Docstoc

grup fiscal

Document Sample
grup fiscal Powered By Docstoc
					          a cărților de identitate ale administratorilor și/sau asociaților persoanei impo-      IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE                                            Venituri din salarii, ca  Scutirea de la plata impozitului pe venit pentru veniturile din salarii,
          zabile, precum și contractul ce atestă existența/ locația sediului social, etc.). În     Impozitele și taxele locale cel mai des întâlnite în practică sunt impozitul pe clădiri, impozitul pe teren  urmare a activității de  rezultate ca urmare a activității de creare de programe pentru calculator,
          plus, începând cu 1 august 2010, contribuabilii români ce realizează operațiuni       și taxele asupra mijloacelor de transport. Acestea sunt stabilite anual și se plătesc în două rate egale,   creare de programe     in condițiile legii.                                   Contact us
          intracomunitare de bunuri sau servicii sunt obligați să se înregistreze în Registrul     până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Dacă impozitul este plătit integral în avans,      pentru calculator
          Operatorilor Intracomunitari înainte de realizarea acestor operațiuni.            înainte de 31 martie, se acordă o reducere de până la 10% din impozit (procentul exact este stabilit de    Taxe locale        Autoritățile locale pot acorda scutiri de la plata impozitului pe terenuri și clădiri.
          Începând cu data de 1 ianuarie 2012, o persoană impozabilă nerezidentă care                                                                                                                           Serban Toader
                                                         către fiecare consiliu local).                                                                                                   Senior Partner
          efectuează fie importuri de bunuri în România, fie operațiuni precum arendarea,
          concesionarea, închirierea, leasingul și livrarea de construcții/părți de construcții    Orice înstrăinare a dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport    CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ                                             T: +40 (372) 377 800
          și a terenurilor pe care sunt construite și optează, în acest sens pentru taxarea      se poate realiza numai cu condiția achitării de către proprietar a tuturor obligațiilor sale fiscale către   Soluționarea cererilor                                               E: stoader@kpmg.com
          acestora poate solicita opțional înregistrarea în scopuri de TVA în România.         autoritățile locale.                                              Termenul legal pentru soluționarea de către autoritățile fiscale a cererilor depuse de către contribuabili
                                                                                                                este de 45 de zile.
Contribuabilii   Legislația română în materie de TVA conține prevederi clare în ceea ce privește                                                               Este de asemenea posibilă obținerea de soluții fiscale individuale anticipate (SFIA) sau acorduri de preț      Mark Gibbins
au dreptul să    procedura de rambursare a TVA atât pentru persoanele impozabile rezidente           Impozitul pe clădiri • 0,25% - 1,5% din valoarea de inventar a clădirii.
solicite      (prin Decontul de TVA) cât și pentru persoanele impozabile stabilite în Uniunea        (pentru persoane   • 10%-20% din valoarea de inventar, pentru clădirile care nu au fost reevaluate     în avans (APA). Termenul legal pentru emiterea SFIA este de 3 luni, iar pentru emiterea APA termenul
                                                                                                                este de 12 luni în cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni, în cazul unui acord bilateral sau
                                                                                                                                                                          Partner,
                                                                                                                                                                          Head of Taxation Services
                                                                                                                                                                                                                                           2012
dobânzi pentru   Europeană/ în afara Uniunii Europene. În practică, acest lucru s-ar putea dovedi a fi     juridice)       în ultimii 3 ani.
                                                                    • 30%-40% din valoarea de inventar, pentru clădirile care nu au fost reevaluate     multilateral.                                                    Tel: +40 (372) 377 754
acordarea cu    un proces lung, deoarece aproape în toate cazurile, termenul legal de rambursare a
întârziere a    TVA-ului nu este respectat. Cu toate acestea, în aceste condiții, legislația în materie              în ultimii 5 ani.                                    Termenul de prescripție                                               Email: mgibbins@kpmg.com
rambursării TVA   de TVA permite contribuabililor să solicite de la autoritățile fiscale penalități de                Valoarea impozabilă se reduce cu 15% dacă valoarea clădirii a fost recuperată      Termenul de prescripție pentru obligațiile fiscale este de 5 ani, începând de la data de 1 ianuarie a anu-
          întârziere pentru neplata în termen a TVA solicitată la rambursare. Am asistat cu                 integral pe calea amortizării.                              lui următor anului în care a luat naștere obligația. Cu toate acestea, în cazul în care obligațiile rezultă
                                                                                                                din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, termenul de prescripție poate fi extins la 10 ani de
                                                                                                                                                                          Niculae Done                                                    FISCALITATEA
          succes numeroși clienți de-ai noștii în obținerea unor astfel de plăți.            Impozitul pe teren O sumă fixă per mp, în funcție de localizarea terenului și de categoria de folosință.                                                             Senior Tax Partner
                                                                                                                la data săvârșirii infracțiunii. Termenul de prescripție se suspendă pe durata inspecției fiscale.
Taxare inversă   În cazul unei livrări de bunuri/prestări de servicii realizată de către o persoană                                                                                                                       Tel: +40 (372) 377 755
          impozabilă care nu este stabilită și nu este înregistrată în scopuri de TVA în
                                                         Taxa asupra mijloa- Impozitare progresivă în funcție de capacitatea cilindrică
                                                         celor de transport (fracțiuni de 200 cm³) și în funcție de tipul de vehicul.
                                                                                                                Dobânzi și penalități de întârziere                                         Email: ndone@kpmg.com                                               PE O PAGINĂ
          România, către o persoana impozabilă ori persoana juridică neimpozabilă, stabilită                                                             În prezent, este aplicabilă o combinație de dobânzi și penalități de întârziere:
          sau nestabilită în România, dar înregistrată în scopuri de TVA în România, indiferent                                                            • Dobândă de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere la plată.
          dacă este înregistrată prin reprezentant fiscal sau direct, beneficiarul va fi persoana   CONTRIBUȚIILE LA FONDUL PENTRU MEDIU                                      • Penalități, după cum urmează:                                           Ramona Jurubita
          obligată la plata TVA, aplicând mecanismul taxării inverse.                 Cele mai importante contribuții la Fondul pentru mediu sunt datorate în România pentru:              (i) 0% din obligația fiscală, dacă stingerea se efectuează în primele 30 de zile de la scadență.         Partner,
Anularea      Sunt menționate situații specifice când organele fiscale vor anula înregistrarea       • materialele aferente ambalajelor, pentru uleiurile minerale și anvelopele introduse pe piata          (ii) 5%, dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile.                         Head of Indirect Taxation Services
înregistrării în  în scopuri de TVA. Menționăm una dintre aceste situații mai jos. Astfel, organele       românească (produse în România, importate sau achiziționate din alte state membre ale UE), care         (iii) 15%, dacă stingerea se realizează după mai mult de 90 de zile de la scadență.               Tel: +40 (372) 377 795
                                                          sunt aplicate la diferența dintre cantitățile efectiv colectate și valorificate și obiectivele legale de   Pentru obligaţiile fiscale restante la data de 31 august 2011, dobânzile și penalităţile de întârziere pot fi                                                                kpmg.ro
scopuri de TVA   fiscale competente vor anula automat înregistrarea în scopuri de TVA în România                                                                                                                         Email: rjurubita@kpmg.com
          unei persoane impozabile în cazul în care, pe parcursul a 6 luni consecutive (în        colectare și valorificare.                                          reduse, dacă obligațiile principale şi dobânzile aferente acestora sunt stinse prin plată sau compensare
          cazul în care perioada fiscală este luna calendaristică) sau pe parcursul a două tri-    • emisiile de poluanți în atmosferă, provenind de la surse fixe (de exemplu fabrici, centrale electrice),   până la data de 30 iunie 2012, după cum urmează: reducerea cu 50% a penalităților de întârziere,
                                                          care depind de tipul de poluant.                                       precum şi reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligații        Madalina Racovitan
          mestre consecutive (în cazul în care perioada fiscală este trimestrul calendaristic),
          în deconturile de TVA depuse de către aceasta nu au fost evidențiate achiziții de      • pungile din materiale ne-biodegradabile livrate clienților (0,1 RON pe punga)                fiscale principale.                                                 Partner,
          bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii, mai exact în cazul în care  • prima înmatriculare a unui autoturism sau autovehicul în România, calculate pe baza emisiilor                                                                  Head of IES Services
          societatea nu realizează operațiuni impozabile în perioadele menționate mai sus.        standard, a capacității cilindrice și a vechimii autovehiculului.                      REGLEMENTĂRI CONTABILE                                               Tel: +40 (372) 377 782
                                                         Companiile care introduc pe piața românească EEE (echipamente electrice si electronice), baterii si      Reglementările contabile românești sunt conforme cu directivele a IV-a și a VII-a ale Comunităților         Email: mracovitan@kpmg.com
ACCIZE                                                      acumulatori, trebuie să finanțeze colectarea și reciclarea deșeurilor aferente.
Accize armonizate:                                                                                                       Economice Europene. Sistemul contabil românesc se bazează în mare măsură pe principiile și normele
• alcool și băuturi alcoolice;                                                                                                 prevăzute de Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Cu toate acestea, există în
                                                         FACILITĂȚI FISCALE                                               continuare diferențe, iar impactul acestora asupra situațiilor financiare ale companiilor variază de la o
• tutun prelucrat;
• produse energetice (de ex. benzina cu sau fără plumb, motorină, kerosen, gaz petrolier lichefiat,       Cheltuieli cu  • deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil în proporție de 20% a        industrie la alta.
 gaze naturale, etc.) și electricitate.                                     cercetarea &    cheltuielilor eligibile pentru aceste activități;                      În general, anul financiar corespunde anului calendaristic. Sucursalele sau filialele unei societăți străine
Producerea bunurilor accizabile presupune autorizarea ca antrepozit fiscal. În antrepozitul fiscal de      dezvoltarea   • aplicarea metodei de amortizare accelerată în cazul aparaturii și echipamentelor      pot adopta anul financiar al societății-mamă, cu excepția instituțiilor de credit, instituțiilor financiare
producție este interzisă vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile.                               destinate activităților de cercetare-dezvoltare;                      nebancare, societăților de asigurare și reasigurare, precum și a entităților autorizate, reglementate și
Autorizarea antrepozitelor fiscale de depozitare nu este în general posibilă în România. Excepție fac      Dividende    Sunt scutite de la plata impozitului pe dividende:                      supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului
antrepozitele fiscale de depozitare a produselor energetice și a țigaretelor, care pot fi autorizate în     reinvestite   • dividendele reinvestite începând cu 2009, în scopul păstrării și creșterii de        de Pensii Private, pentru care sunt aplicabile reglementări contabile specifice.
anumite condiții si limite (de ex. nu pot fi înființate mai mult de 8 antrepozite fiscale de depozitare de             noi locuri de muncă pentru dezvoltarea activității persoanelor juridice române dis-     Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională (RON). Contabilitatea operațiunilor efectuate
către producătorii de produse energetice, respectiv 2 antrepozite pentru producătorii de țigarete).                 tribuitoare de dividende, conform obiectului de activitate al acestora           în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută.
Pe lângă accizele armonizate menționate mai sus, România aplică de asemenea accize la cafeaua                    înscris la Oficiul Național al Registrului Comerțului;                   Registrele contabile și toate celelalte documentele contabile (inclusiv situațiile financiare anuale) trebuie
(verde, prăjită sau solubilă) importată sau achiziționată din alte state membre ale Uniunii Europene.               • dividendele investite în capitalul social al altei persoane juridice române, în scopul   păstrate timp de 10 ani, cu excepția statelor de salarii, pentru care perioada de păstrare este de 50 de ani.
                                                                  creării de noi locuri de muncă, pentru dezvoltarea activității acesteia, conform obiectu-  Situații financiare
TAXE VAMALE                                                             lui de activitate înscris la Oficiul Național al Registrului Comerțului.
                                                                                                                                                                          Toate informaţiile prezentate au un caracter general şi nu sunt
                                                                                                                                                                          destinate a se adresa condiţiilor specifice unei anumite persoane
                                                                                                                                                                                                                 © 2012 KPMG România S.R.L., o
                                                                                                                                                                                                                 societate cu răspundere limitată de
Ca stat membru al Uniunii Europene, România aplică legislația vamală comunitară, precum și Tariful                                                               Companiile sunt obligate să întocmească situații financiare complete sau simplificate. În principiu,
                                                                 Deși în vigoare începând cu 1 ianuarie 2009, nu au fost emise norme suplimentare cu      companiile care îndeplinesc cel puțin două dintre cele trei criterii de mărime menționate mai jos, sunt       fizice sau juridice. Deşi încercăm să furnizăm informaţii corecte şi de   drept român, membră a reţelei de
Vamal Comun și măsurile comerciale ale UE la import și export.                                  privire la punerea în aplicare a acestui stimulent.                                                                                actualitate, nu există nici o garanţie că aceste informaţii vor fi corecte  firme independente KPMG afiliate
Cu excepția anumitor produse agricole, pentru care sunt aplicabile anumite taxe specifice, taxele vamale                                                            obligate să întocmească situații financiare complete:                                la data la care sunt primite sau că vor continua să rămână corecte      la KPMG International Cooperative
sunt stabilite ca procent din valoarea in vama (ad valorem), procent cuprins în general între 0 și 14%.     Angajare     Stimulente acordate pentru angajarea șomerilor; stimulente specifice pentru în-        • Total active > 3,650,000 EUR                                           în viitor. Nu trebuie sa se acţioneze pe baza acestor informaţii fără    („KPMG International”), o entitate
Valoarea în vamă este determinată în conformitate cu principiile stabilite în Acordul privind aplicarea              cadrarea în muncă a anumitor categorii sociale (de exemplu, tineri absolvenți, șomeri     • Cifra de afaceri netă > 7,300,000 EUR                                       o asistenţă profesională competentă în urma unei analize atente a      elveţiană.
Articolului VII al Acordului GATT, principala metodă utilizată în acest scop fiind “metoda valorii de               care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri care îndeplinesc   • Numărul mediu de salariați în cursul anului financiar > 50                            circumstanţelor specifice unei anumite situaţii de fapt.           Toate drepturile rezervate.
                                                                 conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau pensia pentru                                                             KPMG si logoul KPMG sunt mărci înregistrate ale KPMG International      Tipărit în România.
tranzacție” (adică prețul plătit sau de plătit pentru bunurile de evaluat). Regimurile vamale economice                                                             Pentru companiile care îndeplinesc criteriile de mărime este, de asemenea, obligatorie auditarea situațiilor    Cooperative (“KPMG International”), o entitate elveţiană.
aplicate în cadrul Uniunii Europene (cum ar fi perfecționarea activă, transformarea sub control vamal,              limită de vârstă, persoane cu handicap, studenți angajați pe perioada vacanțelor).      financiare, iar pentru companiile care întocmesc situații financiare simplificate auditarea este opțională.
perfecționarea pasivă sau admiterea temporară) pot fi aplicate de asemenea în România.                      Stimulentele sunt acordate cu condiția îndeplinirii anumitor criterii prevăzute de lege.
ASPECTE GENERALE                                                      REGULI PRIVIND CHELTUIELILE CU DOBÂNZILE                                  IMPOZITUL PE VENITURILE OBȚINUTE DIN ROMÂNIA                                                                      IMPOZITUL PE VENIT                                                                             Depunerea Decontului               • Lunar, dacă cifra de afaceri anuală > 100,000 EUR.
                                                                                                                   DE NEREZIDENȚI                                                                                                                                                                           de TVA                      • Trimestrial, dacă cifra de afaceri anuală < 100,000 EUR și dacă
  Cota de impozit pe profit         16%                                     Cheltuieli cu dobân-  • Integral deductibile.                                                                                                                          Cota de impozitare              16%                                                                                        nu se realizează achiziții intracomunitare de bunuri.
                                                              zile la împrumuturi de                                           Impozitul cu reținere la sursă se aplică în general veniturilor obținute de nerezidenți din România,                                                                                                                                                        • Semestrial / anual, în anumite situații (este necesară aprobarea
  Impozit pentru activitățile        Maximum dintre 5% din totalul veniturilor înregistrate, respectiv 16%    la bănci sau instituții                                                                                                                                      Cota de impozitare de 16% se aplică următoarelor categorii de venit:                                                                              autorităților fiscale).
  de natura localurilor și         din profit.                                 financiare                                                 precum:
  jocurilor de noroc                                                                                                        • dividende                                                                                                 • Salarii                                                                       Depunerea declarației reca- Lunar, până pe 25 a lunii următoare unei luni calendaristice în
                                                              Cheltuieli cu      • nivelul ratei dobânzii – deductibilitate limitată la 6% pentru         • dobânzi                                                                                                  • Activități independente                                                               pitulative privind livrările/ care au avut loc tranzacțiile.
  Anul fiscal                Anul fiscal este anul calendaristic.                     dobânzile pentru      împrumuturile în valută /nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii                                                                                                                                                                                       achizițiile intracomunitare de
                                                                                                                   • redevențe                                                                                                 • Cedarea folosinței bunurilor
  Declararea și plata            • Trimestrial (pentru trimestrele I-III) – până la data de 25 martie     împrumuturi de la     Naționale a României, pentru împrumuturi in RON; cheltuielile cu                                                                                                                                                                                          bunuri/servicii
                                                                                                                   • comisioane                                                                                                 • Investiții
  impozitului                 inclusiv a anului următor.                         instituții         dobânzile ce depășesc aceste limite sunt permanent nedeductibile.
                                                              non-financiare      • gradul de îndatorare – dacă gradul de îndatorare este mai mare         • venituri din prestarea de servicii de management sau consultanță                                                                      • Pensii                                                                       Depunerea declarației              Lunar/trimestrial (în funcție de perioada fiscală), până pe 25 a
                       • Anual – până la data de 25 aprilie a anului următor, respectiv                                                                                                                                                                                                                                              informative privind livrările/          lunii următoare lunii calendaristice/trimestrului în care au avut
                        până la 25 februarie a anului următor, dacă închiderea exercițiului                  decât 3 sau capitalul propriu este negativ, cheltuielile cu dobânzile si    • venituri din servicii prestate în România (exclusiv transportul internațional și prestările de servicii                                                  • Premii
                                                                           pierderea netă din diferențele de curs valutar înregistrate în legătură      accesorii acestuia)                                                                                            • Alte surse                                                                     prestările și achizițiile efec-         loc tranzacțiile.
                        financiar este definitivată până la această dată.                                                                                                                                                                                                                                                    tuate pe teritoriul național
                                                                           cu împrumuturile sunt nedeductibile, însă pot fi reportate în perioadele    • venituri realizate din operațiuni de fiducie (începând cu 1 octombrie 2011)
  Plăți anticipate             • Reguli speciale pentru bănci – plăți anticipate trimestriale pe baza                 următoare și deduse în momentul în care sunt îndeplinite condițiile.                                                                                                  Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimonial personal                                                 Depunerea declarației              Depunerea lunară este necesară numai dacă achizițiile intraco-
                        rezultatelor din anul anterior.                                                                              Cota standard de impozit                                16%                                                                                                                                  Instrastat                    munitare de bunuri > 300,000 RON și/sau livrările de bunuri >
                       • Posibilitatea de a opta pentru sistemul de plăți anticipate de către                                                                                                                                                     Dacă sunt vândute <3 ani < RON 200.000                          3% din prețul de vânzare
                                                              PREŢURI DE TRANSFER                                                                                                                                        Dacă sunt vândute >3 ani < RON 200.000                          2% din prețul de vânzare                                                      900,000 RON (până pe 15 a lunii următoare).
                        ceilalți contribuabili, începând cu 1 ianuarie 2013.                                                                   Dobânzi/ Redevențe                                   16%/0%2
                                                              Aspecte generale                                                                                                                                         Dacă sunt vândute < 3 ani > RON 200.000                          RON 6.000+2%*(preț vânzare – 200.000)                       Întreprinderile mici               Cifra de afaceri anuală < 35,000 EUR.
  Perioada de reportare a           7 ani  1
                                                                                                                     Dividende                                        16%/0%3
  pierderilor                                                      • Tranzacțiile derulate între persoane afiliate (atât nerezidente cât și române) trebuie să respecte                                                                                               Dacă sunt vândute > 3 ani > RON 200.000                          RON 4.000+1% * (preț vânzare – 200.000)                      Vânzare la distanță               Cifra de afaceri anuală = 35,000 EUR.
                                                               principiul prețurilor de piață și trebuie documentate din perspectiva prețurilor de transfer.
  Deductibilitatea             • regula generală: cheltuielile sunt deductibile numai dacă sunt                                                            Prevederile Directivei privind impozitarea dobânzilor și redevențelor și ale Directivei privind regimul                                                                                                                              Persoane juridice neimpoza-           Plafonul pentru achiziții intracomunitare > 10,000 EUR (este
                                                              • Conform legislației din România, o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă    fiscal comun aplicabil societăților-mamă și filialelor acestora sunt integral aplicabile în România.                                          CONTRIBUȚII SOCIALE
  cheltuielilor                efectuate în scopul realizării de venituri impozabile; în acest sens,    deține, în mod direct sau indirect, 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al dreptu-                                                                                                                                                                                    bile care realizează operațiuni         necesară înregistrarea în scopuri de TVA în România)
                        sunt necesare documente justificative.                                                                                                                                                                    CONTRIBUȚIE                                         ANGAJAT             ANGAJATOR                   scutite fără drept de de-
                       • categorii specifice de cheltuieli nedeductibile: cheltuiala cu        rilor de vot ori dacă controlează persoana juridică.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ducere, întreprinderile mici
                        impozitul pe profit, amenzile și penalitățile datorate autorităților    • Liniile directoare ale OECD privind prețurile de transfer sunt recunoscute de legislația din România   CONVENŢII DE EVITARE A DUBLEI IMPUNERI                                                                         Contribuția la asigurările sociale (CAS)                           10,5%6              20,8%7
                        române sau străine, ajustări pentru deprecierea mijloacelor fixe,      privind prețurile de transfer. Totuși, legislația din România conține și anumite prevederi specifice   Datorită unei vaste rețele de convenții de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state,                                                                                                                              Limitarea dreptului de              Achiziția vehiculelor rutiere motorizate și combustibil (în anumite
                                                                                                                                                                                                               Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)                    5,5%               5,2%                     deducere                     condiții)10.
                        sponsorizări (care se pot totuși deduce din impozitul datorat, în      privind prețurile de transfer.                                      veniturile nerezidenților pot fi impozitate cu o cotă redusă sau scutite, cu anumite condiții, cum ar fi
                        anumite limite) etc.                            • Din punctul de vedere al documentării prețurilor de transfer, conceptele Masterfile la nivelul UE                                                                                                Contribuția la fondul de șomaj                                0,5%               0,5%
                                                                                                                   prezentarea certificatului de rezidență fiscală. Următoarele țări au încheiat convenții de evitare a dublei                                                                                                                            TVA nedeductibil                 Băuturi alcoolice și produse din tutun și protocol (excepții).
                       • categorii specifice de cheltuieli cu deductibilitate limitată: dobânzi    (EU Masterfile) și documentație locală (Countryfile) au fost implementate în legislația din România.                                                                                              Contribuția pentru concedii si indemnizații de sănătate                    -                0,85%8
                        si diferențe de curs, provizioane și rezerve, cheltuieli de protocol,                                                         impuneri cu România.
                                                                                                                                                                                                               Fondul de garantare a creanțelor salariale                          -                0,25%
                        cheltuielile sociale, cheltuieli cu diurna.                Documentația                                                Africa de Sud           Egipt             Letonia          Serbia5                                                                                                                                 Alte aspecte:
                                                                                                                                                                                                               Contribuția de asigurare pentru accidente de munca                      -                0,15% - 0,85%9
  Operațiuni fiduciare           • începând cu data de 1 octombrie 2011                                                                         Albania              Emiratele Arabe Unite Liban               Singapore                                                                                                                                Transferul de active        Transferul tuturor activelor și pasivelor sau al unei părți a acestora, ca
                                                              Prezentarea dosarului prețurilor  La solicitarea scrisă a autorităților fiscale.                                                                                                        și boli profesionale                                                                                              urmare a vânzării, sau ca urmare a unor operațiuni precum divizarea sau
                       • transferul masei patrimoniale fiduciare nu este impozabil          de transfer                                                Algeria              Estonia            Lituania         Slovacia
                       • cheltuielile înregistrate din transferul masei patrimoniale fiduciare                                                                                                                                                                                                                                                            fuziunea, sau ca aport în natură la capitalul unei societăți, nu constituie
                                                                                                                   Armenia              Etiopia            Luxemburg         Slovenia                                           Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operațiunea de fiducie                                                                  livrare de bunuri în scopuri de TVA în anumite condiții.
                        sunt nedeductibile                             Limba                Română.
                                                                                                                   Australia             Filipine           Macedonia         Spania                                                                                                                                 Amânarea plății în         În Romania, TVA aferentă importurilor de bunuri se plătește la organul
                                                                                                                                                                                                               În cazul veniturilor realizate din operațiunea de fiducie, transferul de la constituitor la fiduciar
                                                              Termenul limită de pregătire și   Până la 3 luni, cu posibilitatea de prelungire cu o perioadă     Austria              Georgia            Malaiezia         Sri Lanka                                          al masei patrimoniale fiduciare nu generează venituri impozabile pentru părțile implicate, la                                       vamă la importul de         vamal11, și se deduce prin decontul de TVA. Companiile stabilite si
AMORTIZAREA FISCALÃ                                                     depunere              egală cu cea acordată inițial.                    Azerbaidjan            Germania           Malta           SUA                                                                                                                                   bunuri               înregistrate în Romania în scopuri de TVA de mai mult de 1 an, care nu
                                                                                                                                                                                                               momentul transferului.
  Metode de calcul              • liniară                                                                                       Bangladesh            Finlanda           Marea Britanie      Sudan                                                                                                                                                    au obligații bugetare restante și care au înregistrat în ultimele 12 luni
                                                              Conținutul dosarului        • Informații despre grup (cum ar fi structura grupului,                                                                                                   Remunerația fiduciarului (avocat sau notar public) primită pentru administrarea masei patrimoniale                                                       consecutive importuri din teritorii și state terțe în valoare de cel puțin 100
                        • degresivă                                                    activitățile derulate de grup, metodele de prețuri de transfer   Bielorusia            Franța            Mexic           Suedia
                        • accelerată (până la 50% în primul an)                                                                                                                                                                    constituie venit din activitate adiacentă și se supune impunerii cumulat cu veniturile din activita-                                                      milioane RON (aproximativ 24 milioane EUR) pot aplica pentru obținerea
                                                                                 aplicate)                              Belgia              Grecia            R. Moldova        Elveția                                           tea desfășurată de notar sau avocat, ca venituri din activități independente.                                                                 unui certificat de amânare de la plata TVA în vamă. În acest caz, TVA nu
  Imobilizări corporale           • Terenurile nu se amortizează                                          • Informații despre contribuabil (cum ar fi prezentarea        Bosnia-Herțegovina4 Islanda                   Maroc           Siria                                                                                                                                                    se mai plătește în vamă și astfel contribuabilii pot avea un beneficiu din
                        • Clădirile – doar prin metoda liniară                                       detaliată a tranzacțiilor derulate cu persoane afiliate și studii                                                                                             TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ                                                                                           punct de vedere al fluxului de numerar.
                                                                                 de comparabilitate).                        Bulgaria             India             Olanda          Thailanda
                        • Echipamente tehnologice si calculatoare – metoda accelerată,                                                                                                                                                                                                                                              Grup fiscal unic          Operațiunile desfășurate între membrii grupului fiscal unic sunt incluse
                         liniară sau degresivă                                                                                Canada              Indonezia           Namibia          Tunisia                                             Cotele TVA                • Cota standard 24% se aplică de la 1 iulie 2010;
                                                              Metode               • Metoda comparării prețurilor.                                                                                                                                      • Cota redusă de 5% pentru livrarea locuințelor ca parte a politicii                                               în sfera de aplicare a TVA. Cu toate acestea, acest sistem permite
                        • Orice alt mijloc fix – liniar sau prin metoda degresivă                                                               China               Iran             Nigeria          Turcia                                                                                                                                                   întocmirea unui decont consolidat la nivelul grupului, rezultând în o
                                                                                • Metoda prețului de revânzare.                                                                                                                                       sociale, în anumite condiții;
                                                                                • Metoda cost plus.                          Coreea de Nord          Irlanda            Norvegia         Turkmenistan                                                               • Cota redusă de 9% pentru anumite bunuri, de ex. manuale                                                     eventuală reducere a TVA ce trebuie plătit12.
  Imobilizări necorporale          • Imobilizările necorporale (brevete, licențe, drepturile de autor, mărci
                         comerciale) se amortizează liniar pe perioada contractului sau pe                       • Orice altă metodă recunoscută de OECD, adică:            Coreea de Sud           Israel            Pakistan         Ucraina                                                                   școlare, reviste, produse ortopedice, medicamente de uz uman și                               Înregistrarea în          Înregistrarea în scopuri de TVA a devenit un proces mai complex pentru
                         durata de utilizare, după caz                                         • Metoda marjei nete.                         Croația              Italia            Polonia          Ungaria                                                                   veterinar.                                                         scopuri de TVA           contribuabilii stabiliți în România. Conform noilor prevederi, aceștia trebuie
                        • Brevetele pot fi amortizate și prin metoda accelerată sau degresivă                      • Metoda împărțirii profitului.                                                                                                                                                                                                                       să depună la autoritățile fiscale competente documente adiționale (anexa
                                                                                                                   Cipru               Iordania           Portugalia        Uzbekistan                                          6
                                                                                                                                                                                                               Plafonată la valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut (RON 2,117 pentru 2012); inclusiv procentul de 3,5% reprezentând contribuţia
                        • Programele informatice achiziționate sau produse se amortizează      Penalități             • Amenzi între 12.000 și 14.000 RON.                 Republica Cehă          Japonia            Qatar           Vietnam                                            la fondurile de pensii administrate privat (pilonul II) alese de angajați
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      la declarația de mențiuni din care să rezulte intenția contribuabilului și
                         prin metoda liniară, pe o perioadă de 3 ani                                  • Ajustări fiscale.                                                                                                                     7
                                                                                                                                                                                                               Pentru angajatori, baza lunară de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale datorată e reprezentată de suma câștigurilor brute lunare realizate de asigurați și                      capacitatea acestuia de a desfășura activități economice, copii notariale
                        • Fondul comercial nu se amortizează din punct de vedere fiscal                                                            Danemarca             Kazahstan           Federația Rusă      Zambia                                            nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia diferențiată în funcție de condițiile de muncă şi
                                                                                • Dobânzi și penalități de întârziere, dacă autoritățile fiscale                                                                                                                                                                                  10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Anterior legislației introduse în mai 2009, acestea beneficiau de drept de deducere integral. După această dată, prevederile legislației limitează integral dreptul
                                                                                 stabilesc impozit pe profit suplimentar.              Ecuador              Kuweit            San Marino                                                       valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut (RON 2,117 pentru 2012);                                     de deducere până la data de 31.12.2011. Cu toate acestea, începând cu 01.01.2012, această limitare a fost redusă, mai exact, companiile pot deduce 50% din
                                                                                                                                                                                                               8
                                                                                                                                                                                                               Contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate se aplică asupra câștigurilor brute realizate de asigurați, dar nu poate fi mai mare   TVA aferentă achizițiilor de vehicule rutiere și combustibil, chiar dacă nu se încadrează pe excepțiile expres prevăzute de lege, dar sunt efectuate în scopul
Pierderile fiscale înregistrate până la data de 31 decembrie 2008 pot fi reportate pentru 5 ani.
1
                                                                                                                   2
                                                                                                                    Conform Directivei privind dobânzile şi redevenţele (cu condiţia deţinerii directe a cel puţin 25% din titlurile de participare, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani)  decât produsul dintre numărul asiguraților și valoarea a 12 salarii minime brute pe țară (700 lei în 2012).                              desfășurării activității economice a persoanei impozabile.
                                                                                                                   3
                                                                                                                    Conform Directivei societate-mamă/filială (cu condiția unei deţineri de cel puţin 10% din titlurile de participare pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani).        9
                                                                                                                                                                                                               În funcție de codul CAEN                                                                       11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Începând cu data de 1 ianuarie 2013 persoanele impozabile înregistrate în scop de TVA în România nu vor plăti TVA aferentă importurilor la organele vamale
                                                                                                                   4
                                                                                                                    Convenția încheiată cu RSF Iugoslavia, în vigoare din 1989, se aplică pentru Bosnia-Herţegovina                                                                                                                                ci vor evidenția taxa aferentă bunurilor importate atât ca taxă deductibilă cât și ca taxă colectată în decontul de TVA.
                                                                                                                   5
                                                                                                                    Convenția încheiată cu RF Iugoslavia, în vigoare din 1998, se aplică în cazul Serbiei                                                                                                                                    12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Începând cu data de 1 ianuarie 2012, grupul fiscal se poate constitui numai de către persoane impozabile administrate de către același organ fiscal.

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:25
posted:11/15/2012
language:
pages:2