SK PBM 2012-2013 by AkhmadAfrizal

VIEWS: 54 PAGES: 8

									              PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
         UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA BUMIJAWA
          SEKOLAH DASAR NEGERI BATUMIRAH 02
           Alamat : Dk Krajan, Batumirah, Bumijawa Kab. Tegal KP.52466

                    KEPUTUSAN
            KEPALA SDN BATUMIRAH 02 KECAMATAN BUMIJAWA
                  NOMOR : 421.2 / 036 / 2012

                            Tentang

                 PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM
          PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN TUGAS MEMBIMBING SEMESTER I
                SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2012/2013


Menimbang        : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di SD Negeri
               Batumirah 02
               perlu menetapkan pembagian tugas tugas guru
Mengingat        : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
               2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
               3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
               4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
                 Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Guru dan Angka Kreditnya
               5. Peraturan Bersama Menteri pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
                 Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk
                 Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
               6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis
                 pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.

                         MEMUTUSKAN
Menetapkan        :
PERTAMA         : Pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar , membimbing dan tugas tambahan
               lainnya seperti tersebut pada lampiran I, II dan III keputusan ini.
KEDUA          : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada
               Kepala Sekolah
KETIGA          : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT         : Semua biaya yang timbul akibat kputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
KELIMA          : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
KEENAM          : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




                                     Ditetapkan di : Batumirah
                                     Tanggal    : 02 Juli 2012

    Mengetahui                                Kepala Sekolah




   Drs. SUNARTA                             HEMI LEKSANAWATI,S.Pd
NIP. 19641015 198405 1 002                         NIP. 19651120 198608 2 003

 Tembusan :
  1. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Bumijawa
  2. Pengawas TK/SD/SDLB Kecamatan Bumijawa
  3. Arsip
                      Lampiran I : Keputusan Kepala Sekolah Dasar
                             Negeri Batumirah 02
                             Nomor : 421.2 / 036 / 2012
                            Tanggal : 02 Juli 2012


            PEMBAGIAN TUGAS GURU
        DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR SEMESTER I
                TAHUN PELAJARAN 2012/2013

                      Jabatan          Jumlah
                 Gol/         Mengajar
NO      NAMA/NIP            Guru            Jam     Ket
                 Ruang          Kelas


 1   Hemi Leksanawati,S.Pd   IV/a  Guru      PKn Kls         Kepala
                                     6
    19651120 198608 2 003       Pembina     IV-VI         SD

 3   Saminem,S.Pd.SD      III/d  Guru                  Guru
                                     24
    19690506 199303 2 007       Dewasa     Kelas I         Kelas
                     Tk.I
 4   Ali Imron         III/d  Guru                  Guru
                                     13
    19670313 198806 1 002       Dewasa    Kls .I-IV        Penjaskes
                     Tk.I
                                         Guru
                                     25
 5   Yahyo,S.Pd.SD       III/b  Guru                  Kelas
    19720915 199803 1 008       Madya Tk.I   Kls. VI
                                         Guru
    Bambang S.R.,S.Pd.SD                       25
 6                III/b  Guru                  Kelas
    19741021 199903 1 005       Madya Tk.I   Kls. III
                                         Guru
    Linda Maryana,A.Ma                        25
 7                II/b  Guru                  Kelas
    19800319 200903 2 001       Pratama    Kelas V
                                         Guru
    Idris, S.Ag                            18
 8                III/b  Guru                  Agama
    19660615 200701 1 023       Pratama    Kls I - VI
                                         Guru
    Umami                              25
 9                 -   Guru WB                Kelas
    -                         Kelas II
                                         Guru
    Yeni Nurani                            8
10                 -   Guru WB                Penjaskes
    -                        Kls V - VI
                                         Guru
    Akhmad Afrizal                          25
11                 -   Guru WB                Kelas
    -                        Kelas IV




                        Ditetapkan di  :   Batumirah
                        Pada tanggal   :   02 Juli 2012
                        Kepala Sekolah




                        HEMI LEKSANAWATI,S.Pd
NIP. 19641015 198405 1 002           NIP. 19651120 198608 2 003
                     Lampiran II : Keputusan Kepala Sekolah Dasar
                            Negeri Batumirah 02
                            Nomor : 421.2 / 036 / 2012
                            Tanggal : 02 Juli 2012


              PEMBAGIAN TUGAS GURU
         DALAM MEMBIMBING/PEMBINA EKSTRAKURIKULER
                 SEMESTER I
             TAHUN PELAJARAN 2012/2013

No.      Nama / NIP      Penugasan dalam Membimbing        Sasaran
                                       bimbingan

   HEMI LEKSANAWATI, S.Pd  Membimbing guru dalam proses belajar      Guru-guru
 1  19651120 198608 2 003  mengajar

   SAMINEM,S.Pd.SD
 2               Membimbing siswa dalam kegiatan Ekstra   Siswa kelas III-IV
   19690506 199303 2 007  kurikuler Pramuka Siaga dan Seni Tari
   YAHYO, S.Pd.SD      Membimbing siswa dalam kegiatan Ekstra
 3  19720915 199803 1 008  kurikuler Pramuka Penggalang dan      Siswa kelas V-VI
                Pertanian
   BAMBANG S.R.,S.Pd.SD   Membimbing siswa dalam kegiatan Ekstra
 4  19741021 199903 1 005                        Siswa kelas III-IV
                kurikuler Seni Lukis dan Pramuka Siaga

   LINDA MARYANA      Membimbing siswa dalam kegiatan
 5  19800319 200903 2 001  ekstrakurikuler bidang Seni Tari dan    Siswa kelas III-VI
                Pramuka Penggalang.
   ALI IMRON        Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra
 6  196703131988061002    kurikuler Olah Raga Bola Volley dan    Siswa kelas III-VI
                Takraw.

   IDRIS,S.Ag        Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra
 7  19660615 200701 1 023  kurikuler Baca Tulis Al-Qur'an ,Seni    Siswa kelas III-VI
                Rebana dan kaligrafi.

   UMAMI          Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra
 8  -                                  Siswa kelas I-VI
                kurikuler Seni suara + musik

   YENI NURANI       Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra
 9  -                                  Siswa kelas III-VI
                kurikuler Olah Raga Tenis Meja.

   AKHMAD AFRIZAL      Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra
10  -                                  Siswa kelas III-VI
                kurikuler Komputer dan Seni Musik



                        Ditetapkan di   :   Batumirah
                        Pada tanggal   :   02 Juli 2012
                        Kepala Sekolah



                        HEMI LEKSANAWATI,S.Pd
NIP. 19641015 198405 1 002           NIP. 19651120 198608 2 003
                    Lampiran III : Keputusan Kepala Sekolah Dasar
                           Negeri Batumirah 02
                           Nomor : 412.2 / 036 / 2012
                           Tanggal : 02 Juli 2012




            PEMBAGIAN TUGAS TAMBAHAN GURU
                 SEMESTER I
              TAHUN PELAJARAN 2012/2013



 NO        Nama/NIP        Tugas Tambahan         Ket.

    SAMINEM,S.Pd.SD
 1  NIP. 19690506 199303 2 007     Pengelola Koperasi

    YAHYO,S.Pd.SD
 2  NIP. 19720915 199893 1 008      Bendahara BOS

    BAMBANG S.R,S.Pd.SD
 3  NIP. 19741021 199903 1 005      Bendahara Gaji

    LINDA MARYANA
 4  NIP. 19800319 200903 1 005    Bendahara Insiden, BSM

    ALI IMRON
 5.  NIP. 19670313 198806 1 002     UKS, Dokter Kecil

    IDRIS,S.Ag
 6  NIP. 19660615 200701 1 023     Mapsi, Keagamaan

    UMAMI
 7  NIP. -                Perpustakaan

    YENI NURANI           RT SD,Adm Umum dan
 8.  NIP. -                 kearsipan
    AKHMAD AFRIZAL
 9.  NIP. -             Adm. Sekolah, Laporan Umum

    SUSWORO
 10.  NIP. -              Kebersihan Lingkungan




                     Ditetapkan di    :  Batumirah
                     Pada tanggal     :  02 Juli 2012
                     Kepala Sekolah



                     HEMI LEKSANAWATI,S.Pd
NIP. 19641015 198405 1 002        NIP. 19651120 198608 2 003
            PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
       UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA BUMIJAWA
        SEKOLAH DASAR NEGERI BATUMIRAH 02
       Alamat : Dk Krajan, Batumirah, Bumijawa Kab. Tegal KP.52466

                   KEPUTUSAN
           KEPALA SDN BATUMIRAH 02 KECAMATAN BUMIJAWA
                 NOMOR : 421.2 / 001 / 2012

                           Tentang

               PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM
        PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN TUGAS MEMBIMBING SEMESTER II
                TAHUN PELAJARAN 2011/2012


Menimbang      : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di SD Negeri
             Batumirah 02
             perlu menetapkan pembagian tugas tugas guru
Mengingat       : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
             2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
             3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
             4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
               Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Guru dan Angka Kreditnya
             5. Peraturan Bersama Menteri pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
               Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk
               Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
             6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis
               pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.

                        MEMUTUSKAN
Menetapkan      :
PERTAMA       : Pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar, membimbing dan tugas tambahan
             lainnya seperti tersebut pada lampiran I, II dan III keputusan ini.
KEDUA        : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada
             Kepala Sekolah
KETIGA        : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT       : Semua biaya yang timbul akibat kputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
KELIMA        : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
KEENAM        : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




                                    Ditetapkan di : Batumirah
                                    Tanggal    : 02 Januari 2012

                                       Kepala Sekolah




   Drs.                                HEMI LEKSANAWATI,S.Pd
NIn                                   NIP. 19651120 198608 2 003

 Tembusan :
 1. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Bumijawa
 2. Pengawas TK/SD/SDLB Kecamatan Bumijawa
 3. Arsip
                      LAMPIRAN I: Keputusan Kepala Sekolah Dasar
                            Negeri Batumirah 02
                            Nomor : 421.2 / 001 / 2012


              PEMBAGIAN TUGAS GURU
          DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR SEMESTER II
                TAHUN PELAJARAN 2011/2012

                       Jabatan           Jumlah
                  Gol/          Mengajar
NO      NAMA/NIP            Guru            Jam      Ket
                 Ruang          Kelas


 1   Hemi Leksanawati,S.Pd   IV/a  Guru      PKn kelas         Kepala
    19651120 198608 2 003       Pembina     IV-VI           SD
                                      6
 3   Saminem,S.Pd.SD      III/d  Guru                   Guru
    19690506 199303 2 007       Dewasa     Kelas I          Kelas
                                      24
                      Tk.I
 4   Ali Imron         III/d  Guru                   Guru
    19670313 198806 1 002       Dewasa      Kls .I          Penjaskes
                                      3
                      Tk.I
                                           Guru
 5   Yahyo,S.Pd.SD       III/b  Guru                   Kelas
                                      25
    19720915 199803 1 008       Madya Tk.I   Kls. VI
                                           Guru
 6   Bambang S.R.,S.Pd.SD    III/b  Guru                   Kelas
    19741021 199903 1 005                        25
                      Madya Tk.I   Kls. III
                                           Guru
 7   Linda Maryana,A.Ma     II/b  Guru                   Kelas
    19800319 200903 2 001                        25
                      Pratama     Kelas V
                                           Guru
 8   Sukirman          II/b  Guru                   Agama
    19840508 200801 1 003                        18
                      Pratama    Kls I - VI
                                           Guru
 9   Umami            -   Guru WB                  Kelas
    -                                 25
                              Kelas II
                                           Guru
10   Yeni Nurani         -   Guru WB                  Penjaskes
                                      18
    -                        Kls II – VI
                                           Guru
11   Akhmad Afrizal        -   Guru WB                  Kelas
    -                                 25
                             Kelas IV

    Tursijah                              6
12                  -   Guru WB      kelas          Guru
                              IV-VI          Mapel B.
                                           Inggirs




                            Batumirah, 02 Januari 2012
                              Kepala Sekolah




   Drs.                       HEMI LEKSANAWATI,S.Pd
NIn                           NIP. 19651120 198608 2 003
                 Lampiran II Keputusan Kepala Sekolah Dasar
                       Negeri Batumirah 02
                       Nomor :     421.2 / 001 / 2012
                       Tanggal :    02 Januari 2012


              PEMBAGIAN TUGAS GURU
         DALAM MEMBIMBING/PEMBINA EKSTRAKURIKULER
                SEMESTER II
             TAHUN PELAJARAN 2011/2012

No.      Nama / NIP      Penugasan dalam Membimbing        Sasaran
                                       bimbingan

   HEMI LEKSANAWATI, S.Pd  Membimbing guru dalam proses belajar      Guru-guru
 1  19651120 198608 2 003  mengajar

   SAMINEM,S.Pd.SD
 2               Membimbing siswa dalam kegiatan Ekstra   Siswa kelas I-VI
   19690506 199303 2 007  kurikuler Pramuka Siaga dan Seni Tari
   YAHYO, S.Pd.SD      Membimbing siswa dalam kegiatan Ekstra
 3  19720915 199803 1 008  kurikuler Pramuka Penggalang dan Seni    Siswa kelas I-VI
                Suara
   BAMBANG S.R.,S.Pd.SD   Membimbing siswa dalam kegiatan Ekstra
 4  19741021 199903 1 005  kurikuler Seni Lukis dan Pramuka      Siswa kelas I-VI
                Penggalang

   LINDA MARYANA      Membimbing siswa dalam kegiatan
 5  19800319 200903 2 001  ekstrakurikuler bidang Seni Tari dan    Siswa kelas I-VI
                Pramuka Penggalang.
   ALI IMRON        Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra
 6  196703131988061002    kurikuler Olah Raga Bola Volleydan     Siswa kelas I-VI
                Takraw.

   SUKIRMAN         Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra
 7  198405082008011003    kurikuler Baca Tulis Al-Qur'an ,Seni    Siswa kelas I-VI
                Rebana dan kaligrafi.

   UMAMI          Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra
 8  -                                  Siswa kelas I-VI
                kurikuler Pramuka Siaga

   YENI NURANI       Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra
 9  -                                  Siswa kelas I-VI
                kurikuler Olah Raga Tenis Meja.

   AKHMAD AFRIZAL      Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra
10  -                                  Siswa kelas I-VI
                kurikuler Komputer dan Seni Musik



                        Ditetapkan di   :   Bumijawa
                        Pada tanggal   :   02 Januari 2012
                        Kepala Sekolah



                        HEMI LEKSANAWATI,S.Pd.
                        NIP. 19651120 196808 2 003
                   Lampiran III : Keputusan Kepala Sekolah Dasar
                           Negeri Batumirah 02
                           Nomor : 412.2 / 001 / 2012
                           Tanggal : 02 Januari 2012




            PEMBAGIAN TUGAS TAMBAHAN GURU
                 SEMESTER II
             TAHUN PELAJARAN 2011/2012



NO        Nama/NIP        Tugas Tambahan         Ket.

   SAMINEM,S.Pd.SD
1   NIP. 19690506 199303 2 007     Pengelola Koperasi

   YAHYO,S.Pd.SD
2   NIP. 19720915 199893 1 008      Bendahara BOS

   BAMBANG S.R,S.Pd.SD
3   NIP. 19741021 199903 1 005      Bendahara Gaji

   LINDA MARYANA
4   NIP. 19800319 200903 1 005    Bendahara Insiden, BSM

   ALI IMRON
5.  NIP. 19670313 198806 1 002     UKS, Dokter Kecil

   SUKIRMAN
6   NIP. 19840508 200801 1 003     Mapsi, Keagamaan

   UMAMI
7   NIP. -                Perpustakaan

   YENI NURANI           RT SD,Adm Umum dan
8.  NIP. -                 kearsipan
   AKHMAD AFRIZAL
9.  NIP. -             Adm. Sekolah, Laporan Umum

   SUSWORO
10.  NIP. -              Kebersihan Lingkungan




                     Ditetapkan di    :  Bumijawa
                     Pada tanggal     :  02 Januari 2012
                     Kepala Sekolah



                     HEMI LEKSANAWATI,S.Pd.
                     NIP. 19651120 196808 2 003

								
To top