Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

302

VIEWS: 57 PAGES: 8

									                                     ÀAÅI BIÏÍU                                                                           Á
                                                                                                                   TIÏËNG NOÁI CUÃA QUÖËËC HÖÅI
                                                                                                                   DIÏÎN ÀAÂN CUÃA ÀAÅI BIÏÍU QUÖËËC HÖÅI,


                                     NHÊN DÊN                                                                              Ì
                                                                                                                   HÖÅI ÀÖÌNG NHÊN DÊN VAÂ CÛÃ TRI

                                                                                                                   Chuã nhêåt
                                                                                                                 Ngaây 28 - 10 - 2012
                                                                                                                                             Söëë 302 (3146)
      TOÂA SOAÅN: 35 NGÖ QUYÏÌN - HAÂ NÖÅI                           *     ÀT: 08046231          *    FAX : 08046659        *        Å
                                                                                               THÛ ÀIÏÅN TÛÃ: dbnd@hn.vnn.vn                     *     www.daibieunhandan.vn


             Kyâ hoåp thûá Tû, QH Khoáa XIII                                                                      Chuã tõch QH Nguyïîn Sinh Huâng
  * Dûå aán Luêåt Xuêët baãn (sûãa àöíi): Cêìn tùng tñnh chuã àöång cuãa cú quan quaãn lyá nhaâ nûúác
vaâ tùng tñnh nghiïm minh trong xûã phaåt vi phaåm trong lônh vûåc xuêët baãn                                                    dûå Lïî khúãi cöng xêy dûång Àïìn thúâ, Nhaâ trûng baây,
  * Dûå aán Luêåt Thuã àö: Viïåc thûåc hiïån cú chïë, chñnh saách ûu tiïn, àùåc thuâ cho Thuã àö
baão àaãm haâi hoâa trïn cú súã mùåt bùçng chung cuãa caã nûúác                                                      Àaâi tûúãng niïåm caác anh huâng liïåt syä Khu di tñch lõch sûã Truöng Böìn
  * Töíng kïët, àaánh giaá kïët quaã thûåc hiïån thñ àiïím chïë àõnh Thûâa phaát laåi: Nïn keáo daâi                                                                                 (Xem tin trang 7)     Tin vaâ aãnh: ANH THÚ
thúâi gian thûåc hiïån thñ àiïím àïën ngaây 31.12.2015           (Xem tin trang 7) H. NGOÅC
            Thuã tûúáng Nguyïîn Têën Duäng
    vaâ Thuã tûúáng Vûúng quöëc Thaái Lan Yingluck Shinawatra
       chuã trò hoåp Nöåi caác chung Viïåt Nam - Thaái Lan
  Saáng 27.10, taåi Haâ Nöåi, Thuã tûúáng Nguyïîn Têën Duäng vaâ Thuã          múái. Àiïìu naây khöng chó àaáp ûáng nguyïån voång vaâ lúåi ñch cuãa
tûúáng Vûúng quöëc Thaái Lan Yingluck Shinawatra àaä àöìng chuã              hai nûúác maâ coân giuáp hai nûúác tùng cûúâng phöëi húåp trong böëi
trò Cuöåc hoåp Nöåi caác chung Viïåt Nam – Thaái Lan lêìn thûá hai theo          caãnh tònh hònh khu vûåc vaâ thïë giúái hiïån nay àang chuyïín biïën
thoãa thuêån giûäa hai Chñnh phuã Viïåt Nam vaâ Thaái Lan.                nhanh choáng vaâ phûác taåp, vúái nhûäng cú höåi vaâ caã nhûäng thaách
  Phaát biïíu taåi phiïn khai maåc, Thuã tûúáng Nguyïîn Têën Duäng           thûác múái àan xen.
nhêën maånh: cuöåc hoåp Nöåi caác chung lêìn naây tiïëp tuåc khùèng àõnh           Thuã tûúáng Thaái Lan Yingluck Shinawatra khùèng àõnh: àïí coá
têìm quan troång vaâ àïì ra nhûäng àõnh hûúáng lúán nhùçm tùng cûúâng           nhûäng kïët quaã töët, sûå phöëi húåp taåi caác diïîn àaân trong khu vûåc,
vaâ phaát triïín hún nûäa quan hïå húåp taác giûäa Viïåt Nam vaâ Thaái          àùåc biïåt trong khuön khöí ASEAN vúái viïåc Viïåt Nam vaâo Thaái
Lan. Thuã tûúáng Nguyïîn Têën Duäng nïu roä: sûå phaát triïín vaâ thaânh         Lan cuâng thuác àêíy àïí hûúáng túái thaânh lêåp cöång àöìng chung
quaã húåp taác thúâi gian qua àaä taåo àaâ maånh meä vaâ múã ra nhûäng cú         ASEAN. Thuã tûúáng Yingluck Shinawatra baây toã, trong cuöåc hoåp
                                                                                       Chuã tõch QH Nguyïîn Sinh Huâng dûå Lïî khúãi cöng xêy dûång Àïìn thúâ, Nhaâ trûng baây, Àaâi tûúãng niïåm caác anh huâng liïåt syä
höåi thuác àêíy möëi quan hïå húåp taác giûäa hai nûúác lïn têìm cao                                     (Xem tiïëp trang 7)      Khu di tñch lõch sûã Truöng Böìn
                     ë
 Thöng caáo söëë 6 Kyâ hoåp thûáá 4, Quöëc höåi Khoáa XIII                                                 QH THAÃO LUÊÅN VÏÌ MÖÅT SÖË NÖÅI DUNG COÂN YÁ KIÏËN KHAÁC NHAU
   Ngaây 27.10.2012, buöíi saáng, Quöëc höåi hoåp           - Liïn kïët xuêët baãn;                                        CUÃA DÛÅ THAÃO LUÊÅT XUÊËT BAÃN (SÛÃA ÀÖÍI)
phiïn toaân thïí taåi höåi trûúâng.                   - Xuêët baãn àiïån tûã;                                                                       Khöng nïn boá heåp àöëi tûúång thaânh lêåp nhaâ xuêët baãn
   Phoá chuã tõch Quöëc höåi Toâng Thõ Phoáng             - In, phaát haânh xuêët baãn phêím;
àiïìu khiïín.                              - Chñnh saách cuãa Nhaâ nûúác àöëi vúái hoaåt àöång
   Quöëc höåi àaä nghe UÃy viïn UÃy ban Thûúâng vuå       xuêët baãn;
Quöëc höåi, Chuã nhiïåm UÃy ban Vùn hoáa, Giaáo duåc,          - Quaãn lyá nhaâ nûúác vïì hoaåt àöång xuêët baãn…
Thanh niïn, Thiïëu niïn vaâ Nhi àöìng cuãa Quöëc höåi          Phoá chuã tõch Quöëc höåi Toâng Thõ Phoáng phaát                                                                        vaâ quyïìn tûå chuã cuãa doanh nghiïåp xuêët baãn
Àaâo Troång Thi trònh baây Baáo caáo cuãa UÃy ban         biïíu kïët thuác phiïn hoåp.
Thûúâng vuå Quöëc höåi giaãi trònh, tiïëp thu, chónh lyá        Buöíi chiïìu, Quöëc höåi laâm viïåc úã töí, thaão luêån
dûå thaão Luêåt Xuêët baãn (sûãa àöíi).              vïì dûå aán Luêåt Thuã àö; viïåc töíng kïët, àaánh giaá kïët
   Tiïëp àoá, Quöëc höåi àaä thaão luêån vïì möåt söë nöåi    quaã thûåc hiïån thñ àiïím chïë àõnh Thûâa phaát laåi.
dung coân yá kiïën khaác nhau cuãa dûå thaão Luêåt.           Chuã nhêåt, ngaây 28.10.2012, Quöëc höåi nghó laâm
Trong buöíi laâm viïåc, àaä coá 24 àaåi biïíu Quöëc höåi      viïåc. Thûá hai, buöíi saáng, Quöëc höåi hoåp phiïn toaân
cuãa 22 tónh, thaânh phöë trûåc thuöåc Trung ûúng phaát      thïí taåi höåi trûúâng, nghe trònh baây möåt söë túâ trònh, baáo    Thaão luêån vïì möåt söë nöåi dung coân yá kiïën khaác nhau cuãa dûå thaão Luêåt Xuêët baãn (sûãa àöíi), ÀBQH cho rùçng, mùåc duâ àaä coá chónh sûãa
biïíu. Caác yá kiïën thaão luêån têåp trung vaâo nhûäng nöåi    caáo; buöíi chiïìu, Quöëc höåi laâm viïåc úã töí, thaão luêån vïì  theo hûúáng múã röång hún, nhûng dûå thaão Luêåt lêìn naây vêîn àang boá heåp caác àöëi tûúång thaânh lêåp nhaâ xuêët baãn vaâ caác loaåi hònh töí
dung sau:                             dûå thaão Nghõ quyïët vïì viïåc lêëy phiïëu tñn nhiïåm, boã     chûác nhaâ xuêët baãn cuäng nhû quyïìn tûå chuã cuãa doanh nghiïåp. Nïëu chó cho pheáp nhûäng àöëi tûúång nhû dûå thaão Luêåt àûúåc thaânh lêåp
   - Thaânh lêåp nhaâ xuêët baãn;                phiïëu tñn nhiïåm àöëi vúái ngûúâi giûä chûác vuå do Quöëc     nhaâ xuêët baãn thò Nhaâ nûúác seä phaãi àêìu tû möåt khoaãn ngên saách rêët lúán cho sûå nghiïåp xuêët baãn, trong khi coá thïí huy àöång vöën xaä höåi
   - Töí chûác, nhên sûå cuãa nhaâ xuêët baãn;          höåi, Höåi àöìng nhên dên bêìu hoùåc phï chuêín.          bùçng caách cho pheáp tû nhên àêìu tû.                                               (Xem trang 3)


                                                                                                          VÏÌ DÛÅ THAÃO NGHÕ ÀÕNH QUY ÀÕNH XÛÃ PHAÅT VI PHAÅM HAÂNH CHÑNH

                                        Caãi taåo khöng gian                                                              TRONG LÔNH VÛÅC TIÏÌN TÏÅ VAÂ NGÊN HAÂNG

                                                                                                           Nêng mûác xûã phaåt
                                         cho nghïå thuêåt                                                      coá ngùn chùån àûúåc gian lêån khöng?
                                                                    HÛÚNG SEN                                                         MAI AN
                                                                                                       Ngên haâng Nhaâ nûúác vûâa hoaân têët dûå thaão Nghõ àõnh quy àõnh xûã phaåt vi
  ÀBQH ÀAÂNG THÕ MYÄ HÛÚNG (Ninh Thuêån)                 ÚÃ Viïåt Nam hiïån nay, ngay caã taåi caác thaânh phöë lúán nhû Haâ Nöåi, TP Höì Chñ
                                                                                                     phaåm haânh chñnh trong lônh vûåc tiïìn tïå vaâ ngên haâng, nhùçm thay thïë Nghõ àõnh
                                     Minh cuäng thiïëu khöng gian daânh cho nghïå thuêåt. YÁ tûúãng vaâ kinh nghiïåm cuãa                       202 àûúåc ban haânh tûâ nùm 2004. Song, quy àõnh múáái coá goáp phêìn ngùn chùån cú
                                     kiïën truác sû (KTS) Nhêåt Baãn Tsuneo Noda trong viïåc caãi taåo caác khu nhaâ cuä úã àö                    baãn nhûäng haânh vi gian lêån, laách luêåt vaâ laâm ùn traái phaáp luêåt cuãa möåt söë ngên
                                     thõ thaânh khöng gian daânh cho nghïå thuêåt àaä gúåi múã hûúáng ài cho caác àöìng                        haâng hiïån nay khöng?                         (Xem trang 2)
                                     nghiïåp Viïåt Nam.                          (Xem trang 4)


                                                                                                       Böå Thöng tin vaâ Truyïìn thöng khöng thïí coá àuã böå maáy
                                         Thûúãng thûác
                                                                                                           àïí àoåc hïët caác xuêët baãn phêím lûu chiïíu
                                         nhaåc cöí àiïín                                                                ÀBQH TRÊÌN THÕ DIÏÅU THUÁY (TP Höì Chñ Minh)
  ÀBQH NGUYÏÎN THÕ KIM THUÁY (Àaâ Nùéng)
                                          Haân Quöëc                                                          Khoaãn 2, Àiïìu 5, dûå thaão Luêåt Xuêët baãn (sûãa àöíi), vïì baão àaãm
                                                                                                     quyïìn phöí biïën taác phêím, baão höå quyïìn taác giaã vaâ quyïìn liïn
                                                                                                     quan, quy àõnh: Nhaâ nûúác khöng kiïím duyïåt caác taác phêím trûúác
                                       Nhên kyã niïåm 20 nùm thiïët lêåp quan hïå ngoaåi giao                                   khi xuêët baãn. Tuy nhiïn taåi Àiïìu 24 dûå thaão Luêåt laåi quy àõnh vïì
                                     Viïåt Nam - Haân Quöëc, gioång nûä cao nöíi tiïëng thïë giúái                                  taác phêím, xuêët baãn phêím cêìn thêím àõnh nöåi dung. Àïì nghõ cêìn
                                     cuãa Haân Quöëc Sumi Jo àaä coá mùåt taåi Haâ Nöåi, tham dûå                                  xem laåi caách diïîn àaåt baão àaãm thöëng nhêët giûäa Àiïìu 5 vaâ Àiïìu 24.
                                     2 àïm hoâa nhaåc hûäu nghõ We are friends concert with                                     Àöìng thúâi cêìn böí sung nöåi dung Àiïìu 19 cuãa Luêåt Xuêët baãn nùm
                                     Sumi Jo vaâo 19h ngaây 27 - 28.10 taåi Cung Vùn hoáa lao                                    2004 vaâo àiïìu naây: viïåc xuêët baãn taác phêím, taái baãn xuêët baãn phêím
                                     àöång hûäu nghõ Viïåt - Xö, 91 Trêìn Hûng Àaåo. Chûúng                                     chó àûúåc thûåc hiïån sau khi coá húåp àöìng vúái taác giaã hoùåc chuã súã
                                     trònh coân sûå goáp mùåt cuãa chó huy trûúãng Bang Seong                                    hûäu taác phêím theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt.
                                     Ho, ca syä Àûác Tuêën vaâ Daân nhaåc Giao hûúãng Quöëc                                        Vïì àoåc, kiïím tra xuêët baãn phêím lûu chiïíu vaâ thêím quyïìn xûã lyá
                                     gia Viïåt Nam.               (Xem trang 4)                                    xuêët baãn phêím vi phaåm, Khoaãn 1, Khoaãn 2 Àiïìu 29 quy àõnh: Böå
  ÀBQH TRÊÌN HÖÌÌNG THÙÆM (Cêìn Thú)                                                                                  Thöng tin vaâ Truyïìn thöng töí chûác àoåc kiïím tra xuêët baãn phêím lûu
                                                                                                     chiïíu vaâ quyïët àõnh viïåc xûã lyá xuêët baãn phêím vi phaåm caác quy àõnh
                                        23H NGAÂY 28.10, VOÂNG 9 GIAÃI NGOAÅI HAÅNG ANH: CHELSEA - MAN UTD                             taåi luêåt naây vaâ caác quy àõnh cuãa luêåt phaáp khaác coá liïn quan. UBND
                                                                                                     cêëp tónh töí chûác àoåc, kiïím tra xuêët baãn phêím lûu chiïíu do mònh cêëp giêëy pheáp xuêët baãn vaâ quyïët àõnh viïåc xûã
                                                                                                     lyá xuêët baãn phêím khi vi phaåm caác quy àõnh taåi luêåt naây vaâ caác quy àõnh cuãa phaáp luêåt khaác coá liïn quan. Theo
                                             å
                                        Àaåi tiïåc têën cöng?                                                   quy àõnh naây thò UBND cêëp tónh chó cêëp pheáp xuêët baãn phêím khöng kinh doanh nhû kyã yïëu, tuyïn truyïìn
                                                                                                     phoâng chöëng dõch bïånh thiïn tai... coân caác xuêët baãn phêím àïí kinh doanh vêîn do Böå Thöng tin vaâ Truyïìn thöng
                                                                                                     töí chûác àoåc, kiïím tra. Trong thúâi gian vûâa qua, caác vùn baãn cuãa Àaãng àaä chó àaåo rêët cuå thïí vïì viïåc tùng cûúâng
                                                                    NHÊÅT PHONG                            phên cêëp quaãn lyá nhùçm giao traách nhiïåm cho UBND cêëp tónh trong lônh vûåc xuêët baãn àïí chêën chónh hoaåt àöång
                                                                                                     xuêët baãn, tùng cûúâng quaãn lyá viïåc xuêët baãn caác xuêët baãn phêím nhaåy caãm, cuãng cöë hoaåt àöång cuãa caác nhaâ xuêët
                                       Nïëu Chelsea vaâ Man Utd àaá theo àuáng nhûäng gò hoå coá vaâ trònh diïîn tûâ                        baãn vaâ sûå phöëi húåp giûäa caác nhaâ xuêët baãn trong caã nûúác. Thûåc tïë, Böå Thöng tin vaâ Truyïìn thöng khöng thïí
                                     àêìu muâa, ngûúâi hêm möå Ngoaåi haång Anh seä àûúåc thûúãng thûác bûäa tiïåc                          coá àuã böå maáy àïí àoåc hïët caác xuêët baãn phêím. Do àoá, töi àïì nghõ nïn phên cêëp cho UBND cêëp tónh töí chûác àoåc,
                                     thõnh soaån giûäa 2 CLB têën cöng hêëp dêîn nhêët Premier League hiïån nay                           chõu traách nhiïåm vïì nöåi dung möåt söë àêìu muåc saách kinh doanh vaâ xûã lyá àöëi vúái caác xuêët baãn phêím do mònh
  ÀBQH PHAÅM THÕ TRUNG (Kon Tum)                                                                                    cêëp giêëy pheáp. Coá nhû vêåy múái haån chïë àûúåc caác xuêët baãn phêím sai phaåm vïì nöåi dung.
                        AÃnh: Thaái Bònh     (töíng cöång 2 àöåi àaä ghi 40 baân thùæng).         (Xem trang 4)
     INH TÏËÁ - XAÄ HÖÅI

       Phaáp taâi trúå 25 triïåu USD                    Sau gêìn 5 nùm triïín khai Àïì aán phaát triïín nhiïn liïåu sinh hoåc àïën nùm 2015,

                                                                                                          Vò sao xùng sinh hoåc
                                                                                                                                                  ?
                                        têìm nhòn àïën nùm 2025 cuãa Chñnh phuã (Àïì aán 177), àïën nay, nùng lûåc saãn xuêët
       xêy trûúâng àaâo taåo nghïì                   ethanol àaä coá thïí àaãm baão pha àûúåc khoaãng 5,6 triïåu meát khöëi xùng sinh hoåc
  Böå Taâi chñnh Viïåt Nam vûâa kyá kïët thoãa ûúác vúái Böå Lao       (xùng E5) àïí cung cêëp cho thõ trûúâng. Nïëu tiïu thuå àûúåc söë lûúång xùng E5 nhû dûå
                                        kiïën, seä cuâng luác àaãm baão àûúåc nhiïìu muåc tiïu: tûâ taåo viïåc laâm, thu nhêåp cho
àöång, Viïåc laâm, Àaâo taåo nghïì vaâ Àöëi thoaåi Xaä höåi Phaáp vaâ
Vùn phoâng Cú quan Phaát triïín Phaáp (AFD) vïì viïåc Chñnh phuã
Phaáp seä taâi trúå 25 triïåu euro àïí Viïåt Nam böí sung kinh phñ xêy
                                        ngûúâi nöng dên tröìng nguyïn liïåu sùæn, àïën chuã àöång hún vúái nguöìn cung xùng
                                        dêìu... Thïë nhûng vò sao xùng sinh hoåc laåi khoá tiïu thuå - trong khi chuáng ta àang
                                        thiïëu xùng, phaãi nhêåp khêíu vaâ phuå thuöåc (caã vïì lûúång vaâ giaá) tûâ bïn ngoaâi?
                                                                                                                   khoá tiïu thuå
dûång trûúâng daåy nghïì. Dûå aán seä chuã yïëu taâi trúå cho nùm                                                                                            NGUYÏN LONG
trûúâng daåy nghïì laâ Trûúâng Cao àùèng Kyä thuêåt cöng nghïå
Lilama 2 - Àöìng Nai, Trûúâng Cao àùçng Nghïì cú khñ nöng
                                                                                                      khêíu maáy moác, cho nhûäng ngûúâi nöng dên          möåt saãn phêím nhiïn liïåu múái thên thiïån vúái
nghiïåp - Vônh Phuác, Trûúâng Cao àùèng Nghïì cú àiïån xêy dûång
                                                                                                      tröìng sùæn phuåc vuå saãn xuêët…               möi trûúâng maâ chó cung cêëp nhûäng thûá mònh
Viïåt Xö - Tam Àiïåp, Trûúâng Cao àùèng Kyä thuêåt cöng nghïå
                                                                                                        Khi Têåp àoaân Dêìu khñ quöëc gia Viïåt Nam        coá, vúái cú súã haå têìng sùén coá, tû duy sùén coá…
Dung Quêët vaâ Trûúâng Daåy nghïì Nghi Sún.
                                                                                                      àïì xuêët nhûäng chñnh saách höî trúå cho xùng        Chñnh vò vêåy, theo PGS.TS Àöî Huy Àõnh -
                                  TT
                                                                                                      sinh hoåc, Thûá trûúãng Böå Cöng thûúng Lï          nguyïn laâ thaânh viïn Höåi àöìng Chñnh saách
Argentina tòm cú höåi àêìu tû taåi Viïåt Nam                                                                                Dûúng Quang khùèng àõnh, nhiïn liïåu naây           Khoa hoåc vaâ Cöng nghïå Quöëc gia cho rùçng, àïí
                                                                                                      khöng quaá àùåc biïåt àïí phaãi cêìn nhiïìu ûu àaäi      xùng sinh hoåc àïën àûúåc vúái ngûúâi tiïu duâng,
   Tûâ ngaây 28 - 30.10, àoaân thûúng maåi àa ngaânh Argentina
                                                                                                      àïën vêåy. Caái chñnh vêîn laâ cöng taác truyïìn       phaãi gùæn chùåt vúái hïå thöëng phên phöëi xùng dêìu
seä sang Viïåt Nam nhùçm thûåc hiïån chûúng trònh xuác tiïën thûúng
                                                                                                      thöng nhêån thûác ngûúâi tiïu duâng. Nhûng caái        hiïån coá. Nhaâ nûúác coá chñnh saách höî trúå thò
maåi vaâ tòm hiïíu cú höåi àêìu tû taåi Viïåt Nam. Dûå kiïën, chûúng
                                                                                                      mùæc lúán nhêët laåi úã chöî caác doanh nghiïåp        xùng ethanol chùæc chùæn seä àûúåc lûu thöng
trònh höåi thaão baân troân giûäa doanh nghiïåp hai nûúác vúái sûå tham
                                                                                                      kinh doanh xùng dêìu chûa vaâo cuöåc. Àïën          nhanh choáng chûá nïëu khöng thò seä khöng tiïu
gia cuãa gêìn 600 doanh nghiïåp Viïåt Nam vaâ Argentina seä diïîn
                                                                                                      nay múái chó coá 3 trong söë hún 10 doanh           thuå àûúåc búãi viïåc cung cêëp phaãi rêët thuêån lúåi,
ra taåi TP Höì Chñ Minh trong hai ngaây 29 vaâ 30.10. Nhûäng nùm
                                                                                                      nghiïåp àêìu möëi kinh doanh xùng dêìu tham          hïå thöëng phên phöëi vaâ caác chñnh saách höî trúå
qua, quan hïå thûúng maåi song phûúng giûäa Viïåt Nam vaâ
                                                                                                      gia triïín khai kinh doanh xùng E5 (laâ PV Oil,        hiïån nay chûa thaáo gúä àûúåc vêën àïì naây.
Argentina àaä khöng ngûâng phaát triïín. Tûâ chöî chó coá khoaãng 30
                                                                                                      Petec vaâ Saigon-Petro) àïìu laâ doanh nghiïåp           Möåt saãn phêím saãn xuêët ra, muöën töìn taåi vaâ
triïåu USD vaâo nùm 2001 àaä tùng lïn túái hún 1 tyã USD vaâo
                                                                                                      thaânh viïn cuãa Têåp àoaân Dêìu khñ, àún võ saãn       phaát triïín, phaãi àûúåc lûu thöng trïn thõ trûúâng,
nùm 2011.
                                                                                   Nguöìn: daidoanket.vn        xuêët ethanol.                        àûúåc ngûúâi tiïu duâng chêëp thuêån. Tuy nhiïn,
                                  DN
                                                                                                        Nguyïn nhên khiïën caác doanh nghiïåp           vúái xùng sinh hoåc, àaä àûúåc saãn xuêët ra, lûu
Viïåt Nam xuêët khêíu gaåo nhiïìu nhêët thïë giúái                   ùng sinh hoåc - loaåi xùng E5 àaä àûúåc pheáp     chó coá khoaãng 35.000m3 xùng E5 àûúåc tiïu         àêìu möëi ngaåi baán xùng E5, theo öng Lï           thöng trïn thõ trûúâng, nhûng chûa àûúåc nhiïìu
  Theo thöëng kï tñnh tûâ àêìu nùm àïën nay, lûúång gaåo xuêët
khêíu cuãa Viïåt Nam àaä àaåt mûác gêìn 6 triïåu têën vaâ trúã thaânh
nûúác xuêët khêíu gaåo nhiïìu nhêët trïn thïë giúái. Tiïëp àoá laâ ÊËn Àöå,
                                        X    lûu haânh trïn thõ trûúâng tûâ nùm 2010, laâ
                                            loaåi xùng àûúåc pha tröån theo tyã lïå 5%
                                        ethanol vúái 95% xùng thöng thûúâng (RON 92
                                                                       thuå. Saãn xuêët ra khöng baán àûúåc. Àïí tiïëp tuåc
                                                                       triïín khai Àïì aán 177 cuãa Chñnh phuã vïì phaát
                                                                       triïín NLSH, caác nhaâ maáy saãn xuêët ethanol
                                                                                                      Dûúng Quang laâ do caác doanh nghiïååp ngaåi
                                                                                                      phaãi àêìu tû thïm cú súã haå têìng thiïët yïëu nhû
                                                                                                      kho baäi, bïí pha chïë, böí sung taåi caác traåm
                                                                                                                                     ngûúâi tiïu duâng biïët àïën. Khöng phaãi chó búãi
                                                                                                                                     nhêån thûác cuãa ngûúâi tiïu duâng coân ñt àöëi vúái
                                                                                                                                     loaåi xùng naây, maâ ngay caã nhûäng ngûúâi hiïíu noá,
                                        khöng chò). Böå Khoa hoåc vaâ Cöng nghïå àaä ban        trong nûúác àaä phaãi tòm caách xuêët khêíu saãn       xùng, cêy xùng cho phuâ húåp. Vò vêåy, têm lyá        muöën mua noá cuäng khoá coá thïí tòm thêëy trïn thõ
trong khi Thaái Lan àaä bõ àêíy xuöëng haâng thûá ba vïì söë lûúång.
                                        haânh caác tiïu chuêín, quy chuêín cho nhiïn liïåu sinh    phêím ra nûúác ngoaâi àïí töìn taåi vaâ nuöi nguöìn     cuãa doanh nghiïåp laâ thiïëu thò nhêåp khêíu coân      trûúâng. Nïëu khöng coá möåt chñnh saách àöìng böå
Àûúåc biïët, hiïån möåt têën gaåo trùæng 5% têëm cuãa Thaái Lan àûúåc
                                        hoåc (NLSH), trong àoá coá xùng E5. Caác kïët quaã thûã    nguyïn liïåu. Theo Chuã tõch Höåi àöìng thaânh        hay hún laâ thïm nhiïìu viïåc phaãi laâm.           àïí phaát triïín, nghôa laâ phaãi coá chiïën lûúåc phaát
baán vúái giaá 570 USD, trong khi gaåo Viïåt Nam chó laâ 490 USD
                                        nghiïåm nhiïn liïåu E5 trïn àöång cú cho thêëy xùng      viïn Têåp àoaân Dêìu khñ quöëc gia Viïåt Nam           Theo öng Huyânh Kim Tûúác – Giaám àöëc          triïín àöìng böå tûâ nhaâ maáy saãn xuêët àïën hïå thöëng
vaâ ÊËn Àöå 460 USD. Nhû vêåy, Thaái Lan vêîn laâ quöëc gia xuêët
                                        E5 hoaân toaân coá thïí sûã duång àûúåc trïn àöång cú     Phuâng Àònh Thûåc, àïì aán coá thïí noái laâ khöng      Trung têm tiïët kiïåm nùng lûúång TP Höì Chñ         phên phöëi vaâ nguöìn nguyïn liïåu, thò kïí caã khi
khêíu gaåo haâng àêìu vúái doanh söë 3,5 tyã USD.
                                        xùng àang lûu haânh úã Viïåt Nam maâ khöng cêìn        thaânh cöng búãi viïåc triïín khai àïì aán khöng       Minh, thoái quen naây àaä thïí hiïån roä tû tûúãng      Böå Cöng thûúng - cú quan quaãn lyá nhaâ nûúác coá
                                  VN
                                        phaãi thay àöíi vïì kïët cêëu hay vêåt liïåu chi tiïët.    àöìng böå, chûa gùæn kïët giûäa saãn xuêët vúái tiïu     àöåc quyïìn thöëng lônh thõ trûúâng cuãa caác öng       xêy dûång vaâ àûúåc chêëp thuêån löå trònh bùæt buöåc
    Hún 13 tyã àöìng cho àúåt 3                         Thïë nhûng, sau 2 nùm - kïí tûâ khi xùng          duâng, moåi viïåc thaã nöíi cho nhaâ àêìu tû. Trong     lúán kinh doanh xùng dêìu. Àöåc quyïìn coân thïí       sûã duång xùng sinh hoåc taåi Viïåt Nam thò cuäng
                                        sinh hoåc xuêët hiïån trïn thõ trûúâng àïën nay múái      khi thiïëu caác chñnh saách höî trúå cho DN nhêåp      hiïån úã chöî khöng chõu quaãng baá, truyïìn thöng      khoá coá thïí thûåc hiïån àûúåc.
Chûúng trònh xuác tiïën thûúng maåi quöëc gia
   Böå Cöng thûúng vûâa duyïåt àúåt 3 Chûúng trònh xuác tiïën
                                             ûå thaão Nghõ àõnh quy àõnh xûã         VÏÌ DÛÅ THAÃO NGHÕ ÀÕNH QUY ÀÕNH XÛÃ PHAÅT VI PHAÅM HAÂNH CHÑNH                                      coá thïí hònh thûác phaåt nùång chó laâ cöng
thûúng maåi quöëc gia nùm 2012 göìm 24 àïì aán vúái töíng kinh phñ
laâ 13,68 tyã àöìng. Nhû vêåy, tûâ àêìu nùm 2012 àïën nay, àaä coá
114 àïì aán àûúåc phï duyïåt vúái töíng kinh phñ 93,08 tyã àöìng. Àúåt     D     phaåt vi phaåm haânh chñnh trong
                                             lônh vûåc tiïìn tïå vaâ ngên haâng              TRONG LÔNH VÛÅC TIÏÌN TÏÅ VAÂ NGÊN HAÂNG
                                                                                                                                           cuå àïí möåt söë ngûúâi lúåi duång. Búãi leä, möåt
                                                                                                                                           khi bõ phaát hiïån, ngên haâng coá haânh vi

                                                                       Nêng mûác xûã phaåt
3 Chûúng trònh xuác tiïën thûúng maåi quöëc gia nùm 2012 bao          àûúåc Ngên haâng Nhaâ nûúác soaån thaão                                                                                vi phaåm phaãi àöëi diïån vúái möåt mûác phaåt
                                        nhùçm thay thïë Nghõ àõnh 202 ban                                                                                   rêët cao nhû vêåy têët seä tòm moåi caách àïí
göìm caác hoaåt àöång xuác tiïën thûúng maåi àõnh hûúáng xuêët khêíu,
                                        haânh tûâ nùm 2004. Dûå thaão nïu roä caác                                                                              traánh bõ phaåt. Nïëu nhû cú chïë kiïím tra,
xuác tiïën thûúng maåi thõ trûúâng trong nûúác vaâ xuác tiïën thûúng
maåi miïìn nuái, biïn giúái, ûu tiïn têåp trung cho caác chûúng trònh
lúán, coá troång têm, troång àiïím vaâ gùæn trûåc tiïëp vúái hiïåu quaã.
                                  QG
                                        haânh vi vi phaåm haânh chñnh trong lônh
                                        vûåc tiïìn tïå vaâ ngên haâng göìm vi phaåm
                                        caác quy àõnh vïì: giêëy pheáp thaânh lêåp
                                                                  coá ngùn chùån àûúåc gian lêån khöng?                                                      giaám saát cuãa Ngên haâng Nhaâ nûúác
                                                                                                                                           khöng àaãm baão tñnh ba bïn, maâ chó möåt
                                                                                                                                           mònh Ngên haâng Nhaâ nûúác biïët vïì caác
                                        vaâ hoaåt àöång cuãa töí chûác tñn duång; cú                                    MAI AN                                      haânh vi vi phaåm naây, thò ai cuäng biïët laâ
      Cêìn 2.582 tyã àöìng                        cêëu töí chûác, quaãn trõ, àiïìu haânh, kiïím
                                                                   Ngên haâng Nhaâ nûúác vûâa hoaân têët dûå thaão Nghõ àõnh quy àõnh xûã phaåt vi phaåm haânh chñnh trong
                                                                                                                                           àiïìu gò coá thïí xaãy ra. Búãi trong kinh tïë
                                                                                                                                           thõ trûúâng, khi lúåi ñch kinh tïë àang chi
                                        toaán; cöí phêìn; huy àöång vöën… Caác
cho caác dûå aán nhaâ úã sinh viïn nùm 2013                  haânh vi vi phaåm seä bõ phaåt caãnh caáo     lônh vûåc tiïìn tïå vaâ ngên haâng, nhùçm thay thïë Nghõ àõnh 202 àûúåc ban haânh tûâ nùm 2004. Theo àoá,                     phöëi haânh vi cuãa rêët nhiïìu ngûúâi, thò
                                        hoùåc phaåt tiïìn vúái mûác phaåt töëi àa laâ 2  haânh vi phaát haânh giêëy túâ coá giaá bùçng àöìng Viïåt Nam, bùçng ngoaåi tïå hoùåc bùçng vaâng àïí huy àöång                  khoá coá thïí noái nhûäng ngûúâi laâm cöng
   Böå Xêy dûång cho biïët, àïën nay àaä coá hún 10.000 tyã àöìng tûâ
                                        tyã àöìng, chûa kïí phaåt böí sung bùçng      vöën khöng àuáng quy àõnh cuãa phaáp luêåt bõ phaåt tiïìn tûâ 800 triïåu àöììng àïën 2 tyã àöìng. Song, quy àõnh                  taác thanh tra giaám saát cuãa Ngên haâng
nguöìn vöën traái phiïëu chñnh phuã àûúåc phên böí cho caác dûå aán
                                        caác hònh thûác khaác nhû: tûúác quyïìn sûã    naây coá goáp phêìn ngùn chùån cú baãn nhûäng haânh vi gian lêån, laách luêåt vaâ laâm ùn traái phaáp luêåt cuãa                  Nhaâ nûúác laåi àûúåc miïîn nhiïîm, nhêët laâ
nhaâ úã sinh viïn trïn toaân quöëc. Tuy nhiïn, hiïån vêîn coân 39 dûå
                                        duång giêëy pheáp, chûáng chó haânh nghïì     möåt söë ngên haâng hiïån nay khöng?                                                        khi cú chïë tiïìn lûúng cuãa chuáng ta coân
aán chûa àûúåc phên böí àuã vöën. Xeát thêëy caác dûå aán naây àïìu àaáp
                                        coá thúâi haån hoùåc àònh chó coá thúâi haån                                                                             nhiïìu bêët cêåp. Vò thïë, nïn chùng bïn
ûáng caác àiïìu kiïån coá thïí hoaân thaânh vaâ àûa vaâo sûã duång nùm                              toaân vöën töëi thiïíu 8% hoùåc tyã lïå cao   luêåt dûå thaão àïì xuêët mûác phaåt tiïìn tûâ
                                        viïåc thûåc hiïån möåt hoùåc möåt söë hoaåt                                                       Thoaåt nhòn, ngûúâi ta dïî nhêån ra     caånh viïåc nêng mûác xûã phaåt thêåt nùång,
2013, Böå Xêy dûång kiïën nghõ Böå Kïë hoaåch vaâ Àêìu tû phên böí                                hún theo quy àõnh cuãa Ngên haâng Nhaâ     800 triïåu àöìng àïën 1 tyã 600 triïåu àöìng.
                                        àöång ngên haâng liïn quan àïën haânh vi                                                      quyïët têm cuãa Ngên haâng Nhaâ nûúác       cêìn tòm ra möåt cú chïë kiïím tra cheáo ba
hïët söë vöën traái phiïëu chñnh phuã coân laåi cho 39 dûå aán trïn vúái söë                           nûúác trong tûâng thúâi kyâ. Àöëi vúái vi    Caác vi phaåm vïì laäi suêët huy àöång, dûå                            bïn àïí caác töí chûác àöåc lêåp phi lúåi nhuêån
                                        vi phaåm haânh chñnh…                                                                trong lêåp laåi kyã cûúng àöëi vúái hoaåt àöång
vöëën khoaãng 2.582 tyã àöìng.                                                  phaåm vïì phaát haânh giêëy túâ coá giaá, dûå  thaão quy àõnh roä: phaåt tiïìn tûâ 500 triïåu  ngên haâng. Vò thûåc tïë diïîn biïën thúâi    thuöåc Chñnh phuã hoùåc Quöëc höåi cuäng
                                           Theo àoá, dûå thaão àïì xuêët mûác phaåt
                                  KN                              thaão àïì xuêët phaåt tiïìn tûâ 500 triïåu   àöìng àïën 1 tyã àöìng àöëi vúái haânh vi aáp  gian gêìn àêy cho thêëy caác vi phaåm cuãa    coá thïí coá thöng tin vïì nhûäng haânh vi vi
                                        tiïìn tûâ 500 triïåu àöìng àïën 1 tyã àöìng
                                                                 àöìng àïën 1 tyã àöìng àöëi vúái haânh vi    duång mûác laäi suêët cao hún mûác laäi suêët                           phaåm naây. Nhû thïë, seä haån chïë àûúåc
        Höåi thaão kinh nghiïåm                    àöëi vúái haânh vi khöng duy trò möåt
                                                                 phaát haânh giêëy túâ coá giaá khöng àuáng   theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. Àöìng
                                                                                                                  möåt söë ngên haâng thûúng maåi àaä diïîn
                                                                                                                  ra rêët tinh vi vaâ nghiïm troång. Nïëu      rêët nhiïìu tònh traång ài àïm giûäa ngên
                                        trong caác tyã lïå baão àaãm an toaân: tyã lïå
      àiïìu chónh chñnh saách àêìu tû                   khaã nùng chi traã; tyã lïå töëi àa cuãa nguöìn
                                                                 caác nöåi dung àaä àûúåc cêëp coá thêím     thúâi, nïëu coá haânh vi khöng niïm yïët     khöng coá biïån phaáp nùång tay àuã sûác rùn   haâng vi phaåm vúái ngûúâi coá chûác nùng
                                                                 quyïìn chêëp thuêån bùçng vùn baãn. Àöëi    cöng khai laäi suêët huy àöång vöën vaâ     àe thò bïånh seä lêy lan, gêy ra nhûäng      xûã lyá vi phaåm. Chó khi àoá, Nghõ àõnh
   Viïån Nghiïn cûáu quaãn lyá kinh tïë Trung ûúng vûâa töí chûác      vöën ngùæn haån àûúåc sûã duång àïí cho vay
                                                                 vúái haânh vi phaát haânh giêëy túâ coá giaá  mûác phñ cung ûáng dõch vuå seä bõ phaåt     nguy cú ruãi ro rêët lúán cho ngaânh ngên     vïì xûã phaåt vi phaåm haânh chñnh trong
höåi thaão Cú súã lyá luêån vaâ kinh nghiïåm quöëc tïë vïì àiïìu chónh     trung haån vaâ daâi haån; traång thaái ngoaåi
                                                                 bùçng àöìng Viïåt Nam, bùçng ngoaåi tïå     tiïìn tûâ 50 àïën 100 triïåu àöìng… Àaáng    haâng. Tuy nhiïn, möåt söë chuyïn gia       hoaåt àöång ngên haâng múái thûåc sûå coá
chñnh saách àêìu tû nûúác ngoaâi. Theo caác chuyïn gia, baâi hoåc ruát     tïå, traång thaái vaâng töëi àa so vúái vöën tûå
                                                                 hoùåc bùçng vaâng àïí huy àöång vöën cuãa    lûu yá laâ caác mûác phaåt naây trong quy    kinh tïë cuäng lo ngaåi rùçng nïëu chó ban    caái uy cuãa noá, goáp phêìn nùæn chónh hoaåt
ra tûâ kinh nghiïåm cuãa caác nûúác laâ cêìn kïët húåp giûäa àêìu tû nûúác   coá… Àöìng thúâi, phaåt tiïìn tûâ 1 àïën 2 tyã
                                                                 töí chûác, caá nhên trong nûúác hoùåc nûúác   àõnh hiïån haânh laâ 12 àïën 15 triïåu àöìng   haânh mûác phaåt múái rêët nùång maâ khöng    àöång ngên haâng ài àuáng quy àõnh cuãa
ngoaâi (FDI) vaâ ngaânh nghïì trong nûúác, quaá trònh thûåc hiïån       àöìng àöëi vúái haânh vi vi phaåm tyã lïå an
                                                                 ngoaâi khöng àuáng quy àõnh cuãa phaáp     cho möåt haânh vi vi phaåm.           coá caác biïån phaáp àöìng böå khaác, thò rêët  phaáp luêåt.
àiïìu chónh chñnh saách àêìu tû nûúác ngoaâi cêìn cùn cûá vaâo nöåi lûåc
vaâ khaã nùng cuãa nïìn kinh tïë trong nûúác. Ngoaâi ra, cuäng cêìn
tuên thuã caác quy àõnh àêìu tû quöëc tïë cuãa khu vûåc vaâ thöng lïå           Viïåt - Laâo phaát triïín möåt söë ngaânh kinh tïë muäi nhoån                                       Tòm giaãi phaáp phaát triïín ngaânh súåi
quöëc tïë.
                                          Taåi thuã àö Vientiane - Laâo, Trûúâng Àaåi        chñnh: àõnh hûúáng chiïën lûúåc húåp taác vïì kïët        Tûâ 4 – 6.11.2012, taåi Haâ Nöåi seä diïîn ra Höåi    giaãi phaáp phaát triïín ngaânh súåi. Theo àoá, höåi
                                  HT
                                        hoåc Kinh tïë Quöëc dên phöëi húåp vúái Böå Kïë        nöëi hai nïìn kinh tïë Viïåt Nam - Laâo túái nùm       nghõ thûúâng niïn toaân cêìu vïì súåi vaâ dïåt vaãi nùm    nghõ seä baân sêu vïì tònh hònh biïën àöång trïn thõ
   190 tyã àöìng xêy höì chûáa nûúác ngoåt                  hoaåch vaâ Àêìu tû Laâo vaâ Àaåi hoåc Quöëc gia Laâo      2020; tùng cûúâng phöëi húåp phaát triïín möåt söë      2012 do Têåp àoaân Dïåt may Viïåt Nam (Vinatex)        trûúâng nguyïn vêåt liïåu trong böëi caãnh khuãng
                                        töí chûác Höåi thaão khoa hoåc quöëc tïë vúái chuã àïì     ngaânh cöng nghiïåp muäi nhoån; àêíy maånh húåp       phöëi húåp cuâng Liïn àoaân Caác nhaâ saãn xuêët súåi     hoaãng núå taåi nhiïìu quöëc gia phaát triïín; chñnh
        taåi Baåch Long Vô                       Húåp taác kinh tïë Viïåt Nam - Laâo: phaát triïín       taác phaát triïín möåt söë ngaânh dõch vuå chuã chöët;    dïåt quöëc tïë (ITMF) vúái sûå tham dûå cuãa gêìn 250     saách thûúng maåi dïåt may Myä; caác vêën àïì vïì
  Töíng àöåi Thanh niïn xung phong Haãi Phoâng cho biïët, dûå        möåt söë ngaânh kinh tïë muäi nhoån túái nùm 2020.       thuác àêíy húåp taác trong nöng, lêm nghiïåp...       àaåi biïíu àïën tûâ nhiïìu quöëc gia thaânh viïn trïn     quaãn lyá chuöîi cung ûáng…
aán xêy dûång höì chûáa nûúác ngoåt dung tñch 60.000m3 trïn àaão        Höåi thaão àaä têåp trung vaâo 4 nhoám vêën àïì                                VL      thïë giúái. Muåc àñch cuãa höåi nghõ laâ nhùçm tòm                                 GP
Baåch Long Vô - giai àoaån 1 seä khúãi cöng vaâo àêìu nùm 2013,
vúái töíng mûác àêìu tû gêìn 190 tyã àöìng. Muåc tiïu cuãa dûå aán laâ     Thûúng hiïåu caâ phï Buön Ma Thuöåt laâ Buon Ma Thuot coffee                                          Kiïím toaán Nhaâ nûúác
baão àaãm àaáp ûáng nguöìn nûúác ngoåt cho nhu cêìu sinh hoaåt cho         Hiïåp höåi Caâ phï Buön Ma Thuöåt cho biïët, UBND tónh Àùk Lùk vûâa coá vùn baãn xaác nhêån
500 ngûúâi dên trïn àaão; àöìng thúâi, goáp phêìn quan troång trong      Hiïåp höåi Caâ phï Buön Ma Thuöåt laâ töí chûác duy nhêët àûúåc sûã duång tïn goåi Buon Ma Thuot                  töí chûác Lïî kyá Quy chïë phöëi húåp cöng taác
viïåc khuyïën khñch ngûúâi dên ra àaão àõnh cû vaâ àaánh bùæt thuãy      coffee laâm nhaän hiïåu têåp thïí cho saãn phêím caâ phï àïí thûåc hiïån viïåc àùng kyá baão höå quöëc tïë
saãn xa búâ, thuác àêíy phaát triïín kinh tïë-xaä höåi…            taåi caác quöëc gia trïn thïë giúái. Trûúác àoá, vaâo thaáng 9.2011, Àùk Lùk phaát hiïån thûúng hiïåu                    vúái 5 tónh miïìn nuái phña Bùæc
                                  LV     Buon Ma Thuot coffee àaä bõ möåt doanh nghiïåp Trung Quöëc àùng kyá baão höå àöåc quyïìn taåi                  Ngaây 26.10, taåi Yïn Baái, Kiïím toaán Nhaâ nûúác (KTNN) àaä phöëi húåp vúái Thûúâng trûåc
                                        Trung Quöëc trong voâng 10 nùm.                                               HÀND vaâ UBND 5 tónh: Àiïån Biïn, Lai Chêu, Laâo Cai, Phuá Thoå vaâ Sún La töí chûác Lïî kyá
Giúái thiïåu nöng saãn Gyeonggi taåi Haâ Nöåi                                                                         TH      Quy chïë phöëi húåp cöng taác.
  Tûâ ngaây 26.10 - 4.11, caác loaåi hoa quaã tûúi ngon nhû
nho, lï vaâ hún 300 loaåi thûåc phêím khaác nhû nhên sêm, caác         Tûâ 30.6.2013 seä chêëm dûát hoaân toaân               4 trûúâng húåp traã laåi                  Phaát biïíu taåi buöíi Lïî, Töíng Kiïím toaán Nhaâ nûúác Àinh Tiïën Duäng cho biïët: sûå kiïån KTNN
                                                                                                      kyá Quy chïë phöëi húåp cöng taác vúái 5 tónh miïìn nuái phña Bùæc laâ nhùçm nêng cao nùng lûåc,
loaåi nûúác söët, laá kim súåi, traâ… cuãa tónh Gyeonggi, Haân Quöëc           huy àöång vaâng                    Chûáng chó haânh nghïì dûúåc               hiïåu lûåc vaâ hiïåu quaã hoaåt àöång kiïím toaán, phaát huy töët vai troâ cuãa KTNN trong viïåc giuáp
seä àûúåc giúái thiïåu àïën ngûúâi tiïu duâng Haâ Nöåi taåi 5 siïu thõ:                                                                  HÀND vaâ caác cêëp chñnh quyïìn àõa phûúng trong quaãn lyá, giaám saát, àiïìu haânh vaâ quyïët
                                          Ngên haâng Nhaâ nûúác Viïåt Nam (NHNN) àaä           Theo Nghõ àõnh 89 sûãa àöíi, böí sung möåt
Big C Thùng Long, Unimart Phaåm Ngoåc Thaåch, K-mart                                                                            àõnh nguöìn lûåc taâi chñnh vaâ taâi saãn quöëc gia trïn àõa baân. Viïåc triïín khai thûåc hiïån Quy
                                        coá vùn baãn yïu cêìu caác töí chûác tñn duång coân söë    söë àiïìu cuãa Nghõ àõnh 79 cuãa Chñnh phuã quy
Trung Hoâa, K-mart Myä Àònh vaâ K-mart Keangnam. Khaách                                                                          chïë phöëi húåp seä goáp phêìn giuáp KTNN noái chung, KTNN khu vûåc VII noái riïng vaâ 5 tónh nêng
                                        dû huy àöång vaâ cho vay vöën bùçng vaâng thûåc        àõnh chi tiïët thi haânh möåt söë àiïìu cuãa Luêåt
tham quan seä àûúåc trûåc tiïëp traãi nghiïåm nhûäng moán ùn mang                                                                     cao hiïåu quaã cöng taác, thûåc hiïån töët hún chûác nùng, nhiïåm vuå àûúåc giao.
                                        hiïån möåt söë nöåi dung àïí chêëm dûát huy àöång       Dûúåc, coá 4 trûúâng húåp traã laåi Chûáng chó          Theo nöåi dung Quy chïë, KTNN Khu vûåc VII seä coá traách nhiïåm thöng baáo kïë hoaåch
hûúng võ àùåc trûng cuãa Haân Quöëc, àûúåc hûúáng dêîn nêëu thûã
                                        vöën bùçng vaâng theo quy àõnh taåi Thöng tû          haânh nghïì dûúåc. Cuå thïí: cú súã kinh doanh        kiïím toaán haâng nùm àïën HÀND, UBND tónh; phöëi húåp chùåt cheä vúái HÀND, UBND tónh
vaâ nïëm caác moán ùn; àöìng thúâi traãi nghiïåm vùn hoáa Haân
                                        12/2012/TT-NHNN. Theo àoá, Ngên haâng Nhaâ           thuöëc thay àöíi ngûúâi quaãn lyá chuyïn mön vïì       trong khêu khaão saát, thu thêåp thöng tin phuåc vuå cöng taác lêåp kïë hoaåch kiïím toaán àaãm
Quöëc thöng qua caác troâ chúi dên gian. Ngoaâi Myä, Trung
                                        nûúác yïu cêìu caác töí chûác tñn duång àûúåc tiïëp      dûúåc; cú súã kinh doanh thuöëc chêëm dûát hoaåt       baão chêët lûúång phuåc vuå töët cho viïåc triïín khai cöng taác kiïím toaán. Khi triïín khai kiïím
Quöëc vaâ Nhêåt Baãn, Viïåt Nam hiïån chiïëm tyã troång nhêåp khêíu
                                        tuåc phaát haânh chûáng chó huy àöång ngùæn haån        àöång kinh doanh; cú súã nöåp höì sú àïì nghõ        toaán, Trûúãng àoaân Kiïím toaán Nhaâ nûúác khu vûåc VII thöng baáo cho HÀND, UBND tónh
thûåc phêím Gyeonggi khaá cao trong khu vûåc chêu AÁ. Vò thïë,
                                        bùçng vaâng tûâ nay àïën hïët ngaây 24.11.2012 theo      cêëp Giêëy chûáng nhêån àuã àiïìu kiïån kinh         kïë hoaåch chi tiïët vïì àún võ àûúåc kiïím toaán vaâ nhên sûå tûâng töí kiïím toaán, dûå kiïën thúâi
Gyeonggi cuäng àang coá kïë hoaåch múã röång thõ trûúâng xuêët
                                        nguyïn tùæc: thúâi gian àaáo haån cuãa caác chûáng       doanh thuöëc nhûng nhêån àûúåc vùn baãn traã         gian gûãi dûå thaão baáo caáo kiïím toaán cho àún võ àïí taåo àiïìu kiïån cho HÀND, UBND tónh
khêíu nöng saãn sang Viïåt Nam.
                                  PV     chó huy àöång ngùæn haån bùçng vaâng àûúåc phaát        lúâi khöng cêëp cuãa cú quan tiïëp nhêån höì sú;       chuã àöång trong phöëi húåp vúái Kiïím toaán Nhaâ nûúác khu vûåc VII…
                                                                       caá nhên xin cêëp laåi Chûáng chó haânh nghïì                                                          MAÅNH QUANG
                                        haânh múái khöng vûúåt quaá ngaây 30.6.2013;
        Cöng ty Theáp Bùæc Viïåt                    chûáng chó huy àöång phaát haânh múái khöng àûúåc       dûúåc (àöëi vúái caác Chûáng chó haânh nghïì àaä
      liïn doanh vúái 4 àöëi taác Nhêåt                  chi traã trûúác haån.
                                                                  NN
                                                                       cêëp coá thúâi haån 5 nùm).
                                                                                               TH
                                                                                                                        Tin vùæn kinh tïë
  Taåi Haâ Nöåi, Cöng ty CP Theáp Bùæc Viïåt cuâng böën àöëi taác
Nhêåt Baãn vûâa hoåp baáo cöng böë viïåc thaânh lêåp Cöng ty             Höåi chúå Quaâ tùång haâng thuã cöng myä nghïå Haâ Nöåi 2012                                 Ngên haâng Citibank vaâ Ngên haâng Phaát           Cöng ty Cöí phêìn Dûúåc Hêåu Giang (maä
TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Vietnam                 Höåi chúå Quaâ tùång haâng thuã cöng myä nghïå (TCMN) Haâ Nöåi 2012 do Súã Cöng thûúng Haâ               triïín Nhêåt Baãn (DBJ) vûâa töíng kïët húåp àöìng taâi    DHG) cho biïët, doanh thu quyá III.2012 cuãa
(NSMV). Bûúác àêìu, Cöng ty seä têåp trung saãn xuêët öëng theáp        Nöåi töí chûác àaä khai maåc taåi Trung têm Triïín laäm Giaãng Voä (Haâ Nöåi). Höåi chúå àûúåc töí chûác          trúå vöën cho thûúng vuå mua múái hai maáy bay        DHG àaåt 718,77 tyã àöìng; luäy kïë 9 thaáng àaåt
cúä nhoã, vúái trònh àöå cöng nghïå kyä thuêåt, quaãn lyá hiïån àaåi cuãa   nhùçm höî trúå caác doanh nghiïåp, cú súã saãn xuêët TCMN cuãa Haâ Nöåi vaâ caác tónh, TP trong caã             Airbus A321 cuãa Töíng cöng ty Haâng khöng          2.039 tyã àöìng, tùng 17,1% so vúái cuâng kyâ 2011.
Nhêåt Baãn, seä taåo ra caác saãn phêím coá lúåi thïë caånh tranh, coá     nûúác quaãng baá, giúái thiïåu saãn phêím, tòm kiïëm khaách haâng vaâ múã röång thõ trûúâng tiïu thuå,           Viïåt Nam (Vietnam Airlines).                     Giaá vaâng SJC mua vaâo trong ngaây 27.10 úã
tñnh nùng cao phuåc vuå xêy dûång cêìu, àûúâng… Àûúåc biïët,          àùåc biïåt trong giai àoaån saãn xuêët kinh doanh cuãa caác DN Viïåt Nam àang gùåp nhiïìu khoá khùn                 Tñnh àïën thúâi àiïím naây, tónh Long An àaä     mûác 46,2 triïåu àöìng/lûúång, baán ra úã mûác 46,35
töíng vöën àêìu tû cuãa Cöng ty laâ hún 267 tyã àöìng, trong àoá        nhû hiïån nay. Höåi chúå coá quy mö 550 gian haâng cuãa gêìn 250 doanh nghiïåp Haâ Nöåi vaâ 18               quy hoaåch 15 laâng nghïì vaâ cuåm laâng nghïì truyïìn    triïåu àöìng/lûúång, giaãm gêìn 100.000 àöìng/lûúång
vöën àiïìu lïå hún 53 tyã àöìng.                        tónh, TP trong caã nûúác.                                                  thöëng taåo viïåc laâm cho lao àöång úã nöng thön vaâ     so vúái phiïn giao dõch liïìn trûúác.
                                  CT                                                            LM      giûä neát vùn hoáa àùåc trûng cuãa àõa phûúng.                           HOAÂNG THANH


                                TÖÍNG BIÏN TÊÅP : HÖÌ ANH TAÂI              UÃY VIÏN BIÏN TÊÅP TRÛÅC SÖËË 302: TRÊÌN DUY PHÛÚÁÁC                  HOÅA SÔ : TRÊÌN THANH HUYÏÌN
  KYÄ THUÊÅT : QUANG MINH - NGOÅC HUÊËN       TAÂI KHOAÃN: 102010000032634 NGÊN HAÂNG TMCP CÖNG THÛÚNG VIÏÅT NAM - CN HAÂ NÖÅI            GIÊËY PHEÁP XUÊËT BAÃN: 1448/GP - BTTTT     IN TAÅI CÖNG TY TNHH 1 TV IN QUÊN ÀÖÅI 1 vaâ CÖNG TY TNHH 1 TV IN QUÊN ÀÖÅI 2            Giaá : 4.700à


      28 - 10 - 2012 (Söæ 302)
  2                                                                                                                                           ÀAÅI BIÏÍU NHÊN DÊN
  Thaão luêån vïì möåt söë nöåi dung coân yá kiïën khaác nhau cuãa
dûå thaão Luêåt Xuêët baãn (sûãa àöíi), ÀBQH cho rùçng, mùåc duâ àaä                 QH THAÃO LUÊÅN VÏÌ MÖÅT SÖË NÖÅI DUNG COÂN YÁ KIÏËN KHAÁC NHAU                                                  TIN ÀOAÂN ÀAÅI BIÏÍU QUÖËC HÖÅI
coá chónh sûãa theo hûúáng múã röång hún, nhûng dûå thaão Luêåt
lêìn naây vêîn àang boá heåp caác àöëi tûúång thaânh lêåp nhaâ xuêët                      CUÃA DÛÅ THAÃO LUÊÅT XUÊËT BAÃN (SÛÃA ÀÖÍI)                                                        VAÂ HÖÅI ÀÖÌNG NHÊN DÊN
baãn vaâ caác loaåi hònh töí chûác nhaâ xuêët baãn cuäng nhû quyïìn


                                                  Khöng nïn boá heåp àöëi tûúång thaânh lêåp nhaâ xuêët baãn
tûå chuã cuãa doanh nghiïåp. Nïëu chó cho pheáp nhûäng àöëi
tûúång nhû dûå thaão Luêåt àûúåc thaânh lêåp nhaâ xuêët baãn thò Nhaâ                                                                                                 Vônh Phuác: Kyâ hoåp cuöëi nùm
nûúác seä phaãi àêìu tû möåt khoaãn ngên saách rêët lúán cho sûå
nghiïåp xuêët baãn, trong khi coá thïí huy àöång vöën xaä höåi bùçng
                                                                                                                                 HÀND seä tiïëp tuåc giaám saát vïì quaãn lyáá àêët àai
caách cho pheáp tû nhên àêìu tû. ÀBQH àïì nghõ khöng nïn boá                                                                                                      Thûúâng trûåc HÀND tónh àaä töí chûác Höåi nghõ liïn tõch àïí
heåp àöëi tûúång thaânh lêåp nhaâ xuêët baãn àïí phaát huy caác
nguöìn lûåc xaä höåi àêìu tû cho sûå nghiïåp xuêët baãn vaâ taåo àiïìu
kiïån cho ngaânh xuêët baãn phaát triïín nùng àöång hún.
                                                   vaâ quyïìn tûå chuã cuãa doanh nghiïåp xuêët baãn                                                     thöëng nhêët nöåi dung, chûúng trònh Kyâ hoåp thûá Nùm, HÀND tónh
                                                                                                                                Khoáa XV. Dûå kiïën, kyâ hoåp naây, HÀND tónh seä thöng qua 21 túâ
                                                                                                                                trònh, baáo caáo theo luêåt àõnh; 11 chuyïn àïì vaâ 22 nghõ quyïët;
                                                                                                                                àöìng thúâi, HÀND seä tiïëp tuåc giaám saát taåi kyâ hoåp viïåc thûåc hiïån
 ÀBQH NGUYÏÎN THU ANH (LÊM ÀÖÌNG): Trûúác khi xuêët baãn, phaãi àùng kyá                                              ÀBQH ÀINH THÕ MAI LAN (CAO BÙÇNG):                             chñnh saách phaáp luêåt vïì quaãn lyá àêët àai. Thûúâng trûåc HÀND tónh
                                                                                                                                àïì nghõ caác ban thêím tra theo lônh vûåc àûúåc giao; UBND tónh lûåa
xuêët baãn vúái Böå Thöng tin vaâ Truyïìn thöng – quy àõnh naây coá trúã thaânh “giêëy pheáp                                   Dûå thaão Luêåt àang boá heåp caác àöëi tûúång thaânh lêåp                   choån nöåi dung chuyïn àïì thûåc sûå cêìn thiïët àïí trònh kyâ hoåp; caác
con” trong hoaåt àöång xuêët baãn?                                                                nhaâ xuêët baãn, caác loaåi hònh töí chûác nhaâ xuêët baãn                   baáo caáo, chuyïn àïì phaãi àûúåc chuêín bõ kyä, coá chêët lûúång, coá tñnh
                                                                                                                                khaã thi; cú quan chuyïn mön tham mûu UBND tónh chuêín bõ
                         Khoaãn 1, Àiïìu 22 vïì àùng kyá xuêët baãn, dûå thaão Luêåt quy àõnh trûúác khi xuêët baãn,          vaâ quyïìn tûå chuã cuãa doanh nghiïåp                             baáo caáo, chuyïn àïì trònh HÀND tónh quyïët àõnh, phöëi húåp chùåt
                       nhaâ xuêët baãn phaãi àùng kyá xuêët baãn vúái Böå Thöng tin vaâ Truyïìn thöng, vaâ theo quy              Dûå thaão mang tïn Luêåt Xuêët
                       àõnh àùng kyá phaãi phuâ húåp vúái tön chó muåc àñch, chûác nùng, nhiïåm vuå cuãa nhaâ xuêët                                                           cheä vúái caác ban HÀND tónh àïí chuêín bõ nöåi dung theo yïu cêìu.
                                                                                 baãn, song, ngoaâi àiïìu chónh lônh                              Cuäng taåi kyâ hoåp naây, Thûúâng trûåc HÀND tónh tiïëp tuåc caãi tiïën
                       baãn. Quy àõnh nhû vêåy liïåu coá trúã thaânh giêëy pheáp con trong hoaåt àöång xuêët baãn, gêy          vûåc xuêët baãn, Luêåt coân múã röång
                       tiïu cûåc, nhuäng nhiïîu trong quaá trònh xin cêëp giêëy pheáp? Àïì nghõ nïn boã quy àõnh naây                                                          phûúng thûác töí chûác kyâ hoåp theo hûúáng töí chûác thaão luêån Töí
                                                                                 phaåm vi àiïìu chónh ra hai lônh vûåc                             trûúác kyâ hoåp, hoaåt àöång tiïëp xuác cûã tri tiïëp tuåc caãi tiïën theo
                       maâ cêìn tùng cûúâng hoaåt àöång thanh tra, kiïím tra cuãa caác cú quan chuã quaãn vaâ quy àõnh          laâ in vaâ phaát haânh. Àêy laâ nhûäng
                       biïån phaáp xûã lyá nghiïm minh caác trûúâng húåp vi phaåm.                                                                            hûúáng múã röång àöëi tûúång cûã tri. Dûå kiïën, thúâi gian töí chûác kyâ
                                                                                 lônh vûåc liïn quan chùåt cheä àïí coá                             hoåp tûâ ngaây 10- 12.12.
                         Möåt trong nhûäng vêën àïì coân nhiïìu bûác xuác trong lônh vûåc xuêët baãn hiïån nay laâ           quy trònh hoaân chónh cho ra àúâi caác
                       trong liïn kïët xuêët baãn caác nhaâ xuêët baãn chuã yïëu àoáng goáp giêëy pheáp vúái caác xuêët baãn                                                                                 NGUYÏÎN TRANG
                                                                                 xuêët baãn phêím. Tuy nhiïn, nïëu quy
                       liïn kïët maâ khöng nùæm àûúåc nöåi dung chêët lûúång cuãa caác xuêët baãn phêím naây. Caác cú
                       quan quaãn lyá Nhaâ nûúác vïì hoaåt àöång xuêët baãn cuäng khöng nùæm roä nöåi dung caác xuêët
                                                                                 àõnh nhû dûå thaão thò khöng xaác                                  An Giang: Giaám saát viïåc thûåc hiïån
                                                                                 àõnh àûúåc muåc tiïu cuãa Luêåt: seä laâ
                       baãn phêím àaä àùng kyá. Vò vêåy, khöng cêìn thiïët phaãi quy àõnh àùng kyá xuêët baãn nhû dûå           àiïìu chónh hoaåt àöång xuêët baãn hay                               nhiïåm vuå cuãa Toâa aán nhên dên tónh
                       thaão Luêåt.                                                    in vaâ phaát haânh.                                         Ban Phaáp chïë HÀND tónh àaä giaám saát viïåc thûåc hiïån
                         Àiïìu 23 quy àõnh vïì liïn kïët trong lônh vûåc xuêët baãn, khöng thïí phuã nhêån rùçng tûâ             Caác quy àõnh vïì in vaâ phaát haânh                           nhiïåm vuå trong 9 thaáng cuãa Toâa aán nhên dên tónh. Toaân
vêën àïì liïn kïët trong lônh vûåc xuêët baãn, àaä laâm cho thõ trûúâng xuêët baãn ngaây möåt söi àöång, chuãng loaåi phong phuá, hònh thûác           trong dûå thaão Luêåt khaá hoaân chónh,                            ngaânh àaä thuå lyá 8.543 vuå, viïåc caác loaåi, giaãi quyïët 6.366 vuå,
àeåp, nhiïìu cuöën saách coá giaá trõ àaáp ûáng àûúåc nhu cêìu thõ hiïëu cuãa àöåc giaã trong vaâ ngoaâi nûúác. Tuy nhiïn, cuäng tûâ liïn kïët          àöåc lêåp vúái hoaåt àöång xuêët baãn. Vñ duå quy àõnh thuã tuåc cêëp pheáp in xuêët      viïåc, àaåt 74,52%; khöng coân aán quaá haån luêåt àõnh. Tuy
trong lônh vûåc xuêët baãn àaä laâm cho thõ trûúâng saách trúã nïn vö cuâng phûác taåp, vúái nhûäng saách giaã, in lêåu baây baán cöng khai           baãn phêím, in xuêët baãn phêím cho ngûúâi nûúác ngoaâi, àùng kyá cêëp pheáp          nhiïn, möåt söë vêën àïì coân vûúáng mùæc trong quaá trònh taác
laâm luäng àoaån thõ trûúâng gêy khöng ñt phiïìn toaái cho àöåc giaã. Vò thïë, dûå thaão Luêåt cêìn quy àõnh roä raâng vaâ chùåt cheä hún vïì          phaát haânh xuêët baãn phêím... Nhû vêåy, viïåc quy àõnh vïì lônh vûåc in vaâ phaát      nghiïåp chêåm àûúåc Höåi àöìng Thêím phaán TAND töëi cao giaãi
traách nhiïåm cuãa Töíng giaám àöëc Nhaâ xuêët baãn trong liïn kïët xuêët baãn cuäng nhû phña àöëi taác liïn kïët; khöng nïn chó quy àõnh            haânh trong dûå thaão Luêåt khöng chó nhùçm böí sung cho caác hoaåt àöång xuêët        àaáp, hûúáng dêîn; viïåc giaãi quyïët tranh chêëp QSDÀ chûa
chung chung laâ chõu traách nhiïåm trûúác phaáp luêåt vïì hoaåt àöång liïn kïët vaâ xuêët baãn phêím liïn kïët.                         baãn. Àiïìu naây àöìng nghôa, àöëi tûúång àiïìu chónh vûúåt quaá tïn goåi Luêåt        nhêët quaán, nhêët laâ viïåc xaác àõnh cêëp giêëy chûáng nhêån QSDÀ
                                                                                 Xuêët baãn. Ngûúåc laåi, nïëu xaác àõnh in êën vaâ phaát haânh laâ hai àöëi tûúång àiïìu    cho caá nhên, höå gia àònh cuãa cú quan nhaâ nûúác coá thêím
 ÀBQH PHUÂNG ÀÛÁC TIÏËN (HAÂ NAM): Àïì nghõ quaãn lyá chùåt caã 3 khêu:                                             chónh àöåc lêåp thò phaãi quy àõnh àêìy àuã àiïìu kiïån, quy trònh thêím quyïìn        quyïìn; söë lûúång thêím phaán hai cêëp coân thiïëu… Àoaân giaám
xuêët baãn, in vaâ phaát haânh                                                                  thaânh lêåp cú súã naây cuäng nhû quy àõnh àêìy àuã hún caác saãn phêím in vaâ         saát lûu yá: trong quaá trònh töë tuång coá nhiïìu giai àoaån nïn aán
                         Àiïìu 6, quaãn lyá nhaâ nûúác vïì hoaåt àöång xuêët baãn, dûå thaão Luêåt giao Böå Thöng tin          phaát haânh trong thûåc tïë. Cuå thïí, Luêåt Xuêët baãn chó àiïìu chónh hoaåt àöång      bõ huãy do nhiïìu nguyïn nhên chuã quan hoùåc khaách quan. Do
                      vaâ Truyïìn thöng chõu traách nhiïåm giuáp Chñnh phuã thûåc hiïån thöëng nhêët quaãn lyá nhaâ            in xuêët baãn phêím, coân hoaåt àöång in caác saãn phêím khaác do Nghõ àõnh          àoá, ngaânh cêìn tòm ra nguyïn nhên cöët loäi, àïí coá giaãi phaáp
                      nûúác vïì hoaåt àöång xuêët baãn trong phaåm vi caã nûúác. Taåi Àiïìu 7, dûå thaão Luêåt quy àõnh          105/2007 cuãa Chñnh phuã àiïìu chónh vúái nhûäng chïë taâi xûã lyá khaác nhau.         haån chïë àïën mûác thêëp nhêët tònh traång huãy aán; viïåc phöëi húåp
                      Nhaâ nûúác coá chiïën lûúåc quy hoaåch phaát triïín maång lûúái caác nhaâ xuêët baãn, cú súã in, cú         Do àoá, khöng taåo sûå thöëng nhêët vïì mùåt quaãn lyá nhaâ nûúác àöëi vúái caác hoaåt     giûäa ngaânh Toâa aán vaâ ngaânh Thi haânh aán cêìn phaãi chùåt cheä
                      súã phaát haânh xuêët baãn phêím höî trúå vaâ coá nhiïìu ûu àaäi vúái lônh vûåc xuêët baãn, in, phaát        àöång naây. Tûúng tûå nhû vêåy, àöëi vúái lônh vûåc phaát haânh, dûå thaão Luêåt        hún nûäa àïí goáp phêìn nêng cao chêët lûúång thi haânh aán hiïån
                      haânh xuêët baãn phêím. Nhû vêåy, Nhaâ nûúác chó quaãn lyá chùåt phêìn xuêët baãn, coân lônh vûåc          hiïån vêîn chó giúái haån úã hoaåt àöång phaát haânh xuêët baãn phêím. Trong thûåc       nay; tùng cûúâng xeát xûã aán lûu àöång, cöng khai caác phiïn xeát
                      in vaâ phaát haânh xuêët baãn phêím laåi buöng loãng?                                tïë, ngoaâi phaát haânh xuêët baãn phêím, coân möåt hoaåt àöång nûäa àûúåc goåi laâ      xûã cuãa Toâa aán àïí goáp phêìn nêng cao nùng lûåc cuãa Thêím
                         Trong thúâi gian qua, saách lêåu, saách giaã baán traân lan trïn thõ trûúâng nïëu coá quaãn lyá         phaát haânh, phaát haânh baáo chñ – àêy thuöåc phaåm vi quaãn lyá cuãa Böå Thöng        phaán nhêët laâ Höåi thêím nhên dên…
                      chùåt cú súã in, göìm caã nhaâ xuêët baãn vaâ lônh vûåc phaát haânh thò rêët khoá chêëm dûát àûúåc          tin vaâ Truyïìn thöng nhûng khöng àûúåc quy àõnh trong dûå thaão Luêåt naây.                                        VUÄ HUÂNG
                      tònh traång trïn mùåc duâ quaãn lyá rêët chùåt cheä nhaâ xuêët baãn. Hiïån nay caã nûúác coá trïn             Töi cho rùçng, dûå thaão Luêåt àang boá heåp caác àöëi tûúång thaânh lêåp nhaâ
                      1.500 cú súã in cöng nghiïåp, trong àoá chó coá hún 400 cú súã in àûúåc cêëp giêëy pheáp hoaåt            xuêët baãn vaâ caác loaåi hònh töí chûác nhaâ xuêët baãn cuäng nhû boá heåp quyïìn tûå        Quaãng Bònh: Thöëng nhêët nöåi dung
                                                                                 chuã cuãa doanh nghiïåp. Mùåc duâ dûå thaão lêìn naây àaä coá nhûäng chónh sûãa múã
                      àöång in xuêët baãn phêím vaâ chõu sûå chi phöëi àiïìu chónh cuãa Luêåt Xuêët baãn hiïån nay.
                                                                                 röång hún, nhûng viïåc khöng cho pheáp tû nhên tham gia vaâo töí chûác xuêët
                                                                                                                                       kyâ hoåp cuöëi nùm
                      Coân laåi khoaãng 1.100 cú súã chó cêìn giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh laâ àûúåc hoaåt
                                                                                 baãn laâ bêët húåp lyá, ài ngûúåc vúái chuã trûúng xêy dûång nïìn kinh tïë thõ trûúâng       Thûúâng trûåc HÀND tónh àaä töí chûác höåi nghõ liïn tõch àïí
                      àöång in caác saãn phêím in khaác khöng phaãi laâ xuêët baãn phêím; caác cú súã naây khöng chõu
                                                                                 vaâ xaä höåi hoáa caác hoaåt àöång vùn hoáa nghïå thuêåt. Nïëu chó cho pheáp nhûäng      thöëng nhêët nöåi dung, chûúng trònh Kyâ hoåp thûá Saáu, HÀND
                      sûå quaãn lyá hoaåt àöång cuãa chuyïn ngaânh in. Àêy coá thïí laâ nhûäng àêìu möëi tiïëp tay cho
                                                                                 àöëi tûúång nhû dûå thaão Luêåt àûúåc thaânh lêåp nhaâ xuêët baãn taåi Àiïìu 11 vaâ      tónh Khoáa XVI. Theo chûúng trònh, Kyâ hoåp thûá Saáu cuãa
hoaåt àöång in saách lêåu traân lan trong thúâi gian vûâa qua vaâ cú quan quaãn lyá khöng nùæm àûúåc vaâ khöng quaãn lyá àûúåc. Do vêåy,
                                                                                 vúái chñnh saách ûu àaäi nhû Àiïìu 7 thò Nhaâ nûúác phaãi àêìu tû möåt khoaãn         HÀND tónh seä töí chûác tûâ ngaây 3 – 7.12. Taåi kyâ hoåp naây,
töi àïì nghõ phaãi quaãn lyá chùåt caã 3 khêu: xuêët baãn, in vaâ phaát haânh. Trong dûå aán Luêåt naây múái chó àïì cao phêìn quaãn lyá cuãa
                                                                                 ngên saách rêët lúán cho sûå nghiïåp xuêët baãn, trong khi coá thïí huy àöång vöën       HÀND seä xem xeát hún 20 baáo caáo vaâ 14 dûå thaão nghõ quyïët,
xuêët baãn vaâ liïn kïët xuêët baãn.
                                                                                 xaä höåi bùçng caách cho pheáp tû nhên àêìu tû. Hún nûäa, xuêët baãn khöng phaãi        trong àoá coá möåt söë nghõ quyïët chuyïn àïì quan troång laâ: NQ
  Àïí kiïím soaát chùåt cheä nöåi dung caác xuêët baãn phêím, taâi liïåu xuêët baãn, àïì nghõ àïì cao traách nhiïåm vaâ quyïìn haån
                                                                                 lônh vûåc troång yïëu coá aãnh hûúãng trûåc tiïëp vaâ sêu sùæc àïën àúâi söëng cuãa      vïì chñnh saách miïîn, giaãm tiïìn sûã duång àêët úã cho ngûúâi coá
cuãa töíng giaám àöëc, giaám àöëc nhaâ xuêët baãn, töíng biïn têåp nhaâ xuêët baãn vaâ àöåi nguä biïn têåp viïn. Àêy laâ nhûäng àöëi
                                                                                 ngûúâi dên, àoâi hoãi phaãi coá sûå àöåc quyïìn can thiïåp maånh meä cuãa Nhaâ         cöng vaâ àöëi tûúång xaä höåi; vïì thaânh lêåp quyä höî trúå phaát triïín
tûúång rêët quan troång kiïím soaát trïn mùåt trêån tû tûúãng; àöìng thúâi laâ nhûäng ngûúâi chõu traách nhiïåm trûúác phaáp luêåt vïì
                                                                                 nûúác. Vò vêåy, àïì nghõ cú quan soaån thaão núái loãng caác quy àõnh khaác liïn        húåp taác xaä; vïì möåt söë chñnh saách höî trúå, khuyïën khñch phaát
nöåi dung xuêët baãn phêím. Töi àïì nghõ cêìn àïì cao traách nhiïåm vaâ àöìng thúâi tùng quyïìn haânh cho hoå. Àùåt tiïu chuêín
                                                                                 quan àïën töí chûác nhên sûå vaâ hoaåt àöång cuãa nhaâ xuêët baãn.               triïín húåp taác xaä giai àoaån 2012 - 2015; vïì chñnh saách thu huát,
cuãa töíng giaám àöëc, giaám àöëc, töíng biïn têåp, ngoaâi nhûäng tiïu chñ àaä ghi trong dûå thaão Luêåt taåi Àiïìu 17, cêìn böí sung
                                                                                                      NGUYÏÎN VUÄ ghi, aãnh: Thaái Bònh          ûu àaäi àùåc thuâ cho baác sô vïì cöng taác úã caác xaä àùåc biïåt khoá
tiïu chuêín vaâ trònh àöå chñnh trõ.
                                                                                                                                khùn; vïì quy àõnh chïë àöå böìi dûúäng àöëi vúái caán böå, cöng chûác
                                                                                                                                laâm cöng taác tiïëp cöng dên, giaãi quyïët khiïëu naåi, töë caáo cuãa
                                                                                                                                cöng dên. Thûúâng trûåc HÀND tónh àïì nghõ caác cú quan liïn

     Àöíi múái, nêng cao chêët lûúång cöng taác xêy dûång                                                                                                  quan tñch cûåc chuêín bõ caác nöåi dung, xêy dûång caác dûå thaão
                                                                                                                                nghõ quyïët, baáo caáo thêím tra, töí chûác tiïëp xuác cûã tri, tuyïn
                                                                                                                                truyïìn vïì kyâ hoåp, chuêín bõ caác àiïìu kiïån cú súã vêåt chêët liïn
                                                                                                                                quan àïí baão àaãm kyâ hoåp thaânh cöng töët àeåp.

          chûúng trònh kyâ hoåp vaâ thêím tra                                                                                                         Ninh Thuêån: Giaám saát hoaåt àöång
                                                                                                                                                       NGUYÏÎN AÁNH TUYÏN              Tham luêån cuãa Thûúâng trûåc HÀND tónh Yïn Baái do PHOÁ CHUÃ TÕCH LÏ VÙN TAÅO trònh baây                                                                         cuãa caác ngên haâng trïn àõa baân
                 taåi Höåi nghõ Thûúâng trûåc HÀND caác tónh trung du, miïìn nuái phña Bùæc lêìn thûá ba                                                                      Ban Kinh tïë - Ngên saách HÀND tónh àaä giaám saát tònh hònh
                                                                                                                                thûåc hiïån nhiïåm vuå hoaåt àöång ngên haâng trong 8 thaáng nùm
 Khöng àûa vaâo chûúng trònh                    Baáo caáo thêím tra ngaây caâng coá               Sau khi coá túâ trònh, àïì aán, dûå thaão nghõ quyïët                                   2012 taåi Ngên haâng Nhaâ nûúác vaâ caác ngên haâng thûúng maåi
                                                                cuãa UBND tónh, Thûúâng trûåc, caác ban HÀND tónh
nhûäng àïì aán chûa àuã àiïìu kiïån               tñnh phaãn biïån cao                                                                                      chi nhaánh tónh Ninh Thuêån. Qua giaám saát cho thêëy, nguöìn vöën
                                                                töí chûác hoåp vúái UBND tónh vaâ caác cú quan chuyïn
                                                                                                                                huy àöång taåi chöî cuãa caác àún võ àaåt kïët quaã khaá, àaáp ûáng
   Tûâ àêìu nhiïåm kyâ àïën nay, HÀND tónh Yïn            Nhûäng nùm qua, chêët lûúång thêím tra caác baáo     mön àûúåc giao nhiïåm vuå chuã trò xêy dûång túâ trònh,
                                                                                                                                khoaãng 73,2% nhu cêìu vöën vay cuãa caác töí chûác, caá nhên trïn
Baái àaä töí chûác 5 kyâ hoåp, ban haânh 40 nghõ quyïët,     caáo, túâ trònh, dûå thaão nghõ quyïët trònh kyâ hoåp     àïì aán, dûå thaão nghõ quyïët vaâ caác ngaânh liïn quan àïí
                                                                                                 vêën àïì coân coá nhûäng yá kiïën khaác nhau trong quaá    àõa baân tónh. Caác töí chûác tñn duång àaä xêy dûång vaâ thûåc hiïån kïë
trong àoá coá nhiïìu nghõ quyïët chuyïn àïì vïì phaát      HÀND tónh ngaây caâng àûúåc nêng lïn. Àöëi vúái        thaão luêån vaâ trûåc tiïëp giaãi trònh laâm roä caác vêën àïì
                                                                                                 trònh chuêín bõ àïì aán, quan àiïím cuãa ban vïì vêën àïì   hoaåch àêìu tû tñn duång cho nïìn kinh tïë theo àuáng chó àaåo cuãa
triïín KT-XH. Hêìu hïët quyïët saách cuãa HÀND àïìu       caác baáo caáo, túâ trònh cuãa UBND tónh mang tñnh       chuã yïëu cuãa àïì aán, thöëng nhêët caác vêën àïì coân coá yá
                                                                                                 àoá àïí àûa vaâo baáo caáo thêím tra, laâm cú súã cho caác   Chñnh phuã vaâ Ngên haâng Nhaâ nûúác àïì ra; dû núå trong SXKD
coá tñnh khaã thi, phaát huy hiïåu quaã thiïët thûåc trong    chêët àõnh kyâ, caác ban thûúâng chuã àöång töí chûác     kiïën khaác nhau. Trïn cú súã àoá, ban chónh sûãa, böí
                                                                                                 àaåi biïíu xem xeát vaâ coá nhûäng quyïët nghõ àuáng àùæn.   chiïëm tyã troång 90,7%; dû núå phi saãn xuêët chiïëm tyã troång 9,3%,
àúâi söëng KT-XH.                        giaám saát, laâm viïåc vúái caác ngaânh vaâ caác àõa      sung vaâ hoaân thiïån baáo caáo thêím tra.
                                                                                                    Tùng cûúâng traách nhiïåm cuãa caác cú quan       àaáp ûáng cú baãn cho nhu cêìu SXKD. Tuy nhiïn, viïåc huy àöång
   Àïí thöëng nhêët nöåi dung, chûúng trònh cuãa        phûúng àïí coá cú súã thêím tra. Àöëi vúái caác túâ trònh,     Laâm töët caác bûúác trïn, baáo caáo thêím tra cuãa
                                                                                                 chuyïn mön cuãa UBND tónh trong viïåc nêng cao         nguöìn vöën vaâ àêìu tû tñn duång cuãa hïå thöëng ngên haâng thûúng
möîi kyâ hoåp, sau khi coá chuã trûúng cuãa Ban         àïì aán chuyïn àïì vïì möåt lônh vûåc quan troång cuãa     caác ban HÀND ngaây caâng coá tñnh phaãn biïån cao,
                                                                                                 chêët lûúång caác àïì aán, túâ trònh, dûå thaão nghõ quyïët
Thûúâng vuå Tónh uãy, trûúác möîi kyâ hoåp 2 thaáng,       àõa phûúng, caác ban HÀND tónh tiïën haânh chuêín       laâ cú súã quan troång àïí àaåi biïíu thaão luêån vaâ quyïët                                  maåi coân nhiïìu khoá khùn; dû núå trung vaâ daâi haån tùng trûúãng
                                                                                                 trònh kyâ hoåp. Cùn cûá vaâo tñnh chêët, nöåi dung caác àïì
Àaãng àoaân HÀND tónh àaä hoåp thöëng nhêët vaâ         bõ caác baáo caáo thêím tra caác túâ trònh, àïì aán, dûå    àõnh taåi kyâ hoåp.                                                       thêëp so cuâng kyâ (16%) vaâ giaãm so cuöëi nùm 2011 (19,8%)…
                                                                                                 aán, túâ trònh, nghõ quyïët ban haânh, caác cú quan hûäu
giao cho HÀND tónh phöëi húåp vúái UBND, UÃy           thaão nghõ quyïët theo caác bûúác nhû sau:             Möåt söë kinh nghiïåm thûåc tiïîn                                              Qua àoá, Ban kiïën nghõ cêìn giaãm thuïë thu nhêåp doanh nghiïåp
                                                                                                 quan cêìn töí chûác lêëy yá kiïën cuãa ngûúâi dên, yá kiïën
ban MTTQ tónh, caác ban HÀND tónh vaâ caác cú             Trïn cú súã nghõ quyïët vïì Chûúng trònh xêy                                                                       àöëi vúái kinh tïë têåp thïí laâ 10% thay vò 20% nhû khoaãn 4 Àiïìu
                                                                   Vïì xêy dûång chûúng trònh kyâ hoåp, bïn caånh       cuãa caác àöëi tûúång chõu taác àöång trûåc tiïëp cuãa nghõ
quan liïn quan töí chûác hoåp àïí thaão luêån, thöëng      dûång nghõ quyïët haâng nùm cuãa HÀND tónh vaâ tònh                                                                      13 Luêåt Thuïë doanh nghiïåp; caác töí chûác tñn duång cêìn tùng
                                                                xem xeát, àiïìu chónh caác nöåi dung àûúåc quyïët        quyïët, yá kiïën cuãa caác nhaâ khoa hoåc, caác chuyïn
nhêët dûå kiïën nöåi dung, chûúng trònh vaâ thúâi gian      hònh thûåc tïë cuãa àõa phûúng, Thûúâng trûåc HÀND                                                                       cûúâng cöng taác huy àöång vöën, nêng cao chêët lûúång tñn duång,
                                                                àõnh trong nghõ quyïët cuãa HÀND tónh vïì chûúng         gia... Taåo cú súã cho HÀND xem xeát, quyïët àõnh vaâ
töí chûác kyâ hoåp. Trïn cú súã àoá, Thûúâng trûåc        tónh chuã àöång phöëi húåp vúái UBND tónh, caác ban                                                                      luên chuyïín vöën linh hoaåt; raâ soaát vaâ coá biïån phaáp xûã lyá tònh
                                                                trònh ban haânh nghõ quyïët trong nùm, Thûúâng          thïí hiïån àûúåc sûå cöng khai, dên chuã trong quaá trònh
HÀND, UBND tónh chó àaåo phên cöng traách            HÀND trao àöíi, thöëng nhêët lûåa choån nöåi dung cêìn                                                                     traång vay höå, chiïëm duång vöën…
                                                                trûåc HÀND tónh cêìn baám saát caác nghõ quyïët, chuã      hoaåch àõnh chñnh saách cuãa àõa phûúng. Caác vùn baãn,
nhiïåm cuå thïí cho caác têåp thïí vaâ caá nhên liïn       xêy dûång nghõ quyïët chuyïn àïì trònh kyâ hoåp
                                                                trûúng phaát triïín KT-XH cuãa tónh, àöìng thúâi phöëi      taâi liïåu liïn quan àïën kyâ hoåp phaãi gûãi Thûúâng trûåc,                               YÏËN THAÃO
quan chuêín bõ caác baáo caáo, thêím tra caác àïì aán,      HÀND tónh.
                                                                húåp chùåt cheä vúái UBND tónh, caác ban HÀND          caác ban HÀND tónh phaãi baão àaãm àuáng thúâi gian
túâ trònh, dûå thaão caác nghõ quyïët trònh taåi kyâ hoåp       Ngay sau khi coá thöng baáo cuãa Thûúâng trûåc
                                                                tónh nghiïn cûáu àïì xuêët xêy dûång caác túâ trònh, àïì     quy àõnh.
                                                                                                                                 Quaãng Trõ: Ban Vùn hoáa - Xaä höåi khaão saát
theo àuáng quy trònh. Àöìng thúâi chó àaåo caác töí       HÀND tónh vïì chûúng trònh, nöåi dung, phên cöng
àaåi biïíu HÀND xêy dûång vaâ triïín khai kïë hoaåch       chuêín bõ kyâ hoåp, caác ban xêy dûång kïë hoaåch vaâ àïì   aán, dûå thaão nghõ quyïët trònh kyâ hoåp. Baão àaãm caác       Baão chêët lûúång thêím tra caác àïì aán khi àûúåc     caác cú súã giaáo duåc mêìm non cöng lêåp
TXCT trûúác kyâ hoåp; chó àaåo Vùn phoâng Àoaân         cûúng baáo caáo thêím tra, chuã àöång thûåc hiïån caác     nöåi dung àûa ra kyâ hoåp àêìy àuã vaâ saát thûåc vúái      Thûúâng trûåc HÀND tónh phên cöng thêím tra, caác
                                                                                                                                  Ban Vùn hoáa- Xaä höåi HÀND tónh àaä khaão saát tònh hònh thûåc
ÀBQH vaâ HÀND tónh chuêín bõ chu àaáo moåi            nöåi dung giaám saát, thu thêåp thöng tin, nghiïn cûáu     tònh hònh thûåc tïë cuãa àõa phûúng. Cùn cûá nöåi        ban HÀND tónh cêìn chuã àöång laâm viïåc vúái caác
                                                                                                                                hiïån nhiïåm vuå nùm hoåc 2011-2012, tònh hònh thu hoåc phñ theo
àiïìu kiïån phuåc vuå cho kyâ hoåp.               taâi liïåu phuåc vuå cho viïåc thêím tra caác baáo caáo, àïì  dung cuãa tûâng kyâ hoåp, Vùn phoâng Àoaân ÀBQH         ngaânh vaâ UBND tónh trong quaá trònh chuêín bõ caác
                                                                                                                                Nghõ quyïët 24/2010 cuãa HÀND vaâ caác khoaãn thu khaác trong
   Quaá trònh chuêín bõ nöåi dung kyâ hoåp, nïëu coân     aán, túâ trònh trònh ra kyâ hoåp. UBND tónh chó àaåo caác   vaâ HÀND tónh giuáp Thûúâng trûåc HÀND tónh sùæp         nöåi dung túâ trònh, àïì aán; coá kïë hoaåch töí chûác caác
                                                                                                                                nhaâ trûúâng; viïåc thûåc hiïån Nghõ àõnh 49/2010 cuãa Chñnh phuã
nhiïìu yá kiïën khaác nhau Àaãng àoaân HÀND tónh têåp      cú quan chuyïn mön giuáp UBND tónh chuêín bõ          xïëp chûúng trònh kyâ hoåp baão àaãm khoa hoåc, húåp       àúåt khaão saát thûåc tïë àïí phuåc vuå cho viïåc thêím tra.
                                                                                                 Caách laâm naây giuáp cú quan chuêín bõ tiïëp thu àûúåc    vaâ ài thûåc tïë taåi caác Trûúâng Mêìm non Gio Haãi (Gio Linh),
húåp, baáo caáo Ban Thûúâng vuå Tónh uãy xem xeát cho      nöåi dung túâ trònh, àïì aán chuyïn àïì, dûå thaão nghõ    lyá, saát vúái thúâi gian töí chûác kyâ hoåp.
                                                                   Vïì cöng taác thêím tra caác baáo caáo, àïì aán, túâ    yá kiïën cuãa ban ngay tûâ khêu soaån thaão, nïn nöåi     Trûúâng Mêìm non thõ trêën Bïën Quan, xaä Vônh Haâ (Vônh Linh),
yá kiïën, taåo sûå thöëng nhêët cao vïì nöåi dung àïì aán, túâ  quyïët trònh ra kyâ hoåp coá nöåi dung ngùæn goån, àuã                                                                     Trûúâng Mêìm non xaä Hûúáng Hiïåp (Àakröng). Viïåc thûåc hiïån
trònh, dûå thaão nghõ quyïët trònh kyâ hoåp HÀND tónh.      thöng tin cêìn thiïët, baão àaãm chêët lûúång vaâ gûãi vïì   trònh, dûå thaão nghõ quyïët trònh kyâ hoåp HÀND         dung dûå thaão àûúåc chuêín bõ kyä, chêët lûúång àûúåc
                                                                tónh, caác ban HÀND cêìn nùæm chùæc chûác nùng,         nêng lïn. Àöìng thúâi, viïåc thêím tra cuãa caác ban      caác chñnh saách vïì miïîn, giaãm hoåc phñ theo Nghõ àõnh 49/2010
Àïí nghõ quyïët cuãa HÀND tónh saát vúái nghõ quyïët       Thûúâng trûåc HÀND tónh àuáng thúâi gian quy àõnh.                                                                       vaâ thu hoåc phñ theo quy àõnh taåi caác trûúâng mêìm non trïn àõa
vaâ caác chuã trûúng cuãa Tónh uãy vïì phaát triïín KT-XH       Sau khi coá dûå thaão caác túâ trònh, àïì aán cuãa cú  nhiïåm vuå, quyïìn haån, thûúâng xuyïn nghiïn cûáu        HÀND tónh àöëi vúái nhûäng túâ trònh, àïì aán àoá àûúåc
                                                                chuã trûúng chñnh saách cuãa Àaãng, phaáp luêåt cuãa       thuêån lúåi vaâ taåo sûå thöëng nhêët cao.           baân àûúåc thûåc hiïån töët. Tuy nhiïn, tònh traång thiïëu biïn chïë cuãa
cuãa tónh, thúâi gian caác kyâ hoåp thûúâng lïå cuãa HÀND    quan soaån thaão, caác ban chónh lyá, cuãng cöë laåi àïì                                                                    caác trûúâng coân phöí biïën, söë giaáo viïn biïn chïë taåi caác trûúâng
tónh thûúâng àûúåc böë trñ sau höåi nghõ sú kïët 6 thaáng    cûúng, töí chûác khaão saát thûåc tïë, töíng húåp ruát ra   Nhaâ nûúác. Àùåc biïåt, àïí baáo caáo thêím tra cuãa caác       Têåp húåp àêìy àuã caác vùn baãn quaãn lyá nhaâ
                                                                ban coá chêët lûúång cao, caác cú quan soaån thaão,       nûúác liïn quan, kïët húåp vúái nöåi dung baáo caáo      mêìm non cöng lêåp (khöng thuöåc diïån chuyïín àöíi) coân rêët thêëp
àêìu nùm vaâ töíng kïët nùm cuãa Ban Thûúâng vuå Tónh      nhûäng nöåi dung troång têm cêìn laâm roä vaâ tiïën haânh
                                                                thêím àõnh, thêím tra túâ trònh, àïì aán, dûå thaão nghõ     hoùåc túâ trònh cuãa UBND tónh àïí chuêín bõ cho        so vúái àõnh mûác theo Thöng tû 71. Cuå thïí, huyïån Vônh Linh,
uãy vaâ Höåi nghõ Ban Chêëp haânh Àaãng böå tónh.        viïët baáo caáo thêím tra. Àùåc biïåt, caác ban HÀND àaä
                                                                quyïët cêìn thûåc hiïån nghiïm tuác trònh tûå, thuã tuåc     viïåc thöng qua baáo caáo thêím tra; coá gúåi yá vïì cú    coá 53/133 biïn chïë theo àõnh mûác; huyïån Haãi Lùng, coá 44/62
   Traánh tònh traång ban haânh quaá nhiïìu nghõ        chuá troång giaám saát, khaão saát nhûäng nöåi dung coá
                                                                soaån thaão vùn baãn theo quy àõnh.               súã phaáp lyá, caác vêën àïì cêìn chuá yá trong àïì aán,    biïn chïë theo àõnh mûác; huyïån Gio Linh coá 27/72 biïn chïë
quyïët trong möåt kyâ hoåp, trong nhûäng nùm qua         phaåm vi aãnh hûúãng röång àïën àúâi söëng cuãa ngûúâi
                                                                   Tùng cûúâng traách nhiïåm caác thaânh viïn ban       giuáp cho thaânh viïn cuãa ban dûå höåi nghõ thêím       theo àõnh mûác; àiïìu kiïån cú súã vêåt chêët taåi caác trûúâng coân rêët
HÀND tónh Yïn Baái luön quan têm àïën viïåc           dên. Nhû möåt söë dûå thaão nghõ quyïët, túâ trònh, àïì aán
lûåa choån caác vêën àïì thiïët thûåc, troång têm àûa      vïì giao rûâng, cho thuï rûâng gùæn liïìn vúái giao àêët,   trong nghiïn cûáu, tham gia thêím tra caác baáo caáo,      tra tham gia yá kiïën àïí hoaân chónh baáo caáo trûúác     khoá khùn, thiïëu nhiïìu phoâng hoåc, phoâng chûác nùng, àöì duâng
vaâo Chûúng trònh xêy dûång nghõ quyïët haâng          cho thuï àêët, cêëp giêëy chûáng nhêån quyïìn sûã duång    àïì aán, túâ trònh. Cêìn lûåa choån caác thaânh viïn hiïíu    khi trònh ra kyâ hoåp. Nöåi dung thêím tra cuãa ban      daåy hoåc, nhaâ vïå sinh. Àúåt khaão saát laâ cùn cûá quan troång àïí Ban
nùm. Vaâ chó xem xeát caác túâ trònh, àïì aán trònh       àêët saãn xuêët lêm nghiïåp giai àoaån 2012 - 2015;      biïët sêu caác chuyïn ngaânh, lônh vûåc, nhêët laâ trong     cuäng cêìn lûu yá túái nhûäng yá kiïën phaãn aánh cuãa     baáo caáo Thûúâng trûåc HÀND tónh caác nöåi dung liïn quan vïì
HÀND tónh khi coá àuã cùn cûá, phuâ húåp vúái khaã        quy àõnh mûác vêån àöång àoáng goáp quyä quöëc phoâng     lônh vûåc kinh tïë - ngên saách àïí caác baáo caáo thêím     nhên dên qua TXCT, qua giaám saát thûåc tïë, cung       tònh hònh biïn chïë taåi caác trûúâng mêìm non cöng lêåp; àöìng thúâi
nùng àaáp ûáng yïu cêìu thûåc tïë. Nhûäng àïì aán        an ninh; giaãm ngheâo bïìn vûäng; chñnh saách àùåc thuâ    tra cuãa ban àaåt àöå chñnh xaác cao, giuáp HÀND àûa       cêëp thïm thöng tin vaâ caác söë liïåu cêìn thiïët giuáp    cuäng laâ cú súã phuåc vuå cho viïåc thêím tra tònh hònh KT- XH trònh
chûa àuã àiïìu kiïån, kiïn quyïët khöng àûa vaâo         höî trúå phaát triïín KT - XH àöëi vúái caác xaä, thön, baãn  ra quyïët àõnh coá chêët lûúång. Àöëi vúái baáo caáo thêím    àaåi biïíu HÀND tónh coá cú súã thaão luêån vaâ        kyâ hoåp cuöëi nùm cuãa HÀND tónh.
chûúng trònh kyâ hoåp.                      àùåc biïåt khoá khùn, giai àoaån 2011 - 2015...        tra chuyïn àïì cêìn nïu roä caác nöåi dung chuã yïëu, caác    quyïët àõnh.                                                        MAI NHI


                                                                                                                                       28 - 10 - 2012 (Söæ 302)
ÀAÅI BIÏÍU NHÊN DÊN                                                                                                                                                        3
     ÙN HOÁA - VÙN NGHÏÅÅ - GIAÁO DUÅC - DU LÕCH - THÏÍ THAO
                                                                                              hoáa, triïín laäm nghïå thuêåt, thêåm chñ laâ möåt sên
  ÚÃ Viïåt Nam hiïån nay, ngay caã taåi                                                                                                            Thoãa thuêån Dûå aán Tu böí, tön taåo
caác thaânh phöë lúán nhû Haâ Nöåi, TP Höì
Chñ Minh cuäng thiïëu khöng gian
daânh cho nghïå thuêåt. YÁ tûúãng vaâ
                                  Caãi taåo khöng gian                                                  bay nhoã...” - KTS Tsuneo Noda giúái thiïåu dûå aán
                                                                                              cuãa anh taåi tónh Fukuoka.
                                                                                                Trong möåt dûå aán khaác, anh cuâng caác nghïå syä
                                                                                                                                   di tñch chuâa Thiïåu Long
                                                                                                                               Böå VH, TT vaâ DL àaä coá Vùn baãn söë 3800/BVHTTDL - DSVH
                                                                                              àaä thiïët kïë àûúâng daânh riïng cho khu lûu truá cuãa

                                   cho nghïå thuêåt
kinh nghiïåm cuãa kiïën truác sû (KTS)                                                                                                          gûãi Súã VH, TT vaâ DL Haâ Nöåi vïì viïåc thoãa thuêån Dûå aán Tu böí, tön
Nhêåt Baãn Tsuneo Noda trong viïåc caãi                                                                          toâa nhaâ cuä thaânh caác quaán caâ phï, quaán ùn nhoã;    taåo di tñch chuâa Thiïåu Long, huyïån Phuác Thoå. Theo àoá, Böå VH, TT
taåo caác khu nhaâ cuä úã àö thõ thaânh                                                                          nhûäng khöng gian röång hún trong toâa nhaâ trúã       vaâ DL thoãa thuêån Dûå aán Tu böí, tön taåo di tñch chuâa Thiïåu Long,
khöng gian daânh cho nghïå thuêåt àaä                                                                           thaânh khu trònh diïîn thúâi trang, töí chûác toåa àaâm,   göìm caác haång muåc: tu böí Tam baão, nhaâ Mêîu, miïëu thúâ; tön taåo Tam
gúåi múã hûúáng ài cho caác àöìng                                                                             núi thûåc haânh nghïå thuêåt, giúái thiïåu phim, êm      quan, nhaâ Töí, cöíng chñnh, cöíng phuå; xêy dûång lêìu hoáa vaâng, nhaâ
                                                        HÛÚNG SEN                                  nhaåc... Àöëi vúái cùn höå cho thuï, chuã cùn höå tûå
nghiïåp Viïåt Nam.                                                                                                                    bia, nhaâ khaách, bïëp, vïå sinh vaâ haå têìng kyä thuêåt. Böå VH, TT vaâ DL
                                                                                              thiïët kïë khöng gian riïng cuãa mònh. “Töi nghô,       lûu yá: khi triïín khai höì sú thiïët kïë, cêìn àaánh giaá kyä hiïån traång caác
    öët nghiïåp böå mön Kiïën truác, Àaåi hoåc                                                                     khöng gian nghïå thuêåt phong phuá cuãa toaân böå       cöåt cuãa Tam baão vaâ nhaâ Mêîu (keâm theo aãnh maâu) àïí àïì xuêët phûúng

T    Tokyo, tûâ 2006 àïën nay, KTS Tsuneo
    Noda àaä thûåc hiïån nhiïìu dûå aán caãi taåo
khöng gian cho nghïå thuêåt àoaåt giaãi thûúãng
                                                                                              khu nhaâ seä coá giaá trõ àöëi vúái ngûúâi biïët thûúãng
                                                                                              thûác noá. Möåt söë nghïå syä nûúác ngoaâi àaä tòm àïën
                                                                                              Fukuoka chó àïí àûúåc lûu truá taåi khu nghïå thuêåt
                                                                                                                             aán tu böí, giûä laåi caác phêìn cöåt coân töët. Cêìn caãi taåo chónh trang caác
                                                                                                                             cöíng vaâo chuâa hiïån coá cho phuâ húåp vúái khöng gian di tñch. Do löëi
                                                                                                                             vaâo chuâa khöng dêîn thùèng túái võ trñ Tam quan nïn cêìn cên nhùæc viïåc
                                                                                                                             xêy dûång Tam quan. Cêìn khaão saát söë lûúång, kñch thûúác caác bia hiïån
lúán trong nûúác vaâ quöëc tïë. Vûâa qua, anh àaä coá                                                                   cuãa chuáng töi” - Tsuneo Noda cho biïët. Àïí thu
                                                                                              huát cöng chuáng, haâng nùm caác nghïå syä töí chûác     coá àïí thiïët kïë laåi nhaâ bia (trong àoá coá viïåc àiïìu chónh thu nhoã kñch
mùåt taåi Haâ Nöåi troâ chuyïån, chia seã kinh                                                                                                      thûúác cêëu kiïån vaâ giaãn lûúåc caác hoåa tiïët chaåm khùæc trïn cêëu kiïån).
nghiïåm vïì quaá trònh caãi taåo caác khu nhaâ cuä                                                                     ngaây phuåc vuå moán ùn truyïìn thöëng àûúâng phöë
                                                                                              kïët húåp tham quan khu triïín laäm cuãa toâa nhaâ.                                           DT
thaânh khöng gian daânh riïng cho nghïå thuêåt.
Theo Tsuneo Noda, Viïåt Nam vaâ Nhêåt Baãn coá                                                                       Àêy laâ sûå kiïån rêët laå lêîm vaâ gêy sûå thñch thuá cho
                                                                                              ngûúâi Nhêåt. Ngoaâi ra, àïí khùæc phuåc vêën àïì vöën
                                                                                                                                   Taái diïîn vuä kõch Keåp haåt deã
sûå tûúng àöìng vïì vùn hoáa. Do caách caãm nhêån                                                                                                       Vuä kõch Keåp haåt deã seä àûúåc taái diïîn taåi Nhaâ haát TP Höì Chñ
vaâ saáng taåo nghïå thuêåt, àïí taåo ra möåt khöng                                                                    nhùçm duy trò vêån haânh caác sûå kiïån cuãa toâa nhaâ,
                                                                                                                             Minh, söë 7 Cöng trûúâng Lam sún, Q1, vaâo 20h caác ngaây 11, 16 vaâ
gian nghïå thuêåt taåi Nhêåt Baãn cuäng khöng hïì                                                                     dõp heâ, núi àêy àûúåc têån duång töí chûác caác lúáp hoåc
                                                                                                                             18.11. Keåp haåt deã laâ möåt trong nhûäng vúã vuä kõch nöíi tiïëng thïë giúái
àún giaãn nhû moåi ngûúâi nghô. Hiïån nay, àïí                                                                       cho moåi lûáa tuöíi cuãa cû dên àõa phûúng.          cuãa nhaâ soaån nhaåc Nga P.I.Tchaikovsky. Taác phêím naây àûúåc hònh
khöi phuåc hoùåc taái sinh nïìn kinh tïë, ngûúâi          Khu vïåå sinh àûúååc biïën thaânh khöng gian traân ngêåp hoa
                                                                                                Ngoaâi nhûäng thaânh cöng khi thiïët kïë khöng      thaânh qua baân tay nûä biïn àaåo taâi nùng ngûúâi Na Uy - Johanne
Nhêåt bùæt àêìu chuá troång túái nghïå thuêåt vaâ coi                                                                   gian nghïå thuêåt cho caác khu nhaâ cuä, KTS Noda       Jakhelln Constant. J.J. Constant nhêån lúâi múâi cuãa Nhaâ haát Giao
àêy nhû laâ phûúng thûác höî trúå cho sûå phuåc höìi        ÚÃ Nhêåt, thöng thûúâng caác toâa nhaâ coá tuöíi thoå  vaâo muåc àñch nghïå thuêåt. Àïí tiïën haânh cöng viïåc,    coân thiïët kïë sên khêëu, nöåi thêët... Anh àaä àûa ra    hûúãng Nhaåc Vuä Kõch TP Höì Chñ Minh àïí biïn àaåo cho vúã vuä kõch
nïìn kinh tïë. Nhùçm caãi taåo khöng gian nghïå        50 nùm àaä xuöëng cêëp vaâ khaá cuä kyä, vò vêåy giaá trõ  chuáng töi àaä huy àöång caác nhaâ thiïët kïë tuái saách,    nhûäng yá tûúãng rêët àöåc àaáo vaâ taáo baåo khi biïën    naây. Àùåc biïåt trong àoá, baâ àaä khai thaác nhûäng thïë maånh vaâ kyä nùng
thuêåt, Nhêåt Baãn coá 3 caách thûác: Chñnh phuã àêìu     baãn thên bêët àöång saãn cuäng khöng coân nûäa. Vúái    thiïët kïë thúâi trang may mùåc, hoåa syä, trang trñ nöåi    khu vïå sinh trong caác trung têm thûúng maåi         vuä àaåo cuãa caác nghïå syä Viïåt Nam vaâ kïët húåp vúái phuåc trang, caãnh
tû vaâ vêån haânh vïì cú súã vêåt chêët; Chñnh phuã      nhûäng toâa nhaâ cuä bùçng göî, ngûúâi ta seä choån giaãi  thêët... cuâng tham gia thiïët kïë, àiïìu haânh vaâ vêån    thaânh núi traân ngêåp hoa vúái àiïím xuyïët cuãa       trñ sên khêëu àïí àûa ngûúâi xem vaâo khöng gian huyïìn aão cuãa thïë giúái
liïn kïët vúái tû nhên; vaâ tû nhên laâm toaân böå.      phaáp phaá dúä àïí thay thïë. Tuy nhiïn, vúái nhûäng     haânh. Chuáng töi biïën caác bûác tûúâng bêín cuãa toâa     gûúng, möåt trong nhûäng yïëu töë taåo sûå hêëp dêîn     cöí tñch. Taái xuêët lêìn naây, vúã vuä kõch seä àûúåc trònh diïîn vúái daân nhaåc
Theo Tsuneo Noda, caách thûác thûá 3 coá veã phuâ       toâa nhaâ bï töng àaä cuä, ngûúâi Nhêåt laåi coá yá àõnh   nhaâ thaânh nhûäng bûác tranh nghïå thuêåt, nhûäng löëi     khoá cûúäng cho phuå nûä àïën mua sùæm. YÁ tûúãng       giao hûúãng vaâ daân húåp xûúáng trûåc tiïëp taåi khaán phoâng. Taác phêím
húåp hún caã cho nghïå thuêåt, búãi nïëu so saánh       caãi taåo hoùåc têån duång khöng gian cuãa chuáng cho    ài buöìn teã trúã nïn sinh àöång nhúâ caác hònh veä       vaâ thaânh cöng cuãa KTS Noda coá thïí gúåi múã        do àoaân Vuä kõch, Daân nhaåc giao hûúãng, Daân húåp xûúáng cuãa Nhaâ haát
                               nhûäng yá tûúãng múái. Khi àoá, “chuáng töi àaä àûa ra    trang trñ nhiïìu yá nghôa, caãi taåo sên thûúång cuãa      caách thûác naâo àoá àïí thiïët kïë caác khöng gian      Giao hûúãng Nhaåc Vuä Kõch TP biïíu diïîn dûúái sûå chó huy cuãa nhaåc
vúái 2 caách thûác trïn thò ngûúâi thûåc hiïån khaá tûå
                                                                                                                             trûúãng Magnus Loddgard.
do trong saáng taåo hay kinh doanh.              gúåi yá vïì viïåc caãi taåo khöng gian cho caác toâa nhaâ  ngöi nhaâ laâm núi töí chûác caác sûå kiïån giao lûu vùn    daânh cho nghïå thuêåt úã Viïåt Nam.                                                  SK


                                                                                                                                    nhõp, khöng thïí kiïím soaát boáng vaâ chùèng thïí coá
  Thûúãng thûác                                                       23H NGAÂY 28.10, VOÂNG 9 GIAÃI NGOAÅI HAÅNG ANH: CHELSEA - MAN UTD                                   nhûäng miïëng àaánh trung löå ra höìn.
                                                                                                                                      Haâng cöng buâng nöí
  nhaåc cöí àiïín
   Haân Quöëc                                                           Àaåi tiïååc têën cöng?                                                         May cho caã Man Utd vaâ Chelsea laâ hoå coá nhûäng
                                                                                                                                    àiïím maånh buâ vaâo. Chelsea maånh hún úã haâng tiïìn
                                                                                                                                    vïå coân Man Utd maånh hún trïn haâng cöng. Chelsea
                                                                                                                                    àang súã hûäu àïën 3 söë 10 laâ Mata, Hazard vaâ Oscar.
  Nhên kyã niïåm 20 nùm thiïët lêåp                                              NHÊÅT PHONG                                                              Di Matteo àaä biïën Chelsea tûâ möåt cöî maáy thaânh möåt
quan hïå ngoaåi giao Viïåt Nam - Haân                                                                                                                 àöåi boáng ngêîu hûáng, êën tûúång, giaâu caãm xuác nhûng
Quöëc, gioång nûä cao nöíi tiïëng thïë giúái                                         Nïëu Chelsea vaâ                                                             vêîn hiïåu quaã, ñt ra laâ úã Premier League. Böå ba tiïìn
cuãa Haân Quöëc Sumi Jo àaä coá mùåt taåi                                                                                                               vïå cuãa Chelsea nhoã con, chúi kyä thuêåt, giaâu töëc àöå,
                                                              Man Utd àaá theo
Haâ Nöåi, tham dûå 2 àïm hoâa nhaåc hûäu                                                                                                                saáng taåo. Khöng chó êën tûúång trong khaã nùng kiïím
nghõ We are friends concert with Sumi                                           àuáng nhûäng gò hoå
                                                                                                                                    soaát trêån àêëu vaâ têën cöng aáp àùåt, Chelsea thêåm chñ
Jo vaâo 19h ngaây 27 - 28.10 taåi Cung            chuáng Viïåt Nam vöën quen thuöåc vúái Kpop,         coá vaâ trònh diïîn tûâ                                                           vêîn coá thïí chúi phaãn cöng hay. Thïm vaâo àoá, böå ba
Vùn hoáa lao àöång hûäu nghõ Viïåt - Xö,           àöìng thúâi mong muöën cöng chuáng seä daânh sûå       àêìu muâa, ngûúâi                                                              trïn khöng phaãi lo phoâng thuã nhúâ cùåp Mikel -
91 Trêìn Hûng Àaåo. Chûúng trònh coân             quan têm cho nhaåc cöí àiïín Haân Quöëc (K-
                               classic). Àïí àöng àaão khaán giaã coá thïí thûúãng     hêm möå Ngoaåi                                                               Ramires úã phña dûúái.
sûå goáp mùåt cuãa chó huy trûúãng Bang                                                                                                                   Man Utd coá nhiïìu tiïìn vïå nhûng chùèng ai thûåc sûå
                               thûác chûúng trònh, Sumi Jo choån nhûäng taác        haång Anh seä àûúåc
Seong Ho, ca syä Àûác Tuêën vaâ Daân                                                                                                                  chêët lûúång vaâ àaåt àùèng cêëp cao nhû cuãa Chelsea. Buâ
nhaåc Giao hûúãng Quöëc gia Viïåt Nam.            phêím nöíi tiïëng thïë giúái, giai àiïåu quen thuöåc,    thûúãng thûác bûäa
                                                                                                                                    laåi, võ trñ thûá 2 cuãa Quyã àoã laâ kïët quaã cuãa haâng têën
                               dïî caãm nhêån vúái moåi ngûúâi, kïí caã nhûäng       tiïåc thõnh soaån giûäa                                                           cöng vúái böå ba huãy diïåt Van Persie - Welbeck -
  Nhû ÀBND àaä thöng tin, Sumi Jo laâ            ngûúâi lêìn àêìu tiïn nghe nhaåc cöí àiïín. Ngoaâi      2 CLB têën cöng hêëp                                                            Rooney, ghi àûúåc 9/21 baân cuãa caã àöåi. Man Utd àang
gioång nûä cao nöíi tiïëng thïë giúái àûúåc ngûúâi      àún ca baâi Tònh ca cuãa Phaåm Duy vaâ This is
                               the moment trñch tûâ vúã nhaåc kõch Broadway         dêîn nhêët Premier                                                             trúã laåi thêåp niïn 1990 cuãa thïë hïå Beckham, tûác laâ
Haân Quöëc tûå haâo. Cö àaä gùåt haái nhiïìu thaânh                                                                                                          haâng cöng buâ àùæp cho haâng thuã tïå haåi. Böå ba trïn chúi
cöng vaâ vinh quang trïn sên khêëu nhaåc cöí         Jekyll & Hyde, ca syä Àûác Tuêën song ca vúái        League hiïån nay
                                                              (töíng cöång 2 àöåi àaä                                                           ngaây caâng ùn yá khi àïìu coá khaã nùng taác chiïën àöåc lêåp,
àiïín chêu Êu, biïíu diïîn cuâng caác daân nhaåc       Sumi Jo trong 3 ca khuác...
                                                                                                                                    tûå taåo cú höåi, kiïën taåo vaâ phöëi húåp vúái nhau, thêåm chñ
nöíi tiïëng vaâ àûúåc nhaåc trûúãng bêåc thêìy cuãa        Giaám àöëc Trung têm Vùn hoáa Haân Quöëc taåi      ghi 40 baân thùæng).                                                            coân thay nhau laâm nhiïåm vuå muäi nhoån chûá khöng cöë
thïë kyã XX Herbert von Karajan vñ laâ “gioång        Viïåt Nam Park Nark Jong hy voång, chûúng
                                                                                                                                    àõnh. Van Persie àaä coá 6 baân, Rooney coá 2 baân coân
ca tûâ thiïn àûúâng”. Lêìn àêìu tiïn àïën Viïåt        trònh hoâa nhaåc hûäu nghõ We are friends concert
                                                                  uöëi tuêìn trûúác, caã Chelsea vaâ Man Utd àïìu coá      chó àïí thua 2 baân, àuáng laâ pheáp maâu vaâ nhúâ vaâo àöi     Welbeck 1 baân, chûa kïí Chicharito vûâa lêåp cuá àuáp
Nam, biïíu diïîn àuáng dõp Viïåt Nam - Haân
Quöëc kyã niïåm 20 nùm thiïët lêåp quan hïå ngoaåi
giao, bùçng taâi nùng cuãa mònh, Sumi Jo hy
voång mang àïën traãi nghiïåm múái meã cho cöng
                               with Sumi Jo laâ möåt moán quaâ yá nghôa thùæt chùåt
                               möëi quan hïå bïìn àeåp giûäa hai nûúác Viïåt Nam -
                               Haân Quöëc; àöìng thúâi qua àoá dêìn phöí biïën K-
                               classic taåi Viïåt Nam.            PV
                                                              C    maân khúãi àöång hoaân haão cho trêån àaåi chiïën khi
                                                                  cuâng thùæng vúái tyã söë 4 - 2. Nhûng giûäa tuêìn úã
                                                              Champions League laâ möåt cêu chuyïån khaác, duâ caã 2
                                                                                                 tay kyâ diïåu cuãa thuã mön Petr Cech. Nhûäng cêìu thuã
                                                                                                 tûúng àöëi vö danh cuãa Donestk coân quêìn cho Chelsea
                                                                                                 túi búâi, noái gò àïën Welbeck, Rooney, Van Persie, vûâa
                                                                                                                                    vaâo lûúái Braga. Nïëu Chelsea coá voãn veån 2 tiïìn àaåo
                                                                                                                                    Torres vaâ Sturridge thò Man Utd, nïëu tñnh röång ra coá
                                                                                                                                    têån... 8 tiïìn àaåo.
                                                              cêët nhiïìu truå cöåt, Man Utd àïí daânh Ferdinand vaâ         sung suác laåi thiïån chiïën nhû luác naây. Thaânh viïn múái       Caã Man Utd vaâ Chelsea àang têån duång hïët àiïím
                                                              Evra, coân bïn phña Chelsea, Hazard cuäng khöng xuêët         trïn haâng cöng cuãa Man Utd Robie Van Persie laâ          maånh cuãa mònh. Chelsea döìi daâo haâng tiïìn vïå nïn têën
            Hoâa nhaåc LUALA trúã laåi vúái khaán giaã                             trêån tûâ àêìu. Kïët quaã, Man Utd löåi ngûúåc doâng thaânh      hung thêìn cuãa Chelsea, ngûúâi maâ muâa giaãi nùm ngoaái      cöng trung löå nhiïìu, coân Man Utd nhiïìu tiïìn àaåo vaâ
                                                              cöng coân Chelsea thua trùæng. Nhûäng vêën àïì cuãa 2 àöåi       àaä lêåp hattrick vaâo lûúái Petr Cech.               vöën súã trûúâng laâ àaá caánh nïn hoå têåp trung vaâo caác quaã
   Sau 2 muâa diïîn thaânh cöng, ngaây 10.11, chûúng trònh Hoâa nhaåc LUALA thu àöng 2012 seä
                                                              cuäng àöìng loaåt àûúåc phúi baây.                      Tuy nhiïn, haâng phoâng ngûå cuãa Man Utd coân tïå       taåt (4 baân trêån gùåp Stoke vaâ 3 baân trêån gùåp Braga).
chñnh thûác trúã laåi vúái khaán giaã thuã àö vúái nhiïìu hònh thûác biïíu diïîn nhaåc cöí àiïín. Nùm nay, chûúng
                                                                                                 hún. Trong 12 trêån àaä àaá tûâ àêìu muâa giaãi, Man Utd       Nïëu xeát vïì tñnh cên bùçng trong löëi chúi thò Chelsea ñt
trònh diïîn ra trong 5 tuêìn (tûâ ngaây 10.11 - 9.12) vúái 3 buöíi biïíu diïîn möîi tuêìn vaâo chiïìu thûá baãy        Haâng thuã tïå haåi                        àïí àöëi thuã dêîn trûúác àïën 8 lêìn, trong àoá 6 lêìn hoå löåi   mêët cên bùçng hún Man Utd, vò boáng àaá hiïån àaåi àïì
(15 - 17h), saáng chuã nhêåt (10 - 12h) vaâ chiïìu chuã nhêåt (15 – 17h) taåi 61 Lyá Thaái Töí, Haâ Nöåi. Tham
                                                                Muâa giaãi nùm ngoaái, Chelsea lïn ngöi úã            ngûúåc doâng thaânh cöng (trûâ trêån gùåp Everton vaâ        cao vai troâ trung têm cuãa caác tiïìn vïå hún. Man Utd
gia chûúng trònh vêîn laâ nhûäng nghïå syä quen thuöåc nhû: biïn têåp êm nhaåc: nhaåc syä Trêìn Maånh
                                                              Champions League nhúâ chiïën thuêåt xe buyát 2 têìng          Tottenham). Àaáng chuá yá, hoå bõ thuãng lûúái quaá nhiïìu      chó coá thïí löåi ngûúåc doâng trûúác nhûäng àöåi yïëu hún
Huâng, cöë vêën êm thanh: nghïå syä Nhêët Lyá, nghïå syä violin Xuên Huy vaâ nhaåc cöng Daân nhaåc Giao
                                                              cuâng haâng thuã siïu chùæc chùæn, têìng têìng lúáp lúáp.       trong hiïåp 1, nhêët laâ 15 phuát àêìu, cho thêëy sûå chêåm     coân vúái nhûäng àöåi maånh nhû Chelsea, laåi chúi trïn
hûúãng Viïåt Nam. Bïn caånh àoá, chûúng trònh coân coá sûå tham gia biïíu diïîn cuãa nhûäng gûúng mùåt
                                                              Nhûng nùm nay, sûå xuöëng phong àöå cuãa têët caã truå cöåt      chaåp trong viïåc thñch ûáng vúái trêån àêëu cuãa caã hïå      sên khaách thò Man Utd seä phaãi nïëm traái àùæng nïëu
nöíi tiïëng doâng nhaåc thñnh phoâng cöí àiïín vaâ nhaåc nheå, hûáa heån seä àem àïën cho khaán giaã nhiïìu àiïìu
                                                              úã haâng thuã àaä laâm haåi Chelsea duâ hoå chùèng gùåp phaãi     thöëng phoâng ngûå. Man Utd àang traãi qua cún baäo         haâng thuã vaâ haâng tiïìn vïå khöng àûúåc caãi thiïån.
thuá võ. BTC cho biïët, chûúng trònh nùm nay coá nhiïìu hònh thûác biïíu diïîn àa daång (solo, tûá têëu...)
                                                              baäo chêën thûúng nhû Man Utd. Vêîn coân Cahill,            chêën thûúng khi Vidic, Smalling, Jones chûa thïí trúã          Chelsea àang hún Man Utd 4 àiïím, nïëu thua trêån
vaâ söë lûúång nghïå syä tham gia nhiïìu hún so vúái nùm 2011.                       ÊN       Terry, Luiz, Cole, Ivanovic, nhûng têët caã toã ra khöng        laåi. Rio Ferdinand chêåm chaåp hún, thiïëu quyïët àoaán       naây hoå vêîn vûäng ngöi àêìu. Coân Man Utd hùèn muöën
                                                              chùæc chùæn vaâ liïn kïët khöng töët. Terry vûúáng quaá        hún nhûng àaáng buöìn thay laåi laâ trung vïå àaáng tin cêåy     thùæng àïí ruát ngùæn khoaãng caách. Sau Man Utd,
   Liïn hoan êím thûåc                       Àêët nûúác, con ngûúâi                nhiïìu rùæc röëi ngoaâi sên coã vaâ trêån naây thêåm chñ khöng     nhêët Sir Alex coá luác naây. Sir Alex àaä khöng chõu mua      Chelsea seä gùåp Liverpool vaâ Man City, trong khi
                                   miïìn Àöng Nam böå                  thïí ra sên vò aán treo gioâ 4 trêån do haânh vi phên biïåt                                         Man Utd chaåm traán Arsenal, chûa kïí viïåc 2 àöåi seä
 Moán ngon caác nûúác lêìn VII                                               chuãng töåc. Mùåc duâ Terry khöng coân laâ chñnh mònh
                                                                                                 möåt tiïìn vïå truå àuáng nghôa maâ chúâ sûå trûúãng thaânh
                                                                                                 cuãa Anderson vaâ Cleverley. Cûá trêån naâo Man Utd ra        gùåp nhau úã League Cup 3 ngaây sau àoá. Vò thïë, caã
   Tûâ ngaây 12 - 16.12, Liïn hoan êím thûåc          Tûâ ngaây 24 - 28.10, taåi cöng viïn Àöìi Dûúng,     khi chêåm hún vaâ xûã lyá keám hún, nhûng khöng coá tinh                                          Chelsea vaâ Man Utd seä phaãi tñnh toaán cho chùång
                                                                                                 sên vúái böå àöi Carrick - Scholes, hoå gêìn nhû leáp vïë úã
Moán ngon caác nûúác lêìn VII nùm 2012 do Súã        TP Phan Thiïët, Bònh Thuêån diïîn ra triïín laäm caác taác   thêìn vaâ chêët thuã lônh cuãa anh úã trêån cêìu lúán thïë naây laâ                                     àûúâng khoá khùn sùæp túái vaâ coá leä kïët quaã hoâa seä laâm
                                                                                                 khu trung tuyïën. Scholes àaä 38 tuöíi coân Carrick tïå
VH, TT vaâ DL phöëi húåp vúái Hiïåp höåi Du lõch      phêím tham dûå Liïn hoan aãnh nghïå thuêåt khu vûåc      möåt thiïåt thoâi cho Chelsea. Trong trêån gùåp Donestk,                                          haâi loâng 2 àöåi, duâ ngûúâi hêm möå muöën chûáng kiïën
                                                                                                 trong caã khaã nùng àeo baám vaâ phaát àöång têën cöng.
TP Höì Chñ Minh töí chûác, seä diïîn ra taåi Khu      Àöng Nam böå lêìn thûá XX - 2012, vúái chuã àïì Àêët      Chelsea bõ àöëi thuã taåo ra àïën 21 cú höåi ùn baân nhûng                                         möåt bûäa tiïåc troån veån.
                                                                                                 Hêåu quaã laâ haâng tiïìn vïå cuãa Man Utd khöng thïí giûä
B - Cöng viïn 23.9. Dûå kiïën coá khoaãng 80        nûúác, con ngûúâi miïìn Àöng Nam böå. Liïn hoan lêìn
gian haâng cuãa 50 àún võ nhaâ haâng, khaách saån      naây coá 1.575 taác phêím dûå thi cuãa 245 taác giaã cuãa 8
àaåi diïån cho nïìn êím thûåc cuãa 25 caác quöëc gia    tónh, thaânh trong khu vûåc göìm: Bònh Thuêån, Bònh        Chuá troång xêy dûång vùn hoáa trûúâng hoåc                                              Tin vùæn
vaâ vuâng laänh thöí; caác àún võ, nhaâ haâng àaåt     Dûúng, Baâ Rõa - Vuäng Taâu, Bònh Phûúác, Têy Ninh,
                                                                Theo hûúáng dêîn cuãa Böå GD - ÀT vïì viïåc triïín khai phong traâo thi            aâo 20h ngaây 6.11, taåi Trung têm vùn         im Rice - nhaâ soaån nhaåc, àùåc biïåt laâ lúâi
chuêín trong chûúng trònh TP Höì Chñ Minh
100 àiïìu thuá võ; Trûúâng nghiïåp vuå àaâo taåo
                              Àöìng Nai, Lêm Àöìng vaâ Ninh Thuêån. Caác taác phêím
                              dûå thi àaä phaãn aánh àûúåc cuöåc söëng àúâi thûúâng, neát
                                                              àua xêy dûång Trûúâng hoåc thên thiïån, hoåc sinh tñch cûåc nùm hoåc 2012
                                                              - 2013, caác àõa phûúng cêìn tñch húåp nöåi dung cuãa phong traâo vúái viïåc
                                                                                                             V   hoáa Q.Phuá Nhuêån, TP Höì Chñ Minh,
                                                                                                             nghïå syä guitar Dûúng Kim Duäng seä coá buöíi
                                                                                                                                         T  cho nhaåc kõch, seä cho ra mùæt vúã kõch
                                                                                                                                         àêìu tiïn trong 10 nùm qua, mang tïn From
nhaâ haâng; cú quan Töíng laänh sûå, àaåi diïån       àeåp vïì àêët nûúác con ngûúâi vuâng Àöng Nam böå.       xêy dûång trûúâng chuêín quöëc gia, trong àoá chuá troång viïåc hûúáng dêîn
nûúác ngoaâi taåi TP… cuâng tham gia trònh         Trong àoá, taác phêím Chùn nuöi gaâ cuãa taác giaã Àöî                                                    trònh diïîn àöåc têëu guitar classic, vúái nhûäng    Here to Eternity, taåi Nhaâ haát Shaftesbury,
                                                              tûå hoåc, giaáo duåc kyä nùng söëng vaâ àùåc biïåt laâ xêy dûång vùn hoáa trûúâng
diïîn, giúái thiïåu caác moán ngon, neát vùn hoáa      Vùn Lûu (Àöìng Nai) àaä àûúåc Ban giaám khaão trao                                                      taác phêím cuãa Granados, Robert De Visee,        London, Anh, vaâo thaáng 9.2013.
                                                              hoåc trong hoåc sinh. Böå GD - ÀT seä têåp trung chó àaåo caác àõa phûúng
                                                                                                             Juan Martin, Ponce...                     öå sûu têåp göìm 12 taác phêím nghïå thuêåt
êím thûåc àùåc sùæc, àùåc saãn.
                       LH
                              Huy chûúng Vaâng.
                                                        TL     baão àaãm an toaân trong trûúâng hoåc; xêy dûång möi trûúâng vùn hoáa, nïëp
                                                              söëng, ûáng xûã vùn hoáa, àaåo àûác, traách nhiïåm xaä höåi, yá thûác cöng dên
                                                                                                             N   gaây 1.11, taåi Baão taâng Myä thuêåt TP Höì
                                                                                                                Chñ Minh seä khai maåc triïín laäm
                                                                                                                                         B  trïn göëm cuãa Pablo Picasso, chûa tûâng
                                                                                                                                         xuêët hiïån trûúác cöng chuáng trong 40 nùm
         Liïn hoan Àöåi tuyïn truyïìn vùn hoáa biïn giúái                             trong hoåc sinh; thêìy, cö giaáo laâ têëm gûúng cho hoåc sinh noi theo trong
                                                                                                             Nghiïën chùåt: Tûúng giao giûäa ngûúâi & thuá      qua, àang àûúåc trûng baây taåi Baão taâng
                                                              caã nïëp söëng vaâ tinh thêìn hoåc têåp, laâm viïåc. Tûâ nay túái cuöëi nùm hoåc,
           khu vûåc miïìn Trung - Têy Nguyïn                                  caác nhaâ trûúâng coá traách nhiïåm tùng cûúâng giaáo duåc giaá trõ vùn hoáa         cuãa Lïna Buâi, noái viïåc thuêìn dûúäng vaâ giïët
                                                                                                             möí àöång vêåt nhû möåt phêìn lõch sûã phaát
                                                                                                                                         Nghïå thuêåt cuãa TP Tashkent, Uzbekistan.
                                                                                                                                         Triïín laäm diïîn ra àïën ngaây 10.1.2013.
  Tûâ ngaây 25 - 29.10, taåi Nhaâ Vùn hoáa - Böå tû lïånh Binh àoaân 15 diïîn ra Liïn hoan Àöåi tuyïn          thöng qua caác nöåi dung cuãa phong traâo thi àua phuâ húåp vúái thûåc tiïîn,
                                                                                                             triïín loaâi ngûúâi.                     ûâ nay àïën hïët thaáng 4.2013, Baão taâng
truyïìn vùn hoáa biïn giúái lêìn thûá VIII nùm 2012 khu vûåc miïìn Trung - Têy Nguyïn, do Böå VH, TT
vaâ DL phöëi húåp vúái Böå tû lïånh Böå àöåi Biïn phoâng (BÀBP) töí chûác. Liïn hoan lêìn naây coá 13 àöåi
                                                              sùæc thaái vùn hoáa cuãa àõa phûúng...
                                                                                                     GD
                                                                                                             C   a syä nhaåc soul tûâng giaânh giaãi 3 Grammy
                                                                                                                Jill Scott àaä àöìng yá tham gia böå phim haâi
                                                                                                                                         T  Nghïå thuêåt hiïån àaåi úã TP New York,
                                                                                                                                         Myä trûng baây bûác tranh The Scream cuãa
tuyïn truyïìn vùn hoáa àaåi diïån cho phong traâo vùn hoáa vùn nghïå cuãa BÀBP 13 tónh, TP khu vûåc
miïìn Trung - Têy Nguyïn tham gia. Àêy laâ möåt trong nhûäng nöåi dung, chûúng trònh phöëi húåp nhùçm
                                                                        Indonesia vaâ ÊËn Àöå                           laäng maån Baggage Claim, cuâng vúái caác diïîn     Edvard Munch - vûâa lêåp kyã luåc taác phêím
                                                                                                             viïn Paula Patton vaâ Derek Luke. Phim do        nghïå thuêåt àùæt nhêët baán qua àêëu giaá tûâ
àêíy maånh vaâ nêng cao chêët lûúång hoaåt àöång vùn hoáa thöng tin trïn caác tuyïën biïn giúái, biïín àaão,                tùng cûúâng thuác àêíy du lõch                        David E. Talbert viïët kõch baãn vaâ àaåo diïîn,     trûúác àïën nay, vúái giaá gêìn 120 triïåu USD.
giûäa Böå VH, TT vaâ DL vúái Böå tû lïånh BÀBP.                           LH             Vuå trûúãng Xuác tiïën Du lõch Quöëc tïë, Böå Du lõch vaâ Kinh tïë saáng taåo       seä khúãi quay vaâo muâa thu naây.                              TÛÚÂNG VY
                                                              Indonesia, Nia Niscaya, cho biïët Indonesia vaâ ÊËn Àöå dûå àõnh thuác àêíy
            30 nùm Höåi Àiïån aãnh TP Höì Chñ Minh                               ngaânh du lõch thöng qua viïåc múã caác chuyïën bay trûåc tiïëp. Theo baâ Nia                             VTV1 - 7h30 Danh nhên àêët Viïåt: Ngûúâi viïët truyïån Hoa
                                                              Niscaya, haânh khaách noái chung àïìu thñch caác chuyïën bay trûåc tiïëp, song
   Lïî kyã niïåm 30 nùm thaânh lêåp Höåi Àiïån aãnh     caác phim taâi liïåu: Qua àaão Long Sún, Dûúái loâng                                                                    Tiïn - Danh nhên Nguyïîn Huy Tûå; 10h45 Taác phêím múái: Nghe
                                                              khaách du lõch lêîn nhau cuãa Indonesia vaâ ÊËn Àöå hiïån àang phaãi trung
TP Höì Chñ Minh (30.10.1982 - 30.10.2012) seä         thaânh phöë, Trïn têìng cao cêy xanh TP, Hoác Mön                                                                     em haát úã Trûúâng Sa; 13h5 Phim: Haånh phuác tuöíi thanh xuên
                                                              chuyïín taåi Singapore hoùåc Malaysia. Trong khi lûúång khaách ÊËn Àöå túái
àûúåc töí chûác vaâo 8h30 ngaây 30.10 taåi Nhaâ haát     18 thön vûúân trêìu... vaâ caác phim hoaåt hònh: Dïë                                                                    (T13); 14h15 Laâng Viïåt: Laâng Viïåt taåi buön Ako Àhöng, Àùk
                                                              Indonesia àang tùng lïn haâng nùm. Cú quan Thöëng kï Quöëc gia
TP. Cuâng ngaây, taåi Nhaâ trûng baây triïín laäm TP,     meân phiïu lûu kyá, Cêy chöíi àeåp nhêët, Quaã boáng                                                                    Lùk; 17h15 Khaám phaá Viïåt Nam: Duyïåt Thõ Àûúâng - Nhaâ haát cöí
                                                              Indonesia (BPS) cho biïët lûúång khaách ÊËn Àöå túái Indonesia trong 8
92 Lï Thaánh Tön, Q1, seä khai maåc triïín laäm        thên yïu, Vò sao hoa phûúång àoã... Caác phim seä                                                    nhêët Viïåt Nam; 20h40 Luåc laåc vaâng; 21h30 Phim: Söëng trong súå haäi.
                                                              thaáng nùm nay àaåt 115.219 ngûúâi, tùng 7,93% so vúái cuâng kyâ nùm
thaânh tûåu 30 nùm cuãa Höåi Àiïån aãnh TP. Ngoaâi      àûúåc chiïëu taåi caác raåp Tên Sún Nhêët, Fafilm Viïåt   ngoaái. Chñnh phuã Indonesia àaä àïì ra muåc tiïu thu huát 180.000 khaách ÊËn
                                                                                                              VTV3 - 8h40 Viïåt Nam trong tim töi: Nhên vêåt Yan Lerval; 9h50 SV 2012 Chuã àïì: Caác
nhûäng hoaåt àöång trïn, seä coá tuêìn lïî phim phuåc vuå   Nam, Àöëng Àa, Nhaâ vùn hoáa Thanh niïn...,         Àöå trong nùm 2012. Àaåi sûá ÊËn Àöå taåi Indonesia Gurjit Singh, cuäng cho        nïìn vùn hoáa; 13h15 Àûúâng lïn àónh Olympia; 15h Phim: Àöi caánh àöìng tiïìn (T28); 20h
lïî kyã niïåm, trònh chiïëu caác phim truyïån: Tònh àêët   chiïëu lûu àöång taåi caác huyïån ngoaåi thaânh Cêìn     rùçng lûúång khaách ÊËn Àöå túái Indonesia seä coân tùng maånh hún nûäa nïëu coá      Ngûúâi mêîu Viïåt Nam; 21h20 THTT Gioång haát Viïåt.
Cuã Chi, Caánh àöìng mú ûúác, Giûäa hai laân nûúác,      Giúâ, Cuã Chi cuäng nhû phaát soáng trïn HTV vaâ       caác dõch vuå bay trûåc tiïëp giûäa hai nûúác vaâ Indonesia tiïën haânh caác hoaåt        VTV4 - 11h Qua miïìn àêët nûúác: Vïì Bïën Tre thùm àêët Chêu Thaânh; 19h30 Phim TL:
Võ àùæng tònh yïu, Phûúång, Àûáng trûúác biïín, Töi      möåt söë àaâi truyïìn hònh àõa phûúng.            àöång xuác tiïën du lõch thûúâng xuyïn vaâ maånh meä hún taåi ÊËn Àöå.           Huïë - Kiïën truác, lïî höåi vaâ caác laân àiïåu dên ca (P1).
vaâo àúâi, Lúâi thïì, Nhûäng ngûúâi baån quanh töi...;                             ÀA                                            VN+                         (Chûúng trònh coá thïí thay àöíi)

      28 - 10 - 2012 (Söæ 302)
  4                                                                                                                                              ÀAÅI BIÏÍU NHÊN DÊN
     IAÃI TRÑ - GIAÃI TRÑ - GIAÃI TRÑ

   TRANH VUI                                                                                                                                            ☺ CHIÏËN TÑCH
                                                                                                                                            Möåt ngûúâi öng kïí cho caác chaáu nghe vïì chiïën tñch anh
                                                                                                                                          huâng cuãa mònh xûa kia:
                                                                                                                                            - Caác chaáu biïët khöng, öng vaâ caác àöìng àöåi cuãa öng phaãi
                                                                                                                                          chiïën àêëu úã sa maåc suöët mêëy tuêìn lïî nheá, ai cuäng khaát chaáy cöí
                                                                                                                                          hoång. Àún võ cuãa öng khöng coân möåt gioåt rûúåu naâo, hïët saåch
                                                                                                                                          caã bia, caã cö-nhùæc, caã whisky...
                                                                                                                                            - Thïë vêîn coân nûúác chûá haã öng?- möåt àûáa chaáu hoãi.
                                                                                                                                            - Hûâm, trong hoaân caãnh gay go nhû thïë, ai coân nghô àïën
                                                                                                                                          chuyïån tùæm rûãa nûäa!
                                                                                                                                            ☺ MÙÆC BÏÅNH
                                        - Àêy chñnh laâ luác anh tröíí taâi thuyïët phuåc khaách mua haâng.                      ã   å
                                                                                         - Em àaä tûúãng tûúång nhiïìu kiïíu nghó àöng, nhûng kiïíu nghó                    Möåt phuå nûä noái vúái baác syä:
    Khi tivi truåc trùåc.                         Anh haäy thuyïët phuåc töi khöng sa thaãi anh ài.                        thïë naây thò em khöng hïì chúââ àúåiå .          HIÏÆU st                    - Chöìng töi mùæc möåt cùn bïånh rêët kyâ laå: höm naâo úã súã vïì,
                                                                                                                                          anh êëy cuäng bõ nhûäng vïët àoã nhû son möi vêåy. Thûa baác syä, coá
                                                                                                                                          caách naâo chûäa àûúåc bïånh êëy khöng?
                                                                       TIÏÍU PHÊÍM:                                                                - Àûúåc, baâ baão öng êëy trûúác khi ài laâm àûâng coá caåo rêu nûäa
                                                                                                                                          laâ khùæc öín.
                                                                                                                                            ☺ CHAÂO HAÂNG                                                                        Möëi tònh àêìu
                                                                                                                                            Ngûúâi chaâo haâng quaãng caáo thûá myä phêím múái:
                                                                                                                                            - Coá nhûäng chuyïån khoá chõu rêët coá thïí xaãy ra, chùèng
                                                                                                                                          haån vúái caác têëm thaãm cuãa baâ, - anh ta noái vaâ àöí mûåc xuöëng
                                                                                                                                          têëm thaãm úã dûúái chên, - nhûng bêy giúâ baâ seä khöng phaãi lo
                                                                                                                                          lùæng nûäa.
                                                                                       S. KOMISSARENKO (Nga)                                           - Sao, anh coá loaåi thuöëc têíy múái, têíy àûúåc hïët caác loaåi vïët
                                                                                                                                          bêín? - baâ chuã nhaâ hoãi.
                                                                     àiïån thoaåi liïn tónh! Bêy giúâ cêåu ta àaä chuyïín   quyïët àõnh boã bûäa trûa. Chuáng töi cuäng vêîn                   - Khöng, töi coá möåt thûá thuöëc an thêìn múái.
                                                                     sang vùn xuöi.                      àûáng laåi àoá, xò xaâo baân taán.
                                                                                                                                            ☺ AÁM AÃNH
                                                        Minh hoåa cuãa K. Long
                                                                       - Vùn xuöi naâo kia?                   - Cêåu ta noái lùæm thïë chùæc khöng phaãi laâ
                                                                                                                                            - Túá bõ möåt aám aãnh, - möåt ngûúâi kïí vúái baån, - túá luön nghô
                                                                       - Vùn xuöi cöí àiïín. Cêåu ta àoåc caái àoaån toã  trong thúâi kyâ möëi tònh àêìu, - Lida nhêån xeát                túá laâ möåt caánh àöìng luáa chñn. Khöng biïët laâm thïë naâo, túá àaânh
                                                                     tònh cuãa Natasa vaâ Andrei trong “Chiïën tranh     coá veã hiïíu biïët. - Nhêët laâ cuäng chaã töën                 àïën gùåp baác syä têm thêìn. Öng ta chûäa cho túá àaä 6 thaáng, möîi
                                                                     vaâ hoâa bònh” cuãa Tolstoi... Thêåt quaá àaáng!     nhiïìu tiïìn...                                 tuêìn 2 buöíi.
                                                                       Chuáng töi àïën phoâng kïë toaán thò thêëy        - Sao laåi khöng töën tiïìn? Àiïån thoaåi ngoaåi                 - Kïët quaã thïë naâo?
                                                                     àuáng laâ Vaskin tay traái cêìm öëng noái, tay phaãi   tónh cú maâ! - möåt nhên viïn phoâng kïë toaán                    - Túá àaä àûúåc gùåt hïët röìi...
                                                                     cêìm cuöën saách cuãa Tolstoi trûúác mùåt... vaâ roä   noái. - Caái cö Svetlana kia úã thaânh phöë khaác...
                                                                                                                                            ☺ CUÄNG MAY
                                                                     raâng cêåu ta àang say sûa, àïën nöîi khöng chó     giaá cûúác àùæt gêëp mêëy lêìn giaá nöåi tónh àêëy!
                                                                                                                                            Vúå vaâo viïån thùm chöìng vò chöìng bõ ngaä gaäy chên. Cö
     gay àêìu giúâ laâm viïåc, cö nhên viïn         Àûúåc möåt chöëc, Palmova laåi xuêët hiïån:               àoåc vïì tònh yïu, maâ àaä bùæt àêìu àoåc caã vïì       Vaskin thò vêîn tiïëp tuåc noái.

N    taåp vuå Palmova àaä chaåy vaâo phoâng
     thñ nghiïåm vaâ khe kheä thöng baáo vúái
caã phoâng:
                                - Cêåu ta àoåc bao nhiïu laâ thú trûä tònh cuãa
                              Puskin qua àiïån thoaåi! Röìi chuyïín sang thú
                              cuãa Blok... cêåu ta noái vaâo öëng noái: “Cho pheáp
                                                                     chiïën tranh vaâ hoâa bònh. Coân trïn chiïëc baân
                                                                     con bïn caånh maáy àiïån thoaåi coân coá nhiïìu
                                                                     cuöën saách nûäa, cöí àiïín laâ chñnh, nhûng coá caã
                                                                                                    - Maâ ai cho pheáp cêåu ta laâm nhû vêåy nhó?
                                                                                                 - chuáng töi gêìn nhû àöìng thanh hoãi anh nhên
                                                                                                 viïn kïë toaán.
                                                                                                                                          ta noái:
                                                                                                                                            - Kïí ra viïåc anh bõ ngaä khi múái sún maâu xanh coá möåt nûãa
                                                                                                                                          trêìn nhaâ laâ coân may, chûá nïëu anh sún caã trêìn röìi thò phñ cöng
                                                                                                                                          quaá, vò ngaây mai, khi anh úã bïånh viïån vïì, em muöën anh sún laåi
  - Naây, Vaskin úã phoâng kïë toaán àang yïu!      anh àoåc em nghe mêëy vêìn thú vïì ngûúâi àaân                vùn hoåc hiïån àaåi.                     Hoáa ra ngûúâi cho pheáp cêåu ta laâ öng
                                                                                                                                          trêìn nhaâ maâu xaám cú.
Cêåu ta àang toã tònh qua àiïån thoaåi! Vúái möåt      baâ tuyïåt vúâi!”. Coá leä caái cö Svetlana úã àêìu               - Coá khi cêåu ta seä àoåc toaân böå vùn hoáa thïë  Aristar, kïë toaán trûúãng vúái sûå àöìng yá cuãa
                                                                     giúái mêët thöi! - möåt ngûúâi thò thêìm.        àöìng chñ giaám àöëc Filimonov cuãa chuáng töi.                    ☺ GHEÁT
cö Svetlana naâo àoá... cêåu ta baám chùåt lêëy öëng    dêy àùçng kia thñch thú vò Vaskin àoåc hïët baâi
                                                                       - Chaã leä cêåu ta laåi khöng biïët rùçng khöng      - Sao, vò möëi tònh àêìu? - Lida thñch thuá hoãi.                Àang ùn töëi, ngûúâi vúå böîng nhiïn phaá lïn cûúâi. Ngûúâi
noái nhû baám caái phao cûáu naån vêåy! Chùæc àêy      thú laåi àoåc laåi tûâ àêìu. Möëi tònh àêìu maâ, töi
                                                                     àûúåc duâng àiïån thoaåi cú quan vaâo viïåc riïng?      - Khöng, vò chó coân vaâi höm nûäa laâ hïët                 chöìng ngaåc nhiïn hoãi:
laâ möëi tònh àêìu...                    cuäng àaä traãi qua, nhûng cûá toã tònh maäi nhû
                                                                                                                                            - Coá àiïìu gò khiïën em vui thïë?
  Möåt chuát sau àoá, Palmova laåi chaåy vaâo:      vêåy cuäng thïë naâo êëy.                          - Palmova noái. - Trûâ trûúâng húåp khêín cêëp...    quyá, - anh nhên viïn kïë toaán giaãi thñch. - Phaãi
                                                                                                                                            - AÂ, chiïìu nay úã vùn phoâng, möåt àöìng nghiïåp cuãa em kïí
  - Vaskin vêîn cêìm öëng noái! Cêåu ta nhùæc ài       Trûúác giúâ ùn trûa, Palmova goåi àiïån thoaåi                - Möëi tònh àêìu laâ trûúâng húåp khêín cêëp chûá  khêín trûúng tiïu hïët àõnh mûác tiïìn maâ cú
                                                                                                                                          cho em nghe möåt chuyïån rêët buöìn cûúâi.
nhùæc laåi “anh yïu em”, “anh yïu em”. Röìi         nöåi böå cho chuáng töi:                           coân gò! - cö Lida nhên viïn kyä thuêåt noái, cö     quan ta àaä àûúåc duyïåt cho àiïån thoaåi liïn tónh
                                                                                                                                            - Vaâ maäi têån bêy giúâ em múái hiïíu?
cêåu ta trñch dêîn thú Puskin, caái baâi noái vïì        - Caác cêåu àïën ngay ài!                        naây vûâa lêëy chöìng.                  quyá naây. Nïëu khöng, sang quyá sau, ngûúâi ta
                                                                                                                                            - Khöng, nhûng em gheát cêåu ta lùæm. Nïn em khöng àïí cho
phuát giêy kyâ diïåu êëy, coân bêy giúâ cêåu ta àoåc      - Coá chuyïån gò vêåy?                            Vûâa luác êëy vang lïn tiïëng chuöng baáo giúâ    seä cùæt giaãm búát khoaãn êëy.
                                                                                                                                          cêåu ta àûúåc thñch thuá thêëy em cûúâi trûúác mùåt cêåu ta.
möåt àoaån trong “Ruslan vaâ Liudmila”...            - Vaskin vêîn tiïëp tuåc noái chuyïån bùçng               giaãi lao, nhûng Vaskin vêîn noái, chùæc cêåu ta                     NHÊÅT LÏÅ dõch
                                                                                                                                            ☺ TÖËT LÙÆM RÖÌI
                                                                                                                                            Beá Xasa 5 tuöíi àûúåc gûãi vïì quï úã vúái baâ möåt thaáng. Böë meå
                                          ra möåt ngûúâi coá tònh yïu chên chñnh. Chó àûúåc caái thïì thöët möìm.                                                            beá goåi àiïån hoãi:
  TIÏÍU PHÊÍM:                                     Biïët cö ta aám chó mònh, töi lùång leä ruát vaâo phoâng nguã, laâm ra böå                                                           - Moåi chuyïån thïë naâo haã con?


   Ngûúâi hoâa giaãi
                                          moãi lûng.                                                                                             - Töët lùæm röìi böë meå aå! - thùçng beá heát vaâo öëng noái.- Baâ àaä
                                             Khöng hïì quan tên àïën quan hïå raån nûát giûäa hai vúå chöìng chuáng                                                          mua àûúåc möåt loå thuöëc gò àoá vaâ bêy giúâ, con thêëy baâ àem ra
                                          töi, chiïëc tivi ngaây naâo cuäng àïìu àùån phaát caác chûúng trònh gùæn boá                                                          uöëng möîi khi muöën xeá xaác con ra haâng nghòn maãnh.
                                          vúái cuöåc söëng vúái moåi ngûúâi. Vaâ vúå chöìng töi, dêîu muöën xa nhau                                                              ☺ NGHÔA LAÂ GÒ
                HUYÂNH CÛÚNG                     cuäng khöng thïí rúâi khoãi maân hònh vúái àuã moåi cung bêåc tònh caãm.                                                              Möåt cöng chûác noái vúái àöìng nghiïåp:
                                             Àïm êëy, truyïìn hònh nhên àaåo àûa hònh aãnh ba böë con nhaâ noå, böë                                                             - Hai höm vûâa röìi túá khöng muöën laâm viïåc, maâ höm nay, túá
     aåo êëy, mêu thuêîn gia àònh giûäa töi vaâ cö vúå àoãng àaãnh àaä lïn   muâ caã hai mùæt, hai con nhoã bõ baåi liïåt nûãa ngûúâi, kïu goåi têëm loâng

D    àïën àónh àiïím. Chó cêìn hai bïn kyá roeåt möåt caái nûäa vaâo laá àún
     ly hön vúå töi àaä viïët sùén laâ xong, anh ài àûúâng anh, töi ài
àûúâng töi.
                                          haão têm cuãa moåi ngûúâi.
                                             Vúå töi rúm rúám nûúác mùæt, noái tröëng khöng:
                                             - Trúâi àêët! Hoaân caãnh nhû thïë laâm sao maâ söëng nöíi. Vúå anh ta
                                                                                                                                          vêîn chùèng muöën laâm viïåc gò caã, nhû vêåy nghôa laâ thïë naâo nhó?
                                                                                                                                            - Nhû vêåy coá nghôa höm nay laâ thûá ba.
                                                                                                                                            ☺ TIÏËC HÚN NHIÏÌU
                                                                                                                                            Trong nhaâ, chuöng àiïån thoaåi reo. Chuã nhaâ nhêëc maáy vaâ
  Nghô àïën tûúng lai muâ mõt, töi buöìn quaá. Thöi coân tñch goáp laâm      àêu röìi? Àaä muâ laåi gaâ tröëng nuöi con baåi liïåt, quaá khöí!
gò nûäa khi töí êëm sùæp tan vúä, töi döëc hïët söë tiïìn tiïët kiïåm mua möåt      Töi mûâng thêìm. Xem ra traái tim cö ta coân biïët rung àöång.                                                              nghe thêëy tûâ àêìu dêy bïn kia:
chiïëc tivi maân hònh tinh thïí loãng xem cho àaä àúâi!                 Möåt lêìn khaác. Truyïìn hònh an ninh chiïëu böå phim möåt cö gaái boã                                                             - Alö, coá phaãi nhaâ bùng àoá khöng?
  Tûâ àoá, ngoaâi vúå chöìng töi vaâ thùçng con ba tuöíi, coân coá thïm möåt   chöìng, röìi quan hïå tònh aái lùng nhùng nhiïîm HIV.                                                                        - Khöng phaãi.
                                                                                                                           Minh hoåa cuãa Trung Duäng
thaânh phêìn nûäa chen vaâo cuöåc söëng vöën khöng ïm àeåp cuãa gia àònh.        Vúå töi buöåt miïång bònh luêån:                                                                                - Xin löîi, töi rêët lêëy laâm tiïëc.
  Trïn maân hònh tivi laâ mêëy ca syä treã uöën eáo haát vïì tònh yïu àöi lûáa.    - Àaáng àúâi! Chöìng con nhû thïë maâ coân böì bõch. Röìi liïëc nhanh                                                             - Töi coân tiïëc hún öng nhiïìu! - chuã nhaâ thúã daâi röìi gaác maáy.
  Vúå töi maát meã:                                sang töi nhû tòm xem öng chöìng khó gioá bïn caånh coá neát gò àaáng                                                                ☺ THÊÅT PHUÂ HÚÅP
  - Thúâi buöíi naây laâm gò coá tònh yïu àñch thûåc maâ haát hoãng ca ngúåi.   thûúng nhû anh chöìng truyïìn hònh hay khöng.                                                                            Sau giúâ laâm viïåc, vïì nhaâ vúå noái vúái chöìng:
Toaân laâ lúåi duång, lúåi duång vaâ lúåi duång...                    Mûa dêìm thêëm lêu. Röìi àiïìu kyâ diïåu xaãy ra. Caác chûúng trònh                                                              - Anh yïu, trúâi reát quaá nïn tay em tï coáng hïët caã...
  Tiïëp àïën laâ böå phim Haân Quöëc coá nhiïìu pha hön hñt muâi mêîn.      àêìy nhên aái trïn tivi àaä dêìn thuyïët phuåc vúå töi nhû möåt ngûúâi hoâa                                                             - Thêåt laâ phuâ húåp tuyïåt vúâi, - chöìng reo lïn. - ÚÃ dûúái bïëp
  Nhû àöí thïm dêìu vaâo lûãa, vúå töi bôu daâi möi, rñt lïn:           giaãi tuyïåt vúâi. Vaâ cuöëi nùm, gia àònh töi sung sûúáng vaâ haänh diïån                                                           àang coá möåt lö baát chûa rûãa!
  - Túãm thêåt. Caái thûá tònh yïu xaác thõt. Àöët àuöëc cuäng tòm khöng     nhêån têëm bùçng gia àònh vùn hoáa.                                                                                                            THU HÙÇNG
    THÏÆ GIÚÁI ÀOÁ ÀÊY                                        Tùång quaâ cho ngûúâi qua àûúâng                                                                 Laâm cho ngö moåc nhanh
                                         Möåt chaâng trai úã Sydney (Australia) àaä quyïët àõnh laâm cho nhûäng ngûúâi dên cuãa thaânh phöë mònh trúã               Trong àaåi höåi caác haker thiïëu nhi úã Las-                cêy ngö múái moåc. Thïë laâ cö liïìn quyïët àõnh seä
                                      nïn haånh phuác hún. Vaâo ngaây sinh nhêåt cuãa mònh, anh ta àaä phaát quaâ cho nhûäng ngûúâi khaách qua àûúâng             Vegas (Myä) möåt cö beá 10 tuöíi àaä kïí vïì nhûäng               àêíy nhanh quaá trònh àoá vaâ cö beá àaä dïî daâng vûúåt
                                      maâ tònh cúâ anh ta gùåp. Söë lûúång caác moán quaâ laâ chùén troân 30, vò anh ta vûâa troân 30 tuöíi. Quaâ tùång laâ nhûäng       khiïëm khuyïët maâ cö àaä phaát hiïån ra àûúåc trong               qua àûúåc têët caã caác trúã ngaåi do nhûäng ngûúâi laâm
     Vûâa àaåp xe vûâa uöëng bia                    thûá khaác nhau: nhûäng thûá àöì chúi mïìm, nhûäng vêåt kyã niïåm, nhûäng chiïëc aáo phöng thïí thao, nhûäng chiïëc           caác troâ chúi iOS vaâ Ngûúâi maáy. Cö beá àaä chúi               ra troâ chúi êëy dûång lïn. Ngûúâi ta àaä trao 100 àö
                           Möåt cöng ty     DVD, möåt söë cuöën saách, coá caã maáy quay phim... Luác àêìu, moåi ngûúâi coá thaái àöå deâ chûâng àöëi vúái chaâng          troâ “Trang traåi yïu quyá”, vaâ cö caãm thêëy rêët               la cho cö beá àïí thûúãng nùng lûåc vaâ oác thöng
                         bia úã Canada       trai haâo phoáng, nhûng sau àoá, hiïíu ra, hoå caám ún vaâ nhêån quaâ tùång.                               chaán khi phaãi chúâ àúåi nhûäng 10 tiïëng àöìng höì               minh cuãa cö.
                         àaä quyïë t àõnh
                         quan têm chùm                      Thuá hiïëm àûúåc àûa lïn maång                                                 Rùæc röëi vò giaây
                         soác khaách haâng                                                                            Cö Bet Shak, ngûúâi Myä, coá leä seä chùèng coân giaây maâ ài búãi haânh
                                        Smithsonian Institution(*) - Viïån nghiïn                 àûúåc möåt söë con vêåt úã möi trûúâng sinh söëng     àöång cuãa chñnh chöìng cö tïn laâ Daniel, duâ anh naây chó laâ chöìng cuä.
                         cuãa mònh vaâ àaä
                                      cûáu lõch sûã tûå nhiïn - úã Myä àaä quyïët àõnh               tûå nhiïn cuãa chuáng: baáo àöëm àen Peru, khó       Sau khi ly dõ, khöng hiïíu do àêu maâ biïët àûúåc, ngûúâi chöìng àaä àïå
                         tòm caá c h àûa
                                      àûa 200 têëm aãnh nhûäng àöång vêåt hiïëm nhêët                vaâng muäi ngùæn vaâ caã möåt con gêëu truác Trung     àún lïn toâa aán kiïån cö vúå àaä giêëu giïëm anh ta 1.200 àöi giaây coá kiïíu
                         nhûä n g ngûúâ i
                                      lïn maång. Àïí coá àûúåc nhûäng têëm aãnh rêët laå              Quöëc khaá lúán.                      caách rêët sang troång, trong àoá coá 700 àöi laâ cuãa haäng Christina
                         yïu thñch uöëng                                               (*) G.Smithson laâ möåt nhaâ baác hoåc Anh àaä boã
                                      mùæt naây, ngûúâi ta àaä àùåt öëng kñnh camera tûå                                            Louboutin nöíi tiïëng. Àiïìu kyâ laå laâ trong thúâi gian coân chung söëng,
                         bia lïn ngöì i
                                      àöång úã nhûäng núi caác àöång vêåt êëy thûúâng                tiïìn xêy dûång Viïån naây nùm 1846 úã           ngûúâi chöìng hoaân toaân khöng hay biïët gò vïì böå sûu têåp giaây cuãa cö,
                         trïn yïn xe àaåp.
                                      qua laåi, khaá xa con ngûúâi. Trong quaá trònh                Washington, àïí nghiïn cûáu nhiïìu böå mön khoa      mùåc duâ theo lúâi Bet Shak, caác àöi giaây àûúåc cêët giûä ngay trong chiïëc
                 Nguöìn: ITN
                         Theo àún àùå t
                                      thûåc hiïån dûå aán, caác nhaâ baác hoåc àaä ghi hònh             hoåc khaác nhau.                      tuã lúán úã phoâng nguã. Bêy giúâ, Daniel àoâi àûúåc hûúãng 35 phêìn trùm
                         haâng cuãa cöng
                                                                                                           giaá trõ böå sûu têåp giaây cuãa vúå cuä, tûác laâ khoaãng 350 nghòn àö la.                  Nguöìn: ladysg.com
ty, caác kyä sû àaä thiïët kïë möåt kiïíu “xe àaåp bia”. Chiïëc xe
àaåp vûâa àûúåc saáng chïë naây coá lùæp àùåt thïm möåt caái                       Ñt ai bï àûúåc quaã dûa nùång thïë
thuâng göî vúái dung tñch khaá lúán: noá coá thïí chûáa àûúåc 20         ÚÃ giûäa sa maåc Sahara, taåi tónh Hoggar coá khñ hêåu noáng bûác khöng chõu nöíi, ngûúâi ta tröìng àûúåc                    Cêy chaâ laâ xûáng àaáng vúái caái tïn Maphussail
lñt bia, hoùåc 30 lñt, coá caã loaåi thuâng chûáa àûúåc nhûäng 50      nhûäng quaã dûa hêëu ngoåt nhêët vaâ to nhêët nûúác Algeárie.                                         Caác nhaâ baác hoåc Isarel àaä tröìng thaânh cöng möåt höåt chaâ laâ àaä tûâng nùçm úã vuâng sa maåc gêìn 2 nghòn
lñt. Vaâ duâ laâ loaåi thuâng naâo thò cuäng àïìu gùæn sùén möåt caái      Nhûäng ngûúâi dên du muåc úã àêy - ngûúâi Tuaregi nöíi tiïëng khöng chó vò coá vùn tûå àöåc àaáo tûâ thïë              nùm. Höåt chaâ laâ naây àûúåc tòm thêëy khi ngûúâi ta khai quêåt úã phaáo àaâi Massada do Irod Àaåi àïí xêy dûång
voâi àïí vùån bia ra.                            kyã thûá II vaâ coá nhûäng hònh veä trïn àaá, maâ coân vò hoå tröìng àûúåc nhûäng quaã dûa hêëu khöíng löì nùång             gêìn biïín chïët vaâo nùm 25 trûúác Cöng nguyïn.
                                      túái 30 - 40 ki lö gam. Möåt ngûúâi Tuaregi tïn laâ Slimman noái: “baån haäy cêìm quaã dûa lïn vaâ goä goä                  Àöå tuöíi cuãa höåt chaâ laâ vaâo quaäng tûâ 1940 àïën 2040 nùm. Coá leä àêy laâ höåt giöëng cöí nhêët maâ tûâ àoá
 Bêët húåp phaáp möåt caách húåp phaáp                   vaâo caái voã vùçn vïån nhû da höí cuãa noá. Nïëu tiïëng goä nghe nhû tiïëng tröëng, thò nghôa laâ noá rêët ngoåt”.           coân moåc ra àûúåc möåt caái cêy.
                                                                                                             Nay cêy chaâ laâ non àaä cao àûúåc hún 30 xùng ti meát. Caác nhaâ baác hoåc àùåt tïn cho noá laâ Maphussail
  ÚÃ thaânh phöë El - Alberto (Mehico), ngûúâi ta àaä cho         Àuáng laâ thïë thêåt, nhûng laâm sao bï lïn tay àûúåc
                                      quaã dûa nùång chûâng êëy? Khöng phaãi ai cuäng bï                                            - theo tïn möåt nhên vêåt nöíi tiïëng trong kinh thaánh söëng àûúåc nhûäng 969 nùm.
khai trûúng möåt cöng viïn giaãi trñ daânh cho nhûäng ai                                                                                 Caác nhaâ nghiïn cûáu chùm soác rêët kyä cho cêy chaâ laâ non, vò thúâi cöí xûa, chaâ laâ laâ thûá thuöëc chûäa
muöën traãi nghiïåm caãm giaác mònh laâ möåt keã di cû bêët húåp      àûúåc quaã dûa vïì nhaâ. Nhûng vúái möåt khoaãn tiïìn
                                                                                                           trõ caác khöëi u vaâ chöëng nhiïîm truâng. Caác giöëng chaâ laâ ngaây nay khöng coân caác tñnh chêët àoá. Coá leä nhúâ
phaáp. Caác nhaâ töí chûác ra “troâ giaãi trñ” naây hy voång rùçng     nhoã, baån seä àûúåc ngûúâi dên du muåc chúã caã baån, caã
                                                                                                           cêy chaâ laâ non naây, ngûúâi ta seä khöi phuåc laåi àûúåc nhûäng taác duång quyá giaá cuãa chaâ laâ xûa kia?
khi àïën cöng viïn naây, caác cöng dên Myä seä coá thïí caãm        quaã dûa àïën bïën xe gêìn nhêët, trïn lûng möåt con
thêëy roä nhûäng ngûúâi Mexico khöën khöí phaãi traãi qua          lûâa. Àiïìu chuã yïëu laâ quaã dûa phaãi loåt àûúåc qua cûãa                                                                               vöën coá cuãa hoå vïì mùåt quan hïå nam nûä. Hoå chó
nhûäng gian nan nguy hiïím àïën mûác naâo àïí may ra coá          xe ö tö buyát.                                                                       Cêëm hön                           hön nhau coá 2 lêìn maâ àaä gêy nïn sûå phêîn nöå
àûúåc giêëc mú Myä. Tuyïën haânh trònh àûúåc böë trñ sùæp xïëp          Ngûúâi Tuaregi khöng duâng chêët hoáa hoåc àïí boán                                           Hai du khaách ngûúâi Àûác àïën Gruzia vaâ                  cuãa ngûúâi Gruzia. Hai võ khaách du lõch naây
cho caác khaách du lõch rêët giöëng vúái con àûúâng cuãa caác        dûa, cuäng khöng aáp duång viïåc biïën àöíi gene. Hoå                                          àûúåc múâi àïën dûå buöíi tiïåc úã möåt laâng quï. Sau              liïìn bõ troái caã 2 chên 2 tay vaâ bõ quùèng xuöëng
tay buön lêåu. Trïn tuyïën, khöng khaác mêëy trong cuöåc          thêåt loâng cho rùçng àïí tröìng àûúåc nhûäng quaã dûa                                          khi uöëng caån vaâi cöëc rûúåu, hai ngûúâi Àûác caãm               söng. Sau àoá, möåt söë ngûúâi dên khaác àaä giuáp
söëng thûåc, coá thïí gùåp caác àöåi tuêìn tra, vaâ caã nhûäng con     tuyïåt vúâi nhû thïë chó cêìn haåt dûa, nùæng sa maåc,                                          thêëy vö cuâng tûå do thoaãi maái, hoå khöng coân                àúä hoå lïn búâ.
nhïån àöåc vaâ rùæn àöåc.                          nûúác vaâ “möåt chuát” sûác lao àöång cuãa con ngûúâi.                  Nguöìn: vnmic.com                giûä keä nûäa vaâ khöng cöë che giêëu ài caách xûã sûå                                 PHÛÚNG VUÄ

                                                                                                                                                28 - 10 - 2012 (Söæ 302)
ÀAÅI BIÏÍU NHÊN DÊN                                                                                                                                                                  5
  UAÃNG CAÁO - QUAÃNG CAÁO - QUAÃNG CAÁO
   28 - 10 - 2012 (Söæ 302)
6                      ÀAÅI BIÏÍU NHÊN DÊN
PHAÁP LUÊÅT VAÂ ÀÚÂÂI SÖËËNG
                                                                                        cho thêëy, caác cú quan coá chûác nùng àaä àêíy traách nhiïåm xaác minh
        3 NÙM THÛÅC HIÏÅN LUÊÅT TRAÁCH NHIÏÅM BÖÌI THÛÚÂNG CUÃA NHAÂ NÛÚÁC                                                löîi sang ngûúâi dên. Àiïìu naây caâng tïë nhõ hún khi ngûúâi dên duâ úã tû
                                                                                        thïë naâo trûúác cú quan cöng quyïìn cuäng luön úã võ thïë thuå àöång.
                                                                                                                                  Chuã tõch QH...                 (Tiïëp theo trang 1)   Xuêët hiïån nhûäng löî höíng phaáp lyá                                                                    Cú quan böìi thûúâng luáng tuáng
                                                                                           Phaáp luêåt böìi thûúâng Nhaâ nûúác laâ möåt lônh vûåc phaáp luêåt múái,
                                                                                                                                     Saáng 27.10, taåi Nghïå An, Chuã tõch QH Nguyïîn Sinh Huâng àaä
                                                                                                                                  àïën dûå Lïî khúãi cöng xêy dûång Àïìn thúâ, Nhaâ trûng baây, Àaâi tûúãng
                                                                                                                                  niïåm caác anh huâng liïåt syä Khu di tñch lõch sûã Truöng Böìn vaâ nêng
                                PHUÂNG THANH HÛÚNG                                               do àoá mùåc duâ Luêåt TNBTCNN àaä coá caác vùn baãn hûúáng dêîn          cêëp, múã röång Quöëc löå 15A (àoaån qua Truöng Böìn).
                                                                                        nhûng trïn thûåc tïë triïín khai, àùåc biïåt laâ trong viïåc thûåc hiïån         Lïî khúãi cöng xêy dûång Àïìn thúâ, Nhaâ trûng baây, Àaâi tûúãng niïåm
                                                                                        traách nhiïåm böìi thûúâng, caác cú quan coá thêím quyïìn vêîn rúi vaâo      caác anh huâng liïåt syä Khu di tñch lõch sûã Truöng Böìn vaâ nêng cêëp,
   Hònh thaânh àûúåc cú chïë xaác àõnh traách nhiïåm böìi thûúâng cuãa Nhaâ nûúác, nêng cao traách nhiïåm cuãa ngûúâi
                                                                                        tònh traång luáng tuáng. Theo Cuåc trûúãng Nguyïîn Thanh Tõnh, taåi        múã röång Quöëc löå 15A (àoaån qua Truöng Böìn) laâ möåt trong nhûäng
thi haânh cöng vuå, tuy nhiïn sau 3 nùm ài vaâo cuöåc söëng, Luêåt Traách nhiïåm böìi thûúâng cuãa Nhaâ nûúác àaä böåc
                                                                                        möåt söë ngaânh, àõa phûúng cöng chûác àûúåc giao thûåc hiïån cöng         hoaåt àöång thïí hiïån àaåo lyá uöëng nûúác nhúá nguöìn, tri ên caác anh huâng
löå khöng ñt nhûäng vêën àïì àaáng quan têm. Trong àoá, àaáng kïí nhêët laâ ngûúâi bõ thiïåt haåi khoá thûåc hiïån quyïìn                                                                     liïåt syä àaä anh duäng hy sinh kiïn quyïët giûä àûúâng cho xe ra tiïìn
yïu cêìu coân caác cú quan chûác nùng thò gùåp khöng ñt luáng tuáng khi giaãi quyïët yïu cêìu böìi thûúâng.                                   taác böìi thûúâng nhaâ nûúác chûa nùæm vûäng caác quy àõnh cuãa phaáp
                                                                                        luêåt vïì àiïìu kiïån, cùn cûá xaác àõnh traách nhiïåm böìi thûúâng, thuã tuåc   tuyïën cuãa Àaãng, Nhaâ nûúác, chñnh quyïìn vaâ nhên dên tónh Nghïå An.
                                                                                        giaãi quyïët böìi thûúâng, xaác àõnh thiïåt haåi àûúåc böìi thûúâng… Do      Cöng trònh àûúåc UBND tónh Nghïå An phï duyïåt vúái mûác vöën hún
  Ngûúâi bõ thiïåt haåi… khoá thûåc hiïån àûúåc quyïìn                theo quy àõnh naây mùåc duâ àaä coá thiïåt haåi thûåc tïë àaä xaãy ra nhûng                                                 175 tyã àöìng bao göìm caác haång muåc chñnh: khu möå vaâ nhaâ che möå;
                                                                                        àoá, coân luáng tuáng trong viïåc thûåc hiïån giaãi quyïët böìi thûúâng nhû
                                            ngûúâi bõ thiïåt haåi khöng coá quyïìn yïu cêìu böìi thûúâng ngay maâ                                                    khu vûåc Tûúång àaâi chiïën thùæng.
   Theo söë liïåu töíng húåp tûâ caác böå, ngaânh, àõa phûúng tûâ khi                                                     do hiïíu khöng àuáng, khöng thöëng nhêët quy àõnh vïì cùn cûá thûåc
                                            phaãi thûåc hiïån caác thuã tuåc cêìn thiïët àïí coá àûúåc vùn baãn xaác àõnh                                                   Quöëc löå 15A laâ möåt trong nhûäng tuyïën àûúâng chiïën lûúåc vïì phaát
Luêåt Traách nhiïåm böìi thûúâng cuãa Nhaâ nûúác (TNBTCNN) coá                                                         hiïån quyïìn böìi thûúâng… dêîn túái khöng phuác àaáp kõp thúâi yïu
                                            haânh vi traái phaáp luêåt. Cuäng theo quy àõnh cuãa Luêåt TNBTCNN                                                     triïín KT – XH, quöëc phoâng, an ninh khöng nhûäng cuãa Nghïå An maâ
hiïåu lûåc àïën nay caác cú quan coá traách nhiïåm böìi thûúâng àaä thuå                                                    cêìu cuãa ngûúâi dên. Khöng ñt trûúâng húåp, mùåc duâ ngûúâi bõ thiïåt
                                            thò vùn baãn xaác àõnh haânh vi traái phaáp luêåt bao göìm (Quyïët àõnh                                                   coân cuãa caã nûúác. Sau khi hoaân thaânh, tuyïën àûúâng seä taåo thuêån lúåi
lyá 168 vuå viïåc yïu cêìu böìi thûúâng thiïåt haåi, bao göìm 54 vuå viïåc                                                   haåi àaä coá quyïët àõnh giaãi quyïët khiïëu naåi hoùåc baãn aán, quyïët àõnh   cho du khaách vïì thùm Khu di tñch Truöng Böìn vaâ caác di tñch lõch sûã
                                            giaãi quyïët khiïëu naåi, töë caáo vaâ baãn aán; Quyïët àõnh cuãa cú quan
trong lônh vûåc quaãn lyá haânh chñnh; 90 vuå trong hoaåt àöång töë tuång                                                    cuãa cú quan töë tuång trong àoá chêëp nhêån nöåi dung khiïëu naåi hoùåc      khaác trïn àõa baân tónh. Dûå aán nêng cêëp, múã röång quöëc löå 15A àûúåc
                                            tiïën haânh töë tuång). Nhûng, àïí coá nhûäng vùn baãn nïu trïn thò cöng
vaâ 24 vuå viïåc trong lônh vûåc thi haânh aán dên sûå; trong àoá giaãi                                                     huãy caác quyïët àõnh, haânh vi traái phaáp luêåt cuãa cú quan nhaâ nûúác,     àêìu tû vúái töíng mûác vöën 805 tyã àöìng, bùæt àêìu tûâ km301+500 Quöëc
                                            dên gùåp rêët nhiïìu khoá khùn, nhêët laâ trong thuã tuåc khiïëu naåi, töë
quyïët àûúåc 122/168 vuå. Cú quan coá traách nhiïåm böìi thûúâng            caáo. Àêy cuäng laâ lyá do giaãi thñch tònh traång úã möåt söë böå, ngaânh,       cuãa ngûúâi thi haânh cöng vuå nhûng cú quan coá traách nhiïåm böìi        löå 15A, giao vúái Quöëc löå 46 thuöåc àõa phêån xaä Àaâ Sún, huyïån Àö
trong hoaåt àöång quaãn lyá haânh chñnh chuã yïëu phaát sinh úã caác àõa        àõa phûúng qua 3 nùm triïín khai thi haânh Luêåt maâ vêîn chûa coá            thûúâng khöng thuå lyá vaâ khöng giaãi quyïët vò cho rùçng caác vùn baãn      Lûúng àïën km333+200 Quöëc löå 15A, giao vúái Quöëc löå 46 thuöåc àõa
phûúng, chûa phaát sinh vuå viïåc yïu cêìu böìi thûúâng úã caác böå,          bêët kyâ möåt trûúâng húåp yïu cêìu böìi thûúâng naâo vò ngûúâi bõ thiïåt        nïu trïn khöng phaãi laâ vùn baãn xaác àõnh haânh vi traái phaáp luêåt.      phêån thõ trêën Nam Àaân, Nam Àaân, töíng chiïìu daâi toaân tuyïën khoaãng
ngaânh TÛ; 24 tónh, thaânh phöë trûåc thuöåc TÛ chûa phaát sinh vuå          haåi vêîn àang trong quaá trònh thûåc hiïån thuã tuåc xaác àõnh haânh vi         Àaåi diïån Böå Taâi chñnh cho rùçng, giaãi quyïët böìi thûúâng laâ möåt      32 km.
viïåc yïu cêìu böìi thûúâng.                              traái phaáp luêåt cuãa ngûúâi thi haânh cöng vuå.                    cöng viïåc phûác taåp, àoâi hoãi khöng chó coá kiïën thûác vïì phaáp luêåt
   Àaánh giaá bûúác àêìu cho thêëy, úã caác àõa phûúng thûåc tïë khöng                                                    vïì traách nhiïåm böìi thûúâng cuãa Nhaâ nûúác maâ coân aáp duång caã phaáp
phaãi laâ khöng coá caác trûúâng húåp thiïåt haåi thuöåc phaåm vi àiïìu chónh
cuãa Luêåt TNBTCNN maâ ngûúâi bõ thiïåt haåi chûa thûåc hiïån quyïìn
                                              Bïn caånh nhûäng khoá khùn trong quaá trònh xaác àõnh haânh vi traái
                                            phaáp luêåt cuãa ngûúâi thi haânh cöng vuå, thò caác quy àõnh liïn quan àïën       luêåt vïì khiïëu naåi, töë caáo, töë tuång… Tuy nhiïn, caán böå, cöng chûác     Thuã tûúáng...              (Tiïëp theo trang 1)
                                            thúâi hiïåu yïu cêìu böìi thûúâng cuäng gêy ra khöng ñt phiïìn toaái cho         àûúåc giao nhiïåm vuå chûa àûúåc böìi dûúäng kiïën thûác vaâ kinh
yïu cêìu böìi thûúâng do chûa biïët àïën quyïìn yïu cêìu böìi thûúâng Nhaâ       ngûúâi bõ thiïåt haåi. Theo quy àõnh cuãa Luêåt TNBTCNN, thúâi hiïåu           nghiïåm cêìn thiïët nïn chûa huy àöång àûúåc nguöìn lûåc cêìn thiïët        Nöåi caác chung giûäa hai nûúác Thaái Lan - Viïåt Nam lêìn naây seä tiïëp
nûúác hoùåc àaä biïët nhûng chûa thïí thûåc hiïån quyïìn yïu cêìu böìi         yïu cêìu böìi thûúâng laâ 2 nùm, kïí tûâ ngaây coá vùn baãn xaác àõnh haânh       àaáp ûáng khi coá vi phaåm xaãy ra.                        tuåc phaát huy vaâ múã röång möëi quan hïå giûäa hai phña àïí àem àïën
thûúâng do phaãi chúâ thuã tuåc xaác àõnh haânh vi traái phaáp luêåt cuãa ngûúâi    vi traái phaáp luêåt cuãa ngûúâi thi haânh cöng vuå. Tuy nhiïn, traách nhiïåm         Khöng chó luáng tuáng do chûa nùæm hïët àûúåc nhûäng quy àõnh liïn      sûå phaát triïín vûúåt bêåc hún nûäa bao göìm cuâng nhau xêy dûång phaát
thi haânh cöng vuå.                                  böìi thûúâng thiïåt haåi ngoaâi húåp àöìng noái chung vaâ traách nhiïåm böìi       quan, cú quan thûåc hiïån traách nhiïåm böìi thûúâng coân gùåp luáng tuáng     triïín caác chûúng trònh cuå thïí trong viïåc thuác àêíy möëi quan hïå
   Cuåc trûúãng Cuåc Böìi thûúâng Nhaâ nûúác, Böå Tû phaáp Nguyïîn          thûúâng cuãa Nhaâ nûúác noái riïng chó phaát sinh khi coá thiïåt haåi thûåc tïë     trong viïåc thu höìi tiïìn hoaân traã cuãa ngûúâi thi haânh cöng vuå coá haânh   chung tûâng lônh vûåc àïí coá sûå tiïën triïín töët trong thúâi gian túái.
Thanh Tõnh cho biïët, sau 3 nùm thûåc hiïån Luêåt viïåc thûåc hiïån          xaãy ra. Theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt dên sûå thò thúâi hiïåu böìi thûúâng       vi traái phaáp luêåt gêy ra thiïåt haåi, nhêët laâ trûúâng húåp ngûúâi thi haânh    Ngay sau phiïn khai maåc, caác thaânh viïn Chñnh phuã Viïåt
quyïìn yïu cêìu böìi thûúâng, giaãi quyïët böìi thûúâng coân gùåp khoá         thiïåt haåi laâ 2 nùm kïí tûâ ngaây quyïìn vaâ lúåi ñch húåp phaáp cuãa caá nhên,    cöng vuå khöng coân cöng taác taåi cú quan nhaâ nûúác.               Nam - Thaái Lan tiïën haânh hoåp chung theo 3 nhoám: Chñnh trõ -
khùn vaâ luáng tuáng. Möåt trong nhûäng muåc tiïu cuãa Luêåt TNBTC-          phaáp nhên vaâ chuã thïí khaác bõ xêm phaåm. Trong nhiïìu trûúâng húåp            Tûâ thûåc tïë nïu trïn, möåt trong nhûäng nöåi dung àûúåc Böå Tû       An ninh; Kinh tïë vaâ nhoám Vùn hoáa – Xaä höåi. Nöåi caác chung Viïåt
NN laâ xaác lêåp möåt cú chïë phaáp lyá thuêån lúåi cho ngûúâi bõ thiïåt haåi     do ngûúâi bõ thiïåt haåi khöng nùæm àûúåc quy àõnh cuãa phaáp luêåt nïn         phaáp àïì nghõ súám àûúåc xem xeát sûãa àöíi, böí sung laâ nhûäng quy       Nam - Thaái Lan têåp trung àaánh giaá quaá trònh thûåc hiïån caác thoãa
trong viïåc thûåc hiïån quyïìn yïu cêìu böìi thûúâng. Tuy nhiïn, qua          àaä thûåc hiïån quyïìn yïu cêìu böìi thûúâng trong thúâi haån 2 nùm kïí tûâ       àõnh vïì yïu cêìu böìi thûúâng theo hûúáng cùn cûá böìi thûúâng khöng       thuêån maâ hai bïn àaåt àûúåc taåi cuöåc hoåp Nöåi caác chung lêìn thûá
thûåc tïë giaãi quyïët yïu cêìu böìi thûúâng. Cuå thïí, taåi Àiïìu 4 Luêåt       ngaây coá thiïåt haåi xaãy ra, nhûng hoå laåi chûa coá vùn baãn xaác àõnh haânh     àöìng thúâi cùn cûá xaác àõnh traách nhiïåm böìi thûúâng; thúâi hiïåu böìi     nhêët (nùm 2004), thöëng nhêët caác biïån phaáp tùng cûúâng quan hïå
TNBTCNN quy àõnh ngûúâi bõ thiïåt haåi chó coá quyïìn yïu cêìu böìi          vi traái phaáp luêåt cuãa ngûúâi thi haânh cöng vuå. Khi àûúåc cú quan          thûúâng theo nguyïn tùæc chung cuãa phaáp luêåt dên sûå…; àöìng thúâi       hûäu nghõ vaâ húåp taác giûäa hai nûúác cuäng nhû trao àöíi vïì möåt söë
thûúâng khi coá vùn baãn cuãa cú quan Nhaâ nûúác coá thêím quyïìn xaác         hûúáng dêîn vïì àiïìu kiïån yïu cêìu böìi thûúâng thò àaä hïët thúâi hiïån giaãi     tiïëp tuåc tùng cûúâng böìi dûúäng nghiïåp vuå cöng taác böìi thûúâng cho     vêën àïì quöëc tïë vaâ khu vûåc cuâng quan têm.
àõnh haânh vi traái phaáp luêåt cuãa ngûúâi thi haânh cöng vuå. Nhû vêåy,       quyïët khiïëu naåi hoùåc giaãi quyïët caác vuå aán haânh chñnh. Tûâ thûåc tïë naây    caán böå, cöng chûác.

                                                                 phêím, tuy nhiïn viïåc àùng kyá theo mêîu cuäng          saách ûu tiïn phaãi baão àaãm phuâ húåp, haâi hoâa
                                                                                                                                   Tin tûâ caác baáo àõa phûúng
 Kyâ hoåp...                 (Tiïëp theo trang 1)                                 chó coá thïí nùæm àûúåc kï khai toám tùæt vïì nöåi
                                                                 dung, coân chi tiïët cuãa xuêët baãn phêím chó khi
                                                                                                   trïn cú súã mùåt bùçng chung cuãa caã nûúác. Cuå
                                                                                                   thïí, àöëi vúái viïåc thu phñ giao thöng vêån taãi         Bùæc Giang: Giaá trõ saãn xuêët cöng nghiïåp
   Saáng 27.10, dûúái sûå àiïìu khiïín cuãa Phoá         lônh vûåc naây cùn cûá vaâo quy chïë lûu chiïíu        noá ra àúâi möåt caách troån veån, chûa kïí àïën viïåc       trïn àõa baân Thuã àö, Àiïìu 18, dûå aán Luêåt quy                tùng 38,5%
chuã tõch QH Toâng Thõ Phoáng, QH àaä thaão            xuêët baãn phêím ban haânh theo Quyïët àõnh söë        àùng kyá möåt àûúâng, ruöåt xuêët baãn phêím laåi         àõnh, HÀND TP Haâ Nöåi quy àõnh mûác thu
                                                                                                                                    Theo Súã Cöng thûúng tónh, giaá trõ saãn xuêët cöng nghiïåp toaân
luêån vïì möåt söë nöåi dung coân yá kiïën khaác nhau       102/2006. So saánh vúái dûå thaão Luêåt lêìn naây       möåt neão. ÀB Lï Hûäu Phûúác (Bònh Dûúng)             phñ nöåi thaânh cao hún, nhûng khöng quaá 2 lêìn
                                                                                                                                  tónh thaáng 10.2012 àaåt 646,6 tyã àöìng (tñnh theo giaá cöë àõnh nùm
cuãa dûå thaão Luêåt Xuêët baãn (sûãa àöíi).            cho thêëy, Ban soaån thaão àaä luêåt hoáa möåt söë       àïì nghõ dûå thaão Luêåt lêìn naây nïn giûä nguyïn         so vúái mûác thu do Chñnh phuã, Böå Taâi chñnh
                                                                                                                                  1994), tùng 2,1% so vúái thaáng trûúác vaâ tùng 38,5% so vúái cuâng
   Àa söë ÀBQH àöìng tònh vúái nöåi dung nïu           quy àõnh taåi quy chïë naây. Tuy nhiïn, vêën àïì        quy àõnh hiïån haânh vïì thúâi gian 10 ngaây nöåp         quy àõnh àöëi vúái möåt söë khoaãn thu phñ thuöåc       kyâ, nêng giaá trõ saãn xuêët cöng nghiïåp 10 thaáng nùm 2012 ûúác àaåt
trong Baáo caáo tiïëp thu, giaãi trònh vaâ chónh lyá        quaãn lyá nhaâ nûúác trong khêu àoåc lûu chiïíu        xuêët baãn phêím trûúác khi phaát haânh. Nhû vêåy,         thêím quyïìn quyïët àõnh cuãa HÀND TP trong          5.591,3 tyã àöìng, tùng 23,4% so vúái cuâng kyâ, àaåt 82,5% kïë hoaåch
dûå thaão Luêåt Xuêët baãn (sûãa àöíi) do UÃy viïn         coân khaái quaát, cêìn coá vùn baãn hûúáng dêîn        múái coá thúâi gian cho cú quan quaãn lyá nhaâ           lônh vûåc giao thöng vêån taãi. ÀB Trêìn Höìng        nùm. Trong àoá, giaá trõ saãn xuêët cöng nghiïåp taåi caác doanh nghiïåp
UBTVQH, Chuã nhiïåm UÃy ban Vùn hoáa,               nhûng khöng thêëy coá àiïìu, khoaãn naâo giao         nûúác kiïím tra nöåi dung xuêët baãn phêím àïí           Haâ cho rùçng, sûå quaá taãi vïì cú súã haå têìng giao    (DN) nhaâ nûúác ûúác àaåt 957 tyã àöìng, khu vûåc ngoaâi quöëc doanh
Giaáo duåc, TN, TN vaâ NÀ Àaâo Troång Thi             cho cú quan chûác nùng quy àõnh chi tiïët vêën         quyïët àõnh coá cho pheáp phaát haânh hay phaãi          thöng vêån taãi khöng chó laâ vêën àïì bûác xuác cuãa     ûúác àaåt 2.377,5 tyã àöìng; khu vûåc coá vöën àêìu tû nûúác ngoaâi ûúác
trònh baây.                            àïì naây trong dûå thaão. Àún cûã, vïì thúâi gian quy     thu höìi. Do vêåy, Ban soaån thaão cêìn tiïëp tuåc         riïng Thuã àö Haâ Nöåi. Taåi sao caác thaânh phöë       àaåt hún 2.256,8 tyã àöìng. Giaá trõ saãn xuêët cöng nghiïåp vêîn giûä
   Thaão luêån vïì dûå aán Luêåt Xuêët baãn (sûãa        àõnh nöåp lûu chiïíu, dûå thaão Luêåt lêìn naây        nghiïn cûáu böí sung chïë àõnh nhùçm tùng tñnh           lúán nhû TP Höì Chñ Minh, TP Àaâ Nùéng vêîn          àûúåc töëc àöå tùng trûúãng do möåt söë DN khu vûåc coá vöën àêìu tû
àöíi), taåi Kyâ hoåp thûá Ba, nhiïìu ÀBQH àïì nghõ,        khöng quy àõnh nöåp xuêët baãn phêím 10 ngaây         chuã àöång cuãa cú quan quaãn lyá nhaâ nûúác vaâ          quaãn lyá töët lônh vûåc giao thöng vêån taãi maâ       nûúác ngoaâi ài vaâo hoaåt àöång hoùåc múã röång quy mö saãn xuêët,
vúái nöåi dung quaãn lyá nhaâ nûúác vïì hoaåt àöång        trûúác khi phaát haânh xuêët baãn phêím ra thõ         tùng tñnh nghiïm minh trong xûã phaåt vi phaåm.          khöng cêìn tùng mûác thu phñ, maâ Haâ Nöåi laåi        kinh doanh.
xuêët baãn, cêìn tùng cûúâng phên cêëp quaãn lyá vïì        trûúâng. Thûåc tïë cho thêëy, ngay caã khi thúâi haån        Chiïìu cuâng ngaây, QH àaä thaão luêån taåi töí        khöng laâm àûúåc? Cuâng quan àiïím, ÀB Cuâ                                 Theo Baáo Bùæc Giang
hoaåt àöång xuêët baãn giûäa Trung ûúng, àõa            10 ngaây àang thûåc hiïån, khi khêu hêåu kiïím         vïì dûå aán Luêåt Thuã àö vaâ viïåc töíng kïët, àaánh       Thõ Hêåu (Hûng Yïn) cho rùçng, viïåc thu phñ
phûúng vaâ cú súã; trao quyïìn tûå chuã, tûå chõu         phaát hiïån coá vêën àïì cêìn àûúåc thu höìi, xuêët baãn    giaá kïët quaã thûåc hiïån thñ àiïím chïë àõnh Thûâa        giao thöng vêån taãi cao hún trïn àõa baân Thuã         Vônh Phuác: Thaânh lêåp Quyä Àêìu tû phaát triïín
traách nhiïåm cho caác chuã thïí tham gia hoaåt          phêím àaä ra àïën thõ trûúâng vaâ àïën tay ngûúâi       phaát laåi.                            àö laâ àaánh vaâo ngûúâi dên. Nhû vêåy, e rùçng seä             vaâ Baão laänh tñn duång
àöång xuêët baãn. Tiïëp thu yá kiïën naây, UBTVQH         àoåc, thò rêët khoá thu höìi, àöi khi gêy hiïåu ûáng        Cho yá kiïën vïì dûå aán Luêåt Thuã àö, àa söë        khöng baão àaãm sûå bònh àùèng giûäa ngûúâi dên          UBND tónh vûâa ban haânh Quyïët àõnh vïì viïåc thaânh lêåp Quyä
àaä chó àaåo böí sung caác quy àõnh vïì phên cêëp         ngûúåc vò sûå hiïëu kyâ cuãa ngûúâi àoåc. Hún nûäa,      ÀBQH thöëng nhêët vúái sûå cêìn thiïët ban haânh          úã Thuã àö vúái ngûúâi dên úã caác àõa phûúng. ÀB       Àêìu tû phaát triïín vaâ Baão laänh tñn duång tónh. Theo àoá, Quyä coá
quaãn lyá cho àõa phûúng vaâ cú súã, cuå thïí taåi caác      thûåc tïë cuäng cho thêëy, àöëi vúái caác taác phêím coá    Luêåt Thuã àö nhùçm taåo cú súã phaáp lyá vaâ àiïìu        Cuâ Thõ Hêåu àïì nghõ, khöng nïn thûåc hiïån         nhiïåm vuå tiïëp nhêån vöën ngên saách cuãa tónh, vöën taâi trúå, viïån trúå,
Àiïìu 25, 28, 29, 33, 39, 43 vaâ 46 dûå thaão Luêåt        vêën àïì khi àïën tay ngûúâi àoåc àaä trúã thaânh       kiïån thuêån lúåi hún cho viïåc xêy dûång, phaát          viïåc thu phñ giao thöng vêån taãi cao hún trïn        vöën uãy thaác tûâ caác töí chûác, caá nhên trong vaâ ngoaâi nûúác; huy àöång
àïí roä hún nöåi dung cöng taác quaãn lyá nhaâ nûúác        doâng tû tûúãng xêëu thò hêåu quaã xaä höåi laâ khöng     triïín, quaãn lyá vaâ baão vïå Thuã àö. Vúái võ trñ, vai      àõa baân Thuã àö.                       caác nguöìn vöën trung vaâ daâi haån tûâ caác töí chûác, caá nhên trong vaâ
vïì hoaåt àöång xuêët baãn. Cú baãn àöìng tònh vúái        nhoã, khi àoá caác can thiïåp haânh chñnh àûúåc sûã      troâ cuãa Thuã àö laâ trung têm chñnh trõ - haânh            Töíng kïët, àaánh giaá kïët quaã thûåc hiïån thñ     ngoaâi nûúác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt àïí taåo nguöìn vöën thûåc hiïån
nöåi dung tiïëp thu, chónh lyá nïu trïn, ÀB            duång àïí khùæc phuåc hêåu quaã cuäng rêët khoá khùn.     chñnh quöëc gia thò viïåc xêy dûång, phaát triïín,         àiïím chïë àõnh Thûâa phaát laåi, caác ÀBQH cú        caác dûå aán trïn cú súã haå têìng kinh tïë - xaä höåi cuãa tónh…; thûåc hiïån
Phaåm Thõ Trung (Kon Tum) àùåt vêën àïì: vúái           Àöìng tònh vúái quan àiïím naây, nhiïìu ÀBQH          quaãn lyá vaâ baão vïå Thuã àö laâ traách nhiïåm          baãn thöëng nhêët vúái nöåi dung nïu trong Baáo        nhiïåm vuå baão laänh tñn duång cho doanh nghiïåp nhoã vaâ vûâa, nhêån uãy
dûå thaão Luêåt trònh QH lêìn naây, nöåi dung quaãn        chó roä, nïëu cho rùçng boã quy àõnh 10 ngaây trïn       chung cuãa caác cú quan Trung ûúng, thaânh             caáo thêím tra Baáo caáo töíng kïët, àaánh giaá kïët     thaác, quaãn lyá hoaåt àöång cuãa Quyä phaát triïín nhaâ úã vaâ möåt söë Quyä
lyá nhaâ nûúác àûúåc têåp trung chuyïín tûâ kiïím         laâ giaãm thiïíu nhûäng thuã tuåc haânh chñnh, tùng      phöë Haâ Nöåi vaâ nhên dên caã nûúác. Theo ÀB           quaã thñ àiïím chïë àõnh Thûâa phaát laåi vaâ Túâ       khaác do UBND tónh thaânh lêåp; thûåc hiïån àêìu tû trûåc tiïëp vaâo caác
soaát sang khêu hêåu kiïím, thanh tra, kiïím tra;         tñnh chuã àöång vaâ traách nhiïåm cuãa nhaâ xuêët       Lï Vùn Hoaâng (Àaâ Nùéng), viïåc ban haânh             trònh dûå thaão Nghõ quyïët cuãa QH vïì viïåc tiïëp      dûå aán, cho vay àêìu tû, goáp vöën thaânh lêåp doanh nghiïåp…
tùng tñnh tûå chuã vaâ traách nhiïåm cuãa caác nhaâ        baãn, ruát ngùæn thúâi gian xuêët baãn phêím àïën tay     Luêåt Thuã àö laâ cêìn thiïët nhùçm khai thaác tiïìm        tuåc thûåc hiïån chïë àõnh Thûâa phaát laåi. ÀB Àaâo                              Theo Baáo Vônh Phuác
xuêët baãn. Tuy nhiïn, viïåc cuå thïí hoáa caác quan        ngûúâi tiïëp nhêån thò tñnh chuã àöång cuãa Nhaâ        nùng, phaát huy thïë maånh phaát triïín Thuã àö.          Thõ Xuên Lan (Hûng Yïn) àïì nghõ, nïn tiïëp
àiïím naây thaânh caác àiïìu, khoaãn trong dûå thaão        nûúác trong ngùn chùån caác xuêët baãn phêím coá        Àöìng tònh vúái sûå cêìn thiïët Thuã àö phaãi coá cú        tuåc keáo daâi thúâi gian thûåc hiïån thñ àiïím chïë
                                                                                                                                     Quaãng Ninh: Xêy dûång Nhaâ maáy xûã lyá
Luêåt, nhêët laâ vêën àïì lûu chiïíu, chûa baão àaãm        vêën àïì vïì mùåt tû tûúãng thïí hiïån úã àiïìu, khoaãn    chïë, chñnh saách ûu tiïn nhùçm taåo àaâ cho sûå          àõnh Thûâa phaát laåi àïën hïët ngaây 31.12.2015;         vaâ taái chïë chêët thaãi cöng nghiïåp nguy haåi
sûå thöëng nhêët. ÀB Phaåm Thõ Trung nïu roä,           naâo? Àiïìu 22 dûå thaão Luêåt coá quy àõnh vïì        phaát triïín, song ÀB Trêìn Höìng Haâ (Vônh            múã röång phaåm vi thñ àiïím nhû trong dûå thaão          Cöng ty TNHH MTV Möi trûúâng-Vinacomin (Têåp àoaân
quaá trònh thûåc hiïån Luêåt Xuêët baãn hiïån haânh úã       viïåc àùng kyá xuêët baãn trûúác khi xuêët baãn        Phuác) lûu yá, viïåc thûåc hiïån cú chïë, chñnh          Nghõ quyïët laâ húåp lyá.                   Than khoaáng saãn VN) vûâa töí chûác khúãi cöng xêy dûång Nhaâ maáy
                                                                                                                                  xûã lyá vaâ taái chïë raác thaãi cöng nghiïåp nguy haåi taåi xaä Dûúng Huy,
                                                                                                                                  TP Cêím Phaã vúái töíng vöën àêìu tû hún 173 tyã àöìng. Theo àoá, dûå
  TIN KHOA HOÅC - CÖNG NGHÏÅÅ                                                                                                                  aán àûúåc xêy dûång vúái hïå thöëng xûã lyá chêët thaãi hiïån àaåi, göìm: hïå
                                                                                                                                  thöëng taái chïë dêìu thaãi cöng suêët 10.000 lñt/ngaây àïm; hïå thöëng
    Robot chaåy hïå àiïìu haânh Android                          Thiïët bõ laser theo doäi giêëc nguã cuãa treã                       Giúái thiïåu robot do Viïåt Nam saãn xuêët                xûã lyá ùæc quy cöng suêët 1.000kg/ngaây àïm; hïå thöëng xûã lyá caác
                      Caác nhaâ khoa hoåc Nga vûâa           Gjoci, ngûúâi Hungary àaä chïë taåo thiïët bõ theo doäi em beá thúã, nhêån          Cöng ty Robot Viïåt                           chêët thaãi coá nguöìn göëc tûâ theáp coá cöng suêët 1.500kg/ngaây àïm;
                   cöng böë robot coá tïn Alissa.          biïët chuyïín àöång bùçng caác àiïím saáng. Chiïëc camera Wiimote coá             Nam vûâa giúái thiïåu                            loâ àöët chêët thaãi nguy haåi coá cöng suêët 500kg/giúâ. Dûå kiïën, nùm
                   Khuön mùåt vaâ thên hònh robot          nhiïåm vuå baáo caáo võ trñ cuãa caác àiïím saáng vaâ möåt vi àiïìu khiïín coá taác      robot    AKBOT-T1,                            2014 dûå aán seä hoaân thaânh vaâ ài vaâo hoaåt àöång, baão àaãm viïåc thu
                   giöëng ngûúâi phuå nûä àaä àûúåc         duång tñnh nhûäng thay àöíi àïí xaác àõnh tònh traång thúã cuãa beá. Loaåi àeân        thuöåc doâng saãn phêím                           gom, xûã lyá, taái chïë dêìu thaãi, chêët thaãi coá nguy cú lêy nhiïîm... taåi
                   caác chuyïn gia lùæp gheáp hoaân         àûúåc sûã duång laâ àeân laser phaát ra 4 àiïím saáng. Theo thûã nghiïåm, hïå         phuå c vuå giaã ng daå y.                          caác àún võ cuãa ngaânh Than vaâ caác àún võ saãn xuêët noái chung trïn
                   chónh, böå naäo cuãa robot àûúåc         thöëng hoaåt àöång khaá töët. Camera seä ào võ trñ àiïím saáng gêìn nhû liïn          Doâng robot naây cung                            àõa baân tónh.
                   lùæp àùåt hïå àiïìu haânh Android.        tuåc, nïëu trong voâng 10 giêy, khöng ào àûúåc cûã àöång naâo thò hïå thöëng          cêëp chuã yïëu cho caác                                                   Theo Baáo Quaãng Ninh
                   Alissa seä àiïìu khiïín àûúåc          seä baáo àöång.                                        trûúâng àaåi hoåc, àaä àûúåc
                                                                                                                                     Hoâa Bònh: Cêëp boâ thuêìn giöëng H’Möng
                   nhûäng caãm xuác nhû: cûúâi,                           Cú bùæp maáy                          thûã nghiïåm trong thûåc
                   khoác, caáu giêån, chaãy nûúác                                                         haânh giaãng daåy taåi möåt                                cho xaä Hang Kia vaâ Paâ Coâ
                   mùæt… Caác nhaâ khoa hoåc àang                                                         söë trûúâng cao àùèng, àaåi                            Trung têm Khuyïën nöng tónh vûâa triïín khai dûå aán cêëp boâ thuêìn
         N g u ö ì ìn : I T N
                   nghiïn cûáu àïí tiïëp tuåc hoaân                                                        hoåc… Àùåc àiïím nöíi bêåt            N g u ö ì ìn : I T N
                                                                                                                                  giöëng H’Möng cho 16 höå dên 2 xaä Hang Kia, Paâ Coâ (Mai Chêu)
thiïån phêìn mïìm àaâm thoaåi àïí Alissa coá thïí phaãn ûáng bùçng caách                                                       cuãa robot AKBOT-T1 laâ                           vúái töíng trõ giaá 500 triïåu àöìng. Theo àoá, höå àûúåc lûåa choån laâm mö
traã lúâi nhû con ngûúâi.                                                                               ngûúâi sûã duång coá thïí can thiïåp àûúåc caác hoaåt àöång cuãa       hònh khuyïën nöng laâ höå chùn nuöi coá uy tñn qua bònh xeát dên chuã.
                                                                                           robot; coá thïí duâng maáy vi tñnh, àiïån thoaåi di àöång àïí àiïìu     Dûå aán nhùçm gêy dûång giöëng boâ coá giaá trõ kinh tïë úã 2 xaä vuâng àöìng
      AÁo phöng cûáu höå cho treã em                                                        N g u ö ì ìn : I T N
                                                                                           khiïín robot naây theo yá cuãa mònh.                     baâo dên töåc Möng, tûâng bûúác giaãm ngheâo, tiïën túái xêy dûång vuâng
   Nhoám hoåc sinh taåi Myä àaä coá yá tûúãng phaát minh aáo phöng                                                                                                cung cêëp saãn phêím haâng hoáa têåp trung. Sau cêëp giöëng cho caác höå,
mang tïn Watawescue, coá khaã nùng tûå búm phöìng khi bõ ûúát, àïí             Caác nhaâ nghiïn cûáu taåi Phaáp àaä coá thïí lùæp raáp haâng nghòn cöî maáy              Gaåch laâm tûâ maáu gia suác                  Trung têm àaä phöëi húåp vúái caác ngaânh liïn quan kiïím tra, hûúáng
baão vïå an toaân cho caác beá tûâ 2 - 4 tuöíi khi ài búi. Phao àûúåc gùæn       kñch thûúác nano vaâ kñch hoaåt àïí chuáng phöëi húåp chuyïín àöång nhû caác                                                dêîn höå hûúãng lúåi vïì quy trònh chùm soác, baão vïå àaân boâ.
vaâo lúáp vaãi quêën quanh phêìn thên dûúái caánh tay aáo. Thiïët bõ baáo       xúá cú úã ngûúâi. Cú bùæp con ngûúâi àûúåc kiïím soaát búãi nhûäng chuyïín                                                                          Theo Baáo Hoâa Bònh
àöång vaâ öëng chûáa khñ CO2 àûúåc àùåt trong tuái nhoã mùåt sau aáo.         àöång phöëi húåp cuãa haâng nghòn phên tûã protein, goåi laâ cöî maáy nano sinh
ÖËng khñ CO2 àûúåc bõt kñn búãi möåt cuöån caãm coá khaã nùng phên           hoåc. Chuáng hoaåt àöång àöåc lêåp khi úã khoaãng caách 1 nanomeát. Nhûng                                                    Sún La: Khai trûúng Trung têm thûúng maåi
huãy trong möi trûúâng nûúác. Khi noá phên huãy, luöìng khñ bõ neán          khi haâng nghòn caá thïí kïët húåp laåi, nhûäng phên tûã naây coá thïí khuïëch àaåi
seä thoaát ra ngoaâi vaâ giuáp phao phònh lïn. Luác naây, thiïët bõ baáo        chuyïín àöång theo chiïìu daâi cho àïën khi àaåt túái mûác hoaåt àöång àöìng böå                                                  baán haâng liïn kïët Haâ Nöåi - Sún La
àöång giûä chûác nùng baáo hiïåu cho baão vïå.                     nhû úã ngûúâi.                                                                                 Súã Cöng thûúng Haâ Nöåi phöëi húåp vúái Súã Cöng thûúng tónh
                                                                                                            N g u ö ì ìn : k h o a h o c . c o m    vûâa khai trûúng “Trung têm thûúng maåi baán haâng liïn kïët giûäa
                                                        Biïën maâu cho vaâng                           Kyä sû ngûúâi Anh, Jack Munro àaä coá yá tûúãng biïën phïë
                                                                                                                                  thaânh phöë Haâ Nöåi vaâ tónh Sún La nùm 2012”. Vúái sûå tham gia
                                              Chuyïn gia vïì siïu vêåt liïåu vaâ quang tûã nano cuãa Àaåi hoåc                                                    cuãa caác gian haâng thuöåc 25 cöng ty, doanh nghiïåp, laâng nghïì uy
                                                                                           phêím maáu cuãa gia suác trong quaá trònh giïët möí thaânh gaåch
                                            Southampton, Anh, Giaáo sû Nikolay Zheludev cuâng àöìng nghiïåp àaä                                                     tñn àïën tûâ Haâ Nöåi vaâ tónh, baây baán caác saãn phêím haâng Viïåt Nam
                                                                                           sûã duång trong xêy dûång. Jack Munro lêëy maáu tûúi cuãa boâ
                                            coá yá tûúãng thay àöíi maâu cuãa vaâng bùçng caách thay àöíi cú chïë hêëp thuå                                               chêët lûúång cao nhû: lûúng thûåc, thûåc phêím, hoáa myä phêím, dïåt
                                                                                           àûåc tröån lêîn vúái möåt loaåi thuöëc chöëng àöng EDTA àïí
                                            vaâ phaãn chiïëu aánh saáng cuãa noá. Hoå chaåm nöíi hoùåc gùæn chòm nhûäng                                                 may, da giaây, àiïån, àiïån tûã, àöì gia duång, dûúåc phêím, vùn phoâng
                                                                                           maáu khöng daây lïn quaá nhanh sau àoá cho thïm natri azit          phêím, saãn phêím laâng nghïì, reân, göëm sûá… Trung têm laâ àiïìu
                                            cêëu truác coá chiïìu daâi töëi àa 100 nanomet lïn bïì mùåt cuãa vaâng. Hònh
                                                                                           - chêët baão quaãn chöëng phên huãy vaâ vi khuêín. Höîn húåp         kiïån goáp phêìn tùng cûúâng quan hïå, húåp taác phaát triïín KT - XH
                                            daång, chiïìu cao vaâ àöå sêu cuãa nhûäng cêëu truác nano seä quyïët àõnh cú
                                            chïë hêëp thuå hoùåc phaãn chiïëu aánh saáng cuãa kim loaåi. Möîi cú chïë seä taåo       maáu naây seä àûúåc tröån cuâng nûúác vaâ caát, sau àoá àöí vaâo       giûäa hai àõa phûúng; cung ûáng, tiïu thuå haâng hoáa hai chiïìu giûäa
                                            ra möåt maâu riïng biïåt. Kyä thuêåt naây coá thïí àûúåc ûáng duång vaâo hoaåt         khuön vaâ nung úã nhiïåt àöå 70 àöå C trong 1 giúâ. Quaá trònh        hai àõa phûúng; höî trúå caác doanh nghiïåp múã röång thõ trûúâng tiïu
                                            àöång saãn xuêët tiïìn vaâ taâi liïåu mêåt, búãi noá seä taåo ra nhûäng àùåc àiïím       naây seä giuáp maáu khö laåi, öín àõnh vaâ khöng thêëm nûúác.        thuå haâng hoaá, phaát triïín hïå thöëng phên phöëi...
                      N g u ö ì ìn : k h o a h o c . c o m    khoá laâm giaã.                                                                     PV töíng húåp                              Theo Baáo Sún La

                                                                                                                                        28 - 10 - 2012 (Söæ 302)
ÀAÅI BIÏÍU NHÊN DÊN                                                                                                                                                           7
     UÖËËC TÏËÁ
                                                                                               Trûúác àêy, hoå àaä boã phiïëu chöëng laåi nhûäng
                                                                                               ngûúâi àûúng nhiïåm trong caác cuöåc bêìu cûã Töíng
                                                                                                                                  Thoãa thuêån ngûâng bùæn taåi Syria


   Pheáp thûã àöëi vúái Yanukovych
          HUYÂNH VUÄ
                                                                                               thöëng caác nùm 1994, 2004 vaâ 2010. Ngûúâi dên
                                                                                               coá thïí laåi laâm nhû vêåy khi caãm thêëy chñnh
                                                                                               quyïìn hiïån taåi chûa phaãi laâ lûåa choån thoãa àaáng
                                                                                               nhû hoå kyâ voång.
                                                                                                  Ngoaâi ra, cuäng khöng thïí boã qua vai troâ cuãa
                                                                                               caác öng truâm trong àúâi söëng chñnh trõ - xaä höåi
                                                                                                                                     bõ phaá vúä úã möåt söë núi
                                                                                                                                 Töí chûác Giaám saát nhên quyïìn Syria coá truå súã taåi Anh cho
                                                                                                                              biïët, thoãa thuêån ngûâng bùæn keáo daâi 4 ngaây úã Syria àaä lêåp tûác bõ
                                                                                                                              phaá vúä taåi möåt söë khu vûåc, chó vaâi giúâ sau khi bùæt àêìu coá hiïåu
                                                                                                                              lûåc. Thoãa thuêån trïn àaåt àûúåc giûäa quên àöåi Syria vaâ phe àöëi
                                                                                                                              lêåp höm 26.10, theo saáng kiïën cuãa Àùåc phaái viïn chung LHQ
                                                                                               cuãa Ukraine. Dûå àoaán rùçng PR coá thïí bõ thua
                                                                                                                              vaâ Liïn àoaân AÃrêåp Lakhdar Brahimi. Caác cuöåc giao tranh àaä
  Taám nùm sau cuöåc Caách maång                                                                              trong cuöåc bêìu cûã Quöëc höåi túái, nïëu hïå thöëng
                                                                                                                              buâng phaát giûäa lûåc lûúång chöëng Chñnh phuã vaâ quên àöåi taåi khu
Cam nùm 2004, phe àöëi lêåp taåi                                                                               bêìu cûã theo tyã lïå vêîn àûúåc duy trò, Töíng thöëng
                                                                                                                              vûåc Assali, phña Nam thuã àö Damascus. Coân taåi thaânh phöë
Ukraine àang chaán naãn vaâ mêët tinh                                                                             Yanukovych àaä quyïët àõnh trúã laåi hïå thöëng bêìu
                                                                                                                              miïìn Trung Homs, möåt dên thûúâng àaä thiïåt maång khi quên àöåi
thêìn. Tuy nhiïn, khöng vò thïë maâ giúái                                                                           cûã nùm 2002, vúái chó möåt nûãa trong töíng söë 450
                                                                                                                              naä phaáo vaâo quêån Khaldiyeh.
quan saát trong vaâ ngoaâi nûúác dûå                                                                             ghïë trong Quöëc höåi àûúåc phên phöëi theo tyã lïå.
                                                                                                                                                           Theo AFP
àoaán töíng tuyïín cûã ngaây 28.10 naây seä                                                                          225 ghïë coân laåi seä àûúåc quyïët àõnh bùçng nhûäng
dïî daâng àöëi vúái chñnh quyïìn cuãa                                                                             ngûúâi thùæng àûúåc têët taåi caác khu vûåc bêìu cûã chó
                                                                                               coá möåt àaåi diïån, möåt thay àöíi seä taåo cho caác öng
                                                                                                                                      ÊËn Àöå - Nhêåt Baãn - Myä
Töíng thöëng àûúng nhiïåm Viktor
Yanukovych.                                                                                          truâm khu vûåc cú höåi mua ghïë nghõ sô.                  chuêín bõ àöëi thoaåi ba bïn
                                                                                                  Tuy nhiïn, öng Yanukovych khöng thïí dûåa          Böå Ngoaåi giao ÊËËn Àöå thöng baáo, ÊËËn Àöå, Nhêåt Baãn vaâ
    rong cuöåc bêìu cûã Quöëc höåi khoáa VII                                                                       vaâo sûå uãng höå cuãa caác öng truâm do nhûäng mêu      Myä seä tiïën haânh voâng ba cuöåc àöëi thoaåi ba bïn vaâo ngaây

T    naây, caác cûã tri Ukraine seä bêìu 450 ghïë
    trong cú quan lêåp phaáp khoáa múái (göìm
225 àaåi biïíu bêìu theo danh saách caác chñnh
                                                                                               thuêîn khoá haân gùæn. Búãi leä, trong khi caác öng
                                                                                               truâm muöën chñnh quyïìn nheå tay vúái baâ
                                                                                               Tymoshenko àïí àöíi laåi möåt hiïåp àõnh tûå do
                                                                                                                              29.10 úã thuã àö New Delhi, àïí baân vïì caác vêën àïì khu vûåc
                                                                                                                              cuäng nhû nhûäng thaách thûác toaân cêìu. Ba bïn seä thaão luêån vïì
                                                                                                                              aãnh hûúãng ngaây caâng gia tùng cuãa Trung Quöëc trong khu
àaãng vaâ 225 àaåi biïíu bêìu theo caác khu vûåc bêìu                                                                     thûúng maåi vúái Liïn minh chêu Êu, thò chñnh         vûåc, thaão luêån cêëu truác an ninh khu vûåc, àùåc biïåt laâ an ninh
cûã möåt àaåi biïíu). Coá 5.209 ûáng cûã viïn, trong                                                                     quyïìn àaä noái khöng. Tûúng tûå, caác öng truâm       haâng haãi. Ngoaâi ra, caác bïn nhiïìu khaã nùng seä nghiïn cûáu
àoá 2.554 ngûúâi theo danh saách caác chñnh àaãng                                                                       uãng höå viïåc khöi phuåc húåp taác vúái Quyä Tiïìn tïå    nhûäng caách thûác húåp taác úã Höåi nghõ Thûúång àónh Àöng AÁ,
vaâ 2.655 ûáng cûã viïn àöåc lêåp àaä àùng kyá tranh                                                                     quöëc tïë (IMF), vò hoå muöën àûúåc tiïëp cêån caác      seä diïîn ra trong thaáng 11 úã Campuchia.
cûã. Ngoaâi 32.192 àiïím boã phiïëu trong nûúác,                                                   Nguöìn: Shutter Stock          khoaãn vay vúái laäi suêët húåp lyá. Nhûng öng                                  Theo Kyodo
chñnh quyïìn Ukraine àaä àùåt 116 àiïím boã phiïëu                                                                      Yanukovych tûâ chöëi tûå do hoáa giaá xùng dêìu,
taåi 77 nûúác trïn thïë giúái àïí nhûäng cûã tri laâm    Öng àaánh giaá àêy laâ khuynh hûúáng tñch cûåc vaâ         choáng cuãng cöë quyïìn lûåc vaâ thûåc hiïån caác       yïu cêìu chuã chöët cuãa IMF. Vò thïë, nhûäng öng       Myä cuãng cöë maång lûúái liïn minh quên sûå
viïåc taåi nûúác ngoaâi coá thïí thûåc hiïån nghôa vuå    Ukraine quan têm àïí giúái quan saát viïn quöëc          bûúác ài caãi caách maånh meä vaâ laâm trong saåch      truâm úã Ukraine coi cuöåc bêìu cûã Quöëc höåi sùæp        Traã lúâi cêu hoãi cuãa caác phoáng viïn taåi möåt cuöåc hoåp baáo
cöng dên cuãa mònh.                     tïë nhêët trñ vúái tñnh húåp phaáp cuãa cuöåc töíng        böå maáy, trong àoá coá àûa ra xeát xûã vaâ kïët aán     túái laâ cú höåi àïí kiïím soaát quyïìn lûåc cuãa Töíng    úã Lêìu Nùm Goác höm 26.10, Böå trûúãng Quöëc phoâng Myä Leon
   Theo kïët quaã caác cuöåc thùm doâ yá kiïën       tuyïín cûã sùæp túái.                       cûåu Thuã tûúáng Yulia Tymoshenko vaâ cûåu Böå        thöëng vaâ àêy laâ àiïìu hïët sûác bêët lúåi cho       Panetta cho biïët, Myä seä cuãng cöë maång lûúái caác liïn minh quên
trûúác thïìm bêìu cûã, àaãng Caác khu vûåc (PR)         Cuöåc bêìu cûã naây coá yá nghôa quan troång àöëi       trûúãng Nöåi vuå Yuri Lutsenko vúái nhûäng caáo        Yanukovych.
                                                                                                                              sûå toaân cêìu, nhùçm duy trò sûác maånh vaâ sûå hiïån diïån cuãa quên
cêìm quyïìn cuãa Töíng thöëng Yanukovych coá         vúái chñnh quyïìn àûúng nhiïåm, àûúåc coi laâ pheáp        buöåc laåm duång quyïìn lûåc khi taåi nhiïåm. Tuy         Àaánh giaá vïì tûúng quan lûåc lûúång caác chñnh
                                                                                                                              àöåi Myä trïn toaân thïë giúái trong böëi caãnh caác nguöìn lûåc suy
khaã nùng vïì nhêët vúái 23% söë phiïëu uãng höå,      thûã àöëi vúái uy tñn cuãa àaãng cêìm quyïìn PR vaâ        nhiïn, kinh tïë khoá khùn trong nûúác do chõu taác      àaãng sau cuöåc bêìu cûã Quöëc höåi Ukraine, àa
                                                                                                                              giaãm. Theo öng Panetta, hïå thöëng caác liïn minh quên sûå vaâ
tiïëp theo laâ caác chñnh àaãng vaâ khöëi tranh cûã     Töíng thöëng àûúng nhiïåm Yanukovych, vöën             àöång tûâ cuöåc khuãng hoaãng taâi chñnh toaân cêìu      phêìn caác nhaâ quan saát àïìu cho rùçng PR seä tiïëp
                                                                                                                              àöëi taác an ninh laâ möåt trong nhûäng taâi saãn an ninh quöëc gia
göìm Liïn minh Dên chuã vò caãi caách (UDAR)         àang phaãi àöëi mùåt vúái khaá nhiïìu thaách thûác.        2008-2009 àaä aãnh hûúãng khöng nhoã túái caác        tuåc chiïëm thïë thûúång phong, nhûng seä phaãi liïn
                                                                                                                              àaáng giaá nhêët cuãa Myä maâ khöng nûúác naâo coá àûúåc. Noá cho
vúái 16% phiïëu, Batkivsshina vúái 15% söë phiïëu        Öng Yanukovych lïn nùæm quyïìn höìi thaáng           chûúng trònh cuãa Kiev, phêìn naâo laâm chïånh        kïët vúái caác chñnh àaãng khaác àïí àaåt quaá baán vaâ
                                                                                                                              pheáp baão vïå lúåi ñch cuãa Myä trong khi vêîn chia seã àûúåc gaánh
uãng höå vaâ àaãng Cöång saãn vúái 10% phiïëu bêìu.     2.2010 trong cuöåc bêìu cûã àûúåc àaánh giaá laâ tûå        hûúáng tiïën trònh naây. Thïm vaâo àoá, tham         àûáng ra thaânh lêåp Chñnh phuã. Àiïìu naây seä haån
                                                                                                                              nùång vúái caác quöëc gia khaác.
Riïng khöëi tranh cûã Tûå do àaåt gêìn 5% söë        do vaâ cöng bùçng. Vaâo thúâi àiïím àoá, ngûúâi dên        nhuäng vêîn laâ möåt vêën naån maâ khöng chó         chïë àaáng kïí quyïìn haån cuãa àaãng cêìm quyïìn vaâ
                                                                                                                                                           Theo AP
phiïëu uãng höå - mûác quy àõnh töëi thiïíu àïí giaânh    Ukraine àaä khaá mïåt moãi vúái nhûäng hûáa heån vïì        Ukraine vûúáng vaâo vaâ àaä laâm xoái moân niïìm       töíng thöëng Yanukovych. Trûúác thïìm bêìu cûã,
quyïìn àaåi diïån taåi Quöëc höåi Ukraine. Theo Böå     tûúng lai töët àeåp hún khi gùæn vúái phûúng Têy          tin cuãa ngûúâi dên.                     Chñnh phuã àaä giaãi ngên khoaãn chi 3 tyã USD cho               Campuchia - Myä
trûúãng Ngoaåi giao Ukraine Konstantin            sau cuöåc caách maång Cam trong chuöîi caách              Ukraine àang chûáng kiïën möåt xaä höåi dên sûå     caác chûúng trònh an sinh xaä höåi nhû tùng lûúng
Grishenko, coá gêìn 3.800 quan saát viïn quöëc tïë      maång sùæc maâu diïîn ra trong khöng gian hêåu           maånh vaâ truyïìn thöng Internet tûå do, aãnh hûúãng     hûu, chi traã laäi ngên haâng cho caác khoaãn tiïët           tùng cûúâng húåp taác haãi quên
àïën theo doäi cuöåc bêìu cûã Quöëc höåi, tùng maånh     Xö Viïët chó dûâng úã lúâi noái. Sau khi lïn nùæm         túái thaái àöå vaâ caách nhòn cuãa cûã tri àöëi vúái ban   kiïåm tûâ thúâi Xö Viïët... àïí tranh thuã sûå uãng höå      Höm 26.10, Tû lïånh Haãi quên Hoaâng gia Campuchia Tea
so vúái caác cuöåc bêìu cûã nùm 2002 vaâ 2006.        quyïìn, Töíng thöëng Yanukovych àaä nhanh             laänh àaåo àêët nûúác. Cûã tri Ukraine hay thay àöíi.     cuãa ngûúâi dên.                       Vinh àaä höåi àaâm vúái Böå trûúãng Haãi quên Myä Ray Mabus, àang
                                                                                                                              úã thùm Phnom Penh, nhùçm thuác àêíy vaâ múã röång quan hïå song
                                                                                                                              phûúng cuäng nhû húåp taác giûäa lûåc lûúång haãi quên cuãa hai nûúác.


                          Chuyïën cöng du
    huyïën thùm Australia cuãa

C    Töíng thöëng Philippines
    Aquino àûúåc nhêån àõnh laâ taái
xaác nhêån quan hïå ngoaåi giao gêìn guäi
                                                                                                                              Öng Mabus cho rùçng, Myä vaâ Campuchia seä coá nhiïìu cú höåi àïí
                                                                                                                              húåp taác chöëng khuãng böë vaâ caác hònh thûác töåi phaåm haâng haãi
                                                                                                                              khaác, trong böëi caãnh Myä chuêín bõ tùng cûúâng sûå hiïån diïån quên
lêu nay giûäa hai nûúác vaâ nêng têìm                                                                                                            sûå taåi chêu AÁ - Thaái Bònh dûúng. Cuå thïí, Washington seä tùng
quan hïå song phûúng lïn mûác chiïën                                                                                                            söë lûúång caác taâu haãi quên hiïån diïån úã khu vûåc naây lïn ñt nhêët


                         mang nhiïìu thöng àiïåp
lûúåc trïn nhiïìu lônh vûåc nhû húåp taác                                                                                                          300 taâu trong vaâi nùm túái.
kinh tïë, trong khi àoá àiïím gêy chuá yá                                                                                                                                  Theo Tên Hoa xaä
chñnh laâ húåp taác quên sûå. Töíng thöëng
Aquino baây toã mong muöën àûa
                                                                                                                                   Anh - Myä lïn kïë hoaåch àöëi phoá
Australia trúã thaânh àöìng minh quöëc                         THU TRANG                                                                                    àiïím noáng Trung Àöng
phoâng thên cêån thûá 3 cuãa Philippines,
                                                                                                                                Vùn phoâng Thuã tûúáng Anh David Cameron xaác nhêån,
sau Myä vaâ Nhêåt Baãn.               Töíng thöëng Philippines Benigno Aquino III vûâa kïët thuác
                                                                                                                              London seä cuâng Washington lïn kïë hoaåch haânh àöång quên sûå
   Hiïån nay, Australia laâ nhaâ taâi trúå,  chuyïën cöng du túái Australia nhùçm thuác àêíy quan hïå song
                                                                                                                              nhùçm àöëi phoá vúái caác àiïím noáng tiïìm taâng úã Trung Àöng,
nhaâ àêìu tû quan troång trong lônh vûåc    phûúng. Nhûng coá veã nhû Manila gûãi gùæm nhiïìu thöng àiïåp
khai khoaáng vaâ coá quan hïå quöëc
                                                                                                                              trong àoá coá viïåc cho pheáp lûåc lûúång Myä sûã duång caác cùn cûá
                        vaâo chuyïën thùm naây, chûá khöng chó àún thuêìn nhùçm tòm
phoâng gêìn guäi hún vúái Philippines so    kiïëm caác thoãa thuêån húåp taác trïn nhiïìu lônh vûåc.
                                                                                                                              cuãa Anh úã nûúác ngoaâi. Bònh luêån trïn àûúåc àûa ra sau khi túâ
                                                                                                                Nguöìn: Reuters
vúái caác quöëc gia khaác. Höìi thaáng 7                                                                                                          Guardian cuãa Anh cho biïët, Myä àaä yïu cêìu àûúåc sûã duång caác
vûâa qua, Thûúång viïån Philippines àaä     àöång quöëc tïë uãng höå Philippines trong       giûä vai troâ laâ nûúác thaânh viïn khöng    vaâ hoå coá thïí phuã quyïët bêët cûá cuöåc    àoá, Baáo caáo taâi saãn 2012 cuãa Knight     cùn cûá cuãa Anh taåi Cöång hoâa Sñp, laänh thöí Anh úã Àaåi Têy
thöng qua “Hiïåp ûúác vïì Quy chïë caác     giaãi quyïët tranh chêëp baäi caån           thûúâng trûåc Höåi àöìng Baão an LHQ      thaão luêån naâo vïì vêën àïìì naây. Búãi vêåy,  Frank vaâ Citi Private Wealth dûå         dûúng vaâ ÊËËn Àöå dûúng, àïí tùng cûúâng caác lûåc lûúång trïn
lûåc lûúång viïëng thùm” maâ nûúác naây     Scarborough vúái Trung Quöëc.              vaâo nùm túái laâ cú höåi àöëi vúái       tuyïn böë vïì quan hïå àöëi taác chiïën      àoaán, Philippines seä laâ möåt trong       vuâng Võnh.
kyá kïët vúái Australia tûâ nùm 2007.      Philippines hoaân toaân khöng giêëu giïëm        Philippines trong viïåc tranh thuã sûå     lûúåc giûäa Manila vaâ Canberra seä        nhûäng nïìn kinh tïë phaát triïín nhanh                                 Theo AP
Ngoaâi viïåc laâm sêu sùæc hún quan hïå     haânh àöång naây àïí chuã yïëu àöëi phoá vúái      uãng höå cuãa Caberra àöëi vúái vêën àïì    mang tñnh biïíu tûúång vaâ chñnh trõ       nhêët trïn thïë giúái trong 40 nùm túái,
àaä coá tûâ nhiïìu thêåp kyã qua giûäa     Trung Quöëc, khi cho rùçng “Philippines         tranh chêëp chuã quyïìn biïín àaão giûäa    nhiïìu hún.                    khi caác thõ trûúâng àang phaát triïín
                                                                                                                                    Anh phaãn àöëi têën cöng Iran
Philippines vúái Australia, “Hiïåp ûúác     vaâ Australia àûáng trûúác thaách thûác         Manila vaâ Bùæc Kinh. Philippines          Bïn caånh viïåc thuác àêíy húåp taác     trong khu vûåc trúã thaânh àöång lûåc         Böå Ngoaåi giao Anh tuyïn böë phaãn àöëi têën cöng quên sûå Iran
vïì Quy chïë caác lûåc lûúång viïëng      tûúng tûå trïn caác phûúng diïån nhû          cuäng taái khùèng àõnh rùçng, tranh chêëp    quöëc phoâng, hai nûúác coân xuác tiïën      chñnh cuãa tùng trûúãng toaân cêìu vaâo      liïn quan àïën chûúng trònh haåt nhên gêy tranh caäi cuãa nûúác Höìi
thùm” vúái Australia coân taåo ra cú súã    quan hïå vúái nûúác lúán úã khu vûåc”. Phaát      cêìn phaãi àûúåc giaãi quyïët trong hoâa    thuác àêíy húåp taác kinh tïë, thûúng maåi    nùm 2050. Kinh tïë cuãa Philippines seä      giaáo naây taåi thúâi àiïím hiïån nay. Chñnh phuã Anh nhêën maånh,
phaáp lyá àïí gia tùng sûå coá mùåt cuãa    biïíu trûúác chuyïën thùm chñnh thûác          bònh, khöng sûã duång vuä lûåc, phuâ húåp    vaâ àêìu tû. Theo àaánh giaá cuãa Michael     àaåt mûác tùng trûúãng trung bònh 7,3%      haânh àöång quên sûå àöëi vúái Iran khöng phaãi laâ biïån phaáp àuáng
quên àöåi Australia taåi nûúác naây,      Australia, öng Aquino nhêën maånh:           vúái luêåt phaáp quöëc tïë.           Spencer, chuyïn gia kinh tïë thuöåc        cho àïën nùm 2050 vaâ nûúác naây seä trúã     àùæn vaâo thúâi àiïím hiïån taåi, mùåc duâ khöng coá phûúng aán naâo bõ
trong nöî lûåc nhùçm laâm Trung Quöëc      “Chuáng ta cuâng chia seã caác giaá trõ.           Tuy nhiïn, tûâ trûúác àïën nay       Ngên haâng Deutsche Bank AG,           thaânh nïìn kinh tïë phaát triïín nhanh      loaåi khoãi baân àaâm phaán. Song, London muöën thêëy caác biïån
phaãi deâ chûâng nïëu muöën coá thïm      Chuáng ta àïìu laâ caác nïìn dên chuã vaâ        Canberra vêîn khùèng àõnh seä giûä vai     Philippines laâ möåt trong nhûäng nïìn      thûá 6 trïn thïë giúái.              phaáp trûâng phaåt phaát huy taác duång àêìy àuã, sau khi biïån phaáp
nhiïìu haânh àöång gêy hêën vúái        cuâng àûáng vïì möåt phña khi thïë giúái        troâ trung lêåp trong cuöåc tranh chêëp úã   kinh tïë phaát triïín maånh úã chêu AÁ do       Thïm vaâo àoá, viïåc Chñnh phuã       naây àaä bùæt àêìu coá möåt söë taác àöång.
Philippines. Chñnh vò vêåy, Hiïåp ûúác     phaãi giaãi quyïët caác vêën àïì gêy tranh       biïín Àöng vaâ chó sûã duång aãnh hûúãng    xuêët khêíu àûúåc caãi thiïån, thêåm chñ     Philippines múái àêy àaåt àûúåc thoãa                                  Theo Reuters
naây coá thïí àûúåc coi laâ möåt trong     caäi, ñt nhêët laâ kïí tûâ Chiïën tranh thïë giúái   cuãa mònh àïí giaãm cùng thùèng, àùåc      trong möåt möi trûúâng toaân cêìu yïëu.      thuêån hoâa bònh vúái lûåc lûúång Mùåt trêån
nhûäng biïån phaáp ngoaåi giao phoâng      thûá hai, Chiïën tranh Triïìu Tiïn, Chiïën       biïåt laâ giûäa Myä vaâ Trung Quöëc. Viïåc   Xuêët khêíu cuãa Philippines trong 6       Giaãi phoáng Höìi giaáo Moro àaä múã ra               Al-Qaeda kïu goåi
                        tranh Viïåt Nam. Chuáng ta cuâng chung         Australia “coá ghïë” trong Höåi àöìng      thaáng àêìu nùm nay àaåt 26,8 triïåu       triïín voång phaát triïín cho khu vûåc
ngûâa nhiïìu hún laâ baão vïå Philippines.
   Tuy nhiïn, theo nhêån àõnh cuãa giúái   nhûäng thaách thûác nhû chöëng khuãng böë,       Baão an cuäng khöng giuáp Philippines      USD, tùng 7,68% so vúái mûác 24,8         Mindanao giaâu taâi nguyïn thiïn nhiïn.
                                                                                                                                     bùæt coác ngûúâi phûúng Têy
phên tñch, thöng qua chuyïën thùm naây,     chöëng biïën àöíi khñ hêåu...”             thay àöíi àûúåc gò nhiïìu trong vêën àïì    triïåu USD cuâng kyâ nùm ngoaái, chó       Vò thïë, chùæc chùæn Australia seä khöng       Töí chûác chuyïn theo doäi caác trang maång thaánh chiïën Höìi
Töíng thöëng Aquino coân phaát tñn hiïåu       Túâ The Sydney Morning Herald           biïín Àöng. Hún nûäa, Trung Quöëc        àûáng sau Trung Quöëc coá mûác tùng        boã lúä cú höåi tòm kiïëm àöëi taác àïí àêìu tû  giaáo SITE cho biïët, thuã lônh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri àaä
mong muöën Australia giûä vai troâ huy     cuãa Australia cho hay: viïåc Australia         cuäng “coá ghïë” trong Höåi àöìng Baão an    trûúãng xuêët khêíu laâ 8,1%. Trong khi      vaâo khu vûåc tiïìm nùng naây.          höëi thuác ngûúâi dên Ai Cêåp taái khúãi àöång cuöåc caách maång cuãa
                                                                                                                              hoå àïí thuác àêíy luêåt Höìi giaáo, àöìng thúâi kïu goåi caác tñn àöì
                                                                                                                              Höìi giaáo bùæt coác ngûúâi phûúng Têy úã nhûäng nûúác tiïën haânh
          Àaánh bom úã Afghanistan,                            Laâo àaä trúã thaânh thaânh viïn múái cuãa WTO                     Hún 2 tyã USD cho chiïën dõch                 caác cuöåc chiïën chöëng laåi ngûúâi Höìi giaáo. Trong möåt àoaån
                                                     Taåi phiïn hoåp cuãa Àaåi höåi àöìng Töí chûác Thûúng maåi thïë giúái                                       bùng ghi hònh àùng trïn caác diïîn àaân thaánh chiïën, Zawahiri
          hún 30 ngûúâi thiïåt maång                            (WTO) höm 26.10, Àaåi höåi àöìng WTO àaä chêëp nhêån Laâo trúã thaânh
                                                                                                tranh cûã vaâo Nhaâ Trùæng                  coân chó trñch Töíng thöëng Myä Barack Obama, goåi öng naây laâ
   Giúái chûác Afghanistan cho biïët, höm 26.10 àaä xaãy möåt vuå àaánh bom            thaânh viïn múái cuãa töí chûác naây, sau 15 nùm nöî lûåc gia nhêåp WTO         Theo tiïët löå taâi chñnh tûâ caác bïn thûåc hiïån chiïën   möåt keã noái döëi vaâ àoâi öng Obama thûâa nhêån thêët baåi úã Iraq,
liïìu chïët nhùçm vaâo möåt nhaâ thúâ Höìi giaáo úã thaânh phöë Maymana, thuã phuã          cuãa Laâo. Böå trûúãng Thûúng maåi vaâ Cöng nghiïåp Laâo cuäng laâ         dõch tranh cûã Töíng thöëng Myä, tûâ nay àïën khi diïîn      Afghanistan vaâ Bùæc Phi.
tónh Faryab úã miïìn Bùæc. Vuå àaánh bom xaãy ra khi caác tñn àöì àang tiïën haânh          trûúãng àoaân àaâm phaán gia nhêåp WTO Nam Viyaketh cho biïët,           ra cuöåc bêìu cûã 6.11, möîi ûáng cûã viïn töííng thöëng                                  Theo AP
lïî cêìu nguyïån Eid al-Adha àaä laâm ñt nhêët 32 ngûúâi thiïåt maång vaâ 34 ngûúâi                                                   seä quyïn goáp àûúåc khoaãng 1 tyã USD, nêng töíng söë
bõ thûúng. Phoá tónh trûúãng Abdul Satar Barez cho biïët, keã àaánh bom liïìu
                                                   Quöëc höåi Laâo seä phï chuêín caác thuã tuåc gia nhêåp vaâo thaáng 12. Sau
                                                                                             tiïìn uãng höå cho chiïën dõch tranh cûã vaâo Nhaâ
                                                                                                                                Cûåu thuã tûúáng Italy laänh aán 4 nùm tuâ
                                                   khi hoaân têët quaá trònh naây, Laâo seä trúã thaânh thaânh viïn àêìy àuã cuãa
chïët mùåc caãnh phuåc àaä tûå laâm nöí tung thên mònh taåi nhaâ thúâ Eid Gah coá                                                    Trùæng nùm 2012 lïn hún 2 tyã USD. Tñnh àïën cuöëi           Höm 26.10, toâa aán úã Milan àaä ra phaán quyïët cûåu Thuã tûúáng
                                                   WTO dûå kiïën vaâo àêìu nùm 2013.
àöng tñn àöì Höìi giaáo.                                                                  Theo Tên Hoa xaä       thaáng 9, khoaãng 55% söë tiïìn quyïn goáp cho chiïën       Italy Silvio Berlusconi laänh mûác aán 4 nùm tuâ vò töåi tröën thuïë.
                                  Theo AFP                                                       dõch tranh cûã cuãa öng Obama chuã yïëu àïën tûâ caác       Baãn aán àûúåc àûa ra 2 ngaây sau khi öng Berlusconi tuyïn böë seä
           Nga thûã thaânh cöng                                       Thaái Lan caãi töí Nöåi caác                   khoaãn àoáng goáp nhoã hún 200 USD. Chó coá 13% söë        khöng tranh cûã trong cuöåc bêìu cûã sùæp túái. Öng Berlusconi, 76
                                                     Thuã tûúáng Thaái Lan Yingluck Shinawatra vûâa àïå trònh danh         tiïìn àïën tûâ caác khoaãn àoáng goáp töëi àa maâ caác cûã     tuöíi, tûâng nhiïìu lêìn ra toâa do liïn quan túái cöng viïåc laâm ùn hay
       tïn lûãa xuyïn luåc àõa thïë hïå múái                         saách Nöåi caác caãi töí lïn Quöëc vûúng. Theo baáo chñ Thaái Lan, 14        tri àûúåc pheáp uãng höå cho cuöåc bêìu cûã. Coân àöëi vúái    caác nghi vêën vïì viïåc quan hïå vúái gaái maåi dêm tuöíi võ thaânh
   Ngûúâi phaát ngön cuãa binh chuãng tïn lûãa chiïën lûúåc Nga Vadim Koval            nhên vêåt tham gia Nöåi caác bao göìm nhûäng gûúng mùåt caã múái vaâ        ûáng cûã viïn àaãng Cöång hoâa Mitt Romney, theo          niïn. Öng àaä luön khùèng àõnh mònh vö töåi vaâ cho rùçng caác vuå
cho hay, Quên àöåi Nga vûâa thûã thaânh cöng tïn lûãa àaån àaåo xuyïn luåc àõa            cuä. Trong àoá, öng Pongsak Ruktapongpisal seä àûúåc böí nhiïåm laâm        thöëng kï, coá túái 45% söë tiïìn àïën tûâ caác khoaãn       aán àïìu coá àöång cú chñnh trõ.
thïë hïå 5. Mêîu tïn lûãa múái naây àûúåc phoáng ài tûâ cùn cûá thûã nghiïåm tïn lûãa        Böå trûúãng Nùng lûúång, thay öng Arak Chonlatanon. Sau khi rúâi          àoáng goáp trïn 2.500 USD.                                           Theo New York Times
Kapustin thuöåc vuâng Astrakhan, phña Têy Nam nûúác Nga. Àêìu àaån cuãa               khoãi quên àöåi vaâo thaáng trûúác, Tûúáng Prin Suvanadat coá thïí seä                             Theo CNBC
                                                   trúã thaânh Böå trûúãng Giao thöng. Öng Pongthep Thepkanchana
mêîu tïn lûãa naây àaä bùæn truáng muåc tiïu giaã tûúãng àùåt úã cùn cûá thûã nghiïåm
Sary-Shagan taåi Kazakhstan. Tïn lûãa múái seä àûúåc binh chuãng tïn lûãa chiïën           nhiïìu khaã nùng laâm Phoá thuã tûúáng thûá nhêët kiïm Böå trûúãng Giaáo
                                                   duåc. Öng Varathep Rattanakorn coá thïí trúã thaânh Chuã nhiïåm Vùn
                                                                                                Myä - Myanmar thaão luêån                   Tin vùæn Nghõ viïån caác nûúác
lûúåc Nga, nhùçm nêng cao khaã nùng chiïën àêëu vaâ xuyïn thuãng caác hïå thöëng
                                                   phoâng Thuã tûúáng.
                                                                                               xoáa boã sûå trûâng phaåt kinh tïë                 EU: Vúái 325 phiïëu chöëng vaâ 300 phiïëu thuêån, Nghõ viïån àaä
phoâng thuã tïn lûãa cuãa Myä úã chêu Êu.                                                                           Töíng thöëng Myanmar U Thein Sein àaä tiïëp Thûá
                                    Theo RT                                   Theo Bangkok Post                                            baác àïì xuêët böí nhiïåm öng Yves Mersch vaâo Ban àiïìu haânh Ngên
                                                                                             trûúãng Taâi chñnh Myä N.S. Wolin, àang úã thùm Nay        haâng Trung ûúng chêu Êu (ECB).
     Tyã lïå thêët nghiïåp Têy Ban Nha quyá III                         Thïm hai böå trûúãng cuãa ÊËn Àöå xin tûâ chûác                   Pyi Taw, àïí thaão luêån khaã nùng Myä xoáa boã sûå trûâng
                                                                                                                                 PHAÁP: Höm 26.10, Haå viïån àaä boã phiïëu àïí phï chuêín viïåc hoaân
                                                     Ngay sau khi Böå trûúãng Ngoaåi giao ÊËn Àöå S.M. Krishna tûâ         phaåt kinh tïë àöëi vúái Myanmar. Chuyïën cöng du cuãa
                                                                                                                              traã toaân böå caác chi phñ cho dõch vuå phaá thai, nhùçm triïín khai biïån
            tùng cao kyã luåc                              chûác höm 26.10, Böå trûúãng Thöng tin vaâ Truyïìn thöng Ambika           öng Wolin túái Myanmar diïîn ra sau khi Töíng thöëng
                                                                                                                              phaáp traánh thai miïîn phñ cho nhûäng ngûúâi thuöåc nhoám thiïíu söë.
   Dûä liïåu cuãa Viïån thöëng kï quöëc gia cho biïët, söë ngûúâi thêët nghiïåp cuãa        Soni vaâ Böå trûúãng Tû phaáp Mukul Wasnik, thaânh viïn cuãa            Myä Barack Obama cêëp pheáp caác thûåc thïí taâi chñnh
                                                                                                                                 CANADA: Nghõ viïån àaä tiïën haânh caác cuöåc thaão luêån vïì vêën
Têy Ban Nha trong quyá III àaä tùng lïn 5,8 triïåu ngûúâi, tûúng àûúng vúái             àaãng Quöëc àaåi, cuäng àaä xin tûâ chûác. Àöång thaái trïn diïîn ra        quöëc tïë nhû Ngên haâng Thïë giúái (WB) vaâ Ngên haâng
                                                                                                                              àïì song ngûä taåi nûúác naây, trong böëi caãnh söë liïåu thöëng kï cho
25%, tùng so vúái 24,6% trong quyá II. Àêy laâ tyã lïå thêët nghiïåp cao nhêët tûâ          trong böëi caãnh trûúác khi Thuã tûúáng Manmohan Singh dûå kiïën          Phaát triïín chêu AÁ (ADB) cho Myanmar vay. Trûúác
                                                                                                                              thêëy nhûäng ngûúâi trong cöång àöìng noái tiïëng Anh toã ra khöng
khi quöëc gia naây chuyïín sang chïë àöå dên chuã nùm 1976. Nguyïn nhên laâ             tiïën haânh cuöåc caãi töí Nöåi caác vaâo ngaây 28.10. Trûúác àoá, Böå       àoá, trong chuyïën cöng du Myanmar ngaây 17-19.10
                                                                                                                              mùån maâ vúái tiïëng Phaáp.
do caác cöng ty sa thaãi thïm nhiïìu nhên viïn trong böëi caãnh lo ngaåi suy             trûúãng Ngoaåi giao Krishna cho biïët, quyïët àõnh tûâ chûác laâ àïí        cuãa Thûá trûúãng Ngoaåi giao Myä William Burns, hai
                                                                                             bïn àaä cam kïët húåp taác thuác àêíy cuöåc caãi caách kinh       GHANA: Nghõ viïån àang thêím tra viïåc böí nhiïåm hai thêím
thoaái kinh tïë keáo daâi vaâ caác biïån phaáp thùæt lûng buöåc buång trõ giaá hún 60        múã àûúâng cho lúáp treã vaâ nhùçm tùng cûúâng sûác maånh cho ban
                                                                                             tïë vaâ chñnh trõ cuãa Myanmar.                  phaán A.A. Benin vaâ J.B. Akamba àaãm nhêån caác võ trñ trong Toâa
tyã euro vaâo nùm 2014.                                       laänh àaåo cuãa àaãng.
                                                                             Theo Reuters                                 Theo AP        aán Töëi cao.
                                   Theo AFP                                                                                                                    THANH CHI

      28 - 10 - 2012 (Söæ 302)
  8                                                                                                                                              ÀAÅI BIÏÍU NHÊN DÊN

								
To top