PROJEK/PROJECT by ra4z25

VIEWS: 5 PAGES: 3

									         PROJEK/PROJECT
Graad 9/ Grade 9                     Mei 2009

DATAHANTERING
LU 5 ASS 9.5.1 – 9.5.10

Eksaminator: A. Edwards              Moderator: E. Palmer

HIERDIE PROJEK MOET OP DINSDAG 26 MEI 2009 AAN DIE BEGIN VAN
DIE WISKUNDE PERIODE INGEHANDIG WORD.
THIS PROJECT MUST BE HANDED IN ON TUESDAY 26 MAY 2009 AT
THE BEGINNING OF THE MATHS PERIOD.

VRAAG 1/QUESTION 1

Teken ‘n dubbele staafgrafiek om die volgende gegewens voor te stel. Stel dae op die X-
as voor en temperatuur op die Y-as.
Draw a double column graph of the following information. Use the X-axis for the days
and the Y-axis for the temperature.
Die temperature in Caledon en Hermanus is vir ‘n week soos volg aangeteken:
The temperatures for Caledon and Hermanus have been recorded as follows:

    DAG/DAY            CALEDON           HERMANUS
      1               20              22
      2               21              24
      3               19              20
      4               18              19
      5               20              21
      6               22              24
      7               23              25

Beantwoord dan die volgende vrae/Answer the following questions:

1.1  In watter seisoen is die temperature gemeet?
    During which season was the temperatures taken?             (1)
1.2  Bereken die gemiddelde temperatuur van Caledon.
    Calculate the average temperature of Caledon.              (2)
1.3  Gee die modale temperatuur van Caledon.
    Give the mode temperature of Caledon.                  (1)
1.4  Gee die median temperatuur van Hermanus.
    Give the median temperature of Hermanus.                 (2)
1.5  Bereken die omvang van Hermanus se temperatuur.
    Calculate the range of the temperature of Hermanus.           (2)
                                        [16]
VRAAG 2/QUESTION 2

Die tabel gee die aantal reëndae per maand in drie Suid-Afrikaanse stede. (‘n Reëndag
beteken ‘n dag met ‘n reënval van minstens 2 mm.)
The table gives the amount of rainy days per month in three South African cities. (A rainy
day means a day with a rainfall of at least 2 mm.)


     Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Durban  14  12  11  10  6  6  4  6  10  14  15  15
Kaapstad  4  4  5  8 11  14  14  13  9   8  4  6
Pretoria 15  11  13  8  4  1  1  1  3  10  12  16

2.1  Teken ‘n gebrokelyngrafiek om die data op dieselfde assestelsel voor te stel en te
    vergelyk.
    Draw a broken line graph to represent and compare the data on the same set of
    axis.
2.2  Vergelyk die aantal reëndae in Durban en Pretoria. Watter stad kry die meeste
    reën?
    Compare the amount of rainy days in Durban and Pretoria. Which city gets the
    most rain?

    ________________________________________________________________

2.3  Watter van die stede blyk meer reën in die winter te kry?
    Which of the cities seem to get more rain in the winter?____________________

                                         [12]


VRAAG 3/QUESTION 3

‘n Groep studente skryf ‘n toets aan die einde van ‘n afdeling. Die toets bestaan uit 20
meerkeusige vrae. Die studente wat hard geleer het, beantwoord die toets vinniger. Die
onderstaande tabel toon die tyd en punte van elke student:
A group of students write a test at the end of a section. The test comprises 20 multiple
questions. The students who studied hard answer the test quicker. The table below shows
the time en marks of each student:

Student:        A    B    C    D    E    F    G    H    I
Tyd(in minute):    25    20    18    22    15    17   28    14   11
Punt uit 20:      3    7    14    6    20    16    2    19   19
3.1  Stel bostaande inligting op n verspreidingsgrafiek voor, met die tyd op die
    X-as en die punte op die Y-as.
    Draw a scattergraph of the information with the time on the X-axis and
    the marks on the Y-axis.                           (5)
3.2  Teken toepaslike paslyn.
    Draw the line of best fit.                          (2)
3.3  Beskryf die lyn van korrelasie as positief, negatief of geen.
    Describe the line of correlation as positive, negative or none.       (1)
3.4  Identifiseer ‘n uitskieter indien enige.
    Identify a outlier, if any.                         (1)
3.5  Gebruik tabel in vraag 3 en stel die punte van die studente in ‘n stingel en
    blaardiagram voor.
    Use the table in question 3 and represent the marks of the students in a stem and
    leaf diagram.                                (3)
                                          [12]

VRAAG 4/QUESTION 4

Louine spandeer haar skooldag soos volg:
Louine spends her school day as follows:

Slaap/Sleep         8 uur
Skool/School         6 uur
Sport            2 uur
Eet/Eat           1 uur
Huiswerk/Homework      3 uur
Ontspanning/Recreation    4 uur

4.1  Bereken die hoeveelheid grade wat vir elke segment benodig word om ‘n
    sirkeldiagram te teken.
    Calculate the amount of degrees needed for every segment to draw a circle
    diagram.                                 (6)
4.2  Teken nou ‘n volledige sirkeldiagram van die gegewens.
    Draw a pie graph of the following information.              (4)
                                        [10]

                                     Totaal: 50

								
To top