechi,       formativă
                 4.2   -discuţii în grupuri despre fapte petrecute în trecut        în echipă,
                     sau în prezent;                           individuală
                     -rezolvarea unui rebus.                                   portofoliu


5.  Evaluare          1.2   -menţionarea unor acte importante ale familiei            -fişe de lucru     probă scrisă   1
                 1.3   -ordonarea cronologică a unor imagini                            sumativă
                     reprezentând etape ale vieţii omului                 -exerciţiul
                 2.1   -alcătuirea unor enunţuri utilizând termeni istorici
                 3.1   -descrierea şi comentarea unor fotografii care            -activitate
                     ilus-trează legătura dintre viaţa omului şi mediul          independentă
                     geografic


                                           110
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Civilizaţii ale Antichităţii
    Nr. de ore alocat: 8

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                       ore

1.  Grecii un model de     1.3   -citirea hărţii geografice şi istorice;                                    1
   cultură şi civilizaţie   2.1   -descrierea modului de viaţă al grecilor;              -manual,        temă de lucru
                 3.1   -compararea unor construcţii din perioada              caiet tip,       în clasă,
                     elenistică prin observarea şi comentarea unor            fişe de lucru,
                     imagini;                               ilustraţii,
                 4.1   -citirea unor texte din Legendele Olimpului;             atlas istoric      observare
                                                                    sistematică,

2.  Roma- de la cetate     1.3   -citirea hărţii geografice şi istorice;                                    1
   la Imperiu. De la      2.1   -descrierea modului de viaţă al romanilor; -conversaţia,ex-                 fişe de lucru,
   Roma la               -compararea modului de viaţă şi ocupaţiile plicaţia,exerciţiul,               tema pt
   Constantinopol           romanilor cu ale grecilor         demonstraţia                   acasă
   (Traian)

   ¤                                                                probă scrisă
3.  Dacii şi romanii –     1.3   -descrierea portului dacilor şi romanilor;              -activitate frontală,  de evaluare    1
   strămoşii noştri      2.1   -prezentarea modului de viaţă al celor două             în perechi,       formativă
                     popoare;
   (Decebal)              -identificarea pe harta geografică şi istorică a
                     Daciei şi Imperiului Roman;                     în echipă,       portofoliu
                     -observarea şi comentarea unor imagini;               individuală
                     -descrierea procesului romanizării, al creştinizării,
                     al formării poporului român şi a limbii române;                                           111
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                       ore
   ¤
4.   Războaiele daco-      1.3   -exerciţii de identificare a unor teritorii şi localităţi                           2
   romane               antice pe hărţile istorice;                     -manual,        temă de lucru
                 2.1   -observarea / comentarea unor imagini referitoare          caiet tip,       în clasă,
   ¤ Dacia în timpul          la războaiele daco-romane;                      fişe de lucru,
   stăpânirii romane          Realizarea portretului regelui dac;                 ilustraţii,
                     -identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind          atlas istoric      observare
                     întrebări ajutătoare;                                    sistematică,
                 4.1   -comentarea unor texte literare, a unor imagini;

   ¤                                                    -conversaţia,ex-    fişe de lucru,
5.   Popoare de ieri şi     1.3   -citirea hărţii geografice şi istorice;               plicaţia,exerciţiul,  tema pt      1
   de azi           2.1   -identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind          demonstraţia      acasă
   (Carol cel Mare)          întrebări ajutătoare;
                 3.1   -prezentarea unor obiceiuri şi tradiţii ale
                     minorităţilor din localitatea natală;                            probă scrisă
                 4.1   -identificarea unor mesaje exprimate în diferite           -activitate frontală,  de evaluare
                     enunţuri;                              în perechi,       formativă
                                                        în echipă,

   ¤                                                                portofoliu
6.  Recapitulare        1.1   -ordonarea cronologică a unor evenimente                                    2
   Evaluare              istorice pe baza unui suport imagistic;
                 1.3   -descrierea modului de viaţă al civilizaţiilor antice; individuală              probă scrisă
                     -jocuri didactice: Adevărat sau fals?, Descoperă                       sumativă
                     cuvintele!, Ce ştim despre…? Rebusuri;
                                           112
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Fapte istorice şi personalităţi în Epoca Medievală
    Nr. de ore alocat: 9
Nr     Detalii     Ob.          Activităţi de                           Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt  de conţinut     ref.           învăţare                                              ore

1.  Formarea statelor      2.1   -constituirea statelor feudale româneşti;                                   1
   medievale              -conducerea expediţiei maghiare antitătăreşti de           -manual,        temă de lucru
   româneşti              la răsărit de Carpaţi de către Dragoş Vodă;             caiet tip,       în clasă,
   (Mănăstirea         3.1   -unirea sub o singură autoritate a formaţiunilor           fişe de lucru,
   Curtea de Argeş)          prestatale din nord vestul Moldovei;                 ilustraţii,
                 2.1   -recunoaşterea ctitoriei creştine de la Curtea de          atlas istoric     observare
                     Argeş                                            sistematică,


2.   Ţara Românească      1.3   -citirea hărţii geografice şi istorice;        -conversaţia,ex-           fişe de lucru,  1
   în timpul lui Mircea    2.1   -identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind plicaţia,exerciţiul,           tema pt
   cel Bătrân             întrebări ajutătoare;                 demonstraţia             acasă
   (Vlad Ţepeş,        1.2   -ordonarea cronologică a evenimentelor istorice
   Castelul Bran)           prezentate;
                 5.1   -comentarea unor texte literare, a unor imagini;
                                                -activitate frontală,
                                                în perechi,              portofoliu
3.   Faptele de vitejie     1.3   -citirea hărţii geografice şi istorice;        în grup                         1
   ale lui Iancu de      2.1   -identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind
   Hunedoara              întrebări ajutătoare;
   Moldava în vremea      3.1   -comentarea unor texte literare, a unor imagini;   în echipă,
   lui Ştefan cel Mare     4.2   -discuţii în grupuri despre fapte petrecute în trecut                    probă scrisă
                     -recunoaşterea conducătorilor şi localizarea în                       de evaluare
                     timp şi în spaţiu domnia lor                                sumativă
                 3.1   -repovestirea unor legende istorice
                                                 individuală
4.  Evaluare                                                                     1

                                           113
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                       ore
                 1.3   -citirea hărţii geografice şi istorice;
5.  ¤ Unirea Ţărilor          -compararea unor fapte istorice pe baza                                    1
   Române sub Mihai          informaţiilor şi a imaginilor;                    -manual,        temă de lucru
   Viteazul          2.1   -comentarea unor texte literare, a unor imagini;           caiet tip,       în clasă,
   (Viena)           3.1   -realizarea portretului domnitorului;                fişe de lucru,
                 5.1   -discuţii despre importanţa actului Unirii de la           ilustraţii,
                     1600 pe plan intern şi extern;                    atlas istoric
                     -observarea şi comentarea simbolurilor de pe
                     pecetea lui Mihai Viteazul, pe baza imaginilor                        observare
                 1.3   -citirea hărţii geografice şi istorice;                           sistematică,
6.  ¤ Mari făurători de         -compararea unor fapte istorice pe baza               -conversaţia,ex-             1
   cultură.              informaţiilor şi a imaginilor;                    plicaţia,exerciţiul,
   Constantin             -identificarea unor mesaje exprimate prin              demonstraţia
   Brâncoveanu şi           intermediul unui fragment dat;
   Dimitrie Cantemir     4.2   -exprimarea opiniei personale despre sfârşitul lui                      fişe de lucru,
                     Constantin Brâncoveanu;                                   tema pt
                     -prezentarea unor ilustraţii şi informaţii despre          -activitate frontală,  acasă
                     stilul brâncovenesc;                         în perechi,
                 1.3   -citirea hărţii geografice şi istorice;
7.  ¤ Mari călători şi     2.1   -identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind                               1
   descoperirile lor:         întrebări ajutătoare;                        în echipă,
   (Cristofor Columb,     3.1   -compararea unor fapte istorice pe baza
   Magellan, Spătarul         informaţiilor şi a imaginilor;                                portofoliu
   Nicolae Milescu,          -completarea vocabularului cu termeni istorici;
   Veneţia)          4.1   -identificarea importanţei marilor descoperiri
                     geografice;                             în grup
                     -discuţii în grup despre relatările călătorilor;
                 4.2   -identificarea importanţei călătoriilor lui Marco
                     Polo şi locul acestuia între călătorii celebri                        probă scrisă
                                                                    de evaluare
   Recapitulare                                                                    2
                                                        individuală       sumativă
8.  Evaluare

                                           114
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Europa în Epoca Modernă
    Nr. de ore alocat: 8
Nr       Detalii      Ob.       Activităţi de                            Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt     de conţinut     ref.       învăţare                                               ore
                      1.2   -ordonarea cronologică a unor benzi
1.  Franţa în timpul lui             desenate din istorie                                         1
   Napoleon Bonaparte          1.3   -citirea hărţilor istorice                 -manual,        temă de lucru
                          -observarea şi comentarea unor imagini           caiet tip,       în clasă,
2.  Revoluţia de la 1848 în            şi texte;                         fişe de lucru,              1
   Ţările Române (Cluj)             -vizionarea şi comentarea unot filme şi          ilustraţii,
                          diapozitive cu subiect istoric               atlas istoric
                      2.1   -citirea unor surse istorice                            observare
3.  Unirea Principatelor             -identificarea informaţiei dintr-o sursă                      sistematică,   1
   Române din 1859 (Iaşi,            folosind întrebări ajutătoare
   Alexandru Ioan Cuza)             -folosirea compunerii, povestirii,             -conversaţia,ex-
                          dramatizării pentru prezentarea unui fapt         plicaţia,exerciţiul,
                          istoric                          demonstraţia      fişe de lucru,
4.  Cucerirea Independenţei                                                              1
                          -realizarea în grup a unei mape                          tema pt
   de stat
                          ”Ştiaţi că..?”                                   acasă
   (Bucureşti, Badea Cârţan)
                      3.1   -exerciţii de completarea a unor enunţuri
                          lacunare pe teme istorice                 -activitate frontală,
5.  Participarea României la           -exerciţii de completare a unor rebusuri          în perechi,                1
   Primul Război Mondial             pe teme istorice                      în grup
                          -redactarea unor scurte compuneri după                       portofoliu
                          un plan
6.  Formarea Statului Naţional      4.1   -citirea şi discutarea unor pasaje din                                1
   Unitar Român                 monografii ale localităţilor                în echipă,
   (Regina Maria,            4.2   -discuţii în grup referitoare la faptele unor
   Castelul Peleş)                personalităţi, la evenimentele desfăşurate                     probă scrisă
                          într-o perioadă                                  de evaluare
                          -formularea unor opinii personale                         formativă
7   Recapitulare. Evaluare            referitoare la informaţii provenite din          individuală                2
                          lectura textelor

                                           115
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Europa în Epoca Contemporană
    Nr. de ore alocat: 4

Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                       ore

5.  Exploratori tereştri                                           -manual,        temă de lucru   1
   şi călători în           - ocalizarea României în continentul Europa;             caiet tip,       în clasă,
   Cosmos               - exerciţii de recunoaştere a simbolurilor UE;            fişe de lucru,
                     - exerciţii de intonare a imnului;                  ilustraţii,       observare
                     - descrierea drapelului României, comparativ cu           atlas istoric      sistematică,
6.  Uniunea               drapelul UE;                                                  1
   Europeană              - concurs de desene pe tema                     -conversaţia,ex-    fişe de lucru,
                     “Unitate în diversitate”;                      plicaţia,exerciţiul,  tema pt
                     - alcătuirea unui album de prezentare “Europa”            demonstraţia      acasă

                                                        -activitate frontală,  portofoliu
                                                        în perechi,                1
7.  Evaluare.                                                în grup                  1
   Recapitulare                                               în echipă,       probă scrisă
   finală.                                                             de evaluare
                                                        individuală       formativă
                                           116
 6        GEOGRAFIA ROMÂNIEI
ARIA CURRICULARĂ Om şi societate
DISCIPLINA        Geografia României

CURRICULUM        Nucleu

NUMĂR ORE         1 ore pe săptămână – 34 ore anual
 NR.     SEMESTRUL           NR.
 CRT.                    ORE
 1.      Sem.  I            17
 2.     Sem. al II-lea          17
 3.       TOTAL             34
    MANUAL Geografia României
    AUTORII Manuela Popescu, Ştefan Pacearcă
    EDITURA Aramis
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                   6.1. OBIECTIVE CADRU
     1. Reprezentarea spaţiului geografic (de la localitate la planetă)


     2. Relaţionarea elementelor geografice, pe baza unor surse diferite


     4. Utilizarea adecvată a limbajului specific geografiei


     5. Manifestarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre
       om şi mediul înconjurător
                              118
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
              6.2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

    O1. Reprezentarea spaţiului geografic (de la localitate
    1.1.- să se situeze în spaţiul imediat, apropiat şi local;
    1.2. -să aprecieze în mod empiric distanţe accesibile direct;
    1.3. -să utilizeze mijloace elementare de orientare (puncte cardinale, alte repere observabile) în
         spaţiul apropiat, al orizontului local şi al ţării;
    *1.4. -să utilizeze la nivelul ţării, al Europie, al Planetei mijloace elementare de prezentare a
        spaţiului (imediat,k apropiat, local),
    1.5. -să localizeze corect elemente ale spaţiului geografic (de la localitate la planetă), într-un
        context dat;
    *1.6. -să coreleze elemente din realitate cu reprezentarea lor cartografică, utilizând scara de
        proporţie şi legendă.

    O2. Relaţionarea elementelor geografice, pe baza unor surse diferite
    2.1. -să observe progresiv elemente din realitatea înconjuratoare;
    2.2. -să înregistreze date specifice geografiei, observate sau deja prelucrate;
    2.3. -să identifice în diferite surse de informare (texte, harti, imagini etc.) caracteristici ale
        realităţii înconjuratoare;
    2.4. -să descopere relaţii simple între diverse elemente din mediul înconjurator, direct sau
        percepute mediat (redate în diferite moduri);
    *2.5. -să compare elemente şi relaţii reprezentate la niveluri şi la scări diferite (de la orizontul
        apropiat la planetă);
    *2.6. -să situeze anumite elemente grafice într-o ierarhie spaţială (de la localitate la planetă).

    O3. Utilizarea adecvată a limbajului specific geografic
    3.1. -să construiască enunţuri simple şi dezvoltate despre fenomene şi fapte observate
        în realitatea înconjuratoare;
    3.2. -să descrie în enunţuri simple elemente reprezentate pe suporturi cartografice;
    *3.3. -să elaboreze enunţuri explicative referitoare la fenomene din lumea înconjurătoare, pe
        baza observării directe a acestora.

    O4. Manifestarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre
    om şi mediul înconjurător
    4.1. -să îşi exprime interesul pentru cunoaşterea mediului înconjurator, identificând
        diferite modalităţi de conservare şi de ocrotire a mediului înconjurator;
    4.2. -să colaboreze cu cei din jur, în spiritul iniţiativei faţă de protecţia mediului de viata;
                              119
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
          6.3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
  Nr.    Unit. de      Ob. de                                 Nr.   Săpt
  Crt    învăţare      ref.               Conţinuturi              ore

  1.   Elemente de     1.1, 1.2,   -  Linia orizontului .Punctele cardinale
      geografie a     1.3, 1.5,   -  Orientarea în orizontul apropiat
      orizontului     2.1, 2.2,   -  Caracterizarea orizontului local            5    1-5
      apropiat şi     2.3,2.4,    -  De la orizontul local la ţară
        local      3.1, 3.2,   -  Recapitulare. Evaluare.
                4.1, 4.2.

  2.   Elemente de       1.1,    - Poziţia geografică a României
      geografie a       1.3,    - Relieful României-caracteristici
      României        1.5,    generale
                  2.3,    - Vremea şi clima
                  3.1,    - Râurile şi Dunărea                   10   5-15
                  3.2,    - Lacurile şi Marea Neagră
                  4.1,    - Vegetaţia, animalele şi solurile
                  4.2.    - Locuitorii şi aşezările omeneşti
                        - Principalele activităţi economice
                        - Recapitulare. Evaluare.


  3.   Marile unităţi     1.3,    - Munţii Carpaţi
      geografige       1.5,    - Carpaţii Orientali
       ale ţării       2.3,    - Carpaţii Meridionali                   2   16-17
                  2.4,    - Carpaţii Occidentali
                  3.1,    - Dealurile şi podişurile
                  3.2,    - Depresiunea Transilvaniei
                  4.1,    - Câmpiile                        10   1-10
                  4.2.    - Câmpia Română
                        Unităţile administrativ teritoriale
                        - Recapitulare. Evaluare.


  4.   România în      1.3, 1.5,   -  România – ţară europeană
      Europa şi pe     2.3, 2.4,   -  Europa – caracterizare generală
       Glob       3.1, 3.2,   -  Uniunea Europeană                   7   11-17
                4.1, 4.2.   -  Planeta noastră, Tera
                        -  Recapitulare. Evaluare.
                        -  Recapitulare finafă
                              120
                     6.4. PROIECTAREA UNITĂŢILOR
                         DE ÎNVĂŢARE
    Unitatea de învăţare: Elemente de geografie a orizontului apropiat şi local
    Nr. de ore alocat: 5
Nr     Detalii     Ob.         Activităţi de                 Resurse    Evaluare    Nr.  Data
crt  de conţinut     ref.         învăţare                                 ore

1.  Linia orizontului.  1.1.  - exerciţii de localizare empirică, pe teren şi pe                    1
   Punctele cardinale     hartă, a elementelor din orizontul imediat, local şi  -Conversaţia,
                 apropiat;                       munca cu harta,  Observarea
                 - recunoaşterea şi localizarea, în diferite surse de  explicatia,    sistematică
                 informare (ex. fotografii, diapozitive etc.), a unor  povestirea,
                 obiecte aparţinând spaţiului imediat, apropiat şi   expunerea,
                 local;                         exerciţiul,
              1.2.  - exerciţii pe teren de apreciere empirică şi de    jocul didactic.
                 măsurare a unor distanţe accesibile;                   Fişă de lucru
              1.3.  - exerciţii de localizare empirică, pe teren, a             (element de
                 punctelor cardinale.                           portofoliu)

                                             -Harta Romaniei
2.  Orientarea în    1.3.  - realizarea unor reprezentări cartografice simple   Atlas geografic          1
   orizontul apropiat     ale orizontului apropiat;               Glob pământesc
              1.5.  - exerciţii de localizare, în situaţii diferite;             Tema pentru
              2.2.  - exerciţii de notare sub diferite forme a datelor            acasă
                 observate;
                 - măsurători ale spaţiului de clasă şi al şcolii;
                 - realizarea unei scări de proporţii;         -Munca
                 - redarea în plan a obiectelor;            independentă
              4.1.  - explorarea mediului din orizontul apropiat.
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr    Detalii        Ob.               Activităţi de                    Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut       ref.               învăţare                                      ore

3.  Caracterizarea       1.3.   - realizarea unor reprezentari cartografice simple          -Conversaţia,              1
   orizontului local          ale orizontului apropiat şi local;                  munca cu harta,
                 1.5.   - exerciţii de recunoaştere a unor elemente ale           explicatia,      Observarea
                     spaţiului geografic local,                      povestirea,      sistematică
                 1.1.   - exerciţii de localizare empirică, pe teren şi pe          expunerea,
                     hartă, a elementelor din orizontul imediat, local şi         exerciţiul,
                     apropiat;                              jocul didactic.
                     - recunoaşterea şi localizarea, în diferite surse de
                     informare (ex. fotografii, diapozitive etc.), a unor
                     obiecte aparţinând spaţiului imediat, apropiat şi                      Fişe de lucru
                     local;
                 2.1.   - exerciţii de observare nedirijată şi dirijată;
                     - exerciţii de descriere succintă, cu ajutorul            -Harta Romaniei
                 3.1.   termenilor specifici, a unui element observat            Atlas geografic
                 4.1.   direct,                               Glob pământesc
                     - explorarea mediului din orizontul local, inclusiv a                    Tema pentru
                     consecinţelor intervenţiei omului;                             acasă
                 4.2.   - jocuri de rol.


4.  De la orizontul           - exerciţii de localizare a elementelor din orizontul -Activitate frontală ,                 1
                 1.3.
   local la ţară            imediat, din cel local şi din ţară, cu ajutorul unor activitate în perechi,
                     repere;                                           Portofoliu
   Recapitulare.            - treceri succesive de scară ilustrate pe hărţi
                     - caracterizarea reliefului ţării noastre ;
                 2.3.
                     - localizarea pe harta patriei a formelor de relief
                     ale ţării.
                     - realizarea unor proiecte de grup.
                 4.2.                              munca                 Evaluare
                                                independentă             sumativă
   Evaluare.
5.                                                                           1
                                           122
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Elemente de geografie a României. Caracteristici geografice generale.
    Nr. de ore alocat: 10

Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                   Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut        ref.               învăţare                                      ore

1.  Poziţia geografică a     1.5.   - localizarea pe hartă a principalelor ţări vecine          -Conversaţia,     Observarea    1
   României                - definirea noilor termeni                      munca cu harta,    sistematică
                  2.3.   - citirea unor texte şi date importante despre sate         explicatia,
                       şi oraşe                               povestirea,
                       - exerciţii – joc de orientare pe hartă               expunerea,
                                                         exerciţiul,
2.  Relieful României           - completarea unei hărţi cu marile unităţi de relief         jocul didactic.             1
                       - localizarea munţilor pe harta patriei;                          Fişe de lucru
                  3.1.   - descrierea grupelor de munţi folosind limbajul
                       specific;
                  3.2.   - exerciţii de completare a unor hărţi cu              -Harta Romaniei
                       denumirile principalilor munţi care formează             Atlas geografic
                       Carpaţii Orientali/ Meridionali / Occidentali ;           Glob pământesc

3.  Vremea şi clima        2.1-   - cunoasterea factorilor ce caracterizeaza                         Tema pentru   1
                       vremea;                               -Activitate frontală  acasă
                       - descrierea aspectelor importante ale climei;            activitate în
                  2.2.   - identificarea particularităţilor climei în funcţie de       perechi,
                       fiecare formă de relief;
                       - exerciţii de identificare a factorilor ce conduc la
                       modificarea climei;
                  3.1.   - descrierea aspectelor importante
4.  Râurile şi Dunărea           - localizarea pe hartă                                   Portofoliu    1
                       - identificarea principalelor caracteristici ale           munca
                       Deltei Dunării                            independentă
5.  Lacurile şi Marea       3.2.   - observarea asemănărilor şi deosebirilor între                               1
   Neagră                 apele stătătoare şi cele curgătoare

                                           123
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                   Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt    de conţinut        ref.               învăţare                                      ore

6.  Vegetaţia, animalele     3.1.   - recunoaşterea pe imagini a unor plante şi             -Conversaţia,              1
   şi solurile              animale                               munca cu harta,    Observarea
                       - realizarea unui poster cu plante / animale din           explicatia,      sistematică
                       ţara noastră                             povestirea,
                       - completarea unui rebus                       expunerea,
                  3.2.   - descrierea aspectelor mai importante ale solului          exerciţiul,
                       realizarea unei colecţii cu diferite tipuri de sol          jocul didactic.

                       -culegerea unor date şi informaţii despre locuitorii                    Fişe de lucru
7.  Locuitorii şi aşezările        ţării şi a aşezărilor lor                                          1
   omeneşti           1.5.   -localizarea pe hartă a principalelor oraşe ale ţării
                       -citirea unor texte şi date importante despre sate          -Harta Romaniei
                       şi oraşe                               Atlas geografic
                                                         Glob pământesc
                       - exerciţii de recunoaştere pe imagini a                          Tema pentru
8.  Principalele activităţi         principalelor resurse naturale                              acasă      1
   economice           3.2.   - completarea   unui tabel în care se cere
                        precizarea întrebuinţării resurselor                -Activitate frontală
                       - localizarea pe hartă a principalelor resurse            activitate în
                  3.1.   - definirea noilor termini;                     perechi,
                  4.1.   - alcătuirea unui jurnal de călătorie pe baza            activitate în grup
                       principalelor activităţi economice;                             Portofoliu
                       - descrierea succintă a principalelor activităţi
                       economice;

9.  Recapitulare         4.2.   - jocuri de rol;                           munca                  2
   Evaluare                - realizarea unor proiecte de grup.                 independentă      Evaluare
                       - probă de evaluare                                     sumativă


                                           124
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Marile unităţi geografice ale ţării
    Nr. de ore alocat: 12

Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                   Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut        ref.               învăţare                                      ore

1.  Munţii Carpaţi        1.1.   - activităţi cu harta, atlasul;                   -Conversaţia,     Observarea    1
                  2.1.   - activităţi de observare în natură;                 munca cu harta,    sistematică
                       - completarea unor fişe de observare date;              explicatia,
                       - stabilirea modului de formare/ a limitelor/ a           povestirea,
2.  Carpaţii Orientali           înălţimilor cu vârfurile respective pentru fiecare          expunerea,               1
                       ramură carpatică;                          exerciţiul,      Fişe de lucru
                  2.4.   - identificarea grupelor de munţi şi a râurilor ce le        jocul didactic.
                       traversează;
3.  Carpaţii Meridionali     3.1.   - exerciţii de stabilire de asemănări şi deosebiri;                             1
                  3.2.   - realizarea unor descrieri orale şi scrise (scrisori,
                       povestiri, reclame, afişe) a formelor de relief, a          -Harta Romaniei    Tema pentru
                       unui oraş, sat etc.                         Atlas geografic    acasă
4.  Carpaţii Occidentali          - activităţi cu harta, atlasul;                   Glob pământesc             1
                       - activităţi de observare în natură;
                  2.3.   - stabilirea anumitor însuşiri specifice dealurilor şi
                       podişurilor;                             -Activitate frontală
5.  Dealurile şi podişurile        - stabilirea vecinilor şi a unitatilor de relief vecine       activitate în     Portofoliu    1
                       pentru Subcarpati si Dealurile de Vest;               perechi,
                  2.4.   -identificarea la hartă, stabilirea limitelor şi a
                       unităţilor de relief vecine, precizarea resurselor
6.  Podişurile.              pentru Depresiunea Transilvaniei, Podişul              munca                  1
   Depresiunea              Moldovei, Podişul Getic, Podişul Dobrogei;              independentă
   Transilvaniei         4.1.   - stabilirea aspectelor specifice, a importanţei
                       economice, a părţilor din care sunt alcătuiţi;
                       - precizarea grupelor din care sunt alcătuiţi.


                                           125
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                   Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut        ref.               învăţare                                      ore

7.  Câmpiile           1.1.   - activităţi cu harta, atlasul;                   -Conversaţia,     Observarea    1
                  2.1.   - activităţi de observare în natură;                 munca cu harta,    sistematică
                  3.2.   - completarea unor fişe de observare date;              explicatia,
                       - precizarea caracteristicilor, înălţimilor, climei şi        povestirea,
8.  Câmpia Română             a râurilor care le străbat;                     expunerea,               1
                  2.4.   - identificarea la hartă a Câmpiei de Vest şi a           exerciţiul,
                       unităţii de relief cu care se învecinează pe             jocul didactic.    Fişe de lucru
                       teritoriul ţării noastre;
                  3.2.   - precizarea celor mai mari râuri, a oraşelor şi a
9.  Unităţile administrativ        importanţei economice pe care o prezintă;                                  1
   teritoriale              - relatări, discuţii în grup;                    -Harta Romaniei    Tema pentru
                  1.5.   -exerciţii de localizarea unor comune, oraşe,            Atlas geografic    acasă
                       judeţe;                               Glob pământesc
                  1.1.   - recunoaşterea şi localizarea, în diferite surse de
10.  Bucureşti               informare (ex. fotografii, diapozitive etc.), a unor                             1
   Capiatala României           obiecte aparţinând spaţiului imediat, apropiat şi                      Portofoliu
                       local;                                -Activitate frontală
                       - exerciţii de localizare, pe harta ţării, a oraşului        activitate în
                        Bucureşti;                             perechi,
11.  Recapitulare         4.2.   - exerciţii de completare a mapei geografice cu           activitate în grup           2
   Evaluare                imagini

                       - probă de evaluare                         munca         Evaluare
                                                         independentă      sumativă
                                           126
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: România în Europa şi pe glob
    Nr. de ore alocat: 7
Nr     Detalii     Ob.         Activităţi de                             Resurse      Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut     ref.         învăţare                                               ore

1.  România ţară         1.5.   - localizarea pe hartă a principalelor ţări din           -Conversaţia,     Observarea    1
   europeană               Europa şi stabilirea poziţiei gografice a României;         munca cu harta,    sistematică
                  2.4.   - exerciţii de identificare a reliefului, a climei, a        explicatia,
                       vegetaţiei, a apelor;                        povestirea,
                       - stabilirea elementelor naturale de importanţă           expunerea,
2.  Europa                 europeană ;                             exerciţiul,      Fişe de lucru  1
   caracterizare         3.1.   - definirea noilor termeni;                     jocul didactic.
   generală                - citirea unor texte şi date importante despre
                       ţările Europei;
                       - exerciţii – joc de orientare pe hartă;
                  4.2.   - exerciţii de descoperire a caracteristicilor                       Tema pentru
3.  Uniunea Europeană           geografice ale continentului;                    -Harta Romaniei    acasă      1
                  2.3.   - identificarea la harta a principalelor râuri, fluvii,       Atlas geografic
                        lacuri;                              Glob pământesc
                       - precizarea resurselor naturale;
4.  Planeta noastră,       3.2.   - menţionarea ţărilor cuprinse de Uniunea                                  1
   Terra                 Europeana;                                         Portofoliu
                  4.1.   - stabilirea scopului Uniunii Europene;               -Activitate frontală
                       - jocuri de rol pe tema Uniunii Europene;              activitate în
                  3.2.   - exerciţii de prezentare a planetei;                perechi,
5.  Recapitulare         4.2.   - jocuri de descoperire a momentelor cele mai            în grup        Evaluare     2
   Evaluare                importante în descoperirea planetei;                            sumativă

                       - poziţia geografică, relieful, clima, apele,
6.  Evaluare finală            vegetaţia şi animalele sălbatice, populaţia, munca                              1
                       aşezările, resurse naturale şi principalele independentă                  Evaluare
                       activităţi economice                                    finală


                                           127
 7        EDUCAŢIE PLASTICĂ
ARIA CURRICULARĂ Arte
DISCIPLINA         Educaţie plastică

CURRICULUM         Nucleu

NUMĂR ORE         1 ore pe săptămână – 34 ore anual
 NR.      SEMESTRUL            NR.
 CRT.                     ORE
 1.      Sem.  I            17
 2.      Sem. al II-lea         17
 3.       TOTAL            34
    CAIETUL Educaţie plastică
    AUTORII Marcela Peneş
    EDITURA Aramis
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                   7.1. OBIECTIVE CADRU
     1. Cunoaşterea şi utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru şi a
       unor tehnici specifice artelor plastice


     2. Analiza formelor, a culorilor şi a amestecurilor acestora, în mediul
       Înconjurător şi pe imagini


     6. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic


     7. Exprimarea prin şi despre compoziţii plastice
                              129
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
              7.2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

    O1. Cunoaşterea şi utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru şi a
    unor tehnici specifice artelor plastice
    1.1.- să utilizeze conştient diverse materiale (culori de apă, tuşuri, creioane, pensule, plastilină)
        în vederea opţinerii unor rezultate anticipate;
    1.2.- să utilizeze tehnicile specifice materialelor selectate (tehnici ale culorilor de apă, tehnici
        mixte, tehnici ale colajului);
    *1.3.- să diversifice gama de tehnici de modelare utilizate, în funcţie de rezultatele intenţionate;


    O2. Analiza formelor, a culorilor şi a amestecurilor acestora, în mediul
    înconjurător şi pe imagini
    2.1.- să compare rezultatele amestecurilor cromatice şi acromatice, din punct de vedere al
        tehnicii utilizate;
    2.2.- să selecteze dominante cromatice, culori sau dominante cromatice, în vederea folosirii
        unor tehnici sau a unor combinaţii de tehnici, în funcţie de rezultatul proiectat;
    2.3.- să selecteze culori, nuanţe şi tonuri, în vederea obţinerii de dominante cromatice;
    *2.4.- să integreze în imagini plastice diverse forme din natură;


    O3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic
    3.1.- să identifice elemente de limbaj plastic, în diferite ipostaze (puncte, linii, pete cromatice şi
        valorice forme),
    3.2.- să genereze puncte, linii, pete cromatice şi acromatice şi forme expresive;
    3.3.- să valorifice ipostazele elementelor de limbaj plastic, în reprezentări expresive
        intenţionate,
    *3.4.- să exprime clar şi coerent un mesaj intenţionat, valorificând integrat caracteristicile
        elementelor de limbaj plastic;


    O4. Exprimarea prin şi despre compoziţii plastice
    4.1.- să compună spaţiul plastic valorificând potenţialul expresiv al elementelor de limbaj
        plastic, conform propriilor intenţii;
    4.2.- să valorifice ipostazele elementelor de limbaj plastic, în reprezentări expressive
        intenţionate,
    4.3.- să realizeze compoziţii într-o dominantă cromatică intenţionată,
    4.4.- să organizeze spaţiul plastic liniar şi/sau chromatic, cu accent pe valoarea expresivă a
        dominantei cromatice;
    4.5.- să aprecieze modul de utilizare a elementelor de limbaj plastic, în propriile lucrări şi în
        lucrările celorlalţi;
    *4.6.- să modeleze forme tridimensionale, care să exprime clar mesajul intenţionat.                              130
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
          7.3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ


                           Semestrul I


 Nr     Unit. de      Ob. de                                 Nr.   Săpt
 Crt    învăţare       ref.               Conţinuturi              ore

 1.
                  1.1.    - Cunoaşterea materialelor şi a
                        instrumentelor specifice educaţiei                 1,
      Materiale şi            plastice                              2,
                                                     3
      tehnici de       1.2.    - Cunoaşterea modului de utilizare a                3.
       lucru               acestora
                        - Evaluare 2.
                        - Steaua culorilor
                        - Culori primare. Culori binare
                        - Culori calde. Culori reci
                                                     10
                        - Nonculorile                           4-13
                  2.1.    - Obţinerea griurilor prin amestecul
                        nonculorilor
                  2.2.    - Obţinerea nuanţelor
     Amestecuri de             - Obţinerea tonurilor
      culori şi       2.3.    - Evaluare
      nonculori


                  4.3.    -  Dominanta de culoare
                        -  Dominanta pe nuanţe şi tonuri calde
                                                     4
                  4.4.    -  Dominanta pe tonuri şi nuanţe reci              14-17
                        -  Evaluare
                              131
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                             Semestrul al II-lea


 Nr     Unit. de      Ob. de                                 Nr.   Săpt
 Crt    învăţare       ref.               Conţinuturi              ore

 3.
                        - Punctul
                  3.1.
                        - Linia cu rol constructiv şi decorativ
                  3.2.
     Elemente de             - Pata cromatică şi acromatică, plată şi          6    1-6
                  3.3.
     limbaj plastic            vibrată
                  4.5.
                        - Evaluare 4.
                        - Compoziţii libere, ca modele de
                  2.1.
                        organizare echilibrată a unei suprafeţe,
                  2.2.
                        în care se folosesc elementele de limbaj
                  2.3.
       Forme              plastic
                  3.1.
      elaborate în            - Compoziţii figurative şi nonfigurative          5   7-11
                  3.2.
      compoziţia             în care se folosesc nuanţele şi tonurile,
                  3.3.
       plastică             dominanta de culoare, diferite materiale,
                  4.3.
                        instrumente şi tehnici specifice
                        - Evaluare 5.
                        - Compoziţii libere, ca modele de
                  1.1.    organizare echilibrată a unei suprafeţe,
       Potenţial       4.1.    în care se folosesc elementele de limbaj
      expresiv al       4.2.    plastic
      elementelor       4.3.    - Compoziţii figurative şi nonfigurative
                                                         12-17
      de limbaj       4.4.    în care se folosesc nuanţele şi tonurile,         6
      plastic, în      4.5.    dominanta de culoare, diferite materiale,
     comunicarea             instrumente şi tehnici specifice
       vizuală             - Colaj. Tangram
                        - Evaluare
                              132
                     7.4. PROIECTAREA UNITĂŢILOR
                         DE ÎNVĂŢARE
    Unitatea de învăţare: Materile şi tehnici de lucru
    Nr. de ore alocat: 3

Nr     Detalii     Ob.             Activităţi de              Resurse      Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut    ref.             învăţare                                 ore

1.  Cunoaşterea                                      -conversaţia,             1
   materialelor şi a   1.1.  - exerciţii de recunoaştere a materialelor: hârtie    explicaţia,      Probă
   instrumentelor de      de desen albă sau colorată, acuarelă, guaşă,       demonstraţia,     practică,
   lucru            tempera, pensule de diferite dimensiuni, creion,     exerciţiul,
                  creioane Pastel sau Ceracolor, vase de apă,        investigaţia     observare
                  paleta de lucru, şerveţele, plăsuţă sau săculeţ                 sistematică,
                  pentru materiale;                     -tuburi, pastile,
2.  Cunoaşterea modului     - exerciţii de suprapunere cu pensula;          pensule, carioca,   analiză şi   1
   de utilizare a        - exerciţii de reactualizare a utilizării materialelor;  acuarele,       apreciere
   materialelor şi a                                   tempera, guaşă,
   instrumentelor de   1.2.  - exerciţii de aşternere a culorilor pe suport umed    vasul de apă,
   lucru            sau uscat cu diferite instrumente             prosopelul, punga
   (Tehnici de lucru                                   specială, blocul
   specifice artelor )     -  compoziţie figutativă sau nonfigurativă realizată   de desen,
                    cu diferite materiale şi tehnici de lucru
                                               -planşe
                                               exemplificaive,
3.  Evaluare                                                           1
                                               -lucru frontal,
                  -  expoziţie de lucrări                 individual,
                                               pe grupe,
                                               lucrările elevilor,
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Amestecuri de culori şi nonculori
    Nr. de ore alocat: 14

Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                   Resurse      Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut        ref.               învăţare                                     ore
                       - exerciţii de identificare a culorilor din steaua
1.  Steaua culorilor            culorilor                              -conversaţia,             1
                  2.1.   - exerciţii de recunoaştere a culorilor primare /          explicaţia,      Probă
                       binare                                demonstraţia,     practică,
                  2.2.   - dialog provocat privind semnificaţia culorilor           exerciţiul,
                       - exerciţii de recunoaştere a culorilor calde şi a          investigaţia     observare
                       celor reci                                         sistematică,
                       - se identifică şi se folosesc nonculorile              -tuburi, pastile,
                  2.3.   - spaţiu plastic în care se folosesc aceste grupe          pensule, carioca,   analiză şi
                       de culori: „Copii”, „Case”                      acuarele,       apreciere
                  2.1.   - identificarea culorilor primare şi a celor binare în        tempera, guaşă,
2.  Culori primare.            steaua culorilor, pe lucrări plastice, reproduceri          vasul de apă,             1
   Culori binare.             de artă, în natură                          prosopelul, punga
                  2.2.   - dialog provocat privind semnificaţia culorilor           specială, blocul
                  2.3.   - exerciţii de obţinere a culorilor binare (oranj,          de desen,
                       verde, violet) pe baza amestecurilor dintre
                       culorile primare                           -planşe
                       - spaţiu plastic: „Toamna”                      exemplificaive,
                       - exerciţii de identificare a culorilor calde în
3.  Culori calde              steaua culorilor, pe lucrări, reproduceri de artă          -lucru frontal,            1
                  2.1.   - dialog privind semnificaţia culorilor calde            individual,
                  2.2.   - exerciţii de obţinere a culorilor calde prin            pe grupe,
                       amestecul în proporţie mai mare a culorilor             lucrările elevilor,
                       galben, portocaliu, roşu cu alte culori în cantitate
                       mai mică
                  2.3.   - realizarea unei suprafeţe colorate în culori
                       calde: „Vara”


                                           134
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                   Resurse      Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut        ref.               învăţare                                     ore
                  2.1.   - exerciţii de identificare a culorilor reci în steaua
4.  Culori reci              culorilor, pe lucrări, reproduceri de artă              -conversaţia,             1
                  2.2.   - dialog privind semnificaţia culorilor reci             explicaţia,      Probă
                       - exerciţii de obţinere a culorilor reci prin            demonstraţia,     practică,
                       amestecul în proporţie mai mare a culorilor             exerciţiul,
                       albastru, violet, verde cu alte culori în cantitate         investigaţia     observare
                       mai mică                                          sistematică,
                  2.3.   - realizarea unei suprafeţe colorate în culori reci:
                       „Marea”                               -tuburi, pastile,   analiză şi
                  2.1.   - exerciţii de identificare şi folosire a nonculorilor        pensule, carioca,   apreciere
5.  Nonculorile          2.2.   - dialog privind semnificaţia nonculorilor şi rolul         acuarele,               1
                       lor în realizarea unui spaţiu plastic                tempera, guaşă,
                  2.3.   - spaţiu plastic realizat numai prin folosirea            vasul de apă,
                       nonculorilor:                            prosopelul, punga
                       „Copaci”                               specială, blocul
                                                         de desen,
                       - exerciţiu de combinare a celor două nonculori în
6.  Obţinerea griurilor          proporţii diferite                                             1
                  2.1.   - exerciţiu de combinare în proporţii diferite a           -planşe
                       două culori opuse în steaua culorilor                exemplificaive,
                  2.2.   - exerciţii de identificare a griurilor valorice pe
                       lucrări, planşe didactice, reproduceri de artă
                  2.3.   - exerciţiu – joc de creare a unui spaţiu plastic          -lucru frontal,
                       folosind griurile: „Pietricele”                   individual,
                  2.1.   - exerciţii de identificare a nuanţelor unei culori         pe grupe,
7.  Obţinerea nuanţelor          pe planşe, reproduceri de artă                    lucrările elevilor,          1
                  2.2.   - exerciţiu – joc de obţinere a nuanţelor prin
                       amestecul a două culori vecine în steaua culorilor
                  2.3.   - ex – joc de nuanţare bilaterală a unei culori:
                       „Valuri”


                                           135
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                    Resurse     Evaluare   Nr.  Data
crt    de conţinut        ref.               învăţare                                     ore

                  2.1.   - exerciţii de observare a formării unor scări tonale         -conversaţia,            1
8.  Obţinerea tonurilor
                       pe planşe didactice                          explicaţia,      Probă
                  2.2.   - exerciţii de identificare a tonurilor pe planşe           demonstraţia,     practică,
                       didactice, reproduceri de artă                     exerciţiul,
                  2.3.   - exerciţiu – joc de obţinere a tonurilor închise şi          investigaţia     observare
                       deschise ale unei culori:                                  sistematică
                       „Figuri geometrice”                          -tuburi, pastile,
                                                          pensule, carioca,   analiză şi
                                                          acuarele, tempera,  apreciere
9.  Compoziţie plastică      2.2.   - exerciţii de identificare a amestecurilor pe lucrări,        guaşă, vasul de           1
   utilizând nuanţe,           reproduceri de artă                          apă, prosopelul,
   tonuri ale culorilor şi    2.3.   - compoziţie plastică folosind nuanţarea, scările tonale        punga specială,
   griuri                 ale culorilor, nonculorile şi griurile valorice:            blocul de desen,
                       „Obiceiuri de iarnă”
                                                          -planşe
                                                          exemplificaive,
10.  Evaluare                - realizarea unei expoziţii de lucrări cu tema:                               1
                       „Sărbători în culori”                         -lucru frontal,
                                                          individual,
                                                          pe grupe,
11.  Dominanta de         2.1.   - exerciţii de descoperire a culorii dominante din           lucrările elevilor,         1
   culoare                modelele prezentate: planşe didactice, lucrări,
                       reproduceri de artă
                   2.3.  - exerciţiu – joc de realizare a unui spaţiu plastic,
                       urmărind obţinerea unei dominante cromatice prin
                       folosirea unei culori în cantitate mai mare, atât ca
                       amestec, cât şi ca întindere pe suprafaţa planşei:
                       „Fluturi şi flori”


                                           136
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                   Resurse      Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut        ref.               învăţare                                     ore

12.  Dominanta pe         2.1.   - exerciţii de descoperire a culorii dominante din          -conversaţia,            1
   nuanţe şi tonuri calde         modelele prezentate: planşe didactice, lucrări,           explicaţia,      Probă
                       reproduceri de artă                         demonstraţia,     practică,
                  2.2.   - exerciţiu de dscoperire a semnificaţiei proporţiei         exerciţiul,
                       culorilor calde în compoziţiile prezentate              investigaţia     observare
                  2.3.   - compoziţie plastică figurativă sau nonfigurativă,                    sistematică
                       folosind nuanţele şi tonurile culorilor calde şi           -tuburi, pastile,
                       stabilirea unei dominante pe culori calde:              pensule, carioca,   analiză şi
                       „Zi cu soare”                            acuarele,       apreciere
                                                         tempera, guaşă,
                                                         vasul de apă,
13.  Dominanta pe         2.1.   - exerciţii de descoperire a culorii dominante din          prosopelul, punga          1
   nuanţe şi tonuri reci         modelele prezentate: planşe didactice, lucrări,           specială, blocul
                       reproduceri de artă                         de desen,
                  2.2.   - exerciţiu de dscoperire a semnificaţiei proporţiei
                       culorilor reci în compoziţiile prezentate              -planşe
                  2.3.   - compoziţie plastică figurativă sau nonfigurativă,         exemplificaive,
                       folosind nuanţele şi tonurile culorilor reci şi
                       stabilirea unei dominante pe culori reci:              -lucru frontal,
                       „Iarna pe uliţă”                           individual,
                                                         pe grupe,
                                                         lucrările elevilor,
14.  Evaluare                -  realizarea unei expoziţii de lucrări cu tema:                             1
                         „Dominanta de culoare”
                                           137
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Elemente de limbaj plastic
    Nr. de ore alocat: 6

Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                   Resurse      Evaluare   Nr.  Data
crt    de conţinut        ref.               învăţare                                     ore

1.  Rolul punctului şi a     3.1.   - exerciţii de recunoaştere şi diferenţiere a liniei         -conversaţia,             1
   liniei în arta plastică        ca element de construcţie (contur) şi ca element           explicaţia,      Probă
                       decorativ                              demonstraţia,     practică,
                       - identificarea liniei ca element de limbaj plastic,
                       observându- se ce poate exprima ea                  exerciţiul,
                  4.5.   - compunerea unui spaţiu plastic in care să se            investigaţia     observare
                       evidenţieze linia ca element de limbaj plastic:                      sistematică,
                       „Pădure iarna”
                                                         -tuburi, pastile,   analiză şi
                                                         pensule, carioca,   apreciere
2.  Rolul constructiv şi     3.1.   - exerciţii de recunoaştere şi diferenţiere a liniei         acuarele,               1
                       ca element de construcţie (contur) şi ca element           tempera, guaşă,
   decorativ al liniei          decorativ
                  3.2.   - observarea rolului liniei (dreaptă, curbă sau           vasul de apă,
                       frântă) ca element de construcţie (folosită în            prosopelul, punga
                       precizarea contururilor) pe planşe didactice,            specială, blocul
                       reproduceri de artă                         de desen,
                  3.3.   - observarea rolului liniei ca element decorativ
                  4.5.   - realizarea unui spaţiu plastic în care se va
                       evidenţia rolul constructiv al liniei:                -planşe
                       „Flori pentru mama”
                                                         exemplificaive,

3.  Compoziţie plastică      3.2.   - observarea rolului liniei ca element decorativ                              1
   din care reiese rolul         (pe ţesături, imprimeuri, vase de ceramică, lucrări         -lucru frontal,
                       arhitecturale decorative etc.)                    individual,
   decorativ şi decorativ         - compunerea unei suprafeţe decorative cu
   al liniei           3.3.                                     pe grupe,
                       ajutorul liniei ca element de limbaj plastic:            lucrările elevilor,
                       „Chenarul”


                                           138
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                   Resurse      Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut        ref.               învăţare                                     ore

                  3.1.   - dialog provocat privind semnificaţia petei de           -conversaţia,             1
 4.  Pata picturală şi           culoare ca element de limbaj plastic
   acromatică                                                 explicaţia,      Probă
                       - exerciţii de identificare
                  3.2.   - exerciţii de descoperire a diferenţelor              demonstraţia,     practică,
                  3.3.   - exerciţiu – joc de obţinere a petei picturale           exerciţiul,
                  4.5.   aşternerea pe hârtie a pensulei încărcate cu             investigaţia     observare
                       două – trei culori care nu sunt prea amestecate,                      sistematică,
                       obţinând efecte deosebite:                      -tuburi, pastile,
                       „Joc”                                pensule, carioca,   analiză şi
                                                         acuarele,       apreciere
                                                         tempera, guaşă,
                       - exerciţii de identificare a petei picturale (vibrate)       vasul de apă,
 5.  Obţinerea petei        3.2.                                                        1
                       de pe reproduceri ale unor picturi, planşe              prosopelul, punga
   picturale şi
                       didactice, lucrări                          specială, blocul
   acromatice
                       - crearea unei suprafeţe plastice , folosind pata          de desen,
                  4.5.   picturală (vibrată) obţinută prin nuanţare, tonuri,
                       fluidizarea culorii, în tehnici diferite:              -planşe
                       „Peisaj”                               exemplificaive,

                                                         -lucru frontal,
                                                         individual,
6.  Evaluare                - organizarea unei expoziţii de lucrări cu tema                              1
                                                         pe grupe,
                       „Culori de primăvară”
                                                         lucrările elevilor,
                                           139
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Forme elaborate în compoziţia plastică
    Nr. de ore alocat: 5

Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                   Resurse      Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut        ref.               învăţare                                     ore

                  3.1.   - recunoaşterea elementelor de limbaj plastic            -conversaţia,             2
1.  Compoziţie liberă –
                       învăţate                               explicaţia,      Probă
   folosirea elementelor
                  4.5.   - dialog privinnd identificarea rolului elementelor         demonstraţia,     practică,
   de limbaj plastic
                       de limbaj plastic în organizarea spaţiului plastic          exerciţiul,
                       observat                               investigaţia     observare
                  4.4.   - compoziţie plastică vizând organizarea                          sistematică,
                       echilibrată a unei suprafeţe prin folosirea             -tuburi, pastile,
                       elementelor de limbaj plastic învăţate:               pensule, carioca,   analiză şi
                       „Case în sat”                            acuarele,       apreciere
                                                         tempera, guaşă,
                                                         vasul de apă,
                                                         prosopelul, punga
2.  Compoziţie                                                 specială, blocul           2
                  4.4.   - organizarea unui spaţiu plastic folosind tehnica          de desen,
   pe suport umed
                       amestecului culorilor pe suportul umed
                       (fuzionarea), obţinând efecte deosebite:               -planşe
                       „Ploaie de primăvară”                        exemplificaive,

                                                         -lucru frontal,
                                                         individual,
3.  Evaluare                - realizarea unei expoziţii cu lucrări intirulate:          pe grupe,               1
                       „Bucurii”                              lucrările elevilor,
                                           140
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Potenţial expresiv al elementelor de limbaj plastic, în comunicarea vizuală
    Nr. de ore alocat: 6
Nr     Detalii     Ob.           Activităţi de            Resurse     Evaluare                    Nr.  Data
crt   de conţinut     ref.           învăţare                                             ore
                  2.1.   - recunoaşterea amestecurilor (nuanţe, tonuri,
1.  Compoziţie figurativă         griuri)                               -conversaţia,             2
   – elementele de        4.2.   - reliefarea semnificaţiei culorilor, a îmbinărilor şi        explicaţia,      Probă
   limbaj plastic şi           a proporţiei culorilor într-un spaţiu plastic            demonstraţia,     practică,
   amestecurile de            observat                               exerciţiul,
   culori şi nonculori      4.5.   - compoziţie plastică figurativă                   investigaţia
                       „În ogradă” „Case la ţară”                                 observare
                                                                    sistematică,
                       - recunoaşterea amestecurilor (nuanţe, tonuri,            -tuburi, pastile,
2.  Compoziţie          4.3.                                                        2
                       griuri) în lucrări şi reproduceri de artă              pensule, carioca,
   nonfigurativă –
                       - reliefarea semnificaţiei culorilor, a îmbinărilor şi        acuarele,       analiză şi
   dominanta de          4.4
                       a proporţiei culorilor într-un spaţiu plastic            tempera, guaşă,    apreciere
   culoare             .
                       observat                               vasul de apă,
                       - compoziţie plastică nonfigurativă, folosind            prosopelul, punga
                  4.5.
                       nuanţele şi tonurile culorilor şi stabilirea unei          specială, blocul
                       dominante pe culori calde sau reci:                 de desen,
                       „Peisaj de mai” „Pe un picior de plai”
                  3.1.   - recunoaşterea elementelor de limbaj plastic
                                                         -planşe
3.  Organizarea              învăţate (punctul, linia, forma, pata de culoare) în                            1
                                                         exemplificaive,
   echilibrată a             lucrări şi reproduceri de artă
   suprafeţei – folosirea    2.3.   - reliefarea semnificaţiei culorilor, a îmbinărilor şi
   nuanţelor şi a             a proporţiei culorilor într-un spaţiu plastic
                                                         -lucru frontal,
   tonurilor, diverse           observat
                                                         individual,
   instrumente de lucru     4.4.   - compoziţie figurativă – organizarea echilibrată a
                                                         pe grupe,
                       unei suprfeţe folosind diferite instrumente şi
                                                         lucrările elevilor,
                       tehnici de lucru: „Pe Marte”„În univers”

4.  Evaluare                - realizarea unei expoziţii cu lucrări intirulate:                             1
                       „Zâmbete”
                                           141
 8         EDUCAŢIE MUZICALĂ
ARIA CURRICULARĂ Arte
DISCIPLINA          Educaţie muzicală

CURRICULUM          Nucleu

NUMĂR ORE          1 ore pe săptămână – 34 ore anual
 NR.     SEMESTRUL              NR.
 CRT.                      ORE
 1.       Sem.  I            17
 2.       Sem. al II-lea         17
 3.        TOTAL            34
    MANUALUL    Educaţie muzicală
    AUTORII    Sofica Matei
    EDITURA    Aramis
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                   8.1. OBIECTIVE CADRU
     1. Valorificarea în practica vocală şi instrumentală a elementelor
         de limbaj muzical receptate     2. Exprimarea prin muzică
                              143
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
              8.2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
    O1 Valorificarea în practica vocală şi instrumentală a elementelor de limbaj
      muzical receptate

       1.1. -să reproducă un repertoriu de cântece receptate după auz sau descifrate cu ajutorul
             unui instrument muzical, individual şi colectiv;
       1.2. -să marcheze prin mişcare anumite elemente de limbaj muzical;
       1.3. -să diferenţieze intuitiv, în audiţie, elemente de limbaj muzical, corectându-le cu cele
             utilizate în practica muzicală de cântare;
       1.4. -să redea instrumental – blockflote, xilofon, clape (nu pianul) – sau vocal sunete de
             înălţimi diferite şi melodii simple (din folclorul copiilor);
       1.5. -să diferenţieze, în cadrul audiţiilor de muzică populară, cântecul propriu-zis*, cântece
             de dans din zonă şi pe cele legate de obiceiurile de iarnă;
       1.6. -să repreoducă unele cântece populare accesibile;
       1.7. -să diferenţieze în cadrul audiţiilor unele lucrări de factură cultă.
    O2 Exprimarea prin muzică

       2.1. -să interpreteze cântece din repertoriul pentru copii, adecvat conţinutului de idei şi
         caracterului acestora, fără a diminua spontanietatea şi naturalezea specifice copilului;
       2.2. -să cânte în aranjamente armonico-polofonice simple;
       2.3. -să îşi exprime argumentat praferinţa pentru anumite cântece, pentru o anumită
         modalitate de interpretare cu colectivul clasei, pentru o anumită muzică de audiat;
       2.4. -să cânte cu acompaniament instrumental direct sau înregistrat;
       2.5. -să acompanieze cântecele, marcând simultan ritmul şi metrul;
       2.6. -să interpreteze cântece vocal-instrumental;
       2.7. -să asocieze idei şi impresii sugerate de lecturi şi de imagini vizuale, cu muzica
         audiată;
       *2.8. -să improvizeze spontan mici melodii, vocal sau instrumental.
                              144
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
          8.3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr.    Unit. de       Ob. de                                 Nr.   Săpt
Crt    învăţare       ref.               Conţinuturi              ore
                1.1; 1.2;
 1.   Cântare vocală     2.1; 2.3;    - Deprinderi specifice de cânt               1     1
                2.5; 2.6:    - Deprinderi de a cânta în colectiv
                2.7.

 2.   Cântare         1.1; 1.2;   - Instrumente şi jucării muzi-cale             1     2
    instrumentală      2.1; 2.5.
                 2.6.

 3.   Elemente de        1.3.    - Sunetul muzical şi zgomotul               1     3
    limbaj muzical
    a) Sunetul
    muzical
                1.1; 1.2;    - Pătrimea (durata de un timp)
    b) Ritmul       1.3; 1.5;    - Pauza de pătrime (pauza de un timp)
    muzical        1.7, 2.1;    - Optimea (durata de jumătate de timp)           5    4-8
                2.4; 2.5;    - Doimea (durata de doi timpi)
                 2.6.     - Combinaţii ritmice cu duratele
                        învăţate (recapitulare)    c) Măsurile      1.1; 1.2;    -  Măsura de două pătrimi
                1.3, 1.4;    -  Măsura de trei pătrimi                 4   9-12
                1.5; 1.7;    -  Doimea cu punct
                2.1; 2.3;    -  Genurile folclorului
                2.4; 2.5;
                2.6; 2.7.


    d) Melodia       1.1; 1.2;    - Mersul melodic al cântecelor               2   13-14
                1.3; 1.4;    - Deprinderi de tehnică instrumentală
                2.1; 2.2.

    e) Sunete şi              - Sunetul şi nota SOL
    note muzicale             - Sunetul şi nota MI                    3   15-17
                        - Sunetul şi nota LA
                              145
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                          SEMESTRUL al II-lea

Nr.    Unit. de       Ob. de                                 Nr.   Săpt
Crt    învăţare       ref.               Conţinuturi              ore

 1.   Elemente de       1.1; 1.2;   - Sunetul şi nota DO
    limbaj muzical     1.3; 1.4;   - Sunetul şi nota RE                    3    1-3
    a) Sunete şi      1.5; 1.7;   - Sunetul şi nota FA
    note muzicale      2.1; 2.2;
                2.4; 2.5;
                2.6; 2.7.


 2.   b) Structura      1.1; 1.2;    - Structura cântecelor(strofă, vers,
    cântecelor       1.3; 1.4;    rând melodic, refren)
                1.5; 1.8;    - Elemente de construcţie a
                2.1; 2.2;    melodiei(început, dezvoltare, sfârşit           4    4-7
                2.4; 2.5;    melodic)
                2.6; 2.7.    - Scrierea prescurtată a cân-
                        tecelor(semnele de repetiţie) 3.   Timbrul        1.1; 1.2;    - Timbrul vocal
    (culoarea)       1.2; 1.4;    - Timbrul instrumental                   3   8-10
                1.5; 1.8;    - Genuri muzicale de factură cultă
                2.1; 2.2;
                2.5; 2.6.


 4.   Elemente de      1.1; 1.2;
    interpretare      1.2; 2.1;    - Nuanţele                         2   11-12
                2.2; 2.5.    - Tempoul 5.   Procedee                -  Cântarea dialogată
    armonico-       1.1; 1.2;    -  Cântarea în canon                   5   13-17
    polifonice       1.4; 2.1;    -  Cântarea cu acompanient armonic
                2.3; 2.4;    -  Evaluare
                2.5; 2.6.
                              146
                     8.4. PROIECTAREA UNITĂŢILOR
                          DE ÎNVĂŢARE
    Unitatea de învăţare: Cântare vocală, cântare instrumentală
    Nr. de ore alocat: 2
Nr     Detalii     Ob.          Activităţi de                 Resurse      Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut     ref.          învăţare                                  ore
   ¤
   Deprinderi specifice   1.1.  - să reproducă un repertoriu de cîntece receptate                     1
1.  de cânt.            după auz;                       -explicaţia,     -observare
   Tehnica vocală.     1.2.  - exersarea prin joc a mişcării pe cântec       demonstraţia,    sistematică
                   (sugerate de text, de ritm şi de metru, de      exerciţiul, jocul;
                   structura melodiei);
                2.2.  - cântarea vocală pe grupe (alternativ, în lanţ, în            -probă
                   dialog); cu solist şi cor;                         practică
                   - clasificarea tematică şi compararea interpretării  -manual
                   variate a cântecelor din repertoriu;         CD
                2.3.  - alegerea cântecelor preferate;
                   - alegerea cântecelor pentru serbarea clasei;

                                              -activitate
2.  Instrumente şi jucării  1.1.  - perfecţionarea deprinderilor de cântare în     frontală,              1
   muzicale            colectiv şi de tehnică vocală (emisie naturală,    individuală,
                   dicţie, respiraţie);
                   - acompanierea cu jucării muzicale
                2.5.  cântarea pe grupe utilizând instrumentul melodic
                   ales, alternativ şi concomitent;
                   interpretarea vocal-instrumentală cu
                   acompaniamentul jucăriilor muzicale;
                   -,,Tobita , clopotelul si maracas”
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Elemente de limbaj muzical. Ritmul muzical.
    Nr. de ore alocat: 6

Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                   Resurse     Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut        ref.               învăţare                                    ore
                  1.1.   - perfecţionarea deprinderilor de cântare în
1.   Sunetul muzical şi          colectiv şi de tehnică vocală (emisie naturală,                             1
   zgomotul                dicţie, respiraţie);
                       - redarea fragmentară şi integrală a cântecelor           -explicaţia,     -observare
    Cheia Sol               din repertoriul propus respectând intonaţia             demonstraţia,    sistematică
                       corectă (20-25 de cântece cu ambitusul do1-             exerciţiul, jocul;
                       do2);
                  1.2.   - exersarea prin joc a mişcării pe cântec
                       (sugerate de text, de ritm şi de metru, de                        -probă
                       structura melodiei);                                   practică
                  1.7.   - cântarea colectivă, cu dinamica şi tempo-ul            -manual
                       adecvate;                              CD
                  2.1.   - alegerea şi motivarea interpretării unor cântece          caietul tip
                       din categorii cunoscute, sugerate în repertoriu;           fişe


2.   Pătrimea           1.4.   - exerciţii de interpretare a unor cântece alcătuite                   -observare   1
   (durata de un timp)          predominant din pătrimi, optimi sau doimi;                        sistematică
                       - exerciţii de scriere corectă a duratei de 1 timp;         -activitate
   “Cantec de toamna”           - joc ritmic: „ de-a dirijorul”- dirijat intuitiv cu         frontală,
                       ambele mâini.                            individuală,
                       - exerciţii de creaţie: completarea unor măsuri           în echipă
                       date cu durate corespunzătoare.
                       - rostirea ritmică sacadată a versurilor cu                        -probă
                       respectarea raportului de durată.                             practică
                       - joc ritmic: „ bate cum auzi”, „ bate cum vezi” „
                       bate cum iţi închipui”.

                                           148
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                   Resurse     Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut        ref.               învăţare                                    ore
   ¤               1.3.   - exerciţii de scriere corectă a pauzelor de 1 timp;
3.  Pauza de pătrime            - joc ritmic: „ de-a dirijorul”- dirijat intuitiv cu                          1
   (pauza de un timp)           ambele mâini.
                  1.4.   - exerciţii de creaţie: completarea unor măsuri -explicaţia,
   “Hora cu strigaturi”          date cu durate corespunzătoare.           demonstraţia,            -observare
                       - dictare ritmică                                    sistematică
                                                 exerciţiul,
                  2.4.   - exerciţii de interpretare a unor cântece alcătuite jocul;
4.  Optimea                predominant din optimi;                                         1
   (durata de jumatate      1.3.   - exerciţii de scriere corectă a duratei de jumătate
   de timp)                de timp;
                       - joc ritmic: „ de-a dirijorul”- dirijat intuitiv cu                   -probă
   “Mandru-I jocul            ambele mâini.                    -manual               practică
   Hategana”           1.4.   - exerciţii de creaţie: completarea unor măsuri CD
                       date cu durate corespunzătoare.           fişe
                       - dictare ritmică;

                  2.4.   - exerciţii de interpretare a unor cântece alcătuite                          1
5.  Doimea                 predominant din doimi; - joc ritmic: „ de-a             -activitate     -observare
   (durata de doi timpi)         dirijorul”- dirijat intuitiv cu ambele mâini.            frontală,      sistematică
                       - exerciţii de creaţie: completarea unor măsuri
   “Mierla”                date cu durate corespunzătoare.                   individuală,
                  1.4.   - exerciţii de scriere corectă a duratei de 2 timpi;         în echipă

                  2.4.   - interpretarea unor cântece cu acompaniament
6.  Combinaţii ritmice cu         instrumental direct sau înregistrat.                           -probă     1
   duratele învăţate           - dictare ritmică;                                    practică,
                       - joc de creaţie.                                    scrisă
   Evaluare                -“Rândunica”


                                           149
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Măsurile. Melodia.
    Nr. de ore alocat: 6

Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                   Resurse     Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut        ref.               învăţare                                    ore
                  1.1.   - exerciţii de tehnică vocală;
1.  Măsura de două        1.4.   - exerciţii de recitare ritmică, sacadată pentru                            1
   pătrimi                sesizarea accentelor şi a periodicităţii lor din doi
                       în doi timpi;                            -explicaţia,    -observare
   “Alba ca zapada”            - joc ritmic: „ de-a dirijorul”- dirijat intuitiv cu         demonstraţia,    sistematică
                       ambele mâini.
                       - marcarea prin dirijat intuitiv în doi timpi a           exerciţiul,
                       metrului binar;                           jocul;
                       - delimitarea în scris prin bare de măsură, a
                       grupelor de note cuprinse între două accente,
                       într-un fragment musical dat;                              -probă
                  2.7.   - tactarea în 2/4 cu un braţ a cântecelor învăţate                    practică
                       sau audiate;                             -manual
                  2.1.   - intonarea unor fragmente musicale, gama DO             CD
2.  Măsura de trei             ş.a. în măsura de doi timpi şi în ritm ternary            fişe                1
   pătrimi                pentru sesizarea periodicităţii accentelor;             caietul tip
                       - marcarea în mod variat a unui fragment scris;
   “Valsul”                - tactarea intuitivă a metrului ternar                          -observare
                  2.6.   - învăţarea, după audiţie sau după auz, a unor                      sistematică
                       lucrări muzicale specifice;
                  1.4.   - joc ritmic pentru sesizarea duratelor şi a             -activitate
3.  Doimea cu punct            pauzelor învăţate;                          frontală,             1
                       - sesizarea, în fragmente musicale scurte, a                       -probă
   ”Dansul fulgilor de          duratei;                               individuală,    practică
   nea”                  - redarea grafică a doimii cu punct;                 în echipă
                  1.7.   - învăţarea unor cântece specifice, colinde;
                       - intuirea şi recunoaşterea semnului grafic al
                       duratei;
                                           150
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                   Resurse     Evaluare    Nr.  Data
crt   de conţinut        ref.               învăţare                                     ore

4.  Genurile folclorului     1.3.   - audierea unor piese folclorice diferite: obiceiuri                           1
                       de iarnă, dansuri, cântecul propriu-zis.
   Colinde                (înregistrări sau direct);                      -explicaţia,    -observare
                  1.5.   - asocierea melodiilor populare cu anumite              demonstraţia,    sistematică
                       mişcări corporale;
                  1.7.   - cântarea în colectiv a colindelor cunoscute în           exerciţiul,
                       zonă;                                jocul;
                  2.1.   - clasificarea tematică şi compararea interpretării
                       variate a cântecelor din repertoriu;
                  2.4.   - interpretarea cântecelor cu „negative”;                        -probă
                       cântarea pe grupe (vocale şi instrumentale),                       practică
                       utilizând instrumentul melodic ales, alternativ şi          -manual
                       concomitent;                             CD
                  2.6.   - interpretarea vocal-instrumentală cu                caietul tip
                       acompaniamentul jucăriilor muzicale;                 fişe
                       aprecierea aportului individual la interpretarea
                       colectivă;                                        -observare
                                                                   sistematică

5.  Mersul melodic al       1.1.   - exerciţii de tehnică vocală;                    -activitate             1
   cântecelor          1.3.   - exerciţii pentru sesizarea intervalului primar de         frontală,
                       secundă într-un fragment musical reprezentativ;                     -probă
   “Melodie”           1.4.   - exerciţii practice de sesizare şi marcarea             individuală,    practică
                       înălţimii sunetelor muzicale;                    în echipă
                  2.5.   - exerciţiu de citire melodică;

                                                                   -proba scrisă
6   Evaluare                                                                     1


                                           151
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Înălţimea notelor muzicale
    Nr. de ore alocat: 10
Nr     Detalii     Ob.         Activităţi de                            Resurse     Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut     ref.          învăţare                                            ore
                  1.1.   -exerciţii practice de sesizare şi marcarea
1.  Sunetul şi nota SOL          înălţimii sunetelor muzicale SOL cu durate                               1
                       diferite;
                  1.2.   - învăţarea unor cântece şi jocuri musicale, -explicaţia,                -observare
                       însoţite de mişcări specifice;            demonstraţia,            sistematică
                  2.2.   - exerciţii de citire melodică;
                  2.4.   - transcrierea unor fragmente, cântece;       exerciţiul,
                                                 jocul;
                  1.1.   - exerciţii de tehnică vocală;
2.  Sunetul şi nota MI      1.2.   - exerciţii pentru sesizarea intervalului primar de                           1
                       secundă într-un fragment muzical reprezentativ;                     -probă
                  1.3.   - exerciţii practice de sesizare şi marcarea                       practică
                  1.4.   înălţimii sunetelor musicale: MI cu durate diferite; -manual
                  2.5.   - exerciţiu dictat: un fragment muzical scurt;    CD
                  2.6.   - exerciţii de citire melodică;           caietul tip
                  2.7.   - transcrierea unor fragmente, cântece;       fişe

                  1.1.   - exersarea deprinderilor de cântare în colectiv şi                   -observare
3.  Sunetul şi nota LA      1.2.   de tehnică vocală;                                    sistematică  1
                  1.3.   - sesizarea înălţimii sunetului LA într-un scurt
                  1.4.   fragment muzical, comparativ cu sunetele               -activitate
                  1.5.   învăţate şi localizarea intuitivă a notei pe portativ;        frontală,
                  1.7.   - exerciţii grafice de scriere a notelor pe portativ,                  -probă
                  2.2.   în durate variate;                          individuală,    practică
                  2.4.   - exerciţii de citire melodică( pe scăriţă muzicală,         în echipă
                  2.5.   fragment sau cântece simple: la-sol-mi);
                  2.6.   - asocierea poziţiei mâinii pe instrument cu
                  2.7.   sunetul LA;

                                           152
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                   Resurse     Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut        ref.               învăţare                                    ore
                  1.1.   - exerciţii de sesizare a sunetului DO2 şi a
4.  Sunetul şi nota DO      1.3.   locului corespunzător notei pe portative;                                1
                  1.4.   - scrierea notei DO2 pe portative în durate
                  2.1.   variate;                               -explicaţia,    -observare
                  2.4.   - exerciţii de intonare pe grupe a unor fragmente          demonstraţia,    sistematică
                  2.5.   musicale    cuprinzând   notelela-sol-mi-do2
                  2.6.   ascendent, descendent;                        exerciţiul,
                  2.7.   - exerciţii de dictare a sunetelor învăţate pentru          jocul;
                       fixarea poziţiei corespunzătoare notei pe
                       portative;
   ¤               1.1.   - exerciţii de sesizare a sunetului RE şi a locului                   -probă
5.  Sunetul şi nota RE      1.2.   corespunzător notei pe portative;                            practică    1
                  1.3.   - scrierea notei RE pe portative în durate variate;         -manual
                  1.4.   - exerciţii de intonare pe grupe a unor fragmente          CD
                  1.5.   muzicale cuprinzând notele la-sol-mi-do2 --re            caietul tip
                  2.1.   ascendent, descendent;                        fişe
                  2.2.   - exerciţii de dictare a sunetelor învăţate pentru
                  2.4.   fixarea poziţiei corespunzătoare notei pe                        -observare
                  2.5.   portative;                                        sistematică
                  2.6.
   ¤               1.1.   - exersarea deprinderilor de cântare în colectiv şi         -activitate
6.  Sunetul şi nota FA      1.2.   de tehnică vocală;                          frontală,             1
   ¤               1.3.   - sesizarea înălţimii sunetului FA                            -probă
   Evaluare           1.4.   într-un scurt fragment muzical, comparativ cu            individuală,    practică,
                  1.5.   sunetele învăţate şi localizarea intuitivă a notei          în echipă      scrisă
                  2.1.   pe portativ;
                  2.2.   - exerciţii grafice de scriere a notelor pe portativ,
                  2.4.   în durate variate;
                  2.5.   - exerciţii de citire melodică (pe scăriţă muzicală,
                  2.6.   fragment sau cântece simple: la-sol-mi-re-fa-
                       do2);

                                           153
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                   Resurse     Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut        ref.               învăţare                                    ore

7.   Structura cântecelor     1.1.   - exerciţii de sesizare a asemănărilor/                                 1
   (strofă, vers, rând      1.2.   deosebirilor dintre fragmente musicale, a
   melodic, refren)       1.3.   repetiţiei şi a variaţiei melodice;                 -explicaţia,    -observare
                  1.4.   - cântarea corectă cu dinamica şi tempo-ul              demonstraţia,    sistematică
                  1.5.   adecvate;
                  1.7.   - alegerea şi motivarea interpretării unor cântece          exerciţiul,
                  2.1.   după modalitatea de construcţie;                   jocul;
                  2.2.   - cântarea alternativă pe grupe strofă şi refren;
                  2.4.   - interpretarea alternativă vocal-instrumentală,                     -probă
                  2.6.   instrumentală sau cu acompaniamentul susţinut                      practică
                  2.7.   de jucării muzicale;                         -manual
                                                         CD
                                                         caietul tip
                                                         fişe
8.  Elemente de          1.1.   - identificarea cântecelor după melodia receptată                    -observare   1
   construcţie a         1.2.   auditiv (după refren sau primul vers al strofei);                    sistematică
   melodiei (început,      1.4.   - audierea unei melodii de factură variată cu
   dezvoltare, sfârşit      1.5.   sesizarea elementelor specifice temei;
   melodic)           1.7.   - realizarea corespondenţei între conţinutul de -activitate
                  2.1.   idei şi caracterul melodiei;           frontală,               -probă
                  2.2.   - redarea subiectivă, vocală sau instrumentală a                     practică
                  2.6.   componentelor unui cântec;            individuală,
                  2.7.                            în echipă
                                           154
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                   Resurse     Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut        ref.               învăţare                                    ore
   ¤
9.  Scrierea prescurtată     1.1.   - identificarea cântecelor după melodia receptată                            1
   a cântecelor         1.2.   auditiv (după refren sau primul vers al strofei);
   ( semnele de         1.3.   - realizarea corespondenţei între conţinutul de           -explicaţia,    -observare
   repetiţie)          1.4.   idei şi caracterul melodiei;                     demonstraţia,    sistematică
                  1.5.   - audierea unei melodii de factură variată cu
                  1.7.   sesizarea elementelor specifice temei;                exerciţiul,
                  2.2.   - identificarea prezenţei/ absenţei elementelor de          jocul;
                  2.4.   construcţie a melodiei: început, sfârşit, repetiţii;
                  2.5.
                  2.6.                                               -probă
                  2.7.                                               practică
                                                 -manual
10.  Prima şi secunda       1.3.   - realizarea corespondenţei între conţinutul de CD                           1
   volta             1.4.   idei şi caracterul melodiei;             caietul tip
                  1.5.   - identificarea cântecelor după melodia receptată fişe
   Evaluare           1.7.   auditiv (după refren sau primul vers al strofei);
                  2.1.   - identificarea prezenţei/ absenţei elementelor de                    -observare
                  2.2.   construcţie a melodiei: început, sfârşit, repetiţii,                   sistematică
                  2.5.   prima şi secunda volta;
                  2.6.                             -activitate
                  2.7.                             frontală,
                                                                   -probă
                                                         individuală,    practică,
                                                         în echipă      scrisă
                                           155
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Timbrul. Elemente de interpretare.
    Nr. de ore alocat: 3

Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                   Resurse     Evaluare   Nr.  Data
crt   de conţinut        ref.               învăţare                                    ore

1.  Timbrul vocal         1.4.   -ascultarea şi percerea unor sunete din natură şi                            1
                       reproducerea lor cu vocea umană ;
                  1.5.   - exersarea deprinderilor de cântare în colectiv şi         -explicaţia,    -observare
                        de tehnică vocală (emisie naturală, dicţie,            demonstraţia,    sistematică
                        respiraţie);
                  2.2.                                     exerciţiul,
                       - lectura de texte ;
                  2.4.                                     jocul;
                       - discutii despre viata si opera marelui
                  2.5.   compozitor;
                  2.7.   - auditii muzicale ;
                                                                   -probă
                                                                   practică
                                                 -manual
2.  Timbrul instrumental     1.4.   - audiţie muzicală (instrumente, voce solo,                               1
                                                 CD
                  1.5.   formaţii vocale, formaţii instrumente)
                                                 caietul tip
                  2.2.   - audierea unor piese folclorice variate: obiceiuri
                                                 fişe
                  2.4.   de iarnă, dansuri (înregistrări sau direct);
                  2.5.   -improvizaţii muzicale
                                                                   -observare
                  2.7.   -jocuri muzicale,
                                                                   sistematică

                                                 -activitate
3.  Genuri muzicale        1.4.   -recunoaşterea şi diferenţierea timbrului vocal de                           1
                                                 frontală,
   de factură cultă       1.5.   cel instrumental
                                                                   -probă
                  2.2.    -exemplificarea fiecărui tip de timbru vocal prin
                                                 individuală,             practică,
                  2.4.    scurte fragmente musicale, pe grupe alternative
   Evaluare                                          în echipă              scrisă
                  2.5.
                  2.7.


                                           156
     PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
    ____________________________________________________________________________________________________________________________
    Unitatea de învăţare: Interpretarea
    Nr. de ore alocat: 7

Nr     Detalii         Ob.               Activităţi de                   Resurse     Evaluare   Nr.  Data
crt    de conţinut        ref.               învăţare                                    ore

   Nuanţe: Nea Lecu       1.1;   -lectura de texte ;                                           2
1
   Tempo: Iepuraşul       1.2.   -discutii despre viata si opera marelui
                       compozitor;                             -explicaţia,    -observare
                  1.3;   -auditii muzicale ;                         demonstraţia,    sistematică
   Cântarea cu              -exerciţii de tehnică vocală şi instrumentala;                             1
2                  2.1;   -exerciţii de intonaţie, de memorizare;               exerciţiul,
   acompaniament :
   Albiniţa mea              -acompaniament ritmic;                        jocul;
                  2.2;   -exerciţii de scriere a semnelor grafice,
   Cântarea vocal-             reprezentând înălţimea şi durata sunetelor                               1
3   instrumentală :             muzicale, semnele de repetitie ;                            -probă
   Tobiţa, clopoţelul şi     2.3;   -exercitii de percepere a voltelor;                           practică
   maracasa                -exerciţii ritmico-melodice;                     -manual
                       -jocuri muzicale,                          CD
   Mişcarea pe muzică :     2.4;   -improvizaţii muzicale;                       caietul tip            1
4                      -interpretare de cântece în mai multe variante;           fişe
   Drag mi-e jocul
   românesc                -exerciţii de tactare în măsura ¾;
                  2.5;   -interpretare în tempoul şi nuanţe adecvate;                       -observare
   Procedee armonico-           -interpretarea   unor   cântece  şi   piese                   sistematică  1
   polifonice : solist-cor,        instrumentale
5                  2.6;   -interpretare vocală de cântece (solistică, în grup,         -activitate
   lanţ, dialog :
   Povestea unui              pe roluri, cu ison, în canon etc.)                 frontală,
   ciobănaş                -participare la manifestări muzicale;
                  2.7.   -comentarea lucrarilor audiate;                   individuală,    -probă
                       -comentare şi analiză de lucrări muzicale;              în echipă      practică,
6   Evaluare                dialog pe teme muzicale                                 scrisă     1                                           157
  9       EDUCAŢIE FIZICĂ
ARIA CURRICULARĂ Educaţie fizică şi sport
DISCIPLINA        Educaţie fizică

CURRICULUM        Nucleu

NUMĂR ORE        2 ore pe săptămână – 70 ore annual
 NR.    SEMESTRUL           NR.
 CRT.                   ORE
 1.     Sem.  I           34
 2.     Sem. al II-lea         34
 3.      TOTAL            68
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                  9.1. OBIECTIVE CADRU
     1. Menţinerea stării optime de sănătate a elevilorşi creşterea capacităţii
     de adaptare a acestora la factorii de mediu


     2. Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării
     abaterilor posibile de la aceasta


     3. Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de bază, aplicativ-
     utilitare şi sportive elementare şi dezvoltarea calităţilor motrice aferente


     4. Practicarea independentă a exerciţiilor fizice, a jocurilor şi a
     diferitelor sporturi


     5. Manifestarea spiritului de echipă şi de încredere, în funcţie de un
      sistem de reguli acceptate
                              159
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
              9.2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
   O1 Menţinerea stării optime de sănătate a elevilorşi creşterea capacităţii de
adaptare a acestora la factorii de mediu
       1.1. -să cunoască factorii de mediu care asigură călirea organismului si mentinerea starii de
             sanatate
       1.2. -să respecte regulile de igiena personala în funcţie de anotimp şi de locul
             de desfăşurare a activităţii
       1.3. -să manifeste grijă faţă de propria stare de sănătate
       1.4. -să adopte un comportament care sa asigure prevenirea producerii unor accidente in
             timpul activitatilor sportive

   O2 Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor
posibile de la aceasta
       2.1. -să mentina postura corectă a corpului in pozitii statice şi actiuni dinamice
       2.2. -să execute un complexe de dezvoltare fizică cu şi fara obiecte specifice
       2.3. -să execute corect miscarile comandate/solicitate in ritm sustinut, impus prin semnele
             vizuale, auditive si tactile
       2.4 .-să depuna eforturi uniforme si variabile cu durate prelungite preogresiv
       2.5. –să manifeste interes pentru dezvoltarea forţei principalelor grupe musculare

    O3 Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de bază, aplicativ-
utilitare şi sportive elementare şi dezvoltarea calităţilor motrice aferente
       3.1. -să-şi perfecţioneze deprinderile motrice de bază
       3.2. -să-şi perfecţioneze deprinderile aplicativ-utilitare, prin folosirea lor în activităţi
             motrice complexe
       3.3. -să-şi perfectioneze procedeele tehnice de bază ale probelor şi ramurilor de sport
             pentru a le aplica în întreceri
       3.4. -să manifeste interes pentru cresterea indicilor propriilor calitati motrice

   O4 Practicarea independentă a exerciţiilor fizice, a jocurilor şi a diferitelor
sporturi
       4.1. -să selecteze diferite activitati fizice pentru valorificarea calităţile şi deprinderile
             însuşite
       4.2. -să manifeste interes pentru practicarea jocurilor/sporturilor in functie de interesele si
             nevoile individuale

   O5 Manifestarea spiritului de echipă şi de încredere, în funcţie de un sistem
de reguli acceptate
       5.1. -să aplice reguli de organizare/autoorganizare si desfasurare a activitatilor practice, a
             întrecerilor individuale şi colective
       5.2. să adopte un comportamentadecvat în relaţiile cu partenerii şi cu adversarii
                              160
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                         Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
           9.3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

                                    Semestrul I

     Unităţi de             Septembrie                    Octombrie
     învăţare          I      II      III      IV       V   VI      VII
                1    2   3   4   5     6  7    8   9  10  11   12  13   14
  Capacitate de
        organizare    X X X X X X
  Dezvoltare fizică
       armonioasă
       Viteza

       Îndemânare
  Calităţi
  motrice  Forţa

       Rezistenţa

  Deprinderi motice de
           bază   X X X X X X
  Deprinderi aplicativ-
          utilitare
        Alergare de
        durată în
        tempo
        moderat
        Alergare de
        vireză                          X X X X X X X X
  Atletism cu start
        de jos
        Săritura în
        lungime
        cu elan,
        procedeul
        ghemuit
        Aruncarea
        mingii de                                     X X X X
        oină de
        pe loc
  Gimnastică
         acrobatică
  Joc sportiv
                X X X X X X X X X X X X X X
  Susţinerea probelor de
         evaluare                       Complex de dezvoltare fizică                               161
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                        Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                                  Semestrul I

     Unităţi de               Noiembrie              Decembrie        Noiembrie
     învăţare         VIII      IX   X        XI     XII   XIII      XIV
                15  16  17  18  19  20   21    22  23  24   25   26   27   28
  Capacitate de
        organizare
  Dezvoltare fizică
       armonioasă    X X X X X X
       Viteza

       Îndemânare
  Calităţi                    X X X X X X
  motrice  Forţa

       Rezistenţa

  Deprinderi motice de
           bază
  Deprinderi aplicativ-
          utilitare  X X X X X X X X X X X X
        Alergare de
        durată în
        tempo
        moderat
        Alergare de
        vireză      X X X
  Atletism cu start
        de jos
        Săritura în
        lungime
        cu elan,
        procedeul
        ghemuit
        Aruncarea
        mingii de
        oină de
        pe loc
  Gimnastică
         acrobatică                               X X X X X
  Joc sportiv

  Susţinerea probelor de
         evaluare              Alergare de viteză 25 m
                                    Îndemânare
                               162
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                       Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                      Semestrul I              Semestrul al II-lea

     Unităţi de                Ianuarie               Februarie
     învăţare             XV     XVI      XVII      I    II   III
                    29  30   31  32   33  34   1    2 3 4 5    6
  Capacitate de
        organizare       X X X X                      X X X X
  Dezvoltare fizică
       armonioasă                     X X X X
       Viteza

       Îndemânare
  Calităţi
  motrice  Forţa

       Rezistenţa

  Deprinderi motice de
           bază
  Deprinderi aplicativ-
          utilitare
        Alergare de
        durată în
        tempo
        moderat
        Alergare de
        vireză
  Atletism cu start
        de jos
        Săritura în
        lungime
        cu elan,
        procedeul
        ghemuit
        Aruncarea
        mingii de
        oină de
        pe loc
  Gimnastică
         acrobatică      X X X X X X X X
  Joc sportiv

  Susţinerea probelor de
         evaluare                                     Gimnstică acrobatică
                              163
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                        Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                                   Semestrul al II-lea

     Unităţi de                    Martie                     Aprilie
     învăţare          IV      V     VI     VII    VIII     IX     X       XI
                7    8  9    10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   20   21  22
  Capacitate de
        organizare
  Dezvoltare fizică
       armonioasă
       Viteza

       Îndemânare
  Calităţi
  motrice  Forţa
                X X X X X X X X X
       Rezistenţa

  Deprinderi motice de
           bază                   X X X X
  Deprinderi aplicativ-
          utilitare  X X X X X
        Alergare de
        durată în                               X X X X X
        tempo
        moderat
        Alergare de
        vireză
  Atletism cu start
        de jos
        Săritura în
        lungime                                                  X X
        cu elan,
        procedeul
        ghemuit
        Aruncarea
        mingii de
        oină de
        pe loc
  Gimnastică
         acrobatică
  Joc sportiv
                                             X X X X             X X
  Susţinerea probelor de
         evaluare                                       Forţa
                                164
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                                  Semestrul al II-lea

     Unităţi de                 Mai                   Iunie
     învăţare         XII     XIII     XVI    XV     XVI    XVII
                21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32
  Capacitate de
        organizare
  Dezvoltare fizică
       armonioasă
       Viteza
                                        X X X X
       Îndemânare
  Calităţi
  motrice  Forţa

       Rezistenţa
                         X X X X X
  Deprinderi motice de
           bază
  Deprinderi aplicativ-
          utilitare
        Alergare de
        durată în
        tempo
        moderat
        Alergare de
        vireză
  Atletism cu start
        de jos
        Săritura în
        lungime     X X X
        cu elan,
        procedeul
        ghemuit
        Aruncarea
        mingii de
        oină de
        pe loc
  Gimnastică
         acrobatică
  Joc sportiv
                X X X X X X X X X X X X
  Susţinerea probelor de
         evaluare                                 Retistenţă
                                             Joc sportiv
                              165
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
             9.4. PROIECTAREA UNITĂŢILOR
                 DE ÎNVĂŢARE


 Nr.          Detalii             Ob.    Nr.   Data Activităţi de Resurse
 crt.        de conţinut            ref.    ore      învăţare

  I.    CAPACITATEA DE
     ORGANIZARE. DEPRINDERI                  6
       MOTRICE DE BAZĂ

  1.    -Prezentarea regulilor de         1.1,    1         -dialog însoţit    -teren de
     igienă individuală, influenţele                      de explicaţii şi    sport
     benefice ale exerciţiului fizic       1.2,             exemplificări
     asupra sănătăţii, enunţarea                                -fluier
     normelor de tehnica securităţii       1.3,             -dialog pe
     în orele de educaţie fizică                        tema      -Ghid
  2.    -Repetarea formaţiei de          1.4,    1         echipamentului metodologic
     adunare în semicerc sau în                         adecvat    privind
     careu şi a exerciţiilor de ordine      2.1,                         proiectarea
     şi formaţii învăţate                            - formaţii de   activităţilor
  3.    -Alinierea  în   adâncime.      2.6,    1         adunare în     de
     Jocuri: Ştafetă combinată,                         linie pe un    predare-
     Bucheţelele                 3.1,             rând şi pe     învăţare-
  4.    -Întoarceri la stânga şi la              1         două rânduri    evaluare,
     dreapta, la stânga imprejur         3.2,                       Cls. I-IV,
  5.    -Porniri şi opriri din mers în                     - poziţiile drepţi Lucian S.,
     doi timpi                  3.4,             şi pe loc     Oancea I.
       Jocuri: Cursa pe numere                        repaus       Cojocaru,
  6.    -Formarea şi strângerea          4.1,    1                  Editura
     coloanei de gimnastică                           - alinierea în   Aramis
  7.    -Complex de dezvoltare          5.2.    1         linie şi în
     fizică cu obiecte portative                        coloană

  II.   ATLETISM: ALERGARE DE                 11                    -Jocuri
      VITEZĂ CU START DE JOS                                      pentru
                                           -complexe de      cls. I-IV,
  1.    -Alergare-repetare cu accent        1.1,    1         exerciţii pentru    Editura
     pe lucrul braţelor Jocuri: Cine                      dezvoltarea      Aramis
     aleargă mai repede.             1.2,             fizică
                              166
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
 Nr.          Detalii            Ob.      Nr.  Data    Activităţi de Resurse
 crt.        de conţinut           ref.     ore        învăţare

  2.    -Alergare-   repetare    cu            1
      accent   pe   alergare    cu                   -alergari   de
      genunchii sus, cu călcâiele la       1.3,             viteză     cu -teren de
      şezută, cu picioarele înainte                      structură şi pe sport
  3.    -Alergare- cu accent pe                 1       direcţii variate
      lucrul braţelor               1.4,
  4.    -Aruncare   şi   prindere-            1
      repetare   cu   accent    pe                               -fluie
      aruncarea    azvârlită    la    2.1,             -ştafete     şi
      distanţă. Jocuri: Semănatul şi                      jocuri dinamice
      culesul cartofilor.                           şi   parcursuri
  5.    -Alergare    de    viteză-     2.6,     1       aplicative     -Metodica
      repetare   cu   accent    pe                             predării
      plecarea rapidă din diferite                                 educaţiei
      poziţii, pasul săltat- învăţare       3.1,                       fizice şi
  6.    -Aruncare   şi   prindere-            1       -identificarea   sportului
      repetare   cu   accent    pe                   unor tipuri de în ciclul
      exersare cu două mâini din         3.2,             activităţi în care primar,
      deplasare la pertener. Jocuri:                      pot       fi Sergiu C.,
      Mingea zburătoare, Ţintă                         valorificate    Nicolae C
      rostogolitoare               3.4,             calităţile    şi Jeni L.,
  7.    -Startul de sus- repetare şi              1       deprinderile    Editura
      startul de jos- învăţare cu                       însuşite      Gheorghe
      accent pe tehnica de execuţie        4.1,                       Alexandru
      şi plecarea din start
  8.    -Aruncare   şi   prindere-            1
      repetare   cu   accent    pe     5.2,             -atenţionări    şi
      execuţia   actelor   motrice                    corectări        -Jocuri
      specifice, cu două mâini din                       sistematice       pentru
      deplasare la partener                                       cls. I-IV,
  9.    -Startul de jos şi lansare din             1                   Editura
      start- repetare cu accent pe                       -întreceri       Aramis
      învăţarea corectă a tehnicii.                      individuale    şi
  10.    -Transport-      repetarea             1       pe echipe
      acţiunilor motrice pe perechi
      şi în grup
  11.    -Lecţie   de    evaluare-             1       -recomandări
      Alergare de viteză 25 m, cu                       generale   şi
      start de sus.                              individuale
                               167
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
 Nr.          Detalii            Ob.      Nr.  Data    Activităţi de Resurse
 crt.        de conţinut           ref.     ore        învăţare

  III.  GIMNASTICĂ ACROBATICĂ                   17
  1.    -Rulări laterale şi pe spate-              1
     repetare cu accent pe poziţia        1.3,             -atenţionări    şi -saltea
     corectă    a   segmentelor                     corectări
     corpului                                 sistematice
  2.    -Forţă- Dezvoltarea forţei        1.4,     1
     dinamice     la    nivelul                                -Ghid
     musculaturii abdomenului şi                        -întreceri       metodologic
     spatelui. Jocuri: Cine sare mai       2.1,             individuale    şi privind
     departe, Cursa în cerc                          pe echipe        proiectarea
  3.    -Rostogolire   înainte  din             1                   activităţilor
     ghemuit în ghemuit- repetare         2.6,                         de
     cu accent pe capacitatea de                        -recomandări      predare-
     stăpânire    a    aparatului                    generale   şi     învăţare-
     locomotor     în    condiţii     3.1,             individuale       evaluare,
     neobişnuite                                            Cls. I-IV,
  4    -Forţă- dezvoltarea forţei               1                   Lucian S.,
     dinamice     la    nivelul     3.2,             -identificarea     Oancea I.
     musculaturii abdomenului şi                        unor tipuri de     Cojocaru,
     spatelui. Jocuri: Leapşa, Lupta                      activităţi în care   Editura
     cocoşilor                  3.4,             pot       fi   Aramis
  5.    -Probă   de    evaluare:             1       valorificate
     extensii ale trunchiului din                       calităţile    şi
     poziţia aşezat cu sprijin pe         4.1,             deprinderile    -teren     de
     mâini, oblic înapoi. Jocuri                        însuşite      sport
     cunoscute
  6.    -Podul de jos- învăţarea         5.2.     2
     corectă a tehnicii de execuţie,                      -efectuarea de     -fluier
     rostogoliri înainte din ghemuit                      exer
     în ghemuit                                ciţii localizate la
  7.    -Forţa- dezvoltarea forţei               2       nivelul         -Jocuri
     dinamice     la    nivelul                    diferitelor grupe    pentru
     musculaturii    abdomenului.                     musculare, cu      cls. I-IV,
     Jocuri: Statuile                             învingerea       Editura
  8.    -Probă de evaluare- ridicări              1       greutăţii        Aramis
     ale picioarelor din culcat                        propriului corp
     dorsal.Jocuri cunoscute
  9.    -Podul de jos, rostogolire               2
     înainte din ghemuit în ghemu-
     it, cumpăna pe un genunchi
     cu sprijinul palmelor pe sol
                               168
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
 Nr.          Detalii            Ob.      Nr.  Data    Activităţi de Resurse
 crt.        de conţinut           ref.     ore        învăţare

  10.   -Forţa- dezvoltarea forţei                2
     dinamice la nivelul
     membrelor. Jocuri: Mingea                         - efectuarea de     -teren de
     peste graniţă                               exerciţii        sport
  11.   -Probă de evaluare             1.3,     1       localizate la
     Rostogolire    înainte  din                      nivelul
    ghemuit în ghemuit, podul de                        diferitelor grupe    -fluier
    jos. Jocuri cunoscute             1.4,             musculare, cu
  12.   -Semisfoara- repetare cu                 1       învingerea
    accent pe poziţia corectă a                         greutăţii
    segmentelor corpului              2.1,             propriului corp     -Metodica
  13.   -Forţa- dezvoltarea forţei                1                   predării
    dinamice la nivelul membrelor                                    educaţiei
    Jocuri: Voinicii, Statuile           2.6,                         fizice şi
     -Încheierea   situaţiei pe                                  sportului
    semestrul I                                             în ciclul
                                                      primar,
                                                      Sergiu C.,
                                                      Nicolae C
  IV.    CALITĂŢI MOTRICE DE                  6       -ştafete şi       Jeni L.,
           BAZĂ                              parcursuri       Editura
                            3.1,             aplicative       Gheorghe
  1.   -Echilibrul-  repetare  cu              1                   Alexandru
     accent pe deplasări pe
     suprafeţe înguste              3.2,             -recomandări
  2.   -Forţa- dezvoltarea forţei                1       generale şi
     musculaturii     membrelor                      individualizate
     inferioare şi superioare           3.4,                         -teren de
  3.   -Îndemânare-   dezvoltarea              1                   sport
     îndemânării    în   cadrul
     acţiunilor motrice care solicită       4.1,             - coordonarea
     târârea joasă                               acţiunilor
  4.   -Târârea-repetare în cadrul               1       motrice         -fluier
     acţiunilor motrice care solicită       5.2.             realizate
     târârea joasă                               individual
  5.   -Îndemânare-   dezvoltarea              1
     îndemânării generale                                       -coardă
  6.   -Probă    de   evaluare:              1
     Sărituri la coardă alternative
     cu deplasare
                               169
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
 Nr.          Detalii            Ob.      Nr.  Data    Activităţi de Resurse
 crt.        de conţinut           ref.     ore        învăţare


  V.    ATLETISM-SĂRITURA ÎN                 28       -alergări de
        LUNGIME CU ELAN                           viteză cu
                                          structură şi pe
  1.    -Prezentarea cerinţelor şi a       1.3,     1       direcţii variate    -teren de
      probelor de evaluare pe                                     sport
      sem II                   1.4,
  2.    -Repetarea exerciţiilor de               1       -ştafete şi
      ordine şi formaţii învăţate        2.1,             jocuri dinamice     -fluier
  3.    -Forţa- dezvoltarea forţei               1       şi parcursuri
      musculaturii     membrelor       2.6,             aplicative       -minge
      inferioare şi superioare
  4.    -Viteza- dezvoltarea vitezei       3.1,     1
      de reacţie şi deplasare                         -identificarea     -Jocuri
  5.    -Pasa cu o mînă-repetare         3.2,     2       unor tipuri de     pentru
      cu accent pe execuţia                          activităţi în care    cls. I-IV,
      corectă de pe loc             3.4,             pot fi         Editura
  6.    -Viteza- dezvoltarea vitezei              1       valorificate      Aramis
      de reacţie şi deplasare          4.1,             calităţile şi
  7.    -Săritura în lungime cu                1       deprinderile
      elan, procedeul ghemuit-          5.2.             însuşite
      învăţare cu accent pe
      aterizare şi bătaie
  8.    -Aruncare la poartă de pe               1
      loc- învăţarea corectă a                                    -Ghid
      tehnicii                                 -atenţionări    şi metodologic
  9.    -Săritura în lungime cu                1       corectări       privind
      elan- repetare               1.3,             sistematice       proiectarea
  10.    -Dribling din deplasare 8 m,              2               activităţilor
      oprire, aruncare la poarta de       1.4,                     de
      pe loc                                 -întreceri   predare-
  11.    -Săritura în lungime cu         2.1,     1       individuale şi învăţare-
      elan- repetare cu accent pe                       pe echipe    evaluare,
      elan complet. Concurs: Cine        2.6,                     Cls. I-IV,
      sare mai mult, pe grupe.                                Lucian S.,
                            3.1,             -recomandări  Oancea I.
  12.    -Probă de evaluare:                   1       generale   şi Cojocaru,
      Dribling din deplasare 8m,         5.2.             individuale   Editura
      oprire, aruncare la poartă de                              Aramis
      pe loc
                               170
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
 Nr.          Detalii            Ob.      Nr.  Data    Activităţi de Resurse
 crt.        de conţinut           ref.     ore        învăţare

  13.    -Aşezarea elevilor în                 1
      apărare pe semicerc –            1.3,             -alergări   de
      învăţare fără explicarea                         viteză     cu -teren     de
      sarcinilor pe posturi            1.4,             structură şi pe sport
  14.    -Alergare de rezistenţă –               1       direcţii variate
      repetare cu accent pe            2.1,                      -fluier
      consolidarea tehnicii în
      tempouri moderate              2.6,             -ştafete   şi
  15.    -Pasă cu o mână, dribling               1       jocuri dinamice -minge
  16.    -Alergare de rezistenţă         3.1,     1       şi  parcursuri
      repetare cu accent pe tehnica                      aplicative
      alergării şi pe reglarea          3.2,                     -Ghid
      respiraţiei în efort                                       metodologic
  17.    -Pasă cu o mână de la          3.4,     1       -identificarea     privind
      umăr repetare cu accent pe                        unor tipuri de     proiectarea
      execuţia corectă între 2-3         4.1,             activităţi în care  activităţilor
      jucători din deplasare                          pot       fi de
  18.    -Alergare de rezistenţă –        5.2.     1       valorificate     predare-
      repetare cu plecare din start,                      calităţile    şi învăţare-
      de sus                                  deprinderile     evaluare,
  19.    -Pasă cu o mână, aruncare               2       însuşite       Cls. I-IV,
      la poartă de pe loc                                      Lucian S.,
  20.    -Alergare de rezistenţă –               2                  Oancea I.
      repetare cu accent pe                          -jocuri       Cojocaru,
      execuţia corectă                             bilaterale    cu Editura
  21.    -Dribling, pasă, reprimire,              1       reguli        Aramis
      aruncare la poartă de pe loc                       simplificate
  22.    -Alergare de rezistenţă
  23.    -Probă de evaluare:                  1                  Jocuri
      Alergare de durată                            -întreceri      pentru
  24.     -Viteza- dezvoltarea vitezei             1       individuale    şi cls. I-IV,
      de reacţie şi deplasare                         pe echipe       Editura
  25.     -Pase cu o mână- repetare                                 Aramis
      în acţiuni motrice ca: suveica
      simplă, suveica dublă                          -recomandări
  26.    -Joc bilateral cu reguli                1       generale şi
      simplificate                              individuale
  27.    -Încheierea situaţiei pe
      semestrul al II-lea
                               171
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
          10           ABILITĂŢI PRACTICE
         ARIA CURRICULARĂ Tehnologii
         DISCIPLINA              Abilităţi practice

         CURRICULUM              Nucleu aprofundat

         NUMĂR ORE               1 ore pe săptămână – 34 ore anual
           NR.        SEMESTRUL                 NR.
          CRT.                             ORE
           1.        Sem.   I                17
           2.        Sem. al II-lea               17
           3.          TOTAL                 34
              CAIETUL Abilităţi practice
              AUTORII Marcela Peneş
              EDITURA Aramis
                              172
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                  10.1. OBIECTIVE CADRU
     1.Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile


     2. Proiectarea, confecţionarea şi evaluarea unor produse simple


     3. Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs


     4. Dezvoltarea simţului practic estetic si a responsabilitatii
     pentrumodificarea mediului natural, ca raspuns la nevoile si dorintele
     oamenilor
                              173
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
              10.2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ


    O1. Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi
    ustensile
    1.1 -să observe relatii intre partile componente ale unui sistem familiar
    1.2 -să combine tehnici şi instrumente variate in vederea indeplinirii unui scop produs
    1.3 -*să utilizeze tehnicile învăţate în înfrumuseţarea mediului apropiat
    O2. Proiectarea, confecţionarea şi evaluarea unor produse simple
    2.1. -să creeze produse utile in viata de zi cu zi. Dupa un plan stabilit, combinand tehnicile
        invatate sau *alte tehnici
    2.2. -să aprecieze calitatea unui produs finit, în funcţie de criterii date;
    O3. Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs
    3.1. -să-şi asume diferite roluri în proiectare, executarea şi evaluarea unui produs;
    3.2. –sa manifeste initiativa in relatiile interpersonale, in grupul de lucru in care isi desfasoara
        activitatea
    O4. Dezvoltarea simţului practic, estetic si a responsabilitatii pentru
    modificarea mediului natural, ca raspuns la nevoile si dorintele oamenilor
    4.1. -să rezolve probleme practice din realitatea cotidiană, utilizând tehnicile învăţate;
    4.2. -*să folosească în mod economic resursele (timp, spaţiu, instrumente de lucru, resurse
        umane) pentru realizarea unei sarcini;
    4.3. –sa contribuie, prin activitati practice, la prevenirea poluarii mediului in care traieste
                              174
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
          10.3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

 Nr.     Unit. de      Ob. de                                 Nr.   Săpt
 Crt     învăţare       ref.              Conţinuturi              ore

  1.   Darurile naturii     1.1,     -Identificarea materialelor
      -activităţi cu      1.3,     -Activitati cu materiale din natura           8    1-8
      materiale din      2.1,     -Tehnici de lucru: decupare, lipire,
        natura        2.2.    vopsire, asamblare

  2.   Jocuri, jucării,     1.2,     -Activitati cu materiale sintetice.
      pentru voi,       2.1,    Hartia, fire, materiale textile
      iubiţi copii!      2.2.     -Tehnici de lucru: trasare după             6    9-14
                        şablon, decupare după conturul trasat şi
                        lipire, fire şi materiale textile
                        Tehnica Tangram

  3.     Ştim         1.2,     -Reţete simple
      gospodărie?       2.2,     -Norme de protecţia consumatorului:
                   3.1,    citirea datelor de pe ambalajele              3   15-17
                   4.1,    produselor.
                   4.2.     -Utilizarea fierului de călcat.
                                                         Sem II
  4.     Darurile       1.1,     -Compoziţii folosind materiale din
        naturii       1.3,    narură.                          4    1-4
                   2.1,     -Tehnici de lucru: decupare, lipire,
                   2.2.    vopsire, asamblare

  5.    Ne jucam        1.1,     -Cusături ornamentale (rămurica,
       construim        1.2,    lantisor simplu, cruciuliţa ).
      obiecte făurim      1.3,     -Inodarea.                       9    5-13
                   2.1,     -Tehnici de lucru: trasare dupa
                   2.2.    sablon, decupare dupa conturul trasat si
                        lipire, fire si materiale textile

  6.     Ştim        1.2, 3.1,   - Modalitati de prevenire a
      gospodărie?      2.2, 4.1,   accidentelor.(explozii, curentări, arsuri)         4   14-17
                  4.2.    - Folosirea unor unelte.
                              175
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
            10.4. PROIECTAREA UNITĂŢILOR
                 DE ÎNVĂŢARE

 Nr.          Detalii             Ob.    Nr.   Data Activităţi de Resurse
 crt.        de conţinut            ref.    ore      învăţare

  I.      DARURILE NATURII                  8         - realizarea
                                           unor jucării din    -seminţe
     Identificarea materialelor                         seminţe de
     Activităţi cu materiale din         1.2,             dovleac, de      -frunze
     natură                                   măr, fulgi şi     presate
     Tehnici de lucru: decupare,                        pene, frunze,
     lipire, vopsire, asamblare          2.1,             crengute, flori    -lac
                                           presate;
     Compozitii decorative:                           - exerciţii de     carton
  1.   -,, Legume de toamna”            2.2.    1         familiarizare cu
  2.   -,,Flori”                        1         materialele,      -coala de
  3.   -,,Crizanteme”                     1         instumentele      desen
  4.   -,,Balerine din frunze”                 1         de lucru
  5.   -,;Livada cu pomi fructiferi”              1         - compozitii în    -aracet
  6.   -,,Chipul toamnei”                   1         care să se
  7.   -,,Coş cu flori”                    1         exerseze        -acuarele
  8.   -Evaluarea lucrărilor                  1         tehnici de lucru

                                           - compoziţia
  II.  JOCURI,JUCĂRII, PENTRU                  6         figurativă sau     -hârtie
     VOI, IUBIŢI COPII!                             nonfigurativa     glace
     Activitati cu materiale sintetice.                     folosind
     Hartia,                                  tehnica        materiale
     Tehnici de lucru: trasare dupa        1.2,             decupării după     colorate
     sablon,    decupare   dupa                      conturul trasat
     conturul trasat si lipire, fire si                                -nasturi
     materiale textile              2.1,             - în realizarea
                                           produsului finit    -hartie
  1.    -Tehnica TANGRAM                    2         respectarea      creponată
  2.    -,,Trenuleţul”               2.2.    1         procesului
  3.    -,,Perniţa de ace”                   1         tehnologic       -ac, aţă
  4.    -,,Podoabe de Crăciun”                 1                    -vată sau
  5.    -Evaluarea lucrărilor                 1         -realizarea      lână
                                           unor podoabe
                                           pentru Crăciun     -carton
                              176
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
 Nr.          Detalii             Ob.    Nr.   Data Activităţi de Resurse
 crt.        de conţinut            ref.    ore      învăţare

 III.  ŞTIM GOSPODĂRIE?                     3         - realizarea      -banane,
                                           unor reţete      portocale,
  1.    -Reţete simple                              simple         kiwi,
                            1.2,    1         -citirea datelor    mere,
      - ,,Salată de fructe”                          de pe         ananas,
                            2.2,             ambalajele       vişine,
  2.    -Norme de protecţia                  1         produselor
     consumatorului                3.1,             -învăţarea       -ambalaje
                                           tehnicii de      de
  3.    -Utilizarea fierului de călcat       4.1,             citire         produse
                                           corespondenţa     alimentare
  4.    -Evaluare                 4.2.    1         termen de
                                           consum – data     -vizită la
                                           citirii        alimentară
                                           -pornirea şi
                                           oprirea fierului    -fier de
                                           de călcat       călcat
                                           -modalitatea
                                           de folosire în
                                           funcţie de
                                           materialul de
                                           călcat

                                                      Sem.
 IV.   DARURILE NATURII                     4         -exerciţii de     al II-lea
                            1.1,             familiarizare cu
     Familiarizare cu materialele         1.3,             materialele,      -
     Activitati cu materiale din         2.1,             instumentele      frunze
     natura                    2.2,             de lucru        seminţe
     Tehnici de lucru: decupare,
     lipire, vopsire, asamblare                         -compoziţii în     -floricele
                                           care să se       de
  1.   -,,Colaj”                        1         folosescă       porumb
  2.   -,,Copacul înflorit”                   1         tehnica
  3.   -,,Marţişoare”                      1         colajului       -aracet
  4.   -Evaluarea lucrărilor                  1
                                           -realizarea      -carton
                                           unor
                                           mărţişoare
                                           folosind
                                           materiale din
                                           natură


                              177
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
 Nr.         Detalii            Ob.    Nr.   Data Activităţi de Resurse
 crt.        de conţinut           ref.    ore      învăţare

  V.   NE JUCĂM, CONSTRUIM,                   10       - compoziţia
     OBIECTE FĂURIM                              figurativă sau     -ac,aţă
                                          nonfigurativa
     - Cusături ornamentale                          folosind
     (rămurica, lanţişor simplu,                       tehnica         -andrele
     cruciuliţa ).                              decupării după
  1.    -,,Semn de carte”                   2        conturul trasat
                                                      -foi de
     - Lucru cu andrele.             1.1,             - în realizarea     porumb
  2.    -,,Bentiţa” (fete)                   1        produsului finit
  3.    -,, Ştergătoarea”                   1        respectarea
                           1.2,             procesului       -frunze
     - Tehnici de lucru: trasare                       tehnologic       uscate
     după şablon, decupare după
     conturul trasat şi lipire, fire şi     1.3,             -compararea
     materiale textile                            produsului cu      -ouă
  4.    -,,Chipul primăverii”                 1        modelul iniţial
  5.    -,,Iepuraş de Paşte”           2.1,     1        în funcţie de
  6.    -,,Ou încondeiat”                   1        un criteriu       -carton
  7.    -;;Colaj de primăvară”                 1        determinat
  8.    -,,Suport de creioane”          2.2.     1
  9.    - Evaluarea lucrărilor                 1        -compoziţii în     -creioane
                                          care să se       colorate
                                          folosescă
                                          tehnica
                                          colajului VI.   ŞTIM GOSPODĂRIE?                     3        - modalităţi de
                           1.2,             prevenire a       -planşe
  1.   - Prevenire                       1        unor accidente
     accidentelor.(explozii,           3.1,             (explozii,       -sapa,
     curentări, arsuri)                            arsuri,
                           2.2,     1        curentări)       -lopeţică
  2.   -  Folosirea unor unelte.               1
                           4.1,             -modalităţi de     -grebluţă
  3.   -  Evaluarea lucrărilor                        folosire a
                           4.2.             uneltelor de
                                          gradinărit
                               178
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                      PRIETENUL MEU,
          11           CALCULATORUL
         ARIA CURRICULARĂ Discipline opţionale
         DISCIPLINA              Prietenul meu, calculatorul

         CURRICULUM              Nucleu aprofundat

         NUMĂR ORE               1 ore pe săptămână – 34 ore anual
           NR.        SEMESTRUL                 NR.
          CRT.                             ORE
           1.        Sem.   I                17
           2.        Sem. al II-lea               17
           3.          TOTAL                 34
                              179
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
                  11.1. OBIECTIVE CADRU
     1. Dezvoltarea abilităţii de utilizare a calculatorului şi a echipamentelor
       lui


     2. Dezvoltarea capacităţii de căutare, selectare şi folosire a informaţiei


     3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare a ideilor şi informaţiilor


     4. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de integrare în societate
                              180
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
              11.2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ    O1. Dezvoltarea capacităţii de utilizare a calculatorului şi a
    echipamentelor lui
    1.1. -să cunoască şi să respecte normele de securitate în utilizarea calculatorului
    1.2. -să pornească/ oprească calculatorul şi/ sau un program software
    1.3. -să utilizeze corect digitaţia în folosirea tastelor
    1.4.- Să utilizeze mouse-ul în poziţionarea cursorului, selectarea obiectului şi
             mutarea/ ştergerea lui
    1.5. - să utilizeze suporturi de memorie externă: hard-disk-ul    O2. Dezvoltarea capacităţii de căutare, selectare şi folosire a informaţiei
    2.1. -să utilizeze aplicaţia Open Office în gestionarea fişierelor pe hard-disk
    2.2. -să creeze şi să salveze fişiere
    2.3. -să identifice şi să folosească informaţia sub diferite forme: desen,
        text, numere, tabele utilizând programele Word, Paint, Excel    O3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare a ideilor şi informaţiilor
    3.1. -să utilizeze corect termenii de specialitate
    3.2. -să transpună ideile în desene, propoziţii, texte de mică dimensiune, tabele şi combinaţii ale
    acestora
    3.3. -să formateze textele şi să le alinieze
    3.4. -să modifice un text    O4. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de integrare în societate
    4.1.-să manifeste spirit de cooperare în relaţiile cu colegii în cadrul activităţilor
    4.2.-să manifeste responsabilitate în utilizarea calculatorului şi protejarea fişierelor
                              181
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
          11.3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

 Nr.     Unit. de      Ob. de                                 Nr.   Săpt
 Crt     învăţare       ref.              Conţinuturi              ore
                                                         Sem. I
  1.   Indroducere in      1.1,    - Pornirea si oprirea calculatorului
       Windows        1.2,    - Cum sa stapaniti mouse-ul
                   1.3,    - Componentele calculatorului               4    1-4
                   1.4,    - Tastatura: tastele alfanumerice,
                   2.1,    tastele săgeţi, backspace, delete, shift,
                   4.1.    enter, caps lock, spacebar.


  2.                1.1,    - Lansarea unui program.
         Word        1.2,    - Meniurile programului Word
                   1.3,    - Operaţiuni de tehnoredactare:              13    5-17
                   1.4,    formatul paginii, dimensiunea
                   1.5,    marginilor, tipul de caracter alinierea
                   2.1,    textului, inserarea de simboluri
                   2.2,    - Crearea de tabele în Word
                   2.3,    - Tastele Home, End, Page Up,
                   3.1,    Page Down (deplasarea în document)                Sem. II
                   3.2,    - Salvarea sesiunii de lucru, denumirea
                   3.3,    şi redenumirea fişierului                 9    1-9
                   3.4,    - Să ne jucăm pe calculator:
                   4.1,      ,,Reksio si OZN-UL!’’
                   4.2.

  3.      Excel        1.1,    - Lansarea unui program.
                   1.2,    - Meniurile programului Excel
                   1.3,    - Pictograme în Excel
                   1.4,    - Crearea de tabele în Excel,
                   1.5,    completarea lor cu date, deplasarea în
                   2.2,    tabele                           8   10-17
                   2.3,    - Tastele Home, End, Page Up,
                   3.2,    Page Down (deplasarea în document)
                   3.3,    - Salvarea sesiunii de lucru, denumirea
                   3.4,    şi redenumirea fişierului
                   4.1,    - Să ne jucăm pe calculator:
                   4.2.      ,,Adunarea şi scăderea’’
                              182
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
            11.4. PROIECTAREA UNITĂŢILOR
                 DE ÎNVĂŢARE

 Nr.          Detalii             Ob.    Nr.   Data Activităţi de Resurse
 crt.         de conţinut            ref.   ore      învăţare

  I.   INTRODUCERE ÎN WINDOWS                  4
                            1.1,             -exerciţii de
  1.    -Pornirea şi oprirea            1.2,    1         asociere a       calculatore
              calculatorului        1.3,             unor
  2.    -Componentele calculatorului        1.4,    1         reprezentări cu
  3.    -Cum să stăpâniţi mouse-ul         2.1,    2         informaţiile
     (cum să mişcaţi mouse-ul,           4.1.             corespunzătoare
     butoanele mouse-ului, click,
     dublu-click, drag and drop)                        pornirea/opirea
                                           calculatorului


  II.          WORD                  13
                                           -copiere de
  1.    -Lansarea programului            1.1,    1         texte, dictări,    calculatore
       Operaţiuni de tehnoredactare        1.2,             redactarea de
  2.     -Formatul paginii             1.3,    1         rexte de mici
  3.     -Dimensiunea paginilor          1.4,    1         dimensiuni
  4.     -Tipul de caractere            1.5,    1
  5.     -Alinierea textului                 1         exerciţii de
  6.     -Inserare WordArt             2.1,    1         utilizare a
  7.     -Inserarea de simboluri          2.2,    1         tuturor
       Tastatura:                 2.3,             degetelor în
  8.    -Tastele alfanumerice                 1         tastare
  9.    -Tastele săgeţi, delete, end        3.1,    1
 10.    -Tastele shift, caps lock, enter      3.2,    1         utilizarea
 11.    -Salvarea fişierului pe           3.3,    1         combinaţiilor
                  hard-disk      3.4,             texte, imabine,
 12.    -Salvarea pe dischetă                          figuri
 13.    -Caseta print, tipărirea          4.1,    1         geometrice
 14.    -Evaluare                  4.2.    1
        “Aurul Rinului”                           executarea
                                           instrucţiunilor
                                           date după ce
                                           au fost înţelese
                              183
 PLANIFICĂRI      Clasa a IV-a                      Înv. MICU ELENA VERONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________
 Nr.          Detalii             Ob. Nr.      Data    Activităţi de Resurse
 crt.         de conţinut            ref. ore            învăţare

  II.           WORD                  9
                             1.1,            -exerciţii de
  1.    -Crearea de tabele              1.2,   1         creare de        calculatore
  2.    -Insert Table                1.3,   1         tabele
  3.    -Completarea tabelului şi          1.4,   1
     deplasarea în tabel              1.5,            -completarea
  4.    -Draw Table, Eraser,                  1         tabelelor cu
  5.    -Line Style, Line Weight           2.1,   1         date personale
  6.    -Border Color Outside Border         2.2,   1
  7.    -Insert Rows, Insert Column,         2.3,   1         -exerciţii de
  8.    -Delete Rows, Delete Column              1         completare a
      -Denumirea, redenumirea,           3.1,            orarului
     salvarea fişierului              3.2,
  9.    -Evaluare                  3.3,   1         -crearea unor
        “Adunarea şi scăderea”          3.4,            tabele după
                             4.1,            anumite cerinţe
                             4.2.


 III.           Excel                 8
                                           -exerciţii de
  1.    -Lansarea programului            1.1,   1         utilizare        calculatore
       Meniul programului Excel          1.2,            corectă a
                             1.3,            termenilor de
  2.    -Pictograme în Excel             1.4,   1         specialitate
                             1.5,
  3.    -Operaţiuni de introducere şi             1         -exerciţii de
     editare de texte                2.2,            introducerea
                             2.3,            datelor în Excel
  4.    -Setarea foii de lucru                 1
                             3.2,            -exerciţii de
  5.    -Crearea de tabele simple          3.3,   2         creare a unui
                             3.4,            tabel simplu
  6.    -Deplasarea într-un document              1
     golosind bara de defilare şi/sau        4.1,            -să completeze
     tastele Home, End, Page Up,          4.2.            benzi desenate
     Page Down
  7.    -Evaluare                       1         -jocuri didactice
        “Hai la joacă”                            de comunicare
                              184

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:956
posted:11/16/2012
language:Unknown
pages:184