Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Surya News 10th page 5

VIEWS: 2 PAGES: 1

									                                  es¡<ä qwüº+ n+#·Hê\qß y˚>∑+>± dæ<ä∆+ #˚j·T+&ç                              çÜÐèþ*ÐóþÔèý… °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. DçÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> Ðèþ$…{†           gê{Væü™èþ¢Ëò³O A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ E¯èþ² ïÙÌê¯èþVæüÆŠÿ, HMæü
 ôV’≤<äsêu≤<é                                                                                Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, çßýu>™èþ$¢V> Ðèþ_a¯èþ Ñç³™èþ$¢Mæü$ hÌêÏ          ËÐèþůèþVæüÆŠÿ, Væü…sêÅyæþ, ç³Ç«¨ÌZ C ™èþÆæÿ ç³ËÏç³# {´ë…™éË$ Ðèþ$$…ç³#Mæü$ Væü$Ç
                                   ÑÔéQç³r²…, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: hÌêÏÌZ CsîýÐèþË çÜ…¿æýÑ…_¯èþ ¿êÈ Äæý$…{™é…Væü… Ððþ…r¯óþ çÜμ…¨…_ çÜàÄæý$, ç³#¯èþÆ>ÐéçÜ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$                      M>Mæü$…yé ÔéÔèýÓ-™èþ…V> Ææÿ„æü×ý 糯èþ$-Ë-¯èþ$ ^óþç³sêt˯é²Ææÿ$. hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ Ñ.
 Ä~yês¡+                            ÐèþÆ>ÛË$, ÐèþÆæÿ§æþË Ðèþ$*Ë…V> fÇW¯èþ ¯èþÚët˯èþ$ ™èþÓÇ™èþVæü†¯èþ A…^èþ¯éÐóþíÜ çÜÐèþ$-Ææÿ¦-Ðèþ…™èþ…V> ^óþç³rtyæþ…ò³O AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.                    ÔóýÚë{¨ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* D¯ðþË Ðèþ$*yæþ$, ¯éË$Væü$ ™óþ©ËÌZ 34 òÜ….Ò$ ÐèþÆæÿÛ
 11 qe+ãsY 2012                         {糿æý$™éÓ°Mìü °Ðóþ¨Mæü çÜÐèþ$Çμ…^éË° Móü…{§æþ Ðé×ìýfÅ, ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë ÔéQ     ÆæÿÐé×ê, ѧæþ$Å™Œþ Ææÿ…V>˯èþ$ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^éË°, ç³#¯èþÆ>ÐéçÜ…,                 ´ë™èþ… ¯èþÐðþ*§æþÆÿ$$…èþ§æþ°, ©° Ðèþ$*Ë…V> hÌêÏËÌZ ¯èþ§æþ$Ë$ E´÷μ…W 26
                                çÜàÄæý$ Ðèþ$…{† yìþ.ç³#Ææÿ…«§óþÔèýÓÈ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ A§óþÕ…^éÆæÿ$. Ôèý°ÐéÆæÿ… ™éVæü$±Ææÿ$ °™éÅÐèþçÜÆæÿ ÐèþçÜ$¢ Ðèþ#˯èþ$ A…§æþgôýÔéÆæÿ° ^ðþ´ëμÆæÿ$.M>…òœÏMŠüÞ              Ðèþ$…yæþÌêÌZÏ° 84 {V>Ðèþ*Ë$ Ðèþ$$…ç³#¯èþMæü$ Væü$ÆæÿÄæý*ÅÄæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐðþOÐèþ*
                                Ðèþ$«§éÅçßý²… ÑÔéQç³r²… hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ ÔóýÚë{¨, iÒ-G…ïÜ MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ ¯èþ$…_ Væü$Ææÿ$§éÓÆŠÿ ÐèþÆæÿ-Mæü$ Æøyæþ$z Ðèþ$ÆæÿÐèþ$Ùèþ$Ë$ ^óþç³sêtË° A¯é²Ææÿ$. ¿æýÑçÙÅ          °Mæü §æþâæý òßýÍM>ç³tÆŠÿ çÜàÄæý*°² Mæü*yé ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. ÐèþÆæÿ§æþ
     5                           çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý C™èþÆæÿ hÌêÏ A«¨M>ÆæÿÏ™ø ÐèþÆæÿ§æþ ¯èþÚëtËò³O çÜÒ$„> ™èþ$¢ÌZ Cr$Ðèþ…sìý ¯èþÚëtË$ fÆæÿ VæüMæü$…yé Ðèþ#…yóþ…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$MøÐèþËíܯèþ                  ¯èþÚëtËò³O, Cç³μ-sìý-Ðèþ-Ææÿ-Mæü$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ^èþÆæÿÅ˯èþ$ Ðèþ$…{†Mìü ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$.


                                                                                                                                                        á &Éãß“ ø£≥º˝Ò+{Ï...MT ˝…ø£ÿ˝Ò+{Ï?
                                                                                                                                                        òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Æ>çÙ‰ Æ>f«§é°

 n≥¬øøÏÿq Áô|Ìy˚≥ß e]‡{°\ _\ߢ
  n~Ûø±s¡ß\ ìs¡¢ø£å´e÷ , bÕ\≈£î\ yÓ’|òü\´e÷ ?                                                  r$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ….                           Ç…VŠü, Ðèþ–†¢ ѧæþÅËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ AÀÐèþ–¨®, Ðèþ$…_
                                                                                                                                                      ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ ¯éË$Væü$ ÆøkË {Mìü™èþ… A¯èþ*çßýÅ…V>
                                                                                                                                                      ç³r$tºyìþ¯èþ §é§éç³# Hyæþ$ MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë
                                                                                                                                                      yæþº$¾MæürtË ÐèþÅÐèþàÆæÿ… Ar$†ÇW, Cr$ †ÇW
                                                                                                                                                      C糚yæþ$ »êËÝëÆÿ$$ »ê»êMæü$ ^èþ$r$tMæü$…¨. B
                                                                                                                                                      yæþº$¾ »êË ÝëÆÿ$$ {r‹Üt§óþ ¯èþ…r* Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#
                                                                                                                                                      A¯óþ ÇÄæý$ËtÆŠÿ A…X MæüÇ…^éÆæÿ$.§é…™ø B yæþº$¾
                                                                            AÌêVóü Cç³μsìýMóü Mö°² C…f±Ç…VŠü, ¸ëÆæÿÃïÜ M>ÌôýiË$        ^ðþyæþ$Ëò³O¯é Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† HÒ$ ç³sìýt… ^èþ$MøÐèþyæþ… Ìôý§æþ$.          Mæü$ çÜ…º…«¨…_ çÜÐèþ${Væü ÌñýMæüPË$, »êÅ…Mæü$ Rê™éË ÑÐèþÆ>Ë$ ™ðþÍÄæý$ gôýÄæý*
  >∑‘· nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ ÄyÓ÷<ëìøÏ sêì _\ߢ                                                   E¯èþ² E¯èþ²™èþ {Ôóý×ìý ѧéÅ çÜ…çܦË$ Mæü*yé {ò³• Ðóþr$        Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> Æ>çÙ‰ E¯èþ²™èþ ѧéÅ Ðèþ$…yæþÍÌZ             Ë…r* »êËÝëÆÿ$$ Mìü ¯øsîýçÜ$Ë$ gêÈ ^óþÄæý*Ë° B§éÄæý$ 糯èþ²$ ÔéQ A«¨
  <äèwæº ô|≥ºì d”æm+, &ç|üP´{° d”æm+                                                       ÐèþÇÞsîý˯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^èþyé°Mìü FÒÓâæý*ÏÆæÿ$™èþ$¯é² Ææÿ$.      ÐðþO‹Ü bðþOÆæÿïŒþ 糧æþÐèþ#Ë$ RêäË$V> ç³yìþ E…yæþyæþÐóþ$ C…§æþ$Mæü$       M>Ææÿ$Ë$ °Ææÿ~ Æÿ$$…^éÆæÿ$. ¯éË$Væü$ ÆøkË {Mìü™èþ… yîþi-ï³ M>Æ>ÅËÄæý$ çÜÒ$
                                                                          C¨Ìê E…sôý C™èþÆæÿ Æ>Úë‰ËÌZ Ðèþ*¨ÇV> CMæüPyé {ò³•Ðóþr$        §æþÆæÿμ¯èþ…V> °Ë$çÜ$¢…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… M>ÆæÿŧæþÇØ ç³§æþÑ RêäV>           ç³…ÌZ JMæü BsZÌZ ™èÆæÿÍçÜ$¢¯èþ² MøsêϨ Ææÿ*´ëÄæý$Ë ¯èþVæü§æþ$ Mæürt˯èþ$ ´ùÎ
  _\ߢ ô|&ç‘˚ eT+∫<˚ n+≥ßqï j·÷»e÷Hê´\ß                                                     Äæý$*°ÐèþÇÞsîý ¼Ë$ÏMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ 糯èþ$Ë$ ¯èþ™èþ¢¯èþyæþMæü¯èþ   E¯èþ²¨. ÐðþO‹Ü bðþOÆæÿïèþÏ AÐèþçÜÆæÿ… {ç³çÜ$¢™èþ… ÌôýMæü ´ùÆÿ$$¯èþ        çÜ$Ë$ ÝëÓ«©¯èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. D çœ$r¯èþ fÇW¯èþ 24 Væü…rË
  bıs¡ß>∑ß sêÁcÕº\≈£î e\dü\ß ‘·>∑ßZ‘êsTT                                                     Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$ÝëÆÿ$$§é ¼Ë$Ï ™èþÄæý*Ç          ç³μsìýMîü ѧéÅ Ðèþ$…yæþÍ ç³Ç´ë˯èþ, BǦMæü ÐèþÅÐèþçßýÆ>Ë$,            A¯èþ…™èþÆæÿ… MæüÆæÿ*²Ë$Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÇÄæý$ÌŒý GõÜtsŒý ÐéÅ´ëÇ Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# ¯èþVæüÆæÿ
                                                                          {MæüÐèþ$…ÌZ _ÐèþÇ çœ$rt…ÌZ BW´ùÆÿ$$…¨. Æ>çÙ‰ E¯èþ²™èþ         ç³Ë$ {ò³•ÐóþÔèý ç³È„æüË °ÆæÿÓçßý×ýMæü$ çÜ…º…«¨…_ BǦMæü              ´ùÎçÜ$ MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ G§æþ$r ÌŸ…W´ùÆÿ$$ B yæþº$¾ ™èþ¯èþ§óþ A…r* A…X MæüÇ…
   òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠ ÿ¯èþ*Å‹Ü: Æ>çÙ‰…ÌZ {ò³•Ðóþr$ Äæý$*°                                          ѧéÅ ÔéQ Ðèþ$…{†V> »ê«§æþÅ™èþË$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² Eç³         ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþàÆ>˯èþ$ ç³NÇ¢ ^óþçÜ$ MøÐèþyé°Mìü ÆðÿVæü$ÅËÆŠÿ        ^éÆæÿ$. ™é¯èþ$ »êËÝëÆÿ$$ {r‹ÜtMæü$ A«§æþÅ„æü$yìþV> E¯é²¯èþ°, ¯èþVæ üÆæÿ…ÌZ° §øÐèþ$ÌŒý
ÐèþÇÞsîýË ¼Ë$ÏMæü$ Ððþ*„æü… ËÀ…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. Væü™èþ Ðèþ$*yæþ$                                          Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† íÜ.§éÐðþ*§æþÆæÿ Æ>f¯èþÇÞ…çßý A…™èþV> ^öÆæÿÐèþ     M>ÆæÿŧæþÇØ °Äæý*Ðèþ$Mæü… fÆæÿVæüÌôý§æþ$.                     Væü*yéÌZ E¯èþ² »êËÝëÆÿ$$ B{ÔèýÄæý$…ÌZ¯óþ ™é¯èþ$ E…r$¯é²¯èþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$.
çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> {ò³•Ðóþr$ ÐèþÇÞsîý ¼Ë$Ï BÐðþ*§æþ… MøçÜ…                                              ^èþ*í³çÜ$¢¯èþ²r$Ï Mæü°í³…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. BÄæý$¯èþ {ç³çÜ$¢™èþ… B      A™èþÅ…™èþ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ ѧéÅ Ðèþ$…yæþÍ M>ÆæÿŧæþÇØ ç³¨ÑÌZ         A…™óþM>Mæü$…yé Ððþ$OçÜ*Ææÿ$ÌZ {r‹ÜtMøçÜ… ¿æý*Ñ$ Mö¯èþ$VøË$ °Ñ$™èþ¢… B yæþº$¾
M>ËÄæý*糯èþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {ò³•Ðóþr$ Äæý$*°ÐèþÇÞsîýË A¯èþ$                                            ¼Ë$Ï BÐðþ*§æþ… Mæü…sôý Æ>çÙ‰…ÌZ° ™égê Æ>fMîüÄæý$ ç³Ç×ê        C¯ŒþbéÆŠÿj M>ÆæÿŧæþÇØ° Mæü*Æøa»ñýsêtÆæÿ$. CÐóþÒ$ ç³sìýt…^èþ$Mø°         ¯èþ$ {yé^óþíܯèþr$Ï Mæü*yé ÑÐèþÇ…^éyæþ$. AÆÿ$$™óþ Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# ^ðþí³μ¯èþ ÑÐèþÆ>Ë
Ðèþ$† MøçÜ… JMæü ÝëÇ AòÜ…½Ï Væüyæþç³ GMìüP ¨W…¨. M>° ¼           þÍ A«§æþÅÄæý$¯èþ…ÌZ ™óþÍ…¨. Cç³μsìýMóü §óþÔèý ÐéÅç³¢…V> ™öÑ$à      Ðèþ*Ëò³O¯óþ A«¨Mæü çÜÐèþ$Äæý$… MóüsêÆÿ$$çÜ$¢¯èþ²r$Ï Mæü°í³Ýù¢…¨.   Æ>çÙ‰ íÜG…, yìþç³NÅsîýïÜG…Ë$ {ò³•Ðóþr$ Äæý$*° ÐèþÇÞsîýË              {ç³M>Ææÿ… ´ùÎçÜ$ËMæü$ ç³r$t ºyìþ¯èþ BÆæÿ$MørÏ 72 Ë„æüË 50 ÐóþË Ææÿ*´ëÄæý$ËÌZ
Ë$Ï M>Ìôý§æþ$. Aç³μsìý ¯èþ$…_ Cç³μsìý ÐèþÆæÿMæü$ D ¼Ë$ϯèþ$        ¨ Æ>Úë‰ËÌZ {ò³•Ðóþr$ Äæý$*°ÐèþÇÞsîýË ¼Ë$ÏMæü$ BÐðþ*§æþ…         BÄæý$¯èþ ^öÆæÿÐèþ ¡çÜ$Mæü$° çÜ…º…«¨™èþ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ Ðèþ$…¨     ¼Ë$ÏMæü$ Ðèþ*{™èþ… Cç³μsZÏ BÐðþ*§æþ… ™ðþË$ç³#™éÆ> A¯èþ²              Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# MóüÐèþ Ë… 4 MørÏ72 Ë„æüË Ææÿ*´ëÄæý$ËMóü ÌñýMæüPË$ ^èþ*ç³#™èþ$¯é²Ææÿ°,
ç³sìýt…^èþ$Mæü$¯èþ² ´ë´ë¯èþ ´ùÌôý§æþ$. Ðèþ$äÏ AòÜ…½Ï Væüyæþç³ GMæüP    ËÀ…_…¨. BÄæý* Æ>Úë‰ËÌZ {ò³•Ðóþr$ ÐèþÇÞsîýË$               Í…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ ºyðþjsŒý çÜÐèþ*ÐóþÔéÌZϯóþ {ò³OÐóþr$ ÐèþÇÞsîýË    A¯èþ$Ðèþ*¯éË$ MæüË$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. íÜG…, yìþç³NÅsîý íÜG…             ^èþ…§é¯èþVæüÆŠÿ Äæý*MìüÞ‹Ü »êÅ…Mæü$ÌZ {yé^óþíܯèþ Ñ$Wͯèþ Æðÿ…yæþ$MørÏ Ææÿ*´ë
yæþ… Ìôý§æþ$. AÆÿ$$™óþ {ò³•Ðóþr$ ÐèþÇÞsîýË BÐðþ*§é°Mìü çÜ…º…        Äæý$«£óþ^èþaV> Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ$$.                 ¼Ë$ÏMæü$ ™èþ$¨ BÐðþ*§æþ… ËÀ…^óþ§æþ° E¯èþ²™èþ ѧéÅ Ðèþ$…yæþÍ      Ðèþ$«§æþÅ ™èþÌñý†¢¯èþ AÀ{´ëÄæý$ ¿ôý§éÌôý C…§æþ$Mæü$ Ðèþ$^èþ$a V>         Äæý$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ BÄæý$¯èþ ÑÐèþÆ>Ë$ ^ðþç³μÌôýMæü ´ù™èþ$ ¯é²Ææÿ° Isîýì A«¨M>Ææÿ$
«¨…_¯èþ Ðèþ$$ÝëÆÿ$$§é ¼Ë$Ï §é§éç³# íܧæþ®Ððþ$O¯é Cç³μsìý ÐèþÆæÿ        C™èþÆæÿ Æ>çÙ‰…ÌZ ¼Ë$ÏMæü$ BÐðþ* §æþ… ËÀ…^èþyæþ…™ø          A«¨M>Ææÿ$Ë™ø ´ër$ {ò³•Ðóþr$ ÐèþÅMæü$¢Ë$ AÀ{´ëÄæý$           °Ë$çÜ$¢¯é²Äæý*? A¯èþ² AÀ{´ëÄæý*Ë$ Mæü*yé MæüË$Væü$™èþ$              Ë$ ^ðþ´ëμÆæÿ$. D M>Ææÿ×ý… V>¯óþ Ððþ$$™èþ¢… yæþº$¾Mæü$ çÜ… º…«¨… _ »êÅ…Mæü$ Rê™é
Mæü$ A† Væü† ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…¨. Væü™èþ AòÜ…½Ï ºyðþjsŒý          M>ÆöμÆóÿsŒý Mæü…ò³±Ë ÐéÆæÿ$ Äæý$*° ÐèþÇÞ sîý˯èþ$            ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$.                          ¯é²Æÿ$$. ÒÆæÿ$Ðèþ#Ææÿ$ HM>À{´ëÄæý*°Mìü Æ>¯èþ…™èþ ÐèþÆæÿMæü$            Ë ÑÐèþÆ>Ë™ø ´ër$, Äæý*MìüÞ‹Ü »êÅ…Mæü$ÌZ {yé ^óþíܯèþ Æðÿ…yæþ$ MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$
çÜÐèþ*ÐóþÔéËÌZÏ {ò³•Ðóþr$ ¼Ë$ÏMæü$ {ç³Ýë¢Ðèþ¯èþ Æ>Mæü ´ùÐèþyæþ…ò³O     Ýë¦í³…^éÆæÿ$. B gê¼™éÌZ Æ>Ú뉰Mìü ^ðþ…¨¯èþ CM>¹ ÄŒý$            C¨Ìê E…sôý.. Æ>çÙ‰ íÜG… ¯èþÌêÏÇ MìüÆæÿ׊ýMæü$Ðèþ*ÆŠÿÆðÿyìþz    CÌê…sìý MîüËMæü 糧æþÐèþ#˱² Mæü*yé RêäË$V>¯óþ E…sê                ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ ÑÐèþÆ>Ë$ M>ÐéË…r* »êËÝëÆÿ$$-Mìüþ ¯øsîýçÜ$Ë$ gêÈ-^óþ-Äæý$-
ç³Ë$ A¯èþ$Ðèþ*¯éË$ MæüË$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. Æ>çÙ‰…ÌZ {ò³•Ðóþr$        çÜ…çܦË$ ç³Ë$ Æ>Úë‰ËÌZ Äæý$*°ÐèþÇÞsîý˯èþ$ ¯ðþË             {ç³çÜ$¢™èþ… E¯èþ²™èþ ѧéÅ Ææÿ…V>°² ç³NÇ¢ V> ÑÔèýÃÇ…^éÆæÿ$.      Äæý$° E¯èþ²™èþ ѧéÅ ÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ AÀ{´ëÄæý$ ç³yæþ$™èþ$             ¯èþ$-¯é²Ææÿ$. C¨Ìê E…yæþV> yæþº$¾™èþÆæÿÍçÜ*¢ ´ùÎçÜ$˯èþ$ ^èþ*íÜ ç³Æ>ÆðÿO¯èþ Ðèþ… Ö
ÐèþÇÞsîýË$ ¯ðþËMöËμyé°Mìü íܧæþ®…V> E¯èþ² Mö°² M>ÆöμÆóÿsŒý         MöÍμ…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ Mæü*yé {ò³•Ðóþr$ ÐèþÇÞsîý° HÆ>μr$           Äæý$*°ÐèþÇÞsîýËÌZ çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþÐðþ$O¯èþ ç³Ç´ëËMæü$ M>Ðé      ¯é²Ææÿ$. çÜÆ>PÆæÿ$ ò³§æþªË¯èþ$ M> §æþ° ™éÐèþ$$ HÒ$ ^óþÄæý$            A¯óþ ÐèþÅMìü¢ C…M> ç³Æ>ÈÌZ¯óþ E¯é²yæþ° ´ùÎçÜ$Ë$ ^ðþ´ëμÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ B yæþ
Äæý*fÐèþ*¯éÅË$ ¼Ë$Ï MøçÜ… G§æþ$Ææÿ$ ^èþ*çÜ$¢¯é²Æÿ$$. JMæüP         ^óþÄæý*˯èþ$Mæü$¯èþ²ç³μsìýMîü B Ðóþ$ÆæÿMæü$ ^èþrt… ÌôýMæü ´ùÐèþyæþ…™ø  ÍÞ¯èþ ÐðþO‹Ü b鯌þÞËÆæÿÏ ´ùçÜ$t˯èþ$ ¿æýÈ¢ ^óþÄæý$ yæþ…ÌZ BÄæý$¯èþ  ÌôýÐèþ$° E¯èþ²™èþ ѧéÅ ÔéQ E¯èþ²™é« ¨M>Ææÿ$Ë$ çÜμçÙt… ^óþçÜ$¢           º$¾¯èþ$ AÒ$ÆŠÿõ³rÌZ° A¯éÞÈ A¯óþ ÇÄæý$ÌŒý GõÜtsŒý Ðèþ$«§æþÅÐèþÇ¢Mìü A…§æþ gôýõÜ…
ÝëÇ AòÜ…½ÏÌZ {ò³•Ðóþr$ ÐèþÇÞsîýË ¼Ë$ÏMæü$ BÐðþ*§æþ… ËÀ…          ÐéÆæÿ$ Ððþ¯èþMæüyæþ$Væü$ ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D MøÐèþÌZMìü Æ>…Mîü {Væü*‹³,  Ò$¯èþÐóþ$ÚëË$ ÌñýMìüPçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÌêVóü ÐèþÇÞ sîýË ´ë˯èþMæü$    ¯é²Ææÿ$. yìþç³NÅsîýïÜG… ^öÆæÿÐèþ ¡çÜ$ Mæü$¯èþ²rÏÆÿ$$™óþ Ððþ…r¯óþ         §æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$Ððþâæý$¢¯é²Ðèþ$…r* Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# ^ðþç³μyæþ…™ø ´ùÎçÜ$Ë$ A¯éÞÈ°
_¯èþ Ððþ…r¯óþ 15 ¯èþ$…_ 20 Äæý$*°ÐèþÇÞsîý˯èþ$ {´ëÆæÿ…¿æý…         C…yìþÄæý$¯Œþ íÜÐðþ$…sŒý Ðèþ…sìý ç³Ë$ çÜ…çܦË$ Mæü*yé {ò³•Ðóþr$     A™èþÅ…™èþ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ´ëËMæü Ðèþ$…yæþâæý$Ï HÆ>μr$ò³O¯é      {ò³•Ðóþr$ ÐèþÇÞsîýË ¼Ë$ÏMæü* BÐðþ*§æþ… ËÀçÜ$¢…§æþ° BÔé              Ñ^éÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ…Ö§öÇMìü™óþ¯óþ MóüçÜ$ ç³#Æø-Væü† ç³yæþ$-™èþ$…§æþ°, Ðèþ$ÇMö°²
AÄôý$Å AÐèþM>ÔéË$ E¯é²Äæý$° Æ>çÙ‰ E¯èþ²™èþ ѧéÅ Ðèþ$…yæ          ÐèþÇÞsîý˯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^èþyé°Mìü Ðèþ$$…§æþ$ ÐèþÆæÿ$çÜÌZ E¯èþ²      íÜG… ^öÆæÿÐèþ ^èþ*í³…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. A…™ðþ…§æþ$Mæü$ C…f±       Ðé§æþ$Ë$ AÀ{´ëÄæý$ç³yæþ$ ™èþ$¯é²Ææÿ$.                       ÑÐèþÆ>Ë$ ™ðþÍõÜ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° ´ùÎçÜ$Ë…r$¯é²Ææÿ$.

                                            yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡ßyêsTT
                                                                          {ç³MæüsìýÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.WÇf¯èþ Eç³ {ç³×êãMæü °§æþ$Ë$ ÐéÇ
                                                                          AÀÐèþ–¨®Mìü QÆæÿ$a ^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.¿æý*Ðèþ$$Ë õܧæþÅ… MøçÜ…
                                                                                                               >∑ß&çôd\ß ˝Òì sêh+>± r]Ã~<äß›‘ê+
  u≤ãß md”º &çø£¢πswüHé                                                             ÐéÇMìü ±sìý ´ëÆæÿ$§æþË ÝûMæüÆ>Å°² Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ$Ýë¢Ðèþ$°
                                                                          A¯é²Ææÿ$.{ç³™óþÅMæü yìþGïÜÞ° ò³sìýt ÐéÇMìü E´ë«¨ MæüÍμÝë¢Ðèþ$°,
                                                                          ´ëÈt,{糿æý$™èþÓ ¯éÑ$™èþ¯óþsñýyŠþ 糧æþÐèþ#ËÌZ {ç³™óþÅMæü Møsê ¯èþ$
                                                                                                                 @&Ü~ 6 qß+∫ 7 \ø£å\ Çfi¯¢ ìsêàD+
                                                                                                                 ]+>¥ s√&ÉT¶ ø√dü+ s¡÷. 6,800 ø√≥ߢ
                                                                                                                 >√<ëe] ‘=* <äX¯≈£î s¡÷. 3,800 ø√≥ߢ
                                                                                                                                                                  ìsêàD <äX¯˝À 19 \ø£å\ >∑èVü‰\ß
                                                                                                                                                                2013 Hê{ÏøÏ ø£ècÕí |üqß\ß |üP]Ô #˚kÕÔ+
                                                                                                                                                             nÁô|&Ü ÁbÕ|üغ c˛-2012˝À d”m+ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶
  ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²r$Ï, 50 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ ò³Oºyìþ¯èþ WÇf¯èþ$ËMæü$     Mæü$r$…»êËMæü$ 2 GMæüÆ>Ë ¿æý*Ñ$° Mö¯èþ$VøË$ ^óþíÜ            MæüÍμÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.
600 Ææÿ*´ëÄæý$Ë íœ…^èþ¯Œþ A…¨Ýë¢Ðèþ$°, WÇf¯èþ               CÝë¢Ðèþ$° {ç³fË MæüÆæÿ™éâæý «§æþÓ¯èþ$Ë Ðèþ$«§æþÅ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$.      WÇf¯èþ ^èþsêt˯èþ$ ç³Mæüyæþ¾…©V> AÐèþ$Ë$^óþÝë¢Ðèþ$° àÒ$          òßýO§æþÆ>»ê§Šþ,        Ðóþ$fÆŠÿ    ¯èþ*Å‹Ü:                                 Ææÿ…V>Æðÿyìþz, B…{«§æþ{糧óþÔŒý ÇÄæý$ÌŒýGõÜtsŒý
çÜ…çÜP−–¡ çÜ…{糧éÄæý$Ë$ Ææÿ„ìüçÜ$¢¯èþ² ç³NgêÆæÿ$ËMæü$ ¯ðþËMæü$      Mðüh ¯èþ$…_ í³h ÐèþÆæÿMæü$ E_™èþ ѧæþÅ™ø´ër$V> {ç³™óþÅMæü        C^éaÆæÿ$. ArÒ ç܅糧æþ, »êMðüOÞsŒý °„óü´ëË$ ™èþÐèþ#ÓMæü$°         B…{«§æþ{糧óþÔŒý¯èþ$ Væü$yìþòÜË$ Ìôý° Æ>çÙ‰…V>                                      yðþÐèþËç³ÆŠÿÞ AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ A«§æþÅ„æü$yæþ$
5ÐóþË Ææÿ*´ëÄæý$Ë VúÆæÿÐèþÐóþ™èþ¯èþ… ^ðþÍÏÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.         WÇf¯èþ Äæý$*°ÐèþÇÞsîý, GïÜt MæüÑ$çÙ¯Œþ, {糆 hÌêÏÌZ           Ñ{MæüÆÿ$$…^èþyé°Mìü {ç³™óþÅMæü Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÝûMæüÆ>Å°²           ¡Ça¨§óþª…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… Mæü–íÙ ^óþÝù¢…§æþ°                                     {õ³ÐŒþ$Mæü$ Ðèþ*ÆŠÿ, ¿æýÐèþÆŠÿÌê ÌŒý gñýO¯Œþ
A§óþÑ«§æþ…V> 500Ðèþ$…¨ f¯é¿ê VæüË WÇf¯èþ ™é…yé˯èþ$            WÇf¯èþ ¿æýÐèþ¯èþ… °ÇÃÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.                   MæüÍμÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.                           Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ¯èþÌêÏÇ MìüÆæÿ׊ýMæü$Ðèþ*ÆŠÿÆðÿyìþz                                    ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D
{V>Ðèþ$ ç³…^éÄæý$¡Ë$V> Væü$Ç¢Ýë¢Ðèþ$°, f¯é¿ê {ç³M>Ææÿ…            D Æøk fÇW¯èþ ´÷ÍsŒý º*ÅÆøÌZ Òsìýò³O                    Ðèþ$$íÜÏ… Ððþ$O¯éÈtËMæü$ 20 Ôé™èþ… ѧæþÅ, E§øÅVæü,         A¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… Hyé¨Mìü 6 ¯èþ$…_ 7Ë„æüË                                      çÜ…§æþÆæÿÂ…V> gZ¯ŒþÞ Ìê…VŠü ÌêçÜÌñýÏ™ø
ѧéÅ, E§øÅVæü, Ý린Mæü çÜ…çܦÌZÏ ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ MæüÍμÝë¢Ðèþ$°        ^èþÇa…^éÐèþ$° ™èþ…yéË$, Væü*yéË AÀÐèþ–¨® MøçÜ… {糆           Æ>fMîüÄæý$ ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ MæüÍμÝë¢Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. CsîýÐèþË         Câæýϯèþ$ °ÇÃÝù¢…§æþ°, {ç³çÜ$¢™èþ… Ðèþ$Æø 19Ë„æüË                                     MæüÍíÜ A{ò³yé "ÇÄæý$ ÌŒý GõÜtsŒý&
^èþ…{§æþ»êº$¯éÄæý$$yæþ$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. {糆 hÌêÏÌZ Ððþ$O§é¯èþ      „æü×ý… ç³°^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. E§øÅVæü…, E´ë«¨ Ìôý°            {ç³Mæüsìý…_¯èþ ¼íÜ yìþMæüÏÆóÿçÙ¯ŒþMæü$ Mæür$tºyìþ E¯é²Ðèþ$°        Câæý$Ï °Æ>Ã×ý §æþÔèýÌZÏ E¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. B…{«§æþ                                     Äæý*MìüÞ ËÆóÿsìý…VŠü ¨ {Vø™Œþ ÝùtÈ' A¯èþ²
{´ë…™èþ WÇf¯èþ$Ë MøçÜ… {ç³™óþÅMæü IsìýyìþH HÆ>μr$             WÇf¯èþ$ËMæü$ °Ææÿ$§øÅVæü ¿æý–† MæüÍμÝë¢Ðèþ$°, 5 Ë„æüË ÐèþÆæÿMæü$     A¯é²Ææÿ$. ¼íÜÌZ° A°² Mæü$ÌêË ÐéÇMìü Væü™èþ…ÌZ Ðèþ*¨ÇV>          {糧óþÔŒý ÇÄæý$ÌŒýGõÜtsŒý yðþÐèþËç³ÆŠÿÞ AÝù íÜÄôý$çÙ¯Œþ                                  A…Ôèý… ò³O A…™ èþÆ>j¡Äæý$ çܧæþ çÜ$Þ¯èþ$
^óþÝë¢Ðèþ$° BÄæý* ™èþ…yéËÌZ ÑçÙfÓÆ>Ë™ø                  ç³N`Mæü™èþ$¢, GÌê…sìý ÐèþyîþzÌôý° Ææÿ$×ý… A…¨Ýë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.       ç³£æþM>Ë$ ÐèþÇ¢…ç³^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. MæüË$ÏX™èþ M>ÇÃMæü$Ë MøçÜ…      (A{ò³yé) B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ Ôèý°ÐéÆæÿ… òßýO§æþÆ>                                        °ÆæÿÓíßý…_…¨. D {´ëç³Èt Úù¯èþ$
A¯éÆøV>ÅËMæü$ Væü$ÆæÿÄôý$ÅÐéÇMøçÜ… {ç³™óþÅMæü ½Ðèþ*            WÇf¯èþ$Ë ç܅糧æþò³O ÐéÇMóü çÜÆæÿÓçßýMæü$PË$ MæüÍμÝë¢Ðèþ$°        ¿æý*Ñ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÝë¢Ðèþ$°, Ðèþ$™èþÞüÅM>Ææÿ$ËMæü$ M>ÐéÍÞ¯èþ      »ê§ŠþÌZ° òßýOsñ ýMŠüÞÌZ HÆ>μr$ ^óþíܯèþ {´ëç³Èt Úù&2012¯èþ$ ïÜG…              GÌŒýI íÜ çßoíÜ…VŠü òœO¯é¯ŒþÞ ÍÑ$sñýyŠþ, çܧæþçÜ$Þ¯èþ$ õÜtsŒý »êÅ…MŠü B‹œ
ç³£æþM>°² ÐèþÇ¢…ç³^óþÝë¢Ðèþ$°, ¿æý*Ñ$Ìôý° WÇf¯èþ             {ç³™óþÅMæü WÇf¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ {ç³×êãMæüË$               ç³ÇMæüÆ>˯èþ$ E_™èþ…V> A…¨Ýë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.                 MìüÆæÿ׊ý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿÆðÿyìþz, Móü…{§æþ ç³Æ>ÅrMæü ÔéQ çÜàÄæý$ Ðèþ$…{† Mðü.         C…yì þÄæý* Ýëμ¯èþÞÆŠÿ ^óþçÜ$¢¯é² Æÿ$$. D Æðÿ…yæþ$ÆøkË GWj¼çÙ¯ŒþÌZ
                                                                                                               _Ææÿ…iÑ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ïÜG… Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*               188 ÝëtÌŒýÞ ¯èþ$ HÆ>μr$ ^óþÔéÆæÿ$. {ç³Ðèþ$$Q ÇÄæý$ÌŒý GõÜtsŒý
                                                                                                               {糆 JMæüPÇMîü ÔéÔèýÓ ™èþ Væü–çßý… E…yóþÌê ^èþ*yæþyæþÐóþ$ ™èþÐèþ$             yðþÐèþËç³Ææÿ$Ï, ¼ËÏÆæÿ$z Ææÿ*.4 Ë„æüË ¯èþ$…_ Ææÿ*.4MørÏ ÑË$ÐðþO¯èþ
                                                                                                               Ë„æüÅÐèþ$°, 2004 G°²MæüË Ðóþ$°òœÝùtÌZ¯óþ 50 Ë„æüË Câæý$Ï Mæüsìýt…_             {´ëç³Èt˯èþ$ C…§æþ$ ÌZ {糧æþÇØçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ¼ËzÆæÿÏ™ø´ër$ GÌŒýIïÜ
    >±*˝À >∑&ÉTe⁄
  BÔé¿êÐèþ… ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.            Mö…™èþM>Ë… A…sôý G…™èþ?
                                                                          uÛÑs√kÕ
                                                               GMæü$PÐèþV> ±sìýÌZ Ðèþ$$W°´ùÆÿ$$¯èþ Mæü$r$…»êËMæü$ 20 MìüÌZË
                                                                                                               CÝë¢Ðèþ$° ^ðþ´ëμÐèþ$¯é²Ææÿ$. ÇÄæý$ÌŒýGõÜtsŒý Ææÿ…V>°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ
                                                                                                               Ðèþ˜ÍMæü ÐèþçÜ™èþ$˯èþ$ MæüÍμÝë¢ Ðèþ$°, 158 MìüÌZÒ$rÆæÿÏ Ç…VŠüÆøyæþ$z
                                                                                                               MøçÜ… {糿æý$™èþÓ… Ææÿ*.6,800 Mør$Ï Ððþ_a…_…§æþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$.
                                                                                                                                                            òßý^ŒþG‹œGÌŒý, G‹Ü½I, C…yìþÄæý* º$ÌŒýÞ, yîþòßý^ŒþG‹œGÌŒý,
                                                                                                                                                            IïÜIïÜI çÜ…çܦË$ Mæü*yé C…§æþ$ ÌZ ´ëÌŸY…r$¯é²Æÿ$$.
MóüïÜBÆŠÿ »ñý§æþÇ…ç³# çœÍ™èþÐèþ*?                 D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ^èþÆæÿaMæü$ Ðèþ_a¯èþ A…ÔéË$     ¼Äæý$Å…™ø´ër$ 5 ÎrÆæÿÏ MìüÆøÝù¯Œþ Mæü*yé ç³…í³×îý ^óþÄæý*Ë° ïÜG…                  Ððþ${sZ 糯èþ$Ë$ Mæü*yé ÐóþVæüÐèþ…™èþ…V> fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$°,                  @|”æì ≥÷]dtº Vü≤uŸ>± #˚<ë›+
   °¯èþ² Ððþ$$¯èþ²sìý§éMæü ™ðþË…V>×ý ÑçÙÄæý$…ÌZ       HÐðþO¯èþ ç³μsìýMîü, íÙ…yóþ Ôèý°ÐéÆæÿ… ^óþíܯèþ       A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> ^óþ¯óþ™èþ, Ðèþ$™èþÅ M>Ææÿ$ËMæü$ Mæü*yé 10     GÌŒýA…yŠþsìý çÜ…çܦ òÙyæþ*ÅÌŒý {ç³M>Ææÿ… ç³NÇ¢ ^óþçÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. Mæü–Úë~
GÌê…sìý °Ææÿ~Äæý*Ë* ¡çÜ$MøÌôý§æþ°, G糚yæþ$          {ç³Mæür¯èþò³O¯óþ A…§æþÇ §æþ–ïÙt C糚yæþ$          MìüÌZË ¼Äæý$Å…™ø´ër$ 5 ÎrÆæÿÏ MìüÆøíܯŒþ A…§æþ^óþÄæý*Ë° ïÜG… MæüÌñýMæütÆæÿϯèþ$          Ðèþ$*yø§æþÔèý 糯èþ$ËMæü$ Cç³μsìýMóü sñý…yæþÆæÿ$Ï ç³NÆæÿ¢ Äæý*ÅÄæý$°,              &Móü…{§æþ ç³Æ>ÅrMæü ÔéQ çÜàÄæý$ Ðèþ$…{† _Ææÿ…iÑ
¡çÜ$Mæü$…sêÐðþ* Mæü*yé ™ðþÍÄæý$§æþ° íÙ…yóþ          Móü…{©Mæü–™èþÐðþ$O E…¨. C…™èþM>Ë… ´ër$ BW¯èþ        MøÆ>Ææÿ$. ±Ë… ™èþ$´ë¯èþ$™ø §ðþº¾†¯èþ² CâæýåMæü$ ´ë„ìüMæü, ç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ ç³ÇàÆæÿ…          B糯èþ$Ë$ ™èþÓÆæÿÌZ {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Ðèþ#™éÄæý$°, C…§æþ$MøçÜ… Ææÿ*.60                ç³Æ>ÅrMæü Ææÿ…V>°Mìü A…™èþÆ>j¡Äæý$ Væü$Ç¢…ç³# ËÀ…^óþÌê
^ðþº$™èþ* Ðèþ^éaÆæÿ$. sîý M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþË$ ™èþç³μ      Ðé Ææÿ$ Ðèþ$Ç Mö°² Ðèþ*ÝëË$ BV>Ë° íÙ…yóþ          A…§æþ^óþÄæý*Ë° ïÜG… A«¨ M>Ææÿ$ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$. çÜÆæÿÓ… MøÌZμÄæý$¯èþ               ¯èþ$…_ 70 Mør$Ï QÆæÿ$a ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° A¯é²Ææÿ$. yìþòÜ…ºÆŠÿ 2013               B…{«§æþ-{ç³-§óþ-ÔŒý-¯èþ$ r*Ç‹Üt çßý»ŒýV> ^óþ§éªÐèþ$° Móü…{§æþç³Æ>ÅrMæü
GÐèþÆæÿ* ™èþ¯èþ¯èþ$ MæüËÐèþÌôý§æþ° ºíßýÆæÿ…Væü…V>¯óþ     ^ðþ´ëμÆæÿ…sôý A¨ §óþ°Mìü çÜ…Móü™èþÐðþ* AÆæÿ¦…        »ê«¨™èþ$ËMæü$ ÐèþÝëˆË™ø´ë r$ Ðèþ…r ÝëÐèþ${W Mæü*yé A…§æþ^óþÄæý* Ë°, D Ðóþ$ÆæÿMæü$         ¯ésìýMìü D 糫§æþM>°² ç³NÇ¢ ^óþÄæý*˯èþ² Ë„æüÅ…™ø E¯èþ²r$Ï ïÜG…               ÔéQ çÜàÄæý$ Ðèþ$…{† _Ææÿ…iÑ A¯é²Ææÿ$. ÐðþOgêVŠü™ø´ër$
^ðþ´ëμ Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ çßýu>™èþ$¢V> íÙ…yóþ Ôèý°ÐéÆæÿ…     M>Ðèþr… Ìôý§æþ° ´ëÈt ¯óþ™èþÌôý A…r$ ¯é²Ææÿ$.        ™èþW¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° {糿æý$™èþÓ A«¨ M>Ææÿ$ËMæü$ ïÜG… B§óþÕ…^éÆæÿ$. A§óþ          ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ C¯èþ¹ÆóÿÃçÙ¯Œþ sñýM>²Ëi MøçÜ… 50ÐóþË             D‹Üt Vø§éÐèþÇÌZ A…§æþÐðþ$O¯èþ {糧óÔé Ë$ E¯é²Äæý$°, Ðésìý°
¯éyæþ$ ™ðþË… V>×ýò³O ^óþíܯèþ {ç³Mæür¯èþ A…§æþDZ       ÝëÆæÿÓ{†Mæü G°²MæüË$ fÆæÿVæüsê°Mìü Ðèþ$Æø          Ñ«§æþ…V> ±Ë… ™èþ$´ë ¯èþ$™ø §ðþº¾†¯èþ² ç³…r ´÷ÌêË$, ™ørËMæü$ C¯Œþç³#sŒý çܼÞyî           GMæüÆ>˯èþ$ ¯øsìýòœOyŠþ HÇÄæý$V> Væü$Ç¢…^éÐèþ$°, GVæü$Ðèþ$™èþ$Ë$               Væü$Ç¢…_ AÀÐèþ–¨® ç³Ç^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ÐèþõÜ¢ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ
BÔèýaÆ>Å°Mìü Væü$Ç ^óþíÜ… ¨. MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿÌZ         Hy騯èþ²Ææÿ Væüyæþ$Ðèþ# E¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ íÙ…yóþ      þ™ø´ër$ ´÷ÌêÌZÏ Mæü$ç³μË$V> õ³Ææÿ$Mæü$´ùÆÿ$$¯èþ CçÜ$Mæü$ ™öËW…ç³#¯èþMæü$              Mæü*yé BÔéf¯èþMæü…V> E¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$.                            çÜàÄæý*°² A…¨ Ý뢯èþ° àÒ$ C^éaÆæÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ
Æðÿ…yæþ$ ÆøkË Ðóþ$«§øÐèþ$£æþ¯èþ çܧæþçÜ$Þ Ðèþ$$W…ç³#     ^ðþí³μ¯èþ Mö°² Ðèþ*ÝëË Væüyæþ$ Ðèþ# A…sôý G°²        òßýM>tÆæÿ$Mæü$ Ææÿ*. 8,100 ^ðþÍÏ…^éË° Ðèþ$$QÅÐèþ$… {† MìüÆæÿ׊ý A«¨M>Ææÿ$˯èþ$               òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ ÐèþÆæÿÌŒýz AËÈj M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ™ø´ër$ ÐèþÆæÿÌŒýz           AÀÐèþ–¨®ÌZ ÇÄæý$ÌŒý GõÜtsŒý yðþÐèþËç³ÆæÿÏ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… Mæü*yé
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> MóüïÜBÆŠÿ Ò$yìþÄæý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ       Ðèþ*ÝëË Væüyæþ$Ðèþ# A¯óþ¨ AÆæÿ¦… M>Ðèþr… Ìôý§æþ°      MøÆ>Ææÿ$.                                             A{WMæüËaÆŠÿ M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ, {ç³ç³…^èþ ™ðþË$Væü$ Ðèþ$àçÜ¿æýË$                 E…§æþ° Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. ÇÄæý$ÌŒý GõÜtsŒý Ææÿ…Væü… hyìþí³ÌZ 8
ÐèþÅMæü¢… ^óþíܯèþ B{Væüà°² §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$¯óþ      Mö…§æþÆæÿ$ ¯óþ™èþË$ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. Ðèþ$Ç Mö°²         ±Ë… {糿êÑ ™èþ {´ë…™éÌZÏ Gr$Ðèþ…sìý A…r$ ÐéÅ«§æþ$Ë$ ÐéÅí³¢ ^ðþ…§æþ Mæü$…yé           fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$° A¯é²Ææÿ$. ÐðþOgêVŠüÌZ Mæü*yé ç³Æ>ÅrMæü Ææÿ…V>°²            Ôé™èþ… E…yæþyæþ… _¯èþ² ÑçÙÄæý$… M>§æþ°, 33 Ñ$ÍÄæý$¯èþÏ
íÙ…yóþ D {ç³M æür¯èþ ^óþÔéÆ> A¯óþ A¯èþ$Ðèþ*¯éË$        Ðèþ*ÝëË$ A…r* ¯é¯èþ$ayæþ$ «§øÆæÿ×ìý             hÌêÏ ÐðþO§æþÅ ÔéQ ™èþW¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtË°, »ê«¨™èþ {´ë…™éÌZÏ ÐðþO§æþÅ º–…§é˯èþ$       {´ù™èþÞíßýçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý, MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ ËÌZ Mæü*yé H§ðþO¯é           Ðèþ$…¨Mìü E´ë«¨ MæüÍμ…^èþyæþ… AÀ¯èþ…§æþ±Äæý$Ðèþ$¯é²Ææÿ$.
ÐèþÅMæü¢… AÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. C…™èþM>Ë… ´ër$          A¯èþ$çÜÇ…_ Ðèþ^óþa ÝëÆæÿÓ{†Mæü G°²MæüË §éM>         ç³…´ëË° ïÜG… A«¨M>Ææÿ$ ˯èþ$ MøÆ>Ææÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> Ôé°sôýçÙ¯Œþ, ò³O‹³ÌñýO¯èþÏ          M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ HÆ>μr$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$               ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü… ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÇÄæý$ÌŒýGõÜtsŒý Ææÿ…Væü… §óþÔèý, Æ>çÙ‰
M>…{Vðü‹Ü¯èþ$ ¯èþÑ$à Ððþ*çÜ´ùÄæý*Ðèþ$°, CMæü B        Væüyæþ$Ðèþ#¯èþ$ V>ÍÌZ ò³yæþ™éÆ> A¯óþ A¯èþ$Ðèþ*Ðèþ…     Ðèþ$ÆæÿÐèþ$à ™èþ$¢Ë¯èþ$ ™èþ„æü×ý… ç³NÇ¢ ^óþÄæý$yæþ…™ø´ër$ »ê«¨™èþ$ËMæü$ çÜ$ Ææÿ„ìü™èþ       ¡çÜ$MøÐéË° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…_¯èþr$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ                 AÀÐèþ–¨®Mìü §øçßý§æþ… ^óþÝù¢…§æþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. ÇÄæý$ÌŒý GõÜtsŒý
´ëÈt™ø GÌê…sìý çÜ…º…«§éË$ ò³r$tMø»ZÐèþ$°           ÐèþçÜ$¢¯èþ²§æþ° ÐéÆæÿ¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰…       Ðèþ$…_±sìý çÜÆæÿçœÆ>Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³ sêtË° ïÜG… A«¨M>Ææÿ$˯èþ$        {MæüÐèþ$…ÌZ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ Ðèþ$ïßý«§æþÆŠÿÆðÿyìþz, E™èþ¢ÐŒþ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿÆðÿyìþz, ¯óþçÙ¯èþÌŒý   çÜ…çÜ¦Ë {糆°«§æþ$Ë$ çÜ…´ë§æþ ¯èþË™ø´ër$ §óþÔèý AÀÐèþ–¨®Mìü
MóüïÜ BÆŠÿ Mæü$…yæþ º§æþªË$ Mösìýt¯èþr$t ^ðþ´ëμÆæÿ$. CMæü   HÆ>μr$ MøçÜ… Mö°² §æþÔé»êªË$V> Ðóþ_             B§óþÕ…^éÆæÿ$. ±Ë… {糿êÑ™èþ {´ë…™éÌZÏ A…r$ ÐéÅ«§æþ$Ë$ ÐéÅí³¢ ^ðþ…§æþMæü$…yé            ÇÄæý$ÌŒý GõÜtsŒý yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý Mú°ÞÌŒý (¯éÆðÿyøP) BÍ…yìþÄæý* {ò³íÜ            Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. {糆 JMæüPÇMîü Ñf¯Œþ (§æþ*Ææÿ§æþ–íÙt)
™ðþË…V>×ý ÑçÙ Äæý$…ÌZ yðþyŠþÌñýO¯èþ$Ï A…r* HÒ         ^èþ*çÜ$¢…sôý, C…M> Mö°² Ðèþ*ÝëË$ Ðóþ_            Ðèþ$$…§æþ$ gê{Væü™èþ¢V> MøÏǯóþçÙ¯óþ™ø´ër$ ¼Ï_…VŠü {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ ç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ÌZ         yðþ…sŒý ¯èþÒ¯Œþ Ææÿõßýgê, GÐðþ$ÃÌôýÅ À„æü糆Äæý*§æþÐŒþ, GÐðþ$ÃÎÞ               AÐèþçÜÆæÿÐèþ$° BÄæý$¯èþ çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$.
E…yæþ»ZÐèþ°, E…yóþ§æþÌêÏ M>…{Vðü‹ÜMæü$ yðþ™ŒþÌñýO¯Œþ     ^èþ*yéË° íÙ…yóþ Ðèþ*sêÏyæþr… çÜÐèþ$… fçÜ…          ^óþç³sêtË° ïÜG… õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ѧæþ$Å™Œþ, ™éVæü$ ±sìý çÜÆæÿçœÆ>¯èþ$ †ÇW Äæý$$§æþ®
Ðèþ*{™èþÐóþ$ A° ÒÆ>ÐóþÔèý…™ø A¯é²Ææÿ$.            M>§æþ° sîýBÆŠÿG‹Ü Ðèþ*i G…ï³ Ñ¯ø§Šþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ       {糆´ë«¨Mæü¯èþ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^óþ Ñ«§æþ…V> ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° ïÜG… MæüÌñýMæütÆæÿϯèþ$
E§æþÅÐèþ$…ÌZMìü Ðèþ$äå ™é¯èþ$ ÐèþçÜ$¢¯é²¯èþ°,         ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. íÙ…yóþ Ðèþ*rË ¡Ææÿ$             MøÆ>Ææÿ$. ç³…r ¯èþçÙt… A…^èþ¯é ÐóþÄæý$yé°Mìü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$, E§éůèþÐèþ¯èþ ÔéQ
DÝëÇ ¯èþÆæÿíÜ… àÐèþ™éÆæÿ… G™èþ$¢™é¯èþ¯é²Ææÿ$.
MóüïÜBÆŠÿ CÌê Ðèþ*sêÏyìþ 48 Væü…rË$ Væüyìþ^éÄñý*
Ìôý§ø ÉìþÎÏÌZ Ýù°Äæý* ´ëÈt Ðèþ$$QÅ ¯óþ™èþË™ø
                               ^èþ*çÜ$¢…sôý M>…{Vðü ‹ÜMæü$ ™ðþË…V>×ý C^óþa
                               E§óþªÔèý… Ìôý§æþ° ™éÐèþ$$ Gç³μsìý¯èþ$…^ø
                               ^ðþº$™èþ$¯èþ² Ðèþ*r ÐéçÜ¢ÐèþÐóþ$ A°
                                                             A«¨M>Ææÿ$Ë™ø MæüÍíÜ {ç³™óþÅMæü º–…§é˯èþ$ °Äæý$Ñ$… ^éË° ïÜG… çÜ*_…^éÆæÿ$.
                                                                A§óþ Ñ«§æþ…V> {V>Ðèþ$…, ÆðÿO™èþ$, çÜÆóÿÓ ¯ðþ…ºÆŠÿ ÐéÇV> ˼®§éÆæÿ$Ë ÑÐèþÆ>Ë$ çÜÒ$
                                                             MæüÇ…^éË°, ç³ÇàÆæÿ… A…§æþ^óþõÜ {MæüÐèþ$…ÌZ GMæüPyé Gr$ Ðèþ…sìý AÐèþMæü™èþÐèþMæüËMæü$
                                                                                                              ˙\+ kÕj·÷ìøÏ düŒ+<äq ø£s¡e⁄!
                                                                                                                 ô|<ä$ $|üŒì πø+Á<ä+                                      »ê«§æþÅ™èþ
                                                                                                                                               ºVæü$YÐèþ$…r$¯é²Æÿ$$. °Ðóþ¨Mæü ç³…ò³…§æþ$Móü      ™èþÐèþ$¨    M>§æþ¯é²Ææÿ$.
çÜÐèþ*ÐóþÔèý… HÆ>μr$ ^óþíÜ ™ðþË…V>×ýò³O ^èþÇa…        ™óþÍ´ùÆÿ$$…§æþ° Mö…§æþÆæÿ$ ½gôýï³ ¯óþ™èþË$         BÝëPÆæÿ… CÐö§æþª° ïÜG… MæüÌñýMæütÆæÿϯèþ$ MøÆ>Ææÿ$.                           ìy˚~ø£ Ç#êÃπø ãè+<ë\ß ..d”m+                                  ÐèþÆæÿ§æþ{´ë…™éÌZÏ ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ çÜ¿æý$ÅË Mæü¯é²
                                                                                                                                               Æðÿ…yæþ$ ÐéÆ>Ë$ ç³yìþ™óþ CMæü Móü…{§æþº–…§æþ…
_¯èþr$t ÐéÆæÿ¢Ë$ Ðèþ^éaÆÿ$$. Ôèý${MæüÐéÆæÿ… Æ>{†       B{Væüçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ íÙ…yóþ      A§óþ Ñ«§æþ…V> ±Ë… ™èþ$¸ë¯Œþ ç³#¯èþÆ>ÐéçÜ ç³¯èþ$ ˯èþ$ „óü{™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ çÜÒ$„ìü…^èþ                                                       ÔéçܯèþçÜ¿æý$ÅËMóü »ê«§æþÅ™èþ GMæü$PÐèþV>
                                                                                                                                               Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ C…M> AËçÜÅ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…
fÇW¯èþ çÜÐèþ* ÐóþÔèý…ÌZ Ýù°Äæý* Æ>fMîüÄæý$          Ðèþ*rË$ Ðèþ$äå A°Õa™èþ ç³Çíܦ†Mìü ™ðþÆæÿ          yé°Mìü {V>Ðèþ$, Ðèþ$…yæþË Ýë¦Æÿ$$ÌZ {ç³™óþÅMæü A«¨M>Ææÿ$Ë™ø Mæü*yìþ¯èþ º–…§éË ¯èþ$           Á&ÓÌH˚õ ˝À|ü+e˝Ò¢ qcÕº\ß..|üqu≤ø£                               E…r$…§æþ° òÜËÑ^éaÆæÿ$.
                                                                                                                                               §æþ…r$¯é²Ææÿ$. Aç³μsìý§éMæü ÐèþÆæÿ§æþË$ Ñ$W
çÜËà§éÆæÿ$ AçßýçŠþ ç³sôýÌŒý, Æ>çÙ‰ ÐèþÅÐèþàÆ>Ë        ¡ÔéÄæý$°, ©°ò³O M>…{Vðü‹Ü A«¨Úëx¯èþ… ÑÐèþÆæÿ×ý       HÆ>μr$ ^óþÄæý*Ë°, D º–…§é˯èþ$ Ý린Mæü BÆŠÿyìþK ç³ÆæÿÅ Ðóþ„ìü…^éË° ïÜG…                 u≤<Ûä´‘· myÓTà˝Ò´\<˚..|ü⁄s¡+<Û˚X¯«]            Ía¯èþ ¯èþÚëtË §æþ–ÔéÅ˯èþ$ AÌêVóü E…^éÌê Æ>çÙ‰…ÌZ ±Ë… ™èþ$¸ë¯Œþ {糿êÐèþ… ÐèþËÏ
C¯Œþ^éÇj Væü$Ìê… ¯èþ½ Bg꧊þ, HMóü B…sŸ±,           CõÜ¢ ™èþç³μ ™éÐèþ$$ ™ðþË… V>×ýÌZ †ÇVóü ç³Çíܦ†       ÒyìþÄñý*M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞÌZ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆæÿÏMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$. AçÜÌñýO¯èþ ˼®§éÆæÿ$ËMóü          Ä<äßø√ø£b˛‘˚ sêJHêe÷ #˚kÕÔ.. $X¯«s¡÷|t                             ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…™ø´ër$ A°² Ææÿ…V>ËMæü$ ¡{Ðè
                                                                                                                                               A° {ç³Õ²çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ±Ë… ™èþ$¸ë¯Œþ ÐðþÍ
ÐèþÄæý$ÌêÆŠÿ ÆæÿÑ Ìê…sìý {ç³Ðèþ$$Q$Ë$             Ìôý§æþ° sîý M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþË$ Mö…§æþÆæÿ$ BÐóþ§æþ¯èþ    {糿æý$™èþÓ ÝëÄæý$… A…§óþ Ñ«§æþ…V> ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtË° ïÜG… ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞÌZ                                                         þ¯èþçÙt… ÐésìýÍÏ…¨. ±Ë… ™èþ$¸ë¯Œþ¯èþ$ gê¡Äæý$
                                                                                                                                               íܯèþ Ððþ…r¯óþ Móü…{§æþº–…§éË$ ÐèþõÜ¢ Mæü±çÜ…
´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.                         ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$.                    MæüÌñýMæütÆæÿÏMæü$ çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$.                                òßýO§æþÆæÿ»ê§Šþ.·Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü:Æ>Ú뉰² A™è       „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ ±rÐèþ$$°W §ðþº¾†¯èþ² Ñç³™èþ$¢V> {ç³Mæüsìý…_ »ê«¨™èþ$˯èþ$ B§æþ$
                                                                                                              þÌêMæü$™èþË… ^óþíÜ A´ëÆæÿ ¯èþçÙt… Ñ$WÍa¯èþ                              MøÐéË° {糫§é¯èþ {糆糄æü…V> E¯èþ² ™ðþË$
                                                                                                                                             ç³…rË$ , Mæü*ͯèþ Câæý$å , MøçÜ$Mæü$´ùÆÿ$$¯èþ
                                     ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. sìýsìýyìþ ´ëËMæüÐèþ$…yæþÍ, ™ðþË$Væü$A«¨M>Ææÿ ¿êÚë    õ³ÆöP…r$¯é²Ææÿ$. ™èþÓÆæÿÌZ Ý린Mæü çÜ…çÜ¦Ë G°²MæüË$ ÐèþõÜ¢       ±Ë… ™èþ$¸ë¯Œþ {糿êÐèþ… ¯èþ$…_ »ê«¨™èþ$Ë$                               Væü$§óþÔèý… ´ëÈt Móü…{§é°² yìþÐèþ*…yŠþ^óþÝù¢…¨.
                                                                                                                                             Æøyæþ$Ï , ™ðþW´ùÆÿ$$¯èþ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë$ ™èþ¨™èþÆæÿ
     H√μ$TH˚f…&¥
  ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. sìýyìþí³ A«¨M>Ææÿ…ÌZ E¯èþ²ç³šyæþ$
                                     çÜ…çœ$… CÌê Mö°² ¯éÑ$¯óþsñýyŠþ 糧æþÐèþ#˯èþ$ Æ>çÙ‰ çÜÆ>PÆŠÿ
                                     ¿æýÈ¢^óþíܯèþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. ÒsìýÌZ íÜG…, í³íÜíÜ d‹³
                                     A¯èþ$Äæý*Äæý$$Ë$ E¯èþ² ÑçÙÄæý$… Mæü*yé ™ðþÍíÜ…§óþ. ™èþÐèþ$Mæü$
                                                                          ´ëÈt {ç³^éÆæÿ… ^óþõÜ… §æþ$Mæü$ Mìü…¨Ýë¦Æÿ$$ ¯óþ™èþÌôý MîüËMæüÐèþ$°
                                                                          ÐéÆæÿ$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. ¯éÑ$¯óþsñýyŠþ 糧æþÐèþ#Ë ¿æýÈ¢
                                                                          ÑçÙÄæý$…ÌZ ´ëÈt ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… ÐðþOQÇÌZ Ðèþ*Ææÿ$μÆ>Mæü´ù™óþ
                                                                                                              ™óþÆæÿ$Mæü$…r$¯é² {糿æý$™éÓË$ Ðèþ*{™èþ… ™óþÆæÿ$
                                                                                                              MøÐèþr…Ìôý§æþ$. ±Ë… ™èþ$¸ë¯Œþ òßý^èþaÇMæü˯èþ$
                                                                                                              A…^èþ¯éÐóþÄæý$r…ÌZ ÑçœËÐðþ$O¯èþ {糿æý$™èþÓ…
                                                                                                                                             §æþ–ÔéÅË™ø ´ër$ »ê«¨™èþ$Ë Vøyæþ$ Ñ°
                                                                                                                                             í³…^óþ AÐèþM>Ôèý… E…r$…§æþ…r$¯é²Ææÿ$ .
                                                                                                                                                                 »ê«¨™èþ$˯èþ$ ™èþ„æü×ý… B§æþ$MøÐéË° B´ëÈt
                                                                                                                                                                 Ôèý°ÐéÆæÿ…¯éyæþ$ fÇ-í³-¯èþ ´÷ÍsŒýº*ÅÆø
                                                                                                                                                                 çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ {糫§é°° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþíÜ…¨.
                                                                                                                                             Móü…{§æþº–…§æþ… ¡Ææÿ$ºyìþV> ÐèþÆæÿ§æþ ¯èþÚëtË
¯éÑ$¯óþsñýyŠþ 糧æþÐèþ#ËÌZ B ´ëÈt ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… ÐéÇ           M>ÐéÍÞ¯èþ ÐéÇ MøçÜ… 糧æþÐèþ#Ë ç³…§ðþÆæÿ… ^óþç³sôýt ¯óþ™èþË$       Ðèþ*{™èþ… G°²MæüËMæü$ ™éÐèþ$$ §æþ*Ææÿ…V> E…sêÐèþ$°           {ç³f˯èþ$ A{ç³Ðèþ$™èþ¢… ^óþÄæý$r…ÌZ¯èþ* A§óþ                             Ðèþ$ÆøÐðþOç³# ÐðþOGÝëÞÈÞ-ï³ Mæü*yé »ê«¨™èþ$ËMæü$
                                                                                                                                             ç³ÇÖ˯èþMæü$ ÐèþõÜ¢ D ÌZç³# ÐèþÆæÿ§æþ {糿êÐèþç³#
¯óþ™èþ˯èþ$ Væü$Ç¢…_ A…§æþË… GMìüP…_…§æþ° ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$.        ´ëÈt gñý…yéË$ Ððþ*íܯèþ ™èþÐèþ$¯èþ$ ÑçÜÃÇ…^èþyæþ… H Ðèþ*{™èþ…      ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$ A¯èþ$ Äæý*Ðèþ$$˯èþ$ ¯éÑ$¯óþsñýyŠþ      °ÆæÿÏ„æü™èþ Mæü¯èþºÇ_…¨. ™èþ$¸ë¯Œþ {糿êÑ™èþ                             E§éÆæÿ…V> ¯èþçÙtç³ÇàÆæÿ… A…¨…^éË°
                                                                                                                                             B¯èþÐéâæý$å Mæü¯èþ$Ðèþ$Ææÿ$ VæüÐèþ#™éÄæý$…r$¯é²Ææÿ$.
CÌê H {糿æý$™èþÓ… A«¨M>Ææÿ…ÌZ E¯èþ² ™èþÐèþ$ ¯óþ™èþ˯èþ$ ™èþW¯èþ     çܺº$ A° {ç³Õ²çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ´ëÈt A«¨M>Ææÿ…ÌZ E…yóþ¨            ´ùçÜ$tËÌZ °Äæý$Ñ$…^èþ$ MøÐèþyé°Mìü Æ>° Cº¾…¨ ™èþÐèþ$Mæü$        {´ë…™éÌZÏ çÜàÄæý$Mæü ^èþÆæÿÅËò³O AËÑÐèþ* Móü…{§æþ Ðèþ$…{™èþ$Ë© ™èþÌZÐèþ*r!              Móü…{§é°Mìü Ñfqí³¢ ^óþíÜ…¨. B´ëÈt VúÆæÿ
VúÆæÿÐèþÑ$çÜ$¢…§æþ° ÐéÆæÿ$ õ³ÆöP…r$¯é²Ææÿ$. M>± A…§æþ$Mæü$        C…M> MóüÐèþË… 糧æþàÆæÿ$ ¯ðþËË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$¯èþ° ^ðþº$™èþ$        C^óþa…§æþ$Mæü$ G…§æþ$Mæü$ ÐèþçÜ$¢…§æþ° ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. D       ͯèþ A{Ôèý§æþª Mæü¯èþºÇ_¯èþ çÜÆ>PÆæÿ$ _ÐèþÆæÿMæü$    ±Ë… ™èþ$¸ë¯Œþ Ñ$WÍa¯èþ V>Äæý$Ë™ø »ê«¨ Ð髧æþÅ„æü$Æ>Ë$ ÑfÄæý$Ðèþ$à »ê«¨™èþ$ËMæü$ ¯èþçÙt
À¯èþ²…V> AçÜ…™èþ–í³¢ õ³Ææÿ$™ø ´ëÈtMøçÜ… ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² ¯óþ™è       ¯é²Ææÿ$. D M>Ë… M>çÜ¢ Ðèþ$$WõÜ¢ AòÜ…½Ï Ý뫧éÆæÿ×ý G°²          糧æþÐèþ#Ë$ Mæü*yé ™èþÐèþ$Mæü$ §æþMæüPMæü´ù™óþ CMæü H… BÕ…_ ´ëÈt    A¨ ÐðþÍíÜ´ùÄæý*Mæü Mæü*yé A§óþ þíÜ®†° Möç¯èþ ™èþ$Ë$ JMæüç³MæüP VæüVøYË$ ò³yæþ$™èþ$…yæþV> Móü…{§æ ç³ÇàÆæÿ… A…§æþ^óþÄæý*Ë° {糫§é°Mìü ÌôýQ
þË…§æþDZ §æþ*Ææÿ…^óþçÜ$Mö¯óþ {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþõÜ¢ GÌê A°          MæüË$ ÐèþÝë¢Äæý$° õ³ÆöP…r$¯é²Ææÿ$. D §æþçÜÆ>ÌZ ¯éÑ$           MøçÜ… ç³°^óþÄæý*Ë° {ç³Õ²çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™éÐèþ$$ çÜÆæÿÓçÜÓ…         ÝëWçÜ$¢…§æþ¯èþ² ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ÐðþË$ÏÐðþ™èþ$¢ ™èþ$ þÐèþ$…{™èþ$Ë$ ÐèþÆæÿ§æþçÜàÄæý$Mæü ^èþÆæÿÅËò³O ™èþÌZ Æ>ÔéÆæÿ$. ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é´ëÈt™ø´ër$
ÐéÆæÿ$ {ç³Õ²çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐðþO.G‹Ü.çßýÄæý*…ÌZ JMæüPÝëÇ Ñ$¯èþ        ¯óþsñýyŠþ 糧æþÐèþ#Ë$ ¿æýÈ¢^óþÝë¢Ðèþ$° íÜG…™ø çÜà {ç³Mæüsìý…_¯èþ     ´ëÈt MøçÜ… ™éÅVæü…^óþõÜ¢ ™èþÐèþ$ MøçÜ… ´ëÈt ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…       ¯é²Æÿ$$. ¡Ææÿ$ºyìþV> ÐèþÆæÿ§æþ¯èþÚët˯èþ$ çÜÒ$ ȆÌZ çÜμ¨…çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐèþÆæÿ§æþ ¯èþÚëtËMæü$ Æ>çÙ‰…ÌZ° A°² ´ëÈtË$ ÐèþÆæÿ§æ »ê«¨™èþ {ç³f
à 2008 ¯èþ$…_ Cç³μsìý ÐèþÆæÿMæü$ ¯éÑ$¯óþsñýyŠþ ´ùçÜ$t˯èþ$        ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. M>± §æþçÜÆ> Ðèþ$$…§æþ$ MóüÐèþË… JMæüsìý       çÜ…MæüËμ…™ø G…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$MðüâæýÏyæþ…Ìôý§æþ° ÐéÆæÿ$       „ìü…_¯èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MìüÆæÿ׊ýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ Æðÿyìþz çÜ…ºý…«¨…_ {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$$Ææÿ$Væü$±sìý ìýM>ËÓ ËMæü$ A…yæþV> °Í_ ™èþ„æü×ý çÜàÄæý$… MøçÜ…
¿æýÈ¢^óþÄæý$Mæü´ùÐèþyæþ…ÐèþËÏ ¯èþçÙt´ùÆÿ$$…¨ ´ëÈtÄôý$¯èþ° ^ðþº$      Æðÿ…yæþ$ 糧æþÐèþ#Ë$ Ñ$¯èþà Ñ$Wͯèþ 糧æþÐèþ#Ë ¿æýÈ¢^óþÄæý$Ìôý§æþ$.   {ç³Õ²çÜ$¢¯é²Ææÿ$. D 糧æþÐèþ#Ë ¿æýÈ¢ ÑçÙÄæý$…ÌZ Æ>çÙ‰ ´ëÈt       çÜàÄæý$…MøçÜ… Móü…{§æþ{糿æý$™éÓ°² Mæü§æþ ˯èþ$ B«§æþ$°MîüMæüÇ…^èþMæü´ùÐèþr… ÐèþËϯóþ Móü…{§é°² yìþÐèþ*…yŠþ ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$¯é
™èþ$¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> BÆæÿ$ÐóþË ¯éÑ$¯óþsñýyŠþ ´ùçÜ$tË$       §æþçÜÆ> ´ùÆÿ$$ {ç³çÜ$¢™èþ… ©´ëÐèþã ÐèþÝù¢…§æþ° AÆÿ$$¯é {糿æý$      ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… H§ø JMæüsìý ™óþÌêaÍÞ…§óþ¯èþ° yìþÐèþ*…yŠþ         æþÍ…^èþyæþ…ÌZ¯èþ* B§óþ ¡Ææÿ$ºyìþ° Mæü¯èþºÆæÿ$çÜ$¢ ç³…r ¯èþÚëtË$ Ðèþ^éaÄæý$° Móü…{§æþÐèþ$…{† Móü…{§æþ… Æ>Ú뉰Mìü fÇW¯èþ ¯èþÚëtËò³O Mæü±ç³…
E¯é²Æÿ$$. ´ëÈt MøçÜ… GÐèþÆæÿ$ MæüçÙtç³yìþç³°^óþçÜ$¢¯é²Æø         ™èþÓ… ¯èþ$…_ D 糧æþÐèþ#Ë ¿æýÈ¢ ÑçÙÄæý$…ÌZ çÜμçÙt™èþ           ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ìôý° 糄æü…ÌZ ´ëÈt ¯èþ$…_ M>ÅyæþÆŠÿ ^óþgêÇ¯é      ¯é²Ææÿ…r$¯é²Ææÿ$. fÇW¯èþ ¯èþÚët˯èþ$ õÜMæüÇ… 糯èþ»êMæü ËMîü‡ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. {yðÆÿ$$þ¯óþh ò³§æþÑ Mæü*yé Ñç³μÌôý§æþ$. ™èþ$¸ë¯Œþ
ÐéÆæÿ…§æþÇMîü D ´ùçÜ$tË §éÓÆ> çÜ…™èþ–í³¢ç³ÆæÿaÐèþ^èþa° õ³ÆöP…       Æ>Ðèþyæþ…Ìôý§æþ° ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. Cç³μsìýMðüO¯é D 糧æþÐèþ#Ë ÑçÙ    BÔèýaÆæÿÅ´ù¯èþMæüPÆóÿϧæþ° õ³ÆöP…r$¯é²Ææÿ$. ´ëÈt ÐðþOQÇ         _ Æðÿ…yæþ$ÐéÆ>ÌZÏ çÜÐèþ${Væü °Ðóþ¨Mæü ç³…ç³# ™é ÐèþÅÐèþçܦ ÌZ´ëË ´ëç³… {糿æý$™éÓ°§óþ A° {糿êÐèþ…™ø ç³…rË$ ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë
r$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$¯é H E§óþªÔèý…™ø D ´ùçÜ$tË ¿æýÈ¢° Aõ³Ôé          Äæý$…ÌZ {糿æý$™èþÓ… çÜμçÙtÐðþ$O¯èþ àÒ$ CÐéÓË° MøÆæÿ$          M>Ææÿ×ý…V>¯óþ ÐðþOGÝëÞÆŠÿ M>…{Vðü‹ÜÌZMìü ÐèþËçÜË$            Ðèþ$° B ™èþÆæÿ$Ðé™óþ Móü…{§æþº–§é˯èþ$ Æ>Úë‰ Ðèþ$…{† ç³Æø„æü…V> Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ ¯èþ$ {糿æý$™èþÓ… B§æþ$MøMæü´ù™óþ ™èþ¯èþ Ðèþ$…{†
Æø ™ðþÍÄæý$yæþ… Ìôý§æþ° BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢…^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$Mæü$  ™èþ$¯é²Ææÿ$. ´ëÈt ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… ¡Ææÿ$ÌZ Ðèþ*Ææÿ$μ Æ>Mæü´ù™óþ      ´ù™èþ$¯é²Äæý$°, Cç³μsìýMðüO¯é ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… ™óþÆæÿ$Mö° ´ëÈt      °Mìü ç³…´ëË° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† {糫§é°Mìü ÌôýQ ç³°¡Ææÿ$¯èþ$ §ðþí³μ ´÷yìþ^éÆæÿ$. Ðèþ$Æø Ðèþ$…{† 糧æþÑMìü Æ>i¯éÐèþ* ^óþÝë¢Ðèþ$° Æ>çÙ‰Ðèþ$…{†
M>ÐéÍÞ¯èþ ÐéÇMìü Ðèþ*{™èþ… 糧æþÐèþ#Ë$ C^óþaçÜ$¢¯é²Ææÿ° Væü$Ææÿ$¢     Ðèþ*{™èþ… ¿êÈ Ðèþ$*ËÅ… ^ðþÍÏ…^èþ$MøMæü ™èþç³μ§æþ°            M>ÅyæþÆŠÿ¯èþ$ B§æþÇ…^éÍÞ E…§æþ° ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$.            Æ>Äæý$r…ç³rÏ {糆糄>Ë$ , ÆðÿO™èþ$çÜ…çœ*Ë$ ç³#Ææÿ…«§óþÿÔèýÓÇ MæüÆæÿ$Ðèþ# çÜàÄæý$Mæü ^èþÆæÿÅË ÑÔèýÓÆæÿ*‹³ {糿æý$™éÓ°² òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$.

								
To top