Docstoc

6. Sistemet e ekuacioneve lineare_8-91_

Document Sample
6. Sistemet e ekuacioneve lineare_8-91_ Powered By Docstoc
					VI. SISTEMET E EKUACIONEVE LINEARE
1. PËRKUFIZIMI DHE KUPTIME TË PËRGJITHSHME
Forma e përgjithshme e sistemit të ekuacioneve lineare prej m ekuacionesh me
n të panjohura është
              a11 x1 + a12 x2 + a1n xn = b1
              a x +a x + +a x =b
             
         ( S ) :  21 1    22 2        2n n     2

              ..........................................
             
             am1 x1 + am 2 x2 + + amn xn = bm
ku     (aij ∈ R) (1 ≤ i ≤ m, 1≤ j ≤ n), bi ∈ R (i ≤ m). Numrat        aij (1 ≤ i ≤ m,1 ≤ j ≤ n )
  (a
   ij    )
     ∈ R , quhen koeficient të sistemit, kurse bi ∈ R , quhen terma (gjymtyrë)
të lira. Në rast se të gjitha termat e lira të sistemit (S) janë 0, sistemi quhet
homogjen. Në të kundërtën sistemi quhet johomogjen. Në qoftë se m = n
sistemi quhet katror.
Sistemi i numrave realë (α1 , α 2 , ...,α n ) quhet zgjidhje e sistemit (S), në qoftë
se pas zëvendësimit të xi (i = 1, 2,..., n) me α i , secili nga ekuacionet e sistemit
( S ) bëhet identitet. Është e qartë se një sistem ( S ) mund të ketë një ose më
shumë zgjidhje, ose mund të mos ketë zgjidhje fare. Bashkësinë e zgjidhjeve të
sistemit simbolikisht e shënojmë
          ( S ) = {(α1 ,α 2 ,...,α n ) / α i ∈ R, i = 1, 2,..., n} .
        
Në qoftë se (S ) ka vetëm një element, sistemi quhet i caktuar, në qoftë se
             
 (S ) ka më shumë se një element, sistemi quhet i pacaktuar, e në qoftë se
 
 ( S ) =Ø, sistemi quhet i pamundshëm, ose ndryshe thuhet sistemi nuk ka
 
zgjidhje.
Përkufizimi 1.1 Dy sisteme të ekuacioneve lineare (S ) dhe (S ' ) , me të njëjtat
të panjohura, quhen ekuivalente në qoftë se ( S ) = ( S ' ) .
                                        
             Sistemet e ekuacioneve lineare            79

Teorema 1.1 a) Nëse një ekuacion i sistemit është i pamundshëm, atëherë i tërë
sistemi është i pamundshëm.
b) Nëse një ekuacion i sistemit është i trajtës 0 = 0, atëherë sistemi ( S ) është
ekuivalent me sistemin që merret nga ( S ) duke përjashtuar ekuacionin e trajtës
0 = 0.
Vërtetimi i kësaj teoreme rrjedh drejtpërdrejt nga përkufizimi i zgjedhshmërisë
së sistemit të ekuacioneve lineare.■

2. TRANSFORMIMET ELEMENTARE TË SISTEMEVE TË
  EKUACIONEVE LINEARE
Përkufizimi 2.1 Le të jetë ( S ) një sistem i ekuacioneve lineare prej m
ekuacionesh me n të panjohura. Transformime elementare të sistemit ( S )
quhen veprimet:
    1. Ndërrimi i vendeve të ekuacioneve të një sistemi,
    2. Shumëzimi i një ekuacioni të sistemit me një numër real të
      ndryshëm nga zero,
    3. Shtimi një ekuacioni, një ekuacioni tjetër të shumëzuar me një
      skalar.
Teorema 2.1 Sistemi ( S ') , i cili merret si rezultat i zbatimit të një numri të
fundmë transformimesh elementare të sistemit ( S ), është ekuivalent me sistemin
( S ).
Vërtetimi i kësaj teoreme rrjedh drejtpërdrejt nga përkufizimi i transformimeve
elementare.■


3. METODA E GAUSIT PËR ZGJIDHJEN E SISTEMEVE
  TË EKUACIONEVE LINEARE
Metoda e Gausit për zgjidhjen e sistemeve të ekuacioneve lineare bazohet në
transformimet elementare, të cilat sjellin në eliminimin e njëpasnjëshëm të
panjohurave të sistemit, derisa sistemi të sillet në formë të përshtatshme për
diskutim dhe për zgjidhje.
Ta ilustrojmë këtë metodë me disa shembuj:
Shembulli 1. Të zgjidhet sistemi i ekuacioneve lineare:
         x1 + x2 + 3 x3 = 4
         2x + x − x = 3
        
    (S ) :  1 2      3

         3 x1 − x2 + 4 x3 = 1
         x1 + 2 x2 − 13 x3 = 0
        
80              Kurs i përgjithshëm i matematikës

Zgjidhja: Zbatojmë transformimet elementare si vijon: Pasi të kemi shënuar me
E1, E2, E3, dhe E4 ekuacionin e parë, të dytë, të tretë, përkatësisht të katërt,
ekuacionin e parë e përshkruajmë si është, të dytin e marrim duke i zbritur
ekuacionit të dytë dyfishin e të parit, që simbolikisht po e shkruajmë
( E2 − 2 E1 ), të tretin e marrim duke i zbritur ekuacionit të tretë trefishin e të parit
( E3 − 3E1 ), kurse të katërtin e marrim duke i zbritur të katërtit ekuacionin e parë
( E4 − E1 ). Kështu, marrim sistemin:
           x1 + x2 + 3x3 = 4
            − x2 − 7 x3 = −5
         
     ( S1 ) : 
           − 4 x2 − 5 x3 = −11
         
             x2 − 16 x3 = −4
Sistemi ( S1 ) është ekuivalent me sistemin i cili merret duke përshkruar
ekuacionin e parë të sistemit ( S1 ), ekuacionin e dytë dhe të tretë të tij i
shumëzojmë me -1, kurse ekuacionin e katërt e përshkruajmë si është. Kështu
marrim sistemin:
          x1 + x2 + 3 x3 = 4
            x2 + 7 x3 = 5
         
     (S2 ) : 
            4 x2 + 5 x3 = 11
         
            x2 − 16 x3 = −4
Nëse në sistemin ( S 2 ) , ekuacionin e parë dhe të dytë i përshkruajmë, të tretin e
marrim si rezultat të transformimit ( E3 − 4 E2 ), kurse të katërtin si rezultat të
transformimit ( E4 − E2 ), atëherë marrim sistemin:
          x1 + x2 + 3 x3 = 4
            x2 + 7 x3 = 5
         
     ( S3 ) : 
             − 23 x3 = −9
         
             − 23 x3 = −9
Më tutje, tri ekuacionet e sistemit ( S3 ) i përshkruajmë, kurse ekuacionit të
katërt ia zbresim ekuacionin e tretë. Prandaj,
          x1 + x2 + 3 x3 = 4
            x2 + 7 x3 = 5
         
     (S4 ) : 
             − 23 x3 = −9
         
                0=0
                 Sistemet e ekuacioneve lineare             81

Duke përjashtuar ekuacionin e fundit të sistemit ( S 4 ), sepse nuk ndikon në
zgjidhje, marrim një sistem prej tri ekuacionesh me tri të panjohura. Nga
ekuacioni i tretë zgjidhim ndryshoren x3 , e zëvendësojmë atë në ekuacionin e
dytë e pastaj, dy vlerat e gjetura për x3 dhe x 2 i zëvendësojmë në ekuacionin e
                                      13    52
parë të sistemit ( S 4 ) dhe marrim zgjidhjen e sistemit ( S 4 ) : x1 =    , x2 = ,
                                      23    23
       9
dhe x3 =    , që njëkohësisht është edhe zgjidhje e sistemit ( S1 ). Përfundimisht
       23
       13 52 9 
  (S ) =     ,  , . ■
 
       23 23 23 
Shembulli 2. Shqyrtoni zgjedhshmërinë dhe pastaj zgjidhni sistemin e
ekuacioneve lineare
          x1 + x2 + 3 x3 = 4
          2x + x − x = 3
         
     (S ) :  1 2      3

          3 x1 − x2 + 4 x3 = 1
          x1 + 2 x2 − 13 x3 = 1
         
Zgjidhja. Me anë të transformimeve elementare të përshtatshme marrim
sistemin, ekuivalent me sistemin ( S ), si vijon:
           x1 + x2 + 3 x3 = 4
             x2 + 7 x3 = 5
          
     ( S1 ) : 
               23 x3 = 9
          
                 0 =1

Meqë barazimi i fundit i sistemit ( S1 ) është i pamundshëm, atëherë edhe sistemi
( S1 ), gjegjësisht sistemi ( S ) është i pamundshëm.■


4. METODA MATRICORE
Le të jetë dhënë sistemi i ekuacioneve lineare
          a11 x1 + a12 x2 + ...a1n xn = b1
          a x + a x + ... + a x = b
         
     ( S ) :  211 1     22 2        2n n    2
                                     (1)
           ..........................................
          am1 x1 + am 2 x2 + ... + amn xn = bm
         
ku xi (i = 1, 2, ..., n) , janë të panjohurat, ai j (i = 1, 2,..., m; j = 1, 2,..., n) janë
koeficientet, kurse bi ( j = 1, 2, ..., m) janë gjymtyrët e lira të sistemit ( S ).
82               Kurs i përgjithshëm i matematikës

A = ( ai j ) m×n quhet matrica e sistemit, B = (b j )m×1 quhet shtylla e gjymtyrëve
të lira e sistemit, kurse
         a11 a12 ... a1n      b1 
                         
         a   a22 ... a2 n     b2 
     A ' =  21                         (2)
         ..... ..... ...... .....  .... 
        
        a                
                         
         m1 am 2 ...... amn     bm 
quhet matrica e zgjeruar e sistemit ( S ).

Duke shënuar X = ( x1 , x2 ,..., xn ) , dhe duke pasur parasysh përkufizimin e
                    T


shumëzimit të matricave, sistemin ( S ) mund ta shkruajmë në formën
     A ⋅ X = B.                         (3)
Forma (3) e sistemit të ekuacioneve lineare quhet formë matricore. Në qoftë
se matrica A është regulare, atëherë ekziston matrica A−1 . Duke shumëzuar
barazimin (3) me A−1 anë për anë nga e majta marrim:
     X = A−1 ⋅ B.
Duke bërë shumëzimin e matricave në anën e djathtë të barazimit (4) marrim
zgjidhjen e sistemit (1).
Shembulli 1. Me metodën e matricave zgjidhni sistemin e ekuacioneve lineare
      3 x + y + z = 10
     
      x + 2y + z = 5
      x − 3 y − 2 z = −5
     
Zgjidhja: Sistemin e dhënë të ekuacioneve lineare mund ta shkruajmë në
formën matricore si vijon:
      3 1 1   x   10 
              
     1 2 1  ⋅ y  =  5                   (1)
      1 −3 −2   z   −5 
              
Nga barazimi i fundit gjejmë
                 −1
      x   3 1 1   10 
               
      y  = 1 2 1  ⋅  5                   (2)
      z   1 −3 −2   −5 
               
Me ndonjërën nga metodat e njohura gjejmë matricën inverse
             Sistemet e ekuacioneve lineare              83

          1 −1 −1 
       1      
     A−1 = ⋅  3 −7 −2  .
       5      
          −5 10 5 
Duke zëvendësuar matricën e fundit në barazimin (2) marrim zgjidhjen e
ekuacionit matricor (1)
     x  2 
       
     y  =  −1 ,
    z  5 
       
që në të vërtetë paraqet zgjidhjen e sistemit të dhënë të ekuacioneve lineare. ■
Një mënyrë tjetër e zgjidhjes së sistemeve të ekuacioneve lineare, duke
shfrytëzuar matricat, është transformimi i matricës së zgjeruar të sistemit (sipas
rreshtave) derisa pjesa e matricës kryesore të sistemit të sillet në matricë të
trekëndëshe ose trapeze. Pastaj formohet sistemi i ekuacioneve lineare,
korespondues i matricës së fundit, që është ekuivalent me matricën e zgjeruar të
sistemit. Zgjidhja e këtij të fundit paraqet zgjidhjen e sistemit fillestar. Kjo që
shpjeguam më lart mund të formulohet si teoremë në këtë mënyrë:
Teorema 4.1 Dy sisteme të ekuacioneve lineare janë ekuivalente në qoftë se
matricat e zgjeruara të tyre janë ekuivalente. ■
Shembulli 2. Të zgjidhet sistemi i ekuacioneve lineare
         x1 + x2 + 3 x3 = 2
         x −x +x =0
        
     (S ) :  1 2      3

         x1 + 3 x2 − 4 x3 = −2
         3 x1 + 4 x2 + 3 x3 = 0
        
Zgjidhja: Matricën e zgjeruar të sistemit e transformojmë sipas rreshtave derisa
ta sjellim në trajtë trapeze (trekëndëshe):
       1 2 3 2  1 2 3 2  1 2 3      2 
                            
        1 −1 1 0   0 −3 −2 −2   0 0 −14 −14 
     A' =       ~       ~        ~
        1 3 −1 −2   0 1 −4 −4   0 1 −4 −4 
                            
        3 4 3 0   0 −2 −6 −6   0 0 −14 −14 
      1   2 3 2  1     2 3 2
                       
       0  0 1 1  0     1 −4 −4 
      ~        ~          .
      0   1 −4 −4   0    0 1 1
                       
      0   0 0 0  0     0 0 0

Sistemi korespondues i ekuacioneve lineare i matricës së fundit është:
84                 Kurs i përgjithshëm i matematikës

         x1 + 2 x2 + 3 x3 = 2
    ( 
     S ') :     x2 − 4 x3 = −4
                x3 = 1
        
Duke zëvendësuar zgjidhjen x3 = 1, nga ekuacioni i tretë i sistemit ( S '), në
ekuacionet tjera, marrim zgjidhjen e sistemit ( S ') :
     ( x1 , x2 , x3 ) = ( −1, 0, 1) ,
që në të vërtetë është edhe zgjidhja e sistemit ( S ). ■


5. RREGULLAT E KRAMERIT
Në këtë pikë do të shqyrtojmë sistemet katrore të ekuacioneve lineare. Le të jetë
dhënë sistemi i ekuacioneve lineare
          a11 x1 + a12 x2 + ... + a1n xn = b1
          a x + a x + ... + a x = b
         
     ( S ) :  21 1 22 2           2n n    2
                                    (1)
          ..........................................
         an1 x1 + an 2 x2 + ... + ann xn = bn
         
Forma matricore e sistemit (1) është:
        A X =B                          (2)
Matrica kryesore e sistemit është
        a11    a12   ... a1n 
                     
        a     a22   ... a2 n 
     A =  21              .
        ...    ...   ... ... 
                     
        an1    an 2  ... ann 
Në qoftë se përcaktori i matricës është i ndryshëm nga zero, atëherë sistemi (1)
ka zgjidhje të vetme të dhënë me

     ( x1 , x2 ,..., xn ) =            
                 d1 d 2  d
                  , ,..., n     ,
                 d d    d     
ku d është përcaktori i sistemit, kurse d i (i = 1, 2,..., n) janë përcaktorë që
merren nga përcaktori d kur shtyllën e i -të të tij e zëvendësojmë me shtyllën e
gjymtyrëve të lira.
Me të vërtetë, në qoftë se d = A ≠ 0, atëherë ekziston matrica inverse A−1 e
matricës A, dhe ekuacioni matricor (2) ka zgjidhjen
     X = A−1 B.
               Sistemet e ekuacioneve lineare                  85

Më tutje, duke llogaritur prodhimin X = A−1 B gjejmë:

        x1 
        
        x      1
     X =  2  = A−1 B = adjA ⋅ B =
              d
        
        xn 

       A11    A21  ... An1   b1    A11b1 + A21b2 + ... + An1bn 
                                             
     1 A      A22  ... An 2   b2  1  A12b1 + A22 b2 + ... + An 2bn 
    =  12             ⋅   =
     d  ...    ...  ... ...   ...  d  ...................................... 
                                             
       An1    An 2  ... Ann   bn    An1b1 + An 2 b2 + ... + Ann bn 
       A11b1 + A21b2 + ... + An1bn      d1 
               d           d 
                          
       A12b1 + A22b2 + ... + An 2 bn     d2 
      =         d         = d .              (1)
                          
         ...........................    ... 
       A1n b1 + A2 n b2 + ... + Ann bn    dn 
                          
               d           d 
ku d i = A1i b1 + A2i b2 + ... + Ani bn (i = 1, 2,..., n), dhe është e qartë se këta
përcaktorë paraqesin vlerat e përcaktorëve që fitohen nga përcaktori d kur
shtylla i -të e tij zëvendësohet me shtyllën e gjymtyrëve të lira. Nga relacionet
(1) marrim formulat përfundimtare që shprehin zgjidhjen e sistemeve katrore të
ekuacioneve lineare me anë të përcaktorëve:
        d1    d      d
     x1 =   , x2 = 2 ,..., xn = n .                     (2)
        d     d      d
Formulat (2) njihen me emrin Formulat e Kramerit ose Rregullat e Kramerit
për zgjidhjen e sistemeve të ekuacioneve lineare të tipit katror.
Shembulli 1. Të diskutohet dhe të zgjidhet sistemi i ekuacioneve lineare:
         2 x1 + 2 x2 − x3 + x4 = 4
        
         4 x + 3 x2 − x3 + 2 x4 = 6
    (S ) :  1
        8 x1 + 5 x2 − 3 x3 + 4 x4 = 12
         3 x1 + 3 x2 − 2 x3 + 2 x4 = 6
        
Zgjidhja: Përcaktori kryesor i këtij sistemi si dhe përcaktorët tjerë të tij janë të
rendit katër, prandaj i njehsojmë duke zbatuar teoremën e Laplasit. Kemi:
86                   Kurs i përgjithshëm i matematikës

       2    2    −1   1
       4    3    −1   2
     d=              = 2 ≠ 0,
       8    5    −3   4
       3    3    −2   2
rrjedhimisht, sistemi (S ) është i caktuar dhe zgjidhja e tij është:

     ( x1 , x2 , x3 , x4 ) = 
                  d1 d 2 d3 d 4 
                   , , , ,
                  d d d d 
ku
        4     2  −1   1      2 4 −1     1
        6     3  −1   2      4 6 −1     2
     d1 =              = 2, d 2 =         = 2,
        12     5  −3   4      8 12 −3    4
        6     3  −2   2      3 6 −2     2

        2     2 4 1       2 2       −1 4
        4     3 6 2       4 3       −1 6
      d3 =         = −2, d 4 =            = −2.
        8     5 12 4       8 5       −3 12
        3     3 6 2       3 3       −2 6

Prandaj zgjidhja e sistemit është ( x1 , x2 , x3 , x4 ) = (1, 1, − 1, − 1) . ■


6. SISTEMET E EKAUCIONEVE LINEARE HOMOGJENE
Në pikën 1 të këtij kapitulli kemi përkufizuar sistemin e ekuacioneve lineare
homogjene forma e përgjithshme e të cilit është
      a11 x1 + a12 x2 + ... + a1n xn = 0
      a x + a x + ... + a x = 0
      21 1    22 2      2n n
                                        (1)
      . . . . . . . . . . . . . . . . .
      am1 x1 + am 2 x2 + ... + amn xn = 0
     
ku aij ∈ R (i = 1, 2,..., m; j = 1, 2,..., n) janë koeficientet e sistemit.
Është e qartë se sistemi (1) ka gjithmonë një zgjidhje x1 = x2 = ... = xn = 0. Kjo
quhet zgjidhje zero ose zgjidhje triviale. Prandaj, pyetja që shtrohet me këtë
rast është nëse sistemi homogjen i ekuacioneve lineare ka zgjidhje jotriviale?
Në rastin kur sistemi i ekuacioneve lineare homogjene është i tipit katror,
përgjigjen në pyetjen e shtruar e nxjerrim lehtë nga formulat e Kramerit. Vërtet,
nga formulat e Kramerit marrim barazimet:
               Sistemet e ekuacioneve lineare              87

     x1 ⋅ d = d1 , x2 ⋅ d = d 2 ,..., xn ⋅ d = d n .    (2)
Është e qartë se në rastin e sistemit homogjen kemi d i = 0 (∀ i = 1, 2, ..., n).
Prandaj, që të vlejnë barazimet (2), për ndonjë nga xi ≠ 0, është e nevojshme
që d = 0, ku d është përcaktori i sistemit.
Si përfundim, që sistemi homogjen i tipit katror të ketë zgjidhje jotriviale është
e nevojshme dhe mjaftueshme që përcaktori i sistemit të jetë i barabartë me
zero.
Pyetja që shtrohet tash është, si qëndron puna me sistemet e ekuacioneve lineare
homogjene jokatrore?
Për shkak të nivelit të kursit, ne pa vërtetim, po konstatojmë se në rastin e
sistemit të ekuacioneve lineare të tipit jokatror, që sistemi të ketë zgjidhje
jotrivilae është e nevojshme dhe e mjaftueshme që rangu i matricës së sistemit
(që ndryshe quhet edhe rang i sistemit) të jetë më i vogël se numri i të
panjohurave.
Ky përfundim njëlloj vlen edhe për sistemin e tipit katror. Këtë fakt shumë të
rëndësishëm nuk po e vërtetojmë, por procedurat dhe mënyrën e studimit të
sistemeve të këtij lloji do t’i ilustrojmë me shembujt në vazhdim.
Shembull 1. Të diskutohet dhe të zgjidhet sistemi i ekuacioneve lineare
homogjene:
      2 x1 − x2 + 3x3 + 4 x4 = 0
      4 x1 − 2 x2 + 5 x3 + 6 x4 = 0
    
                                        (1)
      6 x1 − 3 x2 + 7 x3 + 9 x4 = 0
    
      8 x1 − 4 x2 + 9 x3 + 11x4 = 0
Zgjidhja: Matricën e sistemit e transformojmë sipas rreshtave (duke parë
njëkohësisht edhe rangun e matricës së sistemit):
      2    −1  3 4    0   2 −1 3 4       0   2 −1  3  4   0
                                           
       4   −2  5 6    0  0 0 1 2        0  0 0   1  2   0
     A=              ~             ~           ~
      6    −3  7 9    0   0 0 −2 −3       0 0 0   0  1   0
                                           
      8    −4  9 11   0   0 0 −3 −5       0  0 0  0  1   0
        2 −1    3   4  0
                   
        0 0    1   2  0
      ~             .
       0 0     0   1  0
                   
       0 0     0   0  0
Sistemi përkatës i matricës së fundit është:
88              Kurs i përgjithshëm i matematikës

    2 x1 − x2 + 3 x3 + 4 x4 = 0
           x3 + 2 x4 = 0                      (2)
                  x4 = 0
Nga dy barazimet e fundit të sistemit (2) marrim x3 = x4 = 0. Duke i
zëvendësuar këto vlera në ekuacionin të parë të sistemit (2) marrim x3 = x4 = 0
dhe x2 = 2 x1 . Duke shënuar x1 = α (α ∈ R ) marrim zgjidhjen e përgjithshme të
sistemit ( x1 , x2 , x3 , x4 ) = (α , 2α ,0,0), α ∈ R. ■
Shembulli 2. Diskutoni dhe zgjidhni sistemin e ekuacioneve lineare homogjene
     x1 + 3x2 + 3 x3 + 2 x4 + 4 x5 = 0
     x + 4 x + 5 x + 3x + 7 x = 0
     1    2   3   4   5
    
     2 x1 + 5 x2 + 4 x3 + x4 + 5 x5 = 0
     x1 + 5 x2 + 7 x3 + 6 x4 + 10 x5 = 0
    
Zgjidhja: Meqë numri i ekuacioneve është më i vogël se numri i të panjohurave,
sistemi ka zgjidhje jotriviale. Së pari caktojmë rangun e matricës së sistemit:
      1   3  3  2 4  1     3  3  2  4 1  0  0  0  0
                                      
       1  4  5  3 7  0     1  2  1  3  0  1  0  0  0
     A=           ∼            ∼           ,
      2   5  4  1 5  0     0  0  0  0 0  0  1  0  0
                                      
      1   5  7  6 10   0    0  0  1  0 0  0  0  0  0

prej nga marrim r ( A) = 3. Prandaj, tri të panjohura të sistemit janë kryesore-
bazike, kurse dy të tjerat janë të panjohura të lira-parametra të çfarëdoshëm
realë. Që të caktojmë variablat bazike, nga matrica e sistemit gjejmë një
përcaktor(minor) të rendit 3 (aq sa është rangu i matricës së sistemit) të
ndryshëm nga zero. P.sh.
       1 3 2
    M = 1 4 3 = −2 ≠ 0,
      2 5 1
dhe sistemi përkatës, koeficientet e të cilit përmbahen në minorin e mësipërm
bazor, me variablat kryesore, koeficientet e të cilëve janë në minorin M, është:
     x1 + 3x2 + 2 x4 = −3 x3 − 4 x5
    
     x1 + 4 x2 + 3 x4 = −5 x3 − 7 x5
     2 x + 5 x + x = −4 x − 5 x
     1     2  4    3   5

Sistemi i fundit i ekuacioneve lineare është katror, sepse x3 dhe x5 tashmë janë
variabla të lira, prandaj ky sistem është i përshtatshëm të zgjidhet me rregullat e
Kramerit. Duke zgjidhur sistemin me këtë metodë marrim:
              Sistemet e ekuacioneve lineare                89

     x1 = 3 x3 + 5 x5
    
     x2 = −2 x3 − 3 x5 ,
    x = 0
     4
ku x3 dhe x5 janë variabla të lira. Duke ju dhënë vlera reale variablave x3 dhe
x5 , marrim zgjidhje të veçanta të sistemit.
Kur ka më shumë se një variabël të lirë, atyre u japim vlera sipas shtyllave të një
matrice njësi, të rendit aq sa është numri i variablave të lira. Kështu merren
zgjidhjet përkatëse të veçanta, ose që ndryshe quhen zgjidhje fundamentale.
Kombinimi linear i tyre paraqet zgjidhjen e përgjithshme të sistemit të
ekuacioneve lineare.
                                    1 0
Në këtë rast variablat e lira marrin vlera sipas shtyllave të matricës    dhe
                                    0 1
kështu marrim zgjidhjet përkatëse fundamenatle L1 = (3, −2,1,0,0)T dhe
L2 = (5, −3,0,0,1)T . Zgjidhja e përgjithshme është X = λ1L1 + λ2 L2 (λ1 , λ2 ∈ R ).
P.sh. për λ1 = −1, λ2 = 1 marrim një zgjidhje të pjesshme X 1 = ( 2, −1, −1,0,1) . ■
                                          T
DETYRA PËR PUNË TË PAVARUR _______________________
1. Me anë të përcaktorëve të zgjidhet sistemi i ekuacioneve lineare:
       2x − y = 7                x − 3y = 4
    a)          ,          b)         ,
       −4 x + 2 y = −14             2 x − 6 y = −2

       3x + 2 y + z = 5            x + 2y + z = 6
                           
    c)  2 x − y + z = 6 ,          ç)  x + y + 2 z = 9 ,
      x + 5y    = −3            2 x + y + z = 7
                           

       2 x1 + 2 x2 − x3 + x4 = 4         2 x1 + 3x2 + 11x3 + 5 x4 = 2
       4 x + 3x − x + 2 x = 6           x + x + 5x + 2 x     =1
        1   2  3   4         
    d)                 ,    e)  1 2      3   4
                                           .
       8 x1 + 5 x2 − 3x3 + 4 x4 = 12       2 x1 + x2 + 3x3 + 2 x4 = −3
       3 x1 + 3x2 − 2 x3 + 2 x4 = 6
                            x1 + x2 + 3 x3 + 4 x4 = −3
                           

2. Në varësi të parametrit k diskutoni dhe zgjidhni sistemin e ekuacioneve
lineare:
     3x − 2 k y = 2
    
     x + k y = 4.
90              Kurs i përgjithshëm i matematikës

3. Në varësi të parametrit a të diskutohet dhe të zgjidhet sistemi i ekuacioneve
lineare
     ax + y − z = 1
    
     x + ay − z = 1
     x − y − az = 1.
    
4. Duke zbatuar formulat e Kramerit diskutoni dhe zgjidhni sistemin e
ekuacioneve lineare
     x − 2y + z =1
    
     2 x + 4 y + z = −a
    
     ax + 2 y + 2 z = −2
     2 x − y + z = 2.
    
5. Me metodën e matricave zgjidhni sistemin e ekuacioneve lineare:
                            x + 2 y − 2 z + 3u = 1
       3 x + y + z = 10          
                             x + 3 y − 2 z + 3u = −3
    a)  x + 2 y + z = 5         b) 
       x − 3 y − 2 z = −5,             2 x + 4 y − 3 z + 6u = 2
                            x + y − z + 4u    = 6.
                         
6. Të diskutohet zgjedhshmëria e sistemit të ekuacioneve lineare:
      3 x + 2 y + 5 = 0           3x + 5 y = 7
                         
     a)  x + y + 3 = 0          b) 5 x + 2 y = −1
       4 x − y − 8 = 0,           x − 3 y = 7.
                         
7. Me metodën e Gausit të zgjidhet sistemi i ekuacioneve lineare:
       3 x1 − 2 x2 − 5 x3 + x4 = 3       4 x1 − 3 x2 + x3 + 5 x4 − 7 = 0
       2 x − 3 x + x + 5 x = −3        x − 2 x − 2 x − 3x − 3 = 0
                          
    a)  1     2  3   4
                        b)  1     2   3   4

        x1 + 2 x2    − x4 = 3       3 x1 − x2 + 2 x3    +1 = 0
       x1 − x2 − 4 x3 + 9 x4 = 22,
                           2 x1 + 3 x2 + 2 x3 − 8 x4 + 7 = 0,
                          
       x1 + x2 + x3 + x4 + x5 = 15
       x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x = 35
       1
      
            2    3    4   5
    c)  x1 + 3 x2 + 6 x3 + 10 x4 + 15 x5 = 70
       x + 4 x + 10 x + 20 x + 35 x = 126
       1    2    3    4    5
       x1 + 5 x2 + 15 x3 + 35 x4 + 70 x5 = 210.
      
             Sistemet e ekuacioneve lineare            91

8. Diskutoni dhe zgjidhni sistemin e ekuacioneve lineare homogjene:
      x + 2 y + 4 z − 3u = 0        3x + 5 y + 2 z = 0
      3 x + 5 y + 6 z − 4u = 0       4 x + 7 y + 5z = 0
                        
    a)                  b) 
      4 x + 5 y − 2 z + 3u = 0       x + y − 4z = 0
     3 x + 8 y + 2 z − 19u = 0,
                         2 x + 9 y + 6 z = 0,
                        
                        x + 2 y + z − 4u + v = 0
      x +2y + z + u = 0        
                       x + 2 y − z + 2u + v = 0
    c)  2 x + 3 y − 4 z + 5u = 0   ç) 
      x + 4 y + 3z − 5u = 0,       2x + 4 y + z + v = 0
                       x + 2 y + 3 z − 10u + v = 0.
                       

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:666
posted:11/16/2012
language:
pages:14