Kapitulli 1 - Sistemet numerike by libra.falas

VIEWS: 249 PAGES: 44

									   Bazat Teknike te Infromatikes - BTI
   Kapitulli 1 – Sistemet Numerike


Ligjerues: Selman Haxhijaha
               Objektivat

       • Numrat binar, oktal, decimal dhe heksadecimal
        në sistemet kompjuterike
       • Zbatimet e sistemeve numerike në kompjuter
       • Shëndrimet në mest të sistemeve numerike
       • Shëndrimet direkte në mest të sistemeve
        numerike
Ligjerues: Selman Haxhijaha
                Sistemet Numerike
     • Sistemet numerike paraqesin grumbuj të rregulluar
      simbolesh (shifrash), mbi të cilët definohen katër
      operacione elementare matematikore:
        –  mbledhja (+)
        –  zbritja (-)
        –  shumëzimi (·)
        –  pjesëtimi (/).
     • Numri i shifrave të ndryshme të cilat përdoren
      gjatë shkruarjes së numrave në një sistem
      numerik, e paraqet bazën e sitemit numerik.

Ligjerues: Selman Haxhijaha
              Sistemet Numerike vazhdim

Sistemi Numerik    Baza  Simbolet            A përdoren nga  A përdoren nga
                               njerëzit     kompjuteri

Binar         2   0, 1                  JO        PO
Oktal         8   0, 1, ..... 7             JO        JO
Decimal        10   0, 1, ..... 9             PO        JO
Heksadecimal      16   0, 1, ..... 9, A, B, ..... F      JO        JO
Ligjerues: Selman Haxhijaha
           Tabela e Sistemve numerike
        Binar     Oktal  Decimal  Heksadecimal
         0000     0     0      0
         0001     1     1      1
         0010     2     2      2
         0011     3     3      3
         0100     4     4      4
         0101     5     5      5
         0110     6     6      6
         0111     7     7      7
         1000     10    8      8
         1001     11    9      9
         1010     12    10      A
         1011     13    11      B
         1100     14    12      C
         1101     15    13      D
         1110     16    14      E
         1111     17    15      F
Ligjerues: Selman Haxhijaha
            Sistemi i Numrave Decimal

• Baza e sistemit decimal të numrave është B=10,
 sepse numrat në këtë sistem numerik shkruhen duke
 shfrytëzuar 10 shifra të ndryshme:
        0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
• Çdo numër X.Y në sistemin numerik me bazë B mund
 të shkruhet si numër decimal N, përmes
                ����       ����
 kompleksionit me (m+n) elemente, kështu:

           ���� = � �������� ∗ ��������−���� + � �������� ∗ ����−����
               ����=����      ����=����


Ligjerues: Selman Haxhijaha
               Shembull

• Paraqitja e numrave decimal përmes
 komplementeve përkatëse:
• Të paraqitet numri decimal: 255

       ����

 ���� = � �������� ∗ ������������−���� = ���� ∗ ������������ + ���� ∗ ������������ + ���� ∗ ������������
      ����=����
Ligjerues: Selman Haxhijaha
               Ushtrime

• Paraqitja e numrave decimal përmes
 komplementeve përkatëse:
• Të paraqiten numrat decimal:
  – 0.6493
  – 4597.63
Ligjerues: Selman Haxhijaha
               Sistemi Binar i Numrave

• Sistemi numerik tek i cili numrat shkruhen
 duke përdorur vetëm shifrat 0 dhe 1 quhet
 sistem binar i numrave.
• Baza e numrave binar është B = 2.
• Është sistem numerik i cili përdoret nga
 kompjuterët për të gjitha llogaritjet
• Vargu binar
   – 11010111011

Ligjerues: Selman Haxhijaha
        Shëndrimi i numrave decimal në binar


• Metoda e shëndrimit
• Ekuivalenti binar i një numri decimal fitohet
 duke pjesëtuar numrin decimal suksesivisht
 me 2, sa është baza B e këtij sistemi numerik.
• Gjatë çdo pjesëtimi, mbetja përshkruhet në
 një kolonë, kurse pjesëtimi vazhdon derisa
 numri që pjesëtohet nuk bëhet zero.


Ligjerues: Selman Haxhijaha
        Shëndrimi i numrave decimal në binar

        Shembull:
Të shëndrohet numri decimal në ekuivalentin
e tij binar
Ligjerues: Selman Haxhijaha
                Ushtrime

• Të shëndrohen numrat decimal në
 ekuivalentët e tyre bninar
 – (249)10 = (?)2
 – (185)10 = (?)2
 – (3283)10 = (?)2
 Ligjerues: Selman Haxhijaha
        Shëndrimi i numrave binar në decimal


• Për gjetjen e ekuivalentëve decimalë të
 numrave binarë mund të përdoret formula
               ����

         ���� = � �������� ∗ ��������−����
             ����=����• Për bazë të sitemit numerik do të merret B=2Ligjerues: Selman Haxhijaha
         Shëndrimi i numrave binar në decimal

                    Shembull
Të bëhet shëndrimi i numrit binar në
ekuivalentin e tij decimal
• X = (1010111)2 = (?)10

     ����

���� = � �������� ∗ ��������−����
    ����=����
        = ���� ∗ �������� + ���� ∗ �������� + ���� ∗ �������� + ���� ∗ �������� + ���� ∗ �������� + ���� ∗ �������� + ����
        ∗ �������� = ��������

 Ligjerues: Selman Haxhijaha
        Shëndrimi i numrave binar në decimal


         • Ushtrime
• Të shëndrohen numrat binar në ekuivalentët e
 tyre decimal
   – (1010)2 = (?)10
   – (11101)2 = (?)10
   – (11010)2 = (?)10
Ligjerues: Selman Haxhijaha
               Sistemi Oktal i Numrave
 • Baza e sistemit oktal të numrave është B=8, sepse
  numrat në këtë sistem numerik shkruhen duke
  shfrytëzuar 8 shifra të ndryshme:
                 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 • Rruga që ndiqet gjatë shndërrimit të numrave
  decimalë në numra të sistemit oktalë është e
  njëjtë me atë që u dha për sistemin binar por
  këtu shumëzohet ose pjesëtohet me bazën B=8.

Ligjerues: Selman Haxhijaha
      Shndërrimi i numrave decimal në oktal
            Shembull
 Të shëndrohet numri decimal në ekuivalentin e
 tij oktal (247)10 = (?)8
Ligjerues: Selman Haxhijaha
        Shndërrimi i numrave decimal në oktal


         • Ushtrime
• Të shëndrohen numrat decimal në ekuivalentët e
 tyre oktal
  – (299)10 = (?)8
  – (155)10 = (?)8
  – (1283)10 = (?)8
 Ligjerues: Selman Haxhijaha
        Shëndrimi i numrave Oktal në decimal

• Sikurse te sistemi binar, edhe te sistemi oktal i
 numrave shndërrimi m0und të bëhet duke
 përdorur formulën
               ����

         ���� = � �������� ∗ ��������−����
             ����=����

• Për bazë të sitemit numerik do të merret B=8
Ligjerues: Selman Haxhijaha
        Shëndrimi i numrave Oktal në Decimal

         • Shembull
• Të shëndrohet numri oktal në ekuivalentin e tij
 decimal (234)8 = (?)10

           ����

    ���� = � ���� ���� ∗ ��������−���� = ���� ∗ �������� + ���� ∗ �������� + ���� ∗ ��������
          ����=����
           = ������������Ligjerues: Selman Haxhijaha
        Shëndrimi i numrave Oktal në decimal

         • Ushtrime
• Të shëndrohen numrat oktal në ekuivalentët e
 tyre decimal
   – (99)8 = (?)10
   – (156)8 = (?)10
   – (283)8 = (?)10
Ligjerues: Selman Haxhijaha
       Sistemi Heksadecimal i numrave

• Në sistemin heksadecimal, numrat shkruhen
 duke përdorur 16 shifra të ndryshme:
             0123456789ABCDEF
• Meqë në sistemin numerik heksadecimal
 shfrytëzohen 16 shifra të ndryshme, baza e
 këtij sistemi numerik është B=16.Ligjerues: Selman Haxhijaha
      Shndërrimi numrave decimal në heksadecimal

• Procedura e shëndrimit të numrave decimal
 në heksadecimal e njejt me sistemet e
 mëparshme.
• Pjesëtojmë me bazën 16
• E shkruajm mbetjen
Ligjerues: Selman Haxhijaha
      Shndërrimi numrave decimal në heksadecimal


         • Shembull
• Të shëndrohet numri decimal në ekuivalentin
 e tij heksadecimal (462)10 = (?)16
Ligjerues: Selman Haxhijaha
      Shndërrimi numrave decimal në heksadecimal


• Të shëndrohen numrat decimal në ekuivalentët e
 tyre heksadecimal
  – (920)10 = (?)16
  – (166)10 = (?)16
  – (323)10 = (?)16
 Ligjerues: Selman Haxhijaha
      Shndërrimi numrave heksadecimal në decimal


• Sikurse te sistemi binar dhe oktal edhe te
 sistemi heksadecimal i numrave shndërrimi
 mund të bëhet duke përdorur formulën
                ����

             ���� = � ���� ���� ∗ ��������−����
                ����=����
• Për bazë të sitemit numerik do të merret B=16Ligjerues: Selman Haxhijaha
      Shndërrimi numrave heksadecimal në decimal


           • Shembull
• Të shëndrohet numri heksadecimal në
 ekuivalentin e tij decimal
• (2BA7)16 = (?)10
      ����

 ���� = � �������� ∗ ������������−���� = ���� ∗ ������������ + ���� ∗ ������������ + ���� ∗ ������������ + ���� ∗ ������������
     ����=����
         = �������������������� Ligjerues: Selman Haxhijaha
      Shndërrimi numrave heksadecimal në decimal


• Të shëndrohen numrat heksadecimal në
 ekuivalentët e tyre decimal
• (1B)16 = (?)10
• (4AF)16 = (?)10
• (33C)16 = (?)10
Ligjerues: Selman Haxhijaha
Bazat Teknike te Infromatikes - BTI
Shëndrime të drejtpërdrejta në mes të
    sistemeve numerike
          Shëndrimet të drejtpërdrejta

• Për kalimin prej një sistemi numerik në një
 sistem tjetër numerik, mund të shfrytëzohet si
 ndërmjetësues sistemi decimal i numrave.
• Shumë llogaritje, proces kompleks
• Në parktikë shfrytëzohet kalimi i drejtpërdrejt
 në mes të sistemeve numerike.Ligjerues: Selman Haxhijaha
       Shëndrimi i numrave binar në heksadecimal• Kalimi prej sistemit binar në sistemin
 heksadecimal bëhet në dy hapa:
   – Numri binar ndahet në grupe prej nga 4 shifra
    duke filluar nga e djathta.
   – Çdo grupi shifrash i gjendet ekuivalenti
    heksadecimal.
Ligjerues: Selman Haxhijaha
       Shëndrimi i numrave binar në heksadecimal

          • Shembull
• Të shëndrohet numri binar në ekuivalentin e
 tij heksadecimal
 (0110 1101)2 = (?)16
           0110 1101
           (0110)2 = (6)16
           (1101)2 = (D)16
                    (0110 1101)2 = (6D)16

Ligjerues: Selman Haxhijaha
       Shëndrimi i numrave binar në heksadecimal

           • Ushtrime
•  Të shëndrohet numri binar në ekuivalentin e
   tij heksadecimal
•  (01011011)2 = (?)16
•  (100111101000)2 = (?)16
•  (10011001111)2 = (?)16
Ligjerues: Selman Haxhijaha
       Shëndrimi i numrave heksadecimal në binar


• Kalimi i drejtpërdrejt prej sistemit
 heksadecimal në sistemin binar të numrave
 bëhet duke gjetur për çdo shifër të numrit
 heksadecimal ekuivalentin binar katërbitësh.
Ligjerues: Selman Haxhijaha
       Shëndrimi i numrave heksadecimal në binar

            • Shembull
  • Të shëndrohet numri heksadecimal në
   ekuivalentin e tij binar
    (C3AF)16 = (?)2
    (C)16 = (1100)2
    (3)16 = (0011)2
    (A)16 = (1010)2
    (F)16 = (1111)2
               (C3AF)16 = (1100001110101111)2
Ligjerues: Selman Haxhijaha
       Shëndrimi i numrave heksadecimal në binar


            • Ushtrime
•  Të shëndrohet numri heksadecimal në
   ekuivalentin e tij binar
•  (3AD)16 = (?)2
•  (16E)16 = (?)2
•  (BE9)16 = (?)2Ligjerues: Selman Haxhijaha
       Shëndrimi i numrave binar në oktal

  • Kalimi prej sistemit binar në sistemin oktal të
   numrave bëhet në rrugë të njëjtë si edhe
   kalimi prej sistemit binar në sistemin
   hekasdecimal të numrave
  • Shifrat e numrit binar grupohen në grupe me
   nga 3 shifra.
Ligjerues: Selman Haxhijaha
       Shëndrimi i numrave binar në oktal
          • Shembull
• Të shëndrohet numri binar në ekuivalentin e
 tij oktal (110101111)2 = (?)8

       110 101 111

       (110)2 = (6)8
       (101)2 = (5)8
       (111)2 = (7)8
               (110101111)2 = (657)8

Ligjerues: Selman Haxhijaha
       Shëndrimi i numrave binar në oktal

          • Ushtrime
•  Të shëndrohen numrat binar në ekuivalentët e
   tyre oktal
•  (01011011)2 = (?)8
•  (10011110100)2 = (?)8
•  (10011001111)2 = (?)8Ligjerues: Selman Haxhijaha
       Shëndrimi i numrave oktal në binar

          • Shembull
•  Të shëndrohet numri oktal në ekuivalentin e tij
   binar (152)8 = (?)2
•  (1)8 = (001)2
•  (5)8 = (101)2
•  (2)8 = (010)2

               (152)8 = (1101010)2

Ligjerues: Selman Haxhijaha
       Shëndrimi i numrave oktal në binar

          • Ushtrime
•  Të shëndrohen numrat oktal në ekuivalentët e
   tyre binar
•  (52)8 = (?)2
•  (712)8 = (?)2
•  (645)8 = (?)2Ligjerues: Selman Haxhijaha
       Shëndrimi i numrave oktal në heksadecimal

• Kalimi prej sistemit oktal në sistemin heksadecimal bëhet me
 ndërmjetësimin e sistemit binar të numrave
               • Shembull
• (752)8     = (?)16
• (7)8 =     (111)2
• (5)8 =     (101)2
• (2)8 =     (010)2
                       (752)8 = (111101010)2

  0001 1110         1010
• (0001)2 = (1)16
• (1110)2 = (E)16
• (1010)2 = (A)16
                       (111101010)2 = (1EA)16
Ligjerues: Selman Haxhijaha
       Shëndrimi i numrave heksadecimal në oktal

                   • Shembull
  • (3F2)16      = (?)8
  • (3)16 =      (0011)2
  • (F)16 =      (1111)2
  • (2)16 =      (0010)2
                         (3F2)16 = (1111110 010)2


    001 111 110 010

  •  (001)2    =    (1)8
  •  (111)2    =    (7)8
  •  (110)2    =    (6)8
  •  (010)2    =    (2)8
                         (1111110010)2 = (1762)8


Ligjerues: Selman Haxhijaha
           Bazat Teknike te Infromatikes - BTI               Faleminderit
                Pyetje?
Ligjerues: Selman Haxhijaha

								
To top