Surya News 10th page 3 by gnaneeswar

VIEWS: 1 PAGES: 1

									»>∑Zj·T´ù|≥˝À 20q ;d” >∑s¡®q                     {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. Ôèý°ÐéÆæÿ… ½ïÜ ¿æýÐèþ¯ŒþÌZ BÄæý$¯èþ ÐéÌŒý        MøÆ>Ææÿ$. A…™óþM>Mæü$…yé... ½ïÜËMæü$ {ç³™óþÅMæü Ðèþ$…{†™èþÓ
                                   ´ùçÜtÆŠÿ¯èþ$ BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏ        ÔéQ HÆ>μr$ ^óþÄæý*Ë°, ½ïÜ çÜ»ŒýÝëϯŒþ HÆ>μr$ ^óþíÜ        ôV’≤<äsêu≤<é
               òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü : yæþ$™èþ* ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒýÌZ ½ïÜ ¼Ë$Ï ò³sìýt ½ïÜËMæü$ ^èþrt            I§æþ$ ÐóþË MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ MóüsêÆÿ$$… ^é˯é²Ææÿ$.         Ä~yês¡+
             Mæü–Úë~ hÌêÏÌZ° fVæüYÄæý$Åõ³rÌZ çÜ¿æýËÌZ 50 Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ MæüÍμ…^éË° {糿æý$™éÓ°²                ½ïÜËMæü$ gê¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ѧéÅ, E§øÅVæüÆæÿ…V>ËÌZ
             D ¯ðþË 20¯èþ ½ïÜ VæüÆæÿj¯èþ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. CMæü G…™ø M>Ë…V> ½ïÜ                        27 Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï MæüÍμ…_¯é... Æ>fMîüÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ 11 qe+ãsY 2012
             °Ææ ÿ Óí ß ý … ^è þ ™è þ Ëç ³ sêt Ð è þ $° E§øÅVæü$ËMæü$ {ç³Ððþ*çÙ¯èþÏÌZ ÇfÆóÿÓçÙϯèþ$ MæüÍμ…^èþMæü$…yé        MæüÍμ…^èþMæü´ùÐèþyæþ… A¯éÅÄæý$ Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ©° çœÍ™èþ…V>

                                                                                                              3
             B…{«§æþ{糧óþÔŒý ¼íÜ çÜ…„óüÐèþ$ çÜ… {糿æý$™èþÓ… ™é™éÞÆæÿ… ^óþÝù¢…§æþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. Cç³μsìýMðüO¯é           Æ>fMîüÄæý$Ææÿ…Væü…ÌZ ½ïÜË$ {´ë«§é¯èþÅ™èþ MøÌZμ™èþ$¯é²Ææÿ°
             çœ$… A««§æþÅ„æü$yæþ$ BÆŠÿ Mæü–çÙ~Äæý$Å ½ïÜ E§øÅVæü$ËMæü$ {ç³Ððþ*çÙ¯èþÏÌZ ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï MæüÍμ…^éË°           ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
d”*+>¥ CÀ*¬øfi¯¢ì düsêÿsY
     $yê<ë˝À¢ ô|+&ç+>¥ πødüß\ß                          Æ>çÙ‰…ÌZ õ³Ææÿ$Mæü$´ùÆÿ$$¯èþ ïÜÍ…VŠü ¿æý*Ðèþ$$Ë ÑÐèþÆ>Ë$...
                                                   hÌêÏË ÐéÈV> GMæüÆ>ÌZÏ...
      ø±qsêì Á|üuÛÑß‘·« #=s¡e                        hÌêÏ             ìý
                                                     {ç³Mæüs…_¯èþ    ÝëÓ«©¯þè…      ÝëÓ«©¯þè…
 $\ßyÓ’q d”*+>¥ uÛÑ÷eTT\≈£î ~≈£îÿ˝Ò<äß                                       æý
                                                     Ñ$Væü$Ë$ ¿*Ñ$    ^óþçÜ$Mæü$¯èþ²¨   ^óþçÜ$MøÐéÍÞ…¨
      Á|üuÛÑß‘·« |üsêìøÏ ∫≈£îÿ\ß                       B¨Ìê»ê§Šþ       61,290.80      53,918.28      7,372.52
                                          A¯èþ…™èþç³#Ææÿ… 64,049.00         61,768.95      2,280.05
 sêÁwü+˝À >∑ß]Ô+∫q \øå± 50y˚\ mø£sê\                        _™èþ*¢Ææÿ$      16,265.28      11,193.53      5,071.75
      d”*+>¥ uÛÑ÷$T ]ø±s¡ß¶˝À¢H˚                       Mæüyæþç³       11,612.11      10,169.37      1,442.74
                                          ™èþ*Ææÿ$μVø§éÐèþÇ 34,347.69        15,449.82      18,847.87
 dü«j·T+>± ø√H˚s¡ß s¡+>±sêe⁄ ø£$T{°øÏ                       Væü$…r*Ææÿ$      9,418.78       7,791.04      1627.74      ™èþÓÇ™èþVæü†¯èþ ç³ÇçÙPÇ…^éË°, A…§æþ$Mæü$ 1973 ¿æý*
  Á|üuÛÑß‘·«+ n+<äCÒdæq d”*+>¥ ˝…ø£ÿ˝Ò                      MæüÈ…¯èþVæüÆŠ     ÿ39218.94      34718.19      4500.75      çÜ…çÜPÆæÿ×ýË ^èþsêt°² çÜ*μÇ¢V> ¡çÜ$MøÐéË° çÜ${ï³… MøÆæÿ$t
                                          QÐèþ$Ã…        55744.54       31507.35      24237.19      Æ>Ú뉰Mìü çÜ*_…_…¨. AÆÿ$$™óþ ™égêV> 6Ðèþ Ñyæþ™èþ
    düßÁ|”+ Ä<˚XÊ\≈£î ~≈£îÿ˝Ò<äß                        Mæü–Úë~        22379.90       16393.64      5986.26      ¿æý*ç³…í³×îý° {糿æý$™èþÓ… ^óþç³rtyæþ…™ø A…§æþÇÌZ BÔèýË$
      neT\ß≈£îH√#·ì 1973                           MæüÆæÿ*²Ë$      65619.47       60411.03      5208.44      _Væü$Ç…^éÆÿ$$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Æ>çÙ‰…ÌZ° ¿æý*Ñ$Ìôý°
                                          Ðèþ$çßýº*»Œý¯èþVæüÆŠÿ 51247.03       46128.45      5118.58      °Ææÿ$ õ³§æþË$ {糿æý$™èþÓ… ^óþç³sìýt¯èþ ¿æý*ç³…í³×îýÐðþOç³# BÔèýV>
       uÛÑ÷ dü+düÿs¡D\ #·≥º+                         Ððþ$§æþMŠü      62108.21       46404.02      15704.19      G§æþ$Ææÿ$^èþ*ÔéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ C…§æþ$ÌZ {糿æý$™èþÓ… Mæü±çÜ… B
    òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü : õ³§æþËò³O çÜÆ>PÆŠÿMæü$ _™èþ¢Ôèý$¨ª    ¯èþÌŸY…yæþ      42776.74       34422.34      8354.40      ¨ÔèýV> {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþÄæý$Ìôý§æþ$. Væü™èþ…ÌZ °ÆóÿªÕ…_¯èþr$Ï
MæüÆæÿ$ÐèþÐèþ#™ø…¨. {ç³^éÆæÿ… MøçÜÐóþ$ ç³£æþM>˯èþ$ ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ¯óþ     ¯ðþË*ÏÆæÿ$      64988.89       63385.97      1602.92      V>¯óþ {糿æý$™èþÓ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ õÜMæüÇ…_…¨. D 6Ðèþ
ÑÐèþ$ÆæÿØË$ {糿æý$™èþÓ…ò³O ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. {糆Úët™èþÃMæü ç³£æþM>Ë     °gêÐèþ*»ê§Šþ 14595.20           14344.16      251.04       Ñyæþ™èþ ¿æý*ç³…í³×îýÌZ Ë„æü GMæüÆ>Ë$ õ³§æþËMæü$ ç³…^éË°
AÐèþ$Ë$ÌZ Ðèþ$$…§æþ$^èþ*ç³#ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø çÜÆ>PÆŠÿMæü$ G§æþ$Ææÿ$        {ç³M>Ôèý…       17957.06       16309.66      1647.40      ¿êÑ…_¯é 82ÐóþË GMæüÆ>ËMóü ç³ÇÑ$™èþÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. A…
§ðþº¾Ë$ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. 6Ðèþ Ñyæþ™èþ ¿æý*ç³…í³×îýÌZ Mæü*yé        Ææÿ…V>Æðÿyìþz     58178.99       40358.69      17820.30      §æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… {糿æý$™èþÓ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ A…§æþ$»êr$ÌZ ÌôýMæü
Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ïÜÍ…VŠü ¿æý*Ðèþ$$Ë gZÍMìü ÐðþâæýÏÌôý§æþ$. Ë„æü GMæüÆ>Ë     {ÖM>Mæü$âæý…     9910.68       8307.98       1602.70      ´ùÐèþyæþÐóþ$.
ç³…í³×îý™ø ÇM>Ææÿ$z çÜ–íÙt…^éË° ¿êÑ…_¯èþ ç{糿æý$™éÓ°Mìü hÌêÏÌZÏ          ÑÔéQç³r²… 12309.58             11095.38      1214.20        ™égêV>ý {糿æý$™èþÓ… A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² ïÜÍ…VŠü
¿æý*Ðèþ$$Ë$ Ë¿æýÅ… M>Ìôý§æþ$. Mö°² hÌêÏÌZÏ òÜ…r$ ¿æý*Ñ$Mæü*yé           ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ… 11239.66         8268.03       2971.63      ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ õ³§æþËMæü$ ç³…^éË° {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþíÜ
§öÆæÿMæüP´ùÐèþyæþ…™ø çÜÆ>PÆŠÿ CÆæÿ$Mæü$¯èþç³yìþ…¨. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {糫§é      ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý     57468.40       44665.41      12802.99      A…§æþ$ÌZ çÜçœÎMæü–™èþ… AÆÿ$$E…sôý 6Ðèþ Ñyæþ™èþ ¿æý*ç³…í³×ìý
¯èþ…V> Væü™èþ…ÌZ A¯óþMæü çÜ…§æþÆ>ÂÌZÏ {ç³f˯èþ$…_ Æ>çÙ‰…ÌZ ò³…           ç³ÕaÐèþ$Vø§éÐèþÇ 13821.00         8547.00       5274.00      çÜ$Ë$Ðèþ#V> {糿æý$™éÓ°Mìü õ³Ææÿ$¯èþ$ ™ðþ^óþa¨. AÆÿ$$™óþ ´ëËMæü
yìþ…VŠüÌZ E¯èþ² Ë„> 50 ÐóþË 738 GMæüÆ>Ë ïÜÍ…VŠü ¿æý*Ñ$° õ³§æþ                ¢
                                          Ðþð$$™þè…                           1,50,738.66    {糿æý$™éÓË$ D ¨ÔèýÌZ Mæü±çÜ {ç³Äæý$™é²Ë$ Ððþ$$§æþË$ ò³rt
ËMæü$ ç³…í³×îý ^óþÄæý*˯óþ yìþÐèþ*…yŠþ {糿æý$™èþÓ…ò³O ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨.                                                yæþ… Ìôý§æþ$. D ¿æý*Ðèþ$$Ëò³O {糿æý$™èþÓ… §æþ–íÙt ÝëÇ…^èþyæþ…
CsîýÐèþÌôý {糿æý$™èþÓ… Mø¯óþÆæÿ$ Ææÿ…V>Æ>Ðèþ# MæüÑ$sîýMìü A…§æþgôýíܯèþ    ˼ª §éÆæÿ$Ë B{MæüÐèþ$×ýÌZ E¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$ËMóü {糿æý$™èþÓ… ç³sêtË$ Ìôý§æþ$. Mö°² hÌêÏÌZÏ {糿æý$™èþÓ… ïÜÍ…VŠü ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ÝëÓ«©¯èþ…
°Ðóþ¨MæüÌZ Æ>çÙ‰…ÌZ 1,50,738 GMæüÆ>Ë ïÜÍ…VŠü ¿æý*Ñ$ ç³…í³×îý          A…§æþgôýíÜ…¨.                                 ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…ÌZ AËçÜ™èþÓ… {糧æþÇØÝù¢…¨. D ÑË$ÐðþO¯èþ
^óþÄæý*ÍÞ E…§æþ° °Ðóþ¨Mæü C_a…¨. Væü™èþ 5Ñyæþ™èþË ¿æý*ç³…í³×îýÌZ          1991ÌZ çÜ${ï³…MøÆæÿ$t ¿æý*çÜ…çÜPÆæÿ×ýË ÑçÙÄæý$Ððþ$O Æ>çÙ‰ {糿æý$ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ ÆðÿÐðþ¯èþ*Å, ÑÑ«§æþ çÜÐèþ$çÜÅË™ø {sìýº$ůèþÌŒýË$, MøÆæÿ$tÌZÏ
{糿æý$™èþÓ… ç³…í³×îý ^óþíܯèþ ïÜÍ…VŠü ¿æý*Ðèþ$$Ë Ððþ$$™èþ¢… 2ÐóþË GMæü     ™éÓ°Mìü B§óþÔéË$ gêÈ ^óþíܯé AÑ AÐèþ$Ë$M>Ìôý§æþ$. A«¨M>Ææÿ$Ë ÑÐé§éË$ ¯èþyæþ$çÜ$¢¯é² {糿æý$™èþÓ… ç³sìýçÙt M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý ÌZç³… M>Ææÿ
Æ>ËMæü$ Ñ$…^è Ìôý§æþ$. Væü™èþ…ÌZ {糿æý$™èþÓ ´ùÆæÿ…»ZMæü$ ¿æý*Ðèþ$$ËMæü$,    Ðèþ§æþª ò³…yìþ…VŠüÌZ E¯èþ² ïÜÍ…VŠü ¿æý*Ðèþ$$Ë MóüçÜ$˯èþ$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ ×ý…V> ÒsìýMìü Ððþ*„æü… §æþMæüPyæþ… Ìôý§æþ$.|ü≥ºD Á|ü»\ô|’ ªj·T÷»sYμ uÛ≤s¡+
     ñ∫‘· ùde\≈£î dü«d”Ô                                                                 gñýG¯ŒþG¯ŒþÄæý$*BÆŠÿG… °«§æþ$ÌZÏ Mø™èþ ÐóþÄæý$yæþ…, Ðèþ˜ÍMæü ÐèþçÜ™èþ$Ë$
                                                                               Ððþ$Ææÿ$Væü$Mæü$ °«§æþ$Ë$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ…ÌZ ÑçœËÐðþ$O¯èþ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ…
                                                                               D Ñ«§é¯é°Mìü ™ðþÆæÿ¡Äæý$¯èþ$…¨. Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> ç³Ë$
    eTTìdæbÕ*{°\≈£î ∫*¢>∑e«                                                                ç³…^éÄæý$¡Ë¯èþ$ Ñίèþ… ^óþíÜ Mö™èþ¢V> 47 Ðèþ$$°íÜ´ëÍsîý˯èþ$
    πø{≤sTT+#·ì Á|üuÛÑß‘·«+                                                                HÆ>μr$ ^óþíÜ §é§éç³#V> Hyé¨ Væüyæþ$çÜ¢$¯é² ¯óþsìý ÐèþÆæÿMæü$ Mæü±çÜ
                                                                               ÝûMæüÆ>ÅË MæüËμ¯èþMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ {´ëÆæÿ…¿æý°«§æþ$˯èþ$
    Ä]úø£ã˝Àù|‘êìøÏ ª|üqßï\ß,                                                               ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ {糿æý$™èþÓ… çÜÐèþ$Mæü*ÆæÿaÌôý§æþ$. ©°™ø ç³…^éÄæý$¡Ë
                                                                               Ðèþ*¨ÇV>¯óþ Mö™èþ¢V> HÆ>μr$^óþíܯèþ Ðèþ$$íÜí³´ëÍsîýË$ BǦMæü
       #êØ®\μ yÓ÷‘·                                                                   çÜ…„ø¿æý…ÌZ Mör$tÑ$sêtyæþ$™èþ$¯é²ÆÆÿ$$. Mö°² Ðèþ$$°íÜ´ëÍsîýË$
                                                                               M>…{sêMæü$t ´ëÇÔèý$§æþ®üÅ M>ÇÃMæü$ËMæü$ i™éË$ ^ðþÍÏ…^èþ° ç³Çíܦ†
  òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü : {ç³fËMæü$ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ ÐèþçÜ™èþ$Ë$                                          E…¨.
MæüÍμ…^éÍÞ¯èþ Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$ B ÐðþOç³#                                                     24 A…ÔéËò³O Ððþ*™èþ....
§æþ–íÙtÝëÇ…^èþr…Ìôý§æþ¯èþ² ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ÐèþÅMæü¢Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$.                                           Cç³μsìýMóü E_™èþ õÜÐèþËMæü$ çÜÓíÜ¢ç³ÍMìü¯èþ Ðèþ$$°íÜ´ëÍsîýË$ JMæüò³O
ç³rt×êÌZÏ {ç³fË AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ¡Æóÿa…§æþ$Mæü$, Mæü±çÜ ÐèþçÜ™èþ$Ë$                                           24ÆæÿM>Ë A…ÔéËò³O "Äæý$*fÆŠÿ ^éÈjË$' ÐèþçÜ*Ë$Mæü$ Ææÿ…Væü… íܧæþ®…
MæüËμ¯èþMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ °«§æþ$˯èþ$ Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$     gñýG¯ŒþG¯ŒþÄæý$*BÆŠÿG… ç³£æþMæü… §éÓÆ> ¿êÈV> °«§æþ$Ë$ ^óþíÜ…¨. MæüÌêÅ×ý Ðèþ$…yæþ´ëË$, çßZrâæýÏ™ø´ër$ C™èþÆæÿ {ò³•Ðóþr$
MóüsêÆÿ$$…^èþMæü$…yé {ç³f˯ðþ†¢¯èþ ò³¯èþ$ ¿êÆæÿ… Ððþ*ç³#™ø…¨.          Ððþ_açÜ¢$…yæþr…™ø Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… Æ>çÙ‰…ÌZ 47 ÐèþÅMæü$¢ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ {ç³™óþÅMæü 糯èþ$Ëò³O Òsìý° ÐèþçÜ*Ë$
{ç³fËMæü$ Mæü±çÜ AÐèþçÜÆ>Ë$ MæüÍμ…^óþ…§æþ$Mæü$ HÆ>μr$ ^óþíܯèþ         Ðèþ$$°Þ´ëÍsîý˯èþ$ Mö™èþ¢V> HÆ>μr$ ^óþíÜ…¨. ç³rt×êÌZÏ° ^óþÄæý*Ë° °Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> 糯èþ$˯èþ$ ºsìýt Ðésìý
Ý린Mæü çÜ…çܦË$ ™èþÐèþ$ °«§æþ$Ë ¯èþ$…_ ™èþí³μçÜ*¢ {ç³fË$ ^ðþÍÏçÜ¢$¯èþ²     çÜÇçßý§æþ$ª ç³…^éÄæý$¡Ë¯èþ$ Ðèþ$$°Þ´ëÍsîýËÌZ MæüË$ç³#™èþ* Mö™èþ¢V> «§æþÆæÿ˯èþ$ òÜO™èþ… °Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$. ©°Mìü çÜ…º…«¨…_ Cç³μsìýMóü H
糯èþ$²Ëò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yóþ Ñ«§æþ…V> Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$        HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ÐésìýÌZ ÐèþçÜ™èþ$Ë$ MæüÍμ…^óþ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… Äôý$ 糯èþ$ËMæü$ G…™èþ ÐèþçÜ*Ë$ ^óþÄæý*˯óþ §é°ò³O çÜ…º…«¨™èþ
™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÔéÆÿ$$. Ðèþ$$°Þ´ëÍsîýËÌZ {ç³fËMæü$ A…¨çÜ¢$¯èþ²          _ÍÏVæüÐèþÓMæü*yé MóüsêÆÿ$$…^èþr…Ìôý§æþ$. Mö™èþ¢ Ðèþ$$°íÜ´ëÍsîýËËMæü$ MæüÒ$çÙ¯èþÆæÿ$Ï gê¼™é¯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^éÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ Òsìý
"E_™èþ õÜÐèþËMæü$' çÜÓíÜ¢ ç³Ë$Mæü$™èþ* {糆 ç³°Mìü "Äæý$*fÆŠÿ béÈjË'      _ÍÏVæüÐèþÓMæü*yé MóüsêÆÿ$$…^èþ° {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$$°íÜ´ëÍsîýË BǦMæü ÐèþçÜ*Ë$Mæü$ ´ëËMæüÐèþ$…yæþÍ BÐðþ*§æþ… ™èþç³μ°çÜÇ. ´ëËMæüÐèþ$…yæþâæý$Ï
¿êÆ>°² Ððþ*ç³#™ø…¨. Mæü±çÜ… E_™èþ…V> Ðèþ$*{™èþ ÑçÜÆæÿ›j¯èþMæü$         ºÌZõ³™é°Mìü Äæý$*fÆŠÿ ^éÈjË õ³Ææÿ$™ø f¯èþ…ò³O ¿êÆæÿ… ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…, ÒÇ Ý릯èþ…ÌZ {糿æý$™èþÓ… °Äæý$Ñ$…_¯èþ
Mæü*yé ÒË$ÌôýMæü$…yé {ç³fË gôýº$ËMæü$ _Ë$Ïò³yæþ$™ø…¨.              Ððþ*õ³…§æþ$Mæü$ íܧæþ®Ððþ$O…¨. ç³rt×êÌZÏ Ðèþ˜ÍMæüÐèþçÜ™èþ$Ë {ç³™óþÅM>«¨M>Ææÿ$Ë BÐðþ*§æþ… ¡çÜ$Mö° ^éÈjË ¿êÆæÿ… Ððþ*õ³…§æþ$Mæü$
ç³rt×êÌZÏ Ðèþ˜ÍMæü ÐèþçÜ™èþ$Ë$ MæüÍμ…^óþ…§æþ$Mæü$ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ…     Ððþ$Ææÿ$Væü$MøçÜ… Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþõÜ íܧæþ®Ðèþ$Äæý*ÅÆæÿ$.

 Á|üuÛÑß‘√«<√´>∑ß\≈£î ôV≤˝ŸÔ ø±s¡ß¶ Ä\dü´+ ?
ø£$T{° düuÛÑ´‘·«+ ø√dü+ |ü\ß dü+|òü÷\ &çe÷+&¥              çÜ…QÅÌZ çÜ¿æý$ÅË$…yóþ MæüÑ$sîý° {糆´ë¨õÜ¢ ™èþÐèþ$Mæü…§æþÇMîü
                                    A¯éÅÄæý$… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° Ðèþ$$QÅ…V> E´ë«§éÅÄæý$
  nqedüs¡ $yê<ë\‘√ ø±\j·÷|üq                     çÜ…çœ*Ë {糆°«§æþ$Ë$ Ðé´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. A…§æþÇMîü
   òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü : {糿æý$™èþÓ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ    {´ë†°«§æþÅ… E…yóþÌê MæüÑ$sîý° Ææÿ*´÷…¨…^éÍÞ…§óþ
ç³°^óþÄæý$»ZÄôý$ BÆøVæüÅr‹Üt òßýÌŒý¢M>Ææÿ$zË gêÈ gêç³Å…         A…r*       Mö°²     E´ë«§éÅÄæý$      çÜ…çœ*Ë$
fÇVóü AÐèþM>Ôèý… E¯èþ²¨. Væü™èþ…ÌZ òßýÌŒý¢ M>Ææÿ$zË MøçÜ…        ç³r$tºyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> E´ë«§éÅÄæý$ Ææÿ…V>°Mìü
{糿æý$™èþÓ… E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ gêÈ ^óþíÜ…¨ V>± E§øÅVæü            çÜ…º…«¨…_ JMæüP {糆°«¨¯óþ °Äæý$Ñ$…^èþyæþ…
Äæý$*°Äæý$¯èþ$Ï ™èþÐèþ$Mîü iÐøË$ Ðèþ§æþª¯óþ§éM> ¡çÜ$Mæü$Ððþãå…¨.    A¯éÅÄæý$Ðèþ$° Mö°² E´ë«§éÅÄæý$ çÜ…çœ*Ë$
AÆÿ$$™óþ ™égêV> AÆøVæüÅ {r‹Üt MæüÑ$sîý Ðèþ$$ÝëÆÿ$$§é¯èþ$        ÑÐèþ$ÇØçÜ$¢¯é²Æÿ$$. {糿æý$™éÓ°² {ç³Õ²…^óþ ™èþ™èþÓÐèþ$$¯èþ²
Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ Ðèþ$ÆøÝëÇ òßýÌŒý¢ M>Ææÿ$zË$ BËçÜÅ…           B…{«§æþ {糧óþÔŒý IMæüÅ E´ë«§éÅÄæý$ òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ (Äæý$$sìýG‹œ)Mæü$
^óþÄæý*Ë° {糿æý$™èþÓ… ¿êÑÝù¢…§æþ° Mö°² E´ë«§éÅÄæý$           {r‹Üt MæüÑ$sîýÌZ çÜ¿æýÅ™èþÓ… MæüÍμ…^óþ BÌZ^èþ¯èþÌZ {糿æý$™èþÓ…
çÜ…çœ*Ë$ ¡{Ðèþ…V> B„óüí³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. E§éçßÆæÿ×ýMæü$ 15         Ìôý§æþ°, ©…™ø ™éÐèþ$$ E§æþÅÑ$…^èþMæü ™èþç³μ° ç³Çíܦ†
Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË$V> E…yóþ D MæüÑ$sîýÌZ {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ       HÆæÿμyìþ…§æþ° Äæý$$sìýG‹œ A«§æþÅ„æü$Ë$ ¯éÆ>Äæý$× çÜμçÙt…
M>ÆæÿŧæþÇØ bðþOÆæÿïŒþV> ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ {r‹Üt      ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A°² Ðóþ$¯óþgŒýÐðþ$…rÏÌZ° E´ë«§éÅÄæý$$ËMæü$
{糆°«§æþ$Ë$V> C§æþªÆæÿ$ {糿æý$™øÓ§øÅVæü$Ë$, ò³¯èþÛ¯èþÆæÿÏ       {´ë†°«§æþÅ… ÐèþíßýçÜ$¢¯èþ², Ë„>ü20 ÐóþËÐèþ$…¨ çÜ¿æýÅ™èþÓ…VæüË
{糆°«§æþ$Ë$ C§æþªÆæÿ$, E´ë«§éÅÄæý$ çÜ…çœ*Ë ¯èþ$…_           Äæý$$sìýG‹œMæü$ Mæü_a™èþ…V> AÐèþM>Ôèý… MæüÍμ…^é˯é²Ææÿ$.
JMæüPÆæÿ$V> °Äæý$Ñ$…^éÆæÿ$.                       CÌê…sìý _¯èþ²_¯èþ² ÑÐé§éË™ø M>ËÄæý*糯èþ ^óþíÜ H§ø
   A«¨M>Ææÿ$Ë$ M>Mæü$…yé BÆæÿ$Væü$ÇMìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ D         Ñ«§æþ…V> òßýÌŒý¢ M>Ææÿ$zË gêÈ° ÐéÆÿ$$§é ÐóþÄæý*˯èþ²§óþ
MæüÑ$sîýÌZ AÐèþM>Ôèý… MæüÍμ…^éÆæÿ$. Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ        {糿æý$™èþÓ E§óþªÔèýÐèþ$° BÄæý$¯èþ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. H¨
çÜÈÓçÜ$ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ JMæüPÇ° çÜ¿æý$ÅË$V> °Äæý$Ñ$Ýë¢Ææÿ$.        HÐðþ$O¯èþç³μsìýMîü A¯èþÐèþçÜÆæÿ ÑÐé§éË M>Ææÿ×ý…V> {r‹Üt
ÑçÙÄæý$…ÌZ¯óþ Ðèþ$Æø ÑÐé§æþ… E™èþμ¯èþ²Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ²¨.        Ææÿ*ç³MæüËμ¯óþ BËçÜÅ… fÇVóür$ϯèþ²¨. E§øÅVæü$Ë
Ððþ$$™èþ¢… Ðèþ$*yæþ$¯èþ²Ææÿ Ë„æüË Ðèþ$…¨ E´ë«§éÅÄæý$$ËMæü$ JMæü     çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ç³ÇÖÍ…_, A°² ÐèþÆ>YË ÐéÇMîü {´ë†°«§æþÅ…
çÜ¿æý$Åyìþ¯óþ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… Mö°² E´ë«§éÅÄæý$ çÜ…çœ*Ë$          MæüÍμ…^éË° ç³Ë$ E´ë«§éÅÄæý$ çÜ…çœ*Ë$ yìþÐèþ*…yŠþ
¡{Ðèþ…V> ÐèþņÆóÿMìüçÜ$¢¯é²Æÿ$$. {糿æý$™èþÓ… Væü™èþ…ÌZ         ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$.
^ðþí³μ¯èþr$ÏV> íÜÑÌŒý çÜÈÓòÜ‹Ü gêÆÿ$$…sŒý Ýët‹œ Mú°ÞÌŒý         &çôd+ãsY 2q eTVæ≤fi≤ {°#·s¡¢ sêh dü<ädü߇
Ððþ$…ºÆæÿÏMæü$ {r‹Üt MæüÑ$sîýÌZ AÐèþM>Ôèý… MæüÍμÝë¢Ðèþ$°
{糿æý$™èþÓ… õ³ÆöP…¨. çÜ¿æý$ÅÌZÏ 60 Ôé™èþ… Ðèþ$…¨              òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü : E´ë«§éÅÄæý$$ÌZÏ Ðèþ$íßýâê
A«¨M>Ææÿ$Ë$, Äæý$*°Äæý$¯Œþ {糆°«§æþ$Ë$ 40 Ôé™èþ…V>           sîý^èþÆæÿ$Ï 40 Ôé™èþ…V> E¯é²Ææÿ°, ÒÇ çÜÐèþ$çÜÅËò³O yìþòÜ…ºÆŠÿ
E…yéË° °Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$. Ððþ$$™èþ¢… 15 Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅËMæü$       Æðÿ…yæþÐèþ ™óþ©¯èþ Ðèþ$íßýâê E´ë«§éÅÄæý$$Ë Æ>çÙ‰ çܧæþçÜ$Þ¯èþ$
ç³ÇÑ$™èþ… ^óþçÜ*¢, A«¨M>Ææÿ$Ë$ 糨 Ðèþ$…¨, Äæý$*°Äæý$¯Œþ        °ÆæÿÓíßý…^èþ¯èþ$¯é²Ðèþ$° Äæý$$sìýG‹œ Æ>çÙ‰ A«§æþÅ„æü$Ë$
{糆°«§æþ$Ë$ AÆÿ$$§æþ$Væü$ÇV> {糿æý$™èþÓ… °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨.        G¯Œþ.¯éÆ>Äæý$×ý ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D çܧæþçÜ$Þ ¯èþÌŸY…yæþÌZ
™èþMæü$PÐèþ çÜ…QÅÌZ çÜ¿æý$Å˯èþ$ ç³ÇÑ$™èþ… ^óþÄæý$yæþ…™ø Ýët‹œ     fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ°, ©°ÌZ ÐóþÆÿ$$ Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâê
Mú°ÞÌŒý Ððþ$…ºÆæÿÏ…§æþÇMîü MæüÑ$sîýÌZ Ý릯èþ… MæüÍμ…^èþÌôý§æþ$.     E´ë«§éÅÄæý$$Ë$ ´ëÌŸY…sêÆæÿ° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. Ðèþ$íßýâê
gêÆÿ$$…sŒý Ýët‹œ Mú°ÞÌŒýÌZ ™öÑ$è Ðèþ$…¨                E´ë«§éÅÄæý$$Ë çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜ… {ç³™óþÅMæü yìþÐèþ*…yæþ$Ï,
çÜ¿æý$ÅË$¯é²Ææÿ$. ÒÇMìü AÐèþM>Ôèý… MæüÍμõÜ¢ MæüÑ$sîý çÜ¿æý$ÅË      E§æþÅÐèþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² {ç³MæüsìýÝë¢Ðèþ$° BÄæý$¯èþ JMæü
çÜ…QÅ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 25Mæü$ ò³ÇVóü AÐèþM>Ôèý… E¯èþ²¨. ™èþMæü$PÐèþ     {ç³Mæür¯èþÌZ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$.

								
To top