Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Surya News 10th page 6

VIEWS: 3 PAGES: 1

									                                                                                                         {ç³çÜ…WçÜ*¢, Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ            çÜ…„óüÐèþ*°² Ðèþ$¯èþ… °f…V> ç³ÇÆæÿ„ìü…^èþVæüË$Væü$™é…' A° Æ>{çÙt糆 A¯é²Ææÿ$.
ôV’≤<äsêu≤<é
                                    <ëyê˝À¢ C≤|ü´+‘√ »q+˝À ìdüŒèVü≤
                                  ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : §óþÔèý…ÌZ° ¯éÅÄæý$Ý릯éËÌZ §éÐéË Ñ^éÆæÿ×ý çÜ$©Ææÿƒ M>Ë…
                                                                                                         ç³sìýçÙxÐðþ$O¯èþ, çÜÓ™èþ…{™èþ, °Úëμ„ìüMæü
                                                                                  ¯éÅÄæý$ ÐèþÅÐèþçܦ E¯èþ²ç³μsìýMîü §æþ$Ææÿ§æþ–çÙtMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐéçÜ¢ÐèþÐóþ$Ñ$r…sôý ¯éÅÄæý$
                                                                                                                                    Ðèþ$«§æþÅÐèþÇ¢™èþÓ… BÐèþÔèýÅMæü™èþ Væü$Ç…_ ¯èþVæüÆ>ËÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ {ç³^éÆæÿ… ^óþõÜ¢
                                                                                                                                    ^é˧æþ°, Artyæþ$Væü$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Mæü*yé D ^ðþO™èþ¯éÅ°² MæüÍW…^éË° {ç³×ý»Œý
Ä~yês¡+                             ÝëVæü$™èþ$…yæþyæþ… ç³rÏ, QÆæÿ$a™ø Mæü*yæþ$Mæü$¯èþ²¨ AÐèþ#™èþ$…yæþyæþ… ç³rÏ {ç³fËÌZ         ÑÐé§éË$ çÜ$©Ææÿƒ M>Ë… ÝëVæü$™èþ$…yæþyæþ…, QÆæÿ$a™ø Mæü*yæþ$Mæü$° E…yæþyæþ…             çÜ*_…^éÆæÿ$. çÜ${ï³… MøÆæÿ$t {糫§é¯èþ ¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ç¢ (íÜgñýI) AË¢Ðèþ$‹Ü Mæü½ÆŠÿ,
11 qe+ãsY 2012                         A«¨Mæü Ýë¦Æÿ$$ÌZ °çÜμ−–çßý õ³Ææÿ$Mæü$´ù™èþ$¯èþ²§æþ° Æ>{çÙt糆 {ç³×ý»Œý Ðèþ$$QÈj           A¯èþ²¨ Væü$Ç¢…^èþyæþ… {糫§é¯èþ…. ^èþsêtË çÜ…MìüÏçÙt™èþ, çÜ$©Ææÿƒ gê´ëÅË$,             ÑÑ«§æþ MøÆæÿ$tË ¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ææÿ$¢Ë$ Mæü*yé D VøíÙxMìü àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$.
                                Ôèý°ÐéÆæÿ… ^ðþ´ëμÆæÿ$. çÜ™èþÓÆæÿ ¯éÅÄæý$… Ý뫧æþ¯èþ MøçÜ… Ðèþ$«§æþÅÐèþÇ¢™èþÓ… Ðèþ…sìý        §éÐéËÌZ ™èþÐèþ$ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë ÐèþÅÆæÿ¦ Ñ°Äñý*Væü… {ç³f˯èþ$ G…™èþV>¯ø °çÜμ−–çßýMæü$              MøÆæÿ$tËÌZ §éQËÄôý$Å MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ ò³ÇW´ù™èþ$¯èþ²…§æþ$¯èþ,
                                {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÑÐé§æþ ç³ÇÚëPÆæÿ Ñ«§é¯é°² Eç³Äñý*W…^éË° Æ>{çÙt糆                  Væü$Ç ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$' A° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. "¿êÆæÿ™èþ ¯éÅÄæý$ÐèþÅÐèþçܦ ¡Ææÿ$μ Ñ«§é¯èþ…ÌZ        ¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ç¢&f¯é¿ê °çÙμ†¢ ™èþWY¯èþ…§æþ$¯èþ Ðèþ$«§æþÅÐèþÇ¢™èþÓ… Ðèþ$Ç…™èþ
     6                           çÜ*_…^éÆæÿ$. Ðèþ$«§æþÅÐèþÇ¢™èþÓ…ò³O ¯èþ*ÅÉìþÎÏÌZ JMæü VøíÙxÌZ {ç³×ý»Œý Ðèþ$$QÈj           {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÑÐé§æþ ç³ÇÚëPÆæÿ… A…™èþÆ>ÂVæü… AÆÿ$$¯èþ糚yóþ ÝëÐèþ*¯èþ$Å°             Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ¨V> Ðèþ*Ç…§æþ° {糫§é¯èþ ¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ç¢ Mæü½ÆŠÿ A¯é²Ææÿ$.


                                                                                                               nHêï ø=‘·Ô ãè+<ä+                                     nÁ|ü~wüºbÕ\ß #˚j·T&Éy˚T πøÁJyê˝Ÿ |üì
                                                                                                               Á|ü‘˚´ø£ ÄVü‰«ì‘·ß&ç>± »qs¡˝Ÿ Mπø dæ+>¥
                                                                                                               HÓ\˝À>± eTs√ 40 eT+~‘√ ãè+<ä+ $düÔs¡D                                                 eT+&ç|ü&çq ø±+Á¬>dt

˝Àø˘bÕ˝Ò \ø£å´+
   ¯èþ*ÅÉìþÎÏ: AÆæÿ-Ñ…§Šþ Móü{i-ÐéÌŒý º–…§æþ… ¯èþ$…_ Ñyìþ-´ù-Æÿ$$¯èþ Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËË
™èþÆ>Ó™èþ çßýgê-Æóÿ Ôè°-ÐéÆæÿ… ™èþ¯èþ Mö™èþ¢ º–…§é°² {ç³Mæü-sìý…^éÆæÿ$.™èþÐèþ$ Mö™èþ¢
M>Æ>ÅËÄæý*°² ¯èþ*ÅÉìþ ÎÏÌZ B¨ÐéÆæÿ… {´ëÆæÿ…ÀçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëμÆæÿ$. {ç³fͲ
                                                                                                               H˚&ÉT ø=‘·Ô ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÑ+
                                                                                                               <˚X¯eT+‘·{≤ ‹s¡ß>∑ß‘ê
                                                                                                               »Hêìï #Ó’‘·q´ |üs¡ßkÕÔ: nHêï Vü≤C≤πs
                                                                                                                   Ôèý-Ðèþ$-Äæý*Å-Ææÿ$. C…yìþÄæý* GVðüO-¯ðþ‹Üt MæüÆæÿ-ç³Û¯Œþ E§æþÅ-Ðèþ*-°Mìü
                                                                                                                   ¯èþ*™èþ-¯ø-™óþ¢-gê°² ¡çÜ$-Mö-^óþa…§æþ$ A¯é² çßýgêÆóÿ D MæüÑ$-sîý°
                                                                                                                   {´ëÆæÿ…À…_¯èþr$t JMæü ç³{†M> {ç³Mæü-r-¯èþÌZ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. Cç³μ-
                                                                                                                                                                                 ¯èþ*ÅÉìþ-ÎÏ: BǦMæü AÐèþ-Mæü-™èþ-Ðèþ-MæüË$ fÇ-V>-
                                                                                                                                                                                 Äæý$…r* AÑ-±† Ðèþņ-ÆóÿMæü E§æþÅ-Ðèþ$-¯é-Äæý$-
                                                                                                                                                                                 Mæü$yæþ$ Móü{i-ÐéÌŒý BÆø-ç³-×ýË$ ^óþçÜ$¢-¯é²-Ææÿ°,
                                                                                                                                                                                 f¯é°² °…¨…_, A{ç³-¨-çÙt-´ëË$ ^óþÄæý$-yæþÐóþ$
                                                                                                                                                                                 BÄæý$¯èþ Ë„æüÅ-Ðèþ$° M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt Ôèý°-ÐéÆæÿ…
                                                                                                                                                                                 BÄæý$-¯èþò³O ÑÆæÿ$-^èþ$-Mæü$-ç³-yìþ…¨."G-Ðèþ-Ç AÑ-±†
                                                                                                                                                                                 Væü$Ç…^ðþO¯é ™èþ¯èþ §æþVæüYÆæÿ B«§é-Æ>-Ë$…sôý BÄæý$¯èþ
                                                                                                                                                                                 (Móü-{i-Ðé-ÌŒý) {糿æý$™éÓ°Mìü ^ðþ´ëμÍ Ìôý§é
                                                                                                                                                            H§ðþO¯é {糿æý$™èþÓ Hgñý-±Þ Ðèþ§æþªMæü$ ÐðþâêÏÍ. A…™óþ-M>±, Ò$yìþÄæý* G§æþ$r BÆø-ç³-
^ðþO™èþ-¯èþÅ-Ðèþ…™èþ$Ͳ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ §óþÔèý-Ðèþ$…™èþsê ç³ÆæÿÅ-sìý-Ýë¢-¯èþ-¯é²-Ææÿ$. AÑ-±†Mìü Ðèþņ-                                                                 sìýMîü ™èþÐèþ$ çÜ…çܦ õ³Ææÿ$¯èþ$ Ðéyæþ$-Mæü$…r$-¯èþ² Móü{i-ÐéÌŒý ÝëÆæÿ-     ×ýË$ ^óþÄæý$-yæþ-Ðèþ$…sôý, ÐéÇMìü Aç³-MîüÇ¢ ¡çÜ$-Mæü$-Æ>-Ðèþyæþ… ™èþç³μ, AÌê-^óþíÜ BÄæý$¯èþ
Æóÿ-Mæü…V> fÇõ³ ´ùÆ>-sê°² ™èþÐèþ$ Mö™èþ¢ º–…§æþ… Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$-Mðü-yæþ$-™èþ$…§æþ-                                                                        £æþÅ…ÌZ° º–…§æþ…™ø ™èþË-ç³-yæþÐèþ-^èþa° D {ç³Mæü-r¯èþ çÜ*_-           Ý뫨…^èþ-Væü-Í-Vóü-§óþÒ$ E…yæþ-§æþ$' A° M>…{Vðü‹Ü {糆-°«¨ ÆæÿïÙ§Šþ AÎÓ ÑÌôý-Mæü-Ææÿ$-ËMæü$
¯é²Ææÿ$. ¯ðþË ÆøkÌZÏ º–…§é°² ÑçÜ¢-Ç-Ýë¢-Ðèþ$°, Ðèþ*i òÜO¯éÅ-«§æþÅ-„æü$yæþ$ f¯èþ-ÆæÿÌŒý                                                                        Ýù¢…¨.                                      ^ðþ´ëμ-Ææÿ$. Móü{i-ÐéÌŒý Ðèþ§æþª AçÜ-ÌñýO¯èþ ç³{™é-Ìôý-Ððþ$O¯é E…sôý Ðésìý° {糿æý$-™éÓ-°Mìü
ÑMðü íÜ…VŠü {ç³™óþÅ BàÓ-°-™èþ$-Ë$V> E…sê-Ææÿ° çßýgêÆóÿ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. D º–…§æþ…                                                                               ™èþÐèþ$ M>Æ>Å-^èþ-Ææÿ×ý {ç³×ê-ãMæü Væü$Ç…_ ÑÐèþ-ÇçÜ*¢ çßýgêÆóÿ       CÐéÓÍ A…r* AÎÓ BÄæý$-¯èþ¯èþ$ çÜÐéÌŒý ^óþÔéÆæÿ$. "J-Mæü-Ðóþâæý GÐèþ-ÆðÿO¯é ™èþ糚 ^óþõÜ¢,
Ððþ$$§æþsìý gê¼-™éÌZ Ðèþ*i òÜO¯éÅ-«§æþÅ-„æü$yæþ$ Ìôý§é M>ÆæÿÅ-Mæü-Ææÿ¢Ë$ í³Ñ Æ>f-Vø-´ëÌŒý,                                                                      "çÜ-Ðèþ$-¯èþÓÄæý$ MæüÑ$-sîýÌZ {糆¿ê çÜ…ç³-¯èþ$²-ÌñýO¯èþ Ðèþ$Æø 40        ^èþrt-{ç³-M>Ææÿ… fÆæÿ-V>-ÍÞ…¨ fÆæÿ$-Væü$-™èþ$…¨' A° AÎÓ A¯é²-Ææÿ$. E¯é²ÐŒþ °Äñý*-
Ðér-ÆŠÿ-Ðèþ*ůŒþ Æ>gôý…§æþ-ÆŠÿ-íÜ…VŠü, ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ °ç³#-×ý$yæþ$ §óþÐóþ…§æþÆŠÿ ÔèýÆæÿà õ³Ææÿ$Ï                                                                   Ðèþ$…¨° ^óþÆæÿ$a-Mæü$…sê…. ¯ðþË-ÌZV> ÑçÜ¢-Ææÿ×ý E…r$…¨'             f-Mæü-ÐèþÆæÿY… ¯èþ$…_ {´ë†-°«§æþÅ… Ðèþíßý-çÜ$¢¯èþ² M>…{Vðü‹Ü G…ï³ A¯èþ*² sê…yæþ¯ŒþMæü$
ÌôýÐèþ#. Æ>f-Vø-´ëÌŒý, íÜ…VŠü A…™èþ-Mæü$-Ðèþ$$…§æþ$ A¯é² º–…§æþ…™ø ™ðþVæü-™ðþ…ç³#Ë$                                                                          A° ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. ™èþÐèþ$ Ggñý…yé Væü$Ç…_ Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* &"`-          íÜÓ‹Ü »êÅ…MŠü Rê™é E…§æþ°, A…§æþ$ÌZ BÐðþ$ ^èþrt-Ñ-Ææÿ$-§æþ®…V> Ææÿ* 125 Mør$Ï
^óþçÜ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$. ÔèýÆæÿà Móü{i-ÐéÌŒý º–…§æþ… G™èþ$¢-Væü-yæþͲ Ðèþņ-Æóÿ-Mìü…^éÆæÿ$.                                                                        ÍMæü ™èþÆ>Ó™èþ ¯óþ¯èþ$ ^èþËÏ-º-yìþ-´ù-Äæý*¯èþ°, CMæü E§æþÅÐèþ$…         °ËÐèþ ^óþÔé-Ææÿ° Móü{i-ÐéÌŒý Ôèý${Mæü-ÐéÆæÿ… BÆø-í³…^éÆæÿ$. sê…yæþ¯Œþ D BÆø-ç³-×ý¯èþ$
   Æ>»ZÄôý$ ÌZMŠü-çÜ¿æý G°²-Mæü-ÌZÏV> A…sôý 2014ÌZV> f¯Œþ ÌZMŠü-´ëÌŒý ¼Ë$Ï                                                                             Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæü-§æþ-¯óþ çÜ…§óþ-àË$ ÐèþÅMæü¢-Ðèþ$-Äæý*ÅÆÿ$$. M>±       Q…yìþ…^é-Ææÿ$. B çÜÐèþ*-^éÆæÿ… GMæüP-yìþ-§æþ° AyæþV>Y Móü{i-ÐéÌŒý Móü…{§æþ Móü¼-¯ðþ-sŒýÌZ
™ðþÝë¢Æ>, ÌôýMæü G°²-MæüÌZÏ Kr-Ñ$° ^èþÑ-^èþ*-Ýë¢Æ>? A° AÑ-±-†ò³O çÜÐèþ$Ææÿ…                                                                              Ðóþ$Ððþ$-¯èþ²yæþ* Bç³-Ìôý§æþ$. E§æþÅÐèþ$… ÝëVæü$-™èþ*¯óþ E…¨. ç³°-        Mö™èþ¢V> °Äæý$-Ñ$-™èþ$-ÌñýO¯èþ JMæü Ðèþ$…{† ^ðþ´ëμ-Ææÿ-¯é²-Ææÿ$. D ÑÐèþ-Æ>Ë$ ™ðþÍ-í³¯èþ
^óþçÜ$¢¯èþ² V>…«§óþ-Äæý$-Ðé¨ A¯é² çßýgêÆóÿ {糿æý$-™èþÓ…ò³O ™égêV> Äæý$$§æþ®… {ç³Mæü-                                                                         Ðèþ*-ͯèþ {糿æý$™èþÓ… ™ðþ^óþa ÌZMŠü-´ëÌŒý Ðèþ*Mæü-MæüP-Æóÿϧæþ$.        ¯éÄæý$-Mæü$yìþ õ³Ææÿ$¯èþ$ ºÄæý$-r-ò³-sêt-Ë° AÎÓ Ôèý°-ÐéÆæÿ… ^ðþ´ëμ-Ææÿ$.
sìý…^é-Ææÿ$.-"-Hyé-¨-¯èþ²Ææÿ ´ër$ ¯óþ¯èþ$ §óþÔèý-Ðèþ$…™èþsê ç³ÆæÿÅ-sìý…_, {ç³fͲ ^ðþO™èþ-¯èþÅ-                                                                       ºË-Ððþ$O¯èþ ÌZMŠü-´ëÌŒý MøçÜÐóþ$ Ðóþ$… ´ùÆ>-yæþ$™é….AÌêVóü
Ðèþ…™èþ$Ͳ ^óþÝ뢯èþ$. Ðèþ*Ææÿ$μ ™ðþ^óþa…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$-†²-Ýë¢-¯èþ$. Ðèþ$¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ$Ææÿ-×ìý-                                                                ÑMóü…{©-Mæü-Ææÿ×ý, G¯èþ$²-Mæü$¯èþ² {糆-°-«§æþ$Ͳ †Ææÿ-çÜP-Ç…^óþ çßýMæü$P,
çÜ$¢…sôý Ðèþ$¯èþ {糿æý$ ™èþÓ… H… ^óþÝù¢…¨?' A° çßýgêÆóÿ Ôèý°-ÐéÆæÿ… °Ë-©-ÔéÆæÿ$.
ÆðÿO™èþ$Ͳ B§æþ$-Mø-Mæü-´ùV>, ÐéÇ° §ø^èþ$-Mæü$-¯óþ…§æþ$Mæü$ ѧóþÖ Mæü…ò³-±Í² BàÓ-°-
                                                                                                                   íÜsìý-f¯Œþ ^éÆæÿtÆŠÿ, ÐèþÅÐèþ-çܦÌZ Ðèþ*Ææÿ$μ-MøçÜ… ´ùÆ>-yæþ$™é…. JMæü-
                                                                                                                   Ðóþâæý D ^èþsêt-Ë$ Mæü¯èþMæü E…sôý, 90 Ôé™èþ… AÑ-±† ™èþ$yìþ-_-ò³-
                                                                                                                                                            ªH˚qß &Ó+>∑÷´ ø£Hêï &˚+»sY
Ýù¢…¨. {ç³fË ¿æý*Ðèþ$$Ͳ ¡çÜ$-Mæü$-¯óþ…§æþ$Mæü$ {糿æý$-™éÓ-°Mìü H… çßýMæü$P…¨? A°             {Væü*‹³¯èþ$ HÆ>μr$ ^óþÔéÆæÿ$. MæüÑ$-sîýÌZ ç³…g껌ý Ðèþ*i yîþiï³ ÔèýÕ-M>…™Œþ, Ðèþ*i         r$tMæü$ ´ù™èþ$…¨' A° çßýgêÆóÿ ÑÐèþ-Ç…^é-Ææÿ$. Móü{iÐéÌŒý Mæü¯èþ$Mæü G°²MæüË ºÇÌZ             - ø±+Á¬>dt, ;CÒ|”\≈£î πøÁJyê˝Ÿ ôV≤#·Ã]ø£
çÜ*sìýV> Ayìþ-V>-Ææÿ$. f¯Œþ B…§øâæý¯Œþ ÝëW…^é-Ë° çßýgêÆóÿ í³Ë$-ç³#-°-^éa-Ææÿ$. Mö™èþ¢           IH-G‹Ü A«¨-M>Ç AÑ-¯é‹Ù «§æþÆ>Ã-«¨-M>Ç, A„æü-ÄŒý$-Mæü$-Ðèþ*-ÆŠÿ, Ìñý‹œt-¯ðþ…sŒý Mæü˲̌ý      °Ëºyìþ™óþ A™èþyìþ ™èþÆæÿçœ#¯èþ {ç³^éÆæÿ… ^óþÝ뢯èþ° A¯é² ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MóüÐèþË… f¯é°²              ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : " ¯óþ¯èþ$ yðþ…Væü*Å Mæü¯é² {ç³Ðèþ*-§æþ-M>-Ç°.
º–…§æþ… Ë„æüÅ… f¯Œþ ÌZMŠü´ëÌŒý¯èþ$ Ý뫨…^ èþyæþÐóþ$¯èþ° çßýgêÆóÿ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$.               {¼gôý…{§æþ RZRêÆŠÿ, Ææÿ׊ý-íÜ…VŠü BÆæÿÅ-˯èþ$ Mö™èþ¢V> D º–…§æþ…ÌZ ^óþÆæÿ$a-Mæü$-¯é²Ææÿ$.     õÜMæü-Ç…^èþyæþ… ™èþÐèþ$ E§æþÅÐèþ$… E§óþªÔèý… M>§æþ°, ÐèþÅÐèþ-çܦÌZ Ðèþ*Ææÿ$μ ¡çÜ$-Mæü$-Æ>-Ðèþ-      ¯óþ¯èþ$ Mæü¯èþ$Mæü M>…{Vðü‹Ü, ½gôý-ï³-˯èþ$ Mæü$sêt-¯èþ…sôý B
C…§æþ$ÌZ A…§æþDZ ¿êVæüÝëÓ Ðèþ$$Ë$V> ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²Ýë¢Ðèþ$°                    òßýVóüz, «§æþÆ>Ã-«¨-M>Ç C™èþÆæÿ M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ë M>Ææÿ-×ý…V> Ôèý°-ÐéÆæÿ… çÜÐèþ*-Ðóþ-Ôé-°Mìü    yæþÐóþ$ Ë„æüÅ-Ðèþ$° A¯é²Ææÿ$. ¿æý*õÜ-Mæü-Ææÿ×ý Væü$Ç…_ ÐèþÅ…VæüÅ…V> Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* ѧóþÖ        Æðÿ…yæþ$ ´ëÈtË$ çÜÐèþ$-çÜÅ-˯èþ$ G§æþ$ÆøPÐéÍÞ
Ðóþ$£æþ´ërPÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. BÐðþ$™ø´ër$ A¯é² ™égê º–…§æþ…ÌZ MìüÆæÿ׊ý»ôýyîþ,                àfÆæÿ$ M>Ìôý-Mæü-´ù-Äæý*-Ææÿ$. "¯óþsìý çÜÐèþ*-ÐóþÔèý… Væü$Ç…_ Ðèþ*i f¯èþ-ÆæÿÌŒý ÒMóü íÜ…VŠüMæü$  Mæü…ò³-±-ËMæü$ {糿æý$™èþÓ… ¿æý*Ñ$° M>¯èþ$-MæüV> CÝù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. "JMæü-Ðóþâæý ÆðÿO™èþ$Ë$        E…r$…¨' A° ÝëÐèþ*-hMæü M>ÆæÿÅ-MæüÆæÿ¢, Æ>f-Mîü-Äæý$-¯óþ™èþ
ASÌŒý VøVæüÄŒý$, A„æüÄŒý$ ´ë{™é, Æ>MóüÔŒý ÆæÿïœMŠü, ÑÔèýÓ…ºÆŠÿ ^ú§æþÇ, çÜ$±™é Vø{§é,            BàÓ¯èþ… ç³…´ë¯èþ$. BÄæý$¯èþ B ™èþÆ>Ó™èþ BÄæý$¯èþ ¯èþ¯èþ$² MæüË$-çÜ$-Mæü$…sê-Ææÿ$' A°        ™èþÐèþ$ ¿æý*Ñ$° Ðèþ¨-Í-ò³-rt-Mæü-´ù™óþ, ÐéâæýÏò³O ÌêwͲ {ç³Äñý*-W-Ýë¢Ææÿ$. C…M> {糆-çœ$-        Móü{i-ÐéÌŒý A¯é²Ææÿ$. Ôèý°-ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ ÑÌôýMæü-Ææÿ$-Ë™ø
AÆæÿ-Ñ…§Šþ VúÆŠÿ, ÕÐóþ…{§æþ-íÜ…VŠü ^úௌþ, çÜ…™ø‹Ù òßýVóüz Ðèþ…sìý 15 Ðèþ$…¨™ø MøÆŠÿ            çßýgêÆóÿ ÑÌôý-Mæü-Ææÿ$-ËMæü$ ^ðþ´ëμÆæÿ$. MæüÑ$-sîý™ø BÄæý$¯èþ Ôèý°-ÐéÆæÿ… Æøf…™é çÜÐèþ*-Ðóþ-    sìýõÜ¢ º$ÌñýÏ-rÏ™ø M>Ë$μË$ fÆæÿ$-ç³#-™éÆæÿ$' A° ¡{Ðèþ B{Væüçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$.           Ðèþ*sêÏ-yéÆæÿ$. Ðèþ$$Rôý‹Ù, A°ÌŒý A…»ê-±-˯èþ$, M>…{Vðü‹Ü
                                                                                                                                                            G…ï³ A¯èþ$² ™é…yæþ¯Œþ, gñýsŒý GÆÿ$$-ÆŠÿ-Ðóþ‹Ü ÐèþÅÐèþ-Ýë¦-ç³-Mæü$-yæþ$ ¯èþÆóÿ‹Ù VøÄñý$-ÌŒýMæü$ òßý^Œþ-
                                                                                                                                                            G-‹Ü-½ïÜ gñý±Ðé {»ê…_-ÌZ AMú…r$Ï E¯é²-Äæý$…r* Móü{i-ÐéÌŒý Csîý-ÐèþË BÆø-
                                                                                                                                                            í³…^é-Ææÿ$. B BÆø-ç³-×ýË$ ^óþíܯèþ Ðèþ$Æ>²-yæþ$ Móü{i-Ðé-ÌŒý ò³O Ñ«§æþ…V> ÐéÅRêÅ-°…^é-
>∑&Éÿ] sêJHêe÷ ‘·|üŒ<äß
_C…|æ ø±s¡´es¡Z düuÛÑß´ì &çe÷+&¥
   ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈt
                                                      ø±+Á¬>dt≈£î Çs¡ø±≥+
                                                         ¿Z´ëÌŒý : çÜ*ÆæÿgŒýMæü$…yŠþÌZ M>…{Vðü‹Ü çÜÐèþ*ÐóþÔèý…                                    ÄsYmdtmdtqß Á|üX¯+dæ+∫q bÕغ m+|”
                                                                                                                                                            Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ òß^Œ-G-‹Ü-½ïÜ gñý±Ðé ÔéQ A«¨-M>-Ææÿ$-Ë™ø ´ër$ ´ëÇ-{Ôé-Ñ$-Mæü-Ðóþ-
                                                                                                                                                            ™èþ¢Ë$, Æ>f-Mîü-Äæý$-Ðóþ-™èþ¢Ë$ Móü{i-ÐéÌŒý BÆø-ç³-×ý-˯èþ$ Q…yìþ…^é-Ææÿ$.

                                                                                                                                                            >±´dt dæ*+&És¡¢ ø√{≤ ô|+#·ß‘ês¡ß
(¼gñýí³) A«§æþÅ„æü$yæþ$ °†¯Œþ VæüyæþPÇò³O ™égêV>                              °Æ>yæþ…ºÆæÿ…V> fÇW¯èþ JMæü Æøk ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ´ëÈt G…í³                                                                                              ËMø² : Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… ™èþÓÆæÿ-ÌZ¯óþ Ðèþ…r V>Å‹Ü
Ôèý°ÐéÆæÿ… ´ëÈt gê¡Äæý$ M>ÆæÿÅÐèþÆæÿY çÜ¿æý$Åyæþ$                              JMæüÆæÿ$ BÆŠÿG‹ÜG‹Ü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë¯èþ$ {ç³Ôèý…íÜçÜ*¢ ÐéÅQÅË$                                 E…¨. BÆŠÿG‹ÜG‹Ü ÌôýMæü´ù™óþ ¼gñýí³ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ Mæü*yé                              Ñ°-Äñý*Væü§éÆæÿ$-ËMæü$ GÎμi Møsê ò³…^èþ-¯èþ$…§æþ°
fVæü©‹Ù òÙsìýtV>ÆŠÿ «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. VæüyæþPÇMìü                             ^óþíÜ ´ëÈt° CÆæÿM>r…ÌZMìü ¯ðþsìýt¯èþr$Ï ÐéÆæÿ¢Ë$ Ðèþ^éaÆÿ$$.                                 C§óþ ç³° ^óþÝë¢Ææÿ$. 2013 Ë„æüÅ… HÑ$sZ BÆŠÿG‹ÜG‹Ü                                 M>…{Vðü‹Ü A«¨-¯óþ{† ™èþ¯èþ-Äæý$$-Æ>Ë$ {í³Äæý*…M> V>…«©
^ðþ…¨¯èþ ç³NÇ¢ {Væü*‹³¯èþMæü$ A{MæüÐèþ$…V>                                 BÆŠÿG‹ÜG‹Ü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ A…Mìü™èþ¿êÐé°Mìü õ³Æö…¨¯èþÐéÆæÿ°                                  ¯éÄæý$Mæü$°Mìü ™ðþË$çÜ$. GÌê VðüËÐéÌZ BÄæý$¯èþMæü$                                BÔé-¿êÐèþ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔé-Ææÿ$. ™èþ¯èþ ™èþÍÏ °Äñý*-fMæü
°«§æþ$Ë$ çÜÒ$MæüÆæÿ×ý fÇW…§æþ¯èþ² BÆøç³×ýË                                 B G…í³ {ç³Ôèý…íÜ…_, M>…{Vðü‹Ü ¯éÄæý$Mæü$Ë$                                          ™ðþË$çÜ$' A° çÜfj¯Œþ íÜ…VŠü õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ,                                ÐèþÆæÿY… Æ>ÄŒý$ ºÆóÿ-ÎÌZ Æðÿ…yæþ$ ÆøkË ´ër$ ç³ÆæÿÅ-
¯óþç³£æþÅ…ÌZ BÄæý$¯èþ ´ëÈt A«§æþÅ„æü 糧æþÑ                                 GÆÿ$$ÆŠÿ&Mæü…yìþçÙ¯Œþz (GíÜ) Væü§æþ$ËÌZ "ÐóþÆðÿÐèþÇ™ø çÜ…º…«§æþ…                               ™é¯èþ$ D {ç³Mæür¯èþ ^óþÄæý$Ìôý§æþ° çÜfj¯Œþ íÜ…VŠü ÐèþÆæÿà B                            sìý…^èþ-¯èþ$¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> BÐðþ$¯èþ$ MæüÍ-íܯèþ
¯èþ$…_ ÐðþO§öËV>Ë° òÙsìýtV>ÆŠÿ MøÆ>Ææÿ$.                                  ÌôýMæü$…yé E…r$…sêÆæÿ$' A° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$.                                          ™èþÆæÿ$Ðé™èþ çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. "M>…{Vðü‹Ü Mæü¯é² BÆŠÿG‹ÜG‹Ü                           M>ÆæÿÅ-Mæü-Ææÿ¢-˯èþ$ E§óþª-Õ…_ BÐðþ$ Ðèþ*sêÏ-yéÆæÿ$. ™èþÓÆæÿ-
"VæüyæþPÇ Mæü*yé çÜÓÄæý$…õÜÐèþMŠü (BÆŠÿG‹ÜG‹Ü                                A…Mìü™èþ¿êÐèþ…™ø Mæü–íÙ ^óþÝë¢Ææÿ$ Mæü¯èþ$Mæü BÆŠÿG‹ÜG‹Ü                                   Ðèþ$Ç…™èþ {MæüÐèþ$Õ„æü×ý MæüÍW¯èþ§æþ° ¯óþ¯èþ$ A¯èþÌôý§æþ$.                            ÌZ¯óþ Mó…{§æþ {糿æý$™èþÓ… GÎμi V>Å‹Ü íÜÍ…yæþÆæÿÏ
M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢). Ðèþ$$…§æþ$V> §óþÔèý {ç³Äñý*f                                M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ M>…{Vðü‹Ü ¯éÄæý$Mæü$Ë Mæü¯é² Ððþ$Ææÿ$Væü°                                   çÜ…‹œ$ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ËMæü$ ÝûMæüÆ>ÅË$ E…yæþÐèþ°, M>°             Møsê¯èþ$ 6 ¯èþ$…_ 12 ò³…^èþ$™èþ$…§æþ° B Ñ«§æþ…V> ™é¯èþ$ ¯èþÐèþ$$à ™èþ$¯èþ²rÏ$
¯é˯èþ$, B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ çÜ…çܦ {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ ç³ÇÆæÿ„ìü…^èþyæþ… çÜÓÄæý$…õÜÐèþMŠü              Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý §óþÐé‹ÜMæü$ ^ðþ…¨¯èþ M>…{Vðü‹Ü G…í³ çÜfj¯Œþ íÜ…VŠü                             ÐéÆæÿ$ ç³° ^óþÝë¢Ææÿ° A¯é²¯èþ$. Ðèþ$¯èþ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ËMæü$          {í³Äæý*…Mæü ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. ™é¯èþ$ JMæü Ý뫧é-Ææÿ×ý Væü–íßý-×ìýV> V>Å‹Ü MæüÚëtË$ ™ðþË$-çÜ$-
«§æþÆæÿÃ…. A…§æþ$ÐèþËÏ JMæü çÜÓÄæý$…õÜÐèþMŠüV>, B™èþà {ç³»Z«§é¯èþ$ÝëÆæÿ…, BÄæý$¯èþ             ÐèþÆæÿà {ç³Ôèý…íÜ…^éÆæÿ$. çÜfj¯Œþ íÜ…VŠü Æðÿ…yæþ$ ÆøkË {Mìü™èþ…                                E™éÞçßý…, çÜ*¹Ç¢ E…¨ M>° ÐéÇMìü A{Væü{Ôóý×ìý                 ¯èþ° {í³Äæý*…Mæü õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. AÌêVóü ™èþ¯èþ Ýù§æþ-Ææÿ$yæþ$ HI-ïÜïÜ f¯èþ-ÆæÿÌŒý òÜ{Mæü-rÇ
§óþÔèý…, çÜ…çܦ ÑçÜ¢−–™èþ {ÔóýÄæý$çÜ$Þ §æþ–ÚëtüÅ {ÔóýçÙxÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅ ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ° ¯é         ±Ðèþ$$^ŒþÌZ ´ëÈt M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë¯èþ$ E§óþªÕ…_ {ç³çÜ…WçÜ*¢,                                   ¯éÄæý$Mæü$Ë A…yæþ Ìôý§æþ$. A…§æþ$Móü ÐéÆæÿ$ ºË…               Æ>çßý$ÌŒý V>…«© §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$-Mæü$-Ððþ-âê¢-¯èþ° õ³ÆöP-¯é²-Ææÿ$.-C-¨Ìê E…sôý Væü$Ææÿ$-ÐéÆæÿ…
¯èþÐèþ$ÃMæü…' A° òÙsìýtV>ÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. VæüyæþPÇ çÜM>Ë…ÌZ ^èþÆæÿÅ ¡çÜ$MøÐèþyæþ…              "BÆŠÿG‹ÜG‹Ü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ ™èþÐèþ$ ´ëÈt MøçÜ…                                        MøÌZμ™èþ$¯é²Ææÿ$' A° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü             AÐóþ$¥ ç³ÆæÿÅ-r-¯èþÌZ Æ>çßý$ÌŒý V>…«© òÜO™èþ… çܼÞyîþ íÜÍ…yæþÆæÿÏ ò³…ç³#-¯èþMæü$ Móü…{§æþ
{糫§é¯èþÐèþ$° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. f¯éÀ{´ëÄæý$… Ðèþ$$QÅÐèþ$°, §æþÆ>Åç³#¢ {ç³{MìüÄæý$             A…Mìü™èþ¿êÐèþ…™ø ç³° ^óþÝë¢Ææÿ$, Ôèý¯èþVæüË™ø Mæüyæþ$ç³#                                   A«§æþÅ„æü$Æ>Ë$ Ýù°Äæý* V>…«¨, Æ>çßý$ÌŒý V>…«¨                Ðèþ$…{†-™èþÓ ÔéQ™ø çÜ…{ç³-¨…ç³#Ë$ fÇí³ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$-Mæü$…sê-Ðèþ$° ™ðþÍ-´ëÆæÿ$.
ç³NÆæÿ¢Äôý$Å…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ VæüyæþPÇ Æ>i¯éÐèþ* ^óþÄæý*Ë° òÙsìýtV>ÆŠÿ A¯é²Ææÿ$. çßýÐéÌê           °…ç³#Mæü$…sêÆæÿ$. Ðèþ$¯èþ ¯éÄæý$Mæü$ÌñýO™óþ GíÜ Væü§æþ$ËÌZ ¯èþ$…^óþ                              °Æ>yæþ…ºÆæÿ™èþMæü$ _çßý²…V> Ðóþ$«§øÐèþ$£æþ¯èþ… çܧæþçÜ$Þ                         Møsê ò³…^é-ÍÞ…§óþ..: MæüÆæÿ$-×ê-°-«¨
MóüçÜ$ÌZ ™èþ¯èþò³O BÆøç³×ýË$ Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ Æ>i¯éÐèþ* ^óþíܯèþ ¼gñýí³ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþ          ºÄæý$rMæü$ Æ>Ææÿ$' A° A¯é²Ææÿ$. ´ëÈt Væüyæþ$z ç³Çíܦ†°                                    MøçÜ… çßýÆ>ůéÌZ° çÜ*ÆæÿgŒýMæü$…yŠþMæü$ C™èþÆæÿ               ^ðþ¯ðþOü²· : GÎμi V>Å‹Ü íÜÍ…yæþÆæÿÏ Møsê ò³…^é-ÍÞ…¨V> Móü…{§æþ…ò³O J†¢yìþ
GÌŒýMðü A§éÓ± E§éçßýÆæÿ×ý¯èþ$ òÙsìýtV>ÆŠÿ D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> {ç³Ýë¢Ñ…^éÆæÿ$.                  G§æþ$ÆöP…r$¯èþ²§æþ° BÄæý$¯èþ ^ðþº$™èþ*, "Ðèþ$¯èþ… 2013ÌZ VðüË$Ýë¢Ðèþ$° Ðèþ$¯èþ          ¯éÄæý$Mæü$Ë™ø MæüËíÜ ºçÜ$ÞÌZ Ððþãϯèþ Ðèþ$Ææÿ$¯éyæþ$ çÜfj¯Œþ íÜ…VŠü ÐéÅQÅË$               ò³…^óþ…§æþ$Mæü$ M>ÆæÿÅ-^èþ-Ææÿ-×ý¯èþ$ Ææÿ*´÷…¨-çÜ¢$-¯èþ²rt$ Äæý$*ï³H MîüËMæü ¿êVæü-ÝëÓÑ$
fÔèýÓ…™Œþ íÜ…VŠü, Äæý$ÔèýÓ…VŠü íܯéá, Ôèý{™èþ$çœ$² íܯéá Ðèþ…sìý ´ëÈt ¯éÄæý$Mæü$Ë Ðèþ$§æþª™èþ$       ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ò³Oò³O Ðèþ*rË™ø M>Ë… Væüyæþ$ç³#™èþ$…sêÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü           ÐðþË$ÐèþyézÆÿ$$. C¨ CÌê E…yæþV>, çÜfj¯Œþ íÜ…VŠü {ç³Mæür¯èþMæü$ M>…{Vðü‹Ü ïÜ°Äæý$ÆŠÿ           AÆÿ$$¯èþ yîþG…Móü °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$-Mæü$…¨. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Ôèý°-ÐéÆæÿ… yîþG…Móü A«¨-¯óþ™èþ
™èþ¯èþMæü$ E…§æþ° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.                                   ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ Artyæþ$Væü$ Ýë¦Æÿ$$ M>ÆæÿÅMæÆæÿ¢Ë$V> Mæü–íÙ ^óþÄæý$Mæü´ù™óþ        ¯éÄæý$Mæü$yæþ$, G…í³ ÔéçܯèþçÜ¿æýÌZ° {糆糄æü ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ AfÄŒý$ íÜ…VŠü               MæÆæÿ$-×ê-°«¨ Ðèþ*sêÏ-yéÆæÿ$. çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>-°Mìü 12 çܼÞyîþ íÜÍ…yæþÆæÿÏ$ CÐéÓ-ÍÞ…§óþ-¯èþ°
    ™é¯èþ$ CMæü H G°²MæüËÌZ¯èþ* ´ùsîý ^óþÄæý$»Z¯èþ° Mæü*yé òÙsìýtV>ÆŠÿ                 2013 Ë„æüÅ Ý뫧æþ¯èþ ™óþÍMæü M>§æþ$' A° A¯é²Ææÿ$. "ÉìþÎÏÌZ° ¯éÄæý$Mæü$Ë$             çÜμ…¨çÜ*¢, ´ëÈt M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ çÜ…çœ$sìý™èþ…V> Mæü–íÜ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, Ðèþ^óþa              õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. ¯ðþË-MöMæü íÜÍ…yæþÆŠÿ A¯èþ²¨ ´ëÆæÿÏ-Ððþ$…rÈ MæüÑ$sîý òÜO™èþ… íܸëÆæÿ$Þ
{ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. VæüyæþPÇò³O Ðèþ_a¯èþ BÆøç³×ýË$ ´ëÈtMìü ¯èþçÙt… MæüÍWçÜ$¢¯èþ² M>Ææÿ×ý…V>          ç³sìýt…^èþ$MøÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ Ý÷…™èþ 糯èþ$Ë™ø B¯èþ…§æþ…V> E¯é²Ææÿ$. M>° G…í³         çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ÔéçܯèþçÜ¿æý G°²MæüËÌZ ´ëÈt ÑfÄæý$… MøçÜ… ´ër$ç³yæþ™éÆæÿ°                 ^óþíÜ…§æþ° D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> MæüÆæÿ$-×ê-°«¨ Væü$Ææÿ¢$ ^óþÔé-Ææÿ$. §éÇ-{§æþÅ-Æóÿ-QMæü$ ¨Væü$-Ðèþ¯èþ
BÄæý$¯èþ Ððþ…r¯óþ Æ>i¯éÐèþ* ^óþÄæý*Ë° ¼gñýí³ Æ>fÅçÜ¿æý çÜ¿æý$Åyæþ$ Æ>ÐŒþ$                  AyæþÐèþ#ËÌZ ç³ÆæÿÅr¯èþ fÆæÿç³ÐèþËíÜ Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ Ðèþ$¯èþ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ GíÜ ÝûMæüÆæÿÅ…      ^ðþ´ëμÆæÿ$.AÆÿ$$™ø A¨ BÄæý$¯èþ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ AÀ{´ëÄæý$Ðèþ$° M>…{Vðü‹Ü A«¨M>Ææÿ             E¯èþ² {ç³fË$ çܼÞyîþ Ìôý° íÜÍ…yæþÆæÿÏ$ JMøPsìýt Ææÿ*.900 ò³sìýt GÌê Mö¯èþ$-VøË$
gñýuæÿÃÌê±, BÄæý$¯èþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ Ðèþ$õßý‹Ù C¨ÐèþÆæÿMóü Møǯèþ ÑçÙÄæý$… Ѩ™èþÐóþ$.           Ðèþ§æþÍ ºÄæý$rMæü$ Æ>Ðèþyé°Mìü Ððþ¯èþ$M>yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ¼gñýí³Mìü BÆŠÿG‹ÜG‹Ü A…yæþ        {糆°«¨ ÆæÿïÙÓ õ³ÆøP¯é²Ææÿ$.                                       ^óþÝë¢-Ææÿ° BÄæý$¯èþ B…§ø-âæý¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. C¨Ìê E…sôý Ôèý${Mæü-ÐéÆæÿ… çÜ*Ææÿ-gŒý-
                                                                                                                                                            Mæü$…yŠþÌZ fÇ-W¯èþ M>…{Vðü‹Ü çÜÆæÿÓ-çÜ¿æýÅ çÜÐèþ*-ÐóþÔèý… fÇ-W¯èþ A¯èþ…™èþÆæÿ… MæüÆæÿ$×ý
                                                                                                                                                            ÐéÅQÅË$ {´ëÐèþ$$-QÅ™èþ¯èþ$ çÜ…™èþ-Ç…^èþ$-Mæü$-¯é²-Æÿ$$.


 Á>±e÷˝À¢øÏ ø√ø±ø√˝≤ k˛˝≤sY Á|òæCŸ\ß
   MøÌŒý-Mæü-™é: Ö™èþË ´ë±-Äæý*Ë çÜ…çܦ MøM>-MøÌê ÝûÆæÿ Ñç³Ï-Ðé-°Mìü ¯é…¨ ç³Í-
                                                                                                                                                            ôV≤#Ymdt_dæô|’ Äs√|üD\ <äsê´|ü⁄Ô
                                                                                                                                                                                   ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : ºçßý$âæý gê¡Äæý$ çÜ…çܦ
                                                                                                                                                                                 òßý^ŒþG‹Ü¼íÜ »êÅ…Mæü$ A{MæüÐèþ$ {§æþÐèþÅ ^èþÌêÐèþ$×ìý
                                                                                                                                                                                 M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËMæü$ ´ëËμyæþ$™èþ$¯èþ²§æþ¯èþ² BÆøç³
Mìü…¨. ™èþ¯èþ ÐéÅ´ë-Ææÿ…ÌZ ¿êVæü…V> Ðèþ*Ææÿ$-Ðèþ$*Ë {V>Ðèþ*-ÌZÏ° {ç³f-ËMæü$ ^èþËÏ-^èþ-                #·\¢ì ø√ø˘‘√bÕ≥ß Nø£{Ïì <ä÷s¡+#˚ùd yÓdüß\ßu≤≥ß                                                                                                ×ýËò³O {糿æý$™èþÓ… Mæü*Ë…MæüçÙ…V> §æþÆ>Åç³#¢
ËÏV> MøMŠü¯èþ$ A…¨…^èþr…™ø-´ër$, ѧæþ$Å-™Œþ-MöÆæÿ-™èþ™ø çÜ™èþ-Ðèþ$-™èþ-Ðèþ$-Ðèþ#-™èþ$¯èþ² B             2013 Hê{ÏøÏ 80 y˚\ Á>±e÷˝À¢ @sêŒ≥ß                                                                                                      fÇí³…^èþÐèþ^èþ$a. §óþÔèý…ÌZ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$
ÐéÅ´ë-Ææÿ$Ë C…sZÏ ÐðþË$-Væü$-˯èþ$ ™ð^óþa {´ëgñý-Mæü$t-¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…_…¨. C…§æþ$-ÌZ-                                                                                                                                       ÝëWçÜ$¢¯èþ² E{VæüÐé§æþ çÜ…çܦËMæü$ B ^èþÆæÿÅË ÐèþËÏ
¿ê-Væü…V> ´ëÆæÿ-§æþ-ÆæÿØ-Mæü…M>° JMæü _¯èþ²-´ësìý Mæü*Ë-ÆŠÿ »êMŠüÞ-({íœ-gŒý-)-Ë-¯èþ$ §æþ$M>-×ê-           Á>±e÷˝À¢ e÷ e÷¬sÿ{Ÿ ô|]–+~: d”áz n‘·ß˝Ÿ dæ+>¥                                                                                                ˼® MæüË$Væü$™èþ$…yæþÐèþ^èþa° BÆøç³×ýË$
ËMæü$ çÜÆæÿ-çœ-Æ>-^óþíÜ Ðésìý° §æþ$M>-×ý… ò³OMæü-糚ò³O AÐèþ$-Ça¯èþ ÝûÆæÿ ѧæþ$Å™Œþ çœË-MæüË                                                                                                                                   Ðèþ^éaÆÿ$$. çßZÐŒþ$, BǦMæü Ðèþ$…{†™èþÓÔéQËMæü$
¯èþ$…_ E™èþμ†¢ AÆÿ$$¯èþ ѧæþ$Å-™Œþ™ø ç³°-^óþÆÿ$$…_…¨. {ç³Äñý*-V>-™èþÃ-Mæü…V> Cç³μ-             {V>-Ðèþ*-ÌZÏ 400 »êMæü$Þ-˯èþ$ AÐèþ$-Ça çÜ…çܦ ™èþ¯èþ Ö™èþË ´ë±-Äæý*-Ë AÐèþ$Ã-M>-Ë-¯èþ$                                                           ^ðþ…¨¯èþ ÑÑ«§æþ Væü*Éæþ^éÇ Ñ¿êV>Ë A«¨M>Ææÿ$Ë$ D §æþÆ>Åç³#¢
sìýMóü ç³Ë$ Ðèþ*Ææÿ$-Ðèþ$*Ë {V>Ðèþ*ÌZÏ Òsìý° AÐèþ$Ça Mæü…ò³± Ñf-Äæý$-Ðèþ…™èþ-Ððþ$O¯èþ           ò³…^èþ$-Mæü$…¨. Ðèþ$«§æþÅ-{ç³-§óþÔŒý, Äæý$*ï³, íßýÐèþ*-^èþÌŒý {糧óþ-ÔŒý-ÌZ° {V>Ðèþ*-Ë-™ø-´ë-r$                                                       °ÆæÿÓíßý…^èþÐèþ^èþa°, B BÆøç³×ýË$ °fÐèþ$° Ææÿ$kÐðþO¯èþrÏÆÿ$$™óþ, ¿æý{§æþ™èþMæü$ ¡{Ðèþ
çœÍ-™é-˯èþ$ ´÷…¨…¨. E™èþ¢Ææÿ {糧óþ-ÔŒý-ÌZ° »êÆðÿÍÏ A¯ó ѧæþ$Å™Œþ ÝûMæü-ÆæÿÅ…Ìôý-°þ            ç³ÕaÐèþ$ »ñý…V>-ÌŒý-ÌZ° Mö°² {V>Ðèþ*-ÌZÏ-° L™éÞ-íßý-Mæü Ðèþ$íßýâê ÐéÅ´ë-Ææÿ-çÜ$¢-ËMæü$                                                           Ðèþ$$糚 MæüÍW…^èþÐèþ^èþa° AÀfq ÐèþÆ>YË$ çÜ*_…^éÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ, òßý^ŒþG‹Ü¼íÜ
Mæü${V>-Ðèþ$…ÌZ° JMæü MìüÆ>×ý §æþ$M>-×ý… Äæý$f-Ðèþ*-¯èþ$-Æ>Ë$ Ææÿ*‹³ §óþÒ ©° ç³°-™èþ-           Ðèþ$Æø 1000 Mæü*Ë-ÆŠÿ »êMæü$Þ-Ë-¯èþ$ 2013 ¯ésìýMìü E_-™èþ…V> A…¨…^é-Ë°                                                                   »êÅ…Mæü$ A{MæüÐèþ$ {§æþÐèþÅ ^èþÌêÐèþ$×ìýMìü ´ëËμyæþ$™èþ$¯èþ²§æþ° ÝëÐèþ*hMæü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢
¯é°² ÑÐèþ-Ç-çÜ*¢..."Mö°² Væü…r-ÌZÏ° »êMæü$ÞÌZ E¯èþ² MøMŠü »êsìýâæý$Ï ^èþËÏV>                MøM>Mø-Ìêü çÜ…çܦ {ç³×ê-ãMæü íܧæþ®… ^óþíÜ…¨. Ðèþ^óþa ¯éË$-Vóü-âæýåÌZ D çÜ…QÅ 4 ÐóþË                                                            AÆæÿÑ…§Šþ Móü{hÐéÌŒý ^óþíܯèþ BÆøç³×ýË™ø D §æþÆ>Åç³#¢¯èþMæü$ çÜ…º…«§æþ… H© Ìôý§æþ°
Ðèþ*Ææÿr… {´ëÆæÿ…À…^é-Æÿ$$' A° A¯é²-Ææÿ$. D Ñf-Äæý$…™ø MøM>Mø-Ìê çÜ…çܦ                  ¯èþ$…_ 5 ÐóþËMæü$ ^óþÆæÿ$-™èþ$…§æþ° Mæü…ò³± ™ðþË$-ç³#-™ø…¨. Cç³μ-sìýMóü 22 §óþÔé-ÌZÏ°                                                            B ÐèþÆ>YË$ çÜμçÙt… ^óþÔéÆÿ$$. M>° B »êÅ…Mæü$ D BÆøç³×ý˯èþ$ Q…yìþ…_¯èþ
80,000 ѧæþ$Å™Œþ ÝûMæü-ÆæÿÅ…Ìôý° {V>Ðèþ*ÌZÏ D ÝûMæü-Æ>Å°² ÑçÜ¢-Ç…^é-Ë° ¿êÑ-                B Mæü…ò³± ÔéQË$ 400 »êMæü$Þ-˯èþ$ AMæüPyìþ {V>Ðèþ*ÌZÏ AÐèþ$-Æ>aÆÿ$$.                   M>V> D Iyìþ-Äæý*Mæü$ Ææÿ*ç³… ´ù-íܯèþ çÜÐèþ$…™é, Væü$Ìê-sîýìË$ òÜË-{¼-sîý-Ë$V>           ÑçÙÄæý$… Ѩ™èþÐóþ$. ™éÐèþ$$ ^èþsêt°² Mæü_a™èþ…V> ´ësìýçÜ$¢¯é²Ðèþ$° »êÅ…Mæü$
Ýù¢…¨. ÒsìýÌZ 25,000 {V>Ðèþ*Ë$ çÜ…{ç³-§éÄæý$ ѧæþ$Å™Œþ E™èþμ†¢ {WyŠþ™ø A¯èþ$-                 »êMŠüÞ-Ë-¯èþ$…_ ѧæþ$Å™Œþ ÐðþË$-Væü$-Ë$                            Ðèþ*Æ>Ææÿ$. Væü™èþ H{í³-ÌŒýÌZ fÇ-W-¯èþ Mæü…ò³± A«§æþÅ-„æü$-yæþ$ ´ëÌŸY¯èþ² A…™èþ-Æ>j-¡Äæý$        ™ðþÍÄæý$gôýíÜ…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ ÝëWçÜ$¢¯èþ² E{VæüÐé§æþ çÜ…çܦËMæü$
çÜ…«§é-°…^óþ AÐèþ-M>-ÔéË$ A† çÜÓËμ…V> E¯é²Æÿ$$.                                Ðèþ$Æø-ÐðþO-ç³# C…sìý ò³OMæü-糚ò³O AÐèþ$-Ça¯èþ ÝûÆæÿ çœË-M>Ë ¯èþ$…_ ѧæþ$Å-™Œþ¯èþ$ ´÷…¨-   çܧæþ-çÜ$ÞÌZ, A§óþ-Ñ-«§æþ…V> Ðóþ$¯ðþ-Ë-ÌZ AsêÏ…sê fÇ-W¯èþ Ðèþ$Æø çܧæþ-çÜ$ÞÌZ ÒÇ             »êÅ…Mìü…VŠü ¯ðþsŒýÐèþÆŠÿP˯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…r* ´ëMìüÝ뢯Œþ ¯èþ$…_, Mö°² VæüÌŒý¹
   D IyìþÄæý* C…yìþ-Äæý*ÌZ¯óþ ç³#sìýt…¨                                 ¯èþ D Mæü*ËÆŠÿ »êMŠüÞË$ ѧæþ$Å™Œþ ºË$¾-˯èþ$ ÐðþÍ-W…^èþ-yé-°Mìü Mæü*yé Eç³-Mæü-ÇçÜ$¢¯é²-      {´ëgñýMæü$t¯èþ$ {糧æþ-ÇØ…^é-Ææÿ$. ïÜDK íÜ…VŠü Ò$yìþ-Äæý*™ø Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ*... " Ñ°-          §óþÔéË ¯èþ$…_ °«§æþ$Ë$ Ðèþ$ãÏçÜ$¢¯èþ²r$ÏV> Ðèþ_a¯èþ ÐéÆæÿ¢Ë¯èþ$ §æþÆ>Åç³#¢ çÜ…çܦË$
   ™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$a™ø ÝûÆæÿ ѧæþ$Å-™Œþ™ø ¯èþyìþ^óþ Mæü*ËÆŠÿ Ææÿ*´÷…¨…^é-˯èþ² IyìþÄæý*         Æÿ$$. »êÆðÍÏ ÐéÅ´ëÇ §óþÑ Mæü*ËÆŠÿ »êMŠüÞ-¯èþ$…_ Mö°² ºË$¾-ËMæü$ Mæü¯ðþ-MæüÛ¯Œþ C_a         Äñý*-Væü-§é-Ææÿ$yìþ AÀ-Ææÿ$-_° ™ðþË$-çÜ$-Mö…sôý A§óþ Ðèþ$¯èþMæü$ Eç³-Mæü-Ç-çÜ$¢…¨. Mö™èþ¢ E™èþμ-     ç³ÇÖÍÝë¢Æÿ$$. C¨ CÌê E…yæþV>, §óþÔèý…ÌZ¯èþ$, ÐðþË$ç³Ë M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$
B Mæü…ò³-±Mìü ^ðþ…¨¯èþ ^èþ…§æþ¯Œþ çÜÐèþ$…™é, çÜ$±ÌŒý Væü$Ìê-sìý§óþ A° ^ðþç³μ-Ðèþ^èþ$a.           ѧæþ$Å™Œþ Ìôý° B {V>Ðèþ$…ÌZ ÐðþË$-Væü$-˯èþ$ °…í³…¨. D Ñ«§æþ…V> AÆæÿ®-Æ>-{†-Ðèþ-ÆæÿMæü$      ™èþ$¢-˯èþ$ Ìê…^Œþ-^óþ-Äæý$-yé-°Móü M>Mæü, Mö™èþ¢ ´ëÅMóü-iË$, «§æþÆæÿ Ýë¦Æÿ$$Ë$ ™èþ¨-™èþÆ>˯èþ$     ÝëWçÜ$¢¯èþ² E{VæüÐé§æþ çÜ…çܦË$ ÑÑ«§æþ 糧æþ®™èþ$Ë §éÓÆ> ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ yæþº$¾
2009 ÐóþçÜ-ÑÌZ B Mæü…ò³± ïÜDK A™èþ$ÌŒý íÜ…VŠü Äæý$*ï³-ÌZ-° JMæü {V>Ò$×ý                  ™èþ¯èþ ÐéÅ´ë-Æ>°² Mö¯èþ-Ýë-W…^èþ-yé-°Mìü BÐðþ$Mæü$ ÝûË-¿æýÅ™èþ HÆæÿμ-yìþ…¨. M>V>, Ñ°-       °Ææÿ~-Æÿ$$…^óþ ÐðþçÜ$-Ë$-»êr$ §öÆæÿ$-Mæü$-™èþ$…¨' A° A¯é²Ææÿ$." ÝùÌê-ÆŠÿ Mæü*ËÆŠÿ' A¯óþ         ò³r$tºyìþ ò³yæþ$™èþ$¯èþ²r$ÏV> {糿æý$™èþÓ… Ðèþ§æþª çÜÐèþ*^éÆæÿ… E…§æþ° Móü…{§æþ çßZÐŒþ$
Ðèþ*ÆðÿP-sŒý¯èþ$ çÜ…§æþ-ÇØ…_¯èþ çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ BÄæý$-¯èþMæü$ A…¨…_¯èþ MøMŠü ^èþËÏ-V>-Ìôý-Mæü-       Äñý*Væü §éÆæÿ$Ë$ ™èþÐèþ$ Ððþ$$»ñýO-ÌŒý- »êÅr-È-˯èþ$ ^éÇj -^óþ-çÜ$-Mø-Ðèþ-sê-°Mìü BÐðþ$ §æþ$M>-  ÝûMæü-ÆæÿÅ… Ý린Mæü$Ë AÐèþ-çÜ-Æ>-Ë-¯èþ$…^óþ E§æþÂ-Ñ…_…¨ A° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ-´ë-Ææÿ$.            ÔéQ Ðèþ$…{† çÜ$ÖÌŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ íÙ…yóþ Ôèý°ÐéÆæÿ… ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$. íÙ…yóþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë
´ù-Ðèþ-r…™ø BÄæý$-¯èþ¯èþ$ BÌZ-^èþ-¯èþÌZ ç³yóþ-íÜ…¨. ѧæþ$Å™Œþ MöÆæÿ-™èþ™ø çÜ™èþ-Ðèþ$-™èþ-Ðèþ$-       ×ý…Ðèþ§æþªMóü ÐèþçÜ$¢¯é²-Ææÿ$. çÜ*Æ>Å-çÜ¢-Ðèþ$Äæý$… ™èþÆ>Ó™èþ Mæü*yé ѧæþ$Å™Œþ A…§æþ-r…™ø     Mæü…ò³± E´ë-«§æþÅ-„æü$yæþ$ AíÜÐŒþ$ ç³Æóÿ-RŒý (sñý-Mìü²-MæüÌŒý, ¿êÆæÿ™Œþ, ¯ðþOÆæÿ$-† BíÜ-Äæý* §óþÔé-Ë$-  VøíÙxÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, "ÐéÆæÿ$ ÝëtMŠü GMŠüÞ^óþ…gŒýË$, ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ yæþº$¾
Ðèþ#™èþ$¯èþ² CÌê…sìý {V>Ðèþ*-ËMæü$ HÑ-«§æþ…V> ^èþËÏ-^èþ-ËÏV> MøMŠü¯èþ$ A…¨^èþÐèþ-^øa A¯óþÓ-        ™èþ¯èþMæü$ A§æþ-¯èþç³# B§éÄæý$… ÐèþÝù¢…§æþ° BÐðþ$ ™ðþÍ-í³…¨. ™èþÐèþ$ Ððþ$$»ñýOÌŒý ¸ù¯èþÏ      ) Ðèþ*sêÏ-yæþ$-™èþ*...-"D Mæü*ËÆŠÿ »êMŠüÞ˯èþ$ ™öÍ-Ýë-ÇV> Ðèþ*ý Ö™èþË ´ë±-Äæý*Ë$             Ðèþ$§æþ$ç³# ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï Ðèþ* Ðèþ§æþª çÜÐèþ*^éÆæÿ… E…¨. A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ðóþ¨MæüË ¯èþ$…_
íÙ…^é-Ë° ™èþ¯èþ Mìü…¨-Ýë¦Æÿ$$ E§øÅ-Væü$-ÌñýO¯èþ çÜÐèþ$…™é, Væü$Ìê-sîýì-˯èþ$ B§óþ-Õ…^éÆæÿ$.        »êÅr-È-˯èþ$ ^éÇa ^óþçÜ$-Mø-Ðèþ-yé-°Mìü {ç³f-Ë$ Mæü*Å Mæüyæþ$-™èþ$-¯é²-Ææÿ° ™ðþÍ-´ëÆæÿ$.      Ææÿ$_-^èþ*-yæþ° {V>Ðèþ$…ÌZMì {ç³Ðóþ-Ôèý-ò³-sêt-Ðèþ$$. D {´ëgñýMæü$t B {´ë…™éÌZÏ Ðèþ*Mæü$         Ðèþ*Mæü$ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…¨…¨. Ðóþ$Ðèþ$$ Ðésìý° JMæü Mæü…r Mæü°ò³sìýt E…r$¯é²….
ÐéÆæÿ$ Ðèþ$*yæþ$-¯èþ²Ææÿ Hâæý$å MæüçÙt-ç³yìþ ™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$a™ø Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ ÝûÆæÿ ѧæþ$Å-       ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ Ðèþ^óþa-Ðèþ-ÆæÿMæü$ Ðóþ_- E¯èþ² {ç³f-Ë$ Ðèþ$Ç°² †¯èþ$ º…yé-Æ>-˯èþ$ ™èþ¯èþ    Ðèþ*ÆðÿP-sŒý¯èþ$ çÜ–íÙt-çÜ$¢…¨' A° A¯é²-Ææÿ$.                              §óþÔèý…ÌZ°, Mö°² ´÷Ææÿ$Væü$ §óþÔéËÌZ° ÝëtMŠü GMŠüÞ^óþ…gŒýËò³O §æþÆ>Åç³#¢
™Œþ™ø ¯èþyìþ-^óþ Mæü*Ë-ÆŠÿ¯èþ$ ç³Ç-ÚëP-Ææÿ-Ðèþ*-ÆæÿY…V> çÜ*_…^éÆæÿ$. §óþÔèý-ÐéÅ-ç³¢…V> ç³Ë$-        §æþ$M>-×ý…¯èþ$…_ Mö¯èþ$-VøË$ ^óþçÜ$¢-¯é²-Ææÿ° §óþÑ ™ðþÍ-í³…¨.                                                                        °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²…' A° ^ðþ´ëμÆæÿ$.
   Egg Market                           >∑ß&É¢<Ûäs¡\ß              yÓHéø±uŸ ∫¬øHé <Ûäs¡\ß                         ã+>±s¡+-yÓ+&ç                    bòÕ¬sø˘‡...bòÕ¬sø˘‡...                                    düs¡ß≈£î\ <Ûäs¡\ß
Væü$yæþ$z çßZÌŒý-õÜÌŒý «§æþÆæÿ  Ðèþ…§æþMæü$ Ææÿ*.ËÌZ            3.25            ¸ëÐŒþ$ «§æþÆæÿ   `  45                       òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ                 §óþÔèý…            (Ææÿ*.ËÌZ)                 òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ Ðèþ*ÆðÿP-sŒýÌZ           ¼Äæý$Å…(-çßý…çÜ&´ë™èþ-) 1500&1700 Ððþ$$MæüP
                                                                             º…V>Ææÿ…(24 M>ÅÆðÿ-r$Ï)     `32200.00                Äæý$$G‹Ü yéË-ÆŠÿ      54.68                                               gŸ¯èþ²            1050 & 1150
 òßýO§æþ-Æ>-»ê-§Šþ    302.00          ¯èþ*ÅÉìþ-ÎÏ      333.00             çßZÌŒý-õÜ-ÌŒý   `  50                                                Äæý$*Æø          69.51                       çßZÌŒý-õÜÌŒý «§æþÆæÿ-Ë$             Ôðý¯èþ-Væü-ç³-糚      4400 & 4500
 Ñf-Äæý$-Ðé-yæþ     297.00          ÑÔé-Q-ç³-r²…      305.00                                     º…V>Ææÿ…(22 M>ÅÆðÿ-r$Ï)¬    ` 30000.00                f´ë¯Œþ G¯ŒþË$ (100) 68.79                  õ³Ææÿ$       MìüÓ…sêÌŒýMæü$ Ææÿ*.ËÌZ           Mæü…¨-ç³-糚         7700 & 8900
                                                     ÇsñýOÌŒý «§æþÆæÿ  `  58            Ððþ…yì MìüÌZþ-(0.999)     ` 61700.00                {¼sìý‹Ù ´û…yŠþ       86.94                         (Mæü°-çÙt…&VæüÇ-çÙt…)            Ñ$¯èþ-ç³ÿ-ç³-糚       7300 & 8000
 Vø§é-Ðèþ-Ç       297.00          _™èþ*¢-Ææÿ$      328.00
 ÐèþÆæÿ…Væü-ÌŒý     306.00                                     {yðþ‹Üzþþ     `  84                        Ðèþ$$…»Æÿ$$                   B{õÜt-Í-Äæý$-¯Œþ yéËÆŠ   56.80               Vø«§æþ$-Ðèþ$ ¯ðþ….1     1900-&2400             ò³çÜ-Ææÿ-ç³-糚       8200 & 8700
                          ¯èþÐèþ$-MæüP-ÌŒ    330.00                                                                         {»ñýh-Í-Äæý$¯Œþ ÇÄæý*-ÌŒý 26.73               Vø«§æþ$-Ðèþ$ ¯ðþ….2     1800&1900              ç³ÍÏ ¯èþ*¯ð         11200 & 11500
                                                                             º…V>Ææÿ…(24 M>ÅÆðÿ-r$Ï)¬    ` 31650.00
 ^ðþ¯ðþO²        330.00          Ðèþ$$…»ê-Æÿ$$     334.00             íÜP¯Œþ-Ìñý-‹Ü   `  98                                                Mðü¯èþ-yé yéË-ÆŠÿ     54.58               Ðèþyæþ$Ï (Ýù-¯é-)      -1100&1300             ç³ÍÏ ¯èþ*¯ðþ-(-Ç-òœO¯Œþz) 11500 & 11800
                                                                             º…V>Ææÿ…(22 M>ÅÆðÿ-r$Ï)     ` 29100.00                                              Ðèþyæþ$Ï (çßý…çÜ)      1050&950              çܯŒ-çœÏ-ÐèþÆŠÿ(-Ç-òœO¯Œþz) 8000 & 8200
 »ñý…Væü$ü-âæý*-Ææÿ$   325.00          MøÌŒý-Mæü-™é      332.00                                                                         ^ðþO¯é Äæý$$Ðé-¯Œþ     8.76
                                                     »Z¯Œþ-Ìñý-‹Ü    `  188           Ððþ…yì MìüÌZþ-(0.999)      ` 60100.00
                                                                                                                 Mæü$ÐðþOsŒý ©¯éÆŠÿ    193.81               ¼Äæý$Å…(Ýù¯é&´ë™èþ) 2500 &2800                 ´ëÐèþ*Æÿ$$ÌŒý        6700 6900

								
To top