PANDUAN KERJA KURSUS KBP 3013 by 宝碹许

VIEWS: 18 PAGES: 8

									nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
    PJJ SEMESTER 1 SESI 2012/2013

asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
         (A112 PJJ)

klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
         KBP 3013

nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
    MURID-MURID PEMULIHAN KHAS
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
    DAN MASALAH PEMBELAJARAN
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
       KHUSUS DISLEKSIA

klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
        KANAK-KANAK

nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
     [PANDUAN KERJA KURSUS]

asdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopa
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
ARAHAN
1.  Terdapat 3 (TIGA) tugasan dalam kursus KBP 3013, iaitu:
   i.   Tugasan 1: Kajian Kes Pemulihan Membaca Bahasa Malaysia (individu)
   ii.   Tugasan 2: Kajian Kes Disleksia (individu)
   iii.  Tugasan 3: e-forum
2.  Tugasan yang telah lengkap perlu dihantar dalam bentuk soft-copy melalui portal
   MyGuru 3 kepada Tutor e-Learning bagi kumpulan masing-masing.
3.  Sila fahami secara mendalam Panduan Kerja Kursus     sebelum anda memulakan
   tugasan.
4.  Sila beri perhatian kepada arahan dan pengumuman daripadaTutor e-Learning
   kumpulan masing-masing dari semasa ke semasa.


TUGASAN
                                      TARIKH
 PECAHAN         SOALAN/ ARAHAN          MARKAH
                                      AKHIR
 TUGASAN
                                    PENERIMAAN
TUGASAN    Pilih seorang murid dalam kelas pemulihan  20 markah  Minggu ke-10
INDIVIDU 1   khas yang mengalami masalah membaca
        dalam Bahasa Malaysia. Hasilkan satu
        laporan kajian kes yang terkandung
        bahagian-bahagian berikut :
           Latar belakang keluarga dan murid
            yang dipilih.
           Gambar-gambar berkenaan murid
            tersebut.
           Masalah dan punca masalah murid
            tersebut.
           Rancangan Program Intervensi yang
            anda gubal untuk membantu murid
            tersebut mengatasi masalah
            membaca yang dihadapi.
           Instrumen dan kaedah ujian
            diagnostik yang anda gunakan dalam
            kajian ini untuk mengesan masalah
            membaca murid tersebut.TUGASAN    Pilih seorang murid yang mengalami      20 markah  Minggu ke-10
INDIVIDU 2   masalah disleksia. Hasilkan satu laporan
        kajian kes yang terkandung bahagian-
        bahagian berikut :
           Latar belakang keluarga dan murid
            yang dipilih.
           Gambar-gambar berkenaan murid
            tersebut.
         Masalah disleksia yang dihadapi
         murid tersebut dan punca masalah
         tersebut
         Rancangan Program Intervensi yang
         anda gubal untuk membantu murid
         tersebut mengatasi masalah disleksia
         yang dihadapi.
         Instrumen dan kaedah ujian
         diagnostik yang anda gunakan dalam
         kajian ini untuk mengesan masalah
         disleksia yang dihadapi murid yang
         dipilih.


     4 (Empat) soalan forum disediakan untuk    20 markah
E-FORUM
     dibincang secara on-line menerusi laman
     MyGuru3. Selain daripada respon sendiri
     anda mesti memberi respon sekurang-
     kurangya kepada 4 respon orang lain untuk
     setiap soalan.

     Masalah buta huruf di Malaysia adalah 5 markah      Minggu ke-4
  1
     disebabkan oleh faktor persekitaran.
     Bincangkan.
     Disleksia merupakan fenomena neurologi 5 markah      Minggu ke-6
  2
     yang boleh diatasi melalui program
     pendidikan. Bincangkan.

     Program Pemulihan Khas di sekolah 5 markah        Minggu ke-8
  3
     sekarang kurang berjaya membantu murid
     pemulihan khas kembali ke kelas arus
     perdana. Setuju/Tidak Setuju. Kenapa?
     Kaedah Pelbagai Sensori merupakan satu 5 markah      Minggu ke 10
  4
     kaedah yang amat berkesan untuk
     membantu murid disleksik mengatasi
     masalah disebabkan disleksia. Mengapa?
             JUMLAH              60
FORMAT TUGASAN
1. Tugasan Individu:
   i. Tugasan yang dihasilkan perlu asli.
   ii. Panjang esei ialah sekurang-kurangnya 15 halaman (tidak termasuk rujukan dan
     lampiran).
   iii. Font: Times New Roman; Saiz 12/Arial; Saiz 11; Spacing 1.5 line
   iv. Penulisan esei perlu mengandungi sekurang-kurangnya rujukan 4 buah buku
     ilmiah dan beberapa artikel dari jurnal.
   v. Penulisan rujukan perlu ditulis mengikut format APA.


2.  Forum E-Learning:
   i. Jawab semua soalan forum dalam ruangan group forum di MyGuru3.
   ii. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan.
   iii. Selain daripada memberikan jawapan terhadap soalan forum, anda digalakkan
     memberikan respon atau berinteraksi dengan pelajar lain dalam kumpulan anda.
   iv. Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam e-
     forum sebagai rujukan.


PANDUAN PENYERAHAN TUGASAN
1.  Tugasan yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan:
      (a) Muka hadapan tugasan(Gunakan format seperti di LAMPIRAN 1)
      (b) Isi kandungan dan halaman bagi tugasan 1 (Rujuk format dalam
        LAMPIRAN 2)
      (c) Tugasan 1
      (d) Rujukan
      (e) Lampiran (jika ada)
      (f) Isi kandungan dan halaman bagi tugasan 2 (Rujuk format dalam
        LAMPIRAN 2)
      (g) Tugasan 2
      (h) Rujukan
      (i) Lampiran (jika ada)2.  Setiap pelajar MESTI memuat naik tugasan masing-masing menerusi tapak
   penghantaran tugasan mengikut kumpulan masing-masing dalam laman MyGuru3.
   Lawati laman Assingment dan muat naik tugasan mengikut tapak tugasan yang
   disediakan dalam kumpulan masing-masing.

3.  Tarikh akhir penerimaan tugasan secara atas talian adalah pada minggu ke-10).
   Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan
   pengumuman dari semasa ke semasa. Bagi mengelakkan sebarang masalah, anda
   digalakkan menghantar tugasan lebih awal dari tarikh yang ditetapkan. Penghantaran
   yang lewat tidak akan dilayan.
4.  Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan Tutor E-learning kumpulan
   anda.
SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS

Markah                TUGASAN INDIVIDU

     Menepati format penulisan tugsan ilmiah IAITU pengenalan yang
     menarik,membincangkan dengan jelas,isi kandungan dibincangkan dengan
(20-18)
     mencukupi, isi diolah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik
     dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan
     kemas, ada maklumat sokongan dan kesimpulan dibuat dengan baik. Tiada
     kesalahan format penulisan & bahasa.

     Menepati format, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh
     yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada
(17-15)
     kesalahan bahasa. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa.

     Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun
     dengan baik. Tiada kesalahan format & bahasa.
(14-12)

     Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun
     dengan baik. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3
(11-9)
     kesalahan).

     Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara), isi mencukupi, isi di
     huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan format & bahasa pada
(7-8)
     tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan).

     Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara), isi mencukupi, isi di
     huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan
(5-6)
     format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak
     lebih dari 5 perkataan).

     Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan
     ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa
(3-4)
     tidak melebihi 7 perkara.

     Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan.
     Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format &
(1-2)
     bahasa melebihi 8 perkara.

     Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap.
(0)
               LAMPIRAN


                             PEMARKAHAN
                           1  TUGASAN 1
                           2  TUGASAN 2
                           3  E FORUM
                             JUMLAH

                  RIS
           SEMESTER 1 SESI 2010/2011


              KOD & NAMUS              KBP3013
  MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN
   MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS
             DISLEKSIA

             TAJUK TUGASAN
               KUMPULAN
                 _________


             DISEDIAKAN OLEH
       NAMA              NO. ID     NO. TELEFON
NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________


TARIKH SERAH: ________________
              LAMPIRAN 2              ISI KANDUNGAN
                      Halaman


1.0  Pendahuluan
2.0  Topik
   2.1    Subtopik
   2.2    Subtopik
3.0  Topik
4.0  Topik
5.0  Penutup
RUJUKAN
LAMPIRAN

								
To top