Syllabusi-Shkrim Akademik by libra.falas

VIEWS: 467 PAGES: 9

									Emërtimi i lëndës:               Mësimdhënësi - bartësi i lëndës

Shkrimi Akademik                Dr.Belul BEQAJ

                        Kontakti:
                        belul.beqaj@gmail.com

                        Telefoni:+37744127-726Departamenti:                  Viti i studimeve: I

Juridik                     Semestri: I

Plani mësimor (Ligjërata dhe ushtrime)     Niveli dhe lloji i kursit

2                        A) Obliguese

Vlera në kredi (ECTS) 4             Konsultimet me student


                        (Gjysmë ore pas orës mësimore)

Lokacioni i mbajtjes së kursit :


Kolegji – UBT, Prishtinë


Përmbajtja e lëndës


Shkrimi akademik përbën një prej kërkesave kryesore për akademikët e rinj, pavarësisht cilin
drejtim ata kanë zgjedhur për të studiuar.
Përveç se, me mbarimin e studimeve, ata duhet të jenë të aftë të shkruajnë mirë dhe bukur gjuhën
shqipe, studentëve gjatë periudhës së studimeve u duhet të kryejnë një varg detyrash e obligimesh,
hartimi i të cilave kërkon gjithsesi njohuri të thella mbi gjuhën dhe shkrimin akademik, përfshirë
këtu esetë, analizat e ndryshme, recensionet, seminaret etj.
Mendimi kritik shtyn studentin që të përdorë mendimin racional dhe të arsyeshëm, për
tëmbledhur, interpretuar dhe vlerësuar një informatë, në mënyrë që të japë një gjykim për të,
njëgjykim të pavarur, pavarësisht qëndrimeve të tjera dhe duke tejkaluar rregullat strikte. Ky
proces mundëson gjetjen e më shumë se një zgjidhjeje për një problem, për të gjykuar në fund se
cilat janë alternativat më të mira.
Qëllimi i kursit

    Moduli ka për qellim të zhvilloj aftësitë e studentëve për shkrime,analiza.ese, aplikime
    .Studentët duhet të kenë njohuri elementare rreth fushës së studimit, përmbajtjes së temave
    kryesore që shtjellohen, rrjedhës logjike të punimeve që ata duhet të realizojnë. Ata, po
    kështu, duhet të kenë njohuri mbi format bashkëkohore të komunikimit dhe ndërlidhjen e
    tyre me aktivitetin e tyre të përditshëm në studime dhe në vendin e tyre të punës.Rast Studimi

Të Vendoset - KosovaObjektivat


Ndër qëllimet kryesore të kësaj lënde është inkorporimi i elementeve të shkrimit akademik dhe
zbatimi i tyre në praktikë.
Detyrat e lëndës janë që studentëve t’u ofrohen njohuri teorike dhe praktike rreth rregullave dhe
elementeve të shkrimit akademik; që studentët të arrijnë të kenë një nivel të duhur të shkrimit,
bazuar në rregullat e nivelit akademik ndërkombëtar; që studentët të marrin njohuritë dhe të arrijnë
nivel të njëjtë me kolegët e tyre në universitetet më të njohura botërore.
Po kështu, përgatit dhe nxit studentët në hulumtime, analizim dhe krijim të mendimit kritik për
ngjarje dhe zhvillime të ndryshme në shoqëri. I nxit ata të kërkojnë dhe të gjejnë zgjidhje
alternative për procese e fenomene të ndryshme, të paraqesin dhe të argumentojnë qëndrimet e
tyre, të nxjerra si rezultat i hulumtimit dhe mendimit kritik.
Rezultatet e pritura të mësimit

• Studentët zënë aftësitë në fushën e komunikimit modern dhe mendimit kritik, pajisen me njohuri
për format e shkrimit, bazuar në praktikat bashkëkohore të komunikimit, për zanafillën dhe format
e mendimit kritik dhe të hulumtimit.
• Studentët do të kuptojnë në mënyrë kritike nevojën për shkrime dhe prezantime akademike

Vizitat profesionale
(Vizitë e studentëve në , institucione akademike ,institute etj.)

Ligjërues Vizitorë

(Ligjërues , për një temë të caktuar në kuadër të orëve të mësimit)
Pas përfundimit të kursit, studentët do të jenë në gjendje që:

  Studentët zënë aftësitë në fushën e komunikimit modern dhe mendimit kritik, pajisen me
  njohuri për format e shkrimit, bazuar në praktikat bashkëkohore të komunikimit, për zanafillën
  dhe format e mendimit kritik dhe të hulumtimit.Metodologjia e mësimdhënies

Kursi organizohet në seri ligjëratash interaktive të përcjella nga diskutimet në klasë për tema që
shtjellohen gjatë ligjëratës; punime seminarike për qasjen teorike, si dhe prezantime individuale
dhe ekipore.


Format e mësimdhënies dhe mësim-nxënies

• ligjëratat sipas principeve të përgjithshme që veprojnë si mjet i hulumtimit dhe diskutimit;
• pjesa praktike e cila inkurajon pjesëmarrjen dhe diskutimin tuaj të përmbajtjes teorike, teknikave
si dhe ideve;
• kontakte akademike ku jepen informata në baza sy më sy;
• simulim i punës e cila mund të përfshije, për shembull, organizimin e një prezantimi publik.


Mjetet e konkretizimit

Ligjërimi dhe ushtrimet do të konkretizohen përmes përdorimit të programeve adekuate
kompjuterike si: Microsoft Office Poëer Point, Microsoft Office Excel dhe Microsoft Office
Ëord. Prezantimi i ligjëratave përmes video projektorit në klasë gjatë ligjëratave.
Gjatë javës së parë do të kërkohet nga studentet që të krijojnë grupet.
Gjatë orëve të ligjëratave dhe ushtrimeve NDALOHET rreptësishtë ushqimi, pëshpërima që
pengon punën në klasë, përdorimi i telefonave mobil. Mos respektimi i këtyre kushteve do të
ndikoje në 10% minus të pikëve totale në notën përfundimtare, përveç rasteve kur për mos
respektimin e rregullave studenti dërgohet ne komisionin për disiplinë.

Plani i detajuar javor i zhvillimit të mësimit (13 javë gjatë semestrit)

Java 1:                I
                       HYRJE
Përmbledhja:

Leksionin e parë ka për qëllim të shpjegojë formën dhe dizajnin e modulit. Për më tepër, në javën e
parë do të shpjegohen nocionet kryesore dhe konceptet e modeleve të shkrimeve akademike. Kjo
ligjëratë është një hyrje në përmbajtjen e lëndës
Materiali për lexim:
Sylvian Barnet,Pat Ballanca,Marcia Stubbs; “Shkrimi Akademik”.ISP,Tr ,2000
Safet Zejnullahu;, Shkrimi Akademik, DISPENSA 2012-2013
Materiali Shtesë:
Jill Lewis: Studime akademike. Lexime dhe strategji. CDE Tiran 2004. Frank C. P. Harris: Mjeshtria e t
shkruarit. Udh zues p r planifikimin dhe p rpilimin e shkresave letrave memorandumeve dhe dokumenteve
tjera profesionale. Botim i par . Shtypur n SIPRINT Prizren 2003. Xhevat Lloshi: Stilistika e gjuh s shqipe
dhe pragmatika. Albas Tiran 2008. 39 Xhevat Lloshi: Njohur prej stilin e gjuh s shqipe. Rilindja Prishtin
1982. Raimond K no (Raymond Queneau): Ushtrime stili Panteon 1999.


Të përgatitet për provim:
Java 2:
      Të shkruarit dhe të folurit / Stili i të shkruarit. - (Çka është të shkruarit e çka të folurit?
Ku dallojnë e ku përputhen? Pse na nevojitet stili i të shkruarit? Cili është qëllimi i stilit të të
shkruarit? Si duhet të shkruajmë? Si përkufizohet shkrimi i efektshëm? Cilat janë përparësitë e
stilit të të shkruarit? Cilat janë rregullat e stilit të të shkruarit? Çfarë paragrafësh duhet të përdorim
në një shkrim? Çfarë duhet të jenë shkresat që shkruajmë? Cilën diatezë duhet ta përdorim gjatë
shkrimit?)

Materiali për lexim:
Sylvian Barnet,Pat Ballanca,Marcia Stubbs; “Shkrimi Akademik”.ISP,Tr ,2000
Safet Zejnullahu;, Shkrimi Akademik, DISPENSA 2012-2013

Materiali Shtesë:
Jill Lewis: Studime akademike. Lexime dhe strategji. CDE Tiran 2004. Frank C. P. Harris: Mjeshtria e t
shkruarit. Udh zues p r planifikimin dhe p rpilimin e shkresave letrave memorandumeve dhe dokumenteve
tjera profesionale. Botim i par . Shtypur n SIPRINT Prizren 2003. Xhevat Lloshi: Stilistika e gjuh s shqipe
dhe pragmatika. Albas Tiran 2008. 39 Xhevat Lloshi: Njohur prej stilin e gjuh s shqipe. Rilindja Prishtin
1982. Raimond K no (Raymond Queneau): Ushtrime stili Panteon 1999.
Të përgatitet për provim: PO


Java 3:
Hapat gjatë procesit të të shkruarit. - (Si duket rrjedha e efektshme e të shkruarit, hap pas hapi,
sipas rrjedhës së ngjarjeve, të cilat duhet t’i përcillni me qëllim të krijimit të një shkrimi
profesional? Cilët janë hapat e të shkruarit? Kushtet dhe detyrat e shkrimit. Mbledhja dhe
organizimi i ideve. Teknikat paraprake të shkrimit. Shkrimi i tekstit të plotë. Redaktimi dhe
finalizimi. – (Redaktimi i tekstit. Reagimi. Finalizimi dhe vërtetimi i tekstit.)
Materiali për lexim
Sylvian Barnet,Pat Ballanca,Marcia Stubbs; “Shkrimi Akademik”.ISP,Tr ,2000
Safet Zejnullahu;, Shkrimi Akademik, DISPENSA 2012-2013

Materiali Shtesë:
Jill Lewis: Studime akademike. Lexime dhe strategji. CDE Tiran 2004. Frank C. P. Harris: Mjeshtria e t
shkruarit. Udh zues p r planifikimin dhe p rpilimin e shkresave letrave memorandumeve dhe dokumenteve
tjera profesionale. Botim i par . Shtypur n SIPRINT Prizren 2003. Xhevat Lloshi: Stilistika e gjuh s shqipe
dhe pragmatika. Albas Tiran 2008. 39 Xhevat Lloshi: Njohur prej stilin e gjuh s shqipe. Rilindja Prishtin
1982. Raimond K no (Raymond Queneau): Ushtrime stili Panteon 1999.
Të përgatitet për provim: POJava 4:
Llojet e shkrimeve. – (Çfarë llojesh të shkrimeve kemi? Ku dallojnë ato? Çka janë shkrimet
subjektive e çka ato funksionale? Si dhe ku zhvillohet puna kërkimore? Çka janë citimet dhe
bibliografia?)

Ushtrime
Materiali për lexim
Sylvian Barnet,Pat Ballanca,Marcia Stubbs; “Shkrimi Akademik”.ISP,Tr ,2000
Safet Zejnullahu;, Shkrimi Akademik, DISPENSA 2012-2013

Materiali Shtesë:
Jill Lewis: Studime akademike. Lexime dhe strategji. CDE Tiran 2004. Frank C. P. Harris: Mjeshtria e t
shkruarit. Udh zues p r planifikimin dhe p rpilimin e shkresave letrave memorandumeve dhe dokumenteve
tjera profesionale. Botim i par . Shtypur n SIPRINT Prizren 2003. Xhevat Lloshi: Stilistika e gjuh s shqipe
dhe pragmatika. Albas Tiran 2008. 39 Xhevat Lloshi: Njohur prej stilin e gjuh s shqipe. Rilindja Prishtin
1982. Raimond K no (Raymond Queneau): Ushtrime stili Panteon 1999.
Të përgatitet për provim: PO

Java 5:
Biografia e autobiografia. – (Çka është biografia e çka autobiografia? Në cilën vetë shkruhet
biografia e në cilën autobiografia? Si mund të shkruhet një autobiografi, ç’fakte jetësore duhen
përshkruar? Sa lloje autobiografish kemi?)
Letrat dhe letërkëmbimet. – (Cilat janë llojet e letrave? Si ta shkruajmë një letër zyrtare ose
personale? Si duhet të duket letra? Si duhet të renditen paragrafët në një letër? Çka janë letrat
personale e miqësore e çka letrat zyrtare?)

Ushtrime

Materiali për lexim
Sylvian Barnet,Pat Ballanca,Marcia Stubbs; “Shkrimi Akademik”.ISP,Tr ,2000
Safet Zejnullahu;, Shkrimi Akademik, DISPENSA 2012-2013


Materiali Shtesë:
Jill Lewis: Studime akademike. Lexime dhe strategji. CDE Tiran 2004. Frank C. P. Harris: Mjeshtria e t
shkruarit. Udh zues p r planifikimin dhe p rpilimin e shkresave letrave memorandumeve dhe dokumenteve
tjera profesionale. Botim i par . Shtypur n SIPRINT Prizren 2003. Xhevat Lloshi: Stilistika e gjuh s shqipe
dhe pragmatika. Albas Tiran 2008. 39 Xhevat Lloshi: Njohur prej stilin e gjuh s shqipe. Rilindja Prishtin
1982. Raimond K no (Raymond Queneau): Ushtrime stili Panteon 1999
Të përgatitet për provim: PO


Java 6:
Rregulla të të shkruarit dhe akronimet. – (Çfarë shkresash duhet të shkruajmë? Çfarë fjalish
duhet të përdorim? Cila është diateza e preferuar? Rrjedha e fjalisë? Si t’i shmangim fjalitë dhe
shprehjet e panevojshme? Si shkruhen akronimet? Kur përdoren dhe kur shpjegohen për herë të
parë?)
Shkrimi i numrave, datave, shkurtesat. – (Shkrimi i numrave, datave, shkurtesave, citimi. Kur
shkruhen numrat si numra e kur me fjalë dhe cilët? Si shkruhen shkurtesat? Si përdoret viza? Si
dërgohet dokumenti i bashkëngjitur? Si shkruhen referencat? Si citohen referencat? Si duhet të
racionalizohen fjalët kur shkruajmë numra dhe data? Si duhet të shkruhen emërtimet e firmave dhe
institucioneve? Si nënshkruhet një dokument?)
Ushtrime
Materiali për lexim
Sylvian Barnet,Pat Ballanca,Marcia Stubbs; “Shkrimi Akademik”.ISP,Tr ,2000
Safet Zejnullahu;, Shkrimi Akademik, DISPENSA 2012-2013

Materiali Shtesë:
Jill Lewis: Studime akademike. Lexime dhe strategji. CDE Tiran 2004. Frank C. P. Harris: Mjeshtria e t
shkruarit. Udh zues p r planifikimin dhe p rpilimin e shkresave letrave memorandumeve dhe dokumenteve
tjera profesionale. Botim i par . Shtypur n SIPRINT Prizren 2003. Xhevat Lloshi: Stilistika e gjuh s shqipe
dhe pragmatika. Albas Tiran 2008. 39 Xhevat Lloshi: Njohur prej stilin e gjuh s shqipe. Rilindja Prishtin
1982. Raimond K no (Raymond Queneau): Ushtrime stili Panteon 1999.
Të përgatitet për provim: PO


Java 7:
Paragrafi. – (Ç’është paragrafi dhe çka duhet të përmbajë ai? Ku fillon dhe ku mbaron një
paragraf? Çka duhet të përmbajë secili paragraf në një fjali? A është e kufizuar gjatësia e një
paragrafi? Çfarë mund të jetë paragrafi?)
Ushtrime
Materiali për lexim;
Sylvian Barnet,Pat Ballanca,Marcia Stubbs; “Shkrimi Akademik”.ISP,Tr ,2000
Safet Zejnullahu;, Shkrimi Akademik, DISPENSA 2012-2013

Materiali Shtesë:
Jill Lewis: Studime akademike. Lexime dhe strategji. CDE Tiran 2004. Frank C. P. Harris: Mjeshtria e t
shkruarit. Udh zues p r planifikimin dhe p rpilimin e shkresave letrave memorandumeve dhe dokumenteve
tjera profesionale. Botim i par . Shtypur n SIPRINT Prizren 2003. Xhevat Lloshi: Stilistika e gjuh s shqipe
dhe pragmatika. Albas Tiran 2008. 39 Xhevat Lloshi: Njohur prej stilin e gjuh s shqipe. Rilindja Prishtin
1982. Raimond K no (Raymond Queneau): Ushtrime stili Panteon 1999.

Të përgatitet për provim: PO


Java 8:
Eseja. – (Çka është eseja? Nga rrjedh fjala “ese”? Zanafilla e esesë. Çka është e rëndësishme për
esenë? Cila është struktura e një eseje? Si shkruhet eseja? Çka duhet të përmbajë një ese?)
Hapat e shkrimit të esesë. – (Cilët janë dhjetë hapat për shkrimin e një eseje? Si fillohet një ese
dhe si zhvillohet ajo?)


Materiali për lexim:
Sylvian Barnet,Pat Ballanca,Marcia Stubbs; “Shkrimi Akademik”.ISP,Tr ,2000
Safet Zejnullahu;, Shkrimi Akademik, DISPENSA 2012-2013

Materiali Shtesë:
Jill Lewis: Studime akademike. Lexime dhe strategji. CDE Tiran 2004. Frank C. P. Harris: Mjeshtria e t
shkruarit. Udh zues p r planifikimin dhe p rpilimin e shkresave letrave memorandumeve dhe dokumenteve
tjera profesionale. Botim i par . Shtypur n SIPRINT Prizren 2003. Xhevat Lloshi: Stilistika e gjuh s shqipe
dhe pragmatika. Albas Tiran 2008. 39 Xhevat Lloshi: Njohur prej stilin e gjuh s shqipe. Rilindja Prishtin
1982. Raimond K no (Raymond Queneau): Ushtrime stili Panteon 1999.


Të përgatitet për provim: PO


Java 9
  Llojet e esesë. – (Çfarë esesh kemi? Çka është eseja treguese? Çka është eseja përshkuese? Çka
është eseja shpjeguese? Eseja e krahasim-kontrastit? Eseja klasifikuese, Eseja përkufizuese? Eseja
shkak-pasojë? Çka është eseja bindëse?)

Ushtrime

Materiali për lexim:
Sylvian Barnet,Pat Ballanca,Marcia Stubbs; “Shkrimi Akademik”.ISP,Tr ,2000
Safet Zejnullahu;, Shkrimi Akademik, DISPENSA 2012-2013

Materiali Shtesë:
. Jill Lewis: Studime akademike. Lexime dhe strategji. CDE Tiran 2004. Frank C. P. Harris: Mjeshtria e t
shkruarit. Udh zues p r planifikimin dhe p rpilimin e shkresave letrave memorandumeve dhe dokumenteve
tjera profesionale. Botim i par . Shtypur n SIPRINT Prizren 2003. Xhevat Lloshi: Stilistika e gjuh s shqipe
dhe pragmatika. Albas Tiran 2008. 39 Xhevat Lloshi: Njohur prej stilin e gjuh s shqipe. Rilindja Prishtin
1982. Raimond K no (Raymond Queneau): Ushtrime stili Panteon 1999.


Të përgatitet për provim: PO
Java 10:
Mendimi kritik. – (Cila është zanafilla e mendimit kritik? Çka është mendimi kritik dhe cilat janë
përkufizimet për të? Përse na duhet mendimi kritik dhe cilat janë hapat e zhvillimit të tij?
Materiali për lexim:
Sylvian Barnet,Pat Ballanca,Marcia Stubbs; “Shkrimi Akademik”.ISP,Tr ,2000
Safet Zejnullahu;, Shkrimi Akademik, DISPENSA 2012-2013

Materiali Shtesë:

Jill Lewis: Studime akademike. Lexime dhe strategji. CDE Tiran 2004. Frank C. P. Harris: Mjeshtria e t
shkruarit. Udh zues p r planifikimin dhe p rpilimin e shkresave letrave memorandumeve dhe dokumenteve
tjera profesionale. Botim i par . Shtypur n SIPRINT Prizren 2003. Xhevat Lloshi: Stilistika e gjuh s shqipe
dhe pragmatika. Albas Tiran 2008. 39 Xhevat Lloshi: Njohur prej stilin e gjuh s shqipe. Rilindja Prishtin
1982. Raimond K no (Raymond Queneau): Ushtrime stili Panteon 1999. gatitet    për provim: PO
Java 11:
Realizimi i një projekti/seminari. – (Si realizohet një projekt i caktuar? Cilët janë hapat që duhet
të ndiqen që nga përcaktimi i temës, përcaktimi i materies së nevojshme, mbledhja e të dhënave
dhe finalizimi i punës për realizimin e një projekti të caktuar? I çfarë natyre mund të jetë projekti?)

Ushtrime – Realizimi i një projekti (Punë në grup)
Materiali për lexim:
Sylvian Barnet,Pat Ballanca,Marcia Stubbs; “Shkrimi Akademik”.ISP,Tr ,2000
Safet Zejnullahu;, Shkrimi Akademik, DISPENSA 2012-2013

Materiali Shtesë:
Jill Lewis: Studime akademike. Lexime dhe strategji. CDE Tiran 2004. Frank C. P. Harris: Mjeshtria e t
shkruarit. Udh zues p r planifikimin dhe p rpilimin e shkresave letrave memorandumeve dhe dokumenteve
tjera profesionale. Botim i par . Shtypur n SIPRINT Prizren 2003. Xhevat Lloshi: Stilistika e gjuh s shqipe
dhe pragmatika. Albas Tiran 2008. 39 Xhevat Lloshi: Njohur prej stilin e gjuh s shqipe. Rilindja Prishtin
1982. Raimond K no (Raymond Queneau): Ushtrime stili Panteon 1999.
Të përgatitet për provim: PO

Java 12:
   Si përgatitet një temë diplome. – (Si përcaktohet tema? Cilat janë fushat e hulumtimit? Si
eksplorohen ato? Cilat metoda duhet të përdoren gjatë hulumtimit/mbledhjes së të dhënave për
projektin e temës së diplomës/masterit/doktoratës? Cila është rrjedha e shkrimit të materies? Në sa
variante duhet të shkruhet teksti? Çka nënkupton redaktimi nga ana e autorit dhe redaktimi nga ana
e mentorit të temës? Kur një projekt i temës llogaritet i finalizuar?)

Ushtrime


Materiali për lexim:
Sylvian Barnet,Pat Ballanca,Marcia Stubbs; “Shkrimi Akademik”.ISP,Tr ,2000
Safet Zejnullahu;, Shkrimi Akademik, DISPENSA 2012-2013

Materiali Shtesë:
Jill Lewis: Studime akademike. Lexime dhe strategji. CDE Tiran 2004. Frank C. P. Harris: Mjeshtria e t
shkruarit. Udh zues p r planifikimin dhe p rpilimin e shkresave letrave memorandumeve dhe dokumenteve
tjera profesionale. Botim i par . Shtypur n SIPRINT Prizren 2003. Xhevat Lloshi: Stilistika e gjuh s shqipe
dhe pragmatika. Albas Tiran 2008. 39 Xhevat Lloshi: Njohur prej stilin e gjuh s shqipe. Rilindja Prishtin
1982. Raimond K no (Raymond Queneau): Ushtrime stili Panteon 1999.

Të përgatitet për provim: POJava 13:
Përgatitje për provimin përfundimtar. – (Përsëritje e materies së mësuar. Ushtrime. Eliminimi
përfundimtar i gabimeve të përsëritura rreth fjalëve të caktuara, rrjedhës së fjalisë, përmbajtja e një
punimi...)
Materiali për lexim:
Sylvian Barnet,Pat Ballanca,Marcia Stubbs; “Shkrimi Akademik”.ISP,Tr ,2000
Safet Zejnullahu;, Shkrimi Akademik, DISPENSA 2012-2013

Materiali Shtesë:

Jill Lewis: Studime akademike. Lexime dhe strategji. CDE Tiran 2004. Frank C. P. Harris: Mjeshtria e t
shkruarit. Udh zues p r planifikimin dhe p rpilimin e shkresave letrave memorandumeve dhe dokumenteve
tjera profesionale. Botim i par . Shtypur n SIPRINT Prizren 2003. Xhevat Lloshi: Stilistika e gjuh s shqipe
dhe pragmatika. Albas Tiran 2008. 39 Xhevat Lloshi: Njohur prej stilin e gjuh s shqipe. Rilindja Prishtin
1982. Raimond K no (Raymond Queneau): Ushtrime stili Panteon 1999.
Të përgatitet për provim: PO


Java 14:
Përmbledhja:

PERMBLEDHJE DHE PERFUNDIM

Kjo ligjëratë do të përmbajë një diskutim të përgjithshëm rreth modulit . Ne do të
shqyrtojë punën e kryer gjatë ligjëratave dhe do të diskutojmë çdo çështje apo mësim
që kërkojnë më shumë vëmendje nga ana e studentëve. Studentët do të kenë mundësinë të
bëjnë një krahasim në bazë të metodave të mësuara dhe do të debatojnë në formën më të
mirë të organizimit politik dhe të mbrojnë qëndrimin e tyre.


Materiali për lexim: Sylvian Barnet,Pat Ballanca,Marcia Stubbs; “Shkrimi Akademik”.ISP,Tr
,2000, Jill Lewis: Studime akademike. Lexime dhe strategji. CDE Tiran 2004. Frank C. P. Harris: Mjeshtria
e t shkruarit. Udh zues p r planifikimin dhe p rpilimin e shkresave letrave memorandumeve dhe
dokumenteve tjera profesionale. Botim i par . Shtypur n SIPRINT Prizren 2003. Xhevat Lloshi: Stilistika e
gjuh s shqipe dhe pragmatika. Albas Tiran 2008. 39 Xhevat Lloshi: Njohur prej stilin e gjuh s shqipe.
Rilindja Prishtin 1982. Raimond K no (Raymond Queneau): Ushtrime stili Panteon 1999.


Java 15:
                 PROVIMI PERFUNDIMTAR


PROVIMI / METODOLOGJIA E VLERËSIMIT
Shembull vlerësimi:

 Studenti                  Pjesëmarrja            Kollokvium     (20 pikë)
                      (10 pikë)

								
To top