Docstoc

1.Trigonometria _9-21_

Document Sample
1.Trigonometria _9-21_ Powered By Docstoc
					PJESA E PARË
I. ELEMENTE NGA TRIGONOMETRIA
1. PËRKUFIZIMI I FUNKSIONEVE
  TRIGONOMETRIKE NË TREKËNDËSH
Le të jetë ABC një trekëndësh kënddrejtë, fig.1. Në ∆ABC përkufizohen
funksionet trigonometrike si vijon:
         a     b    a      b
    sin α =   , cos α = , tgα = dhe ctgα =    (1)
         c     c    b      a

                 B

                 β
                      c
               a

                        α
               C     b      A
                   Fig. 1
Edhe këndi tjetër β është i ngushtë dhe, njësoj, mund të përkufizohen
funksionet trigonometrike të tij. Kështu:
       b    a    b      a
    sin β = ,cos β = , tg β = dhe ctgβ =      (2)
       c    c    a      b
10            Kurs i përgjithshëm i matematikës

Mirëpo, meqenëse shuma e këndeve të brendshme në trekëndësh është 180 ,
                                        π
shprehur në radian π dhe ABC është trekëndësh kënddrejtë, atëherë α + β =      .
                                        2
                   π
Nga barazimi i fundit marrim β =   − α . Duke zëvendësuar barazimin e fundit
                  2
në barazimet (2) dhe duke i krahasuar me (1) marrim:
          π   b              π  
    sin β = sin  − α  = = cos α , rrjedhimisht sin  − α  = cos α ;
          2   c              2  
          π   a              π  
    cos β = cos  − α  = = sin α , rrjedhimisht cos  − α  = sin α ;
           2   c               2  
         π   b             π  
    tg β = tg  − α  = = ctgα , rrjedhimisht tg  − α  = ctgα ;
         2   a             2  
          π               π  
    ctg β = ctg  − α  = tgα , rrjedhimisht ctg  − α  = tgα .
          2               2  
Pra,
      π          π  
    sin  − α  = cos α , cos  − α  = sin α ,
      2          2  
      π         π  
    tg  − α  = ctgα , ctg  − α  = tgα .
       2          2  
                         π
Barazimet e fundit tregojnë se në ndryshimin     − α funksionet trigonometrike
                         2
                                 π
kalojnë në kofunksione. Kjo do të thotë se në ndryshimin    − α , sinusi kalon
                               2
në kosinus dhe anasjelltas, si dhe tangjenti në kotangjent dhe anasjelltas.
Shembulli 1. Të gjenden funksionet trigonometrike të këndeve të ngushtë të
trekëndëshit kënddrejtë ABC nëse janë dhënë kateta B = 24 dhe hipotenuza
c = 25.
Zgjidhja: Nga fakti se në trekëndëshin kënddrejtë vlen a 2 + b 2 = c 2 , atëherë
 a 2 = c 2 − b 2 = 49 ⇒ a = 7. Prandaj, në bazë të përkufizimit të funksioneve
trigonometrike kemi:
         7      24    7           24
    sin α =   , cos α = , tgα =     dhe ctgα =    .
         25     25    24           7
         24      7     24          7
    sin β =   , cos β =  , tgβ =   dhe ctg β =    .
         25      25     7          24
               Elemente nga trigonometria          11

Nga ana tjetër, duke ditur se për këndet e ngushtë të trekëndëshit kënddrejtë
vlen relacioni α + β = 900 , d.m.th. β = 90 0 − α , vlerat e funksioneve
trigonometrike të këndit β mund t’i gjejmë edhe nga relacionet:
                      24
      sin β = sin(900 − α ) = cos α =  ,
                      25
                      7
      cos β = cos(900 − α ) = sin α = ,
                      25
                     24
      tg β = tg (900 − α ) = ctgα = ,
                     7
dhe
                  7
      ctg β = ctg (900 − α ) = tgα =
                   .■
                  24
Të theksojmë se formulat trigonometrike
      sin(900 − α ) = cos α , cos(900 − α ) = sin α ,
      tg (900 − α ) = ctgα , ctg (900 − α ) = tgα
vlejnë në çdo rast dhe për çfarëdo këndi.
Shembulli 2. Të gjenden vlerat e funksioneve trigonometrike të këndit të
                3
ngushtë α në qoftë se sin α = .
                5
Zgjidhja: Po të konstruktojmë një trekëndësh kënddrejtë ABC , kur dihen a =3
dhe c = 5, nga figura 2 gjejmë
      b = c 2 − a 2 = 52 − 32 = 16 = 4.
Prandaj,
         3     4    3     4
      sin α = , cos α = , tgα = dhe ctgα = . ■
         5     5    4     3

                 B
                   β
                         c=5
               a=3

                            α
                C              A
                        b
                      Fig. 2
12             Kurs i përgjithshëm i matematikës


2. FUNKSIONET TRIGONOMETRIKE TË KËNDIT TË
  ÇFARËDOSHËM
Për një kënd themi se është në pozitën standarde nëse kulmi i tij është në
origjinën e sistemit koordinativ, kurse krahu i tij fillestar shtrihet në boshtin Ox.
Për një kënd themi se ndodhet në kuadrantin e parë, nëse në pozitën standarde,
krahu i tij i fundit ndodhet në kuadrantin e parë. Ngjashëm themi se një kënd
ndodhet në kuadrantin e dytë, të tretë dhe të katërt.
Për këndin ϕ të dhënë në figurën 3, funksionet trigonometrike përkufizohen si
vijon:
         y     x    y    x
    sin ϕ =   , cos ϕ = , tgϕ = , ctgϕ = .
         r     r    x    y
                           Y

                   M ( x, y )
                           y

                     r        ϕ

                   x              X
                         0
                       Fig. 33. PËRKUFIZIMI I FUNKSIONEVE TRIGONOMETRIKE
  NË RRETHIN TRIGONOMETRIK
Rrethi i orientuar në drejtim të kundërt të lëvizjes së akrepave të orës, me rreze
njësi, e me qendër në origjinën e sistemit koordinativ, quhet rreth
trigonometrik.
Funksionet trigonometrike mund të përkufizohen edhe në rreth trigonometrik.
Le të jetë dhënë rrethi trigonometrik sikur në figurën 4:
                       t
                Y

                C       K        c
                       T

           A2  α         B
                0             X
         A       A1


              Fig. 4
                Elemente nga trigonometria              13

Po përkujtojmë, pa hyrë fare në detaje (meqë studentët të cilëve ky tekst iu
dedikohet këto gjëra i kanë të njohura nga shkolla e mesme), përkufizimin e
funksioneve trigonometrike në rrethin trigonometrik:
   sin α = OA1 , cos α = OA2 , tgα = BT dhe ctgα = CK         (1)

D.m.th. sinusi i këndit α është vlera algjebrike e projeksionit të vektorit OA në
boshtin OY , kosinusi i këndit α është vlera algjebrike e projeksionit të vektorit
OA në boshtin OX , tangjenti i këndit α është vlera algjebrike e vektorit BT ,
kurse kotangjenti i këndit α është vlera algjebrike e vektorit CK . Nga
përkufizimi i funksioneve trigonometrike në rreth vërejmë që −1 ≤ sin α ≤ 1 dhe
−1 ≤ cos α ≤ 1.
Në vazhdim do të nxjerrim disa identitete të rëndësishme.

Meqë figura OA1 AA2 është katërkëndësh kënddrejtë, atëherë OA1 = A2 A .
Kurse nga trekëndëshi kënddrejtë OA1 A , në bazë të teoremës së Pitagorës,
                    2    2    2
meqë OA2 = A1 A , marrim OA = OA1 + OA2 . Duke zëvendësuar në (1)
marrim:
    sin 2 α + cos 2 α = 1                       (2)
Barazimi (2) njihet si identiteti themelor në trigonometri.
Çdo kënd i orientuar α mund të paraqitet në formën α + 2kπ . Prandaj
funksionet trigonometrike sin x, cos x janë funksione periodike me periodë
themelore 2π . Nga rrethi trigonometrik, në bazë të përkufizimit të tgx dhe ctgx,
vërejmë se tgx dhe ctgx kanë periodën themelore π . Rrjedhimisht
     sin (ϕ + 2kπ ) = sin ϕ , cos (ϕ + 2kπ ) = cos ϕ ,
     tg (ϕ + kπ ) = tgϕ ,    ctg (ϕ + kπ ) = ctgϕ .
Po ashtu, në bazë të përkufizimit të funksioneve trigonometrike vërejmë se
     sin (ϕ ± π ) = − sin ϕ , cos (ϕ ± π ) = − cos ϕ , tg ( x + π ) = tgx,
     ctg ( x + π ) = ctgx
dhe
     sin ( −ϕ ) = − sin ϕ , cos ( −ϕ ) = cos ϕ ,
     tg ( −ϕ ) = −tgϕ ,   ctg ( −ϕ ) = −ctgϕ .
D.m.th. funksionet sinus, tangjent dhe kotangjent janë funksione teke, kurse
funksioni kosinus është funksion çift. 1)

1)
 Studenti të cilit i dedikohet ky libër është e nevojshme që të ketë njohuri për
funksionet elementare nga shkolla e mesme.
14               Kurs i përgjithshëm i matematikës


4. FORMULAT ADICIONALE
Do të tregojmë se si llogariten sinusi i shumës dhe ndryshimit të këndeve α dhe
β.
Nga rrethi trigonometrik vërejmë dy kënde
qendrore       ( OA, OM ) = β      dhe

   ( OM , ON ) = α , e nga figura 5 shohim se           N2    M

   ( OA, ON ) = α + β .                  N
                                       Q
Sipas përkufizimit të sinusit të këndit, për               β α
këndin α + β kemi:                            O     A
                                N1
     sin (α + β ) = ON 2 .

Në bazë të përkufizimit të shumës së
vektorëve kemi ON = OQ + QN .
Meqë vlera algjebrike e projeksionit të          Fig. 5
shumës së vektorëve mbi një bosht është e
barabartë me shumën algjebrike të projeksioneve mbi boshtin e njëjtë, kemi

      ON 2 = OQ cos     ( OQ, ON ) + QN cos ( QN , ON ).
                     2             2    (1)

Përveç kësaj, është edhe
      OQ = ON cos α = cos α , QN = ON sin α = sin α

dhe

      cos  ( OQ, ON ) = cos  π − β  = sin β ,
              2   
                 2
                     
                     
                             cos  ( QN , ON ) = cos β .
                                     2


Duke zëvendësuar në (1) kemi
      ON 2 = sin β cos α + sin α cos β

ose
     sin (α + β ) = sin α cos β + cos α sin β .
Ngjashëm vërtetojmë
      cos (α + β ) = cos α cos β − sin α sin β .
Nga dy formulat e fundit nxjerrim:
               Elemente nga trigonometria             15

             sin (α + β )  sin α cos β + cos α sin β
     tg (α + β ) =        =              =
             cos(α + β ) cos α cos β − sin α + sin β
            sin α cos β cos α sin β
                  +
            cos α cos β cos α cos β  tgα + tgβ
           =             =
                 sin α sin β   1 − tgα tgβ
               1−
                 cos α cos β
Ngjashëm:
              cos (α + β )    cos α cos β − sin α sin β
     ctg (α + β ) =         =               =
              sin (α + β )    sin α cos β + cos α sin β
      cos α cos β sin α sin β
            −
      sin α sin β sin α sin β ctgα ctg β − 1
     =             =        .
      sin α cos β cos α sin β  ctgα + c tg β
            +
      sin α sin β sin α sin β
D.m.th.
     sin (α + β ) = sin α cos β + cos α sin β             (2)
     cos (α + β ) = cos α cos β − sin α sin β             (3)
              tgα + tgβ
     tg (α + β ) =                           (4)
             1 − tgα tgβ
              ctgα ctgβ −1
     ctg (α + β ) =                          (5)
              ctgα + ctgβ
Katër formulat e fundit (2), (3), (4) dhe (5) njihen si formulat adicionale të
funksioneve trigonometrike.
Në mënyrë plotësisht të ngjashme mund të nxjerrim formulat
     sin (α − β ) = sin α cos α − cos α sin α
     cos(α − β ) = cos α cos β + cos α sin α
              tgα − tgβ
     tg (α − β ) =
             1 + tgα tgβ
              ctgα ctg β − 1
     ctg (α − β ) =         .
              ctgα − ctg β
Shembulli 1. Gjeni vlerat e funksioneve trigonometrike të këndit prej 75 .
Zgjidhja: Duke shkruar 45 = 45 + 30 kemi
16             Kurs i përgjithshëm i matematikës

    sin 75 = sin ( 45 + 30 ) = sin 45 cos30 + cos 45 sin 30

                    =
                      2 3 1 3
                        +
                      2 2 2 2
                          =
                           4
                            2
                                    (    3 +1 . )
Ngjashëm,

    cos 75 = cos ( 45 + 30 ) =
                       2 3
                       2 2
                         −
                           21
                          2 2
                            =
                             2
                              2
                                      (    3 −1 , )
                   3
                    1+
    tg 75 = tg ( 45 + 30 ) =  3 = 2 + 3,
                   3
                 1−
                  3
                      ctg 45 ctg 30 − 1  3 −1
    ctg 75 = ctg ( 45 + 30 ) =              =   = 2 − 3. ■
                      ctg 45 + ctg 30   3 +1


5. FORMULAT TRIGONOMETRIKE TË KËNDEVE
  TË DYFISHTA
Në qoftë se marrim α = β , nga formulat (2), (3), (4) dhe (5) (shih pikën 4.
Formulat adicionale) nga marrim
    sin 2α = 2 ⋅ sin α cos α               (6)
    cos 2α = cos 2 α − sin 2 α                              (7)
          2 ⋅ tgα
    tg 2α =                                        (8)
         1 − tg 2α
          ctg 2α − 1
    ctg 2α =                                       (9)
          2 ⋅ ctgα
Formulat e fundit njihen si funksione trigonometrike të këndeve të dyfishta.


6. FUNKSIONET TRIGONOMETRIKE TË
  GJYSMËKËNDEVE
Formulat adicionale, sikur edhe formulat për kënde të dyfishta, vlejnë për
                             α
çfarëdo këndi. Prandaj vlejnë edhe për këndin        . Rrjedhimisht,
                             2
            α     α            α       α
    sin α = 2sin    cos    dhe cos α = cos 2    − sin 2      .
            2     2            2         2
                   Elemente nga trigonometria            17


Ngjashëm merren edhe
                α                 α
            2 ⋅ tg               ctg 2    −1
     tgα =          2    dhe  ctgα =      2     .
                 α                  α
          1 − tg   2
                              2 ⋅ ctg
                 2                  2
Katër formulat e fundit njihen si formulat e funksioneve trigonometrike të
gjysmëkëndeve.
Duke i mbledhur anë për anë barazimet
            α       α            α        α
     1 = sin 2     + cos 2    dhe cos α = cos 2      − sin 2    ,
            2       2              2       2
marrim
                   α
     1 + cos α = 2cos 2 ,
              2
ndërsa duke i zbritur anë për anë marrim:
                   α
     1 − cos α = 2sin 2
             .
            2
Nga dy barazimet e fundit marrim
        α      1 − cos α         α      1 + cos α
     sin    =±            dhe cos    =±         .
        2        2           2        2
Shembulli 1. Duke zbatuar formulat për gjysmëkëndet gjeni funksionet
                   π
trigonometrike të këndit  (ose 45 ).
            4
Zgjidhja: Duke zbatuar dy formulat e fundit, të marra me shenjë pozitive, sepse
funksionet trigonometrike sinus dhe kosinus në kuadrantin e parë kanë shenjë
pozitive, kemi
                   π
              1 − cos
        π          2 = 1− 0 = 1 = 2 ,
     sin    =
        4         2   2   2 2
                   π
              1 + cos
        π           2 = 1+ 0 = 1 = 2 .
     cos    =
        4         2    2   2 2
Nga barazimet e fundit dhe nga përkufizimi i funksioneve trigonometrike tg dhe
ctg kemi
18                Kurs i përgjithshëm i matematikës

           2 π
          sin
     π
    tg =   4 = 2 = 1 dhe ctg π = 1 = 1. ■
     4   π  2      4 tg π
       cos
         4  2         4
Shembulli 2. Duke zbatuar formulat për gjysmëkëndet gjeni funksionet
                  π
trigonometrike të këndit  (ose 15 ).
            12
Zgjidhja: Ngjashëm sikur në shembullin 1 marrim:
                  π      3
            1 − cos      1−
       π          6 =    2 = 2− 3 .
    sin    =
       12       2       2   2
Ngjashëm gjejmë:

                  3
             1+
       π          2 =  2+ 3   π    2− 3
    cos    =             , tg  =
       12       2      2    12    2+ 3
dhe

       π     2+ 3
    ctg    =        .■
       12     2− 3


7. SHPREHJA E SHUMËS DHE NDRYSHIMIT TË
  FUNKSIONEVE TRIGONOMETRIKE ME ANË TË
  PRODHIMIT
Duke zëvendësuar α + β = x dhe α − β = y dhe duke zgjidhur këtë sistem të
ekuacioneve sipas α dhe β , nga formulat adicionale sin(α + β ) dhe
sin(α − β ) marrim:
                    x± y   x y
    sin x ± sin y = 2 sin        cos
                    2    2
dhe
             x+ y   x− y
    cos x + cos y = 2cos  cos   .
              2    2
Në mënyrë induktive mund të vërtetohet ky barazim i rëndësishëm
                 Elemente nga trigonometria        19

                        n +1      n 
                     sin    δ  ⋅ sin  δ 
     sin δ + sin 2δ + ... + sin nδ =    2        2 .
                            δ
                         sin  
                           28. PARAQITJA E FUNKSIONEVE TRIGONOMETRIKE
                        x
  PËRMES FUNKSIONIT tg
                        2
Funksionet trigonometrike sin x , cos x , tgx , dhe ctgx mund të paraqiten me
          x                  x
anë të funksionit tg . Më lart, duke zëvendësuar x me   në (8), gjetëm
          2                  2
             x                 x
          2tg              1 − tg 2
             2          1       2.
     tgx =          dhe ctgx =   =
               x       tgx     x
         1 − tg 2              2tg
               2              2
Nga ana tjetër, nga
            x      x   x     x
          sin 2   2 sin cos     2tg
     sin x =    2 =     2   2 =    2 ,
           1     2 x    2 x    2 x
              sin   + cos   1 + tg
                 2     2     2
            x                     x
          2tg                 1 − tg 2
d.m.th. sin x =     2 . Ngjashëm gjejmë cos x =        2.
             x                    x
         1 + tg 2                1 + tg 2
             2                    2
20             Kurs i përgjithshëm i matematikës
9. TABELA E VLERAVE TË FUNKSIONEVE
  TRIGONOMETRIKE TË DISA KËNDEVE
  KARAKTERISTIKE


Funk/këndi  0    30      45    60    90        180     270

           (π /6)   (π / 4)  (π / 3)  (π / 2)      (π )    (3π / 2)

Sin      0    1/2     2/2    3/2     1       0      -1

Cos      1    3/2     2/2   1/2      0       -1      0

Tg      0     3 /3    1      3     +∞       0      −∞

Ctg     +∞      3     1     3 /3     0       −∞     0
DETYRA PËR PUNË TË PAVARUR         _____________________

1. Diagonalja e katrorit është d = 2 . Të njehsohen vlerat e funksioneve
trigonometrike të këndit të cilin e formon diagonalja me brinjën e
katrorit.
2. Kateta e trekëndëshit kënddrejtë është b = 16 cm, kurse kosinusi i
                  1
këndit përballë saj është cos α = . Të njehsohen brinjët e këtij
                  2
trekëndëshi.
Të njehsohet vlera e shprehjes:
3. a) 4 sin 30 + 2 cos 60 ; b) 3 sin 45 + 5 cos 60 ;      c) 3tg60 + 2ctg30 .
     π    π           π    π           π      π
   2tg + ctg         sin  − cos         tg    + ctg
4. a)  3    4 −1 ;    b)   6    3 ;   c)     4   6 .
     π   π            π    π         π   π
   3tg + tg          4 sin + 3tg        2  cos − sin 
     3    4           4    4          6   6
         π                2 cos β
5. Nëse α + β =   , njehsoni vlerën e shprehjes     ;
         2                sin α
               Elemente nga trigonometria      21

6. Duke zbatuar vetitë e funksioneve të këndeve komplementare njehsoni
shprehjet:
  2 cos 42 + 3 sin 48         2 tg36 + 4ctg54
a)           ;      b)         ;
     3cos 4 2            2ctg54 + tg36
Të vërtetohen identitetet:
7. 3(sin 4 α + cos 4 α) − 2(sin 6 α + cos 6 α) = 1 .
8. sin 3 α(1 + ctgα ) + cos 3 α(1 + tgα ) = sin α + cos α .
   sin 3 α − cos 3 α  cos α
9.           −       − 2tgα ⋅ ctgα + 1 = 0 .
   sin α − cos α   1 + ctg 2 α
Duke zbatuar formulat për transformimin e prodhimit të funksioneve
trigonometrike në shumë të vërtetohet identiteti
                     3
10. sin 25 ⋅ cos 35 + cos 25 ⋅ sin 35 =   .
                     2
11. Të transformohet prodhimi sin x ⋅ sin 2 x ⋅ sin 4 x në shumë.

Të vërtetohen identitetet:
        1 + cos 2α         1
12. 2 sin 2 α +       + cos 2α =      .
        1 − cos 2α       sin 2 α
13. Nëse α + β + γ = π, të vërtetohet se
                   α    β    γ
    sin α + sin β + sin γ = 4 cos ⋅ cos ⋅ cos .
                   2    2    2
14. Të transformohet në shumë prodhimi:
    x    x   x
a) cos ⋅ cos ⋅ cos ;      b) sin x ⋅ cos 3x ⋅ sin 4 x .
    2    4   8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:358
posted:11/16/2012
language:
pages:13