Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

New-Inspiration-2-Wordlist-with-Catalan-translation

VIEWS: 0 PAGES: 96

 • pg 1
									Word                          Pronunciation
UNIT 1 MAKING FRIENDS
Lesson 1 - Do you really speak Chinese? (pages 10–11)
bet (v) **                       /bet/
chat (v) **                       /tʃæt/
far (adj) ***                      /fɑː/
finish (v) ***                     /ˈfɪnɪʃ/
gymnastics (n pl)                    /dʒɪmˈnæstɪks/
How about ...?                     /ˌhaʊ əˈbaʊt/
karate (n)                       /kəˈrɑːti/
online (adv) **                     /ˌɒnˈlaɪn/
surf (the Web) (v) *                  /sɜːf/
What about ...?                     /ˌwɒt əˈbaʊt/
What else?                       /ˌwɒt ˈels/
yoga (n)                        /ˈjəʊgə/
Lesson 2 - You're standing on my foot! (pages 12–13)
bag (n) ***                       /bæg/
boots (n pl) ***                    /buːts/
camera (n) ***                     /ˈkæmrə/
clothes (n pl) ***                   /kləʊðz/
dress (n) ***                      /dres/
hat (n) ***                       /hæt/
high (adj & adv) ***                  /haɪ/
hold hands                       /ˌhəʊld ˈhændz/
jacket (n) ***                     /ˈdʒækɪt/
jeans (n pl) *                     /dʒiːnz/
juggler (n)                       /ˈdʒʌglə/
pullover (n) *                     /ˈpʊləʊvə/
quick (adj) ***                     /kwɪk/
shirt (n) ***                      /ʃɜːt/
shoes (n pl) ***                    /ʃuːz/
shorts (n pl) *                     /ʃɔːts/
skirt (n) **                      /skɜːt/
sweatshirt (n)                     /ˈswetˌʃɜːt/
take a picture/photo                  /ˌteɪk ə ˈpɪktʃə / ˈfəʊtəʊ/
thin (n) ***                      /θɪn/
top (n) ***                       /tɒp/
tour guide (n)                     /ˈtʊə ˌgaɪd/
trainers (n pl) *                    /ˈtreɪnəz/
tree (n) ***                      /triː/
trousers (n pl) **                   /ˈtraʊzəz/
T-shirt (n) *                      /ˈtiːˌʃɜːt/
umbrella (n) *                     /ʌmˈbrelə/
wallet (n)                       /ˈwɒlɪt/
Lesson 3 - It's my sisters birthday (pages 14–15)
account (n) ***                     /əˈkaʊnt/
actor (n) ***                      /ˈæktə/
add (v) ***                           /æd/
boss (n) ***                           /bɒs/
celebrity (n) *                         /səˈlebrəti/
character (n) ***                        /ˈkærɪktə/
create (v) ***                          /kriˈeɪt/
doctor (n) ***                          /ˈdɒktə/
email address (n)                        /ˈiːmeɪl əˌdres/
follow (v) ***                          /ˈfɒləʊ/
glasses (n pl) *                         /ˈɡlɑːsɪz/
Internet (n) ***                         /ˈɪntəˌnet/
interview (v) **                         /ˈɪntəˌvjuː/
laptop (n)                            /ˈlæpˌtɒp/
lunch break (n)                         /ˈlʌntʃ ˌbreɪk/
message (n) ***                         /ˈmesɪdʒ/
microphone (n) *                         /ˈmaɪkrəˌfəʊn/
mobile phone (n) **                       /ˌməʊbaɪl ˈfəʊn/
musician (n) **                         /mjuˈzɪʃ(ə)n/
network (n) ***                         /ˈnetˌwɜːk/
nurse (n) ***                          /nɜːs/
office (n) ***                          /ˈɒfɪs/
PA (personal assistant) (n)                   /ˌpiː ˈeɪ/
password (n) *                          /ˈpɑːsˌwɜːd/
perform (v) ***                         /pəˈfɔːm/
permission (n) **                        /pəˈmɪʃ(ə)n/
photographer (n) **                       /fəˈtɒgrəfə/
pilot (n) ***                          /ˈpaɪlət/
receptionist (n) *                        /rɪˈsepʃ(ə)nɪst/
reporter (n) *                          /rɪˈpɔːtə/
sign up (v)                           /ˌsaɪn ˈʌp/
simple (adj) ***                         /ˈsɪmp(ə)l/
site (n)                             saɪt/ 
social networking                        /ˌsəʊʃ(ə)l ˈnetwɜːkɪŋ
stethoscope (n)                         /ˈsteθəˌskəʊp/
teacher (n) ***                         /ˈtiːtʃə/
text message (n)                         /ˈteks ˌmesɪdʒ/
tweet (n)                            /twiːt/
username (n)                           /ˈjuːzəˌneɪm/
vet (n)                             /vet/
waiter (n) *                           /ˈweɪtə/
website (n) **                          /ˈwebˌsaɪt/
Lesson 4 - Integrated Skills - Personal profiles (pages 16–17)
important (adj) ***                       /ɪmˈpɔːt(ə)nt/
It depends.                           /ˌɪt dɪˈpendz/
look forward to                         /ˌlʊk ˈfɔːwəd tuː/
nothing (pron) ***                        /ˈnʌθɪŋ/
relax (v) ***                          /rɪˈlæks/
sky (n) ***                           /skaɪ/
sunshine (n) **                         /ˈsʌnˌʃaɪn/
truth (n) ***           /truːθ/
Inspiration Extra! (pages 18–19)
passenger (n) ***         /ˈpæsɪndʒə/
sell (v) ***            /sel/
successful (adj) ***        /səkˈsesf(ə)l/
Culture (pages 20–21)
aquarium (n)            /əˈkweəriəm/
art gallery (n)          /ˈɑːt ˌgæləri/
artist (n) ***           /ˈɑːtɪst/
bell (n) **            /bel/
big wheel (n)           /ˌbɪg ˈwiːl/
busker (n)             /ˈbʌskə/
cathedral (n) **          /kəˈθiːdrəl/
Christmas Day (n)         /ˌkrɪsməs ˈdeɪ/
church (n) ***           /tʃɜːtʃ/
climb (v) ***           /klaɪm/
clock tower (n)          /ˈklɒk ˌtaʊə/
coach (n) *            /kəʊtʃ/
column (n) ***           /ˈkɒləm/
double-decker bus (n)       /ˌdʌb(ə)ldekə ˈbʌs/
exactly (adv) ***         /ɪgˈzæk(t)li/
exhibition (n) ***         /ˌeksɪˈbɪʃ(ə)n/
film star (n)           /ˈfɪlm ˌstɑː/
fire (n) ***            /faɪə/
flower (n) ***           /ˈflaʊə/
in fact (adv)           /ɪn ˈfækt/
interested (in) (adj) ***     /ˈɪntrəstɪd/
interesting (adj) ***       /ˈɪntrəstɪŋ/
king (n) ***            /kɪŋ/
life (pl lives) (n) ***      /laɪf/
market (n) ***           /ˈmɑːkɪt/
miss (v) ***            /mɪs/
model (n) ***           /ˈmɒd(ə)l/
modern (adj) ***          /ˈmɒd(ə)n/
monument (n) **          /ˈmɒnjʊmənt/
museum (n) ***           /mjuːˈziːəm/
pickpocket (n)           /ˈpɪkˌpɒkɪt/
pocket (n) ***           /ˈpɒkɪt/
power station (n)         /ˈpaʊə ˌsteɪʃn/
present (adj) ***         /ˈprez(ə)nt/
queen (n) ***           /kwiːn/
salt (n) **            /sɔːlt/
sightseeing (n)          /ˈsaɪtˌsiːɪŋ/
star (n & v) ***          /staː/
stone (n) ***           /stəʊn/
tall (adj & adv) ***        /tɔːl/
tonne (n) **            /tʌn/
unusual (adj) ***         /ʌnˈjuːʒʊəl/
weigh (v) **                     /weɪ/
whisper (v) **                    /ˈwɪspə/
work (of art) (n) ***                 /wɜːk/
UNIT 2 FESTIVALS
Lesson 1 - Europe's best street party (pages 22–23)
atmosphere (n) **                   /ˈætməsˌfɪə/
ball (= dance) (n) ***                /bɔːl/
carnival (n)                     /ˈkɑːnɪv(ə)l/
celebrate (v) ***                   /ˈseləˌbreɪt/
cheap (adj) ***                    /tʃiːp/
cold (adj) ***                    /kəʊld/
colourful (adj) *                   /ˈkʌləf(ə)l/
cool (adj) ***                    /kuːl/
cosmopolitan (adj)                  /ˌkɒzməˈpɒlɪt(ə)n/
costume (n) *                     /ˈkɒstjuːm/
dancer (n) **                     /ˈdɑːnsə/
drummer (n)                      /ˈdrʌmə/
dry (adj) ***                     /draɪ/
exciting (adj) **                   /ɪkˈsaɪtɪŋ/
exotic (adj) *                    /ɪgˈzɒtɪk/
expensive (adj) ***                  /ɪkˈspensɪv/
festival (n) ***                   /ˈfestɪv(ə)l/
foreign (adj) ***                   /ˈfɒrɪn/
friendly (adj) ***                  /ˈfren(d)li/
full (of) (adj) ***                  /fʊl/
giant (adj) **                    /ˈdʒaɪənt/
hot (adj) ***                     /hɒt/
judge (n) ***                     /dʒʌdʒ/
large (adj) ***                    /lɑːdʒ/
last (v) ***                     /lɑːst/
loud (adj) **                     /laʊd/
noisy (adj) *                     /ˈnɔɪzi/
non-stop (adj)                    /ˌnɒn ˈstɒp/
old (adj) ***                     /əʊld/
parade (n) *                     /pəˈreɪd/
party (n) ***                     /ˈpɑːti/
popular (adj) ***                   /ˈpɒpjʊlə/
quiet (adj) ***                    /ˈkwaɪət/
region (n) ***                    /ˈriːdʒ(ə)n/
safe (adj) ***                    /seɪf/
samba (n)                       /ˈsæmbə/
show (n) ***                     /ʃəʊ/
size (n) ***                     /saɪz/
smart (adj) **                    /smɑːt/
sound system (n)                   /ˈsaʊnd ˌsɪstəm/
spectacular (adj) **                 /spekˈtækjʊlə/
stage (n) ***                     /steɪdʒ/
stall (n) **                     /stɔːl/
usual (as usual) (adj) ***              /ˈjuːʒʊəl/
warm (adj) ***                    /wɔːm/
well-known (adj) **                 /ˌwelˈnəʊn/
Lesson 2 - We should stay together (pages 24–25)
bank (n) ***                     /bæŋk/
behind (prep) ***                  /bɪˈhaɪnd/
between (prep) ***                  /bɪˈtwiːn/
book (v) **                     /bʊk/
bookshop (n) *                    /ˈbʊkˌʃɒp/
café (n) **                     /ˈkæfeɪ/
change money                     /ˌtʃeɪndʒ ˈmʌni/
cheek (= face) (n) **                /tʃiːk/
chemist’s (n) **                   /ˈkemɪsts
crowd (n) ***                    /kraʊd/
flight (n) ***                    /flaɪt/
flower shop (n)                   /ˈflaʊə ˌʃɒp/
front (n) ***                    /frʌnt/
guest (n) ***                    /gest/
haircut (n) *                    /ˈheəˌkʌt/
hairdresser’s (n) *                 /ˈheəˌdresəz/
hotel (n) ***                    /həʊˈtel/
immediately (adv) ***                /ɪˈmiːdiətli/
in front of (prep)                  /ɪn ˈfrʌnt əv/
inside (prep) ***                  /ˌɪnˈsaɪd/
look after someone                  /ˌlʊk ˈɑːftə sʌmwʌn/
medicine (n) **                   /ˈmed(ə)s(ə)n/
near (prep) ***                   /nɪə/
newsagent’s (n)                   /ˈnjuːzˌeɪdʒənts/
next to (prep)                    /ˈneks ˌtuː/
once (adv) ***                    /wʌns/
opposite (prep) ***                 /ˈɒpəzɪt/
outside (prep) ***                  /ˌaʊtˈsaɪd/
over (prep) ***                   /ˈəʊvə/
police station (n) *                 /pəˈliːs ˌsteɪʃn/
post office (n) **                  /ˈpəʊst ˌɒfɪs/
present (n) ***                   /ˈprez(ə)nt/
rest (= others) (n pl) ***              /rest/
safety (n) ***                    /ˈseɪfti/
shake hands                     /ˌʃeɪk ˈhændz/
stadium (n) *                    /ˈsteɪdiəm/
stamp (n) **                     /stæmp/
supermarket (n) **                  /ˈsuːpəˌmɑːkɪt/
telephone (n) ***                  /ˈtelɪˌfəʊn/
travel agency (n)                  /ˈtrævl ˌeɪdʒənsi/
twice (adv) ***                   /twaɪs/
under (prep) ***                   /ˈʌndə/
Lesson 3 - I love going to festivals (pages 26–27)
backstage (adv)                   /ˌbækˈsteɪdʒ/
bad (at) (adj) ***                     /bæd/
be able to                         /biː ˈeɪbl tuː/
bring (v) ***                        /brɪŋ/
burger (n) *                        /ˈbɜːgə/
camp (v) *                         /kæmp/
close (adj) ***                       /kləʊs/
contact (n) ***                       /ˈkɒntækt/
cover (v) ***                        /ˈkʌvə/
dangerous (adj) ***                     /ˈdeɪndʒərəs/
earn money                         /ˌɜːn ˈmʌni/
fan (= person) (n) **                    /fæn/
get up early                        /ˌget ʌp ˈɜːli/
good (at) (adj) ***                     /gʊd/
heavy metal (n)                       /ˌhevi ˈmetl/
hip-hop (n)                         /ˈhɪpˌhɒp/
I can’t stand it.                      /aɪ ˌkɑːnt ˈstænd ɪt/
I don’t mind it.                      /aɪ ˌdəʊnt ˈmaɪnd ɪt/
jazz (n) *                         /dʒæz/
lead singer (n)                       /ˌliːd ˈsɪŋə/
live music (n)                       /ˌlaɪv ˈmjuːzɪk/
lovely (adj) ***                      /ˈlʌvli/
make friends                        /ˌmeɪk ˈfrendz/
mud (n) **                         /mʌd/
on time                           /ˌɒn ˈtaɪm/
open-air (adj)                       /ˌəʊpənˈeə/
pop (n) *                          /pɒp/
punk (n) *                         /pʌŋk/
queue (v) *                         /kjuː/
rap (n)                           /ræp/
reggae (n)                         /ˈregeɪ/
rock (n) ***                        /rɒk/
rubbish (n) **                       /ˈrʌbɪʃ/
salsa (n)                          /ˈsælsə/
security (n) ***                      /sɪˈkjʊərəti/
sleep (v) ***                        /sliːp/
soul (n) ***                        /səʊl/
stay up late                        /ˌsteɪ ʌp ˈleɪt/
techno (n)                         /ˈteknəʊ/
tent (n) **                         /tent/
wet (adj) ***                        /wet/
world (n) ***                        /wɜːld/
Lesson 4 - Integrated Skills - Celebrations (pages 28–29)
arrival (n) ***                       /əˈraɪv(ə)l/
as soon as possible                     /əz ˈsuːn əz ˌpɒsəbl/
burn (v) ***                        /bɜːn/
candle (n) **                        /ˈkænd(ə)l/
celebration (n) **                     /ˌseləˈbreɪʃ(ə)n/
champagne (n)                      /ˌʃæmˈpeɪn/
dragon (n)                        /ˈdrægən/
envelope (n) **                     /ˈenvələʊp/
fireworks (n pl) *                    /ˈfaɪəwɜːks/
Good luck!                        /ˌgʊd ˈlʌk/
grape (n) *                       /greɪp/
greetings card (n)                    /ˈgriːtɪŋz ˌkɑːd/
Happy New Year!                     /ˌhæpi njuː ˈjɪə/
How long?                        /ˌhaʊ ˈlɒŋ/
lentils (n pl)                      /ˈlentlz/
light (v) ***                      /laɪt/
make a wish                       /ˌmeɪk ə ˈwɪʃ/
New Year’s Eve (n) **                  /ˌnjuː jɪəz ˈiːv/
noodles (n pl)                      /ˈnuːdlz/
purse (n) *                       /pɜːs/
rice (n) **                       /raɪs/
ring (v) ***                       /rɪŋ/
soup (n) **                       /suːp/
start (n) ***                      /stɑːt/
suitcase (n) *                      /ˈsuːtˌkeɪs/
throw (v) ***                      /θrəʊ/
tradition (n) ***                    /trəˈdɪʃ(ə)n/
traditional (adj) ***                  /trəˈdɪʃ(ə)nəl/
underwear (n) *                     /ˈʌndəˌweə/
wave (= sea) (n) ***                   /weɪv/
wine (n) ***                       /waɪn/
Inspiration Extra! (pages 30–31)
poem (n) ***                       /ˈpəʊɪm/
valuable (adj) ***                    /ˈvæljʊb(ə)l/
UNIT 3 PAST TIMES
Lesson 1 - The fire started at a baker's (pages 36–37)
after (prep) ***                     /ˈɑːftə/
art school (n)                      /ˈɑːt ˌskuːl/
asleep (adj) **                     /əˈsliːp/
baker (n) *                       /ˈbeɪkə/
ball-point pen (n)                    /ˌbɔːlpɔɪnt ˈpen/
be born (v)                       /ˌbi ˈbɔːn/
become (v) ***                      /bɪˈkʌm/
boat (n) ***                       /bəʊt/
brandy (n) *                       /ˈbrændi/
bridge (n) ***                      /brɪdʒ/
build (v) ***                      /bɪld/
bury (v) **                       /ˈberi/
butter (n) **                      /ˈbʌtə/
car (n) ***                       /kɑː/
close (adv) ***                     /kləʊs/
describe (v) ***                     /dɪˈskraɪb/
design (v) ***                      /dɪˈzaɪn/
destroy (v) ***               /dɪˈstrɔɪ/
diary (n) **                 /ˈdaɪəri/
escape (n & v) ***              /ɪˈskeɪp/
first (adv) ***               /fɜːst/
flame (n) **                 /fleɪm/
for (prep) ***                /fə/, /fɔː/
helicopter (n) **              /ˈhelɪˌkɒptə/
in (prep) ***                /ɪn/
inflammable (adj)              /ɪnˈflæməb(ə)l/
invent (v) **                /ɪnˈvent/
later (adv) ***               /ˈleɪtə/
luckily (adv) *               /ˈlʌkɪli/
make a phone call              /ˌmeɪk ə ˈfəʊn kɔːl/
nightclothes (n pl)             /ˈnaɪtˌkləʊðz/
oil (n) ***                 /ɔɪl/
on (prep) ***                /ɒn/
on fire                   /ˌɒn ˈfaɪə/
pack (v) ***                 /pæk/
plan (v) ***                 /plæn/
print (v) ***                /prɪnt/
reach (v) ***                /riːtʃ/
return (v) ***                /rɪˈtɜːn/
smoke (n) **                 /sməʊk/
studio (= film) (n) ***           /ˈstjuːdiəʊ/
sugar (n) ***                /ˈʃʊgə/
theme park (n)                /ˈθiːm ˌpɑːk/
then (adv) ***                /ðen/
when (conj) ***               /wen/
wind (n) ***                 /wɪnd/
Lesson 2 - Did you have fun? (pages 38–39)
ages (n pl) ***               /ˈeɪdʒəz/
ago (prep) ***                /əˈɡəʊ/
architect (n) **               /ˈɑːkɪˌtekt/
brilliant (adj) ***             /ˈbrɪljənt/
burn down (v)                /ˌbɜːn ˈdaʊn/
complete (adj) ***              /kəmˈpliːt/
exhausted (adj) *              /ɪgˈzɔːstɪd/
guys (n pl) **                /gaɪz/
have fun                   /ˌhæv ˈfʌn/
lazy (adj) **                /ˈleɪzi/
original (adj) ***              /əˈrɪdʒ(ə)nəl/
payment (n) ***               /ˈpeɪmənt/
performance (n) ***             /pəˈfɔːməns/
receive (v) ***               /rɪˈsiːv/
roof (n) ***                 /ruːf/
step (n) ***                 /step/
thatched (adj)                /θætʃt/
tired (adj) ***               /ˈtaɪəd/
until (conj & prep) ***                    /ənˈtɪl/
Lesson 3 - It was coming straight towards him (pages 40–41)
actually (adv) ***                      /ˈæktʃuəli/
afterwards (adv) ***                     /ˈɑːftəwədz/
as far as we know                       /əz ˌfɑː əz wiː ˈnəʊ/
at first (adv)                        /ˌət ˈfɜːst/
ball of light (n)                       /ˌbɔːl əv ˈlaɪt/
bang (n) *                          /bæŋ/
be (really) keen on                      /ˌbiː (rɪəli) ˈkiːn ɒn/
bicycle (n) **                        /ˈbaɪsɪk(ə)l/
burn up (v)                          /ˌbɜːn ˈʌp/
case (= example) (n) ***                   /keɪs/
chance (n) ***                        /tʃɑːns/
classmate (n)                         /ˈklɑːsˌmeɪt/
contain (v) ***                        /kənˈteɪn/
emergency (n) ***                       /ɪˈmɜːdʒ(ə)nsi/
enormous (adj) ***                      /ɪˈnɔːməs/
enough (adv) ***                       /ɪˈnʌf/
expert (n) ***                        /ˈekspɜːt/
extremely (adv) ***                      /ɪkˈstriːmli/
fall (v) ***                         /fɔːl/
feel well                           /ˌfiːl ˈwel/
ground (n) ***                        /graʊnd/
hard (= with force) (adv) ***                 /hɑːd/
hit (v) ***                          /hɪt/
hole (n) ***                         /həʊl/
housewife (n) *                        /ˈhaʊsˌwaɪf/
iron (= metal) (n) **                     /ˈaɪən/
land (v) ***                         /lænd/
magnetic (adj) *                       /mægˈnetɪk/
meteorite (n)                         /ˈmiːtiəˌraɪt/
nearly (adv) ***                       /ˈnɪəli/
noise (n) ***                         /nɔɪz/
overboard (adv)                        /ˈəʊvəˌbɔːd/
pain (n) ***                         /peɪn/
rare (adj) ***                        /reə/
red-hot (adj) *                        /ˌredˈhɒt/
rescue (v) **                         /ˈreskjuː/
rock (= stone) (n) ***                    /rɒk/
rocket (n) *                         /ˈrɒkɪt/
schoolboy (n)                         /ˈskuːlˌbɔɪ/
ship (n) ***                         /ʃɪp/
sofa (n) *                          /ˈsəʊfə/
space (n) ***                         /speɪs/
spaceship (n)                         /ˈspeɪsˌʃɪp/
speedboat (n)                         /ˈspiːdˌbəʊt/
still (adv) ***                        /stɪl/
strike (n) ***                        /straɪk/
suddenly (adv) ***                      /ˈsʌd(ə)nli/
survive (v) ***                        /səˈvaɪv/
tell a story                         /ˌtel ə ˈstɔːri/
thunder (n) *                         /ˈθʌndə/
tiny (adj) ***                        /ˈtaɪni/
whistle (v) *                         /ˈwɪs(ə)l/
Lesson 4 - Integrated Skills - Biography (pages 42–43)
acting company (n)                      /ˈæktɪŋ ˌkʌmp(ə)ni/
bestseller (n)                        /ˌbestˈselə/
between (prep) ***                      /bɪˈtwiːn/
by (prep) ***                         /baɪ/
career (n) ***                        /kəˈrɪə/
collect (v) ***                        /kəˈlekt/
continue (v) ***                       /kənˈtɪnjuː/
death (n) ***                         /deθ/
factory (n) ***                        /ˈfæktri/
fame (n) **                          /feɪm/
finally (adv) ***                       /ˈfaɪn(ə)li/
fortune (n) **                        /ˈfɔːtʃən/
major (adj) ***                        /ˈmeɪdʒə/
marry (v) ***                         /ˈmæri/
next (adj) ***                        /nekst/
novel (n) ***                         /ˈnɒv(ə)l/
novelist (n) *                        /ˈnɒvəlɪst/
part-owner (n)                        /ˌpɑːtˈəʊnə/
play (n) ***                         /pleɪ/
playwright (n)                        /ˈpleɪˌraɪt/
public (adj) ***                       /ˈpʌblɪk/
publish (v) ***                        /ˈpʌblɪʃ/
rich (adj) ***                        /rɪtʃ/
soon (adv) ***                        /suːn/
success (n) ***                        /səkˈses/
tragedy (n) **                        /ˈtrædʒədi/
will (=document) (n) ***                   /wɪl/
writer (n) ***                        /ˈraɪtə/
Culture (pages 46–47)
biscuit (n) **                        /ˈbɪskɪt/
car park (n)                         /ˈkɑː ˌpɑːk/
explorer (n)                         /ɪkˈsplɔːrə/
forest (n) ***                        /ˈfɒrɪst/
grammar (n) **                        /ˈgræmə/
harbour (n) **                        /ˈhɑːbə/
nonsense (n) **                        /ˈnɒns(ə)ns/
railway (n) ***                        /ˈreɪlweɪ/
rubbish (n) **                        /ˈrʌbɪʃ/
UNIT 4 PERFORMANCE
Lesson 1 - He isn't going to go to university (pages 48–49)
actor (n) ***                         /ˈæktə/
adjective (n) *                 /ˈædʒɪktɪv/
affect (v) ***                  /əˈfekt/
attractive (adj) ***               /əˈtræktɪv/
bully (v) *                   /ˈbʊli/
coordination (n) *                /kəʊˌɔːdɪˈneɪʃ(ə)n/
co-star (n)                   /ˈkəʊˌstɑː/
do up (your shoes)                /ˌduː ˈʌp (jə ʃuːz)/
dyspraxia (n)                  /dɪsˈpræksiə/
education (n) ***                /ˌedjʊˈkeɪʃ(ə)n/
fantastically (adv)               /fænˈtæstɪkli/
film (n & v) ***                 /fɪlm/
frightening (adj) *               /ˈfraɪt(ə)nɪŋ/
future (n) ***                  /ˈfjuːtʃə/
handwriting (n) *                /ˈhændˌraɪtɪŋ/
happy (adj) ***                 /ˈhæpi/
hard (adv) ***                  /hɑːd/
have a party                   /ˌhæv ə ˈpɑːti/
height (n) ***                  /haɪt/
intelligent (adj) **               /ɪnˈtelɪdʒ(ə)nt/
little-known (adj)                /ˈlɪtlˌnəʊn/
musical (n)                   /mjuːzɪk(ə)l/
neatly (adv)                   /ˈniːtli/
overtake (v) *                  /ˌəʊvəˈteɪk/
rehearsal (n) *                 /rɪˈhɜːs(ə)l/
rehearse (v) *                  /rɪˈhɜːs/
sensitive (adj) ***               /ˈsensətɪv/
series (n) ***                  /ˈsɪəriːz/
serious (adj) ***                /ˈsɪəriəs/
stage (n) ***                  /steɪdʒ/
studio (n) ***                  /ˈstjuːdiəʊ/
suffer (from) (v) ***              /ˈsʌfə/
surf (v) *                    /sɜːf/
take someone seriously              /ˌteɪk sʌmwʌn ˈsɪəriəsli/
teen (adj)                    /tiːn/
university (n) ***                /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/
unlike (prep) **                 /ʌnˈlaɪk/
wizard (n)                    /ˈwɪzəd/
Lesson 2 - Which will we choose? (pages 50–51)
afraid (of) (adj) ***              /əˈfreɪd/
appear (v) ***                  /əˈpɪə/
available (adj) ***               /əˈveɪləb(ə)l/
cassette (n) *                  /kəˈset/
CD (compact disc) (n) **             /ˌsiː ˈdiː/
cylinder (n) *                  /ˈsɪlɪndə/
disc (n) **                   /dɪsk/
few (n) ***                   /fjuː/
flat (adj) ***                  /flæt/
introduce (v) ***                /ˌɪntrəˈdjuːs/
invention (n) **               /ɪnˈvenʃ(ə)n/
late (adv) ***                /leɪt/
LP (long playing record) (n)         /ˌel ˈpiː/
MP3 player (n)                /ˌempiːˈθriː pleɪə/
phonograph (n)                /ˈfəʊnəɡrɑːf/, /ˈfəʊnəɡræf/
prefer (v) ***                /prɪˈfɜː/
record (n & v) ***              /ˈrekɔːd/
replace (v) ***                /rɪˈpleɪs/
tape (n) ***                 /teɪp/
tape recorder (n)               /ˈteɪp rɪˌkɔːdə/
Lesson 3 - You spoke too fast (pages 52–53)
absurd (adj) *                /əbˈsɜːd/
adverb (n) *                 /ˈædvɜːb/
angrily (adv)                 /ˈæŋgrəli/
angry (adj) ***                /ˈæŋgri/
badly (adv) ***                /ˈbædli/
band (n) ***                 /bænd/
comfortable (adj) ***             /ˈkʌmftəb(ə)l/
comfortably (adv)               /ˈkʌmftəbli/
concert (n) **                /ˈkɒnsət/
director (n) ***               /dəˈrektə/, /daɪˈrektə/
drama (n) ***                 /ˈdrɑːmə/
fast (adv) ***                /fɑːst/
happily (adv) **               /ˈhæpɪli/
I’m afraid (= I‘m sorry)           /ˌaɪm əˈfreɪd/
loudly (adv)                 /ˈlaʊdli/
make sense                  /ˌmeɪk ˈsens/
manner (n) ***                /ˈmænə/
musician (n) **                /mjuˈzɪʃ(ə)n/
need (v) ***                 /niːd/
nervous (adj) **               /ˈnɜːvəs/
nervously (adv)                /ˈnɜːvəsli/
normally (adv) ***              /ˈnɔːm(ə)li/
noun (n) *                  /naʊn/
ourselves (pron) ***             /aʊəˈselvz/
play (n & v) ***               /pleɪ/
pleased (adj) **               /pliːzd/
politely (adv) *               /pəˈlaɪtli/
programme (n)                 ˌprəʊgræm/
properly (adv) ***              /ˈprɒpəli/
quickly (adv) ***               /ˈkwɪkli/
quietly (adv) ***               /ˈkwaɪətli/
rudely (adv)                 /ˈruːdli/
sad (adj) ***                 /sæd/
sadly (adv) **                /ˈsædli/
scene (n) ***                 /siːn/
show (n) ***                 /ʃəʊ/
slowly (adv) ***               /ˈsləʊli/
spend time                          /ˌspend ˈtaɪm/
theatre (n) ***                       /ˈθɪətə/
thought (n) ***                       /θɔːt/
well (adv) ***                        /wel/
What a shame!                        /ˌwɒt ə ˈʃeɪm/
Lesson 4 - Integrated Skills - TV Programmes (pages 54–55)
action-packed (adj)                     /ˈækʃnˌpækt/
broadcast (n) *                       /ˈbrɔːdˌkɑːst/
businessman (n) **                      /ˈbɪznəsmæn/
carefully (adv)                       /ˈkeəfəli/
cartoon (n) *                        /kɑːˈtuːn/
character (n) ***                      /ˈkærɪktə/
chat show (n) *                       /ˈtʃæt ˌʃəʊ/
clever (adj) **                       /ˈklevə/
documentary (n) *                      /ˌdɒkjʊˈment(ə)ri/
easily (adv) ***                       /ˈiːzɪli/
episode (n) **                        /ˈepɪsəʊd/
extraordinary (adj) **                    /ɪkˈstrɔːd(ə)n(ə)ri/
fast-moving (adj)                      /ˈfɑːstˌmuːvɪŋ/
game show (n)                        /ˈgeɪm ˌʃəʊ/
gerund (n)                          /ˈdʒerənd/
hungrily (adv)                        /ˈhʌŋgrəli/
illness (n) ***                       /ˈɪlnəs/
imaginary (adj) *                      /ɪˈmædʒɪnəri/
infinitive (n) *                       /ɪnˈfɪnətɪv/
medical (adj) ***                      /ˈmedɪk(ə)l/
middle-class (adj) *                     /ˌmɪdlˈklɑːs/
murderer (n) *                        /ˈmɜːdərə/
music programme (n)                     /ˈmjuːzɪk ˌprəʊgræm/
news programme (n)                      /ˈnjuːz ˌprəʊgræm/
ordinary (adj) ***                      /ˈɔːd(ə)n(ə)ri/
patient (n) ***                       /ˈpeɪʃ(ə)nt/
politician (n) ***                      /ˌpɒləˈtɪʃ(ə)n/
preposition (n) *                      /ˌprepəˈzɪʃ(ə)n/
pretty (adj) **                       /ˈprɪti/
prison (n) ***                        /ˈprɪz(ə)n/
pronoun (n) *                        /ˈprəʊnaʊn/
reality show (n)                       /riːˈæləti ˌʃəʊ/
recent (adj) ***                       /ˈriːs(ə)nt/
romance (n) *                        /rəʊˈmæns/
satire (n)                          /ˈsætaɪə/
science fiction                       /saɪəns ˈfɪkʃn
setting (n) ***                       /ˈsetɪŋ/
sitcom (n)                          /ˈsɪtˌkɒm/
soap (opera) (n) **                     /səʊp/
sports programme (n)                     /ˈspɔːts ˌprəʊgræm/
substitute (v) **                      /ˈsʌbstɪˌtjuːt/
succeed (v) ***                       /səkˈsiːd/
take place                      /ˌteɪk ˈpleɪs/
talent show (n)                    /ˈtælənt ˌʃəʊ/
thirstily (adv)                    /ˈθɜːstəli/
thriller (n) *                    /ˈθrɪlə/
trouble (n) ***                    /ˈtrʌb(ə)l/
verb (n) *                      /vɜːb/

UNIT 5 OUT AND ABOUT
Lesson 1 - What's happening tomorrow? (pages 62–63)
adverb (n) *                     /ˈædvɜːb/
along (prep) ***                   /əˈlɒŋ/
arrangement (n) ***                  /əˈreɪndʒmənt/
canal (n) **                     /kəˈnæl/
down (prep) ***                    /daʊn/
natural history (n)                  /ˌnætʃ(ə)rəl ˈhɪst(ə)ri/
perfect (adj) ***                   /ˈpɜːfɪkt/
postcard (n) *                    /ˈpəʊs(t)ˌkɑːd/
take a (boat) trip                  /ˌteɪk ə (bəʊt) ˈtrɪp/
to (prep) ***                     /tə/, /tʊ/, /tuː/
underground (n)                    /ˈʌndəˌɡraʊnd/
wing (n) ***                     /wɪŋ/
zoo (n) *                       /zuː/
Lesson 2 - Can I borrow some money? (pages 64–65)
certainly (adv) ***                  /ˈsɜːt(ə)nli/
cheese (n) **                     /tʃiːz/
countable (adj)                    /ˈkaʊntəb(ə)l/
customer (n) ***                   /ˈkʌstəmə/
dairy produce (n)                   /ˈdeəri ˌprɒdjuːs/
(fried) egg (n) ***                  /(fraɪd) ˈeg/
garlic (n) *                     /ˈgɑːlɪk/
ham (n) *                       /hæm/
honestly (adv) **                   /ˈɒnɪs(t)li/
hopeless (adj) *                   /ˈhəʊpləs/
make a list                      /ˌmeɪk ə ˈlɪst/
meat (n) ***                     /miːt/
mushroom (n) *                    /ˈmʌʃruːm/
olive (n) *                      /ˈɒlɪv/
onion (n) **                     /ˈʌnjən/
order a meal                     /ˌɔːdər ə ˈmiːl/
pepper (n) *                     /ˈpepə/
pineapple (n)                     /ˈpaɪnˌæp(ə)l/
pizza (n) *                      /ˈpiːtsə/
something (pron) ***                 /ˈsʌmθɪŋ/
spinach (n)                      /ˈspɪnɪdʒ/
starving (adj)                    /ˈstɑːvɪŋ/
tomato (n) **                     /təˈmɑːtəʊ/
uncountable (adj)                   /ʌnˈkaʊntəb(ə)l/
vegetarian (adj)                   /ˌvedʒəˈteəriən/
Lesson 3 - How do they do it? (pages 66–67)
above (prep) ***                           /əˈbʌv/
accuracy (n) **                            /ˈækjʊrəsi/
accurate (adj) **                           /ˈækjʊrət/
across (prep) ***                           /əˈkrɒs/
artificial (adj) **                          /ˌɑːtɪˈfɪʃ(ə)l/
atomic clock (n)                           /əˌtɒmɪk ˈklɒk/
carry on (v)                             /ˌkæri ˈɒn/
catch a bus/train                           /ˌkætʃ ə ˈbʌs/ˈtreɪn/
cliff (n) **                             /klɪf/
directions (n pl)                           /dɪˈrekʃnz/, /daɪˈrekʃnz/
edge (n) ***                             /edʒ/
end up (v)                              /ˌend ˈʌp/
exact (adj) **                            /ɪgˈzækt/
explain (v) ***                            /ɪkˈspleɪn/
get stuck                               /ˌget ˈstʌk/
GPS (Global Positioning System) (n)                  /ˌdʒiː piː ˈes/
into (prep) ***                            /ˈɪntə/, /ˈɪntʊ/, /ˈɪntuː/
keep going                              /ˌkiːp ˈgəʊɪŋ/
past (prep) ***                            /pɑːst/
position (n) ***                           /pəˈzɪʃ(ə)n/
round (prep) ***                           /raʊnd/
route (n) ***                             /ruːt/
satellite (n) **                           /ˈsætəˌlaɪt/
satnav (satellite navigation system) (n)               /ˈsætˌnæv/
second (n) ***                            /ˈsekənd/
through (prep) ***                          /θruː/
turn left/right                            /ˌtɜːn ˈleft/ˈraɪt/
up (prep) ***                             /ʌp/
user (n) ***                             /ˈjuːzə/
work out (= calculate) (v)                      /ˌwɜːk ˈaʊt/
You can’t miss it!                          /ˌjə kɑːnt ˈmɪs ɪt/
Lesson 4 - Integrated Skills - Suggestions and advice (pages 68–69)
abbreviation (n) *                          /əˌbriːviˈeɪʃ(ə)n/
adjective (n) *                            /ˈædʒɪktɪv/
adventure holiday (n)                         /ədˈventʃə ˌhɒlɪdeɪ/
advice (n) ***                            /ədˈvaɪs/
auxiliary verb (n)                          /ɔːgˈzɪliəri ˌvɜːb/
backpack (n)                             /ˈbækˌpæk/
backpacking (n)                            /ˈbækˌpækɪŋ/
cheaply (adv)                             /ˈtʃiːpli
cloth (n) **                             /klɒθ/
cotton (adj & n) **                          /ˈkɒt(ə)n/
daypack (n)                              /ˈdeɪˌpæk/
dry (v) **                              /draɪ/
fit (v) ***                              /fɪt/
instead (of) (adv) ***                        /ɪnˈsted/
keep in touch                             /ˌkiːp ɪn ˈtʌtʃ/
last but not least         /ˌlɑːst bət nɒt ˈliːst/
lightweight (adj)         /ˈlaɪtˌweɪt/
massive (adj) ***         /ˈmæsɪv/
material (n) ***          /məˈtɪəriəl/
minibus (n)            /ˈmɪniˌbʌs/
paperback (n) *          /ˈpeɪpəˌbæk/
pass the time           /ˌpɑːs ðə ˈtaɪm/
playing cards (n pl)        /ˈpleɪɪŋ ˌkɑːdz/
plural (adj) *           /ˈplʊərəl/
polyester (adj & n)        /ˌpɒliˈestə/
raincoat (n)            /ˈreɪnˌkəʊt/
room (=space) (n) ***       /ruːm/
singular (adj) *          /ˈsɪŋgjʊlə/
somebody (pron) ***        /ˈsʌmbədi/
stuff (n) ***           /stʌf/
suggestion (n) ***         /səˈdʒestʃ(ə)n/
suit (n) ***            /suːt/
sweater (n) *           /ˈswetə/
swimming trunks (n pl)       /ˈswɪmɪŋ ˌtrʌŋks/
third (n)             /θɜːd/
tie (n) **             /taɪ/
tip (= suggestion) (n) **     /tɪp/
waterproof (adj) *         /ˈwɔːtəˌpruːf/
wool (adj & n) **         /wʊl/
Inspiration Extra! (pages 70–71)
Never mind.            /ˌnevə ˈmaɪnd/
spider (n) *            /ˈspaɪdə/
steak (n) *            /steɪk/
wave (v) **            /weɪv/
Culture (pages 72–73)
addictive (adj)          /əˈdɪktɪv/
afford (v) ***           /əˈfɔːd/
classical music (n) *       /ˌklæsɪkl ˈmjuːzɪk/
definitely (adv) **        /ˈdef(ə)nətli/
designer clothes (n pl)      /dɪˌzaɪnə ˈkləʊðz/
diet (n) ***            /ˈdaɪət/
exam (n) **            /ɪgˈzæm/
fashion (n) ***          /ˈfæʃ(ə)n/
fashion designer (n)        /ˈfæʃn dɪˌzaɪnə/
freedom (n) ***          /ˈfriːdəm/
get on (with someone)       /ˌget ˈɒn (wɪð sʌmwʌn)/
guy (n) **             /gaɪ/
healthy (adj) ***         /ˈhelθi/
independence (n) ***        /ˌɪndɪˈpendəns/
kid (n) ***            /kɪd/
latest (= most recent) (adj) ***  /ˈleɪtɪst/
mainly (adv) ***          /ˈmeɪnli/
organise (v) ***          /ˈɔːgəˌnaɪz/
percentage (n) **                    /pəˈsentɪdʒ/
responsibility (n) ***                  /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/
revise (v) *                       /rɪˈvaɪz/
spend money                       /ˌspend ˈmʌni/
total (adj) ***                     /ˈtəʊt(ə)l/
treat (v) ***                      /triːt/
trust (v) ***                      /trʌst/
upset (adj) **                      /ʌpˈset/
waste (n) ***                      /weɪst/
UNIT 6 EXPERIENCES
Lesson 1 - Have you recorded everything? (pages 74–75)
anything (pron) ***                   /ˈeniˌθɪŋ/
break (v) ***                      /breɪk/
Cheer up!                        /ˌtʃɪər ˈʌp/
cow (n) **                        /kaʊ/
danger (n) ***                      /ˈdeɪndʒə/
deer (n) *                        /dɪə/
duck (n) **                       /dʌk/
everything (pron) ***                  /ˈevriθɪŋ/
farm (n) ***                       /fɑːm/
giraffe (n) *                      /dʒəˈrɑːf/
goat (n) *                        /gəʊt/
have a shower                      /ˌhæv ə ˈʃaʊə/
have an argument                     /ˌhæv ən ˈɑːgjʊmənt/
hippo (n)                        /ˈhɪpəʊ/
horrible (adj) **                    /ˈhɒrəb(ə)l/
joke (v) **                       /dʒəʊk/
lion (n) **                       /ˈlaɪən/
make a noise                       /ˌmeɪk ə ˈnɔɪz/
monkey (n) *                       /ˈmʌŋki/
open space (n)                      /ˌəʊpən ˈspeɪs/
pig (n) **                        /pɪg/
protect (v) ***                     /prəˈtekt/
rude (adj) **                      /ruːd/
sheep (n) ***                      /ʃiːp/
someone (pron) ***                    /ˈsʌmwʌn/
species (n) ***                     /ˈspiːʃiːz/
squirrel (n)                       /ˈskwɪrəl/
tiger (n) *                       /ˈtaɪgə/
wild (adj) ***                      /waɪld/
wildlife (n) **                     /ˈwaɪldˌlaɪf/
Lesson 2 - Have you ever …? (pages 76–77)
air (n) ***                       /eə/
airport (n) ***                     /ˈeəˌpɔːt/
anyone (pron) ***                    /ˈeniˌwʌn/
anywhere (adv) ***                    /ˈeniˌweə/
as you know                       /ˌəz juː ˈnəʊ/
attract (v) ***                     /əˈtrækt/
average (adj) ***              /ˈæv(ə)rɪdʒ/
brakes (n pl) *               /breɪks/
bus driver (n)                /ˈbʌs ˌdraɪvə/
bus station (n)               /ˈbʌs ˌsteɪʃn/
bus stop (n)                 /ˈbʌs ˌstɒp/
bus ticket (n)                /ˈbʌs ˌtɪkɪt/
bus timetable (n)              /ˈbʌs ˌtaɪmteɪbl/
car driver (n)                /ˈkɑː ˌdraɪvə/
car engine (n)                /ˈkɑː ˌendʒɪn/
car park (n)                 /ˈkɑː ˌpɑːk/
commercial (adj) ***             /kəˈmɜːʃ(ə)l/
cushion (n) *                /ˈkʊʃ(ə)n/
dream (n) ***                /driːm/
electric (adj) **              /ɪˈlektrɪk/
everywhere (adv) ***             /ˈevriweə/
float (v) **                 /fləʊt/
high-speed train (HST) (n)          /ˌhaɪspiːd ˈtreɪn/
imagine (v) ***               /ɪˈmædʒɪn/
interest (n) ***               /ˈɪntrəst/
link (v) ***                 /lɪŋk/
magnet (n)                  /ˈmægnɪt/
magnetic levitation (n)           /mægˌnetɪk levɪˈteɪʃn/
pole (n) **                 /pəʊl/
powerful (adj) ***              /ˈpaʊəf(ə)l/
practise (v) **               /ˈpræktɪs/
push away (v)                /ˌpʊʃ əˈweɪ/
railway engine (n)              /ˈreɪlweɪ ˌendʒɪn/
railway line (n) *              /ˈreɪlweɪ ˌlaɪn/
railway station (n)             /ˈreɪlweɪ ˌsteɪʃn/
railway track (n)              /ˈreɪlweɪ ˌtræk/
reality (n) ***               /riˈæləti/
repel (v)                  /rɪˈpel/
simulator (n)                /ˈsɪmjʊˌleɪtə/
speed (n) ***                /spiːd/
stick (together) (v) ***           /stɪk/
technology (n) ***              /tekˈnɒlədʒi/
train driver (n)               /ˈtreɪn ˌdraɪvə/
train station (n)              /ˈtreɪn ˌsteɪʃn/
train ticket (n)               /ˈtreɪn ˌtɪkɪt/
train timetable (n)             /ˈtreɪn ˌtaɪmteɪbl/
tram (n)                   /træm/
tube (n) **                 /tjuːb/
Lesson 3 - Too many tourists (pages 78–79)
channel (=TV) (n) ***            /ˈtʃænl/
crowded (adj) *               /ˈkraʊdɪd/
empty (adj) ***               /ˈempti/
everyone (pron) ***             /ˈevriwʌn/
grass (n) ***                /grɑːs/
jewellery (n) **                        /ˈdʒuːəlri/
queue (n) *                           /kjuː/
satellite TV (n)                        /ˌsætəlaɪt tiːˈviː/
sight (n) ***                          /saɪt/
something (pron) ***                      /ˈsʌmθɪŋ/
voice (n) ***                          /vɔɪs/
Lesson 4 - Integrated Skills - Favourite places (pages 80–81)
absolutely (adv) ***                      /ˈæbsəluːtli/,
ancient (adj) ***                        /ˈeɪnʃ(ə)nt/
ferry (n) *                           /ˈferi/
fortress (n)                          /ˈfɔːtrəs/
fountain (n) *                         /ˈfaʊntɪn/
in advance                           /ˌɪn ədˈvɑːns/
library (n) ***                         /ˈlaɪbrəri/
lift (=in a building) (n) **                  /lɪft/
limited (adj) ***                        /ˈlɪmɪtɪd/
mountain (n) ***                        /ˈmaʊntɪn/
palace (n) **                          /ˈpæləs/
paradise (n) *                         /ˈpærədaɪs/
pull someone’s leg                       /ˌpʊl sʌmwʌnz ˈleg/
reason (n) ***                         /ˈriːz(ə)n/
right-hand (adj)                        /ˈraɪtˌhænd/
ruins (n pl) *                         /ˈruːɪnz/
side (n) ***                          /saɪd/
statue (n) **                          /ˈstætʃuː/
steep (adj) **                         /stiːp/
stunning (adj) *                        /ˈstʌnɪŋ/
temple (n) **                          /ˈtemp(ə)l/
waterfall (n) *                         /ˈwɔːtəˌfɔːl/
whole (n) ***                          /həʊl/
wonder (n) **                          /ˈwʌndə/
world-famous (adj)                       /ˌwɜːldˈfeɪməs/
Inspiration Extra! (pages 82–83)
lighthouse (n)                         /ˈlaɪtˌhaʊs/
stand for (v)                          /ˈstænd ˌfɔː/
Review Units 5–6 (pages 84–85)
no one (pron) ***                        /ˈnəʊ ˌwʌn/
UNIT 7 WONDERFUL WORLD
Lesson 1 - They must eat insects and worms (pages 88–89)
autograph (n)                          /ˈɔːtəˌgrɑːf/
basic (adj) ***                         /ˈbeɪsɪk/
beans (n pl) **                         /biːnz/
bite (n) *                           /baɪt/
bored (adj) **                         /bɔːd/
camp (n) ***                          /kæmp/
charity (n) ***                         /ˈtʃærəti/
chopping board (n)                       /ˈtʃɒpɪŋ ˌbɔːd/
clap (v) *                           /klæp/
complain (v) ***                /kəmˈpleɪn/
contestant (n)                 /kənˈtestənt/
cooking pot (n)                 /ˈkʊkɪŋ ˌpɒt/
crocodile (n)                  /ˈkrɒkəˌdaɪl/
film crew (n)                  /ˈfɪlm ˌkruː/
flash photograph (n)              /ˈflæʃ ˌfəʊtəgrɑːf/
fortnight (n) **                /ˈfɔːtnaɪt/
fortunately (adv) **              /ˈfɔːtʃənətli/
give up (v)                   /ˌgɪv ˈʌp/
hide (v) ***                  /haɪd/
insect (n) **                  /ˈɪnsekt/
jungle (n) *                  /ˈdʒʌŋg(ə)l/
litter (n) *                  /ˈlɪtə/
live (adj) **                  /laɪv/
log (n) *                    /lɒg/
luxury (n)                   /ˈlʌkʃəri/
make-up (n) **                 /ˈmeɪkˌʌp/
matches (n pl) ***               /ˈmætʃɪz/
mirror (n) ***                 /ˈmɪrə/
paraffin (n)                  /ˈpærəfɪn/
poisonous (adj) *                /ˈpɔɪz(ə)nəs/
rhino (n)                    /ˈraɪnəʊ/
shampoo (n)                   /ʃæmˈpuː/
smoke (v) **                  /sməʊk/
snake (n) *                   /sneɪk/
supplies (n pl) ***               /səˈplaɪz/
survival technique (n)             /səˌvaɪvl tekˈniːk/
take part (in)                 /ˌteɪk ˈpɑːt (ɪn)/
task (n) ***                  /tɑːsk/
toilet paper (n)                /ˈtɔɪlət ˌpeɪpə/
treatment (n) ***                /ˈtriːtmənt/
viewer (n) **                  /ˈvjuːə/
worm (n) *                   /wɜːm/
Lesson 2 - Do we have to go? (pages 90–91)
be into something                /biː ˈɪntə sʌmθɪŋ/
checkout (n)                  /ˈtʃekaʊt/
do the ironing                 /ˌduː ðiː ˈaɪənɪŋ/
do the shopping                 /ˌduː ðə ˈʃɒpɪŋ/
do the washing up                /ˌduː ðə wɒʃɪŋ ˈʌp/
enter (v) ***                  /ˈentə/
I don’t care                  /aɪ ˌdəʊnt ˈkeə/
lay the table                  /ˌleɪ ðə ˈteɪbl/
make the bed                  /ˌmeɪk ðə ˈbed/
pass an exam(ination)              /ˌpɑːs ən ɪgˈzæm(ɪˈneɪʃn)/
put away (v)                  /ˌpʊt əˈweɪ/
seat belt (n)                  /ˈsiːt ˌbelt/
take-off (n)                  /ˈteɪkˌɒf/
Lesson 3 - Don’t be frightened! (pages 92–93)
alive (adj) ***                           /əˈlaɪv/
amongst (prep)                           /əˈmʌŋst/
amphibian (n)                            /æmˈfɪbiən/
animated display (n)                        /ˌænɪmeɪtɪd dɪˈspleɪ/
baby (n) ***                            /ˈbeɪbi/
brain (n) ***                            /breɪn/
creature (n) ***                          /ˈkriːtʃə/
deep (adj) ***                           /diːp/
develop (v) ***                           /dɪˈveləp/
dinosaur (n) *                           /ˈdaɪnəˌsɔː/
earthquake (n) *                          /ˈɜːθˌkweɪk/
environment (n) ***                         /ɪnˈvaɪrənmənt/
erupt (v)                              /ɪˈrʌpt/
eruption (n)                            /ɪˈrʌpʃ(ə)n/
experience (v) ***                         /ɪkˈspɪəriəns/
extinct (adj) *                           /ɪkˈstɪŋkt/
fascinating (adj) **                        /ˈfæsɪneɪtɪŋ/
feather (n) *                            /ˈfeðə/
feed (v) ***                            /fiːd/
frightened (adj) *                         /ˈfraɪt(ə)nd/
grow (v) ***                            /grəʊ/
highlight (n) *                           /ˈhaɪˌlaɪt/
human being (n) ***                         /ˌhjuːmən ˈbiːɪŋ/
I’d rather (not)                          /aɪd ˌrɑːðə (ˈnɒt)/
interact (v) *                           /ˌɪntərˈækt/
interactive (adj) *                         /ˌɪntərˈæktɪv/
lay eggs                              /ˌleɪ ˈegz/
mammal (n) *                            /ˈmæm(ə)l/
mind (n) ***                            /maɪnd/
No way!                               /ˌnəʊ ˈweɪ/
power (n) ***                            /ˈpaʊə/
provide (v) ***                           /prəˈvaɪd/
rainforest (n) *                          /ˈreɪnˌfɒrɪst/
reptile (n) *                            /ˈrepˌtaɪl/
shocking (adj) *                          /ˈʃɒkɪŋ/
surprising (adj) ***                        /səˈpraɪzɪŋ/
thrill (n)                             /θrɪl/
tortoise (n)                            /ˈtɔːtəs/
volcano (n) *                            /vɒlˈkeɪnəʊ/
water cycle (n)                           /ˈwɔːtə ˌsaɪkl/
Lesson 4 - Integrated Skills - Describing a journey (pages 94–95)
advertisement (n) **                        /ədˈvɜːtɪsmənt/
audience (n) ***                          /ˈɔːdiəns/
bar (n) ***                             /bɑː/
cross-country skiing (n)                      /ˌkrɒskʌntri ˈskiːɪŋ/
embarrassed (adj) *                         /ɪmˈbærəst/
exhausting (adj)                          /ɪgˈzɔːstɪŋ/
flash (v) **                            /flæʃ/
freezing (adj) *          /ˈfriːzɪŋ/
herd (n & v) *           /hɜːd/
husky (dog) (n)          /ˈhʌski/
increased (adj) ***        /ɪnˈkriːst/
inhabitant (n) **         /ɪnˈhæbɪtənt/
means of transport (n)       /ˌmiːnz əv ˈtrænspɔːt/
rebuild (v) **           /ˌriːˈbɪld/
reindeer (n)            /ˈreɪnˌdɪə/
replica (n)            /ˈreplɪkə/
skin (n) ***            /skɪn/
sled (n)              /sled/
snow (n) ***            /snəʊ/
snowmobile (n)           /ˈsnəʊməˌbiːl/
stretch (v) ***          /stretʃ/
tourism (n) **           /ˈtʊərɪz(ə)m/
tourist centre (n)         /ˈtʊərɪst ˌsentə/
traditionally (adv)        /trəˈdɪʃn(ə)li/
tundra (n)             /ˈtʌndrə/
version (n) ***          /ˈvɜːʃ(ə)n/
wedding (n) ***          /ˈwedɪŋ/
worried (adj) ***         /ˈwʌrid/
Inspiration Extra! (pages 96–97)
amazed (adj)            /əˈmeɪzd/
communicate (v) **         /kəˈmjuːnɪˌkeɪt/
excited (adj) **          /ɪkˈsaɪtɪd/
fascinated (adj)          /ˈfæsɪneɪtɪd/
frown (n) *            /fraʊn/
roar (v) *             /rɔː/
somewhere (adv) ***        /ˈsʌmweə/
tiring (adj)            /ˈtaɪərɪŋ/
Culture (pages 98–99)
bacon (n) *            /ˈbeɪkən/
bend (n) **            /bend/
bow (v) *             /baʊ/
comment (n) ***          /ˈkɒment/
common (adj) ***          /ˈkɒmən/
date (= arrangement) (n) ***    /deɪt/
disagree (v) **          /ˌdɪsəˈgriː/
encourage (v) ***         /ɪnˈkʌrɪdʒ/
facial expression (n)       /ˌfeɪʃl ɪkˈspreʃn/
gesture (n) **           /ˈdʒestʃə/
hug (v) *             /hʌg/
in contrast (n)          /ˌɪn ˈkɒntrɑːst/
opinion (n) ***          /əˈpɪnjən/
respond (v) ***          /rɪˈspɒnd/
silence (n) ***          /ˈsaɪləns/
silent (adj) ***          /ˈsaɪlənt/
stare (v) ***           /steə/
stranger (n) **                      /ˈstreɪndʒə/
superior (n) *                      /sʊˈpɪəriə/
table manners (n pl)                   /ˈteɪbl ˌmænəz/
take off (your shoes)                   /ˌteɪk ˈɒf (jə ʃuːz)/
thoughtfully (adv)                    /ˈθɔːtf(ə)li/
trust (n) ***                       /trʌst/
unfriendly (adj) *                    /ʌnˈfren(d)li/
UNIT 8 MOVING IMAGES
Lesson 1 - The characters seem to speak (pages 100–101)
animation (n)                       /ˌænɪˈmeɪʃ(ə)n/
animator (n)                       /ˈænɪˌmeɪtə/
argue (v) ***                       /ˈɑːgjuː/
background (n) ***                    /ˈbækˌgraʊnd/
blow (v) ***                       /bləʊ/
chef (n) *                        /ʃef/
designer (n) **                      /dɪˈzaɪnə/
film-maker (n)                      /ˈfɪlmˌmeɪkə/
in detail                         /ˌɪn ˈdiːteɪl/
individual (adj) ***                   /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/
IT consultant (n)                     /aɪˈtiː kənˌsʌltənt/
life-size (adj)                      /ˈlaɪfˌsaɪz/
manage (to do something) (v) ***             /ˈmænɪdʒ/
manager (n) ***                      /ˈmænɪdʒə/
mathematics (n) **                    /ˌmæθəˈmætɪks/
mechanic (n) *                      /mɪˈkænɪk/
process (n) ***                      /ˈprəʊses/
promise (v) ***                      /ˈprɒmɪs/
puppet (n)                        /ˈpʌpɪt/
referee (n) **                      /ˌrefəˈriː/
refuse (v) ***                      /rɪˈfjuːz/
screen (n) ***                      /skriːn/
shoot (a film) (v) ***                  /ʃuːt/
stop-motion technique (n)                 /stɒpˈməʊʃn tekˌniːk/
storyboard (n)                      /ˈstɔːriˌbɔːd/
surgeon (n) **                      /ˈsɜːdʒ(ə)n/
thumbnail (n)                       /ˈθʌmˌneɪl/
translator (n)                      /trænsˈleɪtə/
whistle (n) *                       /ˈwɪs(ə)l/
Lesson 2 - If we mix red and green … (pages 102–103)
angel (n) **                       /ˈeɪndʒ(ə)l/
brightness (n)                      /braɪtnəs/
button (n) **                       /ˈbʌt(ə)n/
calculation (n) **                    /ˌkælkjʊˈleɪʃ(ə)n/
computer chip (n)                     /kəmˈpjuːtə ˌtʃɪp/
delete (v) **                       /dɪˈliːt/
depressed (adj) **                    /dɪˈprest/
digital photo (n)                     /ˌdɪdʒɪtl ˈfəʊtəʊ/
filter (n) **                       /ˈfɪltə/
image (n) ***                             /ˈɪmɪdʒ/
instant (adj) **                           /ˈɪnstənt/
mix (v) ***                              /mɪks/
pixel (n)                               /ˈpɪks(ə)l/
press (v) ***                             /pres/
primary colour (n)                          /ˌpraɪməri ˈkʌlə/
produce (v) ***                            /prəˈdjuːs/
square (n) ***                            /skweə/
Lesson 3 - You're brilliant, aren't you? (pages 104–105)
have a go                               /ˌhæv ə ˈgəʊ/
Lesson 4 - Integrated Skills - Describing a process (pages 106–107)
arena (n) *                              /əˈriːnə/
bone (n) ***                             /bəʊn/
bring to life                             /ˌbrɪŋ tə ˈlaɪf/
colour (v) **                             /ˈkʌlə/
contact (v) ***                            /ˈkɒntækt/
dramatic (adj) ***                          /drəˈmætɪk/
DVD player (n)                            /diːviːˈdiː ˌpleɪə/
graded reader (n)                           /ˌgreɪdɪd ˈriːdə/
inspire (v) **                            /ɪnˈspaɪə/
producer (n) ***                           /prəˈdjuːsə/
scan (v) **                              /skæn/
special effects (n pl)                        /ˌspeʃl ɪˈfekts/
splash (v) *                             /splæʃ/
tell the truth                            /ˌtel ðə ˈtruːθ/
worldwide (adv) *                           /ˌwɜːldˈwaɪd/
Inspiration Extra! (pages 108–109)
set (v) ***                              /set/
Review Units 7-8 (pages 110–111)
equipment (n) ***                           /ɪˈkwɪpmənt/
terrifying (adj)                           /ˈterəfaɪɪŋ/
Catalan Translationapostar
xatejar / fer un xat
llunyà, llunyana
acabar
gimnàstica
I si…? / Què et sembla…?
karate
en línia
navegar (per la xarxa)
I si…? / Què et sembla…?
Què més?
ioga

bossa
botes
càmera
roba
vestit
barret
alt, alta / elevat, elevada
agafar-se de la mà
jaqueta
texans
malabarista
jersei
ràpid, ràpida
camisa
sabates
pantalons curts / shorts
faldilla
dessuadora
fer una foto
prim, prima
part de dalt (de vestir)
guia turístic, guia turística
sabatilles d'esport
arbre
pantalons
samarreta
paraigües
cartera

compte
actor
sumar
cap
famós, famosa
caràcter
crear
doctor, doctora
adreça electrònica
seguir
ulleres
Internet
entrevistar
ordinador portàtil
descans per menjar / hora de dinar
missatge
micròfon
telèfon mòbil
músic, música
xarxa
infermer, infermera
oficina
ajudant personal
contrassenya
actuar
permís
fotògraf, forògrafa
pilot
recepcionista
reporter, reportera
apuntar-se
senzill, senzilla

xarxa social (d'Internet)
estetoscopi
mestre, mestra / professor, professora
missatge de text
tuit
nom d'usuari
veterinari, veterinària
cambrer
lloc web

important
Depèn.
tenir moltes ganes (d'alguna cosa)
gens
relaxar-se
cel
sol / llum del sol
veritat

passatger, passatgera
vendre
d'èxit / exitós, exitosa

aquari
galeria d'art
artista
campana
sínia
músic, música de carrer
catedral
dia de Nadal
esglèsia
ascendir / pujar
torre del rellotge
autocar
columna
autobús de dos pisos
exactament
exposició
estrella de cinema
foc / incendi
flor
de fet
interessat, interessada en
interessant
rei
vida
mercat
perdre's (una cosa)
figura / escultura / rèplica
modern, moderna
monument
museu
carterista
butxaca
central elèctrica
actual / present
reina
sal
(fer) turisme
estrella/protagonista (n) tenir com a protagonista (v)
pedra
alt, alta / d'alçada
tona
inusual / poc corrent
pesar
xiuxiuejar / murmurar
obra (de arte)ambient
ball
carnaval
celebrar
barat, barata
fred, freda
de colors molt vius / ple, plena de color
genial / espaterrant
cosmopolita
disfressa
ballarí, ballarina
bateria
sec, seca
apassionant
exòtic, exòtica
car, cara
festival
estranger, estrangera
simpàtic, simpàtica / amable
ple, plena de
gegantí, gegantina
calurós, calurosa / càlid, càlida
jutge, jutgessa
gran
durar
fort (referit al so) / alt, alta (referit al so)
sorollós / sorollosa
sense parar / ininterromput, ininterrompuda
antic, antiga / vell, vella
desfilada
festa
popular / conegut, coneguda
tranquil, tranquil·la
regió
segur, segura
samba
programa (de TV)
mida
elegant
equip de so
espectacular / impressionant
escenari
parada
habitual (com de costum)
càlid, càlida
conegut, coneguda / famós, famosa

banc
darrere (de)
entre
llibre
llibreria
cafè / cafeteria
canviar diners
galta
farmàcia
multitud
vol
floristeria
part del davant
convidat, convidada
tall de cabell
perruqueria
hotel
immediatament
davant de
(a) dins/dintre (de)
tenir cura d'algú
medecina / medicament
prop (de)
quiosc
al costat (de) / prop (de)
una vegada
davant de
fora de
damunt / per sobre
comisaria
(oficina de) correus
regal
resta (els, les altres)
seguretat
donar-se la mà
estadi
segell
supermercat
telèfon
agència de viatges
dues vegades
sota

entre bastidors
anar malament en / no servir per
poder (fer alguna cosa) / ser capaç de
portar / dur
hamburguesa
acampar
tancat, tancada
contacte
cobrir
perillós, perillosa
guanyar diners
fan / admirador, admiradora
aixecar-se aviat
bo, bona en
heavy metal
hip hop
No ho/el/la suporto
No em molesta
jazz
cantant / vocalista
música en viu
encantador, encantadora
fer amics
fang
a l'hora / puntualment
al aire libre
pop
punk
fer cua
rap
reggae
rock
escombraries
salsa
seguretat (en aquest exemple: equip, servei… de seguretat)
dormir
soul
tranuitar
techno
tenda de campanya
humit, humida
món

arribada
el més aviat possible
(fer) cremar
espelma
celebració
xampany
drac
sobre
focs artificials
Bona sort!
raïm
targeta de felicitació
Feliç any nou!
Quant (de temps) dura?
llenties
encendre
demanar un desig
nit de Cap d'Any
fideus
moneder
arrós
sonar
sopa
inici
maleta
llançar
tradició
tradicional
roba interior
ona
vi

poema
valuós, valuosadesprés (de)
escola d'art
adormit, adormida
forner, fornera
bolígraf
néixer
convertir-se en
vaixell / barca
brandi / conyac
pont
construir
enterrar
mantega
cotxe
a prop
descriure
dissenyar / projectar
destruir
diari
fugida (n) escapar-se/escapolir-se (v)
primer
flama
per / a favor de
helicòpter
en
imflamable
inventar
més tard / després
afortunadament / per sort
fer una trucada telefònica
roba de dormir
oli
(en català no portaria preposició, si no article: el)
en flames / cremant
fer (les maletes) / empaquetar
planificar
imprimir
arribar a / aconseguir
tornar / retornar
fum
estudi
sucre
parc temàtic
després / llavors
quan
vent

segles / molt de temps
fa ___ (mesura de temps)
arquitecte, arquitecta
brillant / genial
incendiar(se)
complet, completa
esgotat, esgotada
nois
divertise
mandrós, mandrosa
original / originari, originària
pagament
actuació
rebre
teulada
esglaó
de palla
cansat, cansada
fins a/que

de fet / en realitat
de després / més tard
pel que se sap/sabem
al principi
bola de llum
esclat / detonació
ser (realment/molt) aficionat a
bicicleta
desintegrar-se
cas
possibilitat
company, companya de classe
contenir
emergència
inmens, inmensa
bastant / prou
expert, experta
summament /extremament
caure
sentir-se bé
terra
fort / amb força
colpejar / pegar
forat
mestressa de casa
ferro
aterrar
magnètic, magnètica
meteorit
quasi / gairbé
soroll
per la borda (caure a l'aigua)
dolor
rar, rara / poc comuna
candent / roent
rescatar
roca
coet
alumne / escolar
vaixell
sofà
espai
nau espacial
llanxa ràpida
encara
cop
de sobte
sobreviure
explicar el conte/la història
tro
minúscul, minúscula
xiular

companyia de teatre
èxit de vendes / èxit editorial
entre
amb (mitjà de transport)
carrera
recopilar
continuar
mort
fàbrica
fama
finalment
fortuna
important
casar-se
proper, propera
novel·la
novel·lista
copropietari, copropietària
obra de teatre
dramaturg, dramaturga
públic, pública
publicar
ric, rica
aviat
èxit
tragèdia
testament
escriptor, escriptora

galeta
aparcament
explorador, exploradora
bosc
gramàtica
port
disbarats
via fèrria
escombrariesactor
adjectiu
afectar
atractiu, atractiva
intimidar / assetjar
coordinació
coprotagonista
lligar (-se les sabates)
dispràxia
educació
fantàsticament / fabulosament
pel·lícula (n) filmar/rodar (v)
aterridor, aterridora / espantós, espantosa
futur
lletra
feliç / content, contenta
dur / molt (en aquest exemple, per mostrar intensitat)
celebrar una festa
altura / alçada
intel·ligent
poc conegut, poc coneguda
musical
clarament / polidament
superar a
assaig
assajar
sensible
sèrie
greu / seriós, seriosa
escenari
estudi
patir / sofrir / ser víctima de
fer/prácticar surf
prendre a algú seriosament
adolescent
universitat
a diferència de
mag / bruixot

espantat, espantada / amb por
aparèixer
disponible
casset / cinta
CD (disc compacte)
cilindre
disc
una mica / un poc
pla, plana
presentar
invenció
tard
LP (disc de llarga durada)
reproductor de MP3
fonògraf
preferir
enregistrament (n) enregistrar (v)
reemplaçar / substituir
cinta (magnetofònica)
gravadora / magnetòfon

absurd, absurda
adverbi
amb empipament / airadamente
enfadat, enfadada
malament
grup de música / banda
còmode
còmodament
concert
director
drama
ràpidament / de pressa
alegrement / feliçment
Em temo que (= Ho sento, però...)
a crits / alt
tenir sentit / ser coherent
actitud / manera de ser
músic, música
necessitar
nerviós, nerviosa
nerviosament
normalment
nom / substantiu
nosaltres mateixos/mateixes
obra de teatre (n) interpretar, actuar (v)
satisfet, satisfeta / content, contenta
educadament
programa
correctament / adequadament
ràpidament
tranquil·lament
grollerament
trist, trista
tristament
escena
programa
lentament
passar temps / dedicar-se
teatre
idea
bé
Quina llàstima!

ple d'acció / de molta acció
emissió / programa
home de negocis
acuradament / detingudament
dibuixos animats
personatge
programa d'entrevistes / tertúlia
intel·ligent
documental
fàcilment
episodi
extraordinari, extraordinària
molt mogut, moguda / ràpid, ràpida
concurs de televisió
gerundi
àvidament / amb molta gana
malaltia
imaginari, imaginària
infinitiu
metge, metgessa
de classe mitjana
assassí
programa musical
informatiu
normal / corrent
pacient
polític, política
preposició
bonic, bonica / maco, maca
presó
pronom
programa de telerrealitat
recent
romanticisme
sàtira
ciència ficció
entorn / marc
telecomèdia / comèdia de situació
telenovel·la / serial
programa d'esports / retransmissió esportiva
substituir / reemplaçar
tenir èxit
tenir lloc / transcórrer
concurs de talents
amb avidesa / amb molta set
pel·lícula de suspens
problemes / conflicte
verb
adverbi
al llarg de
preparatiu
canal
per
història natural
perfecte, perfecta
targeta postal
fer una excursió/sortida (amb vaixell)
a
metro
ala
zoo / parc zoològic

per descomptat (en aquest exemple concret, com a resposta afirmativa)
formatge
comptable
client
producte làctic
ou (fregit/ferrat)
all
pernil
francament / sincerament
sense esperança
fer una llista
carn
xampinyó / bolet
oliva
ceba
demanar el menjar
pebrot
pinya
pizza
alguna cosa
espinac
famolenc, famolenca
tomàquet
incomptable
vegetarià, vegetariana
damunt de
precisió / exactitud
precís
d'un costat a un altre
artificial
rellotge atòmic
continuar / seguir
agafar un autobús/tren
precipici / penya-segat
indicacions
vora
anar a parar a / acabar a
exacte, exacta
explicar
encallar
GPS / sistema de posicionament global
en / cap a
seguir / continuar
després
posició
al voltant de
línia / ruta
satèl·lit
sistema de navegació (per satèl·lit)
segon
a través de / per
girar a l'esquerra/dreta
cap amunt
usuari
calcular
No hi ha pèrdua!

abreviatura
adjectiu
vacances d'aventura
consell
verb auxiliar
motxilla
viatge amb motxilla
amb pocs diners
teixit
de cotó (adj) cotó (n)
motxilla de dia
assecar
cabre, caber
en lloc de / en comptes de
estar/mantenir-se en contacte
finalment, però no per això menys important
lleuger, lleugera
devastador, devastadora
tela / gènere / teixit
microbús
(edició) rústica, de butxaca
passar l'estona
cartes / naips
plural
de polièster (adj) polièster (n)
impermeable
espai
singular
algú
coses
suggeriment
vestit , tern
jersei
vestit de bany d'home
tercer, tercera
corbata
consell
impermeable
de llana (adj) llana (n)

No et preocupis / No hi fa res
aranya
bistec / filet
agitar / onejar

addictiu, addictiva
poder pagar / poder permetre's
música clàssica
sens dubte
roba de disseny
dieta / règim
examen
moda
dissenyador, dissenyadora de moda
llibertat
portar-se (bé… amb algú)
tipus
saludable
independència
nen, nena / criatura
últim, última (més recent)
sobretot / principalment
organitzar
percentatge
responsabilitat
repassar
gastar diners
total
tractar
confiar
disgustat, disgustada
desaprofitament / malbaratamentalguna cosa
trencar
Anima't!
vaca
perill
cérvol
ànec
tot
granja
girafa
cabra
dutxar-se
discutir
hipopòtam
horrible / horrorós, horrorosa
bromejar
lleó
fer soroll
mico, mona
espai obert
porc
protegir
groller, grollera / maleducat, maleducada
ovella
algú
espècie
esquirol
tigre
salvatge
vida salvatge

aire
aeroport
algú
a alguna part
com saps / com se sap
atraure, atreure
mitjà, mitjana
frens
conductor, conductora d'autobús
estació d'autobusos
parada d'autobús
bitllet d'autobús
horari d'autobús
conductor, conductora
motor de cotxe, automòbil
aparcament, estacionament
comercial
coixí
somni
elèctric, elèctrica
a tot arreu
surar
tren d'alta velocitat (AVE)
imaginar
interès
connectar
imant
suspensió/levitació magnètica
pol
potent
practicar
apartar
locomotora
via del tren / via fèrria
estació de ferrocarril, tren
via del tren / via fèrria
realitat
repel·lir
simulador
velocitat
enganxar-se / mantenir-se (units/junts)
tecnologia
maquinista
estació de tren, ferroviària
bitllet de tren
horari de tren
tramvia
el metro de Londres

canal de televisió
ple, omple / abarrotat, abarrotada
buit, buida
tots, totes / tothom
herba
joies
cua
televisió per satèl·lit
lloc d'interès turístic
alguna cosa
veu

absolutament (en aquest exemple, intensifica l'adjectiu al que acompanya)
antic, antiga
ferri
fortalesa
font
amb antelació
biblioteca
ascensor
limitat, limitada / restringit, restringida
muntanya
palau
paradís
prendre el pèl a algú
raó / motivo
dret, dreta / a mà dreta
ruïnes
costat
estàtua
empinat, empinada
sensacional / impressionant
temple
cascada / salt d'aigua
tot, tota
meravella
mundialment famós, famosa / de fama mundial

far
significar

ningúautògraf
bàsic, bàsica
mongetes
mossegada (en aquest exemple, perquè és de serp)
avorrit, avorrida
campament
obres benèfiques, de caritat
taula de picar
aplaudir
queixar-se / reclamar
concursant
olla
cocodril
equip de rodatge
fotografia amb flaix
quinzena / dues setmanes
afortunadament
deixar
amagar
insecte
selva
escombraries
en viu
tronc
luxe
maquillatge
llumins
mirall
parafina
verinós, verinosa
rinoceront
xampú
fumar
serp
provisions
técnica de supervivència
participar (en)
tasca
paper higiènic
tractament
(tele)espectador, (tele)espectadora
cuc

estar entusiasmat amb
moment de realitzar el pagament i sortir d'un establiment
planxar
comprar
fer la bugada / rentar
inscriure's / participar en
No em/hi fa res / M'és igual
parar la taula
fer el llit
aprovar un examen
ordenar
cinturó de seguretat
enlairament
viu, visqui
entre
amfibi
monitor amb animacions
bebè
cervell
criatura
profund, profunda
desenvolupar-se
dinosaure
terratrèmol
medi ambient
entrar en erupció
erupció
experimentar
extingit, extingida
fascinant
ploma
alimentar
espantat, espantada
créixer
el més destacat / plat fort
ésser humà
prefereixo / preferiria
relacionar-se
interactiu, intercativa
pondre ous
mamífer
ment
Ni parlar-ne! / De cap manera!
potència
subministrar
selva tropical
rèptil
horrorós, horrorosa / espantós, espantosa
sorprenent
emoció
tortuga
volcà
cicle de l'aigua/hidrològic

anunci
audiència
bar
esquí de fons
avergonyit, avergonyida
esgotador, esgotadora
flaix
sota zero
ramat (n) anar/portar en rajada (v)
husky (gos)
 augmentat, augmentada
habitant
mitjans de transport
reconstruir
ren
rèplica
pell
trineu
neu
moto de neu
estendre's
turisme
centre turístic
tradicionalment
tundra
versió
noces
preocupat, preocupada

sorprès, sorpresa
comunicar
entusiasmat, entusiasmada
fascinat, fascinada
celles arrufades
bramar / rugir
algun lloc
cansat, cansada / fatigós, fatigosa

cansalada
corba
fer una reverència
comentari
comú / corrent
data
no estar d'acord / discrepar
animar / encoratjar
expressió facial
gest
abraçada
en canvi
opinió
respondre
silenci
silenciós, silenciosa
mirar fixament
foraster, forastera
superior, superiora
maneres a taula
treure's (les sabates)
amb aire pensatiu
confiança
antipàtic, antipàtica / poc amistós, amistosaanimació
animador, animadora / especialista en animació
discutir / barallar-se
fons
bufar
xef / cap de cuina
dissenyador, dissenyadora
cineasta
detalladament
individual / per separat
consultor informàtic, consultora
de grandària natural
aconseguir (fer alguna cosa)
director, directora / gerent
matemàtiques
mecànic, mecànica
procés
prometre
titella / marioneta
àrbitre, árbitra
rebutjar
pantalla
rodar (una pel·lícula)
tècnica de 'stop-motion'
guió gràfic
cirurgià, cirurgiana
ungla d'un polze
traductor, traductora
xiulet

àngel
lluminositat
botó
càlcul
xip d'ordinador
esborrar
deprimit, deprimida
foto digital
filtre
imatge
instantani, instantània
barrejar
píxel
prèmer
color primari
produir / generar
quadrat

intentar

estadi
os
fer reviure / retratar vívidament
acolorir / pintar
contactar
espectacular
reproductor de DVD
llibre adaptat
inspirar
productor, productora
escanejar
efectes especials
esquitxar
francament
per/a tot el món

posar

material
aterridor, aterridora
Example SentenceI bet you like computer games.
I don't often chat online.
It's too far to walk!
The film started at eight and finished at ten.
We jump over equipment and climb up ropes in gymnastics.
A I like dogs. B How about cats?
People fight with their hands or feet in karate.
I surf the Web and chat to people online.
I often surf the Internet to find out information.
A What about movies? B I watch DVDs.
A What else do you like? B Computer games!
I do yoga to relax my mind and body.

She keeps her purse in her bag.
I prefer to wear boots in the winter, instead of trainers.
Can I take a picture of you with my new camera?
My favourite clothes are jeans and sweatshirts.
I like to wear a dress in the summer.
Mum wears a hat to protect her head from the sun.
Monte Rosa is a high mountain. / The London Eye is 135 metres high.
Alexey and Kristin are holding hands.
He's wearing a short leather jacket.
My jeans are made of denim.
The juggler threw six balls into the air.
I wear a pullover when it's cold.
You must be quick to stop the thief.
He wore a smart shirt and tie to the job interview.
When you visit someone's home, you don't have to take off your shoes.
I wear shorts on the beach.
Girls have to wear a skirt at school.
I often wear jeans and a sweatshirt.
Can you take a picture of me with your camera?
The thief was tall and thin.
What's the girl in the orange top doing?
We were shown around the city by our tour guide.
You have to wear trainers when you go to the gym.
From March to May, the cherry trees come into flower in Japan.
Emma is wearing black trousers.
He's wearing a blue T-shirt.
It's raining so take an umbrella.
The thief stole her wallet, which had lots of money in!

It's easy to create an internet account.
Daniel Radcliffe is a well-known actor from the Harry Potter film series.
When you add two and two, you get four.
Mr Black is the boss of the company.
Rafael Nadal is a well-known sports celebrity.
Make sure your password has at least 6 characters.
It's easy to create an account.
I saw the doctor when I was ill.
Sign up and give your email address.
You can follow celebrities' lives on Twitter day by day.
I wear glasses when I'm reading.
I mainly use my computer for surfing the Internet.
The journalist is going to interview the famous actor.
I play computer games on my laptop.
I've got a sandwich for my lunch break at 12.30.
I want to post you a message online.
Kylie Minogue sang into her microphone.
Lee called the emergency number on his mobile phone.
The musician recorded his new song in the studio.
Add famous people to your network on Twitter.
The nurse looked after my sister in hospital.
Betty works in an office for a fashion magazine.
The PA organises the boss's diary.
You need to type your password to log in to your account.
I'm performing in the school play tonight.
Ask for your parents' permission before you go out.
The photographer took some beautiful photos on their wedding day.
The pilot safely landed the aeroplane.
I went to the desk and spoke to the receptionist about my appointment.
The reporter was waiting to interview the band.
Ask for your parent's permission to sign up for a Twitter account.
Digital cameras are really simple to use.
Twitter is one of the most popular social networking sites on the Internet.
Twitter is one of the most popular social networking sites on the Internet.
The doctor listened to my heartbeat with his stethoscope.
In class, you should listen to the teacher.
Emma sent a text message a few seconds ago.
I love reading his tweets on Twitter.
You choose a username and password to create an account.
The vet saved our dog's life!
The waiter took our order in the restaurant.
The World2day website has all the latest news.

2,500 years ago, Ephesus was one of the most important cities in the world.
A What are your favourite clothes? B It depends. I often wear jeans, but I like dresses in the summer.
I'm looking forward to seeing my girlfriend.
There's nothing in the fridge - it's completely empty.
To relax, I listen to music.
The sun is shining in the sky.
She loves to sit in the warm sunshine.
My brother doesn't always tell the truth.

There are 300 passengers travelling on the train.
They sell newspapers in this shop.
Harry Potter is the most successful movie series in film history.

The London Aquarium has over 365 kinds of fish.
Famous paintings are on display in the art gallery.
Picasso is one of the most famous artists of all time.
At the end of the lesson the school bell rings.
The London Eye is the slowest big wheel in the world.
The busker played music in the street for money.
The cathedral is the most important church in a city.
Christmas Day is on the 25th of December.
People often get married in a church.
You can climb to the top of the monument.
There's a clock tower at the top of the church.
We travelled in a coach to the museum.
The monument is the tallest stone column in the world.
On a double-decker bus, you can sit on the top or the bottom floor.
The column is exactly 61.5 metres tall.
I saw the Dinosaur exhibition at the museum.
My favourite film star is Brad Pitt.
The fire destroyed lots of buildings in the city.
There are many flowers in my garden in the summer.
In fact, Big Ben is really the name of one of the clock's bells.
I'm interested in the history of London - it's fascinating!
In London, there is always something interesting for people to see or do.
King Henry VIII had 6 wives.
Life in London is exciting - there are many things to see and do.
The market is a great place for shopping.
Don't miss the Chamber of Horrors!
There are models of famous people in the museum.
The building is very modern - it was only built a few years ago.
The Eiffel Tower is the best known monument in the world.
There are hundreds of old objects in the museum.
The pickpocket stole my wallet from my pocket.
He put his hand in the pocket of his trousers.
Electricity is made in a power station.
Learn about life in London from the Romans to the present day.
The Queen of England lives at Buckingham Palace.
There is a lot of salt in seawater.
We saw lots of famous buildings when we were sightseeing in London.
She's a famous TV star. / He's going to star in a musical in New York.
The monument is made of stone.
The model dinosaurs are up to ten metres tall.
It weighs over 13 tonnes.
At the aquarium, you can see unusual fish and water animals.
Emma weighs 60kg.
You can hear people whisper 30 metres away.
This is Picasso’s most famous work of art.There was a great atmosphere at the music festival.
We will dance at the ball.
There are parades of dancers at the carnival in Rio.
Most people celebrate New Year with their family and friends.
We can get cheap tickets because we're students.
The weather is extremely cold in the Arctic.
I like colourful clothes - red, yellow and blue.
Some people think classical music is rubbish, but I think it's really cool.
London is very cosmopolitan - people from different cultures live there.
People wear colourful costumes at the carnival.
Some parades have thousands of dancers all in the most amazing costumes.
The drummer played a big drum.
After many weeks without rain, everything was very dry.
At carnival, Rio is the most exciting city in the world.
There are stalls selling exotic food.
The tickets are very expensive to buy.
The music is fantastic at Glastonbury music festival.
Millions of people go to the carnival in Rio, including 3,000 foreign visitors.
In Europe, it's friendly to smile at strangers.
The streets are full of people.
Lots of people gathered in the giant stadium.
In summer, it gets extremely hot in the middle of the day.
The judges choose the best samba school.
There was a large crowd of people at the festival.
In China, New Year celebrations last 15 days.
The noise was so loud I couldn’t sleep.
It's very noisy; Leyla can't hear what Alexey is saying.
There are all-night balls with non-stop samba music.
This building is very old - it was built in 1895.
There was a parade in the street during the carnival.
Did you have fun at my birthday party?
This carnival is very popular. Lots of people enjoy it.
Notting Hill is a quiet part of London.
Lapland is a region north of the Arctic Circle.
It isn't safe to go off on your own at a festival.
They like samba in Brazil.
I'm A Celebrity - Get Me Out Of Here! is a very popular reality TV show.
A mouse is very small in size.
Notting Hill is a smart part of London - rich people live there.
You could hear the music really clearly through the sound system.
There is a spectacular view from the top of the monument.
The band came onto the stage and began to play.
The band is in front of the Mexican food stall.
During the Rio carnival, taxis are four times as expensive as usual.
It was warm so we sat outside.
Notting Hill Carnival is less well-known than Rio Carnival.

I want to change some money at the bank.
The thin man is standing behind the girl.
There's eight hours' time difference between London and California.
Can I book a flight for my holiday?
I want to get the Harry Potter book from the bookshop.
There aren't any empty tables in the café.
Change your money at the bank before you go on holiday.
She kissed her daughter on the cheek when she went to school.
Sarah needs some medicine from the chemist's.
A big crowd of people waited at the gate.
I need to book a flight to Spain for my holiday.
There are some beautiful roses outside the flower shop.
They were having tea at the front of the hotel.
I invited six guests to the meal.
At the salon, the stylist gave me a new haircut.
I got a hair cut at the hairdresser's.
Did you camp, or stay in a hotel?
She opened the present immediately.
Emma is stood in front of Ramón.
It's warm inside the house.
You need to look after someone when they are unwell.
A doctor gives you medicine when you are ill.
The famous church is near the monument.
The local newsagent's is the best place to buy newspapers.
The London Aquarium is next to the London Eye.
It's on television once a week, on Saturday evenings.
The post office is opposite the bank.
Most people escaped to the fields outside the city.
There are lots of bridges over the river Thames.
I went to the police station to report a crime.
Take your letter to the post office.
James gave me a birthday present.
Five students walked to school, and the rest came by car.
The girls were told to walk home together for their own safety.
People usually shake hands when they meet.
Arsenal are playing Manchester United at the Emirates stadium.
You need to stick a stamp on the envelope.
You can get some bread at the supermarket.
Can you answer the telephone?
You can book a flight at the travel agency.
I loved the film so much I saw it twice.
People have picnics under the trees.

Some people are good at getting backstage at a concert.
Bands are often late - they're bad at starting on time.
I should be able to see the band where I am standing.
Remember to bring your phone.
I ate a burger in the fast-food restaurant.
We're going to camp overnight at the festival.
I love the close contact with other fans at football matches.
We come for the close contact with the crowd.
Water covers more than two thirds of the Earth.
It is dangerous to walk on the road.
I have a job to earn money.
I'm a fan of music festivals. They're great!
I don't want to get up early tomorrow morning.
Leyla is good at dancing.
Not everybody likes heavy metal music.
Paul likes to listen to hip-hop.
The mud is horrible. I can't stand it!
Punk music is OK. I don't mind it.
I play trumpet in a jazz band.
He was the lead singer of the band.
Many people enjoy watching live music.
There are lovely people at festivals - they are very friendly.
It’s easy to make friends at festivals.
Everyone gets covered in mud when it rains at the festival.
The train arrived at the station on time.
The band played at an open-air concert.
Madonna sings pop.
Punk is very loud music.
I don't like queuing for toilets at festivals.
Eminem is a rap singer.
Reggae is popular in Jamaica.
Rock is played with electric guitars and drums.
Don't drop rubbish on the ground.
Salsa is popular in Latin America.
Security checked our bags at the music festival.
We are going to sleep in a tent tonight.
Soul is African-American music and singing.
I like staying up late at weekends.
Techno is modern dance music and is very fast.
Kurt likes sleeping in a tent.
It rained at the festival, and we got very wet.
There are stalls selling food from all over the world.

Italy celebrates the arrival of the new year with fireworks.
I need a drink as soon as possible - I'm very thirsty.
You burn a candle to give light.
In Italy, they light a candle at New Year.
There was a celebration when the football team won.
People drink champagne at midnight at New Year.
In China, a dragon parades through the streets at new year.
She put the letter into the envelope.
People celebrate Guy Fawkes Night by watching fireworks.
I hear you have an exam today. Good luck!
Grapes are my favourite fruit.
Everyone sends New Year greetings cards in Japan.
They say 'Happy New Year!' to each other at midnight.
How long do New Year celebrations last in China?
On New Year's Eve in Italy, everyone eats lentils.
We should light a candle - it's very dark.
Make a wish then blow out the candles.
In Brazil, people wear white clothes on New Year's Eve.
In Japan, they eat special noodles on 31 December.
I always keep my money in my purse.
They eat a lot of rice in India.
The bells ring 108 times.
Tomato soup is really tasty.
The Diwali festival is the start of the Hindu New Year.
I quickly packed my suitcase.
They throw flowers into the sea.
In Italy, it is tradition to put a candle in the window at New Year.
On New Year’s Day people drink sake , traditional Japanese rice wine.
In Venezuela, people wear yellow underwear under their clothes to bring good luck.
He surfed on a big wave in the sea.
People often drink wine to celebrate New Year.

We wrote a poem about our school trip.
My most valuable possession is my mobile phone.There weren’t many buildings left after the Great Fire of London.
Walt Disney studied at art school in New York.
Were you asleep all morning?
The baker put some fresh bread in the oven.
I usually write with a ball-point pen.
Shakespeare was born on 1 April 1564.
Jukkasjärvi has become a tourist centre.
They were sailing on a big boat.
Brandy is an alcoholic drink.
He walked across the bridge.
We are going to build an igloo in the snow.
Pepys buried things in his garden.
My friend always puts butter on her toast.
You can drive up the mountain in a car.
The fire was close to the church.
Samuel Pepys described the fire in his famous diary.
Christopher Wren designed St Paul's Cathedral.
The fire destroyed many famous buildings.
Samuel Pepys wrote about the fire in his diary.
The family had a lucky escape from the fire. / People left the city to escape the Great Fire of London.
On the first night, the temperature was -31˚C.
The candle's flame burned brightly.
Gill Brown travelled to the Arctic for charity.
Flying in a helicopter was really exciting!
I put the clothes in his drawer.
The fire reached tall buildings full of inflammable things.
Edison invented the lightbulb.
The cathedral was completed 35 years later.
Luckily, the fire didn't cross the river.
I made a phone call to my friend.
Pepys and his wife left their home in their nightclothes.
Oil is very flammable.
Kristin is returning to Switzerland on 31st August.
He saw houses on fire.
I have to pack my suitcase.
The animator uses the storyboard to plan the film.
William Caxton printed the first book in English in 1475.
The train takes a very long time to reach the top of the mountain.
We're returning to the hotel at 5.30pm.
You can see lots of smoke from the fire.
They're going to have a tour of the film studio.
I like sugar on my pancakes.
Disneyland was one of the world's first theme parks.
Walk down James street and then turn left.
When she arrived in New York, she couldn't find her passport.
The wind quickly carried the flames to the River Thames.

There were hundreds of steps and it took ages to walk up them.
2,500 years ago, Ephesus was one of the most important cities in the world.
The famous architect Christopher Wren designed St Paul's Cathedral.
The film was brilliant, I really enjoyed it.
St Paul's Cathedral burnt down in 1666.
The building of the cathedral was finally complete.
We must find somewhere to stay soon - I'm exhausted.
Hi, guys. Did you all have fun this morning?
We had fun at the carnival.
He was too lazy to get out of bed.
The Sami people are the original inhabitants of Lapland.
Wren didn't receive the second half of his payment for his work until the cathedral was complete.
The actor's performance was brilliant.
He received payment for his work on the cathedral.
A rock crashed through the roof of a house.
There were 20 steps up to the second floor.
The building had a thatched roof.
She was tired after walking around all day.
He didn’t get paid until the work was complete. / The Eiffel Tower was the tallest monument in the world until 1930.

How do cameras actually work?
My ears were ringing for hours afterwards.
As far as we know, there's only one other case where a person survived a meteorite strike.
Things won't be easy there at first.
He saw a ball of light in the sky.
There was an enormous bang, like thunder.
I'm really keen on science.
I ride my bicycle to school every day.
Meteorites burn up in the atmosphere.
There's only one other case where a person survived a meteorite strike.
It's extremely rare for meteorites to hit people - the chance is about 1 in 100 million.
I worked on the science project with my classmate.
Meteorites are magnetic because they contain iron.
Lee called the emergency number on his mobile phone.
There was an enormous bang.
We didn't have enough time to rehearse properly.
Experts think it was travelling at about 500 kilometres per hour.
Shakespeare's plays were extremely popular.
Don't fall into the river!
Carrie went home early because she wasn't feeling well.
Don't drop rubbish on the ground.
It hit the ground so hard.
He shouted angrily at the boy who hit him.
It made a hole in the road.
A housewife stays at home to cook and clean.
Meteorites contain iron.
Most meteorites land in water.
Meteorites are magnetic because they contain iron.
The meteorite crashed to Earth.
It's nearly 7 o' clock.
The noise was so loud that my ears were ringing.
Lee was sailing when he fell overboard.
I suddenly felt a pain in my hand.
It's extremely rare for meteorites to hit people.
The red-hot rock burnt the schoolboy's hand.
A speedboat rescued them from the storm.
The boat hit a rock.
He went up into space in a rocket.
The schoolboy quickly ran to the classroom.
We crossed the sea on a ship.
Jen was sitting on the sofa with her friends.
He was the first person to travel in space.
I thought I saw a spaceship in the sky.
A speedboat rescued them from the water.
I'm still trying to learn my lines.
A teenage boy survived a meteorite strike.
A bus stopped suddenly in front of me.
The boy survived the meteorite strike.
Romeo and Juliet tells a story of a young couple in love.
There was a rumble of thunder in the distance.
Gerrit took a tiny piece of rock to school.
He whistled a lively tune.

Shakespeare joined an acting company at the theatre.
Charles Dickens' books are still bestsellers.
The Library of Celsus was built between AD110 and 135.
They are going to Arsenal by underground.
She is leaving the UK for a new career in Hollywood.
Two friends collected all his plays and published them.
Dan doesn't want to continue his education.
Shakespeare's death was in 1616.
After leaving school, Charles Dickens worked in a factory.
Shakespeare achieved fame as a playwright.
Finally, we arrived at the hotel.
He found fortune and success in London.
A major attraction in Lapland is the Ice Hotel.
Walt Disney married Lillian Bounds in 1928.
I start work in Hollywood next month.
Charles Dickens wrote many famous novels.
Charles Dickens was a famous novelist.
Shakespeare was a part-owner of the Globe Theatre.
Shakespeare wrote a famous play called Romeo and Juliet .
Shakespeare quickly became a well-known playwright.
The first public theatre opened in London in 1567.
They published all Shakespeare's plays in 1623.
Shakespeare was a rich man.
MP3 players will soon replace CDs.
Shakespeare's plays were a big success.
There's comedy and tragedy in this fast-moving show.
In his will, he left his wife his second-best bed!
Shakespeare is one of the most famous writers in the world.

I love eating chocolate biscuits.
We parked in the car park.
An Italian explorer discovered New York harbour.
Deer and foxes live in the forest.
The grammar of American English is very similar to British English.
They sailed into New York harbour on a yacht.
Something that is nonsense seems very silly.
A train travels on a railway.
Please put your rubbish in the bin.She started performing as a child actor in soaps on Australian TV.
Adjectives are descriptive words.
Dan can’t ride a bike because dyspraxia affects his coordination.
She is fantastically attractive. Very, very beautiful.
Some boys bullied Dan at school.
Dyspraxia affects a person's coordination.
Daniel isn't going to go to university - unlike his co-star Emma Watson.
It’s hard for him to do up his shoes.
Daniel Radcliffe suffers from dyspraxia, which affects his coordination.
It's important to have a good education at school.
She is fantastically intelligent. Very, very clever.
I watched a good film on TV last night. / Hidden cameras film everything they do.
I think earthquakes are very frightening!
In the future, Daniel Radcliffe wants to be in a musical.
My handwriting is quite messy.
His friends make him happy.
I enjoy working hard.
Are the winners going to have a party with the actors?
It has a height of over 2 metres.
Humans are the most intelligent mammals in the world.
A little-known fact is that Dan can't ride a bike.
He's going to star in a musical in New York.
Try to write neatly so we can read it.
The Harry Potter films overtook James Bond as the most successful movie series in film history.
We had an extra rehearsal to make sure we knew what we were doing.
They're going to rehearse the scene again.
He's sensitive about his height because he's quite short.
Scrubs is a medical drama series.
In Scrubs, the doctors treat patients with serious illnesses.
There are three stages where bands play.
Are they going to have a tour of the film studio?
He suffers from dyspraxia.
We're going to surf at the coast.
He wants people to take him seriously as a stage actor.
Daniel Radcliffe spent his teen years making the eight Harry Potter films.
Daniel Radcliffe isn't going to go to university after school.
Unlike traditional cameras, digital cameras don't use a film.
Daniel Radcliffe stars as the boy wizard in Harry Potter .

You're afraid of heights.
They're going to appear on a TV quiz.
Tape recorders weren't available in the USA until 1948.
CDs are more popular than cassettes.
MP3 players will soon replace CDs.
Thomas Edison invented the phonograph, which recorded sound on cylinders.
Compact discs appeared in 1982.
Only a few children were chosen for the trip.
Charles Tainter invented the first flat disc record.
Sony introduced the Walkman in 1979.
Satellite navigation systems are wonderful inventions.
The meal starts late in the evening.
The invention of the LP meant that people could hear more music on each record.
More and more people buy internet-based MP3 players.
Until the 1920s, most people listened to music on cylinders on a phonograph.
I prefer cold weather to hot weather.
Charles Tainter invented the first flat disc record. / They record the actor's voices.
MP3 players will soon replace CDs.
Years ago people recorded concerts on tape.
Tape recorders were available in the USA in 1948.

£5,000 – for one night! That’s absurd!
We use adverbs of manner to describe how we do something.
He shouted angrily at the boy.
People who don't listen make me angry.
I'm afraid she thinks you acted badly.
Bands enjoy playing at Glastonbury.
The bed felt really comfortable.
Is everyone sitting comfortably?
I'm afraid I can't get tickets for the concert.
The director isn't going to use your scene in the film.
Scrubs is a drama series set in a hospital.
The meteorite was falling fast enough to make a hole in the road.
She walked happily down the road, smiling at everyone.
I’m afraid I can’t get tickets for the concert.
The man shouted loudly so his friend could hear him in the crowd.
I don’t understand – it doesn’t make sense.
The salesman had a rude manner.
The musician began to play his guitar.
The actors they needed a longer rehearsal to get the scene right.
She's usually nervous when she meets people.
She looked nervously round the curtain at the audience.
We didn't speak too fast, we just spoke normally.
A noun is a person, a place or a thing.
We weren't acting, we were being ourselves.
Shakespeare's plays were extremely popular.
I'm pleased that I am seeing my friends tomorrow.
The receptionist politely answered the telephone.
My favourite TV programme is Scrubs.
We didn't have enough time to rehearse properly.
She thinks they spoke too quickly.
Please sit quietly and listen to the teacher.
My boss isn't polite - he often speaks rudely to me.
She felt sad when she left her friend's house.
She sadly waved goodbye to her friends.
The actors filmed a new scene yesterday.
The show is now the longest-running American sitcom.
Steve thinks they spoke too slowly.
It's nice to spend time with my family.
I’d love to see a play at the Ice Globe theatre!
Walt Disney's wife thought of the name Mickey Mouse.
He’s happy because he did well in the test.
A I can't get tickets for the concert. B What a shame!

The show is action-packed with drama and excitement.
The first broadcast of Ugly Betty was in 1999 in Columbia.
The businessman had a meeting at the bank.
Please listen carefully and don't make too much noise.
Walt Disney made the first cartoon movie with sound in 1928.
People in over 70 countries follow the activities of the cartoon characters in The Simpsons .
Famous people talk about themselves on chat shows.
The clever girl got excellent exam results.
The TV series Walking With Dinosaurs is the world's most watched documentary.
The football team won the match easily.
I watched the latest episode of my favourite television show.
Ordinary people suddenly discover they can do extraordinary things, e.g. a politician can fly.
The television show is very fast-moving with lots of action and events.
I enjoy watching people compete on game shows.
A gerund (-ing form) is a noun formed from a verb.
He ate his dinner hungrily.
People with serious illnesses go to hospital.
Springfield, USA is an imaginary city in The Simpsons .
Use the infinitive form of the verb.
Medical drama series are always popular.
The Simpsons are a middle-class family living in Springfield, USA.
They're looking for the murderer who killed the young man.
The band performed on the music programme.
There is a news programme on TV every day.
On your birthday, do you do something special or have an ordinary day?
He was a patient at the hospital.
The politician gave a speech in the local town.
A preposition shows place, direction, time, etc.
Betty Suarez isn't a pretty girl.
Two people escaped from prison.
I , You , We and They are all pronouns.
I'm A Celebrity - Get Me Out Of Here! is a very popular reality show.
There was an emergency in a recent episode of Scrubs.
I love films about romance.
The Simpsons is a satire of middle-class American life.
James likes to watch science fiction programmes about aliens.
Springfield, USA is the setting for The Simpsons.
The Simpsons is the longest-running American sitcom.
My favourite soap is Coronation Street.
Boys love to watch sports programmes on TV.
Matt Groening substituted Bart for his own name.
Will they succeed in saving the world?
The TV series takes place in Santa Lucia.
Strictly Come Dancing is one of the world's most popular TV talent shows.
Sarah drank the water thirstily.
Thrillers are really exciting to watch.
In Ugly Betty , there's often trouble in the office.
A verb is an action word, and can be regular or irregular.
An adverb describes a verb, adjective, adverb or phrase.
Walk along Regent’s Canal.
What are the arrangements for the theatre trip on Saturday?
On Sunday we're taking a boat trip on the canal.
Walk down to the Strand and turn right.
Emma and Jay are in the Natural History Museum.
This is a perfect holiday - I'm having a great time!
Emma sent a postcard from Edinburgh to her parents.
You can take a boat trip past the Eiffel Tower, the Louvre, and Notre Dame Cathedral.
When you get to Trafalgar Square, turn right.
Take the underground to South Kensington.
The bird flapped its wings and flew into the sky.
The zoo works hard to protect wildlife in danger on our planet.

A Can I have a glass of water? B Certainly. Coming right up!
I had a tomato and cheese pizza.
A countable noun has a plural.
A customer buys things in a shop.
Milk, butter and cheese are dairy produce.
The Surprize pizza has cheese, tomatoes, spinach and a fried egg.
There is too much garlic in this dish. It’s too strong.
Can I have some ham on my pizza, please?
Honestly, you’re hopeless!
You always forget your money. Honestly, you're hopeless!
She made a list of the things to take with her.
I'm a vegetarian so I don't eat meat.
Have you got any pizzas with mushrooms?
The Mediterranean pizza has cheese, tomatoes, onions and olives.
I don't like onions - they're too strong.
The waiter arrived and we ordered our meal.
You can buy red, green, yellow and orange peppers.
A pineapple is a tropical fruit.
You can have lots of different toppings on a pizza.
Something is used to refer to a thing when you do not know what it is.
Spinach is a vegetable with dark green leaves.
Let's choose something to eat. I'm starving!
An Original pizza is just cheese and tomatoes.
An uncountable noun has no plural.
This is a vegetarian pizza – it has tomatoes, olives and mushrooms.
The GPS satellites are about 20,000 kilometres above the Earth.
The atomic clocks tell the time to an accuracy of one second in 300,000 years.
The satnav is usually accurate to 20 metres anywhere in the world.
Walk across Trafalgar Square.
A satellite is an artificial object in space.
Atomic clocks are very accurate.
He carried on driving until his taxi got stuck in the mud.
Did you have to catch a bus to school?
A man who followed satnav directions drove off a cliff.
I gave the tourist directions to the hotel.
A man using a satnav found himself on the edge of a cliff.
Drivers sometimes get lost and end up in the wrong street.
The GPS satellites have clocks which tell the exact time.
Explain why you think your item is essential.
His taxi got stuck in the mud.
There are more than 20 satellites in the Global Positioning System (GPS).
Turn left into Southampton Street.
The satnav told me to keep going.
Walk past the museum and it's on your right.
A satnav can calculate its position from one satellite's signals.
Early explorers sailed round the world.
How many stops are there on bus route 7?
Satellites control many aspects of modern life.
Drivers can use satnavs to tell them their route.
The satnav works out where it is several times a second.
Walk through the market and turn left into Southampton Street.
Turn left outside the school and walk to the bus stop. / When you come out the underground, turn right.
Walk up the hill from the city centre.
The satnav user needs to give it accurate information.
How do satnavs work out their position?
It's a big building on the left. You can't miss it!

An abbreviation is a short form of a word.
An adjective describes a noun or pronoun.
I'm going on an adventure holiday in Africa.
What advice would you give to someone lost in a big city?
An auxiliary verb is used with another verb to show its tense or form questions.
Pack your backpack yourself.
I'm going backpacking around the world.
Backpacking is a way of travelling cheaply as a tourist.
Polyester is a cloth made from artificial material.
My T-shirts are made from cotton.
A daypack is a small rucksack for use in the day.
Polyester clothes are easy to wash and dry.
Check that all your stuff fits in your bag.
You should wear lightweight trousers instead of jeans.
Use your mobile to keep in touch with your parents.
And last but not least, don't forget your mobile.
Remember to pack your lightweight trousers instead of jeans.
In 1303, there was a massive earthquake.
Her dress was made from colourful material.
You can take a minibus to Ephesus from the nearby town of Selçuk.
She bought a paperback book to read on the journey.
It's a good idea to have some things in your daypack to help you pass the time.
It's a good idea to pack some playing cards to help you pass the time.
A plural word refers to more than one person or thing.
A polyester T-shirt dries more quickly than a cotton one.
It's terrible weather; don't forget to wear your raincoat.
There won't be room in the minibus for a big suitcase.
A singular word refers to one person or thing.
Somebody is used to refer to a person when you do not know who they are.
Check that all your stuff fits in your bag.
Can I make a suggestion?
Steve wears a suit in the office.
Take a fleece instead of a wool sweater.
Remember to pack your swimming trunks!
They built the Pharos in the third century BC.
He looks very smart in his shirt and tie.
Here are our favourite travel tips to help you get ready for the trip.
Forget your raincoat and pack a waterproof jacket - it's much lighter.
My wool sweater is very warm. / These gloves are made of wool.

A There isn't any steak or fish. B Never mind, we'll have the two special pizzas please.
There are poisonous snakes and spiders in the area!
I love meat - my favourite meal is steak and chips.
We waved our flags in the air.

Computer games are really addictive.
I can't afford designer clothes - I don’t have enough money.
You can't dance to classical music.
They definitely worry too much.
Is it important to wear designer clothes?
Some girls go on diets and get much too thin.
I mainly use my computer for homework and revising for exams.
They can't afford the latest fashions.
I just make my own clothes - I'd like to be a fashion designer.
I can't wait to have more freedom and responsibility.
I get on OK with my parents.
I know a guy and he spends hours playing computer games.
I try to eat a healthy diet - lots of fruit and vegetables.
She'd like more independence from her parents - they try to organise her life.
My parents still treat me like a kid - they always want me home early.
The World2Day website has all the latest news.
I mainly use my computer for homework.
My parents try to organise my life.
What percentage of teenagers eat a healthy diet?
It's your responsibility to take the dog for a walk.
Look back through the book and revise what you have learnt.
I usually spend money on clothes and magazines.
The estimated total of speakers of English is two billion.
My parents treat me like a kid!
My parents trust me - they know I make the right decisions.
I was upset because I couldn't afford the dress I liked.
Buying expensive jeans is a waste of money, really.Have you recorded anything?
She broke the plate when she dropped it.
Cheer up, you don't need to be sad.
You get milk from cows.
They mustn't forget the dangers of the jungle.
Richmond Park has a large number of red deer.
The ducks swam in the lake.
There isn't enough time to see everything.
London also has several city farms, where you can see sheep, pigs, cows and goats.
A giraffe is the tallest mammal in the world.
The farmer kept cows and goats on the farm.
You must have a shower before you swim.
Why aren't you talking to Emma? Have you had an argument with her?
A hippo has thick grey skin and lives near water.
I have tried to talk to her, but she's been horrible to me.
The boys joked about it raining, but then the raindrops began to fall.
The lion roared angrily.
You mustn't make a noise in the library.
Monkeys live together in big groups.
London has more parks and open spaces than most other large cities.
The fat pig rolled in the mud.
The zoo works hard to protect wildlife in danger.
It’s rude to stare at strangers.
Sheep have their lambs in spring.
You can take someone with you to the party.
The zoo has many species of animals.
Hyde Park is a good place to see squirrels in the trees.
Tigers are a member of the big cat family.
There are also ducks and other wild birds in the Serpentine Lake.
Zoos protect wildlife in danger on our planet.

I leave the office at lunchtime to get some fresh air.
We had to be at the airport very early to catch our flight.
I've never met anyone famous.
Have you ever flown anywhere?
As you know, magnets have north and south poles.
A magnet is a piece of metal which attracts objects that contain iron.
The Maglev train has an average speed of 250 km/h.
Maglev trains do not have brakes to stop the train.
The bus driver smiled as I got on the bus.
I waited for the bus at the bus station for half an hour.
We ran down the road to the bus stop.
I buy a bus ticket on the bus every morning.
Pick up a bus timetable to find out when the buses run.
The car driver drove slowly on the wet road.
The car engine was very noisy.
The car park was full of cars.
Shanghai in China has the first high-speed commercial Maglev train.
They had lots of cushions on the sofa.
Maglev transport has been a dream for over 100 years - and now it is a reality.
The world's first electric underground railway is more than 100 years old.
Kylie is a household name everywhere.
The trains float on a cushion of air.
The Japanese high-speed train has a speed of 350 km/h.
Imagine a train with no engine, wheels or brakes.
There has never been so much interest in it before.
The Eurostar links the UK with France and Belgium.
Magnets have north and south poles.
Maglev stands for magnetic levitation - magnets left the trains and move them forward.
Opposite poles attract, so north and south poles stick together.
Powerful magnets in the Maglev track and on the trains lift them and move them forward.
You can practise train driving on this simulator.
When you put two north or south poles together they push away from each other.
We saw an old railway engine in the train museum.
A young woman drove onto a railway line in front of a train.
You can buy your train ticket at the railway station.
The train moved slowly along the railway track.
Maglev transport was a dream but now it's a reality.
Poles that are the same repel each other.
You can practise train driving on the simulator.
France has the TGV with a top speed of 350 kilometres an hour.
Opposite poles attract, so north and south poles stick together.
Many people think that high-speed trains are yesterday's technology.
The train driver climbed onto his train.
The train arrives at the train station at two o'clock.
My train ticket to London was very expensive.
Let's check the train timetable to find out when the train leaves.
We could travel by tram instead of bus.
The tube is the oldest underground railway in the world.

Steve has satellite TV at home with over 100 channels.
We had to stand all the way because the train was so crowded.
There aren't any empty tables in the café.
Everyone in the group was making a video.
They had a picnic outside on the grass.
I haven't got any expensive jewellery.
The queues get very long - there are six million visitors every year!
We have satellite TV at home with over 100 channels.
When people visit London, they want to see all the sights.
You don't have to come to the stadium, but you'll miss something really exciting.
She is the singer because she has the best voice.

The statue is absolutely stunning - one of the wonders of the world.
We went to visit the ancient temple ruins.
We travelled from England to France on the ferry.
The Alhambra in Spain is a fortress with beautiful palaces.
There was a fountain in the middle of the lake.
It's a good idea to buy your ticket in advance.
She returned her books to the library.
You can take a lift up the tower.
Visitor numbers are limited, so it's a good idea to buy your ticket in advance.
The Cristo Redentor statue is on top of the Corcovado mountain in Rio.
The Queen lives in a palace.
It also has lovely gardens and with fountains and waterfalls - it's like paradise.
You're pulling my leg! I don't believe that!
The reason so many tourists go to the Eiffel Tower is because there's a fantastic view from the top.
Make sure you sit on the right-hand side.
We visited the old church ruins last week.
You must cycle and drive on the left-hand side of the road.
A statue is large stone or metal model of a person or animal.
There's a little train that climbs up the side of the steep mountain.
When they got to the top, there was a stunning view of the valley below.
The Temple of Artemis is one of the seven wonders of the ancient world.
We could see a large waterfall on the side of the mountain.
They must spend the whole night alone in the jungle.
The Temple of Artemis is one of the seven wonders of the ancient world.
The Statue of Liberty is in New York Harbour and it's world-famous.

The Pharos was a great lighthouse which showed ships where the city and harbour of Alexandria was.
Maglev stands for magnetic levitation.

No one has ever wanted to stay here before.I asked the star for her autograph so she wrote her name in my book.
They had very basic supplies in the jungle.
The celebrities in the jungle must survive by eating rice and beans.
The celebrities must learn emergency treatment for snake bites.
The celebrities often get bored because they have no contact with the outside world.
The celebrities spend up to a fortnight in a camp in the Australian jungle.
The last person wins a lot of money for charity.
They used a chopping board to prepare the vegetables.
The audience clapped at the end of the show.
The celebrities complain because they're hungry.
One contestant had to walk through water full of crocodiles.
They stirred the food in the cooking pot.
The water in the jungle is full of crocodiles.
The celebrities in the jungle only see the show's presenters and film crew.
You must not take flash photographs inside the studio.
The celebrities spend up to a fortnight in the jungle.
The small crocodiles were real, but fortunately the largest crocodile was plastic!
The celebrities must give up luxuries in the jungle.
Animals often hide in the bushes.
They must eat insects and worms.
They mustn't forget the dangers of the jungle.
Please don't drop litter in the street.
They filmed a live show.
At the centre of the camp is a log fire.
The celebrities have to live without luxuries.
She’s not allowed to wear make-up to school.
The celebrities are allowed 10 boxes of matches for lighting the fire.
I looked at my face in the mirror.
There was no electricity so they used paraffin lamps.
There are poisonous snakes and spiders in the area.
A rhino is a very big animal with a horn on its nose.
She rinsed the shampoo out of her hair.
You mustn't smoke in the studio.
The snake slid through the grass.
The group gets basic supplies to live on.
Before they go, they must learn basic survival techniques.
The celebrities who take part in the program must give up luxuries.
The celebrities choose who must do the tasks to win extra food.
We need more toilet paper in the bathroom.
If you have a snake bite you need emergency treatment.
The TV viewers choose who does the task each day.
Tom found a worm in the soil.

I'm into playing football - it's great fun.
You have to pay at the checkout.
I've washed the clothes. Can you do the ironing?
Mum usually does the shopping at the supermarket.
Can you do the washing up after dinner?
You must be over 16 to enter the competition.
A You'll miss something exciting. B I don't care!
Shall I lay the table for breakfast?
Please make the bed when you get up.
Sarah was very happy. She passed her exams.
You must put away your things and tidy your room.
On an aeroplane, you have to wear a seat belt for take-off and landing.
You have to be at the airport two hours before take-off.
The dinosaurs come alive in our exciting animated display.
Experience the danger of life amongst the dinosaurs.
Amphibians can live both in water and on land.
The dinosaurs come alive in our exciting animated display.
Mammals feed their babies with milk.
Scientists still don’t fully understand how the human brain works.
Some sea creatures live so deep they have to provide their own light.
The sea creatures lived deep under the sea.
Test your mind and body to understand how they grow and develop.
The last dinosaur died 65 million years ago.
Earthquakes damaged the lighthouse.
Human beings are changing the environment.
I'm frightened the volcano will erupt.
The eruption of a volcano in Iceland last year affected air travel.
Experience the sights and sounds of a rainforest.
Dinosaurs became extinct around 65 million years ago.
This is a fascinating exhibition - it's really interesting.
Rebecca found a bird's feather on the ground.
Mammals are animals which feed their babies with milk.
I'm not frightened of snakes.
Some plants grow from a seed.
These exhibitions are just a few highlights from the Natural History Museum.
See how human beings are changing the environment.
I'd rather look at snakes than dinosaurs.
The exhibition shows how living things interact with each other.
The exhibition was really interactive, and there was lots to do.
The chickens lay eggs every morning.
Humans are the most intelligent mammals in the world.
Test your mind and body in the human biology exhibition.
A Would you like to do a parachute jump? B No way! I'm afraid of heights.
They felt the power of the earthquake beneath them.
The moon provides light in the night sky.
You can experience the sights and sounds of a rainforest.
A lizard is a type of reptile.
Find out how shocking an earthquake feels in an earthquake simulator.
There are lots of surprising fish in the exhibition.
Experience the thrill of the animated show.
In the exhibition, you can see a 150-year-old giant tortoise.
Discover what happens when a volcano erupts.
You can follow the water cycle on a huge video wall.

I saw an advertisement for an eight-day trip to the Arctic.
She sang Dancing Queen to a worldwide TV audience of four billion people.
We ordered our drinks from the bar.
A popular activity in Jukkasjärvi is cross-country skiing.
She was really embarrassed when she fell off her sledge.
She found the whole trip absolutely exhausting.
The Northern Lights flash across the night sky.
It's freezing in winter.
There was a herd of reindeer in the field.
I saw an advertisement for a trip to the Arctic running a team of husky dogs.
The size of the puddle increased quickly.
The Sami people are the original inhabitants of Lapland.
A snowmobile is an important means of transport for the Sami people.
They have to rebuild the Ice Hotel in Sweden every year because it melts in the summer.
They travelled on sleds pulled by huskies or reindeer.
The Ice Globe theatre is a replica of the Globe Theatre in London.
You sit on ice seats covered with reindeer skins.
In Lapland, people travel on sleds pulled by husky dogs.
They travelled across the snow on sleds.
The Sami people use snowmobiles to travel across the tundra.
Lapland is a region north of the Arctic Circle, stretching across four countries.
The increased tourism in Lapland is helping to keep the Sami culture alive.
Jukkasjärvi has become a tourist centre - there is lots to do there!
Traditionally, the Sami lived by herding reindeer.
There are no trees in the tundra because it's too cold.
There's a 70-minute version of Shakespeare's Hamlet .
The ice church is very popular for weddings.
I was worried about the flight because I don't like flying.

I was amazed by the fish in the museum.
We use words to communicate with people.
They're her favourite band so she's really excited.
We were fascinated by the Tyrannosaurus Rex.
The boy had a frown on his face - he wasn't very happy.
The lion roared loudly in the jungle.
We must find somewhere to stay soon.
It had been a long and tiring day.

Everyone has bacon and eggs for breakfast.
There was a sharp bend in the road.
In Japan, people bow when they meet each other.
It's polite to respond during conversations and to make comments to show you're interested.
In Finland, it's quite common for people to stay silent when someone is talking to them.
Joe and Maria went to the cinema on their first date.
I disagree with you. You're wrong!
He encouraged me to learn the guitar and I’m very grateful.
Our facial expressions show the way we feel.
She brought flowers as a kind gesture.
Men in the Arab world often hug and kiss each other on the cheek.
Chinese teenagers don't usually start conversations with adults. In contrast, American teenagers are encouraged to.
I disagree. My opinion is different from yours.
In Britain, it's polite to respond during conversations.
The silence was broken by the sound of the bell.
It was silent in the room. Paul couldn't hear anything.
In Britain and the United States, it isn't polite to stare at strangers.
In most of Europe, it's friendly to smile at strangers.
In many Asian countries, it's rude to look people in the eye, especially a superior, such as a teacher.
It's important to have good table manners at a dinner party.
You don't have to take off your shoes when you visit someone's home.
Indians often look long and thoughtfully at people they don't know.
In western cultures, people look each other in the eye to show interest and trust.
The unfriendly man ignored his work colleague.Computer animation brought dinosaurs to life.
The animator uses the storyboard to plan the film.
Emma told Ramón and Jay to stop arguing about football.
The designer plans the background for the animated film.
The referee blew his whistle twice.
The chef prepared the food in the kitchen.
The designer plans the background for the film.
The film-maker shoots the film.
They planned the film in detail.
The 'stop-motion' technique uses thousands of individual pictures of puppets.
The IT consultant fixed our computer.
Some of the puppets are life-size and others are no bigger than a thumbnail.
Jay managed to get Emma an ice-cream.
The manager told his assistant what to do.
We use calculators in mathematics to work out answers.
Jay loves cars, so he'd like to be a mechanic.
During this process, the computer makes millions of calculations in a few seconds.
I promise to phone you tomorrow.
They make puppets of the characters.
The referee blew his whistle at the end of the match.
Emma refused to dance with Jay.
When you scan a picture, you see it on your computer screen.
They are ready to shoot the film.
The 'stop-motion' technique uses thousands of individual pictures of puppets.
The animator draws a storyboard, a series of pictures of the film.
A surgeon is a doctor who does operations in a hospital.
The puppets are tiny - they are no bigger than a thumbnail.
The translator changes words into another language.
Karl loves blowing whistles, so I think he'd like to be a referee.

It's a statue of an angel.
Each pixel records the brightness of the light.
Press the button on the camera to take the picture.
I did a calculation to work out the answer.
Cameras have a computer chip covered in millions of pixels.
If you don't like the pictures, you can delete them.
Some people get depressed when the weather is bad.
I store my digital photos on my laptop.
There’s a filter in front of each pixel, so it ‘sees’ only one of the three colours.
A camera image is formed when light comes through the lens.
Digital cameras produce instant photos.
If we mix red and green, we get yellow.
Each pixel records the brightness of the light.
If you press the red button, the TV comes on.
There are three primary colours of light: red, green and blue.
Digital cameras produce instant photos.
A pixel is a square on a computer chip.

I'll have a go at your quiz, but I don’t know much about sport.

The Walking With Dinosaurs live show takes place in an arena.
There are lots of bones in a dinosaur's body.
Computer animation brought dinosaurs to life.
He coloured the picture blue.
Use email to contact other learners of English.
It uses dramatic special effects to show these huge animals running.
I put the DVD in the DVD player.
I must read a graded reader every month to improve my reading.
The TV series inspired a live show.
The producer of the TV series spent a long time working on the show.
Scan the model into the computer.
The special effects in the film were very dramatic.
She splashed me when she jumped in a puddle.
To tell the truth, I'd prefer to stay at home than go to the party.
Millions of people worldwide have seen Walking With Dinosaurs .

You must set the time and channel if you want to record the programme.

You will need special equipment if you go skiing.
It was a terrifying experience. I don't want to do it again.
As far as we know, there’s only one other case in the country!

								
To top