2. Numrat kompleks _22-32_

Document Sample
2. Numrat kompleks _22-32_ Powered By Docstoc
					ALGJEBRA LINEARE DHE
GJEOMETRIA ANALITIKE
II. NUMRAT KOMPLEKS
1. BASHKËSIA E NUMRAVE KOMPLEKS
1.1 PËRKUFIZIMI DHE VEPRIMET
  ME NUMRA KOMPLEKS
Më parë kemi mësuar për ndërtimin e bashkësive numerike në mënyrë
aksiomatike, por edhe duke plotësuar kërkesa të reja të cilat nuk i përmbushte
bashkësia e mëparshme numerike. Duke u udhëhequr nga ky parim është
ndërtuar bashkësia e numrave të plotë duke e zgjeruar bashkësinë e numrave
natyrorë; bashkësia e numrave racionalë duke zgjeruar bashkësinë e numrave të
plotë; bashkësia e numrave realë si bashkim i bashkësisë së numrave racionalë
dhe të atyre irracionalë. Por edhe në bashkësinë e numrave realë ka përplot
probleme të cilat nuk mund të zgjidhen në këtë bashkësi. Për shembull,
ekuacioni kuadratik x 2 + 1 = 0 nuk ka zgjidhje në bashkësinë e numrave realë.
Prandaj, është e nevojshme që edhe kjo bashkësi numerike të zgjerohet në një
bashkësi tjetër numerike, e cila përmbush këtë kërkesë dhe kërkesa të tjera të
ngjashme.
Shënojmë C = { z = ( x, y ) x, y ∈ R} , dhe në të përkufizojmë relacionin e barazisë
    (x, y ) = (u, v ) ⇔ x = u   dhe y = v           (1)
si dhe veprimet e mbledhjes dhe të shumëzimit si vijon:
    ( x, y ) + ( u , v ) = ( x + u , y + v ) ,         (2)

    ( x, y ) ⋅ ( u , v ) = ( xu − yv, xv + yu ) .        (3)
                     Numrat kompleksë                    23

Bashkësia C quhet bashkësi e numrave kompleksë, kurse elementet e saj
quhen numra kompleksë.
Në bashkësitë numerike N, Z, Q dhe R numri 1 ka vetinë:
- secili numër që shumëzohet me 1 nuk e ndërron vlerën. Në bashkësinë e
numrave kompleksë këtë veti e ka numri (1,0 ) . Vërtet
     ( x, y ) ⋅ (1,0 ) = ( x ⋅1 − 0 ⋅ 0, x ⋅ 0 + y ⋅ 1) = ( x, y ) .
Në  bashkësinë e numrave R ∗ = R \ {0} , R është bashkësia
                             e numrave realë,
                 1            1
secili numër x ka inversin e vet  që plotëson kushtin x ⋅ = 1 . Ngjashëm,
                 x            x
numri (x, y ) ka inversin
        x     −y 
    z −1 =  2   , 2  2 
                .
       x +y x +y 
          2


Duke zbatuar barazimin (3) provohet lehtë se
                −y 
     (x, y ) ⋅   x
               ,      = (1,0 ) .
           x2 + y 2 x2 + y 2 
Nëse   shënojmë     R ' = {( x,0 ) / x ∈ R} ,   atëherë    është   e  qartë  se
R ' = {( x,0 ) x ∈ R} ⊂ C. Meqë bashkësia R' ka dyshet e renditura me
komponentë të parë çfarëdo numri real, kurse komponentë të dytë zero, në
mënyrë të natyrshme mund të bëjmë identifikimin e bashkësisë R' me
bashkësinë R . D.m.th. dyshen e renditur (x,0 ) e identifikojmë me x . Në bazë
të këtij identifikimi mund të shkruajmë ( x,0 ) = x . Shënojmë (0,1) = i dhe këtë
numër kompleks e quajmë njësi imagjinare. Duke pasur parasysh këtë
identifikim dhe relacionin (3) llogarisim
     i 2 = ( 0,1) ⋅ ( 0,1) = ( 0 ⋅ 0 − 1 ⋅1, 1 ⋅ 0 + 0 ⋅1) = ( −1,0 ) = −1.
Në bazë të barazimit të mësipërm numrin kompleks të formës z = ( x, y ) mund
ta shkruajmë
     z = ( x, y ) = ( x,0 ) + (0, y ) = ( x,0 ) + (1,0) ⋅ ( y,0 ) = x + iy .
Kjo formë e numrit kompleks z = x + iy quhet forma normale e numrit
kompleks. Numri x quhet pjesa reale e z kurse y quhet pjesa imagjinare.

Përkufizimi 1.1.1. Numri kompleks z = ( x,− y ) = x − iy              quhet numër
kompleks i konjuguar i numrit z = x + iy .
Nëse shënojmë z1 = ( x1 , y1 ) dhe z2 = ( x2 , y2 ) , atëherë është e qartë se
     z1 − z2 = z1 + ( − z2 ) = ( x1 − x2 , y1 − y2 ) ,
24                Kurs i përgjithshëm i matematikës

dhe

     z1                 x    y          
      = z1 ⋅ z2 −1 = ( x1 , y1 ) ⋅  2 2 2 , − 2 2 2         .
     z2                x2 + y2 x2 + y2        
Më tutje vlejnë barazimet:

       1.   z = z;
       2.   z1 + z2 = z1 + z2 ;
       3.   z1 ⋅ z2 = z1 ⋅ z2 ;

           z1  z1
       4.    = ;
           z2  z2
       5.   z + z = 2 Re( z );
       6.   z − z = 2i Im( z );
       7.   z z = x 2 + y 2 ≥ 0.
Barazimet e mësipërme vërtetohen lehtë. Të vërtetojmë p.sh. barazimin 3.
Le të jenë dhënë numrat kompleksë z1 = ( x1 , y1 ) dhe z2 = ( x2 , y2 ) . Atëherë,

     z1 ⋅ z 2 = ( x1 x 2 − y1 y 2 , x1 y 2 + x 2 y1 ) = ( x1 x 2 − y1 y 2 ,− x1 y 2 − x 2 y1 )
         = (x1 x 2 − (− y1 )(− y 2 ), x1 (− y 2 ) + x 2 (− y1 ))

         = ( x1 , − y1 ) ⋅ ( x2 , − y2 ) = ( x1 , y1 ) ⋅ ( x2 , y2 ) = z1 ⋅ z 2 .


1.2. INTERPRETIMI GJEOMETRIK I NUMRIT
   KOMPLEKS
Le të jetë C bashkësia e numrave kompleksë dhe π një rrafsh në të cilin është
përcaktuar sistemi koordinativ O xy . Pasqyrimi
                          y
 f : C → π , numrit kompleks z = (x, y ) i
shoqëron pikën ( x, y ) e rrafshit π . Ky pasqyrim                       z = ( x, y )
është bijeksion. Kështu, çdo numër kompleks
mund të paraqitet si pikë në rrafshin OXY dhe                  y
anasjelltas, secilës pikë të rrafshit i përgjigjet një
numër kompleks. Për këtë arsye rrafshi OXY                   0    x         x
ndryshe quhet rrafsh kompleks. Të shohim
gjeometrikisht si duket kjo paraqitje (fig. 6).                    Fig. 6
                   Numrat kompleksë                     25


Shihet qartë se pjesës reale i përgjigjet një pikë në boshtin OX kurse pjesës
imagjinare i përgjigjet një pikë në boshtin OY . Po ashtu, numri kompleks mund
të paraqitet si vektor me fillim në origjinën e sistemit koordinativ dhe mbarim
në pikën P ( x, y ) . Në këtë lloj paraqitje, pjesa reale e numrit kompleks
                               →
z = (x, y ) paraqitet si projeksion normal i vektorit OZ në boshtin OX kurse
                                       →
pjesa imagjinare paraqitet si projeksion normal i vektorit OZ në boshtin
OY (fig.6). Duke konsideruar këtë lloj paraqitjeje të numrit kompleks në rrafshin
kompleks mund të paraqesim gjeometrikisht shumën dhe ndryshimin e numrave
kompleksë si në figurën 7.
                   y


                                     z1 + z 2
                       z1
     z1 + (− z 2 ) = z1 − z 2


                              z2
                   O                     x
        − z2         Fig. 7
2. FORMA TRIGONOMETRIKE E NUMRIT KOMPLEKS
Pozita e pikës në rrafshin kompleks përcaktohet në mënyrë të vetme kur dihen:
    1. Distanca e pikës nga origjina e sistemit koordinativ,
    2. Këndi ϕ i përcaktuar nga pjesa pozitive e boshtit O x dhe
vektori OP, shih figurën 8.               y
Është e qartë se për çdo numër
kompleks, moduli është i përcaktuar në
mënyrë të vetme, kurse argumenti është                    P ( x, y )
i përcaktuar me saktësi deri në
                            y    r
shumëfish të këndit të plotë. Nëse me
ϕ 0 = arg z shënojmë argumentin e                ϕ
numrit kompleks z që plotëson kushtin          0      x           x
 −π < arg z < π , atëherë në rastin e                Fig. 8
përgjithshëm argumenti i numrit
kompleks      shprehet    me
26                 Kurs i përgjithshëm i matematikës

Arg z = arg z + 2kπ ( k ∈ Z ) .
Nga figura 2.3 shihet se
      r = x 2 + y 2 dhe ( x = r cos ϕ , y = r sin ϕ ).
Prandaj,
      z = (x, y ) = (r cos ϕ , r sin ϕ ) = r (cos ϕ + i sin ϕ )  (1)
Barazimi (1) shpreh formën trigonometrike të numrit kompleks.
Nga formulat (1) mund të shkruajmë
              y
      arg z = arc tg   + επ ( x ≠ 0)
              x
ku
         0,    x>0
        
      ε =  1, x < 0 ∧ y ≥ 0
        −1, x < 0 ∧ y < 0
        
Sikur shihet, gjatë kalimit nga forma e zakonshme e numrit kompleks në formën
e tij trigonometrike është e nevojshme të shihet qartë se në cilin kuadrant
ndodhet numri kompleks në mënyrë që eventualisht të mos gabohet në caktimin
e argumentit.
Shembulli 1. Shkruani në formën trigonometrike numrin kompleks z = 1 + i 3.
Zgjidhja: Moduli i numrit kompleks z = 1 + i 3 është

              ( 3)
                  2
      r = z = 12 +         = 1 + 3 = 2.

Meqë x = 1 > 0, atëherë argumenti i z = 1 + i 3 është
              3        π
      ϕ = arg z = arctg = arctg 3 = .
             1        3
Prandaj, forma trigonometrike e z = 1 + i 3 është
            π    π
    1 + i 3 = 2 cos + i sin . ■
            3    3
Shembulli 2. Shkruani në formën trigonometrike numrin kompleks z = −1 − i .
Zgjidhja: Moduli i numrit kompleks z = −1 − i është

           ( −1)    + ( −1) = 2
               2     2
      r= z =
kurse argumenti i tij, meqë x < 0, y < 0, është
             −1     3π
    ϕ = arg z = arctg − π = − .
             −1      4
                     Numrat kompleksë                      27

Prandaj, forma trigonometrike e numrit z = −1 − i është
          3π             3π        3π     3π    
  − 1 − i = 2  cos −
                  + i sin  −     = 2  cos
                                   − i sin     . ■
          4             4         4     4    


2.1 SHUMËZIMI I NUMRAVE KOMPLEKSË NË FORMËN
  TRIGONOMETRIKE
Le të jenë dhënë dy numra kompleksë në formën trigonometrike
     z1 = r1 (cos ϕ1 + i sin ϕ1 )     dhe  z2 = r2 ( cos ϕ2 + i sin ϕ2 ) .
Duke zbatuar formulën për shumëzimin e numrave kompleksë në formën
trigonometrike kemi
  z1 z 2 = (r1 r2 (cos ϕ1 cos ϕ 2 − sin ϕ1 sin ϕ 2 ), r1 r2 (cos ϕ1 sin ϕ 2 + sin ϕ1 cos ϕ 2 ))
       = r1 r2 (cos(ϕ1 + ϕ ), sin (ϕ1 + ϕ 2 )) = r1 r2 (cos(ϕ1 + ϕ 2 ) + i sin (ϕ1 + ϕ 2 )) (1)
Nga barazimi i fundit mund të përfundojmë se moduli i prodhimit të numrave
kompleksë është i barabartë me prodhimin e moduleve kurse argumenti është i
barabartë me prodhimin argumenteve. Me fjalë të tjera
       z1 ⋅ z 2 = z1 ⋅ z 2  dhe arg ( z1 ⋅ z2 ) = arg z1 + arg z2 .
Barazimi i fundit mund të përgjithësohet për shumëzimin e një numri të fundmë
numrash kompleksë në formën trigonometrike. D.m.th.
  z1 z 2   z n = r1 r2  rn (cos(ϕ1 + ϕ 2 +   + ϕ n ) + i sin (ϕ1 + ϕ 2 +   + ϕ n ))  (2)
Nëse në barazimin (2) konsiderojmë z1 = z 2 = = z n , që d.m.th.
r1 = r2 = = rn dhe ϕ1 = ϕ 2 = = ϕn , atëherë marrim formulën për fuqizimin
e numrit kompleks në formën trigonometrike:
     z n = [ r (cos ϕ + i sin ϕ ) ] = r n ( cos nϕ + i sin nϕ )
                      n
                                                 (3)
Barazimi (3) shpreh formulën e Muavrit për fuqizimin e numrit kompleks.
Shembulli 1. Janë dhënë numrat kompleksë z1 = 2 + 2i dhe z 2 = 1 + i 3 .
Njehsoni prodhimin z1 ⋅ z 2 duke i shkruar më parë numrat z1 dhe z 2 në formën
trigonometrike.
Zgjidhja: Nëse shënojmë me r1 dhe ϕ1 modulin dhe argumentin e numrit
kompleks z1 , kurse me r2 dhe ϕ 2 modulin dhe argumentin e numrit kompleks
z 2 , kemi:
                                2      π
     r1 = 2 2 + 22 = 2 2, ϕ1 = arg z1 = arctg        = arctg1 = ,
                                2      4
28                Kurs i përgjithshëm i matematikës

                                 3      π
      r2 = 12 + ( 3) 2 = 2, ϕ2 = arg z2 = arctg        = arctg 3 = .
                                1       3
Në bazë të formulës (1) kemi:
      z1 ⋅ z 2 = r1 ⋅ r2 (cos(ϕ1 + ϕ 2 ) + i sin (ϕ1 + ϕ 2 )) =
              π π      π π       7π     7π 
      = 2 2 ⋅ 2  cos  +  + i sin  +   = 4 2  cos  + i sin  . ■
              4 3      4 3       12     12 


2.2. PJESËTIMI I NUMRAVE KOMPLEKSË
   NË FORMËN TRIGONOMETRIKE
Le të jenë dhënë numrat kompleksë
      z1 = r1 (cos ϕ1 + i sin ϕ1 ) dhe    z2 = r2 ( cos ϕ2 + i sin ϕ2 ) .
             z1
Formojmë herësin      dhe llogarisim
             z2

z1  r1r2 ( cos ϕ1 cos ϕ 2 + sin ϕ1 sin ϕ1 ) r1r2 ( cos ϕ1 sin ϕ2 − cos ϕ2 sin ϕ1 ) 
 =                    ,                    =
z2 
            r2 2                  r2 2         
                                          
    r          r          r
   =  1 cos (ϕ1 − ϕ 2 ) , 1 sin (ϕ1 − ϕ 2 )  = 1 ( cos (ϕ1 − ϕ 2 ) + i sin (ϕ1 − ϕ2 ) ) .
     r2         r2          r2
Përfundimisht
      z1  r
        = 1 (cos(ϕ1 − ϕ 2 ) + i sin (ϕ1 − ϕ 2 ))               (4)
      z 2 r2

D.m.th. herësi i dy numrave kompleksë është po ashtu numër kompleks, moduli
i të cilit është sa herësi i moduleve kurse argumenti është sa ndryshimi i
argumenteve.


2.3 RRËNJËZIMI I NUMRAVE KOMPLEKSË
   NË FORMËN TRIGONOMETRIKE
Le të jetë dhënë numri kompleks z ≠ 0. Rrënjë e n − të e numrit kompleks
 z (n ∈ N , n ≥ 2 ) quhet numri kompleks w që plotëson kushtin wn = z. Le t’i
shënojmë numrat kompleksë z dhe w në formën trigonometrike
      z = r (cos ϕ , sin ϕ ) dhe w = ρ ( cosθ ,sin θ ) .
Në bazë të formulave të Muavrit kemi
                      Numrat kompleksë                 29

     ρ n ( cos nθ ,sin nθ ) = r ( cos ϕ ,sin ϕ ) .
Prandaj
     ρ n = r dhe nθ = ϕ + 2kπ            (k ∈ Z ) ⇒
                   ϕ + 2 kπ
     ⇒ ρ = n r dhe θ =              ( 0 ≤ k ≤ n − 1) .
                     n
Rrjedhimisht
             ϕ + 2 kπ n       ϕ + 2k π      
     wk =  n r cos     ,      r  sin          ( 0 ≤ k ≤ n − 1) ,
              n            n       
ose
             ϕ + 2k π     ϕ + 2 kπ 
     wk = n r  cos     + i sin      ( 0 ≤ k ≤ n − 1) . (5)
              n        n   
Nga formula e fundit përfundojmë se ekzistojnë n - vlera të ndryshme të n r të
cilat merren për k = 0,1, 2,..., n − 1 . Me të vërtetë, le të jetë m ∈ N dhe m > n,
atëherë m = nq + t ( 0 ≤ t < n ) . Rrjedhimisht
     ϕ + 2mπ      ϕ + 2nqπ + 2tπ        ϕ + 2tπ
            =               =       + 2 qπ
        n          n            n
dhe
        ϕ + 2 mπ       ϕ + 2tπ        ϕ + 2tπ
     sin        = sin      + 2qπ  = sin     ,
          n         n          n
        ϕ + 2mπ       ϕ + 2tπ
     cos        = cos        ,
          n          n
që d.m.th. se wm = wt (0 ≤ t < n ) , por wt përfshihet në formulën (5). Në
mënyrë të ngjashme tregohet se kur m është numër i plotë negativ, wm
gjithashtu përfshihet në formulën (5). Kjo do të thotë se të vetmet rrënjë të
ndryshme të z janë wk ( 0 ≤ k ≤ n − 1) .
Përfundimisht, nga formula e fundit konstatojmë se rrënjëzimi i numrit
kompleks është gjithnjë i mundur, dhe rrënja e n -të e numrit kompleks ka
gjithnjë n –vlera të cilat jepen me formulën (5) dhe ato ndryshojnë ndërmjet
     2π
veti për  . Vërtet,
     n
            ϕ + 2 ( s + 1) π  2π  ϕ + 2 sπ 2π
     arg ws +1 =            = = arg ws +  .+
            n      n    n       n
Prandaj n -rrënjët e numrit kompleks formojnë progresion aritmetik
30                 Kurs i përgjithshëm i matematikës

    ϕ ϕ + 2π         ϕ + 2(n − 1)π
      ,      ,  ,    .
     n   n       n
kurse modulet e tyre janë të barabarta me n r . Me fjalë tjera wk (0 ≤ k ≤ n − 1)
paraqesin kulmet e një n -këndëshi të rregullt të brendashkruar në rrethin me
qendër në origjinën e sistemit koordinativ e me rreze n r (shih fig. 9).

                     Y

                    w2             2π
                           w1       n

                                w0
                           ϕ
                     0                 X
                                wn −1
                     Fig. 92.4 FORMA EKSPONENCIALE E NUMRIT KOMPLEKS
Një formë tjetër e numrit kompleks, që quhet forma eksponenciale,           është
shumë e zbatueshme dhe praktike.
Le të jetë dhënë numri kompleks në formën trigonometrike
     z = r (cos ϕ , sin ϕ )                         (1)
Shqyrtojmë funksionin
             e iϕ
     f (ϕ ) =                                (2)
          cos ϕ + i sin ϕ
ku i është njësi imagjinare, kurse e është baza e logaritmit natyror. Shohim
derivatin e parë të këtij funksioni
           ieiϕ (cos ϕ + i sin ϕ ) − eiϕ (− sin ϕ + i cos ϕ )
     f ' (ϕ ) =                           = 0.
                  (cos ϕ + i sin ϕ ) 2
që d.m.th. se funksioni f (ϕ ) është konstant. D.m.th.
                  Numrat kompleksë                31

       eiϕ
            = C.
    cos ϕ + i sin ϕ
Për C = 1 marrim
    e iϕ = cos ϕ + i sin ϕ                     (3)
Barazimi i fundit shpreh formulën e Euler-it. Nga barazimet (1) dhe (3) marrim
formulën
     z = reiϕ ,
e cila paraqet formën eksponenciale të numrit kompleks, që ndryshe njihet si
formula e Euler-it (Ojler-it).


DETYRA PËR PUNË TË PAVARUR ___________________

1. Njehsoni pjesën reale dhe imagjinare të numrave kompleksë:
         1− i                4 + 3i
    a) z =     .           b) z =     .
          2                 1 + 3i
2. Njehsoni numrat realë a dhe b nëse:
    1)   a + ib = −3 − 2i.       2)   a + ib = 1 + 2i.
3. Janë dhënë numrat kompleksë z1 = 6 − 5ai dhe z2 = −5a − 3i. Gjeni
parametrin a ashtu që Im( z1 + z2 ) = 15.
4. Gjeni numrin kompleks z = x + iy që e plotëson barazimin
    (1 + i ) x + (2 + i ) y = 5 + 3i.
                     n
             1+ i 
5. Caktoni n ∈ N ashtu që     = 1.
             1− i 
6. Caktoni numrat realë b dhe c ashtu që trinomi p ( x) = x 2 + bx + c të
plotësojë kushtin p (−i + 1) = 2 + i.

                1 + x 2 + ix
7. Të zgjidhet ekuacioni           = i.
              x + i 1 + x2
8. Gjeni të gjithë numrat kompleksë z që plotësojnë kushtin z = z 2 .
                         z − 12 5       z−4
9. Caktoni numrin kompleksë z nëse           = dhe        = 1.
                         z − 8i 3       z −8
         z −1
10. Tregoni se    ∈ R ⇔ z ∈ R \ {−1}.
         z +1
32                Kurs i përgjithshëm i matematikës

11. Tregoni se për çdo dy numra kompleksë z1 dhe z2 vlen jobarazimi:
     z1 + z2 ≤ z1 + z2 .
12. Le të jetë z = x + iy numër kompleks. Çka paraqet në rrafshin kompleks
barazimi z ⋅ z = 1 ?
13. Janë dhënë numrat kompleksë z1 = 1 + 2ai dhe z2 = 3a − 4i. Caktoni
parametrin real a ashtu që Im( z1 + z2 ) = 0.
14. Gjeni numrin kompleks z = x + iy që e plotëson barazimin
     2 x + (1 + i )( x + y ) = 7 + i.
15. Numrin kompleks z = 1 + i 3 shkruani në formë trigonometrike.
                                       1
16. Është dhënë numri kompleks z = r (cos ϕ + i sin ϕ ). Të gjenden numrat
                                       z
dhe z .
17. Janë dhënë numrat kompleksë z1 = 2 + 2i dhe z2 = 1 + 3i. Njehsoni z1 ⋅ z2 .
18. Njehsoni (1 + i )10 .
19. Të gjenden të gjitha vlerat e    3
                       − 8.
20. Njehsoni   4
           1 + i.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:473
posted:11/16/2012
language:
pages:11