4.Polinomet _41-49_ by libra.falas

VIEWS: 101 PAGES: 9

									IV. POLINOMET
1. PËRKUFIZIMI I POLINOMIT DHE VEPRIMET ME
  POLINOME
Shprehja e formës
     p ( x ) = an x n + an −1 x n −1 +    + a1 x + a0 , ai ∈ R (i = 1, 2,3,..., n)

quhet polinom me koeficiente nga fusha R. Numrat ai ( i = 1, 2,..., n ) quhen
koeficiente të polinomit p ( x ) . Numri më i madh n për të cilin an ≠ 0, quhet
shkallë e polinomit p ( x ) . Simbolikisht shënohet deg p ( x ) = n . Numri an
quhet koeficienti më i vjetër i polinomit, kurse a0 quhet koeficienti i lirë i
polinomit. Shprehjet ai xi (i = 1, 2,3,..., n) i quajmë gjymtyrë të polinomit.
Shënojmë me Pn bashkësinë e të gjitha polinomeve të shkallës ≤ n me
koeficiente nga R. Le të jenë dhënë polinomet
     p ( x ) = an x n + an−1 x n−1 +     + a1x + a0 ( an ≠ 0 ) ,
     q ( x ) = bm x m + bm−1 x m−1 +      + b1 x + b0 ( bn ≠ 0 ) .
Në vazhdim do të përkufizojmë disa lloje polinomesh dhe disa relacione në
bashkësinë e polinomeve.
1.  p ( x ) = 0 ⇔ ( ∀x ) p ( x ) = 0 ⇔ ( ai = 0, i = 1, 2,..., n ) , polinomi që plotëson
kushtin e mësipërm quhet zero-polinom në bashkësinë e polinomeve Pn .
2. Shumë e polinomeve p ( x ) dhe q ( x ) quhet polinomi p ( x ) + q ( x ) i cili
merret duke mbledhur koeficientet e gjymtyrëve të shkallës së njëjtë të
polinomeve p ( x ) dhe q ( x ) .

                       {
     deg ( p ( x ) + q ( x ) ) ≤ max deg ( p ( x ) ) ,deg ( q ( x ) ) . }
42                  Kurs i përgjithshëm i matematikës

Shembulli 1.       Gjeni shumën e polinomeve p ( x ) = 5 x 4 + 3 x3 + 2 x + 1 dhe
q ( x ) = 2 x 3 + 3 x 2 + 7.
Zgjidhja: Kemi
       p ( x ) + q ( x ) = 5 x 4 + (3 + 2) x 3 + 3x 2 + 2 x + (1 + 7)
ose
       p ( x ) + q ( x ) = 5 x 4 + 5 x 3 + 3 x 2 + 2 x + 8. ■
Për polinomin
       p ( x ) = an x n + an −1 x n −1 + ... + a1 x + a0 ,
polinomi
      − p ( x ) = − an x n − an −1 x n −1 − ... − a1 x − a0
quhet polinom i kundërt i polinomit p ( x ) .
Shuma
       p ( x ) + ( − q ( x )) = p ( x ) − q ( x )

quhet ndryshim i polinomeve p ( x ) dhe q ( x ) .

3. Për dy polinome p ( x ) dhe q ( x ) themi se janë të barabarta, shënojmë
p ( x ) = q ( x ) , nëse janë të të njëjtës shkallë dhe p ( x ) = q ( x ) , ∀x. Pra,
       p ( x ) = q ( x ) ⇔ m = n dhe p ( x ) − q ( x ) = 0, ∀x.

4. Prodhimi i polinomit p ( x ) me skalarin α quhet polinomi

      α p ( x ) = α an x n + α an−1 x n −1 +     + α a1 x + α a0 .
5. Prodhim të dy polinomeve p ( x ) dhe q ( x ) quajmë polinomin të cilin
simbolikisht e shënojmë p ( x ) ⋅ q ( x ) dhe është

   p ( x ) ⋅ q ( x ) = an bm x n + m + ( an bm −1 + an −1bm ) x m+ n −1 +  + ( a1b0 + a0b1 ) x + a0 b0 .
Është e qartë se vlen
      deg ( p ( x ) ⋅ q ( x ) ) = deg( p ( x )) + deg(q ( x )).

6. Pjesëtim të polinomit p ( x ) me polinomin q ( x ) e quajmë gjetjen e dy
polinomeve h ( x ) dhe m ( x ) që plotësojnë kushtin

      p ( x) = q ( x) ⋅ h ( x) + m( x)                       (1)
                       Polinomet               43

barazimi (1) shpreh pjesëtimin me mbetje. Nëse m ( x ) = 0, atëherë barazimi (1)
merr formën
     p ( x) = q ( x) ⋅ h ( x)
dhe në këtë rast themi se polinomi p ( x ) plotëpjesëtohet me polinomin q ( x ) .
Çdo polinomi
     p ( x ) = an x n + an −1 x n −1 +   + a1 x + a0 ,
i përgjigjet ekuacioni
     an x n + an −1 x n −1 +  + a1 x + a0 = 0,
që quhet ekuacion algjebrik. Teorema e mëposhtme, të cilën po e marrim pa
vërtetim, jep përgjigje në pytjen e zgjidhshmërisë së ekuacionit algjebrik.
Teorema 1. 1.(Teorema themelore në algjebër) Çdo polinom i shkallës n ≥ 1
ka të paktën një rrënjë reale apo komplekse.■
Teorema 1. 2. (Teorema Bezu) Le të jetë p ( x ) ∈ Pn dhe a ∈ R . Vlen
     p ( x ) = ( x − a ) ⋅ h ( x ) + p ( a ).
Rrjedhimisht, mbetja gjatë pjesëtimit të polinomit p ( x ) me monomin x − a
është e barabartë me vlerën e polinomit p ( x ) në pikën a.
Në bazë të barazimit (1) kemi
     p ( a ) = ( a − a ) ⋅ h ( a ) + m ( a ) = m(a) .
Si rrjedhim i dy teoremave të fundit është fakti se çdo polinom mund të
zbërthehet në faktor linear. D.m.th.
     p ( x ) = an ( x − x1 )( x − x2 )   ( x − xn ) .■    (2)


2. RRËNJËT E SHUMËFISHTA TË POLINOMIT
Më parë mësuam se çdo polinom mund të shkruhet në formën
     p ( x ) = an ( x − x1 )( x − x2 ) ...( x − xn ) .
Nëse faktori ( x − xi ) paraqitet k -herë si faktor në shprehjen (2), atëherë xi
quhet rrënjë e k - fishtë. Nëse k = 1, xi quhet rrënjë e thjeshtë.
Shembulli 1. Polinomi p ( x ) = x 3 − 5 x 2 + 8 x − 4 mund të zbërthehet në formën
p ( x ) = ( x − 2 ) ( x − 1) . Shihet qartë se x = 2 është rrënjë e dyfishtë, kurse
         2


x = 1 është rrënjë e thjeshtë. ■
44               Kurs i përgjithshëm i matematikës


2.1. RRËNJËT RACIONALE TË POLINOMIT

Le të jetë dhënë polinomi p ( x ) = an x n + an −1 x n −1 +  + a1 x + a0 .
                     a
Teorema 2.1.1. Nëse numri racional x =
                     b
                      ( a, b ∈ Z \ {0}) , ( a, b ) = 1 është rrënjë
e polinomit p ( x ) , atëherë a0 a dhe an b .■
Rrjedhimi 1. Çdo rrënjë e plotë e polinomit p ( x ) është faktor i gjymtyrës së
lirë.■
Shembulli 1. Njehsoni rrënjët racionale të polinomit
     p ( x ) = 2 x 4 + x3 + 7 x 2 + 4 x − 4 .
Zgjidhja: Kemi an = 2 dhe a0 = 4.
Pjesëtuesit e an = 2 janë: 1, -1, 2, -2;
Pjesëtuesit e a0 = 4 janë: 1, -1, 2, -2, 4, -4.
           a
Herësat e trajtës x = , që mund të jenë rrënjë të polinomit p ( x ) , janë:
           b
               1   1
     1,-1,2, -2, 4, -4,   dhe − .
               2   2
                   1
Provohet lehtë se p ( −1) = 0 dhe p   = 0. Rrjedhimisht numrat racionalë
                   2
         1
x1 = −1 dhe x2 =   janë rrënjë të polinomit p ( x ) = 2 x 4 + x 3 + 7 x 2 + 4 x − 4. ■
         2
Shembulli 2. Gjeni rrënjët e plota të polinomit p ( x ) = x 3 + 3x 2 + 3 x + 1.
Zgjidhja: Pjesëtuesit e koeficientit të lirë janë 1 dhe -1. Provohet lehtë se
p ( x ) = x3 + 3x 2 + 3 x + 1 = ( x + 1) . Rrjedhimisht p ( −1) = 0, që d.m.th. se
                    3


x = −1 është rrënjë e plotë e trefishtë e polinomit. ■
Shembulli 3. Gjeni rrënjët e plota të polinomit p ( x ) = x 4 + x3 + x + 1.
Zgjidhja: Pjesëtuesit e koeficientit të lirë janë 1 dhe -1. Provohet lehtë se
p ( −1) = 0, që d.m.th. se x = −1 është rrënjë e plotë e polinomit. Provoni nëse
x = −1 është rrënjë e shumëfishtë.■
                          Polinomet                           453. FUNKSIONET RACIONALE
                              p ( x)
Shprehja e pathjeshtueshme e formës                 , ku p ( x ) dhe q ( x ) janë polinome,
                              q ( x)
quhet funksion racional. Nëse deg p ( x ) > deg q ( x ) , funksioni quhet jo i
rregullt.
Teorema 3.1 Çdo funksion jo i rregullt racional mund të paraqitet në formë të
shumës së një polinomi dhe të një funksioni racional.
                    p ( x)
Vërtetimi: Le të jetë dhënë shprehja     , ku deg p ( x ) > deg q ( x ) . Në bazë
                   q ( x)
përkufizimit të pjesëtimit të polinomeve, ekzistojnë polinomet h ( x ) dhe m ( x )
të tilla që
     p ( x ) = q ( x ) ⋅ h ( x ) + m ( x ) , ku deg m ( x ) < deg q ( x ) .
Rrjedhimisht
     p ( x)          m( x)
         = h( x) +        , ku deg m ( x ) < deg q ( x ) . ■
     q ( x)          q ( x)

Përkufizimi 3.1 Funksionet racionale të trajtës
      A    A     Ax + B    Ax + B
       ,      , 2     ,
     x − a ( x − a)   x + px + q x 2 + px + q     (           )
            k                                kku A, B, p, q ∈ R, k ∈ N , p 2 − 4q < 0 , quhen funksione elementare racionale.
Teorema 3.2 Çdo funksion racional mund të paraqitet në formë të shumës të një
numri të fundmë funksionesh elementare racionale.■
                            3x 4 − x 3 + 6 x 2 − x + 1
Shembulli 1. Shprehjen racionale                              shkruajeni si shumë të
                             (x     )
                                     2
                                2
                                  +1    ( x + 1)
një numri të fundmë funksionesh elementare racionale.
Zgjidhja: Shkruajmë
     3x 4 − x 3 + 6 x 2 − x + 1       A  Bx + C  Dx + E
                      =    +     + 2   .                (1)
      (     )                   (
                        x + 1 x2 + 1 2  x +1   )
             2
        x +1
         2
               ( x + 1)
Duke u liruar nga thyesat, nga shprehja e fundit marrim:

                  (     )                            (   )
                          2
3 x 4 − x 3 + 6 x 2 − x + 1 ≡ A x 2 + 1 + ( Bx + C )( x + 1) + ( Dx + E )( x + 1) x 2 + 1 ⇒
46                Kurs i përgjithshëm i matematikës

     3 x 4 − x 3 + 6 x 2 − x + 1 ≡ ( A + D) x 4 + ( D + E ) x 3 + ( 2 A + B + D + E ) x 2 +
                  + (B + C + D + E) x + ( A + C + E) ⇒

          A+ D =3    A=3
          D + E = −1   B =1
     
                 
                 
      2A + B + D + E = 6 ⇒ C = −1
      B + C + D + E = −1  D=0
                 
     
        A+ C + E =1    E = −1
                 
Zgjidhjen e sistemit të ekuacioneve lineare të mësipërm po e bëjmë me metodën
e Gausit1):

       1  0  0  1   0 3  1 0      0 1   0 3
                                  
       0  0  0  1   1 −1  0 0     0 1   1 −1 
     A' = 2  1  0  1   1 6  ∼ 0 1     0 −1   1 0 ∼
                                  
       0  1  1  1   1 −1  0 1     1 1   1 −1 
       1            
                  1 1  0 0      1 −1     
                                 1 −2 
          0  1  0       

      1   0 0 1      0 3  1 0 0 1 0 3 
                             
      0   1 1 1      1 −1   0 1 1 1 1 −1 
     ∼ 0   0 −1 −2     0 1  ∼  0 0 −1 −2 0 1  ∼
                             
      0   0 0 1      1 −1   0 0 1 −1 1 −2 
      0   0 1 −1        
                  1 −2   0 0 0 1 1 −1  
                      

       1  0  0 1    0  3  1    0  0 1    0  3
                                    
       0  1  1 1    1  −1   0   1  1 1    1  −1 
      ∼ 0  0  1 −1    1  −2  ∼  0  0  1 −1   1  −2  .
                                    
       0  0  0 −3    1  −1   0   0  0 1    1  −1 
       0              
                    −1   0             
                                   −4 
          0  0 1    1        0  0 0    4
Sistemi i ekuacioneve lineare që korrespondon me matricën e fundit është:
1)
  Sipas matematikanit Gaus. Me metodat e zgjidhjeve të sistemeve të ekuacioneve
lineare do të njihemi në kapitullin vijues.
                        Polinomet                     47         A+ D =3           A = 3− D = 3−0 = 3
      B + C + D + E = −1  B = −1 − C − D − E = −1 + 1 + 0 + 1 = 1
     
               
                
      C − D + E = −2 ⇒    C = −2 + D − E = −2 + 0 − (−1) = −1
         D + E = −1       D = −1 − E = −1 − (−1) = 0
               
     
          4 E = −4 
                                E = −1

     A=3
     B =1
    
    
   ⇒ C = −1
    D=0
    
     E = −1
    
Rrjedhimisht,
     3x 4 − x 3 + 6 x 2 − x + 1       3  x −1        1
                      =    +        −    .■
       (x    )              (
                        x + 1 x2 + 1
                              )      x +1
              2                  2    2
          2
            +1    ( x + 1)
                           x3 + 2 x 2 − 1
Shembulli 2. Shprehjen racionale                   shkruajeni si shumë të një
                         ( x2 + 1)( x2 − 1)
numri të fundmë funksionesh elementare racionale.
Zgjidhja: Shkruajmë
    x3 + 2 x 2 − 1   x3 + 2 x 2 − 1      A  B   Cx + D
            = 2           =   +   +    .          (*)
   ( x + 1)( x − 1) ( x + 1) ( x − 1)( x + 1)
    2     2
                         x − 1 x + 1 x2 + 1

Duke u liruar nga thyesat, nga barazimi i fundit marrim:
x 3 + 2 x 2 − 1 = A ( x + 1) ( x 2 + 1) + B ( x − 1) ( x 2 + 1) + ( Cx + D ) ( x 2 − 1)

x 3 + 2 x 2 − 1 ≡ A ( x 3 + x 2 + x + 1) + B ( x 3 − x 2 + x − 1) + Cx 3 − Cx + Dx 2 − D

x3 + 2 x 2 + 1 ≡ x3 ( A + B + C ) + x 2 ( A − B + D ) + x ( A + B − C ) + ( A − B − D )
       A + B + C =1
       A−B+ D =2
      
     ⇒                                       (**)
       A+ B −C = 0
       A − B − D = −1
      
Duke mbledhur ekuacionin e dytë dhe të katërt të sistemit të ekuacioneve
lineare (*) marrim sistemin:
48              Kurs i përgjithshëm i matematikës

        A + B + C =1
       
        2 A − 2B = 1 .
       A + B − C = 0
       
Kemi:
       1 1 1               1 1 1
     d = 2 −2 0 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 ; d A = 1 −2 0 = 2 + 1 + 1 = 4;
       1 1 −1               0 1 −1
        1 1 1                  1 1 1
     d B = 2 1 0 = −1 − 1 + 2 = 0;      d C = 2 −2 1 = 1 + 2 + 2 − 1 = 4.
        1 0 −1                 1 1 0
Më tutje kemi:
        dA 4 1   d  0            dC 4 1
     A=   = = ; B = B = = 0;        C=   = = .
        d 8 2    d 8             d 8 2
Duke zëvendësuar këto vlera në ndonjërin nga ekuacionet, të dytin apo të
katërtin të sistemit (**), marrim:
                1 3
     D=2+ B− A=2−      = .
                2 2
                                1 1 3
Përfundimisht, zgjidhja e sistemit (**) është ( A, B, C , D ) =  ,0, ,  .
                                2 2 2
Duke zëvendësuar këto zgjidhje në (*) marrim:
                   1  3
                    x+
       x3 + 2 x 2 − 1 1 1   2  2 = 1  1 + x + 3 . ■
              = ⋅   +            
     ( x + 1)( x − 1)
       2     2
               2 x − 1 x2 + 1 2  x − 1 x2 + 1 DETYRA PËR PUNË TË PAVARUR ___________________

1. Zbërtheni në faktorë shprehjet polinomiale:
a) m3 + 3m 2 + 3m;           b) −3x + 6 xy + 9 xy 2 ;
c) 10 x 3 − 15 x 2 + 20 x;       ç) (3x + 5)2 − (3x + 5);
d) m 2 − 4m − (m − n)(m − 2).
2. Zbërtheni në faktorë shprehjet polinomiale:
a) x 2 + ax + xy + ay;         b) x 2 + xy + x + y;
                    Polinomet                   49

c) x 3 + x 2 + x + 1;           ç) 4ax 2 + 2 x − 12ax − bx + 3b − 6;
d) 10a 2 x 3 − 2abx 2 z + 3abxz − 15a 2 x 2 + 20ax − 4bz.
3. Shprehjet që vijojnë të rregullohen dhe pastaj të zbërthehen në faktorë:
a) ( x + 1) 2 − (2 x − 3) 2 − 16 + 8 x − x 2 ;
b) 75 − 2 x(6 y − x) + (3 y − x)(3 x + y ) − (3 y + 2 x)2 .
4. Faktorizoni polinomet:
a) 4 y 2 + 4 y + 1;            b) ( x + 2)( x − 3) + x 2 + 4 x + 4;
c) x 2 + 4 x + 3;             ç) x 2 + 8 x + 15;
d) 5 x n + 2 − 20 x n ;          e) 12 x 3n +3 − 27 x n +1 ;
f) a n b3n − 4a n b n .
5. Gjeni rrënjët e plota të polinomit:
a) p ( x) = x 3 + 2 x 2 − 10 x + 7; b) p ( x) = 2 x 5 − 3 x 4 − 2 x 3 + 4 x 2 − 1;
c) p( x) = x5 + 3x 4 + 2 x3 + 6 x 2 − x − 3.
6. Gjeni rrënjët racionale të polinomit:
a) p ( x) = 2 x 3 − 9 x 2 + 5 x − 21;   b) p ( x) = 4 x 4 − 7 x3 − x 2 − 5 x + 6.
7. Shkruani në trajtën e thyesave të thjeshta racionale shprehjet:
    2 x 2 + 3x + 5               x3 − 3x + 1
a)            ;        b)             ;
   ( x 2 + 1)( x 2 − 1)           ( x + 1) 2 ( x 2 − 1)
    x 3 + 3x 2 + 2
c)            .
   ( x + 1) 2 ( x3 − 1)

								
To top